1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI"

Átírás

1 1. sz. melléklet AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSI IRÁNYAI, AZ ELMÚLT 2-3 ÉV FEJLESZTÉSÉNEK HATÁSAI

2 Bevezetı Az Edelényi Kistérség Fejlesztési Tanácsa novemberében tárgyalta és fogadta el az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló Nem mondunk le senkirıl Komplex Zászlóshajó Program a leghátrányosabb helyzető kistérségek fejlesztéséhez kapcsolódó kistérségi Tervdokumentumot és projektcsomagot. A tervdokumentum részét képezte a helyzetelemzés, amely Gazdasági-, Infrastrukturális-, Társadalmi-, Szociális-, Foglalkoztatási helyzet fıcímek alatt elemezte a kistérséget. Ennek megfelelıen, a jelen anyag az abban megfogalmazottakat alapként értelmezi, annak fıbb megállapításait átemelve, néhány fontosabb mutatón keresztül kívánja a kistérségre jellemzı fıbb társadalmi-, gazdasági folyamatokat elemezni. Társadalmi tendenciák A kistérség lakossága fı (2007 dec. 31). A lakónépesség száma az elmúlt 10 évben ( ) 3,1 %-al csökkent. A csökkenés mértéke meghaladja az országos mértéket azonban a megyei és régiós tendenciától kisebb. (1. sz. grafikon) 1. sz. grafikon A népesség számának csökkenésében, a természetes fogyás mellett, az elvándorlás is szerepet játszik.

3 2002 óta az elvándorlás üteme folyamatosan növekszik, mind az állandó, mind az ideiglenes elvándorlások esetében is. Hasonlóképpen, bár kisebb mértékben nı a bevándorlás is. A 2. sz. grafikonból a tendencia mellett látható az is, hogy a vándorlási egyenleg negatív értéket mutat, az elvándorlók száma magasabb, mint a bevándorlók száma, így egyértelmő, hogy a népmozgás nem csak a kistérségen belül történik, de jelentıs a térséget elhagyók száma is. (3. sz. grafikon) Népmozgalmi adatok az Edelényi kistérségben ( ) - 2. sz. grafikon év év év év év év év év év év év Számított vándorlási egyenleg az Edelényi kistérségben ( ) - 3. sz. grafikon A rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, hogy a népességmozgás hány százalékban történik a kistérséghez tartozó települések között, azaz a kistérségen belül, és mennyi a kistérségen kívülrıl/kívülre tartó vándorlás aránya.

4 A vizsgált 10 éve alatt egyetlen egyszer, 2000-ben volt a vándorlási egyenleg pozitív, összességében és tendenciájában, az ebbıl eredı népességcsökkenés üteme erısödik. Figyelmeztetı, hogy 2007-ben már meghaladta a 300-as esetszámot ami a teljes népesség közel 1 %-a. Ez az érték azonban a minimum érték (a népességfogyás és a természetes csökkenésbıl számított szám), hiszen az esetek tényleges száma meghaladja az 1200-at. Ebbıl következik, hogy a kistérségbıl ténylegesen elköltözık száma, akár elérhette az 1200 esetet is, ám ebben az esetben nem következett volna be térségen belüli népességmozgás, amit nem feltételezhetünk reálisan. A népességmozgással kapcsolatos hipotézis, hogy a térséget elhagyók között nagyobb arányban vannak jelen a munkaerıpiacon versenyképesen megjelenni képesek, ami negatívan hat a térség gazdasági helyzetére. Ha viszont azt is feltételezzük, hogy a beköltözık között a munkaerıpiacon elhelyezkedni nem tudók nagyobb számban jelennek meg, akkor tovább romlik a kilátás. Tényként állapítható meg, hogy néhány település a kistérségi tendeciával szemben pozitív elıjelő mutatókkal bír az elvándorlási egyenleg terén és ugyanezen települések negatív elıjelő értékkel rendelkeznek a népesség fogyás tekintetében. Magyarán néhány településen egyaránt erıs a népességszám természetes növekedése, és a bevándorlás is. (4. sz. grafikon)

5 Ziliz Viszló Varbóc Tornaszentjakab Tornaszentandrás Tornanádaska Tornakápolna Tornabarakony Tomor Teresztenye Szuhogy Szılısardó Szögliget Szinpetri Szin Szendrılád Szendrı Szalonna Szakácsi Rakacaszend Rakaca Perkupa Nyomár Meszes Martonyi Lak Ládbesenyı Komjáti Jósvafı Irota Hidvégardó Hegymeg Hangács Galvács Égerszög 2007 Vándorlás különbözete a lakónépesség arányában 2007 természetes szaporulat a lakónépesség arányában Edelény Debréte Damak Borsodszirák Boldva Bódvaszilas Bódvarákó Bódvalenke Becskeháza Balajt Aggtelek Abod Természetes népességnövekedés és vándorlási különbözet az Edelényi kistérségben - 5. sz. grafikon

6 év Természetes szaporulat, illetve fogyás az elızı népszámlálás óta (fı) év Természetes szaporulat, illetve fogyás az elızı népszámlálás óta (fı) év Természetes szaporulat, illetve fogyás az elızı népszámlálás óta (fı) Rakaca Tornanádaska Bódvalenke Szendrılád Szakácsi Lak Szin Martonyi Szinpetri Balajt Szalonna Szendrı Borsodszirák Rakaca Tornanádaska Bódvalenke Szendrılád Szakácsi Lak Szin Martonyi Szinpetri Balajt Szalonna Szendrı Borsodszirák év Vándorlás különbözete az elızı népszámlálás óta (fı) év Vándorlás különbözete az elızı népszámlálás óta (fı) év Vándorlás különbözete az elızı népszámlálás óta (fı) -600 Természetes népességnövekedés és vándorlási különbözet a kistérségi trendtıl eltérı értékekkel - 4. sz. grafikon A lakosság 41,5 %-a él a két városban. A települések átlagos lélekszáma így 775 fı, amely jól mutatja az aprófalvas településszerkezetet. A kistérség korstruktúrája fiatalodó tendenciát mutat. A fiatalkorúak meghatározó hányada roma származású Mo. ÉM. BAZ. Edelény kist. Általános iskolai 8 oszt.-tal, mint legmagasabb végzettséggel bírók aránya %-ban - 6. sz. grafikon)

7 A népesség iskolai végzettségét tekintve megállapítható, hogy a maximum 8 általánost végzettek száma növekvı mértékő, 2001-ben lényegesen meghaladta az országos átlagot. Növekszik ugyan az érettségit legmagasabb végzettségként maguknak tudók száma a népességen belül, de az 1980-as jelentıs elmaradást az országos átlagtól, 30 év alatt sem sikerült behozni, az attól való elmaradás mértéke pedig növekszik Mo. ÉM. BAZ. Edelény kist. Érettségivel mint legmagasabb végzettséggel bírók aránya %-ban - 6. sz. grafikon Hasonló képet mutat a kistérségen belül az egyetemi-fıiskolai végzettségőek aránya. Míg az országos arány, már 1980-ban is 12 %-os volt, ami 2001-re 19 %-ra nıtt, a kistérségben a 2001-es arány nem érte el a 11 %-ot. (7. sz. garfikon) Mo. ÉM. BAZ. Edelény kist. Felsıfokú végzettségőek aránya %-ban - 7. sz. grafikon

8 Megállapítható, hogy a lakosság nagy aránya képzetlen vagy a munkaerıpiacon nem keresett végzettséggel rendelkezik. Nyilvántartott álláskeresık a munkaképes korúak százalékában - 8. sz. grafikon Jelenleg a kistérség munkanélküliségi rátája 22,4 %. A munkanélküliek aránya jelentısen meghaladja a megyei és regionális mutatókat óta a munkanélküliek száma, bár idıszakosan csökkent, összességében növekvı tendenciát mutat, és a megyei regionális adatokhoz képest az arány nem javult. A kistérségi mutatók irányára mindig az országos tendencia követése a jellemzı, ám a munkanélküliek számának csökkenése kisebb ütemő, a munkanélküliek számának növekedése azonban nagyobb ütemő. Ez jelentıs kiszolgáltatottságra utal, a térségben élıket mindig hátrányosabban érintik a változások. (8. sz. grafikon) A regisztrált munkanélküliek között a tartós munkanélküliek aránya 38,1 %. Gazdasági tendenciák A kistérség jövedelemtermelı, felhalmozó és tıkevonzó képessége messze elmarad attól a szinttıl, amely szükséges ahhoz, hogy a térség gazdasága stabil fejlıdési pályára állhasson. A vállalkozások hiánya, a térségben végzett mezıgazdasági és ipari tevékenység aránytalan. A helyi lehetıségektıl elszakadó gazdasági szerkezet, a vállalkozások versenyképességét befolyásoló egyes tényezık fejletlensége, az önkormányzati gazdálkodás problémái és a

9 támogatások megszerzésének nehézsége egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy még nem alakult ki olyan stabil gazdasági struktúra, amely a térség jövıbeni fejlıdésének biztos alapja lehetne. A térségben az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma 47 db, ami az országos átlag fele, ezen belül is feltőnıen magas az egyéni vállalkozások aránya. A kistérségben bejelentett vállalkozások 27%-a tevékenykedik az ipar, építıipar területén, 16%-a a mezıgazdaság területén, a maradék 53% a szolgáltatás szektor területén fejti ki tevékenységét. A térség gazdasági szerkezetében az utóbbi idıszakban nem mutatható ki változás. A térségen belül, noha növekszik a vállalkozások száma, annak az 1000 lakosra vetített mértéke az országos felét sem éri el, a megyei és Észak-Magyarországi mutató 50 %-át is csak éppen hogy meghaladja. A rendelkezésre álló évi adatokból inkább a lemaradás érzékelhetı. (9. sz. grafikon) Edelényi kist BAZ ÉM Mo év év év év év 1000 lakosra jutó vállalkozások száma - 9. sz. grafikon A kistelepülések legnagyobb foglalkoztatói az önkormányzatok, az önkormányzat által fenntartott intézmények és több esetben ez az egyetlen munkalehetıség. A közszolgáltatások természetszerőleg a szolgáltatási ágba tartoznak, ezért a munkahelyek korszerőnek látszó, döntıen a tercier szektorra építı szerkezete ezzel magyarázható. A térségben az ilyen jellegő szolgáltatási munkahelyek nagy aránya éppen hogy az elmaradottságot mutatja, éppen ezért indokolt az önkormányzatok gazdálkodási fı mutatójának (mőködési kiadás) összehasonlítása.

10 A 10. sz. grafikonból látható, hogy a kistérség önkormányzatainak a mőködési kiadásai is növekednek, azonban a növekedés mértéke nem éri el a megyében mőködı önkormányzatok átlagát. Önkormányzati mőködési kiadások B-A-Z Megyei átlag és Edelényi Kistérség 10. sz. grafikon Az önkormányzatok kiadásaiban 2005 évben országos mértékben kismértékő csökkenés következett be, azonban ez nem jelent meg sem a megye sem a kistérség településeinek gazdálkodásában. Az önkormányzatok segélyezésre fordított összegérrıl, noha a társadalmi helyzet bemutatásánál is lehetne szólni, azonban, mint a népesség vásárlóerejére jelentıs hatással bíró tényezırıl itt állapítjuk meg, hogy annak arányai igazodnak a megyei szinthez (11. sz. grafikon) de az egy fıre vetített segélyezésben részesülık aránya magasabb térségünkben. Ezzel együtt alacsonyabb az egy segélyezettre jutó összeg. Önkormányzati segélyezés adatai B-A-Z Megye, Edelényi Kistérség sz. grafikon

11 Szintén a vásárlóerı egyik meghatározója az egy fıre jutó jövedelem mértéke. E téren megállapítható, hogy között az országos jövedelemszinttıl való lemaradásból minimális értéket sikerült lefaragni. Míg 2003-ban az országos jövedelem mintegy 57,5 %-a volt az Edelényi kistérségre esı rész, addig 2007-ben már csak 58,1 %. E pozitív változás értékét rontja, hogy ezzel együtt viszont nominál értékében jelentısen nıtt a különbség. Míg 2003-ban 220 e. Ft addig 2007-ben már 320 e. Ft különbség mutatható ki az egy fıre jutó belföldi jövedelem mértékében. (12. sz. grafikon) Egy fıre jutó belföldi jövedelem (e. Ft) 2003, 2007-ben 12. sz. grafikon A térség gazdaságára jellemzı adat a tıkevonzási képesség, melybıl most a pályázatokon elnyert támogatást vizsgáljuk. Borsod megye kistérségeinek pályázati forráshoz jutását vizsgálva látható, hogy Edelényi kistérség nem élenjáró a téren sem. A 15 kistérségbıl, mind az egy lakosra mind az egy településre jutó támogatás mértékében az utolsó háromhoz tartozik. (13. sz. grafikon) Ha azt a tényt is hozzávesszük, hogy az 1000 lakosra jutó projektek számában viszont az elsı ötbe tartozik, akkor az is könnyen megállapítható, hogy sok apró projekttel jutott forráshoz a vizsgált idıszakban. 1 lakosra jutó támogatás 1 településre jutó támogatás Abaúj-Hegyközi Bodrogközi Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezıcsáti Mezıkövesdi Miskolci Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Tokaji 0 Abaúj-Hegyközi Bodrogközi Edelényi Encsi Kazincbarcikai Mezıcsáti Mezıkövesdi Miskolci Ózdi Sárospataki Sátoraljaújhelyi Szerencsi Szikszói Tiszaújvárosi Tokaji Támogatás között B-A-Z megye kistérségeiben 13. sz. grafikon

12 Ezen támogatásból történı fejlesztésének mérésére nem áll rendelkezésünkre megfelelı monitoring rendszer. Ennek hiányában a fejlesztések hatásait a 2007-ben elfogadott Kistérségi Cselekvési Terv stratégiai célrendszeréhez való illeszkedésük alapján mutatjuk be. Az utóbbi években elnyert pályázati támogatások illeszkedése az Edelényi kistérség stratégiai céljaihoz Következıkben bemutatjuk, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv ( ), az Új Magyarország Fejlesztési Terv ( ), és a hazai források (Teki, Céde, Leki, Trfc, Teut: ) keretében elnyert pályázati támogatások hogyan illeszkednek és milyen arányban oszlanak meg az Edelényi kistérség fejlesztési prioritásai között, illetve szemléltetjük a források megoszlását az egyes stratégiai célok között. Az Edelényi kistérség fejlesztésének stratégiai céljai és az azokhoz kapcsolódó operatív célok a következıkben kerülnek ismertetésre: 1. Aktív népesség a. Egészségi állapot javítása b. Képzettségi színvonal emelése c. A térségi gazdaságfejlesztési irányokhoz illeszkedı (szak)tudás biztosítása d. A népesség innovációs képességeinek és kreativitásának erısítése e. Munkaerıpiaci egyensúlyt erısítı szolgáltatások a. Környezettudatos, a természeti és az épített környezet megóvására érzékeny gondolkodás elterjedése f. Civil szervezetek fejlesztése g. Fejlesztési kapacitások növelése 2. Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása a. Vállalkozások versenyképességének javítása b. Helyi természeti és kulturális adottságokra épülı, magas hozzáadott értéket elıállító tevékenységek bıvülése c. Szociális gazdaság megerısítése d. Képzett fiatalok letelepedése 3. Turizmus fejlesztése a. Turisztikai menedzsment és marketing fejlesztése b. Turisztikai vonzerık fejlesztése c. Szállás, vendéglátás fejlesztése 4. Regionális integráció a. Közlekedési elérhetıség javítása b. Információs és kommunikációs fejlesztések c. Térségmarketing, PR erısítése d. Érdekérvényesítı képesség fejlesztése 5. Közösségi értékek restaurálása a. Helyi közösségek megerısítése b. Kulturális hagyományok ırzése, felújítása

13 c. Idısekrıl gondoskodás d. A hátrányos helyzető rétegek esélyegyenlıségének megteremtése e. Belsı partnerségi kapcsolatrendszer és intézményhálózat 6. Élhetı térség a. Gondozott, vonzó táji- és települési környezet, felújított építészeti értékek b. Racionalizált, környezetbarát energiagazdálkodás c. Egészséges és biztonságos kommunális szolgáltatások d. Elérhetı humán szolgáltatások Az Edelény kistérség önkormányzatai, vállalkozásai, civil szervezetei és magánszemélyek a három vizsgált pályázati forrásból összesen több mint 4 Milliárd Forint pályázati támogatást nyertek. Az összes támogatás megoszlása a stratégiai célok között a következıképpen alakul: Sorszám Prioritás Támogatás összesen 1. Aktív népesség Ft 2. Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása Ft 3. Turizmus fejlesztése Ft 4. Regionális integráció Ft 5. Közösségi értékek restaurálása Ft 6. Élhetı térség Ft Összesen: Ft Támogatási adatok NFT, ÚMFT, Hazai források Ft Ft Aktív népesség Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása Turizmus fejlesztése Ft Regionális integráció Ft Ft Ft Közösségi értékek restaurálása Élhetı térség

14 A diagram adataiból leolvasható, hogy térségünkben a Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása prioritás élvezte a legnagyobb támogatást, mely tulajdonképpen a vállalkozások versenyképességét segítette. Egyaránt hangsúlyos volt az Aktív népesség stratégiai cél (oktatás, egészségügy, civil szervezetek támogatása), valamint az Élhetı térség stratégiai cél (települési infrastruktúra fejlesztése). Közel fél milliárdos forrással hangsúlyosnak mondhatjuk a Közösségi értékek restaurálása stratégiai célt is, melyben a hátrányos helyzető rétegek megsegítése és az idısekrıl való gondoskodás operatív cél dominál. A turizmus fejlesztésére és a regionális integráció elısegítésére kevesebb forrást kötött le a kistérség. De feltételezhetı, hogy ezen célok fejlesztését más alapok is segítik. A pályázati támogatások arányait az egyes stratégiai célok között a következı ábra is jól szemlélteti: Támogatási adatok prioritásonként Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Aktív népesség Helyi adottságok fenntartható Turizmus fejlesztése Regionális integráció Közösségi értékek restaurálása Élhetı térség prioritások

15 A szemléltetett adatok alapján az Edelényi kistérségben az elnyert támogatási összegek alapján a stratégiai célok között az alábbi sorrend állapítható meg: 1. Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása 2. Aktív népesség 3. Élhetı térség 4. Közösségi értékek restaurálása 5. Turizmus fejlesztése 6. Regionális integráció Egy pályázat csak egy stratégiai célhoz került besorolásra, habár több esetben is vannak átfedések a pályázatok célrendszerbe illeszkedésében, de ezeket jelen vizsgálatban nem vettük számba. Például egy település központi terének megújítása nem csak az élhetı térség célt szolgálja, hanem közvetett módon hozzájárul a turisztikai vonzerık fejlesztéséhez is. Továbbá nem vettük figyelembe, sem a megitélt elsı körös oktatási infrastruktúra felújítását célzó ÉMOP támogatásokat, valamint a kastélysziget kulturális központ nagyprojekt támogatási összegét. Ezen átfedéseket figyelmen kívül hagyva könnyen megállapítható, hogy a gazdaság élénkítése prioritást élvez a kistérségben, de a turizmus fejlesztése sajnos meglehetısen elmarad a kívánt értéknél. A pályázati támogatások megoszlását a következı diagrammok szemléltetik az egyes stratégiai prioritások között.

16 1. Aktív népesség stratégiai cél összesen: Ft Aktív népesség prioritás Ft Ft Ft NFT ÚMFT Hazai források Helyi adottságok fenntartható hasznosítása stratégiai cél összesen: Ft Helyi adottságok fenntartható gazdasági hasznosítása prioritás Ft Ft Ft NFT ÚMFT Hazai források

17 3. Turizmus fejlesztése stratégiai cél összesen: Ft Turizmus fejlesztése prioritás Ft Ft Ft NFT ÚMFT Hazai források Regionális integráció stratégiai cél összesen: Ft Regionális integráció prioritás 0 Ft 0 Ft Ft NFT ÚMFT Hazai források

18 5. Közösségi értékek restaurációja stratégiai cél összesen: Közösségi értékek restaurálása prioritás Ft Ft Ft NFT ÚMFT Hazai források Élhetı térség stratégia cél összesen: Ft Élhetı térség prioritás Ft Ft Ft Ft NFT ÚMFT Hazai források ÚMVP

19 Több stratégiai cél esetében meghatározóak az I. Nemzeti Fejlesztési Terv forrásai, hiszen ez volt az elsı Európai Uniós támogatási periódus. Más stratégiai célok esetében azonban már az Új Magyarország Fejlesztési Terv forrásai teszik ki a legnagyobb hányadot. Egyes célok esetében pedig a hazai források is nagy hányadot tesznek ki a források között.

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 -

A Társulási Tanács a 38/2007. (V. 24.) sz. határozatával fogadta el. - 1 - Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 3780 Edelény, István király útja 52. E-mail: kisterseg@edeleny.hu Tel.: 48/524-100 Fax: 48/524-112 KISTÉRSÉGI CSELEKVÉSI TERV 2007-2008. A Társulási Tanács a 38/2007.

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

EDELÉNYI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ EDELÉNYI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 EDELÉNYI KISTÉRSÉG BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása

A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A dél-dunántúli régió leghátrányosabb helyzető kistérségeinek bemutatása 2008. január Készítette: Mátyás Tibor Attila 7621 Pécs, Király utca 46. Telefon: (72)

Részletesebben

Kerékpártúra útvonalak

Kerékpártúra útvonalak Kerékpártúra útvonalak Szelce-Szádvár kerékpár körtúra Az Aggtelek-Domica határátkelőtőla Baradla-barlang aggteleki bejáratáig tartó 51 km hosszúságú, kb. 200 m-es szintkülönbségű kerékpáros körtúra 32

Részletesebben

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig

Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Leader Közösség bemutatkozása (2007. október 18.) Elıadó: Horváth Krisztián Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás programfelelıs Megalakult a Zalai

Részletesebben

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A Közép-Magyarországi Operatív Program környezetvédelmi intézkedései Orosz György Budapest, 2008.november 18. 2007-2008 PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 1 2007-2008 Pályázati statisztika Természetvédelem Környezetvédelem

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMJA HELYZETFELTÁRÁS

EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMJA HELYZETFELTÁRÁS EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMJA HELYZETFELTÁRÁS 2006. KÉSZÍTETTE: HATVANI TERÜLETFEJLESZTÉSI IRODA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 Vezetői összefoglaló... 4 1. Az Edelényi Kistérség bemutatása...

Részletesebben

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA AZ EDELÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Térségi partnerségben a foglalkoztatásért Készítette: Hatvani Területfejlesztési Iroda (www.hatvani.hu) Az Edelényi kistérség foglalkoztatási stratégiája

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.) mint védjegyjogosult Aggteleki nemzeti

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre

Közfoglalkoztatási terv 2009. évre ASZÓD VÁROS Önkormányzat Közfoglalkoztatási terv 2009. évre Az önkormányzat a közfoglalkoztatási terve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása értelmében,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései

A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A hazai hátrányos helyzetű kistérségek főbb térgazdasági összefüggései Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Edelény. Integrált Városfejlesztési Stratégia. város. Készült a Corex Projektfejlesztési Kft. vezetésével

Edelény. Integrált Városfejlesztési Stratégia. város. Készült a Corex Projektfejlesztési Kft. vezetésével város Integrált Városfejlesztési Stratégia Készült a Corex Projektfejlesztési Kft. vezetésével 2010.01.05. Bevezetés Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

BİVÜLİ BUDAPESTI GAZDASÁG SZŐKÜLİ FİVÁROSI KÖLTSÉGVETÉS

BİVÜLİ BUDAPESTI GAZDASÁG SZŐKÜLİ FİVÁROSI KÖLTSÉGVETÉS az ország gazdasági motorja Az egy lakosra jutó GDP 2006-ban a fıvárosban közel háromszorosa volt Magyarország en kívüli átlagának. A megtermelt országos bruttó hazai termék 34%-a fıvárosból származott.

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A területfejlesztés finanszírozása

A területfejlesztés finanszírozása A területfejlesztés finanszírozása 9. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területfejlesztés szereplıi és finanszírozása 1 A területfejlesztés közvetlen eszközei I. Területfejlesztési célelıirányzat

Részletesebben

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi

Részletesebben

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/550-313 Tel./Fax: 96/311-031 06-70/948-57-30 E-mail : civilhaz@unitedway.t-online.hu Web : www.unitedwaygyor.hu/ciszok

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2005 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám

79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 79638 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 180. szám 1.4. A lakbér mértéke csökkenthető, ha a lakás: a) alagsorban van; b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van, és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Rövid összefoglalás a projektrıl:

Rövid összefoglalás a projektrıl: Rövid összefoglalás a projektrıl: B.-A.-Z. megye könyvtárainak konzorciumban megvalósuló fejlesztése, melynek eredményeként bıvülnek a szolgáltatások és széles kör számára elérhetıvé válnak. Egységes,

Részletesebben

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban

Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban Kerékpáros fejlesztési lehetőségek a Széchenyi 2020 Programban A kerékpáros turisztikai támogatási lehetőségeket megalapozó fejlesztéspolitikai háttér Zala két keréken záró konferencia 2015. március 12.

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2012. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kötelezően igénybeveendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 39/1996. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Juhász Imre Molnár Sándor

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006.

Dél-Alföld Bács-Kiskun megye Kiskőrösi kistérség. Dél-Alföld. Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP. 2006. Dél-Alföld Bács-Kiskun megye KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG KISTÉRSÉGI HELYZETKÉP A kistérség települései A kistérség elhelyezkedése 2006. január # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév Fő # Településnév

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodása A 2001. október 9., 2002. december 19., 2003. április 14., 2005.

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével

Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Foglalkoztatás kifehérítése az EU-s források igénybevételével Összefoglaló 1. A TÁMOP foglalkoztatási szelete - rövid áttekintés 3. Eredmények, tervek 2010-re 5. A TÁMOP viszonya az árnyékfoglalkoztatáshoz

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A helyi vidékfejlesztési terv 2.sz. melléklete. Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések

A helyi vidékfejlesztési terv 2.sz. melléklete. Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések 2. sz. Melléklet ADATLAP AZ INTÉZKEDÉSEK ÉS ALINTÉZKEDÉSEK 1 BEMUTATÁSÁRA 1. Az intézkedés és az alintézkedések sorszáma és megnevezése: Sorszám Megnevezés Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

(VOP-2.1.2-2008-0001)

(VOP-2.1.2-2008-0001) Környezeti szempontok a 2007-2013-as Operatív Programok félidei értékelésében Az értékelések az Európai Unió támogatásával készültek el. (VOP-2.1.2-2008-0001) Félidei értékelések Valamennyi operatív program

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19265836-1-19 Bejegyzı szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60074/1992/2 Családok a Családért Házas-és Családpedagógiai Egyesület 8272 Óbudavár, Kistelek utca 2. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére

J a v a s l a t. a Tourinform Salgótarján Iroda Névhasználati szerzıdésének kiegészítésére Szám: 31437/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: (32) 312-570; (32) 417-255 J a v a s l a t a Tourinform

Részletesebben

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár

A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései. 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus fejlesztésének aktuális kérdései 2014. november 20. dr. Ruszinkó Ádám helyettes államtitkár A turizmus nemzetgazdasági jelentősége A 2009. évi adatokon alapuló turizmus szatellit számla szerint:

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról

2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról Mi az EGTC? Az EGTC mozaikszó, az European Grouping for Territorial Cooperation, azaz az európai területi együttműködési csoportosulás rövidítése. non-profit csoportosulások két vagy több EU (vagy nem

Részletesebben

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2014. január 22. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet

Részletesebben

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A gazdaságfejlesztés jelene, jövője. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A gazdaságfejlesztés jelene, jövője Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák szervezete és működése Budapesti székhellyel országos hálózat Régiós

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzatának. Foglalkoztatási Terve. 2011. évben

Varsány Község Önkormányzatának. Foglalkoztatási Terve. 2011. évben Varsány Község Önkormányzatának Foglalkoztatási Terve 2011. évben Készítették: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyzı 2011. január 2 1.) A település általános bemutatása: Helyzetelemzés

Részletesebben

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség

2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség 2.2.1 Foglalkoztatottság, munkanélküliség A kilencvenes években a több évtizedes szünet után tömegesen jelentkező munkanélküliség, az ország területi társadalmi folyamatainak meghatározó elemévé vált.

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI

FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI FROM VM PTKF Par lamanti oszt. 7950004 CThu>Jul 24 2014 72 :53/ST. 72 :63/No.785e808347 P 1 FÖLDMŰVELÉSÜGY I MINISZTÉRIUMI DR. FAZEKAS SÁNDO R miniszter Érkezett :,1-G 4 1 4 2títl a d.u11c.i!,.2 2 4. Heringes

Részletesebben

Darázsfészek vagy a rendszerváltás koronája?

Darázsfészek vagy a rendszerváltás koronája? Darázsfészek vagy a rendszerváltás koronája? Dr.Debreczeni Ferenc Sopron, 2006. november 21. A regionális jelenségek kettıs természete A regionális reform dilemmái Lehetséges régió típusok alternatívák

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A SZOCIÁLIS ÉS A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL 2007 Az állampolgárok alapvetı szociális és gyermeki jogait az Alkotmány szabályozza:

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen

Integrált roma program a nyíregyházi Huszár lakótelepen Integrált roma program a nyíregyházi Huszár Elıadó: Tóthné Csatlós Ildikó Budapest, 2009. október 5. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, a nyíregyházi kistérség központja Lakosságszáma

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B EDELÉNYI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai Az Edelényi Kistéréség Többcélú

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.5. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-401-9

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben