Forrás Takarékszövetkezet december 31-i Éves beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, február Bruder Balázs Tóth Anita Rózsa elnök ügyvezető 11.. ool lddaal l

2 A takarékszövetkezet a évi éves beszámolójának részét képező kiegészítő mellékletet az alábbiakban terjeszti elő. I. Általános rész A vállalkozás neve: Forrás Takarékszövetkezet Működési formája: szövetkezet Alapítási időpontja: június 7-e. Tevékenységi köre: 22.. ool lddaal l

3 Működési területe: Magyarország területe. A takarékszövetkezet fióktelepei: 8164 Balatonfőkajár Kossuth u Berhida Szabadság tér Várpalota Posta utca 8. fsz Veszprém Budapest u Balatonalmádi Baross G. u Balatonkenese Táncsics M. u Székesfehérvár Vörösmarty tér Székesfehérvár József Attila u A takarékszövetkezet szövetkezeti formában működő pénzintézet, tulajdonosai a szövetkezeti törvény előírásai szerint vesznek részt a takarékszövetkezet irányításában. A takarékszövetkezet betétügyletekkel, pénzkölcsön- és hitel nyújtásával és pénzforgalmi szolgáltatásokkal áll ügyfelei rendelkezésére. A takarékszövetkezet éves mérlegét, illetve annak kiegészítő mellékletét a évi C. törvény, valamint a 250/2000. (XII. 24.) Korm. sz. rendelet alapján készítette el. Az éves beszámolót köteles aláírni: Bruder Balázs elnök Veszprém, Liszt F. u. 24. Tóth Anita Rózsa ügyvezető igazgató Székesfehérvár, Uzsoki u. 6. Könyvvizsgálat díja az üzleti évre Mobil Conto Kft. Barabás Csaba könyvvizsgáló Ft A beszámoló elkészítésekor a törvényi előírások szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy Neve: Szitáné Sebestyén Hajnalka Regisztrációs száma: Adóazonosító jele: Forrás Takarékszövetkezet honlapjának címe: Közzététel módja: IM Céginformációs Szolgálat, PSZÁF, MNB, OTIVA A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer A takarékszövetkezet számviteli rendjét a hivatkozott jogszabályok alapján úgy alakította ki, hogy a pénzintézet valós vagyoni, pénzügyi helyzetét, működési eredményét hűen tükröző objektív adatok alapján mutathassa be a tulajdonosokat képviselő közgyűlésnek, a befektetőknek illetve a hitelezőknek. A vezetői információs rendszer alapja a számviteli politikán alapuló nyilvántartási rendszer, amely a felügyeleti szervek részére folyamatosan készítendő jelentések információs bázisául is szolgál ool lddaal l

4 Üzleti év: január december 31. A beszámoló készítés fordulónapja: január 31-e. A beszámoló készítés időpontja: február 28-a. A takarékszövetkezet a mérlegtételek értékelésénél a vállalkozás folytatásának elvéből indult ki, a múltbeli adatokon alapuló értékelési eljárást alkalmazza, így a mérlegben az eszközök legmagasabb nyilvántartási értéke a bekerülési érték lehet. A részletes értékelési eljárást az Értékelési Szabályzat rögzíti. A nyilvántartásba vett eszközöknél az értékcsökkenést a Takarékszövetkezet havonta veszi figyelembe. A tárgyi eszközök és az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján, lineáris módon, az eszközök várható élettartamának figyelembevételével számolja el a takarékszövetkezet. A számviteli törvény előírásai alapján az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében terven felüli értékcsökkenést akkor kell elszámolni, ha az eszköz értéke tartósan és jelentősen eltér a piaci értéktől. A takarékszövetkezet számviteli politikája rögzíti, hogy az immateriális javaknak és a tárgyi eszközöknek a mérlegkészítéskori piaci értéken kell szerepelniük a beszámolóban, így amennyiben a könyv szerinti érték ettől eltér, akkor terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. A mérleg az eszközöket rendeltetésük alapján minősítve, a hosszabb és rövidebb távú követeléseket elkülönítve tünteti fel. A takarékszövetkezet a forgóeszközök között tartja nyilván az általa folyósított hiteleket, a pénzeszközöket, a készleteket, valamint az éven belüli lejáratú értékpapírokat. A követelések értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási értéken szerepelnek a mérlegben. A készletek között tartjuk nyilván a követelések fejében továbbértékesítési kötelezettséggel átvett eszközöket. A befektetett pénzügyi eszközök között tartjuk nyilván az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokat. Az immateriális javak között a szellemi termékek (szoftverek) és vagyoni értékű jogok mellett a programbevezetés kapcsán felmerült alapítás átszervezés aktivált értéke szerepel. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása lineárisan történik. A takarékszövetkezet kizárólag pénzintézeti tevékenységet szolgáló tárgyi eszközökkel rendelkezik, amelyeket a mérlegben nettó értéken mutatja ki, a beruházásokat a tárgyi eszközök beszerzési és előállítási költségein tartja nyilván. A mérleg a forrásokat (kötelezettségeket) rövid- illetve hosszúlejáratú kötelezettségként mutatja ki. A követelésekként nyilvántartott értékpapírok és a bankközi betétek időarányosan járó, de pénzügyileg nem teljesített kamatát az aktív időbeli elhatárolások között jelenítjük meg. A hitelek időarányosan járó esedékes, a mérlegkészítés időpontjáig befolyt kamatát és kamatjellegű bevételeit, valamint az időarányosan járó, a mérlegkészítés időpontjáig esedékessé nem váló kamatát és kamatjellegű tételeket bevételként számoljuk el ool lddaal l

5 Az aktív időbeli elhatárolások között szerepeltetjük még a pénzügyileg teljesített, de időarányosan a tárgyévet követő időszakra jutó költségeket. Az időbeli elhatárolások elszámolásának rendszerére a takarékszövetkezet a számviteli törvény előírásait és a hitelintézeti kormányrendelet előírásait alkalmazza. Általános tartalék képzése a saját tőkén belül -a Hpt. előírásainak figyelembevételével történik. A takarékszövetkezet a tárgyévi adózott eredmény tíz százalékát általános tartalékba helyezi. Felhasználása csak a tevékenységéből eredő veszteség rendezésére történhet. A takarékszövetkezetnél alkalmazott eredménykimutatás függőleges tagolású, a 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. A Takarékszövetkezet nem él a további részletezés lehetőségével. A kötelező számviteli szabályzatok bemutatása A számviteli politika kötelező kiegészítő részei, melyeket a takarékszövetkezet külön szabályzatokban fogalmaz meg: - az eszközök és források értékelési szabályzata, - az iratkezelési, az iratok, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási, valamint selejtezési szabályzata, - a számlarend, - a pénz-és értékkezelési szabályzat, - kockázatvállalási szabályzat, - betétüzlet szabályzat, - fizetési számlavezetési szabályzat - befektetési szabályzat - az ügyletminősítési és értékelési szabályzat - az ügyfél és partnerminősítési szabályzat, - a fedezetértékelési szabályzat, - az értékvesztések és a céltartalékok elszámolására vonatkozó szabályzat, - a szigorú számadás alá vont bizonylatok, nyomtatványok kezelésére vonatkozó belső szabályzat, - a deviza nyitott pozícióról és a deviza árfolyamkockázat tőkekövetelményének meghatározásáról szóló szabályzat - árazási elvek Takarékszövetkezet nem foglalkozik határidős, opciós és swap ügyletekkel valamint fedezeti ügyletekkel, ezért ezek elszámolására és kezelésére vonatkozóan szabályzatot nem készít. A számviteli politika aktualizálására november 26-án került sor. A hatályos szabályzatban az alábbi fő fejezeteket alakítottuk ki. Ezek keretében csoportosítottuk- a számviteli törvény előírásai szerint a bemutatandó adatokat, információkat. Az Igazgatóság elfogadta az előterjesztést. Általános rendelkezések Eszközök, források értékelésével kapcsolatos rendelkezések A hitelintézet sajátos számviteli elszámolásai Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából Zárlati könyvelési teendők A kiegészítő melléklet szerkezete és tartalma 55.. ool lddaal l

6 A takarékszövetkezet valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének átfogó értékelése A takarékszövetkezet vagyoni, pénzügyi helyzetét a következő főbb mutatószámokkal jellemezzük: Eszközök A mérleg szerinti eszközök értéke december 31-én: ezer Ft. Az egyes eszköz mérlegsorok megoszlása az összes eszközön belül az alábbi: Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31.2 Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,2% ,3% 0,1% 2. Hitelviszonyt megtestesítő értékp ,6% ,7% -12,8% 3.Tulajdoni részesedések 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4. Jegybanki és bankközi betétek ,9% ,4% 16,5% 5. Hitelek ,9% ,4% -3,5% 6. Vagyoni érdekeltségek ,0% ,0% 0,0% 7. Bef.i szolg.ból követelések 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 8. Aktív kamatelhatárolások ,9% ,4% -0,5% 9. Egyéb aktív elszámolások és eszk ,6% ,7% 0,1% 10. saját eszközök ,9% ,9% 0,0% E S Z K Ö Z Ö K xx A forgóeszközök között nyilvántartott pénzeszközök értéke az előző ezer Ft-ról ezer Ft-ra nőtt, ezzel együtt az év során előírt kötelező tartalék értéke ezer forinttal csökkent január 01. és december 31. között. Értékpapír állományunk összértékben ezer forinttal csökkent, az eszközökön belüli arányát tekintve 12,9 %-os csökkenést láthatunk. A csökkenés oka, hogy a Takarékszövetkezet felszámolta a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt folytatott REPO ügyleteket. Az Takarékszövetkezet értékpapír portfóliója zömében állampapírokból áll. Likviditási stabilitásunkat is bizonyítja az a tény, hogy a hitelintézetekkel szembeni követeléseink állománya a korábbi növekedést meghaladóan emelkedett. Egyéb fő eszközeinkben lényeges elmozdulás nem volt ool lddaal l

7 Eszközök megoszlása A forgóeszközök és a befektetett eszközök aránya jelentősen nem változott az elmúlt két évben Változás ezer forint % ezer forint % ezer forint % Forgóeszközök eft 52,95% eft 52,89% Ft 5,84% Befektetett eszközök eft 44,91% eft 45,44% Ft -6,19% Összes eszköz eft eft Ft Követelések lejárat szerinti összetétele Pénzügyi vállalatok Nem pénzügyi vállalatok Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Átstrukturált Követelések bruttó értéken Eszközök adósonként a legrégebben lejárt követelés szerint 0-30 nap nap nap 1 év felett Összesen Háztartások Háztartások - Lakosság ebből: Jelzáloghitel Háztartások - Egyéni vállalkozók Összesen: ool lddaal l

8 Források A takarékszövetkezet forrásainak értéke az eszközök értékével megegyezően eft. A források állományának alakulása az alábbiak szerint történt: A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt. Saját források ,692 5,5% ,7% 0,2% Idegen források ,5% ,3% -0,2% F O R R Á S O K xx Források összetételének alakulása A forrásállomány alakulása, szerkezete km1 M e g n e v e z é s 2011.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.Betétek ,18% ,12% 3,95% 2.Mon.is p.ügyi int.től származó bet. 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 3.Felvett hitelek ,65% ,35% -4,30% 4.Saját kibocsátású, hitv.t megt.ő ért.p 41 0,00% 41 0,00% 0,00% 5.Befekt.i szolg.ból szárm. források 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 6.Passzív kamatelhatárolások ,70% ,90% 0,20% 7.Egyéb passzív elszámolások ,96% ,92% -0,03% 8.Céltartalék ,49% ,48% -0,01% 9.Saját tőke ,02% ,23% 0,20% -Ebből: Mérleg sz. eredm. (eredmény) ,11% ,17% 0,06% F O R R Á S O K összesen: ,00% ,00% xx Szavatoló tőke értéke: ezer forint. A takarékszövetkezetnek a szavatoló tőke számítására vonatkozó előírások alapján az üzleti év végén a legnagyobb 25 ügyféllel és a hozzájuk tartozó ügyfélkapcsolatokkal szembeni kitettségünk összesen 2 055,579 millió Ft, illetve a kockázatvállalás nettó értéke 1 543,739 millió Ft volt. A Hpt. 79. (2), (3) bekezdésében meghatározott limiteket a takarékszövetkezet nem lépte túl ool lddaal l

9 Fedezettség A nettó fedezettség alapján elmondható, hogy az ügyfelekkel szembeni követelések és kötelezettségek lejárat szerinti megoszlása jelentősen eltér egymástól. A követeléseken belül a 365 napon túliak, a kötelezettségek esetében a 30 napon belüliek képviselnek jelentős részarányt. A Forrás Takarékszövetkezet elegendő likvid forrással értékpapírok, bankközi lekötések, MTB hitel rendelkezik azon időszakokra, amikor a nettó fedezettség átmenetileg negatív értékű. Összességében a Takarékszövetkezetet pozitív nettó fedezettség jellemzi. Megnevezés Lejárt 0-30 nap nap nap nap 1-2 év között 2-3 év között 3-5 év között 5-10 év között 10 év felett Összesen Betétek , , , , , , ,614 Hitelek 1337,82 244, , , , ,09 461, , , , ,611 Nettó fedezettség 5073, , , , , , , , , , ool lddaal l

10 Tőke ellátottsági mutatószámok Tőkeellátottság = Saját tőke 5,0% 5,2% Források Stabilitási mutató = Saját tőke Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek 558,3% 555,79% Szavatoló tőke = évi CXII.Hpt. alapján , ,538 Likviditási helyzet elemzése azonnali és időszakos fizetőképesség megítélése A likvid eszközök és a kötelezettségek egymáshoz viszonyított arányát az alábbi, - időben dimenzionált mutatószámok fejezik ki: Fizetőképességi mutató = Pénzeszközök + Követelések Rövidlejáratú kötelezettségek ,8% 118,5% Likviditási mutató = Forgóeszközök Rövidlejáratú kötelezettségek ,1% 71,5% Nagybetét függőségi mutató Nagybetétek Összes betétállomány ,6% 9,16% Jövedelmezőségi helyzet elemzése Mutatószámok Bruttó tőkearányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény 3,59% 5,17% Saját tőke Nettó tőkearányos jövedelmezőség Adózott eredmény Saját tőke 2,5% 3,7% ool lddaal l

11 Tiszta tőkearányos jövedelmezőség Mérleg szerinti eredmény Saját tőke 2,25% 2,94% Kamatjövedelmezőségi mutató Banktevékenységből származó kamatkülönbözet 56,13% 53,34% Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Eszközök minőségi mutatója Minősített követelések Korrigált mérlegfőösszeg 46,05% 55,24% Hitelportfólió minőségének mutatója Minősített hitelek Összes hitelállomány 34,45% 32,08% Kockázatvállalási mutató Korrigált mérlegfőösszeg Összes eszköz 37,31% 37,38% Eszközarányos költség mutató Összes költség Összes eszköz 4,46% 3,84% Hitel/Betét arány Összes hitel Összes betét 62,21% 55,18% Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Saját tőke Mérlegfőösszeg Korrigált mérlegfőösszeg Összes hitel Összes betét Összes költség Minősített hitelek Kamatkülönbözet Kamat, kamatjellegű bevételek Összes eszköz A Takarékszövetkezetnél a bankközi kihelyezések és a likvid értékpapírok együttes állománya stabil pénzpiaci pozíciót biztosít. A Forrás Takarékszövetkezet az A típusú Cash Flow kimutatását a kiegészítő melléklet IV. részében mutatja be ool lddaal l

12 II. Speciális jellegű kiegészítések Befektetett eszközeink állománya az alábbiak szerint alakult: ezer forintban Változás ezer forintban Változás %- ban Immateriális javak ,63% Tárgyi eszközök ,17% Befektetett pénzügyi eszközök ,84% Összesen: ,81% Az immateriális javak évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Vagyoni értékű jogok Szoftverek Alapítás átszervezés aktivált értéke Immateriális javak Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javak tárgyévi változása az alábbi tételeket tartalmazza: Régi szoftver és licence díjak selejtezése, A meglévő Electra Internet Banking licencből további 1000 beszerzése. Pervasive AuditMaster program megvásárlása PSZÁF ajánlás szerint, amely a támogató felhasználók tevékenységének naplózását végzi. ESET NOD32 Vírusvédelem licence megújítása. További Border modulok vásárlása ool lddaal l

13 Az ingatlanok évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti Telkek Épületek bruttó Építmények bruttó Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanok Bruttó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Az épületek tárgyévi növekedését a berhidai fióknál történt ablakcsere és annak biztonsági fóliázása okozza, a csökkenést a terv szerinti értékcsökkenés ool lddaal l

14 A műszaki gépek, berendezések, egyéb berendezések évi bruttó értékének, értékcsökkenésének és nettó értékének változását az alábbi táblázat szemlélteti: Bruttó érték Gépjárművek Számítástechnikai eszközök Gépek Berendezések Kis értékű tárgyi eszköz Képző-művészeti alkotások Berendezések összesen Befejezetlen beruházások Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Értékcsökkenés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró ool lddaal l

15 A gépeknél 3 gépjármű cseréje valósult meg, a régieket értékesítettük nettó érték felett. Az eszköz állomány lényeges növekedését ezenfelül egy multiszéf és két bankjegyvizsgáló megvásárlása okozza. Főkönyvi csoportok szerinti bontásban az alábbi selejtezésekre került sor: Főkönyv Selejtezésre került eszközök beszerzési értéke Terven felüli écs Könyv szerinti érték selejtezéskor Összesen: ool lddaal l

16 Értékcsökkenés alakulása Megnevezés Amortizáció 2012 évben Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb berendezések Összesen 1. Terv szerinti értékcsökkenés összesen: a) lineáris b) degresszív c) teljesítményarányos d) egyéb (kis értékű) Terven felüli értékcsökkenés (8615) Értékesítés, selejtezés (8611,8614) Terven felüli értékcsökkenés visszaírása Elszámolt tárgyévi értékcsökkenés Társasági adó szerinti értékcsökkenés a nem kisértékű b kisértékű Befektetett pénzügyi eszközök lényegesebb változásai: Értékpapírok változásai év év év év Változás Változás Változás Diszkont kincstárjegyek % 0% 0% Állampapírok % 112% 34% ebből: befektetési célú % 98% 100% forgatási célú % 119% 7% Egyéb értékpapírok % 30% 1055% ebből: befektetési célú % 0% forgatási célú % 30% 30% Összes értékpapír ool lddaal l

17 A forgatási célú értékpapíroknál látható, hogy a diszkont kincstárjegyek állománya teljesen kifutott év végére, míg a befektetési célú állampapíroknál 12%-os növekedés következett be. Ez utóbbinál az arányok a forgatási célú papírok irányába tolódtak el. Az egyéb forgatási célú értékpapírok állománya jelentősen csökkent. Tőzsdén jegyzett értékpapírok mérlegsoronkénti bontásban. MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z és 2011.év 2012.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 02 2.Állampapírok a) forgatási célú Tőzsdén jegyzett értékpapírok 04 b) befektetési célú Tőzsdén jegyzett értékpapírok 05 2/A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott 0 42 értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 43 aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú Tőzsdén jegyzett értékpapír: eFt Tőzsdén nem jegyzett értékpapír: eft ool lddaal l

18 Állampapírok és egyéb értékpapírok Megnevezés Vétel időpontja Lejárat Vételár Névérték Könyv szerinti érték 2013/D Ft Ft /E Ft Ft /A Ft Ft Ft 2015/A Ft Ft Ft 2015/A Ft Ft Ft 2015/C Ft Ft Ft 2014/C Ft Ft Ft Ft Ft Ft MÁK ÖSSZESEN Ft Ft Ft MFB / Ft Ft Ft MFB201509/ Ft Ft Ft Ft Ft Ft Befektetési célú értékpapírok Ft Ft Ft QFD Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft QUAESTOR ÖSSZESEN Ft Ft 2013/D Ft Ft Ft Ft MÁK összesen Ft Ft K Ft Ft Ft Ft Ft Ft Forgatási célú értékpapírok Ft Ft Ft Összes értékpapír Ft Ft Ft ool lddaal l

19 Kockázati súlyozás a hitelezési kockázat kivételével december 31-én: Corep tábla Nettó érték Elhatárolás Értékvesztés Összesen Bruttó Beáramló tételek Kitettség értéke Kockázattal súlyozott kitettségi érték Számolt tőkekövetelmény CS-sek szerinti tőkekövetelmény 1CS 0% 1 058,598 59,758 0, , , , ,057 0,000 0,000 0,000 6CS 0% 780,997 1,163 0, , ,160 0, ,160 0,000 0,000 0,000 6CS 20% 3 715,942 31,632 0, , ,574 0, , ,515 59,961 59,961 6CS100% 4,708 0,000 0,000 4,708 4,708 37,749 42,457 42,457 3,397 3,397 7CS100% 53,179 2,185 0,000 55,364 55,364 0,000 55,364 55,364 4,429 72,459 15CS 0% 175,960 0,000 0, , , , ,339 0,000 0,000 0,000 15CS 100% 195,493 0,000 4, , ,083 0, , ,493 15,639 15,639 Összesen: 5 984,877 94,738 4, , , , , ,829 83, , ool lddaal l

20 Készletek Nyomtatványok, irodaszerek leltár szerinti értéke Postabélyeg 0 Egyéb készlet (továbbszámlázandó) Göngyölegek leltár szerinti értéke Takarékdoboz Közvetített szolgáltatások könyv szerinti értéke Követelés fejében átvett eszközök bruttó értéke Követelés fejében átvett eszközök értékvesztése Tulajdoni részesedés A takarékszövetkezet problémamentesnek minősítette a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt-ben levő befektetését. A Takarékszövetkezet ezer Ft értékű részesedéssel rendelkezik a Takarék Bank Zrt-ben. Átvett eszközök nyilvántartása A korábban követelés fejében átvett, készletként kimutatott eszközök állománya az alábbiak szerint alakult: A fordulónapon meglévő nettó állomány: Ft Követelés fejében átvett eszközök nyilvántartása Név Hrsz. Ingatlan címe Nyilvántartási érték Hornyák Sándor 95 Nagytilaj, Hervadtfa u Hornyák Sándor 96 Nagytilaj, 4776 m2 beépítetlen terület Hornyák Sándor 98 Nagytilaj, 5244 m2 beépítetlen terület Hornyák Sándor Illeték Összesen: Ft Értékvesztés Ft Követelés fejében átvett eszközök nyilvántartása Név Hrsz. Ingatlan címe Nyilvántartási érték Vincze Bádogosipari Kft Székesfehérvár, Tátra u. 81. Belterület: 6024 hrsz Illeték Illeték Dabi Zoltán 2022 Tahitótfalu Semmelweis u. 909/11 hrsz Összesen: Ft Értékvesztés ool lddaal l

21 Követelések Aktív bankműveletek A kereskedelmi bankok, beleértve a takarékszövetkezeteket is, a hitelezés területén 2012-ben is folytatták válságkezelő, kockázatkerülő stratégiájukat. A kockázatok kerülése nem csak a rossz piaci környezetnek volt betudható, hanem a megnövekedett fogyasztóvédelmi szabályokra is visszavezethetőek részben a szigorítások. Ma már a hitelszerződés oldalszámának többszörösét teszik ki a különböző tájékoztatók, figyelmeztetések, figyelemfelhívó számítások, összehasonlítások. Az évet a deviza-adósmentés utolsó hónapjával kezdtük (január végéig lehetett a korábban felvett devizahiteleket kiváltani, vagy a kiváltás forrását igazolni), melynek keretében jelentős könnyítést, esetenként több millió forintot kaptak azok az ügyfelek, akik korábban is rendben tudták fizetni a forintkamatoknál alacsonyabb kamatozású hiteleiket, és az akció során képesek voltak egy összegben kifizetni a tartozásukat. A hitel adósok a Forrás Takarékszövetkezet jellemző ügyfélkörében legalábbis nagyon sokat vártak és várnak a Kormánynak az adósokat megsegítő intézkedéseitől. Az intézkedések folyamatosan születnek meg, melyek korábban jelentősen megmozgatták a deviza árfolyamokat, így a deviza alapú hitelek refinanszírozási lehetőségeit is. Évek óta először valamilyen szintű piaci újra strukturálódást is megfigyelhettünk, egyes bankok kissé csökkentették paci részesedésüket. Részben saját akaratból, részben a likviditási helyzetük miatt. Ez persze nem változtat azon a tényen, hogy igen erős piaci versenyben kell megállni a helyünket. A bankok korábban a magánszemély szegmensben elsősorban a hitelkártya termékekre tették a hangsúlyt, mely termék kockázata magasabb, mint az általunk kínált, kezesekkel biztosított személyi kölcsönöké. Az elmúlt évben viszont a hitelkártyák kárára a normál személyi kölcsönök kaptak nagyobb hangsúlyt a kereskedelmi bankoknál is. A hitelek kamatszintjéről, kamatfeláráról elmondható, hogy annak mértékét a takarékszövetkezet 2012-ben nem változtatta a futó hitelek tekintetében, kamatváltozásra csak és kizárólag a jegybanki alapkamat, valamint az ezzel együtt mozgó Bubor értékének változása miatt került sor. Érvényes ez a korábbi években többször átárazott Lombard hitel termékekre is. Elmondható viszont, hogy az új hitelek folyósítása esetén igen ritkán tudunk engedni egyedi ügyfélkérelemre a meghirdetett kamatokból, így általánosságban némi kamatszint emelkedésről beszélhetünk az év első felében, és a kamatok tartásáról az év második felében. Ismételten hangsúlyozva, hogy csak az új folyósításokról beszélünk, a korábbi évek kihelyezéseinél az alapkamattal együtt történt a mozgás, kamatfelár változtatás nélkül. Minden naptári negyedévben változtak az egyes pénzpiaci instrumentumokhoz kötött termékek kamatai, tehát a vállalkozói hiteleink döntő többsége. Jelenleg az egy és három hónapos BUBOR és a jegybanki alapkamat mértékét használjuk a forint hiteleink esetében. A deviza hiteleknél a refinanszírozó által alkalmazott indikátorokat használjuk mi is. A évi üzletpolitikában az igazgatóság azzal számolt, hogy az értékvesztéssel nem csökkentett bruttó hitelállomány az év végére 6,8 milliárd forintra emelkedik, amely az előző évhez képest egy szerény, 4 %-os növekedést jelentett volna. Ezzel szemben a hitelállomány nemhogy növekedett, sajnos csökkent a évi 6,63 Mrd forintról 6,35 Mrd forintra csökkent. Fontos megjegyezni, hogy a felügyeleti szervek többször tartották fontosnak felhívni a figyelmünket arra, hogy az átlagot meghaladó hitel/betét aránnyal dolgozunk. A ool lddaal l

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Konszolidált pénzügyi kimutatása és Könyvvizsgálói jelentése 2012.12.31. .12.31 ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Konszolidált pénzügyi kimutatás ..12.31 ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. PÉNZÜGY-SZÁMVITEL DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési rendszerek

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17.

OTP BANK NYRT. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 17. Tisztelt Részvényesünk! Tisztelettel rendelkezésére bocsátjuk az OTP Bank Nyrt. 2014. évi gazdálkodására vonatkozó Éves Jelentésünket, amely a Bank

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben