MSI10 Inverter MasterDrive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MSI10 Inverter MasterDrive"

Átírás

1 MSI10 Inverer MaserDrive

2 MSI 10 inverer MaserDrive 2

3 Taralom Taralom 3 1.1Bizonság meghaározása Figyelmezeő jelzések Bizonsági úmuaás 4 2 Termékáekinés Gyors üzembe helyezés Kicsomagolás során végzendő ellenőrzés Alkalmazás megerősíése Környeze Alkalmazás megerősíése Alapveő üzembehelyezés Termékspecifikáció Típusábla Típusjelölő kulcs Névleges műszaki adaok Srukúradiagram 10 3 Beszerelési úmuaások Mechanikai beszerelés Szabványos beköés Áramkörvédelem 15 4 Gombsor működeési módja Gombsor kijelzés Gombsor működeése 18 5 Funkcióparaméerek 19 6 Hibakeresés Karbanarás gyakorisága Hűőveniláor Kondenzáorok Tápkábel Hibaelháríás Riaszás és hibakijelzés Hibaelháríás Hibakeresés és -elháríás 63 7 Kommunikációs prookoll A Modbus prookoll rövid ismereése Az inverer alkalmazása RTU parancskód és kommunikációs adaok ábrázolása Funkcióleírás Funkció műdödése 78 A. mellékle Műszaki adaok 78 A.1 Besorolások 78 A.3 EMC előírások 79 B. mellékle Mérerajzok 80 B.1 Gombsor felépíése 80 B.2 Invererábra 81 C. mellékle Perifériás opciók és alkarészek 81 C.1 Perifériás rajz 81 C.2 Tápelláás 83 C.3 Kábelek 83 C.4 Megszakíó és elekromágneses érinkező 83 C.5 Reacors 84 C.6 Filer 85 C.7 Fékrendszer 85 D. mellékle További udnivalók 87 3

4 1 Bizonsági óvinézkedések Kérem, mielő az inverer szállíásá, beszerelésé, üzemeleésé vagy szervizelésé megkezdené gondosan olvassa el a jelen kézikönyve, és kövesse a benne foglal valamennyi bizonsági óvinézkedés. Az óvinézkedések figyelmen kívül hagyása esi sérüléshez, halálhoz vagy a készülékek károsodásához vezehe. Vállalaunk semminemű felelőssége vagy örvényi köelezesége nem vállal abban az eseben, ha a kézikönyvben foglal bizonsági óvinézkedések be nem arása kövekezében esi sérülés, halál vagy a készülékek károsodása kövekezik be. 1.1 Bizonság meghaározása Veszély: Figyelmezeés: Megjegyzés: Szakképze villanyműszerészek: A vonakozó előírások be nem arása súlyos esi sérülés vagy akár halál okozha A vonakozó előírások be nem arása a készülékek károsodásához vezehe A vonakozó előírások be nem arása esi sérülésekhez vezehe A készüléke használó személyzenek szakmai villamosechnikai és munkavédelmi anfolyamon kell rész venniük, el kell nyerniük a anúsívány és ismerniük kell a készülék beszerelésére, üzembe helyezésére, üzemeleésére és karbanarására vonakozó előírásoka a baleseek elkerülése érdekében. 1.2 Figyelmezeő jelzések Ezek a jelzések olyan körülményekre figyelmezenek, amelyek súlyos sérülés és halál és/vagy a készülék károsodásá okozhaják. Ezek a figyelmezeések ismereik a veszély elkerülésének módjá is. A kézikönyvben használ bizonsági figyelmezeő jelzések az alábbiak: Jelzések Név Uasíás Rövidíés Veszély Veszély A vonakozó előírások be nem arása súlyos esi sérülés vagy akár halál okozha Figyelmezeés Figyelmezeés A vonakozó előírások be nem arása a készülékek károsodásához vezehe Ne egye A vonakozó előírások be nem arása a Elekroszaikus nyomao áramköri lap károsodásához kisülés vezehe Forró oldalfelüleek Megjegyzés 1.2 Bizonsági úmuaás Forró oldalfelüleek Megjegyzés A készülék oldalfelüleei felforrósodhanak. Ne érinse meg! A vonakozó előírások be nem arása esi sérülésekhez vezehe Megjegyzés Kizárólag szakképze villanyműszerészek üzemeleheik az inverer. Ne hajson végre huzalozás, ellenőrzés vagy bármely alkarész cseréjé mindaddig, amíg a készülék áram ala van. Mielő a készüléken huzalozás vagy ellenőrzés hajana végre győződjön meg arról, hogy az elekromos ápelláás lecsalakozaák, valamin várja meg amíg az invereren megjelöl idő leelik vagy a DC busz feszülsége 36 V alá csökken,. Az alábbi ábláza aralmazza az előír várakozási idő: Inverermodul Minimális várakozási idő 4

5 Egyfázisú 220V Háromfázisú 220V Háromfázisú 380V 0.2kW- 2.2kW 0.2kW- 2.2kW 0.75kW- 2.2kW 5 perc 5 perc 5 perc Ne hajson végre jogosulalan javíási művelee, ellenkező eseben elekromos áramüés vagy más sérülés kövekezhe be. A fűőes alapzaa üzem közben felforrósodha. A sérülések elkerülése érdekében ne érinse meg! Az inverer elekromos alkarészei és belső elemei elekroszaikusak. Tegye meg a megfelelő inézkedéseke az üzem közbeni elekroszaikus kisülés elkerülése érdekében Leszállíás és beszerelés Megjegyzés: Kérjük, űzálló anyagra állísa fel és arsa ávol a gyúlékony anyagokól az inverer. A fékrendszer opcionális alkarészei (fékellenállások és visszacsaolási egységek) a kapcsolási rajz szerin csalakozassa. Ne üzemelessen semmilyen egysége az invereren, ha azon sérülés nyomai vagy hiányzó alkarészek figyelheők meg. Ne érinse meg az inverer nedves árgyakkal vagy esekkel, ellenkező eseben elekromos áramüés kövekezhe be. A mozgaáshoz és beszereléshez megfelelő szerszámoka válasszon az inverer bizonságos és rendeleésszerű üzemelése, illeve a esi sérülés vagy halál elkerülése érdekében. A esi épség megóvása érdekében a berendezés felállíó személynek mechanikai óvinézkedéseke kell ennie, például munkavédelmi cipő és kezeslábas kell viselnie. Kerülje a fizikai üés vagy vibráció a berendezés kiszállíása és beszerelése során. Ne mozgassa az inverer a fedelénél fogva. A fedél ugyanis leválha. A berendezés gyermekekől és egyéb nyilvános helyekől ávol szerelje be. Az inverer nem felel meg a IEC szabványban meghaározo kisfeszülségvédelemre vonakozó előírásoknak, ha a beszerelés helye 2000 méer engerszin felei magasságon van. Az inverer üzemelése közben a kóboráram 3,5 ma fölé emelkedhe. Szakszerűen bizosíson földelés, és gondoskodjon arról, hogy a földelő ellenállás 10Ω ala legyen. A PE földelő kondukor vezeőképessége megegyezik a fáziskondukoréval (azonos kereszmeszei erüleel). Az R, S és T a ápelláás bemenei kivezeései, míg az U, V és W a moor kivezeései jelölik. Kérjük, a bemenei ápvezeékeke és moorvezeékeke szakszerűen csalakozassa, ellenkező eseben az inverer károsodása kövekezhe be Üzembe helyezés és üzemeleés Csalakozassa le az invererre kapcsol valamennyi ápelláás a kivezeés huzalozása elő, majd a ápelláásról való lecsalakozaás köveően várjon legalább a megjelöl ideig. Az inverer üzemelése közben nagyfeszülség van jelen a berendezés belsejében. A gombsor beállíásán kívül ne hajson végre semmilyen művelee. Ha P01.21=1, akkor az inverer önmagáól is működésbe léphe. Ne kerüljön közel az 5

6 invererhez vagy a moorhoz. Az inverer nem használhaó vészleállíó eszközkén. Az inverer nem használhaó a moor hirelen lefékezéséhez. Mechanikai fékezőeszköz kell bizosíani. Megjegyzés: Ne kapcsolja be vagy ki úl gyakran az inverer bemenei ápelláásá. Hosszabb ideig árol invererek eseén végezzen ellenőrizze és állísa be a kapaciív ellenállás, majd használa elő próbálja meg újból működésbe hozni (lásd: Karbanarás és Hardverhiba diagnoszizálása). Üzemeleés elő fedje le az első áblá, ellenkező eseben elekromos áramüés kövekezhe be Alkarészek karbanarása és cseréje Az inverer karbanarásá, ellenőrzésé és alkarészeinek cseréjé csak szakképze villanyműszerészek hajhaják végre. Csalakozassa le az invererre kapcsol valamennyi ápelláás a kivezeés huzalozása elő. A lecsalakozaás köveően várjon legalább az invereren megjelöl ideig. Karbanarás és alkarészcsere során gondoskodjon arról, hogy csavarok, vezeékek vagy más vezeőképes anyagok ne eshessenek az inverer belsejébe. Megjegyzés: Kérjük, a csavarok meghúzásához megfelelő nyomaéko alkalmazzon. Karbanarás és alkarészcsere során az inverer, alkarészei és összeevői arsa ávol a gyúlékony anyagokól. Ne hajson végre szigeelési vagy nyomásellenőrzés az invereren, és ne kísérelje meg lemérni az inverer vezéráramá megaméer használaával Selejezés uáni eendők Az inverer nehézfémeke aralmaz. Ipari szennyezőanyagkén kezelje. 2 Termékáekinés 2.1 Gyors üzembe helyezés Kicsomagolás során végzendő ellenőrzés A ermékek ávéelé köveően az alábbi ellenőrzéseke végezze el: 1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések vagy párásodás a csomagoláson. Ha ilye nem apaszal, akkor vegye fel a kapcsolao a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendelségeivel. 2. Ellenőrizze a csomagolás külsején alálhaó ípusmegjelölés aralmazó címkén lévő információka, hogy meggyőződhessen arról, hogy a meghajás megfelelő ípusú. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolao a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendelségeivel. 3. Ellenőrizze, hogy nem apaszalhaók-e víz nyomai a csomagoláson, illeve az inverer nem károsodoe vagy juo-e víz a berendezésbe. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolao a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendelségeivel. 4. Ellenőrizze a csomagolás külsején alálhaó ípusmegjelölés aralmazó címkén lévő információka, hogy meggyőződhessen arról, hogy a ípusábla megfelelő ípus mua-e. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolao a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendelségeivel. 5. Ellenőrizze, hogy a berendezés belsejében lévő kiegészíők (beleérve a használai úmuaó és a 6

7 kezelőgombsor) hiányalanul megvannak-e. Amennyiben az nem megfelelő, akkor vegye fel a kapcsolao a helyi forgalmazókkal vagy az MS-ANTRIEBSTECHNIK kirendelségeivel Alkalmazás megerősíése Az inverer használaba véele elő ellenőrizze a berendezés: 1. Ellenőrizze a erhelés ípusá, és győződjön meg arról, hogy üzem közben az invereren nem jelenkezik-e úlerhelés, illeve ellenőrizze, hogy a meghajás nem eszi-e szükségessé a eljesíményfok módosíásá. 2. Ellenőrizze, hogy a ényleges mooráram kisebb-e az inverer névleges áramánál. 3. Ellenőrizze, hogy a erhelés vezérlési ponossága megegyezik-e az invererével. 4. Ellenőrizze, hogy a beérkező ápfeszülség megegyezik-e az inverer névleges feszülségével Környeze Ellenőrizze az alábbiaka a ényleges beszerelés és használao megelőzően: 1. Ellenőrizze, hogy az inverer környezei hőmérséklee 40 ala van-e. Ha meghaladja ez az éréke, akkor minden 1 eseén 3%-kal csökkense a hőmérséklee. Ezenfelül, az inverer nem üzemeleheő, ha a környezei hőmérsékle 50 fele van. Megjegyzés: a fülkeinverer eseén a környezei hőmérsékle a fülkében lévő levegő hőmérsékleé jeleni. 2. Ellenőrizze, hogy a ényleges használaban lévő inverer környezei hőmérséklee -10 fele van-e. Amennyiben nem, akkor bizosíson fűőberendezés. Megjegyzés: a fülkeinverer eseén a környezei hőmérsékle a fülkében lévő levegő hőmérsékleé jeleni. 3. Ellenőrizze, hogy a ényleges üzemeleési helyszín engerszin felei magassága 1000m ala van-e. Amennyiben meghaladja ez az éréke, akkor 100m-enkén 1%-kal csökkense az éréke. 4. Ellenőrizze, hogy a ényleges üzemeleési helyszín páraaralma 90% ala van, kondenzáció nem megengede. Amennyiben nem ez a helyze, akkor bizosíson ovábbi védelme az invererek számára. 5. Ellenőrizze, hogy a ényleges üzemeleés helye ne legyen kiéve közvelen napsugárzásnak, és idegen árgyak ne kerülhessenek az invererbe. Amennyiben nem ez a helyze, akkor bizosíson ovábbi védelme az invererek számára. 6. Ellenőrizze, hogy nincs vezeőképes por, vagy gyúlékony gáz a ényleges üzemeleési helyen. Amennyiben nem ez a helyze, akkor bizosíson ovábbi védelme az invererek számára Alkalmazás megerősíése A ermékek ávéelé köveően az alábbi ellenőrzéseke végezze el: 1. Ellenőrizze, hogy a kimenei és bemenei vezeékek erhelési arománya egyezik a ényleges erhelési szükségleel. 2. Ellenőrizze, hogy az inverer kiegészíői megfelelően és szakszerűen elepíve legyenek. A elepíési vezeékeknek meg kell felelniük minden alkarész köveelményének (beleérve a reakor, bemenei szűrőke, kimenei szűrőke, DC reakor és a fékellenállásoka). 3. Ellenőrizze, hogy az inverer nem gyúlékony anyagokra le elepíve, és a hőermelő kiegészíők (reakorok és fékellenállások) közelében nincs gyúlékony anyag. 4. Ellenőrizze, hogy az összes vezérlő vezeék és ápvezeék különállóan fu, és az elvezeés megfelel az EMC köveelménynek. 5. Ellenőrizze, hogy a földelési rendszerek szakszerűen földelve vannak, az inverer köveelményeinek megfelelően. 6. Ellenőrizze, hogy a felhasználói kézikönyvben meghaározoak szerini szabad erüle elegendő-e. 7. Ellenőrizze, hogy a elepíés alkalmazkodik a felhasználói kézikönyv uasíásaihoz. A meghajás 7

8 függőleges pozícióban kell elepíeni. 8. Ellenőrizze, hogy a külső csalakozóvég szorosan rögzíve legyen, és a forgaónyomaék megfelelő legyen. 9. Ellenőrizze, hogy nem maradak-e csavarok, vezeékek, vagy egyéb vezeőképes árgyak az invererben. Ha igen, vegye ki őke Alapveő üzembehelyezés Az alábbiak szerin fejezze be az alapveő üzembehelyezés, mielő énylegesen használná: 1. Auomaikus beállíás. Ha leheséges, csaolja le a moorerhelésről, hogy elindíhassa a dinamikus auomaikus beállíás. Vagy ha nem leheséges, saikus auomaikus beállíás is rendelkezésére áll. 2. Állísa be az ACC/DEC idő a ényleges erhelésnek megfelelően. 3. Lépeve helyezze üzembe a készüléke, és ellenőrizze, hogy a forgási irány megfelelő-e. Ha nem megfelelő, válozassa meg a forgási irány, a moor huzalozása álal. 4. Állíson be minden vezérlő paraméer, majd üzemelesse. 2.2 Termékspecifikáció Táp bemene Kimenei eljesímény Műszaki ellenőrzés Fuás közbeni ellenőrzés Funkció Specifikáció Egyfázisú 220(-15%)~240(+10%) Bemenei feszülség (V) Háromfázisú 220(-15%)~240(+10%) Háromfázisú 380(-15%)~440(+10%) Bemenei áram (A) Lásd a 2.5 fejezee Bemenei frekvencia (Hz) 50Hz vagy 60Hz Engedélyeze aromány: 47~63Hz Kimenei feszülség (V) =a bemenei feszülség (hiba<5%) Kimenei áram (A) Lásd a 2.5 fejezee Kimenei eljesímény (kw) Lásd a 2.5 fejezee Kimenei frekvencia (Hz) 50Hz/60Hz, ingadozás: :±5% Vezérlő üzemmód V/F Maximális kimenei frekvencia 400Hz Állíhaó sebesség arány 1:100 Névleges áram 150%-a: 1 perc Túlerhelési képesség Névleges áram 180%-a: 10 másodperc Névleges áram 200%-a: 1 másodperc Fő funkciók A busz leállíási módja és úlmelegedés elleni módja Hőmérsékle-mérési ponosság Túlmelegedíési pon ±3 Kivezeéskapcsoló bemenei felbonás 2ms Kivezeés analóg bemenei felbonása 20mV Analóg bemene 1 inpu 0~10V/0~20mA Analóg kimene 1 inpu 0~10V/0~20mA Digiális kimene 5 közös bemene Digiális kimene 1 Y kimene (álalában digiális kimenekén) és 1 programozhaó relékimene Kommunikáció 485 kommunikáció 8

9 Egyéb 2.3 Típusábla Funkció Frekvenciabeállíás Auomaikus feszülségbeállíás Hibavédelem Felszerelheő módszer Az üzemeleési környeze hőmérsékleé Hűés Megszakíó egység DC-reakor Fékellenállás EMC-szűrő Specifikáció Digiális beállíás, analóg beállíás, öbbfázisú sebességbeállíás, PID beállíás, MODBUS kommunikáció beállíása, sb. Válás különböző beállíások közö Tarsa sabilan a kimenei feszülsége, ha a hálózai feszülség ingadozik Több min 10 hibavédelem Falra szerelheő -10~50, 40 fele csökkense Egy-/háromfázisú 220V kW ermészees hűés Egy-/háromfázisú 220V kW, háromfázisú 380V kW Beépíe Nem opcionális Opcionális és külső C2 filer 2-1. ábra Típusábla 2.4 Típusjelölő kulcs A ípusjelölés az invererrel kapcsolaos információka aralmazza. A felhasználó az invererhez illesze ípusjelölő címkén vagy az egyszerű ípusáblán alálhaja meg a ípusjelölés. MSI10 2R2G 4 B ábra Termékípus Mezőmegjelölés Jelzés A jelzés részlees leírása Részlees aralom Rövidíés 1 Termékrövidíés MSI10 rövidíése: MSI10. Névleges eljesímény 2 Teljesíményaromány + Terhelés ípus 2R2-2.2kW G Folyamaos nyomaékerhelés Feszülségfokoza 3 Feszülségfokoza 4: 380(-15%)~440(+10%) 2: 220(-15%)~240(+10%) S2: 220(-15%)~240(+10%) Téelszám 4 Téelszám B: szabványos fékegység 9

10 2.5 Névleges műszaki adaok Egyfázisú 220V Háromfázisú 220V Háromfázisú 380V Modell Kimenei Bemenei áram eljesímény (kw) (A) Kimenei áram (A) MSI10-0R2G-S2-B 0,2 4,9 1,6 MSI10-0R4G-S2-B 0,4 6,5 2,5 MSI10-0R7G-S2-B 0,75 9,3 4,2 MSI10-1R5G-S2-B 1,5 15,7 7,5 MSI10-2R2G-S2-B 2, MSI10-0R2G-2-B 0,2 1,9 1,6 MSI10-0R4G-2-B 0,4 2,7 2,5 MSI10-0R7G-2-B 0,75 4,9 4,2 MSI10-1R5G-2-B 1,5 9,0 7,5 MSI10-2R2G-2-B 2, MSI10-0R7G-4-B 0,75 3,2 2,5 MSI10-1R5G-4-B 1,5 4,3 4,2 MSI10-2R2G-4-B 2,2 7,1 5,5 2.6 Srukúradiagram Alább alálhaó az inverer műszaki ábrája (vegyünk például egy 2,2 kw-os inverer) ábra Termék srukúradiagram Sorozaszám Név Illuszráció 1 Gombsor Lásd a Gombsor üzemeleési eljárás fejezee a részlees információkér 2 Burkola Óvja a belső alkarészeke és összeevőke 3 POWER kijelző POWER kijelző 4 Oldalburkola Védi a belső összeevőke 5 Egyszerű ípusábla Lásd ípusjelölő kulcs fejezee a részlees információkér 6 Csalakozassa a gombsor Gombsor por 7 6 a külső beszereléshez 8 Fő áramköri kivezeések Lásd az Elekronikai beszerelés fejezee a részlees információkér 9 Vezéráramkör Lásd az Elekronikai beszerelés fejezee a részlees csalakozókapcsok információkér 10 Típusábla Lásd Termék áekinése fejezee részlees információkér 3 Beszerelési úmuaások Ez a fejeze ismerei a mechanikai és az elekronikai beszerelés. 10

11 Csak szakképze villanyműszerészek hajhaják végre a jelen fejezeben ismeree műveleeke. Kérjük, a Bizonsági óvinézkedések fejezeben foglal uasíások szerin üzemelesse a berendezés. Ezek figyelmen kívül hagyása esi sérüléshez, halálhoz vagy a berendezések károsodásához vezehe. Győződjön meg arról, hogy az inverer ápelláásá üzemeleés közben lecsalakozaa. A lecsalakozaás köveően várjon legalább addig, amíg a BEKAPCSOLÁS jelzőlámpa kialszik, ha a ápelláás a berendezésre van kapcsolva. Az inverer beszerelésének és kialakíásának a beszerelési helyre vonakozó helyi örvényekben és jogszabályokban foglal előírásoknak kell megfelelnie. Ha a beszerelés séri valamely előírás, akkor vállalaunk menesül mindennemű felelősség alól. Továbbá, ha a felhasználók nem arják be az ajánlásoka, akkor karbanarással nem helyrehozhaó károsodások is bekövekezhenek. 3.1 Mechanikai beszerelés Beszerelési környeze A beszerelési környeze gondoskodik az inverer eljesíményéről és hosszú ávú sabil működésér. Az alábbiak szerin ellenőrizze a beszerelési környezee: Környeze Beszerelés helye Környezei hőmérsékle Légnedvesség Tárolási hőmérsékle Üzemkörnyeze feléelei Körülmények Beléri -10 ~ +40, a hőmérsékle válozási arány pedig öbb min 0,5 /perc. Ha az inverer környezei hőmérséklee 40 fele van, akkor 1 -kén 3%-kal csökkense a berendezés eljesíményé. Nem javasol az inverer használaa, ha a környezei hőmérsékle meghaladja a 60 -o. A berendezés megbízhaóságának növelése érdekében ne működesse az inverer, ha a környezei hőmérsékle gyakran válozik. Kérjük, gondoskodjon hűőveniláorról vagy légkondicionálóról a belső környezei hőmérsékle az előír érék ala arása érdekében, ha az inverer zár érben, például vezérlőfülkében üzemelei. Amikor a hőmérsékle úl alacsony, és ha az inverer hosszas üzemszüne köveően az újbóli üzembe helyezéshez újra kell indíani, akkor bizosíson megfelelő fűőberendezés a belső hőmérsékle növeléséhez, ellenkező eseben a berendezés károsodha. RH 90% Lecsapódás nem engedélyeze. A maximális viszonylagos légnedvesség kisebb vagy egyenlő legyen 60%- kal korrozív légkör eseén. -40 ~+70, a hőmérsékle-válozás méréke pedig 1 /percnél kisebb. Az inverer beszerelési helyének: ávol kell lennie az elekromágneses sugárzási forrásokól; ávol kell lennie szennyezőhaású légnemű anyagokól, például korrozív gáz, olajköd és gyúlékony gáz; gondoskodjon arról, hogy idegen esek, például fémpor, por, olaj vagy víz ne kerülhessenek az inverer belsejébe (ne szerelje az inverer gyúlékony anyagokra, például fára); arsa ávol a közvelen napfényől, olajködől, gőzől és vibráció kifejő környezeől. 11

12 Környeze Tengerszin felei magasság Vibráció Beszerelés iránya Körülmények 1000m ala Amennyiben a engerszin felei magasság 1000m fele van, akkor 100menkén 1%-kal csökkense a eljesímény. 5,8m/s 2 (0,6g) Az inverer álló pozícióban kell beszerelni a megfelelő hűési haás elérése érdekében. Megjegyzés: A MSI10 sorozaú inverereke isza és szellőzee környezebe kell beszerelni a helyiség besorolásának megfelelően. A hűőlevegőnek iszának, valamin korrozív anyagokól és elekromosságo vezeő poról menesnek kell lennie Beszerelés iránya Az inverer falra vagy fülkébe lehe szerelni. Az inverer függőleges pozícióban kell beszerelni. Ellenőrizze a beszerelés helyé az alábbi előírások alapján. A kere részleeiér lásd a mellékleben lévő Mérerajzok fejezee Beszerelés módja Az inverer falra is szerelheő (valamennyi keremére eseén): 3-1 ábra Beszerelés módja (1) Jelölje meg a fura helyé. A furaok helyé a mellékleben alálhaó mérerajzok jelölik. (2) Rögzíse a csavaroka vagy csapszegeke a megjelöl helyeken. (3) Helyezze a meghajás a falra. (4) Húzza meg erősen a falban levő csavaroka Szerelés helye 3-2 ábra Szerelés helye Megjegyzés: Az A és B minimális helyigénye 100mm. 12

13 3.2 Szabványos beköés Főáramkör kapcsolási rajza 3-3 diagramm Főáramkör kapcsolási rajza Megjegyzés: A bizosíék, a DC reakor, a fékellenállás, a bemenei reakor, a bemenei szűrő, a kimenei reakor, a kimenei szűrő opcionális részek. Lásd a Perifériás opcionális alkarészek fejezee a részlees információkér Főáramkör kivezeésének ábrája R/L1 S/L2 T (+) PB U V W Kivezeés jel L1/R L2/S T U V W PB (+) Kivezeés neve Főáramkör áp bemenee Az inverer kimene Fékellenállás csalakozókapocs 3-4 ábra főáramkör kivezeései Funkció 3-/egyfázisú AC bemenei csalakozó, melye álalánosan a ápegységgel könek össze. 3-fázisú AC kimenei csalakozó, melye álalánosan a moorral könek össze. PB és (+) a külső ellenálláshoz vannak kapcsolva. Minden berendezés rendelkezik szabványos PE Földelési csalakozó csalakozókapoccsal. Megjegyzés: Ne használjon aszimmerikusan gyáro moor vezeéke. Ha van szimmerikusan gyáro földelési áramvezeő a moor vezeékben a kondukív pajzs melle, csalakozassa a földelési áramvezeő a földelési csalakozóhoz az inverernél, és a moorvégeken. A moor vezeéke, bemenei ápvezeéke és a vezérlő vezeéke külön vezesse. T csalakozókapocs nem köheő be háromfázisú üzem eseén Csalakozók beköése a főáramkörben 1. Rögzíse a bemenei ápvezeék földelési áramvezeőjé, az inverer földelési csalakozójával (PE) 360 fokos földelési echnikával. Csalakozassa a fázisvezeő az R/L1, S/L2 és T csalakozókapcsokhoz, és rögzíse. 2. Húzza ki a moorvezeéke, és csalakozassa az árnyékolás az inverer földelési csalakozókapcsához, 360 fokos földelési echnikával. Csalakozassa a fázisvezeőke az U, V és W csalakozókapcsokhoz, és rögzíse. 3. Csalakozassa az árnyékol kábellel elláo opcionális fékellenállás a kijelöl helyre, az előző lépésben meghaározo eljárás szerin. 4. Rögzíse a vezeékeke az invereren kívül mechanikusan. 13

14 3.2.4 A vezéráramkör kapcsolási rajza 3-5 ábra A vezéráramkör kapcsolási rajza A vezéráramkör beköési rajz 7 ROC 24V S1 S2 S3 S4 S5/Y GND GND AI AO 10V ábra A vezéráramkör huzalozása Leírás ROA RO relékimene ROC Érinkezőképesség: 3A/AC250V,1A/DC30V +10V Helyi ápelláás +10V 1. Bemenei aromány: AI feszülség és áram: 0~10V/0~20mA és kapcsolás J3-mal 2. Bemenei impedancia:feszülségbemene: 20kΩ; árambemene: 500Ω 3. Felbonás: a minimális szin 5mV, ha 10V 50Hz-nek felel meg. AI 4. Elérés ±1%, 25 Megjegyzés: Gombsor poencioméer az AI csalakozókapocs AI1 paraméerei és AI2 paraméerei állísa be 24V Helyi +24V ápelláás, 100mA GND +10V referencia nullpoenciál 1. Kimenei aromány:0~10v vagy 0~20mA AO 2. A feszülség- vagy az áramkimene az J2-n múlik 3. Elérés±1%,25 S1 S2 1. kapcsolóbemene 2. kapcsolóbemene 1. Belső impedancia: 3,3kΩ 2. 0~4V kis elekromos bemenenek felel meg és 7~30V nagy elekromos bemenenek felel meg S3 3. kapcsolóbemene 3. Maximum bemenei frekvencia: 1KHz 4. Mindegyik programozhaó digiális bemenei S4 4. kapcsolóbemene csalakozókapocs. A felhasználók beállíhaják a csalakozókapocs funkciói, a funkciókódok segíségével. S5 5. kapcsolóbemene Közös csalakozókapocs a S5/Y számára és a J1-gyel Digiális kimenei kapcsolhaó á Y Megjegyzés: S5 és Y nem használhaó egyidejűleg csalakozókapocs kommunikációs inerfész és 485 differenciáljel inerfész Ha a 485 kommunikációs inerfész a szabvány, akkor kérjük, sodro érpárú vagy árnyékol 485- vezeéke használjon. 14

15 3.3 Áramkörvédelem Az inverer és a bemenei ápvezeék rövidzárla elleni védelme Védje az inverer és a ápvezeéke a rövidzárlao okozó helyzeekről és a úlhevülésől. A védelme az alábbi úmuaások szerin helyezze el ábra Bizosíékkonfiguráció Megjegyzés: A kézikönyvben leírak szerin válassza ki a bizosíéko. A bizosíék védelme bizosí a bemenei ápvezeék számára a rövidzárlao okozó helyzeekben kelekező károsodások ellen. A berendezés környezeé is védi akkor, amikor az inverer belseje rövidzárlao kap A moor és a moorvezeékek védelme Az inverer védi a moor és a moorvezeéke is a rövidzárlao okozó helyzeekben, ha a moor vezeéke az inverer névleges áramának megfelelően méreezék. További védőeszközök nem szükségesek. Ha az inverer öbb moorhoz csalakozaják, akkor egy különálló úlhevüléskapcsoló vagy áramkör-megszakíó használandó a vezeék és a moor védelmére. Ezekhez az eszközökhöz különálló bizosíékra lehe szükség a rövidzárlaos áramkör megszakíásához Megkerülő csalakozás végrehajása A ápfrekvencia és válozahaó frekvenciaváló áramkörök beállíása szükséges az inverer folyamaos rendeleésszerű működése érdekében arra az esere, ha meghibásodás kövekezne be. Speciális eseekben, például, ha csak finomindíásra használják az inverer, akkor az inverer ápfrekvencián örénő fuaásra alakíhaó á az indíás köveően, mely eseben megkerülővezeék hozzáadására lehe szükség. Soha ne csalakozassa az inverer ápegységé az inverer U, V vagy W jelölésű kimenei csalakozókapcsaihoz. A kimenebe juao ápvezeék-feszülség az inverer maradandó károsodásá okozhaja. Amennyiben gyakori válásra van szükség, akkor mechanikailag csalakozao kapcsolóka vagy érinkezőke használjon annak bizosíására, hogy a moor csalakozókapcsai ne legyenek egyidejűleg az AC ápvezeékhez és az inverer kimenei csalakozókapcsaihoz is csalakozava. 4 Gombsor működeési módja A gombsor segíségével vezérelheők a MSI10 soroza invererei, illeve onnan olvashaó le az állapora vonakozó adaok és o állíhaók be a paraméerek. 15

16 4-1 ábra Gombsor Megjegyzés: M3-as csavarokkal rögzíse a külső gombsor vagy a beépíőkere. A beépíőkere opcionális. Sorozas z Név Állapo LED Mérék egység LED Kód kijelző zóna Leírás Ha a LED nem világí, akkor az jeleni, hogy az inverer leállío állapoban van; ha a LED villog, RUN/TUNE akkor az inverer a paraméerek auomaikus hangolása állapoban van; ha a LED világí, akkor az inverer fuási állapoban van. FED/REV LED Ha a LED nem világí, akkor az az jeleni, hogy az FWD/REV inverer előreforgási állapoban van; ha a LED világí, akkor az inverer háraforgási állapoban van LED-kijelző a gombsor és a csalakozókapcsok működeéséhez, valamin ávoli kommunikációs vezérléshez Ha a LED nem világí, akkor az az jeleni, hogy az LOCAL/REMOT inverer gombsor működeése állapoban van; ha a LED villog, akkor az inverer a csalakozókapocs működeése állapoban van; ha a LED világí, akkor az inverer ávoli kommunikációs vezérlés állapoban van. Hibajelző LED Amikor a LED világí, akkor az inverer hiba állapoban van; ha a LED nem világí, akkor normál TRIP állapo áll fenn; ha a LED villog, akkor az az jeleni, hogy az inverer úlerhelési riaszás elői állapoban van. Ez az akuálisan megjeleníe mérékegysége jeleni Hz A V RPM Frekvencia mérékegysége Áramerősség mérékegysége Feszülség mérékegysége Fordulaszám mérékegysége % Százalék 5-ábra LED kijelző a különböző ellenőrzési adaoka és a vészjelző kódo, például a beállíási frekvenciá és kimenei frekvenciá jelzi ki. Kijelze Megfelel Kijelze Megfelel Kijelze Megfelel szó ő szó szó ő szó szó ő szó

17 Sorozas z. 4 Név Digiáli s poenci álmérő AI1-nek felel meg. Leírás 9 9 A A B B C C d d E E F F H H I I L L N N n n o o P P r r S S U U v v Programoz ási gomb Lépjen be, vagy lépjen ki az első szinű menüből, és gyorsan ávolísa el a paraméer. Belépési gomb FEL gomb Lépjen be a menübe lépésről lépésre Hagyja jóvá a paraméereke Növelje az adao, vagy a funkciókódo fokozaosan 5 Gombo k LE gomb Jobbra olás gomb Fuaás gomb Sop/ Visszaállíá s gomb Csökkense az adao, vagy a funkciókódo fokozaosan Mozgassa jobbra, hogy ki udja válaszani a kijelző paraméer körkörösen, álló és fuaás üzemmódban. Válassza ki a paraméermódosíó számo, a paraméer módosíás közben Ez a gombo az invereren használjuk, a gombvezérlő üzemmódban Ez a gombo a megállíásra használjuk fuaási üzemmódban, és korláozva van a P07.04 funkciókódra Ez a gombo az összes vezérlési üzemmód visszaállíására használjuk, a hibajelzés muaó állapoban Gyors gomb Ennek a gombnak a funkciójá a P07.02 funkciókód hagyja jóvá. 4.1 Gombsor kijelzés A MSI10 sorozaú invererek gombsorkijelző állapoa szé van oszva álló állapo paraméerre, fuaási állapo paraméerre, funkciókód paraméerszerkeszés állapora, hibajelzés állapora és így ovább Az álló paraméer kijelze állapoa Amikor az inverer az álló állapoban van, a gombsor álló paraméereke fog kijelezni, melyek a 4-2 ábrán láhaóak. Leállío állapoban különböző paraméerek jeleníheők meg. A P07.07 segíségével válassza ki a megjeleníendő és a nem megjeleníendő paraméereke. Lásd a P07.07 uasíásai az egyes részek részlees leírásáér. 17

18 Álló állapoban, 14 álló paraméer válaszhasz ki, hogy ki legyenek jelezve, vagy sem. Ezek: frekvencia beállíás, busz feszülség, bemenei csalakozókapocs állapo, kimenei csalakozókapocs állapo, referencia PID, PID visszacsaolás, AI1, AI2 és öbbállapoú sebesség jelenlegi állapoa, impulzusszámláló érék. P07.07 ki udja válaszani a megjeleníeni, vagy meg nem jeleníeni kíván paraméer egyenkén, és a /SHIFT el udja olni a paraméereke balról jobbra, QUICK/JOG(P07.02=2) pedig el udja olni a paraméereke jobbról balra A fuaási paraméerek kijelze állapoa Miuán az inverer érvényes fuaási parancsoka kap, belép a fuaási állapoba, és a gombsor kijelzi a fuaási paraméereke. A RUN/TUNE LED be van kapcsolva a gombsoron, amíg a FWD/REV állapoa az akuális fuaási irányól függ, melye a 4-2 ábra mua. Fuaási állapoban, 22 paraméer válaszhasz ki, hogy ki legyenek jelezve, vagy sem. Ezek: fuási frekvencia, beállíási frekvencia, busz feszülség, kimenei feszülség, kimenei nyomaék, referencia PID, PID visszacsaolás, bemenei csalakozókapcsok állapoa, kimenei csalakozókapcsok állapoa és öbbfázisú sebesség akuális állapoa, impulzusszámláló érék, AI1, AI2, moor úlerhelség százaléka, inverer úlerhelség, lineáris sebesség. A P07.05 és a P07.06 egyenkén ki udja válaszani mely paraméerek legyenek, illeve ne legyenek kijelezve, és a /SHIFT el udja olni a paraméereke balról jobbra, a QUICK/JOG (P07.02=2) pedig el udja olni a paraméereke jobbról balra A hiba kijelze állapoa Ha az inverer hibajelzés észlel, belép az előzees hibajelzés állapoba. A gombsor villogva jelzi ki a hibakódo. A TRIP LED be van kapcsolva, a hiba visszaállíó pedig a gombsoron, vezérlőerminálon vagy a kommunikációs parancssoron lévő STOP/RST gombbal üzemelejük A funkciókódok szerkeszésének kijelze állapoa A leállíási, fuási vagy hiba állapoban, nyomja meg a PRG/ESC gombo, hogy belépjen a szerkeszési állapoba (ha van jelszó, lásd P07.00). A szerkeszési állapoo a ké menüoszály muaja, és a sorrend a kövekező: funkciókód oszály/funkciókód szám funkciókód paraméer, nyomja meg a DATA/ENT gombo a funkcióparaméer megjeleníe állapoában. Ebben az állapoban, nyomja meg a DATA/ENT gombo a paraméerek menéséhez, vagy a PRG/ESC gombo a kilépéshez. 4-2 ábra Kijelze állapo 4.2 Gombsor működeése Működesse az inverer a művelei panel álal. Lásd a funkciókódok részlees felépíési leírásá Hogyan módosísuk az inverer funkciókódjai Az inverer háromszinű menüvel rendelkezik, melyek a kövekezők: 1. A funkciókód csoporszáma (elsőszinű menü) 2. A funkciókód füle (második szinű menü) 3. A funkciókód beállío éréke (harmadik szinű menü) Megjegyzések: Ha lenyomja mind a PRG/ESC gombo, valamin a DATA/ENT gombo, akkor vissza ud érni a harmadik szinű menüből, a második szinűbe. A különbség a kövekező: a DATA/ENT gomb lenyomása elmeni a beállío paraméereke a vezérlőpanelbe, és azán visszaér a második szinű menübe, miközben auomaikusan ávál a kövekező funkciókódra; 18

19 míg a PRG/ESC gomb lenyomása közvelenül visszavisz a második szinű menübe, a paraméerek elmenése nélkül, és az akuális funkciókódban marad. A harmadik szinű menü ala, ha a paraméer nem rendelkezik villogó résszel, az az jeleni, hogy a funkciókódo nem lehe megválozani. A leheséges magyarázaok a kövekezők: 1) Ez a funkciókód egy nem módosíhaó paraméer, például egy akuális észlel paraméer, művelei nyilvánarások, és így ovább; 2) Ez a funkciókód nem módosíhaó fuaási állapoban, de módosíhaó álló állapoban. Például: Állísa á a P00.01 funkciókódo 0-ról 1-re. 4-3 ábra A módosío paraméerek vázlarajza Hogyan állísuk be az inverer jelszavá A MSI10 inverer soroza jelszóvédelmi funkció bizosí a felhasználók számára. Állísa be a P7.00-, hogy hozzájusson a jelszóhoz, és a jelszóvédelem rögön azuán érvényes lesz, hogy kilépe a funkciókód szerkeszési állapoból. Nyomja meg újra a PRG/ESC gombo a funkciókód szerkeszési állapo eléréséhez, a kijelzőn ez fogja láni: Hacsak nem használják a megfelelő jelszó, az üzemeleők nem udnak belépni. Állísa á a P ra, hogy megszünesse a jelszóvédelmi funkció. A jelszóvédelem azonnal érvényes lesz, miuán kilépe a funkciókód szerkesző állapoból. Nyomja meg újra a PRG/ESC gombo a funkciókód szerkeszési állapo eléréséhez, a kijelzőn ez fogja láni: Hacsak nem használják a megfelelő jelszó, az üzemeleők nem udnak belépni. 4-4 ábra A jelszóbeállíások vázlarajza Mikén ellenőrizheő az inverer állapoa a funkciókódokon kereszül MSI10 inverer soroza P17 csoporo bizosí az állapo megfigyelési. Felhasználók beléphenek a P17-be közvelenül, hogy ellenőrizzék az állapoo. 4-5 ábra Az állapoellenőrzés vázlarajza 5 Funkcióparaméerek A MSI10 inverersoroza funkcióparaméerei 30 csoporra vannak oszva (P00~P29), funkciójuk szerin, melyek közül P18~P28 fennaro. Minden funkciócsopor aralmaz bizonyos 19

20 funkciókódoka, a három szinű menüre alkalmazva. Például, P08.08 a nyolcadik funkciókódo jeleni a P8-as funkciócsoporban, a P29 csopor gyárilag fennaro, és a felhasználók nem férhenek hozzá azokhoz a paraméerekhez. A funkciókódok beállíásainak érdekében, a funkciócsoporszám egyezik az elsőszinű menüvel, a funkciókód egyezik a második szinű menüvel, és a funkciókód egyezik a harmadik szinű menüvel. 1. Alább a funkciólisák uasíásai alálhaóak: Az első oszlop Funkciókód : funkcióparaméer csopor és paraméer kódok; A második oszlop Név : a funkcióparaméerek eljes neve; A harmadik oszlop Paraméerek részlees illuszrációja : funkcióparaméerek részlees illuszrációja A negyedik oszlop Alapérelmeze érék : a funkcióparaméer eredei, gyárilag beállío éréke; Az öödik oszlop Módosíás : a funkciókódok módosíó karakere (a paraméerek vagy módosíhaóak, vagy nem, és a módosíási feléelek), alább alálhaó az uasíás: : az jeleni, hogy a paraméer beállío éréke az álló és fuó állapoban is módosíhaó; : az jeleni, hogy a paraméer beállío éréke fuó állapoban nem módosíhaó; : az jeleni, hogy a paraméer éréke a valódi észlelési érék, melye nem lehe módosíani. Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P00 Csopor Alapfunkció csopor P00.00 Sebességvez érlő üzemmód 2:V/F vezérlés (AM-hez alkalmas) Nagy vezérlőponosságo nem igénylő eseekben 2 a megfelelő, például a veniláor és a szivayú erhelése. Egy inverer öbb moor is képes meghajani. 2 2 P00.01 Parancsfua ási csaorna Válassza ki az inverer parancsfuaási csaornájá. Az inverer vezérlőparancsa aralmazza: indíás, állj, előre, hára, lépésben és hiba visszaállíás parancsoka. 0: Gombsor fuásban levő parancsainak csaornája ( LOCAL/REMOT nem világí) Hajsa végre a parancsvezérlés a gombsoron alálhaó RUN, STOP/RST gombok álal. Állísa be a mulifunkcionális QUICK/JOG gombo a FWD/REVC elolási funkcióra (P07.02=3), hogy megválozassa a fuási irány; nyomja le a RUN és STOP/RST gomboka egyszerre, a fuaási üzemmódban, hogy az inverer az üres sebességfokozaból leálljon. 1: Terminál fuásban levő parancsainak csaornája ( LOCAL/REMOT villog) Hajsa végre a fuásban levő parancsok vezérlésé, a mulifunkcionális erminálok előreforgás, háraforgás, előrelépeés és háralépeés parancsával 2: Kommunikációs fuásban levő parancsok csaornája ( LOCAL/REMOT bekapcsolva); A fuásban levő parancso a felső monior ellenőrzi a kommunikáción kereszül 0 20

21 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P00.03 Max. kimenei frekvencia Ez a paraméer használhaó az inverer maximális kimenei frekvenciájának beállíásához. A felhasználóknak ügyelniük kell erre a paraméerre, mivel ez a frekvenciabeállíás, valamin a fordulaszám gyorsíásának és lassíásának az alapja. Beállíási aromány: P00.04~400,00Hz 50,00Hz 2 P00.04 A fuási frekvencia felső haáréréke A fuási frekvencia felső haára az inverer kimenei frekvenciájának felső haárával esik egybe, mely kisebb vagy egyenlő a maximális frekvenciával. Beállíási aromány:p00.05~p00.03 (Max. kimenei aromány) 50,00Hz 2 P00.05 A fuási frekvencia alsó haáréréke A fuási frekvencia alsó haára megegyezik az inverer kimenei frekvenciájával. Az inverer az alsó frekvenciahaáron fu, amennyiben a frekvenciabeállíás alacsonyabb az alsó haáréréknél. Megjegyzés: Max. kimenei frekvencia Frekvencia felső haáréréke Frekvencia alsó haáréréke Beállíási aromány:0,00hz~p00.04 (A fuási frekvencia felső haáréréke) 0,00Hz 2 P00.06 P00.07 Egy frekvenciapar ancs kiválaszása B frekvencia parancs kiválaszás 0:Gombsoradaok beállíása Módosísa a P00.10 funkciókód éréké (a frekvenciá a gombsoron állísa be) a frekvencia a gombsorral örénő módosíásához. 1: Analóg AI1 beállíás 2: Analóg AI2 beállíás Beállíja a frekvenciá az analóg bemenei csalakozókapcsokon. 2 analóg bemenei csalakozókapocs érheő el szabvány konfigurációkén, melyek közül az AI1 arománya 0V~+10V, az AI2 pedig a feszülség/áram opció (0~10V/0~20mA), mely az áválóvezeék segíségével válhaó á; míg a AI3 feszülségbemene (-10V~+10V). Megjegyzés: amikor az analóg AI2 a 0~20mA bemenee válaszja, akkor a 20mA-hez megfelelő feszülség 10V. Az analóg bemenei beállíás 100,0%-a előre irányban meghaározo maximális frekvenciának (P00.03 funkciókód), míg a -100,0% a hára irányban meghaározo maximális frekvenciának (P00.03 funkciókód) felel meg. 6: Többfázisú sebességen fuási beállíás Az inverer öbbfázisú sebesség módba fu, ha P00.06=6 vagy P00.07=6. Állísa be a P05- az akuális fuási fázis kiválaszásához, majd állísa be a P10-e az akuális fuási frekvencia kiválaszásához. A öbbfázisú sebesség élvez elsőbbsége, ha P00.06 vagy P00.07 nem egyenlő 6-al, azonban a beállío fázis csak a 1~15 fázis lehe. A beállío fázis 1~15, ha P00.06 vagy P al egyenlő. 7: PID-vezérlés beállíása Az inverer fuási módja PID-vezérlő dolgozza fel, ha P00.06=7 vagy P00.07=7. A P09 beállíása szükséges. Az inverer fuási frekvenciája az érék a PID működésbe

22 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí lépése uán. Lásd a P09- az előre beállío forrás, az előre beállío érék és a PID visszacsaolási forrásának részlees információiér. 8:MODBUS kommunikációs beállíás A frekvenciá a MODBUS kommunikáció állíja be. Lásd a P14-e a részlees információkér. Megjegyzés: A és B frekvencia nem állíhaó be ugyanazon frekvenciabeállíási referenciamódszerrel. P00.08 B frekvencia parancsrefere ncia 0: Maximális kimenei frekvencia, a B frekvencia beállíás 100%-a a maximális kimenei frekvenciának felel meg. 1: A frekvenciaparancs, a B frekvencia beállíás 100%-a a maximális kimenei frekvenciának felel meg. Ez a beállíás válassza ki, ha az A frekvenciaparancs alapján kell beállíás végezni 0 P00.09 Beállíásforrá s kombinációs ípusa 0: A, az akuális frekvenciabeállíás A frekvenciaparancs 1: B, az akuális frekvenciabeállíás a B frekvenciaparancs 2: A+B, az akuális frekvenciabeállíás az A frekvenciaparancs + B frekvenciaparancs 3: A-B, az akuális frekvenciabeállíás az A frekvenciaparancs - B frekvenciaparancs 4: Max (A, B): Az A frekvenciaparancs és B frekvencia közül a nagyobb a beállío frekvencia. 5: Min (A, B): Az A frekvenciaparancs és B frekvencia közül a kisebb a beállío frekvencia. Megjegyzés:A kombinációs mód a P05-el olhaó el (erminál funkció) 0 P00.10 Gombsor beállíási frekvencia Amikor A és B frekvenciaparancso gombsor beállíáskén válaszoák ki, ez a paraméer lesz az inverer referenciafrekvenciájának kiindulási éréke Beállíási aromány:0,00 Hz~P00.03(a max. frekvencia) 50,00Hz P00.11 ACC idő 1 Az ACC idő az az idő jeleni, ami az inverernek a 0Hz-ről 0,1 P00.12 DEC Idő 1 a maximális érékre örénő felgyorsulásához szükséges. Egy (P00.03). DEC idő az az idő jeleni, ami az inverernek a maximális érékről örénő lelassulásához szükséges. Kimenei frekvencia 0Hz eseén (P00.03). A MSI10 soroza invererei négy csopor ACC/DEC idő különbözenek meg, amelyeke a P05-el lehe kiválaszani. Az inverer gyári alapérelmeze ACC/DEC ideje az első csopor. A P00.11 és a P00.12 beállíási arománya:0,0~3600,0mp 0,3 P00.13 Fuás irányának kiválaszása 0: Alapérelmeze irányban fu, az inverer előrefelé fu. FWD/REV jelzőfény nem világí. 1: Ellenées irányban fu, az inverer hárafelé fu. FWD/REV jelzőfény világí. Módosísa a funkciókódo a moor forgásirányának ákapcsolásához. Ez a haás a forgásirány a moorvezeékek (U, V és W) valamelyikének beállíásával 0 22

23 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí örénő ákapcsolásával megegyező. A moor forgásiránya a gombsoron a QUICK/JOG gombbal válozahaó meg. Lásd a P07.02 paraméer. Megjegyzés: Amikor a funkcióparaméer visszaér az alapérelmeze érékre, akkor a moor járásiránya is visszaér a gyári alapérelmeze beállíásra. Ez egyes eseekben körülekinéssel kell használni az üzembehelyezés köveően, ha a forgásirány megválozaása nem leheséges. 2: Hárafelé járás ilása: Speciális eseekben használhaó, ha a hárafelé járás nem elérheő. P00.14 Vivőfrekvenci a beállíása A moorípus és a vivőfrekvencia kapcsolai áblázaa: A vivőfrekvencia Moorípus gyári éréke 0.2~2.2k 4kHz W A magasabb vivőfrekvencia előnye: ideális áram hullámforma, kisáram harmonikus hullám és moorzaj. A magas vivőfrekvencia háránya: a kapcsolási veszeség növelése, az inverer hőmérsékleének növelése és a kimenei kapaciásra gyakorol haás. Az inverer eljesíményé magasabb vivőfrekvencia eseén csökkeneni kell. Ezzel egyidejűleg az áramszivárgás és az elekromágneses inerferencia nő. A feniekkel ellenében az alacsony vivőfrekvencia alkalmazása insabil fuás, a nyomaék csökkenésé és úlfeszülsége okozha. A gyáró az invererhez gyárilag megfelelő vivőfrekvenciá állí be. Álalánosságban véve a felhasználóknak nem szükséges módosíani ez a paraméer. Amikor a használ frekvencia meghaladja az alapérelmeze vivőfrekvenciá, akkor az inverer eljesíményé ezen érék felei 1k vivőfrekvenciánkén 20%-kal kell csökkeneni. Beállíási aromány:1,0~15,0khz A modellől függ P00.16 AVR funkció kiválaszása 0:Érvényelen 1:A eljes eljárás ala érvényes Az inverer auomaikus hangolási funkciója a buszfeszülség ingadozása mia érvényeleníhei az inverer kimenei feszülségére gyakorol haás. 1 23

24 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P00.18 Funkció paraméer visszaállíása 0:Nincs művele 1:Alapérelmeze érék visszaállíása 2:Hibanyilvánarás örlése Megjegyzés: A funkciókód 0-ra áll vissza a funkciókódhoz kiválaszo művele befejezével. Az alapérelmeze érék visszaállíása érvényeleníi a felhasználói jelszó, ezér ez a funkció körülekinéssel használja. 0 2 P01 Csopor Beindíás és leállíás vezérlése P01.00 Indíás üzemmód 0:Közvelen indíás: a P01.01 indulási frekvenciával indí 1:DC fékezés köveő indíás: DC fékezés köveően elindíja a moor az indulási frekvenciáról (állísa be a P01.03 és P01.04 paraméer). Ez akkor használhaó, amikor indíás során alacsony eheelenségű erhelés apaszalhaó hárafelé járás közben. 0 2 P01.01 A közvelen beindíás indulási frekvenciája A közvelen beindíás indulási frekvenciája az inverer indulása során meglévő eredei frekvenciá jeleni. Lásd P a részlees információkér. Beállíási aromány: 0,00~50,00Hz 1,50Hz 2 P01.02 Az indulási frekvencia visszaarási ideje Állíson be megfelelő indulási frekvenciá az inverer nyomaékának indíás közbeni növeléséhez. Az indulási frekvencia visszaarási ideje ala az inverer kimenei frekvenciája lesz az indulási frekvencia. Ekkor az inverer az indulási frekvenciáról a beállío frekvencia felé kezd el járni. Ha a beállío frekvencia kisebb az indulási frekvenciánál, akkor az inverer leáll, és készenléi állapoban marad. Az indulási frekvencia nem korláozódik az alsó frekvencia-haárérékre. 0,0mp 2 Beállíási aromány: 0,0~50,0mp P01.03 P01.04 A fékezési áram az indíás elő Indíás elői fékezési idő Az inverer DC fékezés haj végre a fékáramkörön az indíás megelőzően, majd a DC fékezési idő köveően felgyorsul. Ha a DC fékezési idő 0-ra állíoák, akkor a DC fékezés érvényelen. Minél erősebb a fékezési áram, annál nagyobb a fékezési erő. Az indíás elői DC fékezési áram az inverer névleges áramerősségének a százalékos részé jeleni. A P01.03 beállíási arománya: 0,0~150,0% 0,0% 2 0,0mp 2 24

25 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí A P01.04 beállíási arománya: 0,0~50,0mp P01.05 ACC/DEC kiválaszása A frekvencia indíás és a fuás közbeni módosíási módja. 0:Lineáris ípus A kimenei frekvencia lineárisan nő vagy csökken. 0 2 P01.08 Leállíás kiválaszása 0: Lassulás a leállíáshoz: miuán a leállíási parancs érvényessé válik, az inverer lassulni kezd, hogy csökkense a kimenei frekvenciá a beállío idő ala. Amikor a frekvencia 0-ra csökken, az inverer leáll. 1: Üres sebességfokoza a leállíáshoz: miuán a leállíási parancs érvényessé válik, az inverer azonnal beszünei a kimenee. Valamin, a erhelés is üres sebességfokozaba kapcsol a mechanikai eheelenségnél örénő leálláshoz. 0 P01.09 P01.10 P01.11 A DC fékezés indulási frekvenciája DC fékezés elői várakozási idő: DC fékezési áram A DC fékezés indulási frekvenciája: DC fékezés indí el, amikor a fuási frekvencia eléri a P1.09 álal meghaározo indulási frekvenciá. DC fékezés elői várakozási idő: Az inverer blokkolja a kimenee a DC fékezés elindíása elő. A várakozási idő köveően DC fékezés indul el, hogy megakadályozza a nagysebességen végze DC fékezéssel kelekeze úláramo és károsodás. DC fékezési áram: A P01.11 éréke az inverer névleges áramának a százalékos része. Minél nagyobb a DC fékezési áram, annál nagyobb a féknyomaék. DC fékezési idő: A DC fék visszaarási ideje. Ha az idő 0, akkor a DC fék érvényelen. Az inverer leáll a beállío lassulási időn. 0,00Hz 0,0mp 0,0% P01.12 DC fékezési idő 0,0mp P01.09 beállíási arománya: 0,00Hz~P00.03 P01.10 beállíási arománya: 0,0~50,0mp P01.11 beállíási arománya: 0,0~150,0% P01.12 beállíási arománya: 0,0~50,0mp P01.13 FWD/REV forgás holideje A FWD/REV forgás ákapcsolási eljárása során a P01.14 segíségével állísa be a küszöbéréke, melye az alábbi ábláza aralmaz: 0,0mp 25

26 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí Beállíási aromány: 0,0~3600,0mp P01.14 FWD/REV forgás közöi ákapcsolás Állísa be az inverer küszöbéréké: 0:Ákapcsolás 0 frekvencia uán 1:Ákapcsolás az indulási frekvencia uán 2:Késleleési idő uáni ákapcsolás az inverer leállásakor 0 2 P01.15 Leállíási sebesség 0,00~100.00Hz 1,00 Hz 2 P01.18 Csalakozóka pocs Fuásvédele m bekapcsolás közben Amikor a parancsfuaási csaorna a kapocsvezérlés, akkor a rendszer a bekapcsolás során érzékeli a fuásban lévő csalakozókapocs állapoá. 0: A csalakozókapocs parancsfuaás érvényelen a bekapcsolás közben. Ugyan a parancsfuaás a bekapcsolás közben érvényelennek érzékeli a rendszer, az inverer nem fu, a rendszer pedig védelmi állapoban marad mindaddig, amíg a parancsfuaás nem örlik és engedélyezik újból. 1: A csalakozókapocs parancsfuaás érvényes a bekapcsolás közben. Amennyiben a parancsfuaás érvényesnek érzékeli a rendszer a bekapcsolás közben, akkor a rendszer az inicializálás köveően auomaikusan elindíja az inverer. Megjegyzés: ez a funkció körülekinéssel kell kiválaszani, mer súlyos haás válha ki. 0 P01.19 A fuási frekvencia alacsonyabb az alsó haáréréknél (csak akkor érvényes, ha az alsó frekvenciaha ár 0 fele van) Ez a funkciókód haározza meg az inverer fuási állapoá akkor, amikor a beállío frekvencia alacsonyabb az alsó haáréréknél. 0: Az alsó frekvencia haáréréken való fuás 1: Leállíás 2: Hibernálás Az inverer üres sebességfokozaba kapcsol a leállíáshoz, ha a beállío frekvencia alacsonyabb az alsó haáréréknél. Ha a beállío frekvencia ismé az alsó haárérék fölé ér, és a P01.20 álal beállío ideig ez az érék fennmarad, akkor az inverer auomaikusan visszaér a fuási állapoba. 0 2 P01.20 Hibernálásból való Ez a funkciókód haározza meg a hibernálásból való visszaérés késleleési idejé. Amikor az inverer fuási 0,0mp 26

27 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí visszaérés késleleési ideje frekvenciája az alsó haáréréknél alacsonyabb, akkor az inverer leáll, és készenlébe kapcsol. Amikor a beállío frekvencia ismé az alsó haárérék fölé ér, és ez az érék a P01.20 álal beállío ideig fennmarad, akkor az inverer auomaikusan fu. Megjegyzés: Az idő a eljes éréke jelöli akkor, amikor a beállío frekvencia az alsó haárérék fölö van. Beállíási aromány: 0,0~3600,0 mp (érvényes, ha P01.19=2) P01.21 Kikapcsolás uáni újraindíás Ez a funkció engedélyezhei a kikapcsolás uáni visszakapcsoláskor az inverer indíásá. 0: Leilva 1: Engedélyeze, ha az indíás köveelményei eljesülnek, az inverer auomaikusan fu a P01.22 álal meghaározo várakozási idő köveően. 0 P01.22 A kikapcsolás köveő újraindíás várakozási ideje A funkció meghaározza a kikapcsolás uáni visszakapcsoláskor az inverer auomaikus fuása elői várakozási idő. 1,0 mp Beállíási aromány: 0,0~3600,0 mp (érvényes, ha P01.21=1) P01.23 Indíás késleleése A funkció meghaározza a parancsfuaás megadása uáni fékkioldás, majd az inverer készenléi állapoba kerül, és a P01.23 álal beállío késleleési ideig várakozik. Beállíási aromány: 0,0~60,0mp 0,0mp P01.24 Leállíási sebesség késleleése Beállíási aromány: 0,0~100,0 mp 0,0mp P02 csopor 1. moor P aszinkron moor névleges eljesímény 0,1~3000,0kW A modellől függ 2 P aszinkron moor névleges eljesímény 0,01Hz~P00.03(a max. frekvencia) 50,00Hz 2 27

28 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P aszinkron moor névleges fordulaszám 1~36000rpm A modellől függ 2 P aszinkron moor névleges feszülség 0~1200V A modellől függ 2 P aszinkron moor névleges áram 0,8~6000,0A A modellől függ 2 P aszinkron moor száor ellenállása 0,001~65,535Ω A modellől függ P aszinkron moor roor ellenállás 0.001~65.535Ω A modellől függ P aszinkron moor áramszivárgá s indukiviás 0,1~6553,5mH A modellől függ P aszinkron moor kölcsönös indukiviás 0,1~6553,5mH A modellől függ P aszinkron moor erhelési nélküli áram 0,1~6553,5A A modellől függ P02.26 Moor úlerhelésvédelem 0:Nincs védelem 1: Álalános moor (alacsony sebesség kompenzációval). Mivel az álalános moorok hőleadási eljesíménye gyengíve lesz, a megfelelő elekromos hővédelem ponosan hozzá lesz igazíva. Az i emlíe alacsony sebességkompenzáció a 30Hz alai fuási frekvenciával rendelkező moor úlerhelés védelmi küszöbérékének csökkenésé jeleni. 2: Frekvencia áalakíó moor (alacsony sebességkompenzáció nélkül) Mivel a specifikus moorok hőleadási eljesíményére nem lesz haással a fordulaszám, ezér nem szükséges hozzáigazíani a védelmi éréke, az alacsonysebességű fuaás közben

29 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P02.27 Moor úlerhelésvédelmi együhaó Ha P02.27= a moor úlerhelés-védelmi árama/a moor névleges árama Tehá, minél nagyobb a úlerhelési együhaó, annál rövidebb a úlerhelési hiba jelzési ideje. Ha a úlerhelési együhaó <110%, akkor nincs úlerhelési védelem. Ha a úlerhelési együhaó =116%, akkor a hibá 1 óra múlva jeleni, ha a úlerhelési együhaó =200%, akkor a hibá 1 perc múlva jeleni. 100,0% Beállíási aromány: 20,0%~120,0% P04 Csopor V/F vezérlő P04.00 Moor V/F görbe beállíás Ezek a funkciókódok definiálják a MSI10 moor 1 V/F görbéjé, hogy megfeleljenek a különböző erhelések elvárásainak. 0: Egyenes vonalú V/F görbe; az állandó nyomaékerhelésre vonakozóan 1:Több ponú V/F görbe 0 2 P04.01 P04.02 Nyomaéknöv elés Nyomaéknöv elés zárása Nyomaéknövelés a kimenei feszülségre, az alacsony frekvenciájú nyomaék számára. P04.01 a Maximumér. Kimenei feszülség Vb. P04.02 meghaározza a manuális nyomaék záró frekvenciájának százalékos éréké az fb számára. A nyomaéknövelés a erhelés szerin kell kiválaszani. Minél nagyobb a erhelés, annál nagyobb a nyomaék is. A nagy nyomaéknövelés nem megfelelő, mivel a moor úlmágnesessé válik járás során, és az inverer áramerőssége nőni fog, melynek eredményeképp a hőmérsékle emelkedik, a haásfok pedig csökken. Amikor a nyomaéknövelés 0,0%-ra állíják, akkor az inverer auomaikus nyomaéknövelés alkalmaz. Nyomaéknövelés küszöbéréke: e frekvenciapon ala a nyomaéknövelés akív, azonban e frekvenciapon fele a nyomaéknövelés nem akív. 3,0% 20,0% A P04.01 beállíási arománya:0,0%:(auomaikus)0,1%~10,0% A P04.02 beállíási arománya:0,0%~50,0% 29

30 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P04.03 Moor V/F 1. frekvenciapon 0,00Hz P04.04 P04.05 P04.06 P04.07 P04.08 P04.09 P04.10 P04.11 P04.12 Moor V/F 1. feszülségpon Moor V/F 2. feszülségpon Moor V/F 2. feszülségpon Moor V/F 3. frekvenciapon Moor V/F 3. feszülségpon Moor V/F szlip kompenzáció gain Kisfrekvenciáj ú vibrációvezérl ési ényező Nagyfrekvenc iájú vibrációvezérl ési ényező Vibrációvezér lés Ha P04.00 =1, akkor a felhasználó a P04.03~P04.08-on kereszül állíhaja be a V/F görbé. A V/F-e álalában a moor erhelése szerin állíják be. Megjegyzés:V1<V2< V3,f1<f2 <f3. A úl magas/alacsony frekvencia/feszülség a moor úlmelegedésé vagy károsodásá okozhaja. Az invererben úláram fordulaszám vagy úláram-védelem jelenik meg. A P04.03 beállíási arománya: 0,00Hz~P04.05 A P04.04, P04.06 és P04.08 beállíási arománya: 0,0%~110,0% A P04.05 beállíási arománya: P04.03~ P04.07 A P04.07 beállíási arománya: P04.05~P02.02 (az 1. moor névleges frekvenciája) Ez a funkciókód a V/F vezérlés kompenzációja során fellépő erhelés okoza fordulaszámbeli válozás kompenzálására alkalmazhaó a moor merevségének növelésére. Ez a moor névleges szlip frekvenciájára is beállíhaó, mely az alábbiak szerin számíhaó ki: f=fb-n*p/60 Ebben az fb a moor névleges frekvenciája, melynek funkciókódja P02.01; n a moor névleges fordulaszáma, melynek funkciókódja P02.02; p pedig a moor póluspárja. 100,0% az f névleges szlip frekvenciának felel meg. Megjegyzés: nincs nyomaékkompenzáció az egyfázisú 220V invererek eseén Beállíási aromány:0,0~200,0% A V/F vezérlési módban áramingadozás jelenkezhe a moorban bizonyos frekvenciákon, különösen a nagy eljesíményű moorok eseén. A moor nem képes sabil járásra vagy úláram jelenkezhe. Ezek a jelenségek e paraméer beállíásával szüneheők meg. A P04.10 beállíási arománya: 0~100 A P04.11 beállíási arománya: 0~100 A P04.12 beállíási arománya:0,00hz~p00.03(a max. frekvencia) 00,0% 00,00Hz 00,0% 00,00Hz 00,0% 100% ,00 Hz 30

31 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí küszöbéréke P04.26 P05.01 P05.02 P05.03 P05.04 P05.05 Energiaakaré kos üzem kiválaszása S1 csalakozóka pcsok funkciójának kiválaszása S1 csalakozóka pcsok funkciójának kiválaszása S3 csalakozóka pcsok funkciójának kiválaszása S4 csalakozóka pcsok funkciójának kiválaszása S5 csalakozóka pcsok funkciójának kiválaszása 0:Nincs művele 1:Auomaikus energiaakarékos üzem A moor kis erhelés eseén auomaikusan energiaakarékosra állíja á a kimenei feszülsége P05 csopor Bemenei csalakozókapcsok 0: Nincs funkció 1: Előreforgási művele 2: Háraforgási művele 3: 3-huzalos vezérlési művele 4: Előreforgási lépeés 5: Háraforgási lépeés 6: Üres sebességfokozaba kapcsolás a leállíáshoz 7: Hiba mia alaphelyzebe állás 8: Művele leállíása 9: Külső bemenei hiba 10:Frekvenciabeállíás növelése (UP) 11:Frekvenciabeállíás csökkenése(down) 12:Frekvenciamódosíási beállíás örlése 13:Válás A és B beállíás közö 14:Válás kombinációs beállíás és A beállíás közö 15:Válás kombinációs beállíás és B beállíás közö 16:1. öbbfázisú sebesség csalakozókapocs 17:2. öbbfázisú sebesség csalakozókapocs 18:3. öbbfázisú sebesség csalakozókapocs 19:4. öbbfázisú sebesség csalakozókapocs 20:Többfázisú sebesség leállíása 21:1. ACC/DEC időopció 25:PID vezérlés leállíása 26:Kereszirányú leállíás(az akuális frekvencián megáll) 27:Kereszirányú visszaállíás(visszaér a középső frekvenciához) 28:Számláló visszaállíása 30:ACC/DEC ilása 31:Számláló kioldója 33:Ámeneileg örli a frekvenciamódosíási beállíás 34:DC fékezés 36:A parancso a gombsorra juaja el 37:A parancso a csalakozókapcsokra juaja el 37:A parancso a kommunikációra juaja el 42: Megado időben való leállás (speciális berendezésekhez) 43~63: Fennaro P05.10 A bemenei csalakozóka A bemenei csalakozókapcsok polariásának beállíásához használ funkciókód. 0x000 31

32 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí pcsok polariásának kiválaszása Állísa a bie 0-ra, ekkor a csalakozókapocs anód lesz. Állísa a bie 1-re, ekkor a csalakozókapocs kaód lesz. BIT0 BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 S1 S2 S3 S4 S5 A beállíási aromány:0x000~0x1f P05.11 Szűrő ákapcsolási ideje Állísa be a S1~S5 és a HDI csalakozókapcsok mina szűrési idejé. Ha az inerferencia erős, akkor növelje a paraméer éréké a rendellenes működés elkerülése érdekében. 0,000~1,000mp 0.003s P05.12 Viruális csalakozóka pocs beállíás Engedélyezze a viruális csalakozókapcsok bemenei funkciójá a kommunikációs módban. 0:Viruális csalakozókapcsok érvényelenek 1:MODBUS kommunikáció viruális csalakozókapcsok érvényelen Állísa be a csalakozókapocs-vezérlés működeési módjá 0:2-huzalvezérlés 1, feleljen meg az iránnyal való egyezéshez Ez a mód széles körben alkalmazo. Ez haározza meg a FWD és REV erminálparancsok álal meghaározo forgásirány. 0 2 P05.13 Csalakozóka pocs vezérlés fuási mód 1:2-2. huzalvezérlés; Válassza el az engedélyezés az irányól. Az ebben a módban meghaározo FWD az engedélyezők közé arozik. Az irány a meghaározo REV állapoáól függ :3-1. huzalvezérlés; A Sin az engedélyező csalakozókapocs ebben a módban, a parancsfuaás pedig az FWD kezdeményezi, az irány pedig a REV vezérli. A Sin ermészeesen zár. 3:3-2. huzalvezérlés; A Sin az engedélyező 32

33 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí csalakozókapocs ebben a módban, ha a Si- (i=1~5) 3-ra állíják,amikor K bekapcsol, akkor a FWD és REV vezérlése érvényes lesz; amikor K kikapcsol, akkor a FWD és REV vezérlése érvényelen lesz. Az inverer leáll. SB1 FWD SB2 SIn SB3 REV GND Megjegyzés: 2-huzalos fuási módban, amikor az FWD/REV csalakozókapocs akív, akkor az inverer leáll, mivel más forrásokból leállíási parancso kap, míg az FWD/REV vezérlőerminál akív marad; az inverer nem üzemel, amikor a leállíási parancso örölék. Az inverer csak akkor indíhaó újra, amikor az FWD/REV újraindul. P05.14 S1 csalakozóka pocs bekapcsolás késleleési ideje 0.000mp P05.15 P05.16 S1 csalakozóka pocs kikapcsolás késleleési ideje S2 csalakozóka pocs bekapcsolás késleleési ideje A funkciókód haározza meg a programozhaó erminálok elekronikai szinjének megfelelő késleleési idő a be- és kikapcsoláshoz. Beállíási aromány:0,000~50,000mp 0,000mp 0,000mp P05.17 S2 csalakozóka pocs kikapcsolás késleleési ideje 0,000mp P05.18 S3 csalakozóka pocs bekapcsolás 0,000mp 33

34 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí késleleési ideje P05.19 S3 csalakozóka pocs kikapcsolás késleleési ideje 0,000mp P05.20 S4 csalakozóka pocs bekapcsolás késleleési ideje 0,000mp P05.21 S4 csalakozóka pocs kikapcsolás késleleési ideje 0,000mp P05.22 S5 csalakozóka pocs bekapcsolás késleleési ideje 0,000mp P05.23 S5 csalakozóka pocs kikapcsolás késleleési ideje 0,000mp P05.24 Meghaározo időben való leállás késleleési ideje 0,000~500,00mp 0,00mp P05.32 P05.33 AI1 alsó haáréréke AI1 alsó haárérékéne k megfelelő beállíás A funkciókód haározza meg az analóg bemenei feszülség és a hozzá arozó beállío érék közöi éréke. Ha az analóg bemenei feszülség a beállío minimum vagy maximum bemenei érék fele van, akkor az inverer a minimumon vagy a maximumon számlál. Amikor az analóg bemene az akuális bemene, akkor a 0~20mA megfelelő feszülsége 0~10V. 0,00 V 0,0% 34

35 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P05.34 P05.35 AI1 felső haáréréke P01.09 beállíási arománya: AI1 felső haáréréke Más eseekben a 100,0%-nak megfelelő névleges érék elérő. Lásd az alkalmazás a részlees információkér. Az alábbi ábra a különböző alkalmazásoka muaja be: 10,00 V 100,0% P05.36 P05.37 P05.38 P05.39 P05.40 P05.41 AI1 bemenei szűrésidő AI2 alsó haáréréke AI2 AI2 alsó haárérékéne k megfelelő beállíás AI2 felső haáréréke P01.09 beállíási arománya: AI1 felső haáréréke AI2 bemenei szűrésidő Bemenei szűrési idő: ez a paraméer az analóg bemene érzékenységének beállíására használhaó. Az érék megfelelő növelésével javíhaó az analóg aniinerferencia, ugyanakkor gyengíheő az analóg bemene érzékenysége. Megjegyzés: Az AI2 0~10V bemenee, az AI2 0~10V bemenee vagy 0~20mA bemenee ámoga, amikor AI2 0~20mA bemenee válasz ki, a 20mA-nak megfelelő feszülség 5V. Az AI3-10V~+10V bemenee ámoga. A P05.32 beállíási arománya:0,00v~p05.34 A P05.33 beállíási arománya:-100,0%~100,0% A P05.34 beállíási arománya:p05.32~10,00v A P05.35 beállíási arománya:-100,0%~100,0% A P05.36 beállíási arománya:0,000mp~10,000mp A P05.37 beállíási arománya:0,00v~p05.39 A P05.38 beállíási arománya:-100,0%~100,0% A P05.39 beállíási arománya:p05.37~10,00v A P05.40 beállíási arománya:-100,0%~100,0% A P05.41 beállíási arománya:0,000mp~10,000mp P06 csopor Kimenei csalakozókapcsok 0.100mp 0,00 V 0,0% 10,00 V 100,0% 0.100mp P06.01 P06.03 Y1 kimene kiválaszása Relé RO kimene 0:Érvényelen 0:Nincs művele 2:Előreforgási művele 3:Háraforgási művele 4: Lépeési művele 5:Invererhiba 6:FDT1 frekvenciafok eszelése 7:FDT2 frekvenciafok eszelése 8:Frekvencia beérkezése 9:Nullsebességen járás 10:Frekvencia felső haárának beérkezése 10:Frekvencia alsó haárának beérkezése 12:Üzemeleésre készen áll 14:Túlerhelés előriaszás 15: Alulerhelés előriaszás 16:Egyszerű PLC-fázis befejezése

36 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí 17:Egyszerű PLC-ciklus befejezése 18:Beállío számlálási érék beérkezése 19:Meghaározo számlálási érék beérkezése 20:Külső hiba érvényes 22:Fuási idő beérkezése 23:MODBUS kommunikáció viruális csalakozókapcsok kimene 24: Speciális berendezésekhez való funkció P06.05 A kimenei csalakozóka pcsok polariása Ez a funkciókódo a kimenei csalakozókapocs pólusának beállíására használjuk. Amikor az akuális bie 0-ra állíják, akkor a bemenei csalakozókapocs poziív. Amikor az akuális bie 1-ra állíják, akkor a bemenei csalakozókapocs negaív. BIT3 BIT2 BIT1 BIT0 Fennar Fennar RO1 Y o o Beállíási aromány:00~0f 00 P06.10 RO bekapcsolás késleleési ideje A funkciókód haározza meg a programozhaó erminálok elekronikai szinje válozásának késleleési idejé a be- és kikapcsolás során. 0,000mp P06.11 RO kikapcsolás késleleési ideje Beállíási aromány:0,000~50,000mp 0,000mp P06.14 AO kimene 0:Fuási frekvencia 1:Beállío frekvencia 2:Rámpa referenciafrekvenciája 3:Fuási fordulaszám 4:Kimenei áram (az inverer névleges áramához viszonyíva) 4:Kimenei áram (a moor névleges áramához viszonyíva) 6:Kimenei feszülség 7:Kimenei eljesímény 8:Beállío nyomaékérék 9:Kimenei nyomaék 10:Analóg AI1 bemenei érék 11:Analóg AI2 bemenei érék 14:MODBUS kommunikáció beállío érék 1 15:MODBUS kommunikáció beállío érék 2 0 P06.17 AO kimene alsó haáréréke A feni funkciókódok haározzák meg a kimenei érék és az analóg kimene közöi kapcsolao. Amikor a kimenei érék úllépi a maximum vagy minimum kimene beállíási 0,0% 36

37 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P06.18 P06.19 P06.20 P06.21 Az alsó haáréréknek megfelelő AO kimene AO kimene felső haáréréke A felső haáréréknek megfelelő AO kimene AO kimenei szűrő ideje arományá, akkor a kimene alsó vagy felső haáréréke szerin számol. Amikor az analóg kimene az akuális kimene, akkor 1mA 0,5V-nak felel meg. Eől elérő eseekben a kimenei érék 100%-ának megfelelő analóg kimene elérő lesz. Lásd az egyes alkalmazásoka a részlees információkér. A O 10V(20m A) 0.0% 100.0% A P06.18 beállíási arománya 0,00V~10,00V A P06.19 beállíási arománya P06.17~100,0% A P06.20 beállíási arománya 0,00V~10,00V A P06.21 beállíási arománya 0,000mp~10,000mp P07 csopor Ember-gép inerfész 0,00 V 100,0% 10,00 V 0,000mp P07.00 Felhasználói jelszó 0~65535 A jelszavas védelem akkor válik akívvá, ha egy nulláól elérő számo állí be : Törölje a korábbi felhasználói jelszó, és kapcsolja ki a jelszavas védelme. Miuán a felhasználói jelszó akívvá vál, ha a jelszó helyelen, akkor a felhasználók nem léphenek a paraméermenübe. A felhasználó csak helyes jelszó megadásával ellenőrizhei vagy módosíhaja a paraméereke. Ne feledje el a felhasználói jelszavaka. A funkciókódok szerkeszési állapoából való visszalépés köveően a jelszavas védelem 1 percen belül akivál. Ha a jelszó elérheő, nyomja meg a PRG/ESC gombo a funkciókódok szerkeszési állapoába való belépéshez, ekkor jelenik meg. Ha nem udja megadni az érvényes jelszó, akkor az üzemeleő nem léphe be. Megjegyzés: az alapérelmeze érék visszaállíása örölhei a jelszó, ezér ez körülekinéssel alkalmazza. 0 P07.02 QUICK/JOG funkció 0: Nincs funkció 1: Lépeve fuás. A QUICK/JOG gomb lenyomásával lépeve fuás hajhaó végre. 2: A megjeleníési állapoo válozaja az elolás gombbal. A QUICK/JOG gomb lenyomásával a megjeleníe funkciókód jobbról balra olhaó el. 3: Az előre- és háraforgás közöi válás. A QUICK/JOG lenyomásával a frekvenciaparancsok iránya válozahaó meg. Ez a funkció csak a gombsor parancscsaornáiban érvényes

38 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí 4: UP/DOWN beállíások örlése. A QUICK/JOG lenyomásával az UP/DOWN beállío éréke örölheő. 5: Üres sebességfokozaba kapcsolás a leállíáshoz. A QUICK/JOG gomb lenyomásával üres sebességfokozaba kapcsolás a leállíáshoz. 6: A parancsfuaási forrás válása. A QUICK/JOG lenyomásával a parancsfuaási forrás válhaó á. 7:Gyors üzembehelyezési mód(nem gyári paraméer szerini üzembe helyezés) Megjegyzés: A QUICK/JOG lenyomásával az előre- és háraforgás közö válha. Az inverer nem jegyzi fel az állapoo a válás köveően a kikapcsolás során. Az inverer a kövekező bekapcsoláskor a P00.13 paraméer szerin fu. P07.03 A QUICK/JOG a parancsfua ás válási szekvenciájá nak kiválaszása Amikor P07.02=6, állísa be a parancsfuaási csaorna válási szekvenciájá. 0:Gombsor vezérlése csalakozókapcsok vezérlése kommunikáció vezérlése 1:Gombsor vezérlése csalakozókapcsok vezérlése 2:Gombsor vezérlése kommunikáció vezérlése 3:Csalakozókapcsok vezérlése kommunikáció vezérlése 0 P07.04 STOP/RST leállíási funkció A STOP/RST segíségével válassza ki a leállíási funkció. A STOP/RST bármely állapoban akív a hiba miai alaphelyzebe álláshoz. 0:Csak a panelvezérléshez érvényes 1:A panel és csalakozókapcsok vezérléséhez is érvényes 2:A panel és kommunikáció vezérléséhez is érvényes 3:Valamennyi vezérlési módhoz érvényes 0 P07.05 A fuási állapo 1. paraméer kiválaszása 0x0000~0xFFFF BIT0:fuási frekvencia (Hz be) BIT1:beállío frekvencia (Hz villog) BIT2:busz feszülsége (Hz be) BIT3:kimenei feszülség (V be) BIT4:kimenei áram (A be) BIT5:fuási fordulaszám (rpm be) BIT6:kimenei eljesímény (% be) BIT7:kimenei nyomaék (% be) BIT8:PID referencia (% villog) BIT9:PID visszacsaolási érék (% be) BIT10:bemenei csalakozókapocs állapo BIT10:kimenei csalakozókapocs állapo BIT12:nyomaék beállío éréke (% be) BIT13:impulzusszámláló éréke BIT14:hosszérék BIT15: akuális fázis a öbbfázisú sebességben 0x03FF 38

39 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P07.06 A fuási állapo 2. paraméer kiválaszása 0x0000~0xFFFF BIT0: analóg AI1 érék (V be) BIT1: analóg AI2 érék (V be) BIT4: moor úlerhelésének százaléka (% be) BIT5: inverer úlerhelésének százaléka (% be) BIT6: rámpa frekvencia megado érék (Hz be) BIT7: lineáris érék 0x0000 P07.07 A leállíási állapo paraméer kiválaszása 0x0000~0xFFFF BIT0:beállío frekvencia(hz be, frekvencia lassan villog) BIT1:buszfeszülség (V be) BIT2:bemenei csalakozókapocs állapo BIT3:kimenei csalakozókapocs állapo BIT4:PID referencia (% villog) BIT5: PID visszacsaolás éréke (% be) BIT7:analóg AI1 érék (V be) BIT8:analóg AI2 érék (V be) BIT11: az akuális fázis a öbbfázisú sebességben BIT12:impulzusszámlálók 0x00FF P07.08 Frekvencia kijelzési együhaó 0.01~10.00 Kijelze frekvencia=fuási frekvencia* P ,00 P07.09 Fuási fordulaszám 0,1~999,9% Mechanikai fordulaszám =120*kijelze fuási frekvencia P07.09/moor póluspárok 100,0% P07.10 Lineáris sebesség kijelze együhaó 0,1~999,9% Lineáris sebesség= mechanikai fordulaszám P ,0% P07.11 P07.12 P07.13 P07.14 Egyenirányíó hídmodul hőmérsékle Inverermodul hőmérséklee Szofververzi ó Helyi kumulaív fuási idő -20,0~120,0-20,0~120,0 1,00~655,35 0~65535h P07.18 Az inverer névleges eljesíménye 0,4~3000,0kW 39

40 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P07.19 Az inverer névleges feszülsége 50~1200V P07.20 Az inverer névleges árama 0,1~6000,0A P07.21 Gyári vonalkód 1 0x0000~0xFFFF P07.22 Gyári vonalkód 2 0x0000~0xFFFF P07.23 Gyári vonalkód 3 0x0000~0xFFFF P07.24 Gyári vonalkód 4 0x0000~0xFFFF P07.25 Gyári vonalkód 5 0x0000~0xFFFF P07.26 Gyári vonalkód 6 0x0000~0xFFFF P07.27 Akuális hibaípus 0:Nincs hiba 4:OC1 5:OC2 6:OC3 7:OV1 8:OV2 9:OV3 10:UV 11:Moorúlerhelés (OL1) 12:Az inverer úlherhelése (OL2) 15:Az egyenirányíó modul úlmelegedése (OH1) 16:Az inverermodul úlmelegedési hibája (OH2) 17:Külső hiba (EF) 18:485 kommunikációs hiba (CE) 21:EEPROM művelei hiba (EEP) 22:PID válasz üzemen kívüli hiba (PIDE) 24:Fuási idő beérkezése (END) 25:Elekronikus úlölődés (OL3) 40

41 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí 36: Alulfeszülségi hiba (LL) P07.28 Előző hibaípus P07.29 Korábbi 2 hibaípus P07.30 Korábbi 3 hibaípus P07.31 Korábbi 4 hibaípus P07.32 Korábbi 5 hibaípus P07.33 Akuális hiba fuási frekvencia 0,00Hz P07.34 Rámpa megado frekvenciája az akuális hibán 0,00Hz P07.35 Kimenei feszülség az akuális hibán 0V P07.36 P07.37 Akuális hiba kimenei áram Akuális hiba buszfeszülsé g 0,0A 0,0 V 41

42 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P07.38 P07.39 P07.40 A max. hőmérsékle az akuális hibán Bemenei csalakozóka pcsok állapoa az akuális hibán Kimenei csalakozóka pcsok állapoa az akuális hibán 0,0 0 0 P07.41 Korábbi hiba fuási frekvencia 0,00Hz P07.42 Rámpa referenciafrek vencia a korábbi hibán 0,00Hz P07.43 Kimenei feszülség a korábbi hibán 0V P07.44 P07.45 P07.46 P07.47 P07.48 Kimenei áram a korábbi hibán Buszfeszülsé g a korábbi hibán Max. hőmérsékle a korábbi hibán Bemenei csalakozóka pcsok állapoa a korábbi hibán Kimenei csalakozóka 0,0A 0,0 V

43 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí pcsok állapoa a korábbi hibán P07.49 Korábbi 2 hiba fuási frekvencia 0,00Hz P07.50 Kimenei feszülség a korábbi 2 hibán 0,00Hz P07.51 Kimenei áram a korábbi 2 hibán 0V P07.52 P07.53 P07.54 P07.55 P07.56 Kimenei áram a korábbi 2 hibán Buszfeszülsé g a korábbi 2 hibán A max. hőmérsékle a korábbi 2 hibán Bemenei csalakozóka pcsok állapoa a korábbi 2 hibán Kimenei csalakozóka pcsok állapoa a korábbi 2 hibán 0,0A 0,0 V P08 csopor Jobb működés P08.00 ACC idő 2 A A beállíási aromány: 0,0~3600,0 mp modellől P08.01 DEC idő 2 függ 43

44 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P08.02 ACC idő 3 P08.03 DEC idő 3 P08.04 ACC idő 4 P08.05 DEC idő 4 P08.06 Lépeve fuási frekvencia Ez a paraméer a referenciafrekvencia lépeés közbeni meghaározására alkalmas. Beállíási aromány: 0,00Hz ~P00.03(a max. frekvencia) 5,00Hz P08.07 P08.08 P08.15 P08.16 P08.17 Lépeve fuás ACC idő Lépeve fuás DEC idő Kereszirányú aromány Hirelen áválási frekvenciaar omány Kereszirányú növelési idő A lépeési ACC idő az az idő jeleni, ami az invernek a 0Hz-ről a maximális frekvenciaérék eléréséhez szükséges. Frekvencia: A lépeési DEC idő az az idő jeleni, ami az inverernek a maximális frekvenciaérékről (P0.03) 0Hz eléréséhez szükséges. A beállíási aromány: 0,0~3600,0 mp Ez a funkció olyan iparágakra vonakozik, amelyeknél kereszirányú és konvolúciós funkció szükséges, például a exil és vegyi anyagokból előállío rosok ágazaa. A kereszirányú aromány az jeleni, hogy az inverer kimenei frekvenciája a beállío frekvenciával ingadozik annak középponjakén. A fuási frekvencia újá alábbi ábrázoljuk, melyhez a kereszirány a P08.15 állíja be. Amikor a P08.15 beállíása 0 és a kereszirány 0, akkor nincs funkciója. A modellől függ A modellől függ 0,0% 0,0% 5,0 mp P08.18 Kereszirányú csökkenési idő Kereszirányú aromány: A kereszirányú fuás a felső és alsó frekvencia haárérék korláozza. A kereszirányú frekvencia a középponi frekvenciához viszonyíva: kereszirányú aromány AW=középponi frekvencia kereszirányú aromány P Hirelen áválási frekvencia=kereszirányú aromány AW hirelen áválási frekvencia P Kereszirányú frekvencián fuaáskor a hirelen áválási frekvenciának megfelelő érék. A kereszirányú frekvencia növelési ideje: A legalacsonyabból a legmagasabb ponig erjedő idő. A kereszirányú frekvencia csökkenési ideje: A legmagasabból a legalacsonyabb ponig erjedő idő. A P08.15 beállíási arománya: 0,0~100,0%(a beállío frekvenciához viszonyíva) A P08.16 beállíási arománya: 0,0~50,0%(a kereszirányú arományhoz viszonyíva) 5,0 mp 44

45 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí A P08.17 beállíási arománya: 0,1~3600,0mp A P08.18 beállíási arománya: 0,1~3600,0mp P08.25 P08.26 Beállío számlálási érék Megado számlálási érék A számláló a HDI csalakozókapcsok bemenei impulzusjelei segíségével működik. Amikor a számláló elér egy meghaározo száméréke, akkor a öbbfunkciós kimenei csalakozókapcsok a meghaározo számláló számérék beérkezése jele ovábbíja, majd a számláló működésbe lép. Amikor a számláló eléri a beállío száméréke, akkor a öbbfunkciós kimenei csalakozókapcsok a beállío számláló számérék beérkezése jele ovábbíja, majd a számláló örli az összes számo és újraszámíás végez a kövekező impulzus elő. A P08.26 beállío számlálási érék nem haladhaja meg a P08.25 beállío számlálási éréke. A funkció az alábbiakban ábrázoljuk: 0 0 A P08.25 beállíási arománya: P08.26~65535 A P08.26 beállíási arománya: 0~P08.25 P08.27 Beállío fuási idő Az inverer előre beállío fuási ideje. Amikor a kumulaív fuási idő eléri a beállío idő, akkor a öbbfunkciós digiális kimenei csalakozókapcsok a fuási idő beérkezése jele ovábbíja. A beállíási aromány: 0~65535m 0perc P08.28 P08.29 Hiba mia alaphelyzebe állás ideje Hiba miai auomaikus alaphelyzebe állás inervallumos ideje: Hiba mia alaphelyzebe állás ideje: e funkció kiválaszásával állíhaó be a hiba mia alaphelyzebe állás ideje. Ha a hiba mia alaphelyzebe állás ideje meghaladja egy beállío éréke, akkor az inverer hiba mia leáll, majd a javíás megkezdéséig várakozik. Hiba mia alaphelyzebe állás inervallumos ideje: A hiba bekövekezésének ideje és az alaphelyzebe állási művele idejének végrehajása közöi időinervallum. A P08.28 beállíási arománya:0~10 A P08.29 beállíási arománya:0,1~100,0mp 0 1,0 mp P08.32 P08.33 FDT elekronikus érzékelési szin éréke FDT visszaarás érzékelési éréke Amikor a kimenei frekvencia meghaladja az FDT elekronikus szin frekvenciájá, akkor a öbbfunkciós digiális kimenei csalakozókapcsok a FDT érzékelési frekvenciaszin jele ovábbíja mindaddig, amíg a kimenei frekvencia a vonakozó frekvenciaérék alá csökken (FDT elekronikus szin-fdt visszaarás érzékelési éréke), a jel pedig érvényelen. Az alábbiakban egy hullámforma diagram láhaó: 50,00Hz 5,0% 45

46 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí A P08.32 beállíási arománya: 0,00~P00.03(max. frekvencia) A P08.33 beállíási arománya: 0.0~100.0%(FDT elekronikus szin) P08.36 Frekvencia beérkezésén ek érzékelési éréke Amikor a kimenei frekvencia a beállío frekvencia arománya ala vagy fele van, akkor a öbbfunkciós digiális kimenei csalakozókapocs a frekvencia beérkezése jele ovábbíja, lásd az alábbi ábrá a részlees információkér: 0,00Hz Beállíási aromány:0,00hz~p00.03(a max. frekvencia) P08.37 Energiafékez és engedélyezés e Ez a paraméer használhaó a belső cső vezérléséhez. 0:Leilva 1:Engedélyezve Megjegyzés: Csak a belső fékcsőre alkalmazhaó. 0 P08.38 Energiafékez és feszülségküszöbéréke Az eredei buszfeszülség beállíása uán ez a paraméer a erhelés megfelelő fékezéséhez állísa be. A gyári érék a feszülségszin válozásával módosul. A beállíási aromány:200,0~2000,0v 220V feszülség: 380,0V 380V feszülség: 700,0V P08.39 Hűőveniláor fuási mód 0:Névleges fuási mód 1:A veniláor a bekapcsolás köveően folyamaosan működik 0 P08.40 PWM kiválaszása 0x0000~0x0021 LED egyes: PWM mód kiválaszása 0: PWM mód 1, Háromfázisú és egyfázisú moduláció 1: PWM mód 2, Háromfázisú moduláció LED ízes: kissebességű vivőfrekvencia haárérék 0: kissebességű vivőfrekvencia haárérék mód 1;. amikor a vivőfrekvencia meghaladja az 1k- kis sebességen, 1k-ra korláozás. 1: kissebességű vivőfrekvencia haárérék mód 2; amikor a vivőfrekvencia meghaladja a 2k- kis sebességen, 0x

47 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí 2k-ra korláozás. 2: Nincs haárérék a vivőfrekvenciához kis sebességen P08.41 Üzembe helyezés kiválaszása 0:Érvényelen 1:Érvényes 1 2 P08.42 Gombsor adavezérlési beállíás 0x000~0x1223 LED egyes:frekvencia engedélyezésének kiválaszása 0:A / gombok érvényesek 1:Fennaro 2: A / gombok érvényelenek 3: Fennaro LED ízes: frekvenciavezérlés kiválaszása 0:Csak akkor érvényes, ha P00.06=0 vagy P00.07=0 1:Valamennyi frekvenciabeállíási módhoz akív Inakív a öbbfázisú sebességhez, amikor a öbbfázisú sebesség élvez elsőbbsége LED százas: művelekiválaszás leállíás közben 0:Beállíás érvényelen 1:Fuás közben érvényes, leállíás uán örlődik 1:Fuás közben érvényes, leállíási parancs beérkezése uán örlődik LED ezres: / gombok és digiális poencioméer inegrál funkció 0:Az inegrál funkció érvényes 0:Az inegrál funkció érvényelen 0x0000 P08.44 UP/DOWN csalakozóka pcsok vezérlési beállíása 0x00~0x221 LED egyes: frekvenciavezérlés kiválaszása 0:UP/DOWN csalakozókapcsok beállíása érvényes 1:UP/DOWN csalakozókapcsok beállíása érvényelen LED ízes: frekvenciavezérlés kiválaszása 0:Csak akkor akív, ha P00.06=0 vagy P00.07=0 1:Az összes frekvenciamód akív 2:Amikor a öbb fázis élvez elsőbbsége, akkor az inakív a öbb fázisra vonakozóan LED százas: művelekiválaszás leállíáskor 0:Beállíás érvényes 1:Fuás közben akív, leállíás uán örlődik Fuás közben akív, leállíási parancs beérkezése uán örlődik 0x000 P08.45 UP csalakozóka pocs frekvencianöv elési inegrál aránya 0,01~50,00mp 0,50 Hz/mp P08.46 DOWN csalakozóka pcsok frekvenciaine 0,01~50,00mp 0,50 Hz/mp 47

48 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí grál aránya P08.47 Művele a frekvenciabeá llíás kikapcsol állapoa közben 0x000~0x111 LED egyes: Művele kiválaszása a digiális frekvenciabeállíás kikapcsol állapoa közben 0:Menés kikapcsoláskor 1:Törlés kikapcsoláskor LED ízes:művelekiválaszás, amikor a MODBUS beállío frekvenciája kikapcsol 0:Menés kikapcsoláskor 1:Törlés kikapcsoláskor LED ízes:művelekiválaszás, amikor az egyéb frekvencia beállío frekvenciája kikapcsol 0:Menés kikapcsoláskor 1:Törlés kikapcsoláskor 0x000 P08.50 Mágneses áramlás fékezése Ez a funkciókódo a mágneses áramlás engedélyezésére használják. 0: Érvényelen. 100~150:minél nagyobb az együhaó, annál nagyobb a fékezési erő is. Ez az inverer a mágneses áramlás növelésével képes lelassíani a moor. A fékezés során a moor álal lérehozo energia hőenergiává alakíhaó á a mágneses áramlás növelésével. Az inverer folyamaos megfigyelés ala arja a moorállapoo, még a mágneses áramlás időszaka ala is. Ezér a mágneses áramlás a moor leállíására, valamin a moor fordulaszámának megválozaására alkalmazhaó. Egyéb előnye a kövekezők: A leállíási parancso köveően azonnal fékezés. Nem szükséges megvárni a mágneses áramlás gyengülésé. A hűés javul. A rooról elérő száor árama a mágneses áramlással örénő fékezés ala nő, miala a száor hűése a roorénál haékonyabbá válik. 0 P09 csopor PID-vezérlés P09.00 Megado PID-forrás kiválaszása Amikor a frekvenciaparancs kiválaszása (P00.06, P00. 07) 7-nek felel meg, akkor az inverer fuási módjá a PIDeljárás vezérli. Ez a paraméer haározza meg a referencia célcsaorná a PID-eljárások során. 0:Gombsor digiális megado érék (P09.01) 1:Analóg AI1 csaorna megado érék 2:Analóg AI2 csaorna megado érék 5:Többfázisú sebességbeállíás 6:MODBUS kommunikáció beállíása A PID-eljárás beállíási célja viszonylagos, a beállíás 100%-a a vezérel rendszer válaszának 100%-ával egyenlő. A rendszer a viszonylagos érék szerin kalkulálák (0~100,0%). 0 48

49 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí Megjegyzés: Többfázisú sebesség meghaározva, a P10 csopor paraméereinek beállíásával realizálhaó. P09.01 Gombsor PID előbeállíás Amikor P09.00=0, állísa be a paraméer, amelynek alapéréke a rendszer visszacsaolási éréke. A beállíási aromány: -100,0%~100,0% 0,0% P09.02 PID visszacsaolá si forrás Kiválaszása Válassza ki a PID-csaorná a paraméerrel. 1:Analóg AI2 csaorna visszacsaolás 4:MODBUS kommunikációs visszacsaolás Megjegyzés: A referenciacsaorna és a visszacsaolási csaorna nem eshe egybe, ellenkező eseben a PID nem képes haékony vezérlésre. 1 P09.03 PID kimenei jellemző kiválaszása 0: PID kimene poziív: Amikor a visszacsaolási jel meghaladja a PID referenciaéréké, akkor az inverer kimenei frekvenciája csökkenni fog a PID kiegyensúlyozása érdekében. Például, a feszülség PIDvezérlés az összeköés során 1: A PID kimene negaív: Amikor a visszacsaolási jel erősebb a PID referenciaérékénél, akkor az inverer kimenei frekvenciája nőni fog a PID kiegyensúlyozása érdekében. Például, a feszülség PID-vezérlés az széköés során 0 P09.04 Arányos erősség (Kp) Ez a funkció a PID bemene P arányos erősségéhez alkalmazhaó. A P haározza meg a eljes PID-beállíó erősségé. A 100 paraméer az jeleni, hogy amikor a PID visszacsaolás elolása és a referenciaérék 100%, akkor PID-beállíó beállíási arománya maximum lesz. Frekvencia (az inegrál- és differenciálfunkcióól elekinve). A beállíási aromány:0,0~100,0 1,00 P09.05 Időköz(Ti) Ez a paraméer haározza meg a PID-beállíó sebességé, hogy végrehajsa az inegrálbeállíás a PID visszacsaolás és referencia elérésében. Amikor a PID visszacsaolás és referencia elérése 100%, akkor az inegrálbeállíó a megado idő köveően (az arányos és differenciál haásól elekinve) folyamaosan működik, hogy elérje a maximum frekvenciá (P00.03) vagy a maximum feszülsége (P04.31). Minél rövidebb az inegrálidő, annál erősebb a beállíás Beállíási aromány: 0,01~10,00mp 0.10mp P09.06 Differenciálid ő (Td) Ez a paraméer haározza meg a válozási arány erősségé, amikor a PID-beállíó végrehajja az inegrálbeállíás a PID visszacsaolás és referencia elérésében. Ha a PID visszacsaolás 100%-ra vál az idő ala, akkor az inegrálbeállíó beállíása (az arányos és differenciál haásól elekinve) lesz a maximum frekvencia Frekvencia (P00.03). Minél hosszabb az inegrálidő, annál erősebb a beállíás Beállíási aromány: 0.00~10.00s 0,00mp 49

50 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P09.07 Minavéelezé si ciklus (T) Ez a paraméer a visszacsaolás minavéelezési ciklusá jeleni. A moduláor minden minavéelezési ciklusban számíás végez. Minél hosszabb a minavéelezési ciklus, annál lassabb a válasz. Beállíási aromány: 0,00~100,00mp 0.10mp Az alábbi ábrán muaoak szerin a PID-beállíó leáll, ha az elérési haárérékbe ér. A rendszer ponossága és sabiliása érdekében megfelelően állísa be ez a funkció. P09.08 PID-vezérlés elérési haárérék 0,0% P09.09 P09.10 A PID kimenei felső haáréréke A PID kimenei alsó haáréréke A beállíási aromány:0,0~100,0% Ezeke a paraméereke a PID-beállíó kimeneének felső és alsó haáréréke beállíásához használják. A 100,0% a max. frekveciának felel meg P09.09 beállíási arománya: P09.10~100,0% P09.10 beállíási arománya: -100,0%~P ,0% 0,0% P09.11 Visszacsaolá s üzemen kívüli észlelési érék Akkor állísa be a PID-visszacsaolás üzemen kívüli észlelési éréke, amikor az észlelési érék kisebb vagy egyenlő a visszacsaolási üzemen kívüli észlelési érékkel, valamin az idő úllépi a P09.12-ben beállío éréke, mely eseben az inverer PID feedback offline faul jelenés küld, a gombsoron pedig a PIDE üzene jelenik meg. 0,0% P09.12 Visszacsaolá s üzemen kívüli észlelési ideje 1,0 mp P09.11 beállíási arománya: 0,0~100,0% P09.12 beállíási arománya: 0,0~3600,0mp P09.13 PID beállíás kiválaszása 0x00~0x11 LED egyes: 0: Folyassa a belső behangolás, ha a frekvencia eléri a felső és alsó haáréréke; Az inegráció muaja a referencia és a visszacsaolás közöi válozás, hacsak el nem éri a belső haáréréke. Amikor a referencia és a visszacsaolás közöi rend megválozik, akkor a 0x00 50

51 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí folyamaos üzem haásának elolásához ovábbi idő szükséges, az inegráció pedig a renddel együ válozik. 1: Fejezze be a belső hangolás, ha a frekvencia eléri a felső és alsó haáréréke. Amennyiben az inegráció sabilizálódik, a referencia és a visszacsaolás közöi rend pedig megválozik, akkor az inegráció a renddel együ gyorsan válozik. LED ízes: 0: A beállío iránnyal azonos; ha a PID beállíás kimenee elér az akuális fuási iránnyal, akkor a belső kimene kényszeríeen 0 lesz. 1:A beállío iránnyal ellenées P10 csopor Egyszerű PLC és öbbfázisú sebességvezérlés P10.02 P10.04 P10.06 Többfázisú sebesség 0 Többfázisú sebesség 1 Többfázisú sebesség 2 A 100% a maximális kimenei frekvenciának felel meg P00.03 Egyszerű PLC fuás kiválaszása eseén állísa be a P10.02~P10.33 opció is, hogy meghaározza az összes fázis fuási frekvenciájá és irányá. Megjegyzés: A öbbfázisú üzem szimbóluma haározza meg az egyszerű PLC fuási irányá. A negaív érék hárafelé örénő forgás jelen. 0,0% 0,0% 0,0% P10.08 P10.10 P10.12 Többfázisú sebesség 3 Többfázisú sebesség 4 Többfázisú sebesség 5 A öbbfázisú sebessége a --fmax~fmax arományban vannak A MSI100 sorozaú invererek 16 fokozara állíhaók be, melye az 1~4 öbbfázisú csalakozókapcsok kombinációja válasz ki, mely 0-ól 15-ig erjedő sebességeknek felel meg. 0,0% 0,0% 0,0% P10.14 Többfázisú sebesség 6 0,0% P10.16 Többfázisú sebesség 7 0,0% P10.18 Többfázisú sebesség 8 0,0% P10.20 P10.22 Többfázisú sebesség 9 Többfázisú sebesség 10 Amikor S1=S2=S3=S4=OFF, akkor a frekvenciabemene módja a P00.06 vagy P00.07 kódon kereszül válaszhaó ki. Amikor nincs az összes S1=S2=S3=S4 csalakozókapocs kikapcsolva, akkor öbbfázisú fuás 0,0% 0,0% 51

52 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P10.24 P10.26 P10.28 P10.30 P10.32 P10.34 P10.35 P11.01 Többfázisú sebesség 11 Többfázisú sebesség 12 Többfázisú sebesség 13 Többfázisú sebesség 14 Többfázisú sebesség 15 0~7 lépés ACC/DEC ideje 8~15 lépés ACC/DEC ideje Hirelen eljesíményv eszés eseén kövekezik a gombsoron, analóg éréken, nagysebességű impulzuson, PLC-n és kommunikációs frekvenciakimeneen. Az S1, S2, S3 és S4 kombinációs kód segíségével válasszon ki legfeljebb 16 fázis. A öbbfázisú fuás beindíásá és leállíásá a P00.06 funkciókód haározza meg, míg a S1,S2,S3,S4 csalakozókapcsok és a öbbfázisú sebesség közöi kapcsola a kövekező lesz: S1 KI BE KI BE KI BE KI BE S2 KI KI BE BE KI KI BE BE S3 KI KI KI KI BE BE BE BE S4 KI KI KI KI KI KI KI KI fázis S1 KI BE KI BE KI BE KI BE S2 KI KI BE BE KI KI BE BE S3 KI KI KI KI BE BE BE BE S4 BE BE BE BE BE BE BE BE fázis P10.(2n,1<n<17) beállíási arománya: -100,0~100,0% 0x0000~0xFFFF Az alábbiakban alálhaó részlees úmuaás: Bináris bi Fázi ACC/ ACC/ ACC/ ACC/ s DEC DEC DEC DEC BIT1 BIT BIT3 BIT BIT5 BIT BIT7 BIT BIT9 BIT BIT11 BIT BIT13 BIT BIT15 BIT BIT1 BIT BIT3 BIT BIT5 BIT BIT7 BIT BIT9 BIT BIT11 BIT BIT13 BIT BIT15 BIT Miuán a felhasználók kiválaszják a megfelelő ACC/DEC idő, a kombinál 16 bináris bi decimális bire módosul, ez köveően állísa be a megfelelő funkciókódoka. Beállíási aromány: -0x0000~0xFFFF 0: Engedélyezve 1: Leilva P11 csopor Védelmi paraméerek 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0x0000 0x

53 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí frekvenciacsö kkenési funkció kiválaszása P11.02 Hirelen eljesíményv eszés frekvenciacsö kkenési aránya Beállíási aromány: 0,00Hz/mp~P00.03 (a max. frekvencia) A hálóza energiaveszése uán a buszfeszülség hirelen feszülségcsökkenési ponra esik, majd az inverer megkezdi a fuás frekvencia P11.02-n örénő csökkenésé, hogy az inverer isméelen energiá udjon előállíani. A visszaérő eljesímény fennarja a buszfeszülsége, hogy bizosísa az inverer a eljesímény visszaállásáig örénő fuásá. Feszülségfokoza 220V 380V Hirelen eljesíményveszés frekvenciacsökkenési ponja 260V 460V Megjegyzés: 1. Állísa be megfelelően ez a paraméer, hogy elkerülje az inverervédelem okoza leállás a hálóza ákapcsolása során. 2. A bemenei fázisvédelem ilása engedélyezi ez a funkció. 10,00Hz/ mp P11.03 Túlfeszülség sebességves zés-védelem 0:Leilva 1:Engedélyezve 1 P11.04 Túlfeszülség sebességves zés feszülségvéd elem 120~150%(szabvány buszfeszülség)(380v) 140% 120~150%(szabvány buszfeszülség)(220v) 120% P11.05 P11.06 P11.07 Áram haárérék művele kiválaszása Auomaikus áram haárérék Csökkenési arány az áram haárérékben A ényleges növekedési arány kisebb a kimenei frekvencia arányánál, mivel az ACC fuás során nagy erhelés jelen meg. Tegyen lépéseke a úláram okoza meghibásodások és az inverer leállásának elkerülése érdekében. Az inverer fuása közben ez a funkció észleli a kimenei áramo, és összehasonlíja a P11.06-ban meghaározo haárérékkel. Amennyiben ez úllépi a szine, akkor az inverer ACC fuásban sabil frekvencián üzemel, vagy az inverer csökkeni a eljesímény, hogy folyonosan funi udjon. Amennyiben ez az éréke arósan meghaladja, akkor a kimenei frekvencia alsó haáréréke ovábbra is csökkenni fog. Amennyiben a kimenei áram az alsó haáréréknél alacsonyabb, akkor az inverer felgyorsul a fuáshoz ,0% 2 10,00Hz/ mp 2 53

54 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí A P11.05 beállíási arománya: 0:áram haárérék érvényelen 1:áram haárérék érvényes A P11.06 beállíási arománya:50,0~200,0% A P11.07 beállíási arománya:0,00~50,00hz/mp P11.08 Túlerhelési előriaszás az inverer moorjában Az inverer vagy a moor kimenei árama P11.09 fele van, az idő pedig P úllépe, ezér úlerhelési előriaszás jön lére. 0x000 P11.09 Túlerhelési előriaszás eszszin 150% P11.10 Túlerhelési előriaszás észlelési idő A P11.08 beállíási arománya: Az inverer vagy a moor úlerhelési előriaszásának engedélyezése vagy definiálása. Beállíási aromány: 0x000~0x131 LED egyes: 0:A moor úlerhelési előriaszása, arsa be a moor névleges áramá 1:Az inverer úlerhelési előriaszása, arsa be az inverer névleges áramá LED ízes: 0:Az inverer az alulerhelségi előriaszás uán folyaja az üzemelés 1:Az inverer az alulerhelségi előriaszás uán folyaja az üzemelés, a úlerhelési hiba uán pedig leáll. 2: Az inverer a úlerhelési előriaszás uán folyaja az üzemelés, az alulerhelségi hiba uán pedig leáll. 3. Az inverer úlerhelés vagy alulerhelés eseén leáll. LED százas: 0:Valamennyi idő észlelése 1:Észlelés folyonos fuás ala A P11.09 beállíási arománya: P11.11~200% A P11.10 beállíási arománya: 0,1~60,0mp 1,0 mp P11.11 Alulerhelség i előriaszás észlelési szinje Ha az invereráram vagy kimenei áram P11.11-nél alacsonyabb, és ideje P11.12-n úllép, akkor az inverer alulerhelségi előriaszás ad le. A P11.11 beállíási arománya: 0~P11.09 A P11.12 beállíási arománya: 0,1~60,0mp 50% P11.12 Alulerhelség 1,0 mp 54

55 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí i előriaszás észlelési ideje P11.13 Kimenei csalakozóka pocs kiválaszása hiba közben Válassza ki a hibás kimenei csalakozókapcsok műveleé alulfeszülség és hiba mia alaphelyzebe állás eseén. 0x00~0x11 LED egyes: 0:Művele alulfeszülség hiba eseén 1:Nincs művele alulfeszülség hiba eseén LED ízes: 0:Művele auomaikus visszaállíás eseén 0:Nincs művele auomaikus visszaállíás eseén 0x00 P14 csopor Soros kommunikáció P14.00 Helyi kommunikáci ós cím A beállíási aromány:1~247 Amikor a főberendezés a keree írja, akkor a szolgaberendezés kommunikációs címének beállíása 0; szórási cím a kommunikációs cím. A MODBUS fieldbus valamennyi szolgaberendezés fogadhaja a keree, azonban a szolgaberendezés nem képes válaszolni. A meghajás kommunikációs címe egyedi a kommunikációs hálózaon. Ez alapveő fonosságú a felső monior és a meghajás közöi pon-pon kommunikáció érdekében. Megjegyzés: A szolgaberendezés címe nem állíhaó 0-ra. 1 P14.01 Ávieli sebesség Állísa be a felső monior és az inverer közöi digiális ávieli sebessége. 0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS 4:19200BPS 5:38400BPS Megjegyzés: A felső monior és az inverer közöi ávieli sebességnek egyeznie kell. Ellenkező eseben a kommunikáció nem működőképes. Minél nagyobb az ávieli sebesség, annál gyorsabb a kommunikáció sebessége. 4 P14.02 Digiális biellenőrzési beállíás A felső monior és az inverer közöi adaformáumnak egyeznie kell. Ellenkező eseben a kommunikáció nem működőképes. 0: Nincs ellenőrzés (N,8,1) az RTU eseén 1:Páralan ellenőrzés (E,8,1) az RTU eseén 2:Páros ellenőrzés (O,8,1) az RTU eseén 3:Nincs ellenőrzés (N,8,2) az RTU eseén 4: Páralan ellenőrzés (E,8,2) az RTU eseén 5:Páros ellenőrzés (O,8,2) az RTU eseén 1 P14.03 Kommunikáci ós válasz késése 0~200ms Az az időköz jeleni, ami ala a meghajás fogadja az adao és ovábbküldi a felső moniornak. Ha a válasz késése rövidebb a rendszer feldolgozási idejénél, akkor a válasz késési ideje lesz a rendszer feldolgozási ideje, ha viszon a válasz késési ideje hosszabb a rendszer 5 55

56 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí feldolgozási idejénél, akkor miuán a rendszer végze az adaok kezelésével, a válasz késési idő elérésé megvárja, majd az adaoka a felső moniorba küldi. P14.04 Kommunikáci ó időúllépés hiba idő 0,0(érvényelen),0,1~60,0mp Amikor a funkciókódo 0,0-ra állíják, akkor a kommunikáció időúllépési paraméer érvényelen. Amikor a funkciókódo nem nulla érékre állíják be, akkor ha ké kommunikáció közöi idő meghaladja a kommunikációs időúllépés, akkor a rendszer 485 kommunikációs hibák (CE) jelenés ad. Álalában érvényelenre van állíva; állísa be a paraméer folyamaos kommunikációban úgy, hogy a kommunikációs állapoo figyelje. 0,0mp P14.05 Ávieli hiba feldolgozása 0:Riaszás és szabad leállás 1:Nincs riaszás és folyaódik a fuás 2:Nincs riaszás és leállíás a leállíási mód szerin (csak a kommunikációvezérlés eseén) 3:Nincs riaszás és leállíás a leállíási mód szerin (valamennyi vezérlési módban) 0 P14.06 Kommunikáci ó feldolgozási művele kiválaszása 0x00~0x11 LED egyes: 0: Művele válasszal: a meghajás válasz ad a felső monior valamennyi olvasási és írási parancsára. 1: Művele válasz nélkül;a meghajás a meghajás írási parancsáól elekinve csak olvasási parancsra válaszol. A kommunikáció haékonyság javíhaó ezzel a módszerrel. LED ízes:(fennarva) 0x00 P17 csopor Megfigyelési funkció P17.00 Beállío frekvencia Megjeleníi az inverer akuális beállío frekvenciájá Taromány: 0,00Hz~P ,00Hz P17.01 Kimenei frekvencia Megjeleníi az inverer akuális kimenei frekvenciájá Taromány: 0,00Hz~P ,00Hz P17.02 Rámpa megado frekvencia Megjeleníi az inverer akuális rámpa referencia frekvenciájá Taromány: 0,00Hz~P ,00Hz P17.03 Kimenei feszülség Megjeleníi az inverer akuális kimenei feszülségé Taromány: 0~1200V 0V P17.04 Kimenei áram Megjeleníi az inverer akuális kimenei áramá Taromány: 0,0~5000,0A 0,0A P17.05 A moor fordulaszám Megjeleníi a moor fordulaszámá. 0 RPM 56

57 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí a Taromány: 0~65535RPM P17.08 Mooreljesí mény Megjeleníi a moor akuális eljesíményé. Beállíási aromány: -300,0%~300,0%(a moor névleges árama) 0,0% P17.09 Kimenei nyomaék Megjeleníi az inverer akuális kimenei nyomaéká. Taromány: -250,0~250,0% 0,0% P17.11 DCbuszfeszülsé g Megjeleníi az inverer akuális DC-buszfeszülségé Taromány: 0,0~2000,0V 0V P17.12 Ákapcsolási bemenei csalakozóka pocs állapoa Megjeleníi az inverer akuális ákapcsolási bemenei csalakozókapocs állapoá Taromány: 0000~00FF 0 P17.13 Ákapcsolási kimenei csalakozóka pocs állapoa Megjeleníi az inverer akuális ákapcsolási kimenei csalakozókapocs állapoá Taromány: 0000~000F 0 P17.14 Digiális beállíás Megjeleníi a beállíás az inverer gombsorán. Taromány: 0,00Hz~P ,00 V P17.18 Számol érék Megjeleníi az inverer akuális számol éréké. Taromány: 0~ P17.19 AI1 bemenei feszülsége Megjeleníi az analóg AI1 bemenei jele Taromány: 0,00~10,00V 0,00 V P17.20 AI2 bemenei feszülsége Megjeleníi az analóg AI2 bemenei jele Taromány: 0,00~10,00V 0,00 V P17.21 AI3 bemenei feszülsége Megjeleníi az analóg AI2 bemenei jele Taromány: -10,00~10,00V 0,00 V P17.22 HDI bemenei frekvencia Megjeleníi a HDI bemenei frekvenciá Taromány: 0,00~50,00kHz 0,00 khz P17.23 PID megado érék Megjeleníi a PID megado éréke Taromány: -100,0~100,0% 0,0% 57

58 Funkciók ód Név Paraméerek részlees uasíásai Alapérel meze érék Módosí P17.24 PID válaszérék Megjeleníi a PID válaszéréke Taromány: -100,0~100,0% 0,0% P17.25 A moor eljesíményfa kora Megjeleníi a moor akuális eljesíményfakorá Taromány: -1,00~1,00 P17.26 Akuális fuási idő Megjeleníi az inverer akuális fuási idejé. Taromány:0~65535perc 0perc P17.27 Többfázisú sebesség akuális fázisa Megjeleníi az egyszerű PLC- és öbbfázisú sebesség akuális fázisá Taromány: 0~15 0 P17.36 Kimenei nyomaék Megjeleníi a kimenei nyomaéko. A poziív érék az elekromos hajású állapoban, míg a negaív az áramfejleszési állapoban van. Taromány : -3000,0Nm~3000,0Nm 0 P17.37 Moorúlerhel és számíási éréke 0~100 (100: OL1) 6 Hibakeresés 6.1 Karbanarás gyakorisága Ha megfelelő környezeben szerelék be, akkor az inverer rendkívül kevés karbanarás igényel. A ábláza az MS-ANTRIEBSTECHNIK álal javasol ruin karbanarási időközöke ismerei. Ellenőrzö alkarész Ellenőrzö összeevő Ellenőrzés módja Köveelmény Külső környeze Feszülség Ellenőrizze a környezei hőmérséklee, páraaralma és vibráció, Szemrevéelezés illeve gondoskodjon arról, és a berendezés hogy ne legyen jelen por, eszelése gáz, olajköd vagy vízcsepp. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e jelen Szemrevéelezés: szerszámok, illeve idegen vagy veszélyes árgyak Győződjön meg arról, hogy a főáramkör és a vezéráramkör állapoa megfelelő-e. Milliméerrel való mérés A kézikönyvnek megfelelően Nincsenek jelen szerszámok vagy veszélyes árgyak. A kézikönyvnek megfelelően Gombsor Győződjön meg arról, Szemrevéelezés A karakerek 58

59 Főáramkör Ellenőrzö alkarész Ellenőrzö összeevő Ellenőrzés módja Köveelmény hogy a kijelző jól láhaó-e megfelelően megjelennek. Győződjön meg arról, hogy a karakerek A kézikönyvnek Szemrevéelezés hiányalanul megfelelően megjelenjenek Győződjön meg arról, hogy a csavar gondosan Húzza meg Nem elérheő meg vannak-e húzva Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e orzulások, repedések, károsodások vagy színelválozások a Szemrevéelezés Nem elérheő berendezés és a Álalában használ szigeelés úlhevülése vagy elhasználódása mia. A kondukorok vezeője. Csalakozókapcsok üléke Szűrőkondenzáorok Győződjön meg arról, hogy nincs-e jelen por vagy szennyeződés Szemrevéelezés Ellenőrizze, hogy úlhevülés mia nem jelenkeze-e orzulás Szemrevéelezés vagy színelválozás a kondukorokon. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e repedések vagy Szemrevéelezés színelválozás a védőréegeken. Győződjön meg arról, hogy nem apaszalhaó-e Szemrevéelezés károsodás Győződjön meg arról, hogy nincs-e jelen Szemrevéelezés rojosodás, színelválozás, repedés vagy deformáció. Győződjön meg arról, hogy a bizonsági szelep a megfelelő helyen van-e. Szükség eseén mérje meg a szaikus Becsülje meg a használai idő a karbanarás alapján, vagy mérje meg a szaikus kapaciás. Nem elérheő Megjegyzés: ha a rézblokkok színe megválozik, az nem jeleni az, hogy valami meghibásodo. Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Mérje meg a A szaikus kapaciás műszerek kapaciás az 59

60 Ellenőrzö alkarész Ellenőrzö összeevő Ellenőrzés módja Köveelmény kapaciás. segíségével. eredei *0,85 érék fele van vagy azzal egyenlő. Győződjön meg arról, hogy nem apaszalhaó-e Szagok ellenőrzése Nem elérheő úlhevülés mia és szemrevéelezés elmozdulás vagy repedés. Ellenállások Győződjön meg arról, hogy nincs-e üzemen kívül. Győződjön meg arról, Áalakíók és reakorok hogy nincs-e rendellenes vibráció, zaj vagy szag, Elekromágneses érinkezők és relék Vezéráramkör PCB és csalakozófejek Hűőrendszer Hűőveniláor Győződjön meg arról, hogy nincs-e vibrációs zaj a munkaeremben. Győződjön meg arról, hogy az érinkező megfelelő-e. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e kilazul csavarok vagy érinkezők. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e szokalan szagok vagy színelválozások. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e jelen repedések, károsodás, orzulás vagy rozsdásodás. Győződjön meg arról, hogy a kondenzáorok nem rojosodak vagy orzulak-e el. Mérje fel, hogy nincseneke rendellenes zajok vagy vibráció. Mérje fel, hogy nincseneke kilazulva csavarok. Győződjön meg arról, hogy úlhevülés nem okozo-e színelválozás. Szemrevéelezés vagy az egyik vég elávolíása a sűríéshez vagy muliméerrel örénő méréshez. Hangok és szagok ellenőrzése és szemrevéelezés Hangok ellenőrzése Szemrevéelezés Húzza meg Szagok ellenőrzése és szemrevéelezés Szemrevéelezés Az ellenállások a szabványérék ±10%-ban vannak. Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Nem elérheő Szemrevéelezés Nem elérheő vagy becsülje meg a használai idő a karbanarási információk alapján Hangok ellenőrzése és szemrevéelezés Sabil forgás vagy kézzel örénő forgaás Húzza meg Nem elérheő Szemrevéelezés Nem elérheő vagy becsülje meg a használai idő a karbanarási információk alapján 60

61 Ellenőrzö alkarész Ellenőrzö összeevő Ellenőrzés módja Köveelmény Győződjön meg arról, Nem elérheő Szellőzőcső hogy nincsenek-e idegen Szemrevéelezés esek a hűőveniláorban vagy szellőzőcsőben Hűőveniláor Az inverer hűőveniláora üzemóra minimális élearammal rendelkezik. A ényleges élearam az inverer használaáól és környezei hőmérsékleéől függ. Az üzemórák száma a P07.14-n kereszül ismerheő meg (az inverer kumulaív használai órája). A veniláor meghibásodásá a veniláor-csapágyak álal kiado nagyobb zaj jelezhei. Ha az inverer egy folyama kriikus fonosságú részekén üzemeleik, akkor a veniláor cseréje javasol, amikor ezeke a jelenségeke apaszalja. Csereveniláoroka az MS- ANTRIEBSTECHNIK-ől szerezhe be. Olvassa el és kövesse a Bizonsági óvinézkedések fejezeben leír uasíásoka. Ezen uasíások figyelmen kívül hagyása esi sérülés vagy halál, illeve a berendezés károsodásá okozhaja. 1. Állísa le az inverer, csalakozassa le az AC-ápelláásról, majd várjon legalább az invereren felünee ideig. 2. Csavarhúzó segíségével ávolísa el a veniláoraró a meghajás vázáról, majd enyhén felfelé mozgava emelje le a csuklós veniláoraró. 3. Csalakozassa le a veniláorkábel. 4. Távolísa el a veniláoraró a csuklókról. 5. Szerelje fel az új veniláoraró a veniláorral együ, az imén leír folyama ellenées végrehajásával. 6. Állísa vissza a ápelláás Kondenzáorok A kondenzáorok áalakíása A DC-busz kondenzáorai az üzemeleési uasíás szerin kell áalakíani, ha az inverer hosszabb ideig árolják. A árolási idő a gyárási időől kell számíani, mely az inverer sorozaszámában van megjelölve. Idő Működési elv 1 évnél rövidebb árolási idő Tölés nélküli üzemeleés 1-2 éving örénő árolás Az első BE parancs elő 1 órával csalakozassa a ápelláás. Az inverer öléséhez úlfeszülséghullámo alkalmazzon Növelje a névleges feszülsége 25%-kal 30 percig 2-3 éving örénő árolás Növelje a névleges feszülsége 50%-kal 30 percig Növelje a névleges feszülsége 75%-kal 30 percig Növelje a névleges feszülsége 100%-kal 30 percig Az inverer öléséhez úlfeszülséghullámo alkalmazzon Növelje a névleges feszülsége 25%-kal 2 órán á 3 éve meghaladó árolási Növelje a névleges feszülsége 50%-kal 2 órán á idő Növelje a névleges feszülsége 75%-kal 2 órán á Növelje a névleges feszülsége 100%-kal 2 órán á A úlfeszülséghullám alkalmazásának módja az inverer öléséhez: 61

62 A megfelelő úlfeszülséghullám kiválaszása az inverer ápelláásáól függ. Egyfázisú 220V AC/2A úlfeszülséghullám alkalmazandó egy-/háromfázisú 220V AC bemenei feszülségű inverer eseén. Valamennyi DC-busz kondenzáora egyidejűleg öl, mivel csak kiegyenlíő áll rendelkezésre. A nagyfeszülségű invererek számára elegendő feszülség (pl. 380V) szükséges ölés közben. Kis kondenzáoreljesímény (2A elegendő) használhaó, mivel a kondenzáor nem igényel áramo ölés közben. Elekroliikus kondenzáorok cseréje Olvassa el és kövesse a Bizonsági óvinézkedések fejezeben leír uasíásoka. Ezen uasíások figyelmen kívül hagyása esi sérülés vagy halál, illeve a berendezés károsodásá okozhaja. Csak akkor cserélje le az elekroliikus kondenzáoroka, ha azok üzemórája az invererben meghaladja a órá. A részlees udnivalókér kérjük, vegye fel a kapcsolao a helyi MS- ANTRIEBSTECHNIK kirendelséggel vagy árcsázza országos szervizvonalunka ( ) Tápkábel Olvassa el és kövesse a Bizonsági óvinézkedések fejezeben leír uasíásoka. Ezen uasíások figyelmen kívül hagyása esi sérülés vagy halál, illeve a berendezés károsodásá okozhaja. 1. Állísa le a meghajás, majd csalakozassa le a ápvezeékről. Várjon legalább az invereren megjelöl ideig. 2. Ellenőrizze a ápkábel-csalakozások feszességé. 3. Állísa vissza a ápelláás. 6.2 Hibaelháríás Csak szakképze villanyműszerészek végezhenek karbanarási munkálaoka az invereren. Az invereren végze bárminemű munkála megkezdése elő olvassa el a Bizonsági óvinézkedések fejezeben foglal uasíásoka Riaszás és hibakijelzés A hibáka a LED-ek jelzik. Lásd az Üzemeleési eljárás fejezee. Amikor a TRIP fény világí, akkor egy riaszás vagy egy hibaüzene jelenik meg a panelen jelezve, hogy az inverer rendellenes állapoban van. A P07.27~P07.32 az uolsó 6 hibaípus rögzíi, a P07.33~P07.56 pedig az uolsó 3 hibaípus üzemadaai árolja. Az ebben a fejezeben bizosío információk használaával a legöbb riaszás és hibaforrás azonosíhaó és javíhaó. Amennyiben nem, akkor lépjen kapcsolaba az MS-ANTRIEBSTECHNIK irodájával Hibaelháríás Az inverer a gombsoron a STOP/RST gomb lenyomásával, digiális bemeneel vagy a eljesímény ákapcsolásával állíhaó vissza. Amikor a hibá megszünee, a moor újraindíhaó. 62

63 6.2.3 Hibakeresés és -elháríás Az alábbiak szerin cselekedjen az inverer meghibásodásá köveően: 1. Ellenőrizze, hogy nem hibásodo-e meg a gombsor. Amennyiben nem, akkor lépjen kapcsolaba az MS-ANTRIEBSTECHNIK irodájával. 2. Ha nem apaszal hibá, akkor kérjük, ellenőrizze a P07-e, és győződjön meg arról, hogy a kapcsolódó feljegyze hibaparaméerek a valós állapoo ükrözik-e, amikor az akuális hiba valamennyi paraméeren megjelenik. 3. A részlees megoldásér ekinse meg az alábbi áblázao, majd ellenőrizze a kapcsolódó rendellenes állapoo. 4. Szünesse meg a hibá, és kérjen segísége. 5. Végezzen ellenőrzés a hiba megszüneéséhez és a hiba visszaállíásához az inverer fuása érdekében. Hibakód Hibaípus Leheséges ok Teendők OC1 OC2 OC3 OV1 OV2 OV3 UV OL1 Túláram gyorsuláskor Túláram lassuláskor Túláram állandó sebességen járáskor Túlfeszülség gyorsuláskor Túlfeszülség lassuláskor Túlfeszülség állandó sebességen járáskor DC-busz alulfeszülség Moor úlerhelés 1. A gyorsulás vagy lassulás úl nagy mérékű. 2. A hálóza feszülsége úl alacsony. 3. Az inverer névleges eljesíménye úl alacsony. 4. A erhelés válakozik vagy rendellenes. 5. A földelés rövidre zár, vagy kimeneben fázisveszés örén. 6. Erős külső inerferencia apaszalhaó. 1. A bemenei feszülség rendellenes. 2. Nagy eljesíményvisszacsaolás van jelen. A ápelláás feszülsége úl alacsony. 1. A ápelláás feszülsége úl alacsony. 2. A moor névleges árambeállíása helyelen. 3. A moor áll vagy a erhelés úl nagy mérékben ingadozik. 1. Növelje az ACC idő 2. Ellenőrizze a bemenei eljesímény 3. Válassza ki a nagyobb eljesíményű inverer 4. Ellenőrizze, hogy a erhelés nem zár-e rövidre (a földelés vagy huzalozás rövidre zár) vagy a forgás nem kellően könnyű. 5. Ellenőrizze a kimenei konfiguráció. 6. Ellenőrizze, hogy nincs-e erős inerferencia. 1. Ellenőrizze a bemenei eljesímény 2. Ellenőrizze, hogy a erhelés DEC ideje nem úl rövid-e, vagy az inverer nem a moor járása közben indul-e el, vagy nem igényli-e a fogyaszóeszközök elláásának növelésé. Ellenőrizze a ápvezeék bemenei eljesíményé 1. Ellenőrizze a ápvezeék eljesíményé 2. Visszaállíja a moor névleges áramá 3. Ellenőrizze a erhelés és állísa be a nyomaékemelés 63

64 OL2 OL3 OH1 OH2 EF CE EEP PIDE END LL Inverer úlherhelése Elekronikus úlölődés 1. A gyorsulás úl nagy mérékű 2. Állísa vissza a forgómoor 3. A ápelláás feszülsége úl alacsony. 4. Túl nagy a erhelés. 5. Zárhurkú vekorellenőrzés, a kódpanel ellenées iránya és alacsony sebességen örénő üzemeleés Az inverer úlerhelési előriaszás jelen a beállío érék szerin. 1. Növelje az ACC idő 2. Ne indísa újra leállíás köveően. 3. Ellenőrizze a ápvezeék eljesíményé 4. Nagyobb eljesíményű inverer válasszon. 5. Válasszon megfelelő moor. Ellenőrizze a erhelés és a úlerhelés előriaszási pono. 1. Lásd a úláramra ado megoldás Kiegyenlíő úlmelegedése 1. Légcső eldugulása 2. Újraoszás vagy üríse ki a légcsaorná vagy veniláor károsodása 2. Környezei hőmérsékle úl magas. 3. A úlerhelésben fuás ideje úl hosszú. cserélje le a veniláor 3. Alacsony környezei hőmérsékle 4. Ellenőrizze, majd csalakozassa újra IGBT úlmelegedése 5. Válson eljesímény 6. Cserélje le a ápegysége 7. Cserélje le a fő vezérlőpanel Külső hiba SI külső hiba bemenei Ellenőrizze a külső berendezés csalakozókapcsok művelee bemeneé Kommunikációs hiba EEPROM hiba PID visszacsaolási hiba Az idő elére a gyári beállíás. Elekromos alulerhelségi hiba 1. Az ávieli sebességbeállíás hibás. 2. Hiba örén a kommunikáció beköésében. 3. A kommunikációs cím helyelen. 4. Erős inerferencia apaszalhaó a kommunikációban. 1. Állíson be megfelelő ávieli sebessége 2. Ellenőrizze a kommunikáció csalakozásának kioszásá 3. Állíson be megfelelő kommunikációs címe. 4. Cserélje le a kommunikáció kioszásá vagy javísa az inerferencia elleni védekező kapaciás. 1. Hiba a paraméerek írásának 1. Nyomja le a STOP/RST és olvasásának vezérlése gombo a visszaállíáshoz közben 2. Cserélje le a fő vezérlőpanel 2. EEPROM károsodás 1. PID visszacsaolás üzemen kívül 2. PID visszacsaolási forrás elűnik Az inverer ényleges fuási ideje úllépi a belső beállío fuási idő. Az inverer alulerhelségi előriaszás jelen a beállío érék szerin. 1. Ellenőrizze a PID visszacsaolási jele 2. Ellenőrizze a PID visszacsaolási forrás Kérdezze a forgalmazó, majd állísa be a fuási idő. Ellenőrizze a erhelés és a alulerhelségi előriaszási pono. 64

65 7 Kommunikációs prookoll 7.1 A Modbus prookoll rövid ismereése A Modbus prookoll egy szofveres prookoll és egy közös nyelv, amelye az elekromos vezérlő alkalmaz. Ezzel a prookollal a vezérlő a hálózaon kereszül más készülékekkel kommunikálha (a jeláviel csaornáján vagy fizikai réegen á, pl. RS485). Ezzel az ipari szabvánnyal különböző gyárók vezérlőeszközei csalakozahaók egy ipari hálózara, mellyel a rendszer könnyedén megfigyelheő. A Modbus prookollhoz ké ávieli mód áll rendelkezésre: az ASCII mód és az RTU (Remoe Terminal Unis) mód. Egy Modbus hálózaon valamennyi készüléknek ugyanaz az ávieli módo és alapparaméereke kell kiválaszania, például az ávieli sebessége, digiális bie, ellenőrzőbie és leállíóbie. A Modbus hálóza egy főberendezésből és öbb szolgaberendezésből álló vezérlő hálóza, mely az jeleni, hogy csak egy készülék lehe főberendezés a Modbus hálózaon, míg a öbbinek szolgaberendezésnek kell lennie. A főberendezés olyan készüléke jelen, amely akív jogosulsággal rendelkezik arra, hogy a Modbus hálóza felé üzenee küldjön más készülékek vezérlése és lekérdezése érdekében. A szolgaberendezés egy olyan passzív berendezés jelen, amely csak azuán küld adaüzenee a Modbus hálózanak, hogy a főberendezésől vezérlő vagy lekérdező üzenee (parancs) fogado (válasz). Miuán a főberendezés üzenee küld, egy bizonyos idő marad arra, hogy a vezérel vagy lehívo szolgaberendezések válaszoljanak, mely leheővé eszi, hogy egyszerre csak egy szolgaberendezés küldjön üzenee a főberendezésnek az üzeneek üközésének elkerülése érdekében. A felhasználó álalában a PC-, PLC-, IPC- és HMI- állíhaja be főberendezéskén a közponi irányíás megvalósíása érdekében. Egyes készülékek főberendezéskén örénő beállíása gomb vagy kapcsoló nélkül, vagy a készülék speciális üzeneformáummal rendelkezik. Ha például a felső monior fu, és az üzemeleő a parancsküldési gombra kain, akkor a felső monior akívan ud parancsüzenee küldeni még akkor is, ha az nem ud üzenee fogadni más készülékekről. Ebben az eseben a felső monior a főberendezés. Ha a ervező úgy alakíoa ki az inverer, hogy az adaoka csak a parancs beérkezése uán küldje el, akkor az inverer lesz a szolgaberendezés. A főberendezés bármely szolgaberendezéssel vagy valamennyi szolgaberendezéssel kommunikálha. Egyszeri parancs eseén a szolgaberendezésnek egy válaszüzenee kell visszaküldenie; a főberendezésből érkező üzene eseén a szolgaberendezésnek nem kell válaszüzenee küldenie. 7.2 Az inverer alkalmazása Az inverer Modbus prookollja RTU mód, míg a fizikai réeg 2-huzalos RS huzalos RS485 A 2-huzalos RS485 félduplex összeköeéssel működik, adajele pedig differenciáláviel alkalmaz, melye kiegyenlíe ávielnek is hívnak. Sodro huzalpár alkalmaz, melyek közül egy az A (+), a másik pedig B (-). Álalánosságban, ha A és B küldő közöi poziív elekromossági szin +2~+6V, akkor 1 logikája lesz, ha pedig -2V~-6V, akkor 0 logikája lesz a csalakozóáblán az A-nak, a 485- pedig B-nek felel meg. A kommunikáció ávieli sebessége az egy másodpercen belüli bináris biszámo jeleni. A mérékegység bi/s (bps). Minél nagyobb az ávieli sebesség, annál gyorsabb az áviel és annál gyengébb az ani-inerferencia. Ha 0,56mm-es sodro huzalpár( 24AWG) alkalmaznak kommunikációs kábelkén, akkor a max. ávieli ávolság az alábbi lesz: 65

66 Ávieli eljesímény Max.ávieli ávolság Max.ávieli Ávieli ávolsá eljesímény g Max.ávieli Ávieli ávolsá eljesímény g Max.ávi Ávieli ávol eljesímény g 2400BPS 1800m 4800BPS 1200m 9600BPS 800m 19200BPS 600m RS485 ávoli kommunikáció során használjon árnyékol vezeékeke és földelővezeékkén árnyékol réege használjon. Amikor kevesebb készülék van kisebb ávolságra, akkor 120Ω csalakozókapocs-ellenállás használaa javasol, mivel a eljesímény a ávolság növekedésével gyengül, még akkor is, ha a hálóza erhelésreziszor nélkül is jól eljesí Egyes alkalmazás Az 1. ábra a Modbus kapcsolási ábra egy invererhez és PC-hez. A számíógép álalában nem rendelkezik RS485 inerfésszel. A számíógép RS232 vagy USB inerfészé kell RS485-re alakíani egy áalakíó segíségével. Csalakozassa az RS485 A csalakozókapcsá az inverer 485+ csalakozókapcsához, a B- pedig a 485- csalakozókapocshoz. A sodro huzalpárok árnyékolása javasol. RS232-RS485 áalakíó alkalmazása eseén, ha számíógép RS232 kezelőfelülee az áalakíó RS232 kezelőfelüleéhez van csalakozava, akkor a huzalhossz 15m-nél nem lehe nagyobb. Az RS232-RS485-áalakíó a számíógéppel örénő közvelen csalakozása javasol. Ha USB-RS485-áalakíó használ, akkor a huzalnak a leheő legrövidebbnek kell lennie. Válassza ki a megfelelő kezelőfelülee a számíógép felső moniorjához (válassza ki a RS232- RS485 áalakíó kezelőfelüleé, például COM1) a beköés és az alapparaméerek, például a kommunikáció ávieli sebessége beállíásá, valamin a digiális ellenőrzőbi beállíásá köveően. 1. ábra RS485 fizikai csalakozás egyes alkalmazásban Többszörös alkalmazás, valós öbbszörös alkalmazás, rózsaszín csalakozás és csillagcsalakozás álalánosan használ. Rózsaszín lánckapcsolás szükséges RS485 ipari fieldbus szabványok eseén. A ké vége 120 Ω-os csalakozókapocs ellenállásokhoz csalakozaandók, melyeke a 2. ábra ismerei. A 3. ábra egy egyszerű kapcsolási ábra, míg a 4. ábra a való alkalmazási ábra. 3. ábra Leágazao csalakozás Az 5. ábra csillagcsalakozás ábrázol. A csalakozókapocs ellenállás ké olyan készülékhez csalakozaandó, amelyek közö a ávolság a legnagyobb. (1# és 15# készülék) 66

67 4. ábra csillagcsalakozás Többszörös csalakozás eseén árnyékol kábelek használaa ajánlo. A készülékek alapparaméere, például az ávieli sebesség és a digiális ellenőrző bi az RS485-ben egyezzen, és nem lehe címismélődés. 7.3 RTU mód RTU kommunikációs kere formáuma Ha a vezérlő RTU módban örénő kommunikációra állíják a Modbus hálózaban, akkor minden 8bi bye az üzeneben ké 4Bi-es hex karaker aralmaz. Az ACSII móddal összehasonlíva ez a mód öbb adao képes azonos ávieli sebességen elküldeni. Kódrendszer 1 sar bi 7 vagy 8 digiális bi, a minimum érvényes bi állíandó be először. Minden 8 bi kere ké hex karaker aralmaz (0...9, A...F) 1 páros/páralan ellenőrző bi. Ha nincs ellenőrzés, akkor a páros/páralan ellenőrző bi nem léezik. 1 végbi (ellenőrzés nélkül), 2 Bi(nincs ellenőrzés) Hibaészlelési mező CRC Az adaformáumo az alábbiakban muajuk be: 11-bies karakerkere (BIT1~BIT8 digiális biek) Indíó bi BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 10-bies karakerkere (BIT1~BIT8 digiális biek) Indíó bi BIT1 BIT2 BIT3 BIT4 BIT5 BIT6 BIT7 Ellenőrző bi Ellenőrző bi Végbi Végbi Egy karakerkereben a digiális bi akivál. Az indíóbi, ellenőrző bi és végbi a digiális bi közvelenül a másik készülékre örénő küldésére használandó. A digiális bi, páros/páralan ellenőrzés és a végbi a valós alkalmazásban azonosra állíandó. A Modbus minimális élenségi ideje a kereek közö nem lehe 3,5 bye-nál kevesebb. A hálózai eszköz észlel, még az időköz ala is, a hálózai busz. Amikor az első mező (címmező) fogadja a készülék, akkor a vonakozó készülék dekódolja a kövekező ovábbío karaker. Amikor az időköz legalább 3,5 bye, akkor az üzene befejeződik. Az RTU módban a eljes üzenekere folyamaos ávieli áramlás. Ha a kere befejeződése elő időköz van (1,5 bye-nál öbb), akkor a befogadó készülék megújíja a befejezelen üzenee, és az feléelezi, hogy a kövekező bye lesz az új üzene címmezője. Ennek megfelelően, ha az új üzene 3,5 bye-nyi idővel kövei az előző üzenee, akkor a befogadó készülék az előző üzeneel megegyező üzenekén fogja kezelni. Amennyiben e ké jelenség apaszalhaó az áviel során, akkor a CRC hibaüzenee küld a küldő készülékek számára válaszkén. RTU-kere szabványos szerkezee: START T1-T2-T3-T4(3,5 bye-os ávieli sebesség) 67

68 ADDR CMD DATA (N-1) DATA (0) CRC CHK alacsony bi CRC CHK magas bi END Kommunikációs cím: 0~247(decimális rendszer)(0 a szórási cím) 03H:szolgaparaméerek olvasása 06H: szolgaparaméerek írása 2*N bye-nak megfelelő ada a kommunikáció főaralma illeve az adacsere alapja Észlelési érék:crc (16BIT) T1-T2-T3-T4(3,5 bye-os ávieli sebesség) RTU kommunikációs kere hibakeresés Különböző ényezők (például az elekromágneses inerferencia) hibá okozhanak az adaávielben. Például, ha az elküldö üzene egy 1 logika, akkor az A-B poenciálelérésnek az RS485-ön 6V-nak kell lennie, a valóságban azonban -6V is lehe az elekromágneses inerferenciának köszönheően, majd a öbbi készülék a 0 logika szerini küldö üzenee veszik fel. Ha nincs hibaellenőrzés, akkor a befogadó készülékek nem ekinik helyelennek az üzenee, és helyelen válasz adhanak, ezzel súlyos hibáka eredményezve. Ezér az ellenőrzés rendkívül fonos az üzene eseében. Az ellenőrzés árgya: a küldő kiszámíja a küldési adaoka a rögzíe képle alapján, majd az eredmény az üzeneel együ elküldi. Amikor a vevőegység ez az üzenee fogadja, akkor ugyanazon módszer segíségével egy másik eredmény számí ki, majd összevei az az elküldöel. ké eredmény egyezik, akkor az üzene megfelelő. Ha nem, akkor az üzene helyelen. A kere hibaellenőrzése ké részre oszhaó: a bye biellenőrzése és a eljes adaellenőrzés a kereen (CRC ellenőrzés). A bye bies ellenőrzés A felhasználó különböző biellenőrzéseke válaszha ki, mely az egyes bye-ok ellenőrző bi beállíásá befolyásolja. A páralan kijelenkezés meghaározása: az adaáviel elő egy páralan számo adjon meg az adaávielben annak bemuaására, hogy az 1 -es számjegy páros vagy páralan szám. Amikor páros, akkor az ellenőrző bye 0, ellenkező eseben az ellenőrző bye 1. Ez a módszer az adaok pariásának sabilizálásához alkalmazzák. A páros kijelenkezés meghaározása: az adaáviel elő egy páros számo adjon meg az adaávielben annak bemuaására, hogy az 1 -es számjegy páros vagy páralan szám. Amikor páralan, akkor az ellenőrző bye 0, ellenkező eseben az ellenőrző bye 1. Ez a módszer az adaok pariásának sabilizálásához alkalmazzák. Például, amikor kerül ovábbíásra, akkor ö 1 alálhaó az adaban. Ha páros ellenőrzés alkalmaz, akkor a páros ellenőrző bi az 1 lesz; ha páralan ellenőrzés alkalmaz, akkor a páralan ellenőrző bi a 0 lesz. A páros és a páralan ellenőrző bie a kere ellenőrző bi pozíciója alapján számíja ki a rendszer. A fogadó készülékek ugyancsak páros és páralan ellenőrzés hajanak végre. A fogado adaok pariása elér a beállío érékől, akkor hiba örén a kommunikációban. CRC ellenőrzés Az ellenőrzés RTU kere formáumo használ. A kere a kerehiba észlelési mező aralmazza, amely a CRC-számíási módszeren alapul. A CRC-mező ké bye-al rendelkezik, beleérve a 16 számjegy bináris érékeke. A kerebe a ovábbíó készülék álal végze számíás uán kerül. A fogadó készülék újraszámíja a fogado kere CRC-jé, és összevei az a CRC-mezőben fogado érékkel. Ha ké CRC-érék elér, akkor hiba örén a kommunikációban. A CRC során 0*FFFF kerül árolásra. Ez köveően a kereben lévő folyamaos 6 felei byeokkal és a regiszerben lévő érékkel foglalkozik. Az egyes karakerekben csak 8Bi ada érvényes a CRC-re, míg az indíóbi, a vég, a páros és páralan ellenőrzőbi érvényelen. 68

69 A CRC kiszámíása a CRC ellenőrzés alapjai aralmazó nemzeközi szabványra vonakozik. Amikor a felhasználó CRC számíás szerkesz, akkor a vonakozó CRC számíási szabványra hivakozha a szükséges CRC számíási program megírásához. I a CRC-számíás egy egyszerű funkciója referenciakén (C-nyelvvel programozva): unsigned in crc_cal_value(unsigned char *daa_value,unsigned char daa_lengh) { in i; unsigned in crc_value=0xffff; while(daa_lengh--) { crc_value^=*daa_value++; for(i=0;i<8;i++) { if(crc_value&0x0001)crc_value=(crc_value>>1)^0xa001; else crc_value=crc_value>>1; } } reurn(crc_value); } Léralogika eseén a CKSM a ábláza lekérdezésben lévő kere szerin számíja ki a CRCéréke. Ez módszer a könny programozásnak és gyors számíási időnek köszönheően rendkívül előnyös. A program álal elfoglal ROM-erüle azonban megleheősen nagy. Ezér körülekinéssel használja a programhoz szükséges erüle szerin. 7.3 RTU parancskód és kommunikációs adaok ábrázolása parancskód:03h 03H( binárisnak felel meg),n szó beolvasva( Word ) (a max. folyamaos beolvasás 16 szó) A 03H parancskód az jeleni, hogy ha a főberendezés olvassa az invererből érkező adaoka, akkor az olvasási szám a parancskódban lévő adaszámól függ. A folyamaos olvasási szám 16, a paraméercímnek pedig folyamaosnak kell lennie. Valamennyi ada bye-hossza 2 (egy szó). Az alábbi parancsformáumo a hex ábrázolja (a H - aralmazó számok a hexe jelenik), és a hex egy bye-o foglal el. A parancskód az inverer üzemfázisának olvasására használhaó. Például, 2 folyamaos adaaralom a 0004H-ból 01H címmel (0004H és 0005H adacím aralmának leolvasása), a keresrukúra az alábbi lesz: Az RTU főberendezés válaszüzenee (az főberendezésől az invererhez) START ADDR CMD Az indíó bi magas bie Az indíó bi alacsony bie Az adaszám magas bie Az adaszám alacsony bie CRC alacsony bi CRC magas bi END T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) 01H 03H 00H 04H 00H 02H 85H CAH T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) A START és END közöi T1-T2-T3-T4 célja legalább 3,5 bye idő bizosíása kényelmi időkén, valamin ké üzene közöi megkülönbözeheőség leheővé éele. ADDR = 01H az inverer álal 01H címmel küldö parancsüzenee jelen, az ADDR egy bye-o foglal el CMD = 03H az inverer álal küldö parancsüzenee jelen, az CMD egy bye-o foglal el 69

70 Az Indíási cím az jeleni, hogy az olvasási ada alkoja a címe, mely 2 bye-o foglal el úgy, hogy a magas bi az üzene elejében, az alacsony bi pedig az üzene mögö alálhaó. Az adaszám az adaszám a szóegységgel örénő olvasásá jeleni. Ha az indíási cím 0004H és az adaszám 0002H, akkor a 0004H és 0002H adaai kerülnek beolvasásra. A CRC 2 bye-o foglal el úgy, hogy a magas bi az üzene elejében, az alacsony bi pedig az üzene mögö alálhaó. Az RTU szolgaberendezés válaszüzenee (az invereről a főberendezéshez) START ADDR CMD Bye-szám 0004H cím magas biadaa 0004H cím alacsony biadaa 0005H cím magas biadaa 0005H cím alacsony biadaa CRC CHK alacsony bi CRC CHK alacsony bi END T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) 01H 03H 04H 13H 88H 00H 00H 7EH 9DH T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) A válasz jelenése: ADDR = 01H az inverer álal 01H címmel küldö parancsüzenee jelen, az ADDR egy bye-o foglal el CMD=03H az jeleni, hogy az invereről a főberendezésbe küldö üzene az olvasási parancsra és a CMD-re ado válaszér egy bye-o foglal el. Bye-szám az jeleni, hogy valamennyi bye-szám a bye-ból (a bye kivéelével) a CRCbye-ba (a bye kivéelével). A 04 az jeleni, hogy a 4 bye ada áll rendelkezésre a byeszámból a CRC CHK alacsony bihez, melyek a 0004H digiális cím magas bi, 0004H digiális cím alacsony bi, 0005H digiális cím magas bi és 0005H digiális cím alacsony bi. Egy adaban 2 bye árolódik úgy, hogy a magas bi az üzene elejében, az alacsony bi pedig az üzene mögö alálhaó, a 0004H adacímű ada 1388H, a 0005H adacímű ada pedig 0000H. A CRC 2 bye-o foglal el úgy, hogy a magas bi az üzene elejében, az alacsony bi pedig az üzene mögö alálhaó Parancskód:06H 06H( binárisnak felel meg), egy szó írása(word) A parancs az jeleni, hogy a főberendezés az adaoka az invererre írja és a öbbszörös dáumokól elekinve egy parancs csak egy adao írha. A haás az inverer üzemmódjának megválozaása. Például, ha 5000-e (1388H) az invererről a 0004H-ra ír 02H címmel, akkor a keresrukúra az alábbi lesz: Az RTU főberendezés válaszüzenee (az főberendezésől az invererhez) START ADDR CMD Írási adacím magas bie Írási adacím alacsony bie adaaralom adaaralom CRC CHK alacsony bi T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) 02H 06H 00H 04H 13H 88H C5H 70

71 CRC CHK magas bi 6EH END T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) Az RTU szolgaberendezés válaszüzenee (az invereről a főberendezéshez) START T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) ADDR 02H CMD 06H Írási adacím magas bie 00H Írási adacím alacsony bie 04H Adaaralom magas bie 13H Adaaralom alacsony bie 88H CRC CHK alacsony bi C5H CRC CHK magas bi 6EH END T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) Megjegyzés: a 10.2 és 10.3 fejeze elsősorban a parancsformáumo ismerei, míg az alkalmazásra vonakozó konkré leírás a 10.8 fejeze aralmazza H parancskód diagnoszikához Alfunkciókódok jelenése Alfunkciókód Leírás 0000 Visszaér információadaok lekérdezéséhez Például: Az információlekérő adafüzér megegyezik a válaszkén küldö információ adafüzérrel, amikor a meghajás 01H címének hurokészlelése kerül végrehajásra. Az RTU kérelemparancs: START ADDR CMD Alfunkciókód magas bie Alfunkciókód alacsony bie Adaaralom magas bie Adaaralom alacsony bie CRC alacsony bie CRC magas bie END Az RTU válaszparancs: START ADDR CMD Alfunkciókód magas bie Alfunkciókód alacsony bie Adaaralom magas bie Adaaralom alacsony bie CRC alacsony bie T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) 01H 08H 00H 00H 12H ABH ADH 14H T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) 01H 08H 00H 00H 12H ABH ADH 71

72 CRC magas bie END 14H T1-T2-T3-T4 (3,5 bye ávieli ideje) Adacím meghaározása Az ebben a részben alálhaó kommunikációs adaok címdefiníciója vezérli az inverer fuásá, és szerzi be az állapoinformációka és viszonylagos funkcióparaméereke A funkciókódok paraméercímeinek szabályai A paraméercím 2 bye-o foglal el úgy, hogy a magas bi az üzene elejében, az alacsony bi pedig az üzene mögö alálhaó. A magas és az alacsony bye arománya: magas bye 00~ffH; alacsony bye 00~ffH. A magas bye a funkciókód alapszámponja elői számcsopor, az alacsony bye pedig az alapszámpon uáni szám. Azonban mind a magas és az alacsony bye hexre válozaandó. Ha például P5.05, a funkciókód alapszámponja elői számcsopor 05, akkor a paraméer magas bie 05 lesz, ha pedig az alapszámpon uáni számcsopor 05, akkor a paraméer alacsony bie 05 lesz, ekkor pedig a funkciókód-cím 0505H, a P10.01 paraméercíme pedig 0A01H lesz. Megjegyzés: A PE csopor a gyári paraméer, amely nem olvashaó vagy válozahaó meg. Egyes paraméerek nem váloznak, ha az inverer fuási állapoban van, míg mások bármely állapoban válozhanak. A funkciókódok paraméereinek módosíása során ügyeljen a beállíási arományra, az egységre és a vonakozó uasíásokra. Emelle, az EEPROM gyakran kerül árolásra, mely az EEPROM használai idejé csökkenhei. A felhasználók számára egyes funkciók árolása nem szükséges a kommunikációs módban. Az igényeke a RAM-ban az érék megválozaásával lehe kielégíeni. A funkciókód magas biének 0-ról 0-re módosíása realizálja a funkció. A P00.07 funkciókód például nem árolhaó az EEPROM-ban. Csak a RAM-ban lévő érék megválozaásával állíhaó a cím 8007H-ra. Ez az cím csak a RAM írására használhaó olvasáson kívül. Ha ez használja az olvasáshoz, akkor érvényelen cím lesz Egyéb funkció címuasíása Modbusban A főberendezés az inverer paraméerein is működhe, illeve vezérelhei is az inverer, például annak fuaásával vagy leállíásával avagy állapoának nyomon köveésével. Alább a ovábbi funkciók paraméerlisája alálhaó: Funkcióuasíás Címmeghaározás Adauasíás Kommunikációs vezérlő parancs 2000H 0001H:előre lépeés 0002H:hára lépeés 0003H: előre lépeés 0004H:hára lépeés 0005H:leállíás 0006H:üresjáraban leállíás (vészleállíás) 0007H:hiba visszaállíása R/W karakeriszikák W 72

73 Funkcióuasíás Címmeghaározás Adauasíás A kommunikációs cím n beállío éréke Az inverer SW 1 beállíása Az inverer SW 1 beállíása 2001H 2002H 2003H 2004H 2005H 2006H 2007H 2008H 2009H 200AH 200BH 200CH 200DH 200EH 2100H 2101H 0008H:lépeéssel leállíás 0009H:előgerjeszés Kommunikáció beállío frekvencia (0~Fmax(m.egység: 0,01Hz)) Megado PID, aromány (0~1000, 1000 a 100,0%-nak felel meg) PID visszacsaolás, aromány(0~1000, 1000 a 100,0%-nak felel meg) Beállío nyomaékérék (-3000~3000, 1000 a moor névleges árama 100,0%- ának felel meg) Frekvenciabeállíás felső haáréréke előrefelé forgás közben (0~Fmax(egység: 0,01Hz)) Frekvenciabeállíás felső haáréréke hárafelé forgás közben (0~Fmax(egység: 0,01Hz)) Elekromos hajásban elér nyomaék felső haáréréke (0~3000, 1000 a moor névleges áramának 100,0%-ával egyezik meg) Elekromos hajásban elér féknyomaék felső haáréréke (0~3000, 1000 a moor névleges áramának 100,0%-ával egyezik meg) Speciális vezérparancsszó Bi0~1:=00:moor 1 =01:moor 2 =10:moor 3 =11:moor 4 Bi2:=1 nyomaékvezérlés =0:sebességvezérlés Viruális bemenei csalakozókapocs parancs, aromány: 0x000~0x1FF Viruális bemenei csalakozókapocs parancs, aromány: 0x00~0x0F Feszülségbeállíás éréke (speciális a V/F szeparációhoz) (0~1000, 1000 a moor névleges feszülsége 100,0%-ának felel meg) AO kimenei beállíás 1(-1000~1000, ,0%-nak felel meg) AO kimenei beállíás 2(-1000~1000, ,0%-nak felel meg) 0001H:előrefuás 0002H: előrefuás 0003H:leállíás 0004H:hiba 0005H: POFF állapo Bi0: =0:buszfeszülség nem áll fenn =1:buszfeszülség fennáll R/W karakeriszikák W W W W W W W W W W W W W R R 73

74 Funkcióuasíás Címmeghaározás Adauasíás Az inverer hibakódja Az inverer hibakódja Bi1~2:=00:moor 1 =01:moor 2 =10:moor 3 =11:moor 4 Bi3: =0:aszinkronmoor =1:szinkronmoor Bi4:=0:előriaszás úlerhelés nélkül =1:úlerhelési előriaszás Bi5:=0:a moor gerjeszés nélkül van =1:a moor gerjeszés aralmaz R/W karakeriszikák 2102H Lásd a hibaípus leírás R 2103H MSI x0110 R Az R/W karakeriszikák az jelölik, hogy a funkció olvasási és írási karakeriszikákkal rendelkezik. Például a kommunikációvezérlő parancs karakeriszikáka ír, és vezérli az inverer az írási paranccsal (06H). Az R karakeriszika csak olvashaó, míg a W karakeriszika csak írhaó. Megjegyzés: amikor az inverer a feni ábláza szerin üzemelei, akkor egyes paraméerek engedélyezésére lehe szükség. Például, a fuási vagy leállíási műveleben a P00.01-e kommunikációs fuási parancscsaornára, a P pedig MODBUS kommunikációs csaornára kell állíani. Amikor a megado PID -en üzemelei a készüléke, akkor a P09.00-á MODBUS kommunikáció beállíás -ra állísa. Készülékkódok kódolási szabályai (az inverer 2103H azonosíókódjának felel meg) Magas 8bies kód Jelenés 01 MSI Alacsony 8-as pozíciójú bi Jelenés 10 MSI300 Vecor inverer 11 MSI100 Vecor inverer Megjegyzés: a kód 16 biből áll, melyben 8 magas és 8 alacsony bi alálhaó. A magas 8 bi a moorípus sorozaá jelöli, az alacsony 8 bi pedig a sorozaok képze moorípusai jeleni. Például, 0110H MSI100 vekorinverereke jelen Fieldbus arányérékek A kommunikációs adaoka ényleges alkalmazásban hexben fejezik ki, és nincs alapszámpon a hexben. A 50,12Hz például nem fejezheő ki hexszel, így a 50, szorosára növelendő 5012-ra, hogy a 1394H hex segíségével kifejezheő legyen az 50,12. Nem egész szám öbbszörössel is időzíheő, hogy egész számo kapjon, az egész szám pedig fieldbus arányéréke vehe fel. A fieldbus arányérékekre a beállíási aromány alapszámponjában vagy funkcióparaméerek lisájában alapérelmeze beállíásban hivakozik a rendszer. Ha az alapszámpon (n=1) uán számjegyek alálhaók, akkor a fieldbus arányérék m 10 n lesz. Vegyük az alábbi áblázao példakén: 74

75 Ha a beállíási arományban vagy az alapérelmeze érékben egy, az alapszámpon uáni számjegy áll, akkor a fieldbus arányszám 10 lesz. Ha a felső monior álal fogado ada 50, akkor a hibernációból való visszaállás késleleési ideje 5,0 lesz (5,0=50 10). Ha a Modbus kommunikáció a hibernálásból való visszaérés késleleési idő ellenőrzésére, akkor az 5mp lesz. Elsőkén, 5,0 10-zel szorzandó meg, hogy az 50 egész számo kapjuk (32H), majd ez az ada elküldheő. Miuán az invererhez elérkezik a parancs, a fieldbus arányérék szerin 50-ről 5-re módosul, majd 5s hibernálásból való visszaérés késleleési idő állí be. Egy másik példa, ha a felső monior a hibernálásból való visszaérés késleleési ideje paraméer olvasási parancsá adja ki, az inverer válaszüzenee az alábbi lesz: Mivel a paraméerada 0032H (50), és az zel oszva 5, ezér a hibernálásból való visszaérés késleleési ideje 5mp lesz Hibaüzene válasz Hiba lehe a kommunikációvezérlésben. Például, egyes paraméerek csak olvashaók. Ha az írási üzenee kiküldék, akkor az inverer hibaüzenee küld válaszkén. Az invereről a főberendezéshez hibaüzene ju el, melynek kódja és jelenése az alábbi: Kód Név Jelenés 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H Érvényelen parancs Érvényelen adacím. Érvényelen érék Sikerelen művele Jelszóhiba Adakere hiba Írás nem engedélyeze. A paraméer nem válozahaó meg fuás közben. Jelszavas védelem A főberendezésről érkező parancs nem hajhaó végre. A z ok lehe: 1. Ez a parancs csak néhány válozahoz való, ez a váloza pedig nem udja alkalmazni. 2. A szolgaberendezés hibaállapoban van, és nem udja végrehajani a parancso. Az üzemeleési címek közül néhány érvényelen vagy nem hozzáférheő. A regiszer és az ávieli bye-ok kombinációja érvényelen. Amikor érvényelen adaok alálhaók a szolgaberendezés álal fogado üzenekereben. Megjegyzés: Ez a hibakód nem jelzi a aromány úllépő beírandó adaéréke, az azonban jelzi, hogy az üzenekere érvényelen. A paraméerírásban a paraméerbeállíás érvényelen. A funkció bemenei csalakozókapocs például nem állíhaó be isméelen. A jelszó ellenőrzési címre ír jelszó nem egyezik a P7.00 álal beállío jelszóval. A felső monior álal küldö kereüzeneben a digiális kere hossza helyelen vagy CRC ellenőrzőbi számíása az RTU-ban elér az alsó monioréól. Ez csak az írási parancsban örénik, az ok lehe: 1. Az ír ada úllépi a paraméer arományá. 2. A paraméer mos módosíhaó. 3. A csalakozókapcsok már használja valami más. A felső monior írásában a módosío paraméer nem módosíhaó fuás közben. Amikor a felső monior írás vagy olvasás folya és a felhasználói jelszó a jelszó feloldása nélkül állíoák be, akkor a rendszer zárolásá jeleni. 75

76 A szolgaberendezés a funkciókód-mezőke és hibacímeke annak jelzésére használja, hogy normál visszajelzés vagy hiba örén (ilási válasznak is nevezik. Normál válaszok eseén a szolgaberendezés megfelelő funkciókódoka, digiális címe vagy alfunkciókódoka mua. A szolgaberendezés olyan kódo küld vissza, amely a normál kóddal egyenlő, azonban az első bye egy 1-es logika. Például: amikor a főberendezés egy üzenee küld a szolgaberendezésnek, hogy olvassa be az inverer funkciókódok címadaainak csoporjá, akkor az alábbi funkciókódok lesznek: (Hex 03H) Normál válaszok eseén a szolgaberendezés ugyanazokkal a kódokkal válaszol, míg ilási válaszok eseén a kövekezővel: (Hex 83H) Az objekumhibához örénő funkciókód-módosíás melle a szolgaberendezés rendellenes kóddal rendelkező bye-al válaszol, mely meghaározza a hiba oká. Amikor a főberendezés a ilásra válasz kap, akkor ipikus feldolgozás eseén isméelen elküldi az üzenee vagy módosíja a sorrende. Például, a 01H című inverer fuási parancscsaorna (P00.01, a paraméercím 0001H lesz) 03- ra állíása eseén a parancs az alábbi lesz: A fuási parancs csaorna beállíási arománya 0~2, ha az 3-ra van állíva, mivel a szám a arományon kívül van, ezér az inverer az alábbi hiba válaszüzenee küldi vissza: A 86H rendellenes válaszkód a 06H írási parancs rendellenes válaszá jeleni; a hibakód 04H. A feni áblázaban a név sikerelen művele, a jelenése pedig, hogy a paraméerbeállíás a paraméer írásában érvényelen. A funkció bemenei csalakozókapocs például nem állíhaó be isméelen Írási és olvasási példa Lásd a és fejezee a parancsformáumér A 03H olvasási parancs példája Olvassa le az inverer 1. állaposzavá a 01H címmel (lásd az 1. áblázao). Az 1. áblázaból az inverer 1. állaposzavának paraméercíme 2100H. Az invererhez küldö parancs: Ha a válasz az alábbi: Az adaaralom 0003H. Az 1. áblázaól az inverer leáll. Figyelje az akuális hibaípus a korábbi 5 hibaípus segíségével parancsokon kereszül, melyhez a funkciókód P07.27~P07.32, a paraméercím pedig 071BH~0720H(a 071BH-ból 6). Az invererhez küldö parancs: Ha a válasz az alábbi: 76

77 Tekinse meg a visszaküldö adao, valamennyi hibaípus 0023H (decimális 35) hibás beállíás jelenve (STo) A 06H olvasási parancs példája A 03H címmel járassa előrefelé az inverer. Lásd az 1. áblázao, a kommunikációs vezérparancs címe 2000H, az előrefuás pedig Lásd az alábbi áblázao. A főberendezés álal küldö parancs: Ha a művele sikeres, akkor a válasz alábbi lehe (a főberendezés álal küldö paranccsal megegyező): Az inverer kimenei frekvenciája 03H címmel 100Hz-kén. Tekinse meg az alapszámpon uáni számjegyeke, a max. kimenei frekvencia fieldbus arányéréke 100. A 100Hz 100-zal szorozva 10000, a megfelelő hex pedig 2710H. A főberendezés álal küldö parancs: Ha a művele sikeres, akkor a válasz alábbi lehe (a főberendezés álal küldö paranccsal megegyező): Megjegyzés: az üres mező a feni parancsban csak a szemléleés szolgálja Üres mező nem adhaó az akuális alkalmazáshoz, hacsak a felső monior nem udja maga elávolíani az üres mező. 8 Speciális berendezések funkciói 8.1 Funkcióleírás Ha a speciális funkció engedélyezi, akkor a leállíási módo a csalakozókapcsok vezérlik, az inverer a beállíás szerin egy meghaározo időponban leállíhaó. Az első elindíás/leállíás során azonban ez nem leheséges. Idő és szekvencia leírása: 77

78 Megjegyzés: 1. Ha a speciális funkció leiloa, akkor az inverer az indíás/leállíás a csalakozókapcsokkal vezérli. 2. Ha a speciális funkció engedélyezi, akkor az inverer a csalakozókapoccsal indul el, azonban a csalakozókapocs és a meghaározo idejű leállíási parancso köveően leáll. 8.2 Funkció műdödése A speciális funkció leilása uán az inverer számlálni kezdi az idő, amikor a vezérlési parancs a RUN lesz. Amikor ez az idő elérkezik, akkor az inverer leáll. Ha a csalakozókapocs vezérlő parancsa STOP, akkor a meghaározo leállíási idő örlődik. A. mellékle Műszaki adaok A.1 Besorolások Kondenzáorok Az inverer méreezése a névleges mooráramon és -eljesíményen alapul. A áblázaban a moorhoz megado névleges eljesímény eléréséhez az inverer névleges áramának nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a névleges moorárammal. Ezenfelül, az inverer névleges eljesíményének nagyobbnak vagy egyenlőnek kell lennie a névleges mooreljesíménnyel. A eljesíménybesorolás a ápfeszülségől függelenül azonos. Megjegyzés: 1. A maximális megengede moorengely eljesíménye 1,5*PN-re korláozo. Ha a haáréréke meghaladja, akkor a moornyomaék és az áram auomaikusan lekorláozódik. A funkció megvédi a meghajás bemenei hídjá a úlerheléssel szemben. 2. A besorolások 40 C-os környezei hőmérséklere vonakoznak. 3. Fonos ellenőrizni, hogy a közös DC rendszerekben és a közös DC csalakozáson áhaladó eljesímény nem lépi-e úl a PN-. A.1.2 Teljesíménycsökkenés A erhelési kapaciás csökken, ha a beszerelési hely környezei hőmérséklee 40 C-nál nagyobb, a engerszin felei magasság 1000 méernél öbb vagy az ákapcsolási frekvenciá 4 khz-ről 8, 12 vagy 15 khz-re módosíoák. A Hőmérsékle uáni eljesíménycsökkenés A +40 C +50 C hőmérsékle-arományban a névleges kimenei áram minden 1 C eseén 3%-kal nő. A csökkenéshez kövesse az alábbi ábrá. 78

79 A Tengerszin felei magasság uáni eljesíménycsökkenés A készülék akkor képes lérehozni a névleges eljesímény, ha a beszerelés helye 1000m ala van. A kimenei eljesímény csökken, ha a engerszin felei magasság meghaladja az 1000 méer. Az alábbiakban a eljesíménycsökkenés lépékei muajuk be: A Vivőfrekvencia csökkenése A vivőfrekvencia beállíási aromány elérő lehe a eljesíménybesorolásól függően. A névleges eljesímény a gyári meghaározo vivőfrekvencia adja. Az inverer eljesíményé minden 1kHz vivőfrekvencia eseén 20%-kal csökkeneni kell, ha a vivőfrekvencia meghaladja a gyári éréke. A.2.1 CE-jelölés A meghajóra helyeze CE-jelölés az anúsíja, hogy a meghajó megfelel az európai kisfeszülségű, 2006/95/EK irányelvnek és az elekromágneses összeférheőségről szóló 2004/108/EK irányelvnek. A.2.2 Az Európai elekromágneses összeférheőségre vonakozó irányelvnek való megfelelés Az EMC irányelv írja elő az Európai Unióban használ elekromos berendezések immuniására és kibocsáásra vonakozó köveelményeke. Az EMC ermékszabvány (EN :2004) aralmazza a meghajásokra vonakozó előírásoka. See secion EMC regulaions A.3 EMC előírások Az EMC ermékszabvány (EN :2004) aralmazza az invererre vonakozó elekromágneses összeférheősége érinő előírásoka. Elsődleges környeze: sajá környeze (a kisfeszülségű hálózahoz csalakozao eszközöke is magában foglalja, mely a házarási célokra használ épüleeke is elláják). A másodlagos környeze nem közvelenül házarási épüleeke kiszolgáló hálózahoz csalakozao léesíményeke foglal magában. Az invererek négy kaegóriája: C1 kaegóriás inverer: az első környezeben használ, 100V-nál kisebb névleges feszülséggel rendelkező invererek. C2 kaegóriás inverer: a űkön, aljzaokon és mozgóeszközökön kívül 100V-nál kisebb névleges feszülséggel rendelkező invererek, melyeke a környezeben első alkalommal örénő használakor kizárólag szakképze villanyműszerész szerelhe be és helyezhe üzembe. Megjegyzés: Az EMC IEC/EN szabvány nem korláozza az inverer eljesíménykioszásá, azonban a használara, beszerelésre és üzembehelyezésre 79

80 vonakozóan előírásoka fogalmaz meg. Egy szakképze villanyműszerész megfelelő képzeséggel rendelkezik az erőhajás rendszerek beszerelése és/vagy üzembehelyezése, illeve az EMC kérdései erén. C3 kaegóriás inverer: az elsőől elérő második környezeben használ, 100V-nál kisebb névleges feszülséggel rendelkező invererek C4 kaegóriájú inverer: 1000V-nál nagyobb névleges feszülséggel vagy 400 A-nél nagyobb névleges árammal rendelkező inverer, melye másodlagos környeze összee rendszerében alkalmaznak A.3.1 C2 kaegória A kibocsáási haárérékek az alábbi rendelkezéseknek felelnek meg: 1. Az opcionális EMC-szűrő az opciók szerin válassza ki, és az EMC-szűrő kézikönyvében meghaározoak szerin szerelje be. 2. A moor és a vezérkábelek a kézikönyvben meghaározoak szerin válaszandók ki. 3. A meghajás a jelen kézikönyvben ado uasíások szerin szerelje be. Házarási környezeben a ermék rádióinerferenciá okozha, mely eseben kiegészíő inézkedések megéele lehe szükséges. A.3.2 C3 kaegória A meghajás immuniáseljesíménye megfelel a IEC/EN szabvány előírásainak, másodlagos környezeben. A kibocsáási haárérékek az alábbi rendelkezéseknek felelnek meg: 1. Az opcionális EMC-szűrő az opciók szerin válassza ki, és az EMC-szűrő kézikönyvében meghaározoak szerin szerelje be. 2. A moor és a vezérkábelek a kézikönyvben meghaározoak szerin válaszandók ki. 3. A meghajás a jelen kézikönyvben ado uasíások szerin szerelje be. A C3-as kaegóriába sorol meghajás nem használhaó házarási céloka szolgáló kisfeszülségű nyilvános hálózaban. Rádiófrekvencia várhaó, ha a meghajás ilyen hálózaon használják. B. mellékle Mérerajzok A MSI100 mérerajzai alább alálhaók. A méreeke milliméerben és hüvelykben aduk meg. B.1 Gombsor felépíése A gombsor a beépíőkerere szerelheő fel. A beépíőkere azonban opcionális arozék. 80

81 B.2 Invererábra Wall mouning (uni: mm) Modell W1 W2 H1 H2 D MSI10-0R2G-S2-B 85,0 75,0 140, ,2 MSI10-0R4G-S2-B 85,0 75,0 140, ,2 Egyfűzisú 220V MSI10-0R7G-S2-B 85,0 75,0 140, ,2 MSI10-1R5G-S2-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 MSI10-2R2G-S2-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 Háromfázisú 220V Háromfázisú 380V MSI10-0R2G-2-B 85,0 75,0 140, ,2 MSI10-0R4G-2-B 85,0 75,0 140, ,2 MSI10-0R7G-2-B 85,0 75,0 140, ,2 MSI10-1R5G-2-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 MSI10-2R2G-2-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 MSI10-0R7G-4-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 MSI10-1R5G-4-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 MSI10-2R2G-4-B 100,0 89,0 165,0 154,0 153,2 C. mellékle Perifériás opciók és alkarészek Ez a fejeze ismerei, hogy mikén válaszhaja ki a MSI100 soroza opciói és alkarészei. C.1 Perifériás rajz Az alábbiakban a MSI100 soroza perifériás huzalozása alálhaó. 81

82 Picures Név Leírások Kábelek Az elekromos jeleke ovábbíó eszköz. Megszakíó Bemenei reakor DC-reakor Bemenei szűrő Fékellenállások Kimenei szűrő Kimenei reakor Rövidzárla eseén óvakodjon az elekromos áramüésől és védje a ápelláás és vezeékeke a úláramól. (Kérjük, a megszakíón a magas harmónia csökkenése funkció, míg az 1. inverer névleges árama 30mA fele legyen.) A készülék az inverer bemenei oldalának eljesíményényezőjé javíani, illeve harmonikusabb áramo vezérelni hivao. 37kW felei inverer (beleérve a 37kW-) csalakozahaó a DC-reakorhoz. Az inverer álal gerjesze elekromágneses inerferenciá felügyeli, kérjük, hogy az inverer bemenei csalakozókapocs oldalához közel szerelje be. Rövidíse le a DEC idő A 30 kw alai invererek (beleérve az 30 kw-s inverereke) csak fékellenállásoka igényelnek, míg a 37 kw felei invererek (beleérve a 37 kwos inverereke) fékegységeke is igényelnek Az inverer kimenei oldalából érkező elekromágneses inerferenciá felügyeli, kérjük, hogy az inverer kimenei csalakozókapocs oldalához közel szerelje be. Növelje az inverer effekív ávieli ávolságá az inverer IGBT be-/kikapcsolásakor hirelen jelenkező nagyfeszülség vezérléséhez. 82

83 C.2 Tápelláás Ellenőrizze, hogy az inverer feszülsége megfelel-e a ápelláás feszülségének. C.3 Kábelek Tápkábelek A bemenei eljesímény és a moorkábeleke a helyi szabályozások szerin méreezze. Megjegyzés: Különálló PE-kondukor szükséges, ha a kábelárnyékolás vezeőképessége nem megfelelő a célra. C.3.2 Vezérkábelek Valamennyi analóg vezérkábeleknek és a frekvenciabemenehez használ kábelnek árnyékolnak kell lenniük. A relékábelnek fémes árnyékolással rendelkező kábelnek kell lennie. Megjegyzés: Az analóg és digiális jeleke különálló vezeékeken vezesse el. A meghajáshoz csalakozaás elő ellenőrizze a bemenei ápkábel szigeelésé a helyi előírásoknak megfelelően. Az inverer Javasol kábelmére( mm 2 ) RST PE UVW Csalakozaó kábel méree( mm 2 ) Csalakozókapocs RST PE csavar UVW Meghúzási nyomaék ( Nm) MSI10-0R2G-S2-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-0R4G-S2-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-0R7G-S2-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-1R5G-S2-B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 M4 1,2~1,5 MSI10-2R2G-S2-B. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 M4 1,2~1,5 MSI10-0R2G-2-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-0R4G-2-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-0R7G-2-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-1R5G-2-B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 M4 1,2~1,5 MSI10-2R2G-2-B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 M4 1,2~1,5 MSI10-0R7G-4-B 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 M4 1,2~1,5 MSI10-1R5G-4-B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 M4 1,2~1,5 MSI10-2R2G-4-B 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 M4 1,2~1,5 Megjegyzés: 1. A 40 alai kábelmére és névleges áram használaa javasol. A huzalozási ávolság nem lehe 100m-nél nagyobb.. 2. A P1, (+), PB és (-) csalakozókapcsok a DC-reakor opcióihoz és alkarészeihez csalakozahaók. C.4 Megszakíó és elekromágneses érinkező A úlerhelés elkerülése érdekében bizosíék hozzáadása szükséges. 83

84 Olyan megszakíó (MCCB) használjon, amely megfelel az inverer eljesíményének 3-fázisú AC áram, bemenei eljesímény és csalakozókapcsok alapján. Az inverer kapaciása a névleges áram 1,5-2-szorosa kell, hogy legyen. Az áramkör-megszakíók gyáróól függelenül, azok működési elve és felépíése mia rövidzárla eseén forró ionizál gázok ávozhanak a megszakíóból. A bizonságos használa érdekében kiemel figyelme fordíson a megszakíók beszerelésére és elhelyezésére. Kövesse a gyáró uasíásai. A bemenei oldalra elekromágneses érzékelő szereljen, hogy vezérelni udja a főáramkörvédelem bekapcsolásá és kikapcsolásá. Lekapcsolhaja a bemenei ápelláás, amikor a rendszer meghibásodik. Az inverer Megszakíó Megszakíó Az érinkező névleges ( A) ( A ) árama( A ) MSI10-0R2G-S2-B MSI10-0R4G-S2-B MSI10-0R7G-S2-B MSI10-1R5G-S2-B MSI10-2R2G-S2-B MSI10-0R2G-2-B MSI10-0R4G-2-B MSI10-0R7G-2-B MSI10-1R5G-2-B MSI10-2R2G-2-B MSI10-0R7G-4-B MSI10-1R5G-4-B MSI10-2R2G-4-B C.5 Reacors A bemenei eljesímény áramkörben jelenlévő maga áram az egyenirányíó alkarészeinek károsodásá okozhaja. A ápelláás kisfeszülségű bemeneének elkerülése és a eljesíményi ényezők javíása érdekében javasol AC-reakor használaa a bemenei oldalon. Ha az inverer és a moor közöi ávolság 50m-nél nagyobb, akkor a úláramvédelem gyakran akiválha a földelésbe vezeő hosszú vezeékek miai kapaciás okoza nagymérékű áramszivárgásból kifolyólag. A moorszigeelés károsodásának elkerülése érdekében bizosíson reakorkompenzáció. Az inverer eljesíménye Bemenei reakor Kimenei reakor MSI10-0R2G-S2-B - - MSI10-0R4G-S2-B - - MSI10-0R7G-S2-B - - MSI10-1R5G-S2-B - - MSI10-2R2G-S2-B - - MSI10-0R2G-2-B ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 84

85 Az inverer eljesíménye Bemenei reakor Kimenei reakor MSI10-0R4G-2-B ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 MSI10-0R7G-2-B ACL2-2R2-4 OCL2-2R2-4 MSI10-1R5G-2-B MSI10-2R2G-2-B MSI10-0R7G-4-B ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 MSI10-1R5G-4-B ACL2-1R5-4 OCL2-1R5-4 MSI10-2R2G-4-B ACL2-2R2-4 OCL2-2R2-4 Megjegyzés: 1. A bemenei reakor névleges csökkenési frekvenciája 2%±15%. 2. A bemeni oldal eljesíményfakora 90% fele lesz a DC-reakor hozzáadása uán. 3. A kimenei reakor csökkene névleges feszülsége 1%±15%. 4. A feni opciók külsők, a vásárlónak fel kell ünenie a vásárláskor. C.6 Filer A bemenei inerferenciaszűrő csökkeni az invererből a környező berendezésekre ovábbío inerferenciá. A kimenei inerferenciaszűrő csökkenhei az inverer és a moor közöi vezeékek rádiózajá és a vezeőhuzalok áramszivárgásá. Cégünk számos szűrő konfigurálak a felhasználóbará működés érdekében. Az inverer Bemenei szűrő Kimenei szűrő MSI10-0R2G-S2-B FLT-PS2010H-B FLT-LS2010H-B MSI10-0R4G-S2-B FLT-PS2010H-B FLT-LS2010H-B MSI10-0R7G-S2-B FLT-PS2010L-B FLT-LS2010L-B MSI10-1R5G-S2-B FLT-P04016L-B FLT-L04016L-B MSI10-2R2G-S2-B FLT-P04032L-B FLT-L04032L-B MSI10-0R2G-2-B FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B MSI10-0R4G--B FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B MSI10-0R7G-2-B FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B MSI10-1R5G-2-B FLT-P04010L-B FLT-L04010L-B MSI10-2R2G-2-B FLT-P04016L-B FLT-L04016L-B MSI10-0R7G-4-B FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B MSI10-1R5G-4-B FLT-P04006L-B FLT-L04006L-B MSI10-2R2G-4-B FLT-P04010L-B FLT-L04010L-B Megjegyzés: 1. Az EMI bemene megfelel a C2 köveelményeinek a bemenei szűrők hozzáadásá köveően. 2. A feni opciók külsők, a vásárlónak fel kell ünenie a vásárláskor. C.7 Fékrendszer C.7.1 A fékösszeevők kiválaszása A moor lesz a generáor, ha a ényleges fordulaszám magasabb a referenciafrekvencia megfelelő fordulaszámánál. Ekképpen a moor eheelenségi ereje és erhelés visszaju az invererhez, hogy felölse a fő DC-áramkörben lévő kondenzáoroka. Amikor a feszülség az érékhaárig nő, akkor az invererben károsodás jelenkezhe. A balese elkerülése érdekében felélenül használjon fékegysége/-ellenállás. 85

86 Típus Kizárólag szakképze villanyműszerészek ervezheik á, szerelheik be, helyezheik üzembe és üzemeleheik az inverer. Munka közben kövesse a figyelem! üzene uasíásai. Tesi sérülés, halálese vagy a készülék károsodása kövekezhe be. Csak szakképze villanyműszerészek végezhenek beköési munkálaoka az invereren. Az inverer vagy a fékopciók és -alkarészek károsodása kövekezhe be. Gondosan olvassa el a fékellenállásokra vagy -egységekre vonakozó uasíásoka, mielő csalakozaná őke az invererhez. Ne csalakozassa a fékellenállás más csalakozókapcsokhoz kivéve a PB és( -) csalakozóka. Ne csalakozassa a fékegysége más csalakozókapcsokhoz kivéve a( + ) és( -) csalakozóka. Ellenkező eseben az inverer vagy a fékkör károsodása léphe fel, vagy űz ámadha. Az ábra szerin csalakozassa a fékellenállás vagy fékegysége az invererhez. A helyelen huzalozás az inverer vagy más készülékek károsodásá okozhaja. Fékegység ípusa A fékezési eljesímény( Ω) 100%-a A fékellenál lás fogyaszá sa Mini fékellenállás (Ω) Mini fékellenállás (Ω) 10% fékezés 50% fékezés 80% fékezés MSI10-0R2G-S2-B 722 0,03 0,15 0,24 42 MSI10-0R4G-S2-B 361 0,06 0,30 0,48 42 MSI10-0R7G-S2-B 192 0,11 0,56 0,90 42 MSI10-1R5G-S2-B 96 0,23 1,1 1,8 30 MSI10-2R2G-S2-B 65 0,33 1,7 2,6 21 MSI10-0R2G-2-B 722 0,03 0,15 0,24 42 MSI10-0R4G-2-B 361 0,06 0,30 0,48 42 MSI10-0R7G-2-B 192 0,11 0,56 0,90 42 MSI10-1R5G-2-B 96 0,23 1,1 1,8 30 MSI10-2R2G-2-B 65 0,33 1,7 2,6 21 MSI10-0R7G-4-B 653 0,11 0,6 0,9 100 MSI10-1R5G-4-B 326 0,23 1,1 1,8 100 MSI10-2R2G-4-B 222 0,33 1,7 2,6 54 Megjegyzés: A cégünk álal bizosío adaok szerin válassza ki a fékegység ellenállásá és eljesíményé. A fékellenállás megnövelhei az inverer féknyomaéká. Az ellenállás eljesíménye a feni áblázaban 100%-os féknyomaékon és 10% fékhasználai arány melle érendő. Ha a felhasználók számára nagyobb féknyomaék szükséges, akkor a fékellenállás csökkenendő, és a eljesímény növelendő. Soha ne használjon az ado meghajáshoz meghaározo minimális érék alai ellenállással rendelkező fékellenállás. A meghajás és a belső veniláor nem képesek kezelni az alacsony ellenállás okoza úláramo. Növelje a fékellenállás eljesíményé gyakori fékezési helyzeek eseén (a használai gyakoriság aránya 10%-nál magasabb). C.7.2 A fékellenállás elhelyezése Hűvös helyre szerelje be az ellenállásoka. 86

87 A fékellenállás közelében lévő anyagok nem lehenek gyúlékonyak. Az ellenállás felülei hőmérséklee magas. Az ellenállásból áramló levegő öbb száz Celsiusfokos lehe. Óvja az ellenállás az érinkezésől. A MSI100 inverer csak külső ellenállás igényel. PB D. mellékle További udnivalók D.1 Érdeklődés a ermékekkel vagy szolgálaásokkal kapcsolaban A ermékkel kapcsolaos bárminemű kérdéssel forduljon a helyi MS-ANTRIEBSTECHNIK irodákhoz, az egység ípusának és sorozaszámának megjelölésével. Az MS- ANTRIEBSTECHNIK érékesíési, ámogaási helyeinek és szervizközponjainak és elérheőségeik felsorolása az info.ms-anriebsechnik.de oldalon alálhaó meg. D.1 Visszajelzés küldése az MS-ANTRIEBSTECHNIK inverer kézikönyvével kapcsolaban A kézikönyvvel kapcsolaos észrevéelei kérjük, juassa el hozzánk. Láogasson el a honlapra. D.1 Dokumenumár az inerneen A kézikönyveke és egyéb ermékdokumenáció PDF formáumban megalálha az inerneen. Láogasson el a oldalra, majd válassza a Download menüpono. 87

88 MS-ANTRIEBSTECHNIK Tel: Tel / Fax: hp:// 88

MSI200 Inverter MasterDrive

MSI200 Inverter MasterDrive MSI200 Inverter MasterDrive 2.2 Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Háromfázisú 220(-15%)~240(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265hu REV23.03RF Telepíési és üzembe helyezési leírás A D E B C F CE1G2265hu 21.02.2006 1/8 G / 4.2.4 C Gyári beállíások / 4.2.4 2211Z16 / 4.2.1 C 2211Z16 1. 2. 1. 2. + CLICK C 12 min 2211Z16 PID 12

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverter MasterDrive MSI 10 inverter 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 4 1.1 Biztonság meghatározása 4 1.2 Figyelmeztető jelzések 4 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés 6

Részletesebben

MSI10 Inverter MasterDrive

MSI10 Inverter MasterDrive MSI10 Inverter MasterDrive . Termékspecifikáció Tápellátás Kimeneti paraméterek Műszaki paraméterek Vezérlés Egyéb Funkció Specifikáció Egyfázisú 0(-15%)~40(+10%) Bemeneti feszültség (V) Háromfázisú 0(-15%)~40(+10%)

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus Frekvenciaválók Kaalógus Taralomjegyzék Frekvenciaválók b Kiválaszási úmuaó... 2 b ATV 32 frekvenciaválók v Bemuaás... 4 v Jellemzők... 6 v Speciális alkalmazások... v Rendelési számok... 2 b Kiegészíők

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / 24 48 VAC) vagy (100 240 VAC / 100 125 VDC)

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. Kétféle kivitel: (12 48 VDC / 24 48 VAC) vagy (100 240 VAC / 100 125 VDC) HCR-A,'5(/e 0XOWLIXQNFLyVHOHNWURQLNXVLGUHOp (OODSEDpSWKHW[PPWRNR]iV IpOHLG]WpVLIXQNFLy+&5-A). ]pohvlgwduomány (0,05 sec - 00 h). 9'(V]DEYiQ\QDNPHJIHOHOHOHONLYLWHO Típusválaszék Típus HCR-A HCR-AP HCR-A

Részletesebben

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók fordulaszám-szabályozók Kaalógus 2004 3-fázisú aszinkron,8 kw-ól 5 kw-ig Taralom b Bemuaás... 2. b Jellemzôk... 0. b Rendelési számok... 4. b Opciók v Fékezôellenállások... 8. v Hálózai fojóekercsek...

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. 1 x szorzó 1 12 10 120

Vezérlés Start bemenettel, tápfeszültséggel Tápfeszültséggel. 1 x szorzó 1 12 10 120 H3DE,'5(/e,5 mm széles, sínre painhaó PXOWLIXQNFLyVLGUHOp Univerzális ápfeszülségaromány ( 230 VAC/DC). IpOHLG]WpVLIXQNFLy'(-M). $ODFVRQ\iUIHNYpV&NLYLWHO'(-S1). 9iODV]WKDWypULQWNH]P&N GpVLPyGDNpW érinwnh]vwsxvrnqio

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen? Impulzusgeneráorok. a) Mekkora kapaciású kondenzáor alko egy 0 MΩ- os ellenállással s- os időállandójú RC- kör? b) Ezen RC- kör kisüésekor az eredei feszülségnek hány %- a van még meg s múlva?. Egy RC-

Részletesebben

MSI100 Inverter MasterDrive

MSI100 Inverter MasterDrive MSI100 Inverter MasterDrive MSI 100 inverter MasterDrive 2 Tartalom Tartalom 3 1 Biztonsági óvintézkedések 5 1.1 Biztonság meghatározása 5 1.2 Figyelmeztető jelzések 5 1.3 Biztonsági útmutatás 5 2 Termékáttekintés

Részletesebben

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a

24 VAC (3 VA), 100 115 VAC (4 VA), 200 230 VAC (5 VA) Maximális névleges bemeneti érték 10 100%-a K8AB-AS Egyfázisú áramrelé Ezek az egyfázisú áramrelék a túláramok és áramesések figyelésére szolgálnak. Egyetlen relé lehetővé teszi a kézi és az automatikus nyugtázást. Az indítászárolási és a kapcsolási

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 Elekronika. TFE30 Analóg elekronika áramköri elemei TFE30 Elekronika. Analóg elekronika Elekronika árom fő ága: Analóg elekronika A jelordozó mennyiség érékkészlee az érelmezési arományon belül folyonos.

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Beléri egység levegő-víz hőszivayús rendszerhez és opciók EKHBRD011BV1 EKHBRD014BV1 EKHBRD016BV1 EKHBRD011BY1 EKHBRD014BY1 EKHBRD016BY1 EKHBRD011CV1 EKHBRD014CV1 EKHBRD016CV1 EKHBRD011CY1 EKHBRD014CY1

Részletesebben

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása

Fluoreszkáló festék fénykibocsátásának vizsgálata, a kibocsátott fény időfüggésének megállapítása Fluoreszkáló fesék fénykibocsáásának vizsgálaa, a kibocsáo fény időfüggésének megállapíása A) A méréshez használ eszközök: 1. A fekee színű doboz aralmaz egy fluoreszkáló fesékkel elláo felülee, LED-eke

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és

8 A teljesítményelektronikai berendezések vezérlése és 8 A eljesíményelekronikai berendezések vezérlése és szabályzása Vezérlés ala a eljesíményelekronikában a vezérel kapcsolók vezérlõjeleinek elõállíásá érjük. Egy berendezés mûködésé egyrész az alkalmazo

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Vaporline GWI(66;80;96)-H;

Vaporline GWI(66;80;96)-H; 5600 Békéscsaba,Szabó Dezső u.25 Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GWI(66;80;96)-H; Hőszivayúk ervezési segédlee Verzió száma: 2.4 2013. március 1. Ké kompresszoros eljesímény szabályzo Magas fűési hőmérsékleen

Részletesebben

HRN-3 egyfázisú feszültségrelé 7. oldal

HRN-3 egyfázisú feszültségrelé 7. oldal ELEKTROIKU RELÉK GI 24...230 V AC/DC mulifunkciós idõrelé 2. oldal CRM-9H, CRM-93H mulifunkciós idõrelék. oldal CRM-2H keõs idõrelé 6. oldal PDR-2/B digiális idõrelé 4. oldal HR-3 egyfázisú feszülségrelé

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HACW;

Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HACW; Gyáró: Geowa Kf. 1097 Budapes, Kén u. 6. Vaporline GBI(09;13;18;24;33;40;48)-HACW; Hőszivayúk ervezési segédlee Verzió száma: 2.4 2013. március 1. Magas fűési hőmérsékleen is nagy haékonyságú EVI gőzbefecskendezéses

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

instal katalógus 2010-2011

instal katalógus 2010-2011 OVK Kf. insal kaalógus 2010-2011 INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK A VÉDELEMRE ÉS KAPCSOLÁSRA ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK ÉRZÉKELÉSRE ÉS SZABÁLYOZÁSRA www.insal.hu oldal 4 INSTAL VÉDELMI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 5-7 I-6 Kismegszakíók

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS Junior DC Elemes vezérlő automatika HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1/5 Fontos: 2-3 másodperces késéssel reagál a szelep az ON vagy OFF gomb megnyomására energiatakarékosság céljából. Két kézi indítás választható:

Részletesebben

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő É 9-6// A /7 (. 7.) SzMM rendeleel módosío /6 (. 7.) OM rendele Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe örénő felvéel és örlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesíés, szakképesíés-elágazás,

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7

Szerelési kézikönyv. Modbus felületi PCB-panel készlet EKFCMBCB7 1 1 A B C 5 INSTALLATION MANUAL Modbus interface PCB Kit 1 1 SS1 SS OFF ON 5 Tartalomjegyzék oldal Az készlet tartalma... Az alkatrészek elnevezése... A kommunikációs kábelek specifikációja... Felszerelési

Részletesebben

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók: Bolizsár Zolán Aila Enika -. Eyenáramú eneráorok (NEM ÉGLEGES EZÓ, TT HÁNYOS, HBÁT TATALMAZHAT!!!). Eyenáramú eneráorokkal kapcsolaos eyé univalók: a. alós eneráorok: Természeesen ieális eneráorok nem

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

DFG / TFG 425s - 435s

DFG / TFG 425s - 435s DFG / TFG 425s - 435s 04.11 - Használai uasíás 51209081 03.13 U DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - Használai uasíás 51167638 09.13 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja

BSc) FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( Váltakozóáramú hajtások. Váltakozó áramú felvonó hajtások. Felvonóhajtások ideális menetdiagramja 1 FELVONÓK HAJTÁSA (BSc( BSc) Válakozóáramú hajások Pollack Mihály Műszaki Kar Villamos Hálózaok Tanszék docens Válakozó áramú felvonó hajások 1. A modern felvonóhajások köveelményei. 2. Aszinkron gépek

Részletesebben

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése

7.1 ábra Stabilizált tápegység elvi felépítése 7. Tápegységek A ápegységek az elekronikus rendezések megfelelő működéséhez szükséges elekromos energiá bizosíják. Felépíésüke és jellemzőike a áplálandó rendezés igényei haározzák meg. A legöbb elekronikus

Részletesebben

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T201W/T201WA 20 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ

Telefon központok. Központok fajtái - helyi központ Telefon közponok Törénee: - 1877 Puskás Tivadar (Boson) - 1882 Budapes - 1928 auomaa közpon (7A-1 roary) - 1930-ól 7A-2 (1998) - 1974-ig 7DU - 1968-ól AR rendszer - 1989-ől digiális (ADS) közpon Csillagponos

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Hercules tolókapu motor szerelési leírás

Hercules tolókapu motor szerelési leírás Hercules tolókapu motor szerelési leírás 1 2 Figyelem! Ezen kézikönyvben lévő telepítést csak szakképzett műszaki személy végezheti és nem a végfelhasználó. A telepítést végző szerepe, hogy tájékoztassa

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

! Védelmek és automatikák!

! Védelmek és automatikák! ! Védelmek és auomaikák! 4. eloadás. Védelme ápláló áramváló méreezése. 2002-2003 év, I. félév " Előadó: Póka Gyula PÓKA GYULA Védelme ápláló áramváló méreezése sacioner és ranziens viszonyokra. PÓKA GYULA

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv

T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv T52WA 15 -os szélesvásznú LCD monitor Felhasználói kézikönyv Tartalom A csomag tartalma... 3 Telepítés... 4 A monitor csatlakoztatása a számítógéphez... 4 A monitor csatlakoztatása az áramforráshoz...

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

SPY LP828. Visszapillantó tükör rendszer. Kijelző. A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok:

SPY LP828. Visszapillantó tükör rendszer. Kijelző. A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok: SPY LP828 Visszapillantó tükör rendszer Kijelző A kijelző első és hátsó része: Tulajdonságok: Parkoló szenzor + Bluetooth + Alkoholszonda, három az egyben, emberközpontú formatervezés és valódi szituáció

Részletesebben

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Beachside FAMILY. Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beachside FAMILY Kombinált Infraszauna Méretei: 2000x1950x2100 2-4 személyes Candlenut diófa infraszauna Füstszínű üvegajtó Színterápiás világítás

Részletesebben

Digitális hangszintmérő

Digitális hangszintmérő Digitális hangszintmérő Modell DM-1358 A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. Használati útmutató Óvintézkedések

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv

UJJLENYOMAT OLVASÓ. Kezelői Kézikönyv UJJLENYOMAT OLVASÓ Kezelői Kézikönyv 2 Funkció leírása Belépés programozási módba MESTER kód megváltoztatása Új felhasználói ujjlenyomat hozzáadása Felhasználói ujjlenyomat törlése F1/F2-S egyszerűsített

Részletesebben

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333

Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 Energiaminőség- és energiamérés LINETRAXX PEM330/333 1/6 Jellemzők Az univerzális mérőkészülék alkalmas villamos hálózat elektromos mennyiségeinek mérésére, megjelenítésére és tárolására. A megjelenített

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003.

MISKOLCI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET ELEKTROTECHNIKAI- ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II/2. (ERŐSÍTŐK) ELŐADÁS JEGYZET 2003. MSKOL GYTM VLLMOSMÉNÖK NTÉZT LKTOTHNK- LKTONK TNSZÉK D. KOVÁS NŐ LKTONK /. (ŐSÍTŐK) LŐDÁS JGYZT 3. Mskolc gyeem lekroechnka-lekronka Tanszék.6. rősíők z erősíők az erősíő ípsú dszkré félvezeők és negrál

Részletesebben

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv

ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói Kézikönyv ACS 100 Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv ACS 100 Biztonsági előírások Figyelem! Az ACS 100-as frekvenciaváltót csak képzett szakember helyezheti üzembe. Figyelem!

Részletesebben

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

U9600. Motor leírás. MotorLeírás U9600. KLING Kft ÁLTALÁNOS LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS A BX-324 tolókapumotor egy a CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.a által tervezett és gyártott elektromos kapunyitó berendezés. A termék háza IP54 védelemmel lett gyártva. Maximális terhelhetıség

Részletesebben

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás:

ZL160. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás: 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 262-69-33 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL160 Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás: Vezérlés 24 V-os

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL

8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL 8. A KATÓDSUGÁR-OSZCILLOSZKÓP, MÉRÉSEK OSZCILLOSZKÓPPAL Célkiűzés: Az oszcilloszkóp min mérőeszköz felépíésének és kezelésének megismerése. Az oszcilloszkópos mérésechnika alapveő ismereeinek alkalmazása.

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek)

ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) ISOMETER IR425 Szigetelési ellenállás felügyeleti készülék földeletlen AC/DC vezérlő áramkörökhöz (IT rendszerek) 1/5 Termék leírás IR425 földeletlen 0...300 V AC/DC vezérlő áramkörök (IT rendszerek) szigetelési

Részletesebben

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó

K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó K E Z E L É S I Ú T M U T A T Ó Szinusz-inverter HS 1000 CE 230V AC / 1000VA folyamatos / 2500VA csúcs Tisztelt Felhasználó! Üzembehelyezés elõtt kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót. FIGYELEM!

Részletesebben

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység AIPHONE 2004/06 változat KVI Típusszám:120130 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység Telepítési és Használati útmutató Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A Ábra 1 TORX M4x10 csavar 1 TORX T20 kulcs 2

Részletesebben

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AKO ELECTRONICA AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO ELECTRONICA HASZNÁLATI UTASÍTÁS AKO-14721 ELEKTRONIKUS TERMOSZTÁTHOZ 1 PT-100 ÉRZÉKELŐ ÉS 2 RELÉ +600 0 C MŰSZAKI ADATOK: Hőmérséklet tartomány: -50 0 C...+600 0 C Bemenet: PT-100 típusú érzékelők:

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk,

Részletesebben

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató

Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3. Használati útmutató Laboratóriumi tápegység három kimenettel AX-3003D-3 AX-3005D-3 Használati útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 Kicsomagolás, és a készlet tartalmának ellenőrzése... 4 A biztonságra vonatkozó szabályok...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató

AC feszültség detektor / Zseblámpa. Model AX-T01. Használati útmutató AC feszültség detektor / Zseblámpa Model AX-T01 Használati útmutató Mielőtt használni kezdené a készüléket, vagy javítaná a készüléket, kérjük olvassa el a teljes használati útmutatót, különösen vegye

Részletesebben

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető

Sebury BC Önálló RF kártyás és kódos beléptető Sebury BC-2000 Önálló RF kártyás és kódos beléptető A BC-2000 önálló RF kártyás és kódos beléptető a legújabb mikroprocesszoros technológia segítségével képes zárak, kapuk vezérlésére. A programozás a

Részletesebben

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv

SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv SPS PRO sorozatú szünetmentes áramforrmásrok 500VA-1200VA és 800VA-1500VA sorozatok Felhasználói kézikönyv 500VA-1200VA-es sorozat Előlapi állapot jelzések LED jelzés Hang jelzés Üzem állapot LED1 (zöld)

Részletesebben

AX-3010H. Többfunkciós Kapcsolóüzemű Tápegység. Felhasználói Készikönyv

AX-3010H. Többfunkciós Kapcsolóüzemű Tápegység. Felhasználói Készikönyv A kézikönyvet tartsa biztos helyen, hogy szükség esetén mindig gyorsn elérhető legyen. A kézikönyv fontos biztonsági és használati instrukciókat tartalmaz, a tápegység megfelelő használatára vonatkozóan.

Részletesebben

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHInsu 5000A Analóg szigetelésvizsgáló

Használati utasítás. Kalibra 59 Bt. RISHInsu 5000A Analóg szigetelésvizsgáló Használati utasítás RISHInsu 5000A Analóg szigetelésvizsgáló 1 A készülék részei: ( 1 ) Üzemmód választó kapcsoló ( 2 ) Méréshatár váltó gomb ( 3 ) Ω jelző LED ( zöld: mérés rendben; nincs jelzés: akkumulátor

Részletesebben

DFG / TFG 540s - 550s

DFG / TFG 540s - 550s DFG / TFG 540s - 550s 04.12 - Használai uasíás 51195797 03.13 U DFG 540s DFG 545s DFG 550s TFG 540s TFG 545s TFG 550s Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Gyáró vagy

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben