Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendel intézet betegellátási tevékenységér l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendel intézet betegellátási tevékenységér l"

Átírás

1 DR.DIÓSSZILÁGYISÁMUEL TERÜLETI KÓRHÁZRENDELINTÉZET Figazgató:Dr.BaráthLajos SZTEcímzetesdocens 6900Makó,Kórházu.2. (Telefon:62/511151Telefax:62/210117E Tájékoztató adr.diósszilágyisámuelkórházrendelintézet betegellátásitevékenységérl Makó,2011.január18. készítette: Dr.BaráthLajos figazgató TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:1/11

2 Egyet nem szabad soha a törvényhatóságnak megtennie, t.i. a visszafejlesztés munkáját. Amelykórháznemtartlépéstakorral,nemszerzibeazokatazeszközöket,amelyekazorvosi tudás, haladás fokméri s így a szenved emberiség javát szolgálják, ha takarékoskodik a betegek élelmezésén, ágy és ruhanemin, úgy a kórház pusztulásra van ítélve és jobb, ha nyomban becsukja a kapuit. A vármegye büszke lehet a Szent István Közkórház modern berendezésére, orvosainak tudására és képzettségére, a vármegye közönségének nem szabadmegengednie,hogyvisszafejldésútjánlecsússzékamárelértmagaslatról,shogyezt aszenvedésgyógyulástáhítozóközönségszenvedjeéssínyldjemeg. TarnayIvor Csanádvármegyealispánja1937. TiszteltPolgármesterÚr! TiszteltKépviselTestület! Azalábbiakszerintmutatjukbeintézményünk2010.évimunkájátés2011.évrevonatkozó terveinket. I éviszakmaitevékenységésannakértékelése Szakmaimunkánkat2010benisalapvetenazintézményötévestervébenmeghatározottak szerint alakítottuk. Célunk, hogy kórházunk a térségi egészségügyi központ kritériumai szerint, betegközpontú szemlélettel és a szakmaigazdasági kihívásoknak megfelelve tudjon mködni. Munkánkat megnehezítették gazdasági világválság hatásai és a folyamatosanváltozóegészségpolitikaiirányelvekésfinanszírozásiszabályok. Akórházszakmaikapacitásainakadataitaz1.számúmelléklettartalmazza. Akórházlétszámportfóliójáta2.sz.melléklettartalmazza. Abetegforgalmiadatokata3.sz.melléklettartalmazza. Fekvésjáróbetegellátás A fekvbetegellátásban 2010ben összesen beteget láttunk el, ebbl az aktív ellátásban ft, a krónikus és rehabilitációs ellátásban ft, egynapos sebészeti ellátásban 625 ft és 279 újszülött volt. A betegellátás személyi és tárgyi feltételei a jelenlegérvényeselírásoknakmegfelelnek. TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:2/11

3 Az aktív fekvbetegellátás esetében a kapacitás kihasználtságnak az igen erteljesen lecsökkentetttvkszabotthatárt.abetegellátásazonbansokszorelkerülhetetlennétettea TVK feletti teljesítést. A TVK csökkentés enyhítésére folyamatos erfeszítéseket tettünk, melyeknek eredményeként csekély mértékben enyhültek a problémáink, de azok nem oldódtakmeg. Azágykihasználtságalacsonyszintje(62,23%)nemabbóladódik,hogynincselégbetegünk, hanemabból,hogyamegszabottteljesítménykorlátmiattnemtudtunktöbbbetegetellátni, mivelatvkfelettiteljesítményeketazoepnemismerteelésnemfinanszírozta. Azaktívellátásterületén5.464betegetláttunkel5,65átlagosápolásinapotteljesítve,mely azországosátlaghoz(7,19)viszonyítvaigenjónakmondható.abelgyógyászatiésasebészeti osztályunk esetsúlyossági indexe (CMI) meghaladja a területi kórházak hasonló értékeit. A többi osztályunk és a kórházi átlag is a területi kórházak átlagával szinte megegyez értékeketmutat. A krónikusrehabilitációs fekvbetegellátás ágyszáma a struktúra átalakítás után 49rl 147remódosult,melybl130ágyatmködtetünk,ebbl45belgyógyászatikrónikuságy.A rehabilitációs ellátásban 85 ágyunk van, ebbl 35 pszichiátriai és 50 mozgásszervi rehabilitáció. Ez utóbbi ellátást a megnövekedett krónikus kapacitások hatékonyabb kihasználása érdekében és a lakossági igényeket is figyelembe véve indítottuk, az osztály kialakítása pályázati úton valósult meg, szeptember 1jétl részlegként, majd januárjától önálló osztályként mködik. A kezdetben A minsítéssel rendelkez osztály, 2009tl személyi változások miatt sajnos csak B minsítéssel mködhet, ami alacsonyabbszakmaiszorzótésezáltalkedveztlenebbfinanszírozástisjelent. A krónikusrehabilitációs ellátás területén beteget láttunk el 83,94 %os ágykihasználtsággal. Ajáróbetegellátásbancélunkazellátásiformahangsúlyosabbképviseleteésmködtetése volt,ezazonbanmaradéktalanulnemvalósulhatottmeg,hiszenelmaradtajáróbetegellátás országosantervezettátalakításaésnemszülettekmegazokatörvényirendelkezéseksem, melyek a betegeket a költséghatékonyabb járóbetegellátás irányába terelték volna. A TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:3/11

4 jelenleg már gördülékenyen mköd eljegyzési rendszer alkalmazásával várakozás és zsúfoltságmentes, emberlépték, magas szakmai színvonalú betegellátást tudtunk megvalósítani. A kapacitások átcsoportosításával sikerült új szakmákban szakrendelést indítanunk, így a gasztroenterológia (heti 10 óra), rehabilitáció (heti 5 óra), gyermek pszichiátria(heti5óra),fogszabályozás(heti5óra)ésafizikoterápia(heti20óra),valamint bvítettükazortopédiaiszakrendelésóraszámát(mostheti10óra),aholigenhosszúvolta várólista. Éves szinten a laboratórium nélkül esetet láttunk el német pont értékben.azösszesellátottlaboratóriumiesetszám52.216,ami németpont. Ajáróbetegellátásfinanszírozása akapacitás(amködésiengedélybenésafinanszírozásiszerzdésbenmeghatározott havióraszám), atvk, a 2percesszabály (egybetegenvégzettbeavatkozás2percnélnemlehetrövidebb idtartamú),és az 5 perces szabály (a szerzdött óraszám függvényében egy beteg ellátására legalább 5 percet kell fordítani, amennyiben ennél kevesebb id jut egy betegre a szerzdött óraszám alapján, azt nem finanszírozza az Egészségbiztosító, óraszám pedigszabadonnemkérhet) betartásamellettiteljesítményalapjántörténik. Fentiekfüggvényébenavárakozásiid2011.január18ánakövetkezképpenalakultúgy is,hogygyakran áthágjuk aszabályokatavárakozásiidcsökkentéseérdekében: Nincsvárakozásiid: Laboratórium Urológiaiszakrendelés Sebészetiszakrendelés Szülészetngyógyászatiszakrendelés Terhestanácsadás Szemészetiszakrendelés Neurológiaiszakrendelés Rheumatológiaiszakrendelés Onkológiaiszakrendelés Belgyógyászatiszakrendelés Gyermekpsychiátriaiszakrendelés Fogszabályozásszakrendelés Várakozásiid1hét: Diabetológiaiszakrendelés TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:4/11

5 Kardiológiaiszakrendelés Fülorrgégészetiszakrendelés Rehabilitációsszakrendelés Várakozásiid2hét: Orthopaediaiszakrendelés Tüdgyógyászatiszakrendelésésgondozó Gasztroenterológiaiszakrendelésen Várakozásiid1hónap: Brgyógyászatiszakrendelésésgondozó Psychiátriaiszakrendelésésgondozó Várakozásiid2hónap: Endokrinológiaiszakrendelés VárakozásiidRadiológiaiOsztályon CTfelvétel1,5hónap,reumatológiaicsontfelvételek2hónap,hasiUH3hónap+1 hét AleghosszabbavárakozásiidaRadiológiaiOsztályon,ahol2011.január18ánezazidhasi UH vizsgálat esetén 3 hónap + 1 hét volt. Az adatok részletes értékelése alapján megállapítható,hogyavárakozásiidaradiológiaiosztályonérdembencsakplusz1orvos felvételévelcsökkenthet,ennekmegvalósításafolyamatbanvan. Sürgsségi ellátás és vizsgálatok minden esetben soron kívül kerülnek ellátásra mind a járóbeteg,mindafekvbeteg,mindazegynapossebészetiellátásban. AzEgynapossebészeticentrumban,korszerésnagyonjókörülményekközöttfogadhatjuk betegeinket, a teljesítményeknek csak a volumenkorlát szab határt. A kapacitásunk sokkal több beteg befogadására lenne képes és igény is van ezen ellátási formára. Sajnos itt is jelentsavárakozásiidabeavatkozásokra(pl.szemészetimtétre4hónap). Azegynapossebészetiellátáskeretében625mtétetvégeztünk. A fekvbetegellátásban a 2006os TVKhoz képest 2010ben kevesebb, mint a fele áll rendelkezésre.ennekmegfelelenabevételünkisjelentsencsökkent.ezértkellettolyana lakosságot érint intézkedéseket hoznunk, mint a várólisták és eljegyzési rendszer TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:5/11

6 bevezetése. Ezt a lakosság többsége megértéssel fogadta. Míg intézményen belül válság megelzésitervet,létszámésbérstopotkellettbevezetni. A világválság és a csökken pénzügyi lehetségeknek megfelelen arra törekedtünk, hogy lehetség szerint olyan kapacitások mködjenek, a szervezeti egységekhez és a szakfeladatokhoz rendelten, amelyek szakmailag feltétlenül indokoltak és az elvégzett szakmai tevékenységek a bevételköltség összefüggéseikben, fenntartható módon megfinanszírozhatóak! A finanszírozás szabályainak változásai súlyosan érintették mind az aktívfekvbetegellátást,mindajáróbetegszakellátást. Minségirányításirendszer Kórház Rendelintézetünk CsongrádMegyeegészségügyiintézményeiközöttelsként óta rendelkezik nemzetközi tanúsítvánnyal, mely kiterjedt a gyógyító tevékenység, fekv és járóbetegellátás, a gondozás mellett ezek háttérszolgáltatásaira is januárjátólaminségirányításirendszerazegynapossebészetiellátásraiskiterjed.2009ben és 2010ben is a felügyeleti audit sikeresen és eredményesen megtörtént. A Kórház tevékenységét, folyamatait, az angol National Quality Assurance Ltd. (NQA) hazai képviselje, az Els Magyar Tanúsító Kft. minden szempontból megfelelnek ítélte. Az elvégzett vizsgálatok eredménye szerint, a tanúsító cég megfelelen kiépítettnek, mködésében szabályozottnak találta az Intézmény gyógyítómegelz tevékenységét, háttér és kiszolgáló folyamatait. A tanúsító szervezet szakértjének véleménye szerint, példásan elkötelezett az Intézmény vezetése és teljes dolgozói állománya, a minségirányításirendszerfolyamatosmködtetéséreéstovábbfejlesztésére. Betegelégedettségvizsgálat Munkatársaim lelkiismeretes munkájának és hivatástudatának köszönheten arra törekszünk, hogy betegeink minél kevesebbet vegyenek észre a finanszírozásból adódó nehézségekbl.ezttükröziabetegelégedettségivizsgálateredményeis IIII.negyedévbetegelégedettségivizsgálatértékelése5.sz.mellélet TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:6/11

7 II. Szakmaimunkáhozkapcsolódógazdaságipénzügyihelyzet Mint költségvetési szerv a kórház az Áht. és a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló jogszabály betartásával gazdálkodik. Szakmai és gazdasági tevékenysége összhangjának megteremtése a menedzsment elsdleges célja. Stratégiai célunk volt az eladósodás elkerülése ez sikerült. Funkcionális típusú tervezési rendszert alkalmazunk, melyben a szakmaitervhezbevételeketésfelhasználhatóerforrásokattervezünkésehhezkapcsolódó likviditási tervet készítünk. Havi szinten törekszünk a bevételköltség egyezségre és keretgazdálkodást vezettünk be. Amikor kritikussá vált a pénzügyi helyzet, intézkedési tervet,válságmegelzésitervetkészítettünkésszigorítottgazdálkodásirendetvezettünkbe. Kiemelt figyelmet fordítottunk a szakmai tevékenységen túl a humánerforrás gazdálkodásra. Avagyoniportfolióta4.sz.melléklettartalmazza december 11én forint egyszeri támogatás érkezett a számlánkra a november30ávallejártszállítóitartozásokkiegyenlítésére.azegyszeritámogatásösszegét teljesegészébenameghatározottcélrafordítottuk.ennekeredményekéntdecember31én 130napközöttvoltcsakalejártszállítóitartozásunkösszege,aminekértéke12.856ezer forint.ahatáridnbelüliszállítóitartozásösszege47.219ezerforint.ígyazösszesszállítói állomány60.075ezerforintvolt. III. Pályázatok,fenntartóitámogatások A járóbeteg szakrendel épületének felújítása, korszersítése megkezddött Fenntartói támogatással,6.900eftértékben. 2010május1jévelmegkezdésrekerültaKomplexintegráltinformatikairendszer,melynek fedezetétafenntartóbiztosította.(16.000eft.) TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:7/11

8 Ingatlankarbantartás(fenntartóitámogatás): o Pszichiátria:2.500eFt Nyílászárók karbantartása és biztonsági ráccsal valófelszerelése.fenntartóitámogatásbólvalósultmeg. o Patológia: eft A pathológiai épület nyílászáróinak cseréje, függ ereszcsatorna és lefolyócsatorna cseréje, falszigetelés, homlokzatvakolás, járda,rámpa,lépcsfelújítása.fenntartóitámogatássalrealizálódott. o Régifépületszemélyifelvonókfelújítása2.900eFt o Intenzívosztálylapostetejénekszigetelésére1.800eFt HURO/0801/083 azonosító számú Sürgsségi betegellátás szervezésének fejlesztése, minségbiztosítása MakóArad térségében cím pályázatunk megvalósítása megkezddött ERFAtámogatásösszege: ,74 EbblamakóiDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetráesrésze: HURO /0802/13 Telediagnosztikai hálózat fejlesztése AradMakó térségében cím pályázatfolyamatbanvan INTERREG Apályázattámogatástnyert,amegvalósításmegkezddött. TIOP / azonosító számú Sürgsségi betegellátás fejlesztése Makó térségében címpályázatmegvalósításafolyamatbanvan Fttámogatással HUSRB/0901/2.1.4.IPAazonosítószámú, Gyógyvíz,gyógyiszapgyógyászatihasznosításaa határmenti térségben cím pályázatot Ft költségvetéssel júliustól kezdden folyamatbanvan. IV.A2011.évitervekrl Elkészítettük és a Fenntartónak jóváhagyásra megküldtük a évekre vonatkozó ÖtévesszakmaifejlesztésitervetésJövképprogramot,valamintazezenalapuló2011.évi Szakmai,teljesítmény,éspénzügyitervet.Mindketttközzétettükahonlapunkon. Kórházunk Makó és kistérsége lakosainak járó és fekvbeteg szakellátását és gondozását végziterületikórházként.atérségenáthaladónemzetközifútéskéthatárátkelközelsége mindenképpenindokoljaamegfelelszintellátásbiztosítását.jövképprogramunkezta TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:8/11

9 célt kívánja elsegíteni olyan formában, hogy a Szegedi Tudományegyetemmel, a térség egészségügy intézményeivel és a térségi alapellátással szoros együttmködésben tervezi mködését. A közöttiötévestervelejénlegnagyobbfeladatukazSO2(sürgsségibetegellátó osztály)beindítása,annakszervezeti,mködésifelépítése,abetegutakhelyeskialakításaaz alapellátással összhangban. Meg kell szerveznünk az egykapus betegfelvételt. Az SO2 hatékonyabban mködhetne, amennyiben az alapellátás ügyeletét a kórház területére hozhatnánkbe.ezabetegekszempontjábóliskedvezellátástbiztosíthatna.akövetkezöt évbenarendelintézetépületénekkomfortosabbátételeajáróbetegekkényelmétszolgálná és intézetünket is vonzóbbá tenné. Pályázati lehetséget kell keresnünk a mtblokk korszersítésére,valamintasterilizálómodernizálására.amanuálisszakmákbanfolyamatos mszerbeszerzésszükséges,hiszenajelenlegiekigenelhasználódottak,cseréremegérettek. Az egészségügyi ellátórendszert érint bármilyen irányú kormányzati változtatás mellett a jelenlegiszakmákatszeretnénkmegtartani,arehabilitációtfejleszteni,komplexszétenniés az egynapos beavatkozások számát az igényeknek megfelelen emelni. Makó város és térségeötévreszólószrésegészségmegtartóprogramjábanszeretnénkazalapellátással egységben aktívan részt venni. A fürdfejlesztéssel összhangban a gyógyturizmusból is szeretnénkrésztvállalni.feladatunk,hogytegyükismertebbékórházunkatahatárokontúl is,ezáltalreméljükazellátottkülföldibetegekszámánaknövekedését. Jövképprogramunkfejezetei I. Humánerforrásmegbecsülési,elismerésiésmenedzselésiprogram II. III. IV. Épületfejlesztésiprogram Gépmszerfejlesztésiprogram,mszerfejlesztés,pótlás Korszervezetéstechnikaieszközökalkalmazása V. Intézményigazdálkodás,adósságkonszolidáció VI. Kommunikáció,együttmködés TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:9/11

10 Központifejlesztésiprogram 1. Azegynapossebészetiellátáskeretébenvégezhetmtétekkörénekbvítése 2. Gyógyszerkiadásokközpontiracionalizálásiprogramja gyógyszerközbeszerzésitársuláskeretében afelhasználásinformatikaikövetése 3. Vérfelhasználásracionalizálása 4. Központikézimszerbeszerzésiprogram 5. Védruhabeszerzésiprogram Épületfejlesztésiterv adatokeftban feladat tervezettköltség Szakrendelépület felújításaii.ütem tetfelújítás, csapadékvízelvezetés Nvérhívórendszer kialakítása újbelgyógyászatiépület Mtétiépület teljesfelújításai.ütem összestervezettköltség tetfelújítás,nyílászárókcseréje,árnyékolástechnika, kpisterilizálóátalakítása,légkondicionálórendszer, raktárakátépítése Orvosigép,mszerésegyébeszközfejlesztésiterv2011 adatokeftban osztály eszköz költség(eft) Sebészet UHkés,pneumatikusfúró,Shaver Neurológia 3csatornásEKG,központiszívóktartozékainak cseréjére,vérnyomásmérk,fonendoszkópok cseréjére,fénymásológép SzülészetNgyógyászat kézimszerek,mtasztal Véradó htkamrabeüzemelése,kettdbrázómérleg TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:10/11

11 Gyermeko. amburesustitatioscsomagújszülöttekszámára, KAIBO Bronchofiberoscop,rozsdamenteseszközök,ITOs bútorokcseréje Patológia indítóasztal,kiágyazóasztal Gyógyszertár Htgép,klimatizálás Ápolásieszközök antidecubitormatracokbeszerzése,fekv betegszállítókocsi, textília,munkaruha Összestervezettköltség Összegzés A 2007ben kezddött többnyire csak TVKt és ágyszámot elvonó kormányzati egészségügyireformotkövetenátalakítottukazintézményfekvbetegellátóstruktúrájátés új ellátási formákat indítottunk be. Elmondható, hogy az intézményi szakmai munka jó színvonalú, megfelel a kórház humánerforrás helyzete és az átalakítás eredményeként létrejöttegyfenntarthatóstruktúra,melyalakosságegészségügyiigényeitkielégíti. Az intézmény viszonylag zavartalan mködése a meglév kapacitások optimális kihasználtsága mellett lehetséges lenne. Azonban az alacsony szinten meghatározott TVK miatteznemlehetséges. TiszteltPolgármesterÚr!TiszteltKépviseltestületiÜlés! Afentiekszerintibeszámolónkmegtárgyalásátéselfogadásátkérvetisztelettel: Makó,2011.január18. Dr.BaráthLajos figazgató TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl Oldal:11/11

12 Kapacitásaink Fekvbetegellátás osztály szerzdöttágyszám mködágyszám Belgyógyászat Sebészet Szülészet Ngyógyászat Gyermekosztály Neurológia Pszichiátria Intenzívosztály 6 6 aktívösszesen Bel.krónikus 37 20* Neur.krónikus Seb.krónikus Elmerehabilitáció Sebészetirehabilitáció Mozgásszervirehabilitáció Krónikusösszesen Intézetiösszesen Újszülött *17ágyszünetel Járóbetegellátás Ág.azonosítókód Járóbetegszakellátás Finanszírozottheti óraszám I.Belgyógyászatiszakrendelés II.Belgyógyászatiszakrendelés Belgyógyászatiambulancia I.Sebészetszakrendelés II.Sebészetiszakrendelés Sebészetiambulancia I.Szülészetngyógyászatiszakrendelés II.Szülészetngyógyászatiszakrendelés Ngyógyászatiambulancia Gyermekosztályambulancia I.Fülorrgégészetiszakrendelés II.Fülorrgégészetiszakrendelés Audiológiaiszakrendelés I.Szemészetiszakrendelés II.Szemészetszakrendelés I.Brgyógyászatiszakrendelés II.Brgyógyászatiszakrendelés Neurológiaiszakrendelés 30 TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 1.sz.mellékletkapacitások Oldal:1/2

13 Neurológiaiambulancia Ortopédiaiszakrendelés Urológiaiszakrendelés I.Reumatológiaiszakrendelés II.Reumatológiaiszakrendelés Mozgásszervirehabilitáció Fizioterápia(nemszakorvosióraszám) Pszichiátriaiszakrendelés Gyermekésifjúságpszichiátriaiszakrendelés Pszichiátiraiambulancia Tüdgyógyászatiszakrendelés Allergológiaiszakrendelés Diabetológiaiszakrendelés Endokrinológiaiszakrendelés Gasztorenterológiaiszakrendelés I.Kardiológiaiszakrendelés II.Kardiológiaiszakrendelés A500 Fogszabályozásszakrendelés Pathológia Transzfúziológiaiambulancia 6 Szakrendelések,ambulanciákösszesen: G0801 I.Brnemibeteggondozó G0802 II.Brnemibeteggondozó G1201 Onkológiaigondozó G1801 I.Pszichiátriaigondozó G1802 II.Pszichiátriaigondozó(Addiktológia) G1901 Tüdgondozó 18 Gondozókösszesen: Központilaboratórium KözpontiRTGI KözpontiRTGII Mammográfia KözpontiUltrahangI KözpontiUltrahangII KözpontiUltrahangIII. 10 Laboratóriumésképalkotóeljárásokösszesen: 126 ÖSSZESEN: 868 TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 1.sz.mellékletkapacitások Oldal:2/2

14 Létszámportfolió Munkaköricsoportokalapjánérvényesengedélyezettlétszámadatok munkaköricsoport engedélyezett létszám betöltött létszám üresállás orvosok egyetemivégzettségek 3 3 szakdolgozók ,2 3,8 ügyviteliek fizikaiak összesen ,2 13,8 Statisztikaiállományilétszám munkaköricsoport betöltött létszám tartósan távollévk küls helyettesek statisztikai létszám orvosok ,5 45,5 egyetemivégzettségek 3 3 szakdolgozók 264, ,7 ügyviteliek ,5 fizikaiak összesen 419, ,7 Munkajogilétszám466f Azérvényeslétszámadatokalapján(2011.január) osztály engedélyezett létszám betöltött létszám szakorvos segédorvos Belgyógyászat SBH Sebészet SzülészetNgyógyászat Intenzív Egynapossebészet Gyermekosztály Pszichiátria Radiológia Neurológia Rehabilitáció TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 2.sz.melléklet létszámportfolió Oldal:1/2

15 Üresorvosiállások SBH 1szakorvos Gyermekosztály 1szakorvos /2011.február1tlfolyamatbanafelvételieljárásmindkétesetben/ Aszakdolgozóilétszám kivéveneurológiaiésrehabilitációsosztályok mindlétszámban, mindképzettségbenmegfelela60/2003.eüm.rendeletbenmeghatározottaknak. Újkinevezésekosztályvezetimunkakörben2010ben Belgyógyászatiosztály Dr.KócsyJózsef Sebészetiosztály Dr.LiptákAttila AneszteziológiaiésIntenzívTerápiásosztály Dr.KertészÁron Újszülött,CsecsemésGyermekosztály Dr.OrdódyAnikó Rehabilitációsosztály Dr.JankaCsaba Dolgozóilétszámalakulása munkaköricsoport engedélyezett létszám betöltött létszám engedélyezett létszám betöltött létszám orvosok 64,8 58, egyetemivégzettségek szakdolgozók 294,7 291, ,2 ügyviteliek 33,7 29, fizikaiak 103,8 98, összesen , ,2 TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 2.sz.melléklet létszámportfolió Oldal:2/2

16 Betegforgalmiadatokéshatékonyságimutatók Betegforgalom Település TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 3.sz.melléklet betegforgalmiadatok IntézményiTerületiEllátásFekvbetegellátás Azellátási terület lakosainak száma Intézetünkben ellátott esetszám Esetszám%os megoszlásaaz összlakoshoz viszonyítva Esetszám%os megoszlásaaz összesellátott esethez viszonyítva 6900 Makó ,78% 47,05% 6775 Kiszombor ,26% 6,76% 6931 Apátfalva ,13% 5,90% 6922 Földeák ,68% 5,12% 6913 Csanádpalota ,19% 4,98% 6921 Maroslele ,52% 3,56% 6932 Magyarcsanád ,85% 2,97% 6914 Pitvaros ,56% 2,22% 6911 Királyhegyes ,45% 1,55% 6933 Nagylak ,48% 0,77% 6774 Ferencszállás ,86% 1,05% 6917 Nagyér ,45% 0,62% 6916 Ambrózfalva ,77% 0,83% 6915 Csanádalberti ,26% 0,79% 6923 Oföldeák ,92% 1,28% 6773 Klárafalva ,46% 0,45% 6912 Kövegy ,23% 0,76% Külföldi 44 0,50% Egyéb ,82% Összesellátottbeteg Szakmánkéntellátottmakóibetegek 100,00% Belgyógyászat 487 1,97% 11,73% Sebészet 637 2,57% 15,34% Szül.ngyógyászat 607 2,45% 14,62% Gyermekgyógyászat 317 1,28% 7,63% Idegelme 321 1,30% 7,73% Intenzív 108 0,44% 2,60% Pszichiátria 189 0,76% 4,55% Aktívellátásösszesen ,77% 64,19% Belgyógyászatkrónikus 304 1,23% 7,32% Sebészetkrónikus 214 0,86% 5,15% Neurológiakrónikus 111 0,45% 2,67% Oldal:1/5

17 Krónikusellátásösszesen 629 2,54% 15,15% Sebészetirehabilitáció 57 0,23% 1,37% Pszichiátriairehabilitáció 152 0,61% 3,66% Rehabilitáció 260 1,05% 6,26% Rehabilitációsellátásösszesen 469 1,89% 11,29% Egynaposszemészet 169 0,68% 4,07% Egynaposgégészet 14 0,06% 0,34% Egynapostraumatológia 47 0,19% 1,13% Egynaposurológia 48 0,19% 1,16% Egynaposgastroent. 0 0,00% 0,00% Egynapossebészet 22 0,09% 0,53% Egynaposellátásösszesen 300 1,21% 7,22% Újszülött 89 0,36% 2,14% Összesen ,78% 100,00% TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 3.sz.melléklet betegforgalmiadatok IntézményiTerületiEllátásJáróbetegellátástekintetében( ) Település EsetSzám BeavSzám Németpont Esetszám%os megoszlása Makó ,61% Kiszombor ,84% Földeák ,12% Apátfalva ,09% Csanádpalota ,44% Maroslele ,93% Magyarcsanád ,53% Pitvaros ,72% Ferencszállás ,04% Királyhegyes ,05% Nagylak ,89% Óföldeák ,90% Csanádalberti ,76% Ambrózfalva ,73% Kövegy ,60% Klárafalva ,52% Nagyér ,55% Egyéb ,66% IntézményiTerületiEllátás ( ) ,00% Szakmánkéntellátottmakóibetegek Belgyógyászat ,25% Gasztroenteorológia ,31% Oldal:2/5

18 Szemészet ,00% Gyermekgyógyászat ,95% Idegelme ,72% Anaesthesiológia ,49% Pszichiátria ,63% Addictológiagondozó ,02% Gyermekpszichiátria ,07% Sebészet ,13% Ngyógyászat ,70% Fülorrgége ,72% BrésNemibeteg ,32% Ortopédia ,82% Urológia ,30% Reumatológia ,84% Rehabilitáció ,12% Fizioterápia ,02% Gyógytorna ,07% Tüdgyógyászat ,10% Allergológia ,13% Diabetológia ,17% Endokrinológia ,66% Kardiológia ,47% Ultrahang ,85% Audiológia ,58% Onkológia ,72% Központilabor ,01% Radiológia ,80% Mammográfia ,64% Kórbonctanéskórszövettan ,47% Véradó/Transzfuziológia ,92% Összesen ,00% TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 3.sz.melléklet betegforgalmiadatok Oldal:3/5

19 Hatékonyságimutatók: Casemixindex(CMI):esetsúlyosságiindex Adiagramonlátható,hogyaBelgyógyászatiésaSebészetiosztályunkesetsúlyosságiindexemeghaladjaa területi kórházak hasonló értékeit. A többi osztályunk és a kórházi átlag is a területi kórházak átlagával szintemegegyezértékeketmutat. TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 3.sz.melléklet betegforgalmiadatok Oldal:4/5

20 EgyesetrejutónormatívnapaGYÓGYINFOKáltalabetegségekösszetételébladódóanmegállapítottnap. Egy esetre jutó elszámolt nap a ténylegesen finanszírozott nap. Az összegzés azt mutatja, hogy a Makói kórházazoptimálisnaktartottnormatívnapotispróbáljacsökkenteniakiadásokcsökkentéseérdekében. Betegforgalom aktívfekvbeteg krónikusésrehabilitáció egynapos intézetiösszesen újszülött járóbetegösszesen TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 3.sz.melléklet betegforgalmiadatok Oldal:5/5

21 Vagyoniportfolió (2010.június30iállapotszerint) érték:ezerft Eszközök 2009.I.félév 2010.I.félév Források 2009.I.félév 2010.I.félév BEFEKTETETT ESZKÖZÖK SAJÁTTKE ÖSSZESEN Immateriálisjavak TARTALÉKÖSSZESEN Tárgyieszközök KÖTELEZETTSÉGEK Befektetettpénzügyi Rövidlejáratúköt. 378 eszközök (kölcsön) FORGÓESZKÖZÖK Rövidlejáratúköt. (szállító) Készletek Egyébpasszív pénzügyielszámolás Követelések Pénzeszközök Egyébaktívpénzügyi elszámolás ESZKÖZÖKÖSSZESEN FORRÁSOKÖSSZESEN évibevételek (nemvégleges) adatokezerforintban eredetiterv módosítottterv tény OEPbevételösszesen intézményimködésibevétel oltópont felügyeletiszervtlkapottmködési támogatás mködésibevételek felügyeletiszervtlkapottfejlesztési támogatás alulfinanszírozás pályázatok intézményibevételösszesen TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 4.sz.melléklet vagyoniportfolió Oldal:1/4

22 2010.évikiadások (nemvégleges) adatokezerforintban eredetiterv módosítottterv tény személyijellegkiadások dologiésegyébkiadások mködésicélúkiadások fejlesztésicélúkiadás pénzeszközátadás intézményikiadásösszesen mködésifedezet eredetiterv módosítottterv tény bevétel kiadás intézményifedezet intézményifedezet eredetiterv módosítottterv tény bevétel kiadás intézményifedezet Üzemgazdaságieredmények intézményiösszesbevétel intézményiösszesköltség intézményieredmény fekvbetegellátás járóbetegellátás diagnosztika intézményiösszesen szervezetiegységenként 2010.IIX.hónap IIX.hónap TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 4.sz.melléklet vagyoniportfolió Oldal:2/4

23 Szállítóiállományalakulása2010.december31én lejáratiidnbelüli lejártösszesen 130nap adatokezerforintban nap nap nap 0 91nap 0 összesen Bevételek A decemberben érkezett , e Ft egyszeri támogatásra még nincs elirányzat módosítás. - Amködésibevételekreésagimnáziummiattmódosítástkellkérni. - Felügyeletiszervtlkapottmködésitámogatás 3.610,eFt 2009.decemberhavikeresetkiegészítés 3.829,eFt helyettesítés 8.749,eFt adósságrendezés 2.900,eFt liftkarbantartás ,eFt - Felügyeletiszervtlkapottfejlesztésitámogatás 6.900,eFt rendel 1.551,eFt gimnáziummiattkonyhaieszközök 1.800,eFt tetjavítás 5.125,eFt rehabilitációspályázatönrész ,eFt - Alulfinanszírozás SO2önrész ,Ft Pathológia ,Ft Számítástechnika ,Ft TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 4.sz.melléklet vagyoniportfolió Oldal:3/4

24 Pszichiátriakarbantartás ,Ft ,Ft - Pályázat: SO ,Ft Kiadások - Személyijellegkiadások:alemaradásokaapályázatokszemélyijellegmégkinem fizetetösszegei - Dologikiadások:106ezerforinttúllépésegyrésztalenemkönyveltelirányzatmiatt van - Fejlesztésicélúkiadás,lemaradásapályázatokméghátralévfejlesztéseimiatt - Pénzeszközátadás:azadósságrendezésrekapottösszegvisszafizetése Fedezet - Mködésifedezettulajdonképpen0Ft,ugyanisabevételnemtartalmazzaazinduló pénzeszközt,ami8.896,eftvolt. TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 4.sz.melléklet vagyoniportfolió Oldal:4/4

25 Betegelégedettségivizsgálatokértékelése2010.IIII.negyedév Fekvbetegosztályok 2010.IIII.negyedévibetegelégedettségivizsgálatokértékelésesoránmegállapítottuk,hogyatávozó betegek31%a(kórháziátlag)töltöttekiakérdíveket. TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 5.sz.melléklet betegelégedettségvizsgálateredményei2010.iiii.negyedév Oldal:1/6

26 TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 5.sz.melléklet betegelégedettségvizsgálateredményei2010.iiii.negyedév Oldal:2/6

27 TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 5.sz.melléklet betegelégedettségvizsgálateredményei2010.iiii.negyedév Oldal:3/6

28 TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 5.sz.melléklet betegelégedettségvizsgálateredményei2010.iiii.negyedév Oldal:4/6

29 Megjegyzések, problémák, javaslatok: Kórtermibútorok(ágy,éjjeliszekrény)elavultak,kopottak,kényelmetlenek; Sötétítk,árnyékolók,rednyökfelszerelése,szúnyoghálókjavítása,ill.felszerelése; Nvérhívóberendezésekjavítása; A Rehabilitációs osztályon a mosdókba kérik kapaszkodók és fogasok felszerelését, centrifuga beszerzését, illetve étkezéshez megfelel asztalok beszerzését. Panaszkodnak többenarrais,hogyakórtermekzsúfoltak; Többpadelhelyezésétkérikazudvaron; A SzülészetNgyógyászati és a Gyermekosztályon jelezték, hogy nincs folyamatosan melegvíz; Többkérdívenjelezték,hogyakórházudvarbabejárókutyákzavarjákabetegeket; Azútbaigazítótáblákaktualizálásátkériktöbben; Az élelmezéssel kapcsolatban leggyakrabban tett megjegyzések: kevés, egyhangú (pl. reggelireésvacsorárafelvágott).többenkérték,hogyazétkezéshezadjunkgyümölcsötis. TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 5.sz.melléklet betegelégedettségvizsgálateredményei2010.iiii.negyedév Oldal:5/6

30 Betegelégedettségivizsgálatokértékelése2010.IIII.negyedév Egynapossebészet Kitöltöttkérdívekszáma:148db Kitöltésiarány34% Akitöltöttkérdívekalapján Abetegek74%aelsalkalommalvetteigénybeaszolgáltatástés26%másodikalkalommal. Tájékoztatás A betegek 99 %a teljes körnek találta az egynapos sebészet mködési rendjérl kapott tájékoztatást. A betegek 98 % tartotta teljes körnek az operáló orvos tájékoztatását a mtétrl, és az esetlegesszövdményekrl. A betegek 100 %a tartotta teljes körnek a tájékoztatást a hazabocsátás feltételeirl és az otthoniteendkrl. Abetegek98%amegfelelnektaláltaakórteremkomfortfokozatát Mennyirevoltelégedettazellátással? kimagasló: 83% jó: 16% közepes: 1% TájékoztatóaDr.DiósszilágyiSámuelKórházRendelintézetbetegellátásitevékenységérl 5.sz.melléklet betegelégedettségvizsgálateredményei2010.iiii.negyedév Oldal:6/6

Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről

Tájékoztató a Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház Rendelőintézet betegellátási tevékenységéről DR. DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL TERÜLETI KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET Főigazgató: Dr. Baráth Lajos SZTE címzetes docens 6900 Makó, Kórház u. 2. (Telefon:62/511 151 Telefax:62/210 117 E mail:titkar@dioshosp.hu Web: www.dioshosp.hu)

Részletesebben

Szolgáltató neve: Bugyi István Kórház Szolgáltató azonosítja: 060100 Szolgáltató telephelye: Szentes

Szolgáltató neve: Bugyi István Kórház Szolgáltató azonosítja: 060100 Szolgáltató telephelye: Szentes Szakmakód Szakma Ellátási terület Lakosságszám Település közigazgatási kódja 0100 általános belgyógyászat Árpádhalom 529 0619062 0100 általános belgyógyászat Derekegyház 1670 0607834 0100 általános belgyógyászat

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

5. rész-ajánlattételi terület Csongrád megye

5. rész-ajánlattételi terület Csongrád megye Községnév Fekvésnév terhek 1 1 CSANÁDPALOTA kül 88 88 243797 48706 3 13 igen 0 4 1 0 0 Makói Járási Hivatal Földhivatali Osztály 1 16303 81605 1 1 CSANÁDPALOTA kül 114 31 49464 20033 2 6 igen 0 2 0 0 0

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

Létszám és erőforrás

Létszám és erőforrás Létszám és erőforrás Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban Saját erőforrás összesen Külső szolgáltató Külső erőforrás összesen Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet terv tény terv tény terv

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80

MÁTRIX Igen/Nem. Szakma megnevezése. 3600 Ózd, Béke u. 1-3. igen 01 Belgyógyászat belgyógyászat 0100 2012.07.01 80 Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012.07.01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei haematológia 0102 28 2013.04.01 megyei endokrinológia,

Részletesebben

Hatályosság: 2009.11.17 -

Hatályosság: 2009.11.17 - 1192/2009. (XI. 16.) Korm. határozat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Regionális Operatív Programok alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2007 2008. évi pályázataival összefüggı

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1019 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet általános belgyógyászat Délegyháza általános belgyógyászat Dunaharaszti

Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet általános belgyógyászat Délegyháza általános belgyógyászat Dunaharaszti 1 / 7 Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Délegyháza 09973-0100 általános

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04.

Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM. belgyógyászat 0100 234 2013.04.01. angiológia, phlebológia, lymphológia. haematológia 0102 28 2013.04. Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM a idejére a a idejére a megyei Kórházak belgyógyászat 0100 234 2013.04.01 megyei Kórházak angiológia, phlebológia, lymphológia 0101 20 2013.04.01 megyei Kórházak haematológia 0102

Részletesebben

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM

Székhelyének teljes címe Szakma megnevezése Szakmakód ÁGYSZÁM Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok jegyű Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30.

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Régió Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű azonosítója MÁTRIX Szakmacsoport

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács,

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szakma a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013 Pomáz, Mártírok u. 22 pszichiátria 1800 42 2012.07.01 Magyarország 130900

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

Belgyógyászat 0100 40. Angiológia, phlebológia, lymphológia, Haematológia 0102 71. Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok a idejére a a idejére a Belgyógyászat 0100 40 Angiológia, phlebológia, lymphológia, 0101 20 Haematológia 0102 71 Endokrinológia,

Részletesebben

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.

Szünetelés Egészségügyi szolgáltató szerinti térség. Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10. Szakma a a idejére a Zala megye NYD 012190 BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÖTESTÜLETE Búcsúszentlászló 8925 PETÖFI UTCA 17. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 20 2010.10.29 zala megye NYD 015717

Részletesebben

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás

Megye Dátum ÁGYSZÁM. Belgyógyászat. Csecsemő- és gyermekgyógyászat. Aneszteziológia és intenzív betegellátás. Sürgősségi betegellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2012. 07. 01. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3 alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség jegyű Szakma a idejére a idejére a AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. megnevezése szerinti térség kód a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 50 2012.07.01 gasztroenterológia 0104 24 2012.07.01 AKTÍV Somogy Dél-Dunántúl 140201 Siófok Város Kórház- Rendelőintézet nefrológia 0105 5

Részletesebben

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma 2011-2016. önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Pályázati alapvető információk TIOP-2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ

Részletesebben

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01

Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28. Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28. Sebészet 0200 37 2012.12.28. Szülészet 0405 20 2012.07.01 Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a ellátó Belgyógyászat 0100 47 2012.12.28 Gasztroenterológia 0104 10 2012.12.28 Sebészet 0200 37 2012.12.28

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Főváros Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011 Budakalász, Martinovics

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Készítette: Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés ÁGYSZÁM szerinti a idejére a idejére a feladatot ellátó megnevezése AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér belgyógyászat 0100 44 2012.001 AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi

Részletesebben

rszággyiks Hivatala Irományszám : Érkezett : 2006 DEC 0 4.

rszággyiks Hivatala Irományszám : Érkezett : 2006 DEC 0 4. Irományszám : rszággyiks Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Érkezett : 26 DEC 4. Kapcsolódó módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben A Házszabály

Részletesebben

a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató megnevezése Szolgáltató 6 jegyű

a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató a szünetelés idejére a feladatot ellátó szolgáltató megnevezése Szolgáltató 6 jegyű EMMI Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Főváros

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia

angiológia, phlebológia, lymphológia 01 Belgyógyászat endokrinológia, anyagcsere és diabetológia allergológia és klinikai immunológia Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Megnevezés e Szolgáltató 6 jegyű MÁTRIX Igen/ Szakmacsoport megnevezése

Részletesebben

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004... - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2004. (...) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta a Polgármester 23094-19/2004. számú, Szeged Megyei

Részletesebben

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés

Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott szünetelés Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni kapacitás bejelentett AKTIV krónikus Szolgáltató 6 jegyű Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés. Egészségügyi jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód ÁGYSZÁM megye Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9000 Vasvári Pál u. 2-4. Belgyógyászat 0100 62 2014-08-19 megye Nyugat-dunántúl

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám

Nem szakorvosi óraszám Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód Szakorvosi nem a a idejére a Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100 0 2011.02.17

Részletesebben

MÁTRIX Igen/Nem. Székhelyének teljes címe. Keszthely Ady u. 2. Igen 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat

MÁTRIX Igen/Nem. Székhelyének teljes címe. Keszthely Ady u. 2. Igen 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott A változás utáni bejelentett AKTIV krónikus zés e MÁTRIX Igen/ e Szakma e ÁGYSZÁM ágyszáma AKTÍV 030606 Városi Kórház

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás

csecsemő- és gyermekgyógyászat sürgősségi betegellátó egységben szervezett szakellátás Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Szakma a idejére a idejére a feladatot ellátó AKTÍV Baranya Dél-dunántúl 000204 Mohácsi Kórház 7700 Mohács, Szepessy tér 7.

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok / szerinti Szakma a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 haematológia 0102 20 2012.07.01 gasztroenterológia

Részletesebben

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia

Nem 01 Belgyógyászat általános belgyógyászat 0100 77 77. Nem 01 Belgyógyászat csontvelő transzplantáció 0112 3 3. angiológia, phlebológia, lymphológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 201 12.23. Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 201 0 01-től nyilvántartott A változás utáni

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás. k dátuma. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 neve Szakma módosításána szünetelő órák órák a ellátó a idejére a 2. fizioterápia-gyógytorna 5700 0 51 2011.02.17 2. fizikoterápia/fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 5722 30 2011.02.17 016186

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzi tervjavaslat i belső ellenőrzi terv Ellenőrzi tervet megalapozó elemz címe, időpontja sor szám Ellenőrzi tervet megalapozó kockázat elemz címe, időpontja: Kockázatelemz

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16

Nem szakorvosi óraszám. Kapacitás módosításá nak dátuma. endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0103 104 0 2010.03.16 Szakma Szakmakód Szakorvosi szünetelő órák órák a idejére a a idejére a feladatot 094000 Debreceni Egyetem Klinikai Központ 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Belgyógyászat 0100 224 0 2012.02.06 094000

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Szakma megnevezése. Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Gasztroenterológia

Szakma megnevezése. Belgyógyászat Belgyógyászat Belgyógyászat Gasztroenterológia 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nlvántartott bejelentett AKTIV / krónikus é Székhelyének teljes címe csoport ése ése kód Dátum ÁGYSZÁM ágyszáma a idejére a a ése AKTÍV Dél-alföld

Részletesebben

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyás zat. 06 Fül-orrgégegyógyászat

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyás zat. 06 Fül-orrgégegyógyászat Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok 2011. 09.30 Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó Szünetelés. Nem szakorvosi óraszám szerinti térség Szakma i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. belgyógyászat 0100 90 2010.04.14 i Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 5000, Tószegi út 21. angiológia, phlebológia 0101

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok Szünetelés. Szakorvosi óraszám szerinti térség Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód órák 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97 Bt. 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5711 Gyógytorna 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási forma,

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése

A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése A háziorvosi ellátás és a szakellátás kapcsolata a MESZK felmérése Szabóné Juhász Julianna Szánti Istvánné V. Országos Járóbetegellátási Szakdolgozói Konferencia, Balatonfüred 2008. szeptember 18-19. Témaválasztás

Részletesebben

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01

belgyógyászat 0100 528 0 2015.05.01 Szakma Szakmakód szünetelő órák órák a a idejére a megyei angiográfiás diagnosztika 5103 60 0 2013.04.01 megyei MRI diagnosztika 5109 84 0 2013.04.01 megyei teljeskörű ultrahang-diagnosztika 5301 338 0

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai

Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Hazai projektek gyakorlati tapasztalatai Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, DAOP-2007-4.1.1. Járóbeteg

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, F utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 Tárgy: E L T E R J E S Z T É S a Képviseltestület 2010. március 4-i ülésére Gróf Esterházy Kórház és Rendelintézeti Szakrendelt

Részletesebben

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS

FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS 1. számú melléklet Az intézet szervezeti felépítésének organogramja FŐIGAZGATÁS ORVOS IGAZGATÁS ÁPOLÁSI IGAZGATÁS GAZDASÁGI IGAZGATÁS Fekvőbeteg ellátás Belgyógyászat, Gastroenterológ Egynapos sebészeti

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000

műszerbeszerzés, CTG/pénzügyileg teljesült, Kolposzkóp 445 3000 1. sz. melléklet 1. oldal 1. Laboratórium Labor berendezések cseréje/pénzügyileg teljesítve 3482 25000 Labor berendezések cseréje/köt.vállalás/pénzügyileg 2013-ban teljesült 15227 Hűtő kapacitás felújítása

Részletesebben

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai

település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai település szakmanév progresszivitás intézmény Budapest I. kerület Addiktológia 3 Nyírő Gyula Kórház Budapest I. kerület Allergológia és klinikai immunológia 2 Betegápoló Irgalmas Rend Budapest I. kerület

Részletesebben

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód

Nem szakorvosi óraszám. Szakorvosi óraszám. Szakmakód Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok kód nem a a idejére Nyugat-dunántúl 008010 Petz Aladár i Oktató Kórház Győr 9024 Vasvári Pál u. 2-4. belgyógyászat 0100 100

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

0100 általános belgyógyászat Farmos általános belgyógyászat Kóka általános belgyógyászat Nagykáta

0100 általános belgyógyászat Farmos általános belgyógyászat Kóka általános belgyógyászat Nagykáta 1 / 6 Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta Szakmakód Szakma megnevezése Ellátott település KSH azonosító Kerületek megosztása (irányítószám) 0100 általános belgyógyászat Farmos 09122-0100 általános belgyógyászat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal k Nyilvántartásából származó adatok neve Szakma Szakmakód Szakorvosi a idejére a a idejére a Bács-Kiskun Dél-alföld 037100 Bácsalmási eü. Szolg. Kft. 6430 Bácsalmás, Hősök

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. a járóbeteg-szakellátás működtetéséről

TÁJÉKOZTATÁS. a járóbeteg-szakellátás működtetéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÁS a járóbeteg-szakellátás

Részletesebben

Intézet törzs változás 2015.11.01-től (kód szerint)

Intézet törzs változás 2015.11.01-től (kód szerint) Intézet törzs változás 2015.11.01-től (kód szerint) Név változás Kód Régi név Új név 010090042 OALI, Budapest XVIII.ker. Dr. Szilvási Ildikó Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Szilvási Ildikó 010092674

Részletesebben

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés

Országos Tiszifőorvosi Hivatal Egészségügyi Szolgáltatók Kapacitás Nyilvántartásából származó adatok. Szünetelés Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok szerinti Nem 015871 Fog-Mester Bt. 8071 Magyaralmás, Nefelejcs u. 3. fogszabályozás 1302 30 0 2010.02.05 019214 Egészség 97

Részletesebben

Budapest XII. kerület

Budapest XII. kerület 0100 általános belgyógyászat Semmelweis Egyetem 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, 0102 haematológia Országos Vérellátó Szolgálat 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia

Részletesebben

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. általános belgyógyászat 0100 77

Szakmacsoport megnevezése. Szakma megnevezése. általános belgyógyászat 0100 77 Általános rész Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV / krónikus Régió Megnevez ése Szolgáltató 6 jegyű azonosítója Székhelyének teljes

Részletesebben

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803

Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 aktív Dél-Alföld 5 795 2 697 02 Bács-Kiskun 2 185 803 Városi Önkormányzat Kórház-Rendelőintézete, Baja 368 226 01 Belgyógyászat és társszakmák 90 0 02 Sebészet és társszakmák 30 0 03 Traumatológia 40 0

Részletesebben

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása

Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014 12 03 Budapesti Gyermek Intézmények Gyermek Dietetikai Ellátása 2014. szeptember hónapra, 1039 ágyra vonatkoztatva, az alábbi intézmények adataival: S.E. I.sz. Gyermekklinika, Szent János Kórház és

Részletesebben

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai

Budapest VIII. kerület település ellátási adatai Budapest VIII. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca 7. addiktológia

Részletesebben

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám

Nem. Szakorvosi óraszám. szakorvosi. óraszám Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok Megye jegyű Szolgáltató neve Székhelyének teljes címe Szakma Szakmakód a a Észak- 010870 FOG-ÁSZ 99 BT 3300 Eger Rózsa Károly

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-2/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja

Budapest XV.kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének szakmai fejlesztési programja 1. oldal e Ft 1. Laboratórium Klinikai és immunkémiai automata 15000 67000 2. Röntgen- Ultrahang UH helység felújítása, klimatizálása orvosi rendelő felújítása 10000 Sorszámosztó automata pénzm.terhére

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám

Nem. szakorvosi. óraszám. óraszám Szakma a ellátó a idejére Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és Szolgáltató 3529 Miskolc Bottyán J. u. 16. fogszabályozás 1302 120 0 2002.05 Észak-Magyarország 031391 ADAMANTIN Fogászati és

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg

Tisztelt Lakosság! https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ambuláns betegellátás rendje jelentősen átalakult. Zsámbék tekintetében a területi ellátási kötelezettséggel járóbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

Budapest III. kerület település ellátási adatai

Budapest III. kerület település ellátási adatai Budapest III. kerület település ellátási adatai (5704) Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat addiktológia (1801) 1051 Budapest Hercegprímás utca 14-16 Diótörés Alapítvány 1134 Budapest Szabolcs utca

Részletesebben

Dr. Dózsa Csaba 1,2, Dr Kövi Rita 3 1. Miskolci Egyetem, 2 Med-Econ Kft., 3 ELTE MEDICINA2000 ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA

Dr. Dózsa Csaba 1,2, Dr Kövi Rita 3 1. Miskolci Egyetem, 2 Med-Econ Kft., 3 ELTE MEDICINA2000 ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSI KONFERENCIA Hogyan hatott a járóbetegszakellátásra az aktív fekvőbeteg szakellátás kapacitás csökkentése? (7 szakma adatainak elemzése) Adatvagyon hasznosítás: OEP finanszírozási adatok elemzése Dr. Dózsa Csaba 1,2,

Részletesebben