A támogatás fedezeté il az önkormányzati költsé gveté si rendeletben elkiilöní tett keretösszeg szolgál.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A támogatás fedezeté il az önkormányzati költsé gveté si rendeletben elkiilöní tett keretösszeg szolgál."

Átírás

1 Balotaszállás Közsé g Onkormányzatának A közpé nzek felhasználásáról é s a közpé nzből nyú jtott támogatás rendjé ről szóló szabályzata 1. A szabályozás cé lja, hogy meghatározásra kerüljenek az Önkormányzat által nyujtott - nem normatí v, cé ljellegű, működé si támogatások folyósí tásának, dokumentálásának, rendelteté ss zerűfelhasználásának, ellenőrzé sé nek felté telei. 2. A szabályzat hatálya kiterjed Balotaszállás Közsé g Önkormányzatára, valamint mindazon 3. pontban felsorolt szervezetekre, amelyek Balotaszállás Közsé g Önkormányzaának támogatását igé nylik, é s támogatásban ré szesülnek. a J. Tá mo gatás pály áaat benyú j tásával igé nyelhető. A támogatás fedezeté il az önkormányzati költsé gveté si rendeletben elkiilöní tett keretösszeg szolgál. A pá yázati ú ton törté nőpé nzeszköz átadás cé lja kizárőlag az lehet, hogy támogassa az önkormányzatot segí tőkulturális, sport, szociális, egé szsé gvé delmi, közbiáonsági, tűzvé delmi civil szervezeteket, egyesületeket, alapí tványokat, köáasznú szervezeteket, valamint az egyesülé si jog alapján lé trejött egyé b szervezeteket, ezek megemlé kezé sei é s rendezvé nyei szí nvonalának emelé sé t, a közössé gi kapcsolatok erósí té sé t, minden olyan esemé nyt, amely a települé s hí rnevé t pozití v módon öregbí theti. 4. Támogatás csak bejegyzett,birősági nyilvántartásba vett szewezet ré szé re folyósí tható. A támogatott szervezetek pé nzbeli támogatást az é ves működé si kiadásaikra, valamint konkré t cé l megvalósí tásához é s programok, rendezvé nyek szewezé sé hez igé nyelhetnek. Az önkormányzat a fentiekben megjelölt szervezeteket az általuk vállalt feladatok el áása é rdeké ben, az é ves költsé gveté si rendeletben biztosí tott előirányzat terhé re - pályázati ú ton - p é nzigy i tám o gatásban ré sze sí ti az igé nylé s alap 1 é n. Az é ves működé si támogatás a támogatási szerződé s szerint folyósí tható. A pály ázati keretből nem támogathatók a/ politikai pártok é s szervezetek, b ) gazdas ági -, munkavál lal ó i, - szakmai, é rdekvé de lm i szew ezetek, kamarák, d) azok a szervezetek, akik az előzőé vben kapott támogatással nem számoltak el.

2 5. P ály ázati elj árás men ete Apályázatot - ké relmet - 2 db eredeti pé ldányban Balotaszállás Közsé g Önkormányzata cí mé re (6412. Balotaszállás, Ady E. u. 26.) lehet benyú jtani, folyamatosan egé sz é vben. A pályánatot (ké relmet) az 1. mellé kletben meghatározott adatlapon lehet benyú jtani. Hiánypótlásra a felhí vástól számí tott 5 napon belül van lehetősé g. A pályázathoz csatolni kell a társadalmi szervezet előzőé vi beszámolóját, valamint a tárgyé vi pályázatál támogatandó cé l kiadásait kiadási fajtránké nt ré szletezőköltsé gveté sé t. Az 1. mellé klet szerinti adatlapon benyujtott pályázatnaktartalmaznia kell: a) apályánó nevé t, cí mé t, apályánandó összeget, é s a szervezet ké pviselőjé nek nevé t, b) apályázőszervezet támogatandó cé ljait, é ves programját, c) a szewezet é ves működé sé nek bevé teli fonásait é s kiadásait ré szletesen bemutatva. A pályázatok vé lemé nyezé se, elbí rálása a pályázat beé rkezé sé t követő ké pviselő-testületi ülé sen törté nik, mely a Ké pviselő-testület ót nem ruházható hatásköré be tartozik. Elszámolás A tárgyé vi pályázattal egyutt be kell nyú jtania a pá yé nőnak az előzőé vi önkormányzati támogatás té teles elszámolását. A té teles elszámolásh oz számla másolatokat kell csatolni. Az elszámol ás mintáj át 2. m e l l é kl e t tartalmazza. Elszámolás hiányában további támogatás nem folyósí thatő, é s minden további támogatást fel kell fiiggeszteni a ké relmező, pályé aőfelé. A fel nem haszná t,vagy nem apályázaticé loknak megfelelően felhasználttámogatást vissza kell ftzetni, ennek elrendelé sé ről a Ké pvi se lő-testület dönt. A számviteli szabályoknak megfelelő elszámolást Balotaszá lás Közsé g Önkormányzatához kell benyú jtani. Az előí rásoknak meg nem felelőbizonylatok elfogadását a gazdálkodási előadó megtagadhatja. Az önkormányzati támogatásról törté nó elszámolásnál kiadáské nt nem vehetők figyelembe a) szeszesital é s dohány áru v ásárlása, b) szemé lyes használatot szolgáló tárgyi eszközök vásárlása, valamint c) amás szerv programjavagy rendezvé nye számáta nyujtott támogatás. Az e számolásokat a Balotaszállás Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadójaesetenké nt helyszí ni szemle tartásával is - ellenőrzi. Az e számolások ellenőrzé sé ben a kötelezettek ké pviselőinek együtt kell működniük, az ellenőrzé s me gh iú su lá sa az elszámo lás h iányát eredmé nyezi.

3 Az önkormányzat által támogatásban ré szesí tett kedvezmé nyezettekkel a támogatás nyujtásának felté teleiről szerződé st kell kötni, melyben számadási kötelezettsé get kell előí rni a ré szükre j uttatott össze gek rendelteté sszerűfelhasmálásáró l. A szerződé s mintáját a 3. mellé klet tartalmazza. A támogatási szerződé st a támogató nevé ben minden esetben a polgármester í rja alá a Ké pviselő-testiileti dönté st követóen, awal egyezően. Az odaí té lt támogatásokról a gazdálkodási előadó analitikus nyilvántartást köteles felfektetni, melynek tartalmi elemei a következők: 6. a támogató megnevezé se támogatás kedvezrré nyezettj é nek megnevezé se támogatás cé lja támogatás összege támogatás jellege megvalósí tás helye a fi nanszí rozás teljesí té sé nek időpontj a az elszámol ás határidej e az elszámol ás telj esí té sé nek ke lte a határidőre nem teljesí tett számadási kötelezettsé g pótlására ké szült felszólí tás kelte. A támogatásokat a közsé g honlapján, valamint a Ké pviselő-testület szervezeii é s működé si szabályzatábanmeghatározottmódonkőzzé kelltenni. Az iratok kezelé se során az iratkezelé si szabályzatban foglaltak szerint kell eljrárni. A benyujtott ké relmek, pályé natok iktatása mindig külön főszámratörté nik. Atámogaási szerződé sek három eredeti pé ldányban ké szülnek, melyből egy irattári pé ldány, egy a gazdálkodási é s egy pé ldanyt át kell adni a támogatás kedvezmé nyezettjé nek. Kelt : Balotaszállás, április 24. Zű*Z"/<-., ;i;í.á" / polgármest- / Kihirdeté s módja: Balotaszállás Közsé g Önkorm ány zatának hon l apj a Dátum: ápril'is 24. aláí rás jegyző %} rffi"'

4 1. melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSI KERET PÁLYÁZAT ADATLAP A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a pályázati kiírásnak, a pályázat szabályzatának nem megfelelő vagy határidőn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár. Benyújtandó 2 példányban! 1. A pályázó adatai: hivatalos neve: hivatalos képviselőjének neve, beosztása (igazgató, elnök stb.): pontos címe (irányítószámmal): levelezési cím: adószáma: nyilvántartásba vétel száma: bankszámlájának száma: témaszám vagy alszámla szám (ha van): 2. A pályázatért felelős személy neve: telefonszáma, címe: 3. A pályázat tárgya (címszerűen): (amennyiben kulturális program megrendezésére kér a pályázó támogatást, konkrét programot kérünk beírni konkrét időpontokkal. Amennyiben egy szervezet működéséhez kérnek támogatást, akkor ezt kell részletesen feltüntetni.) A pályázat tartalmi leírását maximum 2 oldalon kérjük mellékelni az űrlaphoz. 4. A pályázati cél megvalósításának időszaka/i (csak a tárgyévi dátum szerepelhet):... (A tárgyévi keretből csak tárgyévi célok támogathatók, melyek január 1. és december 31. között valósulnak meg). 5. A pályázati cél megvalósításának helye/i (település/ek): Rendezvény esetén a várható résztvevők, kiadvány esetén a megjelenő példányok száma: Nyilatkozat arról, hogy az Önkormányzattól a tárgyévben a jelen pályázaton túl milyen támogatást/támogatásokat kér(t) a pályázó, milyen keretből kérték mire kérték, ha elbírálták, milyen összegű támogatást kaptak (Ft) 8. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó az Önkormányzattól a jelen pályázat benyújtását megelőző évben milyen támogatásokat kapott a támogatás forrása, célja, a támogatás összege, elszámolt-e a támogatással (milyen keret) (Ft) 9. A pályázó teljes éves költségvetése a tárgyévben: (a pályázó szervezet ez évi gazdálkodásának keretei): (Ft)

5 10. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez tervezett kiadások (kérjük, hogy valós számot, bruttó összeget, ezer forintra kerekítve adjanak meg! Kérjük elkerülni az áfára és más járulékra való utalást!) 11. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez tervezett bevételek: (kérjük, hogy valós számot, ezer forintra kerekítve adjanak meg!). 1. A pályázatban megjelölt cél eléréséhez rendelkezésre álló saját forrás: (Ft) 2. már meglévő, támogatásból származó bevétel: 3. egyéb forrásból remélt, függőben lévő bevétel: 4. a pályázati cél megvalósulásától várható bevétel: 5. egyéb támogatási keretből kért támogatás: Bevételek mindösszesen (1 5. pontok összege): (A Kiadások mindösszesen összegének és a Bevételek mindösszesen összegének meg kell egyeznie!) A pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél kiadásait kiadási fajtánként (példák: szállás, utazás, szállítás, nyomda stb.) részletező költségvetését. A pályázat kifejtésénél kérjük feltüntetni a főbb támogatókat és a támogatónként nyújtott összegeket is. A pályázathoz csatolni kell a társadalmi szervezet jelen pályázat benyújtását megelőző évi beszámolóját. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen pályázat benyújtását megelőző évben, az önkormányzattól kapott támogatási összeggel elszámolt. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat kötelező melléklete a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat. A pályázó tudomásul veszi, hogy ugyanazon célhoz újabb támogatás az önkormányzat más forrásaiból nem kérhető; A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás megállapítása esetén (csak ekkor) a támogatott - büntető jogi felelőssége tudatában- köteles nyilatkozni, hogy köztartozása nincs. A pályázó tudomásul veszi, hogy támogatás csak támogatási szerződés alapján folyósítható; a pályázaton nyert összeggel a támogatott a szerződésben megszabott határidőre az Önkormányzat felé köteles elszámolni számlaösszesítővel, az eredeti számlák bemutatásával. Ellenkező esetben a támogatást vissza kell fizetnie, és 3 évig nem kaphat támogatást az Önkormányzattól. Dátum: P. H.... a pályázó hivatalos képviselőjének aláírása

6 2. melléklet ELSZÁMOLÓLAP támogatási keretből kiutalt támogatás elszámolásához KÉRJÜK 2 DB EREDETI PÉLDÁNYBAN BENYÚJTANI! A támogatási szerződés iktatószáma:.../... A támogatott neve:... A támogatott címe:... A támogatott program megnevezése1: A kapott támogatás összege:... Ft A szerződésben meghatározott elszámolási határidő:... A támogatott program megvalósításának rövid leírása:... Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszámolóban és annak mellékleteiben közölt adatok valódiak és hitelesek, a támogatás a szerződésben meghatározott célra került felhasználásra. Dátum:... P. H.... a támogatott képviselője aláírása

7 3. melléklet A támogatási szerződés mintája «iktsz»/... TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt... Önkormányzata (cím ) képviseli:... polgármester) mint támogató, másrészről a(z) támogatott... (adószáma:... címe:... képviselője (név):... mint támogatott pályázó között, a mai napon az alábbi feltételekkel. 1. A támogatási összeget Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a.../... (...) Kt. határozatával a fent nevezett részre/ az alábbi program megvalósítására..., forint összegben állapította meg. Az összeg a../...(...) számú ÖK rendeletben jóváhagyott... keretösszeg terhére kerül kifizetésre. A program megnevezése:... A program megvalósításának ideje: A támogató a támogatást a támogatott... számú bankszámlájára utalja át egy összegben. 3. A támogatás átutalásának határideje: A támogatott vállalja, hogy a számára nyújtott támogatást kizárólag a pályázati cél megvalósítására fordítja. A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó a számára nyújtott támogatást a tervezett cél időpontját követő 30 napon belül köteles visszafizetni a támogatónak. 5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást csak az említett dokumentumban foglaltaknak megfelelő módon használhatja fel, illetve hogy az azokban foglaltak szerint kell elszámolnia. 6. Támogatott köteles a támogatott program megvalósulásáról a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalt tájékoztatni, nyomtatott és elektronikus szórólapjain, meghívóin, plakátjain az Önkormányzatot támogatóként feltüntetni, ezt a beszámolójában igazolni. 7. Támogatott kijelenti, hogy köztartozásait (vám, központi és helyi adó, illeték) megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs. Amennyiben az Önkormányzatától a...-ben kapott támogatása eléri, vagy meghaladja az forint összeget, támogatott a támogatás kiutalása előtt köteles köztartozásainak nemlétéről igazolást benyújtani. 8. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatási összeg egészét nem fordítja a szerződésben meghatározott célra, a fel nem használt összeget köteles visszautalni a támogatónak az elszámolással egyidejűleg és az elszámoláshoz csatolni a visszautalás igazolását.

8 9. A támogatott az igénybe vett támogatásról legkésőbb a költségvetési évet követő hó 31-ig, azaz...-ig köteles elszámolni az eredeti számlák, valamint a számlaösszesítő benyújtásával az Önkormányzat pénzügyi műveleteit végző Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási részlege felé. Az ellenőrzés után az eredeti számlák és a számlaösszesítő 1 db. eredeti példánya a támogatott társadalmi szervezet részére visszajuttatásra kerül. Az elszámolási határidőt indokolt esetben a pályázó kérésére a támogató legkésőbb a tárgyévet követő március 31-éig meghosszabbíthatja. Ezt a pályázó legkésőbb az elszámolási határidő lejártát 30 nappal megelőzően kérelmezheti. 10. A támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 9. pontban említett elszámolási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét, az erre vonatkozó felszólítást követő 15 napon belül köteles visszafizetni és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható. 11. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Dátum polgármester támogatott képviselője neve

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 2/2009.(II. 12.) RENDELETÉNEK A 15/2011.(X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (. ) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben