1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:"

Átírás

1 2012. április 30. Oldal: 1/8 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Az anyag vagy készítmény azonosítása: általános lefolyó tisztítószer Az anyag kémiai megnevezése/a készítmény kereskedelmi neve: Ravak Turbo Cleaner CAS szám: Azonosító ES szám: EINECS szám: A termék további nevei: Lúg kristályszemcsés tisztítószer 1.2. Az anyag/készítmény felhasználása: általános lefolyó tisztítószer 1.3. A vállalat/vállalkozás azonosítása: Gyártó azonosítása: Cég neve: Ravak, a.s. Címe: Obrecnická 285., Pribram, 26101, Csehország Telefonszáma: címe: Forgalmazó azonosítása: Cég neve: Ravak Hungary Kft. Címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. Neve: Vajányi László Telefonszáma: címe: A tevékenység helye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. Adóazonosító szám: Telefon: ,16 Telefax: A biztonsági adatlapért felelős személy: Neve: Vajányi László Címe: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. Telefonszáma: címe: 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefonszám: napközben 8-16 h között: éjjel-nappal hívható szám: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA: 2.1. A termék besorolása alapján veszélyes készítménynek minősül. CLP szerinti besorolás alapján: H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

2 2012. április 30. Oldal: 2/ Az anyag/készítmény használatakor az emberi egészségre gyakorolt legfontosabb kedvezőtlen hatások: szervezetbe való kerülésekor az emésztőszervekre maró hatással van. Szembe kerülés esetén szemgyulladást okoz. A termék belélegzése irritálja a szemet, légzőszerveket, bőrt. Vízzel való érintkezés során erős reakció alakul ki és jelentős mennyiségű hő szabadul fel. Az anyag/készítmény használatakor a környezetre gyakorolt legfontosabb kedvezőtlen hatások: magasabb koncentráció esetén toxikusan hat a vízben élő szervezetekre Emberre és környezetre veszélyes készítmény Az anyag/készítmény lehetséges helytelen használata: meg kell akadályozni érintkezését a bőrrel és a szemmel, elfogyasztáskor veszélyes 3. ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ: 3.1. Összetétel: Nátrium hidroxid 100% 3.2. CAS szám: EINECS szám: ES szám: Veszélyességre figyelmeztető jelzés: Veszélyességi jelzés: C Maró hatású H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Veszély: P280 P305 + P351 + P338 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 P310 P260 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Egyéb jelölési követelmények: biztonsági zárókupak mely megakadályozza, hogy gyeremekek kinyissák valamint tapintható figyelmeztetés a használati utasításra. Összetétel Nátrium-hidroxid min. 98,5%, Azonosító ES szám: , CAS szám: , EINECS szám ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK: 4.1. Szükség van-e orvosi ellátásra: Az érintett személyt el kell távolítani a szennyezett területről. Nyugalmi állapotba kell helyezni, a légzést a ruházat könnyítésével kell segíteni, figyelni az állapotát.

3 2012. április 30. Oldal: 3/8 Amennnyiben akut panaszok lépnek fel nehézlégzés, abba nem maradó köhögés, mellkasi fájdalom, ájulás, romló érzékelési képesség - orvosi ellátás szükséges. Fel kell mutatni ezt a biztonsági adatlapot Belélegzésnél: a légutakra ingerlő hatású lehet, friss levegőre kell menni, langyos vízzel kiöblíteni a szájat, szemet, orrüreget. Tartós rosszullét esetén orvosi segítséget hívni Elfogyasztásnál: a szájüreg felhólyagosodását okozhatja, kiöblíteni a szájat, megitatni 0,2 0,4 dl vizet, kerülni a hányás előidézését, gyors orvosi segítségnyújtást biztosítani Bőrrel való érintkezéskor: Bőr pirosodását és hólyagosodását okozhatja égési sérülést. A bőrt azonnal le kell mosni vízzel és szappannal, majd alaposan bő vízzel le kell öblíteni, lehetőleg minél többször. Hólyagok, kiütések jelentkezésekor szükséges orvosi segítségnyújtást biztosítani 4.5. Szembe kerülésnél: kivenni a kontaktlencsét, amennyiben van, a nyitott szemet folyamatosan minimum 15 percen át folyó víz alatt öblíteni, és orvosi segítségnyújtást biztosítani Speciális szerek a sérülés kezeléséhez: nem szükséges 5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK: 5.1. Alkalmas tűzoltó anyagok: minden szabványos tűzoltószer vízsugár, széndioxid, hab, por 5.2. Nem alkalmas tűzoltó anyagok: nincsen 5.3. Magából az anyagból vagy a készítményből, az égésérmékből, a keletkezett gázokból keletkező expozíciós veszélyek: égéskor füst keletkezik, széndioxid és szén-monoxid szabadulhat fel A tűzoltók különleges felszerelése: légzőkészülék, védőruha, 2R kód: teljes védelem További adatok nincsenek 6. INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN: 6.1 A személyek védelmét szolgáló biztonsági intézkedések: védőfelszerelést kell viselni, védőfelszerelés nélkül nem kerülhetnek kapcsolatba az anyaggal, meg kell akadályozni, hogy az anyag bőrrel érintkezzen, vagy szembe kerüljön. 6.2 A környezet védelmét szolgáló biztonsági intézkedések: Használati utasításnak megfelelően alkalmazni. Meg kell akadályozni, hogy a vizekbe vagy a talajba kerüljön, a csatornáktól, a felszíni-és a talajvíztől távol kell tartani. Csatornába való bejutáskor, tájékoztatni kell a tűzoltókat, rendőrséget, esetlegesen a környezetvédelmi osztályt. 6.3 Egyéb adatok: a tisztítás és ártalmatlanítás / szennyezés mentesítés ajánlott módszerei: Semlegesítő szereket kell használni (vapex, száraz por, faforgács) és más csomagolásba helyezni. Az eltávolításhoz átadni az illetékes személyeknek Figyelmeztetés: nincsen 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS: 7.1 Kezelési utasítások: meg kell akadályozni, hogy a bőrrel és a szemmel érintkezésbe kerüljön, használni kell a személyi védőeszközöket, az elsősegélyhez rendelkezésre kell állnia ivóvízforrásnak és rendelkezésre kell állnia az esősegélynyújtásához és a terület megtisztításához szükséges eszközöknek. Követni kell a címkén lévő utasításokat. 7.2 Tárolási utasítások: eredeti csomagolásban, jól lezárva kell tárolni. Gyermekek ne férjenek hozzá, az élelmiszerektől és italoktól elkülönítve kell tárolni. Tárolási hőmérséklet: 5 25 C Különleges felhasználások: nincsenek 8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM:

4 2012. április 30. Oldal: 4/8 8.1 Expozíciós határértékek: a határértékeket a 25/2000. EüM SzCsM rendelet szabályozza, melyek a következők: Anyag: nátrium hidroxid CAS szám: ÁK (átlagos koncentráció): 2 mg/m 3 CK (csúcs koncentráció): 2 mg/m Az expozíció ellenőrzése biztosítani a munkahely megfelelő szellőztetését/ levegő elszívását A Foglalkozási expozíció ellenőrzése: Megelőző intézkedéseket szükséges tenni, a kémiai anyagokkal való munkafolyamatokhoz. Munkavégzésnél tilos az étkezés, italfogyasztás és dohányzás. Szünetekben szappannal kell kezet mosni és ápoló krémmel bekenni. Piszkos kézzel nem lehet szembe nyúlni Légzésvédelem: levegőszűrő (respirátor) Kézvédelem: a koncentrátum közvetlen bőrrel való érintkezésénél védőkesztyűt PE - használjunk Szemvédelem: védőszemüveg használata javasolt Bőrvédelem: Állandó munkavégzésnél védőöltözet használata szükséges. Szennyezett ruhadarabokat le kell vetni. A ruházatot újra használat előtt ki kell mosni. Szünet, étkezés előtt a kezet szappanos meleg vízzel kell megmosni és bőrápoló alkalmazása javasolt A környezeti expozíció ellenőrzése: gátolja meg a csatornába és talajvízbe való bejutását 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: 9.1. Általános információk: Halmazállapot: szilárd Szín: fehér Szag: szagtalan 9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk: ph (20 ºC )érték: 13,5 (50% vegyületben) Olvadáspont: 320 ºC Forráspont/forrási hőmérséklettartomány: 1390 ºC Gyulladáspont: nincs megállapítva Gyúlékonyság: magasan gyúlékony Öngyulladás: nincs megállapítva Robbanási határértékek: nincs megállapítva Oxidáló tulajdonságok: nincsenek meghatározva Gőznyomás: nincs megállapítva Relatív sűrűség: 20 ºC-on 2120 kg/m3 Sűrűség: 20 ºC-on g/l Oldhatóság: 20 ºC-on 20 ºC 109 g/100 ml 100 ºC g/100 ml Feloldáskor jelentős mennyiségű hő szabadul fel Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: nincs megállapítva Viszkozitás: nincs megállapítva Gőzsűrűség: nincs megállapítva

5 2012. április 30. Oldal: 5/8 Párolgási sebesség: nincs megállapítva Tűzveszélyesség: nincs megállapítva 9.3. Egyéb információk: nem tartalmaz folyékony anyagokat 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG: Reakcióképesség: A termék normál feltételek esetén stabil, az ajánlott használati mód mellett bomlása nem következik be Kerülendő körülmények: magas hőmérséklet, savak, nedvesség (magas nedvszívőképességű anyag) Veszélyes bomlástermékek: Könnyűfémekkel (alumínium, cink, magnézium) való érintkezéskor hidrogén szabadulhat fel. Robbanásveszély. Anorganikus savakkal erős reakció alakul ki. Vízben történő feloldáskor nagy mennyiségű hő keletkezik. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: 11.1 Információk a toxikológiai hatásokról: Akut toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn. Bőrirritáció Súlyos égési sérülést okoz. Szemirritáció Súlyos szemkárosodást okoz. Légzőszervi/bőr túlérzékenység A rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn. Néhány paraméter alapján viszont szenzibilis hatása lehet. Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn. Karcinogenitás A rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn. Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló információk alapján nem áll fenn. LD50, intraperitoneális: egér: 40mg/kg LDLo, orálisan: nyúl: 500 mg/kg LD50, bőrön át: nyúl: 1350 mg/kg 12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK: A nagyon magas ph árták miatt vízben való feloldást követően nagyon magas lúgos hatás kéros a vízi szervezetek számára Ökotoxicitás: Halak: - Carassius auratus LC50 = 160mg/l/24 óra - Gambusia affinis LC50 = 125 mg/l/96 óra - Cyprinus Caprio LC100 = 180 mg/l/24 óra Gerinctelenek: - Daphnia sp. LC50 = 100 mg/l/48 óra Mobilitás: nem meghatározott Perzisztencia és lebonthatóság: nem releváns, szervetlen anyag, biológiai úton nem bomlik le Bioakkumulációs képesség: nem várható a vízben való jó oldhatóság miatt A PBT-értékelés eredményei: nem meghatározott

6 2012. április 30. Oldal: 6/ Egyébb káros hatások: Veszélyességi osztály vízre nézve: WGK=1. Enyhén szennyezi a vizet. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK: 13.1 Az anyag/készítmény ártalmatlanításának módjai: az előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A megsemmisítéskor figyelembe kell venni a veszélyes hulladékokról szóló törvényeket és rendeleteket: évi XXIX tv., módosított évi XLIII. tv., 98/2001. (VI.15) kormányrendelet, 16/2001. (VII.18) KöM rendelet, 195/2002. (IX.6) kormányrendelet, 94/2002. (V/5) kormányrendelet A szennyezett hulladék ártalmatlanításának módjai: a hulladékgazdálkodásról szóló módosított évi XLIII. törvény előírásai alapján: EWC kód: Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok. - szennyezett csomagolást hulladékégetőben kell megsemmisíteni. EWC kód: Műanyag csomagolási hulladék. - A kiöblített flakont kommunális hulladék gyűjtőhelyen vagy szelektív gyűjtőponton műanyag flakon gyűjtőhelyen lehet elhelyezni. 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK: Földi szállítás: A termék a veszélyes anyagok szállítási előírásainak (ADR) megfelelően kell szállítani. UN szám: 1823 Osztály: 8 maró anyag Megfelelő szállítási név: Nátrium-hidroxid, szilárd halmazállapotú Csomagolási csoport: II Tengeri szennyező anyag: nincsen Egyéb vonatkozó információk: besorolási jelzés: 8, veszélyesség azonosító száma: Tengeri és légi szállítás: nincsenek 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK: Az anyag/készítmény címkén szereplő egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információi a 67/548/EGK és az 199/45/EK irányelvnek megfelelően: Veszélyességi jelzés: C Maró hatású H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Veszély: P280 P305 + P351 + P338 P301 + P330 + P331 P303 + P361 + P353 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

7 2012. április 30. Oldal: 7/8 P310 P260 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Egyéb jelölési követelmények: biztonsági zárókupak mely megakadályozza, hogy gyeremekek kinyissák valamint tapintható figyelmeztetés a használati utasításra. Összetétel Nátrium-hidroxid min. 98,5%, Azonosító ES szám: , CAS szám: , EINECS szám További jelölések a terméken: Szállítása felfelé állítva. Egyébként az ADR alapján. A kupakot gyerekzárral kell ellátni. Újrahasznosítás szimbóluma. Forgalmazó feltüntetése. Mennyiség. 16. EGYÉB INFORMÁCIÓK: H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Szimbólum: C Maró hatású Oktatásokhoz való utasítás A dolgozók, kik a termékkel érintkezésbe kerülnek, szükséges, hogy oktatás keretében tájékoztatva legyenek a termék használatával, tárolásával kapcsolatban. Elsősegélynyújtás oktatásban részesüljenek és a szükséges teendőkről vészhelyzet esetén. A jogi személy vagy egyéni vállalkozó, ki a termékekkel kapcsolatba kerül, szükséges, hogy tudomást szerezzen ezen adatlap tartalmáról Az alkalmazás korlátozásai A termék szállítója a feltüntetett alkalmazáson kívüli használatért nem vállalja a felelősséget. A biztonsági leírás a terméket kémiai biztonsági és nem műszaki szempontból elemzi Műszaki információk: lásd 1.3. pont Adatforrás: Gyártási előírás. A termék gyártásához szükséges kémiai anyagok biztonsági adatlapja, melyet a szállítók és a RAVAK a.s. gyártó - szolgáltattak. NLP listák, ALDRICH, MERCK, FLUKA katalógusok. A besorolás az érvényes jogi normák, előírások és EU direktívák alapján történt. A biztonsági adatlap azokat az adatokat tartalmazza, amelyek a munka során a biztonsághoz és az egészségvédelemhez és a környezet védelméhez szükségesek. A megadott adatok az ismeretek és a tapasztalatok mai szintjének felelnek meg, és összhangban vannak a hatályos előírásokkal. Nem tekinthetők a termékre vonatkozó minőségi garanciának, sem a termék konkrét alkalmazásban történő használata garanciájának További információk: A felülvizsgálat én megtörtént a CLP előírásoknak megfelelően Felhasznált jogszabályokkal kapcsolatos információk: A biztonsági adatlapban összeállításánál a következő jogszabályokat vettük figyelembe: Munkavédelem: a évi CLXI. törvénnyel, a évi XI. törvénnyel és az évi CII. törvénnyel módosított évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Kémiai biztonság: a évi XXVI. törvénnyel módosított évi XXV. törvény a kémiai biztonságról. Hulladék:

8 2012. április 30. Oldal: 8/8 - a 38/2008. (X.3.) EüM rendelet, az 52/2007. (XI.30.) EüM, a 26/2007. (VI.7.) EüM, a 33/2004. (IV.26.) SzCsM, a 30/2003. (V.21.) EüM rendeletek a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról; az 58/2007. (XII.22.) EüM SZMM együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM SzCsM együttes rendelet módosításáról. - a évi XXIX. törvénnyel módosított évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról; 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről; a 195/2002. (IX.6.) kormányrendelettel módosított 94/2002. (V.5.) kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. Tűzvédelem: - az évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; - a 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet. - az 1907/2006. (REACH) EP rendelet. Egyéb: 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről és módosítása a 907/2006/EK. A felhasználó saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, és a termék felhasználásáról. Az adatlap nem jelenti bármilyen jogi kötelezettség vagy felelősség vállalását a bármilyen körülmények között történő használatból, illetve helytelen használatból adódó következményekért.

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap 1907/2006 számú EK szabályozás (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet szerint A készítés kelte: 2008. január 16. Felülvizsgálva: 2015. január 15. 1. * SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás

Részletesebben

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC

Elkerülendő anyagok: Nem ismert. Tárolási osztály: Kesztyű anyaga: gumi vagy PVC Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító Oldal: 1/7 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill lefolyótisztító és duguláselhárító 1.2. A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0187393 / 0128574 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint

A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint 1/9 BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályzás szerint Kovald Kft 1. SZAKASZ: Az /keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Megnevezés: 1.2. A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta

Finish All in 1 gépi mosogató tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0366974 / 8044120 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1907/2006/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia + Vanish prémium mosópor színes ruhákhoz Azonosítási szám: D8084146

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.

At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1. At Home Power 2in1 WC rúd Ocean Fresh Biztonsági adatlap A 453/2010 sz. (EK) Rendeletnek megfelelően Elkészítés dátuma: 03/05/2014 Változat: 1.0 1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint SZAKASZ 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Termék kódja : 114388E Az anyag/keverék felhasználása : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer Az anyag típusa

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin CREAMPEL Bőrápoló hidratálókrém 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: Felhasználási terület: Autóápolás és tisztítás során alkalmazható szer Gyártó forgalmazó megnevezése: PRIMATEC

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PROTUGAN 50 SC 1/7 PROTUGAN 50 SC BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint MAKHTESHIM-AGAN HUNGARY ZRT. 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PROTUGAN 50 SC

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG

Biztonsági adatlap PIRIMOR 50 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A10788A 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP

BIZTONSÁGI ADATLAP FOLPAN 50 WP 1/6 FOLPAN 50 WP BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: FOLPAN

Részletesebben

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat

I. felülvizsgálat: 2013.03.12. AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Fehér Virágok illat 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal 1.1. Termékazonosító AirWick Aeroszol 100% természetes hajtógázzal Azonosítási szám: D0309145

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol

Mortein Ultra - Légy- és szúnyogirtó aeroszol 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0066729 / 0062578 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben