AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 DOKUMENTÁCIÓ A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátása

2 DOKUMENTÁCIÓ Megbízási szerződés A Paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljeskörű ellátására elnevezésű a Kbt. 122/A. -aszerinti közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő neve, címe: Paks Város Önkormányzata, 7030 Paks, Dózsa Gy. u Az eljárás lebonyolításában az ajánlatkérő nevében eljár: EUnitas Kft. Cím: 1108 Budapest, Bányató u. 14. IV/19. Kapcsolattartó: Szálas Andrea Tel: Fax: Az eljárás általános feltételei Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített ajánlattételi felhívás és a dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlattételi dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját eladási/szolgáltatási feltételeinek érvényesítéséről. A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlattételi dokumentációban megadott műszaki leírásnak. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. Az ajánlattételre az jogosult, aki megvásárolta a dokumentációt. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, akkor elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Az ajánlattevő ebben a közbeszerzési eljárásban nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt és más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja (Kbt. 28. (1) bek.) Az ajánlat módosítása vagy visszavonása Az ajánlattevő benyújtás után ajánlatát módosíthatja, visszavonhatja, esetleg újra beadhatja az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlat az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosítható. 2

3 Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől, az ajánlattételi határidő lejárta előtt. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet telefaxon vagy levélben kell eljuttatni az alábbi címre: Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: 7030 Paks, Dózsa György út Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Fekete Beatrix Fax: 75/ Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott címre. A kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben kerül minden ajánlattevő részére megküldésre. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg írásban, telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. Teljesség és pontosság Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció tartalmának teljességét. Az ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő elmulasztotta az ajánlattételi dokumentáció valamely részének átvételét. Ajánlattétel költségei Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. A dokumentációt ajánlatkérő a felhívással egyidejűleg térítésmentesen küldi meg ajánlattevők részére elektronikus úton a Kbt. 52. (3) bekezdésének megfelelően. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívás 18) pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához. 3

4 Több változatú ajánlat Nem lehet több változatú ajánlatot tenni. Tájékoztatás Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, adózásra, környezetvédelemre és akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf Tel.: Fax: Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 25. Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Adózás tekintetében: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Székhely: 1052 Budapest, Széchenyi u. 2. Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Pénzügyminisztérium H-1051 Budapest, József nádor tér

5 Levelezési cím: 1369 Budapest, Pf Telefon: Fax: Honlap: TUwww.pm.gov.huUT Környezetvédelem tekintetében: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Székhely: 1011 Budapest, Fő utca Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf Tel: Fax: Honlap: TUwww.kvvm.huUT Bírálat Az elbírálás végeredményeképpen a Kbt. 71. (1) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. Közös ajánlattétel Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet; 5

6 e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. Ajánlati ár Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek. Formai követelmények 12.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia A benyújtott ajánlat fedőlapján szerepelnie kell az EREDETI feliratnak Az ajánlatokat CD/DVD formátumban is be kell nyújtani, mely az eredeti ajánlat szkennelt változatának PDF formátuma. A borítékon hivatkozni kell az eljárásra ( Megbízási szerződés a Paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú, KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt projektmenedzsment feladatainak teljes körű ellátására ), illetve arra, hogy a boríték nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig (pl. Közbeszerzési ajánlat Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel! ). Ajánlattevőnek az ajánlatát oldhatatlanul fűzve, oldal vagy lapszámozással ellátva, tartalomjegyzék csatolásával, minden nyilatkozatot az arra jogosult által cégszerűen aláírva kell benyújtania Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, - a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: - az ajánlatkérő nevét, címét; - az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: AJÁNLAT - <Projekt megnevezése Szerződés megnevezése> ; - a következő feliratot: Közbeszerzési ajánlat Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel! 6

7 12.7 Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. Hiánypótlás Az ajánlatkérő a Kbt ának megfelelően biztosít hiánypótlást. Eredményhirdetés Az összegezés megküldésének időpontja: A Kbt (9) bekezdése alapján. Szerződéskötés Ajánlatkérő az eredmény kihirdetését követően a Kbt (6) kezdés alapján, az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított tizenegyedik napon. kíván szerződést kötni a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése esetén a Kbt (4) bekezdésének megfelelően a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel fogja megkötni a szerződést. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést. Kapcsolattartás az ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt Az ajánlattételi nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum a rá előírt tartalmi és formai követelményeknek maradéktalanul megfelel; és a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 7

8 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 8

9 FELADATLEÍRÁS A PROJEKTMENEDZSMENT FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA 9

10 1. A TÁMOGATOTT PROJEKT ISMERTETÉSE A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése kivitelezési, részleges (kiviteli tervek) tervezési munkáinak elvégzése, a létesítmény üzembe helyezési feltételeinek biztosításával, a szükséges gépek beszerzésével. Paks város szennyvíztisztító telepe a várostól dél-délnyugati irányban a Duna jobb partján a 024 és 023/27 hrsz-ú területen fekszik. A telep jelenleg 5400 m3/d m3/d TFH hidraulikai kapacitású. mechanikai tisztítósor (gépi rács és homokfogó) biológiai tisztítósor (3 párhuzamos + 1 kombinált műtárgy), iszapkezelés (ülepítés, víztelenítés és iszapszikkasztás) történik. A technológia elavult a kisebb hidraulikai terhelés mellett sem teljesíti a tisztított vízre előírt paramétereket. A projekt megvalósítása során a meglévő elavult tisztítási technológia teljes egészében felhagyásra kerül. Az új technológia 3 párhuzamos tisztítási sorral működő tömbösített műtárgyban kerül megvalósításra. A meglévő biológiai sor átalakítása során kiegyenlítőpuffer medence készül. A kiszolgáló épület részbeni átalakítás és felújítás után eredeti funkciójában üzemel tovább. A telep területén belül meg kell valósítani a víztelenített iszap komposztálására szolgáló létesítményeket. A telep belső közművezetékei részben felhasználásra kerülnek a szükséges átépítésekkel és bővítésekkel. A fejlesztés a telep jelenlegi kerítés határain belül megvalósítható, területbővítésre nincsen szükség. A projekthez kapcsolódóan árubeszerzés is történik, amely során 1 db új kotró-rakodógép, 1 db új mezőgazdasági vontató és 1 db szerves trágya-keverő/szóró gép kerül beszerzésre. A Vállalkozó feladata a projekt megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítése, a projekt teljes körű megvalósítása, a megvalósítás során a szükséges tervezői művezetés biztosítása, a vízjogi létesítési engedélyben előírt 6 hónapos próbaüzem szakmai irányítása. A projekt megvalósítása során a Vállalkozónak biztosítani kell a telep egyidejű zavartalan működését. A fenti munkák megvalósításának ellenőrzését a FIDIC Mérnök látja el. 2. AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ FELADATOK 10

11 2.1. Bevezetés Jelen feladat-meghatározásban meghatározzuk a jellemző feladatokat és hatásköröket, melyeket a szerződés teljesítése során el kell látni, meghatározzuk azon személyek körét, akiket a teljesítésbe minimálisan be kell vonni, továbbá megjelöljük azon szereplőket/szervezeteket a projektben, akikkel szükséges együttműködni. A feladatok meghatározása során igyekeztünk minden lehetséges feladattípust beazonosítani, megnevezni, azonban kérjük az ajánlattevőket, úgy tegyék meg ajánlatukat, hogy az tartalmazzon minden, a feladat eredményfelelős és szakmailag elvárható teljesítése szempontjából releváns feladatot és tevékenységet a projektmenedzsment területén. A feladatleírásban megjelölt felek (Ajánlatkérő és Ajánlattevő) megnevezése az eredményes eljárást lezáró nyertes ajánlattevővel történő - szerződéskötést követően Megbízó -ra és Megbízott -ra módosul A projektmenedzsment szervezet Az ajánlatkérő közbeszerzési eljárás során kiválasztja a projektmenedzseri tevékenységet ellátó szervezetet (nyertes ajánlattevőt). A szervezetnek a beszerzés tárgya megvalósításának időszakában projektorientált szervezetként kell működnie az alábbi elvek szerint: A létrehozandó projektorientált szervezet stratégiai fontosságúnak tekintse jelen projekt sikerét, és e cél érdekében fejlessze szervezete működését és eljárásrendjét. A módszertani, szervezeti, kompetencia, infrastruktúra és információ technológia területeket maximálisan támogassa projekt orientált eszközök alkalmazásával. Ezen szervezeti egység integrálja magába a projekt feladatok elvégzésében érintett funkcionális tevékenységeket. Ez az integráció kizárólag a projekt időtartamára és a szükséges kapacitásokra jöjjön létre. Végrehajtó szervezet felépítése: Projektmenedzser, projektmenedzser asszisztens, szakterületi felelősök: műszaki szakértő, pénzügyi tanácsadó A projektmenedzsmenti feladatok a projekt megvalósítás előkészítés időszakában Projekt menedzsment szervezet felállítása. Szakmai közreműködés szükség esetén közbeszerzési eljárások lefolytatásában. Közreműködés a szerződések megkötése során. A projekt előkészítésére és megvalósítására vonatkozó ütemterv elkészítése, nyomon követése és szükség esetén aktualizálása, módosítása. A projekt megvalósításával kapcsolatos közreműködők munkájának összehangolása, a Projekt Alapító Dokumentum (PAD) összeállítása. Pénzügyi terv és Cash Flow összeállítása, szükséges saját finanszírozási forrás biztosításához kapcsolódó intézkedések előkészítése. 11

12 2.4. A projektmenedzsmenti feladatok a megvalósítás és a projekt befejezését követő naptól számított 5 évig terjedő időszak, a fenntartás időszakában Általános feladatok: A végrehajtás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése, az eltérések rögzítése és azok visszacsatolása. A projekt képviselete a támogatást nyújtó közreműködő szervezet felé. A projekt képviselete a közreműködő partnerek felé, ehhez kapcsolódó kommunikációs rendszer kialakítása. A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatok kezelése, megoldása. A szükségszerűen előforduló változáskezelés (mindazon feladatok, amelyek nem képezik a Mérnök feladatkörét) a szerződés teljesítésével összefüggésben. Az esetleges szabálytalanságok kezelése. A szerződések teljesítésének nyomon követése. A projekthez kapcsolódó, a megkötött támogatási szerződésben előírt dokumentációs, és adminisztratív feladatok teljes körű ellátása. Projekt Előrehaladási Jelentések és egyéb adatszolgáltatások elkészítése a támogatást nyújtó szervezet felé, a támogatási szerződésben meghatározott időszakonként. Közreműködés a projekthez kapcsolódó ügyiratkezelésben, dokumentálásban, projekt dokumentáció összeállításában. A projekt külső és belső információáramlásának kialakítása és menedzselése. A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek (mérnök által összehívott és lebonyolított, dokumentált értekezletek kivételével), beszámoló rendezvények, tartalmi előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. A projekt előrehaladásával kapcsolatos megbeszélések, értekezletek (mérnök által dokumentált értekezletek kivételével), beszámoló rendezvények dokumentálása, az érintettek folyamatos informálása (megbeszélésen a projektmenedzsment legalább egy tagja is vegyen részt). A projektmenedzsment feladata a meghatározott időrend szerint a projektmegbeszélések összehívása és levezetése. A projekt végrehajtásának szervezése, kezdeményezése és irányítása a pályázat és a támogatási szerződés tartalma alapján, javaslattétel a szükséges teendők végrehajtására. Amennyiben szükséges tanácsadás, illetve együttműködés az ajánlatkérő munkatársaival, a projektben közreműködő partnerekkel. A döntéshozó a Kedvezményezett képviselője. A projektben megvalósuló vállalkozási szerződéseket folyamatosan nyomon követi és a szerződéssel összefüggő intézkedéseket megteszi. Részt vesz a különböző hatóságokkal és a megvalósításában résztvevőkkel történő egyeztetéseken, ellenőrzéseken. Annak ellenőrzése és figyelemmel kísérése, hogy a pályázati dokumentációban, továbbá a projekthez kapcsolódó további dokumentációkban foglalt feladatok megvalósuljanak a Támogatási Szerződés előírásainak megfelelően. A projekthez kapcsolódó szerződésekben foglaltak teljesítése esetén a számlák tartalmi és formai ellenőrzése, a FIDIC mérnök és PR teljesítésigazolása megtörténtének, meglétének ellenőrzése, teljesítésigazolás meglétének ellenőrzése. Projektmenedzsment szervezet biztosítja, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában, az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával nyilatkozattételre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges 12

13 dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását. Szükséges intézkedési tervek összeállítása. A projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók, ütemterv teljesülésének ellenőrzése. A projekt előrehaladási jelentések elkészítése és annak biztosítása, hogy az ajánlatkérő azokat időben véleményezhesse, észrevételeik szerint a jelentések módosítása. A projekt adminisztratív feladatai ellátásának szervezése koordinálása és felügyelete (PEJ-ek, zárójelentés és más időszaki beszámolók készítése fenntartási időszak végéig), valamint az EMIR-be való feltöltése. Záró pénzügyi beszámoló összeállítása. A kifizetési kérelmek, az esetleges hiánypótlások és a dokumentációk összeállítása (formai és tartalmi ellenőrzése), benyújtása és a pénzügyi teljesítés figyelemmel kísérése, valamint a teljesítés elmaradása esetén a szükséges intézkedések kezdeményezése. A projekt megvalósításának és fenntartási időszakában a fentieken túli közreműködő szervezet által kért jelentések, beszámolók elkészítése. Vállalkozók részéről képviselő jelenléte a benyújtott dokumentumok átadásakor (pl. kifiz kérelmekhez számlák, telj. igazolások, kimutatások) Egyéb általános feladatok: A támogatási szerződésben rögzített horizontális vállalások teljesülésének, elősegítése, ellenőrzése, dokumentálása (Horizontális dosszié összeállítása). A nyilvánossághoz kapcsolódó kötelezettség teljesülésének ellenőrzése, dokumentálása (Projekt befejezésére a nyilvánossági dosszié teljes körű összeállítása). TÉRKÉPTÉR folyamatos feltöltése, frissítése Műszaki feladatok: A FIDIC Mérnök által elvégzett munkák teljesítésigazolásának dokumentálása. A FIDIC Mérnök szerződés teljesítés igazolásainak előkészítése. A műszaki előrehaladás nyomon követése, jelentés készítése. Változások követése, szükséges jóváhagyások megszerzésében, vonatkozó dokumentumok elkészítésében részvétel. építési napló vezetés megfelelőségének ellenőrzése. Pénzügyi feladatok: Pénzügyi nyilvántartások vezetése (Pénzügyi dosszié összeállítása). Számlák befogadásánál való tevékeny részvétel, a számlák ellenőrzése és kifizetésük nyomon követése. A pénzügyi előrehaladásra vonatkozó belső és külső adatszolgáltatás kialakítása, és működtetése, kifizetési kérelmek összeállítása, szükséges hiánypótlások határidőn belüli teljesítése. 13

14 Teljes körű EMIR adatszolgáltatás, adatfeltöltés, adat és dokumentumkezelés, a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó utóellenőrzések tekintetében is. A nyertes ajánlattevő által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni Ellátandó funkciók, szerepkörök, időszükséglet A projektmenedzsment áll: - teljes munkaidőben heti 1,5 munkanap szükséglettel projektvezető projektmenedzser - teljes munkaidőben heti 1,5 munkanap szükséglettel projektasszisztens - teljes munkaidőben heti 1,5 munkanap szükséglettel műszaki szakértő - teljes munkaidőben heti 0,5 munkanap szükséglettel pénzügyi tanácsadó 2.6. A nyertes Ajánlattevő feladatai elvégzéséhez igénybe veendő személyek Általános projektmenedzsment (projektmenedzser, projektasszisztens): - A nyertes ajánlattevő viseli az általános felelősséget a projektmenedzsment szervezetért, a felállításért, működésért és az eredmények elérésének koordinációjáért. a projekt végrehajtásáért, előrehaladásáért. A projektmenedzsment az ajánlatkérőnek (ajánlatkérő hivatalában kapcsolattartásra kijelölt vezetőnek) közvetlenül jelent. Fő felelőssége az ajánlatkérővel és minden érintett partnerrel és hivatallal (KSZ, IH, stb.) való kapcsolattartás. - Teljes körű menedzsment: a projektmenedzsment feladat teljes ismerete, vitele, képviselete. - Szerződésmenedzsment: a szerződések hatályosulásának követése. - Költség- és ütemezés menedzsment: a felhasznált és rendelkezésre álló költségek nyomon követése. - A projekt kockázatainak kezelése. - Dokumentum menedzsment, minőségirányítás: a teljes dokumentációs rendszer kialakításáért, illetve működtetéséért felelős a projektmenedzsment. Felelős a megfelelő formátumokért, engedélyekért, elektronikus és papír alapú adatkezelésért, levelezésért, dokumentumok rendszerezéséért, tárolásért Projektvezető (1 fő) 14

15 Ellátja a projekt szakmai felügyeletét és a szakértők munkájának harmonizálását. A projektmenedzser felelős a meghatározott előírások betartásáért és követésért. A projekt menedzsernek közvetlen utasítási és ellenőrzési joga van a projekt tevékenységekbe általa bevontan résztvevőkkel szemben. A projektvezető felelős a további projektmenedzsment szervezet tagjai és a további megbízottak, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, PR tanácsadó, FIDIC Mérnök, Vállalkozó, Szállító/k munkájának koordinálásáért, az előírások betartásáért. Felelősségi kör: A projekt eredményeinek, termékeinek minősége, határidők betartása. A projektben résztvevő, partnerekkel támogató kapcsolat fenntartása. Feladatok: A projektmenedzsment szervezeten belüli feladatok kijelölése A projektmenedzsment szervezet céljainak meghatározása, azok teljesülésének ellenőrzése Projekttel kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátásának megszervezése Projekthez kapcsolódó jelentések, PEJ, ZPEJ elkészítése és ellenőrzése, valamint a szükséges EMIR adatok dokumentumok összeállítása, aktualizálása, feltöltése, a fenntartási időszakban a Projekt Fenntartási Jelentések (PFJ) időre történő elkészítése. (EMIR PIU-ra vonatkozó teljes részre vonatkozóan) Projekt munkafolyamatok ellenőrzése, koordinációja, a projekt előrehaladás ellenőrzése Koordinál, kapcsolatot tart és egyeztetéseket szervez a projektben érintettekkel A projekttel kapcsolatban felmerülő bármilyen nemű kérdések, problémák, módosítási igények kezelése Az ajánlatkérő tulajdonában lévő TriDev projektirányítási szoftver napi szintű működtetése. Felügyeli a projekt közbeszerzési eljárásainak előkészítését, végrehajtását. Ajánlatkérő igénye alapján részt vesz a közbeszerzési Bíráló Bizottság munkájában A nyertes ajánlattevő megbízási jogviszonyának fennállása alatt együttműködik a magyar és európai uniós ellenőrző szervezetekkel Ellenőrzi, hogy a szöveges és pénzügyi beszámolók megfelelnek-e a Támogatási Szerződésben foglaltaknak A munka eredményének ellenőrzése a támogatási szerződésben lefektetett fizikai indikátorokkal összhangban Felkészülés az auditálásra Előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása, határidőben történő megküldése Közreműködő Szervezet részére Vitás kérdések esetén állásfoglalás kérése a Közreműködő Szervezettől Változás-bejelentések elkészítése Támogatási szerződés-módosítások koordinálása, az ahhoz szükséges kérelem és dokumentáció összeállítása Nyilvántartások vezetése (szerződések, ütemezés, kifizetések, stb.) 15

16 Negyedévente projekttel kapcsolatos költségkimutatások, összesítők készítése, egyeztetése az ajánlatkérővel Projekt Záró Jelentés elkészíttetése és ellenőrzése Segítséget nyújt a koordinációs feladatok ellátásában Rendszeresen részt vesz a projektmegbeszéléseken, műszaki kooperációkon Projekt asszisztens (1 fő) A megvalósítás szakaszában fellépő, jelentős mértékű adminisztrációs feladat ellátása (dokumentumok elkészítése, rendszerezése, adatgyűjtés, projekt előrehaladási jelentés adminisztratív részének a feltöltése, stb.) Projekt asszisztens a projektmenedzser munkáját segíti. A megnövekedett feladat mennyiség hatására ellátja a szükséges adminisztratív teendőket. A projekt előrehaladási jelentés adminisztratív részének a kitöltését végzi, projekt előrehaladási jelentés mellékleteinek összeállításában segédkezik (pl.: esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés során tett vállalások teljesülésének igazolásához szükséges dokumentumok beszerzése és összeállítása, stb.). Részt vesz a szükséges egyeztetések megszervezésében, az előterjesztések, emlékeztetők elkészítésében Műszaki szakember (1 fő) Beszámolási kötelezettsége a projektvezető felé van. Felelős az elvégzett feladatai dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Az előírásoknak való megfelelést, műszaki feltételeket ellenőrzi. Felelősségi kör: A projektmenedzsment szervezeten belül a műszaki feladatok ellátása Határidő, erőforrás keretek betartása Feladatok Együttműködik a projektben közreműködő partnerekkel, szakértőkkel, engedélyezési és felügyeleti hatóságokkal A nyertes ajánlattevő megbízási jogviszonya alatt magyar és európai uniós ellenőrző szervezetekkel együttműködik Szükség esetén közreműködik a projekt keretében kiírandó közbeszerzési eljárások műszaki részeinek felülvizsgálatában Tényleges és tervezett előrehaladások figyelése Elkészíti a közbenső és végső jelentések elfogadásáról szóló javaslatot FIDIC Mérnökkel, tervezővel, tervezői művezetővel való együttműködés, munkájuk koordinálása, nyomon követése Műszaki megvalósítás során a nyilvánosság, mint alapelv érvényesülésének nyomon követése 16

17 A Helyszín (munkaterület) átadásában, műszaki átadások-átvételekben közreműködés, a vállalkozók részéről az Ajánlatkérő részére benyújtott dokumentumok átadásakor (pl. kifiz kérelmekhez számlák, telj. igazolások, kimutatások) jelen legyenek. A projekttel összefüggő műszaki kooperációkon való részvétel Használatbavételi, üzemeltetési engedélyek megszerzésében való közreműködés Pénzügyi tanácsadó (1 fő) Beszámolási kötelezettsége a projektvezető felé van. Felelős az elvégzett feladatok dokumentálásáért, a vonatkozó jelentések elkészítéséért és a szükséges ellenőrzések elvégzéséért. Az EU, illetve egyéb más forrás szabályainak és költségvetéseinek megfelelően eljáró felelős a pénzügyi tanácsadó. Feladata a finanszírozás tervezése, a megvalósítás során a források összehangolásának biztosítása. A számlák továbbítása a támogató felé. A tényleges és a tervezett előrehaladást figyeli, az EMIR rendszerben rögzíti, elkészíti a kapcsolódó jelentéseket. Felelősségi kör: A projektmenedzsment szervezeten belül a pénzügyi feladatok ellátása Határidő, erőforrás keretek betartása Feladatok A projekttel kapcsolatos finanszírozási feladatok ellátása, esetleges beosztottainak koordinálása, ellenőrzése Beruházás és eszközök aktiválásához szükséges dokumentumok összeállításában való közreműködés Szerződések, számlák kezelése, nyilvántartása Kifizetési kérelmek összeállítása Hiánypótlás: a benyújtott kifizetési kérelmek és projekt előrehaladási jelentések formai, tartalmi hiánypótlása. A tisztázó kérdések megválaszolásának elkészítése. A projekt megvalósítás során részt vesz a helyszíni szemlén, amennyiben annak a pénzügyi előrehaladás ellenőrzésére irányuló vonatkozása van 2.7. A projektmenedzsment működése A projektmenedzsmentnek az ajánlatkérővel teljes körűen együtt kell, hogy működjön, projektmegbeszélések (projektmenedzsment értekezletek) kéthetente szükségesek, melyen részt vesz a PIU, a PR szakértő, a FIDIC Mérnök, az ajánlatkérő, melyet a projektvezető hív össze. A műszaki előrehaladás nyomon követése folyamatos, a menedzsment részéről is elengedhetetlen, a műszaki kooperációkon való részvétel. 17

18 A projektmenedzsment szervezet vezetője (projektvezető) a projektmenedzsment értekezleteken, rendkívüli esetben haladéktalanul nyomtatott, elektronikus formában, illetőleg személyes konzultációk biztosításával tájékoztatja az ajánlatkérőt a projekt előrehaladásáról, az elvégzett tevékenységekről, a még hátralévő feladatokról és azok határidejéről, stratégiai döntések meghozatalának szükségességéről. A Közreműködő szervezettel elektronikus formában, telefonon valamint személyesen tartja a kapcsolatot. A projektmenedzsment szervezet köteles szaktanácsadással, konzultációs jelleggel személyes és telefonos kapcsolat útján, valamint szükség esetén írásos szakvélemény készítésével az ajánlatkérő rendelkezésére állni Együttműködő szervezetek A projektfeladatok ellátása során az ajánlatkérő képviselői mellett az alábbi fontosabb szervezetekkel (személyekkel) kell együttműködni. Közbeszerzési eljárásokat lefolytató szervezet, FIDIC Mérnök (beruházás-lebonyolító, műszaki ellenőr), Könyvvizsgáló, PR tevékenységet ellátó szervezet, Szállító/k (gépbeszerzés), Szennyvíztisztító telep fővállalkozó kivitelezője/vállalkozó Üzemeltető 2.9. További beszerzések Az ajánlatkérő a Projekt megvalósítására jelen Szerződésen felül az alábbi megbízási, vállalkozói, valamint szállítói szerződéseket köti: - Megbízási szerződés, a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt megvalósításához szükséges Mérnöki és műszaki ellenőri tevékenységek ellátására. - Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a paksi szennyvíztisztító telep bővítésének és fejlesztésének kivitelezési munkáira, valamint a szennyvíztisztító telep felújítása, korszerűsítése, kiviteli terveinek elkészítésére (A FIDIC Piros Könyves szerződéses feltételek szerint.) - Szállítási szerződés/ek a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt keretében a komposztáláshoz szükséges gépek beszerzésére. 18

19 - Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására. - Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt PR és tájékoztatási feladatok ellátására. - Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/ azonosító számú A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése tárgyú projekt könyvvizsgálói feladatok ellátására. 19

20 NYILATKOZATMINTÁK 20

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Közbeszerzési eljárás indítása Biatorbágy város területén az önkormányzat tulajdonát képező bel- és külterületi úthálózat fenntartási, kátyúzási munkáinak elvégzésére (2013.január 1. 2015.

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327233-2012:text:hu:html HU-Abony: Piac kivitelezése 2012/S 199-327233 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás 2004/18/EK

Részletesebben

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások

TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 projekthez kapcsolódóan informatikai szolgáltatások Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244150-2010:text:hu:html HU-Érd: Szennyvíztisztító építése 2010/S 158-244150 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ M I S K O L C I A P O S T O L I E X A R C H Á T U S (3526 MISKOLC, SZE L E S U. 59.) Vállalkozási szerződés a Tokaj, görögkatolikus templom helyreállítási munkáinak elvégzésére (kódszám: HUSKROUA/1101/056).

Részletesebben

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/11 HU-Győr: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2009/S 112-161671 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Észak-dunántúli Környezetvédelmi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF

Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Alsónémedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben