A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK KÉRDÉSEI BEHAJTHATATLANSÁG ESETÉN TRUNKOS ANITA KRISZTINA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK KÉRDÉSEI BEHAJTHATATLANSÁG ESETÉN TRUNKOS ANITA KRISZTINA"

Átírás

1 Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK KÉRDÉSEI BEHAJTHATATLANSÁG ESETÉN TRUNKOS ANITA KRISZTINA A végrehajtási eljárás megindulásának feltétele, hogy a végrehajtást kérő az önálló bírósági végrehajtó felhívásában szereplő költségeket megfizesse. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárás egy évig szünetel, azt követően megszűnik. A végrehajtó csak az előzetesen kalkulált költségeinek megfizetése után foganatosíthat végrehajtási cselekményeket, ekkor kutatja fel az adós vagyontárgyait, pénzeszközeit, jövedelemforrásait. Sikeres behajtás esetén a végrehajtás összes költségét az adós viseli. De ki fizesse a végrehajtó tevékenységével kapcsolatos költségeket, ha a követelés az adóson behajthatatlan? A tanulmány erre a kérdésre keresi a választ. Kulcsszavak: önálló bírósági végrehajtó, végrehajtási eljárás, eljárás szünetelése, költségviselés, munkadíj, költségtérítés, készkiadás, költségátalány, behajtási jutalék, adós, követelés, behajthatatlan. The requirement of starting of an executive procedure is the payment of the costs, which are included in the call of the independent court bailiff. In case the petitioner doesn t pay them, the procedure will be interrupted for a year, after that period it will be stopped. It is allowed for the baliff to effectuate executive actions only if his estimated costs are paid. After that he searches for the debtor s properties, financial means and source of incomes. If the levy is succesfull, every expenses will covered by the debtor. But who has to pay the costs of the executive procedure, when the claim is irrecoverable on the debtor? The paper focuses on this question. Keywords: independent court bailiff, executive procedure, intermission of the procedure, financing, wage, refundation of cost, out-of-pocket expensis, lump cost, commission of enforcement, debtor, claim, irrecoverable. 1. Bevezető gondolatok A bírósági végrehajtási eljárás olyan nemperes eljárás, 1 amelynek során az állam kényszerítő erővel juttatja érvényre a jogi szankciót, amely irányulhat valamely követelés kielégítésére, kivételesen azonban későbbi teljesítés biztosítására is. Lehet egyrészt a bírósági polgári peres és nemperes eljárásnak az utolsó, nem szükségképpeni szakasza, amelyre kizárólag az adós önkéntes, határidőn belül történő teljesítésének hiányában kerül sor. Végrehajtási eljárás megindítását alapozhatják meg másrészt bizonyos közjegyzői okiratok, valamint bíróságon kívüli jogvitát eldöntő szervek határozatairól, így pl. a választottbírósági eljárásban kötött egyezségről kiállított okirat is. A biztosítási intézkedés végrehajtása a peres eljárással egyidőben történik. Az eljárás lefolytatására az önálló bírósági végrehajtó jogosult, 2 Dr. TRUNKOS ANITA KRISZTINA PhD-hallgató Miskolci Egyetem ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéséről és igazgatásáról (Bszi.) A bírósági végrehajtó eljárása nemperes eljárás, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. 2 Bszi (2) A polgári ügyben, munkaügyi vitában hozott marasztaló határozat és bírósági egyezség, valamint a büntetőügyben hozott, vagyoni kötelezettséget megállapító határozat végrehajtása ha jogszabály nem tesz kivételt a bíróság és a bírósági végrehajtó feladata.

2 602 Trunkos Anita Krisztina aki nem áll a bírósággal szolgálati jogviszonyban, hanem önálló jogállású személyként végez igazságügyi feladatokat. Már az eljárás megindítása is költségekkel jár, amelyet a végrehajtást kérőnek kell előlegeznie, sikeres végrehajtás esetén pedig az adós viseli azt. Előfordulnak azonban olyan esetek, amikor a költségviselés fenti szabályai a kötelezettség adóson való behajthatatlansága miatt nem érvényesíthetők. Kérdésként merül fel, hogy ilyenkor ki viselje az önálló bírósági végrehajtó végrehajtási cselekmények foganatosításával kapcsolatos költségeit? Az utóbbi időben egyre gyakrabban szembesülhetünk a fenti problémával, amelyre még nem alakult ki egységes joggyakorlat. A bíróságok a végrehajtási eljárás megszüntetése vagy szünetelése miatt kiállított díjjegyzék ellen benyújtott végrehajtáskérői kifogásokra más-más tartalmú és indoklású végzéseket hoznak, ugyanakkor a végrehajtási joggal foglalkozó szakkönyvek szerzőinek véleménye, valamint az önálló bírósági végrehajtók gyakorlata is megoszlik. Jelen tanulmányban a fenti ellentmondások okaira és lehetséges megoldására keressük a választ. 2. A végrehajtás költségei és a költségek előlegezése 2.1. A végrehajtási eljárás költségstruktúrája Annak érdekében, hogy a fenti dilemmára megkíséreljük a megoldást megtalálni, a végrehajtási költségekre vonatkozó rendelkezések elemzéséből kell kiindulnunk, amelyek a következő jogforrásokban nyertek szabályozást: az évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban: Vht.) a 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról (a továbbiakban: Vdr.) az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről (a továbbiakban: Vüsz.) 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól (a továbbiakban: Kamarai átalányrendelet) a 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról A Vht (1) (6) bekezdései rögzítik az önálló bírósági végrehajtó díjazását, amelynek részletszabályait a Vdr. tartalmazza. A bírósági végrehajtásban felmerülő költségelemek nagyon sokrétűek. Egy részük már a végrehajtás elrendelésével, azaz a végrehajtási lap kiállításakor, illetve a végrehajtási záradék elkészítésekor felmerül. Az önálló bírósági végrehajtó által kézhezvett végrehajtható okiraton ezen költségtényezők már szerepelnek. A behajtási jutalék azonban eredményfüggő, csakis sikeres végrehajtás esetén illeti meg az önálló bírósági végrehajtót. A bírósági végrehajtó az ügy iktatását követően első lépésként felhívást készít a végrehajtást kérő részére, amelyben attól függően, hogy a végrehajtási eljárás pénzkövetelés behajtására avagy meghatározott cselekmény végrehajtására irányul, meghatározza az eljárás kezdetén megfizetendő költségeket. Az eljárás csakis akkor indítható meg, ha a végrehajtást kérő a felhívásnak eleget tett, azaz a felhívásban szereplő összeget a végrehajtó letéti számlájára megfizette. Ennek hiányában a végrehajtható okirat az adós részére kézbesítésre sem kerül. A költségfelhívástól számított egy évig befizetés hiányában az eljárás a Vht. 52. e) pontja alapján szünetel, majd egy év eltelte után a végrehajtás a Vht. 54. (3) bekezdése értelmében megszűnik.

3 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 603 A végrehajtást kérő költségelőlegezését a Vht. 34. (1) bekezdése, 3 valamint ezzel összhangban a Vdr. 1. (2) bekezdésének első mondata 4 írja elő. A végrehajtást kérő előlegfizetési kötelezettsége azonban nem újkeletű jelenség. Ezen szabályozásra már Sárffy Andor könyvében is találunk utalást. 5 A végrehajtással összefüggésben felmerülő költségelemeket a Vdr. tételesen felsorolja, egyúttal meghatározza annak az ügyértékhez igazodó mértékét is. Alapvetően négy költségfajtára oszthatjuk ezeket: munkadíjra, 6 költségtérítésre, 7 behajtási jutalékra 8 és egyéb végrehajtói díjakra, költségekre. 9 A pénzfizetésre irányuló végrehajtás esetén felmerülő munkadíj vonatkozásában három számítási módot tartalmaz a Vdr. Elsőként az ügyértékhez igazodó kalkulációt. Annak érdekében, hogy a számítás bázisa pontosan meghatározható legyen, a Vdr. 7. (1) bekezdése konkrét meghatározást ad az ügyérték fogalmára. Eszerint ügyértéknek minősül a főkövetelést, a járulékokat, valamint a költségeket magában foglaló összeg. A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjat a Vdr. 8. (1) bekezdése sávosan regresszíven határozza meg, ezen túlmenően a 8. (2) (5) bekezdéseiben egyéb ügyértékhez igazodó munkadíjakat is részletez. Meghatározott cselekményre (elvégzésre, tűrésre, abbahagyásra) irányuló végrehajtás esetén a végrehajtót megillető munkadíjat az eljárásra fordított idő függvényében kell megállapítani, melynek összegét a Vdr ai minden megkezdett óra után konkrét összegben határozzák meg. Az Egyéb munkadíj címszó alatt, a Vdr /A. -okban tárgyalt összegek fenti két munkadíjelemen felül illetik meg a végrehajtót. Ezen tételek a végrehajtó székhelyén kívül foganatosított cselekményekkel, valamint a személyes kézbesítéssel kapcsolatban merülhetnek fel. A költségtérítés a készkiadást és a költségátalányt foglalja magában. Készkiadásként számíthatja fel az önálló bírósági végrehajtó az ellátási költségeket, szállásköltséget, utazási költséget, ingóság lefoglalása esetén annak szállítási költségét, a lezárt helyiség felnyitásával és visszazárásával felmerülő költségeket, a tanúk költségtérítését, a bíróság vagy más bírósági végrehajtó részére megküldött iratok másolási költségét, valamint az eljárás során felmerülő egyéb költségeket, amelyet a Vdr. csak példálózó jelleggel ad meg. Ugyanazon eljárási cselekménnyel kapcsolatosan két jogcímen nem számítható fel költség. Ugyancsak kizárt egyetemleges adóstársakkal szemben folyó eljárásban azonos eljárási cselekmények következtében felmerülő készkiadások többszörös felszámítása. Ezért az ilyen kettőségek elkerülésére a szabályozás külön is kitér. 10 A költségátalány mint költségtérítés a készkiadáson felül a munkadíjjal arányosan illeti meg az önálló bírósági végrehajtót, mely összeg a végrehajtónak az eljárás szünetelését (1) A végrehajtás során felmerülő költséget ha a törvény másképpen nem rendelkezik a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. 4 (2) A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérő előlegezi; ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli. 5 SÁRFFY Andor: A végrehajtási eljárás jogszabályainak magyarázata, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1938, Vdr. II. fejezete. 7 Vdr. III. fejezete. 8 Vdr. V. fejezete. 9 Vdr. V/A. fejezete. 10 Vdr /A..

4 604 Trunkos Anita Krisztina követő folytatása során ismételten jár. 11 A kézbesítés foganatosítására a készkiadások és a költségátalány felszámítása tekintetében eltérő szabályozás érvényesül. 12 A Vdr ai alapján a behajtási jutalék csak abban az esetben illeti meg a végrehajtót, amennyiben az eljárása teljesen vagy részben eredményesen zárul. A pénzköveteléshez kapcsolódó jutalékrendszer szintén sávosan regresszív, egyetemleges adóstársak esetén a behajtási jutalék alapjául a konkrét adós által teljesített összeget kell figyelembe venni. Meghatározott cselekmény végrehajtásánál a behajtási jutalék összege tételesen rögzített. Az V/A. fejezet Egyéb végrehajtói díjak, költségek címmel 2008-ban került be a rendeletbe, 13 melyben bizonyos speciális esetekben felszámítható költségtényezőket rögzített a jogalkotó Az eljárás kezdetén megfizetendő költség A behajtási jutalék csakis legalább részben eredményes eljárás esetén illeti meg a végrehajtót, ezért az eljárás kezdetén kizárólag a munkadíjának és költségtérítésének részeként szolgáló összegek megfizetésére hívhatja fel a végrehajtást kérőt. E költségelemek közül a munkadíj és költségátalány vonatkozásában a Vdr. 17. (1) bekezdése az a) d) pontjaiban külön nevesítve határozza meg a pénzkövetelés behajtására, a tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására, a biztosítási intézkedés végrehajtására, valamint a meghatározott cselekmény végrehajtására és az ideiglenes intézkedés foganatosítására tekintettel felszámítható összegeket, amely az első három esetben a munkadíjhoz, illetve a költségátalányhoz igazodik. A biztosítás intézkedés kivételével ahol a végrehajtót a teljes munkadíj és költségátalány megilleti a rendelet az így bekérhető összeg minimumát és maximumát is meghatározza, ezáltal biztosítva a végrehajtást kérő részére az előre láthatóságot. Meghatározott cselekmény végrehajtása esetén az eljárás kezdetén megfizetendő összeg tételesen meghatározott. A készkiadás összege az eljárás elején nem határozható meg pontosan. Mértéke az eljárás során foganatosított intézkedések függvényében széles határokon belül változhat. Ezért a Vdr. 17. (5) bekezdése az eljárás kezdetén feljogosítja a végrehajtót, hogy a várhatóan felmerülő készkiadásának megfelelő költség előzetes megfizetésére is igényt formáljon. A végrehajtó által ekként az eljárás kezdetén bekért költség minden valószínűség szerint el fog térni az eljárás érdemi vagy ügyviteli befejezésekor kalkulált költségektől. Az eltérés akár pozitív, akár negatív irányú lehet. A különbözettel a végrehajtó a díjjegyzék kiállításakor elszámol a felekkel. 3. A díjjegyzékkel kapcsolatban felmerülő gyakorlati probléma 3.1. Díjjegyzék kiállítása az eljárás ügyviteli befejezésére tekintettel Amikor a végrehajtási eljárás eredményesen zárul, az önálló bírósági végrehajtó az ügy érdemi befejezésére tekintettel kiállítja a díjjegyzéket, és azt a feleknek kézbesíti. A végrehajtás során befolyt összeg kifizetésének sorrendjét a Vht. és a Kamarai átalányrendelet szabályozza figyelemmel arra az esetre is, amikor a befolyt összeg a behajtani kívánt va- 11 Vdr. 16. (1) (3) bek. 12 Vdr. 16. (4) (6) bek. 13 Beiktatta: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 3. Hatályos: január 1-jétől.

5 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 605 lamennyi követelést nem fedezi. A végrehajtási költségek azonban e sorrendben abszolút prioritást élveznek. 14 Így a végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költségek az adós részéről megtérítésre kerülnek. Díjjegyzék kiállítására azonban az eljárás ügyviteli befejezésekor 15 is sor kerül, ugyanis a Vüsz. befejezett ügyek kezelésére vonatkozó rendelkezései érdemi és ügyviteli befejezés esetén egyaránt alkalmazandóak. A díjjegyzék ellen csakúgy, mint az eljárás kezdetén megfizetendő költségfelhívás ellen a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslati eszközként végrehajtási kifogás benyújtására van lehetőség a Vht (5) bekezdése, illetve a 217. (1) bekezdése alapján. Végrehajtási kifogás előterjesztésére egyre gyakrabban kerül sor a Vht. 52. d) pontja szerinti szünetelés esetén kiállított díjjegyzék ellen. E pont alapján akkor van helye szünetelésnek, ha az adósnak semmilyen vagyontárgya nincs, vagy van ugyan vagyontárgya, de az mentes a foglalás alól, illetve ha a mentes vagyontárgyakon felül kizárólag olyan csekély értékkel bíró vagyontárgyak lelhetők fel, amelyek értéke a foglalás költségét sem fedezné. Ugyancsak ezen szakasz kerül alkalmazásra, ha a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt, illetve romlandó áru sikertelen értékesítése esetén, ha annak szavatossági ideje lejárt. 16 Az értékesítés sikertelensége csak akkor állapítható meg, ha az önálló bírósági végrehajtó a Vht.-ben szabályozott valamennyi módon megpróbálta a vagyontárgyat értékesíteni, 17 azaz ingóságnál és ingatlannál is feltétel az árverésen 18 és árverésen kívüli 19 értékesítés megkísérelése, illetve az, hogy ezek sikertelensége esetén a vagyontárgyat a végrehajtást kérő részére követelése fejében átadásra felkínálja. 20 A végrehajtó a fenti esetekben az ok megjelölésével jegyzőkönyvbe foglalva megállapítja az ügy szünetelését, a jegyzőkönyv másolatát pedig megküldi a feleknek. Egyúttal az ügyviteli befejezésre tekintettel kiállítja a díjjegyzéket a ténylegesen felmerült költségeiről. Előfordulhat, hogy az eljárás megindításakor a végrehajtást kérő által megfizetett költség a foganatosított eljárási cselekmények következtében ténylegesen felmerült végrehajtási költségeket nem fedezi. Ezért anélkül, hogy a végrehajtást kérő követeléséhez akár csak részben hozzájutott volna a végrehajtó felhívja a végrehajtást kérőt a díjjegyzékben foglalt többletköltségek további előlegezésére. Számos végrehajtási kifogást a fenti okra visszavezethetően terjesztenek elő a végrehajtást kérők. A bírói gyakorlat a kifogás rendezésében nem egységes, más-más döntések születnek nem csak a bírói fórumok, hanem az egyes konkrét ügyek függvényében is. A végzések pro és contra egyaránt tartalmaznak hivatkozásokat korábbi bírósági döntésekre, Al- 14 Vht (1): A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget kell kielégíteni. Kamarai átalányrendelet 6. : Az általános költségátalány összegének elszámolására és kielégítésére a Vht a megfelelően irányadó azzal, hogy a végrehajtási eljárás során befolyt összegből előbb a végrehajtónak járó készkiadást, költségátalányt, munkadíjat, ezeket követően az általános költségátalány összegét kell elszámolni. A behajtási jutalék kiegyenlítésére az ezen összegek megfizetése után fennmaradó összeg használható fel. 15 Az ügyviteli befejezés eseteit a Vüsz a részletezi. 16 BALOGH Olga B. KOREK Ilona CSÁSZTI Ferenc JUHÁSZ Edit: A bírósági végrehajtás, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009, NÉMETH János VIDA István: A bírósági végrehajtás magyarázata, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, Vht ; 141. (1). 19 Vht (1); 157. (1). 20 Vht (1); 158. (1).

6 606 Trunkos Anita Krisztina kotmánybírósági határozatokra, valamint más bíróságok ítélkezési gyakorlatára. Ugyancsak találkozhatunk e problémafelvetéssel az állampolgári jogok országgyűlési biztosának több jelentésében A végrehajtási kifogás megalapozottságával kapcsolatos jogi álláspontok A szünetelés során kiállított díjjegyzék elleni végrehajtási kifogásokban a jogorvoslatért folyamodó felek gyakorta hivatkoznak álláspontom szerint teljesen alaptalanul a Legfelsőbb Bíróság Pfv.I /2005. számú, 21 valamint a Pfv.I /2003. számú 22 határozataira. A két döntés a tanulmányban vizsgált kérdés szempontjából irreleváns, ugyanis mindkét jogeset az adós elleni felszámolási eljárás megindulása miatti, a Vüsz. 33. c) pontja alapján a bíróság által megszüntetett végrehajtási eljárást követően kiállított díjjegyzékben felszámított költségek megfizetése ellen benyújtott végrehajtási kifogásról szól. Szembetűnő azonban, hogy a Legfelsőbb Bíróság e két határozatában elismerte, hogy az önálló bírósági végrehajtót kétségtelenül megilleti a Vdr. alapján megállapított és a díjjegyzékben feltüntetett végrehajtási költség. Csupán arra mutatott rá, hogy ezen összeg tekintettel arra, hogy a végrehajtási eljárás a fentebb idézett jogszabályhely miatti megszüntetésére figyelemmel érdemi befejezést nyert nem hárítható a végrehajtást kérőre. A végrehajtó a jogszerűen felszámított költségét az adóssal szemben a felszámolási eljárásban hitelezőként érvényesítheti. A Vht. 52. d) pontja szerinti szünetelés esetén kiállított díjjegyzék elleni végrehajtási kifogásokban számos alkalommal történik a BDT re 23 visszatérő hivatkozás. A Fővárosi Bíróság 47.Pkvf /2000 számú ügyben a végrehajtási kifogás előterjesztőjének a kifogás elutasítása miatti fellebbezését az abban kifejtett jogi állásponttal együtt alaposnak találta. Indoklásul előadta, hogy szünetelés esetén a végrehajtó a díjjegyzéket ugyan kiállítja, anélkül azonban, hogy a végrehajtást kérő akár csak részben hozzájutott volna követeléséhez, az önálló bírósági végrehajtó a költségelőlegként megfizetett összegeken felüli, az eljárás során felmerült további költségeinek viselésére nem kötelezheti Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának álláspontja az önálló bírósági végrehajtó díjazásával kapcsolatos szabályozásról Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az AJB-1876/2011. számú ügyben jelentést készített a végrehajtási eljárások hivatalból indított átfogó vizsgálatáról, amelyben kitért az önálló bírósági végrehajtó díjazásával kapcsolatos hatályos szabályozásra is. 24 Álláspontja kialakítását megelőzően tájékoztatást kért a Magyar Bankszövetség főtitkárától, illetve meghatározott kereskedelmi bankoktól a lakossági hitelezéssel összefüggésben megindított végrehajtási eljárásokról, majd az általuk jelzett problémákkal kapcsolatban véleményének kifejtésére kérte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarát (a továbbiakban: MBVK). 21 BH BH Amikor a követelés behajthatatlan és az adós tartozásából a végrehajtást kérőhöz semmi nem folyt be, akkor a végrehajtó noha díjjegyzéket a szünetelés esetén is kiállít nem hívhatja fel a végrehajtást kérőt, hogy a korábban már előlegezett költségen felül az addigi költségeit fizesse meg, azaz viselje. 24 (Lehívás ideje: május 17.).

7 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 607 A Magyar Bankszövetség főtitkára a végrehajtási költségek mértékét a valóságtól elrugaszkodott és a végrehajtói munkával arányban nem álló -nak minősítette. Annak a véleményének adott hangot, miszerint még az önálló bírósági végrehajtók között sincs egységes gyakorlat a Vht. 52. d) pontja miatti szünetelés esetén az ügy befejezéséhez kapcsolódó teendők tekintetében. Úgy ítélte meg, hogy amennyiben a végrehajtást kérő a követeléséhez részben sem jutott hozzá, az eljárás kezdetén megfizetett költségeken túl további költségviselésre nem kötelezhető. A miniszter válaszában a behajthatatlanság miatti szünetelés esetével kapcsolatosan kiemelte, hogy az eljárás eredményességét meghiúsító objektív körülmény az adósnál merül fel, ezért nincs akadálya annak, hogy a végrehajtó a végrehajtást kérőt a különbözet megfizetésére hívja fel, ha az eljárás kezdetén megfizetett költségelőleg a foganatosítás érdekében megtett intézkedésekkel felmerülő költségeket mégsem fedezte. Az MBVK elnöke azt hangsúlyozta, hogy a végrehajtó munkadíja alapvetően megbízási jellegű költségtétel. Az eljárás megindításakor a készkiadások összetettsége miatt lehetetlen volna előre megállapítani, hogy azok milyen cselekmények foganatosításával összefüggésben merülnek majd fel. E körben hivatkozott az Alkotmánybíróság 876/D/2004. AB határozatában 25 kifejtettekre is, miszerint: A végrehajtási eljárás természetéből következően tehát nincs lehetőség a végrehajtást kérő által előlegezendő összeg pontos meghatározására. Az eredménytelen végrehajtási eljárás alatt keletkező, az önálló bírósági végrehajtó intézkedéseinek költségei tárgyában rámutatott arra, hogy e költségek viselésére a végrehajtó nem kötelezhető. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan jogszabályi előírás, amely szerint a rendelet szerinti összegekre a végrehajtó eredménytelen behajtás esetén nem tarthatna igényt. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésében a Vdr. 1. (2) bekezdését 26 és a 21. (1) bekezdését 27 egymásnak oly mértékben ellentmondónak minősítette, amely már alkalmas a jogbiztonság és a tisztességes eljárás alkotmányos követelményének megsértésére, egyúttal felkérte a minisztert, hogy a Vdr. teljes díjrendszerét vizsgálja felül, illetve arra, hogy pontosan határozza meg a Vht. 52. d) pontja szerinti szünetelés esetén a végrehajtót megillető díjat Az eltérő álláspontok és az eltérő bírói döntések lehetséges oka A felvetett probléma minden bizonnyal abból adódik, hogy a bírói gyakorlat nem veszi figyelembe a 23/2005. (XI. 10.) IM rendelettel az egyes igazságügyminiszteri rendeletekben átvezetett módosításokat, jóllehet a változás a Vdr.-t is több szakaszában érintette. Számos változás állt elő a Vdr. szóhasználatában, így többek között a IV. fejezet a korábbi 25 AB közlöny XV. évf. 3. szám. 26 A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérő előlegezi; ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli. A végrehajtói kézbesítésért (Vht. 31/D. ; a továbbiakban: kézbesítés) járó díjat a végrehajtást kérő (kérelmező) előlegezi és viseli. 27 A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezésekor, meghatározott cselekmény végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követően az általa felszámított munkadíjról, költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt esetleg megillető egyéb összegről díjjegyzéket állít ki, amelyet a feleknek, végrehajtási kérelem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít. A díjjegyzéknek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni.

8 608 Trunkos Anita Krisztina Előleg helyett Az eljárás kezdetén megfizetendő költség alcímet viseli. Ennek megfelelően a korábbi előlegezni helyett megfizetni -re, 28 befizetett előleg helyett az eljárás kezdetén megfizetett költség -re, 29 előleg helyett költség -re, 30 előlegfelhívás helyett pedig költségfelhívás -ra 31 módosultak a Vdr.-ben használt fogalmak, megdöntve ezáltal a módosítás előtt tárgyban született bírósági határozatok, különösen a BDT alkalmazhatóságát. Gyekiczky Tamás a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvényhez írt Nagykommentárjában 32 több olyan bírósági határozatot említ, amelyek a megváltozott szabályozásnak megfelelően a követelés behajthatatlanságára visszavezethető szünetelés esetén a végrehajtást kérőre telepítik a költségviselést. Az általa említett jogesetek a következők: A Vas Megyei Bíróság a Pkf /2007/2. számú határozatában kifejtette, hogy a Vht 52. d) pontja miatti szünetelés nem eredményezi az ügy érdemi befejezését, így kizárólag a végrehajtó által kiállított díjjegyzékben szereplő költségek előlegezésére kerülhet sor. Az ellentétes jogértelmezés azt eredményezné, hogy befejezett végrehajtási ügyben a végrehajtó lenne kénytelen viselni az eljárás kezdetén megfizetendő költség, valamint a díjjegyzék szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás teljes összege különbözetét. Ezen jogi érvelést a Pest Megyei Bíróság 9.Pkf /2007/2. számú határozatában akként egészítette ki, hogy az ügy érdemi befejezésére vonatkozó szabályokat azaz az adós költségviselését kizárólag az eredményes végrehajtási eljárások esetében lehet alkalmazni. Az érdemi elintézésig a végrehajtást kérő költségelőlegezési kötelezettsége érvényesül, így a szünetelés miatt kiállított és kézbesített díjjegyzékben szereplő összeg kiegyenlítésére a végrehajtást kérő köteles. A Fővárosi Bíróság 47.Pkfv /2006/2. és 57.Pkfv /2008/2. számú határozataiban arra a következtetésre jutott, hogy a költségelőleg teljes összegének a végrehajtást kérőre hárítása a végrehajtóval való együttműködésre ösztönző hatással lehet. A Veszprém Megyei Bíróság 1.Pkf /2005/3. számú határozata a végrehajtó által foganatosított indokolt intézkedésekkel felmerülő munkadíjának és készkiadásának megtérítése iránti igényét a behajtás sikerességétől független jogos igénynek fogadta el, mely alól csak a behajtási jutalék kivétel. 4. Záró gondolatok Az önálló bírósági végrehajtó a napi tevékenysége során a rá vonatkozó törvényi és rendeleti szintű jogforrások figyelembevételével foganatosítja az egyes eljárási cselekményeket. Ezen jogforrások mind az eljárás megkezdésekor megfizetendő költség, mind pedig az ügy befejezésekor szükségessé váló pénzügyi elszámolások vonatkozásában konkrét szabályokat tartalmaznak, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a végrehajtás tényleges költségei a majdan foganatosítandó intézkedések ismeretének hiányában előre nem prognosztizálhatók. 28 Vdr Vdr. 4/A.. 30 Vdr. 17. (2) (4) és (5) bekezdései, valamint a (8) bekezdés e) f), és gb) pontjai. 31 Vdr. 17. (9) bek. 32 GYEKICZKY Tamás: Nagykommentár a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvényhez, BirosagiVegrehajtas.pdf (Lehívás ideje: május 17.).

9 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 609 A jogbiztonság és kiszámíthatóság elvét szem előtt tartva azonban az eljárás megindításakor felszámítható költségeket esetenként a minimum és maximum összegek rögzítésével, máshol annak tételes meghatározásával e rendeletek meghatározott mederbe szorítják. Belátható, hogy az önálló bírósági végrehajtó jóllehet közhatalmai tevékenységet lát el nem kötelezhető arra, hogy a tevékenységével összefüggésben felmerült munkadíjáról és költségtérítéséről az eljárás sikertelensége miatt lemondjon. Tevékenysége leginkább a megbízáshoz hasonlítható, ahol eredményre nem, csakis gondos eljárásra köteles. Az eredményorientáltságot a behajtási jutalék mint sikerdíj biztosítja és eredményes végrehajtás esetén honorálja. E körben azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az önálló bírósági végrehajtó a bírósági és közjegyzői megkereséseknek köteles eleget tenni, ugyanis hatályos jogforrásaink nem teszik lehetővé sem a szabad végrehajtó választást, sem azt, hogy a végrehajtó a részére megküldött ügyek között válogathasson, visszautasítva az általa eleve sikertelennek ítélt vagy a várhatóan kifejtendő tevékenységhez képest aránytalanul keveset profitáló megkereséseket. 33 Fentiekre tekintettel úgy vélem, hogy a végrehajtás jogforrásainak egyértelműen ki kellene mondaniuk azt, hogy a végrehajtási eljárási cselekmények foganatosításával ténylegesen felmerülő költségeket az önálló bírósági végrehajtóra hárítani nem lehet. Amennyiben a követelés az adóson teljesen vagy részében behajthatatlan, a végrehajtó adóstól meg nem térülő költségeinek viselője értelemszerűen csakis a végrehajtást kérő lehet. 33 Vht. 32. : (1) A bíróság, illetőleg a végrehajtható okiratot kiállító szerv a végrehajtható okiratot a 10. d) és e) pontjában említett végrehajtható okirat kivételével megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek. (2) A végrehajtható okiratot az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerinti végrehajtóhoz kell eljuttatni, ha a) ezt kívánta a végrehajtást kérő, vagy b) az (1) bekezdés az adós lakóhelye, illetőleg székhelye hiányában nem alkalmazható.

10 A kiadásért felelős: a Miskolci Egyetem rektora Prof. Dr. Patkó Gyula Megjelent a Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában A kiadó felelős vezetője: Burmeister Erzsébet A kéziratot ellenőrizte: dr. Sáry Pál Példányszám: 100 Készült a Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzemében, Miskolcon A sokszorosításért felelős: Pásztor Erzsébet TU ME Sokszorosítóba leadva szeptember

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE 1 DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE A végrehajtás során felmerülő költséget ha a törvény másképpen nem rendelkezik a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz,

Részletesebben

fórum A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek Petrovicz Anita

fórum A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek Petrovicz Anita fórum Petrovicz Anita A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek I. BEVEZETÉS A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a főként járásbíróságokra telepített végrehajtási nemperes

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatályos:2012.07.16-2012.08.31. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

A végrehajtási eljárás a költségek tükrében

A végrehajtási eljárás a költségek tükrében A végrehajtási eljárás a költségek tükrében Szerző: Gaiderné dr. Hartmann Tímea Zalaegerszeg, 2013. június 12. Az elmúlt évek során a médiumok rendszeresen, elsősorban téli hónapokban fókuszpontba kerülő

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 2014. 01. 01-től 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A Kinizsi Takarékszövetkezet zirci 0111/7. hrsz.- ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjogának érvényesítése

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a Az illetékekről szóló törvény bírósági eljárásokat érintő 2011. év végi kiegészítésének a bírói gyakorlatban felmerült kérdései Szerző: Do já é dr. Hajzsel Kriszti a 2013. augusztus Ebben a cikkben az

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt

KÉRELEM. Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt KÉRELEM Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránt Kérelmező család és utóneve: Születéskori család és utóneve: Neme: Állampolgársága: Születési helye, ideje: Anyja neve: Lakcíme: Tartózkodási

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

A levonás közös szabályai a nettó

A levonás közös szabályai a nettó VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA Végrehajtói letiltás útján Bíróság közvetlen letiltó végzése v. közvetlen bírósági felhívás útján A levonás közös szabályai a nettó összegbıl általában legfeljebb

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság,

Részletesebben

Tájékoztató a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggő információkról

Tájékoztató a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggő információkról Tájékoztató a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet követeléskezelési tevékenységével összefüggő információkról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) Elnökének 14/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról I. A Budapest Bank Zrt. követeléskezelési eljárásainak irányelvei: A Budapest Bank Zrt. a követeléskezelési eljárás során a mindenkor

Részletesebben

A szakértői díj megállapítása, ellenőrzése, mérséklése. Szerző: dr. Rózsa Erika. 2015. július 20.

A szakértői díj megállapítása, ellenőrzése, mérséklése. Szerző: dr. Rózsa Erika. 2015. július 20. A szakértői díj megállapítása, ellenőrzése, mérséklése Szerző: dr. Rózsa Erika 2015. július 20. A bírósági eljárásban a szakértő kirendelésére vonatkozó elsődleges jogszabályi rendelkezéseket a polgári

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata

A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata A külföldi határozatok magyarországi végrehajtásának bírósági gyakorlata Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó bírósági titkár 2015. Törvényszék székhelyén működő járásbíróság titkáraként gyakran szembesültem

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (.) IRM rendelete az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület, valamint a Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület szervezetéről

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Adóvégrehajtás. Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Adóvégrehajtás Forrás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény Az adóhatóság alkalmazottja a végrehajtási eljárásban az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor a bírósági végrehajtásról

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI Végrehajtási intézkedés foganatosítása előfeltételek Egy bírósági végrehajtási eljárás két különböző, egymást követő szakaszra épül : a végrehajtás elrendelése és a végrehajtás foganatosítása. A végrehajtás

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

A 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet rövid ismertetése. 1. A költségfeljegyzési jog engedélyezése, felülvizsgálata és megvonása

A 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet rövid ismertetése. 1. A költségfeljegyzési jog engedélyezése, felülvizsgálata és megvonása A 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet rövid ismertetése A tárgyi rendelet fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről,

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

Elévülés a polgári és a munkajog világában, valamint a végrehajtási eljárásban. Készítette:

Elévülés a polgári és a munkajog világában, valamint a végrehajtási eljárásban. Készítette: Elévülés a polgári és a munkajog világában, valamint a végrehajtási eljárásban Készítette: Dr. Dobáné dr. Madarász Arabella bírósági titkár Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. 2 Elévülés

Részletesebben

KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSI REND

KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSI REND KÖVETELÉSKEZELÉSI ELJÁRÁSI REND Tájékoztató a Takarékszövetkezetnek a fogyasztónak minősülő adóssal szembeni követeléskezelési tevékenységével összefüggő információkról Elfogadva: 2013. év november hó

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Munkáltatónak letiltással kapcsolatos kötelezettsége

Munkáltatónak letiltással kapcsolatos kötelezettsége Munkáltatónak letiltással kapcsolatos kötelezettsége Előfordulhat, hogy egy-egy munkavállalóval kapcsolatban bírósági letiltást kapunk, mely alapján jövedelméből valamennyi összeget egy bizonyos jogcímen,

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján

Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Tájékoztató a természetes személyek adósságrendezési eljárásáról szóló 2015. évi CV. törvény alapján Mi a magáncsőd? A magáncsőd vagy családi csődvédelem, illetve az adósságrendezési eljárás szinonim szavak,

Részletesebben

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást?

Ki kezdeményezhet felszámolási eljárást? http://gyorugyved.hu FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS A Cstv. 1. (3) bekezdése alapján a felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

Változások a hagyatéki eljárásban 2011.

Változások a hagyatéki eljárásban 2011. Változások a hagyatéki eljárásban 2011. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Hetv.) 2010. március 12-én került kihirdetésre, de csak 2011. január 1-jétől alkalmazható.

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyszám: 03/892-1/2011. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK CÍMZETES FŐJEGYZŐJE, KÖRJEGYZŐJE, JEGYZŐJE SZÉKHELYÉN Tisztelt Címzetes Főjegyző, Körjegyző, Jegyző Asszony/Úr! A jegyzők szakmai

Részletesebben

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról

Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Érvényes: 2013. május 1-jétől Tájékoztatás a fogyasztónak minősülő adósokkal szemben végzett követeléskezelési eljárásról Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. fogyasztónak

Részletesebben

Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet

Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet Tranzakció visszautasítva: nincs fedezet - avagy a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vonatkozó bírósági végrehajtás menetének általános szabályairól - Szerző: dr. Neizer Norbert 2012. november

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

I. Eljárási költségek mértéke, viselése a felszámolási kérelem elbírálása során

I. Eljárási költségek mértéke, viselése a felszámolási kérelem elbírálása során 1 A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A Költségek a felszámolási eljárásban Vitaindító a Pécsi Ítélőtábla és az illetékességi területéhez tartozó bíróságok bíráinak 2015. április

Részletesebben

2. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Gunaras Zrt. tartozásával és az ellene indított

Részletesebben

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

3. Milyen korlátozások vannak ha vannak egyáltalán a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében? Olaszország 1. Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Az ingatlan becsértéke ellen benyújtott végrehajtási kifogás elbírálása

Az ingatlan becsértéke ellen benyújtott végrehajtási kifogás elbírálása Az ingatlan becsértéke ellen benyújtott végrehajtási kifogás elbírálása Szerző: dr. Domonkos Gyöngyi 2014. november 20. Becsérték kifogás A végrehajtási kifogás az önálló bírósági végrehajtó vagy törvényszéki

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. PÉNZBEHAJTÁS FOLYAMATA I. Fizetési Meghagyás (FMH) Elindítása FIZETÉSI MEGHAGYÁS A Fizetési Meghagyás (FMH) egy nem peres jogi eljárás, amely a közjegyző, mint hatóság előtt folyik, amit a fizetési határidő lejárta után egyből ki lehet bocsátani. Azonban, minden

Részletesebben

Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára

Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára I. Díjjegyzék Helyszínen való személyes megjelenés Sürgősségi felár (félfogadási időn kívül) Munkaszüneti vagy ünnepnapon végzett tevékenység felára 2 II. Képviselet Tanácsadás szóbeli előadás alapján

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek

Részletesebben

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás

A f ize tési i m egh g a h gy g ásos o e lj l á j rás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog elıadás Fogalma A közjegyzı hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; amely során a jogosult által elıterjesztett kérelemre a közjegyzı feltételesen marasztalja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről

Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről Általános Tájékoztató az Elektronikus Árverési Rendszerről Tisztelt Érdeklődő! Az alábbi átfogó leírás segítségével minden általában szükséges információt, illetve választ megkaphat az árverezőkre vonatkozó

Részletesebben

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése

ELNÖKE. A törvényszék, mint cégbíróság iratkezelése ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE 1055 Budapest, Szalay utca 16. t. 06 1 354 4108 f. 06 1 332 6312 e. obh@obh.birosag.hu www.birosag.hu Az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 9/2014. (VII. 4.) OBH utasítása

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gyámhivatal 1153 Bp., Bácska u. 14. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3211 gyamhivatal@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási idı:

Részletesebben

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata

Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata Munkavédelmi és munkaügyi jogviták, a jogérvényesítés módszere és gyakorlata A munkaügyi jogvitáról általában Munkaügyi jogvitának tekinthető minden olyan vita, amely a munkaviszonyból eredő jogokkal és

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Dr. Hegedűs Annamária A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv A Magyar Közlöny 57. számában hirdették ki az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére Tájékoztató az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére A Magyar Nemzeti Bank 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásának irányelvei alapján AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs

Részletesebben

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html

http://www.lb.hu/joghat/jk0306.html 1. oldal, összesen: 5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSBB BÍRÓSÁGA 3/2006. KJE szám A Magyar Köztársaság nevében! A Magyar Köztársaság Legfelsbb Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa a 2006. március

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 24. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben