Forrás Takarékszövetkezet december 31-i Éves beszámolójához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, február Bruder Balázs Tóth Anita Rózsa elnök ügyvezető 11.. ool lddaal l

2 A takarékszövetkezet a évi éves beszámolójának részét képező kiegészítő mellékletet az alábbiakban terjeszti elő. I. Általános rész A vállalkozás neve: Forrás Takarékszövetkezet Működési formája: szövetkezet Alapítási időpontja: június 7-e. Tevékenységi köre: 22.. ool lddaal l

3 Működési területe: Magyarország területe. A takarékszövetkezet fióktelepei: 8164 Balatonfőkajár Kossuth u Berhida Szabadság tér Várpalota Posta utca 8. fsz Veszprém Budapest u Balatonalmádi Baross G. u Balatonkenese Táncsics M. u Székesfehérvár Vörösmarty tér Székesfehérvár József Attila u A takarékszövetkezet szövetkezeti formában működő pénzintézet, tulajdonosai a szövetkezeti törvény előírásai szerint vesznek részt a takarékszövetkezet irányításában. A takarékszövetkezet betétügyletekkel, pénzkölcsön- és hitel nyújtásával és pénzforgalmi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. A takarékszövetkezet éves mérlegét, illetve annak kiegészítő mellékletét a évi C. törvény, valamint a 250/2000. (XII. 24.) Korm. sz. rendelet alapján készítette el. Az éves beszámolót köteles aláírni: Bruder Balázs elnök Veszprém, Liszt F. u. 24. Tóth Anita Rózsa ügyvezető igazgató Székesfehérvár, Uzsoki u. 6. Könyvvizsgálat díja az üzleti évre Mobil Conto Kft. Barabás Csaba könyvvizsgáló Ft A beszámoló elkészítésekor a törvényi előírások szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy Neve: Szitáné Sebestyén Hajnalka Regisztrációs száma: Adóazonosító jele: Forrás Takarékszövetkezet honlapjának címe: Közzététel módja: IM Céginformációs Szolgálat, PSZÁF, MNB, OTIVA A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer A takarékszövetkezet számviteli rendjét a hivatkozott jogszabályok alapján úgy alakította ki, hogy a pénzintézet valós vagyoni, pénzügyi helyzetét, működési eredményét hűen tükröző objektív adatok alapján mutathassa be a tulajdonosokat képviselő közgyűlésnek, a befektetőknek illetve a hitelezőknek. A vezetői információs rendszer alapja a számviteli politikán alapuló nyilvántartási rendszer, amely a felügyeleti szervek részére folyamatosan készítendő jelentések információs bázisául is szolgál ool lddaal l

4 Üzleti év: január december 31. A beszámoló készítés fordulónapja: január 31-e. A beszámoló készítés időpontja: február 28-a. A takarékszövetkezet a mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki, a múltbeli adatokon alapuló értékelési eljárást alkalmazza, így a mérlegben az eszközök legmagasabb nyilvántartási értéke a bekerülési érték lehet. A részletes értékelési eljárást az Értékelési Szabályzat rögzíti. A nyilvántartásba vett eszközöknél az értékcsökkenést a Takarékszövetkezet havonta veszi figyelembe. A tárgyi eszközök és az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján, lineáris módon, az eszközök várható élettartamának figyelembevételével számolja el a takarékszövetkezet. A számviteli törvény előírásai alapján az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az eszköz értéke tartósan és jelentősen eltér a piaci értéktől. A takarékszövetkezet számviteli politikája rögzíti, hogy az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a mérlegkészítéskori piaci értéken kell szerepelniük a beszámolóban, így amennyiben a könyv szerinti érték ettől eltér, akkor terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. A mérleg az eszközöket rendeltetésük alapján minősítve, a hosszabb és rövidebb távú követeléseket elkülönítve tünteti fel. A takarékszövetkezet a forgóeszközök között tartja nyilván az általa folyósított hiteleket, a pénzeszközöket, a készleteket, valamint az éven belüli lejáratú értékpapírokat. A követelések értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási értéken szerepelnek a mérlegben. A készletek között tartjuk nyilván a követelések fejében továbbértékesítési kötelezettséggel átvett eszközöket. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokat. Az immateriális javak között a szellemi termékek (szoftverek) és vagyoni értékű jogok mellett a programbevezetés kapcsán felmerült alapítás átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineárisan történik. A takarékszövetkezet kizárólag pénzintézeti tevékenységet szolgáló tárgyi eszközökkel rendelkezik, amelyeket a mérlegben nettó értéken mutatja ki, a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési és előállítási költségein tartja nyilván. A mérleg a forrásokat (kötelezettségeket) rövid- illetve hosszúlejáratú kötelezettségként mutatja ki. A követelésekként nyilvántartott értékpapírok és a bankközi betétek időarányosan járó, de pénzügyileg nem teljesített kamatát az aktív időbeli elhatárolások között jelenítjük meg. A hitelek időarányosan járó esedékes, a mérlegkészítés időpontjáig befolyt kamatát és kamatjellegű bevételeit, valamint az időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékessé nem váló kamatát és kamatjellegű tételeket bevételként számoljuk el ool lddaal l

5 Az aktív időbeli elhatárolások között szerepeltetjük még a pénzügyileg teljesített, de időarányosan a tárgyévet követő időszakra jutó költségeket. Az időbeli elhatárolások elszámolásának rendszerére a takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásait és a hitelintézeti kormányrendelet előírásait alkalmazza. Általános tartalék képzése a saját tőkén belül -a Hpt. előírásainak figyelembevételével történik. A takarékszövetkezet a tárgyévi adózott eredmény tíz százalékát általános tartalékba helyezi. Felhasználása csak a tevékenységéből eredő veszteség rendezésére történhet. A takarékszövetkezetnél alkalmazott eredménykimutatás függőleges tagolású, a 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. A Takarékszövetkezet nem él a további részletezés lehetőségével. A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása A számviteli politika kötelező kiegészítő részei, melyeket a takarékszövetkezet külön szabályzatokban fogalmaz meg: - az eszközök és források értékelési szabályzata, - az iratkezelési, az iratok, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási, valamint selejtezési szabályzata, - a számlarend, - a pénz-és értékkezelési szabályzat, - kockázatvállalási szabályzat, - betétüzlet szabályzat, - fizetési számlavezetési szabályzat - befektetési szabályzat - az ügyletminősítési és értékelési szabályzat - az ügyfél és partnerminősítési szabályzat, - a fedezetértékelési szabályzat, - az értékvesztések és a céltartalékok elszámolására vonatkozó szabályzat, - a szigorú számadás alá vont bizonylatok, nyomtatványok kezelésére vonatkozó belső szabályzat, - a deviza nyitott pozícióról és a deviza árfolyamkockázat tőkekövetelményének meghatározásáról szóló szabályzat - árazási elvek Takarékszövetkezet nem foglalkozik határidős, opciós és swap ügyletekkel valamint fedezeti ügyletekkel, ezért ezek elszámolására és kezelésére vonatkozóan szabályzatot nem készít. A számviteli politika aktualizálására november 26-án került sor. A hatályos szabályzatban az alábbi fő fejezeteket alakítottuk ki. Ezek keretében csoportosítottuk- a számviteli törvény előírásai szerint a bemutatandó adatokat, információkat. Az Igazgatóság elfogadta az előterjesztést. Általános rendelkezések Eszközök, források értékelésével kapcsolatos rendelkezések A hitelintézet sajátos számviteli elszámolásai Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Zárlati könyvelési teendők A kiegészítő melléklet szerkezete és tartalma 55.. ool lddaal l

6 A takarékszövetkezet valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének átfogó értékelése A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetét a következő főbb mutatószámokkal jellemezzük: Eszközök A mérleg szerinti eszközök értéke december 31-én: ezer Ft. Az egyes eszköz mérlegsorok megoszlása az összes eszközön belül az alábbi: Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,2% ,3% 0,1% 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékp ,6% ,7% -12,8% 3.Tulajdoni részesedések 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4. Jegybanki és bankközi betétek ,9% ,4% 16,5% 5. Hitelek ,9% ,4% -3,5% 6. Vagyoni érdekeltségek ,0% ,0% 0,0% 7. Bef.i szolg.ból követelések 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 8. Aktív kamatelhatárolások ,9% ,4% -0,5% 9. Egyéb aktív elszámolások és eszk ,6% ,7% 0,1% 10. saját eszközök ,9% ,9% 0,0% E S Z K Ö Z Ö K xx A forgóeszközök között nyilvántartott pénzeszközök értéke az előző ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt, ezzel együtt az év során előírt kötelező tartalék értéke ezer forinttal csökkent január 01. és december 31. között. Értékpapír állományunk összértékben ezer forinttal csökkent, az eszközökön belüli arányát tekintve 12,9 %-os csökkenést láthatunk. A csökkenés oka, hogy a Takarékszövetkezet felszámolta a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt folytatott REPO ügyleteket. Az Takarékszövetkezet értékpapír portfóliója zömében állampapírokból áll. Likviditási stabilitásunkat is bizonyítja az a tény, hogy a hitelintézetekkel szembeni követeléseink állománya a korábbi növekedést meghaladóan emelkedett. Egyéb fő eszközeinkben lényeges elmozdulás nem volt ool lddaal l

7 Eszközök megoszlása A forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya jelentősen nem változott az elmúlt két évben Változás ezer forint % ezer forint % ezer forint % Forgóeszközök eft 52,95% eft 52,89% Ft 5,84% Befektetett eszközök eft 44,91% eft 45,44% Ft -6,19% Összes eszköz eft eft Ft Követelések lejárat szerinti összetétele Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Átstrukturált Követelések bruttó értéken Eszközök adósonként a legrégebben lejárt követelés szerint 0-30 nap nap nap 1 év felett Összesen Háztartások Háztartások - Lakosság ebből: Jelzáloghitel Háztartások - Egyéni vállalkozók Összesen: ool lddaal l

8 Források A takarékszövetkezet forrásainak értéke az eszközök értékével megegyezően eft. A források állományának alakulása az alábbiak szerint történt: A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,692 5,5% ,7% 0,2% Idegen források ,5% ,3% -0,2% F O R R Á S O K xx Források összetételének alakulása A forrásállomány alakulása, szerkezete km1 M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.Betétek ,18% ,12% 3,95% 2.Mon.is p.ügyi int.től származó bet. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3.Felvett hitelek ,65% ,35% -4,30% 4.Saját kibocsátású, hitv.t megt.ő ért.p 41 0,00% 41 0,00% 0,00% 5.Befekt.i szolg.ból szárm. források 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 6.Passzív kamatelhatárolások ,70% ,90% 0,20% 7.Egyéb passzív elszámolások ,96% ,92% -0,03% 8.Céltartalék ,49% ,48% -0,01% 9.Saját tőke ,02% ,23% 0,20% -Ebből: Mérleg sz. eredm. (eredmény) ,11% ,17% 0,06% F O R R Á S O K összesen: ,00% ,00% xx Szavatoló tőke értéke: ezer forint. A takarékszövetkezetnek a szavatoló tőke számítására vonatkozó előírások alapján az üzleti év végén a legnagyobb 25 ügyféllel és a hozzájuk tartozó ügyfélkapcsolatokkal szembeni kitettségünk összesen 2 055,579 millió Ft, illetve a kockázatvállalás nettó értéke 1 543,739 millió Ft volt. A Hpt. 79. (2), (3) bekezdésében meghatározott limiteket a takarékszövetkezet nem lépte túl ool lddaal l

9 Fedezettség A nettó fedezettség alapján elmondható, hogy az ügyfelekkel szembeni követelések és kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása jelentősen eltér egymástól. A követeléseken belül a 365 napon túliak, a kötelezettségek esetében a 30 napon belüliek képviselnek jelentős részarányt. A Forrás Takarékszövetkezet elegendő likvid forrással értékpapírok, bankközi lekötések, MTB hitel rendelkezik azon időszakokra, amikor a nettó fedezettség átmenetileg negatív értékű. Összességében a Takarékszövetkezetet pozitív nettó fedezettség jellemzi. Megnevezés Lejárt 0-30 nap nap nap nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Összesen Betétek , , , , , , ,614 Hitelek 1337,82 244, , , , ,09 461, , , , ,611 Nettó fedezettség 5073, , , , , , , , , , ool lddaal l

10 Tőke ellátottsági mutatószámok Tőkeellátottság = Saját tőke 5,0% 5,2% Források Stabilitási mutató = Saját tőke Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek 558,3% 555,79% Szavatoló tőke = évi CXII.Hpt. alapján , ,538 Likviditási helyzet elemzése azonnali és időszakos fizetőképesség megítélése A likvid eszközök és a kötelezettségek egymáshoz viszonyított arányát az alábbi, - időben dimenzionált mutatószámok fejezik ki: Fizetőképességi mutató = Pénzeszközök + Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek ,8% 118,5% Likviditási mutató = Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek ,1% 71,5% Nagybetét függőségi mutató Nagybetétek Összes betétállomány ,6% 9,16% Jövedelmezőségi helyzet elemzése Mutatószámok Bruttó tőkearányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény 3,59% 5,17% Saját tőke Nettó tőkearányos jövedelmezőség Adózott eredmény Saját tőke 2,5% 3,7% ool lddaal l

11 Tiszta tőkearányos jövedelmezőség Mérleg szerinti eredmény Saját tőke 2,25% 2,94% Kamatjövedelmezőségi mutató Banktevékenységből származó kamatkülönbözet 56,13% 53,34% Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Eszközök minőségi mutatója Minősített követelések Korrigált mérlegfőösszeg 46,05% 55,24% Hitelportfólió minőségének mutatója Minősített hitelek Összes hitelállomány 34,45% 32,08% Kockázatvállalási mutató Korrigált mérlegfőösszeg Összes eszköz 37,31% 37,38% Eszközarányos költség mutató Összes költség Összes eszköz 4,46% 3,84% Hitel/Betét arány Összes hitel Összes betét 62,21% 55,18% Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Mérlegfőösszeg Korrigált mérlegfőösszeg Összes hitel Összes betét Összes költség Minősített hitelek Kamatkülönbözet Kamat, kamatjellegű bevételek Összes eszköz A Takarékszövetkezetnél a bankközi kihelyezések és a likvid értékpapírok együttes állománya stabil pénzpiaci pozíciót biztosít. A Forrás Takarékszövetkezet az A típusú Cash Flow kimutatását a kiegészítő melléklet IV. részében mutatja be ool lddaal l

12 II. Speciális jellegű kiegészítések Befektetett eszközeink állománya az alábbiak szerint alakult: ezer forintban Változás ezer forintban Változás %- ban Immateriális javak ,63% Tárgyi eszközök ,17% Befektetett pénzügyi eszközök ,84% Összesen: ,81% Az immateriális javak évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Vagyoni értékű jogok Szoftverek Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javak tárgyévi változása az alábbi tételeket tartalmazza: Régi szoftver és licence díjak selejtezése, A meglévő Electra Internet Banking licencből további 1000 beszerzése. Pervasive AuditMaster program megvásárlása PSZÁF ajánlás szerint, amely a támogató felhasználók tevékenységének naplózását végzi. ESET NOD32 Vírusvédelem licence megújítása. További Border modulok vásárlása ool lddaal l

13 Az ingatlanok évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti Telkek Épületek bruttó Építmények bruttó Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az épületek tárgyévi növekedését a berhidai fióknál történt ablakcsere és annak biztonsági fóliázása okozza, a csökkenést a terv szerinti értékcsökkenés ool lddaal l

14 A műszaki gépek, berendezések, egyéb berendezések évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Bruttó érték Gépjárművek Számítástechnikai eszközök Gépek Berendezések Kis értékű tárgyi eszköz Képző-művészeti alkotások Berendezések összesen Befejezetlen beruházások Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ool lddaal l

15 A gépeknél 3 gépjármű cseréje valósult meg, a régieket értékesítettük nettó érték felett. Az eszköz állomány lényeges növekedését ezenfelül egy multiszéf és két bankjegyvizsgáló megvásárlása okozza. Főkönyvi csoportok szerinti bontásban az alábbi selejtezésekre került sor: Főkönyv Selejtezésre került eszközök beszerzési értéke Terven felüli écs Könyv szerinti érték selejtezéskor Összesen: ool lddaal l

16 Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Amortizáció 2012 évben Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen 1. Terv szerinti értékcsökkenés összesen: a) lineáris b) degresszív c) teljesítményarányos d) egyéb (kis értékű) Terven felüli értékcsökkenés (8615) Értékesítés, selejtezés (8611,8614) Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Elszámolt tárgyévi értékcsökkenés Társasági adó szerinti értékcsökkenés a nem kisértékű b kisértékű Befektetett pénzügyi eszközök lényegesebb változásai: Értékpapírok változásai év év év év Változás Változás Változás Diszkont kincstárjegyek % 0% 0% Állampapírok % 112% 34% ebből: befektetési célú % 98% 100% forgatási célú % 119% 7% Egyéb értékpapírok % 30% 1055% ebből: befektetési célú % 0% forgatási célú % 30% 30% Összes értékpapír ool lddaal l

17 A forgatási célú értékpapíroknál látható, hogy a diszkont kincstárjegyek állománya teljesen kifutott év végére, míg a befektetési célú állampapíroknál 12%-os növekedés következett be. Ez utóbbinál az arányok a forgatási célú papírok irányába tolódtak el. Az egyéb forgatási célú értékpapírok állománya jelentősen csökkent. Tőzsdén jegyzett értékpapírok mérlegsoronkénti bontásban. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 02 2.Állampapírok a) forgatási célú Tőzsdén jegyzett értékpapírok 04 b) befektetési célú Tőzsdén jegyzett értékpapírok 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott 0 42 értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 43 aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú Tőzsdén jegyzett értékpapír: eFt Tőzsdén nem jegyzett értékpapír: eft ool lddaal l

18 Állampapírok és egyéb értékpapírok Megnevezés Vétel időpontja Lejárat Vételár Névérték Könyv szerinti érték 2013/D Ft Ft /E Ft Ft /A Ft Ft Ft 2015/A Ft Ft Ft 2015/A Ft Ft Ft 2015/C Ft Ft Ft 2014/C Ft Ft Ft Ft Ft Ft MÁK ÖSSZESEN Ft Ft Ft MFB / Ft Ft Ft MFB201509/ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Befektetési célú értékpapírok Ft Ft Ft QFD Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft QUAESTOR ÖSSZESEN Ft Ft 2013/D Ft Ft Ft Ft MÁK összesen Ft Ft K Ft Ft Ft Ft Ft Ft Forgatási célú értékpapírok Ft Ft Ft Összes értékpapír Ft Ft Ft ool lddaal l

19 Kockázati súlyozás a hitelezési kockázat kivételével december 31-én: Corep tábla Nettó érték Elhatárolás Értékvesztés Összesen Bruttó Beáramló tételek Kitettség értéke Kockázattal súlyozott kitettségi érték Számolt tőkekövetelmény CS-sek szerinti tőkekövetelmény 1CS 0% 1 058,598 59,758 0, , , , ,057 0,000 0,000 0,000 6CS 0% 780,997 1,163 0, , ,160 0, ,160 0,000 0,000 0,000 6CS 20% 3 715,942 31,632 0, , ,574 0, , ,515 59,961 59,961 6CS100% 4,708 0,000 0,000 4,708 4,708 37,749 42,457 42,457 3,397 3,397 7CS100% 53,179 2,185 0,000 55,364 55,364 0,000 55,364 55,364 4,429 72,459 15CS 0% 175,960 0,000 0, , , , ,339 0,000 0,000 0,000 15CS 100% 195,493 0,000 4, , ,083 0, , ,493 15,639 15,639 Összesen: 5 984,877 94,738 4, , , , , ,829 83, , ool lddaal l

20 Készletek Nyomtatványok, irodaszerek leltár szerinti értéke Postabélyeg 0 Egyéb készlet (továbbszámlázandó) Göngyölegek leltár szerinti értéke Takarékdoboz Közvetített szolgáltatások könyv szerinti értéke Követelés fejében átvett eszközök bruttó értéke Követelés fejében átvett eszközök értékvesztése Tulajdoni részesedés A takarékszövetkezet problémamentesnek minősítette a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-ben levő befektetését. A Takarékszövetkezet ezer Ft értékű részesedéssel rendelkezik a Takarék Bank Zrt-ben. Átvett eszközök nyilvántartása A korábban követelés fejében átvett, készletként kimutatott eszközök állománya az alábbiak szerint alakult: A fordulónapon meglévő nettó állomány: Ft Követelés fejében átvett eszközök nyilvántartása Név Hrsz. Ingatlan címe Nyilvántartási érték Hornyák Sándor 95 Nagytilaj, Hervadtfa u Hornyák Sándor 96 Nagytilaj, 4776 m2 beépítetlen terület Hornyák Sándor 98 Nagytilaj, 5244 m2 beépítetlen terület Hornyák Sándor Illeték Összesen: Ft Értékvesztés Ft Követelés fejében átvett eszközök nyilvántartása Név Hrsz. Ingatlan címe Nyilvántartási érték Vincze Bádogosipari Kft Székesfehérvár, Tátra u. 81. Belterület: 6024 hrsz Illeték Illeték Dabi Zoltán 2022 Tahitótfalu Semmelweis u. 909/11 hrsz Összesen: Ft Értékvesztés ool lddaal l

21 Követelések Aktív bankműveletek A kereskedelmi bankok, beleértve a takarékszövetkezeteket is, a hitelezés területén 2012-ben is folytatták válságkezelő, kockázatkerülő stratégiájukat. A kockázatok kerülése nem csak a rossz piaci környezetnek volt betudható, hanem a megnövekedett fogyasztóvédelmi szabályokra is visszavezethetőek részben a szigorítások. Ma már a hitelszerződés oldalszámának többszörösét teszik ki a különböző tájékoztatók, figyelmeztetések, figyelemfelhívó számítások, összehasonlítások. Az évet a deviza-adósmentés utolsó hónapjával kezdtük (január végéig lehetett a korábban felvett devizahiteleket kiváltani, vagy a kiváltás forrását igazolni), melynek keretében jelentős könnyítést, esetenként több millió forintot kaptak azok az ügyfelek, akik korábban is rendben tudták fizetni a forintkamatoknál alacsonyabb kamatozású hiteleiket, és az akció során képesek voltak egy összegben kifizetni a tartozásukat. A hitel adósok a Forrás Takarékszövetkezet jellemző ügyfélkörében legalábbis nagyon sokat vártak és várnak a Kormánynak az adósokat megsegítő intézkedéseitől. Az intézkedések folyamatosan születnek meg, melyek korábban jelentősen megmozgatták a deviza árfolyamokat, így a deviza alapú hitelek refinanszírozási lehetőségeit is. Évek óta először valamilyen szintű piaci újra strukturálódást is megfigyelhettünk, egyes bankok kissé csökkentették paci részesedésüket. Részben saját akaratból, részben a likviditási helyzetük miatt. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy igen erős piaci versenyben kell megállni a helyünket. A bankok korábban a magánszemély szegmensben elsősorban a hitelkártya termékekre tették a hangsúlyt, mely termék kockázata magasabb, mint az általunk kínált, kezesekkel biztosított személyi kölcsönöké. Az elmúlt évben viszont a hitelkártyák kárára a normál személyi kölcsönök kaptak nagyobb hangsúlyt a kereskedelmi bankoknál is. A hitelek kamatszintjéről, kamatfeláráról elmondható, hogy annak mértékét a takarékszövetkezet 2012-ben nem változtatta a futó hitelek tekintetében, kamatváltozásra csak és kizárólag a jegybanki alapkamat, valamint az ezzel együtt mozgó Bubor értékének változása miatt került sor. Érvényes ez a korábbi években többször átárazott Lombard hitel termékekre is. Elmondható viszont, hogy az új hitelek folyósítása esetén igen ritkán tudunk engedni egyedi ügyfélkérelemre a meghirdetett kamatokból, így általánosságban némi kamatszint emelkedésről beszélhetünk az év első felében, és a kamatok tartásáról az év második felében. Ismételten hangsúlyozva, hogy csak az új folyósításokról beszélünk, a korábbi évek kihelyezéseinél az alapkamattal együtt történt a mozgás, kamatfelár változtatás nélkül. Minden naptári negyedévben változtak az egyes pénzpiaci instrumentumokhoz kötött termékek kamatai, tehát a vállalkozói hiteleink döntő többsége. Jelenleg az egy és három hónapos BUBOR és a jegybanki alapkamat mértékét használjuk a forint hiteleink esetében. A deviza hiteleknél a refinanszírozó által alkalmazott indikátorokat használjuk mi is. A évi üzletpolitikában az igazgatóság azzal számolt, hogy az értékvesztéssel nem csökkentett bruttó hitelállomány az év végére 6,8 milliárd forintra emelkedik, amely az előző évhez képest egy szerény, 4 %-os növekedést jelentett volna. Ezzel szemben a hitelállomány nemhogy növekedett, sajnos csökkent a évi 6,63 Mrd forintról 6,35 Mrd forintra csökkent. Fontos megjegyezni, hogy a felügyeleti szervek többször tartották fontosnak felhívni a figyelmünket arra, hogy az átlagot meghaladó hitel/betét aránnyal dolgozunk. A ool lddaal l

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet KSH: 10046319-6512-122-19 Cg.: 19-02-000338 Forrás Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben