ÉVES BESZÁMOLÓ év ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. év (2014.01.01. 2014.12.31.)"

Átírás

1 ÉVES BESZÁMOLÓ év ( )

2 Független könyvvizsgálói jelentés A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeseinek Cégjegyzékszám: Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege eFt, a mérleg szerinti eredmény eFt (nyereség), és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

3 Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről Elvégeztük a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság mellékelt évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi üzleti jelentése a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolójának adataival összhangban van. Kelt, Miskolc, január 31. Kovács András Kovács András ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló KOBÁN Könyvvizsgáló Kft kamarai tagsági szám: Miskolc, Őz utca 22. nyilvántartásba-vételi szám:

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Eszközök (aktívák) S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai a b c d e 01. A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növedék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követ. egyéb részesedési visz.-ban lévő váll.-al szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelvisz. Megtestesítő értékpapírok IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktiv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 31. Tóth Balázs igazgatóság tagja Borody Balázs igazgatóság tagja

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt MÉRLEG Források (passzívák) adatok E Ft-ban S. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai a b c d e 53. D. Saját tőke ( sorok) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok ) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt köt. Kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb rész. visz. lévő váll.-al szemben Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: - az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcs. váll.-al szemben Rövid lej. köt.egyéb rész. viszonyban lévő váll.-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passziv időbeli elhatárolások ( Sorok) Bevételek passziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passziv időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN Keltezés: Nagykanizsa, január 31. Tóth Balázs igazgatóság tagja Borody Balázs igazgatóság tagja

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma KÖZVIL Zrt "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban T. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév sz módosításai a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktívált értéke 0 0 II. Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből : értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 13. Kapott( járó ) osztalék és részesedés 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjövedelmek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszk. árfolyamvesztesége 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékv Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi műveletek eredménye (IX.-X.) C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások 0 0 D. RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII.) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: Nagykanizsa, január 31. Tóth Balázs igazgatóság tagja Borody Balázs igazgatóság tagja

7 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tóth Balázs az igazgatóság elnöke Borody Balázs az igazgatóság tagja Nagykanizsa, január 31.

8 Kiegészítő mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet: Szöveges kiegészítés 2. sz. melléklet: A KÖZVIL Zrt. részvényesei 3. sz. melléklet: Befektetési tükör 4. sz. melléklet: Vevőállomány korösszetétele 5. sz. melléklet: Egyéb követelések 6. sz. melléklet: Aktív időbeli elhatárolások 7. sz. melléklet: Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 8. sz. melléklet: Egyéb kötelezettségek 9. sz. melléklet: Passzív időbeli elhatárolások 10. sz. melléklet: Értékesítés nettó árbevétele 11. sz. melléklet: Társasági adó 12. sz. melléklet: Cash-flow 13. sz. melléklet: Vagyoni és likviditási mutatók -2-

9 1. sz. melléklet SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS Jogállás A KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Részvénytársaságot az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt. (8800. Nagykanizsa Csengery u. 9., cégjegyzékszáma: ) és Dr Borsai Nelly (1028. Budapest, Vízesés u. 2/A.) alapította. Dr Borsai Nelly 10 darab névértékű részvényét 2001-ben névértéken eladta az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Rt-nek. Az Alapító Okirat kelte március 01. A társaságot a cégbíróság április 18-án a Cg nyilvántartási szám alatt jegyezte be június 14-től a Tőkepiacról szóló évi CXX. Törvény módosításáról szóló évi LXII. Törvény val összefüggésben a Társaság cégformája Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változott. A Társaság teljes neve így KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített neve pedig KÖZVIL Zrt szeptember 29-én az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. (8800. Nagykanizsa Csengery u. 9., cégjegyzékszáma: ) eladta részesedését a PLH Közvilágítás Kft-nek (8800 Nagykanizsa, Csengery út 9., cégjegyzékszáma: ). A társaság székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9. A társaság telephellyel nem rendelkezik. A társaság alaptőkéje db, egyenként, A sorozatú Ft névértékű törzsrészvényből, 1 db Ft névértékű B sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító és 1 db Ft névértékű C sorozatú elővásárlási jogot biztosító részvényből áll szeptember 29-én újabb ezer forint névértékű A sorozatú törzsrészvény került kibocsátásra (bejegyzés kelte:2014. október 7.), a közvilágítási rekonstrukcióra szerződött önkormányzatoknak évben a PLH Közvilágítás Kft db egyenként forint névértékű A sorozatú részvényt értékesített. A részvények megoszlását a tulajdonosok között december 31-én a 2. sz melléklet tartalmazza. Az igazgatóság összetétele az alábbiak szerint alakult: -3-

10 Kele József elnök (anyja neve: Back Ilona; lakcíme: 7635 Pécs, Szurdok dűlő 3/D.) Tóth Balázs (anyja neve: Simsik Márta; lakcíme: 1125 Budapest, Virányos út 23/b.) Gubicza Ágoston (anyja neve: Pintér Klára; 2376 Hernád, Sziget köz 4.) szeptember 29-ig Borody Balázs (anyja neve: Hámori Mária; lakcíme: 1029 Budapest, Zsíroshegyi út 56.) szeptember 29-től. A felügyelő bizottság összetétele a tárgyidőszakban nem változott: Dr. Papp László (lakcím: 4028 Debrecen, Hadházi út 119. I/4) Dr. Kocsis Tamás (lakcím: 1148 Budapest, Bolgárkerék u. 1.) Malejkó Norbert (lakcím: 3508 Miskolc, Sütő János út 43.) A Társaság a Számvitelről szóló évi C. törvény a alapján könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot a KOBÁN Könyvelőiroda Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 3535 Miskolc, Őz út 22., kamarai nyilvántartási száma:001311) látja el. A könyvvizsgálatért felelős személy Kovács András (kamarai tagsági száma: ), aki a könyvvizsgálói feladatokat évi 720 ezer forint + ÁFA díjazás ellenében látja el. A Számvitelről szóló évi C. törvény 151. (1) alapján az éves beszámoló elkészítésért felelős személy Korcsmárosné Csanádi Judit (8800 Nagykanizsa, Homokkomáromi u. 17, regisztrációs száma: ). A cég képviseletére az igazgatóság tagjai jogosultak. Gazdasági tevékenység A társaság az önkormányzatok által üzemeltetett elavult, energiapazarló közvilágítási lámpatestek korszerűsítését, a felújított közvilágítási rendszer üzemeltetését tekinti alapításkori fő feladatának évben, -ahogy azt az előző évben is- az alap rekonstrukción túli, további energiamegtakarításon alapuló (feszültségszabályozás, elektronikus előtét csere, LED technológia) fejlesztésekre helyeztük a hangsúlyt, a tapasztalatok fényében továbbfejlesztve az alkalmazott műszaki megoldásokat Folyamatosan teszteljük és keressük a technológia rohamos fejlődése miatt az új eszközöket és új lehetőségeket. Keressük a legjobb ár értékarányú berendezéseket, melyet később nyugodt szívvel tudunk ajánlani partnereinknek. -4-

11 A tevékenység jellegéből adódóan a műszaki színvonal fenntartása és a jövedelmek realizálása érdekében a társaságnak jelentős beruházásokat kell végrehajtani. A társaságnak részesedése más vállalkozásban nincs. A tárgyidőszakban K+F tevékenységet nem folytatott. A tevékenységhez közvetlen környezetvédelmi kötelezettségek nem kapcsolódnak, a korszerűsítések során leszerelt hulladék-anyagok szakszerű, előírásoknak megfelelő kezeléséről minden esetben gondoskodik. Értékelési eljárás Az immateriális javak és tárgyi eszközök esetében az értékelés alapját a tényleges beszerzési érték képezi. A tárgyi eszközök esetében a számviteli politikában meghatározott élettartamok és maradványértékek alkalmazásával állapítottuk meg a leírási kulcsokat. Az értékcsökkenés elszámolása havonta, lineárisan történik. Az 50 ezer forint alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközöket az üzembe helyezéskor egy összegben azonnal elszámoljuk ráfordításként. A követeléseket és kötelezettségeket könyv szerinti értéken vettük figyelembe. A saját tőkét könyv szerinti értéken állítottuk a beszámolóba. Céltartalékot nem tartottunk szükségesnek képezni, mivel nincs tudomásunk olyan várható veszteségről, költségről, amelyet nem állítottunk be a beszámolóba. Az aktív és passzív időbeli elhatárolásokat bekerülési értéken vettük figyelembe. A számviteli politika főbb elemei A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályaira vonatkozó előírásoknak megfelelően vezeti. A mérleg fordulónapja december 31. A gazdasági év megegyezik az üzleti évvel. A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. mérlegszerű elrendezéssel, a két oldal (eszközök, források) automatikus egyezőség ellenőrzésével, amely az eszközöket fordított likviditási sorrendben, a forrásokat fordított lejárati sorrendben mutatja be. A társaság az eredménykimutatását összköltséges eljárással készítette el. Az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet A változata szerint készítjük el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel. -5-

12 A mérlegkészítés napja a tárgyidőszakot követő hó utolsó napja (január 31.). A társaság a befektetett eszközök maradványértékét minden esetben megállapítja, kivéve, ha a maradványérték nem tekinthető jelentősnek (nem éri el az eszköz bekerülési értékének 10 %-át, vagy 100 ezer forintot). Vagyoni helyzet, a társaság mérlege Eszközök A társaság mérleg-főösszege ezer forint. A főbb eszközcsoportok alakulása és változása a következő volt: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Befektetett eszközök , ,16 Forgóeszközök , ,41 Időbeli elhatárolások , ,53 Eszközök összesen , ,50 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK: A befektetett eszközök összetétele az alábbi: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Immateriális javak 0 0 0,00 0 0,00 Tárgyi eszközök , ,16 Ingatlanok , ,00 Közvilágítási projektek , ,39 Beruházások, felújítások , ,98 Egyéb 0 0 0,00 0 0,00 Befektetett pénzügyi eszközök Befektetett eszközök összesen 0 0 0,00 0 0, , ,16-6-

13 Immateriális javak: A társaság könyveiben az immateriális javak között kimutatott alapítás átszervezés aktivált értéke leírásra került. Tárgyi eszközök: A tárgyi eszközök között üzembe helyezett közvilágítási lámpatestek ( ezer forint) szerepelnek. A befejezetlen beruházások között (93 ezer forint) azon közvilágítási projektekre kifizetett összegek találhatók, amelyek műszaki átadása még nem történt meg. A társaság az értékcsökkenést az értékelési szabályzatban meghatározott módon, a közvilágítási berendezések vonatkozásában, valamint az egyéb eszközök vonatkozásában lineárisan, az üzembe helyezéskor megállapított várható élettartam alapján állapítja meg. Az értékhatár alatti (50 ezer forint egyedi beszerzési értéket meg nem haladó) tárgyi eszközök beszerzési árát egy összegben az üzembe helyezéskor számoljuk el értékcsökkenésként. Az eszközök értékelése a számviteli politika mellékleteként elfogadott értékelési szabályzatnak megfelelően történik. Befektetett pénzügyi eszközök: Befektetett pénzügyi eszköze a társaságnak a mérleg fordulónapján nem volt. <A részletes mozgásokat bemutató befektetési tükör a 3. sz. mellékletben található.> FORGÓESZKÖZÖK: A forgóeszközök állománya az alábbi: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Készletek , ,07 Követelések , ,71 Vevők , ,90 Kapcsolt vállalkozás , ,00 Egyéb , ,28 Pénzeszközök , ,63 Forgóeszközök , ,41-7-

14 Készletek: A készletek között a december 31-én a még fel nem szerelt lámpatestek szerepelnek ezer forint értékben. Követelések: A követelések állományának növekedését a vevőkövetelések összegének növekedése, valamint a kapcsolt vállalkozással szembeni és az egyéb követelések összegének csökkenése együttesen okozzák. A vevőállomány 85,34 %-a 90 napon belüli vevőkövetelésekből áll. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelése a Társaságnak a mérleg fordulónapján nem volt. Az egyéb követelések ( ezer forint) közül vásárolt belföldi követelésből, ezer forint előzetesen felszámított ÁFA-ból, ezer forint adók, járulékok túlfizetésből, ezer forint tartozik egyenlegű szállítói tételekből, valamint 855 ezer forint szállítóknak fizetett előlegből adódik. <A vevőállomány korösszetételét és az egyéb követelések részletezését a 4. és az 5. sz. melléklet tartalmazza.> Pénzeszközök A pénzeszközök záró állománya ezer forint, melynek teljes összege bankbetét. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: A bevételek aktív időbeli elhatárolásai (5 850 ezer forint) a 2015-ben kiszámlázott, de évet érintő bevételek értékét tartalmazzák, melyet a társaságnak évben fognak megtéríteni. A költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása ( ezer forint) a sorcserék következő éveket érintő részéből, karbantartás üzemeltetés költségeinek jóváírásából valamint már kifizetett, de a 2015-ös évet érintő működési költségekből adódik. <Az aktív időbeli elhatárolásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.> -8-

15 Források A Társaság forrásainak összetétele az alábbi: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Saját tőke , ,89 Céltartalékok 0 0 0,00 0 0,00 Kötelezettségek , ,76 Időbeli elhatárolások , ,22 Források összesen , ,50 SAJÁT TŐKE: A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbi: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Jegyzett tőke , ,74 Tartalékok , ,26 Mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék , ,18 Tőketartalék , ,00 Lekötött tartalék 0 0 0,00 0 0, , ,90 Saját tőke összesen , ,89 Jegyzett tőke: A jegyzett tőke értéke tárgyévben ezer forinttal emelkedett. Tartalékok: A tőketartalék értékében tárgyévben változás nem történt. Az eredménytartalék összege a évi mérleg szerinti veszteség ( ezer forint) összegével csökkent. -9-

16 Mérleg szerinti eredmény: A tárgyévi mérleg szerinti eredmény ezer forint (nyereség). KÖTELEZETTSÉGEK: A Társaság kötelezettségei az alábbi összetételűek: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Hosszú lejáratú 0 0 0,00 0 0,00 Rövid lejáratú , ,76 Szállítók , ,54 Munkavállalókkal, költségvetéssel szemben Kapcsolt vállalkozásokkal szemben , , , ,82 Egyéb , ,89 Kötelezettségek , ,76 Hosszú lejáratú kötelezettségek: A Társaságnak a mérleg fordulónapján hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt. Rövid lejáratú kötelezettségek: A rövid lejáratú kötelezettségek állománya összességében ezer forinttal csökkent az előző évihez viszonyítva. Legjelentősebb változás egyrészről a szállítók állományának ezer forintos csökkenése, másrészről a kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek állományában bekövetkezett ezer forintos növekedés. A kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettségek között szállítói tartozás ( ezer forint) és rövid lejáratú kölcsön (6 481 ezer forint) szerepel. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (1 381 ezer forint) egyrészt a munkavállalónak és vezető tisztségviselőknek járó tiszteletdíjakat és járulékait, a negatív egyenlegű vevői tételeket, valamint a szolgáltatásra adott előleghez kapcsolódó áfát tartalmazza. <A kapcsolt vállalkozással szembeni és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezéseit a 7. és 8. sz. melléklet tartalmazza.> -10-

17 PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK: A passzív időbeli elhatárolások állománya az előző évihez viszonyítva ezer forinttal csökkent, melynek oka a felszerelt fényforrások csereköltségének kivezetése. A passzív időbeli elhatárolások között ( ezer forint) a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásai között a tárgyidőszakra vonatkozó, a mérleg fordulónapjáig még nem számlázott, kötelezettségként el nem számolt évre vonatkozó ráfordítások (rendszerhasználati díj, áramdíj, bankköltség, könyvvizsgálói díj, bővítési munkák díja) szerepelnek, összesen ezer forint értékben, melyek 2015-ben teljes egészében feloldásra kerülnek. A halasztott bevételek a kapott támogatások számviteli törvény szerint elszámolható bevétel résszel csökkentett összegét tartalmazzák ezer forint értékben. <A passzív időbeli elhatárolások részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.> Jelzálogjogok, mérlegen kívüli kötelezettségek Zálogjogok: Az MKB Bank Zrt. a korábbi anyavállalattal kötött beruházási hitelszerződés biztosítékaként első ranghelyen vagyont terhelő keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyzett be a KÖZVIL Zrt. kizárólagos tulajdonában lévő mindenkori teljes vagyonára. Garanciák: Tárgyév végén a társaságnak garancia vállalása nem volt, a korábbi években nyújtott garanciák évben lejártak, terhükre lehívásra nem került sor. -11-

18 Jövedelmi helyzet, a társaság eredmény-kimutatása A Társaság jövedelmi struktúrája a következő: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Bevételek ,99 Anyagjellegű ráfordítás ,40 Személyi jellegű ráfordítás ,02 Értékcsökkenés ,05 Egyéb ráfordítás ,88 Üzemi eredmény ,21 Pénzügyi bevételek ,00 Pénzügyi ráfordítás ,00 Szokásos eredmény ,68 Rendkívüli eredmény ,75 Adózás előtti eredmény ,32 Adófizetési kötelezettség ,00 Mérleg szerinti eredmény ,90 A társaság bevételei a következő tételekből tevődtek össze: Megnevezés záró záró Változás (ezer Ft) (ezer Ft) Megoszlás (%) (ezer Ft) (%) (1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(2) (5)=(3)/(2) Árbevétel , ,26 Energia értékesítése , ,94 Karbantartás, üzemeltetés Közvilágítási berendezések bérbeadásának bevétele , , , ,14 Egyéb árbevétel , ,30 Egyéb bevételek , ,06 Aktivált saját teljesítések 0 0 0,00 0 0,00 Bevételek összesen , ,99-12-

19 Árbevétel: A KÖZVIL Zrt. - számos önkormányzat igényének eleget téve január 1.-től lehetőséget biztosított a közvilágítási rész-szolgáltatások közvetlenül a kereskedő illetve hálózati engedélyes társaságoktól történő beszerzésére. Ezzel a lehetőséggel az önkormányzatok jelentős hányada élt, így a villamos energiát, és a rendszerhasználati díjat nem a KÖZVIL Zrt., hanem közvetlenül a kereskedő és hálózati engedélyes társaságok számlázzák az önkormányzatok felé <Az értékesítés nettó árbevételének részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.> Egyéb bevételek: A társaság egyéb bevételként számolt el ezer forintot, amiből ezer forint kapott perköltség térítés, ezer forint kapott késedelmi kamat, ezer forint az értékesített tárgyi eszközök értéke 656 ezer forint pedig szállítói jóváírás elszámolása. Az egyéb bevételek csökkenésének oka, hogy a tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel és a kapott késedelmi kamat összege is alacsonyabb a tavalyinál. Aktivált saját teljesítések: Aktivált saját teljesítményeket tárgyévben nem számoltunk el. -13-

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet TARTALOMJEGYZEK L Fuggetlen konywizsgaloi jelentes II. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet Fiiggetlen konywizsgaloi jelentes SEFAG Erdeszeti es Faipari Zrt. tulajdonosi kepviselojenek

Részletesebben