Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban"

Átírás

1 Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége Február 27.

2 Jogszabály, hatálybalépés évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Március 15-től hatályos, a hatálybalépését követően a) keletkezett tényekre és jogviszonyokra, b) megtett jognyilatkozatokra kell alkalmazni évi CLXXVII. Törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptké.)

3 fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Fogalmak fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

4 Jótállás 248. Teljesítés 277. Hibás teljesítés, kellékszavatosság a szerződésszegések között /A. Felépítés Teljesítés 6:34. -6:41. Hibás teljesítés 6:157., 6:158. Kellékszavatosság 6: :167. Termékszavatosság 6: :170. Jótállás 6: :173. Kártérítési igény 6:174. Különös szabályok 6: :178.

5 Hibás teljesítés Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

6 Hibás teljesítés mentesülés jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, ha a hiba a jogosult által adott a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára; b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette.

7 Hibás teljesítés újptk elhagyja a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelésére vonatkozó szabályozást, mivel arra is irányadó, hogy ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felelt meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott követelményeknek, akkor a kötelezettel szemben a hibás teljesítés jogkövetkezményei alkalmazhatóak (kellékszavatosság, jótállás, kártérítés); egységes szabályban rögzíti, hogy a kellékszavatosság és a jótállás szabályai fogyasztó és vállalkozás szerződésében egyoldalúan kógensek

8 Kellékszavatosság igények Feltétel a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartozása, a) kijavítás, kicserélés kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményez b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

9 Kellékszavatosság igények Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. (4) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

10 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről Törekedni kell arra, hogy a kijavítás, kicserélés 15 napon belül megtörténjen. Új jogszabálytervezet: A vállalkozás köteles a kijavítást vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezni vagy mással elvégeztetni. A határidő eredménytelen elteltét követően a fogyasztó indokolás, valamint az áttéréssel a vállalkozásnak okozott költség megfizetése nélkül áttérhet más szavatossági jogra.

11 Jegyzőkönyv tartalma a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk (a továbbiakban: termék) megnevezése, vételára, a vásárlás időpontja, a hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény, a kifogás rendezésének módja.

12 Egyéb szabályok Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

13 Határidők, vélelmek kellékszavatosság - Változatlan: fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. - egy év alatt évül el (korábban hat hónap) - Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén két év alatt évül el, használt dolognál minimum egy év. (tartós használatra rendelt dolognál korábban 3 év megszűnik)

14 Határidők kellékszavatosság Ingatlan esetében 5 év A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

15 Költségviselés kellékszavatosság - A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet terhelik. - Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

16 Kötelezett gazdagodási igénye Ha a dolog kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a jogosult számára számottevő értéknövekedést eredményez, a kötelezett a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben e rendelkezést nem lehet alkalmazni. Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

17 Termékszavatosság Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

18 Termékszavatosság Gyártó: a termék előállítója és forgalmazója. Mentesül, ha bizonyítja, hogy a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

19 Termékszavatosság határidő A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

20 Legfontosabb változások jótállás A jótállás a kötelezettet a jótállási kötelezettséget keletkeztető szerződésben vagy jogszabályban, továbbá a szolgáltatásra vonatkozó reklámban foglalt feltételek szerint terheli. Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért.

21 Jótállás újptk nem tartalmaz külön rendelkezéseket a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekhez kapcsolódó jótállásra vonatkozóan; biztosítja, hogy a jótállási idő alatt az új tulajdonos is érvényesíthesse a jótállást; új rendelkezése, hogy ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapos jogvesztő határidőn belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt

22 Különös szabályok Ha a kötelezett valamely dolog vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására vállal kötelezettséget, a hibás teljesítésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a) a kicserélésen a munkával elérhető eredmény részben vagy egészben való újbóli teljesítését kell érteni; és b) a kijavítás vagy a szolgáltatás részben vagy egészben való újbóli teljesítése - a jogosult szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdekei figyelembevételével - a munkával elérhető eredmény létrehozásának az eredetileg vállalthoz képest eltérő módjával is megvalósulhat; az ebből eredő többletköltségek a kötelezettet terhelik.

23 Különös szabályok A kötelezett mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a jogosult által adott a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára; b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, és e körülményekre a kötelezett a jogosultat figyelmeztette.

24 Egyelőre változatlan jogszabályok - 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról - 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról - 249/2004. (VIII.27.) Kormányrendelet az egyes javítókarbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

25 Jótállás- Kormányrendeletekben található azonosságok - Semmis az a megállapodás, amely az adott rendeletben foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe az adott rendelet rendelkezései lépnek. - A gyártó/vállalkozó az adott rendeletben foglaltnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat. - A forgalmazó/vállalkozó köteles a fogyasztónak jótállási jegyet átadni. - A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, de a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

26 Jótállás időtartama tartós fogyasztási cikkek esetén egy év, amely a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadással kezdődik, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. újonnan épített lakások és lakóépületek esetén az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három év. a javító-karbantartó szolgáltatásoknál hat hónap, amely a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával kezdődik.

27 Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás - A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). - Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. - A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

28 Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás - A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. - A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását, a hiba okát és a javítás módját, a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, gépjármű esetében továbbá a kilométeróra állását,

29 Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

30 Tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás három munkanapos szabály: Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat arra, hogy a csere aránytalan többletköltséget okoz a kijavításhoz képest, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

31 Javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás - A rendelet hatálya azokra a javító-karbantartó szolgáltatásokra terjed ki, amelyek esetében a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magában foglaló díja a húszezer forintot meghaladja. - A vállalkozó a dolgot kijavításra elismervény ellenében köteles átvenni. 1. Lakás-karbantartási és -javítási szolgáltatások. 2. Háztartási gépek és készülékek javítása. 3. Barkács- és kerti szerszámok javítása.

32 Javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás 4. Személygépkocsik, motorkerékpárok karbantartása és javítása. 5. Audiovizuális, fotó-optikai és információfeldolgozási berendezések javítása. 6. Gyógyászati segédeszközök javítása. 7. Telefon- és telefax-berendezések javítása. 8. Hangszerek javítása. 9. Órák javítása.

33 Köszönöm a figyelmet!

34 A Budapesti Békéltető Testület szerepe a mikro-,kis- és középvállalkozások vitarendezésében

35 A Budapesti Békéltető Testület Immár 15 éve bizonyítja, hogy jelentős szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal békés alternatívája lehet a fogyasztói jogviták rendezésének. Az Fgytv. januári módosításának eredményeként a Magyarország területén lakó fogyasztók bármelyik ügyében eljárhat a Budapesti Békéltető Testület. Amennyiben tehát nem a fővárosban él, és egy vidéki kereskedőtől vásárolt, akkor is beadhatja kérelmét a Budapesti Békéltető Testülethez. Tagjait tekintve, valamennyien kiváló szakemberek, 30 jogász és más felsőfokú végzettséggel rendelkező szakapparátussal bír ban 3239 ügy érkezett a budapesti testülethez, ami országos viszonylatban több, mint az összes ügy harmada.

36

37 Mi az a békéltető testület? Az évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban törvény vagy Fgytv.) határozza meg a békéltető testület fogalmát. 18. (1) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 18. (2) A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

38 Ki lehet fogyasztó? július 29-től jelentős változás következett be a fogyasztó fogalmában. Erről a törvény 2. -a rendelkezik: a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

39 Megállapítható, hogy kibővült a fogyasztói kör: Fogyasztó jogvita esetén a bíróságok költséges és időigényes eljárása helyett az alábbiak is választhatják a békéltető testületek ingyenes és gyors vitarendezési módját: Civil szervezet, Egyházi jogi személy, Társasház Lakásszövetkezet, Mikro-,kis- és középvállalkozás

40 Amit az eljárásról tudni érdemes Az eljárás a fogyasztó kérelmére indul. A békéltető testület háromtagú tanácsban jár el az Ez alól a törvény csak annyiban ismer kivételt: Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, az eljárás lefolytatására egyedül eljáró testületi tagot jelöl ki. Ha azonban mindkét fél az általa az (1) bekezdés szerint jelölhető testületi tag megjelölésével azt kéri, a békéltető testület ebben az esetben is háromtagú tanácsban jár el. A békéltető testületi eljárás célja: Pártatlanság,» Ingyenesség,» Gyorsaság,» Hatékonyság,» Egyszerűség.

41 Tájékoztatási kötelezettség Az Fgytv. 26/A (1) bekezdése értelmében: A békéltető testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelő formában tájékoztatást adni a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét. Képviseleti jogosultság: A vállalkozás nevében eljáró ügyvezető aláírási címpéldánnyal köteles igazolni magát. Meghatalmazás esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni a meghatalmazást.

42 Az eljárás menete A törvény 30. (1) bekezdése értelmében: Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja. A (3) bekezdés szerint: Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul (1) A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy kiegészíthető, kivéve, ha az eljáró tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késedelemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az alávetésre hivatkozva a kérelem módosítása, illetőleg kiegészítése ellen tiltakozik. (2) Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. (

43 Az eljárás megszűntetése is, ha a kérelem A törvény (3) bekezdése értelmében: A tanács az eljárást megszünteti, ha a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja, b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, c) az eljárás folytatása lehetetlen, d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból ideértve azt az esetet megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható nincs szükség. (4) A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt. (5) A tanács az eljárást az annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

44 A békéltető testület döntése Az Fgytv. 32/A. arról rendelkezése értelmében: A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja. 33. (1) A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. A kötelezést tartalmazó határozatban rendelkezni kell az eljárás költségének összegéről és annak viseléséről. (4) A kötelezést tartalmazó határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint a határozat kézbesítését követő naptól számított tizenöt napos határidőt kell szabni. (5) A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat, illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb harminc napon belül meg kell küldeni a feleknek.

45 34. (1) A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. (2) A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól a (3), illetve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint. (3) 136 A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, b) a 18. (1) bekezdése alapján a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy c) a 29. (4) bekezdésében meghatározott okból a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

46 (4)A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a (3) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül akkor is kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes törvényszéktől, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak. (5) A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani. A testület e perben perbeli jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik. Fogyasztóvédelmi referens: Február elsejétől fogyasztóvédelmi referens alkalmazását írja elő a törvény, e kritérium beemelése a törvénybe azonban pusztán a legnagyobb kereskedelmi egységeket, a tárca számításai szerint 100- nál kevesebb vállalkozást érint. Az ilyen cégeknél keletkezik a legtöbb fogyasztóvédelmi probléma, ezért fontos a hatóságokkal egy közvetlen kapcsolattartó megléte.

47 Pozitív lista? Semmibe nem kerül felkerülni! A testület honlapján nyilvános, és mindenki számára hozzáférhető az ajánlások teljesítésének kapcsán az, hogy ki teljesít és ki nem. Az ajánlásokat teljesítők a honlapra felkerülnek, egy pozitív listán találják meg azokat a fogyasztók. Az ajánlást nem teljesítő, nem együttműködő vállalkozások a negatív listán szerepelnek. Honlap:

48 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

49 A fogyasztói panaszkezelés előírásai Dr. Kóródy Dávid "Együtt a fogyasztókért" - Fogyasztóvédelmi szakmai nap, Budapest, február 26.

50

51

52 Háttérjogszabályok A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

53 Előzetes tájékoztatási kötelezettség Ahhoz, hogy a fogyasztó panaszt tehessen, megfelelő információval kell rendelkeznie a vállalkozás elérhetőségeiről. Ezért a vállalkozásokat több irányú tájékoztatási kötelezettség is terheli!

54 Miről is kell pontosan tájékoztatást adni? I. Székhely

55 Miről is kell pontosan tájékoztatást adni? II. Panaszügyintézés helye (ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével) és módja

56 III. Levelezési cím

57 IV. Elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefonszám (ha a panaszokat ilyen módon is fogadja)

58 A tájékoztatás megadásának módja Üzlettel rendelkező vállalkozás esetében e tájékoztatásokat jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.

59 Mivel kapcsolatban tehet panaszt a fogyasztó? Rendkívül széles körben élhet panasszal: A vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan.

60 A panasz megtételének lehetséges módjai I. Szóban (személyesen, telefonon, egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával)

61 A panasz megtételének lehetséges módjai II. Írásban (bármilyen erre alkalmas módon)

62 A szóbeli panasz kezelésére vonatkozó előírások I. Azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell! Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges jegyzőkönyvet kell felvenni annak másolatát a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani

63 A szóbeli panasz kezelésére vonatkozó előírások II. I. Személyesen közölt szóbeli panasz helyszínen kell átadni II. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás által közölt szóbeli panasz meg kell küldeni legkésőbb a panasz írásbeli megválaszolásával egyidejűleg

64

65 A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei I. Fogyasztó neve, lakcíme Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja Panasz részletes leírása, fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben azonnal ki tudja vizsgálni a panaszt)

66 A jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei II. A jegyzőkönyvet felvevő személy és a fogyasztó aláírása (kivétel: a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz) A jegyzőkönyv felvételének helye és ideje A panasz egyedi azonosítószáma (csak a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén)

67 A jegyzőkönyvre vonatkozó további kötelezettség A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a panaszra adott válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságok kérésére bemutatni.

68 Az írásbeli panasz kezelésére vonatkozó előírások A vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni, és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben elutasítja a panaszt, úgy azt köteles megindokolni.

69 Tisztelt Fogyasztó! Ezúton tájékoztatom, hogy panaszát kivizsgáltuk és megállapítást nyert, miszerint mindenben a hatályos jogszabályoknak megfelelően jártunk el, panasza nem megalapozott! Üdvözlettel: Együtt sírunk-együtt nevetünk Bt.

70 A panasz elutasítása esetén a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség I. A vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

71 A panasz elutasítása esetén a vállalkozást terhelő tájékoztatási kötelezettség II. Meg kell adnia az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is.

72 Vásárlók Könyve

73 Kötelezettségek Jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni, a kereskedelmi hatóság (jegyző) által hitelesítetten. Az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszokat és javaslatokat tüntethetik fel benne a fogyasztók. A bejegyzés írásbeli panasznak minősül! (30 napon belüli érdemi válaszadás kötelezettség)

74 Kötelező tartalmi elemek Kereskedő neve, címe, székhelye, cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozó esetében nyilvántartási száma), használatba vétel időpontja. A jegyző hitelesítésének ténye (aláírás és bélyegzőlenyomat).

75 Megőrzési kötelezettség Az ellenőrzésre jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

76 Köszönöm a figyelmet!

77 Egyes tipikus fogyasztói problémák, panaszok civil tapasztalatok alapján Együtt a fogyasztókért Fogyasztóvédelmi rendezvény KKV-k számára Budapest február 27.

78 A fogyasztóvédelem szerepe a gazdaságban A fogyasztóvédelem általában a fogyasztók vállalkozásokkal szembeni kiszolgáltatottságát hivatott csökkenteni. Egyes fogyasztói rétegek (fiatalkorúak, idősek, fogyatékossággal élők) különösen kiszolgáltatottak. Számukra speciális többlet információk szükségesek. Különösen az egyéni és mikro vállalkozások sok esetben a fogyasztókkal azonos (alul)informáltsági helyzetben vannak. 78

79 Hozzájutás : Mindannyian fogyasztók vagyunk Alapvető fogyasztói jogok az egészséghez, biztonsághoz, (A veszélyes termékek, élelmiszerek tartalma stb.) információhoz, (A megfontolt választáshoz szükséges ismeretek, oktatás, tájékoztatás.) gazdasági érdek védelméhez (Alapvető szükségletek kielégítése, választás az áruk között, panaszrendezés, igényérvényesítés, kártérítés., stb..) Képviselethez (törvényhozás, végrehajtás, hatósági és más eljárások) A VÁLLAKOZÁSOKNAK A TEVÉKENYSÉGÜK SORÁN A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA EZEKET A JOGOKAT BIZTOSÍTANIUK KELL! 79

80 Árfeltüntetés problémája Fgytv. 14. (1) A fogyasztót [...] írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról. Fgytv. 14. (7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. Panaszok: Különösen szolgáltatás megrendelése esetén is az árban nem állapodnak meg egyértelműen. Pl. festés négyzetméter ára kevés, ha a felület nagysága nem meghatározott. Kiszáállási díj kérdése. Anyagköltség elszámolása. ÁFA! Számla vagy nyugtaadás. Kontárok. 80

81 Vásárlói panaszok nem megfelelő kezelése Valamennyi vásárlókkal kapcsolatban álló kereskedőnek, szolgáltatónak, árusnak (még a piacokon is) rendelkezni kell Vásárlók Könyvével, amit kérésre köteles átadni. A nyomtatványt a fogyasztó számára jól látható és hozzáférhető helyen kell elhelyezni, használható íróeszközről is a kereskedőnek kell gondoskodnia. Panaszok: Nincs vagy nem kapja meg a fogyasztó a vásárlók könyvét! 81

82 Jegyzőkönyv felvételének elmulasztása Ha a vásárlást követően a fogyasztó minőségi kifogást jelent be, akkor a forgalmazó erről köteles jegyzőkönyvet felvenni, másolatát a fogyasztónak át kell adni. Panaszok: jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, a fogyasztó igényéről legkésőbb három munkanapon belüli értesítés elmulasztása. 82

83 Minőségi kifogások rendezése A fogyasztók Ha hibás a termék: legfontosabb jogai A kötelezett csak olyan hibáért tartozik helytállni, amely a teljesítés időpontjában már megvolt. Fogyasztói szerződés esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 83

84 Eljárás hibás teljesítés esetén Elsősorban kijavítás vagy kicserélés, Másodsorban pedig vételár-leszállítása, vagy annak teljes visszatérítése. A fogyasztó az esetek többségében az elállási jogával kíván élni. 84

85 Szavatosság-Jótállás Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett

86 Szavatossági jog érvényesíthetősége Jelenleg: határidő: 2 év Bizonyítási kötelezettség a hiba kapcsán: első hat hónapban a vállalkozást, hátralévő másfél évben a fogyasztót terheli. Új Ptk március 15-től: 6:163 (2) Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Ingatlan :5 év 86

87 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 87

88 A fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzések tapasztalatai 2013 dr. Vincze Anikó Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság február

89 KIEMELT ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő-, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre 2

90 Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése A gyermekek tömegét hordozó játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése Járókák és bébikompok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése 3

91 FOGYASZTÓVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK A fogyasztói csoport szervezésének tilalmát kimondó rendelkezés megtartása Gazdasági reklámtevékenység átfogó ellenőrzése, különös tekintettel a koruk, szellemi vagy fizikai fogyatkozásuk, anyagi helyzetük miatt különösen kiszolgáltatott fogyasztókat megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése Elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata Gázmérők hitelesítési cseréjének vizsgálata 4

92 Mentes jelöléssel ellátott élelmiszerek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése Az élelmiszerek származási helyével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése Előrecsomagolt élelmiszerek nettó tömegének ellenőrzése Száraztészták laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése Elektronikus hírközlési szolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján A kéményseprő-ipari közszolgáltatást végző vállalkozások ügyfélszolgálatainak ellenőrzése Utazási szerződések megkötésénél alkalmazott általános szerződési feltételek ellenőrzése 5

93 PIACFELÜGYELETI VIZSGÁLATOK RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése kereskedelmi egységekben, webáruházakban A KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi és internetes forgalomból történő kivonásának ellenőrzése Festékek és lakkok illékony szerves vegyület tartalmának monitoring vizsgálata (mintavételi terv alapján) Játékok biztonságosságának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése (mintavételi terv alapján) Kisgyermekek (3 éven aluliak) számára készült gyermekkönyvek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése Játéklabdák és buborékfújók laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése 6

94 - Szempillaspirálok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése Napkollektorok piacfelügyeleti ellenőrzése A gyermekek és fiatalkorúak számára készített gördeszkák, mint sporteszközök laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése Gyermek lábbelik laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése Textiljátékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött ellenőrzése Mosószerek összes foszfortartalmának laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek mintavétellel egybekötött ellenőrzése Villamos kerti kisgépek piacfelügyeleti ellenőrzése 7

95 Lámpatestek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése Villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenőrzése Lézer pointerek mintavétellel egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése Mutatványos berendezések üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti ellenőrzése Villamos szerelési munkálatok során használt szerszámok mintavételezéssel egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése Villamossági készülékek teljesítményfogyasztásának készenléti állapotban történő mérése (mintavételi terv alapján) Karácsonyi szezonális villamossági termékek piacfelügyeleti ellenőrzése 8

96 LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK Kolbász és sütnivaló kolbász termékek vizsgálata Gyermekírószerek (aszfaltkréták, vízfestékek, radírok, stb.) vizsgálata Bőrrel érintkező bőrtárgyak vizsgálata Gyermek- és babaápolási kozmetikumok vizsgálata Játékbabák, lövedékes játékok és fürdőjátékok vizsgálata Dohánytermékek vizsgálata, a cigaretta főfüst kátrány, nikotin és szénmonoxid tartalmának ellenőrzésére irányulóan Dohánytermékek regisztrációja Virslik összehasonlító vizsgálata 9

97 A villamosenergia-, földgáz-, víziközmű-, távhő-, és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenőrzése a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatban összesen 2602 beadvány érkezett a területi felügyelőségekhez, és ebből 1042 igényelt érdemi intézkedést. A panaszok leggyakrabban a számlázással álltak összefüggésben (640), illetve jelentősnek mondható a számlaérthetőséggel kapcsolatos beadványok száma is (173). Földgázszolgáltatással összefüggésben összesen 2248 fogyasztói beadvány érkezett a felügyelőségekhez, és ebből 1005 igényelt érdemi intézkedést. A fogyasztók leggyakrabban a számlakövetelést (369) és a kikapcsolás (156) tényét kifogásolták. 10

98 Víziközmű-szolgáltatást érintően összesen 980 fogyasztói beadvány érkezett a területi felügyelőségekhez összesen, ezekből 521 igényelt érdemi intézkedést. A panaszok leggyakrabban az elszámolással (235), a számlázással (164) és a panaszkezeléssel (113) álltak összefüggésben. Távhőszolgáltatással kapcsolatban összesen 633 beadvány érkezett a területi felügyelőségekhez, és ebből 167 igényelt érdemi intézkedést. A panaszok leggyakrabban az elszámolással (118) és a költségmegosztással (196) álltak összefüggésben. 11

99 Szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézésének ellenőrzése, valamint fogyasztói igények érvényesítésére vonatkozó megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése 501 alkalommal vizsgálták a felügyelőségek munkatársai a fogyasztói kifogásokról felvett jegyzőkönyvek meglétét, valamint azok tartalmi elemeit, ennek keretében jogsértést 221 esetben tapasztaltak. A kifogások nagy része (159) abból adódott, hogy a kereskedők a fogyasztói kifogásról egyáltalán nem vettek fel jegyzőkönyvet. A jótállási jegy kiállításával kapcsolatos kereskedői gyakorlatokkal összefüggésben összesen 653 esetben folytattak ellenőrzést a felügyelőségek és 344 esetben, azaz minden második ügyben feltártak valamilyen szabálytalanságot. 12

100 A témavizsgálat keretén belül összesen 2061 esetben vizsgálták a felügyelőségek, hogy a vállalkozások által, a szavatossági, illetve a jótállási jogokkal kapcsolatban nyújtott tájékoztatások megfelelnek-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellenőrzése során 376 esetben állapítottak meg jogsértést. A kifogások legtöbbször az üzletben, illetve ügyfélszolgálaton kihelyezett minőségi kifogás intézésével kapcsolatos információk fogyasztót félrevezető tájékoztatásaiból adódtak (25%). 13

101 A szóban elhangzott tájékoztatások esetében az ellenőrzések ennél valamivel kisebb jogsértési gyakoriságot tártak fel, a kifogásolási arány ugyanis az ilyen kommunikációk tekintetében 18% lett. A vizsgált tájékoztatási formák közül a legalacsonyabb kifogásolási arányt a levélváltások során adott tájékoztatások ellenőrzése eredményezte, ezek vizsgálata mindössze az esetek 5%-ában járt jogsértés megállapításával. 14

102 Az ellenőrzések során az eljáró felügyelők által a leggyakrabban tapasztalt megtévesztő tájékoztatás az volt (170 kifogás), hogy a vállalkozás kikötötte, hogy hiba esetén a terméket csak a vásárlást követő három napon belül lehet hozzá visszavinni, azt követően már a szervizhez kell fordulni. Az ilyen tájékoztatások amiatt minősülnek megtévesztőnek, mivel az a cég, amely a terméket a fogyasztónak eladja, a szavatosság, illetve adott esetben a kötelező jótállás kötelezettjeként felel a hibás teljesítésért. 15

103 Hasonló nagyságrendben derült fény arra, hogy a vállalkozás a jogszabályban előírtnál rövidebb igényérvényesítési határidőről tájékoztatott (168 eset). Több ruházati árucikket forgalmazó üzlet például olyan tájékoztatást nyújtott, hogy ha a termékkel kapcsolatban hiba merülne fel, akkor a szavatosságnál alkalmazandó kétéves igényérvényesítési határidő helyett csak hat hónapon belül lehet visszavinni. Sőt egyes esetekben az is előfordult, hogy a vállalkozások a minőségi kifogás megtételére nyitva álló időt egy hétre vagy mindössze huszonnégy órára korlátozták. 16

104 - Az idei témavizsgálat keretében a felügyelőségek 53 esetben jellemzően fehérneműkkel, fürdőruhákkal, illetve ágylepedőkkel kapcsolatos tájékoztatások ellenőrzése kapcsán tapasztalták, hogy a vállalkozás higiéniai okra való hivatkozással abban az esetben is kizárta a termék cseréjét, ha egyébként minőségi hibáról volt szó. - Az ellenőrzött esetek közül összesen 48 esetben fordult az elő, hogy a vállalkozás tájékoztatásában egyes szavatossági, illetve jótállási jogokat kizárt, vagy nem biztosított. 17

105 36 alkalommal került kifogásolásra olyan tájékoztatás, amely szerint a jótállási igény érvényesítéséhez egyaránt szükséges a fizetéskor kapott blokk és a jótállási jegy megléte. Országosan 33 esetben állapítottak meg jogsértést amiatt a felügyelőségek, mert a vállalkozás a minőségi kifogás intézését a termék eredeti csomagolásának, illetve a doboz meglétéhez kötötte. Összesen 22 esetben derült arra fény, hogy a vállalkozás jogsértő módon egyes fogyasztói jogokat kizárt, illetve korlátozott akciós, vagy egy bizonyos értékhatár alatt kínált termékek esetében. 18

106 Ugyancsak 22 alkalommal amiatt állapítottak meg jogsértést a felügyelőségek, mert a vállalkozás az általa adott tájékoztatás szerint a kifogásolt termékre vonatkozó kötelező jótállást önkényesen megszüntette. A témavizsgálat 8 esetben tárt fel megtévesztő tájékoztatást a tekintetben, hogy a vállalkozás a jogszabályban foglaltaktól eltérve, a fogyasztó hátrányára szabta meg az igényérvényesítés során felmerülő költségek viselését. 19

107 Példa Ha a forgalmazó a szakvéleményt nem fogadja el, vagy nem tesz eleget bizonyítási kötelezettségének, a fogyasztó a Békéltető Testülethez fordulhat (a Testület díj ellenében max. 60 napon belül határoz és a panaszt, valamint a határozatot nyilvánosságra hozhatja). 20

108 A területi felügyelőségek munkatársai 1129 kereskedelmi egységben ellenőrizték a vásárlók könyvének meglétét. A témavizsgálat során 1223 vásárlók könyvébe tett fogyasztói bejegyzéssel kapcsolatban azt vizsgálták a felügyelők, hogy azokat a jogszabályban előírtaknak megfelelően intézték-e a vállalkozások, a 12%-os kifogásolási arány kedvező adatként értékelhető. 21

109 Az idegenforgalmi főszezonban végzett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységek ellenőrzése, különös tekintettel a rendezvényekre kitelepült egységekre A témavizsgálat ideje alatt összesen ellenőrzés történt, amelyek alkalmával vendéglátó-ipari egységet, 92 személytaxiszolgáltatót, valamint 68 esetben alkalmi rendezvényre kitelepült, többségében kézműves termékeket értékesítő kereskedőt vontak vizsgálat alá. A területi felügyelőségek összesen 533 esetben állapítottak meg valamilyen jogsértést, amely 32%-os kifogásolási arányt eredményezett. A vizsgálat során a vendéglátó egységekben összesen 506 esetben tártak fel szabálytalanságot a felügyelőségek, ami 33%-os kifogásolási arányt jelentett, míg a személytaxi-szolgáltatás ellenőrzése során 16 esetben állapítottak meg valamilyen mulasztást (17%). Az alkalmi rendezvényekre kitelepült nem vendéglátó-ipari egységek tekintetében 11 esetben történt jogsértés, ennek következtében a kifogásolási arány 16% volt. 22

110 Kiemelt figyelmet kapott a fiatalkorúak részére tiltott alkohol és/vagy dohányáru kiszolgálásának vizsgálata, különös tekintettel a fiatalkorúak egészségének védelme érdekében történt, a dohánytermékek értékesítésével kapcsolatos jogszabályi változásra. Ennek eredményeként üzletben került sor a fiatalkorúak kiszolgálásának ellenőrzésére, amelyből 239 esetben szolgálták ki a fiatalkorú vásárlót szeszes itallal és/vagy dohánytermékkel. 23

111 A személytaxi-szolgáltatás ellenőrzése során a felügyelők összesen 45 próbautazással egybekötött ellenőrzést végeztek, amelyek közül 10 esetben tártak fel jogsértést, így a kifogásolási arány 22% volt. Álló taxik ellenőrzésére 47 esetben került sor, amelyek közül 6 esetben észleltek a felügyelők valamilyen szabálytalanságot (13%). 24

112 A fogyasztói csoport szervezésének tilalmát kimondó rendelkezés megtartása A vizsgálat ideje alatt a felügyelőségek összesen 149 ellenőrzést folytattak le, melyek közül 45-öt kérelem alapján, 104-et pedig hivatalból végeztek el. Az eljárás alá vont vállalkozások többsége egyáltalán nem, vagy hiányosan teljesítette nyilatkozattételi kötelezettségét, továbbá a folyamatos cégjogi változások is nehezítették az egyes ügyek maradéktalan felderítését. A valószínűsíthetően fogyasztói csoport szervezésével foglalkozó cégek gyakorlatában rendszeresek a felügyelőségek számára nehezen feltárható polgári és társasági jogi szerződések (pl.: megbízások, cégek egybeolvadása), melyek feltehetőleg a jogszabályi tilalom kijátszására köttetnek. 25

113 - A felügyelőségek munkáját akadályozta továbbá az, hogy a lefolytatott helyszíni szemlék sem vezettek eredményre. A felügyelőségek számos esetben kezdeményeztek az illetékes cégbíróságnál törvényességi felügyeleti eljárást, miután egyes vizsgálatok folyamán kétség merült fel a cégek valós működésével kapcsolatban. Mind a hivatalból, mind a kérelemre ellenőrzött vállalkozások székhelye szinte kivétel nélkül a Főváros vagy Pest megye területén található címmel van bejegyezve, s más megyék területén legfeljebb nem bejelentett irodákat működtettek. A témavizsgálat negatív tapasztalatait értékelve megállapítható, hogy kiemelkedő fontosságú a fogyasztók akár többféle csatornán keresztül való tájékoztatása, figyelemfelhívása azzal kapcsolatban, hogy mit is takar ténylegesen a fogyasztói csoport konstrukciója. 26

114 Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítési tevékenység ellenőrzése A témavizsgálat során a területi felügyelőségek 173 árubemutatón végeztek hatósági ellenőrzést, amelyből 118 esetben tártak fel valamilyen jogsértést, így a kifogásolási arány 68%-os volt. A témavizsgálat során 155 esetben vizsgálták a felügyelőségek munkatársai, hogy a szórólapon, illetve a meghívón feltüntetettek (ajándékok, programok) megvalósultak-e a termékbemutató során, s ezek mindössze 15%-ánál tért el a tájékoztatás a termékbemutatón tapasztaltaktól. 27

115 A felügyelőségeknek összesen 76 alkalommal nyílt lehetőségük a bemutatásra került termékek próbavásárlására vagy próbarendelésére. A vállalkozások 10 esetben mulasztották el nyugtaadási kötelezettségüket, 11 esetben egyáltalán nem, 18 esetben pedig csak részben tettek eleget az azonosításukhoz szükséges adatokhoz és az elállási joghoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségüknek. Összesen 27 jótállási jegy ellenőrzésére került sor, amelyből mindössze 1 db dokumentum nem felelt meg tartalmilag a jogszabályban előírt követelményeknek. 28

116 A felügyelőségek minden második vizsgált árubemutatón (91 db) állapítottak meg valamilyen tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző magatartást. E tekintetben a kifogásolási arány 53%- os volt. A bemutatók alkalmával összesen 122 esetben tapasztalták a megtévesztő állítás megvalósulásának tényét vagy a fogyasztók számára lényeges információ elhallgatását. Az ellenőrzés tárgyát képezte a vállalkozások által alkalmazott, a szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételek áttanulmányozása azon vállalkozások kiszűrése érdekében, amelyek tisztességtelen, jogszabályba ütköző, illetve fogyasztóvédelmi szempontból aggályos szerződéses kikötéseket alkalmaznak. Az NFH egy árubemutatók tartásával foglalkozó vállalkozással szemben indított közérdekű pert a vállalkozás által alkalmazott általános szerződési feltételek miatt. 29

117 A termékbemutatókkal kapcsolatban különösen az alábbi feketelistás magatartások merülhetnek fel: A fogyasztó azonnali döntéshozatalra késztetése céljából annak valótlan állítása, hogy az áru csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre, vagy bizonyos feltételek mellett csak nagyon korlátozott ideig áll rendelkezésre. Annak valótlan állítása, hogy az áru alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására. Olyan hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni, vagy meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt vagy egyéb előnyhöz jutni, miközben valójában nincs ilyen nyeremény, illetve előny, vagy a nyeremény, illetve egyéb előny érvényesítése, illetve igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött. 30

118 Elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre A vizsgálat teljes ideje alatt a felügyelőségek összesen 185 webáruházat ellenőriztek, melyek közül 85 már a korábbi évek során is vizsgált és kifogásolt webshop volt. Az ellenőrzött webáruházak közül 129 esetében tártak fel a felügyelőségek valamilyen jogsértést, amely 70%-os kifogásolási arányt eredményezett. 31

119 Elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a kuponos értékesítésre A felügyelők által ellenőrzött webáruházak közül 8 esetben fordult az elő, hogy hiányzott a honlapról a szolgáltató megnevezése és az is, hogy milyen cégformában folytatja kereskedelmi tevékenységét. A szolgáltató székhelye, telephelye, illetve lakcíme 13 webáruházban nem volt kiírva, míg 29 esetben mulasztották el feltüntetni a szolgáltatók a cégjegyzékszámot, egyéni vállalkozói nyilvántartási számot. A szolgáltató beazonosítására vonatkozó adatok körében a legnagyobb arányban (38%) a vállalkozásokat, illetve vállalkozókat nyilvántartásba vevő cégbíróság vagy jegyző megnevezésének feltüntetése hiányzott. Az elektronikus szerződéskötés lépései 16 webáruházban egyáltalán nem, 15 esetben pedig hiányosan kerültek fel a honlapra. 32

120 A vizsgált honlapok közül 9 webáruházban nem, vagy hiányosan kerültek feltüntetésre a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai, a termékek ellenértékéről történő tájékoztatás pedig 23 esetben nem volt megfelelő. 20 esetben került sor jogsértést megállapítására amiatt, mert a szolgáltatók a honlapon nem tüntették fel a termék kiszállításának határidejét. További 16 webshop oldalán nem volt megtalálható információ a fizetési módokra vonatkozóan. 14 honlap semmilyen információt nem tett közzé a szállításról, további 25 esetében pedig hiányos volt az erre vonatkozó tájékoztatás. 33

121 Az ellenőrzött 185 szolgáltató közül 20 egyáltalán nem informált az elállási joggal kapcsolatban, amely mintegy 11%-os jogsértési gyakoriságot jelent. A felügyelőségek összesen 42 honlapot kifogásoltak amiatt, mert a szolgáltató azon nem adott tájékoztatást arról, hogy az elállási jog indokolás nélkül gyakorolható, 33 vállalkozás esetében pedig az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő feltüntetésének hiánya okán állapítottak meg jogsértést. A jogszabályi előírások szerint a nyolc munkanapos elállási határidő a termék átadásának napjától, míg szolgáltatásnyújtás esetében a szerződéskötéstől számítódik. Az erre vonatkozó tájékoztatás elmaradása, illetve annak nem megfelelő volta miatt a vizsgált szolgáltatók közül 30 vállalkozás esett kifogásolás alá. 34

122 71 szolgáltató mulasztotta el honlapján annak feltüntetését, hogy írásban történő elállás esetében elfogadottnak kell azt is tekinteni, ha a fogyasztó a határidő utolsó napján jelzi elállási szándékát. A felügyelőségek 40 szolgáltató ellenőrzése során tártak fel szabálytalanságot amiatt, mert a webáruház honlapján nem szerepelt tájékoztatás a tekintetben, hogy ha a fogyasztó elállással él, a vállalkozásnak a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül kell visszatérítenie. A szolgáltatók ezzel közel azonos mértékben mulasztották el honlapjukon közzétenni az arra vonatkozó információkat, hogy elálláskor a vállalkozás követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárainak megtérítését, továbbá hogy a fogyasztót csak a termék visszaküldésének költségei terhelik. 35

123 A felügyelőségek az ellenőrzések során 62 szolgáltató vonatkozásában tártak fel jogsértést annak kapcsán, hogy a webáruház honlapján a fogyasztót megillető elállási joggal kapcsolatban megtévesztő tájékoztatást adott. Az ilyen megtévesztő tájékoztatások közül a leggyakoribb 24 szolgáltató esetében - az volt, hogy a webáruház arról informált, hogy a fogyasztó az elállási jogot csak akkor érvényesítheti, ha a terméket eredeti dobozában, a csomagolással együtt küldi vissza. 36

124 A felügyelőségek összesen 36 webáruházból rendeltek terméket próbavásárlás keretében, és 33 esetben tártak fel jogsértést. A próbavásárolt 28 darab jótállásköteles termék közül 9 esetében egyáltalán nem adtak át jótállási jegyet, 14 jótállási jegy pedig tartalmi hiányosság vagy megtévesztő tájékoztatás miatt került kifogásolásra. 37

125 Általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás átfogó vizsgálata A vizsgálat során a felügyelőségek összesen 5301 üzletet ellenőriztek, melynek során 2320 alkalommal állapítottak meg kifogást, amely 44%-os kifogásolási arányt jelent. 38

126 Leggyakoribb hiányosságok: Ártájékoztatás hiánya, meg nem felelése (nettó ár, X Ft + ÁFA, tól-ig) Valótlan tájékoztatás az eladási árról, egységárról, kedvezményes árról Többletszámolás 39

127 Termékbiztonsági vizsgálatok Műszaki termékek 2013-ban 105 műszaki terméktípusnál történt mintavétel. Kiemelkedő számban vizsgáltuk a díszvilágítási füzéreket, különféle lámpatesteket, háztartási készülékeket, lézeres mutatópálcákat, szénmonoxid érzékelőket, amely termékköröknél a többi tagállam is számos nem biztonságos terméket talált. A vizsgálati eredményeket a következő diagram szemlélteti: 40

128 Műszaki termékek Vizsgálati eredmények megoszlása Vizsgálat, vagy eljárás alatt lévő terméktípusok száma 35 Nem biztonságos terméktípusok száma (súlyos kockázatú) 60 Nem biztonságos terméktípusok száma (közepes v. nagy kockázatú) 3 Megfelelő terméktípusok száma

129 Könnyűipari termékek Vizsgálati eredmények megoszlása Nem biztonságos terméktípusok száma (súlyos kockázatú) 63 Nem biztonságos terméktípusok száma (nagy v. közepes kockázatú) 7 Megfelelő terméktípusok száma

130 A nem biztonságos terméktípusoknál a legtöbb esetben a fulladás/fojtás-, a baleset-veszély, illetve az egészségkárosító hatás indokolta az intézkedést. A területi felügyelőségek által szemrevételezéssel megvizsgált csecsemő- és kisgyermek ruházati termékek száma 111 db volt, amelyeknél súlyos kockázatot jelentő hiányosság került megállapításra. 43

131 Vegyipari és egyéb termékek Vizsgálati eredmények megoszlása Nem megfelelő (minőségi kifogás vagy nincs kockázat), hiányosság pótlására kötelezett termék 29 ) Nem biztonságos terméktípusok száma 0 Megfelelő terméktípusok száma

132 Reklamációs vizsgálatok A Piacfelügyeleti Főosztály szolgáltatási tevékenység keretében végzi a reklamációs fogyasztási termékek minőségvizsgálatát. A szavatossági ügyek intézésével kapcsolatosan 2013-ben 551 megkeresés érkezett ) szakvélemény készítése céljából. A vizsgált termékek körét az alábbi táblázat részletezi: Bőripari termékek (lábbeli, táska, bőrkabát) 443 db Textilipari termékek (felsőruházati cikkek) 108 db 45

133 Csecsemő és kisgyermek ruházati termékek laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése A felügyelőségek 91 csecsemő- és kisgyermekruházati terméket forgalmazó üzletet vontak vizsgálat alá, és azok 78%-ában (71 üzletben) találtak veszélyes terméket. Az ellenőrzés során 32 fajta gyermekruha ) mintavételére került sor. A mintavételezett termékek 97%-ánál (31 db) állapítottak meg valamilyen címkézési hiányosságot. Vámriasztás alapján 198 db fulladásveszélyes gyermekruha vámkezelését tiltottuk meg. 46

134 A kereskedelmi forgalomban megtalálható villamossági termékek mintavétellel egybekötött ellenőrzése A témavizsgálat során összesen 77 fajta termékből történt mintavétel, amelyek közül 36 termék esetén került megállapításra, hogy azok súlyos kockázatot jelentenek a felhasználók számára, míg 1-1 termék nagy ill. közepes kockázatot jelentett. A nem megfelelő termékeknél áramütésveszély, égési sérülés-veszély indokolta a korlátozó intézkedések meghozatalát. 47

135 A KPIR rendszerben található veszélyes termékek kereskedelmi és internetes forgalomból történő kivonásának ellenőrzése és a RAPEX riasztás keretében érkező termékek keresése kereskedelmi egységekben, webáruházakban A fővárosi/megyei felügyelőségek összesen 2970 kereskedelmi egységben végeztek ellenőrzést, amelyek közöl 267 egységben találtak korábban már letiltott, illetve RAPEX riasztásban szereplő terméket. Az ellenőrzés során összesen 392-féle (3602 db) veszélyes terméket találtak a felügyelőségek munkatársai, amelyek termékfajtánkénti megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. 48

136 KPIR-ben megtalált veszélyes termékek megoszlása (féle) ) Textil Műszaki Játék Cipő 49

137 Rapex rendszer Magyarország 2013-ban összesen 276 riasztást küldött a rendszerbe, amelyből 267 súlyosan veszélyes, 4 db közepes, illetve nagy kockázatú termék volt, míg 5 bejelentést információként ) továbbítottunk. 50

138 ) 51

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban

Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Szavatosság-jótállás, fogyasztói szerződések változó szabályai az új Ptk-ban Dr. Kispál Edit Budapesti Békéltető Testület 2014. március 28. Jogszabály, hatálybalépés - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika

A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai. 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A webáruházak fogyasztóvédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai 2013. március 6. dr. Fehér Mónika A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELLENŐRZÉSI GYAKORLATA A hatóság 2004 óta évről-évre, visszatérő rendszerességgel

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai

A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A panaszkezelés, panaszügyintézés legfontosabb előírásai A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a hozzá beérkező fogyasztói panaszok alapján azzal szembesült, hogy bizonyos esetekben a fogyasztók

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai

A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai A webáruházak vizsgálatának fogyasztóvédelmi tapasztalatai dr. Fehér Mónika 2015. március 19. ALAPVETÉS A jelenlegi jogszabályi háttér ÚJDONSÁGOK 1. Egységesítés 2. Hosszabb elállási határidő 3. A vételár

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2013. október 10-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van?

Kihez forduljunk, ha a megvásárolt termékkel kapcsolatban minőségi kifogásunk van? Fogyasztói jogok hibás termék esetén Minden ember életében előfordul, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére olyan terméket vásárol meg, melyről utóbb kiderül, hogy hibás vagy nem felel meg szerződésben

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR)

DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS SUB-CONTRACTOR) HU / JÓTÁLLÁSI JEGY MODEL NAME (Termék megnevezése és típusszáma) SERIAL NO. (Gyártási száma) DATE OF PURCHASE (Vásárlás napja) DATE OF PUTTING THE PRODUCT IN OPERATION (IF IT IS MADE BY SAMSUNG OR ITS

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók és távhıszolgáltatók ügyfélszolgálatának, panaszkezelésének vizsgálata Budapest, 2014. június NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI

Részletesebben

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról

28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet. a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. -ában, a magánnyugdíjról és

Részletesebben

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató

OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER. Használati útmutató OV BLUE- / GIRL- / BOYPLAYER Használati útmutató 1. ÜZEMBE HELYEZÉS Ez a játékgép tölthető elemekkel működik. Óvatosan helyezze be az elemeket az elemtartóba, és töltse a készüléket 12 órán át az első

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, ennek időtartama alatt a felelősség alól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató

SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató SZABADHAJDÚ NONPROFIT Kft. szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OV 3 WINNER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 OV-3WINNER Termék jellemzők ELEMMEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS Elemek behelyezése Távolítsa el a készülék hátulján található elemtartó fedelet és helyezze be a tölthető elemeket.

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A szerződés nyelve: Magyar A Tutto Bici Kft. kerékpárok, kapcsolódó termékek és felszerelések, illetve sportruházati termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (továbbiakban: FNYSZ) biztosítja, hogy a tag és csatlakozott munkáltató (továbbiakban: Ügyfél) az FNYSZ magatartására, tevékenységére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mediwel Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Törpe u. 8.; továbbiakban: Mediwel

Részletesebben

AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6.

AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA. Kecskemét, 2014. november 6. AZ E-KERESKEDELEM FOGYASZTÓVÉDELMI ASPEKTUSAI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEI ÉVI VÁLTOZÁSAIRA Kecskemét, 2014. november 6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új PTK.)

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK 2 A SZERZŐDÉS A szerződés: két vagy több

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Az ORIENT- WEB Bt. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 22249746-2-05, cégjegyzékszám: 05-06-015666, cégjegyzéket vezető bíróság:

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF )

AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF ) AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF ) (H A T Á L Y O S : 2015. április 1-jétől) 1. ALAPFOGALMAK 1.1. Eladó Cégnév: Amrita Yoga Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus kereskedelmi tevékenység jogszerűségének ellenőrzése, különös tekintettel a veszélyes termékek és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrésére Budapest, 2012.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzata

Panaszkezelési szabályzata PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Üzletszabályzat 3. sz. melléklete AZ EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési szabályzata V2.0 Az igazgatói utasítás hatályba

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások

Webáruház nyitás és üzemeltetés törvényi előírások és szabályozások törvényi előírások és szabályozások 2011 Ez a kiadvány szabadon másolható és terjeszthető a forrás () megjelölésével. Bevezető helyett... rögtön tisztázzunk egy tévhitet: Az e-kereskedelemben történő értékesítés

Részletesebben

A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata

A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata A közszolgáltatók panaszkezelése és ügyfélszolgálata 1. Az Fgytv. szabályai a közszolgáltatók által működtetett ügyfélszolgálatok vonatkozásában A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás a

Részletesebben

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 24-TŐL A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint

Részletesebben

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató

OV-MAXIPLAYER 2. Használati útmutató OV-MAXIPLAYER 2 Használati útmutató 1.1: Funkció gombok A gombok rövid áttekintése: D Irányító gomb A gomb Megerősítés gomb B gomb Speciális funkciók gomb AV kimenet TV-hez történő csatlakoztatás Fülhallgató

Részletesebben

Építési jog 2014.04.25. A kivitelezési Szerződés A jótállás és a szavatosság

Építési jog 2014.04.25. A kivitelezési Szerződés A jótállás és a szavatosság Építési jog Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék dr. Lőrincz Éva A kivitelezési Szerződés A jótállás és a szavatosság A tervezési és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

A pénzügyi-biztosítási jogviták hazai és határon átnyúló alternatív vitarendezése

A pénzügyi-biztosítási jogviták hazai és határon átnyúló alternatív vitarendezése A pénzügyi-biztosítási jogviták hazai és határon átnyúló alternatív vitarendezése Budapesti Békéltető Testület 2010. november 19. Budapest A pénzügyi-biztosítási jogviták alternatív rendezésének jogi alapja

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig)

Panaszkezelési szabályzat. (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) Panaszkezelési szabályzat (érvényes 2014. november 1-től visszavonásig) 1 Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Panaszkezelési szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 1. Bevezetés Jelen Panaszkezelési

Részletesebben

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET MAGYAR IDEGENFORGALMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014. június 3-tól A Magyar Idegenforgalmi és Területfejlesztési Közhasznú Egyesület nevű civil szervezet

Részletesebben

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt. székhely: 2161 Csomád, Szent István u 5. levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 91. email cím: info@mokshacsepp.hu Panaszkezelésre a következő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) Webáruház adatai:http://webshop.szoftvertrade.hu/ (www.szoftvertrade.hu) Szállító adatai: Cégnév: Szoftver Trade Kft. (továbbiakban: Szállító) Székhely:

Részletesebben

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015.

TÁVHŐ Üzletág. Panaszkezelés 2015. TÁVHŐ Üzletág 2015. Panaszügyek kezelése Panaszügyek kezelése A felhasználó a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszával, észrevételeivel a szolgáltató kijelölt ügyfélszolgálati irodáihoz, telefonos ügyfélszolgálatához,

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi ZRt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2013. január 1-től 1 Jogszabályi hivatkozások: 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről

01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről MetLife Biztosító Zrt. 01/01/2013. számú Vezérigazgatói Utasítás A panaszügyek kezeléséről Hatályba lépés időpontja: 2013. január 04. Kibocsátó: Bartók János vezérigazgató Készítette: Harkácsi Gábor, compliance

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Eventus boilies használatának feltételeit az alábbiak szerint: www.shopbojli.hu A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem

Összeállította: Sallai András. Fogyasztóvédelem Összeállította: Sallai András Fogyasztóvédelem A fogyasztóvédelem szereplői Állam Szabályozás Finanszírozás Ellenőrzés Jogok Ha a termék megfelel CE jelölést kap CE jelöléssel kell ellátni az EU-ban a

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek

Jó Közérzet Központ Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ online áruházában (www.jokozerzetkozpont.hu/shop) leadott megrendeléssel Ön a Jó Közérzet Központ Kft. vásárlója lesz. Kérjük,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Lajvér Biztosítási Alkusz Kft. (7121 Szálka, Petőfi Sándor utca 25., adószám: 10621710-1-17, Cg.: 17-09-001296) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Internetjogi változások 2014.

Internetjogi változások 2014. Dr. Keisz Nikolett Dr. Krausz Miklós Dr. Garai Zsófia ügyvéd Dr. Rácz József ügyvéd Dr. Pál Zoltán ügyvédjelölt Net-jog Internetjogi Tanácsadó Iroda Internetjogi változások 2014. Összefoglaló 2014. jelentős

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BARANYACREDIT ZRT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. január 1-től Góg Gábor Igazgatóság elnöke Tartalomjegyzék Preambulum 3 1. A panasz 3 2. A panaszos 3 3. A panaszügyintézést ellátó személy meghatározása

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Az IBG Alkusz Kft. (7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 2., adószám: 11546252-1-14, Cg.: 14-09- 306272; Számlasz.: 17000019-11482130) az Ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Somogy Megyei Civil Információs Centrum Civil Hírlevél 2014. évi 14. szám

Somogy Megyei Civil Információs Centrum Civil Hírlevél 2014. évi 14. szám ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi- és Jogvédő Egyesület CIVIL INFORMÁCIÓS CENTRUM IRODÁJA HU 7400 Kaposvár, Csokonai u. 1. 3/5. (Együd Kulturális Központ) Székhely: HU 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 23/A. Telefon:

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Bevezető PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ProfitSYSTEM Üzletág A Profit Holding Hungary Zrt. (székhely:, cégjegyzékszám: 02-10-060382, adószám: 23867778-2-02 a továbbiakban: Szolgáltató) az MNB elnökének a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

ÁSZF. Általános tudnivalók:

ÁSZF. Általános tudnivalók: ÁSZF Az Általános Szolgáltatási Feltételek Magenta patron és tonerwebáruház mint szolgáltató ( Szolgáltató ) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, továbbá

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu Determination Laboratory Consulting Kft. Adószám: 11708379-2-02 Cg.: 02-09-075186 Baranya H-7771 Palkonya Fő utca 109. www.d-lab.hu info@d-lab.hu Mobitel: +36 30 445 8932 Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az elektronikus hírközlési szolgáltatók ellenőrzéséről Budapest, 2012. november N E M Z E T I F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I H A T Ó S Á G S Z O L G Á L T A T Á S - E L L E NŐ R

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Krízis-Megoldás Kft PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kelt Budapesten, 2013. június 10. napján Porpáczy Tamás ügyvezető 1 Krízis-Megoldás Kft Jelen szabályzat a Krízis-Megoldás Kft működésével kapcsolatos panaszügyek

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki.

Panaszkezelési eljárásunkat az 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről hatályos rendelkezéseinek alkalmazásával alakítottuk ki. Tisztelt Ügyfeleink! A Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. a szolgáltatásait jelenleg több mint 110 település önkormányzata és több mint 150 ezer fős lakossága, valamint a hozzájuk tartozó intézményhálózat

Részletesebben