Forrás Takarékszövetkezet december 31-i Éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, február Bruder Balázs Tóth Anita Rózsa elnök ügyvezető 11.. ool lddaal l

2 A takarékszövetkezet a évi éves beszámolójának részét képező kiegészítő mellékletet az alábbiakban terjeszti elő. I. Általános rész A vállalkozás neve: Forrás Takarékszövetkezet Működési formája: szövetkezet Alapítási időpontja: június 7-e. Tevékenységi köre: 22.. ool lddaal l

3 Működési területe: Magyarország területe. A takarékszövetkezet fióktelepei: 8164 Balatonfőkajár Kossuth u Berhida Szabadság tér Várpalota Posta utca 8. fsz Veszprém Budapest u Balatonalmádi Baross G. u Balatonkenese Táncsics M. u Székesfehérvár Vörösmarty tér Székesfehérvár József Attila u A takarékszövetkezet szövetkezeti formában működő pénzintézet, tulajdonosai a szövetkezeti törvény előírásai szerint vesznek részt a takarékszövetkezet irányításában. A takarékszövetkezet betétügyletekkel, pénzkölcsön- és hitel nyújtásával és pénzforgalmi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. A takarékszövetkezet éves mérlegét, illetve annak kiegészítő mellékletét a évi C. törvény, valamint a 250/2000. (XII. 24.) Korm. sz. rendelet alapján készítette el. Az éves beszámolót köteles aláírni: Bruder Balázs elnök Veszprém, Liszt F. u. 24. Tóth Anita Rózsa ügyvezető igazgató Székesfehérvár, Uzsoki u. 6. Könyvvizsgálat díja az üzleti évre Mobil Conto Kft. Barabás Csaba könyvvizsgáló Ft A beszámoló elkészítésekor a törvényi előírások szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy Neve: Szitáné Sebestyén Hajnalka Regisztrációs száma: Adóazonosító jele: Forrás Takarékszövetkezet honlapjának címe: Közzététel módja: IM Céginformációs Szolgálat, PSZÁF, MNB, OTIVA A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer A takarékszövetkezet számviteli rendjét a hivatkozott jogszabályok alapján úgy alakította ki, hogy a pénzintézet valós vagyoni, pénzügyi helyzetét, működési eredményét hűen tükröző objektív adatok alapján mutathassa be a tulajdonosokat képviselő közgyűlésnek, a befektetőknek illetve a hitelezőknek. A vezetői információs rendszer alapja a számviteli politikán alapuló nyilvántartási rendszer, amely a felügyeleti szervek részére folyamatosan készítendő jelentések információs bázisául is szolgál ool lddaal l

4 Üzleti év: január december 31. A beszámoló készítés fordulónapja: január 31-e. A beszámoló készítés időpontja: február 28-a. A takarékszövetkezet a mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki, a múltbeli adatokon alapuló értékelési eljárást alkalmazza, így a mérlegben az eszközök legmagasabb nyilvántartási értéke a bekerülési érték lehet. A részletes értékelési eljárást az Értékelési Szabályzat rögzíti. A nyilvántartásba vett eszközöknél az értékcsökkenést a Takarékszövetkezet havonta veszi figyelembe. A tárgyi eszközök és az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján, lineáris módon, az eszközök várható élettartamának figyelembevételével számolja el a takarékszövetkezet. A számviteli törvény előírásai alapján az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az eszköz értéke tartósan és jelentősen eltér a piaci értéktől. A takarékszövetkezet számviteli politikája rögzíti, hogy az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a mérlegkészítéskori piaci értéken kell szerepelniük a beszámolóban, így amennyiben a könyv szerinti érték ettől eltér, akkor terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. A mérleg az eszközöket rendeltetésük alapján minősítve, a hosszabb és rövidebb távú követeléseket elkülönítve tünteti fel. A takarékszövetkezet a forgóeszközök között tartja nyilván az általa folyósított hiteleket, a pénzeszközöket, a készleteket, valamint az éven belüli lejáratú értékpapírokat. A követelések értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási értéken szerepelnek a mérlegben. A készletek között tartjuk nyilván a követelések fejében továbbértékesítési kötelezettséggel átvett eszközöket. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokat. Az immateriális javak között a szellemi termékek (szoftverek) és vagyoni értékű jogok mellett a programbevezetés kapcsán felmerült alapítás átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineárisan történik. A takarékszövetkezet kizárólag pénzintézeti tevékenységet szolgáló tárgyi eszközökkel rendelkezik, amelyeket a mérlegben nettó értéken mutatja ki, a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési és előállítási költségein tartja nyilván. A mérleg a forrásokat (kötelezettségeket) rövid- illetve hosszúlejáratú kötelezettségként mutatja ki. A követelésekként nyilvántartott értékpapírok és a bankközi betétek időarányosan járó, de pénzügyileg nem teljesített kamatát az aktív időbeli elhatárolások között jelenítjük meg. A hitelek időarányosan járó esedékes, a mérlegkészítés időpontjáig befolyt kamatát és kamatjellegű bevételeit, valamint az időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékessé nem váló kamatát és kamatjellegű tételeket bevételként számoljuk el ool lddaal l

5 Az aktív időbeli elhatárolások között szerepeltetjük még a pénzügyileg teljesített, de időarányosan a tárgyévet követő időszakra jutó költségeket. Az időbeli elhatárolások elszámolásának rendszerére a takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásait és a hitelintézeti kormányrendelet előírásait alkalmazza. Általános tartalék képzése a saját tőkén belül -a Hpt. előírásainak figyelembevételével történik. A takarékszövetkezet a tárgyévi adózott eredmény tíz százalékát általános tartalékba helyezi. Felhasználása csak a tevékenységéből eredő veszteség rendezésére történhet. A takarékszövetkezetnél alkalmazott eredménykimutatás függőleges tagolású, a 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. A Takarékszövetkezet nem él a további részletezés lehetőségével. A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása A számviteli politika kötelező kiegészítő részei, melyeket a takarékszövetkezet külön szabályzatokban fogalmaz meg: - az eszközök és források értékelési szabályzata, - az iratkezelési, az iratok, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási, valamint selejtezési szabályzata, - a számlarend, - a pénz-és értékkezelési szabályzat, - kockázatvállalási szabályzat, - betétüzlet szabályzat, - fizetési számlavezetési szabályzat - befektetési szabályzat - az ügyletminősítési és értékelési szabályzat - az ügyfél és partnerminősítési szabályzat, - a fedezetértékelési szabályzat, - az értékvesztések és a céltartalékok elszámolására vonatkozó szabályzat, - a szigorú számadás alá vont bizonylatok, nyomtatványok kezelésére vonatkozó belső szabályzat, - a deviza nyitott pozícióról és a deviza árfolyamkockázat tőkekövetelményének meghatározásáról szóló szabályzat - árazási elvek Takarékszövetkezet nem foglalkozik határidős, opciós és swap ügyletekkel valamint fedezeti ügyletekkel, ezért ezek elszámolására és kezelésére vonatkozóan szabályzatot nem készít. A számviteli politika aktualizálására november 26-án került sor. A hatályos szabályzatban az alábbi fő fejezeteket alakítottuk ki. Ezek keretében csoportosítottuk- a számviteli törvény előírásai szerint a bemutatandó adatokat, információkat. Az Igazgatóság elfogadta az előterjesztést. Általános rendelkezések Eszközök, források értékelésével kapcsolatos rendelkezések A hitelintézet sajátos számviteli elszámolásai Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Zárlati könyvelési teendők A kiegészítő melléklet szerkezete és tartalma 55.. ool lddaal l

6 A takarékszövetkezet valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének átfogó értékelése A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetét a következő főbb mutatószámokkal jellemezzük: Eszközök A mérleg szerinti eszközök értéke december 31-én: ezer Ft. Az egyes eszköz mérlegsorok megoszlása az összes eszközön belül az alábbi: Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,2% ,3% 0,1% 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékp ,6% ,7% -12,8% 3.Tulajdoni részesedések 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4. Jegybanki és bankközi betétek ,9% ,4% 16,5% 5. Hitelek ,9% ,4% -3,5% 6. Vagyoni érdekeltségek ,0% ,0% 0,0% 7. Bef.i szolg.ból követelések 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 8. Aktív kamatelhatárolások ,9% ,4% -0,5% 9. Egyéb aktív elszámolások és eszk ,6% ,7% 0,1% 10. saját eszközök ,9% ,9% 0,0% E S Z K Ö Z Ö K xx A forgóeszközök között nyilvántartott pénzeszközök értéke az előző ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt, ezzel együtt az év során előírt kötelező tartalék értéke ezer forinttal csökkent január 01. és december 31. között. Értékpapír állományunk összértékben ezer forinttal csökkent, az eszközökön belüli arányát tekintve 12,9 %-os csökkenést láthatunk. A csökkenés oka, hogy a Takarékszövetkezet felszámolta a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt folytatott REPO ügyleteket. Az Takarékszövetkezet értékpapír portfóliója zömében állampapírokból áll. Likviditási stabilitásunkat is bizonyítja az a tény, hogy a hitelintézetekkel szembeni követeléseink állománya a korábbi növekedést meghaladóan emelkedett. Egyéb fő eszközeinkben lényeges elmozdulás nem volt ool lddaal l

7 Eszközök megoszlása A forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya jelentősen nem változott az elmúlt két évben Változás ezer forint % ezer forint % ezer forint % Forgóeszközök eft 52,95% eft 52,89% Ft 5,84% Befektetett eszközök eft 44,91% eft 45,44% Ft -6,19% Összes eszköz eft eft Ft Követelések lejárat szerinti összetétele Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Átstrukturált Követelések bruttó értéken Eszközök adósonként a legrégebben lejárt követelés szerint 0-30 nap nap nap 1 év felett Összesen Háztartások Háztartások - Lakosság ebből: Jelzáloghitel Háztartások - Egyéni vállalkozók Összesen: ool lddaal l

8 Források A takarékszövetkezet forrásainak értéke az eszközök értékével megegyezően eft. A források állományának alakulása az alábbiak szerint történt: A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,692 5,5% ,7% 0,2% Idegen források ,5% ,3% -0,2% F O R R Á S O K xx Források összetételének alakulása A forrásállomány alakulása, szerkezete km1 M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.Betétek ,18% ,12% 3,95% 2.Mon.is p.ügyi int.től származó bet. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3.Felvett hitelek ,65% ,35% -4,30% 4.Saját kibocsátású, hitv.t megt.ő ért.p 41 0,00% 41 0,00% 0,00% 5.Befekt.i szolg.ból szárm. források 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 6.Passzív kamatelhatárolások ,70% ,90% 0,20% 7.Egyéb passzív elszámolások ,96% ,92% -0,03% 8.Céltartalék ,49% ,48% -0,01% 9.Saját tőke ,02% ,23% 0,20% -Ebből: Mérleg sz. eredm. (eredmény) ,11% ,17% 0,06% F O R R Á S O K összesen: ,00% ,00% xx Szavatoló tőke értéke: ezer forint. A takarékszövetkezetnek a szavatoló tőke számítására vonatkozó előírások alapján az üzleti év végén a legnagyobb 25 ügyféllel és a hozzájuk tartozó ügyfélkapcsolatokkal szembeni kitettségünk összesen 2 055,579 millió Ft, illetve a kockázatvállalás nettó értéke 1 543,739 millió Ft volt. A Hpt. 79. (2), (3) bekezdésében meghatározott limiteket a takarékszövetkezet nem lépte túl ool lddaal l

9 Fedezettség A nettó fedezettség alapján elmondható, hogy az ügyfelekkel szembeni követelések és kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása jelentősen eltér egymástól. A követeléseken belül a 365 napon túliak, a kötelezettségek esetében a 30 napon belüliek képviselnek jelentős részarányt. A Forrás Takarékszövetkezet elegendő likvid forrással értékpapírok, bankközi lekötések, MTB hitel rendelkezik azon időszakokra, amikor a nettó fedezettség átmenetileg negatív értékű. Összességében a Takarékszövetkezetet pozitív nettó fedezettség jellemzi. Megnevezés Lejárt 0-30 nap nap nap nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Összesen Betétek , , , , , , ,614 Hitelek 1337,82 244, , , , ,09 461, , , , ,611 Nettó fedezettség 5073, , , , , , , , , , ool lddaal l

10 Tőke ellátottsági mutatószámok Tőkeellátottság = Saját tőke 5,0% 5,2% Források Stabilitási mutató = Saját tőke Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek 558,3% 555,79% Szavatoló tőke = évi CXII.Hpt. alapján , ,538 Likviditási helyzet elemzése azonnali és időszakos fizetőképesség megítélése A likvid eszközök és a kötelezettségek egymáshoz viszonyított arányát az alábbi, - időben dimenzionált mutatószámok fejezik ki: Fizetőképességi mutató = Pénzeszközök + Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek ,8% 118,5% Likviditási mutató = Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek ,1% 71,5% Nagybetét függőségi mutató Nagybetétek Összes betétállomány ,6% 9,16% Jövedelmezőségi helyzet elemzése Mutatószámok Bruttó tőkearányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény 3,59% 5,17% Saját tőke Nettó tőkearányos jövedelmezőség Adózott eredmény Saját tőke 2,5% 3,7% ool lddaal l

11 Tiszta tőkearányos jövedelmezőség Mérleg szerinti eredmény Saját tőke 2,25% 2,94% Kamatjövedelmezőségi mutató Banktevékenységből származó kamatkülönbözet 56,13% 53,34% Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Eszközök minőségi mutatója Minősített követelések Korrigált mérlegfőösszeg 46,05% 55,24% Hitelportfólió minőségének mutatója Minősített hitelek Összes hitelállomány 34,45% 32,08% Kockázatvállalási mutató Korrigált mérlegfőösszeg Összes eszköz 37,31% 37,38% Eszközarányos költség mutató Összes költség Összes eszköz 4,46% 3,84% Hitel/Betét arány Összes hitel Összes betét 62,21% 55,18% Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Mérlegfőösszeg Korrigált mérlegfőösszeg Összes hitel Összes betét Összes költség Minősített hitelek Kamatkülönbözet Kamat, kamatjellegű bevételek Összes eszköz A Takarékszövetkezetnél a bankközi kihelyezések és a likvid értékpapírok együttes állománya stabil pénzpiaci pozíciót biztosít. A Forrás Takarékszövetkezet az A típusú Cash Flow kimutatását a kiegészítő melléklet IV. részében mutatja be ool lddaal l

12 II. Speciális jellegű kiegészítések Befektetett eszközeink állománya az alábbiak szerint alakult: ezer forintban Változás ezer forintban Változás %- ban Immateriális javak ,63% Tárgyi eszközök ,17% Befektetett pénzügyi eszközök ,84% Összesen: ,81% Az immateriális javak évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Vagyoni értékű jogok Szoftverek Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javak tárgyévi változása az alábbi tételeket tartalmazza: Régi szoftver és licence díjak selejtezése, A meglévő Electra Internet Banking licencből további 1000 beszerzése. Pervasive AuditMaster program megvásárlása PSZÁF ajánlás szerint, amely a támogató felhasználók tevékenységének naplózását végzi. ESET NOD32 Vírusvédelem licence megújítása. További Border modulok vásárlása ool lddaal l

13 Az ingatlanok évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti Telkek Épületek bruttó Építmények bruttó Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az épületek tárgyévi növekedését a berhidai fióknál történt ablakcsere és annak biztonsági fóliázása okozza, a csökkenést a terv szerinti értékcsökkenés ool lddaal l

14 A műszaki gépek, berendezések, egyéb berendezések évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Bruttó érték Gépjárművek Számítástechnikai eszközök Gépek Berendezések Kis értékű tárgyi eszköz Képző-művészeti alkotások Berendezések összesen Befejezetlen beruházások Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ool lddaal l

15 A gépeknél 3 gépjármű cseréje valósult meg, a régieket értékesítettük nettó érték felett. Az eszköz állomány lényeges növekedését ezenfelül egy multiszéf és két bankjegyvizsgáló megvásárlása okozza. Főkönyvi csoportok szerinti bontásban az alábbi selejtezésekre került sor: Főkönyv Selejtezésre került eszközök beszerzési értéke Terven felüli écs Könyv szerinti érték selejtezéskor Összesen: ool lddaal l

16 Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Amortizáció 2012 évben Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen 1. Terv szerinti értékcsökkenés összesen: a) lineáris b) degresszív c) teljesítményarányos d) egyéb (kis értékű) Terven felüli értékcsökkenés (8615) Értékesítés, selejtezés (8611,8614) Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Elszámolt tárgyévi értékcsökkenés Társasági adó szerinti értékcsökkenés a nem kisértékű b kisértékű Befektetett pénzügyi eszközök lényegesebb változásai: Értékpapírok változásai év év év év Változás Változás Változás Diszkont kincstárjegyek % 0% 0% Állampapírok % 112% 34% ebből: befektetési célú % 98% 100% forgatási célú % 119% 7% Egyéb értékpapírok % 30% 1055% ebből: befektetési célú % 0% forgatási célú % 30% 30% Összes értékpapír ool lddaal l

17 A forgatási célú értékpapíroknál látható, hogy a diszkont kincstárjegyek állománya teljesen kifutott év végére, míg a befektetési célú állampapíroknál 12%-os növekedés következett be. Ez utóbbinál az arányok a forgatási célú papírok irányába tolódtak el. Az egyéb forgatási célú értékpapírok állománya jelentősen csökkent. Tőzsdén jegyzett értékpapírok mérlegsoronkénti bontásban. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 02 2.Állampapírok a) forgatási célú Tőzsdén jegyzett értékpapírok 04 b) befektetési célú Tőzsdén jegyzett értékpapírok 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott 0 42 értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 43 aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú Tőzsdén jegyzett értékpapír: eFt Tőzsdén nem jegyzett értékpapír: eft ool lddaal l

18 Állampapírok és egyéb értékpapírok Megnevezés Vétel időpontja Lejárat Vételár Névérték Könyv szerinti érték 2013/D Ft Ft /E Ft Ft /A Ft Ft Ft 2015/A Ft Ft Ft 2015/A Ft Ft Ft 2015/C Ft Ft Ft 2014/C Ft Ft Ft Ft Ft Ft MÁK ÖSSZESEN Ft Ft Ft MFB / Ft Ft Ft MFB201509/ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Befektetési célú értékpapírok Ft Ft Ft QFD Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft QUAESTOR ÖSSZESEN Ft Ft 2013/D Ft Ft Ft Ft MÁK összesen Ft Ft K Ft Ft Ft Ft Ft Ft Forgatási célú értékpapírok Ft Ft Ft Összes értékpapír Ft Ft Ft ool lddaal l

19 Kockázati súlyozás a hitelezési kockázat kivételével december 31-én: Corep tábla Nettó érték Elhatárolás Értékvesztés Összesen Bruttó Beáramló tételek Kitettség értéke Kockázattal súlyozott kitettségi érték Számolt tőkekövetelmény CS-sek szerinti tőkekövetelmény 1CS 0% 1 058,598 59,758 0, , , , ,057 0,000 0,000 0,000 6CS 0% 780,997 1,163 0, , ,160 0, ,160 0,000 0,000 0,000 6CS 20% 3 715,942 31,632 0, , ,574 0, , ,515 59,961 59,961 6CS100% 4,708 0,000 0,000 4,708 4,708 37,749 42,457 42,457 3,397 3,397 7CS100% 53,179 2,185 0,000 55,364 55,364 0,000 55,364 55,364 4,429 72,459 15CS 0% 175,960 0,000 0, , , , ,339 0,000 0,000 0,000 15CS 100% 195,493 0,000 4, , ,083 0, , ,493 15,639 15,639 Összesen: 5 984,877 94,738 4, , , , , ,829 83, , ool lddaal l

20 Készletek Nyomtatványok, irodaszerek leltár szerinti értéke Postabélyeg 0 Egyéb készlet (továbbszámlázandó) Göngyölegek leltár szerinti értéke Takarékdoboz Közvetített szolgáltatások könyv szerinti értéke Követelés fejében átvett eszközök bruttó értéke Követelés fejében átvett eszközök értékvesztése Tulajdoni részesedés A takarékszövetkezet problémamentesnek minősítette a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-ben levő befektetését. A Takarékszövetkezet ezer Ft értékű részesedéssel rendelkezik a Takarék Bank Zrt-ben. Átvett eszközök nyilvántartása A korábban követelés fejében átvett, készletként kimutatott eszközök állománya az alábbiak szerint alakult: A fordulónapon meglévő nettó állomány: Ft Követelés fejében átvett eszközök nyilvántartása Név Hrsz. Ingatlan címe Nyilvántartási érték Hornyák Sándor 95 Nagytilaj, Hervadtfa u Hornyák Sándor 96 Nagytilaj, 4776 m2 beépítetlen terület Hornyák Sándor 98 Nagytilaj, 5244 m2 beépítetlen terület Hornyák Sándor Illeték Összesen: Ft Értékvesztés Ft Követelés fejében átvett eszközök nyilvántartása Név Hrsz. Ingatlan címe Nyilvántartási érték Vincze Bádogosipari Kft Székesfehérvár, Tátra u. 81. Belterület: 6024 hrsz Illeték Illeték Dabi Zoltán 2022 Tahitótfalu Semmelweis u. 909/11 hrsz Összesen: Ft Értékvesztés ool lddaal l

21 Követelések Aktív bankműveletek A kereskedelmi bankok, beleértve a takarékszövetkezeteket is, a hitelezés területén 2012-ben is folytatták válságkezelő, kockázatkerülő stratégiájukat. A kockázatok kerülése nem csak a rossz piaci környezetnek volt betudható, hanem a megnövekedett fogyasztóvédelmi szabályokra is visszavezethetőek részben a szigorítások. Ma már a hitelszerződés oldalszámának többszörösét teszik ki a különböző tájékoztatók, figyelmeztetések, figyelemfelhívó számítások, összehasonlítások. Az évet a deviza-adósmentés utolsó hónapjával kezdtük (január végéig lehetett a korábban felvett devizahiteleket kiváltani, vagy a kiváltás forrását igazolni), melynek keretében jelentős könnyítést, esetenként több millió forintot kaptak azok az ügyfelek, akik korábban is rendben tudták fizetni a forintkamatoknál alacsonyabb kamatozású hiteleiket, és az akció során képesek voltak egy összegben kifizetni a tartozásukat. A hitel adósok a Forrás Takarékszövetkezet jellemző ügyfélkörében legalábbis nagyon sokat vártak és várnak a Kormánynak az adósokat megsegítő intézkedéseitől. Az intézkedések folyamatosan születnek meg, melyek korábban jelentősen megmozgatták a deviza árfolyamokat, így a deviza alapú hitelek refinanszírozási lehetőségeit is. Évek óta először valamilyen szintű piaci újra strukturálódást is megfigyelhettünk, egyes bankok kissé csökkentették paci részesedésüket. Részben saját akaratból, részben a likviditási helyzetük miatt. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy igen erős piaci versenyben kell megállni a helyünket. A bankok korábban a magánszemély szegmensben elsősorban a hitelkártya termékekre tették a hangsúlyt, mely termék kockázata magasabb, mint az általunk kínált, kezesekkel biztosított személyi kölcsönöké. Az elmúlt évben viszont a hitelkártyák kárára a normál személyi kölcsönök kaptak nagyobb hangsúlyt a kereskedelmi bankoknál is. A hitelek kamatszintjéről, kamatfeláráról elmondható, hogy annak mértékét a takarékszövetkezet 2012-ben nem változtatta a futó hitelek tekintetében, kamatváltozásra csak és kizárólag a jegybanki alapkamat, valamint az ezzel együtt mozgó Bubor értékének változása miatt került sor. Érvényes ez a korábbi években többször átárazott Lombard hitel termékekre is. Elmondható viszont, hogy az új hitelek folyósítása esetén igen ritkán tudunk engedni egyedi ügyfélkérelemre a meghirdetett kamatokból, így általánosságban némi kamatszint emelkedésről beszélhetünk az év első felében, és a kamatok tartásáról az év második felében. Ismételten hangsúlyozva, hogy csak az új folyósításokról beszélünk, a korábbi évek kihelyezéseinél az alapkamattal együtt történt a mozgás, kamatfelár változtatás nélkül. Minden naptári negyedévben változtak az egyes pénzpiaci instrumentumokhoz kötött termékek kamatai, tehát a vállalkozói hiteleink döntő többsége. Jelenleg az egy és három hónapos BUBOR és a jegybanki alapkamat mértékét használjuk a forint hiteleink esetében. A deviza hiteleknél a refinanszírozó által alkalmazott indikátorokat használjuk mi is. A évi üzletpolitikában az igazgatóság azzal számolt, hogy az értékvesztéssel nem csökkentett bruttó hitelállomány az év végére 6,8 milliárd forintra emelkedik, amely az előző évhez képest egy szerény, 4 %-os növekedést jelentett volna. Ezzel szemben a hitelállomány nemhogy növekedett, sajnos csökkent a évi 6,63 Mrd forintról 6,35 Mrd forintra csökkent. Fontos megjegyezni, hogy a felügyeleti szervek többször tartották fontosnak felhívni a figyelmünket arra, hogy az átlagot meghaladó hitel/betét aránnyal dolgozunk. A ool lddaal l

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet KSH: 10046319-6512-122-19 Cg.: 19-02-000338 Forrás Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára

A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára A Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet vagyonleltára Eszközök összesen 1.618.226 eft 1. Pénzeszközök 97.260 eft 2. Állampapírok 354.732 eft 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 295.000 eft

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

I. Passzív bankműveletek

I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet 2011. évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A 2011. évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

"Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7

Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit KFT 4900 Fehérgyarmat,Tömöttvár út 5-7 2009.üzleti évről KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010.április 29. I. Általános rész l ) CÉGINFORMÁCIÓS ADATOK a) A cég neve: "Tömöttvár

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. I. félévi jelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008.06.30-i mérlege (nem auditált) MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Budapest, 2012. április 23. QUANTIS HUF Likviditási Alap Pénznem: HUF Éves beszámoló mérlege Beszámolási időszak:2011.01.01.-2011.12.31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése

Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Az Első-Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. évi éves jelentése Jelen éves jelentés elkészítésére a tőkepiacról szóló 2001. Évi CXX. törvény rendelkezései alapján kerül sor.

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben