T A R T A L O M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4."

Átírás

1 2066 Kisbíró Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XII. évfolyam 7 8. szám augusztus Kedves Olvasóink! Egy hónapi szünet után, örömteli eseményekrõl szóló híradásokkal jelentkezik újból a Kisbíró. Újbarkon augusztus 16-án köszöntötték a nemzetiségi népdalkört harmincadik születésnapja alkalmából (fenti képünk). Száron a Szent István napi ünnepségen adták át a néptánccsoportnak a Szár Községért Díjat (alsó felvételünk). Kultúránk követei méltán részesültek az elismerésben, amelyhez a szerkesztõség is gratulál! TA R TA LO M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4. o. Dalosok köszöntése 4. o. Táncosaink Svájcban 5. o. Romhányi Orvostalálkozó 6. o. Burghardt Klára CD-je 7. o. Hogy tetszik lenni? 8. o.

2 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus Közmeghallgatás volt Száron A tízfõs képviselõ-testület mellett 28 szári lakos vett részt a szokásos közmeghallgatáson. Négy fõ pontja volt az ülésnek: a polgármester asszony tájékoztatást adott a 2007-es év költségvetésérõl, a 2008-as év költségvetési helyzetének alakulásáról, összegezte a végzett és folyamatban lévõ munkákat, majd a képviselõ-testület elfogadta Szár Község Önkormányzatának Településfejlesztési Tervét és Esélyegyenlõségi programját. Ezt követõen a jelenlévõk közül többen tettek észrevételt, fogalmaztak meg kérdéseket, véleményeket. A hangulatot azonban meghatározta a legelején történt atrocitás (ld. a külön írást). A jelenlévõk felháborodtak az atrocitást látva, s volt, aki felszólalásában szégyenkezését fejezte ki a falu nevében is. Felmerült a zajrendelet kérdése, mely a legtöbb vitát váltotta ki a közelmúltban. A testület részérõl elhangzott, hogy a célja az volt a rendeletnek, hogy biztosítani lehessen a vasárnapi nyugalmat, melyhez csupán a családtagok közt is mûködõ alkalmazkodásra van szükség. Sikerült azt a félreértést is tisztázni, miszerint a rendelet a belterületre vonatkozik, tehát a külterületen végzett mezõgazdasági munkákat nem érinti a rendelet. (A dokumentumot egyébként július 24-i ülésén újratárgyalta a testület lakossági beadvány nyomán, és egyhangú döntéssel változatlanul érvényben hagyta azt.) Szóba került a belterületi utak állapota, a hozzászóló felvetette a Rákóczi Ferenc utca alsó szakasza nagyon rossz állapota kapcsán, hogy a háza elõtt megcsináltatná az utat. A polgármester asszony türelmet kér a lakosságtól a probléma elintézése kapcsán. Folyamatban van ugyanis a bírósági eljárás a csatornakivitelezõvel (Olajterv Zrt.) szemben, és készül egy pályázat benyújtása is az út felújításával kapcsolatban. A Rákóczi F. utca kétirányúsításáról is elhangzottak vélemények. Az egyik szerint rossz helyre kerültek ki a közlekedésirányító táblák. Az óvodadombom a STOP tábla nem jó helyre lett kihelyezve, dombnak felfelé nehéz megállni, téli idõszakban visszacsúsznak az autók. Erre válaszul Garán Éva elmondta, hogy a Bicskei Rendõrkapitányság a közlekedésrendészettel együtt megvizsgálta a Rákóczi utca kétirányúsítását, és a tábla kihelyezését is õk javasolták. Ugyancsak az utakat érintõ felvetés volt, hogy a Kultúrház és a Takarékszövetkezet elé parkolót lenne célszerû építeni, valamint a Móricz Zs. utca és a Rákóczi utca találkozását járdaszigettel lehetne biztonságosabbá tenni. Utóbbi ötletet köszönettel vette a polgármester, a parkolókkal kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a fõutunk országos hatáskörû út, csak a közútkezelõvel közösen történhet a fejlesztés. Az önkormányzat nyitott egy közös pályázat benyújtására, de kell a közútkezelõ hajlandósága is. Kérdés hangzott el a pincefalui telkek szabályozása tárgyában. Sérelmezte a hozzászóló, hogy az önkormányzat változtatási tilalmat vezetett be. Szabó Gábor jegyzõ válaszában elmondta, hogy a települési rendezési tervben e területnek építési szabályai nem szerepelnek. Ezért döntött a képviselõ-testület, hogy a zártkerti ingatlanokra részletes szabályozási és helyi építési szabályzatot alkot. Tájékoztatott arról is, hogy az elõzetes tervek augusztus hónapban elkészülnek. A jogszabály szerinti véleményezési eljárást ezután le kell folytatni. Így a képviselõ-testület is elõzetesen véleményezni fogja a terveket, és szükség esetén változtat az elõírásokon. Nagy János Példátlan atrocitás A július 19-én megtartott közmeghallgatáson a település közéletében soha nem látott, kirívó atrocitás érte Garán Évát, Szár polgármesterét. A beszámoló után az elsõként megszólaló Grósz Józsefné mondandója végeztével egy tojásokat tartalmazó zárt (!) tartót dobott közvetlen közelrõl a polgármester asszony arcába, kis híján a szeme alatt eltalálva õt. Az okozott sérülésrõl látlelet készült, a polgármester asszony a képviselõ-testület véleményét is meghallgatva úgy döntött, hogy jogi útra tereli az ügyet. Néhány változás a szociális rendeletben augusztus 1. napjával lép hatályba a Szár községi önkormányzat képviselõ-testületének július 24-én elfogadott (9/2008.sz.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. Ennek legfontosabb részleteit tekintjük át az alábbiakban (a teljes szöveg megtalálható a község honlapján). Az általános rendelkezések néhány fontosabb eleme: A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megõrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelõ, a szociális rászorultságtól függõ, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 2 Szociális támogatás iránti kérelmet az érdekelt kezdeményezhet, illetve az is, aki a rászoruló helyzetérõl tudomást szerez. Az ez iránti kérelmet a Szár Újbarok Vértesboglár Községek Körjegyzõsége Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, szóban, vagy az elektronikus út kizárásával írásban. Az ellátások közül a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik a helyi lakásfenntartási támogatás, valamint az ápolási díj megállapítása, míg a polgármester hatásköre a normatív lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély megállapítása, a köztemetés elrendelése, illetve kedvezmény megítélése az étkezési térítési díjból. Az igénylõ köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közremûködni. Így a megfelelõ jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, költségeket igazoló okmányokat, számlákat a kérelemmel együtt rendelkezésre bocsátani. Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére meghatározott feltételek esetén (pl. vállalja, hogy a Bicskei Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Fejér Megyei Munkaügyi Központ bicskei kirendeltségével együttmûködik) foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatás közhasznú tevékenység, közcélú munka, közmunka idõtartama legalább harminc munkanap. Ennek keretében a következõ munkavégzésre kerülhet sor: ebédkihordás, a gondozottak részére bevásárlás, középületek takarítása, közterületek gondozása, szelektív hulladékgyûjtés, vízelvezetõ rendszerek karbantartása, víz-, csatorna-és úthálózat kiépítése, karbantartása. Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülõ sze-

3 2008. augusztus XII. évfolyam 7 8. szám Kisbíró mély a segély folyósításának idõtartama alatt az együttmûködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. I. PÉNZBENI JUTTATÁSOK 1. Ápolási díj Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a Szár Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %- át, egyedülálló esetében 170 %-át. Az önkormányzati ápolási díj öszszege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 2. Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ személyek részére átmeneti segély nyújtható. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély létfenntartásra, továbbá gyógyszertámogatásként, az egészségbiztosítás által nem vagy részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, illetve egyéb, alkalmanként jelentkezõ többletkiadások részbeni vagy teljes mértékû fedezésére adható. Havi rendszerességgel az átmeneti segély jövedelemkiegészítõ támogatásként nyújtható. Alkalmankénti átmeneti segély annak a személynek adható, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, az egyedül élõk esetén a 200%-át, valamint ha a kérelmezõ, illetve a vele közös háztartásban élõk életkörülményei indokolják. Olyan különös méltánylást érdemlõ esetekre értendõ, mint pl. tartós, (két hetet meghaladó) kórházi ápolás, lakást ért elemi csapás, egy hónapon túli fekvõbetegség, gyógykezelés. Az önkormányzat átmeneti segélykeret terhére gyógyszertámogatás nyújtható a magas gyógyszerköltséget fizetõ, de közgyógyellátási igazolványra nem jogosult azon személynek, a) akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 300%-át, b) egyedül élõ esetén 400 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a , Ft. Egy naptári éven belül ugyanannak a személynek (családnak) évente legfeljebb három alkalommal adható átmeneti segély, de az egy naptári évben adható összeg felsõ határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 3. Temetési segély Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg, ha az eltemettetõ családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A temetési segélyt a temetés napját követõ 30 napon belül lehet igényelni. Összege: a) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500, Ft), , Ft. b) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000, Ft), , Ft. c) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42 750, Ft), , Ft. d) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28 500, Ft), , Ft. 4. Helyi lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható a annak a családnak vagy személynek, aki legfeljebb 80 m 2 hasznos alapterületi lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik, és akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén a 300 %-át, valamint a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 40 %-át. A lakásfenntartási támogatás esetén az következõ kifizetések vehetõk számításba: lakbér, illetve albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részlete, a fûtés költsége, a csatornahasználati díj, a szemétszállítási díj és a villanyáram, víz-, gázfogyasztás költségei. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a támogatás összege havonta 2 500, Ft. A támogatás tárgyév január 1-tõl december 31-ig állapítható meg. 5. Méltányossági közgyógyellátás Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élõ esetén 250%-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. II. SZEMÉLYES GONDOSKODÁS A fentieken túl az önkormányzat az ún. személyes gondoskodás keretében a szociális információs szolgáltatást, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítést biztosítja. 1. A szociális információszolgáltatás hozzásegíti a szociálisan rászoruló személyeket a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások igénybevételéhez. 2. Az étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkeztetést (ebéd) biztosít a szociálisan rászorultaknak, pl. annak, aki a) a 70. életévét betöltötte és vagy tartós vagy, átmeneti betegsége, hajléktalansága miatt önmaga ellátására képtelen és b) vagyonnal nem rendelkezik, tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs vagy tartási kötelezettségét nem teljesíti, eltartási, öröklési, gondozási szerzõdéssel nem rendelkezik, továbbá c) az egy fõre jutó jövedelem családban élés esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ánál, egyedül élõ esetén annak %-ánál nem lehet magasabb, d) a 80. évnél idõsebb kérelmezõ jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül jogosult az étkeztetésre, amennyiben a b) pontban foglalt feltételeknek megfelel. A személyes gondoskodás igénybe vételéért térítési díjat kell megállapítani. Mértéke: 218, Ft/óra. A szociális étkezési térítési díjak összege (áfáva): Szociális egész nap 289, Ft Tízórai 49, Ft Ebéd 197, Ft Uzsonna 43, Ft 3. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekrõl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erõbõl nem képesek, és róluk más nem gondoskodik. Az önkormányzat ezt a Bicske város, Felcsút, Óbarok, Szár, Újbarok községek Intézményi Társulás keretében látja el. 4. A családsegítõ szolgáltatást az önkormányzat Bicske város, Felcsút, Óbarok, Szár, Újbarok Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás keretében biztosítja. Ezeken túlmenõen intézményi térítési díjkedvezmény állapítható meg, ha a kérelmezõ családjában az egy fõre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A kedvezmény lényege: a térítési díjnak a teljes vagy részbeni 50%-os átvállalása az önkormányzat részérõl. 3

4 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus Augusztus 20-i ünnepségek Száron Ünnepi misével kezdõdtek Száron a Szent István napi rendezvények. A mise után helyi kézimunkákból nyílt kiállítás az iskolában (képünkön). Délután a szabadtéri színpadon rendezett kulturális mûsorban fellépett a Saarer Tanzgruppe több korcsoportja, a Szári Nemzetiségi Népdalkör és az Ezüst Évek Nyugdíjasklub énekkara. Az ünnepségen adták át a Szár Községért Díjat a tánccsoportnak. Átnyújtották az elismeréseket a Szép, Tiszta Szárért Díj kitüntetettjeinek is, akik az idén a következõk: Balogh Krisztián, Baranyai Mihály, Falusi István, Frank János, Gomola Jánosné, Laub János, May Attila, Raáb Ferenc, Rózsa Károly, Dr. Sisa István. Dalosok köszöntése 30 éves az újbarki népdalkör Augusztus 16-án ünnepelte az Újbaroki Nemzetiségi Népdalkör fennállásának 30. évfordulóját. Nagy vendégsereg gyûlt össze a jubileumon. A jelenlegi tagok mellett szép számmal eljöttek régi énekkarosok és több nemzetiségi csoport is elfogadta a meghívást az évfordulóra. Õk a köszöntések és gratulációk után fellépésükkel tisztelték meg az ünnepelteket. Megemlékeztek a megalakulásukkor sokat segítõ Metzger János tanár úrról, aki sajnos megromlott egészsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Virággal köszöntötték azokat, akik hoszszú évekig együtt énekeltek a csoporttal. Külön köszöntötték azt a három tagot, akik megalakulásuk óta velük énekelnek: Turán Józsefnét, Hollósy Gyulánét és Hollósy Gyulát. A népdalkör virágkosárral kedveskedett az õket összefogó, és az ünnepség szervezését végzõ Kreidl Józsefné Valinak. A dalostáncos mûsor után finom vacsora mellett beszélgethettek múltról, jelenrõl, jövõbeli terveikrõl a vendégek. Mivel a faluban a búcsú ideje is volt ez a hétvége, este a palotabozsoki Schütz Kapelle muzsikájára lehetett tovább ünnepelni, mulatni. (S. K.) 4 HÍREK KÖZLEMÉNYEK HÍREK Intézményvezetõi pályázatok A Szári ÁMK vezetése két tagintézmény esetén írt ki vezetõi pályázatokat: a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és a Napsugár Kindergarten élére. Mindkét pályázati eljárás az elmúlt hónapokban zajlott. Az óvoda élére a kötelezõ véleményezési eljárások után Szabó Tibornét választotta az igazgatótanács, így a munka már az õ irányítása alatt zajlik. A mûvelõdési ház kapcsán kiírt pályázatot az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális Bizottság tagjaival közösen kialakított vélemény alapján eredménytelennek nyilvánította az igazgatótanács. Összesen 8 pályázó jelentkezett az állásra, majd az elõzetes meghallgatás, a benyújtott pályázati anyagok alapján a lehetséges jelöltek köre leszûkült. Idõközben történt visszalépések, a meghallgatás második fordulójának tapasztalatai alapján született az a döntés, hogy új pályázat kiírására kerüljön sor, s így megfelelõ végzettséggel, tapasztalattal rendelkezõ vezetõje legyen a mûvelõdési háznak. Meghívó A Saarer Tanzgruppe nyárzáró bált rendez a szári Kultúrházban, amelyre szeretettel meghív minden érdeklõdõt. Idõpont: szeptember 6. 20:00 Zene: Gaudi Buam (Szár) Jegyár: 1000, Ft. Szár a tévében Az MTV Unser Bildschirm címû magazinja szeptember 2-án, kedden, a kora délutáni órákban tûzi mûsorára a szári német nemzetiségi hagyományõrzésrõl készített félórás filmjét. A mûsor az ezt követõ napokban letölthetõ internetrõl, a Magyar Televízió (www.mtv.hu) videótárából.

5 Hegyek között, völgyek között A Saarer Tanzgruppe idén is meghívást kapott Európa legnagyobb folklórfesztiváljára, az Europeadere. Táncosaink és zenészeink 72 fõs delegációval érkeztek a svájci Alpok lábainál elterülõ Martigny városába, ahol felejthetetlen napokat töltöttek el július 23. és 27. között. A nemzetközi kapcsolatok további bõvítése, nagy mulatságok hangulata vagy akár a havas hegycsúcsok érintése mind-mind örök élmény marad a szári fiataloknak. A csoport július 24-én a római kori amfiteátrum színpadán, vastaps kíséretében mutatta be új táncát, az Auf Marsch címû koreográfiát. A fesztivál után a németországi Ulm városa látta vendégül egy napra a száriakat, akik a Dunamenti Svábok Központi Múzeumában és az ottani tánccsoport hangulatos pincéjében is sikert arattak. A külföldön eltöltött napokról ad hangulatjelentést képösszeállításunk augusztus XII. évfolyam 7 8. szám Kisbíró Július 7. és 13. között a Saarer Tanzgruppe 2. számú csoportjából 12 fõ vett részt abban az ulmi gyermektáborban, amelynek célja a közép-európai németség összefogásának erõsítése volt. 5

6 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus VIII. Romhányi orvostalálkozó Helye: SZÁR Római katolikus templom Ideje: augusztus 30. Program 9.00 Szentmise Üdvözlések Garán Éva polgármester Genzwein Ferenc tanár Kellermayer Miklós egyetemi tanár Az õserdõk és a mi életünk Spányi Antal megyéspüspök A Biblia, amely az Isten üzenetét hordozza Varsányi Ferenc evangélikus lelkész Akarom, tisztulj meg! Czakó Gábor író A Szentírás humora Ebédszünet Kosztolányi György egyetemi tanár, akadémikus A gyermekfejlõdés epigenetikája de Chatel Rudolf egyetemi tanár A test és a lélek harmóniája Szabó Béla egyetemi tanár Vajon lehet-e jobbra várni: A remény forradalma May Zsolt neurológus fõorvos Emlékek, emlékezet, memória Moderátor: Dr. Horváth J. Attila egyetemi docens Kedves Vendégeink! Kellermayer Miklós professzor úr elkészítette az eddigi hét orvosnap összesített programját, az elhangzott elõadások címét, az elõadókat tartalmazó jegyzéket. Az összesítésbõl kiderül: eddig a szári orvosnapokon 52 elõadás hangzott el, amelyeknek szerkesztett változatát nyolc kivételével a Romhányi Orvosnapok címû emlékkönyvecskénkben, példányban megjelentettük, és az érdeklõdõknek rendelkezésére bocsátottuk. Ezeken a rendezvényeken 37 egyetemi tanár (közöttük 3 akadémikus), 2 egyetemi docens, 2 fõorvos, 6 egyházi vezetõ, egy tudományos fõmunkatárs, 3 mûvész és egy gimnáziumi tanát szerepelt elõadóként. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum sorozatot jelentetett meg Mesterek és tanítványok címmel. Kérte, hogy a sorozat részeként jelentessünk meg egy Romhányi számot. Ennek a kérésnek örömmel tettünk eleget, a kéziratát áprilisban leadtuk, reményeink szerint az idei orvosnapra elkészül. A könyv két részbõl áll: a professzor úr élete (amit Kellermayar Miklós és jómagam írtunk), valamint az orvosnapokról, az eddigi könyvecskékben megjelent tanulmányokból válogatások. Ezúton a Száron elhangzott néhány elõadás és egy rövid Romhányi életút az olvasók egy, a jelenleginél tágabb köréhez, és nagyobb könyvtárakba is eljut. Megköszönöm annak a szári embernek (egészen fiataloknak és elõrehaladott korúaknak) a munkáját, akik a Romhányi Orvosnapok szervezésében és lebonyolításában eddig közremûködtek. Õk a rendezvényt megelõzõ péntek eset és szombaton addig dolgoztak, amíg a templomot és az iskolát tisztán, rendeltetésszerû használatra alkalmasan átadták. Többen a Romhányi Orvosnapokon szükséges anyagok beszerzésében és a fárasztó adminisztrációban segédkeztek. Köszönet érte! Genzwein Ferenc Elmegy-e a Romhányi Orvostalálkozóra? Nagy Lajos mérnök Hallottam errõl az évek óta megrendezésre kerülõ orvostalálkozóról, melyen neves meghívottak tartanak elõadásokat. Eddig személyesen nem vettem részt rajta, de nem is tudom, hogy meghívó nélkül, mint magánember, odamehetek-e. Czencz Mónika tanuló A Romhányi Orvostalálkozó elõtti ünnepi szentmise nagyon szép. Azon ott szoktam lenni. Tetszik, hogy több pap tartja. Száron ez szokatlan dolog. Õszintén szólva az elõadások témája nem keltette még túlzottan fel az érdeklõdésem, de a püspök atya idei elõadására biztosan elmegyek majd. Mohácsik Lászlóné ügyintézõ Tudom, hogy évente megrendezésre kerül, de még nem vettem részt a programokon. Tavaly például a házunk felújítási munkái miatt nem tudtam elmenni. Nagy Marianna gyógypedagógus Nekem ünnep az orvostalálkozó. A szentmisét és az elõadásokat is végighallgatom. Ritka, hogy vidéken ilyen színvonalas lelki és szellemi felfrissülést nyújtó program van. Ezért támogatom és családommal együtt mindig segítek az elõkészületekben. 6

7 2008. augusztus XII. évfolyam 7 8. szám Kisbíró Megszépült az újbarki templom Nagy összefogással, sok segítséggel befejezõdött a templom külsõ felújítása Újbarkon. Beköszöntõ és utcai irányító táblák A Kisbíró elõzõ számának melléklete volt egy polgármesteri tájékoztató a beköszöntõ és utcai irányító táblákról. Ebben 3 különbözõ alakú, mintájú alternatíva szerepelt, melyek közül szavazással dõlt el a nyertes változat. Eszerint az 1. sz. megoldás fölényesen gyõzött. Köszönet mindazoknak, akik szavazatukkal segítették a döntést! Ehhez kapcsolódó hír, hogy az erdészet a táblákhoz szükséges faanyagot térítésmentesen biztosítja, tehát a táblák elkészítése, kihelyezése akkor fog megtörténni, amikor megérkezik a felajánlás. Burghardt Klára CD-je Idén májusban került piacra a budapesti Kaltenecker Stúdió kiadásában Burghardt Klára Ahnen (Õsök) címû CD-je, német versekkel, egy német történettel, harmonikán játszott német népdalokkal díszítve. Burghardt Klára, a szári iskola volt tanára 17 éves kora óta írja a szülõfalujában, Szalatnakon élõ németség történeteit. Tíz éve verseket is kezdett írni. A CD-n 38 versét, és egy történetét hallgathatjuk a Szekszárdi Német Színház színmûvészei, Müller Alice, Kispál Gergely, Lotz Kata és Szalay Sándor elõadásában. Harmonikán egykori osztálytársa (ma pécsi zenetanár) játszik. A CD borítóját egy szalatnaki fiatalember, Bregó Krisztián tervezte és készítette. A CD-n hallható verseket több német nemzetiségi iskola felvette a tantervébe. A CD ára: 3000 Ft + postaköltség Megrendelések: 7

8 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus 70 felettiek július augusztus Hogy tetszik lenni? 8 Boldog születésnapot! Farkas Ferenc Hasenfratz Józsefné Igricz Antalné Kiss Józsefné Laub János Lehovicz Tibor Lukács Tibor Márhoffer Józsefné Sisa Istvánné Szabó Antalné Szentesi Józsefné Taksz Mihályné Tóth Imréné Tóth Károly Barabás Péterné Genzwein Ferencné Gyalog Márton Harmath Ferenc Hollósy Gyuláné Ipach józsefné Juhász Mihályné Kálna Magdolna Müller Jánosné Ozsváth Istvánné Springó László Szilágyi István Szoboszlai Gusztávné Tóth Ferencné Tóth Sándorné Zbiskó Ernõ Kisbíró Kiadja: Szár és Újbarok önkormányzata Felelõs kiadó: Szabó Gábor Szerkeszti: Freész Károly, May Katalin, Metzgerné Speier Katalin, Nagy János, Schweininger Péter, Cím: Polgármesteri Hivatal 2066 Szár, Rákóczi út 68. Telefon: Készül: 780 példányban Terjeszti: az önkormányzat Olvasható a internetes címen is. HU ISSN Lapzárta minden hónap 15-én, megjelenés minden hónap 25. körül. Kérjük, a Kisbíróba szánt cikkeket floppyn (esetleg olvasható kézírással) a szerkesztõknek vagy a polgármesteri hivatalban adják le. A szerkesztõk fenntartják a rövidítés jogát. A lapban leírt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõk álláspontját. Hollósy Gyuláné, Szabó Mári néni augusztus 15-én, búcsú reggelén látta meg a napvilágot. Szülei (Szabó Pál és Véber Rozália) is tõsgyökeres újbarkiak. A család gazdálkodásból és földmûvelésbõl élt. Rengeteg nehéz munkát végeztek, amelybõl már a gyerekek is bõven kivették részüket. Mári néni az általános iskolából 7 évet végzett el itt a faluban, aztán dolgoznia kellett. Már az iskolai szünidõ alatt járt dinnyét ültetni Bodmérra. Édesanyja beteges volt, a munka pedig sok, ezért nem tanulhatott tovább. Igazi gyerekkora így elég hamar véget ért, hiszen 15 évesen már munkát vállalt az erdõgazdaságnál. Facsemetéket ültettek, arattak, markot szedett. Naponta teherautó jött értük, énekelve, jókedvûen végezték a nehéz fizikai munkát. Utána pedig otthon is segítenie kellett. Egyszer például szilvát kellett volna magozni vasárnap, mert másnap lekvárfõzés következett. De a fiatalok már az utcán voltak, és õt is hívták. Kiszökött hát. Apám utánam jött, jól leteremtett, még fenéken is billentett! nevet Mári néni. 16 éves korában Németh tanító néninél lett szolgálólány. Õ vezette a háztartást, volt hogy háromszor is fõzött egy nap: a tanítónál, a szüleinél és otthon. Ekkor kezdett udvarolni neki Gyula bácsi, akivel 1956 februárjában házasodtak össze. Kölcsön ruhában, ezt Gyula bácsi elmesélte, mikor vele készítettek cikket mondja mosolyogva. Még ebben az évben megszületett Gyula fiúk, 2 év múlva lányuk, Marika. Késõbb Budapesten, a Kozmetikai Vállalatnál dolgozott, majd leszámolt, mert elvállalta 2 állami gondozott kislány nevelését. Szerette õket, már épp jól megszokták náluk, mikor jelentkezett az anyjuk, és 3 hónap után elvitték õket. Ez nagy csalódás volt számára. Kapott volna másik gyerekeket, de többé nem akarta. Egy ideig a Budapesti Csokoládégyárban dolgozott, majd a Fõvárosi Tanácsnál 24 évig. Innen ment nyugdíjba 10 éve. Szívesen emlékszik vissza fiatal korának mulatságaira. Mi voltunk az elsõk a bálban, és velünk söpörték ki a kultúrházat. Gyula bácsi zenélt, énekeltünk, táncoltunk. Sokat tréfálkoztunk. Beöltöztünk cigányoknak, csõszöknek. Egyszer olyan jól sikerült a jelmez, hogy Szamos néni, akihez bementünk koldulni, kizavart. Menjen dolgozni, maga fiatal még, ne kéregessen! mondta. Alig hitt a szemének, mikor bizonygattam, hogy én vagyok az, a Mári meséli. Régen többet összejártak az emberek, és ilyenkor sokat viccelõdtek, nevettek. Én meg minden ilyenben benne voltam! mondja. Kukoricafosztáskor ha szõrös kukoricát találtak (amin annyi kukoricahaj volt, hogy alig lehetett leszedni), azt félrerakták. Aztán akit meg akartak tréfálni, annak vicces cédulát írtak mellé, és a kerítésére akasztották. Az pedig kereshette, hogy hol volt fosztás, ki ûzhetett tréfát vele. Az üszkös kukoricával meg jól összekenték egymást. Tollfosztáskor sokat meséltek, és gyakran szólt a történet boszorkányokról. Néha úgy megijedtek, hogy éjszaka is féltek utána, hátha tényleg jön az a boszorkány! A tollasbálban, ami a fosztás utolsó estéje volt, finom süteményeket ettek, és boros teát ittak. Mári néni úgy megtanult sütni-fõzni, hogy lakodalmakba is eljárt szakácsnak. A mai napig sok vendéget lát el finom falatokkal. Jön a család, ami magában is szép számú vendégsereg, hiszen 4 unokája és 5 dédunokája van. De gyakran jönnek Németországból is rokonok hozzájuk. A mai napig mûvelik a kertet, tartanak állatokat, úgyhogy egy pillanatig sem unatkozik. Most a búcsúra készülõdik, és a népdalkör 30. évfordulójára is süt pogácsát, amelynek alapító tagja volt, és még ma is szívesen énekel benne. Boldog születésnapot, és jó egészséget kívánunk Mári néni! Metzgerné Speier Katalin

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 1-jén 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

Kisbíró. Oltani vagy nem oltani? A H1N1-járvány. Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 9. szám 2009. október

Kisbíró. Oltani vagy nem oltani? A H1N1-járvány. Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 9. szám 2009. október 2066 Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XIII. évfolyam 9. szám 2009. október Idősek napja Újbarkon (képes beszámoló a 3. oldalon) Oltani vagy nem oltani? A H1N1-járvány Hangos az írott és elektronikus

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Könyvtári közlemények Február 10-én Családi mesedélután sorozat indult. A nagy sikerre való tekintettel havonta egy alkalom helyett kétszer is lesz. 7. oldal Új tűzgyújtási szabályok 2015. március 5-én

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról

Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a szociális ellátásokról Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! XXI. évfolyam 1. szám 2014. március Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ábrahámhegyi lakosaink, nyaraló tulajdonosaink! Hozz rá víg esztendőt Alig két hónapja, szilveszter éjfélkor valamennyien azt énekeltük:

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3.

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünkön 2013. március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc h seire, a forradalom eszméire emlékezve

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben