Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete"

Átírás

1 Tiszaszentimre Község Önkormányzat 4/2004. (II. 16.) rendelete Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról [Módosította 15/2004. (V.28.) és a 3/2005. (II. 16.) ÖR, 14/2005. (IX. 23.) ÖR, a 17/2005. (X. 28.) ÖR, a 4/2006. (II. 15.) ÖR, a 7/2006. (III. 31.) ÖR, a 12/2006. (IX. 8.) ÖR, a 15/2006. (XI. 16.), 17/2006. (XII. 22.), 4/2007. (III. 14.), 11/2007. (VII.7.), 18/2007. (XII.14.), 5/2008. (III.31.), 12/2008. (XI.14.) 1/2009. (I.30.) ÖR], 5/2009. (II.27.) ÖR, 8/2009. (III.28.) ÖR, 14/2009. (VI.30.), 15/2009. (VII.23.) ÖR, 4/2010. (II.16.) ÖR, 8/2011.(IV.1.) ÖR, 11/2011.(V.27.) ÖR /Egységes szerkezetben!/ Tiszaszentimre Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. Tv. (továbbiakban: Sztv.) 25.. (3) bekezdésében, 26. -ában és a 92.. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. 1 (1) A rendelet hatálya a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed Tiszaszentimre Község közigazgatási területén élő a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Sztv. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) az Sztv. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül moz- 1 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től)

2 - 2 - gó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Hatásköri rendelkezések 2. 2 (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az alábbi, szociális rászorultságtól függő, pénzbeli ellátásokat biztosítja az Sztv-ben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint: a) 3 az Sztv. 38. (1) bekezdésében foglalt lakásfenntartási támogatást, b) 4 c) átmeneti segélyt, valamint pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsönt (továbbiakban: szociális kölcsönt), d) temetési segélyt. (2) Tiszaszentimre Önkormányzata az alábbi természetbeni szociális ellátásokat biztosítja az Sztv.-ben és e rendeletében meghatározott feltételek szerint: a) köztemetést, b) 5 c) 6 (3) 7 3. (1) 8 A Képviselőtestület az e rendeletben szabályozott a) szociális kölcsön, b) temetési segély, c) lakásfenntartási támogatás megállapításának jogát a polgármesterre átruházza. (2) 9 a Képviselőtestület az e rendeletben szabályozott a) 10 b) átmeneti segély 2 Módosította a 17/2006. (XII. 22.) ÖR, (hatályos: jan. 1.) 3 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 4 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II.26.) ÖR, (hatályos: február 26-tól) 5 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II.26.) ÖR, (2010. február 26-tól) 6 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 7 Hatályon kívül helyezte a 16/2004. (V. 28.) ÖR 8 Módosította a 17/2006. (XII. 22.) ÖR, (hatályos: jan. 1.) 9 Módosította a 12/2006. (IX. 8.) ÖR (hatályos: szept. 8-tól) 10 Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II.26.) ÖR, (2010. február 26-tól)

3 - 3 - megállapításának jogát a Szociális Bizottságára átruházza. (3) 11 A köztemetés megállapításának joga a polgármester hatásköre. Eljárási rendelkezések 4. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani. (2) 12 A szociális ellátások iránti kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok, melyeken tömören és világosan fel vannak tüntetve a formanyomtatvány kitöltésének szabályai, fel vannak sorolva azok a mellékletek, iratok, amelyek a kérelem elbírálásához szükségesek, a Polgármesteri Hivatalban igényelhetők. (3) 13 A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező kötelezhető arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. 5. (1) Amennyiben a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok valódisága felől kétség merül fel, környezettanulmányt lehet készíteni. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni a kérelmezőről, ha az életkörülményeit a Polgármesteri Hivatal már bármely ügyben vizsgálta, és nem feltételezhető azokban lényeges változás. (3) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. Az értesítés a Polgármesteri Hivatalon keresztül is megtehető (1) A megállapított ellátások kifizetése és folyósítása a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül, vagy átutalással bankszámlára utólag minden hónap 5-éig történik. (2) A segélykeret felhasználását a Pénzügyi Bizottság évente ellenőrizheti Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 12 Módosította a 15/2006. (XI. 16.) ÖR (hatályos: nov. 16.) 13 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 14 Módosította a 15/2006. (XI. 16.) ÖR, (hatályos: nov. 16.) 15 Hatályon kívül helyezte a 7/2006. (III. 31.) ÖR, (hatályos: április 1-től)

4 (1) Az Sztv-ben meghatározott feltételek hiányában vagy az Sztv. megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig kötelezni kell: a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére. c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. (2) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó szociális ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét amennyiben annak megfizetésére a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné méltányosságból a) elengedheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, b) a felére csökkentheti, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, c) részletekben fizettetheti meg. II. fejezet Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély (1) 19 Az Sztv. 37. (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti személy (továbbiakban: rendszeres szociális segélyre jogosult) a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként az önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködik. (2) 20 Az (1) bekezdés vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szerv Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ (Tiszaszentimre, 16 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 17 Hatályon kívül helyezte a 17/2006. (XII. 22.) ÖR, (2007. jan. 1-től) 18 Módosította az 1/2009. (I. 30.) ÖR (Hatályos: tól, de a foly-ban lévő ügyekre is alk. kell.) 19 Módosította a 8/2011. (IV. 1.) ÖR (Hatályos: től) 20 Módosította a 8/2011. (IV. 1.) ÖR (Hatályos: től)

5 - 5 - Széchenyi út 6.) családsegítésének családgondozója (továbbiakban: családgondozó). (3) A rendszeres szociális segélyre jogosult a.) a családgondozónál nyilvántartásba veteti magát, b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a családgondozóval, továbbá c.) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó, a beilleszkedést segítő programok típusai: a.) a családgondozóval való kapcsolattartás, b.) a nem foglalkoztatott személy számára a családgondozó által előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel, c.) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése. (5) A rendszeres szociális segélyre jogosult a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles felvenni a kapcsolatot a családgondozóval. Erről a jogosultságot megállapító határozatban, a családgondozó pontos címének megjelölésével rendelkezni kell. (6) Az együttműködés megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a.) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a családgondozóval, vagy b.) nem vesz részt a családgondozóval kötött megállapodás alapján a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítő programban és az elmulasztott határnaptól számított 8 napon belül hitelt érdemlően nem menti ki magát a családgondozónál. (7) 21 Bérpótló juttatás 22 10/A. (1) A bérpótló juttatás megállapításának, valamint folyósításának feltételeként a bérpótló juttatás egyéb feltételeinek megfelelő jogosult kérelmező, vagy az ellátásban már részesülő személy (továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. 21 Hatályon kívül helyezte a 8/2011. (IV. 1.) ÖR (Hatályos: től) 22 Kiegészítette a 11/2011. (V. 27.) ÖR (Hatályos: től)

6 - 6 - (2) A bérpótló juttatásra jogosultnak a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, járda tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettségeket kell teljesítenie, függetlenül attól, hogy a lakáshasználat milyen jogcímen áll fenn (tulajdonos, bérlő stb.) (3) A bérpótló támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a.) a lakott ház vagy lakás helyiségeiben a járófelületek, burkolatok nem szemetesek, b.) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű használhatóság fenntartásáról a kérelmező vagy jogosult jövedelmi helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértelmet, speciális munkaeszközöket, költségeket nem igénylő szükséges munkálatokat saját maga elvégzi, c.) a higiénikus állapot érdekében szükség szerint megtörténik a rágcsálók és rovarok irtása, d.) rendelkezik illemhellyel, melyet rendeltetésszerűen használnak, rendszeresen takarítják, fertőtlenítik, e.) a keletkezett hulladékot elszállításig szeméttároló edényzetben (kukában) tárolják, f.) a ház udvara és kertje gyommentes vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység, g.) a fű nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység, h.) a szabadban lévő tárgyak, felszerelések, tüzelő tárolása sorban, rendezetten történik, i.) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát, törmelékeit rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják, j.) a burkolt utakat sepregetéssel tisztán tartják, k.) az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak) a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, a járda rendszeres takarítása a lehullott növényi részektől, a felgyülemlett csapadékvíztől és télen a hó- és síkosság-mentesítés rendszeres elvégzése megtörténik, l.) az ingatlannal határos csapadékvíz elvezető árok tiszta, mentes a hulladéktól, a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld és növények sem akadályozzák. (4) A kérelmező köteles a (3) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően is fenntartani. (5) A jogosultság feltételeként a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartását a jegyző a Polgármesteri Hivatal ügyintézője és a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgáltatás családgondozója bevonásával ellenőrzi.

7 - 7 - (6) A bérpótló juttatás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a bérpótló juttatásra való jogosultság felülvizsgálata iránti eljárás megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle lefolytatása során kell meggyőződni a lakókörnyezet rendezettségéről. (7) Amennyiben bejelentés vagy egyéb módon tudomásszerzés alapján vélelmezhető, hogy a jogosult a (3) bekezdésben felsorolt állapotokat nem tartja fenn, ugyancsak e rendeletben foglaltak betartásával helyszíni szemlét kell tartani. (8) Ha a lakókörnyezet a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző az Sztv. 35. (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről vagy annak elmaradásáról ismételt helyszíni szemle során kell meggyőződni. (9) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak bérpótló juttatás nem állapítható meg, illetve az Sztv. 36. (2) bekezdés d) pontja szerint meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a bérpótló juttatásra jogosult személynek, aki ezen rendeletben foglalt kötelezettségét a felszólítás ellenére nem teljesíti, vagy nem gondoskodik annak fenntartásáról. Lakásfenntartási támogatás /1/ A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. /2/ Tiszaszentimre Község Önkormányzata normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Sztv-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak, továbbá önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak. /3/ Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át meghaladja. /4/ Helyi lakásfenntartási támogatás esetén költségeken a) a lakbért vagy albérleti díjat, 23 Módosítva a 15/2004. (V. 28.) ÖR (Hatályos: től, de a folyamatban lévő ügyekre is!)

8 - 8 - b) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, c) a távhő-szolgáltatási díjat, d) a közös költséget, e) a csatornahasználati díjat, f) a szemétszállítás költségeit, g) a villanyáram költségeit, h) a vízfogyasztás költségeit, i) a gázfogyasztás költségeit, j) a tüzelőanyag költségeit kell érteni. /5/ Költségeken a (4) bekezdés a-f) pontjában meghatározottakat, továbbá a) a villanyáram költségeit havi Ft-ig, b) a vízfogyasztás költségeit havi Ft-ig, c) a gázfogyasztás költségeit havi Ft-ig kell figyelembe venni. Amennyiben a kérelmező a gázfűtés kivételével a fűtés költségét számlával igazolja, úgy azt teljes egészében figyelembe kell venni. /6/ A lakásfenntartási támogatást kérő a lakásfenntartás, illetve a lakhatás költségei közül a) a lakbért, illetve az albérleti díjat a lakásbérleti, illetve albérleti szerződéssel, b) lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét a pénzintézet igazolásával, c) a közüzemi díjakat a településen közüzemi szolgáltatást végző szervek által kiállított közüzemi számlákkal, d) egyedi fűtésű lakások esetén a fűtés költségeit a háztartási tüzelőanyagot forgalmazó által kiállított számlával igazolja. /7/ A lakásfenntartási költségek számításánál irányadó időszak a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap. /8/ A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege: Ft. /9/ A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. /10/ Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. /11/ A /10/ bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit Hatályon kívül helyezte a 4/2010. (II. 26.) ÖR (Hatályos: február 26-tól, de a jelenleg folyósított díjakat május 31-el kell megszüntetni)

9 - 9 - Átmeneti segély 13. (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata átmeneti segélyben részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyeket, akiknek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. (2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a támogatott, kérelmező jövedelmére tekintet nélkül - hivatalból vagy kérelemre évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg átmeneti segély. (4) A (3) bekezdés alkalmazásában kivételes méltánylást érdemlő eset: a) a hosszabb kórházi ápolással járó tartós táppénzes állomány, b) a súlyos, 3 hónapot meghaladó ápolást igénylő betegség, c) baleset, melynek gyógyulási időszaka a 3 hónapot meghaladja. d) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa és családja által használt lakás és/vagy annak berendezési és felszerelési tárgyai elemi csapás, vagy más ok pl. lakástűz, csőtörés következtében részben vagy egészben használhatatlanná váltak, e) ha a kérelmező tulajdonában lévő, általa és családja által használt lakás berendezési-felszerelési tárgya meghibásodott, s ez a kérelmező és családja életét, testi épségét vagy egészségét, illetőleg a lakás lakhatóságát veszélyezteti. f) ha a kérelmező egészségkárosodott személy életviteléhez szükséges felszerelés meghibásodott, s a javítás vagy kicserélés költségeit a kérelmező önerőből nem képes fedezni. (5) 25 Az átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ftnál, de a nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (6) Az átmeneti segélyt vissza nem térítendő támogatásként kapja a rászoruló. Szociális kölcsön Módosította a 11/2007. (VII. 6.) ÖR (Hatályos: tól)

10 (1) 26 Tiszaszentimre Község Önkormányzata legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosáig terjedő mértékű kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti azt a rászorult személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át-át - bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan rendkívüli kiadása merül fel (pl. temetés, elemi kár stb.) amely veszélyezteti családja létfenntartását, - rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére. (2) Nem részesíthető kölcsönben az (1) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, ha - köztudottan önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe, - rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja, - korábban igénybe vett kölcsönét nem, vagy késedelmesen fizette vissza. (3) 27 Ha a kölcsön összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegét nem haladja meg 3 hónap, ha a kétszeresét nem haladja meg 6 hónap, ha a háromszorosát nem haladja meg 9 hónap alatt kell visszafizetni, havonként előre meghatározott részletekben. (4) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése esetén a behajtás módját. Temetési segély 15. (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata temetési segélyt állapít meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Temetési segély nem állapítható meg annak: a.) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét; b.) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesül. (3) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számlák eredeti példányát, valamint a ké- 26 Módosította a 11/2007. (VII. 6.) ÖR (Hatályos: tól) 27 Módosította a 11/2007. (VII. 6.) ÖR (Hatályos: tól)

11 relemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is. (4) A (3) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A megállapított segély összegét vagy kérelem elutasításának tényét a határozat számának megjelölésével a számlákra rá kell vezetni. (5) A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál. (6) Az (5) bekezdés értelmében a temetési segély összege ,- Ft. III. fejezet Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés (1) A polgármester önkormányzati hatáskörben, amennyiben a haláleset helye szerint illetékes a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről az Sztv ában foglaltaknak megfelelően. Közgyógyellátás (1) A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) 30 Az Sztv. 50. (1)-(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át eléri, feltéve hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 150 %- át, egyedül élő esetén 200 %-át IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Szociális ellátási formák 28 Módosította a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (hatályos: január 1-től) 29 Módosította a 7/2006. (III. 31.) ÖR, (hatályos: április 1-től, de a folyamatban lévő ügyekre is alk. kell) 30 Módosította az 5/2008. (III.31.) ÖR, (hatályos: március 31-től, de a foly-ban lévő ügyekre is alk.) 31 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től)

12 (1) 33 Tiszaszentimre Község Önkormányzata a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja ellátási szerződés alapján a Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ (5322 Tiszaszentimre, Széchenyi út 6.) által. a) Alapszolgáltatások - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - támogató szolgáltatás - nappali ellátás b) Szakosított ellátások - idősek otthona. (2) Tiszaszentimre Község Önkormányzata az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó tanyagondnoki szolgáltatásról külön önkormányzati rendeletben rendelkezik. 19/A (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem lépesek biztosítani, különösen, a.) koruk, b.) egészségi állapotunk, c.) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d.) szenvedélybetegségük, vagy e.) hajléktalanságuk miatt. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a kérelmező akkor jogosult az ellátásra a.) a kora miatt, mert 60 évnél idősebb, b.) egészségi állapota miatt, mert I-II. csoportbeli rokkant, melyet határozattal kell igazolnia, illetve krónikus betegségben szenved, vagy gondozásra szorul, melyet a háziorvos igazol, c.) fogyatékossága miatt, mert fogyatékossági támogatásban részesül, melyet határozattal kell igazolni. A pszichiátriai betegség fennállását a háziorvos/ szakorvos igazolhatja. d.) a szenvedélybetegség fennállását háziorvos/szakorvos igazolhatja, 32 Módosította a 14/2005. (IX. 23.) ÖR (Hatályos: től) 33 Módosította a 8/2011. (IV.1.) ÖR, (hatályos: május 1-től) 34 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 35 Megállapította az 5/2008. (III.31.) ÖR, (hatályos: március 31-től)

13 e.) a hajléktalanságot lakcímkártyával, illetve a hajléktalan szállón kiállított igazolvánnyal kell igazolni Szociálpolitikai kerekasztal (1) Tiszaszentimre Község Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai az önkormányzat működési területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá az e rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. (2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) A szociálpolitikai kerekasztalt a Szociális Bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag vezeti, adminisztrációs feladatai ellátását a Polgármesteri Hivatal végzi V. Fejezet Záró rendelkezések 26. (1) Ez a rendelet az 1. (3)-(4) bekezdésének kivételével február 20- án lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. (2) A rendelet 1. (3)-(4) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. 36 Hatályon kívül helyezte a 8/2011. (IV. 1.) ÖR (Hatályos: től) 37 Megállapította az 5/2009. (II.27.) ÖR, (2009. február 27-től) 38 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 39 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től) 40 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től)

14 (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 12/2001. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet, valamint ennek módosításáról szóló 5/2002. (III. 29.) sz., a 9/2002. (VIII. 16.) sz., a 4/2003. (II. 14.) sz., a 8/2003. (VIII. 15.) sz., valamint a 13/2003. (X. 31.) sz. önkormányzati rendeletek. (4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Tiszaszentimre, február 13. Beleznay Sándor sk. polgármester Juhászné Papp Irén sk. j e g y z ő

15 számú melléklet számú melléklet 42 Szociálpolitikai kerekasztal tagjai Fenntartó képviseletében: - az önkormányzat Szociális Bizottságának elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag, - tanyagondnok, - Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője. Egyéb szervezetek képviseletében: - Kisebbségi Önkormányzat által delegált tag, - védőnő, - háziorvosok, - Vöröskereszt helyi szervezetének képviselője, - Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi képviselője, - Tiszaszentimre Református Szociális Szolgáltató Központ igazgatói. 3. számú melléklet Hatályon kívül helyezte a 11/2011. (V. 27.) ÖR (Hatályos: től) 42 Módosította a 8/2011. (IV.1.) ÖR, (hatályos: május 1-től) 43 Hatályon kívül helyezte a 18/2007. (XII.14.) ÖR, (2008. január 1-től)

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. 2 A rendelet hatálya Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2004./IV.9./ számú rendelete az egyes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja és alapelvei 1. számú melléklet a /2013.(. ) KT határozathoz Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (..) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (tervezet)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestülete 16/2011.(VIII.30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1..

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.. Létavértes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I.

Ezen felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi rendeletet alkotja. I. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat képviselő-testületének a kerületi polgárok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló 49/2011. (XII.20.), 20/2011. (IX.20.), 9/2011. (V.20.), 7/2011.

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 4.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról Kerepes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben