equalset zárókonferencia Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "equalset zárókonferencia Budapest"

Átírás

1 equalset zárókonferencia Budapest április egyenlô esélyek esélyek az egyenlôségre Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza. Magyarország célba ér NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV The EQUAL Programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

2 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország

3 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Bevezetô Bevezetô Hazánkban 15 éve indult el az értelmi fogyatékos emberekért végzett civil munka. Járatlan úton indultunk, tapasztalatok, külföldi segítôk nélkül. Szinte áttekinthetetlenül sokféle volt egyszerre a tennivaló. Lassan gyûltek az itthoni tapasztalatok és a külföldrôl hozott ötletek. A hosszú évek után most már nemzetközi segítséggel, mások által is kipróbált programokkal megyünk mi is egyre nagyobb léptekkel elôre. Így lassan javulnak az értelmi fogyatékos emberek életkörülményei, kilátásai. Kitartó és tervszerû munka kell ahhoz, hogy közelítsük életüket a többi emberéhez. Ahhoz, hogy produktív termelô munkában is dolgozni tudjanak minél többen közülük. Sokat tanulhatunk azoktól, akiknek már kialakultak a módszereik, kapcsolataik, tapasztalataik. Ma már a hazai civil szervezeteink is elkezdték az aktív mûhelymunkát és szép eredményeik vannak. Ez a konferencia reményeink szerint megint az épülésünket szolgálja, és hazatérve, feltöltôdve ki-ki otthon a saját területén még nagyobb energiával folytatja majd a munkáját. Göncz Árpádné kuratóriumi elnök Kézenfogva Alapítvány

4 A nemzetközi equalset program Összefoglaló Mi az EQUAL? Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés célja olyan innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása, elterjesztése, amelyek hozzájárulnak a munkaerôpiachoz kapcsolódó diszkriminatív gyakorlatok és más egyenlôtlenségek megszüntetéséhez. Az EQUAL által támogatott kezdeményezések az Európai Foglalkoztatási Stratégia és a Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Közösségi Stratégiái által meghatározott szakmapolitikai keretekbe illeszkednek. Mi az equalset? Az equalset nemzetközi program június április 30. között magyar, olasz, spanyol és portugál partnerségek együttmûködéseként valósult meg. A programot az EQUAL Közösségi Kezdeményezés finanszírozta. SET = Social Economy Team Csapat a Szociális Gazdaságért. Az elnevezésnek megfelelôen az equalset projektet megvalósító partnerség azt tûzte ki céljául, hogy megvizsgálja a szociális gazdaság helyzetét az egyes országokban, összegyûjti a már létezô jó gyakorlatokat, és stratégiákat dolgozzon ki az azokhoz való kapcsolódás és az azokban való részvétel támogatására. A partnerség ezzel párhuzamosan azt is feltérképezte, hogy milyen sajátosságai vannak a hátrányos helyzetû rétegek társadalmi és munkaerôpiaci (re)integrációjának a különbözô országok gyakorlatában és megpróbált létrehozni egy közös útmutatót, aminek segítségével reményeink szerint a hátrányos helyzetû emberek visszavezethetôk a munkaerôpiacra és ezáltal a társadalomba. equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló

5 equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló A program célcsoportjai: a fogyatékossággal élô emberek, a bevándorlók, a nôk, illetve egyéb kirekesztett csoportok voltak. A program tervezésekor a következô célokat határozták meg: 1. A szociális gazdaság feltételeinek és mûködési körülményeinek vizsgálata és összehasonlítása az egyes országokban, beleértve a törvényi szabályozást, szervezôdési lehetôségeket, társadalmi és finanszírozási elônyöket. 2. A szociális gazdaságban való részvétel elônyösebb feltételeinek kidolgozása. 3. A szociális gazdaságba való bekapcsolódás esetleges akadályainak vizsgálata az egyes országokban és a lehetséges megoldások elôterjesztése. 4. A megfelelô ágazatok/szakmák meghatározása a nemzeti különbségek figyelembevételével. 5. Az egyes országok helyzetének, a veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációja lehetôségeinek és a cégek tanulmányozása és összehasonlítása. 6. Olyan lehetséges akadályok meghatározása, amelyek a bármely veszélyeztetett csoporthoz tartozó nôk munkaerôpiaci integrációjával kapcsolatosak. 7. E csoportok munkaerôpiaci integrációja egyéb lehetôségeinek feltárása, a munkakörülmények és a szükséges támogatás meghatározása, egyéb szükséges kiegészítô szolgáltatások létrehozása (Pl: nappali gyermekgondozó központok a nôk munkaerôpiaci integrációjának elôsegítése céljából). 8. Közös Munkaerôpiaci Integrációs Útmutató kidolgozása. 9. A szociális szektor állami finanszírozási formáinak meghatározása és a szociális szektorban mûködtetett cégek vizsgálata. 10. Az állami/vállalati és a szociális szektor kapcsolati modelljének kidolgozása (szociális foglalkoztatók és szociális intézmények között). A program keretében az alábbi tevékenységeket valósította meg a nemzetközi partnerség: Az equalset tapasztalatok címû könyv megírása.

6 A könyv részeként a szervezetek közösen megalkották szolgáltatási listájukat, mely a szakszervezeti szempontokat szem elôtt tartva az állás megtartása érdekében a dolgozók szükségleteihez igazodnak. A kiadvány bevált üzleti gyakorlatok útmutatója is egyben, a kirekesztett csoportok munkaerôpiaci integrációjának megkönnyítése érdekében, különös tekintettel a nôkre (portugál projekt). Résza a könyvnek a finanszírozási és törvényhozási gyakorlatokra vonatkozó javaslatok európai gyûjteménye, mely a cégalapítás támogatását szolgáló intézkedéseket, illetve a szociális szektor állami- és magántámogatásának leírását tartalmazza. Megtalálható benne az európai szintû törvényhozással kapcsolatos javaslatok gyûjteménye is a veszélyeztetett csoportok munkaerôpiaci integrációjára vonatkozóan, különös tekintettel a veszélyeztetett nôkre (portugál projekt). Weboldal: A program önálló weboldallal rendelkezik, mely elôsegíti és megkönnyíti a partnerek közti kommunikációt, a projekt munkatevékenységeinek felosztását, illetve egyéb projektekkel folytatott esetleges konzultációt a témával kapcsolatban. Nemzetközi tapasztalatátadás: A projekt megvalósítása során a partnerség tagjai kölcsönös látogatásokat szerveztek nemzetközi tudás- és tapasztalatcsere céljából. A cserelátogatásokon a célcsoport tagjai, politikusok, szakemberek és a projekt-menedzsment munkatársai vettek részt. Például: 2006 áprilisa, Forli, Olaszország Adományszervezôi képzés; 2006 júniusa, Budapest, Magyarország portugál látogatás téma: A magyarországi értelmi fogyatékos emberek integrációjának színterei és eszközei; 2006 októbere, Madrid, Spanyolország A spanyol munkaerôpiaci integráció gyakorlata és szociálpolitikai vonatkozásai; 2007 január, Grândola, Portugália A szakképzés, mint a munkaerôpiaci integráció fontos eszköze. equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló

7 equalset zárókonferencia Budapest Összefoglaló Értékelés: Az EQUAL nemzetközi tevékenységeinek területén a nemzetközi hálózat egy folyamatos belsô felmérési és monitorozási rendszert alakított ki, mely figyelembe veszi a hálózaton belül kifejtett tevékenységeket a munka minôségének javítása érdekében. Mitôl innovatív az equalset program? A nemzetközi program az egymástól nagyban különbözô nemzeti programok összefogásával a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok foglalkoztatási támogatásának eltérô szükségleteit integrálja. Egyrészrôl kapcsolódik az üzleti szektorhoz, másrészrôl pedig a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett csoportok foglalkoztatásához. Ugyanakkor e két részterület egy egészet alkot. Az egyes nemzeti partnerségek a kulturális különbözôségekbôl és a kirekesztett csoportok integrációjával kapcsolatos gyakorlatok eltérôségébôl fakadóan egymástól kölcsönösen tanulhatnak és ezáltal szakmai munkájuk hatékonysága nô. A program eredményei: A területi elhelyezkedésbôl fakadóan olyan módszereket és technikákat kellett alkalmazni, melyek megkönnyítik és lehetôvé teszik alacsony költségek mellett a kommunikációt. Így a projekt-megvalósítás során a kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében újfajta kommunikációs módokat (Skype-konferenciák stb.) alkalmaztak a partnerek. Innovatív termékek a kiadványokban megjelenô összehasonlító táblák is, melyek a nemzeti gyakorlatokat hozzák a különbözôségeik ellenére párhuzamba egymással. További eredmények: a program során konkrét javaslatok születtek a szociális gazdaságban való részvétel és a hátrányos helyzetû rétegek munkaerôpiaci integrációjának témájában, több szintû, több nemzet közötti tapasztalatátadásra került sor, a program az eredményeket disszeminálja, melyek így széles körben hozzáférhetôek és használhatóak lesznek.

8 Spanyolország Az Európai Szociális Alap, az EQUAL Közösségi Kezdeményezésen keresztül, hozzájárulva az integrált foglalkoztatási stratégia kialakításához, támogatja a Iniciativas Socioeconómicas del Jarama Project (ISE JARAMA) projektet. Célcsoportok: Fogyatékos emberek Nôk Bevándorlók Ezen felül, a potenciális haszonélvezô csoportok, bár ezeknek nincs jelentôs súlyuk az aktivitások között. Célok: Segítséget nyújtani a munkaerôpiaci integráció és reintegráció területén nehézségekkel küzdô embereknek lehetôvé téve munkaerôpiaci hozzáférésüket és reintegrációjukat. A térségben elérhetô szabad munkahelyek átfogó kezelése. A különbözô nôi célcsoportok kiegyenlített képviseletének támogatásával biztosítani a munkaerôpiacra jutás egyenlô esélyét. Hogy csináljuk mindezt? Minden embernek megfelelô támogatást biztosítunk ahhoz, hogy jobb hozzáférése legyen egyes állásokhoz és nagyobb sikerrel tartsa azt meg, akár mint alkalmazott, akár mint vállalkozó. Hálózatépítésen keresztül optimalizáljuk a meglévô munkaerôpiaci pontokhoz való hozzáférést. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország

9 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország MIT AJÁNLUNK? Állásútmutatás és -közvetítés Személyre szabott munkaerôpiaci integrációs út. Támogatás és követés a teljes folyamat alatt. Álláslisták. Vállalkozás-alapítással kapcsolatos tanácsadási és képzési szolgáltatások (egyéni vállalkozás) Megvalósíthatósági tanulmány. Támogatás a tréning idôszakában és a vállalkozás megszilárdítási szakaszban. Amennyiben szükséges, támogatás mikro-hitel programok elnyeréshez. Vállalkozói tanácsadási szolgáltatások biztosítása a projekt célcsoportjában résztvevô embereknek Tanácsadás vállalkozásoknak arról, hogyan választhatnak ki és vehetnek fel embereket a projekt célcsoportjából és hogyan kezeljék a támogatásokat. A kirekesztés veszélye alatt álló csoportok bevonása során támogatás és követés: támogatott foglalkoztatás. Az esélyegyenlôség területe Tanácsadás és támogatás a munkában töltött, illetve a családdal töltött idô megfelelô kiegyensúlyozásával kapcsolatban. Információ az elérhetô forrásokról. Esélyegyenlôséggel kapcsolatos tájékoztatás és figyelemfelkeltés a területen mûködô különbözô intézmények és szociális feladatokat ellátók számára.

10 AEDHE/ECPA AEDHE/ECPA = Asociación de Empresarios del Corredor del Henares/Empresarios y Comerciantes de Paracuellos de Jarama A Corredor del Henares Térség Vállalkozóinak / Paracuellos de Jarama Vállalkozóinak és Kereskedôinek Egyesülete Az AEDHE-ECPA Paracuellos de Jarama különbözô szektoraiban és ágazataiban tevékenykedô vállalkozókat és kereskedôket tömörítô egyesület. A 25 tag, elsôsorban helyi kisvállalkozások célja: általános, közérdeklôdésre számot tartó információk és hírek terjesztése a tagok, illetve mindenki számára, aki kapcsolatban áll a szervezettel, részt vesz a vállalkozói, társadalmi rendezvényeken és eseményeken, valamint Paracuellos üzleti életének jelentôs képviselôje. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 10

11 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország AENA AENA=Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea Spanyol Repülôterek és Légi Irányítás Az Aena 47 spanyolországi repülôteret és légi irányítási központot kezelô állami vállalat (öt irányító központon keresztül), amely spanyol területeken kívül is számos repülôtér irányításában vesz részt. Az Aena részt vett az EQUAL I. projektben ( ), folyamatosan támogatja a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok integrációját, és mûködése révén megpróbálja átalakítani környezetét, így válaszolva a társadalom különbözô rétegeinek igényeire. Az ISE Jarama projektben való részvétel fontos részét jelenti a vállalati társadalmi stratégiának. Az új Barajas repülôtér és az új 4-es terminál, amelyet 2006 elején avattak fel, mind helyi, mind országos szinten gazdaságilag stimuláló hatású, és fontos mérföldkövet jelent a globális fejlôdés elômozdítása irányába azokon a területeken, ahol intézményeink mûködnek. Az EQUAL Kezdeményezés Fejlesztési Együttmûködésében való részvétel elkötelezettséget, kihívást és lehetôséget is jelent, amelynek keretében állandó támogatásunkat és ôszinte elkötelezettségünket ajánljuk fel a társadalom számára. Meggyôzôdésünk, hogy a partnerek együttes munkájának köszönhetôen megfelelôen teljesülnek a kitûzött célok, javulnak a hátránnyal élôk, a nôk, és más veszélyeztetett csoportok lehetôségei a társadalmi integrálódás terén. Lépéseinket minden más megfontolás elôtt ez kell, hogy vezesse. Honlap: 11

12 AFANIAS AFANIAS=Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual Értelmi Fogyatékos Embereket Segítô Egyesület Az AFANIAS egy non-profit szervezet, melynek küldetése a értelmi fogyatékos emberek és családjaik életminôségének javítása. Ennek érdekében az AFANIAS 18 szociális segítôközponttal rendelkezik, amelyek az alábbi szolgáltatásokat biztosítják: speciális képzésû iskolák, szakoktatási központok, munkaerôintegráció-szolgálat, speciális munkaügyi központok, otthonok, felügyelt házak, szabadidôs és sportszolgálat, önsegélyezô programok stb. Az AFANIAS 1964-ben jött létre, 1970-tôl kezdôdôen közhasznú intézményként mûködik, és igazoltan kezel pénzügyi alapot. A szociális segítôközpontok személyre szabott támogatást biztosítanak egyéni életpálya tervezés segítségével. Az AFANIAS célja, hogy kiváló intézményként mûködjön, amely etikai elvek alapján, dinamikusan együttmûködve és függetlenül is segíti a értelmi fogyatékos emberek fejlôdését, valamint azok családjait. Az AFANIAS tagjai közé több mint 1500 értelmi fogyatékos személy és családtagjai tartoznak. A tagok száma a segítôkkel és alkalmazottakkal együtt meghaladja a hétszázat. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 12

13 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország PARACUELLOS DE JARAMA Paracuellos de Jarama városi tanács Excelentísimo Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama - Paracuellos de Jarama önkormányzata A Paracuellos de Jarama önkormányzat Madrid északkeleti részén fekszik, 18 kilométerre Madrid belvárosától. A természet és a helyi létesítmények egyensúlya rendkívül vonzó célponttá teszi a térséget. Az önkormányzat a foglalkoztatás terén tett lépésekkel támogatja a munkaerôpiac fejlesztését. Az egyik legfontosabb cél a változások elôrejelzése, a képzési programok és a munkaerô-közvetítési szolgáltatások fejlesztése. A közeli repülôtér biztosította kivételes fekvésnek köszönhetôen a jelenleg 700 vállalatnak helyet adó ipari terület folyamatosan fejlôdik. Az önkormányzat intézkedései dinamikus szolgáltatást jelentenek a munkaerôpiaci hozzáféréshez. Speciális ügynökök segítik a vállalatok létrejöttét tanácsadással és támogató munkával. Az Ipari Osztály támogatja az új technológiák alkalmazását, és új lehetôségeket keres az állampolgárok egyenlô esélyeinek biztosítására, különösen nagy hangsúlyt fektetve a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok helyzetére. A Paracuellos önkormányzat elkötelezett a hátrányos helyzetû emberek támogatásában. 13

14 Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid A Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid Madrid Önkormányzatának Szociális és Családügyi Tanácsa A Madrid Önkormányzata Szociális és Családügyi Tanácsa fôigazgatóságának feladata többek között a fogyatékos emberekkel, a pszichiátriai betegekkel és egyéb, szociálisan kirekesztett személyekkel kapcsolatos politikák kidolgozásának, végrehajtásának és fejlesztésének elôsegítése. A fôigazgatóság valamennyi tervezési munkát felügyeli, és irányítja a hálózatokat, amelyek közvetlen segítséget nyújtó központokként mûködnek: a hátrányos helyzetûeknek nyugdíjat és minimum integrációs jövedelmet biztosítanak. Feladataik között szerepelnek továbbá az EU Pénzalapok által finanszírozott szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó programok és Közösségi Kezdeményezések támogatása, végrehajtása, és figyelemmel kísérése. A tanács részt vesz az EQUAL Közösségi Kezdeményezésben és harcol az ezen a területen tapasztalható diszkrimináció ellen. Ez a munka nem pusztán együttmûködés, hanem kiegészítô szerepet tölt be politikáink tekintetében. A hálózatok lehetôvé teszik az aktív politikák jövôbeli megvalósításának lehetôségeit. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 14

15 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Luis Vives Alapítvány A Luis Vives Alapítvány egy non-profit pluralista magánintézmény, melynek missziója a harmadik szektor támogatása és megerôsítése szociális lépésekkel, valamint a társadalmi haladás fellendítése Spanyolországban. Ennek érdekében egy egységes megközelítés alapján öt tevékenységet biztosít az intézmények és szakemberek igényeinek kielégítése érdekében: 1. Információ és tudatosság-növelés 2. Képzés 3. Segítô tevékenységek 4. Tanácsadás 5. Kutatás és publikáció A mottó: Segítünk azoknak, akik segítenek nekünk. 15

16 Nuevo Amanecer Alapítvány A Nuevo Amanecer kormánytól független jótékonysági szervezet 1980-ban jött létre a nemi erôszak áldozatául esett nôk és gyermekeik megsegítésére ban Irene görög hercegnô elfogadta a szervezet tiszteletbeli elnöki posztját ben megalakult a Nôsegítô Tanács, melynek célja azon nôk és gyermekeik védelme, befogadása és segítése, akiket saját otthonukban ért bántalmazás márciusában létrejött a bántalmazott nôk Florencia azonnali segélyszolgálata, melynek ingyenesen hívható telefonszámán 24 órás asszisztencia kérhetô. A szervezet létrehozta a Bántalmazott Nôk Otthonát, amely akár 45 személy befogadására is képes, és az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: sürgôsségi szálláshely, 24-órás asszisztencia, szociális ellátás, jogi tanácsadás, gyermekfelügyelet, iskolai támogatás, készségek fejlesztése, tanácsadás és állásközvetítés júliusa óta a szervezet egy további, 35 nô és gyermek befogadására alkalmas otthont nyitott meg Madrid közigazgatási területén. equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország 16

17 equalset zárókonferencia Budapest Spanyolország Parajes Promoción e Inserción Laboral Parajes Promoción e Inserción Laboral= Parajes Promóció és Munkaerô Integráció A Parajes Promoción e Inserción Laboral, S.L. egy non-profit szervezet, amely a Parajes de Jarama Projekt eredményeként jött létre. A projektet az EQUAL Közösségi Kezdeményezés elsô felhívását követôen dolgozták ki. Társadalmi célja a szociális kirekesztéssel fenyegetett személyek munkaerôpiaci integrációja a vállalat által nyújtott szolgáltatások segítségével (kertészet, erdészet, otthoni segítségnyújtás és egyéb szolgáltatások). A legfôbb cél az elsôdleges piacra történô integráció. A kirekesztéssel fenyegetett csoportok integrációját segítô vállalatként valamennyi munkatársunk számára egyéni életpályát tervezünk. Kiemelkedô szerepet kap a család és a karrier összehangolása, valamint a speciális munkahelyi képzés. A vállalat fô gazdasági tevékenysége a környezetbarát jellegû kertészet, növénytermesztés és erdészet. 17

18 Olaszország A TESEO FEJLESZTÉSI PARTNERSÉGET (FP) olyan intézmények és szervezetek hozták létre, amelyek speciális szakértelemmel rendelkeznek a nemzetközi projekt-tervezés és menedzsment, valamint a szociális gazdaság területén. Fontos megjegyezni a Philanthropy Centro Studi és Philanthropy Fondazione jelenlétét mint a Teseo FP partnereit, amelyek a Bolognai Egyetemhez, annak Non-profit Gazdaságtani Karához tartoznak. Helyzetelemzés A FP Ogliastra tartományban mûködik, amely 23 önkormányzati kerületet foglal magába. Az a tény, hogy kevés kis- és mikrovállalkozás (4521) mûködik, korlátozza a profit elérésének és a munkahely biztosításának lehetôségét. A szociális vállalkozások területén született néhány érdekes kezdeményezés, különösen a fenntartható fejlôdés, a hulladékkezelés és -újrahasznosítás területén. Célok A diszkrimináció okainak megszüntetése, amelyre mint harmadik szektor hivatkoznak, valamint a szociális gazdaság megerôsítése a hátrányos helyzetû munkavállalók számára. A Teseo FP különösen fontos célnak tekinti: A vállalkozói szektor fejlôdésének támogatásait, az ökológia területén is. A hátrányos helyzetû emberek közremûködésének növelését a fenntartható környezetgazdálkodás területén. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 18

19 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország A harmadik szektor munkavállalóival kapcsolatos célok Menedzsment, marketing és feldolgozói gyakorlat megszerzésének biztosítása számukra. Elérni, hogy ôk legyenek a szociális tervezés úttörôi a hálózaton belül a helyi szereplôkkel. Lehetôvé tenni számukra, hogy elsajátítsák a forrásteremtés, adminisztráció, üzletvezetés és -tervezés ismereteit. Lehetôvé tenni számukra, hogy olyan ismereteket szerezzenek, amelyek lehetôvé teszi számukra, hogy az öko-újrahasznosítás területén szociális gazdaságban vállalkozást hozzanak létre. Tevékenységek Mikroelemzés Ennek célja, hogy ismereteket szerezzenek a helyi szociális gazdaságban mûködô vállalkozások tevékenységérôl, a munkások szakértelmérôl, a kínált szolgáltatások minôségérôl és a rendelkezésre álló tudásról. Ez a szakasz három lépésbôl áll: - A kutatás megtervezése, az eszközök összeállítása. - Fontos minta összeállításán keresztül adatok begyûjtése. - Adatok értelmezése és a záró jelentés összeállítása. Tájékoztató workshopok A felsô vezetôk, vállalkozók és szociális munkások képzését szolgálja. Részei: - Workshop a projekt témáiról. - Technikai workshopok (holdingok és emberi erôforrások kezelése, non-profit marketing). Tanácsadó Szolgálati Rendszer kialakítása A cél egy olyan tanácsadó szolgálati rendszer kialakítása, amely három kérdéssel foglalkozik: - Hogyan kell szociális vállalkozásokat irányítani? - Specializált tanácsadói szolgálat a környezetvédelemrôl és az ökológiai újrahasznosításról Ogliastrában. - Specializált tanácsadói szolgálat vállalkozások alapításáról. 19

20 Kommunikációs laboratórium A specifikus célok: megszüntetni a non-profit vállalkozásokkal szembeni elôítéleteket; megerôsíteni a profit orientált és a non-profit világ, valamint az állam közötti kapcsolatot. A megvalósítás fázisai: - A telemarketing és direkt marketing célcsoportjainak meghatározása. - Promóciós anyag elkészítése. - Kommunikáció. - Támogatásgyûjtô esemény szervezése. Non-profit fórum A cél egy valós és virtuális hely kialakítása az Interneten azért, hogy egyeztessék a közösségi és az egyéni szükségleteket. A tevékenységek a következôk: - A fórum megvalósítása. - Rendszeres találkozók szervezése a helyi szereplôkkel. - Fejlesztési terv létrehozása a harmadik szektorra vonatkozóan Ogliastrában. Koordináció Monitoring és értékelés Ez a két tevékenység az egész projektet végig kíséri. Haszonélvezôk Kutatás: a projekt mûködtetôi, 2. és 3. szintû szervezetek, érdekelt lakosság. Tájékoztató workshopok: 2 workshop a projektben résztvevô partnereknek, további 8 workshop a szociális vállalkozások munkásainak, 20 fôig. Tanácsadó Szervezetek Rendszerének kialakítása: jövôbeni szociális vállalkozók és meglévô szociális vállalkozások. Kommunikációs laboratórium: a harmadik szektor üzemeltetôi, a FP. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 20

21 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Non-profit fórum: a szociális fejlesztés résztvevôi; jelenlegi és jövôbeni harmadik szektorbeli vállalkozók, a FP Koordináció: a teljes FP Monitoring és értékelés: a teljes FP Eredmények/termékek Kutatás: kérdôívek és felmérések, jelentés az összegyûjtött adatok alapján, projektzáró-jelentés, térkép és szociális munkások szakmai szótára. Információs workshopok: a harmadik szektor munkásainak szóló kézikönyv frissítése. Tanácsadó szolgálati rendszer kialakítása: a kapott tanácsok megvalósításához szükséges eszközök. Jelentés a kísérleti módszerrôl. Kommunikációs laboratórium: Internetes oldal. Non-profit fórum: hírlevél, brosúra, a harmadik szektor fejlesztési terve Ogliastraban. Monitoring és értékelés: rendszeres és záró értékelô jelentés; projektzáró-jelentés. 21

22 Legambiente Onlus A Legambiente Onlus egy olyan privát szervezet, amely természetvédelmi szervezetként a környezetvédelemmel kapcsolatos információs és figyelemfelkeltô kampányokat szervez és hajt végre. A Legambiente Onlus Olaszország legkiterjedtebb környezetvédelmi szervezete: helyi csoportok és regionális bizottságok végeznek tényfeltáró kutatásokat és hajtanak végre információs és figyelemfelkeltô kampányokat. Mint non-profit szervezet, mûködését az állampolgárok támogatják tagja, támogatója van, és mint környezetvédelmi szervezetet a Környezetvédelmi Minisztérium is elismeri. Ezen felül tagja a Bureau Européen de l Environnement (Európai Környezetvédelmi Hivatal), valamint a International Union for Conservation of Nature (Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség) szervezeteknek. A Legambiante közismert az engedély nélküli építkezések ellen vívott küzdelmérôl is. Tiltakozik minden olyan projekt és probléma ellen, amely veszélyt jelent a környezetre. Olaszország minden részében olyan önkéntesekre számít, akik napi munkájuk során elszántan és szenvedélyesen, kampányokban és nemzeti megmozdulásokban vesznek részt a területek védelme és átminôsítése érdekében. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 22

23 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Philanthropy Centro Studi Ez egy magán kutatási és oktatási szervezet, amely a Bolognai Egyetem, Forli Közgazdaságtudományi Karán kapott helyet és innen biztosítják a támogatását is. Tanácsokat ad vállalkozásoknak (nyereség-orientált és non-profit vállalkozásnak egyaránt) és közhivataloknak, gondoskodik a társadalmi gazdasági feltételekrôl, valamint a támogatások megszerzésérôl is. Fô tevékenységei a kutatások és felmérések kialakítása, megalapozva ezzel a támogatások elôteremtôinek (a támogatás megszerzésének a tudománya), a társadalmi feladatok gazdáinak, a non-profit szektor vezetôinek, a non-profit és profit orientált, valamint a közhasznú vállaltok munkatársainak mindennapi feladataik elvégzéséhez szükséges tudást. A szervezet kialakításához és azon belül a tevékenységek kifejlesztéséhez vezetô legfontosabb elképzelés, hogy a profitorientált és non-profit (és adományszervezô) szakembereknek az egyetemi kutatásokra az etikai tudásra és támogatásra kell támaszkodniuk, felhasználva a professzionális szakmai tapasztalatokat. A szervezet tudásbázisát más olasz és külföldi kutatóközpontokban a non-profit ágazatról és támogatás elôteremtésrôl végzett felmérések, kutatások és projektek eredményei alapján folyamatosan aktualizálják. 23

24 Philanthropy Fondazione Ez egy adományokból fenntartott magánszervezet. Célja, hogy pénzügyi és szakmai támogatást nyújtson az újonnan alapított, vagy már mûködô szervezeteknek az adományszervezési technikák megtanításával. Így ezek a megszerzett források segítségével teljesen speciális, szakmai projekteket indíthatnak el. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 24

25 equalset zárókonferencia Budapest Olaszország Province of Ogliastra A helyi hatóság a Nuoro régió 23 önkormányzatát fogja össze. Minden olyan kezdeményezést bátorít, támogat és koordinál, amely célja a térség gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztése, mely így fenntartható és eredményes tevékenység kialakításához vezet. Az Ogliastra tartomány sajátos tevékenységei a következôk: A térség hosszú távú gazdasági és társadalmi fejlesztésének megtervezése és végrehajtása, ezzel hozzájárulva a meglévô és feltételesen elérhetô erôforrások használatához és a környezet védelméhez. A területfejlesztés céljainak megfelelôen a területi várostervezési program kialakítása. Részvétel regionális tervezési és fejlesztési programokban; A régió és az állam által rábízott adminisztratív feladatok elvégzése. A lakosság, a szakszervezetek, a szakmai szervezetek és együttmûködések, a gazdasági és munkavállalói szervezetek képzéseken való részvételének ösztönzése. A feladatok összehangolása úgy, hogy azokat a térségi szervezetek el tudják végezni. 25

26 Zenith Società Consortile a.r.l. Ez egy magán cég, amelyet az MCG Vezetôi Tanácsadó Csoport és az Economia e Sviluppo s.r.l alapított. Az elsô szervezet az integrált helyi fejlesztési projektek területén dolgozik. Finanszírozza a munkanélküliek munkaerôpiacra juttatását, a helyi fejlesztéseket, valamint több európai programot is irányít. Például: Youthstart I. és II. program. Leonardo da Vinci és EQUAL peogramok. A fôbb tevékenységek: Képzés, integrált tervezés, pilot projektek, tanácsadás, szakmai és oktatási iránymutatás. Az Economia e Sviluppo s.r.l. kis- és közepes méretû vállalkozásokat segítô tanácsadó szolgálat, amely szakmai tanácsokkal segíti a szardíniai gazdasági fejlôdést. Több üzletággal rendelkezik: vállalatirányítási tanácsadás, vállalkozásfejlesztés és finanszírozás, gazdasági elemzés, valamint helyi fejlesztés. equalset zárókonferencia Budapest Olaszország 26

27 equalset zárókonferencia Budapest Portugália Portugália A projekt célja a helyi vállalkozói szektor és a társadalom különbözô területein mûködô intézmények közötti kapcsolat elmélyítésének elôsegítése. A munka a következô szinteken zajlik: 1) közös hálózat létrehozása a vállalkozások és intézmények között, ami lehetôvé teszi a projekt során felvázolt tevékenységek megvalósítását; 2) az egyes vállalkozások segítése a folyamatos munka feltételeinek megteremtésével; 3) a vállalatok társadalmi felelôsségvállalása feltételeinek garantálása (a gazdasági kezdeményezésekben, illetve a jövôbeli nemzetközi tevékenységekben, ahol ezt a terméket létre kívánjuk hozni); 4) képzési/oktatási komponens létrehozása (munkahelykeresés és állásajánlatok). Ilyen szempontból a vállalkozási hálózat jelenti a legfontosabb kapcsot a jövôbeli tevékenységekkel. Másrészrôl, rendszeres kommunikációt kell biztosítani a versenyszféra, az állami szféra, valamint az úgynevezett harmadik szektor között. Lehetôvé kell tenni a munkahelykeresés és az álláshirdetések folyamatos kiértékelését, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozók érzékenyebben reagáljanak a kirekesztett csoportok mozgósítására. A vállalatok és az iskolák együttmûködése azért is elônyös, mert megtanítja a fiatalokat saját lakó- és tanulmányi helyük nagyobb megbecsülésére, és megakadályozza, hogy jobb munkalehetôségeket keresve a városokba áramoljanak. Reményeink szerint a projekt, a három fô területén (innováció, felhatalmazás, és esélyegyenlôség) hozzájárul a vállalatok, illetve non-profit állami- és magánintézmények minôségének javításához. 27

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Foglalkoztatási és szociális politika

Foglalkoztatási és szociális politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL A munkahelyteremtés, a társadalmi befogadás és a szociális politika mint beruházás Foglalkoztatási és szociális politika Ha a válságból erősebben, összetartóbban

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17

Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27. Forrás: A Tanács. Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 EURÓPAI TANÁCS Brüsszel, 2002. február 20. 6365/02 EDUC 27 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Forrás: A Tanács Elõzõ dokumentum száma: 5828/02 EDUC 17 Javaslat száma: 11762/01 EDUC 102 - COM (2001) 501 final Tárgy:

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Módszertani fejlesztés és adaptáció

Módszertani fejlesztés és adaptáció SANSZ - ESÉLYEGYENLŐSÉGI KÍSÉRLETI PROGRAM BARANYA MEGYÉBEN CÍMŰ TÁMOP 5.5.1/A-10/1-2010-0011 SZÁMÚ PÁLYÁZAT Módszertani fejlesztés és adaptáció PSZICHOSZOCIÁLIS TANÁCSADÁS - módszertani tanulmány - Készítette:

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

TRANZITFOGLALKOZTATÁS - TÁMOGATÓ ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI RE-INTEGRÁCIÓJÁBAN

TRANZITFOGLALKOZTATÁS - TÁMOGATÓ ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI RE-INTEGRÁCIÓJÁBAN TRANZITFOGLALKOZTATÁS - TÁMOGATÓ ÉS FEJLESZTŐ PEDAGÓGIÁK A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSOPORTOK MUNKAERŐ-PIACI RE-INTEGRÁCIÓJÁBAN Molnár Máté A tananyag elkészítésében közreműködött: Soltész Anikó, Mártonfi György

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve

2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport. a Standard Társadalmi Jelentés. struktúrája alapján egybeszerkesztve 2013. Szimbiózis Alapítvány SRS riport a Standard Társadalmi Jelentés struktúrája alapján egybeszerkesztve for compiling a report in accordance with the Social Reporting Standard (SRS) véglegesítve: 2013.

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben