JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről december

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2009. Témaszám: 943 Vizsgálat-azonosító szám: V0436 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Zöldréti Attila főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Vörös Mária osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Józsa Ferencné számvevő Temesváry Miklós számvevő tanácsos Kapronczai Gabriella számvevő tanácsos, főtanácsadó Uram Ferenc számvevő tanácsos Oláh Róbert számvevő tanácsos A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működésének ellenőrzéséről (2006) Jelentés a költségvetést megillető áfabevételek realizálásának ellenőrzéséről (2007) Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (2007) Jelentés a Pénzügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről (2008) Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (2008) Jelentés a költségvetést megillető játékadó beszedési rendszerének ellenőrzése (2008) sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK Az APEH ellenőrzési tevékenysége Az ellenőrzések tervezési rendszere Kockázatkezelés és ellenőrzésre kiválasztás rendszere Az ellenőrzési tevékenység eredményessége Az APEH hátralékkezelési tevékenysége A hátralékállomány nyilvántartása Hátralékkezelés Hátralékállomány alakulása A beszedett hátralékok alakulása Törölt hátralékok alakulása Az APEH hatósági tevékenysége Az APEH feladatainak, létszámának és szervezeti felépítésének változásai Feladat- és létszámbővülések Szervezeti struktúra 52 MELLÉKLETEK 1. sz. Észrevétel 2. sz. Tanúsítványok 3. sz. VIES rendszer adatainak kockázati tényezőnkénti felhasználhatóságának korlátjai 4. sz. Az APEH feladatainak változása között 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE áfa Áfa tv. 1 Áfa tv. 2 APEH, Hivatal APEH SZTADI APEH tv. Art. ATAR ÁSZ Bizottság Btk. CAJF rendszer Ctv. Csőd tv. EU KAIG PM SZF szja SzMSz Takarnet VIES VIR VHK projekt VHR Általános forgalmi adó Az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. tv. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. tv. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal APEH Számítástechnikai és Adóelszámolási Intézete Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló évi LXV. tv. (hatályon kívül helyezve: január 1.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. Adattárház rendszer Állami Számvevőszék Európai Bizottság A Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. Centralizált adó- és járulék-folyószámla rendszer A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. tv. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. tv. Európai Unió Kiemelt Adózók Igazgatósága Pénzügyminisztérium Szerencsejáték Felügyelet személyi jövedelemadó Szervezeti és Működési Szabályzat Térképen Alapuló Kataszteri Rendszer Value Added Tax Information Exchange System / Hozzáadott érték-adó információ csere rendszer Vezetői Információs Rendszer Végrehajtás Korszerűsítése projekt Hátralékkezelési és Végrehajtási Rendszer 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Adócsalás Adókülönbözet Adómorál Adórés Adós Adótartozás Adóteljesítmény Adatok gyűjtését célzó ellenőrzés Adatpiac Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti adócsalást követ el. (Forrás: Btk (1) bek.) A bevallott (bejelentett), bevallani (bejelenteni) elmulasztott vagy a bevallás (bejelentés) alapján kivetett, kiszabott és az adóhatóság által utólag megállapított adó, költségvetési támogatás különbözete, vagy a büntető bíróság által jogerősen megállapított adóbevétel csökkenés, illetőleg a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. (Forrás: Art pont) Az embereknek az adózáshoz, illetve az adóztatáshoz fűződő viszonyát jelenti, vagyis hogy milyen hajlandóságot mutatnak az adó megfizetésére. Az adott adózási rendszerből adódó elméleti adóbevétel (tehát, ha mindenki pontosan megfizetné az adóját) és a ténylegesen befolyó adóbevétel közötti különbség. Ez egy becsült összeg. Az az adóalany, amely tartozását az esedékességkor nem tudta, vagy előre láthatóan nem tudja kiegyenlíteni; ill. a vámtartozás megfizetésére köteles bármely személy. (Forrás: Art és a Tanács október 12-i 2913/92 EGK rendelet 4. cikk. 12. pont) Az esedékességkor meg nem fizetett adó és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás. (Forrás: Art (4) bek.) Az adózó bruttó módon számított (költségvetési támogatással, adókedvezménnyel, adómentességgel növelt) öszszes, elévülési időn belüli adókötelezettségének egy évre vetített átlaga, amelyben az általános forgalmi adó esetében a fizetendő, továbbá az előzetesen felszámított és levonható általános forgalmi adó értékei közül a nagyobb abszolút értéket kell figyelembe venni. Az adóhatóság az adózónál a helyszínen gyűjt olyan előzetes információkat, melyeket később az utólagos ellenőrzésnél bizonyítékként használhat fel, tehát bevallások utólagos ellenőrzését alapozza meg. Ilyen típusú ellenőrzés: a nyugta- és számlaadási kötelezettség ellenőrzése próbavásárlással, a leltárellenőrzés, a be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának az ellenőrzése, bejelentett tények, adatok, körülmények valódiságának ellenőrzése. Olyan adattárház, amely egyetlen témakörre, konkrét alkalmazási területre fókuszál, és általában a felhasználók egy szűkebb csoportját szolgálja ki: pl. egy-egy régió igényeit, a központi adatraktár illetve más régiók felhasz- 5

8 Adattárház Csalás Csődeljárás Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés Egyéni vállalkozó Ellenőrzés fajtái Ellenőrzési irányelv Ellenőrzési portfólió Felszámolási eljárás Felügyeleti intézkedés nálói számára alrendszerként tárol adatokat. Az adatpiacok nagyfokú rugalmasságot tesznek lehetővé, mivel az egyes területek lehetőségeihez igazíthatók. Egy szervezet történeti adatainak fő tárhelye. Az adatait a szervezetben található más informatikai rendszerektől veszi át. Célja, hogy a döntéstámogató rendszereket, a vezetői információs rendszereket lássa el adatokkal. Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el. (Forrás: Btk (1) bek.) Olyan eljárás, amelynek során az adós a csőd-egyezség megkötése érdekében fizetési haladékot kezdeményez, illetve csődegyezség megkötésére tesz kísérletet. (Forrás: Csődtv. 1. (2) bek.) A jogszabályok az adózók számára a bevallási és befizetési kötelezettség mellett különböző egyéb kötelezettségek teljesítését is előírják, az Art. önállóan nevesített ellenőrzési fajtaként határozza meg ezek vizsgálatát. Ezen ellenőrzés keretében elsősorban a bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra, a különböző nyilvántartások vezetésére, a bizonylatok kiállítására, megőrzésére, a könyvvezetésre vonatkozó előírások betartásának vizsgálatára kerül sor. Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemély. (Forrás: Szja tv pont) Bevallások vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített ellenőrzést is), az állami garancia beváltásához kapcsolódó, az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, valamint az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó ellenőrzések. Az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg az adóbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza az adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak felhasználását. Az ellenőrzési irányelv tartalmazza az adott év kiemelt vizsgálati céljait, az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait. Az ellenőrzések ellenőrzési típusonkénti összetétele. A portfólióban az APEH meghatározza, hogy a revizori kapacitásának hány százalékát rendeli az egyes ellenőrzési típusokhoz. Olyan eljárás, amelynek célja, hogy fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők meghatározott módon kielégítést nyerjenek. (Forrás: Csődtv. 1. (3) bek.) Az általános jogorvoslati eljárás (II. fokú határozat, peres 6

9 Harmadik ország területe Inkasszó Kockázatkezelés Közösségen belüli szolgáltatásnyújtás Közösségen belüli termékbeszerzés Közösségen belüli termékértékesítés eljárások) mellett az adózók igénybe vehetik a felügyeleti intézkedési kérelem (mint rendkívüli jogorvoslat) lehetőségét is. Ez alapján az elsőfokú határozatok vonatkozásában a Központi Hivatal, a másodfokú határozatok vonatkozásában az APEH elnöke, illetve ismételt kérelem esetén a pénzügyminiszter jár el. A felsoroltak kérelemre, vagy hivatalból felügyeleti intézkedést kell, hogy tegyenek, ha az ügyben eljárt adóhatóság határozata, önálló fellebbezéssel megtámadható végzése (intézkedése) jogszabálysértő, vagy a határozat, az önálló fellebbezéssel megtámadható végzés meghozatalára (intézkedésre) jogszabálysértő módon nem került sor. Olyan terület, amely kívül esik az Európai Közösség területén. (Forrás: Áfa tv pont, Áfa tv (3) bek.) Azonnali beszedési megbízás. (Forrás: évi XXXVIII. tv. 18/C (3) bek.) Meghatározott kockázati tényezők figyelembevétele az adóalanyok ellenőrzésre kiválasztása során. Bármely szolgáltatásnyújtás, amely a 77/388/EGK irányelv 28 (b) cikkének C, D, E és F része alá tartozik. Ingó vagyon felett tulajdonosi rendelkezési jog megszerzése a 77/388/EGK irányelv 28 (a) cikkének (3) bekezdése szerint. A termék felett a tulajdonosként való rendelkezés olyan megszerzése, függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást akár az értékesítő, akár a beszerző vagy - bármelyikük javára - más végzi, amelyben a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor a Közösség más tagállamában van, mint ahol az a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt. (Forrás: Áfa tv (1) bek.) Bármely termékértékesítés, amelyet a 77/388/EGK irányelv 22. cikke (6) bekezdésének (b) pontjában megjelölt összesítő bevallásban fel kell tüntetni. Közösségen belüli ügylet Közösségen belüli termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, valamint a Közösségen belüli termékbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel.(lásd előző két fogalom) Körhintacsalás Azt a folyamatot jelenti, amikor az uniós tagországok között szállított áruk után az adóalanyok jogtalanul igényelnek vissza áfát úgy, hogy a csaló cégek köröztetik a termékeket a tagországok között, és be nem fizetett áfát igényelnek vissza. Megtérülési mutató A beszedett hátralék és az összes hátralék hányadosa Mulasztási bírság A bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, vagy hiányosan teljesítő adózó részére megállapított fizetési kötelezettség. (Forrás: Art (1) bek. a) pont) Működő adóalanyok A teljes adóalanyi kör a technikai megszűnt és véglegesen megszűnt adóalanyok kivételével. 7

10 Nem önálló tevékenységet folytató magánszemély Önálló tevékenységet folytató magánszemély Számlagyár Végelszámolás VIES Aki munkaviszonyban folytat tevékenységet, európai parlamenti, országgyűlési, helyi önkormányzati képviselői tevékenységet, a társas vállalkozás magánszemély tagja, akinek személyes közreműködéséért kapott juttatást a társas vállalkozás költségei között számolják el. Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatás. (Forrás: Szja tv.16. ) Szolgáltatás, illetve tényleges áruforgalom nélkül olyan számla kiállítása, amely alapján áfa igényelhető vissza. Olyan eljárás, amelynek során a nem fizetésképtelen gazdálkodó szervezet a jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezőit kielégíti. (Forrás: Ctv. 94. ) Hozzáadott érték-adó információ csere rendszer / a közösségi adószámok érvényességére vonatkozó információk és a negyedéves forgalmi adatok tagállamok közötti áramlását biztosító szabványosított és ezért az egész EU-ban egységes üzenettovábbító hálózat. (Forrás: Bizottság okt. 29-i 1925/2004. EK rendelet) 8

11 JELENTÉS az APEH által kialakított ellenőrzési portfólió és kockázatkezelési rendszer célszerűségének és eredményességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH, Hivatal) feladata az adók és járulékok, és az illetékek (továbbiakban: adók) beszedése, az adóvisszaigénylések, illetve adó-visszatérítések pénzügyi rendezése, valamint mindezek nyilvántartása, ellenőrzése, a kintlévőségek behajtása. Jogállását, szervezetét, feladatait és eljárási szabályait, területi szervezeteinek illetékességét a vizsgált időszakban az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló évi LXV. tv., az adózás rendéről szóló évi XCII. törvény, illetve január 1-jétől a 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet rögzíti. Működésének irányítását és felügyeletét a pénzügyminiszter gyakorolja. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik az adópolitika előkészítése, az adóból származó költségvetési bevételi előirányzatok megtervezése és azok beszedésének felügyelete. A miniszter az államháztartásért való felelőssége körében irányítja az APEH tevékenységét, amely a jogszabályi előírások betartása mellett felelős az adópolitika végrehajtásáért 1. Az adópolitika következetlenségekre visszavezethetően gyakoriak az adózást érintő jogszabályi változások, a strukturális átalakításokat nem előzik meg hatástanulmányok, a többletfeladatot és a Hivatal egyes működési feltételeit megállapító döntések előkészítetlenek. Mindezek együttesen hatással vannak nemcsak a gazdaságban végbemenő reálfolyamatokra és ezen keresztül az adóalanyok jogkövető magatartására, hanem a Hivatal feladatvégrehajtásának hatékonyságára és eredményességére is. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági válság következtében felerősödött társadalmi és gazdasági problémák a Hivatal szintjén jelentkeznek. Ezek megoldása azonban miután az APEH végrehajtó szerepkörű szervezet nem tartozik a hatáskörébe. A költségvetésnek bevételkiesése származik az adóelkerülésekből. A nemzetközi viszonylatban magasnak minősíthető hazai adóterhelés növeli az adóalanyok adóelkerülési kockázatvállalási hajlandóságát. Az APEH feladata az adók beszedése mellett az adóalanyok jogkövető magatartásra késztetése. Ennek eszköze az ellenőrzés, amelynek eredményességét alapvetően meghatározza az el /2006 (VII. 28.) Korm. rendelet a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről 9

12 BEVEZETÉS lenőrzésre kiválasztáshoz alkalmazott kockázati tényezők köre és azok értékei, továbbá az ellenőrzések lefolytatásának szakszerűsége. Az Art.-ban 2 rögzített főbb ellenőrzési típusok: a bevallások utólagos vizsgálata (ezen belüli altípusok: legnagyobb adóteljesítményűek ellenőrzése, vagyonosodási, bevallás kiegészítése alapján elrendelt, azonnali, átalakuló és megszűnő vállalkozások, valamint kiutalás előtti ellenőrzések), egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzések, adatok gyűjtését célzó ellenőrzések, ellenőrzéssel lezárt időszakra vonatkozó ismételt ellenőrzések. A Hivatal a stratégiájában és az ellenőrzési irányelveiben megfogalmazott célok megvalósításához tervezési eszközként alkalmazza az ellenőrzési portfóliót, amelyben ellenőrzési típusonként határozza meg a prioritásokat és rendeli hozzá a revizori kapacitást. Az ellenőrzés a január december 31. közötti időszakot foglalja magában, figyelemmel kísérve a helyszíni ellenőrzés lezárásáig bekövetkezett változásokat. Az APEH a vizsgált időszakban 11 főbb jogcímen szedett be adókat, járulékokat és illetékeket. Ezek a következők: társasági adó, személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, egyszerűsített vállalkozási adó, játékadó, társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, munkavállalói járulék, egészségügyi hozzájárulás, magánnyugdíj pénztári tagok befizetései, illetékek. Az Art.-on kívül egyéb jogszabályok 83 jogcímen írnak elő adóbeszedési és ellenőrzési feladatokat. Ezek az adók módjára behajtandó tartozások, és ezeknek csak egy része jelent költségvetési bevételt. Az ellenőrzési portfólió ellenőrzési típusonkénti tervezett arányszámai a vizsgált időszakban a következők szerint alakultak: 2 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 10

13 BEVEZETÉS 1. számú táblázat Az ellenőrzési típusok arányszámainak százalékos alakulása Megnevezés Bevallások utólagos ellenőrzése 62,4% 66,4% 61,9% Ebből: legnagyobb adóteljesítményűek 15,0% 9,6% 10,0% vagyongyarapodási 1,5% 22,6% 10,7% bevallás kiegészítése alapján elrendelt 0,1% 0,1% 0,1% átalakuló, megszünő válalkozások 15,0% 13,5% 12,7% kiutalás előtti 20,0% 10,0% 8,3% Állami garancia beváltásához kapcsolódó 0,1% 0,1% 0,1% Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló 27,0% 25,2% 29,4% Adatok gyűjtését célzó 10,0% 8,0% 8,4% Lezárt időszakra vonatkozó ismételt 0,5% 0,3% 0,2% Egyéb Art.-on kivüli ellenőrzések Forrás: ellenőrzési irányelvek Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) az állami költségvetés végrehajtásának ellenőrzése keretében minden évben vizsgálja a bevételi előirányzatok teljesítését, az előirányzatoktól való eltérés okait, és minősíti a bevételek elszámolásának megbízhatóságát, ezért ellenőrzésünk nem terjedt ki az előirányzatok tervezésére és teljesítések alakulásának értékelésére, de figyelembe vettük az ellenőrzések megállapításait. Az APEH által beszedett adó- és adójellegű bevételek 2005-ről 2008-ra összesen 40,8%-kal növekedtek. A bevétel növekedésének mintegy 51%-a az szja és a társadalombiztosítási bevételek növekedéséből származott (1. számú diagram). A 2008 végén kezdődő nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság hatása várhatóan csak a 2009 évi összesített adatokban mutatkozik meg. A I. félévére vonatkozó adatok nem teljes körűek és a jelentés csak tájékoztatás céljából tartalmazza. Az APEH által beszedett nettó bevételek főbb adónemenkénti alakulása ,0 1. számú diagram 8 000,0 Mrd Ft 6 000, , ,0 0, Összesen* 6 631, , , ,8 Tb járulék 2 272, , , ,6 Áfa 1 785, , , ,1 Szja** 1 437, , , ,7 Társasági adó 430,0 468,7 510,8 487,5 Forrás: 1. számú tanúsítvány *A évi adatok magukban foglalják az illetékeket és a magánnyugfíj pénztári bevételeket is ** Az önkormányzatokat megillető szja részt is tartalmazza. 11

14 BEVEZETÉS Az APEH által beszedett három legnagyobb összegű adó- és járulékbevétel közül az szja-bevételek növekedése a bérfejlesztéseken felül az adózási feltételeket, járulék mértékeket érintő jogszabályi változásokra vezethető vissza ban folytatódott a kedvezmények érvényesíthetőségének szigorítása. Az adózás rendjét érintő módosítások, valamint számos adót érintő változás (pl. az adómértékek változása, kedvezmények csökkenése) hatására a bevétel 2006-ban közel 10%-kal haladta meg a évit ben az egyik legjelentősebb módosítás a személyi jövedelemadó mértékét érintette, valamint az összevont jövedelem részét képezi január 1-jétől a nyugdíj-jövedelem szeptemberében (kamatjövedelem 20%-os adója, a természetbeni juttatások), illetve 2007 januárjától (munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások adómértékének 44%-ról 54%-ra emelése) bevezetett intézkedések hozzájárultak a költségvetés bevételeinek növekedéséhez. Az általános forgalmi adó (továbbiakban: áfa) esetében a növekedési ütem előző évekhez viszonyított mérséklődését okozta egyrészt az adókulcsok évi változása (a 25%-os adókulcs 20%-ra való csökkentése és a 15%-os adókulcs megszüntetése), másrészt, hogy 2007-ben az export tevékenység (2006. évi ,3 Mrd Ft-ról 2007-ben ,2 Mrd Ft-ra) és a beruházások miatt a vállalkozások áfa-visszaigénylései (2006. évi 498,6 Mrd Ft-tól 2007-ben 512,0 Mrd Ft-ra) 3 nőttek. A társadalombiztosítási járulék bevételek növekedéséhez 2006-ban hozzájárult a fizetési kötelezettség felső határának, továbbá szeptember 1-jétől a biztosítottat érintő egészségbiztosítási járulék mértékének 4%-ról 6%-ra emelése, amelynek hatása a évi bevételekre is áthúzódott. A magánszemélyek egészségbiztosítási járulékának mértéke január 1-jétől további 1%- ponttal növekedett. Az adóbevételek növekedéséhez a felsoroltakon felül hozzájárult az adóalanyok számának mintegy 5%-os emelkedése is (2. számú diagram). 3 Forrás: APEH Világa

15 BEVEZETÉS 2. számú diagram Működő adóalanyok számának alakulása db Jogi személyiségű gazd.társaság I. félév Jogi személyiség nélküli gazd.társaság Egyéni vállalkozások Önálló tevékenységet folytató magánszem Forrás: 2. számú tanúsítvány A személyi jövedelemadót (továbbiakban: szja) bevallók száma a vizsgált időszakban összesen 4,4%-kal (a évi főről évre főre) növekedett. A működő adóalanyok száma 28,3%-kal (a évi db-ról évre db-ra) emelkedett. Ezen belül növekedés az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek (147,8%), valamint a jogi személyiségű gazdasági társaságok (25,8%) számában következett be. Emelkedett a technikai (20,3%), illetve véglegesen (23,1%) megszűnt, továbbá a felszámolás, végelszámolás és csődeljárás alatt álló (40,1%) adóalanyok aránya is, de számukat tekintve ezek a növekedések ( adóalany) az adóalanyok összes számához viszonyítva nem érték el az 1%-ot. A vizsgált időszakban a Hivatal kiadásai 2005-ről 2008-ra közel 77%-kal növekedtek. Az egyes évek adatai azonban egymással nem összehasonlíthatók, mivel mind a feladatai, mind a létszáma a vizsgált időszakban folyamatosan bővültek. Ezekkel összefüggésben módosította szervezeti felépítését: 2007-ben a szervezetébe integrálódtak az illetékhivatalok és a Szerencsejáték Felügyelet (továbbiakban: SZF), továbbá a megyei igazgatóságok összevonásával regionális szervezetet alakított ki. Létszáma 3673 fővel nőtt, ebből 1456 fő az integrációval került a Hivatalhoz. Bevételei 40%-kal nőttek (2. számú táblázat), nem mutatható ki azonban, hogy a növekményhez milyen mértékben járultak hozzá az adómértékek változásai és milyen mértékben az APEH intézkedései. 2. számú táblázat Az APEH kiadásainak alakulása között Megnevezés Elszámolt költségvetési kiadás (Mrd Ft) 68,2 84,6 106,5 120,7 Költségvetési bevételek (Mrd Ft) 6 631, , , ,8 Forrás: APEH Világa, 1. számú tanúsítvány 13

16 BEVEZETÉS Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az APEH hogyan alakította ki az ellenőrzési portfólióját, hasznosította-e az adatszolgáltatóktól kapott, illetve a belső adatokat, információkat, továbbá az egyes ellenőrzési típusok esetében milyen kockázati tényezőket vesz figyelembe az adóalanyok ellenőrzésre kiválasztása során; hátralékkezelésre kialakított eljárásrendje eredményes-e, a hátralékok nyilvántartási rendszerei, az alkalmazott informatikai rendszerei, valamint a beszedésre tett intézkedései hozzájárultak-e a hátralékállomány minél teljesebb körű beszedéséhez; humánerőforrás-elosztási gyakorlata segítette-e a feladatok eredményes ellátását; hasznosította-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait, javaslatait. Az ellenőrzés szempontrendszerét előtanulmánnyal alapoztuk meg. Az ellenőrzéshez a teljesítményellenőrzés módszerét alkalmaztuk, az értékelés alapját képező teljesítmény-kritériumokat az ellenőrzöttek bevonásával alakítottuk ki. A kritériumok alapján mutatószámokat képeztünk, amelyek értékeit a tanúsítványokban bekért adatok alapján határoztuk meg. A minőségi mutatók alakulásához kérdőíveket állítottuk össze, valamint a helyszíni ellenőrzés keretében további dokumentumokat kértünk be. Ellenőrzésünk során figyelembe vettük az EU tagállamok számvevőszékei képviselőiből álló, nemzetközi pénzügyi csalások elleni küzdelem céljából kialakított ún. áfa-munkacsoport közös, illetve párhuzamos ellenőrzéseinek tapasztalatait és ajánlásait. Figyelmet fordítottunk arra, hogy a Hivatal hogyan veszi figyelembe kockázati tényezőként az ellenőrzések végrehajtását segítő és az EU által kialakított Hozzáadott érték-adó információ csere rendszerből (továbbiakban: VIES) nyerhető információkat és adatokat. Az ÁSZ korábbi ellenőrzéseiben megfogalmazott javaslatokra a vizsgált szervezetek által tett intézkedéseket utóellenőrzések keretében vizsgáltuk. Az utóellenőrzések megállapításait az adott témakörök értékelése során fogalmaztuk meg. A helyszíni ellenőrzésbe bevont szervezetek: Pénzügyminisztérium (továbbiakban: PM), az APEH központja, valamennyi regionális igazgatósága. Az ellenőrzésre az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. tv. 2. (4) bekezdése alapján kerül sor. A jelentést egyeztetésre megküldtük a pénzügyminiszternek. Válaszlevelét az 1. számú melléklet tartalmazza. 14

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az APEH a középtávú stratégiáiban megfogalmazott célok figyelembevételével alakította ki az éves ellenőrzési irányelveket. Ezekben célként fogalmazta meg pl. az adóelkerülés elleni eredményesebb fellépést, a költségvetési bevételek minél teljesebb körű beszedését, a hatósági munka színvonalának emelését, az adókötelezettségek teljesítését elősegítő szolgáltatások fejlesztését. Az éves irányelvekben a Hivatal meghatározta az adóhatósági jelenlét főbb irányait, vagyis azokat az adózói köröket, amelyekre az adott évi ellenőrzései elsődlegesen irányulnak, valamint a kiemelten kezelendő kockázati szempontokat, amelyeket elemzésekkel, értékelésekkel megalapozott. Az éves irányelvekben megfogalmazott célkitűzések teljesülését a Hivatal nem mérte, illetve nem értékelte, hogy az egyes évek eredményei milyen mértékben járultak hozzá az ellenőrzési stratégiájában kitűzött célok megvalósításához. A vizsgált időszakra vonatkozó középtávú stratégiáiban célként fogalmazta meg az adóalanyok jogkövető magatartásának, azaz az adórés alakulásának figyelemmel kisérését, miközben az arra ható tényezők nem mindegyike kapcsolódik adóhatósági feladatellátáshoz. Az adórés kialakulását alapvetően két fő tényező befolyásolja: az adóztató rendszer eredményessége és az adózási fegyelem. Az adómorál javulása a tényleges adóbevételek növekedését jelenti, anélkül, hogy megváltozna az adó mértéke. Ez a vizsgált időszakban folyamatosan változott, ezért az adóbevételek növekedéséből nem lehet következtetni az adómorál javulására. Így az ellenőrzések eredményességének mérésére kialakított mutatókból közvetlenül nem vezethető le, hogy van-e összefüggés az adóhatósági jelenlét és az adóalanyok jogkövető magatartásának változása között. A Hivatal ellenőrzési portfóliója amelyet az Art. előírásaival összhangban minden évben összeállít, és amely része az éves ellenőrzési irányelv dokumentumnak az ellenőrzések tervezésének egyik eszköze. Ebben meghatározza az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait a felhasználható revizori kapacitások arányában. A tervezésnek e módja esetében a humánerőforrás-kapacitás arányok nem vezethetők le a tervezési dokumentumokban (stratégiák, éves irányelvek) megfogalmazott célkitűzésekből és feladatokból, továbbá nem teszi lehetővé a kapacitások rugalmas felhasználását, mivel azok a szervezeti struktúra által alapvetően meghatározottak. A vizsgált években a főbb ellenőrzési típusok esetében viszonylag azonos szinten alakultak. Az ellenőrzési portfóliónak egy konzisztens tervezési rendszer egyik eszközekénti alkalmazását korlátozza azonban, hogy a Hivatalnak folyamatosan változó feltételek (pl. feladatbővítések, a létszám ellentétes irányú változtatásai) mellett kell megfelelnie a kormány elvárásainak. 15

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. számú diagram Az ellenőrzési típusok arányszámainak százalékos alakulása 2008-ban Revizori kapacitás alapján Ellenőrzések száma alapján 8,3% 21,2% 23,5% 33,3% 57,7% 54,8% Bevallások utólagos ellenőrzése Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló Adatok gyűjtését célzó Bevallások utólagos ellenőrzése Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló Adatok gyűjtését célzó Forrás: 5. sz. tanúsítvány Az ellenőrzési portfólió orientálja az ellenőrzési szakterületet az irányelvekben megfogalmazott célok megvalósítására, ugyanakkor nem alkalmas az ellenőrzési tevékenység utólagos értékelésére, mivel az APEH feladat-végrehajtásának nem célja, hanem eszköze a humánerőforrás-kapacitás felhasználása. Az APEH a vizsgált évek mindegyikében több mint 5 millió adóalany adóbevallásait kezelte. Az ellenőrzésre kiválasztás alapvetően kockázatkezelésen alapult, azaz olyan adózói köröket és adózói magatartás típusokat határoztak meg, amelyek esetében magas az adóelkerülés kockázata. A vizsgált időszakban az összes ellenőrzésnek több mint háromnegyedét kockázatkezelés alapján rendelték el. Ez az arány 2005-ben 81%, 2008-ban 76% volt. Az aránycsökkenés oka a jogszabály által előírt kötelező ellenőrzések arányának növekedése. Az APEH célszerűen alakította ki az adóalanyok ellenőrzésre kiválasztását segítő kockázatkezelési rendszerét. Központilag fogalmazza meg a különböző vizsgálati célokhoz kapcsolódó kockázati tényezőket, ezzel biztosítva a kockázatkezelési rendszerek egységes alkalmazását, amelyek együttesen több mint 200 darab a vizsgált években folyamatosan bővülő kockázati tényezőt foglalnak magukban. A regionális igazgatóságok a helyi sajátosságok figyelembe vételével határozzák meg a kockázati tényezők paramétereinek értékeit az egyes feladatokhoz, vizsgálati típusokhoz, témákhoz rendelve. Mind az új kockázati tényezők meghatározásához, mind a meglévők aktualizálásához a Hivatal figyelembe vette a gazdasági környezet változásait, továbbá matematikai-statisztikai módszereket alkalmaz. Kockázati tényezők pl. bevallott járulék bérköltséghez viszonyított aránya, bevallási kötelezettség teljesítésének százalékos mértéke, befizetési fegyelemmel kapcsolatos mutatók, korábbi revíziók fajlagos feltárásai, külföldi értékesítés, illetve beszerzés részaránya és változása, csalásra hajlamos adózók érdekeltségi köreibe tartozó (kapcsolt) vállalkozások és magánszemélyek adatai. Korlátozott mértékben tudja felhasználni a VIES rendszerből, mint külső adatszolgáltatásból nyert adatokat magának a rendszernek a hiányosságai miatt. 16

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A vizsgált időszakban szabályozott volt az ellenőrzésre kiválasztás eljárásrendje, folyamata és dokumentálása. Az ellenőrzések nyomon követésére kialakított informatikai rendszer regisztrálja a kiválasztási eljárás minden lépését, ezáltal adatokat biztosít a folyamat utólagos ellenőrzése számára. A vizsgált időszakban a Hivatal folyamatosan bővítette a kiválasztáshoz alkalmazott adatállományok körét, de a kiválasztás támogatásához több, egymástól elkülönítetten működő informatikai rendszert alkalmazott, vagyis nem alakított ki egységes adatállományt annak érdekében, hogy egy adóalanyra vonatkozóan valamennyi információ egy adatállományban álljon rendelkezésre. A Hivatal a teljesítményértékelési és ösztönzési rendszerében meghatározza azokat a mutatókat, amelyekkel az igazgatóságok, és ennek részeként az ellenőrzési szakterületeik teljesítményeit méri. E mutatók és a beszámoltatás rendszere ösztönöznek az éves irányelvekben megfogalmazott célok megvalósítására, de csak részben alkalmasak az irányelvekben megfogalmazott egyes célok megvalósulása mértékének mérésére. A Hivatal által az ellenőrzések eredményességének mérésére kialakított mutatók nem alkalmasak a szakterület egészének átfogó értékelésére. A mutatók többsége több ellenőrzési típus esetében is felhasználható, a Hivatal azonban nem határozta meg azokat a mutatókat, amelyek együttes értékelése lehetővé teszi az ellenőrzési irányelvekben kitűzött célok megvalósulása mértékének mérését. Lehetővé teszik az eredményesség alakulásának különböző szempontok szerinti értékelését, azonban arra a mutatók összetevőin kívül több egyéb tényező is hatással van. Ilyen tényezők pl. a kockázati szempontok és azok paramétereinek meghatározása, az adómértékek változásai, a revizorok száma és szakmai felkészültsége, az ellenőrzések egyes altípusonkénti eltérő időszükséglete és nem utolsó sorban a gazdaságitársadalmi-politikai környezet, amely befolyásolja az adóalanyok jogkövető magatartásának alakulását. A különböző tényezők egyidőben, de eltérő mértékben hatnak, és ezek a hatások nem választhatók szét, így külön-külön nem mérhetők. A vizsgált időszakban a feldolgozórendszerek fejlesztésének eredményeként teljes körűvé vált a hátralékok nyilvántartása. Az elektronikus bevallás egyre szélesebb körű elterjedése, valamint a megyei bevallás feldolgozó rendszerekről a központi feldolgozó rendszerekre való fokozatos áttérés hatására csökkent a bevallás-feldolgozás átlagos időigénye. A Hivatal nem az Art. előírásait, illetve belső szabályzatait figyelembe véve tesz intézkedéseket a hátralékállomány teljes körének haladéktalan hátralékkezelésbe vonásáról 4, hanem a humánerőforrás-kapacitása függvényében kockázati paraméterek alapján kiválasztja az állományból azokat a hátralék-tételeket, amelyekre megindítja a végrehajtási cselekményeket. A kialakított gyakorlatot azzal indokolja, hogy a folyószámlán nyilvántartott kötelezettségekre nem indítható végrehajtási eljárás felülvizsgálat nélkül, továbbá az Art. azt is meghatározza számára, hogy amennyiben a végrehajtási eljárást megindítja mi- 4 Az APEH hátralékkezelésre kialakított eljárásrendjét az ÁSZ a korábbi ellenőrzése során már kifogásolta. A részletes megállapításokat és javaslatait A költségvetést megillető áfabevételek realizálásának ellenőrzéséről 2007 júliusában nyilvánosságra hozott ÁSZ jelentés (0717) tartalmazza. 17

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK lyen intézkedéseket milyen határidőre köteles megtenni, ehhez azonban nem elegendő a rendelkezésére álló humánerőforrás-kapacitás. Az APEH folyamatosan méri a hátralékkezelésbe vont hátralékállomány alakulását, és csak közvetve figyeli a hátralékkezelésbe nem vont hátralékállomány összesen értékét. Nem követi nyomon ugyanakkor mivel az informatikai rendszere sem jelzi, hogy a hátralékkezelésbe nem vont hátralékok mennyi ideje állnak fenn. Ennek következménye, hogy ezen tételek esetében fokozottabban áll fenn az elévülés lehetősége, ami kedvezőtlenül hat az adófizetési fegyelemre. A vizsgált időszakban a beszedett hátralékok teljes összege 42%-kal nőtt, amelynek 97-98%-át az azonnali beszedési megbízások kibocsátása, valamint a végrehajtási cselekmények megindítását követő önkéntes adózói befizetések tették ki. A hátralékállomány mind összegét, mind a változás tendenciáját tekintve azonban kedvezőtlenül alakult, 2005-ről 2008-ra 77%-kal (746 Mrd Fttal), nettó 1710 Mrd Ft-ra nőtt. Ezen belül a nem működő adóalanyok hátraléka 116%-kal, a működő adóalanyoké pedig 37%-kal növekedett. A Hivatal évente növekvő összegben törölt hátralékokat: 2005-ben 65,9 Mrd Ft-ot, ban 84,3 Mrd Ft-ot, 2007-ben 78,4 Mrd Ft-ot, 2008-ban 92,4 Mrd Ft-ot. A hátraléktörlések közel felét (2008-ban 46 Mrd Ft-ot) az elévülés miatti törlések tették ki 5. Nettó hátralékállomány alakulása 3. számú diagram Mrd Ft Nem működő adóalanyok Működő adóalanyok dec dec dec jún. 30. Forrás: 8. sz. tanúsítvány, APEH évi beszámolója Megjegyzés: A 2006 évi hátralékra vonatkozó adatok nem tükrözik a valós hátralékállományt. A kimutatott hátralékállomány nem valós voltát az ÁSZ a 0724-es számú a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről szóló (2007. augusztusi) jelentése is megállapította. A szakterületi irányelv minden évben kiemelt feladatként határozta meg a kisösszegű hátralékok célszerűen fizetési felszólítással történő kezelését. A Hi- 5 A törlések jogcímek szerinti megoszlását a pont részletezi. 18

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei 2008. február 19. Dr. Szikora János elnök Varga Lászlóné elnökhelyettes Hajdú Miklósné főosztályvezető Az ellenőrzési irányelv Az

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. évi ellenőrzési irányelvei. 2009. február 17.

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. évi ellenőrzési irányelvei. 2009. február 17. Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2009. évi ellenőrzési irányelvei 2009. február 17. 2009. évi irányelv fő célkitűzései Adóelkerülési kockázatok hatékony felismerése Adózók jogszerű magatartásának

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE IZSÁK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/1994.(I.19.) számú rendelete és a módosításáról szóló 17/2003.(XII.24.) kt. sz.; 7/2004. (IV.28.) kt. sz. rendelete A vállalkozók kommunális adójáról. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

KATA KIVA ésaktuáliskérdések

KATA KIVA ésaktuáliskérdések KATA KIVA ésaktuáliskérdések Pestuka Gabriella Osztályvezető NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága Kisadózók tételes adója Ki választhatja a Kata adózást? Akisadózóvállalkozásoktételesadójának (KATA)alanyaazaz

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr.

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék. Várkonyiné Dr. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Várkonyiné Dr. Juhász Mária A csődeljárásról, és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben)

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1996. (XI.27.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Besorolása Szerv típus megnevezése. elnök vez. Központi Hivatal Hivatalvezetés / irányítás

Besorolása Szerv típus megnevezése. elnök vez. Központi Hivatal Hivatalvezetés / irányítás 13. melléklet a(z) 9/2010. PM utasításhoz 5. számú melléklet az 1/2007. PM utasításhoz Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel betölthető munkakörök Tevékenységi terület Központi Hivatal elnök Központi

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez

ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez ÖNELLENŐRZÉSI LAP a 2013. év havi Beszedett Idegenforgalmi Adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: Nyilvántartási száma:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas)

EGYSZERŰSÍTETT. Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az adó, az állam fogalmából közvetlenül folyó ellenszolgáltatás ellenértéke. (Heller Farkas) Az EVA alanya lehet Egyéni vállalkozó Kft. Bt. Szövetkezet Végrehajtói iroda

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben