equalset zárókonferencia Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "equalset zárókonferencia Budapest"

Átírás

1 equalset zárókonferencia Budapest április egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

2 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország

3 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Bevezetô Bevezetô Hazánkban 15 éve indult el az értelmi fogyatékos emberekért végzett civil munka. Járatlan úton indultunk, tapasztalatok, külföldi segítôk nélkül. Szinte áttekinthetetlenül sokféle volt egyszerre a tennivaló. Lassan gyûltek az itthoni tapasztalatok és a külföldrôl hozott ötletek. A hosszú évek után most már nemzetközi segítséggel, mások által is kipróbált programokkal megyünk mi is egyre nagyobb léptekkel elôre. Így lassan javulnak az értelmi fogyatékos emberek életkörülményei, kilátásai. Kitartó és tervszerû munka kell ahhoz, hogy közelítsük életüket a többi emberéhez. Ahhoz, hogy produktív termelô munkában is dolgozni tudjanak minél többen közülük. Sokat tanulhatunk azoktól, akiknek már kialakultak a módszereik, kapcsolataik, tapasztalataik. Ma már a hazai civil szervezeteink is elkezdték az aktív mûhelymunkát és szép eredményeik vannak. Ez a konferencia reményeink szerint megint az épülésünket szolgálja, és hazatérve, feltöltôdve ki-ki otthon a saját területén még nagyobb energiával folytatja majd a munkáját. Göncz Árpádné kuratóriumi elnök Kézenfogva Alapítvány

4 A nemzetközi equalset program Összefoglaló Mi az EQUAL? Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása, elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerôpiachoz kapcsolódó diszkriminatív gyakorlatok és más egyenlôtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Közösségi Stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek. Mi az equalset? Az equalset nemzetközi program június április 30. között magyar, olasz, spanyol és portugál partnerségek együttmûködéseként valósult meg. A programot az EQUAL Közösségi Kezdeményezés finanszírozta. SET = Social Economy Team Csapat a Szociális Gazdaságért. Az elnevezésnek megfelelôen az equalset projektet megvalósító partnerség azt tûzte ki céljául, hogy megvizsgálja a szociális gazdaság helyzetét az egyes országokban, összegyûjti a már létezô jó gyakorlatokat, és stratégiákat dolgozzon ki az azokhoz való kapcsolódás és az azokban való részvétel támogatására. A partnerség ezzel párhuzamosan azt is feltérképezte, hogy milyen sajátosságai vannak a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi és munkaerôpiaci (re)integrációjának a különbözô országok gyakorlatában és megpróbált létrehozni egy közös útmutatót, aminek segítségével reményeink szerint a hátrányos helyzetû emberek visszavezethetôk a munkaerôpiacra és ezáltal a társadalomba. equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló

5 equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló A program célcsoportjai: a fogyatékossággal élô emberek, a bevándorlók, a nôk, illetve egyéb kirekesztett csoportok voltak. A program tervezésekor a következô célokat határozták meg: 1. A szociális gazdaság feltételeinek és mûködési körülményeinek vizsgálata és összehasonlítása az egyes országokban, beleértve a törvényi szabályozást, szervezôdési lehetôségeket, társadalmi és finanszírozási elônyöket. 2. A szociális gazdaságban való részvétel elônyösebb feltételeinek kidolgozása. 3. A szociális gazdaságba való bekapcsolódás esetleges akadályainak vizsgálata az egyes országokban és a lehetséges megoldások elôterjesztése. 4. A megfelelô ágazatok/szakmák meghatározása a nemzeti különbségek figyelembevételével. 5. Az egyes országok helyzetének, a veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációja lehetôségeinek és a cégek tanulmányozása és összehasonlítása. 6. Olyan lehetséges akadályok meghatározása, amelyek a bármely veszélyeztetett csoporthoz tartozó nôk munkaerôpiaci integrációjával kapcsolatosak. 7. E csoportok munkaerôpiaci integrációja egyéb lehetôségeinek feltárása, a munkakörülmények és a szükséges támogatás meghatározása, egyéb szükséges kiegészítô szolgáltatások létrehozása (Pl: nappali gyermekgondozó központok a nôk munkaerôpiaci integrációjának elôsegítése céljából). 8. Közös Munkaerôpiaci Integrációs Útmutató kidolgozása. 9. A szociális szektor állami finanszírozási formáinak meghatározása és a szociális szektorban mûködtetett cégek vizsgálata. 10. Az állami/vállalati és a szociális szektor kapcsolati modelljének kidolgozása (szociális foglalkoztatók és szociális intézmények között). A program keretében az alábbi tevékenységeket valósította meg a nemzetközi partnerség: Az equalset tapasztalatok címû könyv megírása.

6 A könyv részeként a szervezetek közösen megalkották szolgáltatási listájukat, mely a szakszervezeti szempontokat szem elôtt tartva az állás megtartása érdekében a dolgozók szükségleteihez igazodnak. A kiadvány bevált üzleti gyakorlatok útmutatója is egyben, a kirekesztett csoportok munkaerôpiaci integrációjának megkönnyítése érdekében, különös tekintettel a nôkre (portugál projekt). Résza a könyvnek a finanszírozási és törvényhozási gyakorlatokra vonatkozó javaslatok európai gyûjteménye, mely a cégalapítás támogatását szolgáló intézkedéseket, illetve a szociális szektor állami- és magántámogatásának leírását tartalmazza. Megtalálható benne az európai szintû törvényhozással kapcsolatos javaslatok gyûjteménye is a veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációjára vonatkozóan, különös tekintettel a veszélyeztetett nôkre (portugál projekt). Weboldal: A program önálló weboldallal rendelkezik, mely elôsegíti és megkönnyíti a partnerek közti kommunikációt, a projekt munkatevékenységeinek felosztását, illetve egyéb projektekkel folytatott esetleges konzultációt a témával kapcsolatban. Nemzetközi tapasztalatátadás: A projekt megvalósítása során a partnerség tagjai kölcsönös látogatásokat szerveztek nemzetközi tudás- és tapasztalatcsere céljából. A cserelátogatásokon a célcsoport tagjai, politikusok, szakemberek és a projekt-menedzsment munkatársai vettek részt. Például: 2006 áprilisa, Forli, Olaszország Adományszervezôi képzés; 2006 júniusa, Budapest, Magyarország portugál látogatás téma: A magyarországi értelmi fogyatékos emberek integrációjának színterei és eszközei; 2006 októbere, Madrid, Spanyolország A spanyol munkaerôpiaci integráció gyakorlata és szociálpolitikai vonatkozásai; 2007 január, Grândola, Portugália A szakképzés, mint a munkaerôpiaci integráció fontos eszköze. equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló

7 equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló Értékelés: Az EQUAL nemzetközi tevékenységeinek területén a nemzetközi hálózat egy folyamatos belsô felmérési és monitorozási rendszert alakított ki, mely figyelembe veszi a hálózaton belül kifejtett tevékenységeket a munka minôségének javítása érdekében. Mitôl innovatív az equalset program? A nemzetközi program az egymástól nagyban különbözô nemzeti programok összefogásával a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok foglalkoztatási támogatásának eltérô szükségleteit integrálja. Egyrészrôl kapcsolódik az üzleti szektorhoz, másrészrôl pedig a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok foglalkoztatásához. Ugyanakkor e két részterület egy egészet alkot. Az egyes nemzeti partnerségek a kulturális különbözôségekbôl és a kirekesztett csoportok integrációjával kapcsolatos gyakorlatok eltérôségébôl fakadóan egymástól kölcsönösen tanulhatnak és ezáltal szakmai munkájuk hatékonysága nô. A program eredményei: A területi elhelyezkedésbôl fakadóan olyan módszereket és technikákat kellett alkalmazni, melyek megkönnyítik és lehetôvé teszik alacsony költségek mellett a kommunikációt. Így a projekt-megvalósítás során a kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében újfajta kommunikációs módokat (Skype-konferenciák stb.) alkalmaztak a partnerek. Innovatív termékek a kiadványokban megjelenô összehasonlító táblák is, melyek a nemzeti gyakorlatokat hozzák a különbözôségeik ellenére párhuzamba egymással. További eredmények: a program során konkrét javaslatok születtek a szociális gazdaságban való részvétel és a hátrányos helyzetû rétegek munkaerôpiaci integrációjának témájában, több szintû, több nemzet közötti tapasztalatátadásra került sor, a program az eredményeket disszeminálja, melyek így széles körben hozzáférhetôek és használhatóak lesznek.

8 Spanyolország Az Európai Szociális Alap, az EQUAL Közösségi Kezdeményezésen keresztül, hozzájárulva az integrált foglalkoztatási stratégia kialakításához, támogatja a Iniciativas Socioeconómicas del Jarama Project (ISE JARAMA) projektet. Célcsoportok: Fogyatékos emberek Nôk Bevándorlók Ezen felül, a potenciális haszonélvezô csoportok, bár ezeknek nincs jelentôs súlyuk az aktivitások között. Célok: Segítséget nyújtani a munkaerôpiaci integráció és reintegráció területén nehézségekkel küzdô embereknek lehetôvé téve munkaerôpiaci hozzáférésüket és reintegrációjukat. A térségben elérhetô szabad munkahelyek átfogó kezelése. A különbözô nôi célcsoportok kiegyenlített képviseletének támogatásával biztosítani a munkaerôpiacra jutás egyenlô esélyét. Hogy csináljuk mindezt? Minden embernek megfelelô támogatást biztosítunk ahhoz, hogy jobb hozzáférése legyen egyes állásokhoz és nagyobb sikerrel tartsa azt meg, akár mint alkalmazott, akár mint vállalkozó. Hálózatépítésen keresztül optimalizáljuk a meglévô munkaerôpiaci pontokhoz való hozzáférést. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország

9 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország MIT AJÁNLUNK? Állásútmutatás és -közvetítés Személyre szabott munkaerôpiaci integrációs út. Támogatás és követés a teljes folyamat alatt. Álláslisták. Vállalkozás-alapítással kapcsolatos tanácsadási és képzési szolgáltatások (egyéni vállalkozás) Megvalósíthatósági tanulmány. Támogatás a tréning idôszakában és a vállalkozás megszilárdítási szakaszban. Amennyiben szükséges, támogatás mikro-hitel programok elnyeréshez. Vállalkozói tanácsadási szolgáltatások biztosítása a projekt célcsoportjában résztvevô embereknek Tanácsadás vállalkozásoknak arról, hogyan választhatnak ki és vehetnek fel embereket a projekt célcsoportjából és hogyan kezeljék a támogatásokat. A kirekesztés veszélye alatt álló csoportok bevonása során támogatás és követés: támogatott foglalkoztatás. Az esélyegyenlôség területe Tanácsadás és támogatás a munkában töltött, illetve a családdal töltött idô megfelelô kiegyensúlyozásával kapcsolatban. Információ az elérhetô forrásokról. Esélyegyenlôséggel kapcsolatos tájékoztatás és figyelemfelkeltés a területen mûködô különbözô intézmények és szociális feladatokat ellátók számára.

10 AEDHE/ECPA AEDHE/ECPA = Asociación de Empresarios del Corredor del Henares/Empresarios y Comerciantes de Paracuellos de Jarama A Corredor del Henares Térség Vállalkozóinak / Paracuellos de Jarama Vállalkozóinak és Kereskedôinek Egyesülete Az AEDHE-ECPA Paracuellos de Jarama különbözô szektoraiban és ágazataiban tevékenykedô vállalkozókat és kereskedôket tömörítô egyesület. A 25 tag, elsôsorban helyi kisvállalkozások célja: általános, közérdeklôdésre számot tartó információk és hírek terjesztése a tagok, illetve mindenki számára, aki kapcsolatban áll a szervezettel, részt vesz a vállalkozói, társadalmi rendezvényeken és eseményeken, valamint Paracuellos üzleti életének jelentôs képviselôje. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 10

11 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország AENA AENA=Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea Spanyol Repülôterek és Légi Irányítás Az Aena 47 spanyolországi repülôteret és légi irányítási központot kezelô állami vállalat (öt irányító központon keresztül), amely spanyol területeken kívül is számos repülôtér irányításában vesz részt. Az Aena részt vett az EQUAL I. projektben ( ), folyamatosan támogatja a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok integrációját, és mûködése révén megpróbálja átalakítani környezetét, így válaszolva a társadalom különbözô rétegeinek igényeire. Az ISE Jarama projektben való részvétel fontos részét jelenti a vállalati társadalmi stratégiának. Az új Barajas repülôtér és az új 4-es terminál, amelyet 2006 elején avattak fel, mind helyi, mind országos szinten gazdaságilag stimuláló hatású, és fontos mérföldkövet jelent a globális fejlôdés elômozdítása irányába azokon a területeken, ahol intézményeink mûködnek. Az EQUAL Kezdeményezés Fejlesztési Együttmûködésében való részvétel elkötelezettséget, kihívást és lehetôséget is jelent, amelynek keretében állandó támogatásunkat és ôszinte elkötelezettségünket ajánljuk fel a társadalom számára. Meggyôzôdésünk, hogy a partnerek együttes munkájának köszönhetôen megfelelôen teljesülnek a kitûzött célok, javulnak a hátránnyal élôk, a nôk, és más veszélyeztetett csoportok lehetôségei a társadalmi integrálódás terén. Lépéseinket minden más megfontolás elôtt ez kell, hogy vezesse. Honlap: 11

12 AFANIAS AFANIAS=Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Értelmi Fogyatékos Embereket Segítô Egyesület Az AFANIAS egy non-profit szervezet, melynek küldetése a értelmi fogyatékos emberek és családjaik életminôségének javítása. Ennek érdekében az AFANIAS 18 szociális segítôközponttal rendelkezik, amelyek az alábbi szolgáltatásokat biztosítják: speciális képzésû iskolák, szakoktatási központok, munkaerôintegráció-szolgálat, speciális munkaügyi központok, otthonok, felügyelt házak, szabadidôs és sportszolgálat, önsegélyezô programok stb. Az AFANIAS 1964-ben jött létre, 1970-tôl kezdôdôen közhasznú intézményként mûködik, és igazoltan kezel pénzügyi alapot. A szociális segítôközpontok személyre szabott támogatást biztosítanak egyéni életpálya tervezés segítségével. Az AFANIAS célja, hogy kiváló intézményként mûködjön, amely etikai elvek alapján, dinamikusan együttmûködve és függetlenül is segíti a értelmi fogyatékos emberek fejlôdését, valamint azok családjait. Az AFANIAS tagjai közé több mint 1500 értelmi fogyatékos személy és családtagjai tartoznak. A tagok száma a segítôkkel és alkalmazottakkal együtt meghaladja a hétszázat. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 12

13 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország PARACUELLOS DE JARAMA Paracuellos de Jarama városi tanács Excelentísimo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama - Paracuellos de Jarama önkormányzata A Paracuellos de Jarama önkormányzat Madrid északkeleti részén fekszik, 18 kilométerre Madrid belvárosától. A természet és a helyi létesítmények egyensúlya rendkívül vonzó célponttá teszi a térséget. Az önkormányzat a foglalkoztatás terén tett lépésekkel támogatja a munkaerôpiac fejlesztését. Az egyik legfontosabb cél a változások elôrejelzése, a képzési programok és a munkaerô-közvetítési szolgáltatások fejlesztése. A közeli repülôtér biztosította kivételes fekvésnek köszönhetôen a jelenleg 700 vállalatnak helyet adó ipari terület folyamatosan fejlôdik. Az önkormányzat intézkedései dinamikus szolgáltatást jelentenek a munkaerôpiaci hozzáféréshez. Speciális ügynökök segítik a vállalatok létrejöttét tanácsadással és támogató munkával. Az Ipari Osztály támogatja az új technológiák alkalmazását, és új lehetôségeket keres az állampolgárok egyenlô esélyeinek biztosítására, különösen nagy hangsúlyt fektetve a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok helyzetére. A Paracuellos önkormányzat elkötelezett a hátrányos helyzetû emberek támogatásában. 13

14 Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid A Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid Madrid Önkormányzatának Szociális és Családügyi Tanácsa A Madrid Önkormányzata Szociális és Családügyi Tanácsa fôigazgatóságának feladata többek között a fogyatékos emberekkel, a pszichiátriai betegekkel és egyéb, szociálisan kirekesztett személyekkel kapcsolatos politikák kidolgozásának, végrehajtásának és fejlesztésének elôsegítése. A fôigazgatóság valamennyi tervezési munkát felügyeli, és irányítja a hálózatokat, amelyek közvetlen segítséget nyújtó központokként mûködnek: a hátrányos helyzetûeknek nyugdíjat és minimum integrációs jövedelmet biztosítanak. Feladataik között szerepelnek továbbá az EU Pénzalapok által finanszírozott szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó programok és Közösségi Kezdeményezések támogatása, végrehajtása, és figyelemmel kísérése. A tanács részt vesz az EQUAL Közösségi Kezdeményezésben és harcol az ezen a területen tapasztalható diszkrimináció ellen. Ez a munka nem pusztán együttmûködés, hanem kiegészítô szerepet tölt be politikáink tekintetében. A hálózatok lehetôvé teszik az aktív politikák jövôbeli megvalósításának lehetôségeit. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 14

15 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Luis Vives Alapítvány A Luis Vives Alapítvány egy non-profit pluralista magánintézmény, melynek missziója a harmadik szektor támogatása és megerôsítése szociális lépésekkel, valamint a társadalmi haladás fellendítése Spanyolországban. Ennek érdekében egy egységes megközelítés alapján öt tevékenységet biztosít az intézmények és szakemberek igényeinek kielégítése érdekében: 1. Információ és tudatosság-növelés 2. Képzés 3. Segítô tevékenységek 4. Tanácsadás 5. Kutatás és publikáció A mottó: Segítünk azoknak, akik segítenek nekünk. 15

16 Nuevo Amanecer Alapítvány A Nuevo Amanecer kormánytól független jótékonysági szervezet 1980-ban jött létre a nemi erôszak áldozatául esett nôk és gyermekeik megsegítésére ban Irene görög hercegnô elfogadta a szervezet tiszteletbeli elnöki posztját ben megalakult a Nôsegítô Tanács, melynek célja azon nôk és gyermekeik védelme, befogadása és segítése, akiket saját otthonukban ért bántalmazás márciusában létrejött a bántalmazott nôk Florencia azonnali segélyszolgálata, melynek ingyenesen hívható telefonszámán 24 órás asszisztencia kérhetô. A szervezet létrehozta a Bántalmazott Nôk Otthonát, amely akár 45 személy befogadására is képes, és az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: sürgôsségi szálláshely, 24-órás asszisztencia, szociális ellátás, jogi tanácsadás, gyermekfelügyelet, iskolai támogatás, készségek fejlesztése, tanácsadás és állásközvetítés júliusa óta a szervezet egy további, 35 nô és gyermek befogadására alkalmas otthont nyitott meg Madrid közigazgatási területén. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 16

17 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Parajes Promoción e Inserción Laboral Parajes Promoción e Inserción Laboral= Parajes Promóció és Munkaerô Integráció A Parajes Promoción e Inserción Laboral, S.L. egy non-profit szervezet, amely a Parajes de Jarama Projekt eredményeként jött létre. A projektet az EQUAL Közösségi Kezdeményezés elsô felhívását követôen dolgozták ki. Társadalmi célja a szociális kirekesztéssel fenyegetett személyek munkaerôpiaci integrációja a vállalat által nyújtott szolgáltatások segítségével (kertészet, erdészet, otthoni segítségnyújtás és egyéb szolgáltatások). A legfôbb cél az elsôdleges piacra történô integráció. A kirekesztéssel fenyegetett csoportok integrációját segítô vállalatként valamennyi munkatársunk számára egyéni életpályát tervezünk. Kiemelkedô szerepet kap a család és a karrier összehangolása, valamint a speciális munkahelyi képzés. A vállalat fô gazdasági tevékenysége a környezetbarát jellegû kertészet, növénytermesztés és erdészet. 17

18 Olaszország A TESEO FEJLESZTÉSI PARTNERSÉGET (FP) olyan intézmények és szervezetek hozták létre, amelyek speciális szakértelemmel rendelkeznek a nemzetközi projekt-tervezés és menedzsment, valamint a szociális gazdaság területén. Fontos megjegyezni a Philanthropy Centro Studi és Philanthropy Fondazione jelenlétét mint a Teseo FP partnereit, amelyek a Bolognai Egyetemhez, annak Non-profit Gazdaságtani Karához tartoznak. Helyzetelemzés A FP Ogliastra tartományban mûködik, amely 23 önkormányzati kerületet foglal magába. Az a tény, hogy kevés kis- és mikrovállalkozás (4521) mûködik, korlátozza a profit elérésének és a munkahely biztosításának lehetôségét. A szociális vállalkozások területén született néhány érdekes kezdeményezés, különösen a fenntartható fejlôdés, a hulladékkezelés és -újrahasznosítás területén. Célok A diszkrimináció okainak megszüntetése, amelyre mint harmadik szektor hivatkoznak, valamint a szociális gazdaság megerôsítése a hátrányos helyzetû munkavállalók számára. A Teseo FP különösen fontos célnak tekinti: A vállalkozói szektor fejlôdésének támogatásait, az ökológia területén is. A hátrányos helyzetû emberek közremûködésének növelését a fenntartható környezetgazdálkodás területén. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 18

19 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország A harmadik szektor munkavállalóival kapcsolatos célok Menedzsment, marketing és feldolgozói gyakorlat megszerzésének biztosítása számukra. Elérni, hogy ôk legyenek a szociális tervezés úttörôi a hálózaton belül a helyi szereplôkkel. Lehetôvé tenni számukra, hogy elsajátítsák a forrásteremtés, adminisztráció, üzletvezetés és -tervezés ismereteit. Lehetôvé tenni számukra, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amelyek lehetôvé teszi számukra, hogy az öko-újrahasznosítás területén szociális gazdaságban vállalkozást hozzanak létre. Tevékenységek Mikroelemzés Ennek célja, hogy ismereteket szerezzenek a helyi szociális gazdaságban mûködô vállalkozások tevékenységérôl, a munkások szakértelmérôl, a kínált szolgáltatások minôségérôl és a rendelkezésre álló tudásról. Ez a szakasz három lépésbôl áll: - A kutatás megtervezése, az eszközök összeállítása. - Fontos minta összeállításán keresztül adatok begyûjtése. - Adatok értelmezése és a záró jelentés összeállítása. Tájékoztató workshopok A felsô vezetôk, vállalkozók és szociális munkások képzését szolgálja. Részei: - Workshop a projekt témáiról. - Technikai workshopok (holdingok és emberi erôforrások kezelése, non-profit marketing). Tanácsadó Szolgálati Rendszer kialakítása A cél egy olyan tanácsadó szolgálati rendszer kialakítása, amely három kérdéssel foglalkozik: - Hogyan kell szociális vállalkozásokat irányítani? - Specializált tanácsadói szolgálat a környezetvédelemrôl és az ökológiai újrahasznosításról Ogliastrában. - Specializált tanácsadói szolgálat vállalkozások alapításáról. 19

20 Kommunikációs laboratórium A specifikus célok: megszüntetni a non-profit vállalkozásokkal szembeni elôítéleteket; megerôsíteni a profit orientált és a non-profit világ, valamint az állam közötti kapcsolatot. A megvalósítás fázisai: - A telemarketing és direkt marketing célcsoportjainak meghatározása. - Promóciós anyag elkészítése. - Kommunikáció. - Támogatásgyûjtô esemény szervezése. Non-profit fórum A cél egy valós és virtuális hely kialakítása az Interneten azért, hogy egyeztessék a közösségi és az egyéni szükségleteket. A tevékenységek a következôk: - A fórum megvalósítása. - Rendszeres találkozók szervezése a helyi szereplôkkel. - Fejlesztési terv létrehozása a harmadik szektorra vonatkozóan Ogliastrában. Koordináció Monitoring és értékelés Ez a két tevékenység az egész projektet végig kíséri. Haszonélvezôk Kutatás: a projekt mûködtetôi, 2. és 3. szintû szervezetek, érdekelt lakosság. Tájékoztató workshopok: 2 workshop a projektben résztvevô partnereknek, további 8 workshop a szociális vállalkozások munkásainak, 20 fôig. Tanácsadó Szervezetek Rendszerének kialakítása: jövôbeni szociális vállalkozók és meglévô szociális vállalkozások. Kommunikációs laboratórium: a harmadik szektor üzemeltetôi, a FP. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 20

21 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Non-profit fórum: a szociális fejlesztés résztvevôi; jelenlegi és jövôbeni harmadik szektorbeli vállalkozók, a FP Koordináció: a teljes FP Monitoring és értékelés: a teljes FP Eredmények/termékek Kutatás: kérdôívek és felmérések, jelentés az összegyûjtött adatok alapján, projektzáró-jelentés, térkép és szociális munkások szakmai szótára. Információs workshopok: a harmadik szektor munkásainak szóló kézikönyv frissítése. Tanácsadó szolgálati rendszer kialakítása: a kapott tanácsok megvalósításához szükséges eszközök. Jelentés a kísérleti módszerrôl. Kommunikációs laboratórium: Internetes oldal. Non-profit fórum: hírlevél, brosúra, a harmadik szektor fejlesztési terve Ogliastraban. Monitoring és értékelés: rendszeres és záró értékelô jelentés; projektzáró-jelentés. 21

22 Legambiente Onlus A Legambiente Onlus egy olyan privát szervezet, amely természetvédelmi szervezetként a környezetvédelemmel kapcsolatos információs és figyelemfelkeltô kampányokat szervez és hajt végre. A Legambiente Onlus Olaszország legkiterjedtebb környezetvédelmi szervezete: helyi csoportok és regionális bizottságok végeznek tényfeltáró kutatásokat és hajtanak végre információs és figyelemfelkeltô kampányokat. Mint non-profit szervezet, mûködését az állampolgárok támogatják tagja, támogatója van, és mint környezetvédelmi szervezetet a Környezetvédelmi Minisztérium is elismeri. Ezen felül tagja a Bureau Européen de l Environnement (Európai Környezetvédelmi Hivatal), valamint a International Union for Conservation of Nature (Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség) szervezeteknek. A Legambiante közismert az engedély nélküli építkezések ellen vívott küzdelmérôl is. Tiltakozik minden olyan projekt és probléma ellen, amely veszélyt jelent a környezetre. Olaszország minden részében olyan önkéntesekre számít, akik napi munkájuk során elszántan és szenvedélyesen, kampányokban és nemzeti megmozdulásokban vesznek részt a területek védelme és átminôsítése érdekében. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 22

23 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Philanthropy Centro Studi Ez egy magán kutatási és oktatási szervezet, amely a Bolognai Egyetem, Forli Közgazdaságtudományi Karán kapott helyet és innen biztosítják a támogatását is. Tanácsokat ad vállalkozásoknak (nyereség-orientált és non-profit vállalkozásnak egyaránt) és közhivataloknak, gondoskodik a társadalmi gazdasági feltételekrôl, valamint a támogatások megszerzésérôl is. Fô tevékenységei a kutatások és felmérések kialakítása, megalapozva ezzel a támogatások elôteremtôinek (a támogatás megszerzésének a tudománya), a társadalmi feladatok gazdáinak, a non-profit szektor vezetôinek, a non-profit és profit orientált, valamint a közhasznú vállaltok munkatársainak mindennapi feladataik elvégzéséhez szükséges tudást. A szervezet kialakításához és azon belül a tevékenységek kifejlesztéséhez vezetô legfontosabb elképzelés, hogy a profitorientált és non-profit (és adományszervezô) szakembereknek az egyetemi kutatásokra az etikai tudásra és támogatásra kell támaszkodniuk, felhasználva a professzionális szakmai tapasztalatokat. A szervezet tudásbázisát más olasz és külföldi kutatóközpontokban a non-profit ágazatról és támogatás elôteremtésrôl végzett felmérések, kutatások és projektek eredményei alapján folyamatosan aktualizálják. 23

24 Philanthropy Fondazione Ez egy adományokból fenntartott magánszervezet. Célja, hogy pénzügyi és szakmai támogatást nyújtson az újonnan alapított, vagy már mûködô szervezeteknek az adományszervezési technikák megtanításával. Így ezek a megszerzett források segítségével teljesen speciális, szakmai projekteket indíthatnak el. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 24

25 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Province of Ogliastra A helyi hatóság a Nuoro régió 23 önkormányzatát fogja össze. Minden olyan kezdeményezést bátorít, támogat és koordinál, amely célja a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztése, mely így fenntartható és eredményes tevékenység kialakításához vezet. Az Ogliastra tartomány sajátos tevékenységei a következôk: A térség hosszú távú gazdasági és társadalmi fejlesztésének megtervezése és végrehajtása, ezzel hozzájárulva a meglévô és feltételesen elérhetô erôforrások használatához és a környezet védelméhez. A területfejlesztés céljainak megfelelôen a területi várostervezési program kialakítása. Részvétel regionális tervezési és fejlesztési programokban; A régió és az állam által rábízott adminisztratív feladatok elvégzése. A lakosság, a szakszervezetek, a szakmai szervezetek és együttmûködések, a gazdasági és munkavállalói szervezetek képzéseken való részvételének ösztönzése. A feladatok összehangolása úgy, hogy azokat a térségi szervezetek el tudják végezni. 25

26 Zenith Società Consortile a.r.l. Ez egy magán cég, amelyet az MCG Vezetôi Tanácsadó Csoport és az Economia e Sviluppo s.r.l alapított. Az elsô szervezet az integrált helyi fejlesztési projektek területén dolgozik. Finanszírozza a munkanélküliek munkaerôpiacra juttatását, a helyi fejlesztéseket, valamint több európai programot is irányít. Például: Youthstart I. és II. program. Leonardo da Vinci és EQUAL peogramok. A fôbb tevékenységek: Képzés, integrált tervezés, pilot projektek, tanácsadás, szakmai és oktatási iránymutatás. Az Economia e Sviluppo s.r.l. kis- és közepes méretû vállalkozásokat segítô tanácsadó szolgálat, amely szakmai tanácsokkal segíti a szardíniai gazdasági fejlôdést. Több üzletággal rendelkezik: vállalatirányítási tanácsadás, vállalkozásfejlesztés és finanszírozás, gazdasági elemzés, valamint helyi fejlesztés. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 26

27 equalset zárókonferencia Budapest Portugália Portugália A projekt célja a helyi vállalkozói szektor és a társadalom különbözô területein mûködô intézmények közötti kapcsolat elmélyítésének elôsegítése. A munka a következô szinteken zajlik: 1) közös hálózat létrehozása a vállalkozások és intézmények között, ami lehetôvé teszi a projekt során felvázolt tevékenységek megvalósítását; 2) az egyes vállalkozások segítése a folyamatos munka feltételeinek megteremtésével; 3) a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása feltételeinek garantálása (a gazdasági kezdeményezésekben, illetve a jövôbeli nemzetközi tevékenységekben, ahol ezt a terméket létre kívánjuk hozni); 4) képzési/oktatási komponens létrehozása (munkahelykeresés és állásajánlatok). Ilyen szempontból a vállalkozási hálózat jelenti a legfontosabb kapcsot a jövôbeli tevékenységekkel. Másrészrôl, rendszeres kommunikációt kell biztosítani a versenyszféra, az állami szféra, valamint az úgynevezett harmadik szektor között. Lehetôvé kell tenni a munkahelykeresés és az álláshirdetések folyamatos kiértékelését, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozók érzékenyebben reagáljanak a kirekesztett csoportok mozgósítására. A vállalatok és az iskolák együttmûködése azért is elônyös, mert megtanítja a fiatalokat saját lakó- és tanulmányi helyük nagyobb megbecsülésére, és megakadályozza, hogy jobb munkalehetôségeket keresve a városokba áramoljanak. Reményeink szerint a projekt, a három fô területén (innováció, felhatalmazás, és esélyegyenlôség) hozzájárul a vállalatok, illetve non-profit állami- és magánintézmények minôségének javításához. 27

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Civil Érték Egyesülettel együttműködési megállapodás

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A szociális szövetkezetek működésének tapasztalatai, pályázati lehetőségek

A szociális szövetkezetek működésének tapasztalatai, pályázati lehetőségek X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű emberek képzésében A szociális szövetkezetek működésének tapasztalatai, pályázati lehetőségek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon

Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Salva Vita Alapítvány 1073 Bp. Erzsébet krt. 13. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 2010. november 30. Fogyatékos emberek a nyílt munkaerő-piacon Előadó: Csányi Zsuzsanna,

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2011. évi tevékenységéről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 2011. évi tevékenységéről Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége E-mail: teszrszfk@t-online.hu 8901 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 8901 Pf. 11. Telefon: 92/511-425 Fax: 92/312-240 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Társadalmi Egyesülések

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként LEADER-szerűség az intézkedések, projektjavaslatok vonatkozásában A LEADER program a társadalmi-gazdasági

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin

SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET. Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS, FOGLALKOZTATÁS, KERESET, ÖNÁLLÓ ÉLET Kaucsicsné Zsóri Katalin SZAKKÉPZÉS - informatikai képzés - kertészeti munkacsoport - háztartási tanfolyam HÁZTARTÁSI TANFOLYAM ELKÉSZÜLT A VACSORA SZOCIÁLIS

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása

A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása A Homoród-Rika-Küküllő LEADER térség stratégiájának bemutatása Jövőkép A megerősödött helyi közösségekben a családok meghatározó aránya, tudatos életvitelével őrzi és fenntarthatóan működteti a hagyományokat

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe

A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe A mura menti térség gazdasági fejlődésének jellemzői, lehetséges jövőképe Dr. Belyó Pál Közös ipari park II. Gazdaságfejlesztési workshop Tótszerdahely, 2012. június 12. 1 OLY KORSZAK VIRRADT RÁNK, MELYET

Részletesebben