Pilisborosjenôi KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilisborosjenôi KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK"

Átírás

1 Pilisborosjenôi Hírmondó XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁPRILIS KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK Tisztelt Pilisborosjenõi Lakosok! A Képviselõ-testület februári rendes ülését napján tartotta. A Képviselô-testület elfogadta az elôzô ülés óta keletkezett határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A Képviselô-testület megismerte és elfogadta a települési fôépítész beszámolóját a településrendezési eszközök jelenlegi helyzetével és a folyamatba lévô, illetve várható módosításokkal kapcsolatosan. A településrendezési eszközök további módosítása tárgyában döntött a testület a már folyamatban lévô módosítási eljárás folyatatásáról. Elfogadásra került a évi költségvetési rendelet, mely teljes terjedelemben, táblázataival együtt megtekinthetô a honlapon. Az önkormányzati feladatok megvalósítására Ft és ugyanekkora kiadási oldal került betervezésre. A Képviselô-testület elfogadta a közalkalmazottak és a munkaszerzôdéssel dolgozók évi Cafetéria szabályzatát. A tavalyi évhez hasonlóan ezen dolgozók részére Ft éves Cafeteria keretet biztosított. A Képviselô-testület az elôzô évekhez hasonlóan 2,5 millió Ft éves keretösszegben támogatást nyújt a pilisborosjenôi civil szervezetek számára. Ezen szervezetek közé nem értendô, külön költségvetési soron szereplô további szervezetek, a Tûzoltóság és a Polgárôrség támogatását is. folytatja a további évekhez hasonlóan. A civil szervezetek évi támogatását a Képviselô-testület elôrébb hozta, így még a évi támogatások elszámolása elôtt, a költségvetési rendelet elfogadásával egy idôben dönthetett. A tételes támogatási összegek az alábbiak: Civil szervezet neve Pályázat címe évi támogatás (Ft) évi igényelt öszszeg (Ft) Megítélt összeg: Nebuló Alapítvány Kulturális programok támogatása Ft Pilisborosjenõi Kevélyhegyi Dalkõr Tréningek, fellépések Ft Pilisborosjenõi Kerekes Táncegyüttes Kerekes Népmûvészeti Fesztivál Ft Deutchklub Pilisborosjenõ Hagyományok ápolása Ft Nagycsaládosok Országos Egyesület Nagycsaládos Majális Ft Pilisborosjenõi Óvodáért Alapítvány Gumitégla fedés az óvodai hinták alá Ft JövõJenõ Pilisborosjenõ Ifjúsági Alapítvány Táborozás, játszóház mûködtetése Ft Lavina Sportegyesület 4. db kupa fordulón való részvétel Ft Pilisborosjenõért Alapítvány Kulturális örökség megóvása Ft Üröm-Pilisborosjenõ Református Társegyh. Szépkorúak Bibliakör kirándulása, imaház mûködtetése Ft NobilArt Mûvészeti Egyesület,,Falu Ünnep koncert Ft Összesen: Ft (Folytatás a 2. oldalon)

2 2 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ (Folytatás az 1. oldalról) A Képviselô-testület teljes mértékben támogatását fejezte ki Dienes Dóra Iskolaigazgató Asszonynak a tornaterem építése iránti igényével kapcsolatosan és határozattal is támogatta a KLIK és a Kormány felé írt kezdeményezést. Önkormányzatunk és iskolánk a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében szeretné megvalósítani a 0135/11 hrsz.-ú ingatlanon (AURA) "B" típusnagyságú tornaterem építését, mely 1000 m 2 bruttó alapterületû, 25x30 m 2 -es küzdôtérrel és kiszolgálóhelyiségekkel felszerelt építmény lenne. Önkormányzatunk a jogszabályi változásoknak és az állami támogatások részleges megvonásának megfelelôen módosította a szociális ellátásokra vonatkozó rendeletét. Ezen rendelet a kérelem nyomtatványokat tartalmazó mellékletekkel együtt szintén megtalálható a honlapon. A rendelet napjától hatályos. A pénzbeli ellátások kifizetésnek, folyósításának szabályai nem változtak lényegesen, azonban a támogatási formák lényeges módosításon mentek keresztül. A települési támogatás alábbi kiadások mérséklésére, csökkentésére nyújthatók: a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, és gázfogyasztás, csatorna használat, szemétszállítás, lakbér, albérleti díj) b) gyógyszerkiadásokhoz (megszûnt közgyógyellátás pótlására). Bevezetésre kerültek rendkívüli települési támogatások, melyek az alábbi célokra nyújthatók, rendkívüli élethelyzetbe került községi lakosok számára. a) a létfenntartást veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idôszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdô személyek számára, b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként, c) elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához. A Képviselô-testület döntött a évi tervezett beszerzésekrôl, melyek a közbeszerzési értékhatárokat meghaladják, az errôl szóló közbeszerzési terv szintén közzétételre került a honlapon. A KT meghallgatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról szóló beszámolót, és támogatását fejezte ki a Steinheim testvérvárossal való szoros, kulturális kapcsolat ápolása érdekében megszervezendô programsorozat megvalósítására vonatkozóan. A Képviselô- testület elfogadta a Duna-Vértes-Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társaság évi mûködésérôl, illetve a Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) évi mûködésérôl szóló beszámolót. A KT elfogadta a Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár évi mûködésérôl szóló beszámolót, valamint egyidejûleg jóváhagyta az intézmény évi rendezvénytervét. Támogatta továbbá a Könyvtár által benyújtandó érdekeltségnövelô pályázatot, a 800 ezer forintos pályázati keretösszeg 50%-áig terjedô önrésszel. A Képviselô-testület TÖOSZ kitüntetésre terjesztette fel alpolgármesterünket, Heves László-t. Képviselô-testületünk márciusi rendes ülését án tartotta. Ezen ülésén is az elôzô ülés óta hozott testületi határozatok végrehajtásának elfogadásával kezdte. A évi központi támogatások módosításai miatt a Képviselô-testület módosította a évi költségvetését, melynek zárszámadására az április ülésen fog sor kerülni. A Képviselô-testület módosította a Díszpolgári címrôl és a Pilisborosjenôért emlékéremrôl szóló rendeletét. A díszpolgári cím ezután nemcsak 3 évente, hanem minden évben odaítélhetô lesz, az emlékérem érdem pedig díszoklevél érdemmel helyettesítôdik, mely az egyes területekért, pl. kultúráért, nevelésért, stb, is odaítélhetô lesz. A rendeletnek megfelelôen az idei jelölések árpilis 30-ig nyújthatók be polgármester úrhoz. Itt hívom fel a figyelmet, hogy éljenek ezen jelölési jogukkal és lehetôségükkel, melynek különösebb formai elôírása nincs. A jelölt rövid méltatásával és a jelölés indoklásával várjuk szíves ajánlásukat. A Képviselô-testület elfogadta az iskola elsô félével munkájáról szóló beszámolót, kifejezte köszönetét az iskola igazgató és a pedagógusok munkája iránt, illetve kifejezetten megerôsítette azon szándékát, hogy a települési identitás és a közösségi kohézió érdekében továbbra is vállalja az iskola mûködtetését azt nem kívánja átadni a KLIK-nek. A Képviselô-testület megismerte és megtárgyalta a Magyar Közút Zrt. által a településen végzett évi munkájáról szóló beszámolót, azonban azt nem fogadta el, kiegészítésre visszaküldte azzal, hogy kéri a község közigazgatási területére vonatkozó részletes, a ráfordítások értékét is tartalmazó benyújtását, illetve az idei évre tervezett beruházások javítási munkák listáját. A Képviselô-testület döntött arról, hogy az 1/1 tulajdonában álló víziközmûveket nem kívánja állami tulajdonába átadni. A Képviselô-testület bérbe adta az ügyfélszolgálat egy részét a járási ügysegédek feladatellátása céljából jelképes összegért. A járási ügysegédek minden hétfôn közötti órában várják a pilisborosjenôi ügyfeleket a hivatal ügyfélszolgálatán, akikhez járási, fôként szociális ellátási ügyekben lehet fordulni. Amennyiben az ügyfelek ezen idôtartamban nem tudnak megjelenni az ügységednél, hivatalunk a továbbiakban is készségesen továbbítja a hozzánk benyújtott, de a járási hivatalhoz tartozó kérelmeket, megkereséseket. A Képviselô-testület elfogadta a évi belsô ellenôrzések tapasztalatairól és a belsô kontrollrendszer mûködésérôl szóló tájékoztatót, melyet az önkormányzat intézményeire vonatkoztak. A KT több területet vont belterületbe, fôként a tervezett szennyvízcsatorna-fejlesztés és szennyvíztisztító bôvítés pályázat elôkészületeként. Ezen területek az alábbiak: Pilisborosjenô külterületén a Süllô, Sas, Fogoly és Nyúl utcák menti /1-6., 2702/1-6. és hrsz-ek alatt nyilvántartott földrészletekbôl álló, jelenlegi belterületi közigazgatási határvonallal szomszédos 8,62 hektáros terület húzódik, mely jelenleg kertes mezôgazdasági besorolású. Pilisborosjenô külterületén a 019 hrsz. alatti nyilvántartott út északi oldalán a belterülettel határos, 018/2-6. hrsz. alatt nyilvántartott 4,23 hektáros terület húzódik,

3 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 3 mely jelenleg szántó besorolású. Pilisborosjenô külterületén a 019. hrsz. alatt nyilvántartott út és 024/25. hrsz., illetve már belterületbe csatolt 027/7. hrsz. alatt nyilvántartott területek határvonala, valamint a jelenlegi belterületi közigazgatási határvonal által szabott területen belül, a 027/8-10. hrsz. alatt nyilvántartott (III/B), valamint a már belterületbe vont 027/4-8. hrsz. és a 024/25. hrsz. alatt nyilvántartott területek határvonalai által szabott területen belüli, 027/1-3. hrsz. alatt nyilvántartott (III/A), 0,90 + 3,33 ha, összesen 4,23 hektáros területek húzódnak, melyek jelenleg szántó besorolásúak. Pilisborosjenô külterületén a 024/ hrsz. alatt nyilvántartott területek szabta közigazgatási határvonal által határolt területen belül, a 024/25 helyrajzi számú ingatlan menti területbôl a Tücsök utca mentén ~85 m mélységben közel 3,66 hektáros terület húzódik, mely jelenleg szántó besorolású. A belterületbe vonások feltétele, hogy a tulajdonosok kifizetik a területükre esô földvédelmi járulékot, illetve az Önkormányzattal településrendezési szerzôdést kötnek a közmûvekre és az utakra vonatkozóan. Önkormányzatunk a HÉSZ hatályát kiterjesztette az egész község területére a fenti belterületbe vonásokra tekintettel. A Képviselô-testület döntött újabb HÉSZ módosítás indításáról is. Megszavazták a módosítást tervezô cég megbízását. A Képviselô-testület a Falugondnok Nonprofit Kft cégformáját Kft-re módosítja a végelszámolás eljárás menetéhez igazítva. Küller János Polgármester Úr magánszemélyként vásárolt egy kis platós teherautót, és felajánlotta azt ingyenesen üzemeltetésre Önkormányzatunknak a községgazdálkodási feladatok ellátás érdekében. Képviselô-testületünk a felajánlást köszönettel elfogadta. A Green Garden Kft. által felajánlott, azonban az M0 nyomvonal építési tilalma miatt ellehetetlenül szennyvízátemelô bôvítéssel kapcsolatosan a Képviselô-testület felkérte a beruházót a fejlesztés pénzbeli ellenértékének megfizetésére, ennek hiányában keresetindításra hatalmazta fel a polgármestert. A Képviselô-testület döntött a csatornafejlesztési pályázat pályázatkoordinációs feladatainak ellátására, és a kiépítendô további szennyvíz- és vízellátás közmû terveztetésének feladataira vonatkozóan, vízjogi létesítési engedélyek megújításáról. A Képviselô-testület határozataival, rendeleteivel kapcsolatosan a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea jegyzô Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok! TÛZGYÚJTÁS ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS március 15-én lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet, mely megtiltotta a szabadtéri tûzgyújtást és égetést. Erre tekintettel több lakos keresett meg, vagy amiatt, hogy ô szeretne égetni, vagy amiatt, hogy a szomszédjában élôk miért égethetnek. A BM rendelet úgy fogalmaz, hogy ezen tilalmak akkor érvényesek, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. Településünkön van ilyen, a tûzgyújtást, égetést szabályozó helyi rendelet, és az Önkormányzatnak a rendelet megalkotására feljogosító törvényi felhatalmazását nem vonták vissza, így ez a továbbiakban is hatályban lehet. Ennek megfelelôen lehet tüzet gyújtani és kizárólag a kertben keletkezô, nem veszélyes hulladékokat égetni, azonban továbbra is csak pénteken és hétfôn reggel hat és este tíz óra között. Felhívom a figyelmet, hogy ahogyan az eddigiekben is, be kell tartani a tûzvédelmi szabályokat, pl. szeles idôben, éghetô anyag közelében, a szomszédos ingatlanokhoz közel a továbbiakban is tilos égetni. A vonatkozó rendeleti szabályok az alábbiak. Pilisborosjenô Község Önkormányzatának 7/2014. (VI.30) rendelete (hatályos napjától) a Pilisborosjenô Község területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról 37. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minôsülô hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minôsülô anyagot éget (mûanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), b) a jegyzô engedélye nélkül a mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget, c) kerti hulladék égetést nem hétfôn vagy pénteken 6-22 óra között végzi, d) szeles és száraz idôben hulladékot éget és tüzet gyújt, e) az ingatlanával (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkezô járdaszakasz tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelô rácsoknak folyamatos tisztántartásáról ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is nem végzi el. 38. (1) Aki tiltott, súlyosan közösségellenes magatartást valósít meg, ezertôl ötvenezer forintig terjedô helyszíni bírsággal, illetve ötezertôl százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírsággal sújtható. A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhetô. A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS, SAJÁT ÉS SZOMSZÉDAINK JAVAINAK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN, KÉREM A TûZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK SZÍVES BETARTÁSÁT. Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea jegyzô

4 4 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ ISKOLAI HÍREK ALSÓS FARSANG Idén a rönkhúzás délelôtt zajlott, így minden alsós diákunk részese lehetett. Délután a farsangi sokadalom ellepte az iskola épületét. Az ötletes jelmezek megtekintése után több program szórakoztatta a nagyérdemût. Lehetett pingpongozni, ügyességi játékokat próbálgatni, volt táncház, csapatverseny, arcfestés, krepp papírból virág készítése és természetesen büfé, gazdag kínálattal. Az érdeklôdôk száma egyre nô, az iskola aulájában alig fértünk el, mégis jó hangulatban telt el ez a délután. FELSÔS FARSANG Szerencsére,,ezek a mai fiatalok még mindig olyanok, mint mi voltunk a,,régi szép idôkben! Szeretnek jelmezben parádézni, bolondozni, vicces feladatokban megmérkôzni, tombolacéduláért megküzdeni Ennek köszönhetô, hogy az idei felsôs farsang is sok nevetéssel, tréfálkozással, izgalommal telt. Kedves diákok! Köszönjük a szép, emlékezetes estét! Tanáraitok SÍTÁBOR Nagy örömünkre, idén még a tavalyinál is több résztvevôje volt iskolánk sítábo-rának. Összesen negyvenen utaztunk az ausztriai Veitsch-be, hogy hódoljunk a síelés szenvedélyének. Felnôttek, kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakoztunk, a gyerekek roppant sokat fejlôdtek, hála remek oktatóinknak: Király Katának és Aczél Ferinek. A pályaszállás nyújtotta elônyöket a gyerekek ki is használták, hiszen még este is kimentek csúszkálni, szánkózni, board-ozni. A hosszú esti beszélgetések során lehetôségünk nyílt egymást kicsit közelebbrôl is megismerni, mindenképpen jót tett ez a tábor a szülôi közösségnek is. Köszönhetôen a pályafenntartó és iskolánk közti baráti viszonynak, a síbérletek árából 20%-ot iskolánk visszakapott, melyet digitális fejlesztésre fordítottunk. Távlati tervek: Jövôre mindenképpen új szállás után kell néznünk, mert a jelenlegit kinôttük. Feltétlenül viszünk magunkkal egy snowboard oktatót is, hiszen kis sportolóink meglehetôsen ügyesnek bizonyultak ezen a téren. Elképzelhetô, hogy a tábor hosszabb lesz egy nappal, hiszen haza sem akartunk jönni és nagyon gyorsan elrepült ez a négy nap. ZRÍNYI ILONA MEGYEI MATEMATIKA VERSENY február 20-án a Zrínyi Ilona Megyei Matematika Versenyen, az elôzô évekhez hasonlóan, most is sok tanulónk vett részt. Észak-Pest megye versenyének helyszíne Pilisvörösvár volt. Iskolánkból 55 tanuló képviseltette magát. Közülük külön gratulálunk a dobogós helyezetteknek. Az alsó tagozat három legjobb versenyzôje: 1. helyezett: Papp Georgina (3.b) 2. helyezett: Négyessy Júlia (3.b) 3. helyezett: KatonaNoémi (4.o.) A felsô tagozat három legjobb versenyzôje: 1. helyezett: Jakab Noémi (7.o.) 2. helyezett: Mocsári Benedek (7.o.) 3. helyezett: Csiszár Hanna (7.o.) A csapatversenyben élen 1. helyezettként a 7. osztály 2. helyezettként a 3.b osztály és 3. helyezettként az 5. évfolyam végzett. Tanulóink eredményei az iskola (www.iskola.pilisborosjeno.hu/verseny-eredmenyek) illetve a szervezôk (www.mategye.hu) honlapjáról is megtekinthetôk. KÖZPONTI EREDMÉNYEK Nyolcadik osztályosaink beiskolázása lassan lezárul. Még nem minden esetben látjuk a végleges középiskolákat, de az országos központi eredményeket igen. Ezek a számok nagyon fontosak nekünk, hiszen sok évi közös munkánk egyik célja mindenképpen az, hogy diákjaink felkészülten, egészséges magabiztossággal jelenhessenek meg a felvételin, és jól megállják a helyüket ezen a fontos megmérettetésen. Lássuk, mit értek el idén! Magyarból 3,5 ponttal, matematikából 5 ponttal haladtuk meg az országos átlagot. Büszkék vagyunk diákjainkra, és reméljük, ezek az eredmények hozzásegítik ôket ahhoz, hogy a számukra legrokonszenvesebb középiskolákban folytathassák tanulmányaikat! ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS májusában iskolánk akkori 6. és 8. osztályos tanulói is megírták az országos kompetenciamérést, amely a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életbôl vett feladatok megoldásában. Mostanra a tesztfüzeteket központilag kijavították. A felmérés eredményérôl visszajelzést kaptunk, azt mi is kiértékeltük, és örömmel vettük tudomásul, hogy tanulóink országos szinten is megállják a helyüket. Az egyéni eredményeket figyelve pedig több tanulónknál kifejezetten jó eredmények születtek. További részletekrôl az iskola honlapján is (www.iskola.pilisborosjeno. hu/kompetenciameres) tájékozódhatnak az érintettek illetve az érdeklôdôk. BEISKOLÁZÁST MEGELÔZÔ PROGRAMOK Az idei évben is rendben lezajlottak a leendô elsôsöket hívogató, velük az iskolát megismertetô programok. A programot a leendô tanító óvodában tett látogatása nyitotta. Ezt követte a Gergely-járás: a már elsôs tanulók látogatást tettek a nagycsoportosoknál, majd magukkal hozták ôket az iskolába egy rövid játék erejéig. A,,Játsszunk iskolásat! elnevezésû foglalkozáson a sok kis leendô elsôs betekintést kaphatott egy tanóra menetébe, s együtt indultak el az úton, melyen szeptembertôl Betû- és Számország berkeibe nyerhetnek mélyebb betekintést. TERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERSENY Február 26-án rendezték meg a területi német nemzetiségi versmondó versenyt. Ez az idôpont sajnálatos módon iskolánk síszünetére esett, így sítáborok és betegség miatt több továbbjutónk nem tudott részt venni rajta. A pilisborosjenôi iskolát Varga Hajnalka 1.b, Kiss Nóra 2.a, Selmeczi Márta 3.b, Héjja Máté 4., Szabó Boglárka 5.a, Kanizsay István 5.b, Gyimesi Ádám 6. és Kovács Gergely 7. osztályos tanulók képviselték. Tanulóink szorgalmasan készültek és szépen szerepeltek.

5 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 5 MÁRCIUS 15-I MÛSOR Ez évben Borosjenô falujában elôadást tartott a,,kunsági csepûrágók lelkes csapata! A társulat tagjaként színpadra lépett az ifjú és szépreményû költô, Petôfi Sándor is! (Bár ôt édesapja a 2. szín derekán hazavitte!) Darabjukban az európai forradalmak történetét elevenítették fel az 1789-es francia eseményektôl kezdôdôen az 1848-as évig. Elôadásukon felbuzdulva a közönség jelentôs része a Nemzeti Múzeumhoz vonult, onnan pedig egyenesen a Helytartótanácshoz, ahol átnyújtották 12 pontba szedett követeléseiket! Innen Táncsics kiszabadítására a várbörtönhöz indultak! Szabadság, egyenlôség, testvériség! Avagy: iskolánk hagyományainak megfelelôen ebben az évben is a 4. osztályos diákok adtak mûsort március 15-e alkalmából. Színdarabbal elevenítették fel az 1848-as eseményeket. A gyerekek heteken keresztül nagy kedvvel készültek, s ennek meg is lett az eredménye. Méltán kapták a "nagy tapsot." Köszönet a gyerekek, valamint a betanító pedagógusok: Jávor Csaba, Fodor Alice osztályfônök, Fügedi-Bárd Judit kórusvezetô és Balina Gyula munkájáért. RAJZVERSENY Iskolánk lelkes és tehetséges tanulói idén is szabadjára engedhették képzeletüket. Március 10-én változatos technikákkal papírra vethették csodás ötleteiket,,utazás a világ körül témában. Két tanteremben összesen 59 gyermek foglalt helyet és alkotott majd' két órán keresztül. Nagy öröm volt látni a születô ötleteket, az elmélyülést, a finom mosolyokat, sôt, egy-egy pillanatban az egymásra csodálkozást is. A tanári kar 15 vállalkozó kedvû pedagógusa zsûrizte a mûveket, amelyek közül 8 kiemelkedô képet gyémánt díjjal jutalmazott: Halász Lilla 1.b, Zádor Zalán 2.a, Gyôri-Szabó Bálint 2.b, Reiser Janka 3.b, Hegedûs Péter 5.a, Garay Júlia 5.b, Jakab Noémi 7.o., Csiszár Hanna 7.o. A legjobb alkotások a tavaszi szünet után már láthatók lesznek iskolánk honlapján a,,galéria címszó alatt, számos, év közben született kép mellett! Gratulálunk minden kedves résztvevônek, és bátorítjuk ôket minél több örömteli alkotó tevékenységre! DARTS-MATEK ROADSHOW Március 19-én egy fantasztikus elôadást hallgathattak meg az érdeklôdôk az iskolában. Íme néhány gondolat az elôadásról: Darts sport oktatási lehetôségei Koncentráció fejlesztése Túlmozgásos gyerekek kezelése és fegyelemre való nevelése Toleranciaképesség fejlesztése Esélyegyenlôség megismerése és fejlesztése Az önbizalom fejlesztése Meditáció alapfokú megismertetése és mentális képzés A matematika és darts sport kapcsolata Memória fejlesztése Kéz-szem koordináció fejlesztése Számok felismerésének tanulása A négy alapmûvelet oktatása Fejszámolás fejlesztése Ezen kívül számos kérdésre kaphattunk választ, illetve kipróbálhattuk a Darts-ot, mint sportot. Az elhangzottak között nagyon sok megszívlelendô dolog van, így az iskola Nebuló Alapítványa úgy döntött a tanári karral egyetértve, hogy a Darts sporton keresztül is szeretnénk segíteni, fejleszteni tanulóink képességeit, így az Önök adományait is felhasználva 3 darab Darts készletet vásárolunk, melyet a Nebuló-Nyuszi továbbít a gyerekek felé. Eddigi adományaikat hálásan köszönjük és továbbra is várjuk adójuk 1%- át tanulóink érdekében: a Nebuló Alapítvány kuratóriuma és az iskola dolgozói. Nebuló Alapítvány adószáma: HAPPY-HÉT PROGRAM Egy nyertes pályázatnak köszönhetôen valósítottuk meg a programot, melynek keretén belül a vízivás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Iskolánkat a Visegrád Mineral Water Ltd. látta el ásványvízzel. A program idejére az aulában foteleket és asztalokat helyeztünk el, hogy tanulóink kényelmes körülményes között töltsék a szüneteket, valamint vízzel kapcsolatos játékok, mint,,most mutasd meg!, folyadékok csoportosítása, rímfaragás tarkította a programot. NAPFOGYATKOZÁS A biztonságos megfigyelést és az érthetô ismertetést választottuk a Napfogyatkozás napján. Március 20-án már reggel elindultak az elôadások, melyeken a jelenség magyarázatát, a három fôszereplôrôl (Nap, Föld, Hold) való ismeretek és a teljes napfogyatkozásról szól élô közvetítést lehetett megismerni. Az udvaron biztonságos védô fóliával felszerelt távcsô várta a gyerekeket, valamint speciális védôkkel felszerelt táblákon keresztül csodálhattuk meg a jelenséget. Diákjaink érdeklôdve és türelmesen várták ki sorukat, hogy részesei legyenek eme rendkívüli eseménynek. Köszönet Reiter Dánielnek! 100 SZÓ NÉMETÜL Újabb állomáshoz érkeztünk iskolánk 100. születésnapjának megünneplésében. Mivel a gyerekek elsôs koruk óta idegen nyelvet tanulnak, így most ezen a téren mutathatta meg mindenki, mit tud. A kicsik még rajzos formában számolhattak be tudásukról, de a legnagyobbak már bizony németül és angolul is megkapták a szóanyagot, sôt még önállóan is kutakodtak megadott témakörök szerint. Szép fokozatosan emeltük a lécet, így a nyolcadikosokra várt a 100 szó megtanulása, felmondása. Miután mindenki összegyûjtötte a szavait, eszébe véste azokat, kicsinosította a lapját, már csak egy tanárt kellett találnia, akinél számot adhatott tudásáról. Már nagyon kíváncsian várjuk a végeredményt, kik iskolánk legügyesebb szó-tudorai! PROGRAMJAINK ÁPRILISBAN Április 13-án fogadóóra. Április 15. Vers-és prózamondó verseny Április 17-én Költészet Napja (versek, megzenésített versek tanulók és tanárok elôadásában) Április ig zenei nyílt órák, részletek a honlapon. Április 22. Föld napi vetélkedô Április 28. Tankerületi szintû sakkverseny Az aktuális eseményekrôl honlapunkon tájékozódhatnak. (iskola.pilisborosjeno.hu) BEIRATKOZÁS A Pilisborosjenôi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolába Értesítjük a kedves Szülôket, hogy a os tanévre április 16-án (csütörtök) 8-19 óráig, és április 17-én (péntek) 8-18 óráig lehet beiratkozni. Születési anyakönyvi kivonat Lakcímkártya Óvodai szakvélemény 1400 Ft a Diákigazolványhoz A szülôi értekezleten kapott papírok.

6 6 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások A járási hivatal nyújt segítséget a jövôben A szociális biztonságot erôsíti, hogy márciustól járási szintre kerül az idôskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása - hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövôben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok. Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek - mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az ôket megilletô támogatási formákhoz. Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban. A járási hivatal jogosult március 1-jétôl kezdôdôen az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére - hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási idôben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésbôl finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A március hónapra járó - április 5-ig esedékes - támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat. Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetôk - tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése - fûzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhetô kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.) Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhetô továbbra is az idôskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétôl az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítô támogatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teendôjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzôk február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzôk legkésôbb március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt követôen a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak. Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a jegyzô, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) - foglalta össze a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyûjtése május : 00 13: 00 helyszín: Pilisborosjenô, Fô u. 41. (Óvoda parkoló),,a begyûjtés napján a begyûjtô pontra mindenki elhozhatja mûködésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral mûködô eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át! Ezeket NE a háza elé tegye ki! FE-GROUP INVEST Zrt. felhívása Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyûjtés A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képzôdik, amelyeket nem szabad a szemétgyûjtôbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, KOMMUNÁLIS csütörtök aug. 20 helyett aug. 22. hogy valamelyik árokparton, erdôszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévô nehézfémektôl és egyéb veszélyes kemikáliáktól. ZÖLD április 24. Ügyfélszolgálat

7 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 7 ÁPRILISI PROGRAMOK Április 10. péntek, 18 óra: KEREKES TÁNCHÁZ Belépô: 600 Ft/fõ Április 12. vasárnap, 8 18 óra: ÖSVÉNYTAPOSÓ BARÁTI TÁRSASÁG Kevély Körüli Kevergés Kevély Alatti Bolyongás Részletek: Április 15; 22; 29. szerda, óra: TAVASZI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS anyagköltség: 1000 Ft/fô 27. VASÁRNAP, óra: KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAP koszorúzás az emlékmûnél Német Önkormányzat szervezésében Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár 3097 Pilisborosjenô, Fô út 16. Telefon: /130, Mobil: Honlap: muvhaz.pilisborosjeno,hu NYÁRI TÁBOROK MÁJUSI PROGRAMOK Május 6;13; 20; 27;. szerda, óra: MÁJUSI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS anyagköltség: 1000 Ft/fô Május 9. szombat, 15 óra: DALOSTALÁLKOZÓ Kevélyhegyi Dalkör szervezésében Május 16. szombat 14 óra KEREKES MAJÁLIS Kerekes Néptáncegyüttes és a NOE szervezésében az iskola udvarán Május 29. péntek 18 óra BAUMANN BRIGITTA ÖNÁLLÓ ZENEI ESTJE Május 30. szombat 14 óra KECSKEFESZTIVÁL - GYEREKNAP Bodnár Barnabás és a Mûvelõdési Ház szervezésében, a mûvelôdési ház melletti parkolóban KÖRNYEZETVÉDELMI KIRÁNDULÓTÁBOR Június ig Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az erdõk élõvilágát, vagy csak egyszerûen szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni! Részvételi feltételek: 6-14 éves kor, megfelelõ kondíció. Étkezés: otthonról hozott hideg élelem A tábor díja: Ft/ fõ/9 nap; (1200 Ft/nap/fõ, ha nem tudsz mindennap jönni!) Jelentkezni 50%-os elõleg befizetésével április 30-ig lehet (4.500 Ft) Részletes program: Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés különleges ásványokkal. Ásványokkal ismerkedés. Kirándulás a Nagy Kevély- hegyhez. Sziklamászás. Mackó barlang. Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a környezetvédelem kérdéseivel. Macska barlang. Vadász ház. Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környezõ állatvilággal. Egrivár. Teve szikla. Állati kvíz és állatos játékok. Kirándulás Köves bérci erdõbe. Ismerkedés a növényvilággal. Számháború. KÉZMÛVES TÁBOR Június 29 július 3 Részletes program: június 29. (hétfõ) kosárfonás, nemezelés június 30. (kedd) gyöngyfûzés,-szövés július 1. (szerda) batikolás, üvegfestés július 2. (csütörtök) tûzzománc július 3. (péntek) csomózás Minden nap 2-2 órás kézmûves foglalkozás a kisteremben, népi kismesterségeket oktató és népmûvészek vezetésével. Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák és sport játékokkal tarkított szabadfoglalkozások. Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenõ! Részvételi feltételek: 5 12 éves kor Étkezés: a vendéglõben Maximális létszám: 30 fõ A tábor díja: Ft/fõ/hét Jelentkezés: a könyvtárban, május 15-ig, 50%-os elõleg befizetéssel. (7.500 Ft) SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR Július 6 10-ig Reichel József Mûvelõdési Ház és Könyvtár által szervezett nyári tábor Mindazoknak, akik szeretnek olvasni, játszani, szerepelni. Drámajátékok, beszédfejlesztés, önismereti foglalkozások, versmondás, színpadi mozgás játékos tanulása. Egy-egy mese, színdarab feldolgozása és színpadi megjelenítése! Részletes program: Július 6. (hétfõ) Könyvtári nap: ismerkedés a könyvtárral, egymással; a választott mûvekkel; olvasási tudásszint felmérése; szerepek kiosztása. Július 7. (kedd) Csoportfoglalkozások, a kiválasztott mûvel ismerkedés, sok játék. Július 8. (szerda) Játékos színjátszós átdolgozása és megjelenítése a mûnek. Július 9. (csütörtök) Díszletek készítése és a színdarab próbálása Július 10. (péntek) Fõpróba, sok játék, bemutató, táborzárás! Részvételi feltételek: 8-16 éves kor Étkezés: A vendéglõben! Maximális létszám: 30 fõ A tábor díja: Ft /fõ Jelentkezni 50%-os elûleg befizetésével ápr. 30-ig lehet a könyvtárban. Részletes felvilágosítás vagy

8 8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ Sokakat érdekelhet: Ismét filmet forgattak Pilisborosjenô álomszép természeti környezetében. Egy TV sorozat jeleneteit vették fel a Teve Sziklánál, címe The Last Kingdome (Az utolsó királyság). A 900-as években játszódik Angliában és a szászok dánok csatározásairól szól. A stáb tagjai nagy élvezettel fogyasztották falunk lakóinak ajándékát a finom lángost! A forgató csapat tagjai köszönik az ízletes ellátmányt, a finom innivalót és a Pilisborosjenôiek türelmét és a lehetôséget, hogy ezen a gyönyörû helyszínen forgathattak. A mellékelt fotókon a felajánló Dienes Éva látható. (a szerk.) Mi történt Pilisborosjenôn a Teve szikla környékén tavaszán? MEGHÍVÓ Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör szeretettel meghívja Önt(Önöket) május 09. szombaton megrendezésre kerülô DALOS TALÁLKOZÓRA Helyszín: Reichel József Mûvelôdési Ház A MÛSOR KEZDETE: óra MEGHÍVÓ Április 27-én, vasárnap kor KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAPI koszorúzás lesz a Mûvelôdési Ház elôtt található emlékmûnél. A Német Önkormányzat szeretettel várja falunk lakóit. Tisztelt pilisborosjenôi Polgár! A Pilisborosjenôért Alapítvány ezúton kéri, hogy adójának 1%-át a helyi alapítvány javára nyilatkozza. Kiépítettük a Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Tanösvényt, a VIII. Pilisbo-rosjenôi Várjátékot megrendeztük. A gyerekek nyári táboroztatásához, a szabadidôs sport támogatásához és a kulturális események létrehozásához nyújtott segítséget az Önök adójának 1%-a, melyet köszönünk, s egyben kérjük, hogy a Pilisborosjenôért Alapítvány javára nyilatkozzon ebben az esztendôben is. Pilisborosjenôért Alapítvány adószáma: A Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör felhívása A Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör 15 éve alakult. Taglétszámunk 20 fô. Tevékenységünk: aktívan részt veszünk a falu közösségének életében. Énekelünk különbözô rendezvényeken és dalos-találkozókon. Fô célunk a magyar népdalkincs megôrzése, dalok tanulása, megismertetése, továbbadása, saját magunk és mások örömére. Szeretettel várunk énekelni szeretô, társaságot kedvelô új tagokat. Most rendezzük meg a hagyományossá vált 11. Dalos találkozónkat (lásd. Meghívó), melyre minden érdeklôdôt várunk.

9 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 9 JUDO PILISBOROSJENÔN A judó megalapítója Kano Dzsigoro ( ), aki 22 éves korában létrehozta a Kodokan Intézetet Japánban, ahol elkezdôdött a ma ismert judo okítása. A judo önvédelmi küzdôsport, jelentése,,lágy út. Kis hazánkban 1906-ban gróf Szemere Miklós meghívására, Kano mester egyik tanítványa, Kicsi-szaburo Szaszaki mester jött el, hogy megismertesse és megszerettesse a judót. Mára világ- és kontinensbajnokságokat rendeznek, valamint olimpiai sportág a judo 1964 óta. Mondhatjuk az egyik legnépszerûbb küzdôsport a világon Idén ôsszel lesz két éve, hogy elindultak a judo tanfolyami órák elôbb a Forgó Andris Forgó Ambrus Mûvelôdési Ház kistermében, majd a gyarapodó létszámnak köszönhetôen átköltöztek az órák a nagyterembe. A kis tanítványok kitartó munkájuknak, lelkesedésüknek, a szülôk támogatásának köszönhetôen Pilisborosjenônek egyre több judo bajnoka van, mind házi-és területi versenyeken, mind országos versenyeken, valamint diákolimpián is. A judo tanfolyamokon várunk minden érdeklôdôt, kicsiket és nagyokat is sok szeretettel! dr. Kano Dzsigoro a judo megalapítója Az Óbudai Judo Club által elnyert Európai Uniós pályázat segítségével elindult egy folyamat, mely során, Pilisborosjenôn, valamint a környékbeli településeken, iskolai, óvodai bemutató órák keretében egyre több gyermek megismerheti a judo alapjait. A Pilisborosjenôi Mûvelôdési Ház vezetôsége és Ozsvár András mesteredzô (ÓJC) együttmûködése keretében indult el a judo tanfolyam Csattos Róbert edzô vezetésével Pilisboros-jenôn. Állatorvosi rendelô dr. Hatvany Gábor (70/ ) 2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45. Megváltozott nyitva tartás: Hétfô, szerda: 17 19h, Szombat: 10 12h IGÉNY ESETÉN INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS FACEBOOK: Kockakutya Állatorvosi Rendelô F Ö L D M É R É S épületfeltüntetés, -bontás telekalakítás, -osztás, -egyesítés felmérések, kitûzések társasház szintenkénti alaprajzok Aczél Ferenc (Pilisborosjenõ) Gyöngyösi Mátyás, Forgó Andris, Forgó Ambrus, Flámis Márton, Harkó Dávid pilisborosjenôi bajnokok és edzôjük Csattos Róbert Óbudai Judo Club házi versenyén ÓbudánTúl Ingatlaniroda Pilisborosjenôi ingatlanok irodája Szalai Péter építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô Pilisborojenô Templom utca 2. Irodai telefonszám: (26) Mobil telefon:(30) Asztalosmunkák, ajtó-, ablak-, bútorkészítés, javítás, restaurálás 06 30/ Lakberendezési * tanácsadás, bútortervezés, virágdekoráció 06 30/ ww.kisnora.hu Víz-, gáz-, központi fûtésszerelés, javítás, mûszaki felülvizsgálat, energia felhasználási tanácsadás. 30 éves szakmai gyakorlat. Tel.:

10 10 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ KEVÉLY GÁZ BT. ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10. Telefon: , Zsitnyányi Attila magántervezô Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás, propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás, külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok és költségvetések készítése. ZSITNYÁNYI ZOLTÁN Gázkészülék javító és szerelô mester Telefon: FELNÔTT ÉS GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS Pilisborosjenôn, az Egészségházban. Hétfô, szerda 8-10-ig, kedd-csüt:16-18-ig. Tel. bejelentkezés: dr. Csányi Márta T RUNK Elérhetôségek: , Telefon/Fax: ArCo-Mag Kft. Pilisborosjenô, Ilona u. 7. Tel.: Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától 3 óra a minimális bérlési idö Munkájára igényes nyugdíjas nô családoknál takarítást vállal. Tel.: ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS Pilisborosjenô, Fô út 013/31 Hrsz Sóder, homok, cement, mész, zsalukô, Hôszig. rendszerek, konténer-rendelés, Gépi földmunka, hulladékátvétel, Termôföld kiszállítással Várjuk kedves vásárlóinkat! Termény, állateledel, mirelit, díszhaleledel, kulcsmásolás, termelôi bor, Linde mûszaki gázok (CO 2, Ar, O 2, Ac) Új nyítvatartás: Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: 8-13 PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA Felelôs kiadó: Pilisborosjenô Község Önkormányzata Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt. Megjelenik: havonta, 1300 példányban. Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról.

Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Jogszabályi tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező változásokról. Előkészítette: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető Előterjesztő: Molnárné Dr. Papp

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-26/2015. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások

I. 2015. január 1-jén hatályba lépő, az egységes jogalkalmazást elősegítő változások TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL ÉS MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról. Rendkívüli települési támogatás

Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról. Rendkívüli települési támogatás Mártély Község képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2411-2/2011. 20. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a földesi

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e A szociális ellátások helyi szabályozásáról Nyírmihálydi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentősen átalakul, a járási

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét.

1.. 2.. 3.. (1) Az önkormányzat évente, költségvetési rendeletében határozza meg a szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívülre történő forrás átadásának, illetve államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól.

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról 1 Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok

2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 2015. február 24-én ülésezett Királyszentistván Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Napirendi pontok 1) Az Önkormányzat szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletének

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Inárcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához:

Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: 1 54. sz. előterjesztés Minősített szótöbbség Előterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülése XXIV. napirendi pontjához: Javaslat a szociális igazgatás és szociális

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Általános indokolás. Részletes indokolás

Általános indokolás. Részletes indokolás SZENTENDRE VÁROS ÁLTALÁNOS ALPOLGÁRMESTERE Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Jegyzői Kabinet A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szentendre Város

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

A támogatás keretösszege: 5.000.000.- Ft.

A támogatás keretösszege: 5.000.000.- Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet debreceni székhelyű állami fenntartású általános iskolák, debreceni székhelyű önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzata képviselő-testületének 1./2015. (01.19). önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Boda Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására

ELŐTERJESZTÉS. a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására ELŐTERJESZTÉS a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet tervezetének elfogadására Tárgy: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális

Részletesebben

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (XI.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből:

2015.március 1.napjától kikerülnek a Szociális törvényből: I n d o k o l á s A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakul. Az átalakítás nyomán az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-i ülésére Tárgy: Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet Előadó: Németh

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól

BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól 9. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat szociális ellátásairól Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) és a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-173/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 4-én (péntek) 11.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Megalakult a Települési Értéktárunk

Megalakult a Települési Értéktárunk Márkói Tükör Márkó Község Lapja Márkóért együtt! Megjelenik: havonta XXII. évfolyam 3. szám 2015. március Megalakult a Települési Értéktárunk számára történő megőrzése, bemutatása, és ezen keresztül az

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére 27/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A pénzben és természetben nyújtott

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 96/2014.

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben