TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV"

Átírás

1 TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

2 Funkcionális anatómia I. ETAET elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Fornet Béla főiskolai tanár Az anatómia megalapozása. Funkcionális anatómia, általános ismeretek. Részletes anatómia, csontizületi rendszer. 1. Bevezetés: az anatómia története, módszerei. 2. A nomenklatúra alapjai, a test felosztása, tájékok, részek, irányzatok, tájékozódás. 3. A szövettan alapjai. Hámszövetek. 4. Kötő és támasztószövetek, csontosodás, csontképződés. 5. A petesejttől a magzatig az embriogenezis alapvonalai. 6. Általános csont és ízülettan. 7. A koponya és ízületei. 8. A törzs csontozata. 9. A felső végtag csontjai és ízületei. 10. A medence és az alsóvégtag csontjai, ízületei. 11. Általános izomtan, fejizmok, izomszövetek. 12. Törzsizomzat. 13. A felső végtag izomzata. 14. Az alsó végtag izomzata. Előadás anyaga Funkcionális anatómia Szerk: Tarsoly Emil (Medicina, Bp.) Szentágothai Réthelyi: Funtionális Anatómia 13 (Medicina, Bp.) SH Atlasz Anatómia Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza Kiss Szentágothai: Az emebr anatómiájának atlasza Visible Human Project Tömböl Teréz (szerk.) Tájanatómia Univadis 3D interaktív anatómia Részvétel az elméleti és gyakorlati órákon, sikeres írásos dolgozatok, beszámolók, minimálisan 2,0es átlag. Sikeres szóbeli vizsga. Szóbeli vizsga, kép felismeréssel, demonstrációval.

3 Élettankórélettan I. ETAET elmélet, gyakorlat 4 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár A hallgató ismerje az emberi szervezet alapvető élettani folyamatát, illetve ezek változásait kóros állapotokban. Alapozó elméleti ismeretek elsajátítása a későbbi klinikai tárgyak felépítéséhez. 1. Táplálkozás élettana 2. Vérképzés 3. Immunrendszer működése 4. Véralvadási rendszer 5. Keringési rendszer I. 6. Keringési rendszer II. 7. Neuromuszkuláris rendszer 8. Központi idegrendszer I. 9. Központi idegrendszer II. 10. Érzékelés élettana 11. Endokrin rendszer 12. Légzés 13. Kiválasztás 14. Öröklődés alapjai Élettankórélettan (szerk: dr. Ormay Sándor, EÜ Főiskolai tankönyv, Semmelweis, Bp.) SH Atlasz Élettan (Spronger, Bp.) W.F. Ganong: Az orvosi élettan alapjai (Medicinna, Bp.) Klinikai biokémia jegyzet (szerk: dr. Kellermayer Miklós, KKI, PTE, OEC, ÁOK, 2001 P) Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve, Medicina, Bp, 2013 Donáth Tibor: Anatómia élettan Előadásokon és gyakorlatokon való részvétel Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítés (a dolgozat akkor tekinthető sikeresnek, ha a helyes válaszok száma eléri, vagy meghaladja a 70%ot. A kollokvium értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). A jegy a kollokviumon nyújtott elméleti és gyakorlati teljesítmény. A vizsgára jelentkezés eredményes, ha az évközi zh eléri vagy meghaladja a 70%ot. Szóbeli.

4 Genetika ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Kémiabiokémia Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár Cél az alapvető genetikai ismeretek elsajátítása, mely segít a klinikai tantárgyak ismereteinek jobb megértésében. 1. A genetika fejlődése Mendeltől Watsonig és Crickig, a mendeli genetika alapjai 2. Monogénes öröklődés alapfogalmai, a vércsopotok öröklődése 3. A kettős spiráltól a genomikán keresztül az epigenetikáig, a humen genome project 4. A modern genetika jelentőslge a gyakorlati orvostudományban, etikai problémák 5. A transzkripció és a transzláció folyamatai, az újonnan felfedezett mirna molekulál szerepe a gének regulációjában 6. A mutációk formái, felosztásuk és következményeik, a genetika vizsgáló módszerei 7. A monogénes betegségek főbb formái 8. A sarlósejtes anémia és a többi hemoglobinopátia 9. A cisztás fibrózis 10. Hemofília és daltonizmus 11. Örökletes anyagcserebetegségek 12. Kromoszóma eltérések, Down kór, Turner és Klinefelter szindróma 13. A daganatos betegségek genetikai háttere 14. Az érelmeszesedés geneikai háttere Sipiczki M (Ed) et al: Gemetika I, II, III Debreceni Orvostudományi Egyetem Biológiai Intézete, 1997 Kopper L, Marcsek Z, Kovalszky I: Molekuláris Medicina. Medicina Budapest 1997, ISBN Venetianer P: A DNS szép új világa. Kulturtrade Budapest 1998 ISBN Minden előadáshoz pdf anyag Három igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat teljesítése nem fogadható el. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlati oktatáson való rendszeres részvétel és sikeres vizsga. Sikeres vizsga írásbeli és szóbeli kérdések alapján Irásbeli és szóbeli

5 MagkémiaBiokémia MAKKEM239B 2. elmélet 2 2 elmélet kollokvium kötelező Kémiabiokémia Kémiai Intézet Dr. Lakatos János egyetemi docens A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat az atom szerkezetével, az izotóp fogalmával, az atommag átalakulásának, átalakításának lehetséges eseteivel. Az izotópok előállításának módszereivel, a radioaktív izotópok átalakulásakor keletkezett sugárzásokkal és azoknak az élettelen és az élő anyaggal mutatott kölcsönhatásával. Az izotópok nyújtotta felhasználási lehetőségekkel az orvostudomány különböző területein: képalkotó eljárásokban, a sugárkezelések során. A tárgy a magkémiára fókuszál, az atommag, az atom szerkezetéből kiindulva tárgyalja a magstabilitás kérdését, a magátalakulást kísérő különböző sugárzásokat, a sugárzások és az anyag kölcsönhatását. A tárgy a magkémiai ismeretek részletesebb tárgyalása mellett az atommag átalakulásaitól a biomolekulák szerkezetéig egy tömör áttekintést ad a kémia legfontosabb fejezeteiről. Az élő szervezetet felépítő molekulákat elsősorban abból a szempontból vizsgálja, mi történhet velük a különböző sugárzások hatására. 1. Az atom szerkezete, az atommag szerkezete, az atommag stabilitása. 2. Izotóp fogalma, típusai, gyakorisága, atomtömeg, izotóptömeg. 3. A radioaktivitás és jellegzetességei. 4. A maghasadás és jellegzetességei. 5. A magfúzió és jellegzetességei, az elemek keletkezése. 6. Az izotópok tulajdonságai, izotópeffektusok. 7. Az izotópok előállításának lehetőségei. 8. Az orvosi gyakorlatban használt legfontosabb izotópok. 9. Radiogyógyszerek felépítése, előállítása. 10. A radiaktív sugárzások természete, összehasonlítása az atom más sugárzásaival. 11. A radiaoktív sugárzások adszorpciója, kölcsönhatása az anyaggal, képalkotás. 12. A radioaktív sugárzás és a biomolekulák kölcsönhatása, sugárkezelés. 13. Zh a minimumkérdésekből. 14. Pót zh. Damjanovics S. Mátyus L.: Orvosi Biofizika, Medicina Kiadó fejezet. Damjanovics S., Fiddy J, Szőllősi J, Orvosi biofizika, Medicina kiadó 2006 Péter M.: Radiológia, Medicina Kiadó Rt. Budapest, fejezet. Takács S.: A nyomelemek nyomában. Medicina Kiadó Rt. Budapest, Környei J.: A nukleáris medicína fizikai, kémiai alapjai, Kossuth Egyetemi Kiadó.Debrecen (1997) Nagy S.: A magkémia alapjai: Kónya József, M. Nagy Noémi: Izotópia I. Debreceni Egyetemi Kiadó, (2007). Kiss István,Vértes Attila: Magkémia (Akadémiai Kiadó)

6 Nagy Lajos György, Nagyné László Krisztina, Radiokémia és izotóptechnika (Műegyetemi Kiadó, 1997) Németh Zoltán: Radiokémiai és izotóptechnikai alapismeretek, Veszprémi E. (1996) G. R Choppin, J. O. Liljenzin, J. Rydberg: Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterworths (2002) Az előadások 60 %nak látogatása, a minimum zh 50 %os szintű megírása. A beugró minimum zh. 70 %os teljesítése, az írásbeli vizsgalap 50 %os teljesítése. Írásbeli: két részből áll: A) beugró: a teljes anyagot átfogó 100 kérdéséből 10 azonnali írásban történő megválaszolásából. B) vizsgalap: amely a kiadott tételekből kiválasztva öt kérdéskörben 5x4= 20 kérdés megválaszolását kéri.

7 Informatika II. ETAET6033D 2. gyakorlat 2 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Informatika I. Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi adjunktus A cél az, hogy a hallgatók ismerjék meg az informatikában történő fájlkezelés adattárolás, könyvtárlétrehozás módszereit. A Microsoft Office Word, Excel és Power Point gyakorlati használata, illetve bevezetés a C programozási nyelv elméleti és gyakorlati használatához. 1. Szoftveres alapfogalmak 2. A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Word ismertetése a gyakorlatban A Microsoft Office Excel ismertetése 5. A Microsoft Office Excel használata 6. A Microsoft Office Power Point ismertetése 7. A Microsoft Office Power Point használata példákon keresztül 8. Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Önálló feladat megoldása az ismertetett Office témakörökből Bevezetés a Cprogramozási nyelvbe 11. A C Programozási nyelv jellemzői 12. Mintaprogram készítése a Cprogramozási nyelvre 13. Zárthelyi dolgozat, ismétlés, összefoglalás 14. Pótzárthelyi megírása Kovácsné C. J. Pergelné B. I.Benkő L.: Mindenkinek a PCről, Computer Books, Budapest,1997. Pétery Kristóf: Windows XP Professional (LSI Oktatóközpont), Kis Balázs: Windows XP haladóknak Dr. Dudás László: Számítástechnika 1. oktatási segédlet, URL címe: További Ajánlott Irodalom: John GammackValerie HobbsDiarmuid Pigott: The book of Informatics Bill GatesCollins Hemingway: of thought: Succeeding the digital economy, USA, 2000., ISBN Órára való járás (max. 3 db hiányzás) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, illetve egy darab önálló feladat elégséges szintű megoldása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 40%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 60% os a közepes (3) minősítésnek, 70%os a jó (4) minősítésnek és a 80%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést.

8 Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen, akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5).

9 Matematika GEMANEÜKD 2. Előadás és gyakorlat 4 1 elmélet, 2 gyakorlat Gyakorlati jegy kötelező Matematika Intézet Dr. Körtesi Péter Zsombor egyetemi docens Az egyváltozós függvények értelmezése, tanulmányozása, az egyváltozós differenciálés integrálszámítás elemeinek elsajátítása, és alkalmazása a leggyakrabban használt függvények tulajdonságainak megismerése és az analízis alapvető eszköztárának alkalmazási képessége. 1. Logikai alapfogalmak. Halmazelméleti alapfogalmak. Valós számok. 2. Műveletek a valós számtestben, algebrai kifejezések. Valós számok rendezése. 3. Függvények értelmezése, injektív, szürjektív, bijektív függvények 4. Egyváltozós valós függvények (elemi függvények, az elemi függvények inverze, függvénytranszformációk) 5. Valós számsorozat fogalma és tulajdonságai. Sorozatok monotonitása, korlátossága, határértéke, konvergenciája. Az eszám. Hiperbolikus függvények és inverzeik. 6. Függvények határértéke és jellemzése (folytonosság, monotonitás, korlátosság). Konvex, konkáv, páros, páratlan és periodikus függvények 7. Egyváltozós valós függvények differenciálása. A differenciálhányados és a derivált fogalma. Deriválási szabályok. Elemi függvények deriváltjai 8. A deriváltak alkalmazásai, érintő, normális, monotonitás, konvexitás, szélsőértékek, l Hospital szabály, függvények tanulmányozása a deriváltjaik segítségével. 9. Egyváltozós valós függvények integrálása. Primitívkeresés. Elemi függvények határozatlan integrálja. 10. Parciális integrálás, változócsere. 11. Irracionális függvények, trigonometriai függvények, törtek integrálása 12. Határozott integrál fogalma, NewtonLeibniz képlet 13. Határozott integrál alkalmazásai, területszámítás, ívhossz, forgástest felülete, és térfogata 14. Improprius integrál

10 Kötelező irodalom 1. Körtesi Péter: Gazdasági matematika, EVML ekönyvek, Miskolci Egyetem [Online tankönyv: 2. Szarka ZoltánRaisz Péterné: Matematika III. (Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006). 3. Körtesi Péter, Emilya Velichova: Komputer algebra programok alkalmazása a differenciálés integrálszámítás egyes fejezeteiben, EVML ekönyvek, Miskolci Egyetem [Online tankönyv: 4. EVLM Student Guidebook, 12., 14., 15., 16., 17., 18., 21. fejezetei: [online: Ajánlott irodalom 1. Körtesi Péter: Online GeoGebra jegyzet, GeoGebra Központ, Miskolci Egyetem, [online: 2. Rontó Miklós, Lengyelné Szilágyi Szilvia: Analízis I., Miskolci Egyetem, [online: 3. William Trench: Introduction to Real Analysis, Trinity University, 2013, [online: Az órákon való aktív részvétel, a félévközi tesztek teljesítése, zárthelyik megírása Zárthelyi dolgozatok sikeres megírása. Az értékelés módja: az elégséges szinthez 60%os, a közepes szinthez 70%os, a jó szinthez 80%os, a jeleshez 90%os eredmény a két zárthelyi értékelését összesítve. Írásbeli zárthelyi dolgozatok, és ígény esetén szóbeli.

11 Immunkbiológia ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Szebeni János főiskolai tanár 1. Bevezetés az immunbiológiába. Innate immunrendszer 2. Komplementrendszer működése 3. Antigének 4. Antitestek termelése, szerkezet, működése 5. Antigén antitest reakció. Immunkomplexek 6. Celluláris immunrendszer áttekintése 7. Hisztokompatibilitás, MHC rendszer, Transzplantáció immunológiai kérdései 8. Immunválasz lefolyása 9. Immunreguláció 10. Immunizáció, kórokozók és az immunrendszer 11. Immuntolerancia, autoimmunitás 12. Hpersensitivitás, allergia 13. Tumorok és az immunrendszer 14. Immundeficienciák Immunbiológia. Szerk.: Gergely Erdei. Medicina, Bp Klinikai immunológia. Szerk.: Petrányi és mtsai. Medicina. Bp Falus A.: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai. Semmelweis, Bp

12 Molekuláris biológia ETAET elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Prof. Dr. Rácz Olivér főiskolai tanár 1. A nukleinsavak szerkezete, formái, a DNA replikációja 2. A genóm szerveződése 3. Fehérjeszintézis, a fehérjék szerkezete és működése 4. Poszttranszlációs modifikáció, génexpresszió szabályozása 5. A nukleinsavaktól a kromoszómákig 6. A sejtciklus 7. A meiózis, az ivarsejtek fejlődése és a reprodukció alapjai 8. Molekuláris biológiai vizsgálómódszerek áttekintése 9. DNS szekvenálás, PCR és más módszerek a molekuláis biológiában, konkrét alkalmazásuk 10. Prenatalis diagnosztika 11. Onkológiai diagnosztika 12. Az immunredszer működésének molekuláris alapjai 13. Az idegrendszer működésének molekuláris alapjai 14. Klónozás, génmódosítás, génterápia Góth L.: Molekuláris diangosztikai módszerek. Főiskolai tankönyv. Debrecen Bálint M.: Molekuláris biológiai III. Műszaki Kiadó, Bp Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus, Pécs Saját pdf anyagok minden témakörhöz Három igazolatlan hiányzás esetén a gyakorlat teljesítése nem fogadható el. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a gyakorlati oktatáson való rendszeres részvétel és sikeres vizsga Sikeres vizsga írásbeli és szóbeli kérdések alapján Irásbeli és szóbeli

13 Ápolástan ETAET elmélet, gyakorlat 3 1 elmélet, 2 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. habil Takács István egyetemi docens Ápolástani alapfogalmak, az emberi szükségletek rendszerének elsajátítása. A hallgató ismerje az ápolási folyamat fő lépéseit. A hallgató legyen képes betegmegfigyelést végezni, a vitális paramétereket mérni, és az egészségügyi dokumentációt vezetni. Ismerje az ápolás helyét és szerepét az egészségügyi ellátó rendszerben. Az ápolói tevékenység és az ápolási szervezetek áttekintése. Legyen felkészült a team munkára. 1. Alapfogalmak (ápolás, ápolói szerep, ápolás feladatai) 2. Az emberi szükségletek rendszere 3. Az ápolási folyamat I. 4. Az ápolási folyamat II. 5. Ápolási modellek 6. Betegmegfigyelés (általános) 7. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek légzés, pulzus) 8. Betegmegfigyelés (cardinalis tünetek vérnyomás, testhőmérséklet) 9. A kórház felépítése (kórháztípusok, kórtermek, betegágytípusok) 10. Testváladékok megfigyelése 11. Mindennapos beavatkozások (katéterezés, beöntés, gyomormosás) elmélete 12. Gyógyszerformák, gyógyszerbejuttatási módok 13. Infúziós, transzfúziós terápia 14. Zárthelyi dolgozat Órai jegyzet P. A. Potter, A. G. Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai, Medicina Bíró István: DecubitusA felfekvés megelőzése és terápiája, Háziorvosi Kiskönyvtár, Golden Bode, BonnieAllbaugh: Sebészeti ápolástan Ápolási tervek a gyakorlatban, Medicina Dr. Bokor Nándor: Az ápolástan alapjai III. Medicina Nursing Research c. folyóirat aktuális számai Az órákon való részvétel. Dolgozat benyújtása (ápolási terv készítése, megadott szempontok alapján) A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele az előadásokon és a gyakorlatokon való jelenlét, melyet a tanszék rendszeresen ellenőriz, valamint a félév során egy zárthelyi dolgozat elfogadható szinten történő megírása, melynek időpontja a szemeszter 2. felében előzetes egyeztetés alapján történik. A zárthelyi dolgozat legalább 60%os teljesítése a feltétele az elégséges (2) minősítésnek, 70%os a közepes (3) minősítésnek, 80%os a jó (4) minősítésnek és a 90%os teljesítményt elérő hallgató kap jeles (5) minősítést. Amennyiben a hiányzás meghaladja a 20%ot, vagy a zárthelyi dolgozat eredménytelen,

14 akkor a gyakorlati jegy pótlására a teljes félévi tananyagból (előadás és gyakorlati anyagból) a szorgalmi időszak utolsó hetében, az utolsó előadáson írásban van lehetőség. A gyakorlati jegy értékelése ötfokozatú minősítéssel történik az alábbiak szerint: elégtelen (1), elégséges (2), közepes (3), jó (4), jeles (5). Írásbeli vizsga az előadások és gyakorlati órák anyagai alapján.

15 Radiológia és medicina ETKRT története elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Prof. em. Dr. Lombay Béla Alkalmazott Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A hallgatók ismerjék meg az orvoslás főbb történeti állomásait, ismertebb alakjait, valamint a radioaktivitás jelenségének felfedezésével kezdődően a különböző ionizációs sugárzások keletkezését, felfedezőit, Röntgen munkásságától kezdve történeti áttekintésen keresztül a képalkotó diagnosztika célját, feladatát, egyes szakterületeit. A nemzetközi vonatkozások mellett ismerjék meg a magyarországi radiológia történetét is. 1. Az orvoslás kezdetének története általánosságban 2. Az orvoslás kezdete Egyiptomban (ie ), Mezopotámiában, Kínában és Keleten (ie körül) 3. Az ókori görögök, Milétosz (ie. 500 körül), Hippokratész és esküje (ie. 400) 4. Római kor, Galenus (ie. 300i.sz.200) 5. Középkor (VXIV. sz.) 6. Reneszánsz, Leonardo (XVXVI. sz.) 7. Felvilágososdás (XVIIXVIII. sz.) 8. A XIX század vívmányai (fájdalomcsillapítás, Aspirin) Hírességek: (Semmelweis, Flemming, Pasteur, Darwin). Az írás története 9. Technikai vívmányok a XIX. Században A kísérleti fizika története (Röntgen, Fülöp Lénárd, Nobel díj) 10. A röntgen sugár felfedezése Magyarországon;A kísérleti fizikai története Magyarországon 11. Radioaktivitás: Marie Curie 12. A különböző képalkotó eljárások (rtg, digitális radiográfia, UH, CT, MR, DSA, izotóp) 13. Kontrasztanyagok (angiográfia, röntgen), gyomorbél rendszer vizsgálata 14. Megelőző orvostudomány (AIDS, vitaminok); SzentGyörgyi Albert élete; Orvosi Nobeldíj 2007 Genomika; ZH Gagliardi R.A., Clennan B.L.: A history of radiological sciencis. IIII. kötet; 1891 Preston White Drive, Reston, UA 2006 Duin N., Sutcliffe J.: Az orvoslás története; Medicina, 1993 Copplestone T.: Leonardo; Elektra Kiadóház, 1999 Fornet B., Vargha Gy.: A magyar radiológia története; Medicina, 1996 Nemes Cs.: Orvostörténelem. Debreceni Egyetem, Debrecen Benke J.: Medicina a képzőművészetekben. Medicina, Budapest 2009 Harrison I. The book of firsts magyar fordítás_ Elsők könyve. Ventus Libro Kiadó, nyomtatva Kínában 2005 ISBN Részvétel az órák több mint 50%án, önálló hallgatói előadás megtartása egy választott témában. Az anyagot reprezentáló szóbeli számonkérés legalább elégséges (2) szinten történő teljesítése. Aláírás + sikeres szóbeli számonkérés.

16 Bevezetés a csont, ízület, izomrendszer metszeti ETKRT anatómiájába elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelezően választható Dr. Fornet Béla Alkalmazott Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár Az anatómiai struktúrák metszeti anatómiájának megismerése. 1. Váll metszeti anatómiája 2. Könyök metszeti anatómiája 3. Kéz csukló metszeti anatómiája 4. Medenceöv metszeti anatómiája 5. Térd metszeti anatómiája 6. Láb metszeti anatómiája 7. Arckoponya metszeti anatómiája 8. Agykoponya metszeti anatómiája 9. Nyaki gerinc metszeti anatómiája 10. Háti gerinc metszeti anatómiája 11. Ágyéki gerinc metszeti anatómiája 12. Hasi izomzat metszeti anatómiája 13. Törzs izomzat metszeti anatómiája 14. Bordák metszeti anatómiája Előadások anyaga Funkcionális anatómia: szerk.: Tarsoly Emil Medicina Budapest Szentágothai Réthelyi: Funkcionális anatómia 13 ( válogatott fejezetek)medicina, Budapest Dr. Molnár Péter: CT és MR metszeti anatómia SH Atlasz Anatómia Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza KissSzentágothai: Az ember anatómiájának atlasza Visible Human Projekt Tömböl Teréz (szerk.): Tájanatómia Univadis 3D interaktív anatómia Részvétel az órákon, sikeres írásos dolgozatok, beszámolók, minimálisan 2,0es átlag. Csontok, izületek, izmok metszeti anatómiájának ismerete képeken. ZHk átlaga >= 2,0

17 Relaxációs módszerek ETFTT gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. Mayer Krisztina egyetemi adjunktus A relaxációs módszerek kurzus relaxációs gyakorlatokat és az azokkal kapcsolatos saját élmények visszajelzését tartalmazza. Cél, hogy a hallgatók képességet szereznek testük jelzéseinek tudatosabb észlelésében és stresszszintjük csökkentésében. A kurzuson való részvétel a testilelki jóllét megteremtését teszi lehetővé. A relaxációs gyakorlatok célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a szorongásuk csökkentésére, a belső feszültségek csillapítására, kellemes érzések átélésére, az érzelmi töltődés által pedig erősödik az immunrendszerük. 1. Bevezetés a gyakorlatra való felkészítés 2. Az autogén tréning forrásai és történeti előzményei, elmélete 3. Az AT pszichofiziológiai alapjai 4. Az AT alapfoka és alkalmazása. Az autogén tréning felsőfoka: a meditatív tréning 5. Az autogén tréning hatása az egészséges emberekre 6. Az autogén tréning módszertana, a gyakorlatok bevezetése 7. A nehézségérzés gyakorlata, az izomrendszer ellazítása 8. Melegélmény, az érrendszer ellazításának gyakorlata 9. A szívgyakorlat 10. A légzésgyakorlat 11. A napfonat gyakorlat, a hasi szervek ellazítása 12. A homlok gyakorlat, a feji vazomotórium szabályozása 13. Az egyes gyakorlatok együttes kivitelezése 14. Az ülések során leggyakrabban mutatkozó nehézségek. A progresszív relaxáció BagdyKoronkai: Relaxációs módszerek, Medicina, Bp; Bagdy Emőke: Autogén tréning, MPT, Bp; A relaxáció gyakorlata. MPT, Bp; rendszeres óralátogatás rendszeres óralátogatás, 10 alkalom jeles, 9alakalom jó, 8 alkalomközepes, 7 alkalomelégséges

18 Társas kapcsolatok ETAET mentálhigiénés támogatása II. gyakorlat 2 1 gyakorlat gyakorlati jegy szabadon választható Dr. habil. Fodor Bertalan Elméleti Egészségtudományok Intézete főiskolai tanár A 14 hét során olyan eszközöket tanulnak a hallgatók, melyek segítenek: Jobban megérteni egymást Hatékonyabban kommunikálni és megoldani a konfliktusokat Begyógyítani az egymásnak okozott sebeket És egy életre szóló kapcsolatot kialakítani. Jelen kurzus ezen elméleti ismeretek gyakorlati elmélyítése elsősorban interaktív trainingeken. 1. Erős alapok kapcsolatok alapozása 2. Kommunikáció művészete 3. Konfliktuskezelés 4. A megbocsátás ereje 5. A család befolyása a párkapcsolatokra (szülők, nagyszülők, após, anyós, gyermekek) 6. Szexualitás szerepe a párkapcsolatban 7. Szeretetnyelv a tettekben megnyilvánuló szeretet 8. Személyiségtípusok szerepe a párkapcsolatban 9. Családmodellek 10. Párkapcsolati karambolok 11. Gyermekvállalás, gyermeknevelés 12. Világnézet, ideológiák szerepe a párkapcsolatokban 13. Kommunikációs helyzetgyakorlatok 14. Interaktív összegzés Nicky Gumbel A házasság könyve (Hogyan építsünk hosszantartó kapcsolatot?) Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2007, 364 oldal ISBN: Fordította: Zajkás Péter Gary Chapman: Egymásra hangolva Öt szeretetnyelv a házasságban, Harmat Kiadó, 2006 Biblia Dr. Pálhegyi Ferenc. Keresztyén házasság, Kálvin Kiadó, 2013 Dr. Pálhegyi Ferenc: Körképkórképkorkép, Budapest, 2004 Az előadásokon és trainingeken való részvétel. Az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 3 előadást/traininget Az igazolatlan órák száma legfeljebb a heti óraszám kétszerese lehet Órai aktivitás, trainengeken való aktív részvétel. Trainingeken teljesített feladatok. (Értékelés: 1, 2, 3, 4, 5) A hiányzás mértéke nem haladhatja meg az óraszám 20%át.

19

20 Angol nyelv 2. MIETAN02 2. Német nyelv 2. MIETNE02 gyakorlat 0 2 gyakorlat Angol nyelv 1. aláírás kritérium követelmény Német nyelv 1. Idegennyelvi Oktatási Központ Az IOK oktatói és nyelvtanárai A hallgatók képesek legyenek a munka világában írásbeli és szóbeli kommunikáció létesítésére és fenntartására. 1. Szabadidő I. Módbeli segédigék I. 2. Szabadidő II. Módbeli segédigék II. 3. Szabadidő III. Módbeli segédigék III. 4. Egészség, egészséges életmód I. Igevonzatok I. 5. Egészség, egészséges életmód II. Igevonzatok II. 6. Sport I. Függő beszéd I. 7. Sport II. Függő beszéd II. 8. Vásárlás, szolgáltatások I. Számnevek, határozószók 9. Vásárlás, szolgáltatások II. Időhatározók 10. Utazás I. Szenvedő szerkezet I. 11. Utazás II. Szenvedő szerkezet II. 12. Szállásfoglalás, telefonálás Szenvedő szerkezet III. 13. Témák, készségek és nyelvtan ismétlése 14. Nyelvtani és lexikai teszt Angol: Bajczi Tünde Kerekes Zsolt: Angol nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig I. II. Jobbágy Ilona Katona Lucia Kevin Shopland: General Communication Skills and Exercises Haavisto Kirsi Bajnóczy Beatrix: Kérdések és válaszok angol nyelvből szóbeli nyelvvizsgára készülőknek Német: Horváthné Lovas Márta: Magnet Deutsch, Padlás Nyelviskola és Könyvkiadó Talpainé Sövényházy: Kérdések és válaszok német nyelvből, Maxim Kiadó Rigó nyelvvizsga könyvek sorozat, Akadémiai Kiadó Az órák kötelező látogatása a Neptunban történt kurzusfelvétel után. Megengedett igazolatlan hiányzás egy heti óraszám. Az órák összóraszámának 30 %át nem meghaladó hiányzás, kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást. Aktív részvétel az órákon. A számonkérések (min. 3) eredményes (min. 60 %) teljesítése, a sikertelen és elmaradt dolgozatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében.

21 Belgyógyászat ETFTT elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező Funkcionális anatómia II. Élettankórélettan II. Alkalmazott Egészségtudományok Intézete Dr. habil. Takács István egyetemi docens A lakosság egészségi állapotát, a megélt élet minőségét, alapvetően befolyásoló belgyógyászati betegségek, valamint megelőzésük és gondozásuk feladatainak megismertetése. 1. A belgyógyászat helye az orvoslásban és szerepe az érintett beteg és környezete életében. 2. A betegség tüneteinek kialakulása, a kórtörténet jelentősége az egyéni és családi anemnezis jelentősége. 3. A szervrendszerek és kóros állapotaik. 4. A kórokozók által kiváltott belgyógyászati eltérések, a szervezet reakció típusai. 5. Veleszületett és szerzett billentyűhibák. Az ingerképzés és ingervezetés zavarai. 6. Ischaemiás szívbetegségek. Keringési elégtelenség. 7. Vénás betegségek. Magas vérnyomás betegség. 8. A légutak és tüdő kóros folyamatai. Vizsgálatok légzőszervi betegségekben, asthma. 9. Tüdőrák és tuberculosis. 10. Az emésztőszervek működése és funkciói. A nyelőcső funkcionális és organikus eltérései. 11. A savtermelés rendellenességei. Prevenció szerepe és emésztőszervi betegségek kivédésében. 12. Felszívódási zavarok és vastagbélbetegségek. A máj gyulladásos és daganatos eltérései. 13. Epekövesség és epeúti problémák. A hasnyálmirigy akut és idült betegségei. A kiválasztó rendszer kóros folyamatai. Vizsgálatok vesebetegségekben. 14. Vérszegénység és rosszindulatú vérképzőszervi betegségek. Fontosabb endocrin betegségek. Cukorbaj és kezelése. A mozgásszervek és az immunulógiai rendszer kórfolyamatai. Harrison: A belgyógyászat alapjai, Springer Hungarica, Budapest, Petrányi Gy.(szerk): Belgyógyászat, Medicina, Budapest Belgyógyászat és ápolástan I.IV., Semmelweis Egyetem EFK, Bp., 2000.

22 Kutatásmetodika alapjai ETAET gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Dr. Lovrity Zita egyetemi docens A kutatásmetodika alapvető célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatók számára ahhoz, hogy kutatásaikat szakszerűen megtervezzék és lebonyolítsák, valamint a szakdolgozatuk megírásához szükséges ismereteket elsajátítsák és a gyakorlatban alkalmazni tudják. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a hallgatók problémaérzékenységének fejlesztéséhez, segítve megláttatni a gyakorlatban jelentkező problémák lehetséges megoldási útjait. A kutatásmetodika bemutatja miként viszonyul a tudományos gondolkodás a problémák kutatásához, továbbá hozzájárul a kutatáshoz kapcsolódó ismeretek, készségek, jártasságok megszerzéséhez és önálló alkalmazásához. A kutatásmetodika olyan készségek elsajátítását célozza meg, amelynek birtokában a hallgatók képessé válhatnak kutatásuk során az alkalmazott kutatási módszerek etikus alkalmazására, kutatási eredményeiknek a tudományos igényeket kielégítő közlésére, továbbá az önálló adatfeldolgozásra, az eredmények értékelésére és pedagógiai szempontú értelmezésére. 1. A kutatómunka metodológiai alapjai, sajátosságai, funkciói. A kutatás célja, feladata, tárgya, tudományos feltételei. A kutatómunka menete, szakaszai, folyamata, struktúrája, etikai kérdései. 2. A kutatás megtervezése (témaválasztás, tájékozódás a témában, hazai és a külföldi szakirodalomban, hipotézis megfogalmazása, kutatási terv készítése. 3. Kutatási módszerek megválasztása, mintavétel, elővizsgálat, utóvizsgálat elvégzése, feldolgozás, értékelés). 4. Kutatási módszerek felosztása a kutatás logikai menete alapján. Különböző felosztások ismertetése (elméleti, empirikus, feldolgozó, feltáró és feldolgozó módszerek, stb.). 5. Szakirodalom feltárása és feldolgozása 6. Kutatási stratégiák (kísérlet, deduktív jellegű kutatások) 7. A kutatás módszerei, eszközei. 8. A megfigyelés tárgya, lényeges jegyei, szerepe a kutatás menetében. A megfigyelés fajtái, technikája. 9. A kikérdezés, interjú 10. A szociometriai módszer, pszichológiai tesztek 11. Dokumentum és tartalomelemzés 12. Elemzés, értékelés, publikálás. A kutatás eredményeinek értelmezése, megfogalmazása, a dolgozat megszerkesztése. A szövegalkotás általános tudnivalói. 13. Zárthelyi dolgozat. 14. A kutatásmetodikai feladatok értékelése. A félév munkájának értékelése. Dr. Hajtman Béla: A biometria alapjai., Semmelweis Kiadó, Budapest, Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Keraban Könyvkiadó, Bp., 1997 Earl Babbie: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi Kiadó, Bp., 2008

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok I. útmutató 2014/2015. tanév I. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Matematikai alapok

Részletesebben

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató

Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Gazdaságinformatikus szak nappali tagozat Matematikai alapok 1 Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/5 Tantárgy megnevezése Matematikai alapok 1 Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató

Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel szakok nappali tagozat Gazdasági matematika 1 Tantárgyi útmutató 2016/17 tanév I. félév 1/5 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53.

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK Ápolásetika ÁB I. 53. Dr. Antalfi Bálint Ápolásetika ÁB I. 53. 55. 17-18 Prof. Dr. Barkai László Gyógyszertan ÁB II, ESZ II. FRK 206. 55. Dr. Berkő Péter Szülészet-nőgyógyászat I. EGP II. 77. Szülészet-nőgyógyászati és szakápolástani

Részletesebben

Létszám kódja. Terem 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77. Létszám kódja

Létszám kódja. Terem 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77. Létszám kódja Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 2007/2008/2. félév vizsgáinak teremrendje 2008. május 15. Időpont 9.00 Sebészet ETAET6088L Dr. Almássy Sándor szóbeli 8 KDAL II. 77 2008. május 19. Időpont 11.00

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK A szak fejléce Hatályos Tagozat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 2008. szeptember, módosítva 2009. szeptember levelező MINTATANTERV Javasolt félév (1) kód-ja (2) neve

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott szakdolgozati és TDK témák Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai szak Képalkotó diagnosztikai analitika szakirány TDK témák választásának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE

II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE II. évf. 4. szemeszter 2015 II. félév A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara II. Belklinikájának OKTATÁSI RENDJE A szorgalmi időszak: 2015 február 2 május 15 Oktatási szünet: február 11,12,

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe Pénzügy számvitel alapszak Gazdálkodás-menedzsment alapszak Távoktatás tagozat 2016/2017. tanév I. félév 1 Tantárgy megnevezése Bevezetés

Részletesebben

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5.

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. 0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. Az Élet keletkezése 6. Modellek a biológiában - csak az

Részletesebben

Szerves kémia. 2016/2017 tanév

Szerves kémia. 2016/2017 tanév Szerves kémia 2016/2017 tanév Oktatási Tájékoztató 2016/2017 tanév Intézetről (történet, munkatársak) Főkollégium, gyakorlati előkészítők, gyakorlatok, szemináriumok tematikája Speciálkollégiumok Követelményrendszer

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2012 / 2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V: Védőnő szakirány GY: Gyógytornász szakirány KDA: Képalkotó

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

ORVOSI ETIKA AOK-KU180 ÁOK III. évfolyam 2015/2016. tanév tavaszi szemeszter

ORVOSI ETIKA AOK-KU180 ÁOK III. évfolyam 2015/2016. tanév tavaszi szemeszter Általános Orvostudományi Kar MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Faculty of Medicine DEPARTMENT OF BEHAVIOUR SCIENCES ORVOSI ETIKA AOK-KU180 TANTÁRGY TEMATIKA Tantárgy típusa kötelező Kreditértéke 3 Előfeltétel

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév II. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 2. TANTÁRGY KÓDJA, ÓRASZÁMA: NMGAG013 ELMÉLET

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím:

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: ACÉLSZERKEZETEK Tárgykód: PMKSTNE050 Heti óraszám 1 : 2 ea, 2 / 1 gy, 0 lab Kreditpont: 4 / 4 / 3 / 2 Szak(ok)/ típus 2 : Építőmérnök BSc / Gépészmérnök BSc.,

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1.

2016/2017. tanév I. (őszi) félév. Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2016/2017. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE Neptun kódja: JK 10201M (régi KÖZIGAZGATÁSI JOG 1. hálóterv szerint JK 10201) Társfeltétele: JK 10101 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára

A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A tájékoztatója IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára A gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Bognárné Várfalvi. Immunbiológia ea. OLKD I. EGP III. Prof. Dr. Harkányi János. Alkalmazott képalkotó eljárások II. ea. OLKD III.

Bognárné Várfalvi. Immunbiológia ea. OLKD I. EGP III. Prof. Dr. Harkányi János. Alkalmazott képalkotó eljárások II. ea. OLKD III. 42 fı (4 szék) 78..30-ig Hagyományos radiológia OLKD II. Prof. Dr. Lombay Béla Funkcionális anatómia I. ea. OLKD I. Dr. Fornet Béla Gyógyszertan ea. EGP II. Prof. Dr. Barkai László Dr. Uzonyi Imre 02.25,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYRENDSZER Élelmiszermérnök szak III. évf. 2010/2011. tanév I. félév 1. TANTÁRGY CÍME: ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK 3. TANTÁRGY KÓDJA: NEMAT205/1 ELMÉLET 3+0 NEMAT206/1-2 GYAKORLAT 0+2

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 1.SZ. MELLÉKLET Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak KURZUSÉRTÉKELÉSEK Jelmagyarázat: értékelt kurzusok tervezett kurzusértékelések Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak tervezett KURZUSÉRTÉKELÉSEK

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak

PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak PTE PMMFK Levelező-távoktatás, villamosmérnök szak MATEMATIKA (A tantárgy tartalma és a tananyag elsajátításának időterve.) Összeállította: Kis Miklós adjunktus Tankönyvek (mindhárom félévre): 1. Scharnitzky

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: A tantárgyelem megnevezése: KIN2803G

A tantárgyelem kódja: A tantárgyelem megnevezése: KIN2803G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Informatika II. gy A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Magkémia-Biokémia Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzés (BSc)

Magkémia-Biokémia Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzés (BSc) Magkémia-Biokémia Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Analitikus alapképzés (BSc) Tantárgyi kommunikációs dosszié (TKD) Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Klinikai Radiológiai Tanszék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév

ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon. 2016/2017 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. I. évfolyam Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szakon ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2016/2017 I.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1.

Matematika B/1. Tartalomjegyzék. 1. Célkit zések. 2. Általános követelmények. 3. Rövid leírás. 4. Oktatási módszer. Biró Zsolt. 1. Matematika B/1 Biró Zsolt Tartalomjegyzék 1. Célkit zések 1 2. Általános követelmények 1 3. Rövid leírás 1 4. Oktatási módszer 1 5. Követelmények, pótlások 2 6. Program (el adás) 2 7. Program (gyakorlat)

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató

TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató BGF PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály TANTÁRGYI PROGRAM Matematikai alapok II. útmutató 2013/2014. tanév II. félév Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Számítógépek architektúrák. Architektúrák

Számítógépek architektúrák. Architektúrák Számítógépek architektúrák Architektúrák Bemutatkozom Dr. Kovács Szilveszter, egyetemi docens szkovacs@iit.uni-miskolc.hu http://www.iit.uni-miskolc.hu/~szkovacs Tel: +36 46 565-136 Informatikai Intézet

Részletesebben

I. A szakképzés jogi háttere

I. A szakképzés jogi háttere 2.42. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 725 02 GYAKORLÓ KÉPI DIAGNOSZTIKAI, NUKLEÁRIS MEDICINA ÉS SUGÁRTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Nappali tagozat MESTERSZAK Pénzügyi instrumentumok számvitele Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe

Bevezetés a számvitelbe II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés a számvitelbe 2013/2014 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Bevezetés a számvitelbe Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul

Részletesebben

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5.

0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. 0. Kurzusok tudnivalók 1. Az anyag - csak az írott anyagban 2. Az élet molekulái - csak az írott anyagban 3. Mi az Élet? 4. A Világ keletkezése 5. Az Élet keletkezése 6. Modellek a biológiában - csak az

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben