Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!"

Átírás

1 1

2 2

3 ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Zempléni Z.H.K. Kft. szétválásával kapcsolatos képviselőtestületi döntés Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft július 26. napján meghozta az adott taggyűlésre vonatkozó előterjesztés szerint javasolt kiválással történő szétválást illető ún. első elvi döntést. Az ügyvezetés megítélése szerint a szétválási folyamat kezdeményezése, illetve véghezvitele a megváltozott jogszabályi feltételekre tekintettel szükségszerű lépés, mivel a Zempléni Z.H.K. Kft. jelen formájában január 1. napjától a települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatást törvényi feltételek hiányában ellátni nem tudja. A szétválási folyamat indokoltságát a július 26. napjára megküldött napirendi előterjesztés megítélésünk szerint teljes körűen tartalmazza, a taggyűlésen meghozott ún. első elvi döntés a szétválási folyamat alapjait meghatározta. Az első elvi döntésben foglalt felhatalmazás alapján az ügyvezetés elkészítette az alábbi és az eljárás véghezviteléhez szükséges dokumentumtervezeteket, melyeket a jelen levelünkhöz csatolva megküldünk. Átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek június 30-ai fordulónappal, mind a jogelőd, mind a jogutód kft-k vonatkozásában Szétválási szerződés tervezete Fennmaradó, profitérdekelt kft. (MENTO ág) alapító okirata Kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdont képező, közszolgáltató és nonprofit kft. társasági szerződésének tervezete Küldjük továbbá a vagyonmérleg-tervezeteket felülvizsgáló független könyvvizsgálónak a tervezeteket helybenhagyó, számviteli dokumentumokra (mérlegek és leltárok) vonatkozó jelentését. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szétválással kapcsolatos okirattervezeteket a folyamat elősegítésére felkért ún. munkabizottság, valamint a Kft. felügyelőbizottsága is megtárgyalta, és azokkal az érintettek egyetértettek. A Felügyelőbizottság 2013.augusztus 30. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvet, mely egyben tartalmazza az önkormányzati tulajdonú kft. tisztségviselői (ügyvezető, FB tagok) személyére vonatkozó javaslatokat, az előterjesztés részeként küldünk. Az eddig megszokott szervezeti struktúrától a kötelező jogszabályokhoz való alkalmazkodás érdekében az okirattervezetekben, illetve különösen a nonprofit kft. társasági szerződésében bizonyos eltéréseket észlelhetnek az alábbiak szerint. a) A társaság a törvény kötelező rendelkezése folytán nonprofit jelleggel kell, hogy működjön, azaz az esetlegesen képződött adózott eredmény osztalékfizetésre nem, esetlegesen fejlesztésre fordítható. 3

4 b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. tv. szerint a többségi, illetve 100%-osan önkormányzati tulajdont képező gazdasági társaság ún. köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül. A hivatkozott törvény 4. (2) bek-e szerint az egyébként kötelező felügyelőbizottság (tekintettel arra, hogy a jegyzett tőke a 200 millió forintot nem éri el) az eddigi állapothoz képest kötelező jelleggel csak 3 tagú lehet. A törvényi előíráshoz való alkalmazkodás miatt a felügyelőbizottság összetételét illetően a társaságnak szakítania kell az ún. kistérségek arányos képviseletére vonatkozó elvvel. Ugyanakkor, hogy a kistérségek arányos képviselete mégis biztosítható legyen, a kiváló kft. társasági szerződése tartalmazza annak lehetőségét, hogy a társaságnál az ügyvezetés és a háromtagú felügyelőbizottság mellett az új gazdasági társaság működése során taggyűlési döntéssel ún. tanácsadó testületet hozzon létre, amely akár állandó jelleggel is működhet. c) Az elektronikus kommunikáció által nyújtott lehetőségeket kihasználva a jövőben alternatívaként lehetséges (feltéve, hogy mindegyik rendelkezik megfelelő technológiával) ún. elektronikus taggyűlés tartása, illetve a társaság és az ügyvezetés közötti kommunikáció elektronikus úton történő bonyolítása. d) Végül rögzítjük, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. jelenlegi tulajdoni arányai az új társasági szerződésben is a korábbival megegyező módon maradtak fenn, azaz a kiválással létrejövő új társaság önkormányzati tagjainak egymáshoz viszonyított tulajdoni aránya, törzsbetét értéke nem változott, a Zempléni Z.H.K. Kft. által felhalmozott vagyon a nonprofit kft. tőketartalékában jelenítődik meg a szétválási szerződés meghatározottak szerint. Az ügyvezetés megítélése szerint a társasági szerződés tervezet alkalmas arra, hogy a kiválással létrejövő önkormányzati tulajdonú kft. a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltatói tevékenységét gyakorolja, a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket, illetve minősítéseket a jogutódlással megszerezze. A szétválási szerződés tervezet vonatkozásában összefoglaló jelleggel megjegyezzük, hogy az véleményünk szerint ugyancsak alkalmas arra, hogy a kiváló kft. a részére juttatott vagyonelemek tulajdonlásával képes legyen a közszolgáltatói tevékenységét ellátni, a tagönkormányzatok területén képződött települési hulladékot begyűjteni, szállítani és az ártalmatlanító részére átadni. A szétválási szerződésben különös gondossággal törekedtünk arra, hogy a szakmai befektető és az önkormányzatok között jelenleg fennálló tulajdoni arányhoz alkalmazkodva olyan eszközök kerüljenek átadásra a kiváló kft. részére, melyek lehetővé teszik a tevékenység zavartalan folytatását, melyhez egyébként a szerződésekre vonatkozó jogutódlási döntés, valamint a humán erőforrásra vonatkozó döntés ugyancsak alkalmazkodik. A tervezett szétválási folyamat a társaság szintjén az alábbi döntési kényszereket, illetve időpontokat jelöli ki. Az ügyvezetés elképzelése szerint szeptember 27-én kerülne sor a szétválást eredményező ún. második döntés meghozatalára hivatott taggyűlés megtartására. Ezen taggyűlés napirendjét képezi a megküldött okirattervezetek jóváhagyása, a független könyvvizsgáló jelentésének megismerése, a felügyelőbizottság álláspontjának közlése, és mindezek alapján a szétválási folyamat végleges elhatározása. Ugyanezen a napon, a taggyűlést követően nyomban tervezzük a szétválási szerződés, valamint az önkormányzati tagokat illetően a nonprofit kft. társasági szerződésének az ünnepélyes aláírását. 4

5 Az aláírási ceremóniát követően lesz lehetőség arra, hogy a törvény előírásainak megfelelően a szétválásról szóló közleményt a Cégközlönyben két egymást követő lappéldányban megjelentessük. Előreláthatólag augusztus elején tervezzük a szétválási dokumentumok Cégbírósághoz történő beadását azzal a kérelemmel, hogy a Cégbíróság a bejegyzési kérelmünket január 01. napjával teljesítse, mely nap egyébként a szétválási állapot tényleges megvalósulása, és a kiválással létrejövő nonprofit kft. működésének megkezdésének napja. Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! A küldött dokumentumok szerint tervezett szétválási folyamat jelentős mértékű változás a jelenlegi állapothoz képest. A változás kihat az önkormányzat vagyonát képező üzletrészre akként, hogy a jelenlegi Zempléni Z.H.K. Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész megszűnik, és az üzletrész mögött álló befektetett önkormányzati vagyon átkerül a törvényi feltételeknek megfelelő 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kiváló kft-be. A vagyonváltozási folyamat véleményünk szerint nélkülözhetetlenné teszi, hogy a képviselőtestület testületi határozatával a szétválási folyamathoz hozzájáruljon, azt elfogadja, illetve felhatalmazza az önkormányzat törvényes képviselőjét, hogy a szeptember végére tervezett Kft. taggyűlésén a szétválási folyamatot megszavazza. Mindezekre tekintettel kérjük és javasoljuk, hogy a T. Polgármester Asszony / Úr a közölt tervezett időpontokhoz képest megfelelő időben kezdeményezze a képviselőtestület ülésének megtartását, a tervezett szétválási folyamattal kapcsolatos döntés napirendre tűzését, napirendi előterjesztésként ismertesse a testülettel a megküldött okirattervezeteket és esetlegesen a jelen levelünkben foglalt kérelmünket és indokainkat. Amennyiben a képviselőtestület a szétválási folyamatot támogatja, úgy az erre vonatkozó testületi határozat egy eredeti példányának kiadmányával a szeptember 27-ére tervezett taggyűlésen a T. Polgármester Asszony / Úr vegyen részt, és hozzájáruló szavazatával támogassa a véleményünk szerint szükségszerű szétválási folyamatot. Amennyiben a Zempléni Z.H.K. Kft. taggyűlése a szétválási folyamatot illetően minősített többséggel a végleges döntését meghozza, úgy ezúton is már most meghívjuk a T. Polgármester Asszonyt / Urat a taggyűlést követően nyomban megtartandó ünnepélyes aláírási ceremóniára, melynek keretében a T. Polgármester Asszony / Úr a szétválási szerződést, illetve az önkormányzati nonprofit kft. társasági szerződését az önkormányzata képviseletében hivatalos aláírásával (pecsét) láthatja el. A jelen levelünket a képviselőtestület ülésének előkészítése érdekében küldjük azzal, hogy a taggyűlésre vonatkozó hivatalos meghívót a későbbiekben postázzuk. Jelen levelünkhöz mellékelünk egy általunk ajánlott képviselőtestületi határozattervezetet, melynek szövegezését javasoljuk alkalmazni. Tisztelettel: 5

6 Képviselőtestületi határozattervezet:. Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zempléni Z.H.K. Kft. által megküldött és a tervezett szétválási folyamattal kapcsolatos vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteinek, szétválási szerződés tervezetének, a kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. társasági szerződésének a tervezetének, a fennmaradó kft. alapító okiratának a tervezetének, továbbá az átalakulási számviteli dokumentumokat megvizsgáló független könyvvizsgáló jelentésének, a Zempléni Z.H.K. Kft. felügyelőbizottságának, illetve eseti munkabizottságának a véleménye és személyi javaslatának ismeretében hozzájárul, illetve egyetért a Zempléni Z.H.K. Kft. szétválással/kiválással történő átalakulásához. A Képviselőtestület tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Cégbíróság bejegyzésétől függően.. Önkormányzata a kiválás eredményeként a társasági szerződés tervezetében meghatározott mértékű (korábbi üzletrész befektetésével egyező értékű) társasági részesedést szerezzen a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft-ben. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. a szétválási folyamatról döntő taggyűlésén az Önkormányzat nevében hozzájáruló, igen szavazatot közöljön, és a Képviselőtestület döntésének megfelelően a szétválási szerződés tervezetét, továbbá a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. társasági szerződése tervezetét az Önkormányzat nevében aláírja. 6

7 7

8 8

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ Éves beszámoló ig üzleti évről Keltezés: Tokaj, 2013 augusztus 02.. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 9

10 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Fordulónapja: 2013 június 30. Megnevezés 11 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 10

11 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Fordulónapja: 2013 június 30. Sorszám Megnevezés 12 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 26. B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolat vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. vállalkozás vezetője képviselője 11

12 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Források (passzivák) Fordulónapja: 2013 június 30. Sorszám Megnevezés 13 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZ Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. vállalkozás vezetője képviselője 12

13 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Források (passzivák) Fordulónapja: 2013 június 30. Sor- Szám Megnevezés 14 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 13

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ Eredménykimutatás ig üzleti évről Keltezés: Tokaj, 2013 augusztus 02.. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 14

15 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u Beszámolási időszak: Sor- Megnevezés Szám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módositásai Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű. készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök. aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V: Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 15

16 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. Beszámolási időszak: Sor- Megnevezés Szám 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 14. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pü-i eszk. kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző év 22 adatok ezer Forintban Előző év(ek) módositásai Tárgyév 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pü-i eszközök árfolyamveszteség Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDM. (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F ) Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 16

17 ZEMPLÉNI Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft Kiegészítő melléklet a i Évközi Éves beszámolóhoz 17

18 A Társaság adatai Neve : Zempléni Z.H.K. Kft Székhely : 3910 Tokaj Rákóczi u 54. Cégjegyzékszám : Bejegyezve : Adószám: Statisztikai szám : Bankszámlaszám : UniCredit Bank Zrt Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt Raiffeisen Bank Zrt Cég fő tevékenysége : Hulladék kezelése, település tisztasági szolgáltatás Jegyzett tőke : ,-Ft Cégjegyzésre jogosult : Hercsik István ügyvezető A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy : Halász Erzsébet Regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: INTERPAL Kft Cg Miskolc Branyiszkó u.1. Könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr Pál Tibor Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: Könyvvizsgálatért kifizetett díjazás ig ,-Ft Tulajdonosok Név Törzsbetét MENTO Környezetkultúra Kft Bodrogkeresztúr 0172/31 hrsz. Baskó Község Önkormányzata Baskó,Fő u. 43. Bekecs Község Önkormányzata Bekecs, Honvéd út 54. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65. Bodrogolaszi Község Önkormányzata Bodrogolaszi Fő u. 11. Csobaj Község Önkormányzata Csobaj, Rákóczi u. 1. Erdőbénye Község Önkormányzata Erdőbénye, Kossuth u. 31 Erdőhorváti Község Önkormányzata Erdőhorváti Kassai út 98. Györgytarló Község Önkormányzata Györgytarló Széchenyi út 7. Háromhuta Község Önkormányzata Háromhuta Rákóczi út 18. Hejce Község Önkormányzata Hejce Fő u.5. Hercegkút Község Önkormányzata Hercegkút Petőfi u 10. Kenézlő Község Önkormányzata Kenézlő Nagyváradi u 38. Komlóska Község Önkormányzata

19 3937 Komlóska Rákóczi F. út 27 Legyesbénye Község Önkormányzata 3904 Legyesbénye, Rákóczi u Mád Község Önkormányzata 3909 Mád, Rákóczi u. 50 Makkoshotyka Község Önkormányzata 3959 Makkoshotyka Kossuth L.u 2. Mezőzombor Község Önkormányzata 3931 Mezőzombor, Rákóczi F. u. 38. Mogyoróska Község Önkormányzata 3893 Mogyoróska Fő u.50. Olaszliszka Község Önkormányzata 3933 Olaszliszka, Szent István u. 5. Prügy Község Önkormányzata 3925 Prügy, Kossuth L. u. 3 Regéc Község Önkormányzata 3893 Regéc Fő u.47. Sárazsadány Község Önkormányzata 3942 Sárazsadány Fő u 50. Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak Kossuth L.u 44. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Sima Község Önkormányzata 3881 Sima, Fő út 34. Szegi Község Önkormányzata 3918 Szegi, Alkotmány u. 35/a. Szegilong Község Önkormányzata 3919 Szegilong, Dózsa u. 74. Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Taktabáj Község Önkormányzata 3926 Taktabáj, Kossuth u. 1. Taktakenéz Község Önkormányzata 3924 Taktakenéz, Béke u. 9. Taktaszada Község Önkormányzata 3921 Taktaszada, Petőfi u. 17. Tállya Község Önkormányzata 3907 Tállya, Rákóczi u. 34. Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. Tiszaladány Község Önkormányzata 3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 3565 Tiszalúc Kossuth u.3. Tiszatardos Község Önkormányzata 3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34. Tokaj Város Önkormányzata 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. Tolcsva Község Önkormányzata 3934 Tolcsva Szabadság tér 16. Vajdácska Község Önkormányzata 3961 Vajdácska Fő u 1. Vámosújfalu Község Önkormányzata 3941 Vámosújfalu Petőfi u 12. Viss Község Önkormányzata 3956 Viss Kolozsvári u 28. Zalkod Község Önkormányzata 3957 Zalkod Petőfi u

20 Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 3910 Tokaj Rákóczi út I. Általános rész A Zempléni Z.H.K. Kft. alapításának célja az volt, hogy a szakmai befektető bevonásával ellássa a társaság önkormányzati üzletrész tulajdonosait kötelezően terhelő települési szilárdhulladék gazdálkodási feladatokat, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A társaság működése során hatályba lépett, A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. (1) bek. 37. pontjára, illetve a 34. (3) bek-re utalva rögzíthető, hogy január 1- jétől a települési hulladékkezelési közszolgáltatást csak olyan gazdasági társaság végezhet az érintett önkormányzatokkal vagy társulásával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, amely többségi önkormányzati tulajdonban van, tevékenységét nonprofit jelleggel végzi, közszolgáltatási működési engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkezik. Megállapítható, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. jelen állapotában a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet január 1. napjától a törvényi feltételek hiányában ellátni nem tudja, ezért szükségessé vált, hogy sor kerüljön a társaság kiválás útján történő átalakítására. A Zempléni Z.H.K. Kft. tagjai április 19. napján tartott taggyűlésen meghozták a 5/2013. (IV.19.) sz-ú egyhangú határozatukat, mellyel elhatározták a társaság kiválással történő szétválását. Az átalakulási folyamat a taggyűlési határozatnak megfelelően elindult, de a 2013 június 21.-i taggyűlésen, melynek célja a szétválásról szóló második végleges döntés meghozatala lett volna, Sátoraljaújhely Város képviselője az előzetesen megküldött átalakulási dokumentációt illetően módosító indítványt terjesztett elő. A taggyűlés érdemben nem tudott foglalkozni a módosítással, így az átalakulási folyamat meghiúsult. A án megtartott taggyűlésen döntés született a kiválással történő átalakulás megindítására a 3/2013(VII.26.) sz-ú egyhangú határozattal. A taggyűlés meghatározta a szétváláshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2013 június 30. napjában. A határozatnak megfelelően készült el a i évközi Éves beszámoló, mely alapja a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetnek. A társaság havi eredményének bemutatása A Zempléni Z.H.K. Kft a hóban eft árbevételt realizált. A bevétel 94 %-a a hulladék gyűjtési szolgáltatás árbevétele eft értékben. Szelektív hulladék értékesítés 1,9 %, egyéb áru és egyéb szolgáltatás bevétele 4 %-a az összes árbevételnek. Egyéb bevételként mutatjuk ki, a kapott késedelmi kamatok, kártérítések, a megtérült költségek, és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat összesen eft értékben. 20

21 A bevételekkel szemben a társaság költségei a következőképpen alakultak: Az anyagjellegű ráfordítások az összes ráfordítások 69,8 % -a e Ft értékben. Az összetételt vizsgálva az anyagköltség eft nagyságrendjét jelentősen három költség befolyásolja az üzemanyag, a javítási - karbantartási anyagok költsége és a lakossági számlázás miatt az átlagostól jelentősen eltérő nyomtatvány és irodaszer költség. Domináns az igénybevett szolgáltatások költsége eft, melynek meghatározó tételei, a hulladék gyűjtő gépjárművek tárgyévi bérleti díja, a javítási-karbantartási és a posta költség. Az egyéb szolgáltatások ef költsége alapvetően bank költség és biztosítási díj. A közvetített szolgáltatások(alvállalkozás) értéke eft, melyet hulladéklerakási és ártalmatlanítási, illetve hulladékgyűjtési alvállalkozói díjra fizetünk meg. A személyi jellegű ráfordítások az összes ráfordítás 22,2 %-a, melyből a bérköltség és járulékai eft a szolgáltatás nagymértékű humán erőforrás igénye miatt. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások elszámolása után, társaságunk üzemi eredménye eft. Az üzemi eredményt jelentősen rontja a rendkívüli ráfordítások eft negatív eredménye, mely a Társulásnak elengedet kölcsönkamatot (2,5 M), és a Társulásnak elajándékozott ZHK saját üzletrészt (4,1 M) tartalmazza. Összességében a Zempléni Z.H.K. Kft a i évközi adózott eredménye E Ft. Az évközi eredményből azonban közel sem lehet az év végi eredményt megtervezni, hiszen hosszú évek tendenciája,hogy az év második fele a költségfajsúlyosabb,pl. a nagy összegű javítási,karbantartási költségek a hónapban merülnek fel - gépkocsik műszaki vizsgára történő felkészítése, téli üzemelésre felkészítés (fagyálló,téli gumi stb). A költségek felmerülésének időbeni eltérésén túl, figyelembe kell venni a től bevezetett e-útdíj költségét, illetve a tranzakciós illeték 0,1 %-os emelését, (nagytömegű csekkes befizetések) től. Ezen túl a bevételi oldalon számolnunk kell a rezsicsökkentés miatti jelentős árbevétel kieséssel. Fentiek eredményre gyakorolt negatív hatását részben kompenzálja,hogy a második félévben már nem kell lerakási járulékot fizetni. 21

22 Amennyiben a folyamatosan változó jogszabályi környezet újabb meglepetésekkel nem befolyásolja a Társaság gazdálkodását, a Zempléni Z.H.K. Kft egy erős null szaldóval zárhatja az évet. Tokaj, 2013 augusztus 02. Hercsik István ügyvezető igazgató 22

23 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG TERVEZET Keltezés: Tokaj, 2013 augusztus 09.. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 23

24 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u Fordulónapja: 2013 június 30. Sorszám VAGYONMÉRLEG TERVEZET Megnevezés Eszközök (aktívák) adatok ezer Forintban Átértékelési Előző év különbözet Tárgyév 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 09. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 24

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RT. 2005. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL

KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL KÖZLEMÉNY SZÉTVÁLÁSRÓL A Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7400 Kaposvár, Cseri utca 16.; cégjegyzékszám: Cg.14-10-300008; a továbbiakban: "Társaság") a gazdasági társaságokról

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21.

Féléves beszámoló. ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 2013 I. félév. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Féléves beszámoló 2013 I. félév ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Készítés időpontja: 2013 augusztus 21. Az első negyedéves beszámoló szöveges értékelése Az ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. ismét nyereséget tudott felmutatni

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év. Budapest, 2014. május 27. ügyvezető

Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év. Budapest, 2014. május 27. ügyvezető Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. év Budapest, 2014. május 27. ügyvezető A társaság teljes cégneve: Műhely Produkció Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójához Várpalota, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban

07-09-003060 6 Cégjegyzék száma. A EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2012. december 31. adatok E Ft-ban 6 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 483 989 846 779 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 483 989-846 779 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Péteri Gyermekekért Alapítvány

Péteri Gyermekekért Alapítvány Péteri Gyermekekért Alapítvány 1.Pk.62190/1992/30-I. Nyilv.szám: A542. : 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2. 2008. évi közhasznúsági jelentés Péteri, 2009. május 30. Petőné Vizi Valéria kuratórium elnöke

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 2004. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2003. június 30. 2004. június 30. Változás /elõzõ év = 100%/ A. Befektetett eszközök 1 551 299 1 589 435 2,46% I. IMMATERIÁLIS JAVAK 83 65-21,69%

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Vállalati pénzügyek tantárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009.02.26.

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT)

ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( A VÁLTOZAT) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 03. Saját termelésű készletek

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2006. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

A vállalat pénzügyi tevékenysége

A vállalat pénzügyi tevékenysége Vállalati pénzügyek Pénzügyek A vállalat működésének egészét átfogja A vállalati pénzügyi stratégia alapvető feladata: a) az eredményes működéshez szükséges források biztosítása b) a rendelkezésre álló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2011. Adószám: 22209685-2-42 Cégjegyzék szám: 01-09-921458 1068 Budapest Városligeti fasor 38. 2011. Fordulónap: 2011.12.31. Beszámolási időszak: 2011.01.01. 2011.12.31. Budapest, 2012. május 02. P.h. A társaság

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI. 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról 17 A Matáv Rt. 2005. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI Oldalszám 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

FUSO ECOSYSTEM NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév

FUSO ECOSYSTEM NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 2013. III. negyedév 1 Időközi vezetőségi jelentés A Vállalkozás általános üzleti környezete és hosszú távú alapelvei A társaság 2013. november 08-án indította el, Magyarországon

Részletesebben

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

Szent István Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar HALADÓ VEZETŐI SZÁMVITEL GYAKORLÓ FELADATOK ELŐADÁSHOZ Készítette: Véghné Dr. Bálint Katalin TEL: 203887440 2012 1 B Költségtan 1. Téma: A költségek

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10.

A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. A FINEXT Vagyonkezelı NyRt idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november 10. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelı NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetıség: 061

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2013. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2013. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2013. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2013. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 10. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye

I/6. számú melléklet. Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi tevékenység eredménye I/6. számú melléklet A SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2007. ÉVI TERVEZETT ÉS TÉNYLEGES EREDMÉNYEK LEVEZETÉSE Bázis Terv Tény Üzemi üzleti tevékenység

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben