Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Hatályos: től Egységesítve: én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes gondoskodásokról I. rész Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. (1); 17. (5)bekezdésben;a 25. (3) b.)pontjában; a 26. -ban; 32. (1)bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében; a 33. (7) bekezdésében; 37/A. (1)bekezdésében; a 38. (9) bekezdésében 43/B. (1) és (3)bekezdésében; a 45. -ában; 47. (2) bekezdésében; 48. (4)bekezdésében; a 49. (3) bekezdésében, az 55. (1) bekezdésében; az 55/C. (4) bekezdésében, az 56. -ában, 57. (1) bekezdés c), d), e), j) pontja, a 62. (2) bekezdése, a 63. (9) bekezdése, a 86. (1) és (2) bekezdése, a 89. (1) bekezdése, 90. (3)bekezdése, a 91. (1) bekezdés b) pontja, a 115. (10) bekezdése, valamint a 132. (4) bekezdésében, továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.)Kormányrendelet (továbbiakban:szr.) 20/A. -ban; a 25. (1)bek. c.)pontjában; a 35. (2) bek. c.)pontjában; a 36. (1) bekezdésében és az 51. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott szociális és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint az Sztv. 37/A. (3)bekezdése, alapján a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak ellátására jogosult személyek együttműködésének szabályairól, a beilleszkedést segítő programok típusairól és az együttműködés megszegésének eseteiről az alábbi rendeletet (továbbiakban: Ökr.) alkotja: Általános rendelkezések 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben és természetben biztosított szociális ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások tekintetében Kadarkút Város területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen élő, az Sztv. 3. (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

2 (2) A rendelet hatálya a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében Kadarkút Város és Kisasszond Község Önkormányzata (továbbiakban: Társulás) fenntartásában lévő Szociális Alapszolgáltatási Központ /Kadarkút, Petőfi u.12/a./ (továbbiakban: Alapszolgáltatási Központ ) által biztosított - a társulási megállapodásban és e rendeletben rögzített ellátások tekintetében ellátást igénybevevő, a társult településeken bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre, valamint a társult településeken életvitelszerűen tartózkodó hajléktalanokra terjed ki. Értelmező rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat e (2)-(5) bekezdésében meghatározottak kivételével az Sztv. 4. -ában foglalt rendelkezéseket változtatás nélkül alkalmazza. (2) Elemi kár: a lakóházban és az abban tartott a létfenntartáshoz elengedhetetlenül szükséges ingóságban tűz, robbanás - kivéve, ha azt a károsult, vagy családtagja okozta - továbbá villámcsapás, vihar következtében keletkezett kár. (3) Különös méltánylást érdemlő eset: a családban bekövetkezett rendkívüli esemény - ( pl: közeli hozzátartozó halála, 1 hónapot meghaladó keresőképtelenség; valamely családtag kórházi kezelése; munkanélkülivé válás, ( ha az nem az (5)bekezdésben meghatározott ok miatt következett be); korábban folyósított rokkantsági ellátás vagy más pénzbeli ellátás folyósítása állapotjavulás miatt, önhibáján kívüli okból megszüntetésre került és egyéb pénzbeli ellátásra nem jogosult, tüzelő vásárlása; pénzintézettől felvett lakáscélú kölcsönszerződésből eredő fizetési kötelezettségnek a szeptember havi törlesztő részlet összegéhez képest 30 %-ot elérő mértékű emelkedése) - miatti jövedelem kiesés. (4) Létfenntartást veszélyeztető helyzet: ha a kérelmező három hónapon túl rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, létfenntartása, megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény (a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás, bűncselekmény következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet) miatt, igazolt módon - önhibáján kívül - veszélyeztetve van, váratlan többletkiadása keletkezik, ill. elemi kár miatt anyagi segítségre szorul. (5) Önhiba: ha a kérelmező vagy családtagja azért vált munkanélkülivé, mert munkaviszonyát, keresőtevékenységét felmondta, vagy munkáltatója a munkaviszonyát a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló évi LXXXVI. törvény, 7. (3) bekezdés b.); a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 25. (2) bekezdés g) pontja, ill. a közszolgálati tisztviselőkről szóló a évi CXCIX. törvény 63. (2) bekezdés a.), b.) és e.) pontjai szerint szüntette meg, vagy a korábban folyósított pénzellátás, együttműködés hiánya miatt kerül megszüntetésre vagy szüneteltetésre, továbbá a munkaképesség-csökkenésen alapuló ellátás azért kerül megvonásra, mert a munkaképesség csökkenés mértékének megállapítására hatáskörrel rendelkező szakértő bizottság előtt nem jelenik meg felülvizsgálaton; vagy bármely munkanélküli, társadalombiztosítási, szociális ellátástól, családtámogatástól, tartásdíjtól azért esik el, mert azt nem igényli, végrehajtását nem kéri, vagy a megállapításhoz szükséges bizonyítékokat nem csatolja be; továbbá, ha a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felkínált a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. 25. (2) bekezdése szerinti - megfelelő munkát nem fogadja el. 2

3 Eljárási rendelkezések 4. (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) szóban vagy írásban, valamint az Szr.-ben meghatározott esetekben, formanyomtatványon lehet előterjeszteni. (2) A kérelmet - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik - évközben folyamatosan be lehet nyújtani. 5. (1) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles családtagjai személyéről nyilatkozni az e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozaton, valamint saját és családtagjai lakásfenntartási támogatás esetén a háztartásában élők jövedelmét igazolni, továbbá a) az ápolási díj, az önkormányzati segély megállapítására irányuló ellátás esetén az ezen ellátások megállapításához szükséges - az Ökr.-ben, az Sztv.-ben és az Szr.-ben meghatározott - mellékleteket, b) az önkormányzati segély megállapítására irányuló ellátás igénylése esetén az a) pontban meg határozottakon túl az Szr. 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot csatolni. (2) A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti. Amennyiben a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat a hatóság vitatja, akkor a jövedelem az Sztv.10. (6) bekezdésében, illetve az Szr. 3. -ában foglaltak szerint vélelmezhető. (3) A Hivatal a kérelmező által benyújtott kérelmeket és igazolásokat, valamint a közölt adatok valódiságát megvizsgálja, szükség esetén környezettanulmányt végez. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményeit a Hivatal 3 hónapon belül bármely ügyben vizsgálta és abban lényeges változás nem feltételezhető. (4) A háztartás azon tagjai, akik egyéni vagy társas vállalkozók, szabad foglalkozásúak, stb. nettó jövedelmüket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott igazolással kötelesek igazolni. (5) A jövedelmi viszonyok igazolásánál az Sztv. 10. (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) A jövedelem igazolásához felhasználható - csatolandó - bizonyítékok körét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni az Sztv. 10. (4) bekezdésében meghatározott jövedelmeket. (8) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál irányadó időszak az Sztv.10. (2)-(3) bekezdése szerint kerül megállapításra. (9) Sürgős szükség esetén ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok - az ellátás megállapítását követő 8 munkanapon belül történő - utólagos csatolása mellett. 3

4 (10) Ha a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl, vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, köteles az ellátást az Sztv ban meghatározottak szerint visszafizetni. 6. (1) A Polgármester és a Bizottság által - átruházott hatáskörben - hozott döntés ellen a határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a helyi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet fellebbezéssel élni. A fellebbezést a Hivatalhoz kell benyújtani, melyet a jegyző a szükséges iratok csatolásával a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszt. (2) A kérelmező - az intézményvezető 29. (4) bekezdésben meghatározott döntése valamint az Ökr. 28. (1) bekezdésében meghatározott ellátásért fizetendő személyi térítési díj összegéről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül - a fenntartóhoz fordulhat. 7. (1) A pénzbeli ellátás folyósításáról - a megállapító határozat rendelkezése szerint - a Hivatal postaivagy bankszámlára utalással, illetve a házipénztárból történő kifizetéssel gondoskodik. (2) A Hivatal e rendeletben szereplő ellátásokat utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja. Az eseti ellátások kifizetése a sürgős szükség esetét kivéve- az ellátás megállapítását követő 5 munkanapon belül történik. 8. (1) Az e rendeletben szereplő ellátások megállapítására hatáskörrel rendelkező utólagos elszámolási kötelezettséget írhat elő. (2) Amennyiben a pénzbeli ellátások megállapítására hatáskörrel rendelkező nem látja biztosítottnak az ellátás rendeltetésének megfelelő felhasználást, úgy az összeg Alapszolgáltatási Központ vezetőjéhez történő utalásáról rendelkezhet, aki köteles a rendeltetésszerű felhasználásról - eseti támogatás esetén 15 munkanapon belül, egyéb esetben negyedévenként - elszámolni a Hivatalban. (3) Az ellátás meghatározott célra történő felhasználási módjának, illetve az elszámolási kötelezettség előírásáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni. (4) Aki a (3) bekezdésben előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a juttatást nem a rendeltetésének megfelelő célra fordítja; a.) kötelező ellátás esetén: a pénzbeli ellátásból legfeljebb 1 évre kizárható, ez esetben az ellátást természetben, illetve a (2) bekezdésben szabályozott módon kell biztosítani, b.) nem kötelező ellátás esetén: a további ellátásból, támogatásból, a kötelezettség teljesítéséig ki kell zárni. (5) A (4) bekezdés b.) pontjának alkalmazása alól különös méltánylást érdemlő esetben a kötelezettséget előíró mentesítést adhat. 4

5 9. (1) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a jogerősen megállapított pénzbeli vagy természetben nyújtott ellátás a kérelem benyújtásának napjától esedékes. (2) Az ellátás egy napra jutó összege az ellátás havi összegének az 1/30-ad része. (3) A jogosult a jogerős határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított 6 hónapon belül érvényesítheti. (4) Ha a pénzbeli ellátásban részesülő személy lakcíme az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. A jogosult halála esetén a támogatás kifizetésére az Szr. 9. (7) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. 10. (1) A határozatlan időre megállapított ellátások felülvizsgálata tekintetében az önkormányzat az Sztv. 25. (4)-(12) bekezdésének rendelkezéseit változtatás nélkül alkalmazza. (2) A szociális ellátás jogosultja - az (1) bekezdésben meghatározott felülvizsgálat alkalmával köteles a Hivatallal együttműködni, melynek során köteles a jogosultság fennállását a Hivatal által megadott határnapig igazolni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hatáskörrel rendelkező az ellátást a határidő utolsó napjával megszünteti. 11. A pénzbeli vagy természetbeni ellátásban részesülő a lakó- és tartózkodási helyének, valamint a jogosultság feltételeit érintő minden lényeges tény, körülmény megváltozásáról köteles azonnal, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni a Hivatalt. 12. (1) Amennyiben a kérelmező a jövedelmi és vagyoni viszonyairól valótlan adatot közöl vagy a szociális ellátást biztosító szervet egyéb módon megtéveszti, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére az Sztv. 17. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A megtérítés összegének, illetve pénzegyenértékének és ezek kamatának méltányosságból történő elengedése, illetve csökkentése iránti kérelemről Kadarkút Város Önkormányzatának Humánügyi Bizottsága ( továbbiakban: Bizottság) dönt. (3) A Bizottság a jogosulatlanul igénybe vett ellátást - kérelemre - kamatmentes szociális kölcsönként is kezelheti, ebben az esetben e rendelet kamatmentes szociális kölcsönre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 13. Az Sztv. 7. valamint 48. -a alapján teljesített kifizetésnek, illetve az 53. (3) bekezdésében meghatározott esemény bekövetkezésekor a követelés behajtása, igénylése, illetve a tartozás kiegyenlítése ügyében a polgármester intézkedik. 5

6 14. (1) Az önkormányzat által az önkormányzat 16/2009.(VI.26.) gyermekvédelmi és e rendelete alapján - folyósított és költségvetését terhelő (a központi költségvetés által egészben vagy részben meg nem térített) pénzbeli és természetben nyújtott ellátások együttes összege, valamint a közgyógyellátási igazolványért fizetett térítési díj együttes összege, függetlenül a megállapítás jogcímétől - ha a gyermekvédelmi vagy e rendelet másképpen nem rendelkezik - családonként és negyedévenként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 200 %-át. (2) Ha a család részére e rendelet alapján folyósított ellátások, valamint a közgyógyellátásért fizetett térítési díj, továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege negyedévenként meghaladja az (1) bekezdés szerinti értékhatárt, úgy ezen ellátásokat azon felül is biztosítani, ill. folyósítani kell, de további ellátás - a kamatmentes szociális kölcsön, és elemi kár esetén az önkormányzati segély kivételével - nem állapítható meg a család részére. II. rész Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély folyósításának feltétele 15. (1) Az aktív korúak ellátása megállapításának és a rendszeres szociális segély folyósításának feltétele, hogy az Sztv. 37. (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti személy (továbbiakban: segélyezett) együttműködjön az Alapszolgáltatási Központ keretében működő Családsegítő Szolgálattal (továbbiakban: Családsegítő) valamint az Sztv.25. (4)-(6) bekezdésében meghatározott felülvizsgálat során a Hivatallal. (2) Az együttműködési kötelezettség kiterjed: a.) a Családsegítőnél történő nyilvántartásba vételre, b.) a beilleszkedést segítő program (továbbiakban: program) kidolgozásában való részvételre, c.) a programról való írásbeli megállapodás megkötésére, d.) a programban foglaltak teljesítésére. Az együttműködés eljárási szabályai 16. (1) A segélyezett köteles a.) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenni a Családsegítőnél történő nyilvántartásba vétele céljából, b.) együttműködően részt venni a beilleszkedést segítő program elkészítésében, c.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a programról szóló megállapodást írásban megkötni, d.) folyamatos kapcsolattartásra a Családsegítővel, a családsegítővel közösen meghatározott módon, 6

7 e.) a megállapodásban foglalt időközönként legalább háromhavonta a Családsegítőnél személyesen, munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, f.) a programról szóló megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesíteni, ennek érdekében köteles a megadott helyen és időpontban a Családsegítő által szervezett foglalkozáson, tanácsadáson, képzésen munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni és annak teljes idején részt venni, g.) lakó- és tartózkodási helyének megváltozását a Családsegítőnek 15 napon belül bejelenteni. (2) Amennyiben a segélyezett az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettségének a megadott időpontban, ill. határidőig nem tud eleget tenni, úgy köteles a.) a mulasztás okát a Családsegítőnek - előre, legkésőbb a határidőt megelőző napon, vagy ha az ok nem látható előre, akkor legkésőbb a mulasztást követő 8 napon belül - bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni, b.) az elmulasztott együttműködési cselekményt pótolni ba.) az (1) bekezdés a.) és c.) pontja esetében az ok megszűnését követő napon, illetve, bb.) a ba.) pontba nem tartozó esetben a Családsegítő által meghatározott időpontban, illetve időpontig. (3) Nem róható fel az együttműködési kötelezettség elmulasztása, ha oka az, hogy a segélyezett a.) az őt ellátó háziorvos, szakorvos, fekvőbeteg-gyógyintézet igazolása szerint nem tudott az adott napon/napokon, az előírt határidőig megjelenni és kötelezettségét teljesíteni; b.) a tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja, és ezt háziorvosa igazolja, feltéve, hogy nincs a háztartásában olyan személy, aki az ápolást helyette elláthatná; c.) közeli hozzátartozója [Ptk b) pontja] adott napon, illetve azt megelőző 3 napon belül halt meg, vagy hozzátartozója [Ptk b) pontja, valamint testvérének, illetve házastársának egyeneságbeli rokona és azok házastársa] adott napon történő temetésén vett részt; d.) valamely közigazgatási hatóság, bíróság igazolása szerint az előtte folyó eljárásban idézésre jelent meg. (4) A Családsegítő a) az együttműködés keretében ellátja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló az Szr ának (12) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá a segélyezett nyilvántartásba vételéről 3 munkanapon belül értesíti a jegyzőt. b) a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodás egy példányát átadja a segélyezettnek a megállapodás megkötésekor, egyidejűleg értesíti a jegyzőt a megállapodás megkötésének megtörténtéről. c) a segélyezett nyilvántartásba vétele alkalmával tájékoztatja a segélyezettet az (1) - (3) bekezdésben, valamint a 18. -ban, továbbá az Sztv ában és 37/B. -ban foglaltakról, ennek megtörténtét írásban rögzíti, melyet a segélyezett aláírással igazol. d) az (1) bekezdés a) és c) pontjában előírt határidők be nem tartása, illetve egyéb, az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség elmulasztása esetén 3 munkanapon belül 8 napos jogvesztő határidő adásával - írásban felszólítja a segélyezettet a mulasztás okának igazolására, és az elmulasztott cselekmény pótlására, ha a segélyezett nem tett eleget a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének. A felszólítást tértivevényes küldeményként kell kézbesítni. e) 8 napon belül elbírálja a segélyezett által benyújtott igazolási kérelmet és arról írásban értesíti a segélyezettet. A 8 napon túl benyújtott igazolási kérelmet elutasítja. Az igazolási kérelem elutasít tásáról szóló értesítést egyidejűleg a jegyzőnek is megküldi, illetve a jegyzőt értesíti arról is, ha a segélyezett nem terjesztett elő igazolási kérelmet. Az igazolási kérelem elutasítása, illetve annak be nem nyújtása esetén tájékoztatja a segélyezettet a mulasztás, ill. az ismételt mulasztás következményéről. 7

8 f) a segélyezett részére a személyes megjelenésre szóló értesítés tértivevényes küldeményként történő kézbesítéséről úgy gondoskodik, hogy azt a segélyezett a megjelenésre megjelölt napot megelőzően legalább 5 munkanappal korábban megkapja. g) ha azt tapasztalja, hogy a segélyezett nyilvánvalóan munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelent meg az (1) bekezdésben meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítésekor, és megvalósítja a 18. b) pontjában meghatározottakat, akkor erről két tanú jelenlétében jegyzőkönyvet készít,mely tartalmazza az eljáró családgondozó nevét, a segélyezett természetes személyazonosító adatait, a tanuk nevét és lakcímét, a megállapított tényt, a segélyezett tájékoztatását arról, hogy cselekménye az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, valamint a mulasztás ill. az ismételt mulasztás következményéről szóló tájékoztatást, továbbá a jelenlévők aláírását. A jegyzőkönyv egy példányát átadja a segélyezettnek és megküldi a jegyzőnek. h) ellátja az Szr ának (13) bekezdésében meghatározott jelzési és tájékoztatási feladatait. A beilleszkedést segítő programok típusai 17. (1) a Családsegítővel történő kapcsolattartás, (2) a segélyezett szociális, mentális állapotának megfelelő a.) életvezetési, életmódformáló, álláskeresési, munkaügyi, egészségügyi, mentális, pszichológiai tanácsadás, b.) képességfejlesztésére irányuló foglalkozás, (3) munkaerő-piaci reintegrációt célzó munkavégzésre történő felkészülést segítő program, (4) a társadalmi integráció erősítését segítő program, (5) a segélyezett iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése érdekében. Az együttműködési kötelezettség megszegésének esetei 18. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül: a.) ha a segélyezett neki felróható okból nem tesz eleget a 16. (1) (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének, b.) ha a segélyezett nyilvánvalóan munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg együttműködési kötelezettségének teljesítésére, és ezzel lehetetlenné teszi a nyilvántartásba vételét, vagy a program elkészítését, a megállapodás megkötését, illetve a program teljesítését. 19. (1)A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (továbbiakban: aktív korúak ellátása) az Sztv. 47. (2) bekezdésében meghatározott feltétel fennállása esetén az ott meghatározott mértékben természetbeni ellátás formájában is nyújtható. (2)Az aktív korúak ellátása természetbeni ellátásként különösen a családban élő gyermek napközbeni ellátását, étkeztetését biztosító intézményben fizetendő térítési díj megfizetésére, a gyermek szükségleteihez igazodóan tankönyvre, tanszerekre, élelmiszerre, ruha és lábbeli vásárlására, tüzelővásárlásra, közüzemi díjak kifizetésére használható fel. 8

9 (3)Az aktív korúak ellátása természetbeni ellátásként (Erzsébet utalvány) történő biztosítására elsősorban az Alapszolgáltatási Központ vezetője vagy a napközbeni ellátást, gyermekétkeztetést biztosító intézmény vezetője tehet javaslatot, illetve azt az aktív korúak ellátásában részesülő vagy vele közös háztartásban élő nagykorú hozzátartozója is kérheti. A javaslatról, illetve kérelemről a jegyző határozattal dönt, melyben rendelkezik arról, hogy a természetbeni ellátás formájában nyújtott aktív korúak ellátását mire kell fordítani. (4)Az aktív korúak ellátását természetbeni ellátás formájában a javaslat, illetve kérelem beérkezetését követő hónap 1. napjától kell biztosítani. A természetben biztosított összeget utólag, minden hónap 5. napjáig az érintett intézményeknek, közüzemi szolgáltatóknak, illetve szolgáltató hiányában az Alapszolgáltatási Központnak kell folyósítani. Az összeg rendeltetésszerű felhasználásáról negyedévenként, számlával kell a Hivatal felé elszámolni. Ápolási díj 20. (1) Az Sztv.43/B. (1) bekezdése alapján ápolási díj állapítható meg - méltányosságból - annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 120 %-át, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg, és a.) az ápolt aa.) fekvőbeteg vagy ab.) mások segítsége nélkül nem képes önállóan étkezni és illemhelyet használni, lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, vagy ac.) elmeállapota miatt állandó felügyeletre szorul, b.) nincs az ápoltnak más olyan a településen élő hozzátartozója, aki keresőtevékenység folytatása hiányában, keresetveszteség nélkül el tudná látni az ápolt gondozását, ápolását, ügyeletét. (2) Az (1) bekezdés a. a.) pontjának aa-ac.) pontjában meghatározott feltételek fennállását az Ökr. 2.melléklete szerinti háziorvosi szakvéleménnyel, b. b.) pontjában meghatározott feltételt az ápolt és az ápoló személy együttes nyilatkozatával kell igazolni. 21. (1) Az ápolási díj megállapítása a Bizottság hatáskörébe tartozik. (2) Az ápolási díj összege a Szt ának (1) bekezdése szerinti alapösszeg 80 %-a. 22. (1) Az ápolási kötelezettség nem teljesítésének minősül az Sztv.42. (2)bek. b.)pontjában és az Szr. 27. (2) bekezdésben meghatározottakon túl, ha az ápoló az ápolt napi háromszori étellel való ellátásáról két egymást követő napon, vagy havonta több napon keresztül nem gondoskodik, illetve a szükséges gyógyszeres vagy orvosi kezelés igénybevételének lehetőségét nem biztosítja részére (pl.:gyógyszereinek beszerzéséről nem gondoskodik, szükség esetén nem hív orvost, vagy a szükséges orvosi kezelésre történő eljutását nem segíti elő, stb.). 9

10 (2) Az Alapszolgáltatási Központ házi segítségnyújtást végző szociális gondozója az ápolást végző személy kötelezettségének teljesítését havi rendszerességgel ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során a szociális gondozó azt tapasztalja, hogy az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, vagy az ápolási díj megszüntetésére okot adó egyéb körülmény fennállását tapasztalja, ezt azonnal jelzi az ápolási díj megállapítására hatáskörrel rendelkezőnek, aki az ápolási díj folyósítását megszünteti. (3) Az Alapszolgáltatási Központ a rendszeres ellenőrzés során, ill. írásos felkérés alapján 5 munkanapon belül: a.) együttműködik az ápolt háziorvosával annak érdekében, hogy meggyőződhessen az ápolt személy egészségügyi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól, b.) a helyszínen ellenőrzi az ápolási kötelezettség teljesítését és környezettanulmányt készít, c.) az ellenőrzés megtörténtét az ápolt - az ápolt akadályoztatása esetén az ápoló - a környezettanulmányon történő aláírásával igazolja, d.) az ellenőrzés eredményéről tájékoztatja a döntésre jogosult szervet. Önkormányzati segély 23. (1)A Képviselő-testület az Sztv ában foglalt feltételek szerint önkormányzati segélyt állapít meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő személyek részére. Az önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is és természetbeni ellátásként is nyújtható. Amenynyiben az önkormányzati segély folyósítása természetbeni ellátás formájában történik, erről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. (2) Önkormányzati segély adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. (3) Önkormányzati segélyben részesíthető - kérelemre vagy hivatalból - aki önmaga illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, nem tud élelmiszert, ruhaneműt, lábbelit vásárolni, képtelen pénzintézeti lakáshitel törlesztő részletét segítség nélkül megfizetni, közüzemi díját kieegyenlíteni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások- vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. (4) Önkormányzati segély adható egészségügyi szolgáltatás igénybevételére, gyógyászati segédeszköz és gyógyszervásárlásra. Azon személy részére, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha a családjában az 1 főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj 130 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg. (5) Az elemi kárt szenvedett személy jövedelemre való tekintet nélkül jogosult átmeneti segélyre. (6) Különös méltánylást érdemlő esetben jövedelemre való tekintet nélkül önkormányzati segélyben részesíthető naptári évenként legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként maximum Ft összegben, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (7) Az önkormányzati segély elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. 10

11 (8)Ugyanazon család részére egy naptári éven belül megállapított önkormányzati segély - kivéve elemi kár esetén - együttes összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át. (9)Nem részesíthető 6 hónapig önkormányzati segélyben - elemi kár esetét kivéve - az a személy, aki saját vagy családtagja hibájából (önhibából) került rossz anyagi helyzetbe. (10)A közgyógyellátás keretében nem kiváltható gyógyszerre, gyógyászati segédeszközre vonatkozó önkormányzati segély igénylése esetén a háziorvos ill. szakorvos erre vonatkozó - igazolását kell csatolni. Kamatmentes kölcsön formájában nyújtható önkormányzati segély 24. (1) Kamatmentes kölcsön formájában önkormányzati segély állapítható meg, temetési költség viselésére, ha a kérelmező családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át. (2) A kamatmentes kölcsön formájában megállapított önkormányzati segély a.) megállapítása iránt benyújtott kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik. b.) legfeljebb az öregségi nyugdíj 500 %-ának megfelelő összegben, s legfeljebb 18 havi törlesztésre állapítható meg, c.) csak annak a személynek adható, aki rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik. d.) visszafizetésének kezdő időpontja a megállapítást követő 2. hónap 10. napja, a többi részletet minden hónap 10. napjáig kell megfizetni, e.) egyösszegben fizetendő vissza az (1) bekezdés d.)pontjában meghatározott esetben, az ellátás megállapításától számított 30 napon belül,amennyiben a kérelmező havi törlesztési kötelezettségének nem tett eleget. f.) felhasználásáról az igénybevevő 15 napon belül köteles elszámolni. g) ugyanazon személy/család részére ismételten csak akkor állapítható meg, ha az előzőleg felvett kölcsönt visszafizette/ték, h.) összegét az Ökr ának alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni i.) nem állapítható meg annak a kérelmezőnek, akinek és/vagy családtagjának bárminemű hátraléka van a helyi önkormányzattal szemben. j.) természetbeni ellátásként is nyújtható, melyről az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. 25. (1) A kamatmentes kölcsön formájában igénybevett önkormányzati segély visszafizetésének feltételeiről a hatáskörrel rendelkező - polgármester - megállapodást köt, melyben a kérelmezőt és az együtt élő nagykorú családtagokat egyetemleges adóstársként kell feltüntetni. (2) A megállapodásban ki kell kötni, hogy amennyiben az egyetemleges adóstársak bármely havi törlesztő részlet befizetését, vagy a 24. (2) bekezdés f.) pontja szerinti elszámolási, kötelezettségüket elmulasztják, továbbá, ha nem a kérelemben feltüntetett célra fordítják a kölcsönt, úgy a hátralévő kölcsön teljes összege 15 napon belül egyösszegben esedékessé és behajthatóvá válik. (3) Amennyiben az adós a (2) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a kölcsönt a kötelezettség elmulasztásától a behajtás időpontjáig - a Ptk (2) bekezdésében meghatározott mértékű - kamat terheli. 11

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,

1. A Rendelet 2. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodásokról szóló 21/2013.

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE

ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 912/2015. ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Tárgy: Települési támogatásról szóló rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (12.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályozásáról Pécsely Község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

TERVEZET. I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya TERVEZET Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Vál Község

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. 1. Feladat és hatáskör JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 9/2003. (IX.09.) 4 rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható KRÍZISTÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.20.) számú rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános szabályok. 1.A rendelet célja, alapelvei. 2. A rendelet hatálya Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Balajt község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés!

K É R E L E M. Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Figyelmeztetés! Pásztó Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Figyelmeztetés! Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem

Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem Települési támogatás keretében nyújtható ÁPOLÁSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. SZEMÉLYI ADATOK 1. Az ápolást végzô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:.....................................................................

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I.

Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. I. Ádánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ádánd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben