Art. változások évközi és 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Art. változások 2009. évközi és 2010."

Átírás

1 Art. változások évközi és dr. Kovács Ferenc APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási fıosztály osztályvezetı E-beszámoló május évi XCVI. törvény Hatálybalépés: május 1-je 1 után benyújtott beszámolók esetében, függetlenül a mérlegfordulónaptól Kormányzati portálon keresztül Cégszolgálat részére (NEM APEH-nek nek!!!) Nem lehet szkennelni!! (PDF formátum használata) Elektronikus őrlapot kell csatolni a beszámolóhoz, melyet a Cégszolgálat továbbít az APEH-nek 1

2 E-beszámoló Az e-beszámoló e részei: Beszámoló (Mérleg, Eredménykimutatás,, Kiegészítı melléklet, Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat, Könyvvizsgálói jelentés) Költségtérítés befizetését igazoló MÁK igazolás Elektronikus őrlap (09EB) Beszámoló megküldésére jogosult: Art. 7. szerinti képviselı Ha nem küldik meg az e-beszámolót: e cégszolgálat értesítésétıl számított 30 napon belül 15 napos hiánypótlásra szólítja fel. Ha ez eredménytelen: 60 napig adószám felfüggesztés. Ha ez is eredménytelen: Kezdeményezi a cég megszőntnek nyilvánítását. Art. változások I. félévbıl június évi XXXVIII. törvény Rendezett munkaügyi kapcsolatok Munkáltatói bejelentési kötelezettségüket elmulasztó adózók adatainak közzététele az interneten június 1. utáni ellenırzések következményeként Mulasztási bírság alóli mentesülés, mérséklés lehet, ha határidın túl, de az ellenırzésig megtörtént a bejelentés, vagy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. 2

3 Art évi változások július évi XXXV. törvény Telefonon is lehet meghatározott ügyeket intézni. Bejelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatás kérés Folyószámla ügyek, átvezetés Bevallással kapcsolatos tájékoztatás Megbízólevél hitelességének ellenırzése Közösségi adószám hitelességének ellenırzése Regisztráció szükséges: 09UK30. Telefonszám: Art évi változások II. félév július évi LXXVII. törvény Tartozásátvállalás szabályainak változása Közbeszerzéses kifizetések miatti adóigazolás tartalmának módosítása (a szeptember 30. után keletkezett tartozásokat nem kell figyelembe venni) június 30-ig lesz hatályban Ellenırzési határidık változása: állami garancia beváltásához kapcsolódó: 90 nap. Központosított: 120 nap. Jogkövetkezmények a munkáltatónál 3

4 Art évi változások II. félév július /2009. (VII. 10.) AB határozat Mérsékelni lehet a magánszemély (egyéni vállalkozó) járuléktartozását július évi LXXXI. törvény Elvi lehetıség az önkormányzati adóhatóságoknál az elektronikus ügyintézésre augusztus évi XLVIII. törvény Önkormányzati elıvásárlási jog adóhatósági ingatlanárverés esetén ( normál és elektronikus árverésnél is) Art évi változások II. félév szeptember évi XXXI. törvény, évi XXXV. törvény és évi LI. törvény Adóterhet nem viselı járandóságot folyósító szerv adatszolgáltatása ása Zálogjogi szabályok változása miatt végrehajtási szabálymódosítás Kötelezı ellenırzés csıdeljárás indulásakor. Ellenırzési határidı rövidülések október évi LVI. törvény Ket.. módosítás miatti jogszabályváltozások Ket.. és Art. viszonya kismértékben változik 4

5 Art évi változások II. félév október évi LVI. törvény Határidıszámítás marad naptári napokban Felsorolás, mely Ket.. szabályokat nem kell alkalmazni Adóhatóság nem kötelezhetı más szervtıl adatbekérésre november évi LXXXV. törvény Pénzforgalmi szabályok változása miatt fogalompontosítások Pénzforgalmi számlanyitási kötelezettség elıírása bekerül az Art.-ba Art évi változások évi LXXVII. törvény - Helyi iparőzési adó 2010-es adóévtıl évi bevallás és befizetés még közvetlenül az önkormányzatokhoz elsı elıleg is A A 2009-ig tartó idıszak elévülése 2011-ben lezárul (tehát akár 2 évre is lerövidülhet az általános 5 éves elévülés) 5

6 Art évi változások évi LXXVII. törvény - Helyi iparőzési adó Bejelentés: 15 napon belül, ideiglenes tevékenység esetén a megkezdés elıtt Bevallás 1 db összesen. Befizetés 1 számlára (de külön számla a bírságra, pótlékra stb.) Felosztás: APEH feladata 30 napon belül + 5 nap utalás. Utána kamatfizetés Kevesebbet fizet: arányosít. Többet fizet: nem utal többet Art évi változások évi LXXVII. törvény - Helyi iparőzési adó Önellenırzés miatt lehet önkormányzati visszafizetési kötelezettség. 30 nap. Utána Kincstáron keresztül. Ha másik önkormányzatot megilleti a pénz: APEH megelılegezi Elıleg összegét a határidı letelte elıtti napon elılegként átutalja az APEH az önkormányzatoknak Nettó pótlékszámítás nem alkalmazható. Késedelmi-, önellenırzési pótlék önkormányzatonként. 6

7 Art évi változások évi LXXVII. törvény - Helyi iparőzési adó Helyi rendeletet meg kell küldeni az APEH-nak Ideiglenes iparőzési tevékenység miatti ellenırzés: önkormányzatoknál. Fizetési könnyítés, adómérséklés Csıd-,, felszámolási, végelszámolási eljárásban a helyi iparőzési adó tekintetében az APEH jár el. Végrehajtás foganatosítója az állami adóhatóság Art évi változások évi LXXVII. törvény - Helyi iparőzési adó Önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása Naptári évtıl eltérı üzleti évő adózók Átmeneti rendelkezések 7

8 Art évi változások évi LXXVII. törvény - Egyéb Ingatlannal rendelkezı társaságok bejelentési kötelezettsége a társasági adóbevallást követı 90 napon belül. Nyilatkozni kell a külföldi tag részesedésének elidegenítésérıl. Az adatokat az adóhatóság az interneten közzéteszi Bevallási, adatszolgáltatási szabályváltozások a munkaadói, munkavállalói, vállalkozói járulék kapcsán (helyette munkaerıpiaci járulék) Art évi változások évi LXXVII. törvény - Egyéb Havi adó- és járulékbevallásban adat a külföldi illetıségőnek kifizetett összegrıl Adóbírság: elsı alkalommal 20%, amennyiben minısített adózóról van szó TV üzemben tartási pótdíj is adónak minısül Felszámolás, végelszámolás alatt nem lehet 09Ny nyilatkozatot beadni. 8

9 Art évi változások évi LXXVIII. törvény - Egyes nagy értékő vagyontárgyakat terhelı adó SZJA, TAO, EVA bevallásban vagy külön bevallásban Február 25., május 20., május % eltérés lehet a bevallás adataitól, ekkor nincs jogkövetkezmény ADÓÉVRE történik a bevallás. Befizetés: elsı rész a bevallással egyidejőleg, második rész: szeptember 30. Art évi további változások Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes adótörvények módosításáról szóló évi CX. törvény Elsıdlegesen az Áfatv.. módosításai miatt változik az Art. Kötelezı a közösségi adószám közösségen belüli szolgáltatásnyújtás esetén is, errıl is kell összesítı nyilatkozatot adni Interneten közzéteszi az APEH a székhely, telephely adatokat is 9

10 Art évi további változások Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését ét célzó egyes adótörvények módosításáról szóló évi CX. törvény (2.) Behajtási jogsegély szabályváltozások. Jogorvoslati kérelem a külföldi tagállamban. Pontos felsorolás az adókról Összesítı nyilatkozat kizárólag elektronikus úton. Ekkor az adózónak egyéb adóbevallását is elektronikus úton kell teljesítenie Magyar adóalany más EU országban történı ÁFA visszatéríttetésének szabályai változtak. Art. új 8. számú mellékletében. Elektronikus eljárás. Köztartozásmentes adózói adatbázis felhasználási lehetıségeinek kiegészítése Art évi további változások Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. törvény Központosított ellenırzés, célzott kiválasztási rendszer a VPOP-nál is NYENYI várható megszőnése miatt a 08-as bevallás adattartalma kiegészül Vagyonadó: ha a vagyoni értékő jog jogosítottja nem fizet, a tulajdonosnak kell fizetni, az adóhatóság errıl határozatot hoz. 10

11 Art évi további változások Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggı törvénymódosításokról szóló évi CXVI. törvény (2.) Helyi iparőzési adóval kapcsolatos pontosítások Elektronikus irat: kétszer próbálja meg kézbesíteni az adóhatóság, csak utána lehet kézbesítettnek tekinteni Elkésett fellebbezés nem utasítható el, felügyeleti intézkedés iránti kérelemnek kell tekinteni Art évi további változások Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrıl szóló évi CXV. törvény Egyszerősödik az egyéni vállalkozás indítása. Nem engedély, bejelentés. Azonnali bejegyzés. Elektronikus úton. Egyéni vállalkozó szüneteltetheti tevékenységét Egyéni cég egy új kvázi cégforma. Tao., Számviteli tv. hatálya alá fog tartozni 11

12 Art évi további várható változások A A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. törvény START kártya érvényessége felsıfokú végzettségő pályakezdı esetén 1 év Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat Akkor is közzéteszi a feketefoglalkoztató adatait az interneten az adóhatóság, ha a rá kiszabott büntetést befizeti Art évi további várható változások A A bőnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggı törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat Adótanácsadói, adószakértıi, okleveles adószakértıi regisztráció csak büntetlen elıélettel A A Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi. törvény hatálybalépésérıl és végrehajtásáról szóló törvényjavaslat Állandó meghatalmazás: nincs elektronikus nyilvántartás 12

13 Art évi további várható változások Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történı adatszolgáltatásról szóló törvényjavaslat Bejelentkezési szabályok pontosítása Az egyszerősített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat Megszőnik az AM könyv Telefonos vagy elektronikus bejelentés 08-as bevalláson adatközlés Köszönöm a figyelmet! 13

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

Az Art személyi hatálya

Az Art személyi hatálya Adózás rendje Területi hatály 1. Székhellyel, telephellyel rendelkezı gazdasági tevékenységet folytató jogi személy 2. Lakóhellyel rendelkezı magánszemély 3. Vagyonnal rendelkezı vagy bevételt elérı magánszemély,

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Társasági adó változásai 2009. és 2010.

Társasági adó változásai 2009. és 2010. Társasági adó változásai 2009. és 2010. Legutóbb módosította: 2008. évi LXXXI. törvény az egyes adó- és járuléktörvények módosításáról (Módtv.) 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet

2009. évi XXXV. törvény. Elsı rész. Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások. I. Fejezet 2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról Elsı rész Az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintı módosítások I. Fejezet Az általános forgalmi

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ 2010 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro 2010 1 Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az adóeljárás változásai 2012. Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Az adóeljárás változásai 2012 Dr. Kovács Ferenc Elnökhelyettesi tanácsadó Nemzeti Adó- és Vámhivatal Art. hatásköre bővült: a vámigazgatási eljárások közül a vámazonosító szám megállapítására főszabályként

Részletesebben

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0

ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0 H IV A T A L (A) Nemzeti Adóés Vámhivatal 1365A Átvevő kódja ÁFA BEVALLÁS (BEVALLÁS, ADATSZOLGÁLTATÁS) Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Postára adás dátuma 2 0 Beérkezés

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai

Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az adó- és járuléktörvények 2010 évi változásai Az Országgyűlés ebben az évben két alkalommal fogadott el törvénycsomagot, melyekkel véglegesítették a 2010 évtől érvényes adózási szabályokat. Először 2009.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY. Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI REGIONÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY Hasznos ismeretek mikro- és kisvállalkozások számára A kiadványt készítette a Komárom-Esztergom Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggı más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTİ

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2009. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz Jogszabályi háttér Kitöltési útmutató a 1401-es számú bevallási nyomtatványhoz - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) - A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 1429. számú bevalláshoz, valamint a 1429-A jelű adatszolgáltatáshoz Az éves társasági adónak, illetve a hitelintézeti járadék összegének, az energiaellátók jövedelemadójának, továbbá

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben