Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés"

Átírás

1 Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés 1. Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész, Thalesz, Démokrítosz) - Felvilágosodás: tudat helyett lélek, önmegfigyelés képességpszichológia asszociációs pszichológia - XIX. sz közepe: pszichofizika 2. Tudományos pszichológia A, XIX. sz irányzatok -Wundt 1879: pszichológia atyja -Lipcsei labor -Önmegfigyelés és rendszeres kísérletezés -Tudatlélektan -Darwin: evolúciós pszichológia -Galton: humángenetika B, XX. századi irányzatok 1. Viselkedéslélektan (behaviorizmus) - S-R pszichológia (inger-válasz) - Fekete doboz - S-R-O organizmikus belsı állapot - Tanulás jelensége - Pavlov: reflexológia, klasszikus kondícionálás - Thorndike, Skinner: macskák, patkányok, operáns kondícionálás 2. Alaklélektan (Gestalt) -Az egész több, mint részek összessége

2 3. Pszichoanalízis Freud kanapéja

3 A pszichológia nézıpontjai Biológiai nézıpont 5. Fenomenológia -Carl Rogers: humanisztikus pszichológia - Beleérzés, elfogadás, hitelesség Behaviorista Kognitív Pszichoanalitikus Fenomenológiai Tárgya szerint (mit vizsgál) Emberlélektan Egyénlélektan normális jelenségek kóros jelenségek Társas lélektan (szociálpszichológia) elıítélet csoportos vonzás (pl. meccs) Állatlélektan Kriminálpszichológia Célja szerint Általános lélektan jellemzı mőködések Összehasonlító lélektan Összehasonlító állatlélektan állatkísérletek Differenciálpszichológia és pszichodiagnosztika az egyéni különbségeket próbálja feltárni Fejlıdéslélektan az egyéni sajátosságok korok, korosztályok szerint Nemek lélektana (szexuálpszichológia) Etnopszichológia (népek) A tevékenység jellege szerint (alkalmazási területek) Pedagógiai pszichológia Orvosi lélektan klinikai Pszichoterápia Munka lélektan (munkavégzés, környezeti tényezık, egészség ) szervezeti fejlesztések l emberi erıforrások hatékony beosztása ipari közlekedési mezıgazdasági Reklámpszichológia (színek, formák ) Mővészetpszichológia (alkotások ) Sportpszichológia Mi az érzékszervi nyelv? Az elsı ház nemcsak szilárdan megépített, hanem egészen különleges érzést közvetít. Ritkán kerül az ember kapcsolatba egy ilyen hellyel, mely a látogatót ennyire megérinti. Elég nagy ahhoz, hogy a korlátlan mozgásszabadság benyomását keltse, ugyanakkor a belsı udvar meleget sugároz és nagyon kellemes hangulatot. Egy olyan ház ez, amelyet az ember nagyon a szívén visel. A második ház szinte önmagáért beszél. Ez a ház igen nyugodt környéken fekszik. A madarak csicsergése az egyetlen zaj, melyet az ember séta közben hall. A ház belsı berendezése, mintha egyik híres regénybıl származna, mely oly sokat mesél a ház jellegérıl, hogy bizonyára megkérdezhetjük magunktól, hogy elengedhetünk-e magunk mellett egy ilyen ígéretes lehetıséget. A harmadik ház azonnal szembeszökı festıi kinézete miatt. Már az elsı pillantásra látható, hogy a tulajdonos figyelmet szentelt a kert és a belsı udvar színeinek összhatására. A háznak nagymérető ablakai vannak, így az ember élvezheti a csodálatos kilátást. Már szemet gyönyörködtetı építészeti megoldásai miatt is, láthatóan jó vásár ez a ház.

4 A pszichológia módszerei -Tapasztalatra épül empirikus tudomány empirikus módszerek - Alkalmazásuk célja alapján: -Kutatási módszerek -Vizsgálati módszerek 1. A megfigyelés - tervszerő, céltudatos, rendszeres - Önmegfigyelés (introspekció) - Mások megfigyelése (extrospekció) - Visszatekintve elemzés (retrospekció)-- esettanulmányok 2. A kísérlet -Elméleti hipotézis (feltevés) és kísérleti terv -Mindent a kísérletezı teremt meg -Állandó körülmények vannak, egy tényezıt változtatunk -Független változó -Függı változó Kísérletek típusai: kontrollcsoportos laboratóriumi természetes 3. Korrelációs módszer 4. Feltáró (explorációs módszerek) A, beszélgetés irányított szabad asszociációs klinikai B, írásos módszerek kérdıívek skálák szociometria 1. A tesztmódszer Vizsgálati módszerek Olyan feladat vagy feladatsorozat, amelynek teljesítése feltárja bizonyos pszichikus jelenségek pl. ismeretek, érzelmek meglétét. Jellemzıi: Könnyen kezelhetıek Rövid ideig tart Megfelelı normák és egységes értékelés Matematikailag jól értékelhetıek Viszonylag objektívek 1. Teljesítménytesztek - Elsajátított készségek-képességek, összetett feladat során - Intelligenciatesztek - Különbség az agyi mőködésekben

5 Speciális képességeket vizsgáló tesztek A projekciós tesztek TAT teszt Rorschach teszt Szondi teszt Feladatai, alkalmazási területe és s gyakorlati haszna 1. Elméleti szinten: A sportoló személyiségének és sporttevékenységének pszichológiai vizsgálata Az optimális teljesítményfokozás pszichológiai lehetıségeinek meghatározása A sportoló és környezete interakcióinak pszichológiai sajátosságait kutatja 2. Gyakorlati szempontból: Az egyes sportágak pszichológiai profiljának feltérképezése A sportolók pszichológiai alkalmasságának és beválásának megállapítása A sportoló pszichológiai felkészítése során alkalmazott eljárások elemzése A sportteljesítmény és optimális fejlesztése pszichológiai összetevıinek feltárása A csapat struktúra pszichológiai elemzése A sportolói teljesítmény A sportolói teljesítmény is egy olyan összetett tevékenység: instrumentális kompetenciák: a sportoló specifikus fizikai és szenzomotoros készségei és képességei; környezeti ingerek és teljesítményelvárások: azokat a verseny, interperszonális, szituációs és szervezeti körülményeket, témákat és kihívásokat foglalják magukba, melyeket a sportoló megtapasztal; diszpozíciós jellemzık: olyan intraperszonális jellemzıket foglalnak magukba, mint a megküzdési stílus és a kognitív-affektív sémák, melyek olyan pszichológiai sablonok, melyek alapján a sportolók észlelik, értelmezik és reagálnak a külsı és belsı teljesítményingerekre és elvárásokra; a viselkedési önszabályozás olyan kognitív, affektív, fiziológiai és viselkedési folyamatokat foglal magába, melyek a cél által meghatározott viselkedés alapjai (mint a teljesítmény). (MOORE és GARDNER, 2006) Ez a négy osztály: teljesítményfejlıdés (Performance Development, PD) teljesítménydiszfunkció (Performance Dysfunction, PDY) teljesítményromlás (Performance Impairment, PI) teljesítménykihagyás (Performance Termination, PT)

6 Módszerei 1. A teljesítm tmény fokozására alkalmas módszerek: m az arousal szabályoz lyozó technikák az imagináci ció a belsı beszéd a célállc llítások a figyelemkoncentráci ció növelésére irányul nyuló eljárások 2. A relaxáci ciós s technikák: az autogén n tréning a pszichotóni niás edzés Jacobson-féle progresszív v relaxáci ció mentális tréning imagináci ció Autogén n tréning Az autogén szó görög eredető, az autos jelentése ön, a genos szóé pedig származik, tehát valami önmagunkból származik. A sportban egyre szélesebb körben alkalmazott technika, amely az egységélmény, az éntudat és testtudat egybe olvadásának átélésére, koncentráció és aktivitás növekedésére ad lehetıséget. Emellett szomatikus hatásai: izomtónus-szabályozás, izomfeszültség megszüntetése, testi ellazulás, vérnyomás csökkenése, koncentratív átkapcsolás a nyugalmi tónusra, és 2-3órás alvásnak megfelelı pihentség szint elérése. Pszichotóni niás edzés A sportolónak egészségi és erınléti védelmet nyújt, feloldja szorongásait, gátlásait, megszünteti az esetleges neurovegetatív zavarokat, fokozza az önbizalmat. Mentális tréning A jó mozgássor begyakorlása, a hibás mozzanatok kijavítása, a sérülés utáni rehabilitáció meggyorsítása érdekében alkalmazott eljárás. A mozgások, mozgássorok gondolatban való, értelmi gyakorlását jelenti. Az imagináci ció A sportmozgások és versenyhelyzetek elképzelését jelenti, aminek jelentıs haszna lehet a jó eredmény elérésében. Pszichoterápi piás s módszerekm A sportpszichológiában alkalmazott pszichoterápiás módszerek legfıbb célja a mentális zavarok pszichológiai alapú gyógyítása, stresszhelyzetek megfelelı kezelése, és az emberi kapcsolatok harmonikusabbá tétele. Hazai tapasztalatokon alapuló gyakorlati tippek, tanácsok NE EMELD A LÁBAD! Nem -mel ne kezdjünk utasítást, mert ez az agy számára azonnali gátlást jelent. A mondat második részében elhangzó elkerülendı viselkedés képi szinten jelenik meg. Ebben az esetben a Ne emeld a lábad! mondat esetén a tiltószó megállítja a mozgást, utána pedig a hibás viselkedés képe jelenik meg. TARTSD LENN A LÁBAD FORDÍTSD A CSUKLÓDAT LEFELÉ Kerüljük a kizárólag korlátozott kóddal történı közlést. Kidolgozott kóddal közöljünk. Adjunk ok-okozati összefüggést. AZÉRT KELL A CSUKLÓDAT LEFELÉ FORDÍTANI, HOGY A LABDA A JÁTÉKTÉREN MARADJON Mindig a kívánt irányba ható utasítást adjuk.

7 1. Diagnosztikai fázisf Sportpszichológiai felkész szítı program Módszerek pszichológiai tesztek alkalmazása (ACSI-28, CSAI-2, Lüscher, Wartegg,, TOPS, szociometria) anamnézis, interjú (18 fı) f edzıkkel törtt rténı konzultáci ció A felkész szítés s szakasza Hagyományosan jellemzı sportpszichológiai problémák: szorongás, s, önbizalomhiány, ny, kimerülts ltség, elsı világverseny, szurkolói i nyomás s ( egy( ország g szurkol értünk és s számít ránk ), hibás s mozgássorok, mozgással kapcsolatos problémák k korrekciója, a kritikus helyzetekben átélt kudarcok, célformulc lformulák k hiánya, alapvetı mentális készsk szségek hiánya, szegényes kommunikáci ciós s készsk szségek, túlaktivált lt állapot, tv-s s meccsektıl l való félelem A sportpszichológiai felkész szítés s a következk vetkezıket ket tartalmazta (többt bbtényezıs, integrált sportpszichológiai felkész szítés) s) autogén és mentál tréning célkitőzés önbizalomfejlesztés figyelem fókuszf kuszálás kommunikáci ciós s készsk szségek fejlesztése se csapatépítés alkalmazott eszközök: k: - egy motívum állat kiválaszt lasztásasa - üvegbúra, üvegharang - dísztribün optimális teljesítm tmény képe k (fotóalbum) 3. Értékelés s szakasza A felkész szítés s hatékonys konyságának nak értékelése a sportolók újratesztelése se által. A program hatékonys konysága a következk vetkezı faktorokban volt szignifikáns: ns: relaxáci ciós s képessk pesség automatikusság belsı beszéd negatív v gondolati minták csökken kkenése Személyiség: Az egyén jellegzetes gondolkodási, érzelmi és viselkedéses mintái, melyek az egyén személyes stílusát meghatározzák és a környezettel való interakcióit befolyásolják. biológiai tényezık és környezeti, nevelési hatások A személyiségelméletek csoportjai: 1.Típuselméletek és tulajdonság- (vagy személyiségvonás-) elméletek 2.Fejlıdéselméletek 3.Dinamikus elméletek 4.Típustanok és személyiségvonás elméletek 2. Fejlıdéselméletek fejlıdés, érés legfontosabb szakaszai szakaszok jellemzıi és személyiségalakító hatásai éntudat Erikson modellje a pszichoszociális fejlıdésrıl 8 életkori ciklust különít el, melyek meghatározott sorrendben követik egymást (nem lehet felcserélni ıket, az epigenetikus elv szerint mőködnek). Az egyes ciklusokat kritikus idıszaknak nevezi, mert minden állomáson át kell esnünk egy normatív krízisen: erıfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az adott szinten megjelenı képességeinket megfelelıen kiterjesszük és birtokba vegyük. 1. szakasz: bizalom - bizalmatlanság (a csecsemıkor idıszaka, megtanulja hogyan kell kapni és elvenni (oralitáson keresztül) és megtanítja az anyát adni. Ha egymásra hangolódnak bizalom, ha nem, akkor bizalmatlanság alakul ki) "az vagyok, amiben reménykedem, s amilyen reményt nyújtok" 2. szakasz: autonómia - szégyen, kétely (korai gyermekkor, az analitás idıszaka. Lehetıvé válik az izommőködés akaratlagos irányítása, itt tudja átélni, hogy az anyától független, autonóm lény) "az vagyok, amit szabadon akarhatok"

8 3. szakasz: kezdeményezés - bőntudat (óvodáskor, fallikus fázis, az Ödipuszkomplexus megjelenése, Freud szerint az lehet a konfliktus és bőntudat feloldása, ha a gyerek az azonos nemő szülıvel azonosul) "az vagyok, aminek el tudom képzelni magam" 4. szakasz: teljesítmény - kisebbrendőség (iskoláskor, a teljesítményképesség idıszaka, latencia periódus. A gyerek élvezi, hogy aktív, produktív és alkot, de ha ezt nem tudja átélni, kisebbrendőségi érzés alakul ki benne) "az vagyok, amit mőködtetni tudok" 5. szakasz: identitás - szerepkonfúzió (serdülıkor, genitális fázis. Erikson szerint ez a legfontosabb, egyben legkritikusabb szakasz. Az identitáskrízis elnyúló idıszakát moratóriumnak nevezzük. Ekkor birkózik meg a serdülı a nemi éréssel, a felnıttszerep bizonytalanságaival és itt integrálja mindazt, amiket az elızı idıszakokból hozott magával) 6. szakasz: intimitás - izoláció (fiatal felnıttkor, meghaladjuk énes korszakunkat, az érett párválasztás idıszaka) "azok vagyunk, amit szeretünk" 7. szakasz: alkotóképesség - stagnálás (felnıttkor, az érett embert foglalkoztatja az utódok megteremtése, a róluk való gondoskodás, annak átélése, hogy szükség van rá. Akinek nincs meg ez a lehetısége, fokozatosan beszőkül, elsivárosodik) 8. szakasz: integritás - kétségbeesés (öregkor, megbékélt bölcsesség átélése pozitív esetben, negatív esetben pedig a halálfélelem kétségbeesése jellemzi. Erikson a teljesség kifejezést használja, ezzel a személyiség elfogadott egységére utal) "az vagyok, ami fennmarad belılem" Sportolói személyiség A sport hatással van a személyiség fejlıdésére és a személyiség fejlettsége meghatározó szerepet tölt be a teljesítményben. - vizsgálatok kétirányúak: egyrészt összehasonlító vizsgálatokat végeznek aktív sportolók és nem sportolók között, másrészt a kezdı, a haladó és az aktív sportolók személyiségét hasonlítják össze. az élsport olyan negatív tulajdonságokat eredményez, ami a társadalom számára nem hasznos, mint pl. az egoizmus, durvaság. a sportoló vitalitásban felülmúlja a nem sportolókat, szilárd az önértékelése, magabiztos az önérzete, tetterı, segítıkészség, akaraterı jellemzi. A sportolót gyors elhatározás, eleven tevékenységi vágy, nagyobb szintő agresszivitás jellemzi és ez megnyilvánul vérmérsékletének élénkségében, és érzelmi alkalmazkodó képességében is. a sportolók pozitív tulajdonságai, a nem sportolókkal szemben: fejlettebb önértékelés, önbizalom, önkontroll, nagyobb ambíció. Negatív tulajdonságok: egocentrizmus, szorongás, labilis érzések, kényszerképzet. Milyenek a bajnokok? Magas szintő arousal (éberség) önszabályozás (energikus, ellazult, félelem f nélkn lküli) li) Magasabb önbizalom Jobb figyelemösszpontos sszpontosítás Kontroll alatt, de erıltet ltetés s nélkn lkül Sporttal kapcsolatos pozitív v képzetek k és s gondolatok Eltökélts ltség és s elkötelezetts telezettség Céltudatosság Gondolkodást kontrolláló stratégi giák k (problémafelismer mafelismerı és s megoldó szemlélet) let) Jól l kidolgozott versenytervek Verseny elıtti pszichés s felkész szültségre vonatkozó tervek Jéghegy hatás Többszörös áramlatélmény (flow( flow) Fantasztikus bizalom a sikerben A negatív v környezeti k hatások kiküsz szöbölésese Személyiség problémák Személyiségfejlıdés folyamatában bekövetkezı törés, az alkalmazkodás fogyatékosságának a következménye Tünetértékő jelzések, amelyek lelki zavarra utalnak: teljesítménycsökkenés, fıleg versenyen indokolatlanul nagy izgalom verseny elıtt, alatt fokozott ingerültség, érzékenység, sértıdöttség vádaskodás (edzı, szülı iránt) elbizonytalanodás, visszahúzódás sporttevékenység feladásának fontolgatása monotóniatőrés csökkenése figyelem koncentrációjának csökkenése céltalanság, céltévesztés önértékelési bizonytalanság saját maga leértékelése alvási és étkezési zavar Táplálkozási zavarok. Anorexia nervosa és bulimia nervosa Fizikai jellemzık A kívánt sportteljesítmény szempontjából kívánt súlyvesztésen kívüli jelentıs súlyvesztés Gyakori és általában szélsıséges súlyingadozások Alacsony súly, hatalmas mennyiségek elfogyasztása ellenére (BN) Amenorrhea v rendszertelen menstruáció A csontok ásványianyag tartalmának csökkenése Törés erıteljesebb nyomás hatására Dehidráció (vízvesztés) Hiperaktivitás Elektrolízis háztartás felborulása Brachicardia: lelassult, csökkent szívverés (percenként 50-nél kevesebb) A megszokottnál jelentısebb kimerültség, fáradtság Gastrointestinalis problémák (pl. székrekedés, hasmenés, puffadás, ebédutáni kellemetlen érzések) Hipotermia (AN): alacsony hımérséklet Lanugo: magzati szırzet (AN) Izomgörcsök, izomgyengeség vagy mindkettı Duzzadt nyirokcsomók

9 Pszichológiai és viselkedéses jellemzık A teljesítményhez kapcsolódó és nem kapcsolódó szorongás Az evés és evési helyzet elkerülése Kövér vagyok érzés, annak ellenére, hogy vékony A gyarapodással vagy súlytartással szembeni ellenállás A megjelenés, egészség vagy sportteljesítmény szempontjából szükségtelen diéta Kóros falásrohamok (BI, BN) Izgatottság, ha ezeket megszakítják Szokatlan súlymérési viselkedés (fokozott, visszautasítás, negatív reakció) Kényszeresség és rigiditás, különösen a táplálkozás és testedzés terén Túlzott vagy kötelezınek érzett testedzés, a kötelezın kívül Sérülés alatti edzés, orvos tiltás ellenére Féktelenség, nyugtalanság Szociális visszahúzódás Depresszió és álmatlanság A mosdó fokozott használata (BN) Önkritika, különösen a testet, testsúlyt és a teljesítményt illetıen Bizonyos anyagokkal való visszaélés Has- és /vagy vízhajtók szedése Az edzı és szülı közti kapcsolat a fiatalkori sportban Sportháromszög: edzı, sportoló, szülı Fejlıdési és professzionális modellek: - Fiatalkori sport: - kívánt fizikai és pszichológiai készségek kialakítása - pedagógiai hatás Professzionális sport: termékorientáció, azaz gyızelem A fiatalkori sport céljai: Fizikai elınyök: sportkészségek, egészséges életmód Pszichológiai elınyök: Szociális tevékenység Családi összetartozás érzése Szórakozás Miniatőr felnıtt Erıfeszítés jelentısége önfegyelem, tiszteletadás, versenyzıképesség, együttmőködés, tiszteletadás Fiatal sportolókkal folytatott kutatás (amit a fiatal sportoló szeretne elérni)- fontossági sorrendben A, jó móka, jó szórakozás B, készségfejlesztés, új készségek elsajátítása C, izgalom és borzongás D, barátokkal együtt töltött idı, új barátok szerzése E, siker vagy a gyızelem Saját érdeklıdés felcserélıdı szerepek csapdája : a szülı azonosul a gyerekével valamilyen mértékben, a gyerek a szülı kiterjesztésévé válik Sporteseményen való viselkedés Kétirányú kommunikáció Az érdektelen szülık: olyan mértékben figyelmen kívül hagyják a csapattevékenységeket, hogy a gyerek feszültté és zavarttá válik. A szülık szerepe és felelıssége 1. képesek-e osztozni a gyerekükön: bizalom az edzı iránt 2. képesek-e elfogadni a gyerekük csalódottságát?: a kudarc, csalódás feldolgozása 3. képesek-e a szülık önkontrollt mutatni a gyereküknek?: követendı modell 4. képesek-e a szülık idıt szánni a gyerekükre?: 5. képesek-e a szülık hagyni, hogy a gyerekük önálló döntést hozzon?:döntések és következmények felvállalása A túlkritizáló szülık: Ezek a szülık gyakran összeszidják és lehordják a gyereket. Soha nem elégedettek a gyerek teljesítményével. Úgy tőnik, mintha ez sokkal inkább az ı játszmájuk lenne, mintsem a gyereké.

10 3. A kispad mögül kiabáló szülık: Néhány szülı úgy tőnik, mintha bırtüdıvel vagy különösen magas és erıs hangszálakkal született volna. İk azok, akik direkt a kispad mögött foglalnak helyett, veszélybe sodorva ezzel az edzı dobhártyájának épségét. Folyamatosan lármáznak, tombolnak és mindenki más hangját el akarják nyomni, még az edzıét is. 4. Az önkéntes edzık : ezek a szülık gyakran állnak a kispad mellett, és osztogatják a jó tanácsaikat. Ez nagyon zavaró lehet az edzı, és a csapat számára is. 5. A túlvédelmezı szülık: İk általában a sportolók anyukái. Folyamatosan aggodalmaskodnak és figyelnek, miközben a gyerekük játszik. Gyakran fenyegetıznek azzal, hogy megtiltják a gyereknek a sportot, mert az túl veszélyes számára. Pszichológiai okok A droggal való visszaélés pszichológiai és szociális háttere Élvezeti drogok hátterében pszichológiai és érzelmi okok 1.Stressz és szorongás: stresszkezelés célú drogfogyasztás -Csökkenti az állandó teljesítmény miatti nyomást és stresszt -Rövid távú megközelítés, olyan mint egy kocsi -Sportolók között ez a forma elterjedtebb -A nyomás többféle formája: tanulás, edzés, fizikai kimerítés, gyızelem, többiek magas elvárásai, idıi korlátok) 2. Unalom -Hétvégéken vagy csapateseményeken -Tapasztalatait szociális csoportokban éli meg 3. Személyes problémák - Reakció a sporttól független személyes problémákra, személyes háttér lehet a támogatás a fokozott stressz forrása is 4. Alacsony önbizalom Saját képességeikkel kapcsolatos kétségek Önbizalomerısítés Aggodalom a versenybemaradással kapcsolatban Agresszív viselkedés táplálása, testméretnövelés 5. Superman-komplexus Felette áll a drog káros hatásainak Olyan fizikai képességek, melyekkel örökre így fog kinézni Szociális okok: 1. A kortársak nyomása és elfogadása - serdülıkor: fogékony a kortársak hatására 2. Modellek - Modelláló hatás: megfigyelt személy viselkedését utánozzuk - Média szerepe, profi sportolók drogvisszaélése 3. Szociális támogatás - Izom átmérı és erınövekedés az edzı és csapattársak elismerését váltja ki - Edzık gyakran nem adnak érzelmi és szociális támogatást, nem tud senkihez fordulni - Telj. Növelés, stresszel való megküzdés, unalomenyhítés 6. Maximalizmus Sosem elégedett a teljesítményével, a jó sohasem elég jó, nincs különbség reális és ideális között Elérhetı kiválóság elıl kitér elérhetetlen tökéletesség miatt Mentálisan menekül a saját irreálisan magas céljai elıl Fizikai jelek A drogfogyasztás fizikai, viselkedési, emocionális és kognitív jelei Bevérzett szemek Szürke karikák a szemek alatt Állandó izzadás Megnövekedett érzékenység az érintésre, szagokra és hangokra Krónikus fáradtság Problémák a normális testhımérséklet fenntartásával (vagy fázik vagy melege van) Viselkedéses jelek Szokatlanul titkolózó magatartás Az edzés és iskola irányába megnövekedett ellenállás Apatikus attitőd az iskola felé Gyenge iskolai teljesítmény Szociális elszigeteltség Gyakran kifut a pénzbıl Megbízhatatlanság Magas kockázatvállalási viselkedés Az öltözködési stílus megváltozása Új baráti kör

11 Emocionális jelek Extrém hangulati ingadozások Ingerlékenység Fokozott reaktivitás Csökkenı gyengédség Kognitív jelek Csökkent mentális kapacitás Rendellenes gondolkodás Növekedett feledékenység A problémák tagadása Superman- komplexus Rövidült figyelmi szakaszok Öngyilkossági gondolatok Krónikus fizikai fáradtság Megnövekedett agresszió /rosszindulatúság Visszatérı depressziós epizódok

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása

-az érett, fejlett, döntésre kész személyiség kialakulásának akadályozása A SZERVEZETEK ELMÉLETEI A szervezet, mint gép Ennek a szemléletnek a lényege az, hogy a szervezet bizonyos célok elérése érdekében ésszerően strukturált munkatevékenységek és munkakörök összessége, amelyben

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK

ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK ÖNISMERET FEJLESZTÉS TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 Tranzakció-analízis... 3 2.1 Tranzakciók... 3 3 Önkép önértékelés - önbizalom... 5 4 Külsı belsı kontrollhit... 5 5 A legfontosabb lépések és kérdések...10

Részletesebben

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges)

P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) P11P0001 A felsoroltak közül melyek tartoznak az orvosi alapkompetenciák közé? (három jó válasz lehetséges) Kulturális kompetencia Természetgyógyászati ismeretek Szakmaiság Akupunktúra Társas és kommunikációs

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR Ψ Szerkesztette: BARANYA ISTVÁN pszichológus 2011. 1 A Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Absztinencia: a szenvedélytől

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS BÖRÖNDI-FÜLÖP NIKOLETTA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2012 Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Kereskedelem Tanszék A doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ

Részletesebben

Mit ér a tehetség motiváció nélkül?

Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Séra László Mit ér a tehetség motiváció nélkül? Elıadás az Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központban, Pécs, 2010. november 10-én (kézirat) Tartalom i. rész - A motiváció fogalma, jelentısége

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése

A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése SÉRÜLÉS, TRAUMA, KRÍZIS JÓVÁTÉTEL, TERÁPIA A Magyar Individuálpszichológiai Egyesület XV. Vándorgyőlése Helyszín: Vakok Általános Iskolája és Diákotthona - Nádor terem (1146 Budapest XIV. kerület, Ajtósi

Részletesebben

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier

Mentálhigiéné. sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier Mentálhigiéné sajnos az egészség minden javak között az, melyre az ember a legkevesebb figyelmet fordítja Mercier A mentálhigiéne szó a köznyelvben a lelki egészséget jelenti. A fogalomnak két nagy értelmezési

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Mesterséges mennyországok?

Mesterséges mennyországok? Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Mesterséges mennyországok? A kábítószer-fogyasztás összefüggései az életcélokkal, a spiritualitással és a vallásossággal Készítette: Mészáros

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

Szervezeti kommunikáció

Szervezeti kommunikáció SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET Szervezeti kommunikáció Dr. Komor Levente Gödöllı 2008 BEVEZETİ... 5 1. KLASSZIKUS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen

Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Dráma más szerepben Dramatikus módszerekkel problémáink ellen A dolgozatot készítette Kaszás Lilla Ifjúságsegítı

Részletesebben

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint!

B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! B1. Tétel Mutassa be a marketingkutatás leggyakrabban alkalmazott eljárásait a felhasználás célja szerint! Marketingkutatás A marketingkutatás olyan objektív formális eljárás, amely a marketing döntéshozatalt

Részletesebben

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997)

GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK. A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) GILLES DE LA TOURETTE SZINDRÓMA ÚTMUTATÓ TANÁROKNAK A Német Tourette Társaság (TGD) kiadványa (1997) A 2002-es kiadás pdf formátumban és az Interneten is elérhetı a www.tourette.de honlapon (németül).

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben