Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond)

2 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI (BARACS, KISAPOSTAG) AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA 4. I. A PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK CÉLJA, JOGI ALAPJA 4. II. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 6. III. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS CÉLJA 7. IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS PEDAGÓGIAI FELADATAI 10. V. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK 13. VI. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 14. VII. A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖKI FELADATOK 16. VIII. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL IX. KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK 17. A SZÜLŐ, A TANULÓ ÉS A PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 27. X. AZ INTÉZMÉNYI DÖNTÉSI FOLYAMATBAN VALÓ TANULÓI RÉSZVÉTELI RENDJE 28. XI. A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI 29. XII. A FELVÉTEL ÉS AZ ÁTVÉTEL HELYI SZABÁLYAI 30. XIII. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁVAL KAPCSOLATO ISKOLAI TERVEK 30. XIV. HELYI TANTERV 31. XV. XVI. TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 33. NAT-BAN MEGHATÁROZOTT PEDAGÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI 34. XVII. EGÉSZSÉGNEVELÉS ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI ELVEK 43. XVIII. MINDENNAPOS TESTNEVELÉS 50. XIX. ESÉLYEGYENLŐSÉGET SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 51. XX. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 52. XXI. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 52. XXII. A CSOPORTBONTÁSOK ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSI ELVEI 58. XXIII. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK 59. XXIV. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK RENDJE 61. XXV. HAGYOMÁNYOK 63. ÁRPÁD FEJEDELEM TAGISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 68 HELYI TANTERVE 91 2

3 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A NÉPTÁNC TANSZAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 109. A GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 123. A BILLENTYŰS TANSZAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 131. MELLÉKLETEK 1. A VIZSGATÁRGYAK KÖVETELMÉNYRENDSZERE 2. MONDATBANK Az első osztályosok szöveges minősítéséhez az év végén 3. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT BARACS 4. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK FELSŐ TAGOZAT BARACS 5. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT KISAPOSTAG 6. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT ELŐSZÁLLÁS 7. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK FELSŐ TAGOZAT ELŐSZÁLLÁS 8. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK NÉPTÁNC TANSZAK 9. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET TANSZAK 10. HELYI TANTERV ÉS KÖVETELMÉNYEK BILLENTYŰS TANSZAK 3

4 AZ ISK OLA PEDAGÓGIAI HITVALLÁSA Iskolánk munkatársainak pedagógiai hitvallása, hogy tanítványaink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a megújulásra, az önnevelésre, a pozitív jövőkép megfogalmazására. Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést. Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a nálunk 8 év alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak. A mindennapos testedzéssel megalapozzuk és fejlesztjük az egészséges életmódra való nevelést. Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlesztése teljessé válna, hogy minden életszakaszban képesek legyenek az önmegvalósításra. Tanítványainkkal való közös munkánkban a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk. Reális követelményeket támasztunk velük szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, az odafigyelést és a tiszteletet. Programunkban arra törekedtünk, hogy a nálunk tanuló gyerekek az iskola 8 éve alatt egymásra épülő testi és szellemi fejlesztésben vegyenek részt. Az oktatás során a visszatérő témakörökben, egy fejlődő spirálhoz hasonlóan, egyre magasabb szintű tartalommal töltjük meg ugyanazt a területet. Névadónk Széchenyi Zsigmond után kiemelten kezeljük az erdei iskolai nevelést, amelynek tananyaga kiterjed a környezetünkben lévő növény- és állatvilágról elsajátítható behatóbb ismeretekre is. Törekszünk arra, hogy minden tanuló az általános iskolai évei alatt legalább egyszer erdei iskolai programban vegyen részt. (Önköltséges alapon.) Iskolánk felvállalja a különböző tanulási nehézségekkel és részképesség zavarokkal, valamint egyéb beilleszkedési problémával küzdő tanulók integrált oktatását. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógus foglalkozik a tanulók egyéni haladásával. Törekszünk arra, hogy pedagógiai munkánkat a tanítványaink, a szülők és a fenntartónk elvárásainak megfelelően végezzük. I. ISKOLÁNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK CÉLJA ÉS JOGI ALAPJA 1. A pedagógiai programunk célja Pedagógiai programunk nevelő - és oktató munkánk legfontosabb iránymutató dokumentuma, melyet a központi jogszabályok, valamint a fenntartó előírásai alapján, a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével az iskola nevelőtestülete készített el. Pedagógiai programunkban magfogalmazott feladataink végrehajtását folyamatosan ellenőrizzük, a testületi értekezleteken értékeljük, felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk. 2. A pedagógiai programunk a következő törvények alapján készült évi CXC. törvény: A nemzeti köznevelésről szóló törvény A pedagógiai program alapjául szolgáló rendeletek a következők: 4

5 20/2012. (VIII. 31.)EMMI rendelet: A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 3. A pedagógiai programunk hatálya A pedagógiai program és annak mellékletei az intézmény minden közalkalmazottjára, valamint az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra vonatkozik. A pedagógiai programot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet, a diákönkormányzat, valamint a szakmai munkaközösség véleményezési jogának gyakorlása mellett. A pedagógia program az igazgató jóváhagyását követő tanévtől felmenő rendszerben lép hatályba és határozatlan időre szól. A fenntartóra és a működtetőre háruló többletkötelezettségeknél az ő egyetértésük szükséges. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző pedagógiai program. 4. A pedagógiai programunk közzététele A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programja közzétételre kerül: - az iskola honlapján - az igazgatói irodában 5

6 II. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA 1. Iskolánk humán és gazdasági erőforrása A tantestület A Széchenyi Zsigmond Általános Iskolában 15 pedagógus álláshely van. A szakos ellátottság 100 % - os. Az intézmény tantestülete, stabil, állandó közösséget alkot. Az átlagéletkor év közötti. A tantestület összetétele a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósítását lehetővé teszi. A 15 pedagógus 10 tanuló csoportban, 1 alsós napközis csoportban, továbbá az AMIban 2 tanár látja el feladatát. Végzettségük a törvényi előírásoknak megfelelő. Technikai dolgozók Jelenleg 5 nem pedagógus munkakörű dolgozó tevékenykedik. Az álláshelyek a következő módon alakulnak: 1 fő iskolatitkár 3 fő takarító 1 fő karbantartó Az utóbbi két munkakörben dolgozók a helyi önkormányzathoz tartoznak. A technikai dolgozók munkájáról megállapítható, hogy az iskolának elkötelezve, lelkiismeretesen végzik azt. Azonosulnak az iskola pedagógiai-nevelési koncepciójával. Emberségükkel, gyermekszeretetükkel segítői a nevelőknek és a szülőknek. GAZDASÁGI ERŐFORRÁS Az elmúlt évek során az intézmény pályázatok útján anyagi támogatásra tett szert az állami normatív támogatáson, illetve az önkormányzati támogatáson túl. Az intézmény pedagógusai minden lehetőséget kihasználtak az anyagi források bővítésére. Az elnyert összegeket a diákokra, az oktató-nevelő munka színvonalának fejlesztésére, sportversenyekre, valamint az iskola épületének korszerűsítésére fordítottuk. Az iskola állaga, funkcióra való alkalmassága A több mint 60 éves téglaépület ma is kiválóan szolgálja használóit. Az elmúlt időszakban az épület beltere azonban jelentősen amortizálódott, folyamatos felújításra szorult szeptemberétől az intézményben megkezdődtek az átalakítási munkálatok, melynek során megtörtént a nyílászárók (ablakok) szigetelése, a tantermek parkettájának felújítása, részben az akadály-mentesítés, a folyosói, tantermi világítás korszerűsítése, a tantermi bútorok cseréje ban átadásra került az informatika szaktanterem, melynek létrejöttét támogatta az Európai Unió és az Oktatási Minisztérium ben az akadálymentesítés jegyében átépítésre került iskolánk főbejárata, megtörtént az ajtócsere is. Ezzel egyidejűleg felépült és már használatba is vettük az új vizesblokkot az u -alaprajzú épület egyik szárnyán, a másikon pedig a réginek a teljes felújítása zajlik fenntartó önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően. Az épületben a következő helyiségek találhatók: 11 db tanterem 1 db étkező 1 db szaktanterem (technika) 1 db számítástechnika terem 2 db szertár 2 db vizesblokk 1 db sportudvar 1 db büfé 1 db tanári szoba 1 db műhely 6

7 A Faluház épületében található a tanulóink által is használt könyvtár, a tornaterem, a fiúlányöltözők és a hozzájuk tartozó zuhanyzók, valamint a néptánc oktatására a táncterem. Az épület jól tagolt, könnyen áttekinthető. Termeiben, folyosóin, zsibongóiban kényelmesen elférnek a diákok. Az iskola belső képének további javítása érdekében a téli szünetben alsós folyosónk két mesefallal gazdagodott. A gyerekek nagy csodálkozással és örömmel vették észre, hogy iskolánk ismét szépült. Az iskola belső tereinek dekorálását a kollégák szívükön viselik. Mindig hangulatos, időszerű és a fenntarthatóságot tükrözi. A diákokat felszerelt osztálytermekben oktatjuk. Pályázaton 6 tantermet digitális táblával tudtunk felszerelni, további 3-ban, pedig projektoros megoldással próbáljuk a tananyagot színesebbé, érdekesebbé tenni, a gyermekkehez közelebb vinni. A számítógéppark állománya korszerű. A testnevelés szerellátottsága megfelelő. A felújított tanári szobában megtörtént a számítógép és az internet-kapcsolat telepítése, amely a pedagógusok szakmai munkáját segíti. 2. Az iskolánk tanulói közössége Iskolánk tanulói Baracson laknak. Egy-két tanuló akad időnként, aki más településről jár. Az iskola beiskolázási lehetőségei az átlagosnál jobbnak mondhatók, tanulólétszámunk az országos csökkenő tendenciához viszonyítva kisebb ütemben csökken, mondhatni, hogy stagnál. Tanulóink magatartása, szorgalma jónak (négyes átlagúnak) mondható. III. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS CÉLJA 1. Az iskola feladata Az iskola kiemelt feladata szilárd alapkészségek kialakítása, és ezen belül a kulcs kompetenciák fejlesztése. A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, amellyel mindenkinek rendelkeznie kel ahhoz, hogy személyiségét kiteljesíthesse és fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. A Nat-ban rögzített kulcskompetenciák: 1. Anyanyelvi kommunikáció 2. Idegen nyelvi kommunikáció 3. Matematikai kompetencia 4. Természettudományos kompetencia 5. Digitális kompetencia 6. A hatékony, önálló tanulás 7. Szociális és állampolgári kompetencia 8. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A fenti kompetenciák fejlesztését kiemelten kezeljük, s a Nat - fejlesztési területeivel együtt a helyi tantárgyi programokban, tanmenetekben fogalmazódik meg a megvalósításuk. Intézményünk fontosnak tarja, hogy fokozza a lemaradó vagy gyengébb képességű tanulók állandó és rendszerszerű felzárkóztatását. Ennek érdekében a tantárgyak kompetenciafejlesztő szakaszaiban, a méréseknek megfelelő egyéni teljesítményszintekhez igazodva, differenciált oktatás keretében valósítjuk meg a felzárkóztatást. A sajátos nevelési igényű tanulók teljes integrációjának megvalósítására törekszünk a nevelési folyamatokban. 7

8 Mai világunkban kiemelten fontos szerepe van a gyerekek nevelésének, s óriási a felelőssége az oktatás intézményeinek. E felelősségtudattól áthatva alakítottuk ki iskolánk nevelési célkitűzéseit, fogalmaztuk meg pedagógiai programját. Az iskola pedagógiai tevékenységét, megújítását a helyi érdekek, mint az iskolával szembeni helyi igények jelentősen befolyásolják. Azok az iskolai feladatok, melyeknek teljesítését leginkább elvárják az iskolától, az olyan hagyományos feladatok, melyek a társadalmi beilleszkedéssel, az ehhez szükséges viselkedési normákkal kapcsolatosak. A tisztességre és erkölcsös életre, a rendre és fegyelemre való nevelés feladatai azok, amelyeket a társadalom legtöbb tagja az iskola fontos feladatának tekint. Az egyéni képességek, a gondolkodás, és az értelem fejlesztését /algoritmikus gondolkodás fejlesztése/, az anyanyelv megfelelő elsajátítását, a továbbtanulásra való felkészítést, a hazaszeretetre nevelést szűkebb és tágabb környezetünk elvárja tőlünk. Ha ezen elvárásoknak meg akarunk felelni, tisztázni kell, hogy milyenek legyenek gyerekeink, amikor 14 éves korukban elhagyják az iskolát, mi várható el egy 8 osztályos alapozó iskolától? Az iskola adjon a kikerülő gyerekeknek mindenki számára egységes műveltséget: az elsajátítandó tananyag minimumát és lehetséges optimumát megadva, lehetőséget biztosítva a továbbtanulásra, figyelembe véve a tanulók életkorát és eltérő /szociális, felfogásbeli, értelmi/ szükségleteit, lehetőségeit. A műveltség legyen nemzeti jellegű, amely a magyar kultúra évezredes hagyományait, szellemét, de a kor változásait is figyelembe veszi. Ez valamennyi tantárgyra, tantárgycsoportra érvényes. A nemzeti jelleg feltételezi és igényli a tudományosságot. A társadalmi, gazdasági előrelépés a legújabb természettudományi, technikai és más műveltségelemek tudatos beépítése nélkül nem képzelhető el. Az iskola további fontos feladata a rábízott gyerekek személyiségének fejlesztése. Felelősségteljes magatartást tanúsító, önállóan gondolkodó, konfliktusokat kezelni tudó, harmonikus egyéniségeknek kellene az iskolákból kikerülniük, akik a társadalom hasznára, közéleti tevékenységre, hasznos munkára, a nemzet számára elkötelezett gondolkodásra, a család számára önzetlen megértésen és szereteten alapuló szolgálatra képesek. 2. Pedagógiai céljaink Intézményünkben a következő pedagógiai célokat tartjuk a legfontosabbaknak: - Vissza kell adni a tudás rangját, a szorgalmas és tisztességes munka értékét. - Az iskola elsődleges feladatának tekinti a rábízott gyermekeknek, az őket körülvevő világba való beilleszkedésének segítését, érezze jól magát ebben a világban tartósan és megalapozottan. A kiegyensúlyozott személyiség kialakítása és nevelése elsődleges. - Teljesítményorientált világunkban is célunk, hogy ne csak az elsajátítandó ismereteket nyújtsuk az idejáró gyerekek számára, de személyiségük alakítását, formálását is vállaljuk. - Erény legyen a becsületesség, a megbízhatóság, a türelem, a másik ember iránt érzett felelősségtudat, a szülőföld és a haza szeretete. Mivel nem bújhatunk el a bennünket körülvevő világ kihívásai elől, célunk, hogy modern világunk manipulációival szemben kritikus magatartást sajátíttassunk el. Legyenek képesek 8

9 a kritika elfogadására, a megbocsátásra, az áldozatkészségre, a kitartásra, igényeik féken tartására, tudjanak örülni. - A gyerekek logikus gondolkodásának, következtetni tudásának fejlesztése ugyanúgy lényeges feladata az iskolának, mint az összefüggések keresése iránti igény felkeltése, az ötletesség, a találékonyság, a rendszerező képesség, egyszóval a kreativitás kialakítása. - Az adott műveltségi területen belül gyenge képességű tanulónak is meg kell tanulnia egy kötelező minimumot, viszont a tehetségesebbek számára többre kell lehetőséget biztosítani. Az erőfeszítést minden képességi szinten érvényes értéknek kell tekinteni, de el kell fogadni a képességek közötti különbségeket is az önbecsülés csökkenése nélkül. - Törekedni kell arra, hogy a gyerek megtanulja a munkát kedvvel végezni: ha ez a tanulás, kedvvel tanulni; ha az testi erőfeszítés, azt kedvvel tenni; örömmel segíteni, a kötelességet nem kényszernek érezni. - A tananyag megtanítása sokszor nem csak cél, hanem eszköz is az összpontosítás, az akaraterő, a kitartás fejlesztéséhez. Meg kell tanulnia a gyereknek például dönteni tudni, engedelmeskedni, akaratát érvényesíteni, vitázni vagy meggyőzni. - Tudjon beszélgetni másokkal, tudja kifejezni magát, s mindenben találja meg a helyét. Ki kell alakítani a tanulókban a párbeszéd készségét, a jó és a rossz megkülönböztetésének képességét. - A pedagógiai értékelés nem szorítkozhat kizárólag a viszonylag könnyen mérhető tudásszintre, mert az a teljesítménykényszer eluralkodásához vezethet. Az iskolának úgy kell működnie, hogy minél több és szerteágazóbb sikerélmény lehetőségét biztosítsa a gyerekek számára. - A harmonikus személyiség kialakulásához a manuális képességek fejlesztése, az egészséges életmódra való törekvés belső igényének a kifejlesztése is csak tudatosan irányított tevékenységrendszeren, illetve a tartós mintaadáson keresztül érhető el. - Céljaink megvalósítása nem csak a kiválasztott tananyagtól vagy programtól függ, hanem az iskolában munkálkodó személyek alkalmasságától is, hiszen egy pedagógus egész személyiségével nevel. Tanulóink szüleinek és az iskola kapcsolatának alapja a bizalom. Feladatainkat: a gyermekek nevelését, továbbtanulásra történő felkészítésüket, látókörük kiszélesítését, és a környező világba való begyökereztetésüket csak a bizalom légkörében tudjuk megvalósítani. Iskolai nevelési tevékenységünk ezért feltételezi a családok velünk azonos értékrendjét és együttműködését. IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS PEDAGÓGIAI FELADATAI 9

10 1. A személyiség fejlesztésének feladatai A kiemelt fejlesztési feladatok a kulcskompetenciákra, azok fejlesztésére épülnek. Összekötik a műveltségi területek bevezetőit és fejlesztési feladatait. Énkép, önismeret Az egyén önmagához való viszonyainak alakításában alapvető célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek eredményeként a személyes méltóság. Hon- és népismeret A tanulók ismerjék a kiemelkedő magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók tevékenységét, munkásságát, ismerjék meg a haza földrajzát, irodalmát, történelmét, mindennapi életét! Ismerjék meg a városi és a falusi élet hagyományait, jellegzetességeit! Európai azonosságtudat egyetemes kultúra A tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká! Váljanak nyitottá és megértővé a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások és másság iránt! Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés A demokratikus jogállamban a társadalom fejlődésének és az egyén sikerességének, boldogulásának s nem ritkán boldogságának is egyik fontos feltétele az egyén részvétele a civil társadalom, a lakóhelyi, szakmai, kulturális életben. Az aktív állampolgári léthez ismeretek, képességek, megfelelő beállítottság és motiváltság szükséges. Gazdasági nevelés A tanuló okos döntéseket tudjon hozni, amikor hitelekről vagy megtakarításokról van szó! Ezért kell az iskolai nevelés során kellő figyelmet fordítani a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének kialakítását, továbbá azt, hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között! A megszerzett ismereteket legyen képes használni a későbbi élete, majd a munkaerőpiacra lépés során! Környezettudatosságra nevelés A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába! Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá! Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén! A tanulás tanítása Minden pedagógus teendője, hogy tanítsa a gyermeket tanulni. A tanulók fokozatos önállóságra tegyenek szert a tanulás tervezésében! A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak az elsajátíttatása: alapkészségek kialakítása (értő olvasás, íráskészség, számfogalom fejlesztése). A tanulás során folyamatosan fejlődjenek azok a kulcskompetenciák, amelyekre a további élete során is szükséges az előzetes tudás és tapasztalat mozgósítása; az egyénre szabott tanulási módszerek, eljárások kiépítése; a csoportos tanulás módszerei, kooperatív munka; az emlékezet erősítése, célszerű rögzítési módszerek kialakítása; a gondolkodási kultúra fejlesztése; az önművelés igényének és szokásának kibontakoztatása; az egész életen át tartó tanulás eszközeinek megismerése, módszereinek elsajátítása. A pedagógus fontos feladata, hogy megismerje a tanulók sajátos tanulási módját, stratégiáit, stílusát, szokásait. Testi és lelki egészség 10

11 Életükben életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, egészséges életvitelt alakítsanak ki és a konfliktusokat képesek legyenek megoldani! Fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó és segítőkész magatartást! Ismerjék meg a környezet elsősorban a háztartás, az iskolai és a közlekedés, veszélyes anyagok -, egészséget, testi épséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit! Foglalkozunk a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésével, a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire Fontos eleme a pályaorientáció, amelynek célja, hogy segítse a tanulók további iskola- és pályaválasztását. Az iskolának átfogó képet kell nyújtania a munka világáról. Kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt. A tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és a részvételhez elengedhetetlenül szükséges a szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése. Pedagógusaink egyik legfontosabb feladata a fejlődésben lévő gyermekek egész személyiségét sikeresen formálni. Személyiségen az ember valamennyi pszichés sajátosságát értjük. Az ember nem csak biológiai, de társadalmi lény is. A társadalomban foglalkozása, érdeklődése szerint több közösséghez is tartozik. Feladatunk felkészíteni tanulóinkat arra, hogy ismerjék saját értékeiket, személyiségük jellemzőit, be tudjanak kapcsolódni a közösségek életébe, képesek legyenek együttműködni másokkal, eredményeket elérni, és egyéni boldogulásukat megteremteni. A személyiség az iskolában a közösség keretei között változik. Az iskola elsődleges közösségei az osztályközösségek. Az osztályközösségek életének, működésének alapelve iskolánkban a demokrácia, mely lehetővé teszi a közösségek minden tagja számára a szabad véleménynyilvánítást. Közösségi nevelésünk hatékonysága érdekében olyan feltételeket biztosítunk, amelyek lehetővé teszik tanulóink számára az együttműködést, egymásért érzett felelősségük kialakulását, önmaguk megismerését. 2. Iskolánk személyiségfejlesztésének lehetőségei és jellemzői Az iskolánk széles tevékenységkínálatával, változatos pedagógiai módszereivel, személyiségfejlesztő oktatásával az élményszerzés örömét valósítja meg. Az oktató-nevelő tevékenységünk során kialakítjuk a konstruktív szokások (olvasás, munka, kultúrált szórakozás stb.) rendszerét. A nevelőtestületünk vállalja pedagógusaink hatékony modellközvetítő szerepét, mint a személyiségformálás egyik legfontosabb eszközét. Az iskolánk pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, s törekszik az intellektuális tevékenység megszerettetésére, az önképzés szükségletének kialakítására. 3. Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség-képesség területeken Az iskolánkban folyó nevelés során hangsúlyt fektetünk az önismeret fejlesztésére (önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán kívüli lehetőségek formájában). 11

12 A különböző szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepélyekkel a tanórai tevékenységen túl is lehetőséget nyújtunk intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére. A nevelőtestületünk minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a döntéshozatal, a problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását (szóbeli feleletek, versenyek, vitakörök, diák- önkormányzati feladatok). Nevelési programunk hazaszeretetre, a kulturális értékek megbecsülésére, értékóvó magatartásra, a természet megvédésére és még sok más értékre nevel (ünnepélyek, versenyek), fejleszti az önkormányzati és a közösségi érzést, a sportszellemet. Nevelési rendszerünk - a gyermekvédelem lehetőségeivel is élve - pedagógiai módszereivel segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat. A fentiek teljesülése érdekében az oktatási-nevelési folyamatunk arra irányul, hogy - széles teret adjon a színes, sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, a játéknak, a munkának, s ezek összhangjának, - fejlessze a tanulók önismeretét, együttműködési készségét, erősítse akaratukat, - segítse őket életmódjuk, szokásaik, az értékekkel történő azonosulásuk fokozatos kialakításában, saját jövőképük megfogalmazásában, tehetségük kibontakozásában, - nevelje őket hazaszeretetre, az egyetemes emberi jogok tiszteletben tartására, a hazai és egyetemes emberi kultúra kincseinek értékelésére. 4. A személyiségfejlesztés területei A személyiség fejlesztésben a figyelmünket a pszichikus jelenségek felismerésére, tudatosítására fordítjuk. A személyiségfejlesztés legjellemzőbb területei az alábbiak: Önismeret: a személyiségben rejlő lehetőségek és gátak feltárása, a személyiség stabilizálása, az önálló döntéshez szükséges képességek kialakítása. A tanulás tanulása: a személyiségjegyekkel összehangolt egyéni tanulási módszerek, eljárások kialakítása valamennyi tantárgyban. Társas kapcsolatok: készség, képesség és igény a tartalmas, harmonikus emberi kapcsolatok kialakítására és ápolására. Konfliktuskezelés: képesség és igény a konfliktusok konstruktív módon történő kezelésére, a megélt konfliktusok hasznosítására az önismeret fejlesztésében, társas kapcsolatok minőségének javításában. Lelki egészség: a lelki egészség (mentálhigiéné) iránti igény felkeltése, ennek kialakításához és megőrzéséhez szükséges készségek és képességek kialakulása. Testi egészség: az egészségnek, mint alapértéknek az elfogadása, az egészségmegőrzés igényének felkeltése, az egészségkárosító szokások, szenvedélyek kialakulásának megelőzése, készség és képesség ezek leküzdésére. Viselkedéskultúra: a mindennapi együttéléshez szükséges civilizációs szokások kialakulása és megszilárdulása. Pályaorientáció: képesség a munkaerőpiacon történő eligazodásra, az egyéni vágyaknak, törekvéseknek a lehetőségekkel történő összehangolása. Felkészülés az életre szóló tanulásra. Jelenismeret: eligazodás a jelen társadalmi változásaiban, ellentmondásaiban, saját álláspont kialakítása a történésekkel kapcsolatban. Felelős állampolgár nevelése: a jogok és kötelességek ismerete az iskolában és a társadalomban, a demokráciának, mint értéknek az elfogadása, közös szabályok, normák alkotásához és működtetéséhez szükséges szemlélet kialakulása, az általánosan érvényes 12

13 normákhoz, a kodifikált törvényekhez való konstruktív viszonyulás, igény és szándék a saját előítéletekkel való szembesülésre, ezek leküzdésére, illetve a másság elfogadására. Globális problémák: a világ problémái iránti egyéni felelősség belátása, a kapcsolódó egyéni aktivitás terének megtalálása, a világ dolgai iránti érdeklődés, a folyamatos tájékozódás iránti igény felkeltése. A tanulók személyiségének fejlesztésében elsősorban a nevelőtestületünk, de az iskola valamennyi dolgozója aktívan közreműködik. Ebben a folyamatban a legfontosabb láncszem a tanuló osztályfőnöke. Feladata, hogy figyelje, kövesse és a lehetőségeihez képest, irányítsa tanítványai személyiségének fejlődését. 5. A személyiség fejlesztés színterei az iskolában: - tanóra - versenyek - szakkörök - napközi, tanulószoba - speciális foglalkozások (dráma) - szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül - kirándulások - erdei iskola - nyári táborok - beszélgetések V. EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSE L ÖSSZE FÜGGŐ FE L ADAT OK Az iskolai egészségnevelés célja, hogy példával, ráutaló magatartással, közös ténykedéssel megtanítsa, a tanulókat hogyan kell az egészség értékét megszerezni, megőrizni, védeni, fejleszteni. A tanulók: - Ismerjék meg az egészséges életmód legfontosabb szabályait. - Legyenek tisztában az egészséges táplálkozás fontosságával. - Tartsák szem előtt a testi higiéniát, a rendszeres mozgás egészséget befolyásoló hatását. - Legyenek képesek problémákat, konfliktusokat megfelelően kezelni. - Ismerjék meg a drog, az alkohol és a dohányzás károsító hatását. - Legyenek képesek az egészséges, helyes értékrend felépítésére. A gyermek testi-lelki egészségének megőrzése érdekében intézményünknek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek felügyeletéről, a nevelés és oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről, különösen hogy az iskolába járó tanulók évenként legalább egyszer fogászati, szemészeti és általános szűrővizsgálaton vegyenek részt. Ki kell használni a tantárgyak adta egészségfejlesztési lehetőségeket. - A biológiai tantervekben a táplálkozás, a betegségek felismerésével, kezelésével és megelőzésével foglalkozó tananyagok szerepelnek. - Kémiaórákon a tanulók a nikotin, az alkohol, a kábítószer élettani hatásaival és egészségkárosító tulajdonságaival foglalkoznak. - A testnevelési óra és a mindennapos testedzés kiemelt jelentőségű az egészségmegőrzés szempontjából. Gyermekeinket arra kell nevelnünk, hogy óvják saját és társaik testi épségét, egészségét. Vegyenek részt az egészségügyi vizsgálatokon, sajátítsák el és alkalmazzák az egészségüket 13

14 és biztonságukat védő ismereteket. Haladéktalanul jelentsék a felügyeletet ellátó pedagógusnak, ha saját magukat, társaikat vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, vagy balesetet észlelnek. A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát, jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Az iskola napirendjét úgy kell kialakítani, hogy a gyermek iskolai tanulmányi rendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével sportolási, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki. VI. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL, AZ ISKOLA SZEREPLŐINEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. A közösségi nevelés feladata Pedagógusaink feladata, hogy tanítási órákon, valamint tanórán kívüli foglalkozásokon olyan feladatokat adjanak, szabadidős programokon olyan pedagógiai helyzeteket teremtsenek, melyeknek során a gyermekek személyisége és közösségi magatartása a kívánt irányban fejlődjön. Feladatunknak tartjuk a közéletiségre való felkészítést. Megismertetjük tanítványainkkal azokat a fórumokat, ahová problémáikkal fordulhatnak, illetve ahonnan a megfelelő információt beszerezhetik. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink pontos visszajelzést kapjanak személyiségükről és a közösségben elfoglalt helyükről. 2. Tanulóink közösségi magatartását a következők jellemzik: - együttműködés munkában - együttműködés a szabadidőben - az iskola, és az osztály közös céljainak ismerete, és elfogadása - az osztályközösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme - az iskolai közösséghez, mint csoporthoz való tartozás öröme - odafigyelés a környezetre - odafigyelés a társadalmi környezetre 3. A közösségi nevelés színterei az iskolában: - tanóra - versenyek - szakkörök - napközi, tanulószoba - speciális foglalkozások (dráma) - szabadidős tevékenységek iskolán belül és kívül - kirándulások - erdei iskola - nyári táborok - beszélgetések 4. Az osztályközösségek meghatározó szerepe 14

15 Az iskolában a diákok hagyományos osztályokba osztva tanulnak. A közösségfejlesztés talán legfontosabb színtere az osztály. Mivel a tanuló életének tetemes idejét tölti ebben a közösségben, nagyon meghatározó számára annak légköre, szellemisége, hatása, a tanulók egymás között kialakuló kapcsolatrendszere. Az osztály közösségi munka szervezésében, irányításában kulcsszerep jut az osztályfőnöknek. Az osztályfőnökök tevékenységét az osztály diákbizottsága segíti. Fontos az osztály közös céljainak és szilárd közös értékrendjének meghatározása és elfogadtatása. A közös cselekvés színterei a közös célokból és feladatokból részben következnek, részben pedig az osztályok maguk határozzák meg. Az osztályközösség az alábbi feladatokban játszhat meghatározó szerepet: minden egyes tanuló pozitív irányú befolyásolása az egyéni értékek felismerése, egymás tiszteletben tartása, egymás kölcsönös segítése a tanulásban, az egyéni beilleszkedési problémákban, a másik gondjainak felismerése, problémáik megoldásában történő segítése, a másság elfogadása, tolerancia. 5. Tevékenységi formák Játékok: szituációs szimulációs közösségi Vita, érvelés: irodalmi művek élethelyzetei /magyartanár/ napi életünkből vett példák /osztályfőnök/ osztályban történt események /osztályfőnök/ Közösségi szabályok megfogalmazása Közösség környezetének alakítása Egy cél érdekében végzett közös tevékenység Versenyek Közös szórakozás (kulturális, sport) A település történetének, nevezetességeinek megismerése A közösségi nevelés területének vizsgálati módszerei: - szociometriai mérés - tesztlapos adatgyűjtés - interjúkészítés A közösségi magatartásra nevelés teljesítésének kritériumai: - konfliktusmentes kapcsolat az iskola környékén lakókkal - a gyermek kulturált viselkedése, különös tekintettel a kommunikációra - feladatok vállalása és teljesítése - tevékenyen részvétel közösségi munkában, az iskola közéletében - képesség segítségnyújtásra VII. A PEDAGÓGUSOK HELYI FELADATAI, AZ OSZTÁLYFŐNÖK I FELADATOK 15

16 A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, különbözeti, javító és osztályozóvizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete reggeli, óraközi szünetekben, és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg általában minden tanév júniusában, elsősorban a pedagógiai alkalmasságot és a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 16

17 Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. VIII. KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A.) A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Iskolánk tanulói között minden évfolyamon találhatók tanulási kudarccal küzdő diákok. Ez a tény a felzárkóztatás pedagógiai feladata elé állítja az intézmény valamennyi pedagógusát. A felzárkóztatás kiinduló pontja a problémák feltárása, a tanulási gondokkal küzdő tanulók felismerése. A tanulókat segítő tevékenységeink Az iskolánk integrációs felkészítés keretében látja el a tanulási nehézséggel, zavarral küzdő gyerekek felzárkóztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Felzárkóztatás szervezünk a tanórán (differenciált egyéni és csoportos foglalkoztatással), a nem kötelező tanórai foglalkozás keretében a tanuló érdeklődése, igénye szerint, illetve egyéni, kis csoportos foglalkozások keretében. A tanulási nehézségek enyhítését, a felzárkóztatást az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó korrepetálások jelentik. Az évről-évre újra meghatározott, szaktanárok vezetésével szervezett korrepetálási programokat szervezünk lehetővé téve a gyengék, illetve a tanórákat mulasztók számára a szaktárgyi lemaradás megszüntetését. Az egyes foglalkozások gyakorlásból, a felvetődött kérdések megválaszolásából, illetve a tananyag újra magyarázásából állhatnak. A tanulási, beilleszkedési, és magatartási zavarokkal küzdő tanulók számára a nevelési tanácsadóval együttműködve - szükség esetén - pszichológus segítségét kérjük. Segítünk a gyerekeknek megtalálni azokat a szakértő szervezeteket, amelyek segítséget tudnak nyújtani. Külön figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási-nevelési feladataira, az egyéni problémák kezelésére. Sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló, aki a szakértői, rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján: testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; A sajátos nevelési igény megállapítását a Tanulási Képességet Vizsgáló szakértői és Rehabilitációs Bizottságok végzik. A sajátos nevelési igény megállapításakor a szakértői 17

18 vélemények rögzítik a sajátos nevelési igényre jogosító BNO kódot, és kijelölik azt az intézményt, ahol a gyermek oktatását-nevelését megfelelőnek tartják. Integráció: együttnevelést jelent. Az integráció során a sajátos nevelési igényű gyermek a többségi intézményben együtt részesül oktatásban-nevelésben a nem sérült társaival. Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása A tanulási problémával küzdő tanulók két csoportja van jelen iskolánkban: sajátos nevelési igényű (SNI), tanulási-, magatartási- és beilleszkedési nehézséggel küzdő. A sajátos nevelési igényű tanulókat, akik részképesség zavarral küzdenek integrált ellátásban részesítjük Számukra iskolánk gyógypedagógusa, habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat tart. A logopédus nem iskolánk dolgozója, de intézményünkben végzi fejlesztő munkáját. A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei: Minden ellátandó gyermek részére kötelező egyéni fejlesztési tervet készíteni, s azt folyamatosan munkanaplóban rögzíteni. A foglalkozások általában heti 2 alkalommal (a gyermek kötelező óraszámának 15% a rehabilitációs-habilitációs órakeret) egyéni, vagy kiscsoportos keretek között valósulnak meg, amelyet a gyógypedagógus állít be a gyermek igényeinek megfelelően. Ezeken a foglalkozásokon nem korrepetálásnak kell folynia, hanem azon részképességek fejlesztésének, melyek deficitje miatt a tanulás nehezebben megy. A fejlesztő munka magas szakértelmet kíván, egyrészt a gyerekek különböző sérülésspecifikusság, másrészt a módszerek, eszközök, a fejlesztés különleges módszereinek, alapelveinek, mint pl. a fokozatosság elvének stb. figyelembe vétele miatt is. A gyógypedagógus terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon az általa készített egyéni fejlesztési terv alapján a rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben -, ennek során támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. Az egyéni fejlesztés segítséget ad a tanuló beilleszkedéséhez, és ezen túlmenően tanácsot ad a szülő számára az otthoni tanuláshoz. Ezt követően két módszer alkalmazható: A gyógypedagógus, mind a többségi pedagógus bent van a tanítási órán, és a gyógypedagógus támogatja a tanórai munkát, illetve a sajátos nevelési igényű gyermek tanulási folyamatát. A sajátos nevelési igényű gyermek tanórán kívüli foglakozáson vesz részt és ott zajlik az intenzív eljárásokat alkalmazó fejlesztése. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának támogatására a gyógypedagógusok speciális habilitációs és rehabilitációs, fejlesztő foglalkozásokat, illetve a tananyaghoz kapcsolódó gyakoroltató foglakozásokat is szerveznek. A rehabibilitációs foglalkozások idejét fél évre előre meg kell határozni, a tanórai részvételre és a tanácsadásra szánt idő szükség szerint átcsoportosítható. A tankönyvellátás rendje A tankönyv megrendelésekor a tartós tankönyvek megválasztásánál a fejlesztést szolgáló speciális tankönyveket, segédanyagokat választunk az SNI-s tanulók számára. A befogadó nevelés akkor eredményes, ha az SNI tanuló a csoportjával együtt tud haladni az iskolai pályafutása során. Ennek minden feltétele megteremthető a gyermek egyéni sajátosságainak figyelembe vételével, azaz a differenciált tanórai munkáltatással, habilitációs fejlesztéssel és az egyéni haladási tempó szerinti értékeléssel: A tananyag kiválasztásában. Az adekvát módszerek alkalmazásával. 18

19 Az egyéni tanulási utak biztosításával és segítésével. Az értékelés személyre szabottságával. Az értékelés módjai: Egyéni képességekhez mért értékelés valamely tantárgyban vagy minden tantárgyban. Az értékelés során az önmagához mért fejlődést, a tantárgy irányában mutatott szorgalmát javasolt figyelembe venni, ezáltal esélyt adni számára az iskola sikeres befejezéséhez. A buktatást ebben az esetben elkerülendőnek tartjuk. Mentesítés a helyesírás értékelése alól. Általában a diszlexiás vagy diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk, ha a zavarral együtt járó nyelvi-helyesírási gyengeség hátrányt jelent számukra az iskolai értékelésnél, a vizsgákon, a továbbtanulásnál. Ebben az esetben kívánatos, hogy a helyesírás értékelésétől minden tantárgyban eltekintsenek. Mentesítés a magyar és az idegen nyelv írásbeli részének értékelése alól. Általában a diszlexiás vagy diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk, amennyiben az írásbeli munkák minősége lényegesen eltér a kívánatostól. Ebben az esetben a tanuló szóbeli felelettel válthassa ki az írásbeli számonkérést. A szóbeliség előnyben részesítése az értékelés során. A nyelvi-helyesírási gyengeség képét mutató tanulók esetén alkalmazzuk. A tanuló írásbeli munkáit ne vagy csak abban az esetben értékeljék, ha az nyilvánvalóan a tényleges tudását tükrözi. Kívánatos erről megbizonyosodni úgy, hogy a tanár szóbeli számonkéréssel megerősíti a leírtakat. Több esetben kiderülhet, hogy a feladat, a kérdés helyes értelmezése után szóban jól válaszol a tanuló. Az írásbeli számonkérés alóli mentesítés. Súlyos diszgráfiás tanulók esetében alkalmazzuk. Csak szóban feleljen a gyermek, vagy a megírt dolgozatokat szóban egészítse ki, és ezt együtt értékeljék. Mentesítés az idegen nyelv érdemjeggyel történő értékelés alól. Súlyos nyelvi képességzavar, diszlexia esetében javasoljuk. Ebben az esetben a tanuló a tanítási órán részt vesz, de érdemjegyet nem kap. Az értékelés szöveges formája nincs kizárva, de az a bizonyítványába nem kerül be. Az idegen nyelvi felmentés nem jelenti azt, hogy magyarból is fel kell menteni a tanulót, és fordítva sem törtvényszerű. Mindig az adott gyermek képességei és teljesítményei szabják meg a javaslatot. Differenciált feladatátadás a számonkérésnél. Szöveges megfogalmazás helyett előre elkészített mondatkártyák, képek használata, összekötős feladatok, mennyiségi korlátok stb. A felzárkóztatási program értékelése A felzárkóztatási programunk eredményességéről az osztályfőnökök folyamatos visszajelzéseket szereznek, s a félévenként megrendezésre kerülő nevelőtestületi értekezleteken számolnak be. A tanácskozáson az osztályban tanító szaktanárok, gyógypedagógus és az osztályfőnök kölcsönösen informálják egymást, s közösen döntenek a további intézkedésekről. Az egyéni haladási tervet együtt készítik el, a tanuló igényei és képességei szerint. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökök, és a szülők bevonásával tanulónként értékeli a felzárkóztatást segítő program eredményességét. B.) Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 19

20 1. A beilleszkedési nehézségek feltárása A beilleszkedési, magatartási zavarok egy részénél nincs jól körülhatárolható neurotikus tünet. A diákoknál problémák merülhetnek fel, mert nem tudnak barátot szerezni, nem találják helyüket az osztályközösségben, túl érzékenyen, esetleg indulatkitöréssel reagálnak az eseményekre. A tünetek igen különböző mértékben és formában jelentkezhetnek. Gyakran már belépéskor félszegen viselkednek, nehezen beszélnek, de akad, aki jó fellépéssel rendelkezik, s mégis súlyos társasági és kapcsolatteremtési gátlásokkal küzd. A beilleszkedési zavarok gyakran csak átmeneti jelenséget mutatnak, egy átlagosnál érzékenyebb személyiség serdülőkori nehézségeiről van szó. Ezek a diákok a társaság peremére szorulhatnak, vagy szerepjátszásra kényszerülhetnek. A problematikus helyzet kialakulása általában nem egy okra, hanem okok láncolatára vezethető vissza. Napjainkban az iskolai követelményrendszer és a társadalmi normáktól, a többségi kultúrától eltérően szocializálódott gyermekek összetalálkozása igen sok tipikus nehézséget hoz felszínre, amelyek magatartászavarként is megjelennek, messzire ható következményekkel a tanuló beilleszkedésére és lélektani fejlődésére. A kritikus életkori szakaszok egyike a életév, a felső tagozatba lépés időpontja. A serdülőkor sokféle lelki zűrzavarát gyakran kísérik hangulatingadozások, világfájdalmas, depresszív epizódok, dühkitörések, az önértékelés, az identitás zavarai. Súlyosabb esetben azonban zavar keletkezik az interperszonális kapcsolatokban, az iskolai teljesítményben és destruktív magatartásformák, deviáns folyamatok alakulhatnak ki. E nehézségek peremhelyzetet, szociális visszavonultságot, vagy túlzott izgatottságot, agresszivitást, beilleszkedési zavart válthatnak ki. Az érintett diákok többnyire a tanulmányi, kulturális, közösségi feladatrendszerrel kapcsolatban nem álló, megbízással nem rendelkező peremhelyzetű tanulók. Interperszonális kapcsolataik szerint gyakran kedvezőtlen szociometriai státuszú tanulók. Egy részük a család értékközvetítő sajátosságai szerint problémás fiatal, más csoportjuk a tanulmányi teljesítőképesség szerint egyetlen területen sem kimagasló diák. 2. Magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységünk célja.hogy ezeket a súlyos beilleszkedési és magatartási nehézségeket az iskola a nevelés folyamatában kezelje, s megakadályozza a veszélynek kitett tanulók spontán kirekesztődését vagy negatív hangadását. A devianciára hajló másság kezelése, a gyermekek furcsa viselkedése, az okok felismerése nehéz feladatot állít minden pedagógusunk elé. 3. Pedagógiai eszközök, módszerek, tevékenységek a beilleszkedés segítésére Iskolánk az alábbi megoldásokkal törekszik arra, hogy a problémás tanulóink konstruktív tevékenységek, véleménycserék, beszélgetések formájában vegyenek részt a kortárs interakciós folyamatokban: - Nélkülözhetetlen a diákjaink szociális környezetének pontos ismerete. - Igen fontos feladat számunkra az érzelmi egyensúly helyreállítása a diák és környezete között. Pozitív érzelmi kapcsolatot teremtünk. A szociális sikerek mellett biztosítjuk a teljesítménybeli sikereket is. - Nélkülözhetetlennek tartjuk az egyéni bánásmódot. Felhasználjuk a drámapedagógia eszközeit, a szerepjátékokat és az élménybeszámolókat. 20

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben