J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete augusztus 16-án órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Kamond Önkormányzat Tanácskozóterme Kamond, Kossuth u. 28. Jelen vannak: Smidéliusz Sándor alpolgármester 3. Nagy László 4. Nagyné Márkus Marianna 5. Somogyi Dezső képviselők Tanácskozási joggal jelen van: Bali Tibor körjegyző Köszönti a megjelent képviselőket, és Bali Tibor körjegyzőt. Megállapítja, hogy Kamond Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5 tagjából 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Nagy László és Smidéliusz Sándor képviselőket. A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadja. Napirend megállapítása Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirendet a meghívóval egyezően fogadják el. A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.19.) számú rendelete módosítása Előadó: Bali Tibor körjegyző 2. Döntés tankönyvtámogatásról 3. A KDOP-4-1-1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázaton való részvételről döntés

2 4. Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása augusztus 20-án megrendezésre kerülő Falunap teendőinek megbeszélése 6. LEADER pályázatokon való részvétel megtárgyalása 7. Élelmiszersegély akcióban való részvétel megtárgyalása 8. Vegyes ügyek NAPIREND 1. napirendi pont: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.19.) számú rendelete módosítása Előadó: Bali Tibor körjegyző felkéri a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőket. Bali Tibor körjegyző: A lakásfenntartási támogatás feltételrendszerét szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezés módosította. A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi nyugdíjminimum 250 %- ában határozza meg a jelenlegi 150 % helyett. Ezzel egyidejűleg eltörlésre kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírás (a tényleges jövedelmi küszöb). Tehát az állam normatívát biztosít 250 %-ig. Ha valaki ebből a körből kiesne, akkor az önkormányzat adna azoknak, akiknek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 260 %-át nem haladja meg. : Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kamond Község Önkormányzatának a szociális ellátások szabályairól szóló rendeletét szíveskedjenek elfogadni. Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta: Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (VIII.17.) sz. rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) számú rendeletének módosításáról. Kamond Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kamond Község Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2009. (IV.14.) számú rendeletének módosításáról a rendeletét megalkotja. A rendelet a jegyzőkönyv mellékletének részét képezi. 2

3 3 2. Napirendi pont: Döntés tankönyvtámogatásról : Minden képviselő előtt ismert, hogy az idén évben minden adható támogatási formát az önkormányzat megvont. Ilyen volt a tankönyvtámogatás, iskolakezdési támogatás, mikuláscsomag stb. Most az önkormányzat egy kisebb bevételhez jutott a faeladások kapcsán, így úgy gondolják, hogy ezt a bevételt a kamondi általános iskolás gyermekek tankönyvtámogatására kívánják fordítani. A javaslat szerint 200 e forint lenne ez a keret. Megkérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdezni vagy észrevételt tenni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a javaslatot. 30/2011. (VIII.16.) sz. határozat évi költségvetéséből a kamondi általános iskolás gyermekek részére 200 e forint összegű tankönyvtámogatást biztosít. Határidő:2011. szeptember 1. Felelős: Polgármester 3. Napirendi pont: A KDOP-4-1-1/E-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázaton való részvételről döntés : A pályázat célja a településeken a belvíz elvezető rendszerek rendezése, a belterületeken áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák rendezése. A pályázat 2 ütemben zajlik. Az első ütemről már lekéstek, így már csak a második ütemre tudják beadni pályázatukat. A támogatás összege millió forint lenne, amit 7 településsel együtt tudnának igényelni. A támogatás mértéke 90 %. Ha a pályázat sikeres lenne, akkor jövő évben elkezdődhetne a beruházás. Megkérdezi a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdezni vagy észrevételt tenni. Kérdés, hozzászólás nem érkezett. Ezután Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 5 igen szavazattal egyhangúlag az 31/2011. (VIII.16.) h a t á r o z a t döntött arról, hogy Kamond Község Önkormányzata a Helyi és térségi jelentőségű vízvédel-

4 4 mi rendszerek rekonst- rukciója című komponens, KDOP-4-1-1/E-11 kódszámú pályázaton részt kíván venni. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges iratokat készítse elő és a pályázatot határidőre nyújtsa be. Felelős: Határidő: polgármester a pályázat benyújtásának határideje 4. napirend: Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Devecser város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülésén módosította a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodását. A módosításra azért volt szükség, mert Kiscsősz község csatlakozási szándékát fejezte ki, amit a devecseri képviselő-testület elfogadott. A társulás tagjaitól kérik a társulási megállapodás módosításának megtárgyalását. Megkérdezi, hogy kinek van kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kéri a képviselőket, hogy a javaslatot fogadják el. 32/2011. (VIII.16.) h a t á r o z a t a Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatra létrejött Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. 5. napirend: augusztus 20-án megrendezésre kerülő Falunap teendőinak megbeszélése Asbóth Szabolcs Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Falunapi rendezvényre a Lovasnap rendezvénnyel ellentétben nem küldtek ki széles körben meghívókat, mivel kisebb rendezvényről van szó. Véleménye szerint a Falunap költsége kb. 100 e forint nagyságrendű lesz. Sajnos főzőverseny nem lesz, mivel nem jelentkezett senki. Kéri a képviselőket, hogy minden képviselő aktívan vegye ki részét a rendezvény sikere érdekében. 6. napirend LEADER pályázatokon való részvétel megtárgyalása

5 5 A pályázat beadási határideje szeptember vége. Kamond vonatkozásában véleménye szerint nagyobb rendezvény lebonyolítására nyújthatnának be támogatási igényt. Jövő évben lesz 950 éves évfordulója annak, amikor Kamond nevét először említik. Úgy gondolja, hogy ezen alkalomból a községben egy nagyobb rendezvényt kellene szervezni, így nem lenne önállóan falunap, sem pedig Lovasnap. (Megjegyzi, hogy a Lovasnapot 70 e forint veszteséggel zárták. Ha a rendezvényt szponzorok nem támogatták volna, akkor közel 430 ezer forintos veszteség lett volna.) A programokat tervszerűen el kell készíteni, mert a pályázat benyújtásához szükséges. Természetesen konkrétan még nem tudják megtervezni, de terv szintjén igen. Kéri a képviselőket, hogy gondolkodjanak a témát érintően és várja a javaslatokat. 7. napirendi pont Élelmiszersegély akcióban való részvétel megtárgyalása : Az előterjesztést minden képviselő megkapta. Az élelmiszersegély akcióban az idén már nem tudnak részt venni, de jövő évben véleménye szerint részt kellene venniük. Kéri a képviselőket, hogy az akcióban való részvételre irányuló javaslatot fogadják el. 8. napirendi pont Vegyes ügyek 33/2011. (VIII.16.) h a t á r o z a t a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által meghirdetett EU Élelmiszersegély programban való részvételi szándékát fejezte ki. a.) Jakab Jolán Kamond, Kossuth u. 12. szám alatti lakos írásbeli észrevételei : Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy Jakab Jolán kamondi lakos a polgármesternek és a képviselőknek címezve levelet küldött, melyben több témát érintően kifogásokkal élt. A levelet minden képviselő részére eljuttatta. Ismerteti a válaszlevelet, amelyhez kéri a képviselők véleményét és javaslatait. Kérdés, javaslat nem hangzott el. A képviselők a válaszlevél tartalmával egyhangúlag egyetértettek. b.) Téli szomszédolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökétől levél érkezett, amelyben tájékoztatták, hogy a Belügyminisztérium Téli szomszédolás elnevezésű akcióprogramot indított, melyhez az önkormányzatok együttműködését kérték. Előzetesen kérték felmérni az otthonukban egyedül élő, idős, mozgásukban korlátozott polgárok lehetséges téli szükségleteit. Részükre téli tüzelőanyagot (fát) szeretnének biztosítani. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az adatszolgáltatást elkészítette és megküldte.

6 c.) A Polgárőrség és a Tűzoltó Egyesület esetleges összeolvadása : Véleménye szerint beszélni kell a témáról. 6 Nagyné Márkus Marianna: Nem látja értelmét az összeolvadásnak, mert csak problémákat okozna a feladatok ellátásában. szerint el kell gondolkodni a dolgon és meg kell kérdezni őket, hogy akarják-e. A későbbiekben visszatérnek a témára. Smidéliusz Sándor alpolgármester kéri a polgármestertől önkéntes tűzoltók névsorát, mivel Ő van megbízva az összeolvadás lebonyolításával, de nem tudja, hogy kik a tagok. d.) Lapkiadás javasolja, hogy évi két alkalommal számoljanak be a község lakóinak a községben zajló eseményekről. Szórólap formára gondol, amelyet a képviselő-testület szerkesztene és nem minősülne sajtóterméknek. A képviselők a javaslattal egyetértenek. e) Közösségi közlekedéssel kapcsolatos megbeszélés : Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy augusztus 11-én egyeztető tárgyaláson vett részt, ahol szó esett a Boba irányába történő autóbusz közlekedés ügyéről. Az út jelenleg nem alkalmas menetrendszerinti autóbusz közlekedtetésre. Ezen téma még többszöri egyeztetést igényel. Az ügyben levelet fogalmaztak meg Ékes József országgyűlési képviselőnek. f.) Falugondnok pénzkeretének módosítása : Úgy véli, hogy a falugondnok napi pénzfelvételének keretét 50 ezer forintról Ft-ra lenne szükséges emelni, ugyanis a jelenlegi keret sok esetben nem elegendő, ezért sokszor kell a pénzügy felé elszámolni, ami mindenki számára plusz terhet jelent. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket és tegyenek javaslatokat. A képviselők egyetértettek a felvetéssel. Kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem hangzott el. 34/2011. (VIII.16.) h a t á r o z a t a falugondnok napi készpénzfelvételi keretét augusztus 22. napjával Ft-ról Ft-ra emeli. Felkéri a körjegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

7 7 Felelős: körjegyző Határidő: augusztus 22. Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselőknek a megjelenést és a nyilvános ülést órakor bezárta. Asbóth Szabolcs Bali Tibor polgármester körjegyző K.m.f. Jegyzőkönyv hitelesítők: Nagy László képviselő képviselő Smidéliusz Sándor

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. október 16-án 16 00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-31/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben