Pilisborosjenôi KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilisborosjenôi KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK"

Átírás

1 Pilisborosjenôi Hírmondó XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁPRILIS KÉPVISELÔ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK Tisztelt Pilisborosjenõi Lakosok! A Képviselõ-testület februári rendes ülését napján tartotta. A Képviselô-testület elfogadta az elôzô ülés óta keletkezett határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A Képviselô-testület megismerte és elfogadta a települési fôépítész beszámolóját a településrendezési eszközök jelenlegi helyzetével és a folyamatba lévô, illetve várható módosításokkal kapcsolatosan. A településrendezési eszközök további módosítása tárgyában döntött a testület a már folyamatban lévô módosítási eljárás folyatatásáról. Elfogadásra került a évi költségvetési rendelet, mely teljes terjedelemben, táblázataival együtt megtekinthetô a honlapon. Az önkormányzati feladatok megvalósítására Ft és ugyanekkora kiadási oldal került betervezésre. A Képviselô-testület elfogadta a közalkalmazottak és a munkaszerzôdéssel dolgozók évi Cafetéria szabályzatát. A tavalyi évhez hasonlóan ezen dolgozók részére Ft éves Cafeteria keretet biztosított. A Képviselô-testület az elôzô évekhez hasonlóan 2,5 millió Ft éves keretösszegben támogatást nyújt a pilisborosjenôi civil szervezetek számára. Ezen szervezetek közé nem értendô, külön költségvetési soron szereplô további szervezetek, a Tûzoltóság és a Polgárôrség támogatását is. folytatja a további évekhez hasonlóan. A civil szervezetek évi támogatását a Képviselô-testület elôrébb hozta, így még a évi támogatások elszámolása elôtt, a költségvetési rendelet elfogadásával egy idôben dönthetett. A tételes támogatási összegek az alábbiak: Civil szervezet neve Pályázat címe évi támogatás (Ft) évi igényelt öszszeg (Ft) Megítélt összeg: Nebuló Alapítvány Kulturális programok támogatása Ft Pilisborosjenõi Kevélyhegyi Dalkõr Tréningek, fellépések Ft Pilisborosjenõi Kerekes Táncegyüttes Kerekes Népmûvészeti Fesztivál Ft Deutchklub Pilisborosjenõ Hagyományok ápolása Ft Nagycsaládosok Országos Egyesület Nagycsaládos Majális Ft Pilisborosjenõi Óvodáért Alapítvány Gumitégla fedés az óvodai hinták alá Ft JövõJenõ Pilisborosjenõ Ifjúsági Alapítvány Táborozás, játszóház mûködtetése Ft Lavina Sportegyesület 4. db kupa fordulón való részvétel Ft Pilisborosjenõért Alapítvány Kulturális örökség megóvása Ft Üröm-Pilisborosjenõ Református Társegyh. Szépkorúak Bibliakör kirándulása, imaház mûködtetése Ft NobilArt Mûvészeti Egyesület,,Falu Ünnep koncert Ft Összesen: Ft (Folytatás a 2. oldalon)

2 2 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ (Folytatás az 1. oldalról) A Képviselô-testület teljes mértékben támogatását fejezte ki Dienes Dóra Iskolaigazgató Asszonynak a tornaterem építése iránti igényével kapcsolatosan és határozattal is támogatta a KLIK és a Kormány felé írt kezdeményezést. Önkormányzatunk és iskolánk a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében szeretné megvalósítani a 0135/11 hrsz.-ú ingatlanon (AURA) "B" típusnagyságú tornaterem építését, mely 1000 m 2 bruttó alapterületû, 25x30 m 2 -es küzdôtérrel és kiszolgálóhelyiségekkel felszerelt építmény lenne. Önkormányzatunk a jogszabályi változásoknak és az állami támogatások részleges megvonásának megfelelôen módosította a szociális ellátásokra vonatkozó rendeletét. Ezen rendelet a kérelem nyomtatványokat tartalmazó mellékletekkel együtt szintén megtalálható a honlapon. A rendelet napjától hatályos. A pénzbeli ellátások kifizetésnek, folyósításának szabályai nem változtak lényegesen, azonban a támogatási formák lényeges módosításon mentek keresztül. A települési támogatás alábbi kiadások mérséklésére, csökkentésére nyújthatók: a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram, víz-, és gázfogyasztás, csatorna használat, szemétszállítás, lakbér, albérleti díj) b) gyógyszerkiadásokhoz (megszûnt közgyógyellátás pótlására). Bevezetésre kerültek rendkívüli települési támogatások, melyek az alábbi célokra nyújthatók, rendkívüli élethelyzetbe került községi lakosok számára. a) a létfenntartást veszélyeztetô rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idôszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdô személyek számára, b) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként, c) elemi kár bekövetkezése miatt, a rendkívüli élethelyzet elhárításához. A Képviselô-testület döntött a évi tervezett beszerzésekrôl, melyek a közbeszerzési értékhatárokat meghaladják, az errôl szóló közbeszerzési terv szintén közzétételre került a honlapon. A KT meghallgatta a Német Nemzetiségi Önkormányzat évi munkájáról szóló beszámolót, és támogatását fejezte ki a Steinheim testvérvárossal való szoros, kulturális kapcsolat ápolása érdekében megszervezendô programsorozat megvalósítására vonatkozóan. A Képviselô- testület elfogadta a Duna-Vértes-Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társaság évi mûködésérôl, illetve a Fôvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (FAÖT) évi mûködésérôl szóló beszámolót. A KT elfogadta a Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár évi mûködésérôl szóló beszámolót, valamint egyidejûleg jóváhagyta az intézmény évi rendezvénytervét. Támogatta továbbá a Könyvtár által benyújtandó érdekeltségnövelô pályázatot, a 800 ezer forintos pályázati keretösszeg 50%-áig terjedô önrésszel. A Képviselô-testület TÖOSZ kitüntetésre terjesztette fel alpolgármesterünket, Heves László-t. Képviselô-testületünk márciusi rendes ülését án tartotta. Ezen ülésén is az elôzô ülés óta hozott testületi határozatok végrehajtásának elfogadásával kezdte. A évi központi támogatások módosításai miatt a Képviselô-testület módosította a évi költségvetését, melynek zárszámadására az április ülésen fog sor kerülni. A Képviselô-testület módosította a Díszpolgári címrôl és a Pilisborosjenôért emlékéremrôl szóló rendeletét. A díszpolgári cím ezután nemcsak 3 évente, hanem minden évben odaítélhetô lesz, az emlékérem érdem pedig díszoklevél érdemmel helyettesítôdik, mely az egyes területekért, pl. kultúráért, nevelésért, stb, is odaítélhetô lesz. A rendeletnek megfelelôen az idei jelölések árpilis 30-ig nyújthatók be polgármester úrhoz. Itt hívom fel a figyelmet, hogy éljenek ezen jelölési jogukkal és lehetôségükkel, melynek különösebb formai elôírása nincs. A jelölt rövid méltatásával és a jelölés indoklásával várjuk szíves ajánlásukat. A Képviselô-testület elfogadta az iskola elsô félével munkájáról szóló beszámolót, kifejezte köszönetét az iskola igazgató és a pedagógusok munkája iránt, illetve kifejezetten megerôsítette azon szándékát, hogy a települési identitás és a közösségi kohézió érdekében továbbra is vállalja az iskola mûködtetését azt nem kívánja átadni a KLIK-nek. A Képviselô-testület megismerte és megtárgyalta a Magyar Közút Zrt. által a településen végzett évi munkájáról szóló beszámolót, azonban azt nem fogadta el, kiegészítésre visszaküldte azzal, hogy kéri a község közigazgatási területére vonatkozó részletes, a ráfordítások értékét is tartalmazó benyújtását, illetve az idei évre tervezett beruházások javítási munkák listáját. A Képviselô-testület döntött arról, hogy az 1/1 tulajdonában álló víziközmûveket nem kívánja állami tulajdonába átadni. A Képviselô-testület bérbe adta az ügyfélszolgálat egy részét a járási ügysegédek feladatellátása céljából jelképes összegért. A járási ügysegédek minden hétfôn közötti órában várják a pilisborosjenôi ügyfeleket a hivatal ügyfélszolgálatán, akikhez járási, fôként szociális ellátási ügyekben lehet fordulni. Amennyiben az ügyfelek ezen idôtartamban nem tudnak megjelenni az ügységednél, hivatalunk a továbbiakban is készségesen továbbítja a hozzánk benyújtott, de a járási hivatalhoz tartozó kérelmeket, megkereséseket. A Képviselô-testület elfogadta a évi belsô ellenôrzések tapasztalatairól és a belsô kontrollrendszer mûködésérôl szóló tájékoztatót, melyet az önkormányzat intézményeire vonatkoztak. A KT több területet vont belterületbe, fôként a tervezett szennyvízcsatorna-fejlesztés és szennyvíztisztító bôvítés pályázat elôkészületeként. Ezen területek az alábbiak: Pilisborosjenô külterületén a Süllô, Sas, Fogoly és Nyúl utcák menti /1-6., 2702/1-6. és hrsz-ek alatt nyilvántartott földrészletekbôl álló, jelenlegi belterületi közigazgatási határvonallal szomszédos 8,62 hektáros terület húzódik, mely jelenleg kertes mezôgazdasági besorolású. Pilisborosjenô külterületén a 019 hrsz. alatti nyilvántartott út északi oldalán a belterülettel határos, 018/2-6. hrsz. alatt nyilvántartott 4,23 hektáros terület húzódik,

3 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 3 mely jelenleg szántó besorolású. Pilisborosjenô külterületén a 019. hrsz. alatt nyilvántartott út és 024/25. hrsz., illetve már belterületbe csatolt 027/7. hrsz. alatt nyilvántartott területek határvonala, valamint a jelenlegi belterületi közigazgatási határvonal által szabott területen belül, a 027/8-10. hrsz. alatt nyilvántartott (III/B), valamint a már belterületbe vont 027/4-8. hrsz. és a 024/25. hrsz. alatt nyilvántartott területek határvonalai által szabott területen belüli, 027/1-3. hrsz. alatt nyilvántartott (III/A), 0,90 + 3,33 ha, összesen 4,23 hektáros területek húzódnak, melyek jelenleg szántó besorolásúak. Pilisborosjenô külterületén a 024/ hrsz. alatt nyilvántartott területek szabta közigazgatási határvonal által határolt területen belül, a 024/25 helyrajzi számú ingatlan menti területbôl a Tücsök utca mentén ~85 m mélységben közel 3,66 hektáros terület húzódik, mely jelenleg szántó besorolású. A belterületbe vonások feltétele, hogy a tulajdonosok kifizetik a területükre esô földvédelmi járulékot, illetve az Önkormányzattal településrendezési szerzôdést kötnek a közmûvekre és az utakra vonatkozóan. Önkormányzatunk a HÉSZ hatályát kiterjesztette az egész község területére a fenti belterületbe vonásokra tekintettel. A Képviselô-testület döntött újabb HÉSZ módosítás indításáról is. Megszavazták a módosítást tervezô cég megbízását. A Képviselô-testület a Falugondnok Nonprofit Kft cégformáját Kft-re módosítja a végelszámolás eljárás menetéhez igazítva. Küller János Polgármester Úr magánszemélyként vásárolt egy kis platós teherautót, és felajánlotta azt ingyenesen üzemeltetésre Önkormányzatunknak a községgazdálkodási feladatok ellátás érdekében. Képviselô-testületünk a felajánlást köszönettel elfogadta. A Green Garden Kft. által felajánlott, azonban az M0 nyomvonal építési tilalma miatt ellehetetlenül szennyvízátemelô bôvítéssel kapcsolatosan a Képviselô-testület felkérte a beruházót a fejlesztés pénzbeli ellenértékének megfizetésére, ennek hiányában keresetindításra hatalmazta fel a polgármestert. A Képviselô-testület döntött a csatornafejlesztési pályázat pályázatkoordinációs feladatainak ellátására, és a kiépítendô további szennyvíz- és vízellátás közmû terveztetésének feladataira vonatkozóan, vízjogi létesítési engedélyek megújításáról. A Képviselô-testület határozataival, rendeleteivel kapcsolatosan a továbbiakban is állunk rendelkezésükre. Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea jegyzô Tisztelt Pilisborosjenôi Lakosok! TÛZGYÚJTÁS ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉS március 15-én lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletet, mely megtiltotta a szabadtéri tûzgyújtást és égetést. Erre tekintettel több lakos keresett meg, vagy amiatt, hogy ô szeretne égetni, vagy amiatt, hogy a szomszédjában élôk miért égethetnek. A BM rendelet úgy fogalmaz, hogy ezen tilalmak akkor érvényesek, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik. Településünkön van ilyen, a tûzgyújtást, égetést szabályozó helyi rendelet, és az Önkormányzatnak a rendelet megalkotására feljogosító törvényi felhatalmazását nem vonták vissza, így ez a továbbiakban is hatályban lehet. Ennek megfelelôen lehet tüzet gyújtani és kizárólag a kertben keletkezô, nem veszélyes hulladékokat égetni, azonban továbbra is csak pénteken és hétfôn reggel hat és este tíz óra között. Felhívom a figyelmet, hogy ahogyan az eddigiekben is, be kell tartani a tûzvédelmi szabályokat, pl. szeles idôben, éghetô anyag közelében, a szomszédos ingatlanokhoz közel a továbbiakban is tilos égetni. A vonatkozó rendeleti szabályok az alábbiak. Pilisborosjenô Község Önkormányzatának 7/2014. (VI.30) rendelete (hatályos napjától) a Pilisborosjenô Község területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról 37. Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a) nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minôsülô hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minôsülô anyagot éget (mûanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem), b) a jegyzô engedélye nélkül a mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladékot, kerti hulladékot nyílt téren éget, nádast vagy tarlót éget, c) kerti hulladék égetést nem hétfôn vagy pénteken 6-22 óra között végzi, d) szeles és száraz idôben hulladékot éget és tüzet gyújt, e) az ingatlanával (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkezô járdaszakasz tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek,) valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelô rácsoknak folyamatos tisztántartásáról ide értve a hó és síkosság elleni védekezést is nem végzi el. 38. (1) Aki tiltott, súlyosan közösségellenes magatartást valósít meg, ezertôl ötvenezer forintig terjedô helyszíni bírsággal, illetve ötezertôl százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírsággal sújtható. A bírság jogsértésenként kiszabható és ismételhetô. A BÉKÉS EGYMÁS MELLETT ÉLÉS, SAJÁT ÉS SZOMSZÉDAINK JAVAINAK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN, KÉREM A TûZVÉDELMI ELÕÍRÁSOK SZÍVES BETARTÁSÁT. Tisztelettel: Hegedûsné dr. Hovánszki Tímea jegyzô

4 4 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ ISKOLAI HÍREK ALSÓS FARSANG Idén a rönkhúzás délelôtt zajlott, így minden alsós diákunk részese lehetett. Délután a farsangi sokadalom ellepte az iskola épületét. Az ötletes jelmezek megtekintése után több program szórakoztatta a nagyérdemût. Lehetett pingpongozni, ügyességi játékokat próbálgatni, volt táncház, csapatverseny, arcfestés, krepp papírból virág készítése és természetesen büfé, gazdag kínálattal. Az érdeklôdôk száma egyre nô, az iskola aulájában alig fértünk el, mégis jó hangulatban telt el ez a délután. FELSÔS FARSANG Szerencsére,,ezek a mai fiatalok még mindig olyanok, mint mi voltunk a,,régi szép idôkben! Szeretnek jelmezben parádézni, bolondozni, vicces feladatokban megmérkôzni, tombolacéduláért megküzdeni Ennek köszönhetô, hogy az idei felsôs farsang is sok nevetéssel, tréfálkozással, izgalommal telt. Kedves diákok! Köszönjük a szép, emlékezetes estét! Tanáraitok SÍTÁBOR Nagy örömünkre, idén még a tavalyinál is több résztvevôje volt iskolánk sítábo-rának. Összesen negyvenen utaztunk az ausztriai Veitsch-be, hogy hódoljunk a síelés szenvedélyének. Felnôttek, kicsik és nagyok egyaránt remekül szórakoztunk, a gyerekek roppant sokat fejlôdtek, hála remek oktatóinknak: Király Katának és Aczél Ferinek. A pályaszállás nyújtotta elônyöket a gyerekek ki is használták, hiszen még este is kimentek csúszkálni, szánkózni, board-ozni. A hosszú esti beszélgetések során lehetôségünk nyílt egymást kicsit közelebbrôl is megismerni, mindenképpen jót tett ez a tábor a szülôi közösségnek is. Köszönhetôen a pályafenntartó és iskolánk közti baráti viszonynak, a síbérletek árából 20%-ot iskolánk visszakapott, melyet digitális fejlesztésre fordítottunk. Távlati tervek: Jövôre mindenképpen új szállás után kell néznünk, mert a jelenlegit kinôttük. Feltétlenül viszünk magunkkal egy snowboard oktatót is, hiszen kis sportolóink meglehetôsen ügyesnek bizonyultak ezen a téren. Elképzelhetô, hogy a tábor hosszabb lesz egy nappal, hiszen haza sem akartunk jönni és nagyon gyorsan elrepült ez a négy nap. ZRÍNYI ILONA MEGYEI MATEMATIKA VERSENY február 20-án a Zrínyi Ilona Megyei Matematika Versenyen, az elôzô évekhez hasonlóan, most is sok tanulónk vett részt. Észak-Pest megye versenyének helyszíne Pilisvörösvár volt. Iskolánkból 55 tanuló képviseltette magát. Közülük külön gratulálunk a dobogós helyezetteknek. Az alsó tagozat három legjobb versenyzôje: 1. helyezett: Papp Georgina (3.b) 2. helyezett: Négyessy Júlia (3.b) 3. helyezett: KatonaNoémi (4.o.) A felsô tagozat három legjobb versenyzôje: 1. helyezett: Jakab Noémi (7.o.) 2. helyezett: Mocsári Benedek (7.o.) 3. helyezett: Csiszár Hanna (7.o.) A csapatversenyben élen 1. helyezettként a 7. osztály 2. helyezettként a 3.b osztály és 3. helyezettként az 5. évfolyam végzett. Tanulóink eredményei az iskola (www.iskola.pilisborosjeno.hu/verseny-eredmenyek) illetve a szervezôk (www.mategye.hu) honlapjáról is megtekinthetôk. KÖZPONTI EREDMÉNYEK Nyolcadik osztályosaink beiskolázása lassan lezárul. Még nem minden esetben látjuk a végleges középiskolákat, de az országos központi eredményeket igen. Ezek a számok nagyon fontosak nekünk, hiszen sok évi közös munkánk egyik célja mindenképpen az, hogy diákjaink felkészülten, egészséges magabiztossággal jelenhessenek meg a felvételin, és jól megállják a helyüket ezen a fontos megmérettetésen. Lássuk, mit értek el idén! Magyarból 3,5 ponttal, matematikából 5 ponttal haladtuk meg az országos átlagot. Büszkék vagyunk diákjainkra, és reméljük, ezek az eredmények hozzásegítik ôket ahhoz, hogy a számukra legrokonszenvesebb középiskolákban folytathassák tanulmányaikat! ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS májusában iskolánk akkori 6. és 8. osztályos tanulói is megírták az országos kompetenciamérést, amely a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életbôl vett feladatok megoldásában. Mostanra a tesztfüzeteket központilag kijavították. A felmérés eredményérôl visszajelzést kaptunk, azt mi is kiértékeltük, és örömmel vettük tudomásul, hogy tanulóink országos szinten is megállják a helyüket. Az egyéni eredményeket figyelve pedig több tanulónknál kifejezetten jó eredmények születtek. További részletekrôl az iskola honlapján is (www.iskola.pilisborosjeno. hu/kompetenciameres) tájékozódhatnak az érintettek illetve az érdeklôdôk. BEISKOLÁZÁST MEGELÔZÔ PROGRAMOK Az idei évben is rendben lezajlottak a leendô elsôsöket hívogató, velük az iskolát megismertetô programok. A programot a leendô tanító óvodában tett látogatása nyitotta. Ezt követte a Gergely-járás: a már elsôs tanulók látogatást tettek a nagycsoportosoknál, majd magukkal hozták ôket az iskolába egy rövid játék erejéig. A,,Játsszunk iskolásat! elnevezésû foglalkozáson a sok kis leendô elsôs betekintést kaphatott egy tanóra menetébe, s együtt indultak el az úton, melyen szeptembertôl Betû- és Számország berkeibe nyerhetnek mélyebb betekintést. TERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI VERSENY Február 26-án rendezték meg a területi német nemzetiségi versmondó versenyt. Ez az idôpont sajnálatos módon iskolánk síszünetére esett, így sítáborok és betegség miatt több továbbjutónk nem tudott részt venni rajta. A pilisborosjenôi iskolát Varga Hajnalka 1.b, Kiss Nóra 2.a, Selmeczi Márta 3.b, Héjja Máté 4., Szabó Boglárka 5.a, Kanizsay István 5.b, Gyimesi Ádám 6. és Kovács Gergely 7. osztályos tanulók képviselték. Tanulóink szorgalmasan készültek és szépen szerepeltek.

5 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 5 MÁRCIUS 15-I MÛSOR Ez évben Borosjenô falujában elôadást tartott a,,kunsági csepûrágók lelkes csapata! A társulat tagjaként színpadra lépett az ifjú és szépreményû költô, Petôfi Sándor is! (Bár ôt édesapja a 2. szín derekán hazavitte!) Darabjukban az európai forradalmak történetét elevenítették fel az 1789-es francia eseményektôl kezdôdôen az 1848-as évig. Elôadásukon felbuzdulva a közönség jelentôs része a Nemzeti Múzeumhoz vonult, onnan pedig egyenesen a Helytartótanácshoz, ahol átnyújtották 12 pontba szedett követeléseiket! Innen Táncsics kiszabadítására a várbörtönhöz indultak! Szabadság, egyenlôség, testvériség! Avagy: iskolánk hagyományainak megfelelôen ebben az évben is a 4. osztályos diákok adtak mûsort március 15-e alkalmából. Színdarabbal elevenítették fel az 1848-as eseményeket. A gyerekek heteken keresztül nagy kedvvel készültek, s ennek meg is lett az eredménye. Méltán kapták a "nagy tapsot." Köszönet a gyerekek, valamint a betanító pedagógusok: Jávor Csaba, Fodor Alice osztályfônök, Fügedi-Bárd Judit kórusvezetô és Balina Gyula munkájáért. RAJZVERSENY Iskolánk lelkes és tehetséges tanulói idén is szabadjára engedhették képzeletüket. Március 10-én változatos technikákkal papírra vethették csodás ötleteiket,,utazás a világ körül témában. Két tanteremben összesen 59 gyermek foglalt helyet és alkotott majd' két órán keresztül. Nagy öröm volt látni a születô ötleteket, az elmélyülést, a finom mosolyokat, sôt, egy-egy pillanatban az egymásra csodálkozást is. A tanári kar 15 vállalkozó kedvû pedagógusa zsûrizte a mûveket, amelyek közül 8 kiemelkedô képet gyémánt díjjal jutalmazott: Halász Lilla 1.b, Zádor Zalán 2.a, Gyôri-Szabó Bálint 2.b, Reiser Janka 3.b, Hegedûs Péter 5.a, Garay Júlia 5.b, Jakab Noémi 7.o., Csiszár Hanna 7.o. A legjobb alkotások a tavaszi szünet után már láthatók lesznek iskolánk honlapján a,,galéria címszó alatt, számos, év közben született kép mellett! Gratulálunk minden kedves résztvevônek, és bátorítjuk ôket minél több örömteli alkotó tevékenységre! DARTS-MATEK ROADSHOW Március 19-én egy fantasztikus elôadást hallgathattak meg az érdeklôdôk az iskolában. Íme néhány gondolat az elôadásról: Darts sport oktatási lehetôségei Koncentráció fejlesztése Túlmozgásos gyerekek kezelése és fegyelemre való nevelése Toleranciaképesség fejlesztése Esélyegyenlôség megismerése és fejlesztése Az önbizalom fejlesztése Meditáció alapfokú megismertetése és mentális képzés A matematika és darts sport kapcsolata Memória fejlesztése Kéz-szem koordináció fejlesztése Számok felismerésének tanulása A négy alapmûvelet oktatása Fejszámolás fejlesztése Ezen kívül számos kérdésre kaphattunk választ, illetve kipróbálhattuk a Darts-ot, mint sportot. Az elhangzottak között nagyon sok megszívlelendô dolog van, így az iskola Nebuló Alapítványa úgy döntött a tanári karral egyetértve, hogy a Darts sporton keresztül is szeretnénk segíteni, fejleszteni tanulóink képességeit, így az Önök adományait is felhasználva 3 darab Darts készletet vásárolunk, melyet a Nebuló-Nyuszi továbbít a gyerekek felé. Eddigi adományaikat hálásan köszönjük és továbbra is várjuk adójuk 1%- át tanulóink érdekében: a Nebuló Alapítvány kuratóriuma és az iskola dolgozói. Nebuló Alapítvány adószáma: HAPPY-HÉT PROGRAM Egy nyertes pályázatnak köszönhetôen valósítottuk meg a programot, melynek keretén belül a vízivás fontosságára hívtuk fel a figyelmet. Iskolánkat a Visegrád Mineral Water Ltd. látta el ásványvízzel. A program idejére az aulában foteleket és asztalokat helyeztünk el, hogy tanulóink kényelmes körülményes között töltsék a szüneteket, valamint vízzel kapcsolatos játékok, mint,,most mutasd meg!, folyadékok csoportosítása, rímfaragás tarkította a programot. NAPFOGYATKOZÁS A biztonságos megfigyelést és az érthetô ismertetést választottuk a Napfogyatkozás napján. Március 20-án már reggel elindultak az elôadások, melyeken a jelenség magyarázatát, a három fôszereplôrôl (Nap, Föld, Hold) való ismeretek és a teljes napfogyatkozásról szól élô közvetítést lehetett megismerni. Az udvaron biztonságos védô fóliával felszerelt távcsô várta a gyerekeket, valamint speciális védôkkel felszerelt táblákon keresztül csodálhattuk meg a jelenséget. Diákjaink érdeklôdve és türelmesen várták ki sorukat, hogy részesei legyenek eme rendkívüli eseménynek. Köszönet Reiter Dánielnek! 100 SZÓ NÉMETÜL Újabb állomáshoz érkeztünk iskolánk 100. születésnapjának megünneplésében. Mivel a gyerekek elsôs koruk óta idegen nyelvet tanulnak, így most ezen a téren mutathatta meg mindenki, mit tud. A kicsik még rajzos formában számolhattak be tudásukról, de a legnagyobbak már bizony németül és angolul is megkapták a szóanyagot, sôt még önállóan is kutakodtak megadott témakörök szerint. Szép fokozatosan emeltük a lécet, így a nyolcadikosokra várt a 100 szó megtanulása, felmondása. Miután mindenki összegyûjtötte a szavait, eszébe véste azokat, kicsinosította a lapját, már csak egy tanárt kellett találnia, akinél számot adhatott tudásáról. Már nagyon kíváncsian várjuk a végeredményt, kik iskolánk legügyesebb szó-tudorai! PROGRAMJAINK ÁPRILISBAN Április 13-án fogadóóra. Április 15. Vers-és prózamondó verseny Április 17-én Költészet Napja (versek, megzenésített versek tanulók és tanárok elôadásában) Április ig zenei nyílt órák, részletek a honlapon. Április 22. Föld napi vetélkedô Április 28. Tankerületi szintû sakkverseny Az aktuális eseményekrôl honlapunkon tájékozódhatnak. (iskola.pilisborosjeno.hu) BEIRATKOZÁS A Pilisborosjenôi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolába Értesítjük a kedves Szülôket, hogy a os tanévre április 16-án (csütörtök) 8-19 óráig, és április 17-én (péntek) 8-18 óráig lehet beiratkozni. Születési anyakönyvi kivonat Lakcímkártya Óvodai szakvélemény 1400 Ft a Diákigazolványhoz A szülôi értekezleten kapott papírok.

6 6 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások A járási hivatal nyújt segítséget a jövôben A szociális biztonságot erôsíti, hogy márciustól járási szintre kerül az idôskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, valamint az aktív korúak ellátása - hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, a jövôben országosan, egységes elvek alapján állapítják majd meg a jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hivatalok. Március 1-jével átalakul a szociális támogatási rendszer. A változtatás lényege, hogy a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz kerülnek - mondta Tarnai Richárd. Pest megye kormánymegbízottja kiemelte, a változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az ôket megilletô támogatási formákhoz. Az aktív korúak ellátása átkerül március 1-jével a járási hivatalokhoz az önkormányzatoktól, de márciusban a pénzüket az állampolgárok még az önkormányzattól kapják meg, abban a formában, ahogyan korábban. A járási hivatal jogosult március 1-jétôl kezdôdôen az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek intézésére - hívta fel a figyelmet a változásra Pest megye kormánymegbízottja. A kérelmeket be lehet nyújtani: - a polgármesteri hivataloknál (ahol eddig is), amelyek továbbítják a járási hivatalok részére, - járási hivataloknál ügyfélfogadási idôben, - a kormányablakokban, - a járási hivatalok kirendeltségein, - a járási hivatalok települési ügysegédeinél. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésbôl finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük. Ezért változik a kifizetések módja is. A március hónapra járó - április 5-ig esedékes - támogatási összegek utalásáról már a kormányhivatalok gondoskodnak majd. Az ügyfelek postai úton vagy az általuk megadott bankszámlára kaphatják meg a támogatásokat. Két formája lesz a szociális támogatásoknak: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetôk - tájékoztatta lapunkat Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot, ha nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget jelent a rezsi vagy más családi kiadás kifizetése - fûzte hozzá a kormánymegbízott. Az önkormányzatoktól kérhetô kiadáskompenzáló támogatások elnevezése márciustól egységesen települési támogatásra változik. Ennek keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett segélyek.) Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a járásoktól kérhetô továbbra is az idôskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és március 1-jétôl az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítô támogatás FHT, és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás EGYT). A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörváltással összefüggésben nincs teendôjük, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzôk február hónap végéig hivatalból vizsgálták felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos iratokat a jegyzôk legkésôbb március 6-ig adják át az illetékes járási hivatal számára. Az átvételt követôen a járási hivataloktól az ügyfelek értesítést kapnak. Legfontosabb különbség az új rendszerben, hogy a továbbiakban nem a jegyzô, hanem a járási hivatal állapítja meg az aktív korúak ellátását, oda is kell a kérelmeket leadni, valamint a folyósított összegeket postai úton vagy bankszámlára utalja az állam (kormányhivatal) - foglalta össze a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, Pest megye kormánymegbízottja. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok gyûjtése május : 00 13: 00 helyszín: Pilisborosjenô, Fô u. 41. (Óvoda parkoló),,a begyûjtés napján a begyûjtô pontra mindenki elhozhatja mûködésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy akkumulátorral mûködô eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait! Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át! Ezeket NE a háza elé tegye ki! FE-GROUP INVEST Zrt. felhívása Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyûjtés A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képzôdik, amelyeket nem szabad a szemétgyûjtôbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz. Akadályozzuk meg, KOMMUNÁLIS csütörtök aug. 20 helyett aug. 22. hogy valamelyik árokparton, erdôszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévô nehézfémektôl és egyéb veszélyes kemikáliáktól. ZÖLD április 24. Ügyfélszolgálat

7 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 7 ÁPRILISI PROGRAMOK Április 10. péntek, 18 óra: KEREKES TÁNCHÁZ Belépô: 600 Ft/fõ Április 12. vasárnap, 8 18 óra: ÖSVÉNYTAPOSÓ BARÁTI TÁRSASÁG Kevély Körüli Kevergés Kevély Alatti Bolyongás Részletek: Április 15; 22; 29. szerda, óra: TAVASZI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS anyagköltség: 1000 Ft/fô 27. VASÁRNAP, óra: KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAP koszorúzás az emlékmûnél Német Önkormányzat szervezésében Reichel József Mûvelôdési Ház és Könyvtár 3097 Pilisborosjenô, Fô út 16. Telefon: /130, Mobil: Honlap: muvhaz.pilisborosjeno,hu NYÁRI TÁBOROK MÁJUSI PROGRAMOK Május 6;13; 20; 27;. szerda, óra: MÁJUSI KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS anyagköltség: 1000 Ft/fô Május 9. szombat, 15 óra: DALOSTALÁLKOZÓ Kevélyhegyi Dalkör szervezésében Május 16. szombat 14 óra KEREKES MAJÁLIS Kerekes Néptáncegyüttes és a NOE szervezésében az iskola udvarán Május 29. péntek 18 óra BAUMANN BRIGITTA ÖNÁLLÓ ZENEI ESTJE Május 30. szombat 14 óra KECSKEFESZTIVÁL - GYEREKNAP Bodnár Barnabás és a Mûvelõdési Ház szervezésében, a mûvelôdési ház melletti parkolóban KÖRNYEZETVÉDELMI KIRÁNDULÓTÁBOR Június ig Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az erdõk élõvilágát, vagy csak egyszerûen szeretne egy játékkal teli hetet a szabadban tölteni! Részvételi feltételek: 6-14 éves kor, megfelelõ kondíció. Étkezés: otthonról hozott hideg élelem A tábor díja: Ft/ fõ/9 nap; (1200 Ft/nap/fõ, ha nem tudsz mindennap jönni!) Jelentkezni 50%-os elõleg befizetésével április 30-ig lehet (4.500 Ft) Részletes program: Kirándulás az Ezüst-hegyhez. Ismerkedés különleges ásványokkal. Ásványokkal ismerkedés. Kirándulás a Nagy Kevély- hegyhez. Sziklamászás. Mackó barlang. Kirándulás Csobánkára. Ismerkedés a környezetvédelem kérdéseivel. Macska barlang. Vadász ház. Kirándulás a Háziréti-tóhoz. Ismerkedés a környezõ állatvilággal. Egrivár. Teve szikla. Állati kvíz és állatos játékok. Kirándulás Köves bérci erdõbe. Ismerkedés a növényvilággal. Számháború. KÉZMÛVES TÁBOR Június 29 július 3 Részletes program: június 29. (hétfõ) kosárfonás, nemezelés június 30. (kedd) gyöngyfûzés,-szövés július 1. (szerda) batikolás, üvegfestés július 2. (csütörtök) tûzzománc július 3. (péntek) csomózás Minden nap 2-2 órás kézmûves foglalkozás a kisteremben, népi kismesterségeket oktató és népmûvészek vezetésével. Nagyteremben népi játékok, dalok, mondókák és sport játékokkal tarkított szabadfoglalkozások. Ebéd után mesehallgatás, kis csendes pihenõ! Részvételi feltételek: 5 12 éves kor Étkezés: a vendéglõben Maximális létszám: 30 fõ A tábor díja: Ft/fõ/hét Jelentkezés: a könyvtárban, május 15-ig, 50%-os elõleg befizetéssel. (7.500 Ft) SZÍNJÁTSZÓ TÁBOR Július 6 10-ig Reichel József Mûvelõdési Ház és Könyvtár által szervezett nyári tábor Mindazoknak, akik szeretnek olvasni, játszani, szerepelni. Drámajátékok, beszédfejlesztés, önismereti foglalkozások, versmondás, színpadi mozgás játékos tanulása. Egy-egy mese, színdarab feldolgozása és színpadi megjelenítése! Részletes program: Július 6. (hétfõ) Könyvtári nap: ismerkedés a könyvtárral, egymással; a választott mûvekkel; olvasási tudásszint felmérése; szerepek kiosztása. Július 7. (kedd) Csoportfoglalkozások, a kiválasztott mûvel ismerkedés, sok játék. Július 8. (szerda) Játékos színjátszós átdolgozása és megjelenítése a mûnek. Július 9. (csütörtök) Díszletek készítése és a színdarab próbálása Július 10. (péntek) Fõpróba, sok játék, bemutató, táborzárás! Részvételi feltételek: 8-16 éves kor Étkezés: A vendéglõben! Maximális létszám: 30 fõ A tábor díja: Ft /fõ Jelentkezni 50%-os elûleg befizetésével ápr. 30-ig lehet a könyvtárban. Részletes felvilágosítás vagy

8 8 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ Sokakat érdekelhet: Ismét filmet forgattak Pilisborosjenô álomszép természeti környezetében. Egy TV sorozat jeleneteit vették fel a Teve Sziklánál, címe The Last Kingdome (Az utolsó királyság). A 900-as években játszódik Angliában és a szászok dánok csatározásairól szól. A stáb tagjai nagy élvezettel fogyasztották falunk lakóinak ajándékát a finom lángost! A forgató csapat tagjai köszönik az ízletes ellátmányt, a finom innivalót és a Pilisborosjenôiek türelmét és a lehetôséget, hogy ezen a gyönyörû helyszínen forgathattak. A mellékelt fotókon a felajánló Dienes Éva látható. (a szerk.) Mi történt Pilisborosjenôn a Teve szikla környékén tavaszán? MEGHÍVÓ Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör szeretettel meghívja Önt(Önöket) május 09. szombaton megrendezésre kerülô DALOS TALÁLKOZÓRA Helyszín: Reichel József Mûvelôdési Ház A MÛSOR KEZDETE: óra MEGHÍVÓ Április 27-én, vasárnap kor KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAPI koszorúzás lesz a Mûvelôdési Ház elôtt található emlékmûnél. A Német Önkormányzat szeretettel várja falunk lakóit. Tisztelt pilisborosjenôi Polgár! A Pilisborosjenôért Alapítvány ezúton kéri, hogy adójának 1%-át a helyi alapítvány javára nyilatkozza. Kiépítettük a Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Tanösvényt, a VIII. Pilisbo-rosjenôi Várjátékot megrendeztük. A gyerekek nyári táboroztatásához, a szabadidôs sport támogatásához és a kulturális események létrehozásához nyújtott segítséget az Önök adójának 1%-a, melyet köszönünk, s egyben kérjük, hogy a Pilisborosjenôért Alapítvány javára nyilatkozzon ebben az esztendôben is. Pilisborosjenôért Alapítvány adószáma: A Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör felhívása A Pilisborosjenôi Kevélyhegyi Dalkör 15 éve alakult. Taglétszámunk 20 fô. Tevékenységünk: aktívan részt veszünk a falu közösségének életében. Énekelünk különbözô rendezvényeken és dalos-találkozókon. Fô célunk a magyar népdalkincs megôrzése, dalok tanulása, megismertetése, továbbadása, saját magunk és mások örömére. Szeretettel várunk énekelni szeretô, társaságot kedvelô új tagokat. Most rendezzük meg a hagyományossá vált 11. Dalos találkozónkat (lásd. Meghívó), melyre minden érdeklôdôt várunk.

9 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ 9 JUDO PILISBOROSJENÔN A judó megalapítója Kano Dzsigoro ( ), aki 22 éves korában létrehozta a Kodokan Intézetet Japánban, ahol elkezdôdött a ma ismert judo okítása. A judo önvédelmi küzdôsport, jelentése,,lágy út. Kis hazánkban 1906-ban gróf Szemere Miklós meghívására, Kano mester egyik tanítványa, Kicsi-szaburo Szaszaki mester jött el, hogy megismertesse és megszerettesse a judót. Mára világ- és kontinensbajnokságokat rendeznek, valamint olimpiai sportág a judo 1964 óta. Mondhatjuk az egyik legnépszerûbb küzdôsport a világon Idén ôsszel lesz két éve, hogy elindultak a judo tanfolyami órák elôbb a Forgó Andris Forgó Ambrus Mûvelôdési Ház kistermében, majd a gyarapodó létszámnak köszönhetôen átköltöztek az órák a nagyterembe. A kis tanítványok kitartó munkájuknak, lelkesedésüknek, a szülôk támogatásának köszönhetôen Pilisborosjenônek egyre több judo bajnoka van, mind házi-és területi versenyeken, mind országos versenyeken, valamint diákolimpián is. A judo tanfolyamokon várunk minden érdeklôdôt, kicsiket és nagyokat is sok szeretettel! dr. Kano Dzsigoro a judo megalapítója Az Óbudai Judo Club által elnyert Európai Uniós pályázat segítségével elindult egy folyamat, mely során, Pilisborosjenôn, valamint a környékbeli településeken, iskolai, óvodai bemutató órák keretében egyre több gyermek megismerheti a judo alapjait. A Pilisborosjenôi Mûvelôdési Ház vezetôsége és Ozsvár András mesteredzô (ÓJC) együttmûködése keretében indult el a judo tanfolyam Csattos Róbert edzô vezetésével Pilisboros-jenôn. Állatorvosi rendelô dr. Hatvany Gábor (70/ ) 2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45. Megváltozott nyitva tartás: Hétfô, szerda: 17 19h, Szombat: 10 12h IGÉNY ESETÉN INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS FACEBOOK: Kockakutya Állatorvosi Rendelô F Ö L D M É R É S épületfeltüntetés, -bontás telekalakítás, -osztás, -egyesítés felmérések, kitûzések társasház szintenkénti alaprajzok Aczél Ferenc (Pilisborosjenõ) Gyöngyösi Mátyás, Forgó Andris, Forgó Ambrus, Flámis Márton, Harkó Dávid pilisborosjenôi bajnokok és edzôjük Csattos Róbert Óbudai Judo Club házi versenyén ÓbudánTúl Ingatlaniroda Pilisborosjenôi ingatlanok irodája Szalai Péter építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô Pilisborojenô Templom utca 2. Irodai telefonszám: (26) Mobil telefon:(30) Asztalosmunkák, ajtó-, ablak-, bútorkészítés, javítás, restaurálás 06 30/ Lakberendezési * tanácsadás, bútortervezés, virágdekoráció 06 30/ ww.kisnora.hu Víz-, gáz-, központi fûtésszerelés, javítás, mûszaki felülvizsgálat, energia felhasználási tanácsadás. 30 éves szakmai gyakorlat. Tel.:

10 10 PILISBOROSJENÔI HÍRMONDÓ KEVÉLY GÁZ BT. ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG 2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10. Telefon: , Zsitnyányi Attila magántervezô Központi fûtôberendezés, szellôztetés-klimatizálás, propán-bután gázellátás, vízellátás, csatornázás, külsô csatornabekötések tervezése és kivitelezésének megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok és költségvetések készítése. ZSITNYÁNYI ZOLTÁN Gázkészülék javító és szerelô mester Telefon: FELNÔTT ÉS GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI MAGÁNRENDELÉS Pilisborosjenôn, az Egészségházban. Hétfô, szerda 8-10-ig, kedd-csüt:16-18-ig. Tel. bejelentkezés: dr. Csányi Márta T RUNK Elérhetôségek: , Telefon/Fax: ArCo-Mag Kft. Pilisborosjenô, Ilona u. 7. Tel.: Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától 3 óra a minimális bérlési idö Munkájára igényes nyugdíjas nô családoknál takarítást vállal. Tel.: ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS Pilisborosjenô, Fô út 013/31 Hrsz Sóder, homok, cement, mész, zsalukô, Hôszig. rendszerek, konténer-rendelés, Gépi földmunka, hulladékátvétel, Termôföld kiszállítással Várjuk kedves vásárlóinkat! Termény, állateledel, mirelit, díszhaleledel, kulcsmásolás, termelôi bor, Linde mûszaki gázok (CO 2, Ar, O 2, Ac) Új nyítvatartás: Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: 8-13 PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA Felelôs kiadó: Pilisborosjenô Község Önkormányzata Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt. Megjelenik: havonta, 1300 példányban. Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás XXII. évfolyam, 2014. április 5. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Ezzel a segítséggel hatalmasat lépett előre Kisújszállás Nagyon szép nap ez a mai mondtam április

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

FÓRUM. 23. évfolyam 4. szám. Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja FÓRUM 23. évfolyam 4. szám O Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja 2012. április BÁBOLNAI FÓRUM SONKÁK, FÜSTÖLT ÍZEK MUSTRÁJA BÁBOLNÁN Mikosevity Tiboré lett a legízletesebb egész sonka

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11.

SAUTANZ HÍRMONDÓ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN. XXIII. évf. 2015. február. www.hirmondo.budakeszi.hu. Erzsébet-program. Részletek a. 10-11. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. február Részletek a 10-11. oldalon SAUTANZ SVÁB DISZNÓTOR BUDAKESZIN Részletek a 12. oldalon Részletek a 9. oldalon Részletek a 16. oldalon

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen

Nincs nyári szünet. a beruházásokban 2013. AUGUSZTUS. Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen 2013. AUGUSZTUS Kaszáló utcai óvoda bôvítése Aszfaltozás a Zsíroshegyen Öregiskola nyugati szárnyának munkálatai Napelemek az iskolatetôn Fotó: Böngészô Nincs nyári szünet a beruházásokban Fotók: Jakab

Részletesebben

Felröppent a hír, hogy

Felröppent a hír, hogy obuda_05.qxd 2/27/2007 2:32 PM Page 1 XIII. évfolyam 5. szám 2007. március 1. Testületi ülés Zajos éjszakai repülés Szép Kaszás kosaras este A képviselõ-testület február 27-én tartotta Számos módosítást

Részletesebben

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra

Városnapi zsongás rendezvénysorozatra JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. március Ára: 200 Ft 25. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünk Az 1848-as forradalom 166. évfordulójára emlékeztek Jászfényszarun. Az ünnepség március 14-én 17 órakor kezdődött

Részletesebben