Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Húsvét kiszézéssel és vill zéssel"

Átírás

1 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. Az eredetileg zsidó ünnep az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét héber neve pészah. A szó kikerülés -t, elkerülés -t jelent, utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével megjelölt házait. Az, hogy a húsvét nem esik mindig ugyanarra a napra, annak tudható be, hogy a feltámadás ünnepe úgynevezett "mozgó ünnep". Megünneplésér l már a III. századból vannak adataink, azonban az ünnepet nem mindenütt tartották egy id ben. A niceai zsinat határozta meg a húsvét napját is 325ben. A negyvennapos böjt lezárulását jelz ünnepet, a tavaszi napéjegyenl séget (március 21.) követ holdtölte utáni els vasárnap kell tartani, amely március 22. és április 25. közé esik. Ez az id pont húsvét megünneplésére csak a VIII. század óta vált általánossá. Hazánkban az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat szerint még négynapos volt a húsvét, majd a nagyszombati zsinat 1611-ben három napra, XIV. Kelemen pápa 1771ben pedig két napra csökkentette. X. Pius pápa 1911-ben húsvét második napját is törölte az ünnepek sorából, de nálunk továbbra is megtartották. Húsvéthoz sokféle népszokás is köt dik. Ilyenek például a tavaszköszönt rituálék, amelyek nagy része nem épült be a keresztény vallási ünnepekbe, leginkább a vidéken él k szokásaiként maradtak fenn. A tavasz legjelesebb ünnepét köszönthették Húsvét vasárnap Diósjen n a tájháznál azok, akik a szirt Néptánc Együttessel tartottak délután. A táncosok a palóc vidékek egyik legnépszer bb télszokását, a kiszézést elevenítették fel. A kiszézés kezdete hagyományosan a ruha kikérésével kezd dött a kiszebábu számára. Énekek, csujogatások közepette felöltöztették a bábut, majd a táj- háztól a f utcán a Református templom el tti patakparton a kiszebábukat levetk ztetve, meggyújtva, majd vízbe vetve, hogy ezzel elbúcsúztassák a telet, ki zzék a rossz hagyományokat. Újabb, vidám énekekkel kezd dött meg a vill zés, színes szalagos zöld ágakkal díszes menet indult vissza a tájházhoz az új élet, a tavasz jelképeként. A gyerekek örömére itt igazi húsvéti készül dés volt, hagyományos tojásfestés-díszítés, rajzszínezés, gyönyör csuhébábu készítés, a tájházban Végh József történeteit hallgathatták meg a betér k. A néz k egy igazi vödrös- locsolást is láthattak, a táncos lányok vállalkoztak e merész feladatra a nem éppen meleg id ellenére is. A fiúk szép locsoló verssel melegítettek, majd lendült a vödör, folyt a víz, és nagy sikítások közepette lettek vizesek a lányok, és nem nagy örömükre a közelebb álló néz k is. Az átöltözés után a maradni vágyók folytathatták a tojásdíszítést, estig volt még rá lehet ségük. Reméljük, ezzel hagyományaink életben tartása nem ér véget, és mutathatunk még sok régi szép szokást a fiataloknak, és az érdekknek. S végül egy szép ének, amit lányaink énekeltek: Haj kisze haj! Gyöjj be sódar, gyöjj! Haj ki kisze, kisz ke, Gyöjj be sódar, gömb ce! Az a Szabó Margit Ojjan híres asszony, Ruhát kértünk t le, A kiszére adott. Sztregovai Erika

2 2. oldal Beszámoló a képvisel -testület április 1-jén tartott ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el z testületi ülés óta eltelt id szakban, polgármesteri tevékenységem a következ módon alakult: jén kistérségi elnökségi ülésen vettem részt, ahol a munkaszervezet vezet jének bérét fogadtuk el, meghatároztuk, hogy a költségvetés és a létszám legyen áttekintve áprilisig, valamint azt a javaslatot tárgyaltuk, hogy a Kistérségi Társulás átadja a turisztikai befizetéseket a TDM-nek, ez 40 ft/f án az ajánlatok bontásán vettem részt az óvoda felújítási pályázattal kapcsolatban. Szintén 03-án kistérségi társulási ülésen vettem részt ahol a napirend a következ k voltak: évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása (ez áprilisban módosításra kerül.) Munkaszervezet vezet i illetményének elfogadása SZMSZ módosítás a munkaszervezetben bekövetkezett változások aktualizálása. Beszámoló a évben végzett bels ellen rzésr l. Beszámoló a Kistérség Szociális Szolgáltató Központ évben végzett tevékenységér l. Jelz rendszeres házi segítségnyujtás szakmai program módosítása. Réts. Kist. Többc. Társ. megállapodása. 3. sz. mell. MÁK-kal történt megáll. egyeztetése. Réts. Kist. Többc. Társ. megállapodás 5. sz. mell. Legénd és Nézsa közötti társ. megállapodás létrejötte végett. Réts. Kist. Többc. Társ. megállapodás 6. sz melléklet módosítása Rétság tereske Szente települések belépése a szociális alapfeladatok ellátásába én Jenei Gyula vállalkozóval tárgyaltam, aki faaprító gépekkel kereskedik és aprítéktüzelési tapasztalattal rendelkezik án A vállalkozókkal tárgyaltunk, akik beadták a pályázatot az óvoda felújítására én Gödöll n voltam az ÉKP-Nógrád Megyei Reg. Hull. Gazd. Társ. ülésén, ahol többek között tájékoztató hangzott el a beadott gépbeszerzési pályázatról, - a rekultivációs pályázatról, amely folyamatban van és érintett Diósjen is, Bizottság felállítására került sor az árak alakulásának kérdésében. Közös hulladékgazdálkodási terv készítése a Zöld Híd Régió Kft.-vel közösen Gödöll n voltam a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett kétnapos konferencián, ahol Dr. Gulyás Gergely az új alkotmányról, az alkotmányozás folyamatáról, Dr. Békényi József az új közjogi rendszerr l, Dr Lóránt Zoltán egyetemi tanár az önkormányzatok szerepér l, feladataikról és a rendelkezésre álló forrásokról, Dr. Rétvári Bence államtitkár a területi államigazgatás rendszerének átalakításáról, Zongor Gábor A TÖOSZ részér l az önkormányzatok érdekképviseletér l, Bakondi György Tábornok a Katasztrófavédelemr l, Gémesi Zsolt F oszt. Vez. Klíma energiaügyi áll. titk.- Zöld gazdaság fejlesztésr l, Dorsánszki Zsolt F titkár az energiahatékony önkormányzatokról, Önkormányzati hírek a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Kertész György Szakmai F tanácsadó BM. a településüzemeltetésr l, Rácz Jen F igazgató és Szócska Miklós államtitkár az egészségügyjöv ellátási formáiról, Hoffman Rózsa államtitkár asszony a közoktatási rendszer megújításáról, Nyitrai Imre Szociálpolitikai helyettes államtitkár a nemzeti szociálpolitikáról, Sisák Imre Pásztó pm-e a kistérségi szociális programról, Molnár Oszkár Edelény pm-e az árvízvédelmi tevékenységek nehézségeir l tartottak el adást én A Községháza tanácstermében a Rétság Turisztikai Desztinációs menedzsment tartott a helyi szállásadóknak tájékoztatót a turisztikai fejlesztések lehet ségeir l án Szabó Béla küls s bizottsági taggal Ausztriában, Salzburgban voltunk és megtekintettük a Hilfswerk Salzburg id sgondozó létesítményeit. Megérkezésünkkor és egész ott tartózkodásunk ideje alatt elkísért bennünket Armin Wieser, a Hilfswerk egyik alapítója. Megismerkedtünk Magony Szilviával a Hilfswerk Hungary elnökével, aki a tegnapi napon már Diósjen n járt és namber van -nak nevezte településünket. Továbbá megismerkedtünk több település polgármesterével, alpolgármesterével, intézményvezet kkel, valamint a Hilfswerk által nyújtott id sgondozás színvonalával. De err l b vebb beszámolót Szabó Béla fog tartani én Pilismarót polgármestere, a jegyz és intézményvezet k kerestek meg és beszélgettünk az intézményi társulás lehet ségér l iskola óvoda tekintetében án Budapesten a Reifeisen Bankban tárgyaltunk Dobrossi István Ügyvéd úrral Váczi Gyula képvisel jével bank képvisel jével. A tárgyalást Dr. Kalló János Márk ügyvéd úr vezette, aki Diósjen, Nógrád és Berkenye településeket képviseli. A tárgyalásra azért volt szükség mert a választott bíróság peren kívüli egyezségre szólította fel a feleket. A tárgyalás témája a csatorna beruházásra felvett banki hitel visszafizetésének menete én A már korábban említett Magony Szilviát fogadtuk István László képvisel társammal és vezettük körbe településünkön, megtekintve az id sek otthona létesítésére alkalmas Önkormányzati területeket. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ Tájékoztató a Hilfswerk Hungary Közhasznú Alapítványnál tett látogatásról Tóth János polgármester úr és Szabó Béla a Szociális, oktatási, m vel dési bizottság tagja tájékoztatta a képvisel -testület tagjait a látogatás során tapasztaltakról. 2./ Diósjen község Önkormányzata Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadása A képvisel -testület Pénzügyi, jogi, Ügyrendi Bizottsága az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatának módosítására benyújtotta indítványát. Az SZMSZ közjogi aktusnak tekintend, amely az Ötv. helyi végrehajtási rendelete, a települési önkormányzat Alkotmánya. A képvisel -testület az SZMSZ-ben többféle kérdéskört is szabályozhat: amelyeket törvény nem érintett, amelyek tilalmáról nem rendelkezett, amelyekhez a jogalkotó nem kapcsolt végrehajtási részletszabályokat, amelyekben alternatív megoldást tesz lehet vé azáltal, hogy felhatalmazza az önkormányzati testületet az eltérésre. Az SZMSZ tartalma Az SZMSZ tartalma tekintetében kétféle álláspont ismert: A tágabb értelmezés szerint a képvisel testület a törvény keretei között önállóan alakíthatja szervezetét és m ködési rendjét. A sz kebb értelmezés szerint, az Ötv. 18. (1) bekezdésére is hivatkozással, a képvisel testület csak m ködésének részletes szabályozására kapott felhatalmazást. Az SZMSZ jogforrási jellege: Az Ötv. rendeleti formát ír el. 3./ Fejlesztési terv el készítése Tóth János polgármester úr ismertette a képvisel -testülettel a fejlesztési terv tervezetét, melyet a képvisel -testület elfogadott. 4./ Közbeszerzési terv A közbeszerzésekr l szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) 5.. (1) bekezdésében a közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és el készítése el írja, hogy az önkormányzat a költségvetési év elején, éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseir l. A közbeszerzési tervet az legalább öt évig meg kell riznie. A közbeszerzési terv nyilvános. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkér továbbá a közbeszerzési tervben nem szerepl közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa el re nem látható okból el állt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési terv elfogadására a következ k szerint teszek javaslatot: ld.: diosjeno.hu 5./ Egyebek Diósjen község Önkormányzatának képvisel -testülete megalkotta az építészeti és természeti értékek helyi védelmér l szóló önkormányzati rendeletét. Élelmiszer Bank Az Élelmiszerbankhoz történ csatlakozás Diósjen község az elmúlt évek során kapcsolatot tartott fenn az EU Élelmiszer segély elnevezés programmal, melynek keretén belül több éven keresztül élelmiszer segélyeket osztott a település rászorulói részére. A község lakossága körében sajnálatos módon jelent s mérték a munkanélküliség, számottev mértékben élnek mély szegénységben a községben. Fenti indokok alapján valamennyi nehézsége mellett a képvisel -testület hozzájárult az élelmiszer bankkal történ együttm ködési megállapodás aláírásához. Közöd program A képvisel -testület döntött abban, hogy a meghirdetésre került Közöd programon részt vesz, a lakosságot a részvétel lehet ségér l tájékoztatja. Id pontja április 16. Május 1. - Majális A képvisel -testület döntött abban, hogy a majálist május 1. napján a község futballpályályán rendezi Jen -nap A képvisel -testület döntött a évben megrendezésre kerül Jen -nap id pontjában július 23. Kihívás napja Általános Iskola Utak pályázat Szennyvíz Egyéni kérelmek: Paróczy Csaba kérelme és Varga János kérelme Beszámoló a képvisel -testület április 29-én tartott ülésér l Polgármester úr beszámolója: Az el z testületi ülés óta a következ polgármesteri tevékenységeket láttam el án Guzmics Istvánnal és mérnök csapatával megtekintettük a tavalyi év csapadékvíz okozta károkat, és helyreállítására kiírt pályázaton történt regisztrációnk tekintetében az elnyerhet pénzösszeg mértékének megfelel en a több megjelölt útszakaszból kiválasztásra javasoltak egy utat, amelyet a várható keretb l fel lehet újítani. A javasolt út a Sallai utca én T zoltó közgy lésen vettem részt, ahol beszámolt elnök úr a év gazdálkodásáról, az elnyert pályázatokról, a parancsnok úr a es év vonulásairól, az egyesület m ködésér l, a problémákról, majd megválasztásra került az új vezet ség, ezt követ en új tagok bemutatkozása, felvétele történt meg, majd a megyei katasztrófavédelem részér l méltatták az egyesület tevékenységét és két f jutalmazásban részesült, ezt követ en pedig a tagság és a meghívott vendégek egy vacsorát fogyasztottak el án a Közöd programhoz kapcsolódva közösségi összefogással a focipályánál virágosítást és a tájház hátsó helységének vakolatleverését és padlózatának felszedését végeztük el. Valójában nagyobb létszámot vártam, de a megjelent 18 f tisztességes munkáját csak megköszönni tudom, hiszen egy picit megint el bbre léptünk én szerz dést kötöttünk Müller János vállalkozóval az óvoda felújítás munkálatainak elvégzésére én Salgótarjánban voltam, a Megyei Védelmi Bizottság által polgármesterek számára szervezett katasztrófavédelmi képzésen. Itt többek között a tavalyi áradások okozta károkról és a védekezésr l a vörös iszap katasztrófáról, Dr. Vámos Zoltán professzor tartott egy érdekes el adást a várható változásokról melyekkel szembe kell néznünk, Kiszeli Márta szeizmológus a környezetünkben várható földrengésekr l, Macsuga Géza Atomenergia Hivatal m szaki f osztályvezet a nukleáris balesetekr l, Fukushimai, Csernobili tragédiáról tartott el adást án Az óvodában társadalmi munka keretében a leszerelt radiátorokat hordtuk az önkormányzat udvarára. Nehéz volt, és mindenkinek köszönetet mondok, aki segített a radiátorok elhordásában én Húsvét hava népszokásainak bemutatásán vettem részt a tájháznál. Akik jelen voltunk egy meglep en szép hagyomány felelevenítésének lehettünk tanúi. A szervez knek és minden közrem köd nek csak köszönni tudom ezt a szép délutánt. A képvisel -testületi ülésen megvitatott témákról röviden: 1./ Beszámoló az évi költségvetés végrehajtásáról Tóth János polgármester tájékoztatta a képvisel -testület tagjait a évi költségvetés végrehajtásáról. Az államháztartás szervezetei beszámolási kötelezettségeit a 249/2000. Kormányrendelet szabályozza, az államháztartási törvényt figyelembe véve. Önkormányzatunk ez alapján

3 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja készítette el a évi költségvetés teljesítésér l a tájékoztatót a képvisel -testület felé. Az önkormányzat gazdálkodása a módosított költségvetésen alapult, mely az alábbiak szerint alakult: Bevétel Kiadás Eredeti el irányzat: eft eft Módosított el irányz.: eft eft Teljesítés: eft e Ft A évi költségvetést a képvisel testület e Ft m ködési hitel felvétellel fogadta el, melynek felvételére nem került sor. A évi költségvetés célkit zéseként a rendelkezésre álló források alapján, az önkormányzati alapfeladatok ellátása, intézmények szinten tartott m ködtetése és pénzügyi egyensúlyunk folyamatosan biztosított volt. A közmunka program folytatásra került. A rendelkezésre állási támogatáson lév személyeket tudtuk a programba bevonni a képvisel testület által elfogadott közfoglalkoztatási tervnek megfelel en. Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatás igénylés alapján történt, melyre a foglalkoztatással összefügg személyi kiadások és járulékainak 95%-a igényelhet ezzel szemben a rendelkezésre állási támogatásra csak 80% igényelhet. Havi elszámolás-igénylés után kerül leutalásra a közcélú támogatás évben közcélú foglalkozatás keretében 52 f RÁT-ost foglalkoztattunk. A Rétság Kistérség Többcélú Társulása évben 2 db közmunka pályázatot nyert meg, melynek keretén belül 6 f közmunkást alkalmaztunk. Önkormányzatunk a évben is alapellátási feladatait maradéktalanul ellátta, megszorító intézkedésekre nem volt szükség, intézményvezet ink felel s gazdálkodást folytattak. 2./ Diósjen község Önkormányzata Szervezeti és M ködési Szabályzatának elfogadása Diósjen község képvisel -testülete elfogadta az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. 3./ Közmeghallgatás el készítése A képvisel -testület a közmeghallgatás id pontját május 20. nap 16 órától 18 óráig határozta meg, helyszíne a Polgármesteri Hivatal nagyterme. A közmeghallgatás célja, hogy az állampolgárok, az állampolgárok közösségei a helyben érdekelt szervek közérdek kérdéseiket, javaslataikat közvetlenül a képvisel -testületnek tegyék 4./ Egyebek Egyéni kérelmek Lukács József kérelme, Varga János kérelme Tájékoztató az önkormányzat pályázatairól, kiemelten az Aranydió Óvoda felújításának pályázatáról Konyha kiadása közbeszerzés útján Az önkormányzati rendeleteket terjedelmük miatt honlapunkon tesszük közzé. Itt láthatók az ülésekr l készült videofelvételek is. Köszönet a Közöd programban való részvételért Önkormányzatunk csatlakozott az Önkéntes Fiatalok Napja alkalmából a Közöd programhoz, melynek keretében szemétszedést, virágosítást, és a tájház hátsó szobájában vakolatleverést és a rossz padló felszedését terveztük. A találkozó helyszínén, a Dózsa György út 45. sz. el tt tartott munkavédelmi oktatás után a megjelent 24 f két f csoportra oszlott. Az egyik csoport a focipálya el tt k b l kirakott virágágyásokat készített, a másik a tájháznál tevékenykedett, virágosítást, padlófelszedést és vakolatleverést végeztek. Mindkét helyen jókedv emberek a falu szépítésén fáradoztak. Munkájuk eredményeként ismét el rébb jutottunk, és egy picit szebbé tettük környezetünket. Jól es érzés volt, amikor a futballpálya környékén lakók látták, hogy mibe fogtunk bele, csatlakoztak és kivették részüket a munkából. Mindenkinek, aki jelen volt megköszönöm munkáját, azt, hogy tenni kívánnak településükért, és jó példával járnak mások el tt. Majális óta az Önkormányzat nem rendezett majálist. Ennek több oka volt, amelyet most nem szeretnék részletezni. Azonban 2010 év végén a képvisel -testület felvette önkormányzati rendezvényei közé a majális megtartását. Úgy gondoltuk, alkalmat teremtünk a falu lakosainak arra, hogy egy egyszer, nem nagy költség, de mégis jó programokat biztosító rendezvényen érezze jól magát. Ezért kértük fel civil szervezeteinket, hogy méressék meg f zési tudományukat egy f z versenyen. A helyi bortermel k pedig boraikat versenyeztessék Az érdekl d k pedig megkóstolhassák az így készült finomságokat, valamint aktív módon részt vehessenek kicsik és nagyok egyaránt a különböz vetélked kön. Bár az id es re állt az egész országban és sok helyen elmosta a rendezvényeket, amit l mi is nagyon féltünk, de nekünk megkegyelmezett a Jó Isten, hiszen reggelt l estig zavartalanul folyhattak a programok. Nem is volt rossz, hogy borult ég alatt zajlottak az események, így nem égett le senki és a büfében, valamint a f z sátraknál elfogyasztott italok sem döntöttek le a lábukról sok embert. A bográcsokban választékos ételek f ttek már reggel nyolc órától. Halászlé, vadpörkölt, pacalpörkölt, marhagulyás, marhapörkölt, csülökpörkölt, bográcsgulyás, KARITASZ gulyás rózsafüzérbetéttel, lángos ki mivel feltéttel, tárkonyos gulyás volt a választék. A megnyitó tíz órakor kezd dött, melynek keretében Anyák Napja alkalmából köszöntöttük az édesanyákat is. Ezután a K szirt Néptánc és Hagyomány rz Együttes tagjai felállították a falu májusfáját, majd megindultak a fakultatív programok: kötélhúzás, zsákba futás, kispályás futballversenyek. Dél tájban már elkészültek az els finom ételek, melyekb l mindenki kedvére válogathatott. Ezt követte a Zs rizés melynek eredménye a következ lett: I helyezett lett a Vadásztársaság vadpörköltje, II. helyezett lett a Karitasz gulyása, III. helyezett pedig a T zoltók csülökpörköltje. A pálinkák versenyében: I. helyezett lett a polgár rök tölgyfahordóban érlelt szilvapálinkája, II. helyezett a gazdák barackpálinkája, III. helyezett a Horgász Egyesület sz l pálinkája. A borok versenyében ketten neveztek. Itt I. lett a gazdák vörös vegyes bora, II. helyezett pedig a polgár rök bora lett. 13 órától Hekli Péter és zenekara biztosított jó hangulatot, majd az iskolások m sora következett. A hatodik osztályosok pom-pom táncot adtak el, a negyedik b-sek Rock Star Kids m sorral kedveskedtek hozzátartozóiknak és a néz közönségnek. Délután 14 óra után egy spontán szervez désb l összeálló öregfiúk csapat kihívta egy mérk zésre a diósjen i n i focicsapatot. A két csapat összecsapására a jelenlév k közül sokan voltak kíváncsiak, nem véletlenül, hiszen izgalmas és szoros volt a meccs. Végül az öregfiúk gy ztek, mert az ellenfél hozzásegítette ket egy tizenegyeshez, ráadásul a n i csapat úgy vállalta a mérk zést, hogy el tte már teljesen elfáradtak. Mindkét csapat megérdemelte a szurkolók tapsát. Miután a programok lezajlottak, maradt még id a kellemes beszélgetésre, zenehallgatásra és a büfében néhány jóles sör elfogyasztására. Azonban miel tt az es elérte volna a rendezvényt este fél hétkor, addigra már szinte elpakolt mindenki. Az Önkormányzat Képvisel -testülete nevében köszönetet mondok minden szervez nek, a f z versenyben és a májusfa állításában résztvev civil szervezeteknek, a zs rizésben résztvev knek, a pálinka és borkóstoló valamint a sport versenyeken indulóknak, a rendezvény támogatóinak, a büfé üzemeltet jének, minden segít nek és nem utolsó sorban a közönségnek. Bízunk abban, hogy aki részt vett ezen a majálison, jól érezte magát és jöv re is eljön velünk együtt ünnepelni. Közlemény Diósjen Önkormányzatának képvisel -testülete a Szentgyörgyi István Általános Iskola és Szakiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát megszüntette. A kiírásra kerül igazgatói pályázat elbírálásáig a vezet i teend k ellátásával Paulínyi János igazgató-helyettest bízta Fontos megjegyezni és helyreigazítani a lakosság körében közszájon forgó szóbeszédet, miszerint az iskola volt igazgatója sikkasztást követett el, és ez volt a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének oka. Ez nem igaz, err l tájékoztattam a tanárokat és a szül i munkaközösséget is. Beruházások Úgy gondolom, szükség van arra, hogy a településen történ beruházásokkal kapcsolatban, melyek pályázati pénzekb l valósulnak meg, néhány sorban tájékoztassam Önöket. Ez azért fontos, mert sokan teszik fel a kérdést, hogy az óvoda felújítására kapott pénzt miért nem az utak állapotának helyreállítására fordítjuk. Az tény, hogy jelen pillanatban a legnagyobb problémát az utak áldatlan állapota okozza településünkön. Az elmúlt években több pályázatot adott be az önkormányzat az utak felújítására, sajnos eredménytelenül. Lehet ezért elmarasztaló véleménye mindenkinek, hiszen az eredménytelen pályázatok csak az energiát vették el az önkormányzattól, és az eltelt id szak alatt a rossz állapotú utak még rosszabb állapotba kerültek. Ezen változtatni azonban csak akkor tudunk, ha végre pályázati forrást nyerünk a helyreállításukra, mert az önkormányzatoknak ehhez nincs saját forrásuk. Viszont a már elnyert pályázati forrásokat csak arra a célra lehet felhasználni, amely jogcímre elnyertük azt. Az óvoda tekintetében a felújításra elnyert pénzöszszeg 10%-át kell öner ként hozzátenni a beruházás költségeihez. Ebben az intézményben elavult volt az összes nyílászáró, a mennyezet omlott, és a f téskorszer sítést is végre kellet volna hajtani rövid id n belül. Ez önmagában is tetemes összeg lett volna. Az elnyert pályázatnak köszönhet en óvodánk teljesen megújul és ez által hosszú évekre biztosít gyermekeink számára biztonságos és korszer körülményeket. Sajnos a megjelen pályázati lehet ségek nem mindig esnek egybe az önkormányzatok legfontosabb fejlesztési irányaival, de ha bizonyos pályázatot nem használunk ki, akkor kés bb nem lesz lehet ség a fejlesztés megvalósítására. Egy 3. oldal példán keresztül szeretném szemléltetni a helyzetet: az akadálymentesítési pályázatok folyamatosan kerülnek kiírásra, és EU-s elvárás a fogyatékosok esélyegyenl ségének növelése. Ezért támogatja az EU ezeket a beruházásokat, el reláthatólag 2013-ig után az önkormányzatoknak saját forrásból kell megvalósítani ezeket a feladatokat. Diósjen n két intézmény lett akadálymentesítve. Az önkormányzat, és az általános iskola épülete. A beruházások által szépült mindkét intézmény, a fogyatékosok akadálymentesen megközelíthetik, de felmerül a kérdés milyen úton, és milyen járdán, hiszen azok nincsenek akadálymentesítve. Ráadásul egy fogyatékos gyermek sem jár jelenleg iskolánkba. Mi polgármesterek is jeleztük az illetékesek felé, hogy el ször az utakat, járdákat kéne rendbe hozni, hogy intézményeink megközelíthet ek legyenek. majd ez után akadálymentesíteni az intézményeket. Összegezve tehát elmondható, hogy nem könny feladat megfelelni a helyi elvárásoknak, ha a szükséges fejlesztésekhez a források vagy nem állnak rendelkezésre, vagy esetleg más okok miatt nem tudják az önkormányzatok elérni céljaikat. Azonban úgy gondolom, hogy minden fejlesztés a falu javát szolgálja, és örülni kell neki. Bízunk abban, hogy a legszükségesebb fejlesztésekre is lehet ségünk nyílik. Felhívás Értesítjük a lakosságot, hogy Diósjen önkormányzatának képvisel -testülete, án óráig, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében közmeghallgatást tart. A tisztelt lakosság ezen a fórumon teheti meg javaslatait, észrevételeit a képvisel -testület felé. A közmeghallgatást követ en 18 órától testületi ülés lesz, melyre minden érdekl d t szeretettel várunk. Tóth János polgármester 1% Gondoljon Diósjen re! Kérjük, évi adóbevallása elkészítése során is támogassa alapítványainkat, civil szervezeteinket, egyházainkat! Tehetséges Ifjúságért Alapítvány adószáma: Csollány Szilveszter Diáksport Egyesület adószáma: Aranydió Óvoda Alapítványa adószáma: Diósjen i Polgár r Egyesület adószáma: Diósjen i Önkéntes T zoltó Egyesület adószáma: Diósjen i Sportegyesület adószáma: Cserhát-L rincz Judo Klub adószáma: Diósjen i K szirt Hagyomány rz Néptánc Egyesület adószáma: CivilDió - Fiatalok Diósjen ért Egyesület adószáma: Diósjen i Sporthorgász Egyesület adószáma: Katolikus Egyház technikai száma: 0011 Református Egyház technikai száma: 0066

4 4. oldal Visszatekint 3 ( ) Ha a jöv évr l akarsz gondoskodni,-vess magot. Ha egy évtizeddel számolsz, - ültess fát. Ha terved egy életre szól, - embert nevelj! Témája: Mi történt a rendszerváltástól eltelt id ben, ciklusonként községünkben, kik azok, akik választóik bizalmából, idejüket, munkájukat nem kímélve akartak tenni falujukért, milyen döntéseket, határozatokat hoztak. Mik történtek, milyen beruházások, lehet ségek, nehézségek és kudarcok voltak. Képvisel -testületi jegyz könyvekb l A választási eredménye: Polgármesterjelöltek: Lénárt János (481 sz.) Végh József(289 sz.) Alaksa Mihály (260 szavazat) Képvisel jelöltek (25 f jelölte magát): Alaksa Mihály (592 szavazat), Dr. Baranyai László (397 sz.), Berki András (315 sz.), Blaskó János (305 sz.), B gér József (346 sz.), Czmorek Lászlóné (314 sz.), Fagyas Attila (178 sz.), Gálcsik Istvánné (206 sz.), ifj. Gembolya Lajos (349 sz.), Gerda Gyula (184 sz.), István László (310 sz.), Dr. Kakukk Attila (233 sz.), Kovács László (202 sz.), Krupár Attila (417 sz.), Dr. Laczkovszki Gy z (524 sz.), ifj. Less József (419 sz.), Popovics Tivadar (115 sz.), Sinka Sándor (276 sz.), Szabó János (101 sz.), Tóth András (382 sz.), Tóth Ferencné (168 sz.), Tóth Gergely (166 sz.), Valyó József (425 sz.), Végh József (522 sz.), Wisinger János (297 sz.). Polgármester lett: Lénárt János Megválasztott képvisel k: l. Alaksa Mihály, 2. Dr. Laczkovszki Gy z, 3. Végh József, 4. Valyó József, 5 ifj. Less József, 6. Krupár Attila, 7. Dr. Baranyai László, 8. Tóth András 9. ifj. Gembolya Lajos december 22. Alakuló ülés: 38/1994. (XII. 22.) sz. határozat: A képvisel -testület megszünteti a Környezetvédelmi Bizottságot, egyben megalakítja az Oktatásikulturális Bizottságot. Lénárt János polgármester javaslatot tesz az SZMSZ módosítására, melyben alpolgármester személyére, Valyó József képvisel t nevezi 1. Pénzügyi és Ellen rzési Bizottság: tagjai: B gér József, Krupár Attila, Tóth András, Valyó József, Végh József, Kiss Istvánné, Molnár Károly. 2. Szociális és Egészségügyi Bizottság: tagjai: Dr. Baranyai László, Dr. Laczkovszki Gy z, ifj. Less József, István László, Gálcsik Istvánné. 3. Ügyrendi Bizottság: tagjai: Alaksa Mihály, Krupár Attila, Tóth András, Valyó József. 4. Oktatási-kulturális Bizottság: a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja tagjai: Dr. Baranyai László, ifj. Gembolya Lajos, Kovács László, Czmorek Lászlóné, Végh József január 31. Szemétszállítási díjat ezer forintban állapítja meg a testület. Az iskola 277 gyermeklétszámmal, 16 tanulócsoporttal m ködik. 1/1995. (I. 31.) sz. határozat: A Diósjen Szabadság u sz. ingatlant bérbe adja 10 évre Csabuda Judit diósjen i lakosnak, cukrászda kialakítására. 21/1995. (I. 31.) sz. határozat: Az Önkormányzat egyhangúlag úgy határoz, hogy a múlt évben Mikita János részére eladott külterületet visszavásárolja, azok megosztásával, és közm vesítésér l gondoskodik, majd Mikita János részére panzió kialakítására ebb l telekrészt biztosít. 5/1995. (I. 31.) sz. határozat: Diósjen Önkormányzat Képvisel testülete Valyó József képvisel t alpolgármesternek válassza 2/1995. (II. 7.) sz. rendelet: ben az ivóvíz-szolgáltatás 97 Ft/m 3 + ÁFA. 3/1995. (II. 21.) sz. rendelet: költségvetése: Bevétel: eFt. Kiadás: eft. Tartalék: 664 eft. 11/1995. (II. 28.) sz. határozat: Nagy Mónika budapesti lakost kijelöli a Diósjen, Szabadság út 55. sz. alatti ingatlan bérl jéül. A jogviszony id tartama15 év. 13/1995. (III. 24.) sz. határozat: A Szabadság út 55. sz. alatti önkormányzati telekrész megosztás után Vasas János diósjen i lakosnak értékesíti 400 eft-ért. 15/1995. (III. 24.) sz. határozat: A képvisel -testület létrehozza a Diósjen i Hírmondó alapítványt. A kuratóriumba Kovács László, Dovák Bertalan József, Repiczki Zsuzsanna tagokat jelöli ápr. 18.: A Diósjen i Önkormányzatnak a termel szövetkezet felszámolási licitálásán sikerült megvásárolni a sportöltöz t és a pincét 100 eft-ért. 4/1995. (IV. 25.) sz rendelet: évi gazdálkodás: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: eft. 5/1995. (IV. 25.) sz. rendelet: A helyi ipar zési adó bevezetésre kerül. 25/1995. (IV. 25.) sz. határozat: A képvisel -testület Diósjen Önkéntes T zoltó Egyesület parancsnokának Tóth Gergelyt kinevezi. 33/1995.(V.15.) sz. határozat: A Tehetséges Ifjúságért alapítvány kuratóriumának tagjait elnök: Czmorek Lászlóné, titkár: Csókás Róbertné, tag: Végh Józsefné személyében meger síti. SZMSZ 4. sz. melléklete: 1. Pénzügyi Bizottság: elnök: Végh József, tagok: B gér József, Krupár Attila, Molnár Károly, Tóth András. 2. Szociális és Egészségügyi Bizottság: elnök: Dr. Laczkovszki Gy z, tagok: Blaskó János, ifj. Less József, Gálcsik Istvánné. 3. Ügyrendi Bizottság: elnök: Alaksa Mihály, tagok: Krupár Attila, Tóth András, Kis Istvánné. 4. Oktatási-kulturális Sport Bizottság: elnök: Dr. Baranyai László, tagok: Kovács László, Czmorek Lászlóné, ifj. Less József, ifj. Gembolya Lajos. 36/1995. (VI. 20.) sz. határozat: A képvisel -testület az MTZ munkagépét értékesíti 70eFt-ért Lestyán Gábor diósjen i lakosnak. 37/1995. (VI. 20.) sz. határozat: A képvisel -testület öt évre tartósan bérbe adja a teniszpályákat Paróczy Csaba vállalkozónak. 42/1995. (VI. 20.) sz. határozat: Képvisel -testület úgy dönt, hogy Dr. Zombori Erzsébetet Dr. Nagy Anna jegyz szülési szabadságának idejére júl. 1. napjával a jegyz i feladatok ellátására megbízza. 43/1995. (VI. 20.) sz. határozat: A képvisel -testület Sebestyén Miklósnét a vezet óvón i feladatok ellátására aug. 20-ig ismételten megbízza aug. 29.: Végh József képvisel lemondása után aug. 1- t l B gér József lép a helyébe, mint képvisel szept. 26.: Felmérések után a lakosság gázigénye a 63%-ot meghaladja. Pintér Sándorné aki szept.1-t l véd n községünkben beszámolója: Óvodások száma 96 f, iskolásoké 269 f ben 26 szülés, '93-ban 29 szülés, '94-ben 30 szülés volt. Iskolában '92-ben 296 f, '93-ban 291 f, '94-ben 277 f a gyermekek száma. 15/1995. (IX. 26.) sz. rendelete: Képvisel -testület intézményt alapít Diósjen n, Napköziotthonos Óvoda és Konyha Diósjen elnevezéssel. Ezzel egyidej leg a Községi Konyhát, mint önálló intézményét megszünteti. Az önkormányzat tulajdonában lév bérlakások: Vasút út 1/1, 1/2, 1/3. Szolgálati lakások: Börzsönyi út 3, 5. Dózsa Gy. út 27, 81/1,2. 83/1,2. József A. u. 72/1,2. Kossuth út 1/ a,b 3/a,b. 8/1,2. Bérl kiválasztási joggal terhelt lakás: Kossuth u /1995. (X. 17.) sz. határozat: A Börzsönygáz KFT által benyújtandó földgázellátásra irányuló pályázatát, annak kedvez elbírálása esetén a beruházást megvalósítja. 56/1995. (XI. 14.) sz. határozat: Az önkormányzat 2/3 részben tulajdonát képz Egészségügyi Objektum és a szolgálati lakások f téskorszer sítését megvalósítja. Olajf tésr l tartályos PB gázf tési módra tér át. 64/1995. (XI. 30.) sz. határozat: A Börzsönyi út 3, 5. szám alatti szolgálati lakások eladási árát eft-ban ill eFt-ban állapítja 21/1995. (XII. 19.) sz. rendelete: Az ivóvíz szolgáltatást 126,20 Ft + ÁFA-ban határozza 65/1995. (XII. 19.) sz. határozat: A Képvisel -testület az évi munka elismeréseként a polgármester és jegyz, a képvisel k, valamint a bizottsági elnökök részére Ft összérték ÁFÉSZ boltjaiban levásárolható vásárlási utalványt biztosít. 66/1995. (XII. 19.) sz. határozat: A Képvisel -testület a balassagyarmati és váci kórházak támogatására ezer forintot biztosít. 1/1996. (III. 05.) sz rendelet: évi költségvetés: Bevétel: eFt. Kiadás: eFt. Tartalék: 1.074eFt. 9/1996. (III. 05.) sz határozat: Valyó József alpolgármester tiszteletdíját a testület havi 3000 Ft-ban állapítja meg jan. 1-jét l. 10/1996. (III. 05.) sz. határozat: Képvisel -testület a Diósjen Hírmondó elnevezéssel közérdek célra létrehozott önkormányzati alapítványt, márc. 5. napjával m ködés hiánya miatt megszünteti. A képvisel -testület elhatározza a Diósjen Hírmondó helyett, szükség szerinti id pon-tokban Önkormányzati Tájékoztató címmel, újságnak nem min sül kiadványt hozzon létre. Szerkeszt bizottság: ifj. Less József képvisel, Vasas Mihály, Hustyava Zoltán, Dr. Zombori Erzsébet. 18/1996. (IV. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület Diósjen Dózsa Gy. út 25. sz. alatti szolgálati lakást elidegenítésre kijelöli. A lakás vételárát 800 eft-ban állapítja 5/1996. (V. 29.) sz. rendelet: évi költségvetés végrehajtása. Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: eft. 6/1996. (V. 29.) sz. rendelete: A képvisel -testület megalkotja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletét. Az adó mértéke évi: 2000 Ft évi állami támogatások: Normatív állami támogatások öszszesen: Ft. Ebb l: Ált. támogatás: 2 millió Ft. Üzemeltetési feladatok: Ft. Üdül helyi feladatok: 160 eft. Szociális és gyermekjóléti feladatok: Ft. (2818 f ) Nappali szoc. ellátás: Ft (22 f ). Óvoda, Ált. Iskola okt.: Ft. 29/1996. (VI. 27.)sz. határozat: A képvisel -testület hozzájárul a házi gyermekorvosi szolgálat egyéni vállalkozás keretében történ m ködéséhez jún. 1-jei határid vel. 30/1996. (VI. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület A Rétságon m köd orvosi ügyelet fenntartási kiadásaihoz hozzájárulást biztosít.

5 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Ennek havi költsége 25 ezer forint. 31/1996. (VI. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a strand-fürd eladását meghirdeti. 34/1996. (VI. 27.) sz. határozat: Diósjen Önkormányzata Valyó József alpolgármester bejelentését, mely szerint részére megállapított tiszteletdíjat nem kívánja felvenni, azt sportcélok felhasználására szeretné fordítani, a testület tudomásul veszi. 39/1996. (VIII. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a BÖR- ZSÖNYGÁZ KFT beruházásában megvalósuló nagy-közép- és középnyomású gázelosztó vezetékrendszer szolgáltatói feladataira a WAV -GÁZ KFT-t kéri kijelölni. 43/1996. (VIII. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület úgy határozott, hogy tagként belép a Rétság és Vonzáskörzete Területfejlesztési Társaságba. 55/1996. (X. 29.) sz. határozat: A képvisel -testület Szalay Antal vállalkozóval kötött bérleti szerz dést a strand üzemeltetésér l nov. 1 napjával közös megegyezéssel megszünteti. 60/1996. (XI. 26.) sz. határozat: A képvisel -testület pályázatot ír ki a tulajdonában lév Szabadság út 57. szám alatt lév ingatlan bérbeadására. 67/1996. (XI. 26.) sz. határozat: A képvisel -testület a tulajdonában lév Vasút u. 1. szám alatt lév bérlakásokat a benne lakó bérl knek, kérelmük alapján elidegeníti. Vételáruk lakásonként: 455 eft + 76 eft telekár 350 eft + 76 eft telekár, 150 eft + 76 eft telekár. Diósjen haláloki statisztikája: 1994-ben 37 f halott, ebb l 7 f daganatos, 10 f érelmeszesedés, 5 f alkoholbetegség ben 44 f halott, ebb l 18 f daganatos, 8 f érelmeszesedés, 6 f alkoholbetegség ban 33 f halott, ebb l 10 f daganatos, 11 f érelmeszesedés, 4 f alkoholbetegségben halt 11/1996. (XII. 12.) sz. rendelete: Diósjen település közigazgatási területén Nyugat-Nógrád Vízm Kft. által végzett ivóvíz szolgáltatás díja: 151,40 Ft/m 3 + ÁFA. 71/1996. (XII. 12.) sz. határozat: A képvisel -testület a Szabadság út 55. szám alatti üzlethelyiségben, húsüzlet célra meghirdetett pályázatra jelentkez Fülöp Károly vállalkozónak 5 év id tartamra bérbe adja. 72/1996. (XII. 12.) sz. határozat: Képvisel -testület Berkenye és Tolmács községi önkormányzatok kérésére engedélyezi a háztartási és kommunális hulladékának a diósjen i szeméttelepre történ szállítását június 30-ig, 100 eft ellenében. 1/1977. (I. 14.) sz. határozat: A képvisel -testület a háztartási és kommunális szemét szállítására, a szeméttelep kezelésére és hóeltakarításra kiírt pályázatra Szabó István diósjen i vállalkozót bízza Berkenye község háztartási hulladékának elhelyezését 100 ezer forint térítés ellenében jan. 1- t l júl. 31-ig engedélyezi. 4/1997. (II. 24.) sz. rendelet: Képvisel -testület évi költségvetés: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Tartalék: eft. A képvisel -testület egyhangúlag úgy dönt, hogy a patakparti jegenyesort kivágatja. 8/1997. (III. 18.) sz. határozat: Képvisel -testület Mocsári Gergely rétsági lakost a diósjen i általános iskola igazgatóját jelenlegi megbízatása határidejének lejáratától számítottan hat évre, azaz aug. 1-t l júl. 31-ig megbízza az iskolaigazgatói teend inek ellátására. Amennyiben a megbízási id alatt esetlegesen intézmény összevonásra kerül sor, a jelen megbízatást az összevont intézményvezet i feladatokra is kiterjeszt leg érvényesnek kell tekinteni. 18/1997. (III. 18.) sz. határozat: Képvisel -testület felmondja Liszka Tamás M v. Ház bérl jével szemben a jogviszonyt, mivel az intézményben vállalt közm vel dési tevékenység nincs, csak a büfét üzemelteti. 20/1997. (IV. 15.) sz. határozat: A képvisel -testület a M vel dési Ház üzemeltetésére pályázatot ír ki. 21/1997. (IV. 15.) sz. határozat: A képvisel -testület megbízza Bogdán László péceli lakost a Jen ipatak mentén lév jegenyefák kivágásával. 23/1997. (IV. 15.)sz. határozat: A képvisel -testület Less József képvisel falusi turizmus által szervezett franciaországi tanulmány útra történ delegálásával egyetért, és ennek költségét felvállalja. 24/1997. (IV. 15.) sz. határozat: A képvisel -testület a Nógrád Megyei Etnikai Kisebbségi Önkormányzat által szervezett lakásépítési akciót, kedvezményes építési telekjuttatással támogatja. 6/1997. (IV. 15.) sz. rendelet: A képvisel -testület jan. 1. napjától havonként 240 km-nek megfelel úti átalányt állapít meg az önkormányzati képvisel k részére. Az id sek klubja vezet je Rafa Sándorné nyugdíjba vonulása miatt, Vasas Mihálynét május 1-ével kinevezi intézményvezet nek. 8/1997. (IV. 24.) sz. rendelet: 1996 évi költségvetés végrehajtása: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Pénzmaradvány: eft. 29/1997. (IV. 30.) sz. határozat: A képvisel -testület a községi strand-fürd t pályázati elbírálás alapján Paróczy Csaba vállalkozó, becskei lakos részére máj. 5. napjától kezd d en 10 évi id tartamra bérbe adja. 28/1997. (IV. 30.) sz. határozat: A képvisel -testület a jegenyefák kivágására vonatkozó határozat végrehajtását a MATÁV-val történ konkrét költségkihatás tisztázásáig felfüggeszti. A kivágott 10 db fát a vállalkozó részére kifizeti. 32/1997. (V. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a Földkiadó Bizottság részére, az elvégzett munkájuk elismeréseként, a kért tiszteletdíj kifizetését biztosítja. 39/1997. (VII. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanok elidegenítésének el készítésére adhoc bizottságot hoz létre. Elnök: B gér József, tagok: Valyó József, Alaksa Mihály. A bizottság feladata a szakért i vélemények alapján, az ingatlanok megtekintése, és eladásukra vonatkozó javaslat megtétele. 40/1997. (VII. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület az önkormányzati alapfeladatokat képez Rétság székhellyel m köd központi orvosi ügyelet m ködéséhez szükséges gépkocsi cseréhez Ft -ot biztosít, a költségvetési tartalék terhére. 42/1997. (VII. 22.) sz. határozat: A képvisel -testület a tulajdonát képez alább felsorolt ingatlanokat felajánlja a forgalmi értékbecslés és az ad hoc bizottság javaslatának figyelembevételével az ingatlanok bérl i részére az alábbi áron: fodrász üzlet: Ft. Cukrászda: Ft. Garázs: Ft. Húsbolt: Ft. Pizzéria: eft. Aszfaltpálya: eft. Teniszpálya: eft. 48/1997. (VIII. 26.) sz. határozat: Képvisel -testület Lénárt Jánosné diósjen i lakost a Napközi Otthonos Óvoda és Konyha vezet i teend inek ellátásával megbízza szept. 1-t l aug. 31.-ig. 49/1997. (VIII. 26.) sz. határozat: Képvisel -testület Pintér Sándorné véd n Drégelypalánk községbe történ áthelyezéséhez hozzájárul. A véd n i álláshely betöltésére pályázatot ír ki. 61/1997. (X. 2.) sz. határozat: A képvisel -testület pályázatot ír ki a M vel dési Ház üzemeltetésére. 65/1997. (X. 14.) sz. határozat: Diósjen és Nógrád önkormányzatai megbízzák a NÓMBERTORG RT-t, hogy a csatornázással kapcsolatos bonyolító feladatokat ellássa. 71/1997. (X. 28.) sz. határozat. Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és az Egészségügyi Objektum f tésének földgázra történ átállási munkáival a B&B GÁZ Bt-t bízza meg 74/1997. (X. 28.) sz. határozat A képvisel -testület hozzájárul a kültéri tanyák elnevezéséhez az alábbiak szerint: VARJAS tanya, FÁ- CÁN tanya, CSURJA tanya év normatív támogatások és SZJA mindösszesen: Ft. 5. oldal 19/1997. (XII. 16.) sz. rendelet: Diósjen település közigazgatási területén az ivóvíz-szolgáltatás termel i díja: 187,60 Ft/m 3 + ÁFA. 3/1998. (I. 27.) sz. határozat: A képvisel -testület a Diósjen Pet fi u. 27. sz. alatti lakásingatlant (volt ÖNO) eladási árát eft-ban állapítja Amennyiben a vev az ingatlant egy összegben fizeti ki, úgy a vételárból további 25% kedvezmény is megilleti. 4/1998. (I. 27.) sz. határozat: Képvisel -testület a Szabadság u. 61. szám alatti lakásingatlant (volt fodrászüzlet) elidegenítésre meghirdeti febr. 10. Testületi ülés: Mocsári Gergely: Településünk intézményei a megyében átlagos színt felett vannak. Sajnos egyre csökken a tanulólétszám, ami jelenleg 266 gyermek, ha csak ötvennel több gyermek lenne, egy fillért nem kellene az önkormányzatnak hozzátennie a központilag biztosított költségekhez. Nagy dolog az is, hogy tíz bejáró tanulónk van, innen viszont senki nem jár máshová tanulni.! 2/1998. (II. 10.) sz. rendelete: 1988-évi költségvetés volumene: Bevétel: eft. Kiadás: eft. Tartalék: eft. 5/1998. (II. 10.) sz. határozat: A képvisel -testület a szociális földprogram megvalósítása és segítsége érdekében, bizottságot hoz létre. Elnök: Valyó József, tagok: B gér József, Tóth András, Farkas Attila, Imre János ban a normatív támogatások és szja. mindösszesen Ft. 6/1998. (III. 31.) sz. határozat: A képvisel -testület máj. 1. hatállyal kinevezi Diósjen község véd n i munkakör betöltésére Mocsári Sándorné (sz.: Deli Rozália) diósjen i lakost. 31/1998. (VII. 21.) sz. határozat: Képvisel -testület Lénárt János polgármester erdélyi utazását támogatja. 32/1998. (VIII. 27.)sz. határozat: A helyi önkormányzati választások lebonyolításához az alábbi választási bizottságokat ill. tagjait válassza meg: Választási Bizottság: Tóth János, Freistág János, Juhászné Marsi Éva. Póttagok: Bircsák László, Bircsák Istvánné. Szavazatszámláló Bizottság: 01. szk: Poszpisel Gyuláné, Rafa Sándorné, Csókásné Mikita Ildikó. Póttag: Sebestyén Miklósné. 02. szk: Czmorek Lászlóné, Gálcsik Istvánné, Mocsári Sándorné. Póttag: German Antalné. Helyi Választási Iroda vezet je: Dr. Zombori Erzsébet Tagjai: Pergel Istvánné, Sósné Szaszovszky Valentína. Jegyz könyvvezet k: Megtért Józsefné, Kis Józsefné. Önkormányzati választás (innen folytatjuk) István László

6 6. oldal Búcsú Erzsike nénit l Április 18-án helyezték örök nyugalomra Tóth Kelemen Józsefnét, és az 1980-ban elhunyt férjét. Hosszú ideig tanítottak itt Diósjen n, sok tanítványuk emlékszik jó szívvel rájuk. Tóth Kelemen Józsefné Marika néni a Nógrád megyei Patakon született hatodik gyermekként a a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja A halál sötét fala el tt minden tudásunk és tehetségünk véget ér. Hatalmas a veszteség, amit most átélünk: család, barátok, kollégák, tanítványok. Ki volt, kinek hamvai el tt most tisztelgünk, kinek fényképe el tt állunk? Dr. Horváth Sándorné, Erzsike néni, mindenek el tt Ember volt. Olyan ember, aki tudta mi a feladata az életben. Tudta mit, miért, és kiért tesz. A tanításra, nevelésre tette fel életét. Munkáját különleges szakértelemmel, és alázattal végezte a gyermekekért, a közösségért. Hivatása számára szent volt. Tudta, hogy a világon a legnagyobb kincs a tudás, amit senki nem vehet el az embert l. Ez az elv a saját gyermekei nevelésében is meghatározó volt. Tanítványaitól megkövetelte a fegyelmet, a becsületes munkát. Vallotta: követelek, mert tisztellek. Pedagógusi munkája nem cseng szótól cseng szóig terjedt. Több évtizedes tapasztalattal a háta mögött is óráról órára vázlatokkal készült. Kereste mindig a legjobb, leghatékonyabb utat a gyerekhez. Mindegyikhez. Felkarolta a segítségre szorulót, továbbfejlesztette a tehetségesebbet. Olyan alapokat adott a tanulóknak, mellyel megállhatták helyüket a választott középiskolákban. Diákjai jó hírnevet szereztek a diósjen i iskolának. Széles látókör, sokoldalú pedagógus volt: szerette a zenét, az irodalmat, ápolta a hagyományokat. Szívesen tanított színdarabokat, népi táncot feln tteknek és gyerekeknek egyaránt. Szép emlékeket riznek err l azok is, akik részt vehettek benne. Vallotta, hogy minden ember tehetséges valamiben, és mindig arra törekedett, hogy ezt a tehetséget valamilyen módon kibontakoztassa. Munkájáért a szakmai elismerések szinte valamennyi lehetséges fokozatát megkapta. Ám ett l sokkal többet jelentett számára a tanítványok, szül k, kollégák tisztelete. Sokat tett a falujáért is mint vezet, szívügyének tekintette az iskola b vítését és új szárnyának megépítését. Munkatársként mindig együttm köd volt. Nem tolakodott, a tanácsokat nem osztogatta. De hívásra azonnal jött és segített. Képes volt a közös gondolkodásra, problémamegoldásra. Tudta, az iskola sikere nem egy, vagy két tanár munkáján múlik, hanem a közösségén. Becsülte az id sebb tanártársait, de a fiatal, szárnyait bontogató kollégáit is. Ezt példázza a következ történet. Több évvel ezel tt mikor már nem tudott az iskolába bejárni a diósjen i cserkészek nagy feladatot kaptak. Az augusztus 20-i ünnepélyre, népi tánccal kellett készülniük. Ki fog nekünk ebben segíteni? Merült fel a kérdés. Hát KI? Horváth Erzsike néni. annyi szép népdalt és táncot ismer. Mikor június végén elmentem hozzá, Egy pedagógus házaspár emlékére Bozsonyik családba. Korán elkerült Jászberénybe, majd Esztergomba az Irgalmas N vérek Érseki Tanítóképz Intézetbe. Itt szerzett 1941-ben népiskolai tanítói oklevelet. Sokrét tudással felvértezve került ki innen, de nem kezdett azonnal tanítani, mert házasságot kötött a faluban kántortanítóskodó Tóth Kelemen Józseffel. Csak 1946-ban kezdett dolgozni, amikor a hadifogságban lév férjét helyettesítette t l 1955-ig Tereskén tanított, ekkor szerezte meg biológiaföldrajz szakos tanári diplomáját. A következ állomás Diósjen volt, ahol 11 éven át tevékenykedett, a falu népével együtt építették az ban átadott 8 tantermes iskolát. Szívvel-lélekkel foglalkozott a rábízottakkal, nemcsak a tanítási id ben. Azt vallotta: Pedagógus csak az legyen, aki szereti a gyerekeket! pályázó közül t választották meg kántortanítónak Patakon. Köszönhet volt mindez kiváló hangjának, orgona tudásának. Itt ismerte meg feleségét, és augusztus 15-ig szolgálta a falut. Ekkor hívták be t katonának, novemberben esett hadifogságba. Az oroszországi Kaukákétségbeesetten kértem, segítsen rajtunk. nagyot nevetve válaszolt. Márti, te emiatt félsz? Olyan táncot tanítok én nektek, hogy soha nem felejtitek el. Ez így is lett. Nem sajnálta ránk az id t, energiát. Minden nap tanultuk a gyönyör népdalokat és bottal a kezében fáradhatatlanul tanította a tánclépéseket. Amit napközben megtanultam t le, este a hittanteremben gyakoroltuk a cserkészekkel. Augusztus 20-ára, elkészültünk a GUZSALYOS tánccal, majd a következ évben a Palóc lakodalmassal. Mindezt Erzsike néninek köszönhettük, aki pótolhatatlan és felejthetetlen munkát végzett ekkor is. Baráti kapcsolatai is az iskolából származtak. Több évtizedes, mély emberi köt déseket ápolt. Soha nem sajnálta az id t, a szellemi energiát barátaitól. Mindig lehetett rá számítani. Szavai megnyugtatóak, gondolatai bölcsek voltak. Er t, hitet, bátorságot sugárzott. Nem volt hétköznapi ember. Mester volt, a tanítás mestere. Tanította a matematikát és a fizikát, az éneket a felejthetetlen harmonika kísérettel. Példamutatásával a pedagógiát. Tanította számunkra az életet. Egész népét tanította nem középiskolás fokon. Tette ezt az utolsó napig, míg egy hirtelen jött rosszullét végzetessé vált számára. A Szolgálat befejez dött. De megmarad örökké a tudás, az akarater, a tartás, amit belénk plántált. Be van fejezve a nagy m, igen. A gép forog, az alkotó pihen. A nagy m, amit itt hagyott maga után, egy összetartó, szeret család, h barátok, és egy gazdag pedagógus életpálya. Példa volt, igaz ember és igaz pedagógus. Méltó a költ Nagy László szavaihoz: ezt mindig éreztette a tanítványaival. Munkásságának utolsó állomása a Fejér megyei Káloz volt. Innen ment nyugdíjba 1977-ben. Ezek után a családjának, 5 unokájának, majd 5 dédunokájának élt, de amikor Diósjen n szükség volt az iskolában a munkájára, visszatért. Bár el ször a felkérést elhárított, de látva a gyerekeket, vonásaikban felismerte szüleiket és igent mondott. Segített a gyengéken, rászorulókon. Életét hivatástudat, akarater, szorgalom, és nem utolsó sorban nagy gyermek-és emberszeretet jellemezte. Tóth Kelemen József 1918-ban született Hej csabán. Édesanyját korán elveszítette, ezért anyai nagyszülei nevelték ben a Miskolci Evangélikus Tanítóképz ben végzett. Nemcsak tanítói oklevelet, kántori képesítést is szerzett. Az ország több helyén dolgozott helyettesít ként, míg végül 1940-ben több Sok tiszta szempár nézi lépted, Legyen hát utad egyenes. Sok ifjú agy fogadja szódat, Legyen hát szavad arra érdemes! Tiszta lelkek földjét híven ápold, Tavaszát ne rontsa fagy, Mit belévetsz megterem, Ne feledd el, példa vagy! Ki az élen áll, az messze látszik, Légy lobogó az arcokon. Légy a viharral küzd nek Messzire világító rtorony! Bíztasd a sok bátortalant, Hogy barátokra lelnek itt, S a gyengét is fogd kezénél, Hogy utolérje társait! Vezesd ket, utat ne tévessz, Magadhoz mindig h maradj, Mert élen állsz és messze látszol, Sose feledd el, hogy példa vagy! Köszönjük, hogy ismerhettük, hogy itt járt közöttünk. Adjon vigasztalást az a szeretet és tisztelet, amellyel Erzsike néni körülvett minket, a családját, barátait, tanítványait, ezt a falut, és ezt a nemzetet. Búcsúzzék végül mindannyiunktól Erzsike néni Márai Sándor szavaival! Utolsó leheletemmel is köszönöm a sorsnak, hogy ember voltam és az életem egy szikrája világított az én homályos lelkemben is. Láttam a földet, az eget, az évszakokat. Megismertem a szerelmet, a valóság töredékeit, a vágyakat és a csalódásokat. A földön éltem és lassan felderültem. Egy napon meghalok: s ez is milyen csodálatosan rendjén való és egyszer. Történhetett velem más, jobb, nagyszer bb? Nem történhetett. Megéltem a legtöbbet és a legnagyszer bbet, az emberi sorsot. Más és jobb nem is történhetett velem. Kedves Horváth tanár néni, kedves Erzsike néni, nyugodjék békében!

7 a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Óvodánk Húsvét el tt átköltözött az Általános Iskolába. Az alsós tagozatos szárnyon 5 tantermet alakíthattunk át hangulatos óvodai csoportszobává. Április 18-ától három napon keresztül megfeszített tempóban költöztettük át az óvoda bútorait, játékait, egyéb berendezési tárgyait. Az óvoda dolgozói és azok a szül k, akik szabaddá tudták tenni magukat jöttek, és aktívan vettek részt a költöztetésben. Köszönjük aktív segítségét a Katica csoportból Klúcsik Évának, Vasasné Tündinek és a Szaszovszki családnak, a Maci csoportból Králik Gábornak, Dukai Tamásnak, Barti Csabának, Juhász Zsombornak és apukájának Zolinak, a Mókus csoportból: Mózes Jánosnak és Tuskó Lászlónak, a Nyuszi csoportból Berki Péternek és Csomó Zsoltnak, Vasas Mihálynak, a Süni csoportból Lucza Ákosnak. Józsa Balázs segítségét is köszönjük. A költözés közben Csurja László és Velki Andor fáradhatatlanul hordta csomagjainkat hol a Dózsa György utcába, hol az iskolába. Köszönjük azoknak a szül knek a segítségét, akik kisteherautóval álltak rendelkezésünkre: Juhász Zolinak és Vasas Mihálynak, valamint Molnár Istvánné képvisel asszonynak. Klúcsik Éva személyautóval segítette a költözést. Megköszönjük a 9.-es osztály tagjainak a segítségét is, hiszen k is aktív részesei voltak a költözködésnek. A kiköltözés után a bontási anyagokból, ami még használható, próbáltunk megmenteni. Köszönjük István Emelt f vel és tiszta lelkiismerettel viselem a képvisel -testület döntését, miszerint közalkalmazotti jogviszonyomat május 3-án fegyelmi vétséggel azonnali hatállyal megszüntették t l, közel 40 éve vagyok (voltam) a pedagógus pályán. Diósjen n 1986-tól. Pedagógusként és intézményvezet ként is a Közoktatási törvényben is meghatározott elv és elvárás vezérelt: A gyermek mindenek felett álló érdeke. Mindig fontos volt számomra az esélyegyenl ség megteremtése és a pedagógiából jól ismert alapelv biztosítása: egyenl elbírálás! A tehetséges gyerekekkel foglalkozni, ket fejleszteni nem könny és id igényes feladat. Még nehezebb azonban a felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló gyermekek, tanulók számára biztosítani a megfelel oktatást, tör dést, hogy az életben k is boldogulni tudjanak. Rövid idej re szabott vezet i munkámat a gyermekek, a szül k Óvodai hírek Búcsúzás zusból 44 viszontagságos hónap után került haza, és láthatta meg el ször 4 éves kisfiát. Patakról Tereskére helyezték. Ebben az id ben szerezte meg magyar-történelem szakos tanári diplomáját ben jött családjával Diósjen re. Itt töltötte élete legtevékenyebb, legtermékenyebb id szakát. Tanított színdarabot, gyakran vitte a gyerekeket kirándulni, bográcsozni a Börzsönybe. Éveken át igazgatóhelyettese is volt az iskolának. Munkájában következetes és szigorú volt. Az vezérelte, hogy minden tanítványa képességeihez mérten elsajátítsa az ismereteket. Sokan még f iskoláskorukban is abból éltek, amit t le megtanultak. Mindenkit arra biztatott, hogy tanuljon tovább. Sok gyereket saját maga vitt el a középiskolába felvételizni. Kálozon fejezte be tanári munkásságát, szinte haláláig a katedrán állt. Nyugodjanak békében! Emléküket meg rizzük. László képvisel úrnak és Freistág Jánosnak, hogy leszerelték a villanybúrákat és bojlereket. A radiátorok elszállítása is nehéz feladat volt. Ehhez bizony sok er s kézre volt szükség. Köszönjük Tóth János polgármester úr, Alaksa Mihály alpolgármester úr, István László képvisel úr, Csurja László, Velki Andor, Kabai Lajos, dr. Molnár Attila, Mózes János, Dukai Tamás, Pálinkás József, Kosdi Kálmán segítségét, hogy a szombati napjukon rendelkezésre álltak. A bontási munkák alatt az óvoda dolgozói már az alsós tantermeket rendezték, csinosították. Bach Antal vállalkozó burkolattal látta el a fiúmosdó betonját. Köszönjük, hogy soron kívül segített ebben. Mindent elrendeztünk és megszerveztük az új helyen, hogy gyermekeink fogadása a legnagyobb rendben történjen. Köszönjük Kovács Lászlóné igazgató asszonynak és Pappné Freistág Melindának, hogy minden szervezési feladatban támogató segítséget nyújtottak. Óvodásaink hamar megszokták az új környezetet, hiszen a már jól ismert feln ttek, a csoportszobák megszokott berendezése a bútorok, játékok veszik ket körül. A napirend sem változott és óvodánk kertjét is használhatjuk Reméljük, hogy óvodánk felújítása után a visszaköltözésnél is számíthatunk segít kezekre. Az óvoda dolgozói nevében Bacskay Sándorné és a település érdekeit legjobban szolgáló intézkedések meghozatala vezérelte. Köszönetet mondok azoknak a szül knek, akik segítették munkámat! Köszönetet mondok a település minden szervezetének, akik támogatásukkal segítették az iskola színvonalának emelését. Köszönetet mondok mindenkinek, akik önzetlen munkájukkal segítették az iskola hírnevének növelését, részt vettek az intézmény programjaiban, támogatták tudásukkal, emberségükkel az oktatást, de legf képpen a nevelést. A ballagtatáshoz már nincs jogom, de kívánok minden ballagó diáknak sok sikert és boldogságot a FELN TT élethez! Gurdjieff szavaival búcsúzom: "Segítse imádsága mindazokat, akik szeretnének képessé lenni arra, hogy az Igazság szerint éljenek." Kovács Lászlóné A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei fordulóján elért eredményeink: Surin Boglárka (7. o.) 4. hely, Klinger Gábor (7. o.) 5. hely, Csonka Renáta (8. o.) 5. hely. A versenyen részt vett még Aissa Mátyás (8. o.) tanuló. A Herman Ottó biológia verseny megyei fordulóján Klinger Gábor (7. o.) tanuló képviselte iskolánkat. Kerékpáros Iskola Kupa megyei dönt jén Czermann Szimonetta (8. o.) tanuló megszerezte az 1. helyet, ezzel a jogot, hogy részt vegyen a kétnapos országos versenyen június hónapban. Sós Patrik (6. o.) tanuló a 9. helyen végzett. A Megyei Diákolimpia Dönt jén atlétika 1500 méteres síkfutásban 1. helyezett: Méreg Nikoletta (7. o.). Köszönetünket szeretnénk kifejezni az iskolai SZMK-nak az iskola küls környezetében lév virágládák beültetéséért. Ezúton köszönjük meg Tóth Zoltánnak, hogy segítségünkre volt az iskolai focipályán hatalmasra n tt f levágásában. Szállj be Te is! A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség arra kéri a pedagógusokat, hogy osztályf nöki órákon beszélgessenek a tanulókkal az értelmi fogyatékkal él emberekr l. Személyes példákon, történeteken keresztül hangsúlyozzák, hogy sérült társaink is szeretnének teljes életet élni, vágynak arra, hogy elfogadják ket. A sport kiválóan alkalmas arra, hogy a fogyatékkal él k is célt t zzenek ki maguk elé, kitartó munkával leküzdjék az akadályokat, örömet szerezzenek maguknak és másoknak is. A diósjen i Szentgyörgyi István Általános Iskola 5. osztályos tanulói bekapcsolódtak a Szállj be Te is! országos programba. A program három részb l tev dött össze. El ször az osztályf nöki órákon a témához kapcsolódó erkölcsi fogalmakról beszélgettünk. Tudatosítottuk: Le az el ítéletekkel! Találjuk meg minden ember egyéni értékeit! Németh Csaba értelmi sérült k szegi sportoló sikeres életútját megismerve megtanultuk elfogadni a más ember tiszteletre méltó személyiségét. Láttunk célokat, hozzá vezet utakat, az úton segít kezeket. Megértettük a Speciális Olimpia jelmondatát: Mindenki Gy ztes! A következ szakaszban él kapcsolatot teremtettünk a Speciális Olimpiával. Riportot készítettünk Repiczky Csaba olimpikonnal. községünkben él, a Dr. Iskolai hírmorzsák 7. oldal Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet lakója ben részt vett Amerikában a IX. Speciális Nyári Világjátékokon, ahol 2 arany és 1 bronzérmet nyert torna sportágban. Megkértük, jöjjön el hozzánk és meséljen élményeir l. Az osztály kérdésekkel felszerelkezve várta Csabit, akit az utcáról már mindenki ismert. Kívülr l. De milyen is belül? Már az érkezése is figyelemre méltó volt. 10 óra 45 percre beszéltük meg a találkozót. 10 óra 30 perckor már megérkezett, öltönyben, nyakkend ben, ápoltan. Megtisztelt bennünket. Mi a szívünket öltöztettük gyorsan ünnepl be. A gyerekek ontották a kérdéseket. Csabi mosolygósan, de határozottan, okosan válaszolt a tanulóknak. Tisztán emlékezett minden pillanatra 16 év távlatából is. Szájtátva hallgattuk t mindannyian. Átrepült az óceán felett, bemehetett a pilótafülkébe, látta a delfineket, a Hold ragyogását a vízen. Amerikában nagyon szép szállodában laktak, finomakat ettek. A versenyen minden tudását összeszedve tornázott, nyerni akart. Örömmel állt fel a dobogó legmagasabb fokára, és meghatódottan hallgatta a Magyar Himnuszt. Az jelmondata: Nem adom fel! Csabi büszke magára, mert megvalósította álmát. Boldog embernek vallja magát. Példát mutatott számunkra akarater b l, kitartásból, céltudatosságból, hitb l. A sportot azóta sem hagyta abba. A tornáról futásra, úszásra, kerékpározásra váltott, részt vesz a hazai triatlon versenyeken. Köszönjük Repiczky Csabának, hogy eljött közénk. Nagyon sokat tanultunk t le. Az utcán, ha eztán találkozunk, bizony más szemmel nézünk rá. Mert megismertük. A program zárásaként plakátot készítünk, melyen bemutatjuk a fogyatékkal él k törekvéseit, sikereit. Az élet másik oldalát. Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a projektnek. Számunkra különösen fontos a tanulsága, hisz naponta találkozunk településünkön a Rehabilitációs Intézet értelmi sérült lakóival. Önmagunk legy zése jelenti a legnagyobb boldogságot. A siker nem cél, hanem csupán eszköz ahhoz, hogy még magasabbra törekedhessünk. (Pierre de Coubertin) Az ötödik osztály tanulói: Alpári Alexandra, Csonka Barbara, Horváth Éva, Kovács János, Lakatos Gilda, Oláh Csilla, Oláh Klaudia, Virág Regina és Jónás Marietta osztályf nök

8 8. oldal Közgy lést tartott az Önkéntes T zoltó Egyesület a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Községünk Önkéntes T zoltó Egyesülete április 15-én tartotta éves közgy lését. A közgy lésen megjelentek Szabó János t zoltó ezredes Nógrád megye katasztrófavédelmi igazgatója, a Váci, Balassagyarmati Hivatásos T zoltóság valamint a Rétsági T zoltóság parancsnokai és a szomszédos t zoltóságok parancsnokai, továbbá a meghívott vendégek. Tóth János titkár köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. Ezt követ en Valyó József az egyesület elnöke beszámolt a közgy lésnek az egyesület évi munkájáról és gazdálkodásáról. Az elnök beszámolójában hangoztatta, hogy tovább javultak az egyesület tárgyi feltételei. Az elmúlt évben a Belügyminisztériumi pályázaton Ft összeget nyert el az egyesület, melyet a szertár padlózatának felújítására és kismotorfecskend vásárlásra fordított. Kabai Lajos számot adott az elmúlt év t zeseteir l a mentési és katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésér l. A parancsnok beszámolójában kiemelte az elmúlt év nyarán a diósjen i tónál és üdül telepén keletkezett ún. tornádó által okozott kárelhárítással kapcsolatos munkálatok elvégzését, s megköszönte t zoltóink önzetlen munkáját. Ezután Ribai László ismertette az ellen rz bizottság jelentését. A beszámolók és a bizottsági jelentés elfogadása után került sor a vezet ség megválasztására, mivel mandátuma lejárt. Hajdú Ferenc az el készít bizottság elnöke javaslatot tett a vezet ség tagjaira. A közgy lés egyhangú szavazással a régi vezet séget újra választotta 5 éves id tartamra, így az elnök Valyó József, a titkár Tóth János, parancsnok Kabai Lajos, parancsnokhelyettes Varga Ferenc, gazdasági felel s Schmittinger Tamás lett. Valyó József elnök a vezet ség nevében megköszönte a tagság bizalmát. A közgy lés következ napirendi pontként tagfelvételi kérelmeket bírált és fogadott el. Szabó János katasztrófavédelmi igazgató méltatta az egyesület munkáját, ezt követ en két t zoltónk kiemelked munkájáért emléktárgyat kapott jutalmul. Majd B gér József a Kámoralja Erd birtokosság elnöke köszöntötte a közgy lést, és elismerte az egyesület munkáját, támogatást adott át az egyesület részére. Valyó József elnök megköszönte az önkormányzat, az erd birtokosságok és a szponzorok támogatását. A közgy lés baráti hangulatban, vacsorával ért véget! Régi képek Képeslap az 1940-es évek elejér l Diósjen i lerakat: SZILUMIN üzletház VÉGTISZTESSÉG TEMETKEZÉSI BT. Állandó ügyelet: Balassagyarmat: Temet u. 1. Tel.: Érsekvadkert: H sök tere 5. Tel.: Rétság: Rákóczi út 37. Tel.: (központ, buszmegálló) Köszönetnyilvánítás Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik drága szüleim, TÓTH KELEMEN JÓZSEFNÉ és TÓTH KELEMEN JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjukra virágot hoztak, s fájdalmunkban osztoztak. Sinka Sándorné és családja KÖZÉRDEK TELEFONSZÁMOK Segélyhívó 112 T zoltók 105 Ment k 104 Rend rség 107 Orvosi ügyelet 35/ Háziorvosi rendel 35/ Gyermekorvosi rendel 35/ Fogorvosi rendel 35/ Véd n i szolgálat 35/ Gyógyszertár 35/ Állatorvosi rendel Iskola (Szentgyörgyi I.) 35/ Óvoda (Aranydió) 35/ Polgármesteri Hivatal 35/ , -019, -022 DINÓBER 35/ Id sek Klubja 35/ Jen i Napló havilap. Kiadja: Diósjen község Önkormányzatának Képvisel testülete 2643 Diósjen, Szabadság u. 31. sz. Szerkeszt bizottság: Freistág János, Filip Dániel, István László, Mlinárcsek Márta, Hustyava Zoltán 35/ / Nyomdai el készítés: MM & HZ Készült: példányban a GREEN DRUCK Nyomdaipari Bt. üzemében. Felel s vezet : Pál György 2651 Rétság, Táncsics M. u. 16. sz.

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi október hónap 09. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2014. június 18-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs 1474. hrsz-ú strandon

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2010. augusztus 17-én 9 órai kezdettel tartott nyilvános együttes ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 36/2010.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2011. július 14-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József képvisel

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat

TÁRGYSOROZAT. Megnyitó, az ülés határozatképességének megállapítása, napirendre tett javaslat Szomolya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 11. 19.-én megtartott ülésének: A./ Jegyzőkönyve B./ Tárgysorozata C./ Határozata. 55-58 D./ Rendelete: 11-12 TÁRGYSOROZAT Megnyitó, az ülés határozatképességének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 6. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 5.) Rendelet: 3/2013. (III.08.) Határozatok: 37/2013. 38/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján

Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján Módosított határozati javaslatok a 2012. július 24-i bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján 1) ÉMOP 3.1.2/A-09-2f-2011-0003 jelű Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

N A P I R E N D E T 1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Márvány Gyuláné polgármester. 2./ Vegyes, aktuális ügyek

N A P I R E N D E T 1./Beszámoló az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Előadó: Márvány Gyuláné polgármester. 2./ Vegyes, aktuális ügyek Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Szám: 118-13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 13-án

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat: Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli Képviselő Testületi ülésén 2013. 06. 24-én (hétfő) 13 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. Jelen vannak: Nagy László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 6 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. május 16. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 46/2011. (V.16.) J1 47/2011. (V.16.)

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Tisztelt Diósjen i választópolgárok!

Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Rövid bemutatkozás 1958-ban születtem Budapesten. 1982-ben itt végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Vállalati jogászként dogoztam, majd 1984-ben letettem

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-17/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. szeptember 12-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester Fodor Péter képviselő Marton János képviselő Rolkó Gábor képviselő Jegyzőkönyv Készült: a 2014. augusztus 19. napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Bevétel összeg. 2. melléklet a /2014. (XI..) önkormányzati rendelethez. "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

Bevétel összeg. 2. melléklet a /2014. (XI..) önkormányzati rendelethez. 2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2014. (XI..) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014. költségvetés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Bevétel összeg. 2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez. "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez

Bevétel összeg. 2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez. 2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 14/2014. (VIII.13.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelethez Velem községi Önkormányzat működési bevételei és kiadásai feladatjelleg szerint 2014.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Testületi ülés Január 29. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a két ülés között eltelt id szak fontosabb eseményeir l. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. december 16. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. február 18. A kezdés időpontja: 17,10 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 9. számú jegyzőkönyve (2010. MÁJUS 27.) Határozatok: 33-34/2010. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2 Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben