TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10"

Átírás

1 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens A korábbi tanulmányok alkalmával megszerzett anatómiai ismeretekre építve, az emberi izomzat komplex funkcionális szemléletének megszilárdítása. Az izmok természetes és sportági mozgásokban való részvétele során azok biztos ismerete. Az egészségmegőrző, fittségi célzatú és a sportmozgások során megjelenő, végbemenő élettani folyamatok dinamikájának megismerése. A testmozgási kategóriánként jellemző különbségek felismerése és hangsúlyozása. 2.Tantárgyi program Az emberi test fontosabb izomcsoportjainak és izmainak részletes áttekintése, sportmozgás közbeni müködésük és komplex viszonyaik szem előtt tartásával. Az emberi test izomzatának testtájankénti részletes és terhelés fajtákkal összekapcsolt szemléltetése. A terhelésélettani törvényszerűségek áttekintése, összefüggéseikben és dinamikájuk szerint. Eltérő életkori csoportok, - gyermekek, serdülőkorúak, idősek terhelésélettani sajátságai. Férfiak és nők sportolása során figyelembe veendő élettani és terhelésélettani különbségek. Az individuális eltéréseket is respektáló, személyre szabott, egyéni edzésprogram készítéséhez nélkülözhetetlen terhelésélettani alapok. Zárthelyi dolgozat megírása. Szakirodalmi forrásmunka. Házi feladat jellegű, saját otthoni gyakorlati terhelésélettani feladatok. 4. A megszerzett ismeretek értékelése Zárthelyi dolgozat Otthoni feladatokról írásos beszámoló. 5. Az értékelés módszere Vizsga.

2 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tanterem ellátottság megfelelő. Jegyzet és könyvellátás megfelelő. 7. Kötelező, ajánlott irodalom - Miltényi M.: A sportmozgások anatómiai alapjai Budapest, Sport - B. és T. Oettinger: Funkcionális gimnasztika Budapest- Pécs, Dialóg Campus Kiadó - Jákó P.(szerk.): A sportorvoslás alapjai Budapest, OSEI - G. Constable (edit.): The Fit Body Time-Life Books, Alexandria, Virginia.

3 TANTÁRGYLEÍRÁS Sportegészségügy, sportsérülések, elsősegély FT1002 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens Áttekintést nyerni a sporttevékenységhez köthető egészségügyi vonatkozásokról, az érvényes jogszabályi, törvényességi környezetről és szervezeti rendszerről. Elméleti ismereteket és gyakorlati jártasságot szerezni a sportsérülésekkel és a sportszakemberektől elvárható elsősegélynyújtási feladatokkal kapcsolatban. 2. Tantárgyi program Sport és egészség kapcsolata. A sportegészségügy helye, szerepe, feladatai, és ennek megjelenése a sportolás színterein. Sportártalom, sportsérülés jellemzői és különbségei.. Tipikus sérülésmechanizmusok, a leggyakoribb sérülésfajták. Rizikófaktorok és protektív tényezők. A megelőzés lehetőségei és az ellátás sportszakembertől elvárható feladatai. A sportbeli elsősegély szerepe, jelentősége. Az elsősegélynyújtás mint feladat lépései. Sportolás során alkalmazandó komplex preventív szemlélet kialakítása, elsajátítása és fontosságának hangsúlyozása a mindennapi sportgyakorlat számára. Zárthelyi dolgozat megírása. Gyakorlati lépések elsajátításához jelenlét, aktív részvétel az órákon. 4. A megszerzett ismeretek értékelés: Vizsga 5. Az értékelés módszere Kollokvium. Érdemjegy 1-től 5-ig. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Tanterem ellátottság megfelelő. Jegyzet és könyvellátás megfelelő. 7. Kötelező, ajánlott irodalom - Jákó P. (szerk.) : A sportorvoslás alapjai. OSEI, Budapest. (megfelelő fejezetei) - L. Peterson- P. Renström: Sports Injuries I-II-III. Ciba-Geigy Limited Basel. - Érvényes sportegészségügyi törvények és rendeletek.

4 Sportvállakozás, marketing FT1003 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 12 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vas László főiskolai docens : A hallgatók ismerjék meg a sportvállalkozások létrejöttének rövid történeti leírását, a sportvállalkozásokkal kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, a sportvállalkozások működését, azok gyakorlati tevékenységét. Tanulják meg az üzleti tervek készítésének jogi, gazdasági, pénzügyi és sportszakmai kérdéseit. Ismerkedjenek meg a marketing koncepció lényegével, a marketing és a piac különböző formáival, legyenek tisztában a marketingstratégia szerepével. Ismerjék meg a marketing kutatás fontosabb területeit, azok rendszerét, módszereit, eszközeit. Kapjanak információkat a magyar sportpiac környezetéről. 2. Tantárgyi program A sportvállalkozások története, jogi formái. Sportvállalkozások tevékenységi körei. A sportvállalkozások célja, missziója, szereplői. A humánerőforrás jelentősége, összetétele, minősége a sportvállalkozásokban. Logisztikai, stratégiai kérdések a sportvállalkozásokban. Az üzleti tervek, pályázatok készítésének lépései, pályázat felépítése. Marketingkoncepció, a stratégiai tervezés és a marketing szerepe a szervezetben, marketingmix tervezése, cselekvési programok. A marketingkutatás fontosabb területei, valamint a marketing piaci környezete. Zárthelyi dolgozat, önálló otthoni feladatok ellenőrzése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése Félévközi jegy, vizsgajegy 5. Az értékelés módszere Zárthelyi dolgozat, önálló otthoni feladatok, értékelése: 1 5-ig.

5 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Segédanyagok Tanterem, szemléltetést segítő audiovizuális technikai berendezések, eszközök. Folyóiratok, szakkönyvek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom Csikán A: (2003) Vállalati gazdaságtan. Aula Kiadó Bp. Nyerges M. Petróczi A.: (1995) A sportmenedzsment alapjai TF Bp. Hoffmann Istvánné (2000): Sportmarketing. Bagolyvár kiadó Egri-Hegedűs: Vállalkozási alapismeretek Vállalkozások üzleti tervezése Egri- Szabó: Pályázati ismeretek (céljegyzet) Pályázatírás (munkafüzet) Dr. Lőrinczi Gyula: Vállalkozásgazdaságtan (Számalk Kiadó 2000). Barry J.: Sikeres marketingstratégiák nonprofit szervezetek részére. Co-nex. Bp

6 Kommunikációs ismeretek FT1004 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Hegedűs Ferenc főiskolai docens A hallgató a félév befejezésével tisztában lesz a kommunikáció alaptételeivel, ismerni fogja az alapvető kommunikációs modelleket. Képes lesz kezdeményezni és irányítani a egyéni és csoportos foglalkozások verbális és nonverbális kommunikációit. 2. A tantárgyi program: - A kommunikáció fejlődéstörténet Marshall McLuhan Fülöp Géza - A kommunikáció alaptételei - A kommunikáció modellje Shannon Weaver féle model - A kommunikáció típusai - A kommunikáció nyelvi modellje (Wacha féle modell) - A nonverbális kommunikáció - testbeszéd 3. Évközi ellenőrzés módja: Megadott témából házidolgozat készítése Zárthelyi dolgozatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A félév gyakorlati jeggyel zárul. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: - az évközi feladatok teljesítése - az év végi záródolgozat minimum 60%-ra történő teljesítése 5. Az értékelés módszere: Folyamatos értékelés az egyéni faladatok alapján 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Az elméleti anyag az intézmény intranet rendszerén elérhető a hallgatók számára 7. Kötelező illetve ajánlott irodalom: Kötelező irodalom: Az intranet rendszeren elérhető anyag Ajánlott irodalom: McLuhan: A Gutenberg galaxies a tipográfiai ember létrejötte; Bp, Trezor; Győr Széchenyi Nyomda, 2001; pp. Fülöp Géza: Ember és információ; in: Langer-Raácz: Üzleti kommunikáció; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp pp.

7 Fitnessirányzatok elmélete és gyakorlata SE1005 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 6 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Batta Klára főiskolai tanár A hallgató ismerje meg a fitnesz aerobik óra és a step aerobik óra fogalmát, az egészséges életmódban betöltött szerepét és az irányzatait. Átfogó képet kapjon az aerobik és az akvafitnesz irányzatairól és az órák felépítéséről. Az elméleti és gyakorlati ismeretek alapot nyújthatnak a sportágak magasabb szintű megismerésére 2. Tantárgyi program Elmélet: Fitnesz, aerobik, akvafitnesz fogalma Aerobik irányzatai Aerobik óra felépítése Akvafitnesz irányzatai Akvafitnesz óra felépítése Gyakorlati: Fitnesz aerobik óra alaplépései, erősítő gyakorlatai Akvafitnesz óra keringésfokozó és erősítő gyakorlatai 1 db zárthelyi dolgozat, 1 db házi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése Félévközi pontszám: 1 db zárthelyi dolgozat: 30 pont 1 db házi dolgozat 20 pont 1 db gyakorlati beszámoló 50 pont 5. Az értékelés módszere Gyakorlati jegy a félévközi teljesítmény alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Segédanyagok Szakirodalom, jegyzet, oktatási segédletek.

8 7. Kötelező, ajánlott irodalom Wolfganag Meissner (2005):Aerobik. Cser Kiadó Budapest 127 p. Tihanyiné Hős Ágnes- Fajcsák Zsuzsa- Petrekavits Máté (1995): Az aerobik elmélete és gyakorlata. TF. Budapest. 164 p. Batta K. (2005) Akvafitnesz. Sóstó-gyógyfürdők Szolgáltató és Fejlesztési Rt. Nyíregyháza. 80 p. Lawrence Debbie (1999): Zenés testedzés. Gold Book Kft. 156 p. Katics lászló Lőrinczy Dénes Harsányi László: Erőedzés elmélete és gyakorlata. Magánkiadó. Pécs. 223 p.

9 Prevenció FT1006 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 12 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens Kialakítani és megszilárdítani a hallgatók preventív szemléletét az egészség megőrzésével kapcsolatban. A testedzést mint preventív intervenciót célzottan legyen képes alkalmazni mindennapi fitness tréneri tevékenysége során. 2. Tantárgyi program A prevenció fogalma, lényege. A prevenció szintjei. Primer, secunder és tercier prevenció. A prevenció intézményi és lakossági formái. A prevenció helye az egészség megőrzésében. A testedzés és fitness helye prevenciós eszköztárban. Belszervi betegségek prevenciója testmozgással. Mozgásszervi prevenció. Prevenció fogyatékkal élők számára. A prevencióterápia-rehabilitáció hármas kapcsolat. A mozgásos prevenció viszonya egyéb prevenciós eljárásokkal. A prevenció szervezeti keretei. Egyéni és közösségi színterű prevenció. Prevenciós lehetőségek intézetünkben. Részvétel a foglalkozásokon.. Zárthelyi dolgozat megírása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése Vizsga 5. Az értékelés módszere Vizsga. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Segédanyagok Terem, írásvetítő, PC projektorral.

10 7. Kötelező, ajánlott irodalom Prevenció különszám Orvostovábbképző Szemle, 2008/1. Dr. Ilyés I.: Prevenció az alapellátásban Tanfolyami jegyzet, DEOEC Családorvosi Tanszék Mozgásterápia folyóirat számai. Orvosok Lapja folyóirat számai

11 Ortopédia I. FT1007 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 9 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje meg és értse a biomechanikailag helyes testtartás kialakulását és fenntartásának mechanizmusát. Tudjon különbséget tenni a hanyagtartás és a tartás gyengeség között. Ismerje meg a felbomlott izomegyensúly visszaállításának alapvető elveit és módszereit. 2. Tantárgyi program Témakörök: - A biomechanikailag helyes testtartás kialakulásának folyamata. - A testtartásért felelős izmok és működési sajátosságaik. - A tartásgyengeség és a hanyag tartás kialakulása. - A tartás korrekció szerepe a különböző sportfoglalkozásokon. Írásbeli beszámoló az elsajátított elméleti ismeret alapján. 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozatok nyílt értékeléssel százalékosan, teszttel. 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok : projektor, személyi számítógép

12 6.Kötelező, ajánlott irodalom Dr. Miltényi Márta: Funkcionális anatómia / 1997 / Dr. Barta Ottó : Ortopédia Dr. Vízkeleti Tibor: Gyermekortopédia

13 Belgyógyászati ismeretek I.. FT1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens Megismerni a belszervek és belszervi müködések körében előforduló gyakoribb és fontosabb betegségeket, a sportszakember számára szükséges mélységig. Megközelítési szempontok: a prevenció lehetőségei, az adott betegség kihatásai a választott sportterhelés jellemzöire (ajánlott, kerülendő és tilos gyakorlatok beiktatása), a típusos tünetek biztos felismerése mind a betegség felléptével, mind a sportterhelés betegségre gyakorolt hatásainak észlelésével, mint visszajelzéssel kapcsolatban. 2. Tantárgyi program Belszervi betegségek általános tünetei. Mikor gondoljunk belszervi betegségekre a testedzés során? Milyen következményekkel számoljunk belbetegség fennállása esetén? Mikor prevenció és mitől rehabilitáció a szükséges sportos tevékenység, és milyen testedzettségi következményekkel jár? A fontosabb szív-és keringési betegségek, melyekkel a sportszakember munkája során találkozhat: magasvérnyomás, koszorúér-betegségek, érelmeszesedés. Szívinfartus és testmozgás. Agyi érkatasztrófák. Perifériás érbetegségek. Otthoni munka gyakorlatok, egyszerűbb funkciós próbák betegségjelek felismerésére, értékelésére 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsga. 5. Az értékelés módszere Kollokvium 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Aktuális előadások anyagainak nyomtatott, jegyzet jellegű változata, témakörönként. Írásvetítő, PC-kivetítő, Tanterem a szükséges méretben. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Dr. Jákó P.: Sportbelgyógyászat. In: A sportorvoslás alapjai (szerk.: Jákó P.), OSEI, Bp. Dr.: Jákó P.: Gyógyító testedzés Tanácsok testedzésre, sportolásra, belbetegségekben Springer, Budapest. Domhnall MacAuley (edit.): Oxford Handbook Of Sport And Exercise Medicine. Oxford University Press, Oxford.

14 Mozgásszervi és kardiorespiratorikus rehabilitáció I. FT1013 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 kredit Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 12 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje fel a megváltozott életmód következtében kialakuló egészségkockázati tényezőket. Legyen tisztában a hipoaktív és feszültségekkel teli életmód egészségügyi következményeivel. Ismerje az életmódbetegségek kialakulásának mozgásprogrammal történő megelőzését, és speciális mozgásprogram összeállítását a már kialakult ortopédiaia és belgyógyászati betegségek figyelembevételével. Tudja az egyes elváltozások kerülendő / ellenjavallt / gyakorlatait, az adekvát terhelés mértékét. Legyen képes egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezni, és vezetni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 2. Tantárgyi program Prevenció, rehabilitáció. A sporttudományok és az egészségügy kapcsolódása. A biomechanikailag helyes testtartás megéreztetése, kialakításának szempontjai. A rehabilitáció helye a fitnessben. A nagyizületek mozgásszervi betegségei, a korrekciós gyakorlatok összeállításának alapelvei, a kontraindikációs gyakorlatok ismérvei. A gerinc felépítése. A gerinc tartásában résztvevő izmok funkciói. A gerinc ortopédiai problémái. Preventív mozgásprogramok. Speciális eszközök használata. Hétköznapi tevékenységek és a gerincproblémák kialakulása.

15 Írásbeli beszámoló az elsajátított elméleti ismeret alapján. Preventív mozgásprogram összeállítása megadott szempontok alapján. 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozat és a mozgásprogram összeállítására adott jegyek átlagából számolt gyakorlati jegy. 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok : projektor, személyi számítógép, - bordásfallal ellátott tornaterem, - a csoportlétszámmal megegyező speciális kéziszerek ( Thera- band szalagok, RSG labdák, kg-os csukló és bokasúlyzók) - Eltérő átmérőjű Fit-ball labdák, - Kerékpár ergométer. 6.Kötelező, ajánlott irodalom Horváth Endre: Rehabilitáció a különféle betegségcsoportok esetében I.-II. (2002) Huszár Ilona: A rehabilitáció gyakorlata (2000) Bálint István: Megelőzés gyógyítás- rehabilitáció (1980) Veres Judit: A primer prevenció iskolai feladatai (1990)

16 Testsúlyszabályozás SE1009 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 8 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Batta Klára főiskolai tanár A hallgató ismerje meg a testsúlyszabályozás lehetőségeit és tisztában legyen a testformálás alapjaival, irányzataival. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretet ad, amely birtokában a hallgatók személyi tréneri tevékenységük alatt személyre szóló tanácsokat tudnak adni testsúly szabályozás és alakformálás terén 2. Tantárgyi program Az energia fogalma Energiatermelés Szénhidrát- és fehérjeháztartás Zsírvesztés törvényszerűségei Sovány testtömeg elérése Testformálás irányzatai Testformálás lehetőségei 1 db zárthelyi dolgozat 1 db házi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése Félévközi pontszám: 1 db zárthelyi dolgozat: 30 pont 1 db házi dolgozat 20 pont Kollokvium (vizsgajegy) 50 pont 5. Az értékelés módszere Kollokviumi jegy a félévközi teljesítmény + vizsgateljesítmény alapján. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló Segédanyagok Tankönyv, szakcikkek, (audiovizuális eszközök) TV, videofelvétel, magnó,

17 7. Kötelező, ajánlott irodalom Bean, A. (2000): Modern sporttáplálkozás. Goold Book Kft. 255 p. Jávor T. - Moser Györgyné: A zsíranyagcsere és az étrend TANTÁRGYLEÍRÁS Sporttáplálkozás FT1010 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 8 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje az energiatermeléshez szükséges tápanyagfajták átalakulási folyamatait. Tudjon személyre szabott táplálkozási programot tervezni. Legyen fogalma a sportolók speciális táplálkozási szokásaival. Legyen tisztában a legújabb sportkészítmények és teljesítmény fokozó táplálék kiegészítők mennyiségi meghatározásával.

18 2. Tantárgyi program Tápanyagfajták, energiatermelés. Vitaminok, ásványi sók, antioxidánsok jelentősége a sportolók táplálkozásában. Táplálék kiegészítés. Testsúlykontroll, étrendelemzés. Élsport és a diéták kapcsolata. Étrend a wellnessben és a szabadidős sportokban. Várandós és idős sportolók táplálkozása, étrendi megszorítások. Táplálkozás magaslaton, extrém terhelések táplálkozási vonatkozásai. Szóbeli vizsga az elsajátított elméleti ismeret alapján. Speciális étrend tervezése megadott szempontok alapján. 4. A megszerzett ismeretek értékelése Vizsga jegy Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok : projektor, személyi számítógép Tanterem ellátottság megfelelő. Jegyzet és könyvellátás megfelelő. 5. Kötelező, ajánlott irodalom Anita Bean: Útmutató a jó kondícióhoz. Modern sporttáplálkozás. (2000) Dömötör Edit: Pulzus kontroll, testsúlykontroll (2005) Béres Alexandra: Egészséges élet, egészséges táplálkozás Tihanyi András: Wellness étrend / White Golden book Kft. / Neumann, Georg: Sportolók táplálkozása ( 2006 )

19 Belgyógyászati ismeretek II. FT1012 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) PF1001, PF1011 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens Az előző félévi ismeretekre építve, a tanulmányokat folytatva: Megismerni további, a belszervek és belszervi müködések körében előforduló gyakoribb és fontosabb betegségeket, a sportszakember számára szükséges mélységig. Megközelítési szempontok: a prevenció lehetőségei, az adott betegség kihatásai a választott sportterhelés jellemzöire (ajánlott, kerülendő és tilos gyakorlatok beiktatása). A típusos tünetek biztos felismerése mind a betegség felléptével, mind a sportterhelés betegségre gyakorolt hatásainak észlelésével, mind a visszajelzéssel kapcsolatban. 2. Tantárgyi program Legfontosabb belbetegségek okai, tünetei. A sportszakember lehetséges szerepe, egyénre adaptált feladata a prevenció, a terápia és a rehabilitáció folyamatában. Civilizációs belbetegségek. Stressz- okozta belszervi jellegű betegségek. Tünetek, a terhelhetőség támpontjai, a terhelésadagolás szempontjai. Anyagcserebetegségek: cukorbetegség, kóros elhízás, metabolikus szindróma. Emésztőtraktus betegségei általában. A sportszakember lehetőségei a nyelőcső- a gyomor- és bélrendszer, az epe és májbetegségekben. Rheumás sokizületi gyulladás, az autoimmun gyulladásos kórképek mozgásterápiája. Légúti és allergiás alapú megbetegedések. Hormonbetegségek és testmozgás. Vesebetegségek jellemzői, stádiumai kondícionális vonatkozásban. Szervműtéten és szervátültetésen átesettek testedzése - a mozgásterápia szerepe a terápiában és rehabilitációban. Irodalomkutatás. Otthoni munka egyszerűbb funkciós próbák begyakorlására. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsga. 5. Az értékelés módszere Kollokvium. Érdemjegy 1-től 5-ig. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok Aktuális előadások anyagainak nyomtatott, jegyzet jellegű változata, témakörönként. Írásvetítő, PC-kivetítő. Tanterem a szükséges méretben. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Dr. Jákó P.: Sportbelgyógyászat. In: A sportorvoslás alapjai (szerk.: Jákó P.), OSEI, Bp. Dr.: Jákó P.: Gyógyító testedzés Tanácsok testedzésre, sportolásra, belbetegségekben Springer, Budapest. Domhnall MacAuley (edit.): Oxford Handbook Of Sport And Exercise Medicine. Oxford University Press, Oxford.

20 Mozgásszervi és kardiorespiratorikus rehabilitáció II. FT1014 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 kredit Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 12 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) FT1013 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje fel a megváltozott életmód következtében kialakuló egészségkockázati tényezőket. Legyen tisztában a hipoaktív és feszültségekkel teli életmód egészségügyi következményeivel. Ismerje az életmódbetegségek kialakulásának mozgásprogrammal történő megelőzését, és speciális mozgásprogram összeállítását a már kialakult belgyógyászati betegségek figyelembevételével. Tudja az egyes elváltozások kerülendő / ellenjavallt / gyakorlatait, az adekvát terhelés mértékét. Legyen képes egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezni, és vezetni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 2. Tantárgyi program A rehabilitáció helye a fitnessben. A civilizációs ártalmak által indukált belgyógyászati elváltozások elméleti ismeretei / cardiovasculáris betegségek, diabetes, asthma, obesitas /. Belgyógyászati betegségek preventív fittségi mozgásterápiája. Ellenjavallt mozgásformák tudatos kerülése. Állapotfelmérés, teljesítmény meghatározás. A relaxáció élettani szerepe a fitnessben. Írásbeli beszámoló az elsajátított elméleti ismeret alapján. Preventív mozgásprogram összeállítása megadott szempontok alapján.

21 4. A megszerzett ismeretek értékelése A zárthelyi dolgozat és a mozgásprogram összeállítására adott jegyek átlagából számolt gyakorlati jegy. 5. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok : -projektor, személyi számítógép, - bordásfallal ellátott tornaterem, - a csoportlétszámmal megegyező speciális kéziszerek ( Thera- band szalagok, RSG labdák, kg-os csukló és bokasúlyzók) - Eltérő átmérőjű Fit-ball labdák, - Kerékpár ergométer. 3. Kötelező, ajánlott irodalom Apor Péter: Belgyógyászati betegek rehabilitációja fizikai edzéssel ( 2003 ) Horváth Endre: Rehabilitáció a különféle betegségcsoportok esetében I.-II. (2002) Huszár Ilona: A rehabilitáció gyakorlata (2000) Bálint István: Megelőzés gyógyítás- rehabilitáció (1980) Veres Judit: A primer prevenció iskolai feladatai (1990)

22 Relaxáció PF1015 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 5 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Petrika Erzsébet főiskolai docens Megismerteti a hallgatókkal a relaxációs technikák hatásmechanizmusát általában. Kiemeli ennek szerepét a stresszkezelési technikák között. Utalást nyújt a relaxáció mint mentális egészség-prevenciós eszköz jelentőségére, és alkalmazásának előnyeire a hétköznapi élet és a sport teljesítmény-elvárásos szituációiban egyaránt. Tapasztalati szinten betekntést ad a két legismertebb relaxációs módszer, az autogén tréning és a progresszív izomrelaxáció gyakorlatába..2. Tantárgyi program A relaxáció fogalma, lényege, hatásmechanizmusa. A módszerek kialakulása, változásai, relaxációs irányzatok, ismertebb standard technikák. Az alkalmazás feltételei, indikációs területek, az alkalmazás szinjei. Kontraindikációk, a tréner felelőssége. A Schultz- féle autogén tréning elméleti és gyakorlati útmutatók. A Jacobson- féle progresszív izomrelaxáció elméleti és gyakorlati útmutatók. A relaxáció mint folyamat. A preventív és terápiás hatékonyság mibenléte, feltételei. A komplex, három utas (szomatikus-pszichésvegetatív) szervezeti áthangolás megtapasztalása, az un. bázisgyakorlatok elsajátítása révén. Otthoni gyakorlás, erről írásos feljegyzés (gyakorlati napló) vezetése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlat 5. Az értékelés módszere Gyakorlati jegy 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok A relaxáció gyakorlására alkalmas csendes terem, ingerszegény környezettel; tornaszőnyegek. Az elméleti részhez saját jegyzetek (fénymásolt, személyre szóló) 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Bagdy E. Koronkai B.: Relaxációs módszerek. Medicina, Bp., Krapf: Az autogén tréning gyakorlata. Springer Hungarica Kiadó Kft., 1992.

23 Streching FT1017 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 5 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr Vajda Ildikó főiskolai docens A hallgató ismerje meg az izomműködés és az izületi mozgáskiterjedés alapvető fogalmait, jellemzőit. Tudja a streching élettani működési feltételeit, jelentőségét. Legyen tisztában a statikus streching gyakorlatok technikai végrehajtásával. Ismerje a statikus streching gyakorlatok edzési sajátosságait, alkalmazásának jelentőségét a prevencióban, mozgásszervi rehabilitációban és a versenysportban. 1. Tantárgyi program A streching neurofiziológiai alapjai. Az izomműködés alapvető jellemzői az izom rugalmas tulajdonságai. Az izületek mozgáskiterjedése. Élettani és pszichés hatások. Statikus streching elmélete és gyakorlati alkalmazásának szempontjai. A streching szerepe a prevencióban, mozgásszervi rehabilitációban, és a versenysportban. Írásbeli beszámoló az elsajátított elméleti ismeret alapján. Gyakorlati vizsga megadott szempontok alapján.

24 4. A megszerzett ismeretek értékelése Gyakorlati jegy Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok : projektor, személyi számítógép, szőnyeggel ellátott tornaterem 7. Kötelező, ajánlott irodalom Dr. Szécsényi József : Streching ( Magyar Testnevelési Egyetem, 1992 ) Dagmar Sternad : Streching ( 2004 )

25 Szakdolgozat FT1018 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vass Miklós egyetemi tanár Az elsajátított személyi edző ismeretek alkalmazása és reprezentálása komplex szakdolgozat keretében. A dolgozatot a hallgatónak a záróvizsgán kell megvédenie. 2. Tantárgyi program Bevezetés. Témaválasztás indoklása. Problémafelvetés. Irodalmi áttekintés. Feltételezés hipotézis. Kérdésfelvetés. Anyag és módszer. Eredmények. Diszkusszió, megvitatás. Következtetések. Az eredmények gyakorlati felhasználása. Összefoglalás. Konzultációkon való részvétel. Témavázlat, irodalom feldolgozás bemutatása. Mérési eredmények ismertetése, elemzése, egyeztetése. Javaslatok megfogalmazása. A végleges dolgozat prezentációja. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Gyakorlati jegy: 100 pont 5. Az értékelés módszere Félévközi teljesítmény 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok A szakirodalomhoz szükséges és az irodalomjegyzékben szereplő jegyzetek, könyvek, kiadványok, elektronikus források.

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái

Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel: 06-66-524-700 Fax: 06-66-447-002x Pénzügy és számvitel alapszak tantárgyi tematikái 2014/2015. tanév 1 A KÖTELEZŐ ÉS KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK TANTÁRGYLEÍRÁSAI (Óra-és

Részletesebben

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus

Tantárgyi program. 2010. szeptember 10. Dr. Nagy Lajos adjunktus Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): Kutatásmódszertan AVM_SLA006 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy Lajos adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Számvitel MA I. Evfolyam

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ

Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS. a Szenátus 2009. június 11-i ülésére. Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ Pannon Egyetem ELŐTERJESZTÉS a Szenátus 2009. június 11-i ülésére Az előterjesztés címe: PROJEKTMENEDZSMENT (FŐVÁLLALKOZÁS) SZAKÉRTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSA Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE

Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar számú példány Ikt. Szám: Rendészeti-gazdasági SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTERVE Érvényes: 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben A tanterv kidolgozását

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 125. sorszámú Sportedző (a sportág megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 813

Részletesebben

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk, mint az, hogy tanítjuk (Eötvös József)

Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk, mint az, hogy tanítjuk (Eötvös József) Félig sem olyan fontos az, hogy mit tanítunk, mint az, hogy tanítjuk (Eötvös József) Tanítási tanulási stratégiák az általános iskolai úszásoktatásban, különös hangsúllyal az interakciós helyzetekre Doktori

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat Tantárgy kódja Üzleti kommunikáció, viselkedéskultúra, kommunikáció és gyakorlat LG1501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben