1.. (2) E rendelet a központi támogatások vonatkozásában, az arról rendelkezo magasabb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben alkalmazható.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.. (2) E rendelet a központi támogatások vonatkozásában, az arról rendelkezo magasabb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben alkalmazható."

Átírás

1 Doboz Nagyközség Önkormányzatának 14/2007. (XI. 1.) sz. rendelete a belvíz okozta személyi tulajdonban keletkezett lakáskárok enyhítésére nyújtandó támogatásokról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselo-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a személyi tulajdonban lévo lakóépületekben keletkezett, belvíz okozta károk enyhítése céljából a következo rendeletet alkotja. 1.. F' (1) E rendelet célja a Doboz Nagyközség közigazgatási területén a rendkívüli esozések okozta belvíz következtében megsemmisült, lakhatatlanná-, életveszélyessé vált, súlyosan károsodottszemélyitulajdonúlakóépületekbenkeletkezettkárok enyhítésére,a lakhatáselemi feltételeinek megteremtésére jóváhagyott, központi, valamint önkormányzati támogatás felhasználásával átmeneti anyagi és természetbeni segélynyújtás feltételeinek és formáinak meghatározása. (2) E rendelet a központi támogatások vonatkozásában, az arról rendelkezo magasabb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben alkalmazható. 2.. E rendelet hatálya Doboz Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezo azon állampolgárokra terjed ki, aki anagyközség területén személyi tulajdonú lakással rendelkeznek. Belvízkárt szenvedettek támogatása 3.. (1) Az a kérelmezo (kárt szenvedetttulajdonos, haszonélvezo),akinek - saját magának, házastársának, élettársának vagy kiskorú gyermekének, együttköltözo családtagjainak - a kárt szenvedett lakóépületen túlmenoen lakástulajdona, állandó használati joga, vagy bérleti jogviszonya nincs, támogatásban részesítheto. Kivételt képez, illetoleg támogatást kaphat az a tulajdonos, haszonélvezo, aki a károsult ingatlanán túlmenoen olyan lakástulajdonnal rendelkezik, amely szintén súlyos belvízkárt szenvedett. Támogatás ez esetben csak az egyik ingatlanra adható. E tényrol a kérelmezo nyilatkozni köteles, a nyilatkozatmintát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A megállapítandó támogatást a Képviselo-testület - a megsemmisült, lakhatatlanná -, életveszélyessé vált, vagy súlyosan károsodott személyi tulajdonú lakóépületek tulajdonosai, illetoleg haszonélvezoi részére az elszenvedett lakáskár nagyságára, valamint szociális rászorultságukra is figyelemmel határozza meg.

2 2 (3) A megállapítandó támogatás lehet: a.) pénzbeli, b.) tennészetbeli vagy c.) mindketto. (4) a.) vissza nem térítendo, b.) visszatéritendo kamatmentes vagy c.) az elozo két támogatási fonna együttesen. (5) A tennészetbeli támogatás lehet: a.) az Önkonnányzat által megvásárolt lakóépületnek önkonnányzati bérlakásként való bérbeadása; b.) az építéssel, felújítással, helyreállítással összefüggoen jelentkezo, - számlával igazolt kiadások teljesítése, pl.: tervezési díj, szállítási költség, anyagvásárlás, vállalkozói munkadíj kiegyenlítése, stb.; c.) az Önkonnányzat által átvállalt lakásbérleti díj; d.) építésitelekkialakításaés biztosítása. ~ (6) Tennészetbeli támogatás nyújtható a lakhatatlanná, életveszélyessé vált lakóépületek tulajdonosainak, továbbá azon elemi kárt szenvedett, súlyosan és egyéb módon károsodott lakóépületek tulajdonosainak, akiknek életvitele és anyagi körülményei alapján a képviselotestület nem látja biztosítottnak a pénzbeli támogatás célszeru felhasználását. 4.. Pénzbeli támogatás nyújtható új lakás építésére, lakás vásárlására, valamint a meglévo lakás helyreállítására. E támogatási fonna adható lakhatatlanná, illetve életveszélyessé vált lakástulajdonosoknak abban az esetben, ha lakóépületén az életveszélyt elhárította és az o, illetve családja lakhatási feltételeit más módon oldja meg, pl.: gyennekéhez, testvéréhez, szüleihez költözik, stb. Ilyen esetben az életveszélyelhárítását követoen a támogatás a kárt szenvedettnek kiutalható. 5.. (1) A pénzbeli támogatás összegét, - az Önkonnányzata.) új lakás építése, lakás vásárlása, valamint lakás helyreállítása esetén a kérelmezonek, míg b.) a lakás adás-vétele, vagy a lakás építése, illetve helyreállítása esetén a bonyolító pénzintézetnek is átutalhatja. (2) A támogatási összeget az önkonnányzat 3 részletben fizeti ki a károsult részére. Az elso részletet a teljes támogatás 50 %-át a megállapodás, illetve kölcsönszerzodés aláírását követo 8 napon belül a második részletet, a teljes támogatás 40 %-át az elso részlet számlákkal (okmányoltan) történo elszámolását, illetve az elvégzett munkák helyszíni ellenorzését követo 8 napon belül, míg a hannadik, a támogatás még fennmaradó 10 %-nak kifizetése a második részlet számlákkal történt elszámolását és helyszíni ellenorzését követo 8 napon belül történik.

3 3 (3) Lakásvásárlás esetén az adásvételi szerzodés bemutatásakor a támogatás teljes összege kifizetheto. (4) Kivételesenindokolt esetben - a kárt szenvedett kérelmére - "átmeneti gyorssegély" adható a lakhatási feltételek soron kívüli helyreállítására, utólagos elszámolási kötelezettséggel. 6.. (1) Pénzbeli támogatás nyújtható az egyéb mértékben károsodott lakóépületek tulajdonosainak "átmeneti támogatás" formájában. E támogatás csak akkor állapítható meg, ha a kérelmezo, illetve családjában az 1 fore jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát nem éri el. (2) Az "átmeneti támogatás" kifizetésére az 5.. (2) és (3) bekezdése érvényes. Az Önkormányzati támogatások összegénél a képviselo-testület alsó és felso határt nem állapít meg. 7.. Nem nyújtható támogatás: 8.. a.) a nem lakás céljára szolgáló építmények helyreállításához, újjáépítéséhez, b.) azon károk enyhítésére, amit a Biztosító köteles megtéríteni, c.) ingatlanvásárlás esetén a károsult ingatlannál nagyobb alapterületu és magasabb komfort fokozatú lakás vásárlásához, d.) új lakás építésénél a jogos lakásigény mértékének felso határát meghaladó szobaszámú lakás építéséhez. 9.. (1) Új lakás építéséhez, használt lakás vásárlásához, valamint meglévo lakás helyreállításához nyújtandó támogatás esetén a támogatás (pénzbeli és természetbeli) felhasználásának feltételeit az Önkormányzat és a károsult közötti megállapodás rögzíti. A céltól eltéro felhasználás esetére ki kell kötni a támogatás visszafizetésének kötelezettségét. E megállapodást- ellenkezorendelkezéshiányában- a Polgármesterköti meg. (2) A támogatási összeg rendeltetésszeru felhasználását önkormányzati támogatás esetén az Önkormányzat, illetve az általa felkért szerv ellenorzi, központi támogatásnál az arra vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

4 (1) Az új lakás építésére, lakás vásárlására, valamint lakás helyreállítására megállapított visszatérítendo kamatmentes támogatási összeg visszafizetésére, illetve ezzel kapcsolatos eljárásra a lakáscélú támogatásokról szóló módosított 8/2000. (V. 2.) sz. helyi rendelet ide vonatkozó részeit kell értelemszeruen alkalmazni. (2) Kivéve a augusztus között lehullott nagy mennyiségu csapadék miatt belvízkárt szenvedett lakóingatlanokra vonatkozóan nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztorészletei, melyek az alábbiak: ,- Ft-ig 3.000,- Ft/hó ,- ft-tói ,- Ft-ig 5.000,- Ft/hó ,-Ft-tóI ,-Ft-ig ,-Ft/hó ,-ft-tóI ,- Ft-ig ,- Ft/hó ,- Ft felett ,- Ft/hó Azzal a kiegészítéssel, amennyiben a kölcsönszerzodés módosításra kerül, a módosított kölcsönszerzodésbenmeghatározotttörlesztorészletnem lehet alacsonyabbösszegu,mint az """" eredeti kölcsönszerzodésben megállapodott összeg. (3) A visszatérítendo kamatmentes támogatást az igénybe vevok (tulajdonos, haszonélvezo) egyetemlegesen kötelesek a támogatást nyújtó Dobozi Nagyközségi Önkormányzatnak visszafizetni. (4) A támogatás teljes összegét - a mindenkori jegybanki alapkamat összegével növelten - kell visszatéríteni a támogatást nyújtónak abban az esetben, ha annak felhasználása nem a megjelölt célra, vagy a támogatást nyújtó Önkormányzat félrevezetésével, kijátszásával történt. Eljárási szabályok 11.. (1) A támogatások elbírálását a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó "'" ügyintézoje, a muszaki ügyintézovel együtt készíti elo és viszi azt a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Bizottság együttes ülésére. A Bizottságok döntésijavaslatukkal ellátva terjesztik a Képviselo-testület elé. (2) A támogatás megállapításának feltételei: a.) a kárt szenvedett kéreime, b.)a tulajdonjog, illetoleg haszonélvezeti jognak az illetékes Földhivatal által történo igazolása, c.) nyilatkozat a 3.. (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan, d.)a kár tényét és mértékét igazoló adatlap (Hivatalból történo becsatolása), e.) építési engedély (lakás építésénél), f.) adásvételi szerzodés (lakás vásárlásánál), g.)a lakás helyreállításával kapcsolatos kiadások számlái, h.)jövedelem- és vagyonnyilatkozat (adattartalma megegyezik a Szociális igazgatásról és Szociális ellátásokról szóló módosított 8/1997. (IV. 29.) sz. helyi rendeletünk 1. sz. mellékletével).

5 5 (3) Az önkonnányzati támogatással épített, illetve helyreállított kárt szenvedett lakások építési munkálatainak folyamatát a megállapodásban rögzített ütemezésben köteles a támogatott a Polgánnesteri Hivatalban bejelenteni. A bejelentés építési, valamint pénzügyi feltételeit a Hivatal muszaki ügyintézoje ellenorzi (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) Ezen rendelet hatálybalépésévei egyidejuleg a belvíz okozta személyi tulajdonban keletkezett lakáskárok enyhítésére nyújtandó önkonnányzati támogatásokról szóló a (VIlI. 11.) számú rendelettel módosított 7/1999. (VI. 18.) számú rendelet, valamint a 45/2006. számú képviselo-testületi határozat b.) és c.) pontja hatályát veszti. Dob oz, október 31. ~ljj ~~~'Q... Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyzo ~.~í~1 SimonIstvánT~ polgánnester Ezen rendelet kihirdetése november 1. napján megtörtént. Jt...~w:-\ ~\~~ Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyzo

6 ;:JÖVEDELEM ÉS VAGYONI NYILATI<OZAT 1../ 2../ 3../ 4../ 5../ 6../ Az ellátást igény lö neve: , , Leánykori név: Az ellátást igénylö bejelentett lakóhelyének ci me: Az ellátást igénylö tartózkodási helyének ci me: Ha az ellátást igénylö nem riselekvöképes, a törvényes képviseloneve:... A törvényes kép viselö bejelentett lakóhelyének cime: r _ Az igénylövei közös háztartásba~ élö hozzátartozók neve szül. dátum rokoni kapcsolat minösége 1../ 2../ 3../ 4../ 5../ 6./ 7../ ,., , ,. - -, ,

7 " 2 Közös háztartésban élok jövedelme Jövadelem Kér elmez Dss z e- tipusai j övede 1mlJ sen Munkaviszonyból, nyugdijból, nyugdijszerü ellátáeból, j árad ékbó 1 szérm. jöv. A családi " pó ti. ös sz. GYED, GYES Egyéb jöv. p. :.-.. tartésdij, mellékfogl. stb. Az Dnkormányzat éltal folyósitott támogatások Jövedelem Kérelmezo Ds s zetipusa i jövedelme sen Munkanélküliek jöv.pótló tám. havi összege Rendszeres szoc. segély havi össz.... Ápolási dij havi össz. Gyermeknev. tám.havi össz. Rendsz. segély összege nev. havi Gyermekek étkezési téritési dijához jovoda, iskolai hozzájár. havi össz. Lakésfennt. havi össz. t ém. ös szes en: ---.,....,,- Egy HSre.,6 havi jövedelem: -

8 3 Az alábbiakban körülirt vagyonnal rendelkezem nem rendelkezem Vagyon: minden ingatlan, ingó dolog, továbbá vagyoni értékü jog, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdij mindenkori legkisebb összegének ötvenszeresét meghaladja, és amelynek hasznositása nem veszélyezteti avagyonnal rendelkezö lakhatási és megélhetési feltételeit_.r- 1./ 2./ 3./ GépkocSi /Gyártási év, tipus/.._..._... Egyéb vagyon vagy vagyoni értékü jog:._..._... Büntetojogi felelosségem tudatában kijelentem, hogya közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Törvén~es nek a áztartásában képviselo: a ~askoru gyermek nevelkedik, gyermek esetében illetve az magyar állampolgár hivatalosan kirendelt aondnoka ügyében itéletre képtelen. szülo, aki- a olyan nagykoru aki önmaga o o b o z, 199 ~_ kérelmezo aláirása törvényes képviselo vagy cselekvöképes hozzátartozó

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról *

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete. a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a lakáshoz jutók helyi támogatásáról Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. október 29 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 14. napirendhez. Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2005. (IX.19) KT. sz. rendelete A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról, és a lakás célú támogatásokról Gáborján Község Önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei

I. Fejezet Kamatmentes kölcsön nyújtásának feltételei Hatályos: 2014. május 6-tól BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelete A LAKÁSCÉLÚ KAMATMENTES KÖLCSÖN HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendeletalkotás az önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 8/2001. (III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2001. (III.1.) számú r e n d e l e t e a lakáscélú helyi támogatásokról (egységes szerkezetben a 36/2001. (VII.1.) számú rendelettel) A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben