Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés"

Átírás

1 Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés 1. Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész, Thalesz, Démokrítosz) - Felvilágosodás: tudat helyett lélek, önmegfigyelés képességpszichológia asszociációs pszichológia - XIX. sz közepe: pszichofizika 2. Tudományos pszichológia A, XIX. sz irányzatok -Wundt 1879: pszichológia atyja -Lipcsei labor -Önmegfigyelés és rendszeres kísérletezés -Tudatlélektan -Darwin: evolúciós pszichológia -Galton: humángenetika B, XX. századi irányzatok 1. Viselkedéslélektan (behaviorizmus) - S-R pszichológia (inger-válasz) - Fekete doboz - S-R-O organizmikus belsı állapot - Tanulás jelensége - Pavlov: reflexológia, klasszikus kondícionálás - Thorndike, Skinner: macskák, patkányok, operáns kondícionálás 2. Alaklélektan (Gestalt) -Az egész több, mint részek összessége

2 3. Pszichoanalízis Freud kanapéja

3 A pszichológia nézıpontjai Biológiai nézıpont 5. Fenomenológia -Carl Rogers: humanisztikus pszichológia - Beleérzés, elfogadás, hitelesség Behaviorista Kognitív Pszichoanalitikus Fenomenológiai Tárgya szerint (mit vizsgál) Emberlélektan Egyénlélektan normális jelenségek kóros jelenségek Társas lélektan (szociálpszichológia) elıítélet csoportos vonzás (pl. meccs) Állatlélektan Kriminálpszichológia Célja szerint Általános lélektan jellemzı mőködések Összehasonlító lélektan Összehasonlító állatlélektan állatkísérletek Differenciálpszichológia és pszichodiagnosztika az egyéni különbségeket próbálja feltárni Fejlıdéslélektan az egyéni sajátosságok korok, korosztályok szerint Nemek lélektana (szexuálpszichológia) Etnopszichológia (népek) A tevékenység jellege szerint (alkalmazási területek) Pedagógiai pszichológia Orvosi lélektan klinikai Pszichoterápia Munka lélektan (munkavégzés, környezeti tényezık, egészség ) szervezeti fejlesztések l emberi erıforrások hatékony beosztása ipari közlekedési mezıgazdasági Reklámpszichológia (színek, formák ) Mővészetpszichológia (alkotások ) Sportpszichológia Mi az érzékszervi nyelv? Az elsı ház nemcsak szilárdan megépített, hanem egészen különleges érzést közvetít. Ritkán kerül az ember kapcsolatba egy ilyen hellyel, mely a látogatót ennyire megérinti. Elég nagy ahhoz, hogy a korlátlan mozgásszabadság benyomását keltse, ugyanakkor a belsı udvar meleget sugároz és nagyon kellemes hangulatot. Egy olyan ház ez, amelyet az ember nagyon a szívén visel. A második ház szinte önmagáért beszél. Ez a ház igen nyugodt környéken fekszik. A madarak csicsergése az egyetlen zaj, melyet az ember séta közben hall. A ház belsı berendezése, mintha egyik híres regénybıl származna, mely oly sokat mesél a ház jellegérıl, hogy bizonyára megkérdezhetjük magunktól, hogy elengedhetünk-e magunk mellett egy ilyen ígéretes lehetıséget. A harmadik ház azonnal szembeszökı festıi kinézete miatt. Már az elsı pillantásra látható, hogy a tulajdonos figyelmet szentelt a kert és a belsı udvar színeinek összhatására. A háznak nagymérető ablakai vannak, így az ember élvezheti a csodálatos kilátást. Már szemet gyönyörködtetı építészeti megoldásai miatt is, láthatóan jó vásár ez a ház.

4 A pszichológia módszerei -Tapasztalatra épül empirikus tudomány empirikus módszerek - Alkalmazásuk célja alapján: -Kutatási módszerek -Vizsgálati módszerek 1. A megfigyelés - tervszerő, céltudatos, rendszeres - Önmegfigyelés (introspekció) - Mások megfigyelése (extrospekció) - Visszatekintve elemzés (retrospekció)-- esettanulmányok 2. A kísérlet -Elméleti hipotézis (feltevés) és kísérleti terv -Mindent a kísérletezı teremt meg -Állandó körülmények vannak, egy tényezıt változtatunk -Független változó -Függı változó Kísérletek típusai: kontrollcsoportos laboratóriumi természetes 3. Korrelációs módszer 4. Feltáró (explorációs módszerek) A, beszélgetés irányított szabad asszociációs klinikai B, írásos módszerek kérdıívek skálák szociometria 1. A tesztmódszer Vizsgálati módszerek Olyan feladat vagy feladatsorozat, amelynek teljesítése feltárja bizonyos pszichikus jelenségek pl. ismeretek, érzelmek meglétét. Jellemzıi: Könnyen kezelhetıek Rövid ideig tart Megfelelı normák és egységes értékelés Matematikailag jól értékelhetıek Viszonylag objektívek 1. Teljesítménytesztek - Elsajátított készségek-képességek, összetett feladat során - Intelligenciatesztek - Különbség az agyi mőködésekben

5 Speciális képességeket vizsgáló tesztek A projekciós tesztek TAT teszt Rorschach teszt Szondi teszt Feladatai, alkalmazási területe és s gyakorlati haszna 1. Elméleti szinten: A sportoló személyiségének és sporttevékenységének pszichológiai vizsgálata Az optimális teljesítményfokozás pszichológiai lehetıségeinek meghatározása A sportoló és környezete interakcióinak pszichológiai sajátosságait kutatja 2. Gyakorlati szempontból: Az egyes sportágak pszichológiai profiljának feltérképezése A sportolók pszichológiai alkalmasságának és beválásának megállapítása A sportoló pszichológiai felkészítése során alkalmazott eljárások elemzése A sportteljesítmény és optimális fejlesztése pszichológiai összetevıinek feltárása A csapat struktúra pszichológiai elemzése A sportolói teljesítmény A sportolói teljesítmény is egy olyan összetett tevékenység: instrumentális kompetenciák: a sportoló specifikus fizikai és szenzomotoros készségei és képességei; környezeti ingerek és teljesítményelvárások: azokat a verseny, interperszonális, szituációs és szervezeti körülményeket, témákat és kihívásokat foglalják magukba, melyeket a sportoló megtapasztal; diszpozíciós jellemzık: olyan intraperszonális jellemzıket foglalnak magukba, mint a megküzdési stílus és a kognitív-affektív sémák, melyek olyan pszichológiai sablonok, melyek alapján a sportolók észlelik, értelmezik és reagálnak a külsı és belsı teljesítményingerekre és elvárásokra; a viselkedési önszabályozás olyan kognitív, affektív, fiziológiai és viselkedési folyamatokat foglal magába, melyek a cél által meghatározott viselkedés alapjai (mint a teljesítmény). (MOORE és GARDNER, 2006) Ez a négy osztály: teljesítményfejlıdés (Performance Development, PD) teljesítménydiszfunkció (Performance Dysfunction, PDY) teljesítményromlás (Performance Impairment, PI) teljesítménykihagyás (Performance Termination, PT)

6 Módszerei 1. A teljesítm tmény fokozására alkalmas módszerek: m az arousal szabályoz lyozó technikák az imagináci ció a belsı beszéd a célállc llítások a figyelemkoncentráci ció növelésére irányul nyuló eljárások 2. A relaxáci ciós s technikák: az autogén n tréning a pszichotóni niás edzés Jacobson-féle progresszív v relaxáci ció mentális tréning imagináci ció Autogén n tréning Az autogén szó görög eredető, az autos jelentése ön, a genos szóé pedig származik, tehát valami önmagunkból származik. A sportban egyre szélesebb körben alkalmazott technika, amely az egységélmény, az éntudat és testtudat egybe olvadásának átélésére, koncentráció és aktivitás növekedésére ad lehetıséget. Emellett szomatikus hatásai: izomtónus-szabályozás, izomfeszültség megszüntetése, testi ellazulás, vérnyomás csökkenése, koncentratív átkapcsolás a nyugalmi tónusra, és 2-3órás alvásnak megfelelı pihentség szint elérése. Pszichotóni niás edzés A sportolónak egészségi és erınléti védelmet nyújt, feloldja szorongásait, gátlásait, megszünteti az esetleges neurovegetatív zavarokat, fokozza az önbizalmat. Mentális tréning A jó mozgássor begyakorlása, a hibás mozzanatok kijavítása, a sérülés utáni rehabilitáció meggyorsítása érdekében alkalmazott eljárás. A mozgások, mozgássorok gondolatban való, értelmi gyakorlását jelenti. Az imagináci ció A sportmozgások és versenyhelyzetek elképzelését jelenti, aminek jelentıs haszna lehet a jó eredmény elérésében. Pszichoterápi piás s módszerekm A sportpszichológiában alkalmazott pszichoterápiás módszerek legfıbb célja a mentális zavarok pszichológiai alapú gyógyítása, stresszhelyzetek megfelelı kezelése, és az emberi kapcsolatok harmonikusabbá tétele. Hazai tapasztalatokon alapuló gyakorlati tippek, tanácsok NE EMELD A LÁBAD! Nem -mel ne kezdjünk utasítást, mert ez az agy számára azonnali gátlást jelent. A mondat második részében elhangzó elkerülendı viselkedés képi szinten jelenik meg. Ebben az esetben a Ne emeld a lábad! mondat esetén a tiltószó megállítja a mozgást, utána pedig a hibás viselkedés képe jelenik meg. TARTSD LENN A LÁBAD FORDÍTSD A CSUKLÓDAT LEFELÉ Kerüljük a kizárólag korlátozott kóddal történı közlést. Kidolgozott kóddal közöljünk. Adjunk ok-okozati összefüggést. AZÉRT KELL A CSUKLÓDAT LEFELÉ FORDÍTANI, HOGY A LABDA A JÁTÉKTÉREN MARADJON Mindig a kívánt irányba ható utasítást adjuk.

7 1. Diagnosztikai fázisf Sportpszichológiai felkész szítı program Módszerek pszichológiai tesztek alkalmazása (ACSI-28, CSAI-2, Lüscher, Wartegg,, TOPS, szociometria) anamnézis, interjú (18 fı) f edzıkkel törtt rténı konzultáci ció A felkész szítés s szakasza Hagyományosan jellemzı sportpszichológiai problémák: szorongás, s, önbizalomhiány, ny, kimerülts ltség, elsı világverseny, szurkolói i nyomás s ( egy( ország g szurkol értünk és s számít ránk ), hibás s mozgássorok, mozgással kapcsolatos problémák k korrekciója, a kritikus helyzetekben átélt kudarcok, célformulc lformulák k hiánya, alapvetı mentális készsk szségek hiánya, szegényes kommunikáci ciós s készsk szségek, túlaktivált lt állapot, tv-s s meccsektıl l való félelem A sportpszichológiai felkész szítés s a következk vetkezıket ket tartalmazta (többt bbtényezıs, integrált sportpszichológiai felkész szítés) s) autogén és mentál tréning célkitőzés önbizalomfejlesztés figyelem fókuszf kuszálás kommunikáci ciós s készsk szségek fejlesztése se csapatépítés alkalmazott eszközök: k: - egy motívum állat kiválaszt lasztásasa - üvegbúra, üvegharang - dísztribün optimális teljesítm tmény képe k (fotóalbum) 3. Értékelés s szakasza A felkész szítés s hatékonys konyságának nak értékelése a sportolók újratesztelése se által. A program hatékonys konysága a következk vetkezı faktorokban volt szignifikáns: ns: relaxáci ciós s képessk pesség automatikusság belsı beszéd negatív v gondolati minták csökken kkenése Személyiség: Az egyén jellegzetes gondolkodási, érzelmi és viselkedéses mintái, melyek az egyén személyes stílusát meghatározzák és a környezettel való interakcióit befolyásolják. biológiai tényezık és környezeti, nevelési hatások A személyiségelméletek csoportjai: 1.Típuselméletek és tulajdonság- (vagy személyiségvonás-) elméletek 2.Fejlıdéselméletek 3.Dinamikus elméletek 4.Típustanok és személyiségvonás elméletek 2. Fejlıdéselméletek fejlıdés, érés legfontosabb szakaszai szakaszok jellemzıi és személyiségalakító hatásai éntudat Erikson modellje a pszichoszociális fejlıdésrıl 8 életkori ciklust különít el, melyek meghatározott sorrendben követik egymást (nem lehet felcserélni ıket, az epigenetikus elv szerint mőködnek). Az egyes ciklusokat kritikus idıszaknak nevezi, mert minden állomáson át kell esnünk egy normatív krízisen: erıfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az adott szinten megjelenı képességeinket megfelelıen kiterjesszük és birtokba vegyük. 1. szakasz: bizalom - bizalmatlanság (a csecsemıkor idıszaka, megtanulja hogyan kell kapni és elvenni (oralitáson keresztül) és megtanítja az anyát adni. Ha egymásra hangolódnak bizalom, ha nem, akkor bizalmatlanság alakul ki) "az vagyok, amiben reménykedem, s amilyen reményt nyújtok" 2. szakasz: autonómia - szégyen, kétely (korai gyermekkor, az analitás idıszaka. Lehetıvé válik az izommőködés akaratlagos irányítása, itt tudja átélni, hogy az anyától független, autonóm lény) "az vagyok, amit szabadon akarhatok"

8 3. szakasz: kezdeményezés - bőntudat (óvodáskor, fallikus fázis, az Ödipuszkomplexus megjelenése, Freud szerint az lehet a konfliktus és bőntudat feloldása, ha a gyerek az azonos nemő szülıvel azonosul) "az vagyok, aminek el tudom képzelni magam" 4. szakasz: teljesítmény - kisebbrendőség (iskoláskor, a teljesítményképesség idıszaka, latencia periódus. A gyerek élvezi, hogy aktív, produktív és alkot, de ha ezt nem tudja átélni, kisebbrendőségi érzés alakul ki benne) "az vagyok, amit mőködtetni tudok" 5. szakasz: identitás - szerepkonfúzió (serdülıkor, genitális fázis. Erikson szerint ez a legfontosabb, egyben legkritikusabb szakasz. Az identitáskrízis elnyúló idıszakát moratóriumnak nevezzük. Ekkor birkózik meg a serdülı a nemi éréssel, a felnıttszerep bizonytalanságaival és itt integrálja mindazt, amiket az elızı idıszakokból hozott magával) 6. szakasz: intimitás - izoláció (fiatal felnıttkor, meghaladjuk énes korszakunkat, az érett párválasztás idıszaka) "azok vagyunk, amit szeretünk" 7. szakasz: alkotóképesség - stagnálás (felnıttkor, az érett embert foglalkoztatja az utódok megteremtése, a róluk való gondoskodás, annak átélése, hogy szükség van rá. Akinek nincs meg ez a lehetısége, fokozatosan beszőkül, elsivárosodik) 8. szakasz: integritás - kétségbeesés (öregkor, megbékélt bölcsesség átélése pozitív esetben, negatív esetben pedig a halálfélelem kétségbeesése jellemzi. Erikson a teljesség kifejezést használja, ezzel a személyiség elfogadott egységére utal) "az vagyok, ami fennmarad belılem" Sportolói személyiség A sport hatással van a személyiség fejlıdésére és a személyiség fejlettsége meghatározó szerepet tölt be a teljesítményben. - vizsgálatok kétirányúak: egyrészt összehasonlító vizsgálatokat végeznek aktív sportolók és nem sportolók között, másrészt a kezdı, a haladó és az aktív sportolók személyiségét hasonlítják össze. az élsport olyan negatív tulajdonságokat eredményez, ami a társadalom számára nem hasznos, mint pl. az egoizmus, durvaság. a sportoló vitalitásban felülmúlja a nem sportolókat, szilárd az önértékelése, magabiztos az önérzete, tetterı, segítıkészség, akaraterı jellemzi. A sportolót gyors elhatározás, eleven tevékenységi vágy, nagyobb szintő agresszivitás jellemzi és ez megnyilvánul vérmérsékletének élénkségében, és érzelmi alkalmazkodó képességében is. a sportolók pozitív tulajdonságai, a nem sportolókkal szemben: fejlettebb önértékelés, önbizalom, önkontroll, nagyobb ambíció. Negatív tulajdonságok: egocentrizmus, szorongás, labilis érzések, kényszerképzet. Milyenek a bajnokok? Magas szintő arousal (éberség) önszabályozás (energikus, ellazult, félelem f nélkn lküli) li) Magasabb önbizalom Jobb figyelemösszpontos sszpontosítás Kontroll alatt, de erıltet ltetés s nélkn lkül Sporttal kapcsolatos pozitív v képzetek k és s gondolatok Eltökélts ltség és s elkötelezetts telezettség Céltudatosság Gondolkodást kontrolláló stratégi giák k (problémafelismer mafelismerı és s megoldó szemlélet) let) Jól l kidolgozott versenytervek Verseny elıtti pszichés s felkész szültségre vonatkozó tervek Jéghegy hatás Többszörös áramlatélmény (flow( flow) Fantasztikus bizalom a sikerben A negatív v környezeti k hatások kiküsz szöbölésese Személyiség problémák Személyiségfejlıdés folyamatában bekövetkezı törés, az alkalmazkodás fogyatékosságának a következménye Tünetértékő jelzések, amelyek lelki zavarra utalnak: teljesítménycsökkenés, fıleg versenyen indokolatlanul nagy izgalom verseny elıtt, alatt fokozott ingerültség, érzékenység, sértıdöttség vádaskodás (edzı, szülı iránt) elbizonytalanodás, visszahúzódás sporttevékenység feladásának fontolgatása monotóniatőrés csökkenése figyelem koncentrációjának csökkenése céltalanság, céltévesztés önértékelési bizonytalanság saját maga leértékelése alvási és étkezési zavar Táplálkozási zavarok. Anorexia nervosa és bulimia nervosa Fizikai jellemzık A kívánt sportteljesítmény szempontjából kívánt súlyvesztésen kívüli jelentıs súlyvesztés Gyakori és általában szélsıséges súlyingadozások Alacsony súly, hatalmas mennyiségek elfogyasztása ellenére (BN) Amenorrhea v rendszertelen menstruáció A csontok ásványianyag tartalmának csökkenése Törés erıteljesebb nyomás hatására Dehidráció (vízvesztés) Hiperaktivitás Elektrolízis háztartás felborulása Brachicardia: lelassult, csökkent szívverés (percenként 50-nél kevesebb) A megszokottnál jelentısebb kimerültség, fáradtság Gastrointestinalis problémák (pl. székrekedés, hasmenés, puffadás, ebédutáni kellemetlen érzések) Hipotermia (AN): alacsony hımérséklet Lanugo: magzati szırzet (AN) Izomgörcsök, izomgyengeség vagy mindkettı Duzzadt nyirokcsomók

9 Pszichológiai és viselkedéses jellemzık A teljesítményhez kapcsolódó és nem kapcsolódó szorongás Az evés és evési helyzet elkerülése Kövér vagyok érzés, annak ellenére, hogy vékony A gyarapodással vagy súlytartással szembeni ellenállás A megjelenés, egészség vagy sportteljesítmény szempontjából szükségtelen diéta Kóros falásrohamok (BI, BN) Izgatottság, ha ezeket megszakítják Szokatlan súlymérési viselkedés (fokozott, visszautasítás, negatív reakció) Kényszeresség és rigiditás, különösen a táplálkozás és testedzés terén Túlzott vagy kötelezınek érzett testedzés, a kötelezın kívül Sérülés alatti edzés, orvos tiltás ellenére Féktelenség, nyugtalanság Szociális visszahúzódás Depresszió és álmatlanság A mosdó fokozott használata (BN) Önkritika, különösen a testet, testsúlyt és a teljesítményt illetıen Bizonyos anyagokkal való visszaélés Has- és /vagy vízhajtók szedése Az edzı és szülı közti kapcsolat a fiatalkori sportban Sportháromszög: edzı, sportoló, szülı Fejlıdési és professzionális modellek: - Fiatalkori sport: - kívánt fizikai és pszichológiai készségek kialakítása - pedagógiai hatás Professzionális sport: termékorientáció, azaz gyızelem A fiatalkori sport céljai: Fizikai elınyök: sportkészségek, egészséges életmód Pszichológiai elınyök: Szociális tevékenység Családi összetartozás érzése Szórakozás Miniatőr felnıtt Erıfeszítés jelentısége önfegyelem, tiszteletadás, versenyzıképesség, együttmőködés, tiszteletadás Fiatal sportolókkal folytatott kutatás (amit a fiatal sportoló szeretne elérni)- fontossági sorrendben A, jó móka, jó szórakozás B, készségfejlesztés, új készségek elsajátítása C, izgalom és borzongás D, barátokkal együtt töltött idı, új barátok szerzése E, siker vagy a gyızelem Saját érdeklıdés felcserélıdı szerepek csapdája : a szülı azonosul a gyerekével valamilyen mértékben, a gyerek a szülı kiterjesztésévé válik Sporteseményen való viselkedés Kétirányú kommunikáció Az érdektelen szülık: olyan mértékben figyelmen kívül hagyják a csapattevékenységeket, hogy a gyerek feszültté és zavarttá válik. A szülık szerepe és felelıssége 1. képesek-e osztozni a gyerekükön: bizalom az edzı iránt 2. képesek-e elfogadni a gyerekük csalódottságát?: a kudarc, csalódás feldolgozása 3. képesek-e a szülık önkontrollt mutatni a gyereküknek?: követendı modell 4. képesek-e a szülık idıt szánni a gyerekükre?: 5. képesek-e a szülık hagyni, hogy a gyerekük önálló döntést hozzon?:döntések és következmények felvállalása A túlkritizáló szülık: Ezek a szülık gyakran összeszidják és lehordják a gyereket. Soha nem elégedettek a gyerek teljesítményével. Úgy tőnik, mintha ez sokkal inkább az ı játszmájuk lenne, mintsem a gyereké.

10 3. A kispad mögül kiabáló szülık: Néhány szülı úgy tőnik, mintha bırtüdıvel vagy különösen magas és erıs hangszálakkal született volna. İk azok, akik direkt a kispad mögött foglalnak helyett, veszélybe sodorva ezzel az edzı dobhártyájának épségét. Folyamatosan lármáznak, tombolnak és mindenki más hangját el akarják nyomni, még az edzıét is. 4. Az önkéntes edzık : ezek a szülık gyakran állnak a kispad mellett, és osztogatják a jó tanácsaikat. Ez nagyon zavaró lehet az edzı, és a csapat számára is. 5. A túlvédelmezı szülık: İk általában a sportolók anyukái. Folyamatosan aggodalmaskodnak és figyelnek, miközben a gyerekük játszik. Gyakran fenyegetıznek azzal, hogy megtiltják a gyereknek a sportot, mert az túl veszélyes számára. Pszichológiai okok A droggal való visszaélés pszichológiai és szociális háttere Élvezeti drogok hátterében pszichológiai és érzelmi okok 1.Stressz és szorongás: stresszkezelés célú drogfogyasztás -Csökkenti az állandó teljesítmény miatti nyomást és stresszt -Rövid távú megközelítés, olyan mint egy kocsi -Sportolók között ez a forma elterjedtebb -A nyomás többféle formája: tanulás, edzés, fizikai kimerítés, gyızelem, többiek magas elvárásai, idıi korlátok) 2. Unalom -Hétvégéken vagy csapateseményeken -Tapasztalatait szociális csoportokban éli meg 3. Személyes problémák - Reakció a sporttól független személyes problémákra, személyes háttér lehet a támogatás a fokozott stressz forrása is 4. Alacsony önbizalom Saját képességeikkel kapcsolatos kétségek Önbizalomerısítés Aggodalom a versenybemaradással kapcsolatban Agresszív viselkedés táplálása, testméretnövelés 5. Superman-komplexus Felette áll a drog káros hatásainak Olyan fizikai képességek, melyekkel örökre így fog kinézni Szociális okok: 1. A kortársak nyomása és elfogadása - serdülıkor: fogékony a kortársak hatására 2. Modellek - Modelláló hatás: megfigyelt személy viselkedését utánozzuk - Média szerepe, profi sportolók drogvisszaélése 3. Szociális támogatás - Izom átmérı és erınövekedés az edzı és csapattársak elismerését váltja ki - Edzık gyakran nem adnak érzelmi és szociális támogatást, nem tud senkihez fordulni - Telj. Növelés, stresszel való megküzdés, unalomenyhítés 6. Maximalizmus Sosem elégedett a teljesítményével, a jó sohasem elég jó, nincs különbség reális és ideális között Elérhetı kiválóság elıl kitér elérhetetlen tökéletesség miatt Mentálisan menekül a saját irreálisan magas céljai elıl Fizikai jelek A drogfogyasztás fizikai, viselkedési, emocionális és kognitív jelei Bevérzett szemek Szürke karikák a szemek alatt Állandó izzadás Megnövekedett érzékenység az érintésre, szagokra és hangokra Krónikus fáradtság Problémák a normális testhımérséklet fenntartásával (vagy fázik vagy melege van) Viselkedéses jelek Szokatlanul titkolózó magatartás Az edzés és iskola irányába megnövekedett ellenállás Apatikus attitőd az iskola felé Gyenge iskolai teljesítmény Szociális elszigeteltség Gyakran kifut a pénzbıl Megbízhatatlanság Magas kockázatvállalási viselkedés Az öltözködési stílus megváltozása Új baráti kör

11 Emocionális jelek Extrém hangulati ingadozások Ingerlékenység Fokozott reaktivitás Csökkenı gyengédség Kognitív jelek Csökkent mentális kapacitás Rendellenes gondolkodás Növekedett feledékenység A problémák tagadása Superman- komplexus Rövidült figyelmi szakaszok Öngyilkossági gondolatok Krónikus fizikai fáradtság Megnövekedett agresszió /rosszindulatúság Visszatérı depressziós epizódok

Sportpszichológia. fizikai. motoros. környezet. személyiség

Sportpszichológia. fizikai. motoros. környezet. személyiség Sportpszichológia fizikai motoros személyiség környezet Az első ház nemcsak szilárdan megépített, hanem egészen különleges érzést közvetít. Ritkán kerül az ember kapcsolatba egy ilyen hellyel, mely a látogatót

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt

lyiségzavarok Dr. Unoka Zsolt Sémakérdıív v a személyis lyiségzavarok mérésében Dr. Unoka Zsolt Személyis lyiségzavarok DSM-IV rendszere Személyiségzavarok általános kritériumai: 1. kogníciók (az a mód, ahogy önmagát, a másikat és

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások

Pszichológia, pszichoszomatika vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulását befolyásoló

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése

Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Alkalmazott Sportpszichológiai Konferencia, 2014. április 16. Budapest, TF Utánpótláskorú válogatott férfi jégkorongozók sportpszichológiai felkészítése Egy képzeletbeli modell Tóth László A (pszichés)

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek.

Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Munkahelyi stressz és egészségügyi következményei. Stresszkezelési módszerek. Dr. Salavecz Gyöngyvér Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet egyetemi adjunktus, pszichológus, közgazdász Leggyakoribb

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából.

A Program 30.000 Ft támogatást nyert el Veszprém város önkormányzatának CIVIL ALAP pályázatából. VESZPRÉM JUTASI U. 79/A 8200 Adószám: 18935426-1-19 Számlaszám: 73200127-11255651 Veszprém, 2011-05-24 Az ÉP LÉLEK Közhasznú Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentése 1. BESZÁMOLÓ AZ ÉP LÉLEK EGYESÜLET

Részletesebben

Élversenyzők pszichológiai felkészítése

Élversenyzők pszichológiai felkészítése "Felszínre hozni mind,mi benne van, Egy parancs kötvén le, szeretet (Madách) Élversenyzők pszichológiai felkészítése Szilárdi Katalin Élversenyzők pszichológiai felkészítése 1. Kapcsolatfelvétel 2. Első

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

GRASSROOTS Gyermekvédelem

GRASSROOTS Gyermekvédelem GRASSROOTS Gyermekvédelem A gyermekbántalmazás A gyermekbántalmazás lényege a gyermekkel szembeni bárminemű rossz bánásmód egy szűk közösségen (pl:családon) belül, amelynek szerepe éppen a gyermek védelme

Részletesebben

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard

Kontrollcsoportok (viszonyítás): Gyermek standard (saját életkornak megfelelıen) Felnıtt standard Grafológiai elemzés összefoglaló A vizsgálat célja: achondropláziás ek és gyermekek mentális képességének vizsgálata, az esetleges tartalmi és/vagy fejlıdési sajátságok feltárása Vizsgálat körülményei:

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet

A család társas támogatása és a lelki egyensúly. Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet A család társas támogatása és a lelki egyensúly Dr. Purebl György egyetemi adjunktus, SE Magatartástudományi Intézet Vonatkoznak-e az alábbi állítások a XXI. század családjaira? Biztonságos kötődést és

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Stressz a mindennapjainkban rombol vagy épít? Rajtunk múlik? Fülöp Emıke klinikai szakpszichológus SE-ETK Alkalmazott Pszichológia Tanszék

Stressz a mindennapjainkban rombol vagy épít? Rajtunk múlik? Fülöp Emıke klinikai szakpszichológus SE-ETK Alkalmazott Pszichológia Tanszék Stressz a mindennapjainkban rombol vagy épít? Rajtunk múlik? Fülöp Emıke klinikai szakpszichológus SE-ETK Alkalmazott Pszichológia Tanszék KERÜLD A STRESSZT!? Az elmúlt 12 hónapban milyen mértékő stresszt

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16.

EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16. EGVE KÖZGYŰLÉS ÉS TALÁLKOZÓ 2014. május 15-16. A BURNOUT JELENSÉG VIZSGÁLATA EGY TÖBBPROFILÚ TÉRSÉGI KÓRHÁZBAN CSESZKÓ GÉZA DR. NAGY KATALIN egészségügyi szakmenedzser pszichiátriai gondozó Msc05, Msc12/A

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

A munkapszichológia egyes kérdései

A munkapszichológia egyes kérdései A munkapszichológia egyes kérdései Munka: olyan fizikai és szellemi tevékenység, melyet meghatározott cél érdekében, meghatározott idıben és helyen, pénz ellenében végez valaki. A munkapszichológia olyan

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. PSZICHOLÓGIA I. rész Miskolczi Mária 2012. 03. 08. A pszichológia tárgya -A pszichológia elnevezés görög eredetű szó, jelentése lélektan, a lélek tudománya. -A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika. Viselkedés-kardiológia

Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika. Viselkedés-kardiológia Dr. Égerházi Anikó Debreceni Egyetem KK Pszichiátriai Klinika Viselkedés-kardiológia A viselkedés-kardiológia fő területei Egészség magatartás Érzelmek Mentális beállítódás Stressz kezelés Szociális kapcsolatok

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája

A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája A gyógyíthatatlan betegek pszichodinamikus pszichoterápiája Riskó Ágnes Klinikai szakpszichológus, pszichoanalitikus Országos Onkológiai Intézet, A kemoterápia Az onkopszichológia meghatározása Új tudományág

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék

A meddőség a páciensek szemszögéből. Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék A meddőség a páciensek szemszögéből Borján Eszter Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Ápolástan Tanszék Egészség - betegség Az egészség nem csupán a betegség és nyomorékság hiánya, hanem a teljes

Részletesebben

MÉRNI A MÉRHETETLENT!

MÉRNI A MÉRHETETLENT! MÉRNI A MÉRHETETLENT! Avagy hogyan állapítható meg egy képzés gazdasági eredménye? Durugy András ügyvezetı 2007. május 16. Képzés, fejlesztés Szakmai képzések Magatartás fejlesztése Ismeretbıvítés Szemléletváltás

Részletesebben

Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja?

Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja? A pszichológia Pszichológia = lélektan Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja? - Démokritosz DÉMOKRITOSZ /ie:.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján

Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Bálint csoport a komplementer medicinában Személyes és szakmai továbbképzés esetmunka útján Dr. Harrach Andor Pszichiáter, pszichoszomatika és pszichoterápia szakorvos D SE Magatartástudomámyi Intézet,

Részletesebben

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010

Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek. Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 Asszertivitás viselkedésterápiás módszerek Perczel Forintos Dóra SE ÁOK Klinikai Pszichológiai Tanszék 2010 1 asserro (latin): igényelni, állítani valamit assertion (angol): magabiztosság, kiállás valakinek

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja?

Hol a lélek lakhelye? Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Hol tároljuk az emlékeinket? Mi az érzékelés módja? Pszichológia = lélektan Hol a lélek lakhelye? A pszichológia története Mi a gondolkozás szerve? Honnét származnak az ismereteink? Β. Μichael Thorne : A pszichológia története Glória Kiadó 2000 Hol tároljuk

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak IX. ea. A munkanélk lküliség és s a munkavégz gzés s dinamikája,

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A sporttehetség fejlesztés. Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen

A sporttehetség fejlesztés. Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen A sporttehetség fejlesztés integratív szemlélete Dr. Orosz Róbert Kék Bolygó Tehetségpont Debrecen A sporttehetség integratív szemléletű megközelítése A sporttehetség nem egy állandó személyiségvonás Személyes

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Pszichológia a labdarúgásban

Pszichológia a labdarúgásban EMELJÜK A SZINTET 1. Képzési Nap Pszichológia a labdarúgásban A szorongás mint teljesítménybefolyásoló tényező (Szorongáselméletek a sportban) Mi a szorongás? Érzelmi reakció Diffúz, strukturálatlan feszültség

Részletesebben

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata

Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék. Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata Karner Orsolya ELTE PPK Tanácsadás Pszichológiája Tanszék Álláskeresők részére nyújtott csoportos pályatanácsadás hatékonyságvizsgálata MPT Nagygyűlés Szombathely 2012. június 1. Társadalmi igény A társadalompolitikai

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

STEP program A MOL csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja. Dr. Bakos Beáta orvos tanácsadó

STEP program A MOL csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja. Dr. Bakos Beáta orvos tanácsadó STEP program A MOL csoport munkahelyi egészségfejlesztési programja Dr. Bakos Beáta orvos tanácsadó Az EU átlagnál rosszabb egészségi állapot Magyarországon és Szlovákiában Morbiditási-mortalitási mutatók

Részletesebben

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03.

Kerek Judit. fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület. Budapest, 2010. február 03. Az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület és a munkahelyi lelki egészségfejlesztés Kerek Judit fıtitkár Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Budapest, 2010. február 03. Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület

Részletesebben

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21.

Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája. Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az oszteoporosis nem gyógyszeres terápiája Dr. Brigovácz Éva SMKMOK 2015.01.21. Az orvoslás s a bizonytalanságok tudománya és s a valósz színűségek művészete. szete. William Osler Tények/ adatok Gyógyszeres

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

UEFA A A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN

UEFA A A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN A STRESSZ MEGJELENÉSI FORMÁI A LABDARÚGÁSBAN A labdarúgás megnövekedett teljesítmény kényszere és gyors változása jelentős terhet rak a résztvevőkre, játékosokra és edzőkre egyaránt. A feszültség feldolgozása,

Részletesebben