T A R T A L O M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4."

Átírás

1 2066 Kisbíró Szár és Újbarok önkormányzatának lapja XII. évfolyam 7 8. szám augusztus Kedves Olvasóink! Egy hónapi szünet után, örömteli eseményekrõl szóló híradásokkal jelentkezik újból a Kisbíró. Újbarkon augusztus 16-án köszöntötték a nemzetiségi népdalkört harmincadik születésnapja alkalmából (fenti képünk). Száron a Szent István napi ünnepségen adták át a néptánccsoportnak a Szár Községért Díjat (alsó felvételünk). Kultúránk követei méltán részesültek az elismerésben, amelyhez a szerkesztõség is gratulál! TA R TA LO M Közmeghallgatás Száron 2. o. Változások a szociális rendeletben 2 3. o. Augusztus 20-i ünnepségek 4. o. Dalosok köszöntése 4. o. Táncosaink Svájcban 5. o. Romhányi Orvostalálkozó 6. o. Burghardt Klára CD-je 7. o. Hogy tetszik lenni? 8. o.

2 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus Közmeghallgatás volt Száron A tízfõs képviselõ-testület mellett 28 szári lakos vett részt a szokásos közmeghallgatáson. Négy fõ pontja volt az ülésnek: a polgármester asszony tájékoztatást adott a 2007-es év költségvetésérõl, a 2008-as év költségvetési helyzetének alakulásáról, összegezte a végzett és folyamatban lévõ munkákat, majd a képviselõ-testület elfogadta Szár Község Önkormányzatának Településfejlesztési Tervét és Esélyegyenlõségi programját. Ezt követõen a jelenlévõk közül többen tettek észrevételt, fogalmaztak meg kérdéseket, véleményeket. A hangulatot azonban meghatározta a legelején történt atrocitás (ld. a külön írást). A jelenlévõk felháborodtak az atrocitást látva, s volt, aki felszólalásában szégyenkezését fejezte ki a falu nevében is. Felmerült a zajrendelet kérdése, mely a legtöbb vitát váltotta ki a közelmúltban. A testület részérõl elhangzott, hogy a célja az volt a rendeletnek, hogy biztosítani lehessen a vasárnapi nyugalmat, melyhez csupán a családtagok közt is mûködõ alkalmazkodásra van szükség. Sikerült azt a félreértést is tisztázni, miszerint a rendelet a belterületre vonatkozik, tehát a külterületen végzett mezõgazdasági munkákat nem érinti a rendelet. (A dokumentumot egyébként július 24-i ülésén újratárgyalta a testület lakossági beadvány nyomán, és egyhangú döntéssel változatlanul érvényben hagyta azt.) Szóba került a belterületi utak állapota, a hozzászóló felvetette a Rákóczi Ferenc utca alsó szakasza nagyon rossz állapota kapcsán, hogy a háza elõtt megcsináltatná az utat. A polgármester asszony türelmet kér a lakosságtól a probléma elintézése kapcsán. Folyamatban van ugyanis a bírósági eljárás a csatornakivitelezõvel (Olajterv Zrt.) szemben, és készül egy pályázat benyújtása is az út felújításával kapcsolatban. A Rákóczi F. utca kétirányúsításáról is elhangzottak vélemények. Az egyik szerint rossz helyre kerültek ki a közlekedésirányító táblák. Az óvodadombom a STOP tábla nem jó helyre lett kihelyezve, dombnak felfelé nehéz megállni, téli idõszakban visszacsúsznak az autók. Erre válaszul Garán Éva elmondta, hogy a Bicskei Rendõrkapitányság a közlekedésrendészettel együtt megvizsgálta a Rákóczi utca kétirányúsítását, és a tábla kihelyezését is õk javasolták. Ugyancsak az utakat érintõ felvetés volt, hogy a Kultúrház és a Takarékszövetkezet elé parkolót lenne célszerû építeni, valamint a Móricz Zs. utca és a Rákóczi utca találkozását járdaszigettel lehetne biztonságosabbá tenni. Utóbbi ötletet köszönettel vette a polgármester, a parkolókkal kapcsolatban pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel a fõutunk országos hatáskörû út, csak a közútkezelõvel közösen történhet a fejlesztés. Az önkormányzat nyitott egy közös pályázat benyújtására, de kell a közútkezelõ hajlandósága is. Kérdés hangzott el a pincefalui telkek szabályozása tárgyában. Sérelmezte a hozzászóló, hogy az önkormányzat változtatási tilalmat vezetett be. Szabó Gábor jegyzõ válaszában elmondta, hogy a települési rendezési tervben e területnek építési szabályai nem szerepelnek. Ezért döntött a képviselõ-testület, hogy a zártkerti ingatlanokra részletes szabályozási és helyi építési szabályzatot alkot. Tájékoztatott arról is, hogy az elõzetes tervek augusztus hónapban elkészülnek. A jogszabály szerinti véleményezési eljárást ezután le kell folytatni. Így a képviselõ-testület is elõzetesen véleményezni fogja a terveket, és szükség esetén változtat az elõírásokon. Nagy János Példátlan atrocitás A július 19-én megtartott közmeghallgatáson a település közéletében soha nem látott, kirívó atrocitás érte Garán Évát, Szár polgármesterét. A beszámoló után az elsõként megszólaló Grósz Józsefné mondandója végeztével egy tojásokat tartalmazó zárt (!) tartót dobott közvetlen közelrõl a polgármester asszony arcába, kis híján a szeme alatt eltalálva õt. Az okozott sérülésrõl látlelet készült, a polgármester asszony a képviselõ-testület véleményét is meghallgatva úgy döntött, hogy jogi útra tereli az ügyet. Néhány változás a szociális rendeletben augusztus 1. napjával lép hatályba a Szár községi önkormányzat képviselõ-testületének július 24-én elfogadott (9/2008.sz.) rendelete az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról. Ennek legfontosabb részleteit tekintjük át az alábbiakban (a teljes szöveg megtalálható a község honlapján). Az általános rendelkezések néhány fontosabb eleme: A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megõrzése érdekében meghatározza az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelõ, a szociális rászorultságtól függõ, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit. 2 Szociális támogatás iránti kérelmet az érdekelt kezdeményezhet, illetve az is, aki a rászoruló helyzetérõl tudomást szerez. Az ez iránti kérelmet a Szár Újbarok Vértesboglár Községek Körjegyzõsége Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, szóban, vagy az elektronikus út kizárásával írásban. Az ellátások közül a képviselõ-testület hatáskörébe tartozik a helyi lakásfenntartási támogatás, valamint az ápolási díj megállapítása, míg a polgármester hatásköre a normatív lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély megállapítása, a köztemetés elrendelése, illetve kedvezmény megítélése az étkezési térítési díjból. Az igénylõ köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közremûködni. Így a megfelelõ jövedelemigazolásokat, nyilatkozatokat, költségeket igazoló okmányokat, számlákat a kérelemmel együtt rendelkezésre bocsátani. Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére meghatározott feltételek esetén (pl. vállalja, hogy a Bicskei Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal és a Fejér Megyei Munkaügyi Központ bicskei kirendeltségével együttmûködik) foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatás közhasznú tevékenység, közcélú munka, közmunka idõtartama legalább harminc munkanap. Ennek keretében a következõ munkavégzésre kerülhet sor: ebédkihordás, a gondozottak részére bevásárlás, középületek takarítása, közterületek gondozása, szelektív hulladékgyûjtés, vízelvezetõ rendszerek karbantartása, víz-, csatorna-és úthálózat kiépítése, karbantartása. Amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülõ sze-

3 2008. augusztus XII. évfolyam 7 8. szám Kisbíró mély a segély folyósításának idõtartama alatt az együttmûködési kötelezettségét megszegi, akkor a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. I. PÉNZBENI JUTTATÁSOK 1. Ápolási díj Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a Szár Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, feltéve, ha családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %- át, egyedülálló esetében 170 %-át. Az önkormányzati ápolási díj öszszege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a. 2. Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ személyek részére átmeneti segély nyújtható. Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély létfenntartásra, továbbá gyógyszertámogatásként, az egészségbiztosítás által nem vagy részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként, illetve egyéb, alkalmanként jelentkezõ többletkiadások részbeni vagy teljes mértékû fedezésére adható. Havi rendszerességgel az átmeneti segély jövedelemkiegészítõ támogatásként nyújtható. Alkalmankénti átmeneti segély annak a személynek adható, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, az egyedül élõk esetén a 200%-át, valamint ha a kérelmezõ, illetve a vele közös háztartásban élõk életkörülményei indokolják. Olyan különös méltánylást érdemlõ esetekre értendõ, mint pl. tartós, (két hetet meghaladó) kórházi ápolás, lakást ért elemi csapás, egy hónapon túli fekvõbetegség, gyógykezelés. Az önkormányzat átmeneti segélykeret terhére gyógyszertámogatás nyújtható a magas gyógyszerköltséget fizetõ, de közgyógyellátási igazolványra nem jogosult azon személynek, a) akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 300%-át, b) egyedül élõ esetén 400 %-át, és a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a , Ft. Egy naptári éven belül ugyanannak a személynek (családnak) évente legfeljebb három alkalommal adható átmeneti segély, de az egy naptári évben adható összeg felsõ határa nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. 3. Temetési segély Az önkormányzat temetési segélyt állapít meg, ha az eltemettetõ családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A temetési segélyt a temetés napját követõ 30 napon belül lehet igényelni. Összege: a) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85 500, Ft), , Ft. b) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000, Ft), , Ft. c) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét (42 750, Ft), , Ft. d) ha a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28 500, Ft), , Ft. 4. Helyi lakásfenntartási támogatás Helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható a annak a családnak vagy személynek, aki legfeljebb 80 m 2 hasznos alapterületi lakásban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben lakik, és akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén a 300 %-át, valamint a lakásfenntartás havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 40 %-át. A lakásfenntartási támogatás esetén az következõ kifizetések vehetõk számításba: lakbér, illetve albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ részlete, a fûtés költsége, a csatornahasználati díj, a szemétszállítási díj és a villanyáram, víz-, gázfogyasztás költségei. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a támogatás összege havonta 2 500, Ft. A támogatás tárgyév január 1-tõl december 31-ig állapítható meg. 5. Méltányossági közgyógyellátás Közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élõ esetén 250%-át, és havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. II. SZEMÉLYES GONDOSKODÁS A fentieken túl az önkormányzat az ún. személyes gondoskodás keretében a szociális információs szolgáltatást, az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítést biztosítja. 1. A szociális információszolgáltatás hozzásegíti a szociálisan rászoruló személyeket a szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások igénybevételéhez. 2. Az étkeztetés keretében az önkormányzat tartósan vagy átmenetileg napi egyszeri meleg étkeztetést (ebéd) biztosít a szociálisan rászorultaknak, pl. annak, aki a) a 70. életévét betöltötte és vagy tartós vagy, átmeneti betegsége, hajléktalansága miatt önmaga ellátására képtelen és b) vagyonnal nem rendelkezik, tartásra képes vagy köteles hozzátartozója nincs vagy tartási kötelezettségét nem teljesíti, eltartási, öröklési, gondozási szerzõdéssel nem rendelkezik, továbbá c) az egy fõre jutó jövedelem családban élés esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ánál, egyedül élõ esetén annak %-ánál nem lehet magasabb, d) a 80. évnél idõsebb kérelmezõ jövedelmi viszonyaira tekintet nélkül jogosult az étkeztetésre, amennyiben a b) pontban foglalt feltételeknek megfelel. A személyes gondoskodás igénybe vételéért térítési díjat kell megállapítani. Mértéke: 218, Ft/óra. A szociális étkezési térítési díjak összege (áfáva): Szociális egész nap 289, Ft Tízórai 49, Ft Ebéd 197, Ft Uzsonna 43, Ft 3. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekrõl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erõbõl nem képesek, és róluk más nem gondoskodik. Az önkormányzat ezt a Bicske város, Felcsút, Óbarok, Szár, Újbarok községek Intézményi Társulás keretében látja el. 4. A családsegítõ szolgáltatást az önkormányzat Bicske város, Felcsút, Óbarok, Szár, Újbarok Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás keretében biztosítja. Ezeken túlmenõen intézményi térítési díjkedvezmény állapítható meg, ha a kérelmezõ családjában az egy fõre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. A kedvezmény lényege: a térítési díjnak a teljes vagy részbeni 50%-os átvállalása az önkormányzat részérõl. 3

4 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus Augusztus 20-i ünnepségek Száron Ünnepi misével kezdõdtek Száron a Szent István napi rendezvények. A mise után helyi kézimunkákból nyílt kiállítás az iskolában (képünkön). Délután a szabadtéri színpadon rendezett kulturális mûsorban fellépett a Saarer Tanzgruppe több korcsoportja, a Szári Nemzetiségi Népdalkör és az Ezüst Évek Nyugdíjasklub énekkara. Az ünnepségen adták át a Szár Községért Díjat a tánccsoportnak. Átnyújtották az elismeréseket a Szép, Tiszta Szárért Díj kitüntetettjeinek is, akik az idén a következõk: Balogh Krisztián, Baranyai Mihály, Falusi István, Frank János, Gomola Jánosné, Laub János, May Attila, Raáb Ferenc, Rózsa Károly, Dr. Sisa István. Dalosok köszöntése 30 éves az újbarki népdalkör Augusztus 16-án ünnepelte az Újbaroki Nemzetiségi Népdalkör fennállásának 30. évfordulóját. Nagy vendégsereg gyûlt össze a jubileumon. A jelenlegi tagok mellett szép számmal eljöttek régi énekkarosok és több nemzetiségi csoport is elfogadta a meghívást az évfordulóra. Õk a köszöntések és gratulációk után fellépésükkel tisztelték meg az ünnepelteket. Megemlékeztek a megalakulásukkor sokat segítõ Metzger János tanár úrról, aki sajnos megromlott egészsége miatt nem tudott részt venni az ünnepségen. Virággal köszöntötték azokat, akik hoszszú évekig együtt énekeltek a csoporttal. Külön köszöntötték azt a három tagot, akik megalakulásuk óta velük énekelnek: Turán Józsefnét, Hollósy Gyulánét és Hollósy Gyulát. A népdalkör virágkosárral kedveskedett az õket összefogó, és az ünnepség szervezését végzõ Kreidl Józsefné Valinak. A dalostáncos mûsor után finom vacsora mellett beszélgethettek múltról, jelenrõl, jövõbeli terveikrõl a vendégek. Mivel a faluban a búcsú ideje is volt ez a hétvége, este a palotabozsoki Schütz Kapelle muzsikájára lehetett tovább ünnepelni, mulatni. (S. K.) 4 HÍREK KÖZLEMÉNYEK HÍREK Intézményvezetõi pályázatok A Szári ÁMK vezetése két tagintézmény esetén írt ki vezetõi pályázatokat: a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és a Napsugár Kindergarten élére. Mindkét pályázati eljárás az elmúlt hónapokban zajlott. Az óvoda élére a kötelezõ véleményezési eljárások után Szabó Tibornét választotta az igazgatótanács, így a munka már az õ irányítása alatt zajlik. A mûvelõdési ház kapcsán kiírt pályázatot az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális Bizottság tagjaival közösen kialakított vélemény alapján eredménytelennek nyilvánította az igazgatótanács. Összesen 8 pályázó jelentkezett az állásra, majd az elõzetes meghallgatás, a benyújtott pályázati anyagok alapján a lehetséges jelöltek köre leszûkült. Idõközben történt visszalépések, a meghallgatás második fordulójának tapasztalatai alapján született az a döntés, hogy új pályázat kiírására kerüljön sor, s így megfelelõ végzettséggel, tapasztalattal rendelkezõ vezetõje legyen a mûvelõdési háznak. Meghívó A Saarer Tanzgruppe nyárzáró bált rendez a szári Kultúrházban, amelyre szeretettel meghív minden érdeklõdõt. Idõpont: szeptember 6. 20:00 Zene: Gaudi Buam (Szár) Jegyár: 1000, Ft. Szár a tévében Az MTV Unser Bildschirm címû magazinja szeptember 2-án, kedden, a kora délutáni órákban tûzi mûsorára a szári német nemzetiségi hagyományõrzésrõl készített félórás filmjét. A mûsor az ezt követõ napokban letölthetõ internetrõl, a Magyar Televízió (www.mtv.hu) videótárából.

5 Hegyek között, völgyek között A Saarer Tanzgruppe idén is meghívást kapott Európa legnagyobb folklórfesztiváljára, az Europeadere. Táncosaink és zenészeink 72 fõs delegációval érkeztek a svájci Alpok lábainál elterülõ Martigny városába, ahol felejthetetlen napokat töltöttek el július 23. és 27. között. A nemzetközi kapcsolatok további bõvítése, nagy mulatságok hangulata vagy akár a havas hegycsúcsok érintése mind-mind örök élmény marad a szári fiataloknak. A csoport július 24-én a római kori amfiteátrum színpadán, vastaps kíséretében mutatta be új táncát, az Auf Marsch címû koreográfiát. A fesztivál után a németországi Ulm városa látta vendégül egy napra a száriakat, akik a Dunamenti Svábok Központi Múzeumában és az ottani tánccsoport hangulatos pincéjében is sikert arattak. A külföldön eltöltött napokról ad hangulatjelentést képösszeállításunk augusztus XII. évfolyam 7 8. szám Kisbíró Július 7. és 13. között a Saarer Tanzgruppe 2. számú csoportjából 12 fõ vett részt abban az ulmi gyermektáborban, amelynek célja a közép-európai németség összefogásának erõsítése volt. 5

6 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus VIII. Romhányi orvostalálkozó Helye: SZÁR Római katolikus templom Ideje: augusztus 30. Program 9.00 Szentmise Üdvözlések Garán Éva polgármester Genzwein Ferenc tanár Kellermayer Miklós egyetemi tanár Az õserdõk és a mi életünk Spányi Antal megyéspüspök A Biblia, amely az Isten üzenetét hordozza Varsányi Ferenc evangélikus lelkész Akarom, tisztulj meg! Czakó Gábor író A Szentírás humora Ebédszünet Kosztolányi György egyetemi tanár, akadémikus A gyermekfejlõdés epigenetikája de Chatel Rudolf egyetemi tanár A test és a lélek harmóniája Szabó Béla egyetemi tanár Vajon lehet-e jobbra várni: A remény forradalma May Zsolt neurológus fõorvos Emlékek, emlékezet, memória Moderátor: Dr. Horváth J. Attila egyetemi docens Kedves Vendégeink! Kellermayer Miklós professzor úr elkészítette az eddigi hét orvosnap összesített programját, az elhangzott elõadások címét, az elõadókat tartalmazó jegyzéket. Az összesítésbõl kiderül: eddig a szári orvosnapokon 52 elõadás hangzott el, amelyeknek szerkesztett változatát nyolc kivételével a Romhányi Orvosnapok címû emlékkönyvecskénkben, példányban megjelentettük, és az érdeklõdõknek rendelkezésére bocsátottuk. Ezeken a rendezvényeken 37 egyetemi tanár (közöttük 3 akadémikus), 2 egyetemi docens, 2 fõorvos, 6 egyházi vezetõ, egy tudományos fõmunkatárs, 3 mûvész és egy gimnáziumi tanát szerepelt elõadóként. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum sorozatot jelentetett meg Mesterek és tanítványok címmel. Kérte, hogy a sorozat részeként jelentessünk meg egy Romhányi számot. Ennek a kérésnek örömmel tettünk eleget, a kéziratát áprilisban leadtuk, reményeink szerint az idei orvosnapra elkészül. A könyv két részbõl áll: a professzor úr élete (amit Kellermayar Miklós és jómagam írtunk), valamint az orvosnapokról, az eddigi könyvecskékben megjelent tanulmányokból válogatások. Ezúton a Száron elhangzott néhány elõadás és egy rövid Romhányi életút az olvasók egy, a jelenleginél tágabb köréhez, és nagyobb könyvtárakba is eljut. Megköszönöm annak a szári embernek (egészen fiataloknak és elõrehaladott korúaknak) a munkáját, akik a Romhányi Orvosnapok szervezésében és lebonyolításában eddig közremûködtek. Õk a rendezvényt megelõzõ péntek eset és szombaton addig dolgoztak, amíg a templomot és az iskolát tisztán, rendeltetésszerû használatra alkalmasan átadták. Többen a Romhányi Orvosnapokon szükséges anyagok beszerzésében és a fárasztó adminisztrációban segédkeztek. Köszönet érte! Genzwein Ferenc Elmegy-e a Romhányi Orvostalálkozóra? Nagy Lajos mérnök Hallottam errõl az évek óta megrendezésre kerülõ orvostalálkozóról, melyen neves meghívottak tartanak elõadásokat. Eddig személyesen nem vettem részt rajta, de nem is tudom, hogy meghívó nélkül, mint magánember, odamehetek-e. Czencz Mónika tanuló A Romhányi Orvostalálkozó elõtti ünnepi szentmise nagyon szép. Azon ott szoktam lenni. Tetszik, hogy több pap tartja. Száron ez szokatlan dolog. Õszintén szólva az elõadások témája nem keltette még túlzottan fel az érdeklõdésem, de a püspök atya idei elõadására biztosan elmegyek majd. Mohácsik Lászlóné ügyintézõ Tudom, hogy évente megrendezésre kerül, de még nem vettem részt a programokon. Tavaly például a házunk felújítási munkái miatt nem tudtam elmenni. Nagy Marianna gyógypedagógus Nekem ünnep az orvostalálkozó. A szentmisét és az elõadásokat is végighallgatom. Ritka, hogy vidéken ilyen színvonalas lelki és szellemi felfrissülést nyújtó program van. Ezért támogatom és családommal együtt mindig segítek az elõkészületekben. 6

7 2008. augusztus XII. évfolyam 7 8. szám Kisbíró Megszépült az újbarki templom Nagy összefogással, sok segítséggel befejezõdött a templom külsõ felújítása Újbarkon. Beköszöntõ és utcai irányító táblák A Kisbíró elõzõ számának melléklete volt egy polgármesteri tájékoztató a beköszöntõ és utcai irányító táblákról. Ebben 3 különbözõ alakú, mintájú alternatíva szerepelt, melyek közül szavazással dõlt el a nyertes változat. Eszerint az 1. sz. megoldás fölényesen gyõzött. Köszönet mindazoknak, akik szavazatukkal segítették a döntést! Ehhez kapcsolódó hír, hogy az erdészet a táblákhoz szükséges faanyagot térítésmentesen biztosítja, tehát a táblák elkészítése, kihelyezése akkor fog megtörténni, amikor megérkezik a felajánlás. Burghardt Klára CD-je Idén májusban került piacra a budapesti Kaltenecker Stúdió kiadásában Burghardt Klára Ahnen (Õsök) címû CD-je, német versekkel, egy német történettel, harmonikán játszott német népdalokkal díszítve. Burghardt Klára, a szári iskola volt tanára 17 éves kora óta írja a szülõfalujában, Szalatnakon élõ németség történeteit. Tíz éve verseket is kezdett írni. A CD-n 38 versét, és egy történetét hallgathatjuk a Szekszárdi Német Színház színmûvészei, Müller Alice, Kispál Gergely, Lotz Kata és Szalay Sándor elõadásában. Harmonikán egykori osztálytársa (ma pécsi zenetanár) játszik. A CD borítóját egy szalatnaki fiatalember, Bregó Krisztián tervezte és készítette. A CD-n hallható verseket több német nemzetiségi iskola felvette a tantervébe. A CD ára: 3000 Ft + postaköltség Megrendelések: 7

8 Kisbíró XII. évfolyam 7 8. szám augusztus 70 felettiek július augusztus Hogy tetszik lenni? 8 Boldog születésnapot! Farkas Ferenc Hasenfratz Józsefné Igricz Antalné Kiss Józsefné Laub János Lehovicz Tibor Lukács Tibor Márhoffer Józsefné Sisa Istvánné Szabó Antalné Szentesi Józsefné Taksz Mihályné Tóth Imréné Tóth Károly Barabás Péterné Genzwein Ferencné Gyalog Márton Harmath Ferenc Hollósy Gyuláné Ipach józsefné Juhász Mihályné Kálna Magdolna Müller Jánosné Ozsváth Istvánné Springó László Szilágyi István Szoboszlai Gusztávné Tóth Ferencné Tóth Sándorné Zbiskó Ernõ Kisbíró Kiadja: Szár és Újbarok önkormányzata Felelõs kiadó: Szabó Gábor Szerkeszti: Freész Károly, May Katalin, Metzgerné Speier Katalin, Nagy János, Schweininger Péter, Cím: Polgármesteri Hivatal 2066 Szár, Rákóczi út 68. Telefon: Készül: 780 példányban Terjeszti: az önkormányzat Olvasható a internetes címen is. HU ISSN Lapzárta minden hónap 15-én, megjelenés minden hónap 25. körül. Kérjük, a Kisbíróba szánt cikkeket floppyn (esetleg olvasható kézírással) a szerkesztõknek vagy a polgármesteri hivatalban adják le. A szerkesztõk fenntartják a rövidítés jogát. A lapban leírt vélemények nem feltétlenül tükrözik a szerkesztõk álláspontját. Hollósy Gyuláné, Szabó Mári néni augusztus 15-én, búcsú reggelén látta meg a napvilágot. Szülei (Szabó Pál és Véber Rozália) is tõsgyökeres újbarkiak. A család gazdálkodásból és földmûvelésbõl élt. Rengeteg nehéz munkát végeztek, amelybõl már a gyerekek is bõven kivették részüket. Mári néni az általános iskolából 7 évet végzett el itt a faluban, aztán dolgoznia kellett. Már az iskolai szünidõ alatt járt dinnyét ültetni Bodmérra. Édesanyja beteges volt, a munka pedig sok, ezért nem tanulhatott tovább. Igazi gyerekkora így elég hamar véget ért, hiszen 15 évesen már munkát vállalt az erdõgazdaságnál. Facsemetéket ültettek, arattak, markot szedett. Naponta teherautó jött értük, énekelve, jókedvûen végezték a nehéz fizikai munkát. Utána pedig otthon is segítenie kellett. Egyszer például szilvát kellett volna magozni vasárnap, mert másnap lekvárfõzés következett. De a fiatalok már az utcán voltak, és õt is hívták. Kiszökött hát. Apám utánam jött, jól leteremtett, még fenéken is billentett! nevet Mári néni. 16 éves korában Németh tanító néninél lett szolgálólány. Õ vezette a háztartást, volt hogy háromszor is fõzött egy nap: a tanítónál, a szüleinél és otthon. Ekkor kezdett udvarolni neki Gyula bácsi, akivel 1956 februárjában házasodtak össze. Kölcsön ruhában, ezt Gyula bácsi elmesélte, mikor vele készítettek cikket mondja mosolyogva. Még ebben az évben megszületett Gyula fiúk, 2 év múlva lányuk, Marika. Késõbb Budapesten, a Kozmetikai Vállalatnál dolgozott, majd leszámolt, mert elvállalta 2 állami gondozott kislány nevelését. Szerette õket, már épp jól megszokták náluk, mikor jelentkezett az anyjuk, és 3 hónap után elvitték õket. Ez nagy csalódás volt számára. Kapott volna másik gyerekeket, de többé nem akarta. Egy ideig a Budapesti Csokoládégyárban dolgozott, majd a Fõvárosi Tanácsnál 24 évig. Innen ment nyugdíjba 10 éve. Szívesen emlékszik vissza fiatal korának mulatságaira. Mi voltunk az elsõk a bálban, és velünk söpörték ki a kultúrházat. Gyula bácsi zenélt, énekeltünk, táncoltunk. Sokat tréfálkoztunk. Beöltöztünk cigányoknak, csõszöknek. Egyszer olyan jól sikerült a jelmez, hogy Szamos néni, akihez bementünk koldulni, kizavart. Menjen dolgozni, maga fiatal még, ne kéregessen! mondta. Alig hitt a szemének, mikor bizonygattam, hogy én vagyok az, a Mári meséli. Régen többet összejártak az emberek, és ilyenkor sokat viccelõdtek, nevettek. Én meg minden ilyenben benne voltam! mondja. Kukoricafosztáskor ha szõrös kukoricát találtak (amin annyi kukoricahaj volt, hogy alig lehetett leszedni), azt félrerakták. Aztán akit meg akartak tréfálni, annak vicces cédulát írtak mellé, és a kerítésére akasztották. Az pedig kereshette, hogy hol volt fosztás, ki ûzhetett tréfát vele. Az üszkös kukoricával meg jól összekenték egymást. Tollfosztáskor sokat meséltek, és gyakran szólt a történet boszorkányokról. Néha úgy megijedtek, hogy éjszaka is féltek utána, hátha tényleg jön az a boszorkány! A tollasbálban, ami a fosztás utolsó estéje volt, finom süteményeket ettek, és boros teát ittak. Mári néni úgy megtanult sütni-fõzni, hogy lakodalmakba is eljárt szakácsnak. A mai napig sok vendéget lát el finom falatokkal. Jön a család, ami magában is szép számú vendégsereg, hiszen 4 unokája és 5 dédunokája van. De gyakran jönnek Németországból is rokonok hozzájuk. A mai napig mûvelik a kertet, tartanak állatokat, úgyhogy egy pillanatig sem unatkozik. Most a búcsúra készülõdik, és a népdalkör 30. évfordulójára is süt pogácsát, amelynek alapító tagja volt, és még ma is szívesen énekel benne. Boldog születésnapot, és jó egészséget kívánunk Mári néni! Metzgerné Speier Katalin

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testületének 5/2009.(IV.1.) rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009.(V.11.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete

Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete Boconád Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II. 23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Boconád Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról

Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének. 5/2007.(IV.3.) rendelete. A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzata Képviselő testületének 5/2007.(IV.3.) rendelete A szociális igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályozásáról Pereszteg Község Önkormányzatának képviselő testülete a

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE

7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE 7/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003.(IX.1.) számú rendelet módosításáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól.

Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Képviselő- testületének 9/2011.( IX.15.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól. Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990.évi

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról:

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II.15.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK

I. A RENDELET HATÁLYA II. PÉNZBENI ELLÁTÁSOK Babót Község Önkormányzata Képviselô-testületének 3 /2007. (II. 26.) rendelete A FELNÔTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselô-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I.

Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: I. Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007./II.15./számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról: Moha Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély

Az Szr. 6. helyébe a következő rendelkezés lép. Önkormányzati segély Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013 ( ) önkormányzati rendelete A szociális ellátások szabályozásáról szóló és a Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletek módosításáról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bencsik Lajos CKÖ elnök. Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Bencsik Lajos CKÖ elnök. Zvaráné Béres Mária polgármester megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Határozat száma Tárgy 26/2011.(03.30.) Gyüre Tamás Sándorné lakásfenntartási támogatás ügye 27/2011.(03.30.) Csáki Csaba lakásfenntartási támogatás ügye 28/2011.(03.30.) Bencsik Lajosné lakásfenntartási

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 12.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Ravazd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./

8/2007./VIII.15./ 5/2006. /IV.10./ Kerecseny község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2007./VIII.15./ sz. rendelete a szociális gondoskodásról szóló 5/2006. /IV.10./ sz. rendelettel módosított 4/2005./IX.1./ sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2005.(X.28.)Kt. számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 20- án a Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Terpes Községi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 20- án a Terpes Község Házában megtartott zárt üléséről. Határozat száma Tárgy 106/2010.(09.20.) Simon Attila lakásfenntartási támogatása 107/2010.(09.20.) Suha Tamásné lakásfenntartási támogatása 108/2010.(09.20.) Kräber Irén lakásfenntartási támogatása 109/2010.(09.20.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete

Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete Ete Község Képviselőtestülete 6/2011. (IX.14.) sz. rendelete a szociális ellátásokról és eljárásról (Egységes szerkezetben a 3/2012.(I.25.) önkormányzati rendelettel, a 11/2012.(IX.13.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K. 12/1997. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Û L É S É N E K 12/1997. (III.1.) számú r e n d e l e t e A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (IV.13.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról egységes szerkezetben a módosító 2/2008. (III.7.), 7/2008. (IX. 26.), 8/2008. (10.14.),

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete. az egyes szociális ellátásokról I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(II.14.) rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése,

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról

a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról -tervezet- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ÉS EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) sz. kt. rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete I. FEJEZET Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 10 /2008.(XI.5.)Ö.r. számú rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2006. (VII.25.)Ö.r. rendelete módosításáról, egységes szerkezetben

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati

A közgyógyellátás rendszere július 1-től jelentősen átalakul, a hatáskört a jegyző gyakorolja ez időponttól kezdődően. Az önkormányzati BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: /2006. Előkészítő: Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2006. május 25-i ülésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról MÉRGES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008.(V.27.) RENDELETE a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról

Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet. a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007. (III. 29.) rendelet a szociális ellátásokról és eljárásról Súr községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete a 2/2012.(II.10.) és a 12/2012.(V.23.) önkormányzati rendelettel módosított szociális gondoskodásról egységes szerkezetben

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-15/2016. Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(I. 20.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy a családok és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben