equalset zárókonferencia Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "equalset zárókonferencia Budapest"

Átírás

1 equalset zárókonferencia Budapest április egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

2 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország

3 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Bevezetô Bevezetô Hazánkban 15 éve indult el az értelmi fogyatékos emberekért végzett civil munka. Járatlan úton indultunk, tapasztalatok, külföldi segítôk nélkül. Szinte áttekinthetetlenül sokféle volt egyszerre a tennivaló. Lassan gyûltek az itthoni tapasztalatok és a külföldrôl hozott ötletek. A hosszú évek után most már nemzetközi segítséggel, mások által is kipróbált programokkal megyünk mi is egyre nagyobb léptekkel elôre. Így lassan javulnak az értelmi fogyatékos emberek életkörülményei, kilátásai. Kitartó és tervszerû munka kell ahhoz, hogy közelítsük életüket a többi emberéhez. Ahhoz, hogy produktív termelô munkában is dolgozni tudjanak minél többen közülük. Sokat tanulhatunk azoktól, akiknek már kialakultak a módszereik, kapcsolataik, tapasztalataik. Ma már a hazai civil szervezeteink is elkezdték az aktív mûhelymunkát és szép eredményeik vannak. Ez a konferencia reményeink szerint megint az épülésünket szolgálja, és hazatérve, feltöltôdve ki-ki otthon a saját területén még nagyobb energiával folytatja majd a munkáját. Göncz Árpádné kuratóriumi elnök Kézenfogva Alapítvány

4 A nemzetközi equalset program Összefoglaló Mi az EQUAL? Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása, elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerôpiachoz kapcsolódó diszkriminatív gyakorlatok és más egyenlôtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Közösségi Stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek. Mi az equalset? Az equalset nemzetközi program június április 30. között magyar, olasz, spanyol és portugál partnerségek együttmûködéseként valósult meg. A programot az EQUAL Közösségi Kezdeményezés finanszírozta. SET = Social Economy Team Csapat a Szociális Gazdaságért. Az elnevezésnek megfelelôen az equalset projektet megvalósító partnerség azt tûzte ki céljául, hogy megvizsgálja a szociális gazdaság helyzetét az egyes országokban, összegyûjti a már létezô jó gyakorlatokat, és stratégiákat dolgozzon ki az azokhoz való kapcsolódás és az azokban való részvétel támogatására. A partnerség ezzel párhuzamosan azt is feltérképezte, hogy milyen sajátosságai vannak a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi és munkaerôpiaci (re)integrációjának a különbözô országok gyakorlatában és megpróbált létrehozni egy közös útmutatót, aminek segítségével reményeink szerint a hátrányos helyzetû emberek visszavezethetôk a munkaerôpiacra és ezáltal a társadalomba. equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló

5 equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló A program célcsoportjai: a fogyatékossággal élô emberek, a bevándorlók, a nôk, illetve egyéb kirekesztett csoportok voltak. A program tervezésekor a következô célokat határozták meg: 1. A szociális gazdaság feltételeinek és mûködési körülményeinek vizsgálata és összehasonlítása az egyes országokban, beleértve a törvényi szabályozást, szervezôdési lehetôségeket, társadalmi és finanszírozási elônyöket. 2. A szociális gazdaságban való részvétel elônyösebb feltételeinek kidolgozása. 3. A szociális gazdaságba való bekapcsolódás esetleges akadályainak vizsgálata az egyes országokban és a lehetséges megoldások elôterjesztése. 4. A megfelelô ágazatok/szakmák meghatározása a nemzeti különbségek figyelembevételével. 5. Az egyes országok helyzetének, a veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációja lehetôségeinek és a cégek tanulmányozása és összehasonlítása. 6. Olyan lehetséges akadályok meghatározása, amelyek a bármely veszélyeztetett csoporthoz tartozó nôk munkaerôpiaci integrációjával kapcsolatosak. 7. E csoportok munkaerôpiaci integrációja egyéb lehetôségeinek feltárása, a munkakörülmények és a szükséges támogatás meghatározása, egyéb szükséges kiegészítô szolgáltatások létrehozása (Pl: nappali gyermekgondozó központok a nôk munkaerôpiaci integrációjának elôsegítése céljából). 8. Közös Munkaerôpiaci Integrációs Útmutató kidolgozása. 9. A szociális szektor állami finanszírozási formáinak meghatározása és a szociális szektorban mûködtetett cégek vizsgálata. 10. Az állami/vállalati és a szociális szektor kapcsolati modelljének kidolgozása (szociális foglalkoztatók és szociális intézmények között). A program keretében az alábbi tevékenységeket valósította meg a nemzetközi partnerség: Az equalset tapasztalatok címû könyv megírása.

6 A könyv részeként a szervezetek közösen megalkották szolgáltatási listájukat, mely a szakszervezeti szempontokat szem elôtt tartva az állás megtartása érdekében a dolgozók szükségleteihez igazodnak. A kiadvány bevált üzleti gyakorlatok útmutatója is egyben, a kirekesztett csoportok munkaerôpiaci integrációjának megkönnyítése érdekében, különös tekintettel a nôkre (portugál projekt). Résza a könyvnek a finanszírozási és törvényhozási gyakorlatokra vonatkozó javaslatok európai gyûjteménye, mely a cégalapítás támogatását szolgáló intézkedéseket, illetve a szociális szektor állami- és magántámogatásának leírását tartalmazza. Megtalálható benne az európai szintû törvényhozással kapcsolatos javaslatok gyûjteménye is a veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációjára vonatkozóan, különös tekintettel a veszélyeztetett nôkre (portugál projekt). Weboldal: A program önálló weboldallal rendelkezik, mely elôsegíti és megkönnyíti a partnerek közti kommunikációt, a projekt munkatevékenységeinek felosztását, illetve egyéb projektekkel folytatott esetleges konzultációt a témával kapcsolatban. Nemzetközi tapasztalatátadás: A projekt megvalósítása során a partnerség tagjai kölcsönös látogatásokat szerveztek nemzetközi tudás- és tapasztalatcsere céljából. A cserelátogatásokon a célcsoport tagjai, politikusok, szakemberek és a projekt-menedzsment munkatársai vettek részt. Például: 2006 áprilisa, Forli, Olaszország Adományszervezôi képzés; 2006 júniusa, Budapest, Magyarország portugál látogatás téma: A magyarországi értelmi fogyatékos emberek integrációjának színterei és eszközei; 2006 októbere, Madrid, Spanyolország A spanyol munkaerôpiaci integráció gyakorlata és szociálpolitikai vonatkozásai; 2007 január, Grândola, Portugália A szakképzés, mint a munkaerôpiaci integráció fontos eszköze. equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló

7 equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló Értékelés: Az EQUAL nemzetközi tevékenységeinek területén a nemzetközi hálózat egy folyamatos belsô felmérési és monitorozási rendszert alakított ki, mely figyelembe veszi a hálózaton belül kifejtett tevékenységeket a munka minôségének javítása érdekében. Mitôl innovatív az equalset program? A nemzetközi program az egymástól nagyban különbözô nemzeti programok összefogásával a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok foglalkoztatási támogatásának eltérô szükségleteit integrálja. Egyrészrôl kapcsolódik az üzleti szektorhoz, másrészrôl pedig a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok foglalkoztatásához. Ugyanakkor e két részterület egy egészet alkot. Az egyes nemzeti partnerségek a kulturális különbözôségekbôl és a kirekesztett csoportok integrációjával kapcsolatos gyakorlatok eltérôségébôl fakadóan egymástól kölcsönösen tanulhatnak és ezáltal szakmai munkájuk hatékonysága nô. A program eredményei: A területi elhelyezkedésbôl fakadóan olyan módszereket és technikákat kellett alkalmazni, melyek megkönnyítik és lehetôvé teszik alacsony költségek mellett a kommunikációt. Így a projekt-megvalósítás során a kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében újfajta kommunikációs módokat (Skype-konferenciák stb.) alkalmaztak a partnerek. Innovatív termékek a kiadványokban megjelenô összehasonlító táblák is, melyek a nemzeti gyakorlatokat hozzák a különbözôségeik ellenére párhuzamba egymással. További eredmények: a program során konkrét javaslatok születtek a szociális gazdaságban való részvétel és a hátrányos helyzetû rétegek munkaerôpiaci integrációjának témájában, több szintû, több nemzet közötti tapasztalatátadásra került sor, a program az eredményeket disszeminálja, melyek így széles körben hozzáférhetôek és használhatóak lesznek.

8 Spanyolország Az Európai Szociális Alap, az EQUAL Közösségi Kezdeményezésen keresztül, hozzájárulva az integrált foglalkoztatási stratégia kialakításához, támogatja a Iniciativas Socioeconómicas del Jarama Project (ISE JARAMA) projektet. Célcsoportok: Fogyatékos emberek Nôk Bevándorlók Ezen felül, a potenciális haszonélvezô csoportok, bár ezeknek nincs jelentôs súlyuk az aktivitások között. Célok: Segítséget nyújtani a munkaerôpiaci integráció és reintegráció területén nehézségekkel küzdô embereknek lehetôvé téve munkaerôpiaci hozzáférésüket és reintegrációjukat. A térségben elérhetô szabad munkahelyek átfogó kezelése. A különbözô nôi célcsoportok kiegyenlített képviseletének támogatásával biztosítani a munkaerôpiacra jutás egyenlô esélyét. Hogy csináljuk mindezt? Minden embernek megfelelô támogatást biztosítunk ahhoz, hogy jobb hozzáférése legyen egyes állásokhoz és nagyobb sikerrel tartsa azt meg, akár mint alkalmazott, akár mint vállalkozó. Hálózatépítésen keresztül optimalizáljuk a meglévô munkaerôpiaci pontokhoz való hozzáférést. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország

9 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország MIT AJÁNLUNK? Állásútmutatás és -közvetítés Személyre szabott munkaerôpiaci integrációs út. Támogatás és követés a teljes folyamat alatt. Álláslisták. Vállalkozás-alapítással kapcsolatos tanácsadási és képzési szolgáltatások (egyéni vállalkozás) Megvalósíthatósági tanulmány. Támogatás a tréning idôszakában és a vállalkozás megszilárdítási szakaszban. Amennyiben szükséges, támogatás mikro-hitel programok elnyeréshez. Vállalkozói tanácsadási szolgáltatások biztosítása a projekt célcsoportjában résztvevô embereknek Tanácsadás vállalkozásoknak arról, hogyan választhatnak ki és vehetnek fel embereket a projekt célcsoportjából és hogyan kezeljék a támogatásokat. A kirekesztés veszélye alatt álló csoportok bevonása során támogatás és követés: támogatott foglalkoztatás. Az esélyegyenlôség területe Tanácsadás és támogatás a munkában töltött, illetve a családdal töltött idô megfelelô kiegyensúlyozásával kapcsolatban. Információ az elérhetô forrásokról. Esélyegyenlôséggel kapcsolatos tájékoztatás és figyelemfelkeltés a területen mûködô különbözô intézmények és szociális feladatokat ellátók számára.

10 AEDHE/ECPA AEDHE/ECPA = Asociación de Empresarios del Corredor del Henares/Empresarios y Comerciantes de Paracuellos de Jarama A Corredor del Henares Térség Vállalkozóinak / Paracuellos de Jarama Vállalkozóinak és Kereskedôinek Egyesülete Az AEDHE-ECPA Paracuellos de Jarama különbözô szektoraiban és ágazataiban tevékenykedô vállalkozókat és kereskedôket tömörítô egyesület. A 25 tag, elsôsorban helyi kisvállalkozások célja: általános, közérdeklôdésre számot tartó információk és hírek terjesztése a tagok, illetve mindenki számára, aki kapcsolatban áll a szervezettel, részt vesz a vállalkozói, társadalmi rendezvényeken és eseményeken, valamint Paracuellos üzleti életének jelentôs képviselôje. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 10

11 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország AENA AENA=Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea Spanyol Repülôterek és Légi Irányítás Az Aena 47 spanyolországi repülôteret és légi irányítási központot kezelô állami vállalat (öt irányító központon keresztül), amely spanyol területeken kívül is számos repülôtér irányításában vesz részt. Az Aena részt vett az EQUAL I. projektben ( ), folyamatosan támogatja a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok integrációját, és mûködése révén megpróbálja átalakítani környezetét, így válaszolva a társadalom különbözô rétegeinek igényeire. Az ISE Jarama projektben való részvétel fontos részét jelenti a vállalati társadalmi stratégiának. Az új Barajas repülôtér és az új 4-es terminál, amelyet 2006 elején avattak fel, mind helyi, mind országos szinten gazdaságilag stimuláló hatású, és fontos mérföldkövet jelent a globális fejlôdés elômozdítása irányába azokon a területeken, ahol intézményeink mûködnek. Az EQUAL Kezdeményezés Fejlesztési Együttmûködésében való részvétel elkötelezettséget, kihívást és lehetôséget is jelent, amelynek keretében állandó támogatásunkat és ôszinte elkötelezettségünket ajánljuk fel a társadalom számára. Meggyôzôdésünk, hogy a partnerek együttes munkájának köszönhetôen megfelelôen teljesülnek a kitûzött célok, javulnak a hátránnyal élôk, a nôk, és más veszélyeztetett csoportok lehetôségei a társadalmi integrálódás terén. Lépéseinket minden más megfontolás elôtt ez kell, hogy vezesse. Honlap: 11

12 AFANIAS AFANIAS=Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Értelmi Fogyatékos Embereket Segítô Egyesület Az AFANIAS egy non-profit szervezet, melynek küldetése a értelmi fogyatékos emberek és családjaik életminôségének javítása. Ennek érdekében az AFANIAS 18 szociális segítôközponttal rendelkezik, amelyek az alábbi szolgáltatásokat biztosítják: speciális képzésû iskolák, szakoktatási központok, munkaerôintegráció-szolgálat, speciális munkaügyi központok, otthonok, felügyelt házak, szabadidôs és sportszolgálat, önsegélyezô programok stb. Az AFANIAS 1964-ben jött létre, 1970-tôl kezdôdôen közhasznú intézményként mûködik, és igazoltan kezel pénzügyi alapot. A szociális segítôközpontok személyre szabott támogatást biztosítanak egyéni életpálya tervezés segítségével. Az AFANIAS célja, hogy kiváló intézményként mûködjön, amely etikai elvek alapján, dinamikusan együttmûködve és függetlenül is segíti a értelmi fogyatékos emberek fejlôdését, valamint azok családjait. Az AFANIAS tagjai közé több mint 1500 értelmi fogyatékos személy és családtagjai tartoznak. A tagok száma a segítôkkel és alkalmazottakkal együtt meghaladja a hétszázat. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 12

13 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország PARACUELLOS DE JARAMA Paracuellos de Jarama városi tanács Excelentísimo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama - Paracuellos de Jarama önkormányzata A Paracuellos de Jarama önkormányzat Madrid északkeleti részén fekszik, 18 kilométerre Madrid belvárosától. A természet és a helyi létesítmények egyensúlya rendkívül vonzó célponttá teszi a térséget. Az önkormányzat a foglalkoztatás terén tett lépésekkel támogatja a munkaerôpiac fejlesztését. Az egyik legfontosabb cél a változások elôrejelzése, a képzési programok és a munkaerô-közvetítési szolgáltatások fejlesztése. A közeli repülôtér biztosította kivételes fekvésnek köszönhetôen a jelenleg 700 vállalatnak helyet adó ipari terület folyamatosan fejlôdik. Az önkormányzat intézkedései dinamikus szolgáltatást jelentenek a munkaerôpiaci hozzáféréshez. Speciális ügynökök segítik a vállalatok létrejöttét tanácsadással és támogató munkával. Az Ipari Osztály támogatja az új technológiák alkalmazását, és új lehetôségeket keres az állampolgárok egyenlô esélyeinek biztosítására, különösen nagy hangsúlyt fektetve a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok helyzetére. A Paracuellos önkormányzat elkötelezett a hátrányos helyzetû emberek támogatásában. 13

14 Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid A Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid Madrid Önkormányzatának Szociális és Családügyi Tanácsa A Madrid Önkormányzata Szociális és Családügyi Tanácsa fôigazgatóságának feladata többek között a fogyatékos emberekkel, a pszichiátriai betegekkel és egyéb, szociálisan kirekesztett személyekkel kapcsolatos politikák kidolgozásának, végrehajtásának és fejlesztésének elôsegítése. A fôigazgatóság valamennyi tervezési munkát felügyeli, és irányítja a hálózatokat, amelyek közvetlen segítséget nyújtó központokként mûködnek: a hátrányos helyzetûeknek nyugdíjat és minimum integrációs jövedelmet biztosítanak. Feladataik között szerepelnek továbbá az EU Pénzalapok által finanszírozott szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó programok és Közösségi Kezdeményezések támogatása, végrehajtása, és figyelemmel kísérése. A tanács részt vesz az EQUAL Közösségi Kezdeményezésben és harcol az ezen a területen tapasztalható diszkrimináció ellen. Ez a munka nem pusztán együttmûködés, hanem kiegészítô szerepet tölt be politikáink tekintetében. A hálózatok lehetôvé teszik az aktív politikák jövôbeli megvalósításának lehetôségeit. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 14

15 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Luis Vives Alapítvány A Luis Vives Alapítvány egy non-profit pluralista magánintézmény, melynek missziója a harmadik szektor támogatása és megerôsítése szociális lépésekkel, valamint a társadalmi haladás fellendítése Spanyolországban. Ennek érdekében egy egységes megközelítés alapján öt tevékenységet biztosít az intézmények és szakemberek igényeinek kielégítése érdekében: 1. Információ és tudatosság-növelés 2. Képzés 3. Segítô tevékenységek 4. Tanácsadás 5. Kutatás és publikáció A mottó: Segítünk azoknak, akik segítenek nekünk. 15

16 Nuevo Amanecer Alapítvány A Nuevo Amanecer kormánytól független jótékonysági szervezet 1980-ban jött létre a nemi erôszak áldozatául esett nôk és gyermekeik megsegítésére ban Irene görög hercegnô elfogadta a szervezet tiszteletbeli elnöki posztját ben megalakult a Nôsegítô Tanács, melynek célja azon nôk és gyermekeik védelme, befogadása és segítése, akiket saját otthonukban ért bántalmazás márciusában létrejött a bántalmazott nôk Florencia azonnali segélyszolgálata, melynek ingyenesen hívható telefonszámán 24 órás asszisztencia kérhetô. A szervezet létrehozta a Bántalmazott Nôk Otthonát, amely akár 45 személy befogadására is képes, és az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: sürgôsségi szálláshely, 24-órás asszisztencia, szociális ellátás, jogi tanácsadás, gyermekfelügyelet, iskolai támogatás, készségek fejlesztése, tanácsadás és állásközvetítés júliusa óta a szervezet egy további, 35 nô és gyermek befogadására alkalmas otthont nyitott meg Madrid közigazgatási területén. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 16

17 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Parajes Promoción e Inserción Laboral Parajes Promoción e Inserción Laboral= Parajes Promóció és Munkaerô Integráció A Parajes Promoción e Inserción Laboral, S.L. egy non-profit szervezet, amely a Parajes de Jarama Projekt eredményeként jött létre. A projektet az EQUAL Közösségi Kezdeményezés elsô felhívását követôen dolgozták ki. Társadalmi célja a szociális kirekesztéssel fenyegetett személyek munkaerôpiaci integrációja a vállalat által nyújtott szolgáltatások segítségével (kertészet, erdészet, otthoni segítségnyújtás és egyéb szolgáltatások). A legfôbb cél az elsôdleges piacra történô integráció. A kirekesztéssel fenyegetett csoportok integrációját segítô vállalatként valamennyi munkatársunk számára egyéni életpályát tervezünk. Kiemelkedô szerepet kap a család és a karrier összehangolása, valamint a speciális munkahelyi képzés. A vállalat fô gazdasági tevékenysége a környezetbarát jellegû kertészet, növénytermesztés és erdészet. 17

18 Olaszország A TESEO FEJLESZTÉSI PARTNERSÉGET (FP) olyan intézmények és szervezetek hozták létre, amelyek speciális szakértelemmel rendelkeznek a nemzetközi projekt-tervezés és menedzsment, valamint a szociális gazdaság területén. Fontos megjegyezni a Philanthropy Centro Studi és Philanthropy Fondazione jelenlétét mint a Teseo FP partnereit, amelyek a Bolognai Egyetemhez, annak Non-profit Gazdaságtani Karához tartoznak. Helyzetelemzés A FP Ogliastra tartományban mûködik, amely 23 önkormányzati kerületet foglal magába. Az a tény, hogy kevés kis- és mikrovállalkozás (4521) mûködik, korlátozza a profit elérésének és a munkahely biztosításának lehetôségét. A szociális vállalkozások területén született néhány érdekes kezdeményezés, különösen a fenntartható fejlôdés, a hulladékkezelés és -újrahasznosítás területén. Célok A diszkrimináció okainak megszüntetése, amelyre mint harmadik szektor hivatkoznak, valamint a szociális gazdaság megerôsítése a hátrányos helyzetû munkavállalók számára. A Teseo FP különösen fontos célnak tekinti: A vállalkozói szektor fejlôdésének támogatásait, az ökológia területén is. A hátrányos helyzetû emberek közremûködésének növelését a fenntartható környezetgazdálkodás területén. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 18

19 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország A harmadik szektor munkavállalóival kapcsolatos célok Menedzsment, marketing és feldolgozói gyakorlat megszerzésének biztosítása számukra. Elérni, hogy ôk legyenek a szociális tervezés úttörôi a hálózaton belül a helyi szereplôkkel. Lehetôvé tenni számukra, hogy elsajátítsák a forrásteremtés, adminisztráció, üzletvezetés és -tervezés ismereteit. Lehetôvé tenni számukra, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amelyek lehetôvé teszi számukra, hogy az öko-újrahasznosítás területén szociális gazdaságban vállalkozást hozzanak létre. Tevékenységek Mikroelemzés Ennek célja, hogy ismereteket szerezzenek a helyi szociális gazdaságban mûködô vállalkozások tevékenységérôl, a munkások szakértelmérôl, a kínált szolgáltatások minôségérôl és a rendelkezésre álló tudásról. Ez a szakasz három lépésbôl áll: - A kutatás megtervezése, az eszközök összeállítása. - Fontos minta összeállításán keresztül adatok begyûjtése. - Adatok értelmezése és a záró jelentés összeállítása. Tájékoztató workshopok A felsô vezetôk, vállalkozók és szociális munkások képzését szolgálja. Részei: - Workshop a projekt témáiról. - Technikai workshopok (holdingok és emberi erôforrások kezelése, non-profit marketing). Tanácsadó Szolgálati Rendszer kialakítása A cél egy olyan tanácsadó szolgálati rendszer kialakítása, amely három kérdéssel foglalkozik: - Hogyan kell szociális vállalkozásokat irányítani? - Specializált tanácsadói szolgálat a környezetvédelemrôl és az ökológiai újrahasznosításról Ogliastrában. - Specializált tanácsadói szolgálat vállalkozások alapításáról. 19

20 Kommunikációs laboratórium A specifikus célok: megszüntetni a non-profit vállalkozásokkal szembeni elôítéleteket; megerôsíteni a profit orientált és a non-profit világ, valamint az állam közötti kapcsolatot. A megvalósítás fázisai: - A telemarketing és direkt marketing célcsoportjainak meghatározása. - Promóciós anyag elkészítése. - Kommunikáció. - Támogatásgyûjtô esemény szervezése. Non-profit fórum A cél egy valós és virtuális hely kialakítása az Interneten azért, hogy egyeztessék a közösségi és az egyéni szükségleteket. A tevékenységek a következôk: - A fórum megvalósítása. - Rendszeres találkozók szervezése a helyi szereplôkkel. - Fejlesztési terv létrehozása a harmadik szektorra vonatkozóan Ogliastrában. Koordináció Monitoring és értékelés Ez a két tevékenység az egész projektet végig kíséri. Haszonélvezôk Kutatás: a projekt mûködtetôi, 2. és 3. szintû szervezetek, érdekelt lakosság. Tájékoztató workshopok: 2 workshop a projektben résztvevô partnereknek, további 8 workshop a szociális vállalkozások munkásainak, 20 fôig. Tanácsadó Szervezetek Rendszerének kialakítása: jövôbeni szociális vállalkozók és meglévô szociális vállalkozások. Kommunikációs laboratórium: a harmadik szektor üzemeltetôi, a FP. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 20

21 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Non-profit fórum: a szociális fejlesztés résztvevôi; jelenlegi és jövôbeni harmadik szektorbeli vállalkozók, a FP Koordináció: a teljes FP Monitoring és értékelés: a teljes FP Eredmények/termékek Kutatás: kérdôívek és felmérések, jelentés az összegyûjtött adatok alapján, projektzáró-jelentés, térkép és szociális munkások szakmai szótára. Információs workshopok: a harmadik szektor munkásainak szóló kézikönyv frissítése. Tanácsadó szolgálati rendszer kialakítása: a kapott tanácsok megvalósításához szükséges eszközök. Jelentés a kísérleti módszerrôl. Kommunikációs laboratórium: Internetes oldal. Non-profit fórum: hírlevél, brosúra, a harmadik szektor fejlesztési terve Ogliastraban. Monitoring és értékelés: rendszeres és záró értékelô jelentés; projektzáró-jelentés. 21

22 Legambiente Onlus A Legambiente Onlus egy olyan privát szervezet, amely természetvédelmi szervezetként a környezetvédelemmel kapcsolatos információs és figyelemfelkeltô kampányokat szervez és hajt végre. A Legambiente Onlus Olaszország legkiterjedtebb környezetvédelmi szervezete: helyi csoportok és regionális bizottságok végeznek tényfeltáró kutatásokat és hajtanak végre információs és figyelemfelkeltô kampányokat. Mint non-profit szervezet, mûködését az állampolgárok támogatják tagja, támogatója van, és mint környezetvédelmi szervezetet a Környezetvédelmi Minisztérium is elismeri. Ezen felül tagja a Bureau Européen de l Environnement (Európai Környezetvédelmi Hivatal), valamint a International Union for Conservation of Nature (Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség) szervezeteknek. A Legambiante közismert az engedély nélküli építkezések ellen vívott küzdelmérôl is. Tiltakozik minden olyan projekt és probléma ellen, amely veszélyt jelent a környezetre. Olaszország minden részében olyan önkéntesekre számít, akik napi munkájuk során elszántan és szenvedélyesen, kampányokban és nemzeti megmozdulásokban vesznek részt a területek védelme és átminôsítése érdekében. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 22

23 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Philanthropy Centro Studi Ez egy magán kutatási és oktatási szervezet, amely a Bolognai Egyetem, Forli Közgazdaságtudományi Karán kapott helyet és innen biztosítják a támogatását is. Tanácsokat ad vállalkozásoknak (nyereség-orientált és non-profit vállalkozásnak egyaránt) és közhivataloknak, gondoskodik a társadalmi gazdasági feltételekrôl, valamint a támogatások megszerzésérôl is. Fô tevékenységei a kutatások és felmérések kialakítása, megalapozva ezzel a támogatások elôteremtôinek (a támogatás megszerzésének a tudománya), a társadalmi feladatok gazdáinak, a non-profit szektor vezetôinek, a non-profit és profit orientált, valamint a közhasznú vállaltok munkatársainak mindennapi feladataik elvégzéséhez szükséges tudást. A szervezet kialakításához és azon belül a tevékenységek kifejlesztéséhez vezetô legfontosabb elképzelés, hogy a profitorientált és non-profit (és adományszervezô) szakembereknek az egyetemi kutatásokra az etikai tudásra és támogatásra kell támaszkodniuk, felhasználva a professzionális szakmai tapasztalatokat. A szervezet tudásbázisát más olasz és külföldi kutatóközpontokban a non-profit ágazatról és támogatás elôteremtésrôl végzett felmérések, kutatások és projektek eredményei alapján folyamatosan aktualizálják. 23

24 Philanthropy Fondazione Ez egy adományokból fenntartott magánszervezet. Célja, hogy pénzügyi és szakmai támogatást nyújtson az újonnan alapított, vagy már mûködô szervezeteknek az adományszervezési technikák megtanításával. Így ezek a megszerzett források segítségével teljesen speciális, szakmai projekteket indíthatnak el. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 24

25 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Province of Ogliastra A helyi hatóság a Nuoro régió 23 önkormányzatát fogja össze. Minden olyan kezdeményezést bátorít, támogat és koordinál, amely célja a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztése, mely így fenntartható és eredményes tevékenység kialakításához vezet. Az Ogliastra tartomány sajátos tevékenységei a következôk: A térség hosszú távú gazdasági és társadalmi fejlesztésének megtervezése és végrehajtása, ezzel hozzájárulva a meglévô és feltételesen elérhetô erôforrások használatához és a környezet védelméhez. A területfejlesztés céljainak megfelelôen a területi várostervezési program kialakítása. Részvétel regionális tervezési és fejlesztési programokban; A régió és az állam által rábízott adminisztratív feladatok elvégzése. A lakosság, a szakszervezetek, a szakmai szervezetek és együttmûködések, a gazdasági és munkavállalói szervezetek képzéseken való részvételének ösztönzése. A feladatok összehangolása úgy, hogy azokat a térségi szervezetek el tudják végezni. 25

26 Zenith Società Consortile a.r.l. Ez egy magán cég, amelyet az MCG Vezetôi Tanácsadó Csoport és az Economia e Sviluppo s.r.l alapított. Az elsô szervezet az integrált helyi fejlesztési projektek területén dolgozik. Finanszírozza a munkanélküliek munkaerôpiacra juttatását, a helyi fejlesztéseket, valamint több európai programot is irányít. Például: Youthstart I. és II. program. Leonardo da Vinci és EQUAL peogramok. A fôbb tevékenységek: Képzés, integrált tervezés, pilot projektek, tanácsadás, szakmai és oktatási iránymutatás. Az Economia e Sviluppo s.r.l. kis- és közepes méretû vállalkozásokat segítô tanácsadó szolgálat, amely szakmai tanácsokkal segíti a szardíniai gazdasági fejlôdést. Több üzletággal rendelkezik: vállalatirányítási tanácsadás, vállalkozásfejlesztés és finanszírozás, gazdasági elemzés, valamint helyi fejlesztés. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 26

27 equalset zárókonferencia Budapest Portugália Portugália A projekt célja a helyi vállalkozói szektor és a társadalom különbözô területein mûködô intézmények közötti kapcsolat elmélyítésének elôsegítése. A munka a következô szinteken zajlik: 1) közös hálózat létrehozása a vállalkozások és intézmények között, ami lehetôvé teszi a projekt során felvázolt tevékenységek megvalósítását; 2) az egyes vállalkozások segítése a folyamatos munka feltételeinek megteremtésével; 3) a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása feltételeinek garantálása (a gazdasági kezdeményezésekben, illetve a jövôbeli nemzetközi tevékenységekben, ahol ezt a terméket létre kívánjuk hozni); 4) képzési/oktatási komponens létrehozása (munkahelykeresés és állásajánlatok). Ilyen szempontból a vállalkozási hálózat jelenti a legfontosabb kapcsot a jövôbeli tevékenységekkel. Másrészrôl, rendszeres kommunikációt kell biztosítani a versenyszféra, az állami szféra, valamint az úgynevezett harmadik szektor között. Lehetôvé kell tenni a munkahelykeresés és az álláshirdetések folyamatos kiértékelését, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozók érzékenyebben reagáljanak a kirekesztett csoportok mozgósítására. A vállalatok és az iskolák együttmûködése azért is elônyös, mert megtanítja a fiatalokat saját lakó- és tanulmányi helyük nagyobb megbecsülésére, és megakadályozza, hogy jobb munkalehetôségeket keresve a városokba áramoljanak. Reményeink szerint a projekt, a három fô területén (innováció, felhatalmazás, és esélyegyenlôség) hozzájárul a vállalatok, illetve non-profit állami- és magánintézmények minôségének javításához. 27

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL. Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban. EQUAL projekt (2005. 07. 01 2007. 12. 31.) The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. EGYÜTTES ERŐVEL Menhely Alapítvány

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

equalset tapasztalatok

equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok equalset tapasztalatok hátrányos helyzetû emberek munkaerôpiaci integrációjához vezetô különféle utak 2007 A könyv anyagát az equalset nemzetközi partnerség dolgozta ki. A kiadvány

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában

Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában Innovatív elemek a foglalkoztatási projektekben, az OFA NKft. szerepe a projektek megvalósításában X. Országos tranzitfoglalkoztatási konferencia A civil szervezetek szerepe a munkaerőpiacon hátrányos

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Általános munkaadói érdekképviselet 14-02-19 1 A munka világa Magyarországon tripartit, bipa Munkaadói szövetségek Munkavállalói érdekképviseletek

Részletesebben

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT

GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT TrEE Teaching re cycling and Environmental Education Az újrahasznosítás és a környezetvédelem oktatása GRUNDTVIG TANULÁSI KAPCSOLATOK PROJEKT Partnerek : Ulixes scs (IT) - coordinator Association "Social

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006

Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 Guidance-Partnership-Services Alternatív munkaerő-piaci program a Dráva mentén IPA HUHR/1101/2.1.2/0006 A projekt bemutatása Gyurok Ernőné dr. Bódi Csilla Szakmai igazgató, projektmenedzser DDRFK Nonprofit

Részletesebben

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4.

Szerepünk a szociális gazdaságban. Kisbér, 2015. március 4. Szerepünk a szociális gazdaságban Kisbér, 2015. március 4. Az OFA szerepe a foglalkoztatás elősegítésében 1. 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása (Telepes, Lakmusz, Tranzit, Újra Dolgozom,

Részletesebben

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály

FOR EVER GURULÓ. XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály FOR EVER GURULÓ XII. FESZ Kongresszus, Velence, 2012. szeptember 29. Kogon Mihály Tartalom 1. Szakmai hátér, a Merek szolgáltatásai 2. Alapelvek 3. A projekt célja 4. Kölcsönzés-Mit ért el a projekt? +

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro

A PROJEKTRŐL. www.mind-rural.ro A PROJEKTRŐL Integrált turisztikai humánerőforrás-fejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében című projektünk a Humánerőforrás-fejlesztési Szektoriális Operatív Program 2007-2013 keretében valósul

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek

Ügyelet: a célcsoport folyamatos fogadása és szükségletfelmérés. Hátrányok leküzdését célzó tevékenységek A partnerszervezetek nevei és rövidítése: Belvárosi Tanoda Alapítvány - BTA Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola Leo Amici 2002 Addiktológiai

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Összefoglaló a munkaerő-piaci tervezetekről és kiírásokról Program 2.4.5-12/7. 05.01- től 06.01- ig szakmai Rugalmas munkahelyek - Előkészítő, megalapozó - Szervezeti szükségletfelmérés, képzés - Munkafolyamatok,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben