Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!"

Átírás

1 1

2 2

3 ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A Zempléni Z.H.K. Kft. szétválásával kapcsolatos képviselőtestületi döntés Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft július 26. napján meghozta az adott taggyűlésre vonatkozó előterjesztés szerint javasolt kiválással történő szétválást illető ún. első elvi döntést. Az ügyvezetés megítélése szerint a szétválási folyamat kezdeményezése, illetve véghezvitele a megváltozott jogszabályi feltételekre tekintettel szükségszerű lépés, mivel a Zempléni Z.H.K. Kft. jelen formájában január 1. napjától a települési hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatást törvényi feltételek hiányában ellátni nem tudja. A szétválási folyamat indokoltságát a július 26. napjára megküldött napirendi előterjesztés megítélésünk szerint teljes körűen tartalmazza, a taggyűlésen meghozott ún. első elvi döntés a szétválási folyamat alapjait meghatározta. Az első elvi döntésben foglalt felhatalmazás alapján az ügyvezetés elkészítette az alábbi és az eljárás véghezviteléhez szükséges dokumentumtervezeteket, melyeket a jelen levelünkhöz csatolva megküldünk. Átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek június 30-ai fordulónappal, mind a jogelőd, mind a jogutód kft-k vonatkozásában Szétválási szerződés tervezete Fennmaradó, profitérdekelt kft. (MENTO ág) alapító okirata Kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdont képező, közszolgáltató és nonprofit kft. társasági szerződésének tervezete Küldjük továbbá a vagyonmérleg-tervezeteket felülvizsgáló független könyvvizsgálónak a tervezeteket helybenhagyó, számviteli dokumentumokra (mérlegek és leltárok) vonatkozó jelentését. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szétválással kapcsolatos okirattervezeteket a folyamat elősegítésére felkért ún. munkabizottság, valamint a Kft. felügyelőbizottsága is megtárgyalta, és azokkal az érintettek egyetértettek. A Felügyelőbizottság 2013.augusztus 30. napján tartott üléséről készült jegyzőkönyvet, mely egyben tartalmazza az önkormányzati tulajdonú kft. tisztségviselői (ügyvezető, FB tagok) személyére vonatkozó javaslatokat, az előterjesztés részeként küldünk. Az eddig megszokott szervezeti struktúrától a kötelező jogszabályokhoz való alkalmazkodás érdekében az okirattervezetekben, illetve különösen a nonprofit kft. társasági szerződésében bizonyos eltéréseket észlelhetnek az alábbiak szerint. a) A társaság a törvény kötelező rendelkezése folytán nonprofit jelleggel kell, hogy működjön, azaz az esetlegesen képződött adózott eredmény osztalékfizetésre nem, esetlegesen fejlesztésre fordítható. 3

4 b) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. tv. szerint a többségi, illetve 100%-osan önkormányzati tulajdont képező gazdasági társaság ún. köztulajdonban álló gazdasági társaságnak minősül. A hivatkozott törvény 4. (2) bek-e szerint az egyébként kötelező felügyelőbizottság (tekintettel arra, hogy a jegyzett tőke a 200 millió forintot nem éri el) az eddigi állapothoz képest kötelező jelleggel csak 3 tagú lehet. A törvényi előíráshoz való alkalmazkodás miatt a felügyelőbizottság összetételét illetően a társaságnak szakítania kell az ún. kistérségek arányos képviseletére vonatkozó elvvel. Ugyanakkor, hogy a kistérségek arányos képviselete mégis biztosítható legyen, a kiváló kft. társasági szerződése tartalmazza annak lehetőségét, hogy a társaságnál az ügyvezetés és a háromtagú felügyelőbizottság mellett az új gazdasági társaság működése során taggyűlési döntéssel ún. tanácsadó testületet hozzon létre, amely akár állandó jelleggel is működhet. c) Az elektronikus kommunikáció által nyújtott lehetőségeket kihasználva a jövőben alternatívaként lehetséges (feltéve, hogy mindegyik rendelkezik megfelelő technológiával) ún. elektronikus taggyűlés tartása, illetve a társaság és az ügyvezetés közötti kommunikáció elektronikus úton történő bonyolítása. d) Végül rögzítjük, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. jelenlegi tulajdoni arányai az új társasági szerződésben is a korábbival megegyező módon maradtak fenn, azaz a kiválással létrejövő új társaság önkormányzati tagjainak egymáshoz viszonyított tulajdoni aránya, törzsbetét értéke nem változott, a Zempléni Z.H.K. Kft. által felhalmozott vagyon a nonprofit kft. tőketartalékában jelenítődik meg a szétválási szerződés meghatározottak szerint. Az ügyvezetés megítélése szerint a társasági szerződés tervezet alkalmas arra, hogy a kiválással létrejövő önkormányzati tulajdonú kft. a megkötött közszolgáltatási szerződés alapján közszolgáltatói tevékenységét gyakorolja, a tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket, illetve minősítéseket a jogutódlással megszerezze. A szétválási szerződés tervezet vonatkozásában összefoglaló jelleggel megjegyezzük, hogy az véleményünk szerint ugyancsak alkalmas arra, hogy a kiváló kft. a részére juttatott vagyonelemek tulajdonlásával képes legyen a közszolgáltatói tevékenységét ellátni, a tagönkormányzatok területén képződött települési hulladékot begyűjteni, szállítani és az ártalmatlanító részére átadni. A szétválási szerződésben különös gondossággal törekedtünk arra, hogy a szakmai befektető és az önkormányzatok között jelenleg fennálló tulajdoni arányhoz alkalmazkodva olyan eszközök kerüljenek átadásra a kiváló kft. részére, melyek lehetővé teszik a tevékenység zavartalan folytatását, melyhez egyébként a szerződésekre vonatkozó jogutódlási döntés, valamint a humán erőforrásra vonatkozó döntés ugyancsak alkalmazkodik. A tervezett szétválási folyamat a társaság szintjén az alábbi döntési kényszereket, illetve időpontokat jelöli ki. Az ügyvezetés elképzelése szerint szeptember 27-én kerülne sor a szétválást eredményező ún. második döntés meghozatalára hivatott taggyűlés megtartására. Ezen taggyűlés napirendjét képezi a megküldött okirattervezetek jóváhagyása, a független könyvvizsgáló jelentésének megismerése, a felügyelőbizottság álláspontjának közlése, és mindezek alapján a szétválási folyamat végleges elhatározása. Ugyanezen a napon, a taggyűlést követően nyomban tervezzük a szétválási szerződés, valamint az önkormányzati tagokat illetően a nonprofit kft. társasági szerződésének az ünnepélyes aláírását. 4

5 Az aláírási ceremóniát követően lesz lehetőség arra, hogy a törvény előírásainak megfelelően a szétválásról szóló közleményt a Cégközlönyben két egymást követő lappéldányban megjelentessük. Előreláthatólag augusztus elején tervezzük a szétválási dokumentumok Cégbírósághoz történő beadását azzal a kérelemmel, hogy a Cégbíróság a bejegyzési kérelmünket január 01. napjával teljesítse, mely nap egyébként a szétválási állapot tényleges megvalósulása, és a kiválással létrejövő nonprofit kft. működésének megkezdésének napja. Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! A küldött dokumentumok szerint tervezett szétválási folyamat jelentős mértékű változás a jelenlegi állapothoz képest. A változás kihat az önkormányzat vagyonát képező üzletrészre akként, hogy a jelenlegi Zempléni Z.H.K. Kft-ben fennálló önkormányzati üzletrész megszűnik, és az üzletrész mögött álló befektetett önkormányzati vagyon átkerül a törvényi feltételeknek megfelelő 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kiváló kft-be. A vagyonváltozási folyamat véleményünk szerint nélkülözhetetlenné teszi, hogy a képviselőtestület testületi határozatával a szétválási folyamathoz hozzájáruljon, azt elfogadja, illetve felhatalmazza az önkormányzat törvényes képviselőjét, hogy a szeptember végére tervezett Kft. taggyűlésén a szétválási folyamatot megszavazza. Mindezekre tekintettel kérjük és javasoljuk, hogy a T. Polgármester Asszony / Úr a közölt tervezett időpontokhoz képest megfelelő időben kezdeményezze a képviselőtestület ülésének megtartását, a tervezett szétválási folyamattal kapcsolatos döntés napirendre tűzését, napirendi előterjesztésként ismertesse a testülettel a megküldött okirattervezeteket és esetlegesen a jelen levelünkben foglalt kérelmünket és indokainkat. Amennyiben a képviselőtestület a szétválási folyamatot támogatja, úgy az erre vonatkozó testületi határozat egy eredeti példányának kiadmányával a szeptember 27-ére tervezett taggyűlésen a T. Polgármester Asszony / Úr vegyen részt, és hozzájáruló szavazatával támogassa a véleményünk szerint szükségszerű szétválási folyamatot. Amennyiben a Zempléni Z.H.K. Kft. taggyűlése a szétválási folyamatot illetően minősített többséggel a végleges döntését meghozza, úgy ezúton is már most meghívjuk a T. Polgármester Asszonyt / Urat a taggyűlést követően nyomban megtartandó ünnepélyes aláírási ceremóniára, melynek keretében a T. Polgármester Asszony / Úr a szétválási szerződést, illetve az önkormányzati nonprofit kft. társasági szerződését az önkormányzata képviseletében hivatalos aláírásával (pecsét) láthatja el. A jelen levelünket a képviselőtestület ülésének előkészítése érdekében küldjük azzal, hogy a taggyűlésre vonatkozó hivatalos meghívót a későbbiekben postázzuk. Jelen levelünkhöz mellékelünk egy általunk ajánlott képviselőtestületi határozattervezetet, melynek szövegezését javasoljuk alkalmazni. Tisztelettel: 5

6 Képviselőtestületi határozattervezet:. Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zempléni Z.H.K. Kft. által megküldött és a tervezett szétválási folyamattal kapcsolatos vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteinek, szétválási szerződés tervezetének, a kiváló, 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. társasági szerződésének a tervezetének, a fennmaradó kft. alapító okiratának a tervezetének, továbbá az átalakulási számviteli dokumentumokat megvizsgáló független könyvvizsgáló jelentésének, a Zempléni Z.H.K. Kft. felügyelőbizottságának, illetve eseti munkabizottságának a véleménye és személyi javaslatának ismeretében hozzájárul, illetve egyetért a Zempléni Z.H.K. Kft. szétválással/kiválással történő átalakulásához. A Képviselőtestület tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a Cégbíróság bejegyzésétől függően.. Önkormányzata a kiválás eredményeként a társasági szerződés tervezetében meghatározott mértékű (korábbi üzletrész befektetésével egyező értékű) társasági részesedést szerezzen a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft-ben. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. a szétválási folyamatról döntő taggyűlésén az Önkormányzat nevében hozzájáruló, igen szavazatot közöljön, és a Képviselőtestület döntésének megfelelően a szétválási szerződés tervezetét, továbbá a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. társasági szerződése tervezetét az Önkormányzat nevében aláírja. 6

7 7

8 8

9 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ Éves beszámoló ig üzleti évről Keltezés: Tokaj, 2013 augusztus 02.. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 9

10 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Fordulónapja: 2013 június 30. Megnevezés 11 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 10

11 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Fordulónapja: 2013 június 30. Sorszám Megnevezés 12 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 26. B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 34. II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolat vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 45. IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat Halasztott ráfordítások 52. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. vállalkozás vezetője képviselője 11

12 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Források (passzivák) Fordulónapja: 2013 június 30. Sorszám Megnevezés 13 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 53. D. SAJÁT TŐKE I. JEGYZETT TŐKE Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéke 56. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 57. III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. KÖTELEZETTSÉGEK I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZ Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. vállalkozás vezetője képviselője 12

13 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. MÉRLEG Források (passzivák) Fordulónapja: 2013 június 30. Sor- Szám Megnevezés 14 adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módosításai Tárgyév 80. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 13

14 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ Eredménykimutatás ig üzleti évről Keltezés: Tokaj, 2013 augusztus 02.. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 14

15 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u Beszámolási időszak: Sor- Megnevezés Szám "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok ezer Forintban Előző év(ek) Előző év módositásai Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű. készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök. aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V: Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 15

16 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. Beszámolási időszak: Sor- Megnevezés Szám 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 14. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pü-i eszk. kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Előző év 22 adatok ezer Forintban Előző év(ek) módositásai Tárgyév 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pü-i eszközök árfolyamveszteség Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDM. (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F ) Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 02. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 16

17 ZEMPLÉNI Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft Kiegészítő melléklet a i Évközi Éves beszámolóhoz 17

18 A Társaság adatai Neve : Zempléni Z.H.K. Kft Székhely : 3910 Tokaj Rákóczi u 54. Cégjegyzékszám : Bejegyezve : Adószám: Statisztikai szám : Bankszámlaszám : UniCredit Bank Zrt Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt Raiffeisen Bank Zrt Cég fő tevékenysége : Hulladék kezelése, település tisztasági szolgáltatás Jegyzett tőke : ,-Ft Cégjegyzésre jogosult : Hercsik István ügyvezető A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy : Halász Erzsébet Regisztrációs szám: Könyvvizsgáló: INTERPAL Kft Cg Miskolc Branyiszkó u.1. Könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr Pál Tibor Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: Könyvvizsgálatért kifizetett díjazás ig ,-Ft Tulajdonosok Név Törzsbetét MENTO Környezetkultúra Kft Bodrogkeresztúr 0172/31 hrsz. Baskó Község Önkormányzata Baskó,Fő u. 43. Bekecs Község Önkormányzata Bekecs, Honvéd út 54. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata Bodrogkeresztúr, Kossuth u. 85. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata Bodrogkisfalud, Kossuth u. 65. Bodrogolaszi Község Önkormányzata Bodrogolaszi Fő u. 11. Csobaj Község Önkormányzata Csobaj, Rákóczi u. 1. Erdőbénye Község Önkormányzata Erdőbénye, Kossuth u. 31 Erdőhorváti Község Önkormányzata Erdőhorváti Kassai út 98. Györgytarló Község Önkormányzata Györgytarló Széchenyi út 7. Háromhuta Község Önkormányzata Háromhuta Rákóczi út 18. Hejce Község Önkormányzata Hejce Fő u.5. Hercegkút Község Önkormányzata Hercegkút Petőfi u 10. Kenézlő Község Önkormányzata Kenézlő Nagyváradi u 38. Komlóska Község Önkormányzata

19 3937 Komlóska Rákóczi F. út 27 Legyesbénye Község Önkormányzata 3904 Legyesbénye, Rákóczi u Mád Község Önkormányzata 3909 Mád, Rákóczi u. 50 Makkoshotyka Község Önkormányzata 3959 Makkoshotyka Kossuth L.u 2. Mezőzombor Község Önkormányzata 3931 Mezőzombor, Rákóczi F. u. 38. Mogyoróska Község Önkormányzata 3893 Mogyoróska Fő u.50. Olaszliszka Község Önkormányzata 3933 Olaszliszka, Szent István u. 5. Prügy Község Önkormányzata 3925 Prügy, Kossuth L. u. 3 Regéc Község Önkormányzata 3893 Regéc Fő u.47. Sárazsadány Község Önkormányzata 3942 Sárazsadány Fő u 50. Sárospatak Város Önkormányzata 3950 Sárospatak Kossuth L.u 44. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Sima Község Önkormányzata 3881 Sima, Fő út 34. Szegi Község Önkormányzata 3918 Szegi, Alkotmány u. 35/a. Szegilong Község Önkormányzata 3919 Szegilong, Dózsa u. 74. Szerencs Város Önkormányzata 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Taktabáj Község Önkormányzata 3926 Taktabáj, Kossuth u. 1. Taktakenéz Község Önkormányzata 3924 Taktakenéz, Béke u. 9. Taktaszada Község Önkormányzata 3921 Taktaszada, Petőfi u. 17. Tállya Község Önkormányzata 3907 Tállya, Rákóczi u. 34. Tarcal Község Önkormányzata 3915 Tarcal, Fő u. 61. Tiszaladány Község Önkormányzata 3929 Tiszaladány, Kossuth u. 53. Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 3565 Tiszalúc Kossuth u.3. Tiszatardos Község Önkormányzata 3928 Tiszatardos, Kossuth u. 34. Tokaj Város Önkormányzata 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. Tolcsva Község Önkormányzata 3934 Tolcsva Szabadság tér 16. Vajdácska Község Önkormányzata 3961 Vajdácska Fő u 1. Vámosújfalu Község Önkormányzata 3941 Vámosújfalu Petőfi u 12. Viss Község Önkormányzata 3956 Viss Kolozsvári u 28. Zalkod Község Önkormányzata 3957 Zalkod Petőfi u

20 Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 3910 Tokaj Rákóczi út I. Általános rész A Zempléni Z.H.K. Kft. alapításának célja az volt, hogy a szakmai befektető bevonásával ellássa a társaság önkormányzati üzletrész tulajdonosait kötelezően terhelő települési szilárdhulladék gazdálkodási feladatokat, illetve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A társaság működése során hatályba lépett, A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (Ht.) 2. (1) bek. 37. pontjára, illetve a 34. (3) bek-re utalva rögzíthető, hogy január 1- jétől a települési hulladékkezelési közszolgáltatást csak olyan gazdasági társaság végezhet az érintett önkormányzatokkal vagy társulásával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, amely többségi önkormányzati tulajdonban van, tevékenységét nonprofit jelleggel végzi, közszolgáltatási működési engedéllyel és OHÜ minősítéssel rendelkezik. Megállapítható, hogy a Zempléni Z.H.K. Kft. jelen állapotában a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet január 1. napjától a törvényi feltételek hiányában ellátni nem tudja, ezért szükségessé vált, hogy sor kerüljön a társaság kiválás útján történő átalakítására. A Zempléni Z.H.K. Kft. tagjai április 19. napján tartott taggyűlésen meghozták a 5/2013. (IV.19.) sz-ú egyhangú határozatukat, mellyel elhatározták a társaság kiválással történő szétválását. Az átalakulási folyamat a taggyűlési határozatnak megfelelően elindult, de a 2013 június 21.-i taggyűlésen, melynek célja a szétválásról szóló második végleges döntés meghozatala lett volna, Sátoraljaújhely Város képviselője az előzetesen megküldött átalakulási dokumentációt illetően módosító indítványt terjesztett elő. A taggyűlés érdemben nem tudott foglalkozni a módosítással, így az átalakulási folyamat meghiúsult. A án megtartott taggyűlésen döntés született a kiválással történő átalakulás megindítására a 3/2013(VII.26.) sz-ú egyhangú határozattal. A taggyűlés meghatározta a szétváláshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapját 2013 június 30. napjában. A határozatnak megfelelően készült el a i évközi Éves beszámoló, mely alapja a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetnek. A társaság havi eredményének bemutatása A Zempléni Z.H.K. Kft a hóban eft árbevételt realizált. A bevétel 94 %-a a hulladék gyűjtési szolgáltatás árbevétele eft értékben. Szelektív hulladék értékesítés 1,9 %, egyéb áru és egyéb szolgáltatás bevétele 4 %-a az összes árbevételnek. Egyéb bevételként mutatjuk ki, a kapott késedelmi kamatok, kártérítések, a megtérült költségek, és a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatásokat összesen eft értékben. 20

21 A bevételekkel szemben a társaság költségei a következőképpen alakultak: Az anyagjellegű ráfordítások az összes ráfordítások 69,8 % -a e Ft értékben. Az összetételt vizsgálva az anyagköltség eft nagyságrendjét jelentősen három költség befolyásolja az üzemanyag, a javítási - karbantartási anyagok költsége és a lakossági számlázás miatt az átlagostól jelentősen eltérő nyomtatvány és irodaszer költség. Domináns az igénybevett szolgáltatások költsége eft, melynek meghatározó tételei, a hulladék gyűjtő gépjárművek tárgyévi bérleti díja, a javítási-karbantartási és a posta költség. Az egyéb szolgáltatások ef költsége alapvetően bank költség és biztosítási díj. A közvetített szolgáltatások(alvállalkozás) értéke eft, melyet hulladéklerakási és ártalmatlanítási, illetve hulladékgyűjtési alvállalkozói díjra fizetünk meg. A személyi jellegű ráfordítások az összes ráfordítás 22,2 %-a, melyből a bérköltség és járulékai eft a szolgáltatás nagymértékű humán erőforrás igénye miatt. Az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások elszámolása után, társaságunk üzemi eredménye eft. Az üzemi eredményt jelentősen rontja a rendkívüli ráfordítások eft negatív eredménye, mely a Társulásnak elengedet kölcsönkamatot (2,5 M), és a Társulásnak elajándékozott ZHK saját üzletrészt (4,1 M) tartalmazza. Összességében a Zempléni Z.H.K. Kft a i évközi adózott eredménye E Ft. Az évközi eredményből azonban közel sem lehet az év végi eredményt megtervezni, hiszen hosszú évek tendenciája,hogy az év második fele a költségfajsúlyosabb,pl. a nagy összegű javítási,karbantartási költségek a hónapban merülnek fel - gépkocsik műszaki vizsgára történő felkészítése, téli üzemelésre felkészítés (fagyálló,téli gumi stb). A költségek felmerülésének időbeni eltérésén túl, figyelembe kell venni a től bevezetett e-útdíj költségét, illetve a tranzakciós illeték 0,1 %-os emelését, (nagytömegű csekkes befizetések) től. Ezen túl a bevételi oldalon számolnunk kell a rezsicsökkentés miatti jelentős árbevétel kieséssel. Fentiek eredményre gyakorolt negatív hatását részben kompenzálja,hogy a második félévben már nem kell lerakási járulékot fizetni. 21

22 Amennyiben a folyamatosan változó jogszabályi környezet újabb meglepetésekkel nem befolyásolja a Társaság gazdálkodását, a Zempléni Z.H.K. Kft egy erős null szaldóval zárhatja az évet. Tokaj, 2013 augusztus 02. Hercsik István ügyvezető igazgató 22

23 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ ÁTALAKULÁSI VAGYONMÉRLEG TERVEZET Keltezés: Tokaj, 2013 augusztus 09.. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. 23

24 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u Fordulónapja: 2013 június 30. Sorszám VAGYONMÉRLEG TERVEZET Megnevezés Eszközök (aktívák) adatok ezer Forintban Átértékelési Előző év különbözet Tárgyév 01. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Kelt: Tokaj, 2013 augusztus 09. P.H. a vállalkozás vezetője képviselője 24

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben