TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Funkcionális anatómia I. ETAET elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Fornet Béla főiskolai tanár Az anatómia megalapozása. Funkcionális anatómia, általános ismeretek. Részletes anatómia, csontizületi rendszer. 1. Bevezetés: az anatómia története, módszerei. 2. A nomenklatúra alapjai, a test felosztása, tájékok, részek, irányzatok, tájékozódás. 3. A szövettan alapjai. Hámszövetek. 4. Kötő és támasztószövetek, csontosodás, csontképződés. 5. A petesejttől a magzatig az embriogenezis alapvonalai. 6. Általános csont és ízülettan. 7. A koponya és ízületei. 8. A törzs csontozata. 9. A felső végtag csontjai és ízületei. 10. A medence és az alsóvégtag csontjai, ízületei. 11. Általános izomtan, fejizmok, izomszövetek. 12. Törzsizomzat. 13. A felső végtag izomzata. 14. Az alsó végtag izomzata. Előadás anyaga Funkcionális anatómia Szerk: Tarsoly Emil (Medicina, Bp.) Szentágothai Réthelyi: Funtionális Anatómia 13 (Medicina, Bp.) SH Atlasz Anatómia Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza Kiss Szentágothai: Az emebr anatómiájának atlasza Visible Human Project Tömböl Teréz (szerk.) Tájanatómia Univadis 3D interaktív anatómia Részvétel az elméleti és gyakorlati órákon, sikeres írásos dolgozatok, beszámolók, minimálisan 2,0es átlag. Sikeres szóbeli vizsga. Szóbeli vizsga, kép felismeréssel, demonstrációval.

3 Élettankórélettan I. ETAET elmélet, gyakorlat 4 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár A hallgató ismerje az emberi szervezet alapvető élettani folyamatát, illetve ezek változásait kóros állapotokban. Alapozó elméleti ismeretek elsajátítása a későbbi klinikai tárgyak felépítéséhez. 1. Táplálkozás élettana 2. Vérképzés 3. Immunrendszer működése 4. Véralvadási rendszer 5. Keringési rendszer I. 6. Keringési rendszer II. 7. Neuromuszkuláris rendszer 8. Központi idegrendszer I. 9. Központi idegrendszer II. 10. Érzékelés élettana 11. Endokrin rendszer 12. Légzés 13. Kiválasztás 14. Öröklődés alapjai Élettankórélettan (szerk: dr. Ormay Sándor, EÜ Főiskolai tankönyv, Semmelweis, Bp.) SH Atlasz Élettan (Spronger, Bp.) W.F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai (Medicinna, Bp.) Klinikai biokémia jegyzet (szerk: dr. Kellermayer Miklós, KKI, PTE, OEC, ÁOK, 2001 P) Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Bp, 2013 Donáth Tibor: Anatómia élettan Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítés (a dolgozat akkor tekinthető sikeresnek, ha a helyes válaszok száma eléri, vagy meghaladja a 70%ot. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). A jegy a kollokviumon nyújtott elméleti és gyakorlati teljesítmény. A vizsgára jelentkezés eredményes, ha az évközi zh eléri vagy meghaladja a 70%ot. Szóbeli.

4 Genetika ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár Cél az alapvető genetikai ismeretek elsajátítása, mely segít a klinikai tantárgyak ismereteinek jobb megértésében. 1. A genetika fejlődése Mendeltől Watsonig és Crickig, a mendeli genetika alapjai 2. Monogénes öröklődés alapfogalmai, a vércsopotok öröklődése 3. A kettős spiráltól a genomikán keresztül az epigenetikáig, a humen genome project 4. A modern genetika jelentőslge a gyakorlati orvostudományban, etikai problémák 5. A transzkripció és a transzláció folyamatai, az újonnan felfedezett mirna molekulál szerepe a gének regulációjában 6. A mutációk formái, felosztásuk és következményeik, a genetika vizsgáló módszerei 7. A monogénes betegségek főbb formái 8. A sarlósejtes anémia és a többi hemoglobinopátia 9. A cisztás fibrózis 10. Hemofília és daltonizmus 11. Örökletes anyagcserebetegségek 12. Kromoszóma eltérések, Down kór, Turner és Klinefelter szindróma 13. A daganatos betegségek genetikai háttere 14. Az érelmeszesedés geneikai háttere Sipiczki M (Ed) et al: Gemetika I, II, III Debreceni Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézete, 1997 Kopper L, Marcsek Z, Kovalszky I: Molekuláris Medicina. Medicina Budapest 1997, ISBN Venetianer P: A DNS szép új világa. Kulturtrade Budapest 1998 ISBN Minden előadáshoz pdf anyag Három igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat teljesítése nem fogadható el. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlati oktatáson való rendszeres részvétel és sikeres vizsga. Sikeres vizsga írásbeli és szóbeli kérdések alapján Irásbeli és szóbeli

5 MagkémiaBiokémia MAKKEM239B 2. elmélet 2 2 elmélet kollokvium kötelező Kémiabiokémia Kémiai Intézet Dr. Lakatos János egyetemi docens A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az atom szerkezetével, az izotóp fogalmával, az atommag átalakulásának, átalakításának lehetséges eseteivel. Az izotópok előállításának módszereivel, a radioaktív izotópok átalakulásakor keletkezett sugárzásokkal és azoknak az élettelen és az élő anyaggal mutatott kölcsönhatásával. Az izotópok nyújtotta felhasználási lehetőségekkel az orvostudomány különböző területein: képalkotó eljárásokban, a sugárkezelések során. A tárgy a magkémiára fókuszál, az atommag, az atom szerkezetéből kiindulva tárgyalja a magstabilitás kérdését, a magátalakulást kísérő különböző sugárzásokat, a sugárzások és az anyag kölcsönhatását. A tárgy a magkémiai ismeretek részletesebb tárgyalása mellett az atommag átalakulásaitól a biomolekulák szerkezetéig egy tömör áttekintést ad a kémia legfontosabb fejezeteiről. Az élő szervezetet felépítő molekulákat elsősorban abból a szempontból vizsgálja, mi történhet velük a különböző sugárzások hatására. 1. Az atom szerkezete, az atommag szerkezete, az atommag stabilitása. 2. Izotóp fogalma, típusai, gyakorisága, atomtömeg, izotóptömeg. 3. A radioaktivitás és jellegzetességei. 4. A maghasadás és jellegzetességei. 5. A magfúzió és jellegzetességei, az elemek keletkezése. 6. Az izotópok tulajdonságai, izotópeffektusok. 7. Az izotópok előállításának lehetőségei. 8. Az orvosi gyakorlatban használt legfontosabb izotópok. 9. Radiogyógyszerek felépítése, előállítása. 10. A radiaktív sugárzások természete, összehasonlítása az atom más sugárzásaival. 11. A radiaoktív sugárzások adszorpciója, kölcsönhatása az anyaggal, képalkotás. 12. A radioaktív sugárzás és a biomolekulák kölcsönhatása, sugárkezelés. 13. Zh a minimumkérdésekből. 14. Pót zh. Damjanovics S. Mátyus L.: Orvosi Biofizika, Medicina Kiadó fejezet. Damjanovics S., Fiddy J, Szőllősi J, Orvosi biofizika, Medicina kiadó 2006 Péter M.: Radiológia, Medicina Kiadó Rt. Budapest, fejezet. Takács S.: A nyomelemek nyomában. Medicina Kiadó Rt. Budapest, Környei J.: A nukleáris medicína fizikai, kémiai alapjai, Kossuth Egyetemi Kiadó.Debrecen (1997) Nagy S.: A magkémia alapjai: Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I. Debreceni Egyetemi Kiadó, (2007). Kiss István,Vértes Attila: Magkémia (Akadémiai Kiadó)

6 Nagy Lajos György, Nagyné László Krisztina, Radiokémia és izotóptechnika (Műegyetemi Kiadó, 1997) Németh Zoltán: Radiokémiai és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi E. (1996) G. R Choppin, J. O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworths (2002) Az előadások 60 %nak látogatása, a minimum zh 50 %os szintű megírása. A beugró minimum zh. 70 %os teljesítése, az írásbeli vizsgalap 50 %os teljesítése. Írásbeli: két részből áll: A) beugró: a teljes anyagot átfogó 100 kérdéséből 10 azonnali írásban történő megválaszolásából. B) vizsgalap: amely a kiadott tételekből kiválasztva öt kérdéskörben 5x4= 20 kérdés megválaszolását kéri.

7 Informatika II. ETAET6033D 2. gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi adjunktus A cél az, hogy a hallgatók ismerjék meg az informatikában történő fájlkezelés adattárolás, könyvtárlétrehozás módszereit. A Microsoft Office Word, Excel és Power Point gyakorlati használata, illetve bevezetés a C programozási nyelv elméleti és gyakorlati használatához. 1. Szoftveres alapfogalmak 2. A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Excel ismertetése 5. A Microsoft Office Excel használata 6. A Microsoft Office Power Point ismertetése 7. A Microsoft Office Power Point használata példákon keresztül 8. Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Bevezetés a Cprogramozási nyelvbe 11. A C Programozási nyelv jellemzői 12. Mintaprogram készítése a Cprogramozási nyelvre 13. Zárthelyi dolgozat, ismétlés, összefoglalás 14. Pótzárthelyi megírása Kovácsné C. J. Pergelné B. I.Benkő L.: Mindenkinek a PCről, Computer Books, Budapest,1997. Pétery Kristóf: Windows XP Professional (LSI Oktatóközpont), Kis Balázs: Windows XP haladóknak Dr. Dudás László: Számítástechnika 1. oktatási segédlet, URL címe: További Ajánlott Irodalom: John GammackValerie HobbsDiarmuid Pigott: The book of Informatics Bill GatesCollins Hemingway: of thought: Succeeding the digital economy, USA, 2000., ISBN Órára való járás (max. 3 db hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, illetve egy darab önálló feladat elégséges szintű megoldása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 40%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 60% os a közepes (3) minősítésnek, 70%os a jó (4) minősítésnek és a 80%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

8 Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5).

9 Matematika GEMANEÜKD 2. Előadás és gyakorlat 4 1 elmélet, 2 gyakorlat Gyakorlati jegy kötelező Matematika Intézet Dr. Körtesi Péter Zsombor egyetemi docens Az egyváltozós függvények értelmezése, tanulmányozása, az egyváltozós differenciálés integrálszámítás elemeinek elsajátítása, és alkalmazása a leggyakrabban használt függvények tulajdonságainak megismerése és az analízis alapvető eszköztárának alkalmazási képessége. 1. Logikai alapfogalmak. Halmazelméleti alapfogalmak. Valós számok. 2. Műveletek a valós számtestben, algebrai kifejezések. Valós számok rendezése. 3. Függvények értelmezése, injektív, szürjektív, bijektív függvények 4. Egyváltozós valós függvények (elemi függvények, az elemi függvények inverze, függvénytranszformációk) 5. Valós számsorozat fogalma és tulajdonságai. Sorozatok monotonitása, korlátossága, határértéke, konvergenciája. Az eszám. Hiperbolikus függvények és inverzeik. 6. Függvények határértéke és jellemzése (folytonosság, monotonitás, korlátosság). Konvex, konkáv, páros, páratlan és periodikus függvények 7. Egyváltozós valós függvények differenciálása. A differenciálhányados és a derivált fogalma. Deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltjai 8. A deriváltak alkalmazásai, érintő, normális, monotonitás, konvexitás, szélsőértékek, l Hospital szabály, függvények tanulmányozása a deriváltjaik segítségével. 9. Egyváltozós valós függvények integrálása. Primitívkeresés. Elemi függvények határozatlan integrálja. 10. Parciális integrálás, változócsere. 11. Irracionális függvények, trigonometriai függvények, törtek integrálása 12. Határozott integrál fogalma, NewtonLeibniz képlet 13. Határozott integrál alkalmazásai, területszámítás, ívhossz, forgástest felülete, és térfogata 14. Improprius integrál

10 Kötelező irodalom 1. Körtesi Péter: Gazdasági matematika, EVML ekönyvek, Miskolci Egyetem [Online tankönyv: 2. Szarka ZoltánRaisz Péterné: Matematika III. (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006). 3. Körtesi Péter, Emilya Velichova: Komputer algebra programok alkalmazása a differenciálés integrálszámítás egyes fejezeteiben, EVML ekönyvek, Miskolci Egyetem [Online tankönyv: 4. EVLM Student Guidebook, 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21. fejezetei: [online: Ajánlott irodalom 1. Körtesi Péter: Online GeoGebra jegyzet, GeoGebra Központ, Miskolci Egyetem, [online: 2. Rontó Miklós, Lengyelné Szilágyi Szilvia: Analízis I., Miskolci Egyetem, [online: 3. William Trench: Introduction to Real Analysis, Trinity University, 2013, [online: Az órákon való aktív részvétel, a félévközi tesztek teljesítése, zárthelyik megírása Zárthelyi dolgozatok sikeres megírása. Az értékelés módja: az elégséges szinthez 60%os, a közepes szinthez 70%os, a jó szinthez 80%os, a jeleshez 90%os eredmény a két zárthelyi értékelését összesítve. Írásbeli zárthelyi dolgozatok, és ígény esetén szóbeli.

11 Immunkbiológia ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Szebeni János főiskolai tanár 1. Bevezetés az immunbiológiába. Innate immunrendszer 2. Komplementrendszer működése 3. Antigének 4. Antitestek termelése, szerkezet, működése 5. Antigén antitest reakció. Immunkomplexek 6. Celluláris immunrendszer áttekintése 7. Hisztokompatibilitás, MHC rendszer, Transzplantáció immunológiai kérdései 8. Immunválasz lefolyása 9. Immunreguláció 10. Immunizáció, kórokozók és az immunrendszer 11. Immuntolerancia, autoimmunitás 12. Hpersensitivitás, allergia 13. Tumorok és az immunrendszer 14. Immundeficienciák Immunbiológia. Szerk.: Gergely Erdei. Medicina, Bp Klinikai immunológia. Szerk.: Petrányi és mtsai. Medicina. Bp Falus A.: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai. Semmelweis, Bp

12 Molekuláris biológia ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár 1. A nukleinsavak szerkezete, formái, a DNA replikációja 2. A genóm szerveződése 3. Fehérjeszintézis, a fehérjék szerkezete és működése 4. Poszttranszlációs modifikáció, génexpresszió szabályozása 5. A nukleinsavaktól a kromoszómákig 6. A sejtciklus 7. A meiózis, az ivarsejtek fejlődése és a reprodukció alapjai 8. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek áttekintése 9. DNS szekvenálás, PCR és más módszerek a molekuláis biológiában, konkrét alkalmazásuk 10. Prenatalis diagnosztika 11. Onkológiai diagnosztika 12. Az immunredszer működésének molekuláris alapjai 13. Az idegrendszer működésének molekuláris alapjai 14. Klónozás, génmódosítás, génterápia Góth L.: Molekuláris diangosztikai módszerek. Főiskolai tankönyv. Debrecen Bálint M.: Molekuláris biológiai III. Műszaki Kiadó, Bp Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus, Pécs Saját pdf anyagok minden témakörhöz Három igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat teljesítése nem fogadható el. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlati oktatáson való rendszeres részvétel és sikeres vizsga Sikeres vizsga írásbeli és szóbeli kérdések alapján Irásbeli és szóbeli

13 Ápolástan ETAET elmélet, gyakorlat 3 1 elmélet, 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. habil Takács István egyetemi docens Ápolástani alapfogalmak, az emberi szükségletek rendszerének elsajátítása. A hallgató ismerje az ápolási folyamat fő lépéseit. A hallgató legyen képes betegmegfigyelést végezni, a vitális paramétereket mérni, és az egészségügyi dokumentációt vezetni. Ismerje az ápolás helyét és szerepét az egészségügyi ellátó rendszerben. Az ápolói tevékenység és az ápolási szervezetek áttekintése. Legyen felkészült a team munkára. 1. Alapfogalmak (ápolás, ápolói szerep, ápolás feladatai) 2. Az emberi szükségletek rendszere 3. Az ápolási folyamat I. 4. Az ápolási folyamat II. 5. Ápolási modellek 6. Betegmegfigyelés (általános) 7. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek légzés, pulzus) 8. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek vérnyomás, testhőmérséklet) 9. A kórház felépítése (kórháztípusok, kórtermek, betegágytípusok) 10. Testváladékok megfigyelése 11. Mindennapos beavatkozások (katéterezés, beöntés, gyomormosás) elmélete 12. Gyógyszerformák, gyógyszerbejuttatási módok 13. Infúziós, transzfúziós terápia 14. Zárthelyi dolgozat Órai jegyzet P. A. Potter, A. G. Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Bíró István: DecubitusA felfekvés megelőzése és terápiája, Háziorvosi Kiskönyvtár, Golden Bode, BonnieAllbaugh: Sebészeti ápolástan Ápolási tervek a gyakorlatban, Medicina Dr. Bokor Nándor: Az ápolástan alapjai III. Medicina Nursing Research c. folyóirat aktuális számai Az órákon való részvétel. Dolgozat benyújtása (ápolási terv készítése, megadott szempontok alapján) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen,

14 akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

15 Radiológia és medicina ETKRT története elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Prof. em. Dr. Lombay Béla Alkalmazott Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A hallgatók ismerjék meg az orvoslás főbb történeti állomásait, ismertebb alakjait, valamint a radioaktivitás jelenségének felfedezésével kezdődően a különböző ionizációs sugárzások keletkezését, felfedezőit, Röntgen munkásságától kezdve történeti áttekintésen keresztül a képalkotó diagnosztika célját, feladatát, egyes szakterületeit. A nemzetközi vonatkozások mellett ismerjék meg a magyarországi radiológia történetét is. 1. Az orvoslás kezdetének története általánosságban 2. Az orvoslás kezdete Egyiptomban (ie ), Mezopotámiában, Kínában és Keleten (ie körül) 3. Az ókori görögök, Milétosz (ie. 500 körül), Hippokratész és esküje (ie. 400) 4. Római kor, Galenus (ie. 300i.sz.200) 5. Középkor (VXIV. sz.) 6. Reneszánsz, Leonardo (XVXVI. sz.) 7. Felvilágososdás (XVIIXVIII. sz.) 8. A XIX század vívmányai (fájdalomcsillapítás, Aspirin) Hírességek: (Semmelweis, Flemming, Pasteur, Darwin). Az írás története 9. Technikai vívmányok a XIX. Században A kísérleti fizika története (Röntgen, Fülöp Lénárd, Nobel díj) 10. A röntgen sugár felfedezése Magyarországon;A kísérleti fizikai története Magyarországon 11. Radioaktivitás: Marie Curie 12. A különböző képalkotó eljárások (rtg, digitális radiográfia, UH, CT, MR, DSA, izotóp) 13. Kontrasztanyagok (angiográfia, röntgen), gyomorbél rendszer vizsgálata 14. Megelőző orvostudomány (AIDS, vitaminok); SzentGyörgyi Albert élete; Orvosi Nobeldíj 2007 Genomika; ZH Gagliardi R.A., Clennan B.L.: A history of radiological sciencis. IIII. kötet; 1891 Preston White Drive, Reston, UA 2006 Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története; Medicina, 1993 Copplestone T.: Leonardo; Elektra Kiadóház, 1999 Fornet B., Vargha Gy.: A magyar radiológia története; Medicina, 1996 Nemes Cs.: Orvostörténelem. Debreceni Egyetem, Debrecen Benke J.: Medicina a képzőművészetekben. Medicina, Budapest 2009 Harrison I. The book of firsts magyar fordítás_ Elsők könyve. Ventus Libro Kiadó, nyomtatva Kínában 2005 ISBN Részvétel az órák több mint 50%án, önálló hallgatói előadás megtartása egy választott témában. Az anyagot reprezentáló szóbeli számonkérés legalább elégséges (2) szinten történő teljesítése. Aláírás + sikeres szóbeli számonkérés.

16 Bevezetés a csont, ízület, izomrendszer metszeti ETKRT anatómiájába elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Dr. Fornet Béla Alkalmazott Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár Az anatómiai struktúrák metszeti anatómiájának megismerése. 1. Váll metszeti anatómiája 2. Könyök metszeti anatómiája 3. Kéz csukló metszeti anatómiája 4. Medenceöv metszeti anatómiája 5. Térd metszeti anatómiája 6. Láb metszeti anatómiája 7. Arckoponya metszeti anatómiája 8. Agykoponya metszeti anatómiája 9. Nyaki gerinc metszeti anatómiája 10. Háti gerinc metszeti anatómiája 11. Ágyéki gerinc metszeti anatómiája 12. Hasi izomzat metszeti anatómiája 13. Törzs izomzat metszeti anatómiája 14. Bordák metszeti anatómiája Előadások anyaga Funkcionális anatómia: szerk.: Tarsoly Emil Medicina Budapest Szentágothai Réthelyi: Funkcionális anatómia 13 ( válogatott fejezetek)medicina, Budapest Dr. Molnár Péter: CT és MR metszeti anatómia SH Atlasz Anatómia Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza KissSzentágothai: Az ember anatómiájának atlasza Visible Human Projekt Tömböl Teréz (szerk.): Tájanatómia Univadis 3D interaktív anatómia Részvétel az órákon, sikeres írásos dolgozatok, beszámolók, minimálisan 2,0es átlag. Csontok, izületek, izmok metszeti anatómiájának ismerete képeken. ZHk átlaga >= 2,0

17 Relaxációs módszerek ETFTT gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. Mayer Krisztina egyetemi adjunktus A relaxációs módszerek kurzus relaxációs gyakorlatokat és az azokkal kapcsolatos saját élmények visszajelzését tartalmazza. Cél, hogy a hallgatók képességet szereznek testük jelzéseinek tudatosabb észlelésében és stresszszintjük csökkentésében. A kurzuson való részvétel a testilelki jóllét megteremtését teszi lehetővé. A relaxációs gyakorlatok célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a szorongásuk csökkentésére, a belső feszültségek csillapítására, kellemes érzések átélésére, az érzelmi töltődés által pedig erősödik az immunrendszerük. 1. Bevezetés a gyakorlatra való felkészítés 2. Az autogén tréning forrásai és történeti előzményei, elmélete 3. Az AT pszichofiziológiai alapjai 4. Az AT alapfoka és alkalmazása. Az autogén tréning felsőfoka: a meditatív tréning 5. Az autogén tréning hatása az egészséges emberekre 6. Az autogén tréning módszertana, a gyakorlatok bevezetése 7. A nehézségérzés gyakorlata, az izomrendszer ellazítása 8. Melegélmény, az érrendszer ellazításának gyakorlata 9. A szívgyakorlat 10. A légzésgyakorlat 11. A napfonat gyakorlat, a hasi szervek ellazítása 12. A homlok gyakorlat, a feji vazomotórium szabályozása 13. Az egyes gyakorlatok együttes kivitelezése 14. Az ülések során leggyakrabban mutatkozó nehézségek. A progresszív relaxáció BagdyKoronkai: Relaxációs módszerek, Medicina, Bp; Bagdy Emőke: Autogén tréning, MPT, Bp; A relaxáció gyakorlata. MPT, Bp; rendszeres óralátogatás rendszeres óralátogatás, 10 alkalom jeles, 9alakalom jó, 8 alkalomközepes, 7 alkalomelégséges

18 Társas kapcsolatok ETAET mentálhigiénés támogatása II. gyakorlat 2 1 gyakorlat gyakorlati jegy szabadon választható Dr. habil. Fodor Bertalan Elméleti Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A 14 hét során olyan eszközöket tanulnak a hallgatók, melyek segítenek: Jobban megérteni egymást Hatékonyabban kommunikálni és megoldani a konfliktusokat Begyógyítani az egymásnak okozott sebeket És egy életre szóló kapcsolatot kialakítani. Jelen kurzus ezen elméleti ismeretek gyakorlati elmélyítése elsősorban interaktív trainingeken. 1. Erős alapok kapcsolatok alapozása 2. Kommunikáció művészete 3. Konfliktuskezelés 4. A megbocsátás ereje 5. A család befolyása a párkapcsolatokra (szülők, nagyszülők, após, anyós, gyermekek) 6. Szexualitás szerepe a párkapcsolatban 7. Szeretetnyelv a tettekben megnyilvánuló szeretet 8. Személyiségtípusok szerepe a párkapcsolatban 9. Családmodellek 10. Párkapcsolati karambolok 11. Gyermekvállalás, gyermeknevelés 12. Világnézet, ideológiák szerepe a párkapcsolatokban 13. Kommunikációs helyzetgyakorlatok 14. Interaktív összegzés Nicky Gumbel A házasság könyve (Hogyan építsünk hosszantartó kapcsolatot?) Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2007, 364 oldal ISBN: Fordította: Zajkás Péter Gary Chapman: Egymásra hangolva Öt szeretetnyelv a házasságban, Harmat Kiadó, 2006 Biblia Dr. Pálhegyi Ferenc. Keresztyén házasság, Kálvin Kiadó, 2013 Dr. Pálhegyi Ferenc: Körképkórképkorkép, Budapest, 2004 Az előadásokon és trainingeken való részvétel. Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást/traininget Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Órai aktivitás, trainengeken való aktív részvétel. Trainingeken teljesített feladatok. (Értékelés: 1, 2, 3, 4, 5) A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az óraszám 20%át.

19

20 Angol nyelv 2. MIETAN02 2. Német nyelv 2. MIETNE02 gyakorlat 0 2 gyakorlat Angol nyelv 1. aláírás kritérium követelmény Német nyelv 1. Idegennyelvi Oktatási Központ Az IOK oktatói és nyelvtanárai A hallgatók képesek legyenek a munka világában írásbeli és szóbeli kommunikáció létesítésére és fenntartására. 1. Szabadidő I. Módbeli segédigék I. 2. Szabadidő II. Módbeli segédigék II. 3. Szabadidő III. Módbeli segédigék III. 4. Egészség, egészséges életmód I. Igevonzatok I. 5. Egészség, egészséges életmód II. Igevonzatok II. 6. Sport I. Függő beszéd I. 7. Sport II. Függő beszéd II. 8. Vásárlás, szolgáltatások I. Számnevek, határozószók 9. Vásárlás, szolgáltatások II. Időhatározók 10. Utazás I. Szenvedő szerkezet I. 11. Utazás II. Szenvedő szerkezet II. 12. Szállásfoglalás, telefonálás Szenvedő szerkezet III. 13. Témák, készségek és nyelvtan ismétlése 14. Nyelvtani és lexikai teszt Angol: Bajczi Tünde Kerekes Zsolt: Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig I. II. Jobbágy Ilona Katona Lucia Kevin Shopland: General Communication Skills and Exercises Haavisto Kirsi Bajnóczy Beatrix: Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek Német: Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch, Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Talpainé Sövényházy: Kérdések és válaszok német nyelvből, Maxim Kiadó Rigó nyelvvizsga könyvek sorozat, Akadémiai Kiadó Az órák kötelező látogatása a Neptunban történt kurzusfelvétel után. Megengedett igazolatlan hiányzás egy heti óraszám. Az órák összóraszámának 30 %át nem meghaladó hiányzás, kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást. Aktív részvétel az órákon. A számonkérések (min. 3) eredményes (min. 60 %) teljesítése, a sikertelen és elmaradt dolgozatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében.

21 Belgyógyászat ETFTT elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Funkcionális anatómia II. Élettankórélettan II. Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. habil. Takács István egyetemi docens A lakosság egészségi állapotát, a megélt élet minőségét, alapvetően befolyásoló belgyógyászati betegségek, valamint megelőzésük és gondozásuk feladatainak megismertetése. 1. A belgyógyászat helye az orvoslásban és szerepe az érintett beteg és környezete életében. 2. A betegség tüneteinek kialakulása, a kórtörténet jelentősége az egyéni és családi anemnezis jelentősége. 3. A szervrendszerek és kóros állapotaik. 4. A kórokozók által kiváltott belgyógyászati eltérések, a szervezet reakció típusai. 5. Veleszületett és szerzett billentyűhibák. Az ingerképzés és ingervezetés zavarai. 6. Ischaemiás szívbetegségek. Keringési elégtelenség. 7. Vénás betegségek. Magas vérnyomás betegség. 8. A légutak és tüdő kóros folyamatai. Vizsgálatok légzőszervi betegségekben, asthma. 9. Tüdőrák és tuberculosis. 10. Az emésztőszervek működése és funkciói. A nyelőcső funkcionális és organikus eltérései. 11. A savtermelés rendellenességei. Prevenció szerepe és emésztőszervi betegségek kivédésében. 12. Felszívódási zavarok és vastagbélbetegségek. A máj gyulladásos és daganatos eltérései. 13. Epekövesség és epeúti problémák. A hasnyálmirigy akut és idült betegségei. A kiválasztó rendszer kóros folyamatai. Vizsgálatok vesebetegségekben. 14. Vérszegénység és rosszindulatú vérképzőszervi betegségek. Fontosabb endocrin betegségek. Cukorbaj és kezelése. A mozgásszervek és az immunulógiai rendszer kórfolyamatai. Harrison: A belgyógyászat alapjai, Springer Hungarica, Budapest, Petrányi Gy.(szerk): Belgyógyászat, Medicina, Budapest Belgyógyászat és ápolástan I.IV., Semmelweis Egyetem EFK, Bp., 2000.

22 Kutatásmetodika alapjai ETAET gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Lovrity Zita egyetemi docens A kutatásmetodika alapvető célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatók számára ahhoz, hogy kutatásaikat szakszerűen megtervezzék és lebonyolítsák, valamint a szakdolgozatuk megírásához szükséges ismereteket elsajátítsák és a gyakorlatban alkalmazni tudják. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a hallgatók problémaérzékenységének fejlesztéséhez, segítve megláttatni a gyakorlatban jelentkező problémák lehetséges megoldási útjait. A kutatásmetodika bemutatja miként viszonyul a tudományos gondolkodás a problémák kutatásához, továbbá hozzájárul a kutatáshoz kapcsolódó ismeretek, készségek, jártasságok megszerzéséhez és önálló alkalmazásához. A kutatásmetodika olyan készségek elsajátítását célozza meg, amelynek birtokában a hallgatók képessé válhatnak kutatásuk során az alkalmazott kutatási módszerek etikus alkalmazására, kutatási eredményeiknek a tudományos igényeket kielégítő közlésére, továbbá az önálló adatfeldolgozásra, az eredmények értékelésére és pedagógiai szempontú értelmezésére. 1. A kutatómunka metodológiai alapjai, sajátosságai, funkciói. A kutatás célja, feladata, tárgya, tudományos feltételei. A kutatómunka menete, szakaszai, folyamata, struktúrája, etikai kérdései. 2. A kutatás megtervezése (témaválasztás, tájékozódás a témában, hazai és a külföldi szakirodalomban, hipotézis megfogalmazása, kutatási terv készítése. 3. Kutatási módszerek megválasztása, mintavétel, elővizsgálat, utóvizsgálat elvégzése, feldolgozás, értékelés). 4. Kutatási módszerek felosztása a kutatás logikai menete alapján. Különböző felosztások ismertetése (elméleti, empirikus, feldolgozó, feltáró és feldolgozó módszerek, stb.). 5. Szakirodalom feltárása és feldolgozása 6. Kutatási stratégiák (kísérlet, deduktív jellegű kutatások) 7. A kutatás módszerei, eszközei. 8. A megfigyelés tárgya, lényeges jegyei, szerepe a kutatás menetében. A megfigyelés fajtái, technikája. 9. A kikérdezés, interjú 10. A szociometriai módszer, pszichológiai tesztek 11. Dokumentum és tartalomelemzés 12. Elemzés, értékelés, publikálás. A kutatás eredményeinek értelmezése, megfogalmazása, a dolgozat megszerkesztése. A szövegalkotás általános tudnivalói. 13. Zárthelyi dolgozat. 14. A kutatásmetodikai feladatok értékelése. A félév munkájának értékelése. Dr. Hajtman Béla: A biometria alapjai., Semmelweis Kiadó, Budapest, Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Keraban Könyvkiadó, Bp., 1997 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Bp., 2008

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis

Jogszabály szöveg. MHK adatbázis MHK adatbázis Jogszabály szöveg 1/1996. (I. 12.) NM rendelet 1999. augusztus 21. - Lekérdezés ideje: 2004. július 26. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. szereplo adatai 1/1996. (I. 12.) NM

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Nemzeti Rákellenes Program

Nemzeti Rákellenes Program ... Az Élet él és élni akar... Nemzeti Rákellenes Program 2006. FEBRUÁR Kiadta az Egészségügyi Minisztérium megbízásából az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet Felelõs kiadó: Dr. Rácz Jenõ egészségügyi

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak

Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskeméti Fiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mszaki menedzser szak Mszaki menedzser alapszak Kecskemét 2006 2007 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Bagány

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Tantárgyi program (tantárgyleírások)

Tantárgyi program (tantárgyleírások) Tantárgyi program (tantárgyleírások) 1. A tantárgy neve (csoportja): Üzleti tervezés (AV_PLA033) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szőllősi László, adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése

Részletesebben

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ

Tartalom. Köszöntő. øtinfo 2011. március 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom Kedves Olvasók! E havi számunkat egyfajta tematikus számnak is tekinthetjük. Több cikkünk, köztük a vezércikk taglalja a megfelelő számú szakképzett egészségügyi dolgozó hiányából

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés

Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés Építész mesterképzési szak osztatlan egységes képzés PTE PMMK Tanulmányi tájékoztató 20010/2011 1. A szak megnevezése: építész 2. Megszerzendő kreditek

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26.

2005. június. Tartalomjegyzék. Köszöntõ 4. Oklevélátadó ünnepség 5. 2005. évi Kari TDK Konferencia 8. Külügyi Hírek 23. Pályázati felhívás 26. 1 2 3 A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának információs lapja Felelõs kiadó: Prof. Dr. Sulyok Endre egyetemi tanár, fõigazgató Fõszerkesztõ: Oláh András fõiskolai adjunktus a Kari Média

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben