VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon: (36-1) ; (36-1) Telefax: (36-1) Internet:http://www.vituki.hu Cégj. szám: Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

2 1. A TÁRSASÁG ADATAINAK ISMERTETÉSE A társaság cégneve: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: VITUKI Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. A társaság fióktelepe: 2900 Komárom, Jedlik u. 8. A társaság levélcíme: 1453 Budapest, Pf.: 27. A társaság cégjegyzékszáma: A társaság adószáma: A társaság törzstőkéje: E Ft A társaság éves forgalma: ~ M Ft A társaság közhasznú fokozata: kiemelten közhasznú A társaság rövid bemutatása A társaság alakulásának előzményei: A VITUKI Kht.-t a Cégbíróság szeptember 1-én jegyezte be a VITUKI Rt. általános jogutódjaként év elején a VITUKI Kht. átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, melyet a Cégbíróság február 23-án VITUKI Nonprofit Kft.-ként jegyezett be. A társaság alapítója: a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A társaság éves beszámolójának papírformában megjelenített dokumentumai megtekinthetők a társaság székhelyén az 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. VIII. emelet 811. sz. alatti helyiségében, elektronikus formában a társaság honlapján a oldalon érhető el. A társaság első számú vezetője Kari Attila, azt követően január 19-től Kóthay László ügyvezető igazgató. A működést háromtagú Felügyelőbizottság felügyeli: Dr. Károlyi Csaba - elnök, Kerekesné Steindl Zsuzsa dr., Tichy-Rács József - munkavállalók által választott. A társaság fő tevékenysége: Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés Főbb közhasznú tevékenységei: vízrajzi szolgálat, hidrológia-hidrogeológia, hidraulika, hidrobiológia-hidrokémia, természetvédelem, vízgazdálkodás szakágazati döntés-előkészítés, szakértés, tanácsadás környezetvédelmi, természetvédelmi szakágazati döntés-előkészítés, szakértés, tanácsadás Kiegészítő melléklet

3 A vízgazdálkodás területén a társaság az országban egyedüliként több tudományterületet összefogó kutatóbázis. Közhasznú tevékenységét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal 2004 őszén kötött keretszerződés alapozza meg. A társaság részére folyósított támogatások felhasználásáról a VITUKI Nonprofit Kft évi Közhasznúsági Jelentésében számol be részletesen, melyet a nyilvánosság elé is tár az interneten a elérhetőségen. A társaság a Világgazdaság című folyóiratban jelenteti meg az éves beszámolóját, ezzel téve eleget közzétételi kötelezettségének. 2. SZÁMVITELI POLITIKA Társaságunk a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségének, valamint a társasági és közérdekű információs rendszer kiszolgálásának a kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. Az üzletmenet során a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, az azokban bekövetkezett változásokról éves beszámolót készít. A számvitelről szóló évi C. törvény 117 (1) bekezdése alapján konszolidált éves beszámoló készítése nem szükséges. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel, az üzleti év mérleg fordulónapja a tárgyév utolsó naptári napja, a mérleg készítés időpontja március 12. Az eszközök és források bemutatása mérleg elrendezésű A típusú, az eszközök fordított likviditási, a források pedig fordított lejárati sorrendűek. A mérleg számviteli törvény szerinti tagolásán túl - élve a törvényben adott lehetőséggel - a Mérleg Eszköz tábláját az I. Immateriális javak eszközcsoporton belül 04/a sorral bővítjük, ahol a befejezetlen K+F értéket tüntetjük fel. Ennek alapvető indoka a különböző K+F sikeres megvalósítása során létrejövő szellemi termékek teljesítmény-értékének bemutatása. Az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem az előző évben, sem a tárgy évben nem szerepel. Az eredmény kimutatásunkat Forgalmi költség eljárással A típus szerint mutatjuk be, de a szintén A típusú, Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás is része az éves beszámolónak. A társaság a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben előírt sajátos beszámolót is elkészíti. A társaság értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. Alkalmazott társasági szabályzatok: Számviteli Politika és Értékelési Rend Számlarend Önköltségszámítási Szabályzat Leltározási Szabályzat Pénztárkezelési Szabályzat Kiegészítő melléklet

4 Társaságunknál a törvény előírása alapján a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. (azonosító szám: ) 1025 Budapest, Vihorlát u. 14. Czibulkáné dr. Németh Emília hites könyvvizsgáló (azonosító száma ) Az éves beszámoló és üzleti jelentés aláírója: Kóthay László ügyvezető igazgató 4032 Debrecen, Kodály Zoltán u. 14. I. em. 8. A társaság ügyvezetője január 19-ig Kari Attila ügyvezető igazgató 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 52. II.5. A számviteli rendért felelős vezető január 31-ig Németh Eszter gazdasági igazgató 2800 Tatabánya, Hadsereg u február 1-től Gregorné Tóth Erika mb. gazdasági igazgató 1124 Budapest, Liptó u. 10. A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy január 31-ig Gregorné Tóth Erika pénzügyi és számviteli osztályvezető (reg. szám: ) 1124 Budapest, Liptó u. 10. Főkönyv- és analitikus nyilvántartás kiemelt kapcsolata Társaságunk a LIBRA 3s integrált számítógépes információs rendszeren belüli modulokban oldja meg a főkönyvi, vevő-, szállító folyószámla, és a tárgyi eszköznyilvántartást, a bér- és társadalombiztosítás, anyag és készletgazdálkodás, az üzemanyag és menetlevél, a villamos energia költség feldolgozás, munkaruha-nyilvántartás analitikája külön történik, havonkénti főkönyvi feladással. Társaságunk költségkönyvelése elsődlegesen a 6 7. számlaosztályban történik, de másodlagosan az 5-ös számlaosztályban költség nemenként is nyilvántartjuk a költségeket. A LIBRA 3s integrált számítógépes információs rendszerhez közvetlenül kapcsolódik a ArtIcle szerződés nyilvántartó program, amelyek együttesen lehetővé teszik a kontrolling rendszer működését. Értékcsökkenés Az eszközök besorolását a befektetett eszköz ill. forgóeszköz közé a társaság a várható használati idő alapján határozza meg. Az immateriális javak, tárgyi eszközök amortizációs kulcsainak megállapítása és az értékcsökkenés elszámolása a várható élettartamot figyelembe véve lineáris módszerrel történik, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A számítás alapja a bruttó érték. A műszakilag indokolt maradványértéket is nyilvántartjuk. A maradványérték 0, ha a várható hasznos időtartam végén az eszköz valószínűsíthetően nem jelentős. Kiegészítő melléklet

5 A 100 E Ft értéket meg nem haladó összegben beszerzett eszközök értékcsökkenését a társaság egy összegben elszámolja. Ha az eszközök hasznosítási körülményeiben olyan esemény következik be, amely az eszköz használati idejére meghatározó jelentőségű, akkor lehetőség van a leírási kulcs megváltoztatására. Értékelési eljárások a mérlegkészítés során Az eszközök és források értékelése a mérleg egyes sorainak jelölésével és sorrendjében történik. A társaság évtől, a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenésének elhatárolt ellentételezését - a törvényi változással összhangban - nem a Rendkívüli bevételek, hanem az Egyéb bevételek között mutatja ki. A Lekötött tartalékban a törvény által szabályozott módon meghatározott összeg került kimutatásra. Az eszközök-források korábbi évek szerinti értékelési módjától a társaság a év során főkönyvében nem tért el, a szabályzatok a Számviteli Törvény előírásaitól eltérő értékelési módot nem írnak elő. A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt. A társaság Számviteli Politikájának megfelelően követeléseit és kötelezettségeit az üzleti partnerekkel egyeztetett nyilvántartási értéken vette figyelembe, a december 31-én devizában fennálló követeléseit a Magyar Nemzeti Bank december 31-i árfolyamán értékelte. Társaságunk önellenőrzéskor az alábbiak szerint jár el a hibahatárok megállapításánál: - jelentős összegű a hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint; - megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen (20% növekedést vagy csökkenést okozva) megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek év folyamán a társaság ill. az adóhatóság ilyen hibát nem tárt fel. Kiegészítő melléklet

6 A. Befektetett eszközök A befektetett eszközök a nyilvántartásba vételkor a beszerzési értéken kerültek értékelésre, a saját előállítású befektetett eszközök aktiválása az előállítási költségük (közvetlen önköltség) összegében történt. I. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK könyvszerinti nettó értéke: E Ft (1.a. sz. melléklet). Megnevezés Előző év Tárgyév Változás (+,-) Változás (%) Immateriális javak összesen ,5 Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,1 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ,6 Vagyoni értékű jogok ,5 Szellemi termékek ,2 Befejezetlen kísérleti fejlesztés ,7 Az alapítás-átszervezés aktivált állománya 5 éven belüli leírással amortizálódik, december 31-i állapot könyv szerinti nettó értéke E Ft. Az 1.a. sz. melléklet szerint a kísérleti-fejlesztés aktivált értékének változása az alábbiak szerint alakult: Bruttó érték Nyitó Aktiválás (+) 0 Selejtezés (-) Záró állomány Értékcsökkenés Nyitó Növekedés (+) Terven felüli értékcsökkenés Selejtezés (-) Záró állomány Nettó érték Kiegészítő melléklet

7 04/a Befejezetlen kísérleti fejlesztésből selejtezés történt. A megváltozott piaci helyzet révén évtől a kísérleti fejlesztések bevételben történő megtérülése nem realizálható, így az óvatosság elvének eleget téve selejtezésre kerültek. Befejezetlen K+F alakulása Befejezetlen K+F ebből Nemzeti K+F-hez kapcsolódó ebből EU keretprogram Vagyoni értékű jogok A vagyoni értékű jogok között elsősorban vásárolt szoftverek szerepelnek, értéke E Ft. 06. Szellemi termékek A szellemi termékek állománya E Ft a beszámolási időszakban. A jelentős növekedés egy új beszerzés miatt következett be, tárgya a kémiai-biológiai-fizikai szennyezőanyag mentesítés tudományos alapjainak meghatározása, amely a kármentesítési és környezetvédelmi tevékenységünk során hasznosul. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök minősítése a Számviteli Törvény előírásai szerinti, értékelésük a bruttó érték és az értékcsökkenés különbözeteként nettó értéken történik (1.b. sz. melléklet). Megnevezés Változás (+,-) Változás (%) Tárgyi eszköz összesen ,7 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,7 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,9 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,5 Beruházások, felújítások A tárgyi eszközök főkönyvi számlákkal történő egyeztetése havonként, illetve az éves zárlati munkák során kötelezően megtörténik. Az analitikus nyilvántartás a LIBRA 3s rendszerhez kapcsolódó TE modulban valósul meg. 15. Beruházások, felújítások A beruházások főkönyvi számlacsoportban a még üzembe nem helyezett, beszerzett, továbbá a saját vállalkozásban előállított beruházási teljesítmények szerepelnek. A vásárolt eszközök számla szerinti értékkel, a saját teljesítmények közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre. Kiegészítő melléklet

8 Az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint elszámolt értékcsökkenésük változását az 1., 1.a., és 1.b. sz. melléklet szemlélteti. A társaság immobil készleteit tudatosan leépítette. A 0 -as számlaosztályban ezekből nyilvántartott eszközök három csoportra oszthatók. Azokra, amelyeknek értékcsökkenését a társaság korábban már elszámolta, azokra, amelyeket a Számviteli Törvény évi módosítása előtt térítés nélkül kapott, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumtól (jogelőd a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) üzemeltetésre átvett eszközökre. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A társaság befektetéseit a 2. sz. melléklet mutatja be. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Készleteink mérleg szerinti értéke december 31-én E FT, ebből a legjelentősebb tétel az áruk mérleg soron található E Ft értékben, amely közvetített szolgáltatást tartalmaz. II. KÖVETELÉSEK 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Összes követelés Határidőn belüli követelés Határidőn túli követelés éven túli Összes határidőn túli követelés A határidőn belüli követelésből 562,5 millió Ft a Duna hajózhatóság című nagyprojektünkhöz kapcsolódik, amelynek pénzügyi teljesítése 2011 februárjában meg is történt. Követelésekre a vevő, az adós egyedi minősítése alapján számoltunk el értékvesztést, évben összesen E Ft értékben. Leányvállalatunkkal szemben követelésünk nem volt. Kiegészítő melléklet

9 40. Egyéb követelések Megnevezés Illetményelőleg Munkavállalók egyéb tartozásai Lakáskölcsön Folyamatos teljesítésű szolgáltatások ÁFA-ja Előleg ÁFA követelés 0 23 OTP követelés 0 37 OEP által teljesített kifiz Kincstárjegy átutalt különbözete 0 6 Költségvetési támogatás 6 0 Magánnyugdíjpénztári túlfizetés 0 6 Egyéb ÁFA követelés ÖSSZESEN III. ÉRTÉKPAPÍROK december 31-én forgatási hitelviszonyt megtestesítő célú értékpapír a társaság tulajdonában nincs. IV. PÉNZESZKÖZÖK Számlavezető pénzintézeteink: Magyar Államkincstár MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Társaságunk december 31-i készpénz és bankbetét állománya E Ft. C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás Bevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások elhatárolása Kiegészítő melléklet

10 Aktív időbeli elhatárolás részletezése S.sz. Bevételek elhatárolása Bérleti, üzemeltetési díj Kamat Diszkont kincstárjegy árf. kül Körvizsgálat bevétele Közhasznú támogatás Tanfolyam bevétele Magán telefon befizetés Bevételek elhatárolása ( ) S.sz. Költségek, ráfordítások elhatárolása Tagdíj Biztosítási díj Előfizetés Hirdetés Telefon előfizetés Közüzemi díjak Karbantartási díj Helyi utazási bérlet Költségek, ráfordítások ( ) D. Saját tőke alakulása A saját tőke alakulása évben Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A saját tőke elemeinek változását a 3. sz. mellékelt tartalmazza. Kiegészítő melléklet

11 Eredménytartalékból a lekötött tartalékba E Ft került átvezetésre, ebből kutatás, kísérleti fejlesztés le nem írt értéke E Ft, befejezetlen kutatás, kísérleti fejlesztés E Ft az alapítás átszervezés le nem írt értéke E Ft. A 4 sz. melléklet a lekötött tartalék részletes bemutatását tartalmazza. Külföldi pénzértékre szóló pénzeszközök, követelések, valamint a kötelezettségek forintra történő átszámításakor a társaságnál jelentősnek minősülő értékelési különbözet nem keletkezett. E. Céltartalék Társaságunk évben három témában összesen E Ft céltartalékot képzett. Ebből E Ft összegben a 2011-ben befejeződő Duna hajózhatóság című nagyprojektünk kapcsán előálló garanciális kötelezettségünk fedezetéről gondoskodik, E Ft a januárjában bekövetkezett vezetőváltásra nyújt anyagi fedezetet, E Ft pedig a központi épület hasznosításának feltételéül szolgáló időszakos karbantartás várható költségeit fedezi. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Társaságunknak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK december 31-i állapot szerint társaságunknak 112 E Ft hosszúlejáratú kötelezettsége van, amely a bérlők által kaucióként fizetett bérleti díj előlegét tartalmazza. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A rövid lejáratú kötelezettségek december 31-i állapot szerinti értéke E Ft, ebből 89. Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitel E Ft. Társaságunk decemberében az MKB Bank Zrt.-vel december 20-i lejárattal 75 M Ft értékben rulírozó folyószámlahitel szerződést kötött. A rendelkezésre tartott keretből a fordulónapon E Ft-ot vettünk igénybe. 90. Vevőktől kapott előleg Vevőktől kapott előleg E Ft, amely az előlegként finanszírozott pályázati összegeket tartalmazza. Kiegészítő melléklet

12 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Összes kötelezettség Határidőn belüli kötelezettség Határidőn túli kötelezettség éven túli Határidőn túli kötelezettség összesen: A társaság a korábbi években keletkező kötelezettségeit teljesítette, 1 éven túli ilyen tartozása nincs. Társaságunk a szállítói kötelezettségeit a mérlegkészítés időpontjáig rendezte. 93. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon leányvállalatunkkal szemben 124 E Ft kötelezettség áll fenn. 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Munkabér elszámolás Érdekképviseleti tagdíj Munkavállalói letiltás Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés Hosszúlejáratú kötelezettségből elszámolás (bérleti díj) Adók és egyéb járulékok Folyamatos teljesítésű szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb ÖSSZESEN G. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolás Bevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Kiegészítő melléklet

13 Passzív időbeli elhatárolás részletezése Bevételek elhatárolása Még el nem számolt támogatás (közhasznú) Körvizsgálat bevétele (vállalkozási) Tanfolyami bevétel (vállalkozási) Összesen Költségek, ráfordítások elhatárolása Közüzemi számlák 3 0 Bankköltség Szolgáltatási költség Hitelkamat 0 9 Egyéb költség 0 3 Vezetői prémium és járulékai Összesen Halasztott bevételek Fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközök Térítés nélküli, fellelt eszközök Összesen Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés, kötelezettség Követelés leányvállalattól 0 0 Rövid lejáratú kötelezettség leányvállalattal szemben Nulla értéken nyilvántartott eszközök bruttó értékének alakulása Ajándékba kapott eszközök Ft alatti kis értékű eszközök Nulla értékre leíródott eszközök Térítés nélkül átvett kis értékű eszközök Üzemeltetésre átvett eszközök, szoftverek Összesen Kiegészítő melléklet

14 Támogatásból beszerzett eszközök Számítástechnikai eszközök Összesen Támogatásból beszerzett eszközök forrása SEE program (DMCSEE 1 ) EU 708 program (ENVIROGRID 2 ) Összesen Az értékesítés árbevételének megoszlása Értékesítés nettó árbevétele piaci részesedés szerint E Ft % E Ft % Belföld , ,7 Külföld , ,3 ÖSSZESEN , ,0 Külföldről Európa A bevétel megbízók szerinti alakulását az 5. sz. melléklet mutatja be részletesen. A társaság év során több pályázaton nyert támogatást, elszámolási kötelezettséggel, melyet a törvényi előírás szerint egyéb, ill. rendkívüli bevételként kell elszámolni. Megnevezés Megítélt támogatás Folyósított támogatás Közhasznú szerződések* Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal KSH támogatás EU támogatás Összesen *A 6. sz. melléklet részletesen mutatja be az elszámolást. 1 Dél-kelet Európai Aszályközpont 2 A fenntartható fejlődést elősegítő, megfigyelő és értékelő rendszer kiépítése és fejlesztése a Fekete- tenger vízgyűjtőjén Kiegészítő melléklet

15 Kapcsolt vállalkozás által nyújtott szolgáltatás Megnevezés Nettó összeg Nettó összeg VITUKI Szolgáltató Kft Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségekre a társaság céltartalékot nem képzett. 3. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az üzleti terv célkitűzéseit társaságunk az alábbiak szerint valósította meg: Megnevezés évi terv E Ft évi tény E Ft Index tény/terv (%) Értékesítés nettó árbevétele ,6 Aktivált saját teljesítmények értéke ,5 Egyéb bevételek ,5 Anyagjellegű ráfordítások ,5 Személyi jellegű ráfordítások* ,1 Értékcsökkenési leírás ,7 Egyéb ráfordítások ,4 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,8 Pénzügyi műveletek bevételei ,6 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,8 Pénzügyi műveletek eredménye ,6 Szokásos vállalkozási eredmény ,9 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény ,9 *A személyi jellegű ráfordítás tartalmazza a költségként és passzív időbeli elhatárolásként számba vett vezetői prémiumot. A 7. sz. melléklet a költségek közül kiemelve az igénybevett szolgáltatásokat szemlélteti. Ezen melléklet tartalmazza a K+F költségek alakulását is. A 8. sz. melléklet a társaság különböző költségeit és ráfordításait ill. azok változását cél szerinti és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban mutatja be. Kiegészítő melléklet

16 A 9. sz. melléklet az Egyéb bevételek, a 10. sz. melléklet az Egyéb ráfordítások, 11. sz. melléklet pedig a Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások részletezését tartalmazza. A 12. sz. melléklet az elszámolt értékvesztéseket részletezi ben a vevő követelésekre E Ft értékvesztést számoltunk el. Az immateriális javak elszámolt terven felüli amortizációja E Ft, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése pedig E Ft. Az immateriális javak terven felüli amortizációja: a befejezetlen K+F selejtezését E Ft-ot, illetve a már aktivált javak selejtezésének terven felüli értékcsökkenését E Ft-ot mutatja, mely összesen: E Ft. A tárgyi eszközök terven felüli amortizációja: a befejezetlen beruházás selejtezését E Ft, valamint a már aktivált eszközök terven felüli értékcsökkenését E Ft-ot mutatja, mely összesen E Ft. A társaság adózás előtti eredménye én E Ft. A társasági és osztalék adóról szóló törvény értelmében az alábbi adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételekkel kellett elszámolni: Adózás előtti eredményt növelő tételek Megnevezés Összeg Céltartalékképzés Adóévben tervszerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költség Megállapított bírság 205 Követelésre elszámolt értékvesztés Adóellenőrzésnél megállapított költség/ráfordítás Összesen Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Megnevezés Összeg Negatív adóalapból leírt összeg Tervszerinti értékcsökkenési leírás, és kivezetéskori nyilvántartási érték K+F közvetlen költsége Adóellenőrzésnél megállapított költség/ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg Összesen Társaságunk i állapot szerinti negatív adóalapjának értéke E Ft. Társaságunknak a évi üzleti tevékenysége alapján adófizetési kötelezettsége nincs. Az adózott eredmény E Ft megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel, mely a következő év nyitásakor az elkülönítetten vezetett közhasznú és vállalkozási eredménytartalék számlákra kerül átvezetésre. Kiegészítő melléklet

17 4. LÉTSZÁM ADATOK A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2009-ben 226 fő, 2010-ben 209 fő. Ebből a fizikai teljes munkaidős állománycsoportba 18 fő, a szellemi teljes munkaidős állománycsoportba a menedzsmentet is ideszámítva 167 fő. A részfoglalkozásban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 24 fő volt. A bérköltség megoszlása Megnevezés év év Tudományos (menedzsmenttel) Egyéb műszaki, gazdasági NEM FIZIKAI ÖSSZESEN Fizikai Részmunkaidős, nyugdíjas Állományon kívüli Összesen A munkabér részletes adatai tartalmazzák a költségként és passzív időbeli elhatárolásként számba vett vezetői prémiumot, amelynek összege évben E Ft. A felügyelő bizottsági tagok és az ügyvezetés üzleti évben végzett tevékenysége után járó összeg: Felügyelő Bizottság Ügyvezetés Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság tagjai részére a társaság előleget, kölcsönt nem folyósított. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza. A NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. szerződés szerinti könyvvizsgálati díja E Ft + ÁFA a üzleti évre. Szociális jóléti célú felhasználás Üdülők fenntartása Segély Kulturális Cafetéria - étkezési hozzájárulás egyéb Munkaruha, védőruha Üzemorvosi rendelő Összesen Kiegészítő melléklet

18 5. A TÁRSASÁG GAZDASÁGI, VAGYONI, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Társaságunk évi üzletmenete kedvezőtlenül alakult, a várakozástól messze elmaradt. A gazdálkodási, tevékenységi, jövedelmezőségi, pénzügyi mutatók többsége romlott, ezeket részletesen a sz. mellékletek tartalmazzák. 6. TÁMOGATÁSOK Az egyéb bevételből a támogatás alakulását a 21. sz. melléklet részletezi. 7. JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK A társaság 2010-ben jövőbeni kötelezettségére való tekintettel E Ft, várható kötelezettségre E Ft céltartalékot képzett. Ennek részletezése a 10. oldalon található. 8. KÖRNYEZETVÉDELEM A társaság környezetvédelemmel kapcsolatos teendőit a 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízott látja el. A környezetvédelmi megbízott figyelemmel kíséri a környezetvédelmi jogszabályokat és végrehajtja illetve hajtatja az abban foglaltakat. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs. A társaságnál évben keletkezett környezetkárosító anyagok mennyiségét és forgalmát a 22. sz. mellékleten mutatjuk be. Budapest, április 11. Kóthay László ügyvezető igazgató Kiegészítő melléklet

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

2013. december 31. Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló

2013. december 31. Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 9 0 1 1 0 8 4 9 4 1 2 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma MAGYAR ASZTRONAUTIKAI TÁRSASÁG "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." 2013. december 31. Közhasznú Egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2014. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2014. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve

13. A tartalom elsődlegessége a formával szemben elve. 14. Az időbeli elhatárolás elve Az egyedi értékelés elve sajátos érvényesülésére figyelmet kell szentelni a számviteli törvény végrehajtási rendeletének 31/A. -a szerinti egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések esetében.

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Készítette: Dr. Király Eszter Gazdasági vezető Budapest, 2013. április Tartalomjegyzék I. A Magyar Úszó Szövetség mint Kiemelten közhasznú egyéb szervezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2009. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához

Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY. 2009. évi. Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához Kiegészítő melléklet és Közhasznú jelentés A FEHÉRVÁR TRAVEL KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2009. évi Egyéb szervezetek közhasznú beszámolójához 1. Az alapítvány bemutatása Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója. 2013. év Statisztikai számjel: 18678369-9491-569-13 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013. év Váci Baptista Misszió Alapítvány 2600 Vác, Mentős köz 1. Vác,

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 1 5 0 4 1-1 - 0 2 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011. év Pécsi Operáért Alapítvány 7621 Pécs, Perczel u. 17. Kelt: Pécs, 2012. 05. 30....

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi. éves beszámolóhoz. Orbán & Pozsonyi Capital Management Zrt. 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 2089 Telki, Öreghegyi út 6/a. Adószám: 14024902-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040938 KSH: 14024902662911413 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi éves beszámolóhoz Telki, 2011.05.24. Készült a Forint-Soft Kft Kiegészítő

Részletesebben