GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám JANUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 1. szám JANUÁR HÉVÍZ Boldog új évezredet! A történelemben különösen ritkán elõforduló év váltásoknak és eseményeknek lehetnek átélõi és tanúi a ma és a közelmúlt emberei. Tavaly ünnepeltük a Magyar Millenniumot, Szent István megkoronázását és ország alapítását, Krisztus és a kereszténység születésének évfordulóját, néhány napja pedig a szokásos újévi köszöntés mellett boldog új XXI. századot és 3. évezredet kívántunk egymásnak. Az új esztendõ mindig egyfajta visszatekintésre ad alkalmat és lehetõséget az elmúlt évre, évekre, és ilyenkor igyekszünk megfogalmazni elképzeléseinket a jövõre vonatkozóan. Az Önkormányzat és a családok életében voltak, vannak látványos események, ritka történések, de annál gyakoribbak a mindennapok szorgos, csendes órák, amelyek inkább meghatározzák életünket és keltik jó vagy rossz hírünket. Nyugodtan állíthatom, hogy Galgahévíz hírét, a dolgos, földjüket, községüket szeretõ, tehetõs és tehetséges polgárok határozták és határozzák meg. Ez a munkaszeretet sokszor egyfajta függõséget és szolgaságot jelent a föld iránt, melynek következménye többek között a polgárok igen rossz egészségi állapota. (magas vérnyomás, cukorbetegség, alkoholizmus, ideggyengeség, daganatos betegségek stb.) A szorgos munka eredménye meglátszik ugyan a lakáskultúrán, az életszínvonalon, az anyagiakon, de fontos lenne, ha így az év elején többet gondolnánk a magunk és családtagjaink jövõjét meghatározó egészségünkre. Egy önmagára valamit is adó közösségben senkinek sem lehet közömbös embertársai viselkedése, boldogulása, viszonya és felelõssége a közösség más tagjával szemben. Ebben a furcsa, széthúzó, egoista, kritikátlan világban, ahol sokszor egymásnak farkasai vagyunk, csak a magunk alkalmazkodásával, türelmével várhatjuk a jobb évszázadot és nem a bántással, a fúrással, a kritizálásokkal. Visszagondolva az Önkormányzat tíz évére, mindannyian láthatjuk, akiket érdekel ez a kis közösség (és hál istennek sokan vannak ilyenek), hogy igen sok eredményt mondhat magának ez a kis falu. Ennek záloga Galgahévíz népe, aki az általa választott képviselõ-testület elképzeléseit magáévá tette és segítette azokat megvalósítani. A teljesség igénye nélkül: az infrastrukturális beruházások végére értünk (víz, telefon, gáz, szennyvíz, szilárd hulladék), intézményeink (hála a lelkes munkatársainknak) zavartalanul mûködnek, a Fõ tér, a Játszótér, a Kegyeleti park, a Millenniumi emlékmû és emlékkapu, a Helytörténeti gyûjtemény mind a polgárok alkotókészségét és segítõ hozzáállását jelenti. Megszilárdulni látszik a 2000-ben elindított körjegyzõség. Ebben az évben szeretnénk megemlékezni községünk névadásának 100. évfordulójáról és befejezni a még nem teljesen kész játszóteret, Rákóczi emlékparkot, és a Kegyeleti parkot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a régen dédelgetett terv, a ravatalozó elõtti tér befedése megvalósuljon. Egy köszöntõ kapcsán nincs lehetõség mindenre részletesen kitérni, de azt hiszem, büszkeséggel tölthet el bennünket a múltunk és kívánom, hogy megszívlelve a fenti gondolatokat legyen szép a jövõnk is. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy településünket tisztességes, becsületes, élni és tenni akaró, jövõt építõ közösségként emlegessék, és valóban azok is legyünk. Isten áldását, jó erõt, egészséget kívánok Galgahévíz minden polgárának a Képviselõtestület nevében is. Arany János: Alkalmi vers Kívöl-belöl maradjon Békében az ország, A vásárra menõket Sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál És a szívredõben, Adjon isten, ami nincs, Ez új esztendõben. Dr. Basa Antal polgármester 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ testület december 19-én tartott ülésén tárgyalt a helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl a szilárd hulladékgyûjtéssel, kezeléssel kapcsolatosan. A megalkotott rendeletet a lap két számában tesszük közzé, azzal, hogy a válogatásra vonatkozó 2. sz. mellékletet, Háztartási hulladék útmutató címû színes füzetecskét minden lakóházhoz eljutattuk, arról több tájékoztatót tartottunk. kérjük szíveskedjenek segítséget nyújtani ahhoz, hogy az országban talán egyedülálló módon Tura, Zsámbok, Vácszentlászló és Galgahévíz települések a hatályos törvényi elõírásoknak megfelelõen válogassák, gyûjtsék és kezeljék a hulladékot. A kérdéskörben felmerülõ bármilyen problémával szívesen állunk a hivatalban az Önök rendelkezésére. A gyakorlati tapasztalatok alapján bekövetkezõ változásokról szükség szerint tájékoztatjuk a lakosságot. A Szelektív kft január 1-tõl az alábbiak szerint gyûjti a hulladékot: 1. héten (páratlan hét): Komposzt és kukában gyûjtött szemét 2. héten (páros hét): Komposzt és száraz hulladék 3. héten (páratlan hét): ua. mint az 1. héten. A hatályos rendelet szövegét azzal tesszük közzé, hogy bízunk abban, hogy az új évezredben a négy település lakossága - köztük mi galgahévíziek is megvalósítjuk a négy évvel ezelõtt megfogalmazott nagy álmot, a modern hulladékkezelést. A Körjegyzõség valamennyi dolgozója nevében kívánok Önöknek békés, boldog új évet! Tisztelettel: Dr. Král László körjegyzõ Galgahévíz község Képviselõ-testületének 9/2000/ sz. rendelete a helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló évi XLII. tv. 4. /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Galgahévíz község Képviselõ-testület a következõ rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. /1/ Galgahévíz község Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyûjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. /2/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás Galgahévíz község egész közigazgatási területére kiterjed. /3/ A település közigazgatási területén lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban tulajdonos) az ingatlanon keletkezõ települési szilárd hulladék összegyûjtésérõl, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérõl e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. /4/ Galgahévízen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatás teljesítésére a Szelektív Hulladékkezelõ Kft. (továbbiakban: szolgáltató) jogosult Galgahévíz községben keletkezõ települési szilárd hulladék lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely Tura közigazgatási területén a 0272/7 hrsz-ú ingatlan. A tulajdonos kötelességei: 2.. /1/ A tulajdonos alapvetõ kötelessége: a., Települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyûjtse, ill. tárolja. b., E rendeletben meghatározott módon az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék szelektív gyûjtésérõl, elszállításáról, ártalommentes elhelyezésérõl gondoskodjon. A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. (2. sz. melléklet szerinti gyûjtési mód.) c., A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ideértve a tulajdonosváltozás esetét is) a szolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezõ igénybevételére kötelezetté vált, megjelölve az ingatlanon lakók létszámát. II. fejezet A szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevétele 3.. /1/ A tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott e rendeletben foglalt helyi közszolgáltatást igénybe venni. A hulladék elszállítására vonatkozó közüzemi 2

3 szerzõdés a szolgáltatás igénybevételével létrejön. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. Kezdõ idõpontja az a nap, melyben a szolgáltató a teljesítés megkezdésérõl és a lényeges feltételeirõl a tulajdonost írásban értesítette, ill. felhívás közzététele útján tájékoztatta. /2/ A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató a tulajdonost a változás bekövetkezte elõtt írásban értesíteni köteles. Ha a közszolgáltatás lényeges feltételeiben elõre nem látható, rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. /3/ A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggõ tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi elõírásokban foglalt mûszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelõen köteles ellátni. /4/ Az egyéb szilárd hulladék kezelésérõl az köteles gondoskodni, akinél (akiknek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezési helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán, vagy ingatlana elõtt a hulladék található. Az egyéb szilárd hulladékot a szolgáltató megrendelése esetén megállapodás szerinti díjazás ellenében elszállíthatja. /5/ A tulajdonos az esetileg szállítható alkalmi háztartási hulladékot és az egyéb szilárd hulladékot a szolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja, vagy elszállíttathatja a kijelölt ártalmatlanító helyre külön lerakási díj ellenében. Helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételének szünetelése 4.. /1/ Szüneteltethetõ a 3. /1/ bek. szerinti helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevétele azokon az ingatlanokon, melyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. /2/ A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdõ idõpontja elõtt, azt legalább 30 nappal megelõzõen írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. /3/ Ha a szüneteltetés /1/ bek. szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. A helyi közszolgáltatás díja 5.. /1/ A hulladék rendszeres elszállításáért díjat kell fizetni. A díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a szolgáltatás költségeit. Az alkalmazandó díjakat a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. /2/ A díjat két részletben a kibocsátott csekken március 15-ig és szeptember 15-ig kell az ingatlan tulajdonosának befizetni. /3/ Magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét az Önkormányzat részben átvállalhatja. /4/ Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. /5/ A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, melyekre a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. A hulladék gyûjtésére és elszállítására való átadására szolgáló tartályokkal, zsákokkal kapcsolatos jogok és kötelességek 6.. /1/ A tulajdonos a települési szilárd hulladék szelektív gyûjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató által rendszeresített 110 literes gyûjtõtartályt és mûanyag zsákok helyett biztosított kukát, illetve kukákat. /2/ 110 literes tartály a nedves intim hulladék elhelyezésére, a zsákok a száraz ill. zöldhulladék elhelyezésére szolgálnak. A gyûjtõtartályban és zsákokban elhelyezhetõ települési szilárd hulladék súlya legfeljebb 50 kg lehet. /3/ A gyûjtõtartály szükség szerinti javításáról, cseréjérõl, pótlásáról a szolgáltatást igénybevevõ köteles gondoskodni. /4/ A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott gyûjtõtartályban és zsákban a hulladékot úgy köteles elhelyezni, hogy az mozgatáskor, ürítéskor ne szóródjon és a gépi ürítést ne akadályozza. /5/ A tulajdonos köteles a gyûjtõtartályt és zsákokat a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt idõben, közterületen a gyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (folytatása következik a februári számban) 3

4 Az óvodában történtek A év eredményei képekben Téli örömök Szép a fenyõ télen, nyáron / sose lepi dermedt álom / míg az ágon jég szikrázik / üde zöldje csak pompázik. Február Ovi-farsang Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod... Március Március 15. a Fõ téren Szebb ma a hajnal, ünnepeljük dallal az új tavasz lombos ágát, Magyarország szabadságát. ÉLJEN A NÉP! Április A Föld Napja VIGYÁZZ FÖLDÜNKRE! Mi is ezen fáradozunk. Május Anyák napja Egy csokor színes szó, mint egy csokor virág, / Fogadják tõlünk kedves ÉDESANYÁK! Június Pedagógus Nap Martonvásáron Aki azt a bátorságot vette, hogy gyerekeket neveljen, annak állandóan tanulnia kell... Július Néptánc találkozó Faluünnep Hármat tojott a fekete kánya, / Engem szeret a kend barna lánya... Augusztus-Szeptember Kirándulások történelmi értékû helyeinkre... Vándorbotot fog kezem, / Hív a titkos végtelen... Október Szüreti mulatság udvarunkon Megérett a szõlõ aranyos gerezdje elérkezett a szüret vígságos ideje... November Séta a családi kertben... Ismereteink bõvítése megtapasztalás útján... December...Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még!... 4

5 SULI-HÍREK JANUÁR BETEG GYERMEKEKÉRT A televízió mûsorán felbuzdulva tanulóink az elmúlt év utolsó tanítási napján gyûjtést szerveztek az ARANYÁG Alapítvány javára. Egyetlen nap alatt hetvenhárom tanuló forintot adott össze a beteg gyermekek gyógyításának támogatására. Cselekedetük szolgáljon példaként! Iskolánk tanulói de szokatlan leírni a múlt évben nagyon eredményes gyûjtõmunkát végeztek. Nem új dolog, hogy tavasszal és õsszel kiskocsik, taligák és egyéb kézi jármûvek csörgésével, na meg tanulóink vidám hangjával van teli a település. Gyûjtik a több szempontból is hasznos papírt és fémet. Õk már ezeket régen nem tekintik hulladéknak. A gyûjtéssel tisztítják a portákat, ezzel is mentik az élõ fákat, és nem utolsó sorban hozzájárulnak az iskola szépítéséhez, és az osztályközösségek programjainak színesítéséhez. Évek óta végzik ezt a munkát hangyaszorgalommal, de amilyen eredményesek, sikeresek a múlt évben voltak, az ritkaság számba megy. Szinte hihetetlen, hogy átlagban, tanulónként közel ezer forint értéket teremtettek munkájukkal Ft volt a négy gyûjtésért összesen kapott pénz. Az eredményes gyûjtést nagyban befolyásolta, ösztönözte, hogy Diákönkormányzat elõre tudatosította mire kívánják fordítani a pénzt, mennyi lesz belõle az osztályoké és mennyit fordítanak elõre meghatározott célok megvalósítására. Büszkén sorolhatjuk fel mi valósult meg a gyûjtés eredményeként. A Föld Napján 20 db tuját ültettek tanulóink a pihenõparkban, amelyet az õsz folyamán újabb 15 darab követett. Hat darab pihenõpad készült a nagy fenyõfánk alá, további háromhoz is már ugyanúgy beszereztük a faanyagot, mint a sportpályánkat szegélyezõ lelátó ülõpadjaihoz. Felsõ tagozatosaink kérésének eleget téve az iskola karácsonyfája alatt a sok-sok játék mellett egy értékes CD lejátszó is volt, amit szintén tanulóink által gyûjtött pénzbõl vettünk. Ezeken kívül az osztályok a gyûjtött érték arányában összesen Ft-ot kaptak közösségi programjaik megvalósításához. Köszönet tanulóinknak, mint ahogy köszönetünket fejezzük ki mindazon szülõknek, nagyszülõknek is, akik hatalmas mennyiségû papír és fémhulladék beszállításával járultak hozzá a gyûjtés sikeréhez. Kérem, számítsanak arra, hogy március hónapban újból felkeresik tanulóink Önöket. Íly módon segítsék továbbra is tanulóinkat. Káldi János: ÚJÉVI DAL Cseng a világ Hódol neki mint a csengõ, harangének, itt van már az üdvözlik a újesztendõ. gyárkémények. Dér fogadja, Éljeneznek jég fogadja, fiúk, lányok, szél-dallal a kérik: hozzon patak partja. boldogságot. Miksztai Pál igazgató A hóesés Hozzon eget õt köszöntõ napost, kéket, álom-finom a világnak fehér kendõ. békességet! 5

6 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ JANUÁR évi eredményeink évi terveink 1000 példányban kiadott évi mandala naptárt a Gaia Alapítvány, a Magyar Transzperszonális Egyesület és a Népfõiskola sikeresen értékesítette. Fénymásolásos kiadványt készítettünk az Alsó-Galga mente környezeti-természeti értékeirõl. Föld napján Vácszentlászlón 200 gyermekkel, Komposzt napon Zsámbokon 250 gyermekkel játszottunk, tanultunk együtt, a környezeti nevelés és a hulladék csökkentése jegyében. Gyógynövénykertet avattunk Zsámbokon az iskola kertjében az Agroherba Kft. támogatásával októberben. Egész napos komposztálást végeztünk októberben Gyöngyöshalászon az ottani óvodások, az iskola valamennyi évfolyama és a felnõttek számára. 8-szor jelent meg Öko-Info nevû információs lapunk az évben, terjesztését postán keresztül oldjuk meg önkormányzatok, iskolák, óvodák és civil szervezeteknek, kb.150 helyre egész Galga mentén. 112 hívásra válaszoltunk a zöld telefon kapcsán. 13 rendezvényünk volt összesen 180 résztvevõvel. Jóga 8 fõvel, német nyelvtanfolyam 4 fõvel zajlott az év során Könyvtárunk 43 újabb könyvvel gyarapodott. Természet-mûvészet kiállítást júniusi évzárónkon (festmények), a júliusi faluünnepen (fatálak) és az októberi évnyitónkon (csuhé és szalmabábok, képek) szerveztünk. Programjaink pénzügyi fedezetéül vállalkozók adományai (Agroherba Kft., G and B Bt., Galgamenti Szövetkezet, Vizi Györgyi) és pályázatok (Országgyûlés Civil szervezetek Alapja, Pest megye Környezetvédelmi Alap, MATRA-KAP Holland Nagykövetségi Alap), a helyi önkormányzat anyagi segítsége, valamint az adózók SZJA 1 százalékából nekünk utalt összeg szolgált, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. Programjaink lebonyolításában, a naptár eladás segítésében Baráti Körünk aktív tagjai, elõadóink, segítõink önzetlenül vettek részt: Orosz Katalin, Vizi Györgyi és Kovács Miklós, Gombosné Csákány Ibolya, Pintér Mihályné, Vanóné Varga Judit, Szovicsné Kolesza Erika, Paraszkay Sára, Erõsvári Pál, Márkus Péter, Lukács Pál, Kovács Mihály és neje, Molnárné Tóth Marika és Molnár Csaba, Tóth Krisztina, Pintér Balázs, Seres Csilla, Bankó Edit, Róbert atya, Gyuri atya valamint Darnyik Antalné, Emõkeyné Mészáros Zsuzsa, Farkas György, Sukajné Keserû Erzsike, Csányi Anna, Mikus Tamás és Ildikó, dr. Basa Antal és a polgármesteri hivatal Galgahévízen, Benke Sándor, mûvelõdési ház dolgozók és hivatali alkalmazottak Zsámbokon,Vácszentlászlón, lelkes pedagógusok iskolákban, óvodákban helyben és a szomszédos községekben, és még sokan mások. Hálás szívvel köszönjük ezúton is áldozatos munkájukat! Képes kiadvány a Galgamente környezeti értékeirõl. Új munkatársunk keresése, betanítása. Föld Napja Galgahévízen áprilisban és Komposzt Buli Vácszentlászlón õsszel. Folytatni egészségvédelmi, mentálhigiénés elõadásainkat, beszélgetéseinket. Folytatni az Öko Infot és a zöld telefonos környezeti tanácsadást. Könyvtári kölcsönzés, társasjáték kölcsönzés és komposztaprító kölcsönzés évre szóló kiszínezõs mandala naptár. Könyvespolcok és elõadótermi kis lámpák beszerzése. Hírek Hírek Hírek Á L L Á S H I R D E T É S Népfõiskolai titkári feladatok ellátására keresünk nyelvtudással (angol és/vagy német), számítógépkezelési és pályázatírási ismeretekkel rendelkezõ, az egészségvédelmére és a környezeti nevelésre elhivatottságot érzõ, kreatív és önálló munkaerõt, GYES-en lévõ dolgozó, meghatározott idejû helyettesítésére. Pedagógiai végzettség elõny. Fizetés és munkaidõ egyeztetés szerint. Belépés: április 1. Jelentkezési határidõ, írásos szakmai önéletrajzzal: február 5. További információk: Nagy Andrea Galgamenti Népfõiskola, 2193 Galgahévíz Fõ út / P R O G R A M V Á L T O Z Á S Továbbra is várjuk jógázni vágyó barátainkat. Új találkozási napunk: péntek este 6-8-ig a Mûvelõdési Ház emeletén. 12-i pénteki alkalom elfoglaltság miatt elmarad. Részvételi díj: 2000 Ft /havonta, elõre befizetve Oktatónk: Bartha Kálmán A P R Ó H I R D E T É S Vámos Miklós : APÁK KÖNYVE, Kepes András : KEPES KRÓNIKA címû könyve keres új gazdát. Jelige: Ajándék torlódás Érdeklõdni lehet a Népfõiskolán:

7 Fél évszázad a szent zene szolgálatában Basa István kántor Azt szokták mondani, duplán imádkozik az, aki énekel, így Basa István, aki ötven éve kántorként szolgálja az egyházat, legalább annyit fohászkodott már, hogy akár centenáriumnak is tekinthetné az idei jubileumi évet. Basa István szeptemberében kapta meg kántori oklevelét, és 1951 hamvazószerdáján ült le elõször hivatásos kántorként a herédi templom orgonájához, hhogy vezesse a hívek énekét, és a zene hangjaival tegye még emelkedettebbé a szentmisét. TALLÓZÓ Hivatását szó szerint a születésnek köszönheti. Már az édesapját is templomi Basa Istvánként emlegették a galgahévíziek, hiszen a templom szomszédságában laktak. Itt látta meg a napvilágot július 24-én a földmûves család legidõsebb gyermekeként a késõbb kétszeresen is templomivá lett ifjabb Basa István. A kisfiú számára természetes volt a rendszeres templombajárás. Szüleivel együtt részt vett a szentmiséken, hittanos lett, elsõáldozó, aztán már ministrált is. Sokszor megcsodálta, milyen könnyedén futnak a kántor ujjai az orgona billentyûin, és hogyan lesz ebbõl a követhetetlennek tûnõ mozgásból zene, Isten dicsõségét hirdetõ harmónia. De abban az idõben nem nagyon lehetett ábrándozni. Jött a háború és egyre erõteljesebbek lettek a disszonáns hangok. Miután az idõsebb Basa István 1944-ben hõsi halált halt, az árván maradt családról a mindössze 17 éves fiúnak kellett gondoskodnia. Hamar megtanulta, mit jelent hajnaltól késõ estig dolgozni. Pedig abban a korban nem értékelték a szorgalmat, sõt, kulák és így ellenség lett mindenki, aki jól gazdálkodott. Azt pedig különösen üldözendõnek tartották, ha valaki másképpen gondolkodott a világról, mint ahogy a tudományos szocializmus ideológusai tanították. A hatalom képviselõi mindenkit távoltartottak volna a templomoktól, Basa Istvánt is. De õt nem lehetett elfordítani a hitétõl. A hivatalos propaganda helyett inkább a szomszédjában lakó öreg kántorra hallgatott, aki arra biztatta: végezze el a kántorképzõt, vállalja a szent zene szolgálatát. Miután elvégezte a szükséges tanulmányokat mivel a falujában volt kántor 1951 februárjában Heréden kapott állást, és négy éven át napi húsz kilométert kerékpározott, hogy eleget tudjon tenni vállalt kötelezettségének. Télen-nyáron, esõben-fagyban megtette ezt az utat a két település között. Heréden a hívek várták, Galgahévízen pedig a családja. Ahogy tudta, segítette özvegy édesanyját, három testvérét, és feleségével, aki 53 éve hûséges társa, nevelték két gyermeküket. Ez az állandó ingázás 1955 tavaszáig tartott, akkor megkapta a megüresedett helyi kántori állást, és azóta, immár nyugdíjasként, töretlen lelkesedéssel végzi munkáját. Az elmúlt fél évszázad során gyakran kértek segítséget tõle a szomszédos településekrõl is. A bagi, turai, aszódi, hévízgyörki hívek is sokszor hallották ércesen csengõ hangját. Pályafutása alatt körülbelül 3000 temetésen, 2500 esküvõn és legalább szentmisén kántorkodott. Az ötven év alatt egyetlen napot sem volt szabadságon, de még betegállományban sem, bár az elõfordult, hogy lázasan, torokgyulladással küszködve ment a templomba de sohasem hiányzott az orgona mellõl. A faluban élõ férfiakat összefogva énekkart szervezett, a nagypénteki passió mindig gyönyörûen szólt, és ma is zeng az ének a galgahévízi templomban. Ebben a faluban a hétköznapokra esõ egyházi ünnepeken is mindig vasárnapi miserend volt, az ünnepek elõtt és minden szombaton, vasárnap a kántor végezte a litániát. Hivatalos elismerésbõl, köszönetbõl nemigen jutott neki. Igaz, soha nem is hiányolta az ünneplést. Az 50 éves kántori jubileumát ünnepelte nemrégiben. Minden hivatalos ceremóniánál sokkal értékesebb számára a hívek szeretete és megbecsülése. A mostani évforduló kapcsán viszont mi is szeretnénk csatlakozni azokhoz, akik együtt imádkozhatnak, együtt dicsõíthetik Istent Basa Istvánnal a galgahévízi templomban. Kívánunk neki jó egészséget, hosszú, boldog életet- és kívánunk mindannyiunknak hasonló kántorokat. F. G (Cikkünk a Keresztény Élet c. újság nyomán) 7

8 Hasznos egészségügyi tanácsok HIÁNYZÓ ÉLETERÕ A TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KÖVETKEZMÉNYEI* Míg egyes jóléti államokban a lakosságnak több mint a fele túltápláltságban szenved, folyamatosan növekszenek a hiányos táplálkozással kapcsolatos problémák. A táplálkozási zavarok napjainkban a lakosságnak már %-át érinti. Alultápláltságban elsõsorban az emésztési/étkezési zavarokkal küszködõk (pszichés falánkság) valamint az idõsebbek, a HIV-, AIDS-betegek és a rákbetegek szenvednek. Az alultápláltság fogalma nincs még egyértelmûen meghatározva, és nem is osztályozták még. Általában másodlagos betegség. A diagnosztizálás nehéz, a kezelés sok esetben már csak a vékonybélbe való folyadékbevitellel és szonda segítségével történõ táplálással lehetséges. Sok elhízott, a testsúly alapján nem alultápláltnak tûnõ beteg szenved hiányos táplálkozásban. A hiányos táplálkozást nemcsak a testsúlyból lehet megállapítani. Egy kalóriadús étkezés is lehet tápanyag-, illetve hatóanyagszegény. Az elhízás elleni kúráknál minden esetben mikrotápanyag-pótlás szükséges. Mi hiányzik? Leggyakrabban a következõ tápanyagok, illetve hatóanyagok (táplálékkiegészítõ, -aktiváló anyagok) hiányozhatnak: jód, fluorid, ballasztanyagok, növényi rostok, nátrium, folyadék, D-vitamin, energia (az idõsebbeknél, emésztési/étkezési zavarokkal rendelkezõknél, fiatal asszonyoknál), és cink. De sokszor hiányzik például táplálékunkból az egyik nyomelem, a króm, amely stabilizálja a vércukor szintet. Mi okozhatja? - rendszertelen étkezés, egyoldalú táplálkozás - túlzásba vitt diétázás, fogyókúrázás - fõleg kész/félkész és fast food ételek fogyasztása - emésztési zavarok, felszívódási hiba - emésztõszervi betegségek (gyomor, máj, epe, hasnyálmirigy, bél) - élelmiszer-túlérzékenység, allergia - vesebetegség - daganatok - pszichés zavarok (depresszió, anorexia, bulimia, demencia ) - élelmiszer-adalékok - fertõzések (például hasmenés, bélgombásodás) - bélflóra-felborulás - gyógyszerek mellékhatása (szteroidok, hashajtók, vízhajtók, citosztatikumok, fogamzásgátlók, fogyasztószerek) - élvezeti szerek rendszeres és/vagy mértéktelen fogyasztása (kávé, alkohol, cigaretta, kábítószer) - csökkent folyadékbevitel - terhesség, szoptatás - teljesítménysport - túl szigorú vegetáriánus étrend, makrobiotika, mazdaznan - étvágytalanság. A táplálékhiány tüneteit rendszerint nem észlelik és nem is diagnosztizálják helyesen. Számos megbetegedés esetében a hiányos táplálkozást, amit gyakran hibásan csak a testsúly mérése alapján határoznak meg, ödémák keletkezése fedi el. Hogyan mérhetõ? A hiány a túlsúlyból nem állapítható meg, mert elhízottaknál is elõfordulhat. A diagnosztikánál a következõ pontokat kell figyelembe venni: - a testsúly értékelése a test/tömeg index (BMI) alapján (A BMI a test tömegének (kg) és a testmagasság (m) négyzetének hányadosa. Ez ideálisan 20-27); - a szervezet összetételének kiértékelése a bioelektromosimpedancia-analízissel (BIA); - a laboratóriumi paraméterek (pl. albumin, elektrolitek, vitaminok ); - anamnézis (orvosi vizsgálat). Miért étvágytalanok az idõsebbek? A 75 év felettieknek 26 százaléka szenved étvágytalanságban. A hiányos táplálkozás tüneteit és annak következményeit tovább súlyosbítják a különbözõ testi panaszok, a hiányos fogazat, az öregkori depresszió, az elbutulás (dementia), az ágyhoz kötöttség és bizonyos betegségek. A 75 év felettiek 60 százalékánál a kórházi felvétel során meg lehet állapítani a hiányos táplálkozás és folyadékbevitel jeleit. Az idõsebbek egy részének nincs szomjúságérzete, és ezért vízháztartásuk is felborult, vízkészletük alacsony, gyakori a kiszáradás. A szomjúság hiánya a csökkent folyadékbevitelre vezethetõ vissza. A vízhajtók és/vagy hashajtók tovább segítik a kiszáradást. A nátriumhiány is elõidézheti a szomjúságérzet csökkenését. Idõsebb korban az embereknek naponta legalább 6 gramm konyhasóra van szükségük. Ezért az ásványi anyagokban gazdag italok (pl. ásványvíz, friss vagy biozöldség- gyümölcslevek) fogyasztása javasolt. Táplálékhiány betegeknél Gondoskodni kell az ízletes, a beteg kívánságait kielégítõ magas kalóriatartalmú, táp- és hatóanyagban gazdag étkezésrõl. Egy ízletes, már látványában is igényesen elkészített táplálékot a rákos betegek is szívesebben, jobb étvággyal fogyasztanak el. Számukra különösen ajánljuk a biotermesztésû zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen azok biológiai értéke összehasonlíthatatlanul jobb. Fontos szerepe van a vitaminoknak, ásványi anyagoknak. Gondoskodjunk az E, C, A, B6 vitaminok és a szelén bevitelérõl is. Hiányos táplálkozás tünetei o érzészavarok o vérszegénység, fogínyvérzés o a testsúly csökkenése (súlyveszteség) o általános elesettség, csökkent teljesítõképesség o izomgyengeség ájulási hajlammal o legyengült immunrendszer, fokozott fertõzési hajlam o lassú sebgyógyulás, fokozott fekélyesedési hajlam, gyulladáskészség o elnyúló lábadozási idõ o csökkent életkedv, az élet minõsége és az elvárások jelentõs beszûkülése o töredezõ köröm és haj, száraz és fénytelen bõr, hajhullás. M. J. (Cikkünk átvétel az Ideál, reform, életmód c. magazinból) 8

9 A év anyakönyvi eseményei 2000-ben születtek 1. Rabóczki Viktória január Lajtos Ibolya Katalin január Darnyik Luca február Makó Attila február Gyõrfi Balázs március Vidák Vivien március Egervári Andrea április Kátai Cintia május Oláh Tímea május Lázár Dalma június Lukács Laura június Mészáros Dorottya június Oláh Dávid június Basa Viktor Máté július Kanalas Krisztián július Sõregi Bálint augusztus Farkas Beáta Nóra szeptember Braun Ádám október Palócz Armand október Szádoczki Gergõ október Nagy Anna Blanka november Tábik Adrián november Sipõcz György László november ben házasságot kötöttek 1. Oláh Tamás és Vidék Veronika június 10. g 2. Király Tamás és Csordás Szilvia augusztus Schlammer Róbert és Lajkó Andrea augusztus Köles Vazul József és Mandula Éva szeptember Berki Attila és Makó Edina szeptember Traista Péter és Hóka Hajnalka szeptember Palaga Zoltán és Lente Ráhel szeptember ben meghaltak 1. Kis Mihály január Csorba Ernõ január Pecze János január Ráfel József január Horváth János január Bozlék Katalin január Kiss Mihályné január Tóth Mihály január Gódor Ambrus január Romhányi Istvánné január Kolesza János január Balogh Ferencné február Gregus Jánosné február Basa Vendelné március Gyõrfi Balázs március Petrucz Sándor március Kis Jánosné március Király Lászlóné március Oláh Józsefné április Vanó András május Kosik János május Barta Mihály május Gyenes István június Gódor József június Juhász Mihály június Ugi-Ráczné Danyi Katalin június Dodog László június Matkovics Lajos június Czövek Zoltán július Lajkó Jánosné július Csorba Andrásné július Mészáros János július Kaputa János augusztus Gódor Józsefné szeptember Hajcsik Jánosné szeptember Hajcsik László szeptember Káré Mihályné szeptember Albert László október Mészáros András október Barna Mihály október Hajdú Andrásné október Péli Ferenc október Mészáros Mihály november Sági Antal november Lénárd Józsefné november Szabó Ferenc november Palotai Lászlóné november Brenner János december Bélész László december Balázs Jánosné december Tóth István december Berecz Benedekné december 29. h 9

10 GASZTRONÓMIAI PALETTA F o k h a g y m a l e v e s Hozzávalók 5 személyre: 1,5 l jó erõs húsleves 100 g fokhagyma 50 cl tejszín 1 csomó snidling 50 g vaj 2 evõkanál liszt 1 zsemle A fokhagymát megtisztítjuk és szeletekre vágjuk, majd fél órán keresztül lassan fõzzük a húslevesben. Közben egy másik edényben felforrósítjuk a vajat, ebben a lisztet kissé megpirítjuk, vigyázva, hogy ne barnuljon meg. Felöntjük 30 cl tejszínnel, egy habverõvel simára keverjük és hozzáadjuk a forrásban lévõ húsleveshez. Együtt kb. 5 percig forraljuk. A levest csészébe töltjük, megszórjuk kockára vágott, pirított zsemlével és egy csapott evõkanál tejszínhabot teszünk rá, melyet elõzõleg a finomra vágott snidlinggel elkeverünk. B é l s z í n c s í k o k p i k á n s m á r t á s b a n Hozzávalók 4 személyre: 720 g bélszín só, törött bors kevés olaj 40 g liszt 120 g gomba 10 g mustár 160 g csemegeuborka A bélszíncsíkokat kevés olajban, hagymán lepirítjuk, hozzátesszük a cikkekre vágott gombát, egy kis liszttel megszórjuk és felengedjük tejszínnel, mustárral, metéltre vágott csemegeuborkával, sóval és borssal ízesítjük. Kiforrás után azonnal tálaljuk, rizzsel, fõtt burgonyával, hasábburgonyával stb. S z e g e d i m e g g y e s l e p é n y Hozzávalók 4 személyre: Tészta: 300 g liszt; 200 g vaj; 100 g porcukor; 1 db tojássárgája; reszelt citromhéj; kevés vaníliás cukor Töltelék: 500 g magozott meggybefõtt; 100 g darált dió; 100 g vaj; 4 db tojássárgája; 100 g porcukor; kevés fahéj A tésztához való anyagokból gyúrt, omlós tésztát készítünk, melyet ½ órai hûtés után kinyújtunk és tepsiben aranysárgára sütünk. kihûlés után édes morzsával vagy darált dióval megszórjuk és ráhelyezzük a levétõl kinyomkodott meggybefõttet. kevés fahéjjal megszórjuk. A vajat, porcukrot és tojássárgáját habosra keverjük, hozzáadjuk a darált diót és egyenletesen rákenjük a felrakott meggy tetejére. Lassú tûznél sütjük, kihûlés után szeleteljük. Jó étvágyat kíván Fekete Antonio olimpiai bajnok szakács 10

11 Közérdekû hírek, hirdetések, információk Tájékoztató személyazonossági igazolvány kiváltásáról Elvesztés ill. ellopás esetén: (3 munkanapon belül be kell jelenteni ezt a tényt, Aszód Polgármesteri Hivatal Okmányirodánál) Szükséges: - Ha van érvényes útlevél, akkor a lakóhely népességesétõl egy lakcím igazolás, (és az útlevél) 1500 Ft illetékbélyeg - Ha nincs útlevél 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat házassági anyakönyvi kivonat (nõknél), 3000 Ft illetékbélyeg. 14. év betöltése esetén: Abban a naptári évben kell, ill. lehet kérni személyi igazolványt, amelyben betölti a 14. életévet, - Ha van érvényes útlevél, akkor lakcímigazolás a lakóhely népességesétõl vagy hatósági igazolvány (és az útlevél), 1500 Ft illetékbélyeg - Ha nincs útlevél 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazolás a helyi népességestõl, az eljárás illetékmentes. Személyigazolvány cseréhez szükséges, ha a személyi igazolvány még nem járt le: - Személyi igazolvány (érvényességi idõ lejárta elõtt 60 napon belül lehet cserét kérni!) - Névváltozás esetén: 3 hónapnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, ill. BM névváltozási okirat eredeti példánya (csak bemutatni), doktori cím viselésére jogosító okirat - Illetékbélyeg: 1500 Ft - Hatósági bizonyítvány személyi számról. Személyigazolvány cseréhez szükséges, ha a személyi igazolvány már lejárt: - Lejárt személyi igazolvány - 3 hónapnál nem régebbi születési anyakönyvi kivonat (ill. mentes szighez), vagy érvényes útlevél bemutatása + házassági anyakönyvi kivonat 3 hónapnál nem régebbi (férjezett ill. elvált nõk esetében) - Lakcímigazolás a helyi népességestõl - Illetékbélyeg: 1500 Ft Ü G Y F É L F O G A D Á S : Hétfõ: 8-15 Kedd: 8-12 Szerda: 8-15 Csütörtök: 8-12 Péntek: Aszód, Szabadság tér 9. Tel.: 28/ Tájékoztató Az Egyéni vállalkozói törvény módosításának következtében az egyéni vállalkozókkal kapcsolatos egyes közfeladatok a gazdasági kamaráktól a közigazgatási szervekhez kerültek. A vállalkozói igazolvány kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos elsõ fokú hatósági jogkör a gazdasági kamarától az illetékes körzetközponti jegyzõ hatáskörébe került november 1-i hatállyal létrejön az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõk központi nyilvántartása. Minden vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozónak ig regisztráltatnia kell magát és vállalkozói igazolványát le kell cserélni. Az eljárás (amennyiben a vállalkozó vagy vállalkozása adataiban változás nem történik) ig illetékmentes. Amennyiben a vállalkozó, vagy a vállalkozás adataiban, nem történik változás, a vállalkozói igazolvány ig érvényes. Ügyintézés menete az okmányirodáknál Minden eljárás Kérelem adatlap kitöltésével és beadásával indul. A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy az okmányirodában való megjelenéskor hozza magával a következõket: Egyéni vállalkozó nyilvántartásba vétele elsõ alkalommal (vállalkozás indítása) - érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél - amennyiben személyazonosító igazolványa után került kiadásra, akkor lakcímrõl szóló hatósági bizonyítvány is. - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány - a külön engedélyekhez kötött tevékenységek esetén: telepengedély és szakképzettséget igazoló okirat Ha a kérelmezõ a vállalkozást nem fõfoglalkozásúként kívánja folytatni: - ha heti 36 órát elérõ vagy el nem érõ munkaviszony mellett folytatna a vállalkozást, akkor munkáltatói igazolást kell benyújtani - ha nyugdíjasként végzi az egyéni vállalkozói tevékenységet, akkor nyugdíjas igazolványát kell bemutatni - ha oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett végzi vállalkozói tevékenységét, akkor diákigazolványát kell bemutatnia A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy: - nem tiltották el olyan foglalkozás gyakorlásáról amelyre az engedélyt kéri, 11

12 Közérdekû hírek, hirdetések, információk - nem esik egybe jogszabályban törvényben, törvényerejû rendeletben vagy kormányrendeletben meghatározott, a tevékenységre elõírt foglalkozási tilalom alá, - gazdasági társaságnak nem korlátlanul felelõs tagja, - a korábban kiadott vállalkozói igazolványát a 14. (1) bekezdés c)-d) pontjában foglaltak miatt nem vonták vissza (adó-, vám-, vagy járuléktartozása megfizetésének felhívás ellenére sem tett eleget), - adó-, vám- vagy társadalombiztosítása nincs, - az adószám, és ha adóazonosító jellel nem rendelkezik, az annak megállapításához szükséges adatok. Az eljárás illetékköteles, melynek összege 5000 Ft. Az illetéket az eljárás indításakor illetékbélyegen kell leróni. HATVAN VÁROS országos állat- és kirakodó vásár 2001-ben január 23. július 24. február 20. augusztus 21. március 20. szeptember 18. április 17. október 16. május 22. november 20. június 19. december 18. Özvegy örökös jogán való vállalkozás folytatás Az Egyéni vállalkozói törvény értelmében az egyéni vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse a vállalkozó elhalálozásától számított három hónapon belül a vállalkozás szerinti illetékes körzetközponti jegyzõnek történõ bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást. Mellékelni kell még: - az elhunyt vállalkozó halotti anyakönyvi kivonata - az elhunyt vállalkozó vállalkozói igazolványa Az adó- és KSH-számot az illetékes hivataloktól a körzetközponti jegyzõ kéri meg. Az Önnek leginkább megfelelõ adózási forma megválasztásához kérje könyvelõ vagy vállalkozási tanácsadó segítségét! FIGYELEM! Lakatos Pál, a Vasárnapi Újság fõszerkesztõje január 27-én szombaton du. 17 órakor a Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház nagytermében találkozik a galgahévízi Vasárnapi Újság Baráti Körével. Erre a találkozóra minden érdeklõdõt szeretettel vár a vendégelõadó és a Baráti Kör A DÖGKÚT NYITVATARTÁSI RENDJE A hulladékgazdálkodással egyidõben, azaz január 1-tõl, a dögkút kezelését és mûködtetését is szeretnénk korszerûen, a közegészségügyi elõírásoknak megfelelõen mûködtetni. Ennek érdekében az elmúlt napokban teljeskörû fertõtlenítést és rágcsálóirtást végeztettünk. Ezután a hiányos kerítést és kapukat helyreállítottuk, hogy tökéletesen zárható legyen. Az állati tetemek elhelyezése továbbra is ingyenes lesz. A nyitáshoz és záráshoz szükséges kulcsokat a polgármesteri hivatalban munkaidõben lehet átvenni ill. leadni. (Galgahévíz, Fõ út 143. tel.: 28/460041) Ezen túlmenõen dr. Basa Antal polgármestertõl (Galgahévíz, Fõ út 265. tel. 28/460050) és Pintér Mihály mûszaki fõelõadótól (Galgahévíz, Fõ út 113. tel ) valamint a galgahévízi és turai állatorvostól is kérhetõ a kulcs. A tetemre - annak nagyságától függõen - hypót (1, 2 vagy 3 flakont) vagy ennek megfelelõ egyéb fertõtlenítõszert kell önteni. Minden esetben a gazda kötelessége a kiszállítás és annak felügyelete, hogy a tetem a dögkútba kerüljön, ne pedig annak környékére. A dögkúton kívül állati hullát és egyéb hulladékok (háztartási, ipari) elhelyezni szigorúan tilos. A fent leírtak be nem tartása környezetvédelmi és állategészségügyi szabálysértésbe ütközik, melyek az új törvények értelmében jelentõs pénzbüntetést vonnak maguk után. dr. Basa Antal polgármester Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Tóalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002.(VI.28.) rendelete a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról a módosító 6/2008.(III.3.) és 19/2009.(IX.28.), 5/2011.(III.28.)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete Tiszacsécse község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelete - a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról - Tiszacsécse község Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(X. 17.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Süttő Község Önkormányzatának

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben )

- 1 - (A módosításokkal egységes szerkezetben ) - 1 - HOSSZÚPERESZTEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2001./VII.19./számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről. (A módosításokkal egységes

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

1 2/A..(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége

1 2/A..(1) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek fogyasztói, illetve gazdasági tevékenysége Tura Nagyközség Önkormányzatának 23/2000.(XII.9.)számú rendelete egyes helyi közszolgáltatások kötelezo igénybevételérol az 5/200.(III.20.), az /2008.(I.3.), 5/2008.(VI.26.) számú rendeletekkel egységes

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (...) önkormányzati rendelete Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (......) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek

Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180. Útlevél ügyek Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel.: 48/574-100, Fax: 48/574-180 Útlevél ügyek Ügyintéző: Mihalik Anikó Ügyfélfogadás: hétfő 8-12 13-16 kedd 8-12 szerda 8-12

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2014. (I.29) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati. Rendelete Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 26.) önkormányzati Rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A vízgazdálkodásról

Részletesebben

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép.

7. A R. 7. p. pontjában az egyéb szilárd szövegrész helyébe a nagydarabos szöveg lép, a szolgáltató szövegrész helyébe a közszolgáltató szöveg lép. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI.30) önkormányzati rendelet

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésesére vonatkozó közszolgáltatásról Bátonyterenye

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

A tulajdonos alapvető kötelességei

A tulajdonos alapvető kötelességei Felsőpakony Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 21/2002. (XII.17. ) sz. rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló hulladékkezelési közszolgáltatásról (módosításokkal egységes

Részletesebben

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20

2010. december 22. szerda, 00:00 - Módosítás: 2011. augusztus 10. szerda, 10:20 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet "a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgá Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2

Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 12/2007.(X. 05.) önkormányzati rendelete 2 a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hárskút Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i rendes ülésére 766-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i rendes ülésére Tárgy: Óvoda és bölcsődei beiratkozási időpontjának meghatározása Előterjesztő:

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.)

2007. augusztus 23. Kihirdetve. Józan Judit jegyző 23/2012.(VI.21.) Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2007. (VIII. 23.) rendelete a települési folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 2007. augusztus 23. Kihirdetve

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e

2 Személyi igazolvány ügyek - Személyazonosító igazolvány, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. - Érvényes útlevél, vagy kártya formátumú vezetői e Tájékoztató Okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos legfőbb tudnivalókról Útlevél ügyek - személyazonosító igazolvány (SZIG hiányában kártya típusú vezetői engedély/állampolgársági bizonyítvány/, érvényes

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításokkal) Általános rendelkezések

(egységes szerkezetben a módosításokkal) Általános rendelkezések Zalaháshágy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/1997. (X. 28.) sz. rendelete a települési folyékony hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és elhelyezésről (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.27.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Felsőszölnök Község

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.)

15/2016. (III.22.) 55/2013. (XII.17.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2016. (III.22.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(X.1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben