Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvét kiszézéssel és vill zéssel"

Átírás

1 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Az eredetileg zsidó ünnep az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét héber neve pészah. A szó kikerülés -t, elkerülés -t jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével megjelölt házait. Az, hogy a húsvét nem esik mindig ugyanarra a napra, annak tudható be, hogy a feltámadás ünnepe úgynevezett "mozgó ünnep". Megünneplésér l már a III. századból vannak adataink, azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egy id ben. A niceai zsinat határozta meg a húsvét napját is 325ben. A negyvennapos böjt lezárulását jelz ünnepet, a tavaszi napéjegyenl séget (március 21.) követ holdtölte utáni els vasárnap kell tartani, amely március 22. és április 25. közé esik. Ez az id pont húsvét megünneplésére csak a VIII. század óta vált általánossá. Hazánkban az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat szerint még négynapos volt a húsvét, majd a nagyszombati zsinat 1611-ben három napra, XIV. Kelemen pápa 1771ben pedig két napra csökkentette. X. Pius pápa 1911-ben húsvét második napját is törölte az ünnepek sorából, de nálunk továbbra is megtartották. Húsvéthoz sokféle népszokás is köt dik. Ilyenek például a tavaszköszönt rituálék, amelyek nagy része nem épült be a keresztény vallási ünnepekbe, leginkább a vidéken él k szokásaiként maradtak fenn. A tavasz legjelesebb ünnepét köszönthették Húsvét vasárnap Diósjen n a tájháznál azok, akik a szirt Néptánc Együttessel tartottak délután. A táncosok a palóc vidékek egyik legnépszer bb télszokását, a kiszézést elevenítették fel. A kiszézés kezdete hagyományosan a ruha kikérésével kezd dött a kiszebábu számára. Énekek, csujogatások közepette felöltöztették a bábut, majd a táj- háztól a f utcán a Református templom el tti patakparton a kiszebábukat levetk ztetve, meggyújtva, majd vízbe vetve, hogy ezzel elbúcsúztassák a telet, ki zzék a rossz hagyományokat. Újabb, vidám énekekkel kezd dött meg a vill zés, színes szalagos zöld ágakkal díszes menet indult vissza a tájházhoz az új élet, a tavasz jelképeként. A gyerekek örömére itt igazi húsvéti készül dés volt, hagyományos tojásfestés-díszítés, rajzszínezés, gyönyör csuhébábu készítés, a tájházban Végh József történeteit hallgathatták meg a betér k. A néz k egy igazi vödrös- locsolást is láthattak, a táncos lányok vállalkoztak e merész feladatra a nem éppen meleg id ellenére is. A fiúk szép locsoló verssel melegítettek, majd lendült a vödör, folyt a víz, és nagy sikítások közepette lettek vizesek a lányok, és nem nagy örömükre a közelebb álló néz k is. Az átöltözés után a maradni vágyók folytathatták a tojásdíszítést, estig volt még rá lehet ségük. Reméljük, ezzel hagyományaink életben tartása nem ér véget, és mutathatunk még sok régi szép szokást a fiataloknak, és az érdekknek. S végül egy szép ének, amit lányaink énekeltek: Haj kisze haj! Gyöjj be sódar, gyöjj! Haj ki kisze, kisz ke, Gyöjj be sódar, gömb ce! Az a Szabó Margit Ojjan híres asszony, Ruhát kértünk t le, A kiszére adott. Sztregovai Erika

2 2. oldal Beszámoló a képvisel -testület április 1-jén tartott ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el z testületi ülés óta eltelt id szakban, polgármesteri tevékenységem a következ módon alakult: jén kistérségi elnökségi ülésen vettem részt, ahol a munkaszervezet vezet jének bérét fogadtuk el, meghatároztuk, hogy a költségvetés és a létszám legyen áttekintve áprilisig, valamint azt a javaslatot tárgyaltuk, hogy a Kistérségi Társulás átadja a turisztikai befizetéseket a TDM-nek, ez 40 ft/f án az ajánlatok bontásán vettem részt az óvoda felújítási pályázattal kapcsolatban. Szintén 03-án kistérségi társulási ülésen vettem részt ahol a napirend a következ k voltak: évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása (ez áprilisban módosításra kerül.) Munkaszervezet vezet i illetményének elfogadása SZMSZ módosítás a munkaszervezetben bekövetkezett változások aktualizálása. Beszámoló a évben végzett bels ellen rzésr l. Beszámoló a Kistérség Szociális Szolgáltató Központ évben végzett tevékenységér l. Jelz rendszeres házi segítségnyujtás szakmai program módosítása. Réts. Kist. Többc. Társ. megállapodása. 3. sz. mell. MÁK-kal történt megáll. egyeztetése. Réts. Kist. Többc. Társ. megállapodás 5. sz. mell. Legénd és Nézsa közötti társ. megállapodás létrejötte végett. Réts. Kist. Többc. Társ. megállapodás 6. sz melléklet módosítása Rétság tereske Szente települések belépése a szociális alapfeladatok ellátásába én Jenei Gyula vállalkozóval tárgyaltam, aki faaprító gépekkel kereskedik és aprítéktüzelési tapasztalattal rendelkezik án A vállalkozókkal tárgyaltunk, akik beadták a pályázatot az óvoda felújítására én Gödöll n voltam az ÉKP-Nógrád Megyei Reg. Hull. Gazd. Társ. ülésén, ahol többek között tájékoztató hangzott el a beadott gépbeszerzési pályázatról, - a rekultivációs pályázatról, amely folyamatban van és érintett Diósjen is, Bizottság felállítására került sor az árak alakulásának kérdésében. Közös hulladékgazdálkodási terv készítése a Zöld Híd Régió Kft.-vel közösen Gödöll n voltam a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett kétnapos konferencián, ahol Dr. Gulyás Gergely az új alkotmányról, az alkotmányozás folyamatáról, Dr. Békényi József az új közjogi rendszerr l, Dr Lóránt Zoltán egyetemi tanár az önkormányzatok szerepér l, feladataikról és a rendelkezésre álló forrásokról, Dr. Rétvári Bence államtitkár a területi államigazgatás rendszerének átalakításáról, Zongor Gábor A TÖOSZ részér l az önkormányzatok érdekképviseletér l, Bakondi György Tábornok a Katasztrófavédelemr l, Gémesi Zsolt F oszt. Vez. Klíma energiaügyi áll. titk.- Zöld gazdaság fejlesztésr l, Dorsánszki Zsolt F titkár az energiahatékony önkormányzatokról, Önkormányzati hírek a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Kertész György Szakmai F tanácsadó BM. a településüzemeltetésr l, Rácz Jen F igazgató és Szócska Miklós államtitkár az egészségügyjöv ellátási formáiról, Hoffman Rózsa államtitkár asszony a közoktatási rendszer megújításáról, Nyitrai Imre Szociálpolitikai helyettes államtitkár a nemzeti szociálpolitikáról, Sisák Imre Pásztó pm-e a kistérségi szociális programról, Molnár Oszkár Edelény pm-e az árvízvédelmi tevékenységek nehézségeir l tartottak el adást én A Községháza tanácstermében a Rétság Turisztikai Desztinációs menedzsment tartott a helyi szállásadóknak tájékoztatót a turisztikai fejlesztések lehet ségeir l án Szabó Béla küls s bizottsági taggal Ausztriában, Salzburgban voltunk és megtekintettük a Hilfswerk Salzburg id sgondozó létesítményeit. Megérkezésünkkor és egész ott tartózkodásunk ideje alatt elkísért bennünket Armin Wieser, a Hilfswerk egyik alapítója. Megismerkedtünk Magony Szilviával a Hilfswerk Hungary elnökével, aki a tegnapi napon már Diósjen n járt és namber van -nak nevezte településünket. Továbbá megismerkedtünk több település polgármesterével, alpolgármesterével, intézményvezet kkel, valamint a Hilfswerk által nyújtott id sgondozás színvonalával. De err l b vebb beszámolót Szabó Béla fog tartani én Pilismarót polgármestere, a jegyz és intézményvezet k kerestek meg és beszélgettünk az intézményi társulás lehet ségér l iskola óvoda tekintetében án Budapesten a Reifeisen Bankban tárgyaltunk Dobrossi István Ügyvéd úrral Váczi Gyula képvisel jével bank képvisel jével. A tárgyalást Dr. Kalló János Márk ügyvéd úr vezette, aki Diósjen, Nógrád és Berkenye településeket képviseli. A tárgyalásra azért volt szükség mert a választott bíróság peren kívüli egyezségre szólította fel a feleket. A tárgyalás témája a csatorna beruházásra felvett banki hitel visszafizetésének menete én A már korábban említett Magony Szilviát fogadtuk István László képvisel társammal és vezettük körbe településünkön, megtekintve az id sek otthona létesítésére alkalmas Önkormányzati területeket. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ Tájékoztató a Hilfswerk Hungary Közhasznú Alapítványnál tett látogatásról Tóth János polgármester úr és Szabó Béla a Szociális, oktatási, m vel dési bizottság tagja tájékoztatta a képvisel -testület tagjait a látogatás során tapasztaltakról. 2./ Diósjen község Önkormányzata Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadása A képvisel -testület Pénzügyi, jogi, Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosítására benyújtotta indítványát. Az SZMSZ közjogi aktusnak tekintend, amely az Ötv. helyi végrehajtási rendelete, a települési önkormányzat Alkotmánya. A képvisel -testület az SZMSZ-ben többféle kérdéskört is szabályozhat: amelyeket törvény nem érintett, amelyek tilalmáról nem rendelkezett, amelyekhez a jogalkotó nem kapcsolt végrehajtási részletszabályokat, amelyekben alternatív megoldást tesz lehet vé azáltal, hogy felhatalmazza az önkormányzati testületet az eltérésre. Az SZMSZ tartalma Az SZMSZ tartalma tekintetében kétféle álláspont ismert: A tágabb értelmezés szerint a képvisel testület a törvény keretei között önállóan alakíthatja szervezetét és m ködési rendjét. A sz kebb értelmezés szerint, az Ötv. 18. (1) bekezdésére is hivatkozással, a képvisel testület csak m ködésének részletes szabályozására kapott felhatalmazást. Az SZMSZ jogforrási jellege: Az Ötv. rendeleti formát ír el. 3./ Fejlesztési terv el készítése Tóth János polgármester úr ismertette a képvisel -testülettel a fejlesztési terv tervezetét, melyet a képvisel -testület elfogadott. 4./ Közbeszerzési terv A közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) 5.. (1) bekezdésében a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és el készítése el írja, hogy az önkormányzat a költségvetési év elején, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseir l. A közbeszerzési tervet az legalább öt évig meg kell riznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkér továbbá a közbeszerzési tervben nem szerepl közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa el re nem látható okból el állt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési terv elfogadására a következ k szerint teszek javaslatot: ld.: diosjeno.hu 5./ Egyebek Diósjen község Önkormányzatának képvisel -testülete megalkotta az építészeti és természeti értékek helyi védelmér l szóló önkormányzati rendeletét. Élelmiszer Bank Az Élelmiszerbankhoz történ csatlakozás Diósjen község az elmúlt évek során kapcsolatot tartott fenn az EU Élelmiszer segély elnevezés programmal, melynek keretén belül több éven keresztül élelmiszer segélyeket osztott a település rászorulói részére. A község lakossága körében sajnálatos módon jelent s mérték a munkanélküliség, számottev mértékben élnek mély szegénységben a községben. Fenti indokok alapján valamennyi nehézsége mellett a képvisel -testület hozzájárult az élelmiszer bankkal történ együttm ködési megállapodás aláírásához. Közöd program A képvisel -testület döntött abban, hogy a meghirdetésre került Közöd programon részt vesz, a lakosságot a részvétel lehet ségér l tájékoztatja. Id pontja április 16. Május 1. - Majális A képvisel -testület döntött abban, hogy a majálist május 1. napján a község futballpályályán rendezi Jen -nap A képvisel -testület döntött a évben megrendezésre kerül Jen -nap id pontjában július 23. Kihívás napja Általános Iskola Utak pályázat Szennyvíz Egyéni kérelmek: Paróczy Csaba kérelme és Varga János kérelme Beszámoló a képvisel -testület április 29-én tartott ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el z testületi ülés óta a következ polgármesteri tevékenységeket láttam el án Guzmics Istvánnal és mérnök csapatával megtekintettük a tavalyi év csapadékvíz okozta károkat, és helyreállítására kiírt pályázaton történt regisztrációnk tekintetében az elnyerhet pénzösszeg mértékének megfelel en a több megjelölt útszakaszból kiválasztásra javasoltak egy utat, amelyet a várható keretb l fel lehet újítani. A javasolt út a Sallai utca én T zoltó közgy lésen vettem részt, ahol beszámolt elnök úr a év gazdálkodásáról, az elnyert pályázatokról, a parancsnok úr a es év vonulásairól, az egyesület m ködésér l, a problémákról, majd megválasztásra került az új vezet ség, ezt követ en új tagok bemutatkozása, felvétele történt meg, majd a megyei katasztrófavédelem részér l méltatták az egyesület tevékenységét és két f jutalmazásban részesült, ezt követ en pedig a tagság és a meghívott vendégek egy vacsorát fogyasztottak el án a Közöd programhoz kapcsolódva közösségi összefogással a focipályánál virágosítást és a tájház hátsó helységének vakolatleverését és padlózatának felszedését végeztük el. Valójában nagyobb létszámot vártam, de a megjelent 18 f tisztességes munkáját csak megköszönni tudom, hiszen egy picit megint el bbre léptünk én szerz dést kötöttünk Müller János vállalkozóval az óvoda felújítás munkálatainak elvégzésére én Salgótarjánban voltam, a Megyei Védelmi Bizottság által polgármesterek számára szervezett katasztrófavédelmi képzésen. Itt többek között a tavalyi áradások okozta károkról és a védekezésr l a vörös iszap katasztrófáról, Dr. Vámos Zoltán professzor tartott egy érdekes el adást a várható változásokról melyekkel szembe kell néznünk, Kiszeli Márta szeizmológus a környezetünkben várható földrengésekr l, Macsuga Géza Atomenergia Hivatal m szaki f osztályvezet a nukleáris balesetekr l, Fukushimai, Csernobili tragédiáról tartott el adást án Az óvodában társadalmi munka keretében a leszerelt radiátorokat hordtuk az önkormányzat udvarára. Nehéz volt, és mindenkinek köszönetet mondok, aki segített a radiátorok elhordásában én Húsvét hava népszokásainak bemutatásán vettem részt a tájháznál. Akik jelen voltunk egy meglep en szép hagyomány felelevenítésének lehettünk tanúi. A szervez knek és minden közrem köd nek csak köszönni tudom ezt a szép délutánt. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ Beszámoló az évi költségvetés végrehajtásáról Tóth János polgármester tájékoztatta a képvisel -testület tagjait a évi költségvetés végrehajtásáról. Az államháztartás szervezetei beszámolási kötelezettségeit a 249/2000. Kormányrendelet szabályozza, az államháztartási törvényt figyelembe véve. Önkormányzatunk ez alapján

3 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja készítette el a évi költségvetés teljesítésér l a tájékoztatót a képvisel -testület felé. Az önkormányzat gazdálkodása a módosított költségvetésen alapult, mely az alábbiak szerint alakult: Bevétel Kiadás Eredeti el irányzat: eft eft Módosított el irányz.: eft eft Teljesítés: eft e Ft A évi költségvetést a képvisel testület e Ft m ködési hitel felvétellel fogadta el, melynek felvételére nem került sor. A évi költségvetés célkit zéseként a rendelkezésre álló források alapján, az önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények szinten tartott m ködtetése és pénzügyi egyensúlyunk folyamatosan biztosított volt. A közmunka program folytatásra került. A rendelkezésre állási támogatáson lév személyeket tudtuk a programba bevonni a képvisel testület által elfogadott közfoglalkoztatási tervnek megfelel en. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatás igénylés alapján történt, melyre a foglalkoztatással összefügg személyi kiadások és járulékainak 95%-a igényelhet ezzel szemben a rendelkezésre állási támogatásra csak 80% igényelhet. Havi elszámolás-igénylés után kerül leutalásra a közcélú támogatás évben közcélú foglalkozatás keretében 52 f RÁT-ost foglalkoztattunk. A Rétság Kistérség Többcélú Társulása évben 2 db közmunka pályázatot nyert meg, melynek keretén belül 6 f közmunkást alkalmaztunk. Önkormányzatunk a évben is alapellátási feladatait maradéktalanul ellátta, megszorító intézkedésekre nem volt szükség, intézményvezet ink felel s gazdálkodást folytattak. 2./ Diósjen község Önkormányzata Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadása Diósjen község képvisel -testülete elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. 3./ Közmeghallgatás el készítése A képvisel -testület a közmeghallgatás id pontját május 20. nap 16 órától 18 óráig határozta meg, helyszíne a Polgármesteri Hivatal nagyterme. A közmeghallgatás célja, hogy az állampolgárok, az állampolgárok közösségei a helyben érdekelt szervek közérdek kérdéseiket, javaslataikat közvetlenül a képvisel -testületnek tegyék 4./ Egyebek Egyéni kérelmek Lukács József kérelme, Varga János kérelme Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól, kiemelten az Aranydió Óvoda felújításának pályázatáról Konyha kiadása közbeszerzés útján Az önkormányzati rendeleteket terjedelmük miatt honlapunkon tesszük közzé. Itt láthatók az ülésekr l készült videofelvételek is. Köszönet a Közöd programban való részvételért Önkormányzatunk csatlakozott az Önkéntes Fiatalok Napja alkalmából a Közöd programhoz, melynek keretében szemétszedést, virágosítást, és a tájház hátsó szobájában vakolatleverést és a rossz padló felszedését terveztük. A találkozó helyszínén, a Dózsa György út 45. sz. el tt tartott munkavédelmi oktatás után a megjelent 24 f két f csoportra oszlott. Az egyik csoport a focipálya el tt k b l kirakott virágágyásokat készített, a másik a tájháznál tevékenykedett, virágosítást, padlófelszedést és vakolatleverést végeztek. Mindkét helyen jókedv emberek a falu szépítésén fáradoztak. Munkájuk eredményeként ismét el rébb jutottunk, és egy picit szebbé tettük környezetünket. Jól es érzés volt, amikor a futballpálya környékén lakók látták, hogy mibe fogtunk bele, csatlakoztak és kivették részüket a munkából. Mindenkinek, aki jelen volt megköszönöm munkáját, azt, hogy tenni kívánnak településükért, és jó példával járnak mások el tt. Majális óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010 év végén a képvisel -testület felvette önkormányzati rendezvényei közé a majális megtartását. Úgy gondoltuk, alkalmat teremtünk a falu lakosainak arra, hogy egy egyszer, nem nagy költség, de mégis jó programokat biztosító rendezvényen érezze jól magát. Ezért kértük fel civil szervezeteinket, hogy méressék meg f zési tudományukat egy f z versenyen. A helyi bortermel k pedig boraikat versenyeztessék Az érdekl d k pedig megkóstolhassák az így készült finomságokat, valamint aktív módon részt vehessenek kicsik és nagyok egyaránt a különböz vetélked kön. Bár az id es re állt az egész országban és sok helyen elmosta a rendezvényeket, amit l mi is nagyon féltünk, de nekünk megkegyelmezett a Jó Isten, hiszen reggelt l estig zavartalanul folyhattak a programok. Nem is volt rossz, hogy borult ég alatt zajlottak az események, így nem égett le senki és a büfében, valamint a f z sátraknál elfogyasztott italok sem döntöttek le a lábukról sok embert. A bográcsokban választékos ételek f ttek már reggel nyolc órától. Halászlé, vadpörkölt, pacalpörkölt, marhagulyás, marhapörkölt, csülökpörkölt, bográcsgulyás, KARITASZ gulyás rózsafüzérbetéttel, lángos ki mivel feltéttel, tárkonyos gulyás volt a választék. A megnyitó tíz órakor kezd dött, melynek keretében Anyák Napja alkalmából köszöntöttük az édesanyákat is. Ezután a K szirt Néptánc és Hagyomány rz Együttes tagjai felállították a falu májusfáját, majd megindultak a fakultatív programok: kötélhúzás, zsákba futás, kispályás futballversenyek. Dél tájban már elkészültek az els finom ételek, melyekb l mindenki kedvére válogathatott. Ezt követte a Zs rizés melynek eredménye a következ lett: I helyezett lett a Vadásztársaság vadpörköltje, II. helyezett lett a Karitasz gulyása, III. helyezett pedig a T zoltók csülökpörköltje. A pálinkák versenyében: I. helyezett lett a polgár rök tölgyfahordóban érlelt szilvapálinkája, II. helyezett a gazdák barackpálinkája, III. helyezett a Horgász Egyesület sz l pálinkája. A borok versenyében ketten neveztek. Itt I. lett a gazdák vörös vegyes bora, II. helyezett pedig a polgár rök bora lett. 13 órától Hekli Péter és zenekara biztosított jó hangulatot, majd az iskolások m sora következett. A hatodik osztályosok pom-pom táncot adtak el, a negyedik b-sek Rock Star Kids m sorral kedveskedtek hozzátartozóiknak és a néz közönségnek. Délután 14 óra után egy spontán szervez désb l összeálló öregfiúk csapat kihívta egy mérk zésre a diósjen i n i focicsapatot. A két csapat összecsapására a jelenlév k közül sokan voltak kíváncsiak, nem véletlenül, hiszen izgalmas és szoros volt a meccs. Végül az öregfiúk gy ztek, mert az ellenfél hozzásegítette ket egy tizenegyeshez, ráadásul a n i csapat úgy vállalta a mérk zést, hogy el tte már teljesen elfáradtak. Mindkét csapat megérdemelte a szurkolók tapsát. Miután a programok lezajlottak, maradt még id a kellemes beszélgetésre, zenehallgatásra és a büfében néhány jóles sör elfogyasztására. Azonban miel tt az es elérte volna a rendezvényt este fél hétkor, addigra már szinte elpakolt mindenki. Az Önkormányzat Képvisel -testülete nevében köszönetet mondok minden szervez nek, a f z versenyben és a májusfa állításában résztvev civil szervezeteknek, a zs rizésben résztvev knek, a pálinka és borkóstoló valamint a sport versenyeken indulóknak, a rendezvény támogatóinak, a büfé üzemeltet jének, minden segít nek és nem utolsó sorban a közönségnek. Bízunk abban, hogy aki részt vett ezen a majálison, jól érezte magát és jöv re is eljön velünk együtt ünnepelni. Közlemény Diósjen Önkormányzatának képvisel -testülete a Szentgyörgyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette. A kiírásra kerül igazgatói pályázat elbírálásáig a vezet i teend k ellátásával Paulínyi János igazgató-helyettest bízta Fontos megjegyezni és helyreigazítani a lakosság körében közszájon forgó szóbeszédet, miszerint az iskola volt igazgatója sikkasztást követett el, és ez volt a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének oka. Ez nem igaz, err l tájékoztattam a tanárokat és a szül i munkaközösséget is. Beruházások Úgy gondolom, szükség van arra, hogy a településen történ beruházásokkal kapcsolatban, melyek pályázati pénzekb l valósulnak meg, néhány sorban tájékoztassam Önöket. Ez azért fontos, mert sokan teszik fel a kérdést, hogy az óvoda felújítására kapott pénzt miért nem az utak állapotának helyreállítására fordítjuk. Az tény, hogy jelen pillanatban a legnagyobb problémát az utak áldatlan állapota okozza településünkön. Az elmúlt években több pályázatot adott be az önkormányzat az utak felújítására, sajnos eredménytelenül. Lehet ezért elmarasztaló véleménye mindenkinek, hiszen az eredménytelen pályázatok csak az energiát vették el az önkormányzattól, és az eltelt id szak alatt a rossz állapotú utak még rosszabb állapotba kerültek. Ezen változtatni azonban csak akkor tudunk, ha végre pályázati forrást nyerünk a helyreállításukra, mert az önkormányzatoknak ehhez nincs saját forrásuk. Viszont a már elnyert pályázati forrásokat csak arra a célra lehet felhasználni, amely jogcímre elnyertük azt. Az óvoda tekintetében a felújításra elnyert pénzöszszeg 10%-át kell öner ként hozzátenni a beruházás költségeihez. Ebben az intézményben elavult volt az összes nyílászáró, a mennyezet omlott, és a f téskorszer sítést is végre kellet volna hajtani rövid id n belül. Ez önmagában is tetemes összeg lett volna. Az elnyert pályázatnak köszönhet en óvodánk teljesen megújul és ez által hosszú évekre biztosít gyermekeink számára biztonságos és korszer körülményeket. Sajnos a megjelen pályázati lehet ségek nem mindig esnek egybe az önkormányzatok legfontosabb fejlesztési irányaival, de ha bizonyos pályázatot nem használunk ki, akkor kés bb nem lesz lehet ség a fejlesztés megvalósítására. Egy 3. oldal példán keresztül szeretném szemléltetni a helyzetet: az akadálymentesítési pályázatok folyamatosan kerülnek kiírásra, és EU-s elvárás a fogyatékosok esélyegyenl ségének növelése. Ezért támogatja az EU ezeket a beruházásokat, el reláthatólag 2013-ig után az önkormányzatoknak saját forrásból kell megvalósítani ezeket a feladatokat. Diósjen n két intézmény lett akadálymentesítve. Az önkormányzat, és az általános iskola épülete. A beruházások által szépült mindkét intézmény, a fogyatékosok akadálymentesen megközelíthetik, de felmerül a kérdés milyen úton, és milyen járdán, hiszen azok nincsenek akadálymentesítve. Ráadásul egy fogyatékos gyermek sem jár jelenleg iskolánkba. Mi polgármesterek is jeleztük az illetékesek felé, hogy el ször az utakat, járdákat kéne rendbe hozni, hogy intézményeink megközelíthet ek legyenek. majd ez után akadálymentesíteni az intézményeket. Összegezve tehát elmondható, hogy nem könny feladat megfelelni a helyi elvárásoknak, ha a szükséges fejlesztésekhez a források vagy nem állnak rendelkezésre, vagy esetleg más okok miatt nem tudják az önkormányzatok elérni céljaikat. Azonban úgy gondolom, hogy minden fejlesztés a falu javát szolgálja, és örülni kell neki. Bízunk abban, hogy a legszükségesebb fejlesztésekre is lehet ségünk nyílik. Felhívás Értesítjük a lakosságot, hogy Diósjen önkormányzatának képvisel -testülete, án óráig, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében közmeghallgatást tart. A tisztelt lakosság ezen a fórumon teheti meg javaslatait, észrevételeit a képvisel -testület felé. A közmeghallgatást követ en 18 órától testületi ülés lesz, melyre minden érdekl d t szeretettel várunk. Tóth János polgármester 1% Gondoljon Diósjen re! Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Tehetséges Ifjúságért Alapítvány adószáma: Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Aranydió Óvoda Alapítványa adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Cserhát-L rincz Judo Klub adószáma: Diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066

4 4. oldal Visszatekint 3 ( ) Ha a jöv évr l akarsz gondoskodni,-vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, - ültess fát. Ha terved egy életre szól, - embert nevelj! Témája: Mi történt a rendszerváltástól eltelt id ben, ciklusonként községünkben, kik azok, akik választóik bizalmából, idejüket, munkájukat nem kímélve akartak tenni falujukért, milyen döntéseket, határozatokat hoztak. Mik történtek, milyen beruházások, lehet ségek, nehézségek és kudarcok voltak. Képvisel -testületi jegyz könyvekb l A választási eredménye: Polgármesterjelöltek: Lénárt János (481 sz.) Végh József(289 sz.) Alaksa Mihály (260 szavazat) Képvisel jelöltek (25 f jelölte magát): Alaksa Mihály (592 szavazat), Dr. Baranyai László (397 sz.), Berki András (315 sz.), Blaskó János (305 sz.), B gér József (346 sz.), Czmorek Lászlóné (314 sz.), Fagyas Attila (178 sz.), Gálcsik Istvánné (206 sz.), ifj. Gembolya Lajos (349 sz.), Gerda Gyula (184 sz.), István László (310 sz.), Dr. Kakukk Attila (233 sz.), Kovács László (202 sz.), Krupár Attila (417 sz.), Dr. Laczkovszki Gy z (524 sz.), ifj. Less József (419 sz.), Popovics Tivadar (115 sz.), Sinka Sándor (276 sz.), Szabó János (101 sz.), Tóth András (382 sz.), Tóth Ferencné (168 sz.), Tóth Gergely (166 sz.), Valyó József (425 sz.), Végh József (522 sz.), Wisinger János (297 sz.). Polgármester lett: Lénárt János Megválasztott képvisel k: l. Alaksa Mihály, 2. Dr. Laczkovszki Gy z, 3. Végh József, 4. Valyó József, 5 ifj. Less József, 6. Krupár Attila, 7. Dr. Baranyai László, 8. Tóth András 9. ifj. Gembolya Lajos december 22. Alakuló ülés: 38/1994. (XII. 22.) sz. határozat: A képvisel -testület megszünteti a Környezetvédelmi Bizottságot, egyben megalakítja az Oktatásikulturális Bizottságot. Lénárt János polgármester javaslatot tesz az SZMSZ módosítására, melyben alpolgármester személyére, Valyó József képvisel t nevezi 1. Pénzügyi és Ellen rzési Bizottság: tagjai: B gér József, Krupár Attila, Tóth András, Valyó József, Végh József, Kiss Istvánné, Molnár Károly. 2. Szociális és Egészségügyi Bizottság: tagjai: Dr. Baranyai László, Dr. Laczkovszki Gy z, ifj. Less József, István László, Gálcsik Istvánné. 3. Ügyrendi Bizottság: tagjai: Alaksa Mihály, Krupár Attila, Tóth András, Valyó József. 4. Oktatási-kulturális Bizottság: a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja tagjai: Dr. Baranyai László, ifj. Gembolya Lajos, Kovács László, Czmorek Lászlóné, Végh József január 31. Szemétszállítási díjat ezer forintban állapítja meg a testület. Az iskola 277 gyermeklétszámmal, 16 tanulócsoporttal m ködik. 1/1995. (I. 31.) sz. határozat: A Diósjen Szabadság u sz. ingatlant bérbe adja 10 évre Csabuda Judit diósjen i lakosnak, cukrászda kialakítására. 21/1995. (I. 31.) sz. határozat: Az Önkormányzat egyhangúlag úgy határoz, hogy a múlt évben Mikita János részére eladott külterületet visszavásárolja, azok megosztásával, és közm vesítésér l gondoskodik, majd Mikita János részére panzió kialakítására ebb l telekrészt biztosít. 5/1995. (I. 31.) sz. határozat: Diósjen Önkormányzat Képvisel testülete Valyó József képvisel t alpolgármesternek válassza 2/1995. (II. 7.) sz. rendelet: ben az ivóvíz-szolgáltatás 97 Ft/m 3 + ÁFA. 3/1995. (II. 21.) sz. rendelet: költségvetése: Bevétel: eFt. Kiadás: eft. Tartalék: 664 eft. 11/1995. (II. 28.) sz. határozat: Nagy Mónika budapesti lakost kijelöli a Diósjen, Szabadság út 55. sz. alatti ingatlan bérl jéül. A jogviszony id tartama15 év. 13/1995. (III. 24.) sz. határozat: A Szabadság út 55. sz. alatti önkormányzati telekrész megosztás után Vasas János diósjen i lakosnak értékesíti 400 eft-ért. 15/1995. (III. 24.) sz. határozat: A képvisel -testület létrehozza a Diósjen i Hírmondó alapítványt. A kuratóriumba Kovács László, Dovák Bertalan József, Repiczki Zsuzsanna tagokat jelöli ápr. 18.: A Diósjen i Önkormányzatnak a termel szövetkezet felszámolási licitálásán sikerült megvásárolni a sportöltöz t és a pincét 100 eft-ért. 4/1995. (IV. 25.) sz rendelet: évi gazdálkodás: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: eft. 5/1995. (IV. 25.) sz. rendelet: A helyi ipar zési adó bevezetésre kerül. 25/1995. (IV. 25.) sz. határozat: A képvisel -testület Diósjen Önkéntes T zoltó Egyesület parancsnokának Tóth Gergelyt kinevezi. 33/1995.(V.15.) sz. határozat: A Tehetséges Ifjúságért alapítvány kuratóriumának tagjait elnök: Czmorek Lászlóné, titkár: Csókás Róbertné, tag: Végh Józsefné személyében meger síti. SZMSZ 4. sz. melléklete: 1. Pénzügyi Bizottság: elnök: Végh József, tagok: B gér József, Krupár Attila, Molnár Károly, Tóth András. 2. Szociális és Egészségügyi Bizottság: elnök: Dr. Laczkovszki Gy z, tagok: Blaskó János, ifj. Less József, Gálcsik Istvánné. 3. Ügyrendi Bizottság: elnök: Alaksa Mihály, tagok: Krupár Attila, Tóth András, Kis Istvánné. 4. Oktatási-kulturális Sport Bizottság: elnök: Dr. Baranyai László, tagok: Kovács László, Czmorek Lászlóné, ifj. Less József, ifj. Gembolya Lajos. 36/1995. (VI. 20.) sz. határozat: A képvisel -testület az MTZ munkagépét értékesíti 70eFt-ért Lestyán Gábor diósjen i lakosnak. 37/1995. (VI. 20.) sz. határozat: A képvisel -testület öt évre tartósan bérbe adja a teniszpályákat Paróczy Csaba vállalkozónak. 42/1995. (VI. 20.) sz. határozat: Képvisel -testület úgy dönt, hogy Dr. Zombori Erzsébetet Dr. Nagy Anna jegyz szülési szabadságának idejére júl. 1. napjával a jegyz i feladatok ellátására megbízza. 43/1995. (VI. 20.) sz. határozat: A képvisel -testület Sebestyén Miklósnét a vezet óvón i feladatok ellátására aug. 20-ig ismételten megbízza aug. 29.: Végh József képvisel lemondása után aug. 1- t l B gér József lép a helyébe, mint képvisel szept. 26.: Felmérések után a lakosság gázigénye a 63%-ot meghaladja. Pintér Sándorné aki szept.1-t l véd n községünkben beszámolója: Óvodások száma 96 f, iskolásoké 269 f ben 26 szülés, '93-ban 29 szülés, '94-ben 30 szülés volt. Iskolában '92-ben 296 f, '93-ban 291 f, '94-ben 277 f a gyermekek száma. 15/1995. (IX. 26.) sz. rendelete: Képvisel -testület intézményt alapít Diósjen n, Napköziotthonos Óvoda és Konyha Diósjen elnevezéssel. Ezzel egyidej leg a Községi Konyhát, mint önálló intézményét megszünteti. Az önkormányzat tulajdonában lév bérlakások: Vasút út 1/1, 1/2, 1/3. Szolgálati lakások: Börzsönyi út 3, 5. Dózsa Gy. út 27, 81/1,2. 83/1,2. József A. u. 72/1,2. Kossuth út 1/ a,b 3/a,b. 8/1,2. Bérl kiválasztási joggal terhelt lakás: Kossuth u /1995. (X. 17.) sz. határozat: A Börzsönygáz KFT által benyújtandó földgázellátásra irányuló pályázatát, annak kedvez elbírálása esetén a beruházást megvalósítja. 56/1995. (XI. 14.) sz. határozat: Az önkormányzat 2/3 részben tulajdonát képz Egészségügyi Objektum és a szolgálati lakások f téskorszer sítését megvalósítja. Olajf tésr l tartályos PB gázf tési módra tér át. 64/1995. (XI. 30.) sz. határozat: A Börzsönyi út 3, 5. szám alatti szolgálati lakások eladási árát eft-ban ill eFt-ban állapítja 21/1995. (XII. 19.) sz. rendelete: Az ivóvíz szolgáltatást 126,20 Ft + ÁFA-ban határozza 65/1995. (XII. 19.) sz. határozat: A Képvisel -testület az évi munka elismeréseként a polgármester és jegyz, a képvisel k, valamint a bizottsági elnökök részére Ft összérték ÁFÉSZ boltjaiban levásárolható vásárlási utalványt biztosít. 66/1995. (XII. 19.) sz. határozat: A Képvisel -testület a balassagyarmati és váci kórházak támogatására ezer forintot biztosít. 1/1996. (III. 05.) sz rendelet: évi költségvetés: Bevétel: eFt. Kiadás: eFt. Tartalék: 1.074eFt. 9/1996. (III. 05.) sz határozat: Valyó József alpolgármester tiszteletdíját a testület havi 3000 Ft-ban állapítja meg jan. 1-jét l. 10/1996. (III. 05.) sz. határozat: Képvisel -testület a Diósjen Hírmondó elnevezéssel közérdek célra létrehozott önkormányzati alapítványt, márc. 5. napjával m ködés hiánya miatt megszünteti. A képvisel -testület elhatározza a Diósjen Hírmondó helyett, szükség szerinti id pon-tokban Önkormányzati Tájékoztató címmel, újságnak nem min sül kiadványt hozzon létre. Szerkeszt bizottság: ifj. Less József képvisel, Vasas Mihály, Hustyava Zoltán, Dr. Zombori Erzsébet. 18/1996. (IV. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület Diósjen Dózsa Gy. út 25. sz. alatti szolgálati lakást elidegenítésre kijelöli. A lakás vételárát 800 eft-ban állapítja 5/1996. (V. 29.) sz. rendelet: évi költségvetés végrehajtása. Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: eft. 6/1996. (V. 29.) sz. rendelete: A képvisel -testület megalkotja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét. Az adó mértéke évi: 2000 Ft évi állami támogatások: Normatív állami támogatások öszszesen: Ft. Ebb l: Ált. támogatás: 2 millió Ft. Üzemeltetési feladatok: Ft. Üdül helyi feladatok: 160 eft. Szociális és gyermekjóléti feladatok: Ft. (2818 f ) Nappali szoc. ellátás: Ft (22 f ). Óvoda, Ált. Iskola okt.: Ft. 29/1996. (VI. 27.)sz. határozat: A képvisel -testület hozzájárul a házi gyermekorvosi szolgálat egyéni vállalkozás keretében történ m ködéséhez jún. 1-jei határid vel. 30/1996. (VI. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület A Rétságon m köd orvosi ügyelet fenntartási kiadásaihoz hozzájárulást biztosít.

5 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ennek havi költsége 25 ezer forint. 31/1996. (VI. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a strand-fürd eladását meghirdeti. 34/1996. (VI. 27.) sz. határozat: Diósjen Önkormányzata Valyó József alpolgármester bejelentését, mely szerint részére megállapított tiszteletdíjat nem kívánja felvenni, azt sportcélok felhasználására szeretné fordítani, a testület tudomásul veszi. 39/1996. (VIII. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a BÖR- ZSÖNYGÁZ KFT beruházásában megvalósuló nagy-közép- és középnyomású gázelosztó vezetékrendszer szolgáltatói feladataira a WAV -GÁZ KFT-t kéri kijelölni. 43/1996. (VIII. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület úgy határozott, hogy tagként belép a Rétság és Vonzáskörzete Területfejlesztési Társaságba. 55/1996. (X. 29.) sz. határozat: A képvisel -testület Szalay Antal vállalkozóval kötött bérleti szerz dést a strand üzemeltetésér l nov. 1 napjával közös megegyezéssel megszünteti. 60/1996. (XI. 26.) sz. határozat: A képvisel -testület pályázatot ír ki a tulajdonában lév Szabadság út 57. szám alatt lév ingatlan bérbeadására. 67/1996. (XI. 26.) sz. határozat: A képvisel -testület a tulajdonában lév Vasút u. 1. szám alatt lév bérlakásokat a benne lakó bérl knek, kérelmük alapján elidegeníti. Vételáruk lakásonként: 455 eft + 76 eft telekár 350 eft + 76 eft telekár, 150 eft + 76 eft telekár. Diósjen haláloki statisztikája: 1994-ben 37 f halott, ebb l 7 f daganatos, 10 f érelmeszesedés, 5 f alkoholbetegség ben 44 f halott, ebb l 18 f daganatos, 8 f érelmeszesedés, 6 f alkoholbetegség ban 33 f halott, ebb l 10 f daganatos, 11 f érelmeszesedés, 4 f alkoholbetegségben halt 11/1996. (XII. 12.) sz. rendelete: Diósjen település közigazgatási területén Nyugat-Nógrád Vízm Kft. által végzett ivóvíz szolgáltatás díja: 151,40 Ft/m 3 + ÁFA. 71/1996. (XII. 12.) sz. határozat: A képvisel -testület a Szabadság út 55. szám alatti üzlethelyiségben, húsüzlet célra meghirdetett pályázatra jelentkez Fülöp Károly vállalkozónak 5 év id tartamra bérbe adja. 72/1996. (XII. 12.) sz. határozat: Képvisel -testület Berkenye és Tolmács községi önkormányzatok kérésére engedélyezi a háztartási és kommunális hulladékának a diósjen i szeméttelepre történ szállítását június 30-ig, 100 eft ellenében. 1/1977. (I. 14.) sz. határozat: A képvisel -testület a háztartási és kommunális szemét szállítására, a szeméttelep kezelésére és hóeltakarításra kiírt pályázatra Szabó István diósjen i vállalkozót bízza Berkenye község háztartási hulladékának elhelyezését 100 ezer forint térítés ellenében jan. 1- t l júl. 31-ig engedélyezi. 4/1997. (II. 24.) sz. rendelet: Képvisel -testület évi költségvetés: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Tartalék: eft. A képvisel -testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a patakparti jegenyesort kivágatja. 8/1997. (III. 18.) sz. határozat: Képvisel -testület Mocsári Gergely rétsági lakost a diósjen i általános iskola igazgatóját jelenlegi megbízatása határidejének lejáratától számítottan hat évre, azaz aug. 1-t l júl. 31-ig megbízza az iskolaigazgatói teend inek ellátására. Amennyiben a megbízási id alatt esetlegesen intézmény összevonásra kerül sor, a jelen megbízatást az összevont intézményvezet i feladatokra is kiterjeszt leg érvényesnek kell tekinteni. 18/1997. (III. 18.) sz. határozat: Képvisel -testület felmondja Liszka Tamás M v. Ház bérl jével szemben a jogviszonyt, mivel az intézményben vállalt közm vel dési tevékenység nincs, csak a büfét üzemelteti. 20/1997. (IV. 15.) sz. határozat: A képvisel -testület a M vel dési Ház üzemeltetésére pályázatot ír ki. 21/1997. (IV. 15.) sz. határozat: A képvisel -testület megbízza Bogdán László péceli lakost a Jen ipatak mentén lév jegenyefák kivágásával. 23/1997. (IV. 15.)sz. határozat: A képvisel -testület Less József képvisel falusi turizmus által szervezett franciaországi tanulmány útra történ delegálásával egyetért, és ennek költségét felvállalja. 24/1997. (IV. 15.) sz. határozat: A képvisel -testület a Nógrád Megyei Etnikai Kisebbségi Önkormányzat által szervezett lakásépítési akciót, kedvezményes építési telekjuttatással támogatja. 6/1997. (IV. 15.) sz. rendelet: A képvisel -testület jan. 1. napjától havonként 240 km-nek megfelel úti átalányt állapít meg az önkormányzati képvisel k részére. Az id sek klubja vezet je Rafa Sándorné nyugdíjba vonulása miatt, Vasas Mihálynét május 1-ével kinevezi intézményvezet nek. 8/1997. (IV. 24.) sz. rendelet: 1996 évi költségvetés végrehajtása: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: eft. 29/1997. (IV. 30.) sz. határozat: A képvisel -testület a községi strand-fürd t pályázati elbírálás alapján Paróczy Csaba vállalkozó, becskei lakos részére máj. 5. napjától kezd d en 10 évi id tartamra bérbe adja. 28/1997. (IV. 30.) sz. határozat: A képvisel -testület a jegenyefák kivágására vonatkozó határozat végrehajtását a MATÁV-val történ konkrét költségkihatás tisztázásáig felfüggeszti. A kivágott 10 db fát a vállalkozó részére kifizeti. 32/1997. (V. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a Földkiadó Bizottság részére, az elvégzett munkájuk elismeréseként, a kért tiszteletdíj kifizetését biztosítja. 39/1997. (VII. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanok elidegenítésének el készítésére adhoc bizottságot hoz létre. Elnök: B gér József, tagok: Valyó József, Alaksa Mihály. A bizottság feladata a szakért i vélemények alapján, az ingatlanok megtekintése, és eladásukra vonatkozó javaslat megtétele. 40/1997. (VII. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület az önkormányzati alapfeladatokat képez Rétság székhellyel m köd központi orvosi ügyelet m ködéséhez szükséges gépkocsi cseréhez Ft -ot biztosít, a költségvetési tartalék terhére. 42/1997. (VII. 22.) sz. határozat: A képvisel -testület a tulajdonát képez alább felsorolt ingatlanokat felajánlja a forgalmi értékbecslés és az ad hoc bizottság javaslatának figyelembevételével az ingatlanok bérl i részére az alábbi áron: fodrász üzlet: Ft. Cukrászda: Ft. Garázs: Ft. Húsbolt: Ft. Pizzéria: eft. Aszfaltpálya: eft. Teniszpálya: eft. 48/1997. (VIII. 26.) sz. határozat: Képvisel -testület Lénárt Jánosné diósjen i lakost a Napközi Otthonos Óvoda és Konyha vezet i teend inek ellátásával megbízza szept. 1-t l aug. 31.-ig. 49/1997. (VIII. 26.) sz. határozat: Képvisel -testület Pintér Sándorné véd n Drégelypalánk községbe történ áthelyezéséhez hozzájárul. A véd n i álláshely betöltésére pályázatot ír ki. 61/1997. (X. 2.) sz. határozat: A képvisel -testület pályázatot ír ki a M vel dési Ház üzemeltetésére. 65/1997. (X. 14.) sz. határozat: Diósjen és Nógrád önkormányzatai megbízzák a NÓMBERTORG RT-t, hogy a csatornázással kapcsolatos bonyolító feladatokat ellássa. 71/1997. (X. 28.) sz. határozat. Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és az Egészségügyi Objektum f tésének földgázra történ átállási munkáival a B&B GÁZ Bt-t bízza meg 74/1997. (X. 28.) sz. határozat A képvisel -testület hozzájárul a kültéri tanyák elnevezéséhez az alábbiak szerint: VARJAS tanya, FÁ- CÁN tanya, CSURJA tanya év normatív támogatások és SZJA mindösszesen: Ft. 5. oldal 19/1997. (XII. 16.) sz. rendelet: Diósjen település közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatás termel i díja: 187,60 Ft/m 3 + ÁFA. 3/1998. (I. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a Diósjen Pet fi u. 27. sz. alatti lakásingatlant (volt ÖNO) eladási árát eft-ban állapítja Amennyiben a vev az ingatlant egy összegben fizeti ki, úgy a vételárból további 25% kedvezmény is megilleti. 4/1998. (I. 27.) sz. határozat: Képvisel -testület a Szabadság u. 61. szám alatti lakásingatlant (volt fodrászüzlet) elidegenítésre meghirdeti febr. 10. Testületi ülés: Mocsári Gergely: Településünk intézményei a megyében átlagos színt felett vannak. Sajnos egyre csökken a tanulólétszám, ami jelenleg 266 gyermek, ha csak ötvennel több gyermek lenne, egy fillért nem kellene az önkormányzatnak hozzátennie a központilag biztosított költségekhez. Nagy dolog az is, hogy tíz bejáró tanulónk van, innen viszont senki nem jár máshová tanulni.! 2/1998. (II. 10.) sz. rendelete: 1988-évi költségvetés volumene: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Tartalék: eft. 5/1998. (II. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület a szociális földprogram megvalósítása és segítsége érdekében, bizottságot hoz létre. Elnök: Valyó József, tagok: B gér József, Tóth András, Farkas Attila, Imre János ban a normatív támogatások és szja. mindösszesen Ft. 6/1998. (III. 31.) sz. határozat: A képvisel -testület máj. 1. hatállyal kinevezi Diósjen község véd n i munkakör betöltésére Mocsári Sándorné (sz.: Deli Rozália) diósjen i lakost. 31/1998. (VII. 21.) sz. határozat: Képvisel -testület Lénárt János polgármester erdélyi utazását támogatja. 32/1998. (VIII. 27.)sz. határozat: A helyi önkormányzati választások lebonyolításához az alábbi választási bizottságokat ill. tagjait válassza meg: Választási Bizottság: Tóth János, Freistág János, Juhászné Marsi Éva. Póttagok: Bircsák László, Bircsák Istvánné. Szavazatszámláló Bizottság: 01. szk: Poszpisel Gyuláné, Rafa Sándorné, Csókásné Mikita Ildikó. Póttag: Sebestyén Miklósné. 02. szk: Czmorek Lászlóné, Gálcsik Istvánné, Mocsári Sándorné. Póttag: German Antalné. Helyi Választási Iroda vezet je: Dr. Zombori Erzsébet Tagjai: Pergel Istvánné, Sósné Szaszovszky Valentína. Jegyz könyvvezet k: Megtért Józsefné, Kis Józsefné. Önkormányzati választás (innen folytatjuk) István László

6 6. oldal Búcsú Erzsike nénit l Április 18-án helyezték örök nyugalomra Tóth Kelemen Józsefnét, és az 1980-ban elhunyt férjét. Hosszú ideig tanítottak itt Diósjen n, sok tanítványuk emlékszik jó szívvel rájuk. Tóth Kelemen Józsefné Marika néni a Nógrád megyei Patakon született hatodik gyermekként a a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja A halál sötét fala el tt minden tudásunk és tehetségünk véget ér. Hatalmas a veszteség, amit most átélünk: család, barátok, kollégák, tanítványok. Ki volt, kinek hamvai el tt most tisztelgünk, kinek fényképe el tt állunk? Dr. Horváth Sándorné, Erzsike néni, mindenek el tt Ember volt. Olyan ember, aki tudta mi a feladata az életben. Tudta mit, miért, és kiért tesz. A tanításra, nevelésre tette fel életét. Munkáját különleges szakértelemmel, és alázattal végezte a gyermekekért, a közösségért. Hivatása számára szent volt. Tudta, hogy a világon a legnagyobb kincs a tudás, amit senki nem vehet el az embert l. Ez az elv a saját gyermekei nevelésében is meghatározó volt. Tanítványaitól megkövetelte a fegyelmet, a becsületes munkát. Vallotta: követelek, mert tisztellek. Pedagógusi munkája nem cseng szótól cseng szóig terjedt. Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött is óráról órára vázlatokkal készült. Kereste mindig a legjobb, leghatékonyabb utat a gyerekhez. Mindegyikhez. Felkarolta a segítségre szorulót, továbbfejlesztette a tehetségesebbet. Olyan alapokat adott a tanulóknak, mellyel megállhatták helyüket a választott középiskolákban. Diákjai jó hírnevet szereztek a diósjen i iskolának. Széles látókör, sokoldalú pedagógus volt: szerette a zenét, az irodalmat, ápolta a hagyományokat. Szívesen tanított színdarabokat, népi táncot feln tteknek és gyerekeknek egyaránt. Szép emlékeket riznek err l azok is, akik részt vehettek benne. Vallotta, hogy minden ember tehetséges valamiben, és mindig arra törekedett, hogy ezt a tehetséget valamilyen módon kibontakoztassa. Munkájáért a szakmai elismerések szinte valamennyi lehetséges fokozatát megkapta. Ám ett l sokkal többet jelentett számára a tanítványok, szül k, kollégák tisztelete. Sokat tett a falujáért is mint vezet, szívügyének tekintette az iskola b vítését és új szárnyának megépítését. Munkatársként mindig együttm köd volt. Nem tolakodott, a tanácsokat nem osztogatta. De hívásra azonnal jött és segített. Képes volt a közös gondolkodásra, problémamegoldásra. Tudta, az iskola sikere nem egy, vagy két tanár munkáján múlik, hanem a közösségén. Becsülte az id sebb tanártársait, de a fiatal, szárnyait bontogató kollégáit is. Ezt példázza a következ történet. Több évvel ezel tt mikor már nem tudott az iskolába bejárni a diósjen i cserkészek nagy feladatot kaptak. Az augusztus 20-i ünnepélyre, népi tánccal kellett készülniük. Ki fog nekünk ebben segíteni? Merült fel a kérdés. Hát KI? Horváth Erzsike néni. annyi szép népdalt és táncot ismer. Mikor június végén elmentem hozzá, Egy pedagógus házaspár emlékére Bozsonyik családba. Korán elkerült Jászberénybe, majd Esztergomba az Irgalmas N vérek Érseki Tanítóképz Intézetbe. Itt szerzett 1941-ben népiskolai tanítói oklevelet. Sokrét tudással felvértezve került ki innen, de nem kezdett azonnal tanítani, mert házasságot kötött a faluban kántortanítóskodó Tóth Kelemen Józseffel. Csak 1946-ban kezdett dolgozni, amikor a hadifogságban lév férjét helyettesítette t l 1955-ig Tereskén tanított, ekkor szerezte meg biológiaföldrajz szakos tanári diplomáját. A következ állomás Diósjen volt, ahol 11 éven át tevékenykedett, a falu népével együtt építették az ban átadott 8 tantermes iskolát. Szívvel-lélekkel foglalkozott a rábízottakkal, nemcsak a tanítási id ben. Azt vallotta: Pedagógus csak az legyen, aki szereti a gyerekeket! pályázó közül t választották meg kántortanítónak Patakon. Köszönhet volt mindez kiváló hangjának, orgona tudásának. Itt ismerte meg feleségét, és augusztus 15-ig szolgálta a falut. Ekkor hívták be t katonának, novemberben esett hadifogságba. Az oroszországi Kaukákétségbeesetten kértem, segítsen rajtunk. nagyot nevetve válaszolt. Márti, te emiatt félsz? Olyan táncot tanítok én nektek, hogy soha nem felejtitek el. Ez így is lett. Nem sajnálta ránk az id t, energiát. Minden nap tanultuk a gyönyör népdalokat és bottal a kezében fáradhatatlanul tanította a tánclépéseket. Amit napközben megtanultam t le, este a hittanteremben gyakoroltuk a cserkészekkel. Augusztus 20-ára, elkészültünk a GUZSALYOS tánccal, majd a következ évben a Palóc lakodalmassal. Mindezt Erzsike néninek köszönhettük, aki pótolhatatlan és felejthetetlen munkát végzett ekkor is. Baráti kapcsolatai is az iskolából származtak. Több évtizedes, mély emberi köt déseket ápolt. Soha nem sajnálta az id t, a szellemi energiát barátaitól. Mindig lehetett rá számítani. Szavai megnyugtatóak, gondolatai bölcsek voltak. Er t, hitet, bátorságot sugárzott. Nem volt hétköznapi ember. Mester volt, a tanítás mestere. Tanította a matematikát és a fizikát, az éneket a felejthetetlen harmonika kísérettel. Példamutatásával a pedagógiát. Tanította számunkra az életet. Egész népét tanította nem középiskolás fokon. Tette ezt az utolsó napig, míg egy hirtelen jött rosszullét végzetessé vált számára. A Szolgálat befejez dött. De megmarad örökké a tudás, az akarater, a tartás, amit belénk plántált. Be van fejezve a nagy m, igen. A gép forog, az alkotó pihen. A nagy m, amit itt hagyott maga után, egy összetartó, szeret család, h barátok, és egy gazdag pedagógus életpálya. Példa volt, igaz ember és igaz pedagógus. Méltó a költ Nagy László szavaihoz: ezt mindig éreztette a tanítványaival. Munkásságának utolsó állomása a Fejér megyei Káloz volt. Innen ment nyugdíjba 1977-ben. Ezek után a családjának, 5 unokájának, majd 5 dédunokájának élt, de amikor Diósjen n szükség volt az iskolában a munkájára, visszatért. Bár el ször a felkérést elhárított, de látva a gyerekeket, vonásaikban felismerte szüleiket és igent mondott. Segített a gyengéken, rászorulókon. Életét hivatástudat, akarater, szorgalom, és nem utolsó sorban nagy gyermek-és emberszeretet jellemezte. Tóth Kelemen József 1918-ban született Hej csabán. Édesanyját korán elveszítette, ezért anyai nagyszülei nevelték ben a Miskolci Evangélikus Tanítóképz ben végzett. Nemcsak tanítói oklevelet, kántori képesítést is szerzett. Az ország több helyén dolgozott helyettesít ként, míg végül 1940-ben több Sok tiszta szempár nézi lépted, Legyen hát utad egyenes. Sok ifjú agy fogadja szódat, Legyen hát szavad arra érdemes! Tiszta lelkek földjét híven ápold, Tavaszát ne rontsa fagy, Mit belévetsz megterem, Ne feledd el, példa vagy! Ki az élen áll, az messze látszik, Légy lobogó az arcokon. Légy a viharral küzd nek Messzire világító rtorony! Bíztasd a sok bátortalant, Hogy barátokra lelnek itt, S a gyengét is fogd kezénél, Hogy utolérje társait! Vezesd ket, utat ne tévessz, Magadhoz mindig h maradj, Mert élen állsz és messze látszol, Sose feledd el, hogy példa vagy! Köszönjük, hogy ismerhettük, hogy itt járt közöttünk. Adjon vigasztalást az a szeretet és tisztelet, amellyel Erzsike néni körülvett minket, a családját, barátait, tanítványait, ezt a falut, és ezt a nemzetet. Búcsúzzék végül mindannyiunktól Erzsike néni Márai Sándor szavaival! Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam és az életem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszer. Történhetett velem más, jobb, nagyszer bb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszer bbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem. Kedves Horváth tanár néni, kedves Erzsike néni, nyugodjék békében!

7 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Óvodánk Húsvét el tt átköltözött az Általános Iskolába. Az alsós tagozatos szárnyon 5 tantermet alakíthattunk át hangulatos óvodai csoportszobává. Április 18-ától három napon keresztül megfeszített tempóban költöztettük át az óvoda bútorait, játékait, egyéb berendezési tárgyait. Az óvoda dolgozói és azok a szül k, akik szabaddá tudták tenni magukat jöttek, és aktívan vettek részt a költöztetésben. Köszönjük aktív segítségét a Katica csoportból Klúcsik Évának, Vasasné Tündinek és a Szaszovszki családnak, a Maci csoportból Králik Gábornak, Dukai Tamásnak, Barti Csabának, Juhász Zsombornak és apukájának Zolinak, a Mókus csoportból: Mózes Jánosnak és Tuskó Lászlónak, a Nyuszi csoportból Berki Péternek és Csomó Zsoltnak, Vasas Mihálynak, a Süni csoportból Lucza Ákosnak. Józsa Balázs segítségét is köszönjük. A költözés közben Csurja László és Velki Andor fáradhatatlanul hordta csomagjainkat hol a Dózsa György utcába, hol az iskolába. Köszönjük azoknak a szül knek a segítségét, akik kisteherautóval álltak rendelkezésünkre: Juhász Zolinak és Vasas Mihálynak, valamint Molnár Istvánné képvisel asszonynak. Klúcsik Éva személyautóval segítette a költözést. Megköszönjük a 9.-es osztály tagjainak a segítségét is, hiszen k is aktív részesei voltak a költözködésnek. A kiköltözés után a bontási anyagokból, ami még használható, próbáltunk megmenteni. Köszönjük István Emelt f vel és tiszta lelkiismerettel viselem a képvisel -testület döntését, miszerint közalkalmazotti jogviszonyomat május 3-án fegyelmi vétséggel azonnali hatállyal megszüntették t l, közel 40 éve vagyok (voltam) a pedagógus pályán. Diósjen n 1986-tól. Pedagógusként és intézményvezet ként is a Közoktatási törvényben is meghatározott elv és elvárás vezérelt: A gyermek mindenek felett álló érdeke. Mindig fontos volt számomra az esélyegyenl ség megteremtése és a pedagógiából jól ismert alapelv biztosítása: egyenl elbírálás! A tehetséges gyerekekkel foglalkozni, ket fejleszteni nem könny és id igényes feladat. Még nehezebb azonban a felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek, tanulók számára biztosítani a megfelel oktatást, tör dést, hogy az életben k is boldogulni tudjanak. Rövid idej re szabott vezet i munkámat a gyermekek, a szül k Óvodai hírek Búcsúzás zusból 44 viszontagságos hónap után került haza, és láthatta meg el ször 4 éves kisfiát. Patakról Tereskére helyezték. Ebben az id ben szerezte meg magyar-történelem szakos tanári diplomáját ben jött családjával Diósjen re. Itt töltötte élete legtevékenyebb, legtermékenyebb id szakát. Tanított színdarabot, gyakran vitte a gyerekeket kirándulni, bográcsozni a Börzsönybe. Éveken át igazgatóhelyettese is volt az iskolának. Munkájában következetes és szigorú volt. Az vezérelte, hogy minden tanítványa képességeihez mérten elsajátítsa az ismereteket. Sokan még f iskoláskorukban is abból éltek, amit t le megtanultak. Mindenkit arra biztatott, hogy tanuljon tovább. Sok gyereket saját maga vitt el a középiskolába felvételizni. Kálozon fejezte be tanári munkásságát, szinte haláláig a katedrán állt. Nyugodjanak békében! Emléküket meg rizzük. László képvisel úrnak és Freistág Jánosnak, hogy leszerelték a villanybúrákat és bojlereket. A radiátorok elszállítása is nehéz feladat volt. Ehhez bizony sok er s kézre volt szükség. Köszönjük Tóth János polgármester úr, Alaksa Mihály alpolgármester úr, István László képvisel úr, Csurja László, Velki Andor, Kabai Lajos, dr. Molnár Attila, Mózes János, Dukai Tamás, Pálinkás József, Kosdi Kálmán segítségét, hogy a szombati napjukon rendelkezésre álltak. A bontási munkák alatt az óvoda dolgozói már az alsós tantermeket rendezték, csinosították. Bach Antal vállalkozó burkolattal látta el a fiúmosdó betonját. Köszönjük, hogy soron kívül segített ebben. Mindent elrendeztünk és megszerveztük az új helyen, hogy gyermekeink fogadása a legnagyobb rendben történjen. Köszönjük Kovács Lászlóné igazgató asszonynak és Pappné Freistág Melindának, hogy minden szervezési feladatban támogató segítséget nyújtottak. Óvodásaink hamar megszokták az új környezetet, hiszen a már jól ismert feln ttek, a csoportszobák megszokott berendezése a bútorok, játékok veszik ket körül. A napirend sem változott és óvodánk kertjét is használhatjuk Reméljük, hogy óvodánk felújítása után a visszaköltözésnél is számíthatunk segít kezekre. Az óvoda dolgozói nevében Bacskay Sándorné és a település érdekeit legjobban szolgáló intézkedések meghozatala vezérelte. Köszönetet mondok azoknak a szül knek, akik segítették munkámat! Köszönetet mondok a település minden szervezetének, akik támogatásukkal segítették az iskola színvonalának emelését. Köszönetet mondok mindenkinek, akik önzetlen munkájukkal segítették az iskola hírnevének növelését, részt vettek az intézmény programjaiban, támogatták tudásukkal, emberségükkel az oktatást, de legf képpen a nevelést. A ballagtatáshoz már nincs jogom, de kívánok minden ballagó diáknak sok sikert és boldogságot a FELN TT élethez! Gurdjieff szavaival búcsúzom: "Segítse imádsága mindazokat, akik szeretnének képessé lenni arra, hogy az Igazság szerint éljenek." Kovács Lászlóné A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei fordulóján elért eredményeink: Surin Boglárka (7. o.) 4. hely, Klinger Gábor (7. o.) 5. hely, Csonka Renáta (8. o.) 5. hely. A versenyen részt vett még Aissa Mátyás (8. o.) tanuló. A Herman Ottó biológia verseny megyei fordulóján Klinger Gábor (7. o.) tanuló képviselte iskolánkat. Kerékpáros Iskola Kupa megyei dönt jén Czermann Szimonetta (8. o.) tanuló megszerezte az 1. helyet, ezzel a jogot, hogy részt vegyen a kétnapos országos versenyen június hónapban. Sós Patrik (6. o.) tanuló a 9. helyen végzett. A Megyei Diákolimpia Dönt jén atlétika 1500 méteres síkfutásban 1. helyezett: Méreg Nikoletta (7. o.). Köszönetünket szeretnénk kifejezni az iskolai SZMK-nak az iskola küls környezetében lév virágládák beültetéséért. Ezúton köszönjük meg Tóth Zoltánnak, hogy segítségünkre volt az iskolai focipályán hatalmasra n tt f levágásában. Szállj be Te is! A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség arra kéri a pedagógusokat, hogy osztályf nöki órákon beszélgessenek a tanulókkal az értelmi fogyatékkal él emberekr l. Személyes példákon, történeteken keresztül hangsúlyozzák, hogy sérült társaink is szeretnének teljes életet élni, vágynak arra, hogy elfogadják ket. A sport kiválóan alkalmas arra, hogy a fogyatékkal él k is célt t zzenek ki maguk elé, kitartó munkával leküzdjék az akadályokat, örömet szerezzenek maguknak és másoknak is. A diósjen i Szentgyörgyi István Általános Iskola 5. osztályos tanulói bekapcsolódtak a Szállj be Te is! országos programba. A program három részb l tev dött össze. El ször az osztályf nöki órákon a témához kapcsolódó erkölcsi fogalmakról beszélgettünk. Tudatosítottuk: Le az el ítéletekkel! Találjuk meg minden ember egyéni értékeit! Németh Csaba értelmi sérült k szegi sportoló sikeres életútját megismerve megtanultuk elfogadni a más ember tiszteletre méltó személyiségét. Láttunk célokat, hozzá vezet utakat, az úton segít kezeket. Megértettük a Speciális Olimpia jelmondatát: Mindenki Gy ztes! A következ szakaszban él kapcsolatot teremtettünk a Speciális Olimpiával. Riportot készítettünk Repiczky Csaba olimpikonnal. községünkben él, a Dr. Iskolai hírmorzsák 7. oldal Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet lakója ben részt vett Amerikában a IX. Speciális Nyári Világjátékokon, ahol 2 arany és 1 bronzérmet nyert torna sportágban. Megkértük, jöjjön el hozzánk és meséljen élményeir l. Az osztály kérdésekkel felszerelkezve várta Csabit, akit az utcáról már mindenki ismert. Kívülr l. De milyen is belül? Már az érkezése is figyelemre méltó volt. 10 óra 45 percre beszéltük meg a találkozót. 10 óra 30 perckor már megérkezett, öltönyben, nyakkend ben, ápoltan. Megtisztelt bennünket. Mi a szívünket öltöztettük gyorsan ünnepl be. A gyerekek ontották a kérdéseket. Csabi mosolygósan, de határozottan, okosan válaszolt a tanulóknak. Tisztán emlékezett minden pillanatra 16 év távlatából is. Szájtátva hallgattuk t mindannyian. Átrepült az óceán felett, bemehetett a pilótafülkébe, látta a delfineket, a Hold ragyogását a vízen. Amerikában nagyon szép szállodában laktak, finomakat ettek. A versenyen minden tudását összeszedve tornázott, nyerni akart. Örömmel állt fel a dobogó legmagasabb fokára, és meghatódottan hallgatta a Magyar Himnuszt. Az jelmondata: Nem adom fel! Csabi büszke magára, mert megvalósította álmát. Boldog embernek vallja magát. Példát mutatott számunkra akarater b l, kitartásból, céltudatosságból, hitb l. A sportot azóta sem hagyta abba. A tornáról futásra, úszásra, kerékpározásra váltott, részt vesz a hazai triatlon versenyeken. Köszönjük Repiczky Csabának, hogy eljött közénk. Nagyon sokat tanultunk t le. Az utcán, ha eztán találkozunk, bizony más szemmel nézünk rá. Mert megismertük. A program zárásaként plakátot készítünk, melyen bemutatjuk a fogyatékkal él k törekvéseit, sikereit. Az élet másik oldalát. Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a projektnek. Számunkra különösen fontos a tanulsága, hisz naponta találkozunk településünkön a Rehabilitációs Intézet értelmi sérült lakóival. Önmagunk legy zése jelenti a legnagyobb boldogságot. A siker nem cél, hanem csupán eszköz ahhoz, hogy még magasabbra törekedhessünk. (Pierre de Coubertin) Az ötödik osztály tanulói: Alpári Alexandra, Csonka Barbara, Horváth Éva, Kovács János, Lakatos Gilda, Oláh Csilla, Oláh Klaudia, Virág Regina és Jónás Marietta osztályf nök

8 8. oldal Közgy lést tartott az Önkéntes T zoltó Egyesület a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Községünk Önkéntes T zoltó Egyesülete április 15-én tartotta éves közgy lését. A közgy lésen megjelentek Szabó János t zoltó ezredes Nógrád megye katasztrófavédelmi igazgatója, a Váci, Balassagyarmati Hivatásos T zoltóság valamint a Rétsági T zoltóság parancsnokai és a szomszédos t zoltóságok parancsnokai, továbbá a meghívott vendégek. Tóth János titkár köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. Ezt követ en Valyó József az egyesület elnöke beszámolt a közgy lésnek az egyesület évi munkájáról és gazdálkodásáról. Az elnök beszámolójában hangoztatta, hogy tovább javultak az egyesület tárgyi feltételei. Az elmúlt évben a Belügyminisztériumi pályázaton Ft összeget nyert el az egyesület, melyet a szertár padlózatának felújítására és kismotorfecskend vásárlásra fordított. Kabai Lajos számot adott az elmúlt év t zeseteir l a mentési és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésér l. A parancsnok beszámolójában kiemelte az elmúlt év nyarán a diósjen i tónál és üdül telepén keletkezett ún. tornádó által okozott kárelhárítással kapcsolatos munkálatok elvégzését, s megköszönte t zoltóink önzetlen munkáját. Ezután Ribai László ismertette az ellen rz bizottság jelentését. A beszámolók és a bizottsági jelentés elfogadása után került sor a vezet ség megválasztására, mivel mandátuma lejárt. Hajdú Ferenc az el készít bizottság elnöke javaslatot tett a vezet ség tagjaira. A közgy lés egyhangú szavazással a régi vezet séget újra választotta 5 éves id tartamra, így az elnök Valyó József, a titkár Tóth János, parancsnok Kabai Lajos, parancsnokhelyettes Varga Ferenc, gazdasági felel s Schmittinger Tamás lett. Valyó József elnök a vezet ség nevében megköszönte a tagság bizalmát. A közgy lés következ napirendi pontként tagfelvételi kérelmeket bírált és fogadott el. Szabó János katasztrófavédelmi igazgató méltatta az egyesület munkáját, ezt követ en két t zoltónk kiemelked munkájáért emléktárgyat kapott jutalmul. Majd B gér József a Kámoralja Erd birtokosság elnöke köszöntötte a közgy lést, és elismerte az egyesület munkáját, támogatást adott át az egyesület részére. Valyó József elnök megköszönte az önkormányzat, az erd birtokosságok és a szponzorok támogatását. A közgy lés baráti hangulatban, vacsorával ért véget! Régi képek Képeslap az 1940-es évek elejér l Diósjen i lerakat: SZILUMIN üzletház VÉGTISZTESSÉG TEMETKEZÉSI BT. Állandó ügyelet: Balassagyarmat: Temet u. 1. Tel.: Érsekvadkert: H sök tere 5. Tel.: Rétság: Rákóczi út 37. Tel.: (központ, buszmegálló) Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik drága szüleim, TÓTH KELEMEN JÓZSEFNÉ és TÓTH KELEMEN JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjukra virágot hoztak, s fájdalmunkban osztoztak. Sinka Sándorné és családja KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Segélyhívó 112 T zoltók 105 Ment k 104 Rend rség 107 Orvosi ügyelet 35/ Háziorvosi rendel 35/ Gyermekorvosi rendel 35/ Fogorvosi rendel 35/ Véd n i szolgálat 35/ Gyógyszertár 35/ Állatorvosi rendel Iskola (Szentgyörgyi I.) 35/ Óvoda (Aranydió) 35/ Polgármesteri Hivatal 35/ , -019, -022 DINÓBER 35/ Id sek Klubja 35/ Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Freistág János, Filip Dániel, István László, Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán 35/ / Nyomdai el készítés: MM & HZ Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész

Önkormányzati hírek. Beszámoló a képviselő-testület 2011. május 20-án tartott üléséről. Felhasználás Központi költségvetést terhelő rész 2011. május-június június hó Majális XII. évfolyam 5-6. 5 szám 2007. óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010. év végén a képviselő-testület

Részletesebben

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások

Újévi köszönt. December havi ünnepek, népszokások a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 11-12. szám Kedves Diósjen i Polgárok! Kedves Olvasóink! Ismét egy új esztend küszöbén állunk, reményeket, vágyakat, elvárásokat

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3.

napi köszönt Nemzeti ünnepünkön 2013. március hó a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. a diósjen i önkormányzati képvisel -testület tájékoztató havilapja XIV. évfolyam 3. szám Nemzeti ünnepünkön 2013. március 15-én az 1848-as Forradalom és Szabadságharc h seire, a forradalom eszméire emlékezve

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ?

KI VÁLHAT H SSÉ, KI GONOSSZÁ? I V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. OKTÓBER 28. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA KOSZORÚZÁSSAL ÉS ÜNNEPI M SORRAL EMLÉKEZTEK MEG AZ '56-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁRÓL

Részletesebben

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5.

Helyi Esélyegyenl ségi Program. Tolmács Község Önkormányzata. 2013. július 5. Helyi Esélyegyenl ségi Program Tolmács Község Önkormányzata 2013. július 5. Tartalom Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA

Öt aszódi nyertes. Bezárták a konyhát. Összefogás a nemzet érdekében 2011. MÁRCIUS. Micsinay Lenke nénire emlékezünk ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Öt aszódi nyertes A LEADER Négyes Tengely pályázatán Közel másfél év telt el a beadási határidõ óta, de érdemes volt kivárni: lapzártánk után huszonkét pályázat támogatását

Részletesebben

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria

megjelenik havonta Vecsési Sándor búcsúztatója 2015. június 26. Nyergesújfalu, Kernstok Galéria NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA X X V. é v f o l y a m megjelenik havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában 2015. JÚLIUS GYERMEKKOROMTÓL KEZDVE SZINTE NAP

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa

Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Szüreti felvonulás és bál 2011. Csépa Schmitt Pál Köztársasági Elnök köszöntötte a GyĘztesek Versenye résztvevęit. A képen községünk ifjú lakójával, Borsos Norberttel fog kezet. A több mint 500 induló

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress

Dunakeszi Polgár VÁROSI MAGAZIN. (Írásunk a 27. oldalon) 2009. április. IX. évfolyam 4. szám. Fotó: KesziPress Dunakeszi Polgár IX. évfolyam 4. szám VÁROSI MAGAZIN 2009. április Overdose világvágtája Akik újra megismertetik ALAG nevét a világgal (Írásunk a 27. oldalon) Fotó: KesziPress 2 Dunakeszi Polgár tartalom

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel. a Művelődés Házába 2007. SZEPTEMBER SZEPTEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját, 2007. október 12-én 18 órai kezdettel a Művelődés Házába a II. Rákóczi Ferenc szobor visszaállítására

Részletesebben