VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE"

Átírás

1 VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székhely: H-1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. Postacím: H-1453 Budapest, Pf.27. Hungary Telefon: (36-1) ; (36-1) Telefax: (36-1) Internet:http://www.vituki.hu Cégj. szám: Nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

2 1. A TÁRSASÁG ADATAINAK ISMERTETÉSE A társaság cégneve: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített neve: VITUKI Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. A társaság fióktelepe: 2900 Komárom, Jedlik u. 8. A társaság levélcíme: 1453 Budapest, Pf.: 27. A társaság cégjegyzékszáma: A társaság adószáma: A társaság törzstőkéje: E Ft A társaság éves forgalma: ~ M Ft A társaság közhasznú fokozata: kiemelten közhasznú A társaság rövid bemutatása A társaság alakulásának előzményei: A VITUKI Kht.-t a Cégbíróság szeptember 1-én jegyezte be a VITUKI Rt. általános jogutódjaként év elején a VITUKI Kht. átalakult nonprofit korlátolt felelősségű társasággá, melyet a Cégbíróság február 23-án VITUKI Nonprofit Kft.-ként jegyezett be. A társaság alapítója: a Magyar Állam, a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.) útján a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács gyakorolja. A társaság éves beszámolójának papírformában megjelenített dokumentumai megtekinthetők a társaság székhelyén az 1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1. VIII. emelet 811. sz. alatti helyiségében, elektronikus formában a társaság honlapján a oldalon érhető el. A társaság első számú vezetője Kari Attila, azt követően január 19-től Kóthay László ügyvezető igazgató. A működést háromtagú Felügyelőbizottság felügyeli: Dr. Károlyi Csaba - elnök, Kerekesné Steindl Zsuzsa dr., Tichy-Rács József - munkavállalók által választott. A társaság fő tevékenysége: Egyéb természettudományi kutatás, fejlesztés Főbb közhasznú tevékenységei: vízrajzi szolgálat, hidrológia-hidrogeológia, hidraulika, hidrobiológia-hidrokémia, természetvédelem, vízgazdálkodás szakágazati döntés-előkészítés, szakértés, tanácsadás környezetvédelmi, természetvédelmi szakágazati döntés-előkészítés, szakértés, tanácsadás Kiegészítő melléklet

3 A vízgazdálkodás területén a társaság az országban egyedüliként több tudományterületet összefogó kutatóbázis. Közhasznú tevékenységét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal 2004 őszén kötött keretszerződés alapozza meg. A társaság részére folyósított támogatások felhasználásáról a VITUKI Nonprofit Kft évi Közhasznúsági Jelentésében számol be részletesen, melyet a nyilvánosság elé is tár az interneten a elérhetőségen. A társaság a Világgazdaság című folyóiratban jelenteti meg az éves beszámolóját, ezzel téve eleget közzétételi kötelezettségének. 2. SZÁMVITELI POLITIKA Társaságunk a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségének, valamint a társasági és közérdekű információs rendszer kiszolgálásának a kettős könyvvitel vezetésével tesz eleget. Az üzletmenet során a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, az azokban bekövetkezett változásokról éves beszámolót készít. A számvitelről szóló évi C. törvény 117 (1) bekezdése alapján konszolidált éves beszámoló készítése nem szükséges. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel, az üzleti év mérleg fordulónapja a tárgyév utolsó naptári napja, a mérleg készítés időpontja március 12. Az eszközök és források bemutatása mérleg elrendezésű A típusú, az eszközök fordított likviditási, a források pedig fordított lejárati sorrendűek. A mérleg számviteli törvény szerinti tagolásán túl - élve a törvényben adott lehetőséggel - a Mérleg Eszköz tábláját az I. Immateriális javak eszközcsoporton belül 04/a sorral bővítjük, ahol a befejezetlen K+F értéket tüntetjük fel. Ennek alapvető indoka a különböző K+F sikeres megvalósítása során létrejövő szellemi termékek teljesítmény-értékének bemutatása. Az arab számmal jelzett tételeket egy-egy csoporton belül nem vonjuk össze, mint ahogy azokat az arab számmal jelzett sorokat sem hagyjuk el, amelyeknél adat sem az előző évben, sem a tárgy évben nem szerepel. Az eredmény kimutatásunkat Forgalmi költség eljárással A típus szerint mutatjuk be, de a szintén A típusú, Összköltség eljárással készített eredmény kimutatás is része az éves beszámolónak. A társaság a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendeletben előírt sajátos beszámolót is elkészíti. A társaság értékhelyesbítéssel nem él, értékelési tartalékot nem képez. Alkalmazott társasági szabályzatok: Számviteli Politika és Értékelési Rend Számlarend Önköltségszámítási Szabályzat Leltározási Szabályzat Pénztárkezelési Szabályzat Kiegészítő melléklet

4 Társaságunknál a törvény előírása alapján a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. (azonosító szám: ) 1025 Budapest, Vihorlát u. 14. Czibulkáné dr. Németh Emília hites könyvvizsgáló (azonosító száma ) Az éves beszámoló és üzleti jelentés aláírója: Kóthay László ügyvezető igazgató 4032 Debrecen, Kodály Zoltán u. 14. I. em. 8. A társaság ügyvezetője január 19-ig Kari Attila ügyvezető igazgató 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 52. II.5. A számviteli rendért felelős vezető január 31-ig Németh Eszter gazdasági igazgató 2800 Tatabánya, Hadsereg u február 1-től Gregorné Tóth Erika mb. gazdasági igazgató 1124 Budapest, Liptó u. 10. A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy január 31-ig Gregorné Tóth Erika pénzügyi és számviteli osztályvezető (reg. szám: ) 1124 Budapest, Liptó u. 10. Főkönyv- és analitikus nyilvántartás kiemelt kapcsolata Társaságunk a LIBRA 3s integrált számítógépes információs rendszeren belüli modulokban oldja meg a főkönyvi, vevő-, szállító folyószámla, és a tárgyi eszköznyilvántartást, a bér- és társadalombiztosítás, anyag és készletgazdálkodás, az üzemanyag és menetlevél, a villamos energia költség feldolgozás, munkaruha-nyilvántartás analitikája külön történik, havonkénti főkönyvi feladással. Társaságunk költségkönyvelése elsődlegesen a 6 7. számlaosztályban történik, de másodlagosan az 5-ös számlaosztályban költség nemenként is nyilvántartjuk a költségeket. A LIBRA 3s integrált számítógépes információs rendszerhez közvetlenül kapcsolódik a ArtIcle szerződés nyilvántartó program, amelyek együttesen lehetővé teszik a kontrolling rendszer működését. Értékcsökkenés Az eszközök besorolását a befektetett eszköz ill. forgóeszköz közé a társaság a várható használati idő alapján határozza meg. Az immateriális javak, tárgyi eszközök amortizációs kulcsainak megállapítása és az értékcsökkenés elszámolása a várható élettartamot figyelembe véve lineáris módszerrel történik, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A számítás alapja a bruttó érték. A műszakilag indokolt maradványértéket is nyilvántartjuk. A maradványérték 0, ha a várható hasznos időtartam végén az eszköz valószínűsíthetően nem jelentős. Kiegészítő melléklet

5 A 100 E Ft értéket meg nem haladó összegben beszerzett eszközök értékcsökkenését a társaság egy összegben elszámolja. Ha az eszközök hasznosítási körülményeiben olyan esemény következik be, amely az eszköz használati idejére meghatározó jelentőségű, akkor lehetőség van a leírási kulcs megváltoztatására. Értékelési eljárások a mérlegkészítés során Az eszközök és források értékelése a mérleg egyes sorainak jelölésével és sorrendjében történik. A társaság évtől, a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenésének elhatárolt ellentételezését - a törvényi változással összhangban - nem a Rendkívüli bevételek, hanem az Egyéb bevételek között mutatja ki. A Lekötött tartalékban a törvény által szabályozott módon meghatározott összeg került kimutatásra. Az eszközök-források korábbi évek szerinti értékelési módjától a társaság a év során főkönyvében nem tért el, a szabályzatok a Számviteli Törvény előírásaitól eltérő értékelési módot nem írnak elő. A beszámoló elkészítése során az alapelvek betartása változatlanul fennállt. A társaság Számviteli Politikájának megfelelően követeléseit és kötelezettségeit az üzleti partnerekkel egyeztetett nyilvántartási értéken vette figyelembe, a december 31-én devizában fennálló követeléseit a Magyar Nemzeti Bank december 31-i árfolyamán értékelte. Társaságunk önellenőrzéskor az alábbiak szerint jár el a hibahatárok megállapításánál: - jelentős összegű a hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint; - megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen (20% növekedést vagy csökkenést okozva) megváltoztatja, és ezért a már közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztőek év folyamán a társaság ill. az adóhatóság ilyen hibát nem tárt fel. Kiegészítő melléklet

6 A. Befektetett eszközök A befektetett eszközök a nyilvántartásba vételkor a beszerzési értéken kerültek értékelésre, a saját előállítású befektetett eszközök aktiválása az előállítási költségük (közvetlen önköltség) összegében történt. I. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK könyvszerinti nettó értéke: E Ft (1.a. sz. melléklet). Megnevezés Előző év Tárgyév Változás (+,-) Változás (%) Immateriális javak összesen ,5 Alapítás-átszervezés aktivált értéke ,1 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke ,6 Vagyoni értékű jogok ,5 Szellemi termékek ,2 Befejezetlen kísérleti fejlesztés ,7 Az alapítás-átszervezés aktivált állománya 5 éven belüli leírással amortizálódik, december 31-i állapot könyv szerinti nettó értéke E Ft. Az 1.a. sz. melléklet szerint a kísérleti-fejlesztés aktivált értékének változása az alábbiak szerint alakult: Bruttó érték Nyitó Aktiválás (+) 0 Selejtezés (-) Záró állomány Értékcsökkenés Nyitó Növekedés (+) Terven felüli értékcsökkenés Selejtezés (-) Záró állomány Nettó érték Kiegészítő melléklet

7 04/a Befejezetlen kísérleti fejlesztésből selejtezés történt. A megváltozott piaci helyzet révén évtől a kísérleti fejlesztések bevételben történő megtérülése nem realizálható, így az óvatosság elvének eleget téve selejtezésre kerültek. Befejezetlen K+F alakulása Befejezetlen K+F ebből Nemzeti K+F-hez kapcsolódó ebből EU keretprogram Vagyoni értékű jogok A vagyoni értékű jogok között elsősorban vásárolt szoftverek szerepelnek, értéke E Ft. 06. Szellemi termékek A szellemi termékek állománya E Ft a beszámolási időszakban. A jelentős növekedés egy új beszerzés miatt következett be, tárgya a kémiai-biológiai-fizikai szennyezőanyag mentesítés tudományos alapjainak meghatározása, amely a kármentesítési és környezetvédelmi tevékenységünk során hasznosul. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök minősítése a Számviteli Törvény előírásai szerinti, értékelésük a bruttó érték és az értékcsökkenés különbözeteként nettó értéken történik (1.b. sz. melléklet). Megnevezés Változás (+,-) Változás (%) Tárgyi eszköz összesen ,7 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,7 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,9 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,5 Beruházások, felújítások A tárgyi eszközök főkönyvi számlákkal történő egyeztetése havonként, illetve az éves zárlati munkák során kötelezően megtörténik. Az analitikus nyilvántartás a LIBRA 3s rendszerhez kapcsolódó TE modulban valósul meg. 15. Beruházások, felújítások A beruházások főkönyvi számlacsoportban a még üzembe nem helyezett, beszerzett, továbbá a saját vállalkozásban előállított beruházási teljesítmények szerepelnek. A vásárolt eszközök számla szerinti értékkel, a saját teljesítmények közvetlen önköltségen kerülnek értékelésre. Kiegészítő melléklet

8 Az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint elszámolt értékcsökkenésük változását az 1., 1.a., és 1.b. sz. melléklet szemlélteti. A társaság immobil készleteit tudatosan leépítette. A 0 -as számlaosztályban ezekből nyilvántartott eszközök három csoportra oszthatók. Azokra, amelyeknek értékcsökkenését a társaság korábban már elszámolta, azokra, amelyeket a Számviteli Törvény évi módosítása előtt térítés nélkül kapott, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumtól (jogelőd a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) üzemeltetésre átvett eszközökre. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A társaság befektetéseit a 2. sz. melléklet mutatja be. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Készleteink mérleg szerinti értéke december 31-én E FT, ebből a legjelentősebb tétel az áruk mérleg soron található E Ft értékben, amely közvetített szolgáltatást tartalmaz. II. KÖVETELÉSEK 36. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Összes követelés Határidőn belüli követelés Határidőn túli követelés éven túli Összes határidőn túli követelés A határidőn belüli követelésből 562,5 millió Ft a Duna hajózhatóság című nagyprojektünkhöz kapcsolódik, amelynek pénzügyi teljesítése 2011 februárjában meg is történt. Követelésekre a vevő, az adós egyedi minősítése alapján számoltunk el értékvesztést, évben összesen E Ft értékben. Leányvállalatunkkal szemben követelésünk nem volt. Kiegészítő melléklet

9 40. Egyéb követelések Megnevezés Illetményelőleg Munkavállalók egyéb tartozásai Lakáskölcsön Folyamatos teljesítésű szolgáltatások ÁFA-ja Előleg ÁFA követelés 0 23 OTP követelés 0 37 OEP által teljesített kifiz Kincstárjegy átutalt különbözete 0 6 Költségvetési támogatás 6 0 Magánnyugdíjpénztári túlfizetés 0 6 Egyéb ÁFA követelés ÖSSZESEN III. ÉRTÉKPAPÍROK december 31-én forgatási hitelviszonyt megtestesítő célú értékpapír a társaság tulajdonában nincs. IV. PÉNZESZKÖZÖK Számlavezető pénzintézeteink: Magyar Államkincstár MKB Bank Zrt. OTP Bank Nyrt. Társaságunk december 31-i készpénz és bankbetét állománya E Ft. C. Aktív időbeli elhatárolások Aktív időbeli elhatárolás Bevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások elhatárolása Kiegészítő melléklet

10 Aktív időbeli elhatárolás részletezése S.sz. Bevételek elhatárolása Bérleti, üzemeltetési díj Kamat Diszkont kincstárjegy árf. kül Körvizsgálat bevétele Közhasznú támogatás Tanfolyam bevétele Magán telefon befizetés Bevételek elhatárolása ( ) S.sz. Költségek, ráfordítások elhatárolása Tagdíj Biztosítási díj Előfizetés Hirdetés Telefon előfizetés Közüzemi díjak Karbantartási díj Helyi utazási bérlet Költségek, ráfordítások ( ) D. Saját tőke alakulása A saját tőke alakulása évben Megnevezés Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tőke A saját tőke elemeinek változását a 3. sz. mellékelt tartalmazza. Kiegészítő melléklet

11 Eredménytartalékból a lekötött tartalékba E Ft került átvezetésre, ebből kutatás, kísérleti fejlesztés le nem írt értéke E Ft, befejezetlen kutatás, kísérleti fejlesztés E Ft az alapítás átszervezés le nem írt értéke E Ft. A 4 sz. melléklet a lekötött tartalék részletes bemutatását tartalmazza. Külföldi pénzértékre szóló pénzeszközök, követelések, valamint a kötelezettségek forintra történő átszámításakor a társaságnál jelentősnek minősülő értékelési különbözet nem keletkezett. E. Céltartalék Társaságunk évben három témában összesen E Ft céltartalékot képzett. Ebből E Ft összegben a 2011-ben befejeződő Duna hajózhatóság című nagyprojektünk kapcsán előálló garanciális kötelezettségünk fedezetéről gondoskodik, E Ft a januárjában bekövetkezett vezetőváltásra nyújt anyagi fedezetet, E Ft pedig a központi épület hasznosításának feltételéül szolgáló időszakos karbantartás várható költségeit fedezi. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Társaságunknak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK december 31-i állapot szerint társaságunknak 112 E Ft hosszúlejáratú kötelezettsége van, amely a bérlők által kaucióként fizetett bérleti díj előlegét tartalmazza. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A rövid lejáratú kötelezettségek december 31-i állapot szerinti értéke E Ft, ebből 89. Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitel E Ft. Társaságunk decemberében az MKB Bank Zrt.-vel december 20-i lejárattal 75 M Ft értékben rulírozó folyószámlahitel szerződést kötött. A rendelkezésre tartott keretből a fordulónapon E Ft-ot vettünk igénybe. 90. Vevőktől kapott előleg Vevőktől kapott előleg E Ft, amely az előlegként finanszírozott pályázati összegeket tartalmazza. Kiegészítő melléklet

12 91. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Összes kötelezettség Határidőn belüli kötelezettség Határidőn túli kötelezettség éven túli Határidőn túli kötelezettség összesen: A társaság a korábbi években keletkező kötelezettségeit teljesítette, 1 éven túli ilyen tartozása nincs. Társaságunk a szállítói kötelezettségeit a mérlegkészítés időpontjáig rendezte. 93. Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon leányvállalatunkkal szemben 124 E Ft kötelezettség áll fenn. 95. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Munkabér elszámolás Érdekképviseleti tagdíj Munkavállalói letiltás Önkéntes nyugdíjpénztári befizetés Hosszúlejáratú kötelezettségből elszámolás (bérleti díj) Adók és egyéb járulékok Folyamatos teljesítésű szolgáltatások ÁFA-ja Egyéb ÖSSZESEN G. Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolás Bevételek elhatárolása Költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Kiegészítő melléklet

13 Passzív időbeli elhatárolás részletezése Bevételek elhatárolása Még el nem számolt támogatás (közhasznú) Körvizsgálat bevétele (vállalkozási) Tanfolyami bevétel (vállalkozási) Összesen Költségek, ráfordítások elhatárolása Közüzemi számlák 3 0 Bankköltség Szolgáltatási költség Hitelkamat 0 9 Egyéb költség 0 3 Vezetői prémium és járulékai Összesen Halasztott bevételek Fejlesztési támogatás terhére beszerzett eszközök Térítés nélküli, fellelt eszközök Összesen Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés, kötelezettség Követelés leányvállalattól 0 0 Rövid lejáratú kötelezettség leányvállalattal szemben Nulla értéken nyilvántartott eszközök bruttó értékének alakulása Ajándékba kapott eszközök Ft alatti kis értékű eszközök Nulla értékre leíródott eszközök Térítés nélkül átvett kis értékű eszközök Üzemeltetésre átvett eszközök, szoftverek Összesen Kiegészítő melléklet

14 Támogatásból beszerzett eszközök Számítástechnikai eszközök Összesen Támogatásból beszerzett eszközök forrása SEE program (DMCSEE 1 ) EU 708 program (ENVIROGRID 2 ) Összesen Az értékesítés árbevételének megoszlása Értékesítés nettó árbevétele piaci részesedés szerint E Ft % E Ft % Belföld , ,7 Külföld , ,3 ÖSSZESEN , ,0 Külföldről Európa A bevétel megbízók szerinti alakulását az 5. sz. melléklet mutatja be részletesen. A társaság év során több pályázaton nyert támogatást, elszámolási kötelezettséggel, melyet a törvényi előírás szerint egyéb, ill. rendkívüli bevételként kell elszámolni. Megnevezés Megítélt támogatás Folyósított támogatás Közhasznú szerződések* Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal KSH támogatás EU támogatás Összesen *A 6. sz. melléklet részletesen mutatja be az elszámolást. 1 Dél-kelet Európai Aszályközpont 2 A fenntartható fejlődést elősegítő, megfigyelő és értékelő rendszer kiépítése és fejlesztése a Fekete- tenger vízgyűjtőjén Kiegészítő melléklet

15 Kapcsolt vállalkozás által nyújtott szolgáltatás Megnevezés Nettó összeg Nettó összeg VITUKI Szolgáltató Kft Kapcsolt vállalkozással szemben fennálló kötelezettségekre a társaság céltartalékot nem képzett. 3. EREDMÉNYKIMUTATÁS Az üzleti terv célkitűzéseit társaságunk az alábbiak szerint valósította meg: Megnevezés évi terv E Ft évi tény E Ft Index tény/terv (%) Értékesítés nettó árbevétele ,6 Aktivált saját teljesítmények értéke ,5 Egyéb bevételek ,5 Anyagjellegű ráfordítások ,5 Személyi jellegű ráfordítások* ,1 Értékcsökkenési leírás ,7 Egyéb ráfordítások ,4 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,8 Pénzügyi műveletek bevételei ,6 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,8 Pénzügyi műveletek eredménye ,6 Szokásos vállalkozási eredmény ,9 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény ,9 *A személyi jellegű ráfordítás tartalmazza a költségként és passzív időbeli elhatárolásként számba vett vezetői prémiumot. A 7. sz. melléklet a költségek közül kiemelve az igénybevett szolgáltatásokat szemlélteti. Ezen melléklet tartalmazza a K+F költségek alakulását is. A 8. sz. melléklet a társaság különböző költségeit és ráfordításait ill. azok változását cél szerinti és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban mutatja be. Kiegészítő melléklet

16 A 9. sz. melléklet az Egyéb bevételek, a 10. sz. melléklet az Egyéb ráfordítások, 11. sz. melléklet pedig a Rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások részletezését tartalmazza. A 12. sz. melléklet az elszámolt értékvesztéseket részletezi ben a vevő követelésekre E Ft értékvesztést számoltunk el. Az immateriális javak elszámolt terven felüli amortizációja E Ft, a tárgyi eszközök elszámolt terven felüli értékcsökkenése pedig E Ft. Az immateriális javak terven felüli amortizációja: a befejezetlen K+F selejtezését E Ft-ot, illetve a már aktivált javak selejtezésének terven felüli értékcsökkenését E Ft-ot mutatja, mely összesen: E Ft. A tárgyi eszközök terven felüli amortizációja: a befejezetlen beruházás selejtezését E Ft, valamint a már aktivált eszközök terven felüli értékcsökkenését E Ft-ot mutatja, mely összesen E Ft. A társaság adózás előtti eredménye én E Ft. A társasági és osztalék adóról szóló törvény értelmében az alábbi adózás előtti eredményt növelő és csökkentő tételekkel kellett elszámolni: Adózás előtti eredményt növelő tételek Megnevezés Összeg Céltartalékképzés Adóévben tervszerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költség Megállapított bírság 205 Követelésre elszámolt értékvesztés Adóellenőrzésnél megállapított költség/ráfordítás Összesen Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Megnevezés Összeg Negatív adóalapból leírt összeg Tervszerinti értékcsökkenési leírás, és kivezetéskori nyilvántartási érték K+F közvetlen költsége Adóellenőrzésnél megállapított költség/ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg Összesen Társaságunk i állapot szerinti negatív adóalapjának értéke E Ft. Társaságunknak a évi üzleti tevékenysége alapján adófizetési kötelezettsége nincs. Az adózott eredmény E Ft megegyezik a mérleg szerinti eredménnyel, mely a következő év nyitásakor az elkülönítetten vezetett közhasznú és vállalkozási eredménytartalék számlákra kerül átvezetésre. Kiegészítő melléklet

17 4. LÉTSZÁM ADATOK A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2009-ben 226 fő, 2010-ben 209 fő. Ebből a fizikai teljes munkaidős állománycsoportba 18 fő, a szellemi teljes munkaidős állománycsoportba a menedzsmentet is ideszámítva 167 fő. A részfoglalkozásban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 24 fő volt. A bérköltség megoszlása Megnevezés év év Tudományos (menedzsmenttel) Egyéb műszaki, gazdasági NEM FIZIKAI ÖSSZESEN Fizikai Részmunkaidős, nyugdíjas Állományon kívüli Összesen A munkabér részletes adatai tartalmazzák a költségként és passzív időbeli elhatárolásként számba vett vezetői prémiumot, amelynek összege évben E Ft. A felügyelő bizottsági tagok és az ügyvezetés üzleti évben végzett tevékenysége után járó összeg: Felügyelő Bizottság Ügyvezetés Az ügyvezetés és a Felügyelő Bizottság tagjai részére a társaság előleget, kölcsönt nem folyósított. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza. A NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező és Kereskedelmi Kft. szerződés szerinti könyvvizsgálati díja E Ft + ÁFA a üzleti évre. Szociális jóléti célú felhasználás Üdülők fenntartása Segély Kulturális Cafetéria - étkezési hozzájárulás egyéb Munkaruha, védőruha Üzemorvosi rendelő Összesen Kiegészítő melléklet

18 5. A TÁRSASÁG GAZDASÁGI, VAGYONI, PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Társaságunk évi üzletmenete kedvezőtlenül alakult, a várakozástól messze elmaradt. A gazdálkodási, tevékenységi, jövedelmezőségi, pénzügyi mutatók többsége romlott, ezeket részletesen a sz. mellékletek tartalmazzák. 6. TÁMOGATÁSOK Az egyéb bevételből a támogatás alakulását a 21. sz. melléklet részletezi. 7. JÖVŐBENI KÖTELEZETTSÉGEK A társaság 2010-ben jövőbeni kötelezettségére való tekintettel E Ft, várható kötelezettségre E Ft céltartalékot képzett. Ennek részletezése a 10. oldalon található. 8. KÖRNYEZETVÉDELEM A társaság környezetvédelemmel kapcsolatos teendőit a 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízott látja el. A környezetvédelmi megbízott figyelemmel kíséri a környezetvédelmi jogszabályokat és végrehajtja illetve hajtatja az abban foglaltakat. Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz a társaság tulajdonában nincs. A társaságnál évben keletkezett környezetkárosító anyagok mennyiségét és forgalmát a 22. sz. mellékleten mutatjuk be. Budapest, április 11. Kóthay László ügyvezető igazgató Kiegészítő melléklet

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Tudás-Vár Nonprofit Kft 2014. évi Beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi Beszámolójához I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Tudás-Vár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Korlátolt Felelősségű Társaság 2.

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 mint a BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG Cg. 08-14-001548

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről

2000. évi C. törvény a számvitelről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről A 2010.09.06. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE

MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1 2 4 4 8 3 4 4-9 1 1 2-5 2 9-0 5 Statisztikai számjel MAGYAR OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐK EGYESÜLETE 1051 BUDAPEST SAS U 25. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási idószak: 2013.01.01-2013.12.31.

Részletesebben