A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK KÉRDÉSEI BEHAJTHATATLANSÁG ESETÉN TRUNKOS ANITA KRISZTINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK KÉRDÉSEI BEHAJTHATATLANSÁG ESETÉN TRUNKOS ANITA KRISZTINA"

Átírás

1 Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK KÉRDÉSEI BEHAJTHATATLANSÁG ESETÉN TRUNKOS ANITA KRISZTINA A végrehajtási eljárás megindulásának feltétele, hogy a végrehajtást kérő az önálló bírósági végrehajtó felhívásában szereplő költségeket megfizesse. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az eljárás egy évig szünetel, azt követően megszűnik. A végrehajtó csak az előzetesen kalkulált költségeinek megfizetése után foganatosíthat végrehajtási cselekményeket, ekkor kutatja fel az adós vagyontárgyait, pénzeszközeit, jövedelemforrásait. Sikeres behajtás esetén a végrehajtás összes költségét az adós viseli. De ki fizesse a végrehajtó tevékenységével kapcsolatos költségeket, ha a követelés az adóson behajthatatlan? A tanulmány erre a kérdésre keresi a választ. Kulcsszavak: önálló bírósági végrehajtó, végrehajtási eljárás, eljárás szünetelése, költségviselés, munkadíj, költségtérítés, készkiadás, költségátalány, behajtási jutalék, adós, követelés, behajthatatlan. The requirement of starting of an executive procedure is the payment of the costs, which are included in the call of the independent court bailiff. In case the petitioner doesn t pay them, the procedure will be interrupted for a year, after that period it will be stopped. It is allowed for the baliff to effectuate executive actions only if his estimated costs are paid. After that he searches for the debtor s properties, financial means and source of incomes. If the levy is succesfull, every expenses will covered by the debtor. But who has to pay the costs of the executive procedure, when the claim is irrecoverable on the debtor? The paper focuses on this question. Keywords: independent court bailiff, executive procedure, intermission of the procedure, financing, wage, refundation of cost, out-of-pocket expensis, lump cost, commission of enforcement, debtor, claim, irrecoverable. 1. Bevezető gondolatok A bírósági végrehajtási eljárás olyan nemperes eljárás, 1 amelynek során az állam kényszerítő erővel juttatja érvényre a jogi szankciót, amely irányulhat valamely követelés kielégítésére, kivételesen azonban későbbi teljesítés biztosítására is. Lehet egyrészt a bírósági polgári peres és nemperes eljárásnak az utolsó, nem szükségképpeni szakasza, amelyre kizárólag az adós önkéntes, határidőn belül történő teljesítésének hiányában kerül sor. Végrehajtási eljárás megindítását alapozhatják meg másrészt bizonyos közjegyzői okiratok, valamint bíróságon kívüli jogvitát eldöntő szervek határozatairól, így pl. a választottbírósági eljárásban kötött egyezségről kiállított okirat is. A biztosítási intézkedés végrehajtása a peres eljárással egyidőben történik. Az eljárás lefolytatására az önálló bírósági végrehajtó jogosult, 2 Dr. TRUNKOS ANITA KRISZTINA PhD-hallgató Miskolci Egyetem ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéséről és igazgatásáról (Bszi.) A bírósági végrehajtó eljárása nemperes eljárás, a hatáskörében tett intézkedése mindenkire kötelező. 2 Bszi (2) A polgári ügyben, munkaügyi vitában hozott marasztaló határozat és bírósági egyezség, valamint a büntetőügyben hozott, vagyoni kötelezettséget megállapító határozat végrehajtása ha jogszabály nem tesz kivételt a bíróság és a bírósági végrehajtó feladata.

2 602 Trunkos Anita Krisztina aki nem áll a bírósággal szolgálati jogviszonyban, hanem önálló jogállású személyként végez igazságügyi feladatokat. Már az eljárás megindítása is költségekkel jár, amelyet a végrehajtást kérőnek kell előlegeznie, sikeres végrehajtás esetén pedig az adós viseli azt. Előfordulnak azonban olyan esetek, amikor a költségviselés fenti szabályai a kötelezettség adóson való behajthatatlansága miatt nem érvényesíthetők. Kérdésként merül fel, hogy ilyenkor ki viselje az önálló bírósági végrehajtó végrehajtási cselekmények foganatosításával kapcsolatos költségeit? Az utóbbi időben egyre gyakrabban szembesülhetünk a fenti problémával, amelyre még nem alakult ki egységes joggyakorlat. A bíróságok a végrehajtási eljárás megszüntetése vagy szünetelése miatt kiállított díjjegyzék ellen benyújtott végrehajtáskérői kifogásokra más-más tartalmú és indoklású végzéseket hoznak, ugyanakkor a végrehajtási joggal foglalkozó szakkönyvek szerzőinek véleménye, valamint az önálló bírósági végrehajtók gyakorlata is megoszlik. Jelen tanulmányban a fenti ellentmondások okaira és lehetséges megoldására keressük a választ. 2. A végrehajtás költségei és a költségek előlegezése 2.1. A végrehajtási eljárás költségstruktúrája Annak érdekében, hogy a fenti dilemmára megkíséreljük a megoldást megtalálni, a végrehajtási költségekre vonatkozó rendelkezések elemzéséből kell kiindulnunk, amelyek a következő jogforrásokban nyertek szabályozást: az évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról (a továbbiakban: Vht.) a 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet a bírósági végrehajtói díjszabásról (a továbbiakban: Vdr.) az 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről (a továbbiakban: Vüsz.) 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól (a továbbiakban: Kamarai átalányrendelet) a 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról A Vht (1) (6) bekezdései rögzítik az önálló bírósági végrehajtó díjazását, amelynek részletszabályait a Vdr. tartalmazza. A bírósági végrehajtásban felmerülő költségelemek nagyon sokrétűek. Egy részük már a végrehajtás elrendelésével, azaz a végrehajtási lap kiállításakor, illetve a végrehajtási záradék elkészítésekor felmerül. Az önálló bírósági végrehajtó által kézhezvett végrehajtható okiraton ezen költségtényezők már szerepelnek. A behajtási jutalék azonban eredményfüggő, csakis sikeres végrehajtás esetén illeti meg az önálló bírósági végrehajtót. A bírósági végrehajtó az ügy iktatását követően első lépésként felhívást készít a végrehajtást kérő részére, amelyben attól függően, hogy a végrehajtási eljárás pénzkövetelés behajtására avagy meghatározott cselekmény végrehajtására irányul, meghatározza az eljárás kezdetén megfizetendő költségeket. Az eljárás csakis akkor indítható meg, ha a végrehajtást kérő a felhívásnak eleget tett, azaz a felhívásban szereplő összeget a végrehajtó letéti számlájára megfizette. Ennek hiányában a végrehajtható okirat az adós részére kézbesítésre sem kerül. A költségfelhívástól számított egy évig befizetés hiányában az eljárás a Vht. 52. e) pontja alapján szünetel, majd egy év eltelte után a végrehajtás a Vht. 54. (3) bekezdése értelmében megszűnik.

3 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 603 A végrehajtást kérő költségelőlegezését a Vht. 34. (1) bekezdése, 3 valamint ezzel összhangban a Vdr. 1. (2) bekezdésének első mondata 4 írja elő. A végrehajtást kérő előlegfizetési kötelezettsége azonban nem újkeletű jelenség. Ezen szabályozásra már Sárffy Andor könyvében is találunk utalást. 5 A végrehajtással összefüggésben felmerülő költségelemeket a Vdr. tételesen felsorolja, egyúttal meghatározza annak az ügyértékhez igazodó mértékét is. Alapvetően négy költségfajtára oszthatjuk ezeket: munkadíjra, 6 költségtérítésre, 7 behajtási jutalékra 8 és egyéb végrehajtói díjakra, költségekre. 9 A pénzfizetésre irányuló végrehajtás esetén felmerülő munkadíj vonatkozásában három számítási módot tartalmaz a Vdr. Elsőként az ügyértékhez igazodó kalkulációt. Annak érdekében, hogy a számítás bázisa pontosan meghatározható legyen, a Vdr. 7. (1) bekezdése konkrét meghatározást ad az ügyérték fogalmára. Eszerint ügyértéknek minősül a főkövetelést, a járulékokat, valamint a költségeket magában foglaló összeg. A végrehajtási ügyértékhez igazodó munkadíjat a Vdr. 8. (1) bekezdése sávosan regresszíven határozza meg, ezen túlmenően a 8. (2) (5) bekezdéseiben egyéb ügyértékhez igazodó munkadíjakat is részletez. Meghatározott cselekményre (elvégzésre, tűrésre, abbahagyásra) irányuló végrehajtás esetén a végrehajtót megillető munkadíjat az eljárásra fordított idő függvényében kell megállapítani, melynek összegét a Vdr ai minden megkezdett óra után konkrét összegben határozzák meg. Az Egyéb munkadíj címszó alatt, a Vdr /A. -okban tárgyalt összegek fenti két munkadíjelemen felül illetik meg a végrehajtót. Ezen tételek a végrehajtó székhelyén kívül foganatosított cselekményekkel, valamint a személyes kézbesítéssel kapcsolatban merülhetnek fel. A költségtérítés a készkiadást és a költségátalányt foglalja magában. Készkiadásként számíthatja fel az önálló bírósági végrehajtó az ellátási költségeket, szállásköltséget, utazási költséget, ingóság lefoglalása esetén annak szállítási költségét, a lezárt helyiség felnyitásával és visszazárásával felmerülő költségeket, a tanúk költségtérítését, a bíróság vagy más bírósági végrehajtó részére megküldött iratok másolási költségét, valamint az eljárás során felmerülő egyéb költségeket, amelyet a Vdr. csak példálózó jelleggel ad meg. Ugyanazon eljárási cselekménnyel kapcsolatosan két jogcímen nem számítható fel költség. Ugyancsak kizárt egyetemleges adóstársakkal szemben folyó eljárásban azonos eljárási cselekmények következtében felmerülő készkiadások többszörös felszámítása. Ezért az ilyen kettőségek elkerülésére a szabályozás külön is kitér. 10 A költségátalány mint költségtérítés a készkiadáson felül a munkadíjjal arányosan illeti meg az önálló bírósági végrehajtót, mely összeg a végrehajtónak az eljárás szünetelését (1) A végrehajtás során felmerülő költséget ha a törvény másképpen nem rendelkezik a végrehajtást kérő előlegezi, és az adós viseli. 4 (2) A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérő előlegezi; ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli. 5 SÁRFFY Andor: A végrehajtási eljárás jogszabályainak magyarázata, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1938, Vdr. II. fejezete. 7 Vdr. III. fejezete. 8 Vdr. V. fejezete. 9 Vdr. V/A. fejezete. 10 Vdr /A..

4 604 Trunkos Anita Krisztina követő folytatása során ismételten jár. 11 A kézbesítés foganatosítására a készkiadások és a költségátalány felszámítása tekintetében eltérő szabályozás érvényesül. 12 A Vdr ai alapján a behajtási jutalék csak abban az esetben illeti meg a végrehajtót, amennyiben az eljárása teljesen vagy részben eredményesen zárul. A pénzköveteléshez kapcsolódó jutalékrendszer szintén sávosan regresszív, egyetemleges adóstársak esetén a behajtási jutalék alapjául a konkrét adós által teljesített összeget kell figyelembe venni. Meghatározott cselekmény végrehajtásánál a behajtási jutalék összege tételesen rögzített. Az V/A. fejezet Egyéb végrehajtói díjak, költségek címmel 2008-ban került be a rendeletbe, 13 melyben bizonyos speciális esetekben felszámítható költségtényezőket rögzített a jogalkotó Az eljárás kezdetén megfizetendő költség A behajtási jutalék csakis legalább részben eredményes eljárás esetén illeti meg a végrehajtót, ezért az eljárás kezdetén kizárólag a munkadíjának és költségtérítésének részeként szolgáló összegek megfizetésére hívhatja fel a végrehajtást kérőt. E költségelemek közül a munkadíj és költségátalány vonatkozásában a Vdr. 17. (1) bekezdése az a) d) pontjaiban külön nevesítve határozza meg a pénzkövetelés behajtására, a tartásdíj, munkabér és kártérítési összeg behajtására, a biztosítási intézkedés végrehajtására, valamint a meghatározott cselekmény végrehajtására és az ideiglenes intézkedés foganatosítására tekintettel felszámítható összegeket, amely az első három esetben a munkadíjhoz, illetve a költségátalányhoz igazodik. A biztosítás intézkedés kivételével ahol a végrehajtót a teljes munkadíj és költségátalány megilleti a rendelet az így bekérhető összeg minimumát és maximumát is meghatározza, ezáltal biztosítva a végrehajtást kérő részére az előre láthatóságot. Meghatározott cselekmény végrehajtása esetén az eljárás kezdetén megfizetendő összeg tételesen meghatározott. A készkiadás összege az eljárás elején nem határozható meg pontosan. Mértéke az eljárás során foganatosított intézkedések függvényében széles határokon belül változhat. Ezért a Vdr. 17. (5) bekezdése az eljárás kezdetén feljogosítja a végrehajtót, hogy a várhatóan felmerülő készkiadásának megfelelő költség előzetes megfizetésére is igényt formáljon. A végrehajtó által ekként az eljárás kezdetén bekért költség minden valószínűség szerint el fog térni az eljárás érdemi vagy ügyviteli befejezésekor kalkulált költségektől. Az eltérés akár pozitív, akár negatív irányú lehet. A különbözettel a végrehajtó a díjjegyzék kiállításakor elszámol a felekkel. 3. A díjjegyzékkel kapcsolatban felmerülő gyakorlati probléma 3.1. Díjjegyzék kiállítása az eljárás ügyviteli befejezésére tekintettel Amikor a végrehajtási eljárás eredményesen zárul, az önálló bírósági végrehajtó az ügy érdemi befejezésére tekintettel kiállítja a díjjegyzéket, és azt a feleknek kézbesíti. A végrehajtás során befolyt összeg kifizetésének sorrendjét a Vht. és a Kamarai átalányrendelet szabályozza figyelemmel arra az esetre is, amikor a befolyt összeg a behajtani kívánt va- 11 Vdr. 16. (1) (3) bek. 12 Vdr. 16. (4) (6) bek. 13 Beiktatta: 28/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 3. Hatályos: január 1-jétől.

5 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 605 lamennyi követelést nem fedezi. A végrehajtási költségek azonban e sorrendben abszolút prioritást élveznek. 14 Így a végrehajtást kérő által az eljárás kezdetén megfizetett költségek az adós részéről megtérítésre kerülnek. Díjjegyzék kiállítására azonban az eljárás ügyviteli befejezésekor 15 is sor kerül, ugyanis a Vüsz. befejezett ügyek kezelésére vonatkozó rendelkezései érdemi és ügyviteli befejezés esetén egyaránt alkalmazandóak. A díjjegyzék ellen csakúgy, mint az eljárás kezdetén megfizetendő költségfelhívás ellen a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos jogorvoslati eszközként végrehajtási kifogás benyújtására van lehetőség a Vht (5) bekezdése, illetve a 217. (1) bekezdése alapján. Végrehajtási kifogás előterjesztésére egyre gyakrabban kerül sor a Vht. 52. d) pontja szerinti szünetelés esetén kiállított díjjegyzék ellen. E pont alapján akkor van helye szünetelésnek, ha az adósnak semmilyen vagyontárgya nincs, vagy van ugyan vagyontárgya, de az mentes a foglalás alól, illetve ha a mentes vagyontárgyakon felül kizárólag olyan csekély értékkel bíró vagyontárgyak lelhetők fel, amelyek értéke a foglalás költségét sem fedezné. Ugyancsak ezen szakasz kerül alkalmazásra, ha a lefoglalt vagyontárgy értékesítése sikertelen volt, illetve romlandó áru sikertelen értékesítése esetén, ha annak szavatossági ideje lejárt. 16 Az értékesítés sikertelensége csak akkor állapítható meg, ha az önálló bírósági végrehajtó a Vht.-ben szabályozott valamennyi módon megpróbálta a vagyontárgyat értékesíteni, 17 azaz ingóságnál és ingatlannál is feltétel az árverésen 18 és árverésen kívüli 19 értékesítés megkísérelése, illetve az, hogy ezek sikertelensége esetén a vagyontárgyat a végrehajtást kérő részére követelése fejében átadásra felkínálja. 20 A végrehajtó a fenti esetekben az ok megjelölésével jegyzőkönyvbe foglalva megállapítja az ügy szünetelését, a jegyzőkönyv másolatát pedig megküldi a feleknek. Egyúttal az ügyviteli befejezésre tekintettel kiállítja a díjjegyzéket a ténylegesen felmerült költségeiről. Előfordulhat, hogy az eljárás megindításakor a végrehajtást kérő által megfizetett költség a foganatosított eljárási cselekmények következtében ténylegesen felmerült végrehajtási költségeket nem fedezi. Ezért anélkül, hogy a végrehajtást kérő követeléséhez akár csak részben hozzájutott volna a végrehajtó felhívja a végrehajtást kérőt a díjjegyzékben foglalt többletköltségek további előlegezésére. Számos végrehajtási kifogást a fenti okra visszavezethetően terjesztenek elő a végrehajtást kérők. A bírói gyakorlat a kifogás rendezésében nem egységes, más-más döntések születnek nem csak a bírói fórumok, hanem az egyes konkrét ügyek függvényében is. A végzések pro és contra egyaránt tartalmaznak hivatkozásokat korábbi bírósági döntésekre, Al- 14 Vht (1): A végrehajtás során befolyt összegből mindenekelőtt a végrehajtási költséget az eljárás kezdeményezésével, elrendelésével és foganatosításával felmerült költséget kell kielégíteni. Kamarai átalányrendelet 6. : Az általános költségátalány összegének elszámolására és kielégítésére a Vht a megfelelően irányadó azzal, hogy a végrehajtási eljárás során befolyt összegből előbb a végrehajtónak járó készkiadást, költségátalányt, munkadíjat, ezeket követően az általános költségátalány összegét kell elszámolni. A behajtási jutalék kiegyenlítésére az ezen összegek megfizetése után fennmaradó összeg használható fel. 15 Az ügyviteli befejezés eseteit a Vüsz a részletezi. 16 BALOGH Olga B. KOREK Ilona CSÁSZTI Ferenc JUHÁSZ Edit: A bírósági végrehajtás, HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009, NÉMETH János VIDA István: A bírósági végrehajtás magyarázata, KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004, Vht ; 141. (1). 19 Vht (1); 157. (1). 20 Vht (1); 158. (1).

6 606 Trunkos Anita Krisztina kotmánybírósági határozatokra, valamint más bíróságok ítélkezési gyakorlatára. Ugyancsak találkozhatunk e problémafelvetéssel az állampolgári jogok országgyűlési biztosának több jelentésében A végrehajtási kifogás megalapozottságával kapcsolatos jogi álláspontok A szünetelés során kiállított díjjegyzék elleni végrehajtási kifogásokban a jogorvoslatért folyamodó felek gyakorta hivatkoznak álláspontom szerint teljesen alaptalanul a Legfelsőbb Bíróság Pfv.I /2005. számú, 21 valamint a Pfv.I /2003. számú 22 határozataira. A két döntés a tanulmányban vizsgált kérdés szempontjából irreleváns, ugyanis mindkét jogeset az adós elleni felszámolási eljárás megindulása miatti, a Vüsz. 33. c) pontja alapján a bíróság által megszüntetett végrehajtási eljárást követően kiállított díjjegyzékben felszámított költségek megfizetése ellen benyújtott végrehajtási kifogásról szól. Szembetűnő azonban, hogy a Legfelsőbb Bíróság e két határozatában elismerte, hogy az önálló bírósági végrehajtót kétségtelenül megilleti a Vdr. alapján megállapított és a díjjegyzékben feltüntetett végrehajtási költség. Csupán arra mutatott rá, hogy ezen összeg tekintettel arra, hogy a végrehajtási eljárás a fentebb idézett jogszabályhely miatti megszüntetésére figyelemmel érdemi befejezést nyert nem hárítható a végrehajtást kérőre. A végrehajtó a jogszerűen felszámított költségét az adóssal szemben a felszámolási eljárásban hitelezőként érvényesítheti. A Vht. 52. d) pontja szerinti szünetelés esetén kiállított díjjegyzék elleni végrehajtási kifogásokban számos alkalommal történik a BDT re 23 visszatérő hivatkozás. A Fővárosi Bíróság 47.Pkvf /2000 számú ügyben a végrehajtási kifogás előterjesztőjének a kifogás elutasítása miatti fellebbezését az abban kifejtett jogi állásponttal együtt alaposnak találta. Indoklásul előadta, hogy szünetelés esetén a végrehajtó a díjjegyzéket ugyan kiállítja, anélkül azonban, hogy a végrehajtást kérő akár csak részben hozzájutott volna követeléséhez, az önálló bírósági végrehajtó a költségelőlegként megfizetett összegeken felüli, az eljárás során felmerült további költségeinek viselésére nem kötelezheti Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának álláspontja az önálló bírósági végrehajtó díjazásával kapcsolatos szabályozásról Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az AJB-1876/2011. számú ügyben jelentést készített a végrehajtási eljárások hivatalból indított átfogó vizsgálatáról, amelyben kitért az önálló bírósági végrehajtó díjazásával kapcsolatos hatályos szabályozásra is. 24 Álláspontja kialakítását megelőzően tájékoztatást kért a Magyar Bankszövetség főtitkárától, illetve meghatározott kereskedelmi bankoktól a lakossági hitelezéssel összefüggésben megindított végrehajtási eljárásokról, majd az általuk jelzett problémákkal kapcsolatban véleményének kifejtésére kérte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot és a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarát (a továbbiakban: MBVK). 21 BH BH Amikor a követelés behajthatatlan és az adós tartozásából a végrehajtást kérőhöz semmi nem folyt be, akkor a végrehajtó noha díjjegyzéket a szünetelés esetén is kiállít nem hívhatja fel a végrehajtást kérőt, hogy a korábban már előlegezett költségen felül az addigi költségeit fizesse meg, azaz viselje (Lehívás ideje: május 17.).

7 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 607 A Magyar Bankszövetség főtitkára a végrehajtási költségek mértékét a valóságtól elrugaszkodott és a végrehajtói munkával arányban nem álló -nak minősítette. Annak a véleményének adott hangot, miszerint még az önálló bírósági végrehajtók között sincs egységes gyakorlat a Vht. 52. d) pontja miatti szünetelés esetén az ügy befejezéséhez kapcsolódó teendők tekintetében. Úgy ítélte meg, hogy amennyiben a végrehajtást kérő a követeléséhez részben sem jutott hozzá, az eljárás kezdetén megfizetett költségeken túl további költségviselésre nem kötelezhető. A miniszter válaszában a behajthatatlanság miatti szünetelés esetével kapcsolatosan kiemelte, hogy az eljárás eredményességét meghiúsító objektív körülmény az adósnál merül fel, ezért nincs akadálya annak, hogy a végrehajtó a végrehajtást kérőt a különbözet megfizetésére hívja fel, ha az eljárás kezdetén megfizetett költségelőleg a foganatosítás érdekében megtett intézkedésekkel felmerülő költségeket mégsem fedezte. Az MBVK elnöke azt hangsúlyozta, hogy a végrehajtó munkadíja alapvetően megbízási jellegű költségtétel. Az eljárás megindításakor a készkiadások összetettsége miatt lehetetlen volna előre megállapítani, hogy azok milyen cselekmények foganatosításával összefüggésben merülnek majd fel. E körben hivatkozott az Alkotmánybíróság 876/D/2004. AB határozatában 25 kifejtettekre is, miszerint: A végrehajtási eljárás természetéből következően tehát nincs lehetőség a végrehajtást kérő által előlegezendő összeg pontos meghatározására. Az eredménytelen végrehajtási eljárás alatt keletkező, az önálló bírósági végrehajtó intézkedéseinek költségei tárgyában rámutatott arra, hogy e költségek viselésére a végrehajtó nem kötelezhető. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan jogszabályi előírás, amely szerint a rendelet szerinti összegekre a végrehajtó eredménytelen behajtás esetén nem tarthatna igényt. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa jelentésében a Vdr. 1. (2) bekezdését 26 és a 21. (1) bekezdését 27 egymásnak oly mértékben ellentmondónak minősítette, amely már alkalmas a jogbiztonság és a tisztességes eljárás alkotmányos követelményének megsértésére, egyúttal felkérte a minisztert, hogy a Vdr. teljes díjrendszerét vizsgálja felül, illetve arra, hogy pontosan határozza meg a Vht. 52. d) pontja szerinti szünetelés esetén a végrehajtót megillető díjat Az eltérő álláspontok és az eltérő bírói döntések lehetséges oka A felvetett probléma minden bizonnyal abból adódik, hogy a bírói gyakorlat nem veszi figyelembe a 23/2005. (XI. 10.) IM rendelettel az egyes igazságügyminiszteri rendeletekben átvezetett módosításokat, jóllehet a változás a Vdr.-t is több szakaszában érintette. Számos változás állt elő a Vdr. szóhasználatában, így többek között a IV. fejezet a korábbi 25 AB közlöny XV. évf. 3. szám. 26 A munkadíjat és a költségtérítést a végrehajtást kérő előlegezi; ezeket az összegeket és a behajtási jutalékot az adós viseli. A végrehajtói kézbesítésért (Vht. 31/D. ; a továbbiakban: kézbesítés) járó díjat a végrehajtást kérő (kérelmező) előlegezi és viseli. 27 A végrehajtó a végrehajtási ügy érdemi vagy ügyviteli befejezésekor, meghatározott cselekmény végrehajtása esetén a cselekmény elvégzését vagy elvégeztetését követően az általa felszámított munkadíjról, költségtérítésről, behajtási jutalékról és az őt esetleg megillető egyéb összegről díjjegyzéket állít ki, amelyet a feleknek, végrehajtási kérelem elkészítése esetén a kérelmezőnek kézbesít. A díjjegyzéknek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a díjfelszámítás ellen végrehajtási kifogást lehet előterjeszteni.

8 608 Trunkos Anita Krisztina Előleg helyett Az eljárás kezdetén megfizetendő költség alcímet viseli. Ennek megfelelően a korábbi előlegezni helyett megfizetni -re, 28 befizetett előleg helyett az eljárás kezdetén megfizetett költség -re, 29 előleg helyett költség -re, 30 előlegfelhívás helyett pedig költségfelhívás -ra 31 módosultak a Vdr.-ben használt fogalmak, megdöntve ezáltal a módosítás előtt tárgyban született bírósági határozatok, különösen a BDT alkalmazhatóságát. Gyekiczky Tamás a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvényhez írt Nagykommentárjában 32 több olyan bírósági határozatot említ, amelyek a megváltozott szabályozásnak megfelelően a követelés behajthatatlanságára visszavezethető szünetelés esetén a végrehajtást kérőre telepítik a költségviselést. Az általa említett jogesetek a következők: A Vas Megyei Bíróság a Pkf /2007/2. számú határozatában kifejtette, hogy a Vht 52. d) pontja miatti szünetelés nem eredményezi az ügy érdemi befejezését, így kizárólag a végrehajtó által kiállított díjjegyzékben szereplő költségek előlegezésére kerülhet sor. Az ellentétes jogértelmezés azt eredményezné, hogy befejezett végrehajtási ügyben a végrehajtó lenne kénytelen viselni az eljárás kezdetén megfizetendő költség, valamint a díjjegyzék szerinti munkadíj, költségátalány és készkiadás teljes összege különbözetét. Ezen jogi érvelést a Pest Megyei Bíróság 9.Pkf /2007/2. számú határozatában akként egészítette ki, hogy az ügy érdemi befejezésére vonatkozó szabályokat azaz az adós költségviselését kizárólag az eredményes végrehajtási eljárások esetében lehet alkalmazni. Az érdemi elintézésig a végrehajtást kérő költségelőlegezési kötelezettsége érvényesül, így a szünetelés miatt kiállított és kézbesített díjjegyzékben szereplő összeg kiegyenlítésére a végrehajtást kérő köteles. A Fővárosi Bíróság 47.Pkfv /2006/2. és 57.Pkfv /2008/2. számú határozataiban arra a következtetésre jutott, hogy a költségelőleg teljes összegének a végrehajtást kérőre hárítása a végrehajtóval való együttműködésre ösztönző hatással lehet. A Veszprém Megyei Bíróság 1.Pkf /2005/3. számú határozata a végrehajtó által foganatosított indokolt intézkedésekkel felmerülő munkadíjának és készkiadásának megtérítése iránti igényét a behajtás sikerességétől független jogos igénynek fogadta el, mely alól csak a behajtási jutalék kivétel. 4. Záró gondolatok Az önálló bírósági végrehajtó a napi tevékenysége során a rá vonatkozó törvényi és rendeleti szintű jogforrások figyelembevételével foganatosítja az egyes eljárási cselekményeket. Ezen jogforrások mind az eljárás megkezdésekor megfizetendő költség, mind pedig az ügy befejezésekor szükségessé váló pénzügyi elszámolások vonatkozásában konkrét szabályokat tartalmaznak, figyelembe véve azt a körülményt, hogy a végrehajtás tényleges költségei a majdan foganatosítandó intézkedések ismeretének hiányában előre nem prognosztizálhatók. 28 Vdr Vdr. 4/A.. 30 Vdr. 17. (2) (4) és (5) bekezdései, valamint a (8) bekezdés e) f), és gb) pontjai. 31 Vdr. 17. (9) bek. 32 GYEKICZKY Tamás: Nagykommentár a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvényhez, BirosagiVegrehajtas.pdf (Lehívás ideje: május 17.).

9 A végrehajtási eljárási költségek viselésének kérdései behajthatatlanság esetén 609 A jogbiztonság és kiszámíthatóság elvét szem előtt tartva azonban az eljárás megindításakor felszámítható költségeket esetenként a minimum és maximum összegek rögzítésével, máshol annak tételes meghatározásával e rendeletek meghatározott mederbe szorítják. Belátható, hogy az önálló bírósági végrehajtó jóllehet közhatalmai tevékenységet lát el nem kötelezhető arra, hogy a tevékenységével összefüggésben felmerült munkadíjáról és költségtérítéséről az eljárás sikertelensége miatt lemondjon. Tevékenysége leginkább a megbízáshoz hasonlítható, ahol eredményre nem, csakis gondos eljárásra köteles. Az eredményorientáltságot a behajtási jutalék mint sikerdíj biztosítja és eredményes végrehajtás esetén honorálja. E körben azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az önálló bírósági végrehajtó a bírósági és közjegyzői megkereséseknek köteles eleget tenni, ugyanis hatályos jogforrásaink nem teszik lehetővé sem a szabad végrehajtó választást, sem azt, hogy a végrehajtó a részére megküldött ügyek között válogathasson, visszautasítva az általa eleve sikertelennek ítélt vagy a várhatóan kifejtendő tevékenységhez képest aránytalanul keveset profitáló megkereséseket. 33 Fentiekre tekintettel úgy vélem, hogy a végrehajtás jogforrásainak egyértelműen ki kellene mondaniuk azt, hogy a végrehajtási eljárási cselekmények foganatosításával ténylegesen felmerülő költségeket az önálló bírósági végrehajtóra hárítani nem lehet. Amennyiben a követelés az adóson teljesen vagy részében behajthatatlan, a végrehajtó adóstól meg nem térülő költségeinek viselője értelemszerűen csakis a végrehajtást kérő lehet. 33 Vht. 32. : (1) A bíróság, illetőleg a végrehajtható okiratot kiállító szerv a végrehajtható okiratot a 10. d) és e) pontjában említett végrehajtható okirat kivételével megküldi az adós lakóhelye, illetőleg székhelye szerinti végrehajtónak és a végrehajtást kérőnek. (2) A végrehajtható okiratot az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerinti végrehajtóhoz kell eljuttatni, ha a) ezt kívánta a végrehajtást kérő, vagy b) az (1) bekezdés az adós lakóhelye, illetőleg székhelye hiányában nem alkalmazható.

10 A kiadásért felelős: a Miskolci Egyetem rektora Prof. Dr. Patkó Gyula Megjelent a Miskolci Egyetemi Kiadó gondozásában A kiadó felelős vezetője: Burmeister Erzsébet A kéziratot ellenőrizte: dr. Sáry Pál Példányszám: 100 Készült a Miskolci Egyetem Sokszorosító Üzemében, Miskolcon A sokszorosításért felelős: Pásztor Erzsébet TU ME Sokszorosítóba leadva szeptember

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE

DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE 1 DR. HANZÓ GABRIELLA A VÉGREHAJTÁSI KÖLTSÉGEK ELŐLEGEZÉSÉNEK JOGÉRTELMEZÉSE A végrehajtás során felmerülő költséget ha a törvény másképpen nem rendelkezik a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli.

Részletesebben

A végrehajtói díjjegyzék (rész-díjjegyzék) ellen benyújtott. végrehajtási kifogások elbírálása. dr. Domonkos Gyöngyi

A végrehajtói díjjegyzék (rész-díjjegyzék) ellen benyújtott. végrehajtási kifogások elbírálása. dr. Domonkos Gyöngyi A végrehajtói díjjegyzék (rész-díjjegyzék) ellen benyújtott végrehajtási kifogások elbírálása Szerző: dr. Domonkos Gyöngyi 2014. november A bírósági végrehajtásról szóló 1994. LIII. törvény (továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL TÁJÉKOZTATÁS A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL, KÖLTSÉGEIRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Leasing figyelemmel a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásaira is az alábbi összefoglalóval kíván hozzájárulni ahhoz,

Részletesebben

fórum A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek Petrovicz Anita

fórum A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek Petrovicz Anita fórum Petrovicz Anita A bírósági végrehajtás foganatosítása során felmerülő költségek I. BEVEZETÉS A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a főként járásbíróságokra telepített végrehajtási nemperes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről TÁJÉKOZTATÓ - a végrehajtási eljárás költségeiről - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról I. A végrehajtási eljárás költségeiről A végrehajtási eljárás költségeit a bírósági végrehajtói

Részletesebben

Gondolatok a végrehajtás megszüntetésének nemperes formájáról Gyovai Márk *

Gondolatok a végrehajtás megszüntetésének nemperes formájáról Gyovai Márk * Gondolatok a végrehajtás megszüntetésének nemperes formájáról Gyovai Márk * Bevezetés elen tanulmány témája a végrehajtási eljárás nemperes eljárásban történő megszüntetésére és korlátozására (a továbbiakban

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből. Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter

A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből. Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter A végrehajtási eljárás költségei a végrehajtást kérő szemszögéből Szerző: Dr. Decsi Ágnes Eszter Pécs 2015. október 26. I. Bevezetés A végrehajtási eljárás célja egy követelést, marasztalást tartalmazó

Részletesebben

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére

J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS. önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő ELŐ TERJESZTÉS önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére Készítette: dr. Csertus Mónika igazgatási ágazatvezető Előterjesztő: dr.

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar tájékoztató kiadványa AMIT A VÉGREHAJTÁSRÓL TUDNI KELL A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hasznos információi Jelen kiadvány célja, hogy mindenki számára

Részletesebben

A végrehajtási eljárás

A végrehajtási eljárás Végrehajtás A végrehajtási eljárás Végrehajtás döntések gyakorlati érvényesülése Nem minden hatósági ügyben Aktusban rögzített kötelezettség kikényszerítése Közigazgatási szervek (Állami) kényszer Viszonylagos

Részletesebben

A közigazgatási határozatok végrehajtása

A közigazgatási határozatok végrehajtása A közigazgatási határozatok végrehajtása fogalma: a határozatban előírt pénzfizetési vagy egyéb magatartási kötelezettség teljesítésének kikényszerítése állami kényszer alkalmazásával, amennyiben a kötelezett

Részletesebben

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9.

AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA. B u d a p e s t, s z e p t e m b e r 2 9. AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁS GYAKORLATA d r. R á k V i k t o r B u d a p e s t, 2 0 1 6. s z e p t e m b e r 2 9. végrehajtási jogcímhez jutás önálló, alternatív igényérvényesítési eljárás európai

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Hatályos:2012.07.16-2012.08.31. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 57. számú iránymutatása a közjegyzői pénzletétről A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 55. - ában, valamint a közjegyzői

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. I n d o k o l á s 17.Pkf.26.787/2014/2. A Fővárosi Ítélőtábla az Árvay és Neuberger Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Neuberger Anita) által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek, a Réti, Antall és Társai Ügyvédi

Részletesebben

Ügygondnok a végrehajtási eljárásban Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó

Ügygondnok a végrehajtási eljárásban Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó Ügygondnok a végrehajtási eljárásban Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2016. Az ügygondnok eljárásjogilag nem más, mint kirendelt képviselő. Az ügygondnok kirendelése lehetséges polgári peres és nemperes

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

A végrehajtási eljárás a költségek tükrében

A végrehajtási eljárás a költségek tükrében A végrehajtási eljárás a költségek tükrében Szerző: Gaiderné dr. Hartmann Tímea Zalaegerszeg, 2013. június 12. Az elmúlt évek során a médiumok rendszeresen, elsősorban téli hónapokban fókuszpontba kerülő

Részletesebben

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezéseinek alkalmazása a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) felhatalmazása alapján A bírósági végrehajtás igen

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. október 12. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A végrehajtás felfüggesztéséről

A végrehajtás felfüggesztéséről A végrehajtás felfüggesztéséről Szerző: dr. Bodnár Éva Budapest, 2013. július 19. A végrehajtási eljárás megindulását követően bekövetkezhetnek olyan események, körülmények, amely alapján helye lehet a

Részletesebben

Részlefizetés engedélyezése a jogerőre emelkedést követően, valamint a végrehajtási eljárás során Szerző: dr. Lénárd-Komjáthy Kitti Katalin

Részlefizetés engedélyezése a jogerőre emelkedést követően, valamint a végrehajtási eljárás során Szerző: dr. Lénárd-Komjáthy Kitti Katalin Részlefizetés engedélyezése a jogerőre emelkedést követően, valamint a végrehajtási eljárás során Szerző: dr. Lénárd-Komjáthy Kitti Katalin 2016. március 19. I. Bevezetés A polgári peres eljárás keretében

Részletesebben

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban

Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Tartozáselismerés kontra fizetési haladék a felszámolási eljárásban Szerző: Dr. Bori Beáta 2013. december I. Bevezetés Gazdasági életünk jogi szabályozásának fejlődésében jelentős mérföldkőnek számított

Részletesebben

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese

A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese A pártfogó ügyvédi díj viseléséről való rendelkezés problematikája Szerző: dr. Hajdu Emese Budapest, 2015. augusztus 5. I. Előszó Arról, hogy a pártfogó ügyvédi díjat ki viseli, a bíróság dönt az elsőfokú,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait,

Részletesebben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben

Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások és tények az ingatlanok kényszerértékesítésével összefüggésben Találgatások a bírósági végrehajtással összefüggésben Több hír és állítás látott napvilágot arról, hogy családok tízezrei válhatnak

Részletesebben

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG

A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG A/3. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény I-XVIII. fejezetei, a 2005.évi

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 2014. 01. 01-től 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntő

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUM 3/2003. (XI. 6.) számú Kollégiumi ajánlása I. Az adóhatóság által a felszámolási eljárásban érvényesített, az államháztartás valamely alrendszerét megillető követelések,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere

A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere A bírósági végrehajtói szakvizsga és a bírósági végrehajtási ügyintézői vizsga követelményrendszere I. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) értelmében bírósági

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5336/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5336/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5336/2016. számú ügyben Előadó: dr. Vecsera Judit Az eljárás megindítása A panaszosok (adós és adóstársa) beadványukban sérelmezték az Erste Bank Hungary Nyrt.

Részletesebben

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Az ingatlan árverés intézményének fejlődése az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Szerző: Dr. Lukács Beatrix 2014. július 17. Bevezető 2014-et írunk, ami a bírósági végrehajtás szempontjából

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Lefoglalható vagy értékesíthetetlen vagyontárgy hiányában szünetelő végrehajtási eljárás folytatásával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák

Lefoglalható vagy értékesíthetetlen vagyontárgy hiányában szünetelő végrehajtási eljárás folytatásával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák Lefoglalható vagy értékesíthetetlen vagyontárgy hiányában szünetelő végrehajtási eljárás folytatásával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák Szerző: dr. Szalai-Almádi Ildikó 2016. A szünetelés intézménye

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során

A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során A jogi képviselő díjazása a végrehajtási eljárás során Szerző: Dr. Szigeti István Siklós, 2013. április A tanulmányomban be kívánom mutatni, hogy a végrehajtási eljárás folyamán a jogi képviselők (ideértve

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 Követelés behajtása iránti per 385. Ha a végrehajtást kér ó az adóst harmadik személlyel szemben megillet ó követelés behajtása iránt a harmadik személy ellen

Részletesebben

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának

A Szolnoki Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégium V e z e t ő j e 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1. t. 06 56 501 410 f. 06 56 410 906 e. birosag@szolnokit.birosag.hu http://www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZRT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy mielőbb

Részletesebben

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok:

Tisztelt Alkotmánybíróság! 1. Az alkotmányjogi panasz elbírálása során irányadó jogszabályok: 1 Alkotmánybíróság 1015 Budapest Donáti u. 35-45.. Bíróság útján Ügyszám: Tisztelt Alkotmánybíróság! alábbi Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. (1) bekezdése alapján az a l k o t m

Részletesebben

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra

Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Lesch Norbert Végrehajtási jog bejegyzését követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok, különös tekintettel a tulajdonjogra, valamint zálogjogra A Res Immobilies 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A Kinizsi Takarékszövetkezet zirci 0111/7. hrsz.- ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjogának érvényesítése

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

A bírósági végrehajtási eljárásokban előterjesztett, a végrehajtást kérő oldalán bekövetkezett jogutódlás megállapítása iránti kérelmek egyes esetei

A bírósági végrehajtási eljárásokban előterjesztett, a végrehajtást kérő oldalán bekövetkezett jogutódlás megállapítása iránti kérelmek egyes esetei A bírósági végrehajtási eljárásokban előterjesztett, a végrehajtást kérő oldalán bekövetkezett jogutódlás megállapítása iránti kérelmek egyes esetei Szerző: Domjánné dr. Hajzsel Krisztina Vác, 2016. augusztus

Részletesebben

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK

2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK 2014. Március 21. Dr. Kovács Anikó Pénzügyi és Behajtási Iroda MOKK Jogszabályi hátth ttér A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról

Részletesebben

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT.

EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. EOS KSI MAGYARORSZÁG INKASSZÓ KFT. KÖVETELÉSEK ÖNKÉNTES TELJESÍTÉSE ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI (ügyfél-tájékozató) Mit tegyünk fizetési késedelem esetén? Fizetési késedelem esetén a legfontosabb, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során

Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás igénybevétele a bírósági végrehajtás során Ingatlan- nyilvántartás a bírósági végrehajtási eljárásban a vagyonkutatástól az árverési vétel hatályáig Szerző: Dr. Király András polgári

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl

Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl Változások a fizetési meghagyásos eljárásban 2010. június 01-tıl A nemfizetés megoldásának lehetıségei Eszköz Fizetési felszólítás Szolgáltatás korlátozása Követelés értékesítése Fizetési meghagyás és

Részletesebben

A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG

A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG TÉTELSOR TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Az alábbi jogszabályok átfogó ismerete szükséges: - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.),

Részletesebben

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. )

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS Ket. VIII fejezet (124-152. ) Tartalom 9.1. A közigazgatási végrehajtás fogalma és rendeltetése 9.2.A közigazgatási végrehajtás helye a végrehajtási jogok rendszerében 9.3. A végrehajtás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 26., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA november 26., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 180. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 26., péntek Tartalomjegyzék 2010. évi CXXVII. törvény A tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt.

ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. Postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

A évben behajthatatlanná vált követelések állománya a következőkből tevődik össze:

A évben behajthatatlanná vált követelések állománya a következőkből tevődik össze: SV/ /2013. J a v a s l a t behajthatatlan díjkövetelések leírására Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzat tulajdonában lévő, bérbeadással hasznosított ingatlanok analitikus nyilvántartásának felülvizsgálata

Részletesebben

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései

A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései A jogerő és a végrehajthatóság alapkérdései 1 A jogerő alapkérdései A jogerő jogtörténeti / normatani / jogdogmatikai fogalma. Elméletileg a határozat véglegességét jelenti. Összetevői: - megtámadhatatlanság,

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (.) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (.) IRM rendelete az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértői Testület, valamint a Mezőgazdasági Igazságügyi Szakértői Testület szervezetéről

Részletesebben

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1./ Ügyféltájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Hartai Takarékszövetkezet kiemelten a fizetési nehézségekkel küzdő, a takarékszövetkezettel együttműködő

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A jogszabály alapján fizetendő pályázati biztosíték utólagos átminősítése csak a szerződő felek egymás közötti viszonyában bír jelentőséggel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT

VIS MAIOR - SZABÁLYZAT VIS MAIOR - SZABÁLYZAT 1.) Hatáskör 1.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét. A vis maior igazolások

Részletesebben

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE

GYERMEKTARTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE GYERMEKTRTÁSDÍJ MEGELŐLEGEZÉSE Ügyleírás: Gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá a gyereket

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete

Az igazságügyi és rendészeti miniszter. /2006. (..) IRM rendelete Tervezet! 2006. június 12. Az igazságügyi és rendészeti miniszter /2006. (..) IRM rendelete a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról A Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a

Do já é dr. Hajzsel Kriszti a Az illetékekről szóló törvény bírósági eljárásokat érintő 2011. év végi kiegészítésének a bírói gyakorlatban felmerült kérdései Szerző: Do já é dr. Hajzsel Kriszti a 2013. augusztus Ebben a cikkben az

Részletesebben

A levonás közös szabályai a nettó

A levonás közös szabályai a nettó VÉGREHAJTÁS MUNKABÉRRE ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGRA Végrehajtói letiltás útján Bíróság közvetlen letiltó végzése v. közvetlen bírósági felhívás útján A levonás közös szabályai a nettó összegbıl általában legfeljebb

Részletesebben

A bí r bí ósági i v ég é re r ha e jt j á t s Dr. Nyilas Anna

A bí r bí ósági i v ég é re r ha e jt j á t s Dr. Nyilas Anna A bírósági végrehajtás Dr. Nyilas Anna Fogalma: önálló, törvényben szabályozott eljárás, ahol állami szerv vagyoni kényszer alkalmazásával juttatja érvényre az állam által elismert és kikényszeríthetı

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.)

A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) A bírósági végrehajtás alapkérdései 1994. évi LIII. Törvény (Vht.) A végrehajtás különböző útjai: A végrehajtás két fő módja: a büntetővégrehajtás, és a vagyoni végrehajtás. A vagyoni végrehajtás elsősorban

Részletesebben

TERVEZET. a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

TERVEZET. a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 1 IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/IKSZFO/1622/2010. TERVEZET a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról 2010. március 2

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről Érték és a 20% TAO adóalap csökkentés Az év végével értékelni kell a követeléseinket is. Lehetőség van a 365 napon túli tartozásoknál, a 20% TAO adóalap csökkentő tétel figyelembe vételére, de csak a számviteli

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI

VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉS ALKALURAZÁSÁNAT ELŐFELTÉTELEI Végrehajtási intézkedés foganatosítása előfeltételek Egy bírósági végrehajtási eljárás két különböző, egymást követő szakaszra épül : a végrehajtás elrendelése és a végrehajtás foganatosítása. A végrehajtás

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/ (IV. 30.) OBH utasítása a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/ (IV. 30.) OBH utasítása a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/ 2014. (IV. 30.) OBH utasítása a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76.

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek

Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási feltételek Felszámolók szakmai felelősségbiztosítása Kiegészítő biztosítási A jelen kiegészítő biztosítási azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Zrt. Cg. 01-10-041356, székhely: 1087

Részletesebben