AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása

2 DOKUMENTÁCIÓ Megbízási szerződés A Paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljeskörű ellátására elnevezésű a Kbt. 122/A. -aszerinti közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő neve, címe: Paks Város Önkormányzata, 7030 Paks, Dózsa Gy. u Az eljárás lebonyolításában az ajánlatkérő nevében eljár: EUnitas Kft. Cím: 1108 Budapest, Bányató u. 14. IV/19. Kapcsolattartó: Szálas Andrea Tel: Fax: Az eljárás általános feltételei Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban megadott műszaki leírásnak. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. Az ajánlattételre az jogosult, aki megvásárolta a dokumentációt. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Az ajánlattevő ebben a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt és más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.) Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. 2

3 Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni az alábbi címre: Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: 7030 Paks, Dózsa György út Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fekete Beatrix Fax: 75/ Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kerül minden ajánlattevő részére megküldésre. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. Teljesség és pontosság Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció tartalmának teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. Ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. A dokumentációt ajánlatkérő a felhívással egyidejűleg térítésmentesen küldi meg ajánlattevők részére elektronikus úton a Kbt. 52. (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 18) pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához. 3

4 Több változatú ajánlat Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. Tájékoztatás Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, adózásra, környezetvédelemre és akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf Tel.: Fax: Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Adózás tekintetében: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Székhely: 1052 Budapest, Széchenyi u. 2. Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Pénzügyminisztérium H-1051 Budapest, József nádor tér

5 Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf Telefon: Fax: Honlap: TUwww.pm.gov.huUT Környezetvédelem tekintetében: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Székhely: 1011 Budapest, Fő utca Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf Tel: Fax: Honlap: TUwww.kvvm.huUT Bírálat Az elbírálás végeredményeképpen a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. Közös ajánlattétel Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 5

6 e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. Ajánlati ár Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. Formai követelmények 12.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia A benyújtott ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az EREDETI feliratnak Az ajánlatokat CD/DVD formátumban is be kell nyújtani, mely az eredeti ajánlat szkennelt változatának PDF formátuma. A borítékon hivatkozni kell az eljárásra ( Megbízási szerződés a Paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátására ), illetve arra, hogy a boríték nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig (pl. Közbeszerzési ajánlat Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel! ). Ajánlattevőnek az ajánlatát oldhatatlanul fűzve, oldal vagy lapszámozással ellátva, tartalomjegyzék csatolásával, minden nyilatkozatot az arra jogosult által cégszerűen aláírva kell benyújtania Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, - a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: - az ajánlatkérő nevét, címét; - az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: AJÁNLAT - <Projekt megnevezése Szerződés megnevezése> ; - a következő feliratot: Közbeszerzési ajánlat Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel! 6

7 12.7 Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. Hiánypótlás Az ajánlatkérő a Kbt ának megfelelően biztosít hiánypótlást. Eredményhirdetés Az összegezés megküldésének időpontja: A Kbt (9) bekezdése alapján. Szerződéskötés Ajánlatkérő az eredmény kihirdetését követően a Kbt (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított tizenegyedik napon. kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt (4) bekezdésének megfelelően a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel fogja megkötni a szerződést. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt Az ajánlattételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 7

8 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 8

9 FELADATLEÍRÁS A PROJEKTMENEDZSMENT FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 9

10 1. A TÁMOGATOTT PROJEKT ISMERTETÉSE A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése kivitelezési, részleges (kiviteli tervek) tervezési munkáinak elvégzése, a létesítmény üzembe helyezési feltételeinek biztosításával, a szükséges gépek beszerzésével. Paks város szennyvíztisztító telepe a várostól dél-délnyugati irányban a Duna jobb partján a 024 és 023/27 hrsz-ú területen fekszik. A telep jelenleg 5400 m3/d m3/d TFH hidraulikai kapacitású. mechanikai tisztítósor (gépi rács és homokfogó) biológiai tisztítósor (3 párhuzamos + 1 kombinált műtárgy), iszapkezelés (ülepítés, víztelenítés és iszapszikkasztás) történik. A technológia elavult a kisebb hidraulikai terhelés mellett sem teljesíti a tisztított vízre előírt paramétereket. A projekt megvalósítása során a meglévő elavult tisztítási technológia teljes egészében felhagyásra kerül. Az új technológia 3 párhuzamos tisztítási sorral működő tömbösített műtárgyban kerül megvalósításra. A meglévő biológiai sor átalakítása során kiegyenlítőpuffer medence készül. A kiszolgáló épület részbeni átalakítás és felújítás után eredeti funkciójában üzemel tovább. A telep területén belül meg kell valósítani a víztelenített iszap komposztálására szolgáló létesítményeket. A telep belső közművezetékei részben felhasználásra kerülnek a szükséges átépítésekkel és bővítésekkel. A fejlesztés a telep jelenlegi kerítés határain belül megvalósítható, területbővítésre nincsen szükség. A projekthez kapcsolódóan árubeszerzés is történik, amely során 1 db új kotró-rakodógép, 1 db új mezőgazdasági vontató és 1 db szerves trágya-keverő/szóró gép kerül beszerzésre. A Vállalkozó feladata a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, a projekt teljes körű megvalósítása, a megvalósítás során a szükséges tervezői művezetés biztosítása, a vízjogi létesítési engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzem szakmai irányítása. A projekt megvalósítása során a Vállalkozónak biztosítani kell a telep egyidejű zavartalan működését. A fenti munkák megvalósításának ellenőrzését a FIDIC Mérnök látja el. 2. AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK 10

11 2.1. Bevezetés Jelen feladat-meghatározásban meghatározzuk a jellemző feladatokat és hatásköröket, melyeket a szerződés teljesítése során el kell látni, meghatározzuk azon személyek körét, akiket a teljesítésbe minimálisan be kell vonni, továbbá megjelöljük azon szereplőket/szervezeteket a projektben, akikkel szükséges együttműködni. A feladatok meghatározása során igyekeztünk minden lehetséges feladattípust beazonosítani, megnevezni, azonban kérjük az ajánlattevőket, úgy tegyék meg ajánlatukat, hogy az tartalmazzon minden, a feladat eredményfelelős és szakmailag elvárható teljesítése szempontjából releváns feladatot és tevékenységet a projektmenedzsment területén. A feladatleírásban megjelölt felek (Ajánlatkérő és Ajánlattevő) megnevezése az eredményes eljárást lezáró nyertes ajánlattevővel történő - szerződéskötést követően Megbízó -ra és Megbízott -ra módosul A projektmenedzsment szervezet Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás során kiválasztja a projektmenedzseri tevékenységet ellátó szervezetet (nyertes ajánlattevőt). A szervezetnek a beszerzés tárgya megvalósításának időszakában projektorientált szervezetként kell működnie az alábbi elvek szerint: A létrehozandó projektorientált szervezet stratégiai fontosságúnak tekintse jelen projekt sikerét, és e cél érdekében fejlessze szervezete működését és eljárásrendjét. A módszertani, szervezeti, kompetencia, infrastruktúra és információ technológia területeket maximálisan támogassa projekt orientált eszközök alkalmazásával. Ezen szervezeti egység integrálja magába a projekt feladatok elvégzésében érintett funkcionális tevékenységeket. Ez az integráció kizárólag a projekt időtartamára és a szükséges kapacitásokra jöjjön létre. Végrehajtó szervezet felépítése: Projektmenedzser, projektmenedzser asszisztens, szakterületi felelősök: műszaki szakértő, pénzügyi tanácsadó A projektmenedzsmenti feladatok a projekt megvalósítás előkészítés időszakában Projekt menedzsment szervezet felállítása. Szakmai közreműködés szükség esetén közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Közreműködés a szerződések megkötése során. A projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozó ütemterv elkészítése, nyomon követése és szükség esetén aktualizálása, módosítása. A projekt megvalósításával kapcsolatos közreműködők munkájának összehangolása, a Projekt Alapító Dokumentum (PAD) összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása, szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések előkészítése. 11

12 2.4. A projektmenedzsmenti feladatok a megvalósítás és a projekt befejezését követő naptól számított 5 évig terjedő időszak, a fenntartás időszakában Általános feladatok: A végrehajtás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé. A projekt képviselete a közreműködő partnerek felé, ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása. A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok kezelése, megoldása. A szükségszerűen előforduló változáskezelés (mindazon feladatok, amelyek nem képezik a Mérnök feladatkörét) a szerződés teljesítésével összefüggésben. Az esetleges szabálytalanságok kezelése. A szerződések teljesítésének nyomon követése. A projekthez kapcsolódó, a megkötött támogatási szerződésben előírt dokumentációs, és adminisztratív feladatok teljes körű ellátása. Projekt Előrehaladási Jelentések és egyéb adatszolgáltatások elkészítése a támogatást nyújtó szervezet felé, a támogatási szerződésben meghatározott időszakonként. Közreműködés a projekthez kapcsolódó ügyiratkezelésben, dokumentálásban, projekt dokumentáció összeállításában. A projekt külső és belső információáramlásának kialakítása és menedzselése. A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek (mérnök által összehívott és lebonyolított, dokumentált értekezletek kivételével), beszámoló rendezvények, tartalmi előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek (mérnök által dokumentált értekezletek kivételével), beszámoló rendezvények dokumentálása, az érintettek folyamatos informálása (megbeszélésen a projektmenedzsment legalább egy tagja is vegyen részt). A projektmenedzsment feladata a meghatározott időrend szerint a projektmegbeszélések összehívása és levezetése. A projekt végrehajtásának szervezése, kezdeményezése és irányítása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján, javaslattétel a szükséges teendők végrehajtására. Amennyiben szükséges tanácsadás, illetve együttműködés az ajánlatkérő munkatársaival, a projektben közreműködő partnerekkel. A döntéshozó a Kedvezményezett képviselője. A projektben megvalósuló vállalkozási szerződéseket folyamatosan nyomon követi és a szerződéssel összefüggő intézkedéseket megteszi. Részt vesz a különböző hatóságokkal és a megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. Annak ellenőrzése és figyelemmel kísérése, hogy a pályázati dokumentációban, továbbá a projekthez kapcsolódó további dokumentációkban foglalt feladatok megvalósuljanak a Támogatási Szerződés előírásainak megfelelően. A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglaltak teljesítése esetén a számlák tartalmi és formai ellenőrzése, a FIDIC mérnök és PR teljesítésigazolása megtörténtének, meglétének ellenőrzése, teljesítésigazolás meglétének ellenőrzése. Projektmenedzsment szervezet biztosítja, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában, az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával nyilatkozattételre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges 12

13 dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását. Szükséges intézkedési tervek összeállítása. A projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók, ütemterv teljesülésének ellenőrzése. A projekt előrehaladási jelentések elkészítése és annak biztosítása, hogy az ajánlatkérő azokat időben véleményezhesse, észrevételeik szerint a jelentések módosítása. A projekt adminisztratív feladatai ellátásának szervezése koordinálása és felügyelete (PEJ-ek, zárójelentés és más időszaki beszámolók készítése fenntartási időszak végéig), valamint az EMIR-be való feltöltése. Záró pénzügyi beszámoló összeállítása. A kifizetési kérelmek, az esetleges hiánypótlások és a dokumentációk összeállítása (formai és tartalmi ellenőrzése), benyújtása és a pénzügyi teljesítés figyelemmel kísérése, valamint a teljesítés elmaradása esetén a szükséges intézkedések kezdeményezése. A projekt megvalósításának és fenntartási időszakában a fentieken túli közreműködő szervezet által kért jelentések, beszámolók elkészítése. Vállalkozók részéről képviselő jelenléte a benyújtott dokumentumok átadásakor (pl. kifiz kérelmekhez számlák, telj. igazolások, kimutatások) Egyéb általános feladatok: A támogatási szerződésben rögzített horizontális vállalások teljesülésének, elősegítése, ellenőrzése, dokumentálása (Horizontális dosszié összeállítása). A nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettség teljesülésének ellenőrzése, dokumentálása (Projekt befejezésére a nyilvánossági dosszié teljes körű összeállítása). TÉRKÉPTÉR folyamatos feltöltése, frissítése Műszaki feladatok: A FIDIC Mérnök által elvégzett munkák teljesítésigazolásának dokumentálása. A FIDIC Mérnök szerződés teljesítés igazolásainak előkészítése. A műszaki előrehaladás nyomon követése, jelentés készítése. Változások követése, szükséges jóváhagyások megszerzésében, vonatkozó dokumentumok elkészítésében részvétel. építési napló vezetés megfelelőségének ellenőrzése. Pénzügyi feladatok: Pénzügyi nyilvántartások vezetése (Pénzügyi dosszié összeállítása). Számlák befogadásánál való tevékeny részvétel, a számlák ellenőrzése és kifizetésük nyomon követése. A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó belső és külső adatszolgáltatás kialakítása, és működtetése, kifizetési kérelmek összeállítása, szükséges hiánypótlások határidőn belüli teljesítése. 13

14 Teljes körű EMIR adatszolgáltatás, adatfeltöltés, adat és dokumentumkezelés, a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó utóellenőrzések tekintetében is. A nyertes ajánlattevő által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni Ellátandó funkciók, szerepkörök, időszükséglet A projektmenedzsment áll: - teljes munkaidőben heti 1,5 munkanap szükséglettel projektvezető projektmenedzser - teljes munkaidőben heti 1,5 munkanap szükséglettel projektasszisztens - teljes munkaidőben heti 1,5 munkanap szükséglettel műszaki szakértő - teljes munkaidőben heti 0,5 munkanap szükséglettel pénzügyi tanácsadó 2.6. A nyertes Ajánlattevő feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek Általános projektmenedzsment (projektmenedzser, projektasszisztens): - A nyertes ajánlattevő viseli az általános felelősséget a projektmenedzsment szervezetért, a felállításért, működésért és az eredmények elérésének koordinációjáért. a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. A projektmenedzsment az ajánlatkérőnek (ajánlatkérő hivatalában kapcsolattartásra kijelölt vezetőnek) közvetlenül jelent. Fő felelőssége az ajánlatkérővel és minden érintett partnerrel és hivatallal (KSZ, IH, stb.) való kapcsolattartás. - Teljes körű menedzsment: a projektmenedzsment feladat teljes ismerete, vitele, képviselete. - Szerződésmenedzsment: a szerződések hatályosulásának követése. - Költség- és ütemezés menedzsment: a felhasznált és rendelkezésre álló költségek nyomon követése. - A projekt kockázatainak kezelése. - Dokumentum menedzsment, minőségirányítás: a teljes dokumentációs rendszer kialakításáért, illetve működtetéséért felelős a projektmenedzsment. Felelős a megfelelő formátumokért, engedélyekért, elektronikus és papír alapú adatkezelésért, levelezésért, dokumentumok rendszerezéséért, tárolásért Projektvezető (1 fő) 14

15 Ellátja a projekt szakmai felügyeletét és a szakértők munkájának harmonizálását. A projektmenedzser felelős a meghatározott előírások betartásáért és követésért. A projekt menedzsernek közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekbe általa bevontan résztvevőkkel szemben. A projektvezető felelős a további projektmenedzsment szervezet tagjai és a további megbízottak, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, PR tanácsadó, FIDIC Mérnök, Vállalkozó, Szállító/k munkájának koordinálásáért, az előírások betartásáért. Felelősségi kör: A projekt eredményeinek, termékeinek minősége, határidők betartása. A projektben résztvevő, partnerekkel támogató kapcsolat fenntartása. Feladatok: A projektmenedzsment szervezeten belüli feladatok kijelölése A projektmenedzsment szervezet céljainak meghatározása, azok teljesülésének ellenőrzése Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátásának megszervezése Projekthez kapcsolódó jelentések, PEJ, ZPEJ elkészítése és ellenőrzése, valamint a szükséges EMIR adatok dokumentumok összeállítása, aktualizálása, feltöltése, a fenntartási időszakban a Projekt Fenntartási Jelentések (PFJ) időre történő elkészítése. (EMIR PIU-ra vonatkozó teljes részre vonatkozóan) Projekt munkafolyamatok ellenőrzése, koordinációja, a projekt előrehaladás ellenőrzése Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintettekkel A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdések, problémák, módosítási igények kezelése Az ajánlatkérő tulajdonában lévő TriDev projektirányítási szoftver napi szintű működtetése. Felügyeli a projekt közbeszerzési eljárásainak előkészítését, végrehajtását. Ajánlatkérő igénye alapján részt vesz a közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájában A nyertes ajánlattevő megbízási jogviszonyának fennállása alatt együttműködik a magyar és európai uniós ellenőrző szervezetekkel Ellenőrzi, hogy a szöveges és pénzügyi beszámolók megfelelnek-e a Támogatási Szerződésben foglaltaknak A munka eredményének ellenőrzése a támogatási szerződésben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban Felkészülés az auditálásra Előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása, határidőben történő megküldése Közreműködő Szervezet részére Vitás kérdések esetén állásfoglalás kérése a Közreműködő Szervezettől Változás-bejelentések elkészítése Támogatási szerződés-módosítások koordinálása, az ahhoz szükséges kérelem és dokumentáció összeállítása Nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, kifizetések, stb.) 15

16 Negyedévente projekttel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők készítése, egyeztetése az ajánlatkérővel Projekt Záró Jelentés elkészíttetése és ellenőrzése Segítséget nyújt a koordinációs feladatok ellátásában Rendszeresen részt vesz a projektmegbeszéléseken, műszaki kooperációkon Projekt asszisztens (1 fő) A megvalósítás szakaszában fellépő, jelentős mértékű adminisztrációs feladat ellátása (dokumentumok elkészítése, rendszerezése, adatgyűjtés, projekt előrehaladási jelentés adminisztratív részének a feltöltése, stb.) Projekt asszisztens a projektmenedzser munkáját segíti. A megnövekedett feladat mennyiség hatására ellátja a szükséges adminisztratív teendőket. A projekt előrehaladási jelentés adminisztratív részének a kitöltését végzi, projekt előrehaladási jelentés mellékleteinek összeállításában segédkezik (pl.: esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés során tett vállalások teljesülésének igazolásához szükséges dokumentumok beszerzése és összeállítása, stb.). Részt vesz a szükséges egyeztetések megszervezésében, az előterjesztések, emlékeztetők elkészítésében Műszaki szakember (1 fő) Beszámolási kötelezettsége a projektvezető felé van. Felelős az elvégzett feladatai dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Az előírásoknak való megfelelést, műszaki feltételeket ellenőrzi. Felelősségi kör: A projektmenedzsment szervezeten belül a műszaki feladatok ellátása Határidő, erőforrás keretek betartása Feladatok Együttműködik a projektben közreműködő partnerekkel, szakértőkkel, engedélyezési és felügyeleti hatóságokkal A nyertes ajánlattevő megbízási jogviszonya alatt magyar és európai uniós ellenőrző szervezetekkel együttműködik Szükség esetén közreműködik a projekt keretében kiírandó közbeszerzési eljárások műszaki részeinek felülvizsgálatában Tényleges és tervezett előrehaladások figyelése Elkészíti a közbenső és végső jelentések elfogadásáról szóló javaslatot FIDIC Mérnökkel, tervezővel, tervezői művezetővel való együttműködés, munkájuk koordinálása, nyomon követése Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése 16

17 A Helyszín (munkaterület) átadásában, műszaki átadások-átvételekben közreműködés, a vállalkozók részéről az Ajánlatkérő részére benyújtott dokumentumok átadásakor (pl. kifiz kérelmekhez számlák, telj. igazolások, kimutatások) jelen legyenek. A projekttel összefüggő műszaki kooperációkon való részvétel Használatbavételi, üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés Pénzügyi tanácsadó (1 fő) Beszámolási kötelezettsége a projektvezető felé van. Felelős az elvégzett feladatok dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően eljáró felelős a pénzügyi tanácsadó. Feladata a finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források összehangolásának biztosítása. A számlák továbbítása a támogató felé. A tényleges és a tervezett előrehaladást figyeli, az EMIR rendszerben rögzíti, elkészíti a kapcsolódó jelentéseket. Felelősségi kör: A projektmenedzsment szervezeten belül a pénzügyi feladatok ellátása Határidő, erőforrás keretek betartása Feladatok A projekttel kapcsolatos finanszírozási feladatok ellátása, esetleges beosztottainak koordinálása, ellenőrzése Beruházás és eszközök aktiválásához szükséges dokumentumok összeállításában való közreműködés Szerződések, számlák kezelése, nyilvántartása Kifizetési kérelmek összeállítása Hiánypótlás: a benyújtott kifizetési kérelmek és projekt előrehaladási jelentések formai, tartalmi hiánypótlása. A tisztázó kérdések megválaszolásának elkészítése. A projekt megvalósítás során részt vesz a helyszíni szemlén, amennyiben annak a pénzügyi előrehaladás ellenőrzésére irányuló vonatkozása van 2.7. A projektmenedzsment működése A projektmenedzsmentnek az ajánlatkérővel teljes körűen együtt kell, hogy működjön, projektmegbeszélések (projektmenedzsment értekezletek) kéthetente szükségesek, melyen részt vesz a PIU, a PR szakértő, a FIDIC Mérnök, az ajánlatkérő, melyet a projektvezető hív össze. A műszaki előrehaladás nyomon követése folyamatos, a menedzsment részéről is elengedhetetlen, a műszaki kooperációkon való részvétel. 17

18 A projektmenedzsment szervezet vezetője (projektvezető) a projektmenedzsment értekezleteken, rendkívüli esetben haladéktalanul nyomtatott, elektronikus formában, illetőleg személyes konzultációk biztosításával tájékoztatja az ajánlatkérőt a projekt előrehaladásáról, az elvégzett tevékenységekről, a még hátralévő feladatokról és azok határidejéről, stratégiai döntések meghozatalának szükségességéről. A Közreműködő szervezettel elektronikus formában, telefonon valamint személyesen tartja a kapcsolatot. A projektmenedzsment szervezet köteles szaktanácsadással, konzultációs jelleggel személyes és telefonos kapcsolat útján, valamint szükség esetén írásos szakvélemény készítésével az ajánlatkérő rendelkezésére állni Együttműködő szervezetek A projektfeladatok ellátása során az ajánlatkérő képviselői mellett az alábbi fontosabb szervezetekkel (személyekkel) kell együttműködni. Közbeszerzési eljárásokat lefolytató szervezet, FIDIC Mérnök (beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr), Könyvvizsgáló, PR tevékenységet ellátó szervezet, Szállító/k (gépbeszerzés), Szennyvíztisztító telep fővállalkozó kivitelezője/vállalkozó Üzemeltető 2.9. További beszerzések Az ajánlatkérő a Projekt megvalósítására jelen Szerződésen felül az alábbi megbízási, vállalkozói, valamint szállítói szerződéseket köti: - Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására. - Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezési munkáira, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása, korszerűsítése, kiviteli terveinek elkészítésére (A FIDIC Piros Könyves szerződéses feltételek szerint.) - Szállítási szerződés/ek a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt keretében a komposztáláshoz szükséges gépek beszerzésére. 18

19 - Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására. - Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt PR és tájékoztatási feladatok ellátására. - Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt könyvvizsgálói feladatok ellátására. 19

20 NYILATKOZATMINTÁK 20

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13.-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13.-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13.-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2013. (VI.13.)

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján]

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS [a Kbt. 122/A. alapján] Az ajánlatkérő neve: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. Címe: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Telefonszám: 48/799-301 E-mail cím: drkovacs.laszlo@zoldvolgy.hu

Részletesebben

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Szigetvári Kórház Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016 Ajánlattételi felhívás Jelen / összes oldal száma: 1/7. SZIGETVÁRI KÓRHÁZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0016

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Postai irányítószám: 3400 Telefon: +360649511535. Fax: +360649511535. Postai irányítószám: 1222 Telefon: +3606302024423. Fax: +360612480290

Postai irányítószám: 3400 Telefon: +360649511535. Fax: +360649511535. Postai irányítószám: 1222 Telefon: +3606302024423. Fax: +360612480290 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. Postai irányítószám: 3780. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Molnár Oszkár E-mail: jegyzo@edeleny. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Edelény Város Önkormányzata Postai cím: István király útja 52. Város/Község Edelény Postai irányítószám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető,

Kitöltő/készítő Megőrzési hely Megőrzési Másolatot kap megnevezés Belső szabályzat Ügyvezető, BELSŐ SZABÁLYZATOK A tevékenységhez tartozó feladatkörök részletezése: Ügyvezető: Menedzser asszisztens: felel a belső szabályzatok, továbbá a Kft. működését segítő egyéb szabályzatok, rendelkezések elkészítéséért,

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788

HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 1/8 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91788-2011:text:es:html HU-Érd: Obras de alcantarillado 2011/S 57-091788 Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Római Katolikus Egyházközség, 4069 Egyek, Fő tér 26. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:49829-2011:text:hu:html HU-Mátraháza: Őrzési szolgáltatások 2011/S 30-049829 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megindítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. (7) bekezdésének a) pontja alapján A közbeszerzés tárgya:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS komplex csapatépítő-, média- és kommunikációs valamint konfliktuskezelési tréning szervezése és lebonyolítása tárgyú

Részletesebben

Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat

Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat Jegyzőkönyv a bíráló bizottsági munkáról ajánlatok bírálata, valamint döntési javaslat Ajánlatkérő: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:: Ajánlatkérő) 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS

BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ AJÁNLATTÉTELRE VALÓ FELHÍVÁS Fényeslitkei Sportegyesület 4621 Fényeslitke, Rákóczi u. 1. Tisztelt Ajánlattevő! A Fényeslitkei Sportegyesület (székhely:

Részletesebben

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást.

b) a tárgyalásos eljárás jogcíme: Ajánlatkérő a Kbt. 94. (2) bekezdés c) pontjára hivatkozva indítja meg a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) az ajánlatkérő neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság címe: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. telefonszáma: +36 87 555 291 telefaxszáma: +36 87 555 261

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 16-án megtartott rendkívüli ülése könyvéből

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz IT portál

Részletesebben

ECONOSERVE Pályázat Tanácsadó Kft. Büki Péter részére Budapest Városmajor utca 10. II/2. 1122. e-mail: buki.peter@econoserve.hu ; FAX: 1/214-2381

ECONOSERVE Pályázat Tanácsadó Kft. Büki Péter részére Budapest Városmajor utca 10. II/2. 1122. e-mail: buki.peter@econoserve.hu ; FAX: 1/214-2381 Feladó ŐSZY ÉS ŐSZY Kft. Budapest Kútvölgyi út 24/A. 1125 tel.: 1/225-1229, fax: 1/225 1230 web: www.oeszy.hu; e-mail: oeszy@oeszy.hu Tárgy: Ajánlattételi felhívás Címzett: ECONOSERVE Pályázat Tanácsadó

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET Előzmény Az Ajánlatkérő a ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0112 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás fejlesztése Ónodon tárgyú projektjében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122/A. -a szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122/A. -a szerinti eljárás lefolytatásához a Kbt. 122/A. -a szerinti eljárás lefolytatásához Megbízási szerződés A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító számú projekt projektmenedzsment

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 DB ARTROSZKÓPOS BERENDEZÉS BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓAN TÁRGYÚ NEMZETI ELÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontjának alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Biatorbágy Város Önkormányzata Levelezési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER FELÚJÍTÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 HU-Budapest: Diagnosztikai kellékek 2009/S 210-301799 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén

Festési, mázolási munkák Répcelak város területén AJÁNLATKÉRÉS Festési, mázolási munkák Répcelak város területén tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221482-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 121-221482 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartási

Részletesebben

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005

KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények, valamint napelemes térvilágítási rendszer kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése 2013. 1/8 Ajánlattételi felhívás a Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban 2013. 1/8

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés BUS-OXY Egészségügyi Gázforgalmazó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Budapest Iktatószám: K-2013/08-0002202/130 Kanyargó utca 25. Kelt: 2013. augusztus 23. 1221 Tárgy: Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. január 18-i, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. január 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 114-1/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben