BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND"

Átírás

1 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ MÓRA FERENC FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA HÁZIREND 2014

2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Küldetésnyilatkozat... 4 Jogszabályi háttér... 5 A házirend hatálya... 5 A házirend nyilvánossága... 5 Az Intézmény adatai... 5 Az iskolai diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 6 Az iskolai diákönkormányzat... 6 Tanulói munkarend, a tanórai foglalkozások rendje, a csengetési rend, a tanítási órák közötti szünet... 7 Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje... 7 A tanórákon való részvétel és a tanórák alóli felmentések... 9 A tanórán kívüli foglalkozások rendje... 9 A tanórán kívüli foglalkozások formái... 9 Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A tantárgyválasztás rendje és annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Az iskolai tanulmányok alatti vizsgák rendje Az osztályozó vizsga A különbözeti vizsga Javítóvizsga Pótló vizsga Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga Tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módja, magatartási szabályok A tanulók jogai Tanulói jogok gyakorlása A tanulók kötelességei és magatartási szabályok A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések Térítési díj, tandíj megállapítása, befizetése és a visszafizetés szabályai A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanulók jutalmazásának elvei és formái Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Dohányzás büntetése Károkozás A tanuló anyagi felelőssége Az intézményben tartózkodás során betartandó védő, óvó előírások rendje Vagyonvédelem, kártérítés A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók és a szülők rendszeres tájékoztatásának rendje és formája Szociális ösztöndíj, szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Az iskolai tankönyvellátás rendje. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás rendje A házirend elfogadásának és módosításának szabályai Záró rendelkezések

3 PREAMBULUM a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. (Péter második levele, 1: 5-7) A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy elhívatása az oktatásban: Az ősi bibliai igazság A bölcs tanítás az élet forrása. (Pb.13:14.) ma is érvényes. A baptista iskola célja, hogy tanulói a lehető legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz. A baptista iskola keresztény értékekre és gondolkodásra épül, így a Teremtő és a teremtmény tisztelete, a gyermekszeretet alapozza meg a színvonalas nevelési-oktatási munkát, és a tanulók személyiségének optimális fejlesztését. Az Európában 450 éves, Magyarországon több mint 160 éves Baptista Egyházra a kezdetektől jellemző, hogy a társadalom felé nyitott, bibliai értékeket közvetítő, családközpontú közösség. Felnőtt-keresztséget gyakorló, többgenerációs gyülekezetekből álló protestáns felekezet, amely az egyén döntésére, szabad akaratának tiszteletben tartására épít. A Magyarországi Baptista Egyház több mint száz éve működtet egyházi oktatási intézményt és a rendszerváltás óta tart fenn általános iskolát, óvodát és alapfokú művészeti iskolát. Keresztény szellemű nevelésünk feladata, hogy a személyiség sokoldalú, harmonikus fejlesztése által tanulóink önálló, felelősségteljes cselekvésre, őszinteségre, szabadságra törekvő, saját magukra a mértékletesség, másokra a türelem keresztyéni erényeit alkalmazó, helyes erkölcsi érzékkel rendelkező, problémamegoldó személyiséggé váljanak. Hisszük, hogy a szeretet a leghatékonyabb pedagógiai módszer, és ezzel támogatjuk, hogy a tanulók e segítséggel találjanak rá az útra, az evangéliumi hitre, mely az Úr Jézuson keresztül Istenhez vezet. A baptista iskola: Több, mint iskola. Magyarország egyik legnagyobb segélyszervezete, a Baptista Szeretetszolgálat megalakulása óta arra törekszik, hogy minden erejével segítsen a szükségben lévőknek. A Baptista Szeretetszolgálat alaptevékenységébe jól illeszkedően iskoláiban sokat tesz a hátrányos helyzetű, sajátos nevelésű igényű, valamint a roma tanulók felzárkóztatásáért, továbbá segíti a diákok tehetség-kibontakoztatását. Küldetése, hogy az általa fenntartott intézmény több legyen, mint egy iskola: az a hely, ahol a tanuló teljes körű támogatást kap személyisége és képességei kibontakoztatásához. 3

4 Küldetésnyilatkozat Küldetésünk a ránk bízott tanulók fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése. A keresztény elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel. Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni. Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során. Küldetésünk a tanulók képességeinek kibontakoztatása. Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához. A tanítás a következőkre összpontosít: A tanulók számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása. A tanulók ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére. Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a tanulók intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését. Felkészítés a szolgálatra. Küldetésünk a működés szempontjából hitelesnek lenni. Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számonkérhetőség következetes mintaképe legyen. A bibliai értékek következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény: Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében annak számon kérhetőség terén az iskolavezetés működésében. Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli. A pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, illetve ellenőrzi. A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn. Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki. Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz. A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel. 4

5 Jogszabályi háttér Ezen házirend: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A házirend hatálya A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt és az iskolába látogató egyéb személyekre. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat előírásokat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazniuk kell. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. A házirend nyilvánossága A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskolatitkárnál az iskola igazgatójánál; az osztályfőnököknél; az iskola honlapján: Az intézmény tanulói a házirendet a beiratkozáskor megkapják. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek ismertetni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és felhívni a figyelmüket azokra a szabályokra, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, valamint az osztályfőnököktől. Az Intézmény adatai neve: Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma székhelye: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84. OM azonosítója: fenntartó: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 5

6 Az iskolai diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére tisztségviselőt választhatnak: egy főt osztálytitkárnak, képviselőnek (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségében. A diákkörök Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára és a közéleti felelősségre történő nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre. Minden tanulónak alanyi joga, hogy kezdeményezze diákkörök létrehozását, és részt vegyen azok munkájában. A diákkör megalakulásának feltételei: minimum 10 fős létszám; tevékenységi körének meghatározása (kizáró ok: politikai párt vagy párthoz kapcsolódó ifjúsági szervezet); segítő pedagógus megnevezése; az összejövetelek helyének, időpontjának meghatározása. Az iskolai diákönkormányzat A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére a tanulók diákönkormányzatot hozhatnak létre. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből álló diákönkormányzat vezetősége irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. Az iskolai diákközgyűlés Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért az iskola igazgatója a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat vezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. 6

7 Tanulói munkarend, a tanórai foglalkozások rendje, a csengetési rend, a tanítási órák közötti szünet Az intézményben alkalmazott oktatás munkarendje - nappali oktatás munkarendje, - esti oktatás munkarendje. A tanítás a nappali oktatás munkarendje szerint heti 5 nap zajlik. Hétfőtől csütörtökig kor, pénteken kor kezdődik. A tanítás az esti oktatás munkarendje szerint heti 3 nap zajlik. Hétköznap kor, szombaton kor kezdődik a tanítás. A tanítási órák közötti szünet 10 perc időtartamú. Ettől eltérő a 8. (délutáni 1.) óra és a 13. (délutáni 5. óra) előtti szünet, amely 5 perc időtartamú. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: Óra Becsengetés Kicsengetés Indokolt esetben (pl. rövidített órák) az intézmény időlegesen ettől eltérő csengetési rendet is alkalmazhat, ennek elrendelése az igazgató hatásköre. Az elmaradó órákról a tanulók az aulában elhelyezett tájékoztatóról és a honlapról értesülhetnek. Minden tanuló a tanítás kezdete előtt 5 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben, vagy a szaktantermek előtt várja fegyelmezetten tanárát. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának rendje A tanulók a tanítási órákon a tantermekben tartózkodnak, szünetekben a folyosón, a tantermekben (kivétel a szaktantermek és interaktív táblával felszerelt termek), jó idő esetén pedig az udvaron is tartózkodhatnak. A szaktantermekben, szertárakban és interaktív táblával felszerelt termekben csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. A számítógép-termek használati rendje külön szabályzatban szerepel. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. 7

8 A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést. A tanulók hivatalos ügyeiket a 116-os irodában vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Tanulói ügyintézés rendje: -tól -ig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Rendkívüli esetben az igazgatót azonnal is megkereshetik a tanulók. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a pedagógusok tudomására hozza. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat útbaigazítja és nyilvántartja, és szükség esetén elkíséri. A folyosókon, lépcsőházban a tanulók kerüljék a lármázást és minden olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók, akikhez a portás köteles szünetben lehívni a tanulót. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok Az iskola tanulói a Szegedi Móravárosi Ipari Szakképző és Általános Iskola könyvtárát használhatják, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket elfogadva és betartva. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje: Kedd csütörtök: Péntek: Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. Az iskola tanulóinak étkezését a büfé és az ebédlő biztosítja. A büfé az óraközi szünetekben tart nyitva, az ebédlő igénybevételére tanítási időn kívül, óra között van lehetőség. A nevelési-oktatási intézményben tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. Kerékpárt az iskola területén, a kijelölt helyen kell tárolni! 8

9 A tanórákon való részvétel és a tanórák alóli felmentések Az egyes tanórákhoz szükséges felszerelést a szaktanár közli az első tanítási órán, minden tanuló kötelessége, hogy ezeket magával hozza az iskolába. Amennyiben a számonkérésben meghatározott feladatot a tanuló nem tudja teljesíteni - akár a felszerelés hiánya miatt - úgy a számonkérés elégtelenre is értékelhető. A tanórákon való részvétel alól mentességet kapnak a magántanulók. A részképességi zavarokban szenvedő tanulók egy-egy tantárgy (pl. matematika) vagy tantárgyrész (pl. helyesírás) tanulása alól a felmentésüket csak a megfelelő szakértői és rehabilitációs bizottság véleményének csatolásával kérhetik, amelyet az igazgató felé kell kérvényezni, és igazgatói határozattal kaphatnak mentességet. Azok a tanulók, akik a tantárgyi követelményeket előrehozott osztályozó vizsgán teljesítik, mentességet kapnak az adott tantárgy óralátogatása alól. Az előrehozott érettségi vizsgát tett tanulók az iskola igazgatójához címzett írásbeli kérelem és az Érettségi törzslapkivonat fénymásolatának leadásával kérhetik felmentésüket a tantárgy óralátogatása, értékelése és minősítése alól. A magántanulói jogviszonyra vonatkozó kérelmeket (a rendkívüli helyzeteket kivéve) legkésőbb szeptember 10-ig be kell nyújtani. A felkészülés a magántanuló felelőssége. Az iskola abban az esetben köteles gondoskodni a tanuló felkészítéséről, ha a tanuló a szakorvos véleménye alapján otthoni ellátás keretében részesül tartós gyógykezelésben, és emiatt magántanulóként folytatja tanulmányait. A magántanulók igazgatói engedéllyel vehetik igénybe az iskola létesítményeit, és félévkor, valamint év végén osztályozóvizsgát tesznek. Ha a tanuló hiányzás miatt nem ír meg egy témazáró dolgozatot, azt az iskolában való megjelenését követően két héten belül a tanárral egyeztetett időpontban pótolnia kell. A tanórán kívüli foglalkozások rendje Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igénye szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez az iskola munkarendje alapján. A tanórán kívüli foglalkozások, programok szervezése, előkészítése az osztályfőnökök és a szaktanárok feladata. A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minden tanév elején minél több érdeklődőt várunk. A jelentkezők számára a foglalkozások látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a tanuló írásos kérésére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. A tanulók által szervezett szabadidős rendezvényeken az iskola vezetőjével egyeztetett szabályok érvényesek. A tanórán kívüli foglalkozások formái felzárkóztató foglalkozások Útravaló programban résztvevő tanulók felkészítő foglalkozásai közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások pályázatokra való felkészítés szakkör diákkör, diákönkormányzat művészeti csoport iskolai sportkör tanulmányi és sportversenyek 9

10 kulturális rendezvények egyéb Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás A szervezett iskolai programokon vagy a Pedagógiai Program végrehajtásához kapcsolódó bármilyen iskolán kívüli rendezvényen, ahol a tanuló tanulói jogviszonyából eredően van jelen, a Házirend előírásai érvényesek. Ilyen programnak számít pl. az osztálykiránduláson, színházlátogatáson, iskolai kiránduláson, múzeumlátogatáson, közösségi szolgálaton, iskolaorvosi ellátáson, táborban és külföldi utazáson való részvétel. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanuló magatartás, hogy: - a tanulók tisztelettudóan viselkedjenek a tanáraikkal, - kulturált magatartást tanúsítsanak, - az intézmény nevéhez, jó hírnevéhez méltóan viselkedjenek, - a felügyeletüket ellátó pedagógus utasításainak eleget tegyenek. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok, foglalkozások alkalmával a tanulók számára tilos: - sérülést okozó tárgyat, kést, fegyvert, petárdát hozni, - a dohányzás, - a szeszes ital fogyasztása, - a kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint - az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, tartózkodás. Tanulmányi kiránduláson, osztálykiránduláson, táborban a kiskorú tanuló csak a szülők írásos engedélyével, valamint a nagykorú tanuló a saját részvételi nyilatkozatával vehet részt. A szülőnek írásban kell nyilatkozni a költségek vállalásáról. Ezekben az esetekben a felügyelő és kísérő tanár számon kérheti a Házirend betartását. A tanulmányi kiránduláson részt nem vevő tanulók foglalkoztatásáról az igazgató dönt. A tantárgyválasztás rendje és annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Mind a nappali, mind az esti képzésben részt vevő tanulók a 11. évfolyam végén írásban tesznek nyilatkozatot arról, hogy a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül mely kötelezően választható tantárgyból vagy tantárgyakból kívánnak közép- vagy emelt szinten érettségi vizsgát tenni. A tanulók iskolánkban a biológia, a földrajz, az informatika, a kémia, a fizika és a művészeti ismeretek tantárgyak közül választhatnak. A tárgyválasztás a 11. évfolyam tanulói számára minden tanévben május 30-ig megtörténik. Ezt követően a 12. évfolyam kezdetén, szeptember 15-ig a tanulók még módosíthatnak a kötelezően választott tantárgyon. Indokolt esetben - pl. a tanév közben készült szakértői vélemény alapján - a tanuló írásbeli kérelemmel fordulhat az iskola igazgatójához, amelyben kérheti a korábban megjelölt tantárgy módosítását, és a kérelem jóváhagyását követően új tantárgyat választhat. A kötelezően választott érettségi tantárgy követelményeit emelt óraszámban történő felkészítés keretében sajátíthatják el a tanulók. 10

11 Az iskolai tanulmányok alatti vizsgák rendje A tanulmányok alatti vizsgák célja: azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett meghatározni. A tanulmányok alatti vizsga tantárgyankénti követelményeit, részeit (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a Pedagógiai Program alapján határozza meg. Az osztályozó vizsga Az osztályozó vizsgára jelentkezés az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján történik. Osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki a Pedagógiai Programban meghatározott tanulmányi idő lerövidítésével (pl. tanévösszevonás, egyéni haladási rend) szeretné a követelményeket teljesíteni, előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az Intézmény helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Ilyenkor a hiányzó év/évek tananyagából kell az írásbeli érettségi vizsgák megkezdéséig osztályozó vizsgát tennie. a tanítási év során jogszabályban meghatározott mértékű igazolt és igazolatlan hiányzást gyűjtött össze, s emiatt félévi vagy év végi osztályzatát nem tudta a szaktanár megállapítani, ezért a nevelőtestület osztályozó vizsgára utasította, - az osztályozó vizsgához vezető hiányzás mértéke 250 óra, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 % - a. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit részletesen az iskola Pedagógiai Programján belül a Helyi Tanterv rögzíti, amely minden tanuló számára elérhető az iskola honlapján, ill. az iskola titkárságán. Az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző két hétben kell megszervezni. Az osztályozó vizsgára jelentkezni április 30-ig lehet. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. Ha a szabályosan megtartott osztályozó vizsga elégtelen, a tanulónak a tanévet ismételnie kell. A különbözeti vizsga Annak a tanulónak, aki a tanév közben másik iskolából való átvételét kéri, vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként, vagy az iskolán belül az esti oktatás munkarendje szerinti képzésből a nappali oktatás munkarendje szerinti képzésbe való átvételét kéri, az alacsonyabb évfolyamon tanult vagy hiányzó tantárgyakból, tantárgyrészekből az igazgató által kijelölt időpontban különbözeti vizsgát kell tennie. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében. A különbözeti vizsgák időpontját az igazgató határozza meg. Javítóvizsga Az a tanuló, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, az iskola Munkarendjében meghatározott időpontban javítóvizsgát tehet. Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a) a tanév végén - legfeljebb három tantárgyból - elégtelen osztályzatot kapott, 11

12 b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. Ha a tanuló több mint 3 tantárgyból kapott elégtelent, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Július 1-től minden tantárgy javítóvizsga témaköreit az iskolatitkárnál, az igazgatói irodában meg lehet tekinteni, másolatot lehet róla készíteni. Javítóvizsga augusztus 21. és augusztus 30. között szervezhető. A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell. Pótló vizsga Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó/ pótló/ különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. Független vizsgabizottság előtt zajló vizsga A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján a tanuló joga, hogy kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga. A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezi. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülője aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. munkanapig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhető és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követő három napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság előtt kíván vizsgát tenni. A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehesse le. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módja, magatartási szabályok A tanulók jogai Az iskola minden tanulójának joga, hogy: színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt, igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, tanfolyam, fakultáció, sportkör, könyvtár, tanulószoba kedvezményes étkezés), rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, részt vegyen tanulmányi versenyeken, csak napi 2 nagydolgozatot (témazárót) írjon előzetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez, kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja, 12

13 szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, tanulmányi szerződést kössön, szabad idejében munkát vállalhasson, egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, és az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét, családja anyagi helyzetétől függően kérelmére indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra is járhat (kulturális, tömegsport, sportverseny) kérheti átvételét más iskolába. Tanulói jogok gyakorlása Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola igazgatójától kérhet jogorvoslatot. A nagykorú tanuló - kiskorú tanuló ügyében a szülő - az iskola döntése, intézkedése vagy ezek elmulasztása ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést - jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá - tanulói jogviszony létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. Az iskolai Diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. A tanulói közösségek, életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. Az iskola vezetősége bármely esetben kikérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulók kötelességei és magatartási szabályok Az Iskola a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott intézmény. Küldetését akkor töltheti be, ha szellemiségében, rendjében, megnyilatkozásaiban a Biblia tanításainak követésére törekszik. Az Iskola minden tanulójának, tanárának és alkalmazottjának vállalása és feladata, hogy magatartásával és cselekedeteivel e tanításokat és ezt a példát hitelesen közvetítse az intézmény külső és belső környezete számára, hogy az iskola hírnevét öregbítse. Ennek értelmében az alábbi szabályok nemcsak a tanév során az iskolában, hanem egész évben és az iskolán kívül rendezett iskolai programokon is érvényesek: Tettei és megnyilatkozásai feleljenek meg a tisztelet, a szeretet és a mértéktartás követelményeinek. 13

14 Tisztelje az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait, és emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat ne sértse. Kerülje a durvaságot, annak bármely formáját, az alantas és trágár beszédet, azaz minden olyan megnyilatkozást, amely a közösség tagjait zavarja, megbotránkoztatja vagy sérti, kárt okozva ezzel a társak, esetleg az egész közösség testi vagy lelki egészségének. Tartsa be az iskolai házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit. Segítse intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését. Védje saját és társai testi épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse bármely pedagógusnak vagy alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá - amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha megsérült. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, és a képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el. A tanórákon fordítson koncentrált figyelmet, és a másik ember tanár vagy diák munkáját becsülje meg. Legkésőbb a tanítás kezdete előtt 5 perccel érkezzen meg. Nappali oktatási munkarend szerinti képzésben részt vevő tanuló esetén érdemjegyeit naprakészen vezesse ellenőrzőjében. Szüleit az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztassa. Ha becsengetés után 5 perccel nem érkezett meg a pedagógus, az osztály megbízottja jelezze a tanári szobában. Közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában Az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használja, felelős: - az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, - az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem. A tanuláshoz szükséges felszerelést magával hozza. Szigorúan tilos a dohányzás, az alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás stb., Tanórán zenét rádió-fülhallgatóval sem hallgathat. A tanórákat tilos oda nem illő tevékenységgel (pl.: enni- és innivaló fogyasztásával, telefonhasználattal), kommunikációval vagy más módon megzavarni. Tilos az iskolába alkoholt, kábítószert, fegyvert és más emberre veszélyes tárgyat, eszközt behozni. Az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenjen meg. A tanulók az iskolai ünnepélyeken (szalagavatón, a ballagáson és az érettségi vizsgákon) ünnepélyes, az alkalomhoz illő ruhában jelenjenek meg. Összegzésül: Kerülni kell minden olyan cselekedetet vagy megnyilvánulást, amely szembehelyezkedik az iskolának a Szentírásból táplálkozó erkölcsi alapelveivel! 14

15 A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. A késések idejét össze kell adni. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. A késő tanuló az órát nem zavarhatja! A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. A nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben részt vevő tanuló esetén a szülő/eltartó egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzását igazolhatja, előzetes kérés alapján. Ez alól mentesítést indokolt esetben az iskola igazgatója adhat. A tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától. A szülő/eltartó ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. A tanuló, ill. a szülő kérelmére a nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben részt vevő vidéki tanuló igazgatói engedéllyel a tanítási napok utolsó órájáról előbb távozhat. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. A mulasztás igazolható: - a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. - a tanuló beteg volt és azt naplószámmal ellátott orvosi igazolással igazolta, - a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. - esti tagozaton munkahelyi igazolással, illetve a nagykorú, nem eltartott tanuló öt napot saját maga is igazolhat. Az igazolást a tanulók az osztályfőnöküknek adják le, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 órát, vagy egy adott tantárgyból meghaladja az éves óraszám 30%-át és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 15

16 Megszűnik a tanulói jogviszonya - a tanköteles kivételével - annak a tanulónak is, aki 20 tanítási óránál igazolatlanul többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, ill. a szülőt/eltartót legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az igazolatlan mulasztás 20 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (20/2012 (08.31.) EMMI 5. paragrafus). Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás igazolatlanságán felül is fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. A tanuló által vállalt fakultációs órákról, szakköri foglalkozásokról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló. Térítési díj, tandíj megállapítása, befizetése és a visszafizetés szabályai A tandíj és a térítési díj összege az éves költségvetési törvény értelmében évente kerül meghatározásra A térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatok köre Ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése - a tanköteles korú tanulót kivéve - abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette. Az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. A tanulmányok alatti vizsga. A nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor. Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az előző pontban térítésmentesen meghatározott köznevelési közfeladatok igénybevétele. A térítési díj szorgalmi időszakban hónapokra elosztva 10 egyenlő részletben fizetendő tárgyhó 5-ig. Az esti munkarend szerint tanuló hallgató a nappali munkarend szerint megállapított díj 50%-t köteles fizetni azonos feltételek szerint. Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája. A térítési díj összege vizsgatárgyanként középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összege. Az e szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, különösen a felnőttképzési, köznevelési törvény rendelkezései az irányadóak. 16

17 Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor köznevelési közfeladatok igénybevétele. A tandíj összege a szakmai feladatra számított kiadások egy tanulóra jutó hányada. A fentiektől eltérő térítési díj és tandíj fizetés iránti kérelmet a rászorulók az igazgatónak nyújthatnak be, aki egyéni elbírálás alapján dönt a kérelem jogosságáról. Az igazgató dönt a jogszabályokban meghatározottakon kívül további ingyenes ellátásról, a térítési díj összegéről, a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről. A jogszabály által meghatározott térítési díjat, tandíj a tanulók az iskola házi pénztárába fizetik be a 117. irodában. A visszafizetés szabályai: Amennyiben a tanuló tanulmányi jogviszonya önhibáján kívül megszűnik, akkor részére a térítési díj 50%-a visszafizetésre kerül. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanuló a szervezett iskolai foglalkozásokon, a tanítási órán vagy a tanórán kívül általa előállított termékek, alkotások vagyoni jogát általában nem szerzi meg, azok az iskola tulajdonát képezik. A rendkívüli értékű alkotás, műalkotás, szellemi termék vagyoni joga azonban a tanulót illeti meg. A rendkívüli érték meghatározása az adott esetben az intézmény igazgatójának jogköre. Ha az iskola értékesíti a tanuló által előállított (tárgyi vagy szellemi) terméket, akkor a bevételből a tanuló által hozzáadott értékkel arányos juttatás illeti meg a tanulót. Ebben az esetben az iskola az intézményvezető és a diák között egyedi megállapodás alapján fizet az értékesített termék, dolog, alkotás után. A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók jutalmazásának elvei Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A csoportos dicsérettel rendelkező tanulóközösség tagjait az iskola jutalmazhatja oly módon, hogy a különböző iskolai rendezvényeken és kirándulásokon való részvételi költségek egészét vagy egy részét az intézmény fedezi. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. Egyéni jutalmazások Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: kiemelkedő tanulmányi eredmény, példamutató szorgalom, hiányzásmentes tanév, tanulmányi és kulturális versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel, 17

18 az iskola érdekében végzett tevékenység, közösségi és szervező munka, kiemelkedő sporttevékenység. A jutalmazások formái szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható a tantárgyhoz kapcsolódó önként vállalt és teljesített munkáért, illetve folyamatos kiemelkedő tanulmányi eredményért; osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján vagy egyszeri közösségi munkáért; igazgatói dicséret: városi, megyei, országos tanulmányi versenyen elért 1-5. helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. A jutalmak formái: könyvjutalom, tárgyjutalom, kulturális rendezvényre belépő (pl. színházjegy) vásárlási utalvány, külföldi tanulmányúthoz való hozzájárulás, oklevél. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A tanuló fegyelmi felelőssége Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: Fegyelmező intézkedések formái: szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés: Szaktanári figyelmeztetés írásbeli intés: Osztályfőnöki intő Sorozatosan megsérti a házirendet. Zavarja az osztályközösséget vagy a pedagógiai munkát. Ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. Igazgatói intő Sorozatosan megsérti a házirendet. Felelőtlen magatartásával kárt okoz. Közösséget zavaró magatartásáért. Szándékos rongálásért. Sorozatosan zavarja a pedagógiai munkát. Egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását. Fegyelmi büntetés Különösen súlyos fegyelmezetlenség esetén fegyelmi eljárást kell lefolytatni. Ennek részletes szabályait a Nemzeti Köznevelési Törvény és a 20/2012 EMMI rendelet tartalmazza. A büntetés lehet: a) megrovás; b) szigorú megrovás; c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; 18

19 d) áthelyezés az évfolyam másik osztályába, tanulócsoportba vagy iskolába e) eltiltás a tanév folytatásától; f) kizárás az iskolából. Tanköteles tanulóval szemben: az e)-f) pontban meghatározott fegyelmi büntetés nem alkalmazható, a d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A c) pontban meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. Fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulóval szemben azonnal fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. Súlyos kötelességszegésnek, ill. fegyelemsértésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása, dohányzási tilalom másodszori megszegése; szeszesital, tiltott kábítószer iskolába hozatala, fogyasztása, terjesztése, ill. befolyásoltság alatti iskolába érkezés; a szándékos károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságának megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. Az intézményben a Btk-ba ütköző cselekedet esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét kérheti az intézményvezetés. A Házirend hatálya minden iskolai rendezvényre is kiterjed! A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója és az osztályfőnök dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a tanuló, illetve a nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben részt vevő tanuló esetén a szülő/gondviselő tudomására kell hozni. Dohányzás büntetése A tiltott helyen történő dohányzás esetén a tanuló írásbeli intőt kap. Károkozás A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló, illetve nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben részt vevő tanuló esetén szülő/gondviselő a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. A tanuló anyagi felelőssége Tettenérés esetén a tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről vizsgálat alapján a gazdasági vezető javaslatára az igazgató dönt. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén a jogszabályok előírásainak megfelelően az iskola pert indít! 19

20 Az intézményben tartózkodás során betartandó védő, óvó előírások rendje Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor, amelyet dokumentálni kell. A tanulók aláírásukkal igazolják az elhangzottak tudomásulvételét. A tanév elején a tanulókkal ismertetni kell a tűzriadó, bombariadó esetére elkészített épület-kiürítési tervet, valamint a szaktantermek (számítástechnika, tornaterem, sportpálya) használati rendjét. Tűz- vagy bombariadó esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. Külön oktatást kell tartani tanulmányi kirándulásokat és a sportfoglalkozásokat megelőzően, és minden olyan tanítási órán, ahol a diákok által használt eszközök baleset forrásai lehetnek. A számítástechnikai foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. Az iskola helyiségeit, létesítményeit, eszközeit rendeltetésüknek megfelelően, a használati utasításoknak megfelelően szabad csak használni. Ha az intézményben a tanuló rendkívüli eseményt, balesetet vagy balesetveszélyes helyzetet észlel, azonnal köteles jelezni az iskola valamely dolgozójának. Az iskola tanulói külön jogszabályban meghatározott egészségügyi vizsgálatokon vesznek részt (Nemzeti Köznevelési Törvény). A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői rendelés van. Az iskolaorvos és a védőnő a munkáját az igazgatóval egyeztetett terv szerint, külön jogszabály alapján végzi. Az iskolaorvos, a védőnő rendelési, félfogadási idejét az év elején az ellenőrző könyvek útján, illetve az elektronikus naplón keresztül közzé kell tenni. A nappali oktatás munkarendje szerinti képzésben részt vevő diák rosszulléte esetén az iskola értesíti a szülőt vagy gondviselőt, és az osztályfőnök vagy az iskolavezetés tagjai hazaengedhetik a tanulót; súlyosabb esetben mentőt hívnak, és értesítik a szülőt vagy gondviselőt. Teendők bombariadó esetén: Az igazgató vagy helyettese bejelenti a bombariadó tényét a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a rendőrségnek. A tanulók az órát tartó pedagógussal együtt, a Tűzvédelmi szabályzat szerint a lehető legrövidebb időn belül elhagyják az épületet. Ha a tűzszerészeti vizsgálat befejeztével a tanítás aznap folytatható, akkor a pedagógusok felügyelete mellett a tanulók visszavonulnak a tantermeikbe. Ha aznap nem folytatható a tanítás, akkor az elmaradt tanítási órákat pótolni kell. A szombati tanítás elrendelése az igazgató hatásköre (a fenntartó egyetértésével). Vagyonvédelem, kártérítés A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. A tanulók az általuk észlelt károkat azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely dolgozójának. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 20

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI

FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI Módosítva: 2014. október 13. FENNTARTÓ ÁLTAL TÖRTÉNŐ TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, A SZOCIÁLIS ALAPON ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK FELTÉTELEI A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Jelentkezés az érettségi vizsgára

Jelentkezés az érettségi vizsgára + A 2013/2014-es tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, törvényi változásokról, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013

DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013 DISCIMUS SZAKKÖZÉPISKOLA DEBRECEN OM: 100571 HÁZIREND 2013 Hatálybalépés ideje: 2013. március 26. Felülvizsgálat módja: évente, nevelőtestületi záróértekezleten; jogszabályváltozás esetén 1 A Discimus

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609

Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND. OM azonosító: 032609 Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium OM: 032609 HÁZIREND OM azonosító: 032609 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

- A tanév első féléve 2015. január 16-ig tart. A szülők január 23-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről.

- A tanév első féléve 2015. január 16-ig tart. A szülők január 23-ig kapnak értesítést az első félév eredményéről. + A 2014/2015-ös tanév SZÜLŐI INFO-ját azzal a céllal adjuk közre, hogy a tanév várható programjairól, egyéb információkról tájékoztassuk Önöket. További információk olvashatók az iskola honlapján: www.kolcsey-zeg.hu

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

A Leg a láb. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A Leg a láb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE

Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE Az Alapítványi Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2015 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések 1.1 Az intézmény adatai... 3 1.2 A házirend személyi hatálya... 3 1.3 A házirend testületi hatálya... 3 1.4

Részletesebben

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26.

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26. FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND Budapest, 2013. március 26. Az intézmény neve: Székhelye: 1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4. Ellátandó alaptevékenysége:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület.

A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. A BARACSKAI KOZMA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a diákönkormányzat és a nevelőtestület. 2014. 1 Tartalomjegyzék 1.BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE 2013 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Érdi Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2015. június 12-én a nevelőtestület által elfogadott. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei...

Részletesebben

HÁZIREND (2009) A házirend célja és feladata

HÁZIREND (2009) A házirend célja és feladata HÁZIREND (2009) mely a BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a 30/2004. (X.28.) sz. OM rendelet előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány

Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Az iskolában alkalmazott záradékok Alkalmazott rövidítések: Bn. Beírási napló étl. N. Elektronikus napló éb. érettségi bizonyítvány Tl. Törzslap sztl. B. Bizonyítvány szb. ig. igazgató aláírása eln. elnök

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola. Pribelszki János igazgató 2012.

HÁZIREND. Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola. Pribelszki János igazgató 2012. HÁZIREND Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola Pribelszki János igazgató 2012. HÁZIREND Jelen Házirend állapítja meg a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola tanulói számára a jogok és kötelességek

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

A Dr. Szántó Imre Általános Iskola HÁZIREND

A Dr. Szántó Imre Általános Iskola HÁZIREND A Dr. Szántó Imre Általános Iskola HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 5 1.1. Jogszabályi alapok... 5 1.2. Az intézmény adatai... 5 2. Jogok és kötelességek... 6 3. A tanulók véleménynyilvánításának,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Házirend. Berettyóújfalui SZC KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17

Házirend. Berettyóújfalui SZC KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17 2015 Házirend Berettyóújfalui SZC KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA HAJDÚSZOBOSZLÓ GÖNCZY P. U. 17 1 Tartalom Bevezető rendelkezések... 3 Az Intézmény adatai... 3 Jogok és kötelességek... 4 Tanulók jogai...

Részletesebben

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA

A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA A Miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZATA 2014. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi,

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM

DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM DÓZSA GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS TÁNCMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Házirend Tartalomjegyzék 2 Bevezető rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 5 Jogok

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

A BERETTYÓÚJFALUI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. Berettyóújfalu HÁZIRENDJE 2014.

A BERETTYÓÚJFALUI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. Berettyóújfalu HÁZIRENDJE 2014. A BERETTYÓÚJFALUI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA Berettyóújfalu HÁZIRENDJE 2014. Az iskola neve: Berettyóújfalui Arany János Gimnázium, Egészségügyi Szakképző

Részletesebben

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online.

OM: 039432 1016 Budapest, Lisznyai u. 40-42. Tel: 375-0372, 225-1804 www.farkasferenc-zeneiskola.hu E-mail: farkasferenc.zeneiskola@t-online. FARKAS FERENC ZENEISKOLA HÁZIREND 2013 1 1. Az intézmény adatai Elnevezése: Rövidített elnevezés: Budapest I. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Farkas Ferenc Zeneiskola OM azonosító:

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

THAN KÁROLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND

THAN KÁROLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND THAN KÁROLY GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIREND 2008 Készítette: Házlinger György igazgató 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1. Az Intézmény adatai...3 1.2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola. Házirend

A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola. Házirend Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola és Szakközépiskola Szeged, Kenyérgyári út 8. Közoktatás Minőségéért Díj; Partnerközpontúság kategória, bronz fokozatú intézménye; 2005 A Hansági

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Oktatási Osztálya

Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Oktatási Osztálya 1 I. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE. Legitimációs eljárás. Egyetértését kinyilvánító:...

Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE. Legitimációs eljárás. Egyetértését kinyilvánító:... 7754, BÓLY RÁKÓCZI U.2/A OM. 027445 Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 027445 Intézményvezető: VIRÁG GYÖRGYNÉ.... aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG

2015.09.25. OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A TANKÖTELEZETTSÉG JOGSZABÁLYI HÁTTÉR OKTATÁSJOGI ALAPISMERETEK AZ OKTATÁSHOZ VALÓ JOG ÉS A DR. JÁSPER ANDRÁS Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 25. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2014. Készült: a 2013-as évi Házirend alapján Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya,

Részletesebben

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez

Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez Melléklet a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium Házirendjéhez 1. Tanulói jogviszony 1.1. A tankötelezettség a szülő választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthető.

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola H Á Z I R E N D J E

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola H Á Z I R E N D J E A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola H Á Z I R E N D J E A Házirend területi hatálya kiterjed az iskolai élet, az iskolai élet jogi normákkal szabályozható területeire, valamint az intézmény

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn. u. 2. HÁZIREND

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn. u. 2. HÁZIREND Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn. u. 2. HÁZIREND I. BEVEZETÉS Az iskola hivatalos neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 1. Székhelye:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 I. BEVEZETŐ Az intézmény neve: Bartók Béla Úti Általános Iskola Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 10. Célja: Iskolánkban mindenki

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Mikszáth Kálmán Líceum HÁZIRENDJE

Mikszáth Kálmán Líceum HÁZIRENDJE Mikszáth Kálmán Líceum HÁZIRENDJE 2014 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 4 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja:. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola nagyobb tanuló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 2 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (Szivárvány Gimnázium és Szakképző Iskola) TANULÓI HÁZIRENDJE

SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (Szivárvány Gimnázium és Szakképző Iskola) TANULÓI HÁZIRENDJE A SZIVÁRVÁNY BAPTISTA GIMNÁZIUM, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (Szivárvány Gimnázium és Szakképző Iskola) TANULÓI HÁZIRENDJE 2015 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 1 A tanulók kötelességei és

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND Tartalomjegyzék: 1. A házirend hatálya... 4 2. Kötelességek és jogok... 4 2.1. A tanuló kötelessége, hogy:... 4 2.2. Az iskola által szervezett,

Részletesebben

Aranyi Imre intézményvezető

Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2015. augusztus 31. Hatálybalépés ideje: 2015. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre intézményvezető 1 T A R

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

DRK MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013. Dunavecsei Református Kollégium MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND

DRK MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013. Dunavecsei Református Kollégium MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND Dunavecsei Református Kollégium MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 1 BEVEZETÉS A házirend a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulását szolgálja, a rendelkezései e program szellemében értelmezendők.

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések I. Bevezető rendelkezések 1. A házirend tartalmát és kereteit meghatározó dokumentumok - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, - a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.

Részletesebben

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Kazincbarcika, 2005. március 16. Fürjesné Csépányi

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A BATTHYÁNY LAJOS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE H Á Z I R E N D A Batthyány Lajos Gimnázium a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének. 49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata Képviselőtestületének 49/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat fenntartásában lévő gimnáziumok

Részletesebben

HÁZIREND BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLÁJA ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓJA

HÁZIREND BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLÁJA ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓJA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLÁJA ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓJA HÁZIREND Hatályba lépés időpontja: 2005.02.18. Módosítva: 2005.09.09. Módosítva: 2007.05 15. Módosítva:

Részletesebben

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

2013. évi CCXXXII. törvény. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4. (1) A költségvetésről szóló törvényben kell meghatározni a) az Nkt. 46. (5) bekezdésben meghatározott állami támogatás fedezetét.

Részletesebben