TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Funkcionális anatómia I. ETAET elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Fornet Béla főiskolai tanár Az anatómia megalapozása. Funkcionális anatómia, általános ismeretek. Részletes anatómia, csontizületi rendszer. 1. Bevezetés: az anatómia története, módszerei. 2. A nomenklatúra alapjai, a test felosztása, tájékok, részek, irányzatok, tájékozódás. 3. A szövettan alapjai. Hámszövetek. 4. Kötő és támasztószövetek, csontosodás, csontképződés. 5. A petesejttől a magzatig az embriogenezis alapvonalai. 6. Általános csont és ízülettan. 7. A koponya és ízületei. 8. A törzs csontozata. 9. A felső végtag csontjai és ízületei. 10. A medence és az alsóvégtag csontjai, ízületei. 11. Általános izomtan, fejizmok, izomszövetek. 12. Törzsizomzat. 13. A felső végtag izomzata. 14. Az alsó végtag izomzata. Előadás anyaga Funkcionális anatómia Szerk: Tarsoly Emil (Medicina, Bp.) Szentágothai Réthelyi: Funtionális Anatómia 13 (Medicina, Bp.) SH Atlasz Anatómia Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza Kiss Szentágothai: Az emebr anatómiájának atlasza Visible Human Project Tömböl Teréz (szerk.) Tájanatómia Univadis 3D interaktív anatómia Részvétel az elméleti és gyakorlati órákon, sikeres írásos dolgozatok, beszámolók, minimálisan 2,0es átlag. Sikeres szóbeli vizsga. Szóbeli vizsga, kép felismeréssel, demonstrációval.

3 Élettankórélettan I. ETAET elmélet, gyakorlat 4 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár A hallgató ismerje az emberi szervezet alapvető élettani folyamatát, illetve ezek változásait kóros állapotokban. Alapozó elméleti ismeretek elsajátítása a későbbi klinikai tárgyak felépítéséhez. 1. Táplálkozás élettana 2. Vérképzés 3. Immunrendszer működése 4. Véralvadási rendszer 5. Keringési rendszer I. 6. Keringési rendszer II. 7. Neuromuszkuláris rendszer 8. Központi idegrendszer I. 9. Központi idegrendszer II. 10. Érzékelés élettana 11. Endokrin rendszer 12. Légzés 13. Kiválasztás 14. Öröklődés alapjai Élettankórélettan (szerk: dr. Ormay Sándor, EÜ Főiskolai tankönyv, Semmelweis, Bp.) SH Atlasz Élettan (Spronger, Bp.) W.F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai (Medicinna, Bp.) Klinikai biokémia jegyzet (szerk: dr. Kellermayer Miklós, KKI, PTE, OEC, ÁOK, 2001 P) Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Bp, 2013 Donáth Tibor: Anatómia élettan Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítés (a dolgozat akkor tekinthető sikeresnek, ha a helyes válaszok száma eléri, vagy meghaladja a 70%ot. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). A jegy a kollokviumon nyújtott elméleti és gyakorlati teljesítmény. A vizsgára jelentkezés eredményes, ha az évközi zh eléri vagy meghaladja a 70%ot. Szóbeli.

4 Genetika ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár Cél az alapvető genetikai ismeretek elsajátítása, mely segít a klinikai tantárgyak ismereteinek jobb megértésében. 1. A genetika fejlődése Mendeltől Watsonig és Crickig, a mendeli genetika alapjai 2. Monogénes öröklődés alapfogalmai, a vércsopotok öröklődése 3. A kettős spiráltól a genomikán keresztül az epigenetikáig, a humen genome project 4. A modern genetika jelentőslge a gyakorlati orvostudományban, etikai problémák 5. A transzkripció és a transzláció folyamatai, az újonnan felfedezett mirna molekulál szerepe a gének regulációjában 6. A mutációk formái, felosztásuk és következményeik, a genetika vizsgáló módszerei 7. A monogénes betegségek főbb formái 8. A sarlósejtes anémia és a többi hemoglobinopátia 9. A cisztás fibrózis 10. Hemofília és daltonizmus 11. Örökletes anyagcserebetegségek 12. Kromoszóma eltérések, Down kór, Turner és Klinefelter szindróma 13. A daganatos betegségek genetikai háttere 14. Az érelmeszesedés geneikai háttere Sipiczki M (Ed) et al: Gemetika I, II, III Debreceni Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézete, 1997 Kopper L, Marcsek Z, Kovalszky I: Molekuláris Medicina. Medicina Budapest 1997, ISBN Venetianer P: A DNS szép új világa. Kulturtrade Budapest 1998 ISBN Minden előadáshoz pdf anyag Három igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat teljesítése nem fogadható el. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlati oktatáson való rendszeres részvétel és sikeres vizsga. Sikeres vizsga írásbeli és szóbeli kérdések alapján Irásbeli és szóbeli

5 MagkémiaBiokémia MAKKEM239B 2. elmélet 2 2 elmélet kollokvium kötelező Kémiabiokémia Kémiai Intézet Dr. Lakatos János egyetemi docens A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az atom szerkezetével, az izotóp fogalmával, az atommag átalakulásának, átalakításának lehetséges eseteivel. Az izotópok előállításának módszereivel, a radioaktív izotópok átalakulásakor keletkezett sugárzásokkal és azoknak az élettelen és az élő anyaggal mutatott kölcsönhatásával. Az izotópok nyújtotta felhasználási lehetőségekkel az orvostudomány különböző területein: képalkotó eljárásokban, a sugárkezelések során. A tárgy a magkémiára fókuszál, az atommag, az atom szerkezetéből kiindulva tárgyalja a magstabilitás kérdését, a magátalakulást kísérő különböző sugárzásokat, a sugárzások és az anyag kölcsönhatását. A tárgy a magkémiai ismeretek részletesebb tárgyalása mellett az atommag átalakulásaitól a biomolekulák szerkezetéig egy tömör áttekintést ad a kémia legfontosabb fejezeteiről. Az élő szervezetet felépítő molekulákat elsősorban abból a szempontból vizsgálja, mi történhet velük a különböző sugárzások hatására. 1. Az atom szerkezete, az atommag szerkezete, az atommag stabilitása. 2. Izotóp fogalma, típusai, gyakorisága, atomtömeg, izotóptömeg. 3. A radioaktivitás és jellegzetességei. 4. A maghasadás és jellegzetességei. 5. A magfúzió és jellegzetességei, az elemek keletkezése. 6. Az izotópok tulajdonságai, izotópeffektusok. 7. Az izotópok előállításának lehetőségei. 8. Az orvosi gyakorlatban használt legfontosabb izotópok. 9. Radiogyógyszerek felépítése, előállítása. 10. A radiaktív sugárzások természete, összehasonlítása az atom más sugárzásaival. 11. A radiaoktív sugárzások adszorpciója, kölcsönhatása az anyaggal, képalkotás. 12. A radioaktív sugárzás és a biomolekulák kölcsönhatása, sugárkezelés. 13. Zh a minimumkérdésekből. 14. Pót zh. Damjanovics S. Mátyus L.: Orvosi Biofizika, Medicina Kiadó fejezet. Damjanovics S., Fiddy J, Szőllősi J, Orvosi biofizika, Medicina kiadó 2006 Péter M.: Radiológia, Medicina Kiadó Rt. Budapest, fejezet. Takács S.: A nyomelemek nyomában. Medicina Kiadó Rt. Budapest, Környei J.: A nukleáris medicína fizikai, kémiai alapjai, Kossuth Egyetemi Kiadó.Debrecen (1997) Nagy S.: A magkémia alapjai: Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I. Debreceni Egyetemi Kiadó, (2007). Kiss István,Vértes Attila: Magkémia (Akadémiai Kiadó)

6 Nagy Lajos György, Nagyné László Krisztina, Radiokémia és izotóptechnika (Műegyetemi Kiadó, 1997) Németh Zoltán: Radiokémiai és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi E. (1996) G. R Choppin, J. O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworths (2002) Az előadások 60 %nak látogatása, a minimum zh 50 %os szintű megírása. A beugró minimum zh. 70 %os teljesítése, az írásbeli vizsgalap 50 %os teljesítése. Írásbeli: két részből áll: A) beugró: a teljes anyagot átfogó 100 kérdéséből 10 azonnali írásban történő megválaszolásából. B) vizsgalap: amely a kiadott tételekből kiválasztva öt kérdéskörben 5x4= 20 kérdés megválaszolását kéri.

7 Informatika II. ETAET6033D 2. gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi adjunktus A cél az, hogy a hallgatók ismerjék meg az informatikában történő fájlkezelés adattárolás, könyvtárlétrehozás módszereit. A Microsoft Office Word, Excel és Power Point gyakorlati használata, illetve bevezetés a C programozási nyelv elméleti és gyakorlati használatához. 1. Szoftveres alapfogalmak 2. A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Excel ismertetése 5. A Microsoft Office Excel használata 6. A Microsoft Office Power Point ismertetése 7. A Microsoft Office Power Point használata példákon keresztül 8. Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Bevezetés a Cprogramozási nyelvbe 11. A C Programozási nyelv jellemzői 12. Mintaprogram készítése a Cprogramozási nyelvre 13. Zárthelyi dolgozat, ismétlés, összefoglalás 14. Pótzárthelyi megírása Kovácsné C. J. Pergelné B. I.Benkő L.: Mindenkinek a PCről, Computer Books, Budapest,1997. Pétery Kristóf: Windows XP Professional (LSI Oktatóközpont), Kis Balázs: Windows XP haladóknak Dr. Dudás László: Számítástechnika 1. oktatási segédlet, URL címe: További Ajánlott Irodalom: John GammackValerie HobbsDiarmuid Pigott: The book of Informatics Bill GatesCollins Hemingway: of thought: Succeeding the digital economy, USA, 2000., ISBN Órára való járás (max. 3 db hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, illetve egy darab önálló feladat elégséges szintű megoldása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 40%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 60% os a közepes (3) minősítésnek, 70%os a jó (4) minősítésnek és a 80%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

8 Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5).

9 Matematika GEMANEÜKD 2. Előadás és gyakorlat 4 1 elmélet, 2 gyakorlat Gyakorlati jegy kötelező Matematika Intézet Dr. Körtesi Péter Zsombor egyetemi docens Az egyváltozós függvények értelmezése, tanulmányozása, az egyváltozós differenciálés integrálszámítás elemeinek elsajátítása, és alkalmazása a leggyakrabban használt függvények tulajdonságainak megismerése és az analízis alapvető eszköztárának alkalmazási képessége. 1. Logikai alapfogalmak. Halmazelméleti alapfogalmak. Valós számok. 2. Műveletek a valós számtestben, algebrai kifejezések. Valós számok rendezése. 3. Függvények értelmezése, injektív, szürjektív, bijektív függvények 4. Egyváltozós valós függvények (elemi függvények, az elemi függvények inverze, függvénytranszformációk) 5. Valós számsorozat fogalma és tulajdonságai. Sorozatok monotonitása, korlátossága, határértéke, konvergenciája. Az eszám. Hiperbolikus függvények és inverzeik. 6. Függvények határértéke és jellemzése (folytonosság, monotonitás, korlátosság). Konvex, konkáv, páros, páratlan és periodikus függvények 7. Egyváltozós valós függvények differenciálása. A differenciálhányados és a derivált fogalma. Deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltjai 8. A deriváltak alkalmazásai, érintő, normális, monotonitás, konvexitás, szélsőértékek, l Hospital szabály, függvények tanulmányozása a deriváltjaik segítségével. 9. Egyváltozós valós függvények integrálása. Primitívkeresés. Elemi függvények határozatlan integrálja. 10. Parciális integrálás, változócsere. 11. Irracionális függvények, trigonometriai függvények, törtek integrálása 12. Határozott integrál fogalma, NewtonLeibniz képlet 13. Határozott integrál alkalmazásai, területszámítás, ívhossz, forgástest felülete, és térfogata 14. Improprius integrál

10 Kötelező irodalom 1. Körtesi Péter: Gazdasági matematika, EVML ekönyvek, Miskolci Egyetem [Online tankönyv: 2. Szarka ZoltánRaisz Péterné: Matematika III. (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006). 3. Körtesi Péter, Emilya Velichova: Komputer algebra programok alkalmazása a differenciálés integrálszámítás egyes fejezeteiben, EVML ekönyvek, Miskolci Egyetem [Online tankönyv: 4. EVLM Student Guidebook, 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21. fejezetei: [online: Ajánlott irodalom 1. Körtesi Péter: Online GeoGebra jegyzet, GeoGebra Központ, Miskolci Egyetem, [online: 2. Rontó Miklós, Lengyelné Szilágyi Szilvia: Analízis I., Miskolci Egyetem, [online: 3. William Trench: Introduction to Real Analysis, Trinity University, 2013, [online: Az órákon való aktív részvétel, a félévközi tesztek teljesítése, zárthelyik megírása Zárthelyi dolgozatok sikeres megírása. Az értékelés módja: az elégséges szinthez 60%os, a közepes szinthez 70%os, a jó szinthez 80%os, a jeleshez 90%os eredmény a két zárthelyi értékelését összesítve. Írásbeli zárthelyi dolgozatok, és ígény esetén szóbeli.

11 Immunkbiológia ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Szebeni János főiskolai tanár 1. Bevezetés az immunbiológiába. Innate immunrendszer 2. Komplementrendszer működése 3. Antigének 4. Antitestek termelése, szerkezet, működése 5. Antigén antitest reakció. Immunkomplexek 6. Celluláris immunrendszer áttekintése 7. Hisztokompatibilitás, MHC rendszer, Transzplantáció immunológiai kérdései 8. Immunválasz lefolyása 9. Immunreguláció 10. Immunizáció, kórokozók és az immunrendszer 11. Immuntolerancia, autoimmunitás 12. Hpersensitivitás, allergia 13. Tumorok és az immunrendszer 14. Immundeficienciák Immunbiológia. Szerk.: Gergely Erdei. Medicina, Bp Klinikai immunológia. Szerk.: Petrányi és mtsai. Medicina. Bp Falus A.: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai. Semmelweis, Bp

12 Molekuláris biológia ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár 1. A nukleinsavak szerkezete, formái, a DNA replikációja 2. A genóm szerveződése 3. Fehérjeszintézis, a fehérjék szerkezete és működése 4. Poszttranszlációs modifikáció, génexpresszió szabályozása 5. A nukleinsavaktól a kromoszómákig 6. A sejtciklus 7. A meiózis, az ivarsejtek fejlődése és a reprodukció alapjai 8. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek áttekintése 9. DNS szekvenálás, PCR és más módszerek a molekuláis biológiában, konkrét alkalmazásuk 10. Prenatalis diagnosztika 11. Onkológiai diagnosztika 12. Az immunredszer működésének molekuláris alapjai 13. Az idegrendszer működésének molekuláris alapjai 14. Klónozás, génmódosítás, génterápia Góth L.: Molekuláris diangosztikai módszerek. Főiskolai tankönyv. Debrecen Bálint M.: Molekuláris biológiai III. Műszaki Kiadó, Bp Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus, Pécs Saját pdf anyagok minden témakörhöz Három igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat teljesítése nem fogadható el. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlati oktatáson való rendszeres részvétel és sikeres vizsga Sikeres vizsga írásbeli és szóbeli kérdések alapján Irásbeli és szóbeli

13 Ápolástan ETAET elmélet, gyakorlat 3 1 elmélet, 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. habil Takács István egyetemi docens Ápolástani alapfogalmak, az emberi szükségletek rendszerének elsajátítása. A hallgató ismerje az ápolási folyamat fő lépéseit. A hallgató legyen képes betegmegfigyelést végezni, a vitális paramétereket mérni, és az egészségügyi dokumentációt vezetni. Ismerje az ápolás helyét és szerepét az egészségügyi ellátó rendszerben. Az ápolói tevékenység és az ápolási szervezetek áttekintése. Legyen felkészült a team munkára. 1. Alapfogalmak (ápolás, ápolói szerep, ápolás feladatai) 2. Az emberi szükségletek rendszere 3. Az ápolási folyamat I. 4. Az ápolási folyamat II. 5. Ápolási modellek 6. Betegmegfigyelés (általános) 7. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek légzés, pulzus) 8. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek vérnyomás, testhőmérséklet) 9. A kórház felépítése (kórháztípusok, kórtermek, betegágytípusok) 10. Testváladékok megfigyelése 11. Mindennapos beavatkozások (katéterezés, beöntés, gyomormosás) elmélete 12. Gyógyszerformák, gyógyszerbejuttatási módok 13. Infúziós, transzfúziós terápia 14. Zárthelyi dolgozat Órai jegyzet P. A. Potter, A. G. Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Bíró István: DecubitusA felfekvés megelőzése és terápiája, Háziorvosi Kiskönyvtár, Golden Bode, BonnieAllbaugh: Sebészeti ápolástan Ápolási tervek a gyakorlatban, Medicina Dr. Bokor Nándor: Az ápolástan alapjai III. Medicina Nursing Research c. folyóirat aktuális számai Az órákon való részvétel. Dolgozat benyújtása (ápolási terv készítése, megadott szempontok alapján) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen,

14 akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

15 Radiológia és medicina ETKRT története elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Prof. em. Dr. Lombay Béla Alkalmazott Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A hallgatók ismerjék meg az orvoslás főbb történeti állomásait, ismertebb alakjait, valamint a radioaktivitás jelenségének felfedezésével kezdődően a különböző ionizációs sugárzások keletkezését, felfedezőit, Röntgen munkásságától kezdve történeti áttekintésen keresztül a képalkotó diagnosztika célját, feladatát, egyes szakterületeit. A nemzetközi vonatkozások mellett ismerjék meg a magyarországi radiológia történetét is. 1. Az orvoslás kezdetének története általánosságban 2. Az orvoslás kezdete Egyiptomban (ie ), Mezopotámiában, Kínában és Keleten (ie körül) 3. Az ókori görögök, Milétosz (ie. 500 körül), Hippokratész és esküje (ie. 400) 4. Római kor, Galenus (ie. 300i.sz.200) 5. Középkor (VXIV. sz.) 6. Reneszánsz, Leonardo (XVXVI. sz.) 7. Felvilágososdás (XVIIXVIII. sz.) 8. A XIX század vívmányai (fájdalomcsillapítás, Aspirin) Hírességek: (Semmelweis, Flemming, Pasteur, Darwin). Az írás története 9. Technikai vívmányok a XIX. Században A kísérleti fizika története (Röntgen, Fülöp Lénárd, Nobel díj) 10. A röntgen sugár felfedezése Magyarországon;A kísérleti fizikai története Magyarországon 11. Radioaktivitás: Marie Curie 12. A különböző képalkotó eljárások (rtg, digitális radiográfia, UH, CT, MR, DSA, izotóp) 13. Kontrasztanyagok (angiográfia, röntgen), gyomorbél rendszer vizsgálata 14. Megelőző orvostudomány (AIDS, vitaminok); SzentGyörgyi Albert élete; Orvosi Nobeldíj 2007 Genomika; ZH Gagliardi R.A., Clennan B.L.: A history of radiological sciencis. IIII. kötet; 1891 Preston White Drive, Reston, UA 2006 Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története; Medicina, 1993 Copplestone T.: Leonardo; Elektra Kiadóház, 1999 Fornet B., Vargha Gy.: A magyar radiológia története; Medicina, 1996 Nemes Cs.: Orvostörténelem. Debreceni Egyetem, Debrecen Benke J.: Medicina a képzőművészetekben. Medicina, Budapest 2009 Harrison I. The book of firsts magyar fordítás_ Elsők könyve. Ventus Libro Kiadó, nyomtatva Kínában 2005 ISBN Részvétel az órák több mint 50%án, önálló hallgatói előadás megtartása egy választott témában. Az anyagot reprezentáló szóbeli számonkérés legalább elégséges (2) szinten történő teljesítése. Aláírás + sikeres szóbeli számonkérés.

16 Bevezetés a csont, ízület, izomrendszer metszeti ETKRT anatómiájába elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Dr. Fornet Béla Alkalmazott Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár Az anatómiai struktúrák metszeti anatómiájának megismerése. 1. Váll metszeti anatómiája 2. Könyök metszeti anatómiája 3. Kéz csukló metszeti anatómiája 4. Medenceöv metszeti anatómiája 5. Térd metszeti anatómiája 6. Láb metszeti anatómiája 7. Arckoponya metszeti anatómiája 8. Agykoponya metszeti anatómiája 9. Nyaki gerinc metszeti anatómiája 10. Háti gerinc metszeti anatómiája 11. Ágyéki gerinc metszeti anatómiája 12. Hasi izomzat metszeti anatómiája 13. Törzs izomzat metszeti anatómiája 14. Bordák metszeti anatómiája Előadások anyaga Funkcionális anatómia: szerk.: Tarsoly Emil Medicina Budapest Szentágothai Réthelyi: Funkcionális anatómia 13 ( válogatott fejezetek)medicina, Budapest Dr. Molnár Péter: CT és MR metszeti anatómia SH Atlasz Anatómia Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza KissSzentágothai: Az ember anatómiájának atlasza Visible Human Projekt Tömböl Teréz (szerk.): Tájanatómia Univadis 3D interaktív anatómia Részvétel az órákon, sikeres írásos dolgozatok, beszámolók, minimálisan 2,0es átlag. Csontok, izületek, izmok metszeti anatómiájának ismerete képeken. ZHk átlaga >= 2,0

17 Relaxációs módszerek ETFTT gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. Mayer Krisztina egyetemi adjunktus A relaxációs módszerek kurzus relaxációs gyakorlatokat és az azokkal kapcsolatos saját élmények visszajelzését tartalmazza. Cél, hogy a hallgatók képességet szereznek testük jelzéseinek tudatosabb észlelésében és stresszszintjük csökkentésében. A kurzuson való részvétel a testilelki jóllét megteremtését teszi lehetővé. A relaxációs gyakorlatok célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a szorongásuk csökkentésére, a belső feszültségek csillapítására, kellemes érzések átélésére, az érzelmi töltődés által pedig erősödik az immunrendszerük. 1. Bevezetés a gyakorlatra való felkészítés 2. Az autogén tréning forrásai és történeti előzményei, elmélete 3. Az AT pszichofiziológiai alapjai 4. Az AT alapfoka és alkalmazása. Az autogén tréning felsőfoka: a meditatív tréning 5. Az autogén tréning hatása az egészséges emberekre 6. Az autogén tréning módszertana, a gyakorlatok bevezetése 7. A nehézségérzés gyakorlata, az izomrendszer ellazítása 8. Melegélmény, az érrendszer ellazításának gyakorlata 9. A szívgyakorlat 10. A légzésgyakorlat 11. A napfonat gyakorlat, a hasi szervek ellazítása 12. A homlok gyakorlat, a feji vazomotórium szabályozása 13. Az egyes gyakorlatok együttes kivitelezése 14. Az ülések során leggyakrabban mutatkozó nehézségek. A progresszív relaxáció BagdyKoronkai: Relaxációs módszerek, Medicina, Bp; Bagdy Emőke: Autogén tréning, MPT, Bp; A relaxáció gyakorlata. MPT, Bp; rendszeres óralátogatás rendszeres óralátogatás, 10 alkalom jeles, 9alakalom jó, 8 alkalomközepes, 7 alkalomelégséges

18 Társas kapcsolatok ETAET mentálhigiénés támogatása II. gyakorlat 2 1 gyakorlat gyakorlati jegy szabadon választható Dr. habil. Fodor Bertalan Elméleti Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A 14 hét során olyan eszközöket tanulnak a hallgatók, melyek segítenek: Jobban megérteni egymást Hatékonyabban kommunikálni és megoldani a konfliktusokat Begyógyítani az egymásnak okozott sebeket És egy életre szóló kapcsolatot kialakítani. Jelen kurzus ezen elméleti ismeretek gyakorlati elmélyítése elsősorban interaktív trainingeken. 1. Erős alapok kapcsolatok alapozása 2. Kommunikáció művészete 3. Konfliktuskezelés 4. A megbocsátás ereje 5. A család befolyása a párkapcsolatokra (szülők, nagyszülők, após, anyós, gyermekek) 6. Szexualitás szerepe a párkapcsolatban 7. Szeretetnyelv a tettekben megnyilvánuló szeretet 8. Személyiségtípusok szerepe a párkapcsolatban 9. Családmodellek 10. Párkapcsolati karambolok 11. Gyermekvállalás, gyermeknevelés 12. Világnézet, ideológiák szerepe a párkapcsolatokban 13. Kommunikációs helyzetgyakorlatok 14. Interaktív összegzés Nicky Gumbel A házasság könyve (Hogyan építsünk hosszantartó kapcsolatot?) Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2007, 364 oldal ISBN: Fordította: Zajkás Péter Gary Chapman: Egymásra hangolva Öt szeretetnyelv a házasságban, Harmat Kiadó, 2006 Biblia Dr. Pálhegyi Ferenc. Keresztyén házasság, Kálvin Kiadó, 2013 Dr. Pálhegyi Ferenc: Körképkórképkorkép, Budapest, 2004 Az előadásokon és trainingeken való részvétel. Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást/traininget Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Órai aktivitás, trainengeken való aktív részvétel. Trainingeken teljesített feladatok. (Értékelés: 1, 2, 3, 4, 5) A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az óraszám 20%át.

19

20 Angol nyelv 2. MIETAN02 2. Német nyelv 2. MIETNE02 gyakorlat 0 2 gyakorlat Angol nyelv 1. aláírás kritérium követelmény Német nyelv 1. Idegennyelvi Oktatási Központ Az IOK oktatói és nyelvtanárai A hallgatók képesek legyenek a munka világában írásbeli és szóbeli kommunikáció létesítésére és fenntartására. 1. Szabadidő I. Módbeli segédigék I. 2. Szabadidő II. Módbeli segédigék II. 3. Szabadidő III. Módbeli segédigék III. 4. Egészség, egészséges életmód I. Igevonzatok I. 5. Egészség, egészséges életmód II. Igevonzatok II. 6. Sport I. Függő beszéd I. 7. Sport II. Függő beszéd II. 8. Vásárlás, szolgáltatások I. Számnevek, határozószók 9. Vásárlás, szolgáltatások II. Időhatározók 10. Utazás I. Szenvedő szerkezet I. 11. Utazás II. Szenvedő szerkezet II. 12. Szállásfoglalás, telefonálás Szenvedő szerkezet III. 13. Témák, készségek és nyelvtan ismétlése 14. Nyelvtani és lexikai teszt Angol: Bajczi Tünde Kerekes Zsolt: Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig I. II. Jobbágy Ilona Katona Lucia Kevin Shopland: General Communication Skills and Exercises Haavisto Kirsi Bajnóczy Beatrix: Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek Német: Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch, Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Talpainé Sövényházy: Kérdések és válaszok német nyelvből, Maxim Kiadó Rigó nyelvvizsga könyvek sorozat, Akadémiai Kiadó Az órák kötelező látogatása a Neptunban történt kurzusfelvétel után. Megengedett igazolatlan hiányzás egy heti óraszám. Az órák összóraszámának 30 %át nem meghaladó hiányzás, kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást. Aktív részvétel az órákon. A számonkérések (min. 3) eredményes (min. 60 %) teljesítése, a sikertelen és elmaradt dolgozatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében.

21 Belgyógyászat ETFTT elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Funkcionális anatómia II. Élettankórélettan II. Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. habil. Takács István egyetemi docens A lakosság egészségi állapotát, a megélt élet minőségét, alapvetően befolyásoló belgyógyászati betegségek, valamint megelőzésük és gondozásuk feladatainak megismertetése. 1. A belgyógyászat helye az orvoslásban és szerepe az érintett beteg és környezete életében. 2. A betegség tüneteinek kialakulása, a kórtörténet jelentősége az egyéni és családi anemnezis jelentősége. 3. A szervrendszerek és kóros állapotaik. 4. A kórokozók által kiváltott belgyógyászati eltérések, a szervezet reakció típusai. 5. Veleszületett és szerzett billentyűhibák. Az ingerképzés és ingervezetés zavarai. 6. Ischaemiás szívbetegségek. Keringési elégtelenség. 7. Vénás betegségek. Magas vérnyomás betegség. 8. A légutak és tüdő kóros folyamatai. Vizsgálatok légzőszervi betegségekben, asthma. 9. Tüdőrák és tuberculosis. 10. Az emésztőszervek működése és funkciói. A nyelőcső funkcionális és organikus eltérései. 11. A savtermelés rendellenességei. Prevenció szerepe és emésztőszervi betegségek kivédésében. 12. Felszívódási zavarok és vastagbélbetegségek. A máj gyulladásos és daganatos eltérései. 13. Epekövesség és epeúti problémák. A hasnyálmirigy akut és idült betegségei. A kiválasztó rendszer kóros folyamatai. Vizsgálatok vesebetegségekben. 14. Vérszegénység és rosszindulatú vérképzőszervi betegségek. Fontosabb endocrin betegségek. Cukorbaj és kezelése. A mozgásszervek és az immunulógiai rendszer kórfolyamatai. Harrison: A belgyógyászat alapjai, Springer Hungarica, Budapest, Petrányi Gy.(szerk): Belgyógyászat, Medicina, Budapest Belgyógyászat és ápolástan I.IV., Semmelweis Egyetem EFK, Bp., 2000.

22 Kutatásmetodika alapjai ETAET gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Lovrity Zita egyetemi docens A kutatásmetodika alapvető célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatók számára ahhoz, hogy kutatásaikat szakszerűen megtervezzék és lebonyolítsák, valamint a szakdolgozatuk megírásához szükséges ismereteket elsajátítsák és a gyakorlatban alkalmazni tudják. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a hallgatók problémaérzékenységének fejlesztéséhez, segítve megláttatni a gyakorlatban jelentkező problémák lehetséges megoldási útjait. A kutatásmetodika bemutatja miként viszonyul a tudományos gondolkodás a problémák kutatásához, továbbá hozzájárul a kutatáshoz kapcsolódó ismeretek, készségek, jártasságok megszerzéséhez és önálló alkalmazásához. A kutatásmetodika olyan készségek elsajátítását célozza meg, amelynek birtokában a hallgatók képessé válhatnak kutatásuk során az alkalmazott kutatási módszerek etikus alkalmazására, kutatási eredményeiknek a tudományos igényeket kielégítő közlésére, továbbá az önálló adatfeldolgozásra, az eredmények értékelésére és pedagógiai szempontú értelmezésére. 1. A kutatómunka metodológiai alapjai, sajátosságai, funkciói. A kutatás célja, feladata, tárgya, tudományos feltételei. A kutatómunka menete, szakaszai, folyamata, struktúrája, etikai kérdései. 2. A kutatás megtervezése (témaválasztás, tájékozódás a témában, hazai és a külföldi szakirodalomban, hipotézis megfogalmazása, kutatási terv készítése. 3. Kutatási módszerek megválasztása, mintavétel, elővizsgálat, utóvizsgálat elvégzése, feldolgozás, értékelés). 4. Kutatási módszerek felosztása a kutatás logikai menete alapján. Különböző felosztások ismertetése (elméleti, empirikus, feldolgozó, feltáró és feldolgozó módszerek, stb.). 5. Szakirodalom feltárása és feldolgozása 6. Kutatási stratégiák (kísérlet, deduktív jellegű kutatások) 7. A kutatás módszerei, eszközei. 8. A megfigyelés tárgya, lényeges jegyei, szerepe a kutatás menetében. A megfigyelés fajtái, technikája. 9. A kikérdezés, interjú 10. A szociometriai módszer, pszichológiai tesztek 11. Dokumentum és tartalomelemzés 12. Elemzés, értékelés, publikálás. A kutatás eredményeinek értelmezése, megfogalmazása, a dolgozat megszerkesztése. A szövegalkotás általános tudnivalói. 13. Zárthelyi dolgozat. 14. A kutatásmetodikai feladatok értékelése. A félév munkájának értékelése. Dr. Hajtman Béla: A biometria alapjai., Semmelweis Kiadó, Budapest, Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Keraban Könyvkiadó, Bp., 1997 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Bp., 2008

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei

A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei A Jegyzék 40. sorszáma szerint kiadott képi diagnosztikai asszisztens szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK

2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 2013. MÁJUS 9. CSÜTÖRTÖK 08.00 18.00 REGISZTRÁCIÓ Helyszín: Lotus Therme Hotel & Spa 10.00 18.00 MUSKULOSCELETÁLIS ÉS NEURORADIOLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM: 10.00 12.30 VÉGTAGI CSONTSÉRÜLÉSEK, ÍN- ÉS

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.)

B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ULTRAHANG SZEKCIÓJA ULTRASOUND SECTION HUNGARIAN RADIOLOGICAL SOCIETY B e s z á m o l ó az MRT Ultrahang Szekciójának munkájáról (2006. okt. 2007. okt.) Az Ultrahang Szekció

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete által a 2005/2006-os tanévre meghirdetett szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete által a 2005/2006-os tanévre meghirdetett szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségtudományi Intézete által a 2005/2006-os tanévre meghirdetett szakdolgozati és TK témák Jelölés nélküli témák mindhárom szak hallgatóinak meghirdetve. édőnő szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 27. sorszámú Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ

Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével. Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Diagnosztikai központ munkaszervezése a teleradiológiai üzemeltetési modell segítségével Bogner Péter Pécsi Diagnosztikai Központ Radiológia anno Radiológia mostanság.. UH 3D,4D CT multislice (6-256) MRI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak)

4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi Környezetfizika kurzus elsajátitása 4.2 Kompetenciabeli Racionális gondolkodás. 5. Feltételek (ha vannak) A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudományi és Mérnöki 1.3 Intézet Környezettudományi 1.4 Szakterület Fizika 1.5

Részletesebben

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika

A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában. Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika A CT/MR vizsgálatok jelentősége a diagnosztikában Dr Jakab Zsuzsa SE ÁOK II.Belgyógyászati Klinika Computer Tomographia 1967.Első CT felvétel.mérés:9nap. Megjelenítés:2,5 óra számítógépes munka után. 1974.Első

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2438-06 Angiológia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Munkahelyére kardiológiai és angiológiai szakasszisztens tanulók érkeznek. Az a feladatuk, hogy az arteriosclerosis témáját dolgozzák fel megadott szempontok szerint. Segítséget kérnek Öntől.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév II.évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli szaknyelv

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Általános Orvostudományi Kar Cím: SZTE ÁOK Dékáni Hivatal 6720

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév

Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév Tájékoztatás a tanulmányi követelményekrôl a IV. évf. számára 2014/2015. tanév II. félév 1. Az előadások témája: endokrinologia, nephrologia 2. Az előadások időpontja: 1-5. héten: Kedd: 9-10 h Szerda:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés

Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Lélek Imre Emlékülés VII. Ultrahang és Modern Képalkotó Diagnosztikai Konferencia és Továbbképzés Hévíz Hotel Rogner & Spa Lotus Therme 2005. április 28-30. LÉLEK IMRE EMLÉKPLAKETT ALAPÍTVA: 1996 Kitüntetettek:

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció (Health Care and Disease Prevention) 2. Az

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

a minősített továbbképzésekről

a minősített továbbképzésekről T Á J É K O Z T T Ó a minősített továbbképzésekről z Egészségügyi Szak- és Továbbképzési izottság (ESZT) 2010. januárban megtartott ülésén újabb továbbképzési programokat minősített amelyeket az alábbi

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER. 1.1. A prevenció orvosi elméleti és gyakorlati szintjei, formái és intézményrendszere Magyarországon

KÖVETELMÉNYRENDSZER. 1.1. A prevenció orvosi elméleti és gyakorlati szintjei, formái és intézményrendszere Magyarországon Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Tantárgy neve: Prevenció az egészségért. KÖVETELMÉNYRENDSZER Gyakorlat-orientált tárgy, elméleti bevezetéssel minden kar számára Oktatási szervezeti egység

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET

SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET SEMMELWEIS ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM, ÁOK LABORATÓRIUMI MEDICINA INTÉZET TERVEZET Bevezetés A Laboratóriumi Medicina oktatását a hazai négy orvostudományi kar közül Debrecenben, Pécsett és Szegeden több mint

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Elméleti Egészségtudományi Tanszék által a 2011/2012-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Elméleti Egészségtudományi Tanszék által a 2011/2012-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Elméleti Egészségtudományi Tanszék által a 2011/2012-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak GY Gyógytornász szakos hallgatóknak

Részletesebben

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév

II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA. 2011/2012 II. félév II. évfolyam Üzleti szakügyintéző szakképesítés Pénzügyi szakügyintéző elágazás TANTÁRGYI TEMATIKA Vezetői számvitel 2011/2012 II. félév BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg H-8900 Zalaegerszeg, Gasparich

Részletesebben

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika

A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei. Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika A mellkasi betegségek diagnosztikus lehetőségei Dr. Miheller Pál Semmelweis Egyetem, II.sz. Belgyógyászati Klinika Fizikálsi status inspectio, palpatio, percussio, auscultatio Funkcionális vizsgálatok

Részletesebben

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia

Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Nyíregyháza, 2008 Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar Egészségügyi Kari Jegyzetek 15. Gerontológia Fıszerkesztı: Dr. Semsei Imre Szerzık: Balaskó Márta dr., Balassa Katalin dr., Bakó Gyula prof., Blaskovich

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2346-06 Radiofarmakológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Munkabeosztása szerint hétfőtől Ön a meleglaboratóriumban fog dolgozni. Vegye át a meleglaboratóriumot a munkatársától! Az ellenőrzésnél térjen ki a dokumentációra és a radiofarmakonok leltározására

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS)

Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme. Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) Orvosi sugáralkalmazás és a páciensek sugárvédelme Nemzetközi Sugárvédelmi Alapszabályzat (IBSS) FELELŐSSÉGEK GYAKORLÓ ORVOS az orvosi sugárterhelés elrendelése a beteg teljeskörű védelme SZEMÉLYZET szakképzettség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők

Bevezető. Középpontban a fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásához szükséges jellemzők Bevezető A pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben stúdium azon elméleti és gyakorlati ismereteket foglalja egybe, amelyekkel ma e kérdéskörben fel tudjuk vértezni a különös helyzetű (itt: tehetséges)

Részletesebben

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel.

Ultrahang. Ultrahang. Mi kell az UH vizsgálathoz? Hogyan keletkezik az UH kép? k. UH transducer. Transducer típusok. klinikai ismeretekkel. Vizsgálóelj eljárások alkalmazásának klinikai jelentõsége: Ultrahang Dr. Kollár r Attila Klinikai FõorvosF SE Radiológiai és Onkoterápi piás Klinika Röntgen Képalkotó módszerek Ultrahang CT MR Angiográfia

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2013/2014. tanév II. SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ A civil (nonprofit) szervezetek számviteli sajátosságai tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2013/2014. tanév II. félév A tárgy oktatásának

Részletesebben

A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN

A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN A SUGÁRVÉDELEM SZEREPE A BME ORVOSI FIZIKA MSC KÉPZÉSÉBEN Pesznyák Cs 1,2, Légrády D 1, Osváth Sz 1, Zagyvai P 1,3 1 BME NTI 2 Országos Onkológiai Intézet 3 MTA EK ORVOSFIZIKUS Az orvosfizikus olyan fizikusi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14.

Kónya Anikó XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2013. szeptember 12-14. A balatonfüredi Állami Szívkórház II/b., III. progresszivitású szintű Kardiológiai Szakambulanciájának szerepe a Nyugat-Dunántúli Nagytérség kardiológiai szakellátásában Kónya Anikó V. Országos Járóbeteg

Részletesebben

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19.

FELNŐTT ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ SZAK ÓRAREND Helye: Centrumelnöki Hivatal Földszint Nagytanácsterem 2013. március 19. 2013. március 18. Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ápolás lélektani ismeretek az intenzív betegellátásban Ea:Gál Lászlóné Az intenzív szakápolók mentálhigiénéje Ea:Gál Lászlóné Folyadék

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa

A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Ma g y a r R a d i o l ó g u s Tá r s a s á g X X V. Ko n g resszusa A Magyar Radiológus Társaság XXV. Kongresszusát a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum és a Kaposi Mór Oktató Kórház rendezi a Kaposvári

Részletesebben

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk

Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet által akkreditált egészségügyi továbbképzésekről. Képzési kínálatunk FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35. Nyilvántartási szám: 01-0849-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2057 Tájékoztató az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA

SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA Intézet igazgató Prof. Dr Szathmári Miklós DsC KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI EGYSÉG Vezető : Dr. Kapocsi Judit, PhD, Med. habil. egyetemi

Részletesebben

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21.

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. TDK TÁJÉKOZTATÓ (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. A tudományos diákköri munka lényege A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely

Részletesebben