GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám JANUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR"

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 1. szám JANUÁR HÉVÍZ Boldog új évezredet! A történelemben különösen ritkán elõforduló év váltásoknak és eseményeknek lehetnek átélõi és tanúi a ma és a közelmúlt emberei. Tavaly ünnepeltük a Magyar Millenniumot, Szent István megkoronázását és ország alapítását, Krisztus és a kereszténység születésének évfordulóját, néhány napja pedig a szokásos újévi köszöntés mellett boldog új XXI. századot és 3. évezredet kívántunk egymásnak. Az új esztendõ mindig egyfajta visszatekintésre ad alkalmat és lehetõséget az elmúlt évre, évekre, és ilyenkor igyekszünk megfogalmazni elképzeléseinket a jövõre vonatkozóan. Az Önkormányzat és a családok életében voltak, vannak látványos események, ritka történések, de annál gyakoribbak a mindennapok szorgos, csendes órák, amelyek inkább meghatározzák életünket és keltik jó vagy rossz hírünket. Nyugodtan állíthatom, hogy Galgahévíz hírét, a dolgos, földjüket, községüket szeretõ, tehetõs és tehetséges polgárok határozták és határozzák meg. Ez a munkaszeretet sokszor egyfajta függõséget és szolgaságot jelent a föld iránt, melynek következménye többek között a polgárok igen rossz egészségi állapota. (magas vérnyomás, cukorbetegség, alkoholizmus, ideggyengeség, daganatos betegségek stb.) A szorgos munka eredménye meglátszik ugyan a lakáskultúrán, az életszínvonalon, az anyagiakon, de fontos lenne, ha így az év elején többet gondolnánk a magunk és családtagjaink jövõjét meghatározó egészségünkre. Egy önmagára valamit is adó közösségben senkinek sem lehet közömbös embertársai viselkedése, boldogulása, viszonya és felelõssége a közösség más tagjával szemben. Ebben a furcsa, széthúzó, egoista, kritikátlan világban, ahol sokszor egymásnak farkasai vagyunk, csak a magunk alkalmazkodásával, türelmével várhatjuk a jobb évszázadot és nem a bántással, a fúrással, a kritizálásokkal. Visszagondolva az Önkormányzat tíz évére, mindannyian láthatjuk, akiket érdekel ez a kis közösség (és hál istennek sokan vannak ilyenek), hogy igen sok eredményt mondhat magának ez a kis falu. Ennek záloga Galgahévíz népe, aki az általa választott képviselõ-testület elképzeléseit magáévá tette és segítette azokat megvalósítani. A teljesség igénye nélkül: az infrastrukturális beruházások végére értünk (víz, telefon, gáz, szennyvíz, szilárd hulladék), intézményeink (hála a lelkes munkatársainknak) zavartalanul mûködnek, a Fõ tér, a Játszótér, a Kegyeleti park, a Millenniumi emlékmû és emlékkapu, a Helytörténeti gyûjtemény mind a polgárok alkotókészségét és segítõ hozzáállását jelenti. Megszilárdulni látszik a 2000-ben elindított körjegyzõség. Ebben az évben szeretnénk megemlékezni községünk névadásának 100. évfordulójáról és befejezni a még nem teljesen kész játszóteret, Rákóczi emlékparkot, és a Kegyeleti parkot. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a régen dédelgetett terv, a ravatalozó elõtti tér befedése megvalósuljon. Egy köszöntõ kapcsán nincs lehetõség mindenre részletesen kitérni, de azt hiszem, büszkeséggel tölthet el bennünket a múltunk és kívánom, hogy megszívlelve a fenti gondolatokat legyen szép a jövõnk is. Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy településünket tisztességes, becsületes, élni és tenni akaró, jövõt építõ közösségként emlegessék, és valóban azok is legyünk. Isten áldását, jó erõt, egészséget kívánok Galgahévíz minden polgárának a Képviselõtestület nevében is. Arany János: Alkalmi vers Kívöl-belöl maradjon Békében az ország, A vásárra menõket Sehol ki ne fosszák. Béke legyen a háznál És a szívredõben, Adjon isten, ami nincs, Ez új esztendõben. Dr. Basa Antal polgármester 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ testület december 19-én tartott ülésén tárgyalt a helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl a szilárd hulladékgyûjtéssel, kezeléssel kapcsolatosan. A megalkotott rendeletet a lap két számában tesszük közzé, azzal, hogy a válogatásra vonatkozó 2. sz. mellékletet, Háztartási hulladék útmutató címû színes füzetecskét minden lakóházhoz eljutattuk, arról több tájékoztatót tartottunk. kérjük szíveskedjenek segítséget nyújtani ahhoz, hogy az országban talán egyedülálló módon Tura, Zsámbok, Vácszentlászló és Galgahévíz települések a hatályos törvényi elõírásoknak megfelelõen válogassák, gyûjtsék és kezeljék a hulladékot. A kérdéskörben felmerülõ bármilyen problémával szívesen állunk a hivatalban az Önök rendelkezésére. A gyakorlati tapasztalatok alapján bekövetkezõ változásokról szükség szerint tájékoztatjuk a lakosságot. A Szelektív kft január 1-tõl az alábbiak szerint gyûjti a hulladékot: 1. héten (páratlan hét): Komposzt és kukában gyûjtött szemét 2. héten (páros hét): Komposzt és száraz hulladék 3. héten (páratlan hét): ua. mint az 1. héten. A hatályos rendelet szövegét azzal tesszük közzé, hogy bízunk abban, hogy az új évezredben a négy település lakossága - köztük mi galgahévíziek is megvalósítjuk a négy évvel ezelõtt megfogalmazott nagy álmot, a modern hulladékkezelést. A Körjegyzõség valamennyi dolgozója nevében kívánok Önöknek békés, boldog új évet! Tisztelettel: Dr. Král László körjegyzõ Galgahévíz község Képviselõ-testületének 9/2000/ sz. rendelete a helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló évi XLII. tv. 4. /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Galgahévíz község Képviselõ-testület a következõ rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. /1/ Galgahévíz község Önkormányzata helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rendszeres gyûjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. /2/ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó közszolgáltatás Galgahévíz község egész közigazgatási területére kiterjed. /3/ A település közigazgatási területén lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban tulajdonos) az ingatlanon keletkezõ települési szilárd hulladék összegyûjtésérõl, elszállításáról és ártalommentes elhelyezésérõl e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni. /4/ Galgahévízen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ helyi közszolgáltatás teljesítésére a Szelektív Hulladékkezelõ Kft. (továbbiakban: szolgáltató) jogosult Galgahévíz községben keletkezõ települési szilárd hulladék lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely Tura közigazgatási területén a 0272/7 hrsz-ú ingatlan. A tulajdonos kötelességei: 2.. /1/ A tulajdonos alapvetõ kötelessége: a., Települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyûjtse, ill. tárolja. b., E rendeletben meghatározott módon az ingatlanán keletkezõ települési szilárd hulladék szelektív gyûjtésérõl, elszállításáról, ártalommentes elhelyezésérõl gondoskodjon. A rendeletben meghatározott települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás esetében kizárólag a szolgáltató szolgáltatását veheti igénybe. (2. sz. melléklet szerinti gyûjtési mód.) c., A közszolgáltatásba újonnan bekapcsolódó tulajdonosként (ideértve a tulajdonosváltozás esetét is) a szolgáltatónak bejelentse, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelezõ igénybevételére kötelezetté vált, megjelölve az ingatlanon lakók létszámát. II. fejezet A szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevétele 3.. /1/ A tulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott e rendeletben foglalt helyi közszolgáltatást igénybe venni. A hulladék elszállítására vonatkozó közüzemi 2

3 szerzõdés a szolgáltatás igénybevételével létrejön. A jogviszonyt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre. Kezdõ idõpontja az a nap, melyben a szolgáltató a teljesítés megkezdésérõl és a lényeges feltételeirõl a tulajdonost írásban értesítette, ill. felhívás közzététele útján tájékoztatta. /2/ A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben bekövetkezett változásokról a szolgáltató a tulajdonost a változás bekövetkezte elõtt írásban értesíteni köteles. Ha a közszolgáltatás lényeges feltételeiben elõre nem látható, rendkívüli okból következik be változás, a szolgáltató értesítési kötelezettségének egyéb alkalmas módon is eleget tehet. /3/ A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggõ tevékenységét mindenkor a vonatkozó jogszabályi elõírásokban foglalt mûszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelõen köteles ellátni. /4/ Az egyéb szilárd hulladék kezelésérõl az köteles gondoskodni, akinél (akiknek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezési helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán, vagy ingatlana elõtt a hulladék található. Az egyéb szilárd hulladékot a szolgáltató megrendelése esetén megállapodás szerinti díjazás ellenében elszállíthatja. /5/ A tulajdonos az esetileg szállítható alkalmi háztartási hulladékot és az egyéb szilárd hulladékot a szolgáltató igénybevétele nélkül maga is elszállíthatja, vagy elszállíttathatja a kijelölt ártalmatlanító helyre külön lerakási díj ellenében. Helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevételének szünetelése 4.. /1/ Szüneteltethetõ a 3. /1/ bek. szerinti helyi közszolgáltatás kötelezõ igénybevétele azokon az ingatlanokon, melyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik. /2/ A közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos a szünetelés kívánt kezdõ idõpontja elõtt, azt legalább 30 nappal megelõzõen írásban köteles bejelenteni a szolgáltatónak. /3/ Ha a szüneteltetés /1/ bek. szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. A helyi közszolgáltatás díja 5.. /1/ A hulladék rendszeres elszállításáért díjat kell fizetni. A díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az fedezze a szolgáltatás költségeit. Az alkalmazandó díjakat a rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. /2/ A díjat két részletben a kibocsátott csekken március 15-ig és szeptember 15-ig kell az ingatlan tulajdonosának befizetni. /3/ Magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét az Önkormányzat részben átvállalhatja. /4/ Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új tulajdonos köteles fizetni. /5/ A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, melyekre a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége szünetel. A hulladék gyûjtésére és elszállítására való átadására szolgáló tartályokkal, zsákokkal kapcsolatos jogok és kötelességek 6.. /1/ A tulajdonos a települési szilárd hulladék szelektív gyûjtésére, illetve elszállítására a szolgáltató által rendszeresített 110 literes gyûjtõtartályt és mûanyag zsákok helyett biztosított kukát, illetve kukákat. /2/ 110 literes tartály a nedves intim hulladék elhelyezésére, a zsákok a száraz ill. zöldhulladék elhelyezésére szolgálnak. A gyûjtõtartályban és zsákokban elhelyezhetõ települési szilárd hulladék súlya legfeljebb 50 kg lehet. /3/ A gyûjtõtartály szükség szerinti javításáról, cseréjérõl, pótlásáról a szolgáltatást igénybevevõ köteles gondoskodni. /4/ A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott gyûjtõtartályban és zsákban a hulladékot úgy köteles elhelyezni, hogy az mozgatáskor, ürítéskor ne szóródjon és a gépi ürítést ne akadályozza. /5/ A tulajdonos köteles a gyûjtõtartályt és zsákokat a hulladék elszállítása céljából a szolgáltató által megjelölt idõben, közterületen a gyûjtést végzõ gépjármûvel megközelíthetõ és az ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. (folytatása következik a februári számban) 3

4 Az óvodában történtek A év eredményei képekben Téli örömök Szép a fenyõ télen, nyáron / sose lepi dermedt álom / míg az ágon jég szikrázik / üde zöldje csak pompázik. Február Ovi-farsang Ez a nap más mint a többi, ezt te is jól tudod... Március Március 15. a Fõ téren Szebb ma a hajnal, ünnepeljük dallal az új tavasz lombos ágát, Magyarország szabadságát. ÉLJEN A NÉP! Április A Föld Napja VIGYÁZZ FÖLDÜNKRE! Mi is ezen fáradozunk. Május Anyák napja Egy csokor színes szó, mint egy csokor virág, / Fogadják tõlünk kedves ÉDESANYÁK! Június Pedagógus Nap Martonvásáron Aki azt a bátorságot vette, hogy gyerekeket neveljen, annak állandóan tanulnia kell... Július Néptánc találkozó Faluünnep Hármat tojott a fekete kánya, / Engem szeret a kend barna lánya... Augusztus-Szeptember Kirándulások történelmi értékû helyeinkre... Vándorbotot fog kezem, / Hív a titkos végtelen... Október Szüreti mulatság udvarunkon Megérett a szõlõ aranyos gerezdje elérkezett a szüret vígságos ideje... November Séta a családi kertben... Ismereteink bõvítése megtapasztalás útján... December...Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég, de ha vigyázunk rá, nem alszik ki még!... 4

5 SULI-HÍREK JANUÁR BETEG GYERMEKEKÉRT A televízió mûsorán felbuzdulva tanulóink az elmúlt év utolsó tanítási napján gyûjtést szerveztek az ARANYÁG Alapítvány javára. Egyetlen nap alatt hetvenhárom tanuló forintot adott össze a beteg gyermekek gyógyításának támogatására. Cselekedetük szolgáljon példaként! Iskolánk tanulói de szokatlan leírni a múlt évben nagyon eredményes gyûjtõmunkát végeztek. Nem új dolog, hogy tavasszal és õsszel kiskocsik, taligák és egyéb kézi jármûvek csörgésével, na meg tanulóink vidám hangjával van teli a település. Gyûjtik a több szempontból is hasznos papírt és fémet. Õk már ezeket régen nem tekintik hulladéknak. A gyûjtéssel tisztítják a portákat, ezzel is mentik az élõ fákat, és nem utolsó sorban hozzájárulnak az iskola szépítéséhez, és az osztályközösségek programjainak színesítéséhez. Évek óta végzik ezt a munkát hangyaszorgalommal, de amilyen eredményesek, sikeresek a múlt évben voltak, az ritkaság számba megy. Szinte hihetetlen, hogy átlagban, tanulónként közel ezer forint értéket teremtettek munkájukkal Ft volt a négy gyûjtésért összesen kapott pénz. Az eredményes gyûjtést nagyban befolyásolta, ösztönözte, hogy Diákönkormányzat elõre tudatosította mire kívánják fordítani a pénzt, mennyi lesz belõle az osztályoké és mennyit fordítanak elõre meghatározott célok megvalósítására. Büszkén sorolhatjuk fel mi valósult meg a gyûjtés eredményeként. A Föld Napján 20 db tuját ültettek tanulóink a pihenõparkban, amelyet az õsz folyamán újabb 15 darab követett. Hat darab pihenõpad készült a nagy fenyõfánk alá, további háromhoz is már ugyanúgy beszereztük a faanyagot, mint a sportpályánkat szegélyezõ lelátó ülõpadjaihoz. Felsõ tagozatosaink kérésének eleget téve az iskola karácsonyfája alatt a sok-sok játék mellett egy értékes CD lejátszó is volt, amit szintén tanulóink által gyûjtött pénzbõl vettünk. Ezeken kívül az osztályok a gyûjtött érték arányában összesen Ft-ot kaptak közösségi programjaik megvalósításához. Köszönet tanulóinknak, mint ahogy köszönetünket fejezzük ki mindazon szülõknek, nagyszülõknek is, akik hatalmas mennyiségû papír és fémhulladék beszállításával járultak hozzá a gyûjtés sikeréhez. Kérem, számítsanak arra, hogy március hónapban újból felkeresik tanulóink Önöket. Íly módon segítsék továbbra is tanulóinkat. Káldi János: ÚJÉVI DAL Cseng a világ Hódol neki mint a csengõ, harangének, itt van már az üdvözlik a újesztendõ. gyárkémények. Dér fogadja, Éljeneznek jég fogadja, fiúk, lányok, szél-dallal a kérik: hozzon patak partja. boldogságot. Miksztai Pál igazgató A hóesés Hozzon eget õt köszöntõ napost, kéket, álom-finom a világnak fehér kendõ. békességet! 5

6 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ JANUÁR évi eredményeink évi terveink 1000 példányban kiadott évi mandala naptárt a Gaia Alapítvány, a Magyar Transzperszonális Egyesület és a Népfõiskola sikeresen értékesítette. Fénymásolásos kiadványt készítettünk az Alsó-Galga mente környezeti-természeti értékeirõl. Föld napján Vácszentlászlón 200 gyermekkel, Komposzt napon Zsámbokon 250 gyermekkel játszottunk, tanultunk együtt, a környezeti nevelés és a hulladék csökkentése jegyében. Gyógynövénykertet avattunk Zsámbokon az iskola kertjében az Agroherba Kft. támogatásával októberben. Egész napos komposztálást végeztünk októberben Gyöngyöshalászon az ottani óvodások, az iskola valamennyi évfolyama és a felnõttek számára. 8-szor jelent meg Öko-Info nevû információs lapunk az évben, terjesztését postán keresztül oldjuk meg önkormányzatok, iskolák, óvodák és civil szervezeteknek, kb.150 helyre egész Galga mentén. 112 hívásra válaszoltunk a zöld telefon kapcsán. 13 rendezvényünk volt összesen 180 résztvevõvel. Jóga 8 fõvel, német nyelvtanfolyam 4 fõvel zajlott az év során Könyvtárunk 43 újabb könyvvel gyarapodott. Természet-mûvészet kiállítást júniusi évzárónkon (festmények), a júliusi faluünnepen (fatálak) és az októberi évnyitónkon (csuhé és szalmabábok, képek) szerveztünk. Programjaink pénzügyi fedezetéül vállalkozók adományai (Agroherba Kft., G and B Bt., Galgamenti Szövetkezet, Vizi Györgyi) és pályázatok (Országgyûlés Civil szervezetek Alapja, Pest megye Környezetvédelmi Alap, MATRA-KAP Holland Nagykövetségi Alap), a helyi önkormányzat anyagi segítsége, valamint az adózók SZJA 1 százalékából nekünk utalt összeg szolgált, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk. Programjaink lebonyolításában, a naptár eladás segítésében Baráti Körünk aktív tagjai, elõadóink, segítõink önzetlenül vettek részt: Orosz Katalin, Vizi Györgyi és Kovács Miklós, Gombosné Csákány Ibolya, Pintér Mihályné, Vanóné Varga Judit, Szovicsné Kolesza Erika, Paraszkay Sára, Erõsvári Pál, Márkus Péter, Lukács Pál, Kovács Mihály és neje, Molnárné Tóth Marika és Molnár Csaba, Tóth Krisztina, Pintér Balázs, Seres Csilla, Bankó Edit, Róbert atya, Gyuri atya valamint Darnyik Antalné, Emõkeyné Mészáros Zsuzsa, Farkas György, Sukajné Keserû Erzsike, Csányi Anna, Mikus Tamás és Ildikó, dr. Basa Antal és a polgármesteri hivatal Galgahévízen, Benke Sándor, mûvelõdési ház dolgozók és hivatali alkalmazottak Zsámbokon,Vácszentlászlón, lelkes pedagógusok iskolákban, óvodákban helyben és a szomszédos községekben, és még sokan mások. Hálás szívvel köszönjük ezúton is áldozatos munkájukat! Képes kiadvány a Galgamente környezeti értékeirõl. Új munkatársunk keresése, betanítása. Föld Napja Galgahévízen áprilisban és Komposzt Buli Vácszentlászlón õsszel. Folytatni egészségvédelmi, mentálhigiénés elõadásainkat, beszélgetéseinket. Folytatni az Öko Infot és a zöld telefonos környezeti tanácsadást. Könyvtári kölcsönzés, társasjáték kölcsönzés és komposztaprító kölcsönzés évre szóló kiszínezõs mandala naptár. Könyvespolcok és elõadótermi kis lámpák beszerzése. Hírek Hírek Hírek Á L L Á S H I R D E T É S Népfõiskolai titkári feladatok ellátására keresünk nyelvtudással (angol és/vagy német), számítógépkezelési és pályázatírási ismeretekkel rendelkezõ, az egészségvédelmére és a környezeti nevelésre elhivatottságot érzõ, kreatív és önálló munkaerõt, GYES-en lévõ dolgozó, meghatározott idejû helyettesítésére. Pedagógiai végzettség elõny. Fizetés és munkaidõ egyeztetés szerint. Belépés: április 1. Jelentkezési határidõ, írásos szakmai önéletrajzzal: február 5. További információk: Nagy Andrea Galgamenti Népfõiskola, 2193 Galgahévíz Fõ út / P R O G R A M V Á L T O Z Á S Továbbra is várjuk jógázni vágyó barátainkat. Új találkozási napunk: péntek este 6-8-ig a Mûvelõdési Ház emeletén. 12-i pénteki alkalom elfoglaltság miatt elmarad. Részvételi díj: 2000 Ft /havonta, elõre befizetve Oktatónk: Bartha Kálmán A P R Ó H I R D E T É S Vámos Miklós : APÁK KÖNYVE, Kepes András : KEPES KRÓNIKA címû könyve keres új gazdát. Jelige: Ajándék torlódás Érdeklõdni lehet a Népfõiskolán:

7 Fél évszázad a szent zene szolgálatában Basa István kántor Azt szokták mondani, duplán imádkozik az, aki énekel, így Basa István, aki ötven éve kántorként szolgálja az egyházat, legalább annyit fohászkodott már, hogy akár centenáriumnak is tekinthetné az idei jubileumi évet. Basa István szeptemberében kapta meg kántori oklevelét, és 1951 hamvazószerdáján ült le elõször hivatásos kántorként a herédi templom orgonájához, hhogy vezesse a hívek énekét, és a zene hangjaival tegye még emelkedettebbé a szentmisét. TALLÓZÓ Hivatását szó szerint a születésnek köszönheti. Már az édesapját is templomi Basa Istvánként emlegették a galgahévíziek, hiszen a templom szomszédságában laktak. Itt látta meg a napvilágot július 24-én a földmûves család legidõsebb gyermekeként a késõbb kétszeresen is templomivá lett ifjabb Basa István. A kisfiú számára természetes volt a rendszeres templombajárás. Szüleivel együtt részt vett a szentmiséken, hittanos lett, elsõáldozó, aztán már ministrált is. Sokszor megcsodálta, milyen könnyedén futnak a kántor ujjai az orgona billentyûin, és hogyan lesz ebbõl a követhetetlennek tûnõ mozgásból zene, Isten dicsõségét hirdetõ harmónia. De abban az idõben nem nagyon lehetett ábrándozni. Jött a háború és egyre erõteljesebbek lettek a disszonáns hangok. Miután az idõsebb Basa István 1944-ben hõsi halált halt, az árván maradt családról a mindössze 17 éves fiúnak kellett gondoskodnia. Hamar megtanulta, mit jelent hajnaltól késõ estig dolgozni. Pedig abban a korban nem értékelték a szorgalmat, sõt, kulák és így ellenség lett mindenki, aki jól gazdálkodott. Azt pedig különösen üldözendõnek tartották, ha valaki másképpen gondolkodott a világról, mint ahogy a tudományos szocializmus ideológusai tanították. A hatalom képviselõi mindenkit távoltartottak volna a templomoktól, Basa Istvánt is. De õt nem lehetett elfordítani a hitétõl. A hivatalos propaganda helyett inkább a szomszédjában lakó öreg kántorra hallgatott, aki arra biztatta: végezze el a kántorképzõt, vállalja a szent zene szolgálatát. Miután elvégezte a szükséges tanulmányokat mivel a falujában volt kántor 1951 februárjában Heréden kapott állást, és négy éven át napi húsz kilométert kerékpározott, hogy eleget tudjon tenni vállalt kötelezettségének. Télen-nyáron, esõben-fagyban megtette ezt az utat a két település között. Heréden a hívek várták, Galgahévízen pedig a családja. Ahogy tudta, segítette özvegy édesanyját, három testvérét, és feleségével, aki 53 éve hûséges társa, nevelték két gyermeküket. Ez az állandó ingázás 1955 tavaszáig tartott, akkor megkapta a megüresedett helyi kántori állást, és azóta, immár nyugdíjasként, töretlen lelkesedéssel végzi munkáját. Az elmúlt fél évszázad során gyakran kértek segítséget tõle a szomszédos településekrõl is. A bagi, turai, aszódi, hévízgyörki hívek is sokszor hallották ércesen csengõ hangját. Pályafutása alatt körülbelül 3000 temetésen, 2500 esküvõn és legalább szentmisén kántorkodott. Az ötven év alatt egyetlen napot sem volt szabadságon, de még betegállományban sem, bár az elõfordult, hogy lázasan, torokgyulladással küszködve ment a templomba de sohasem hiányzott az orgona mellõl. A faluban élõ férfiakat összefogva énekkart szervezett, a nagypénteki passió mindig gyönyörûen szólt, és ma is zeng az ének a galgahévízi templomban. Ebben a faluban a hétköznapokra esõ egyházi ünnepeken is mindig vasárnapi miserend volt, az ünnepek elõtt és minden szombaton, vasárnap a kántor végezte a litániát. Hivatalos elismerésbõl, köszönetbõl nemigen jutott neki. Igaz, soha nem is hiányolta az ünneplést. Az 50 éves kántori jubileumát ünnepelte nemrégiben. Minden hivatalos ceremóniánál sokkal értékesebb számára a hívek szeretete és megbecsülése. A mostani évforduló kapcsán viszont mi is szeretnénk csatlakozni azokhoz, akik együtt imádkozhatnak, együtt dicsõíthetik Istent Basa Istvánnal a galgahévízi templomban. Kívánunk neki jó egészséget, hosszú, boldog életet- és kívánunk mindannyiunknak hasonló kántorokat. F. G (Cikkünk a Keresztény Élet c. újság nyomán) 7

8 Hasznos egészségügyi tanácsok HIÁNYZÓ ÉLETERÕ A TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KÖVETKEZMÉNYEI* Míg egyes jóléti államokban a lakosságnak több mint a fele túltápláltságban szenved, folyamatosan növekszenek a hiányos táplálkozással kapcsolatos problémák. A táplálkozási zavarok napjainkban a lakosságnak már %-át érinti. Alultápláltságban elsõsorban az emésztési/étkezési zavarokkal küszködõk (pszichés falánkság) valamint az idõsebbek, a HIV-, AIDS-betegek és a rákbetegek szenvednek. Az alultápláltság fogalma nincs még egyértelmûen meghatározva, és nem is osztályozták még. Általában másodlagos betegség. A diagnosztizálás nehéz, a kezelés sok esetben már csak a vékonybélbe való folyadékbevitellel és szonda segítségével történõ táplálással lehetséges. Sok elhízott, a testsúly alapján nem alultápláltnak tûnõ beteg szenved hiányos táplálkozásban. A hiányos táplálkozást nemcsak a testsúlyból lehet megállapítani. Egy kalóriadús étkezés is lehet tápanyag-, illetve hatóanyagszegény. Az elhízás elleni kúráknál minden esetben mikrotápanyag-pótlás szükséges. Mi hiányzik? Leggyakrabban a következõ tápanyagok, illetve hatóanyagok (táplálékkiegészítõ, -aktiváló anyagok) hiányozhatnak: jód, fluorid, ballasztanyagok, növényi rostok, nátrium, folyadék, D-vitamin, energia (az idõsebbeknél, emésztési/étkezési zavarokkal rendelkezõknél, fiatal asszonyoknál), és cink. De sokszor hiányzik például táplálékunkból az egyik nyomelem, a króm, amely stabilizálja a vércukor szintet. Mi okozhatja? - rendszertelen étkezés, egyoldalú táplálkozás - túlzásba vitt diétázás, fogyókúrázás - fõleg kész/félkész és fast food ételek fogyasztása - emésztési zavarok, felszívódási hiba - emésztõszervi betegségek (gyomor, máj, epe, hasnyálmirigy, bél) - élelmiszer-túlérzékenység, allergia - vesebetegség - daganatok - pszichés zavarok (depresszió, anorexia, bulimia, demencia ) - élelmiszer-adalékok - fertõzések (például hasmenés, bélgombásodás) - bélflóra-felborulás - gyógyszerek mellékhatása (szteroidok, hashajtók, vízhajtók, citosztatikumok, fogamzásgátlók, fogyasztószerek) - élvezeti szerek rendszeres és/vagy mértéktelen fogyasztása (kávé, alkohol, cigaretta, kábítószer) - csökkent folyadékbevitel - terhesség, szoptatás - teljesítménysport - túl szigorú vegetáriánus étrend, makrobiotika, mazdaznan - étvágytalanság. A táplálékhiány tüneteit rendszerint nem észlelik és nem is diagnosztizálják helyesen. Számos megbetegedés esetében a hiányos táplálkozást, amit gyakran hibásan csak a testsúly mérése alapján határoznak meg, ödémák keletkezése fedi el. Hogyan mérhetõ? A hiány a túlsúlyból nem állapítható meg, mert elhízottaknál is elõfordulhat. A diagnosztikánál a következõ pontokat kell figyelembe venni: - a testsúly értékelése a test/tömeg index (BMI) alapján (A BMI a test tömegének (kg) és a testmagasság (m) négyzetének hányadosa. Ez ideálisan 20-27); - a szervezet összetételének kiértékelése a bioelektromosimpedancia-analízissel (BIA); - a laboratóriumi paraméterek (pl. albumin, elektrolitek, vitaminok ); - anamnézis (orvosi vizsgálat). Miért étvágytalanok az idõsebbek? A 75 év felettieknek 26 százaléka szenved étvágytalanságban. A hiányos táplálkozás tüneteit és annak következményeit tovább súlyosbítják a különbözõ testi panaszok, a hiányos fogazat, az öregkori depresszió, az elbutulás (dementia), az ágyhoz kötöttség és bizonyos betegségek. A 75 év felettiek 60 százalékánál a kórházi felvétel során meg lehet állapítani a hiányos táplálkozás és folyadékbevitel jeleit. Az idõsebbek egy részének nincs szomjúságérzete, és ezért vízháztartásuk is felborult, vízkészletük alacsony, gyakori a kiszáradás. A szomjúság hiánya a csökkent folyadékbevitelre vezethetõ vissza. A vízhajtók és/vagy hashajtók tovább segítik a kiszáradást. A nátriumhiány is elõidézheti a szomjúságérzet csökkenését. Idõsebb korban az embereknek naponta legalább 6 gramm konyhasóra van szükségük. Ezért az ásványi anyagokban gazdag italok (pl. ásványvíz, friss vagy biozöldség- gyümölcslevek) fogyasztása javasolt. Táplálékhiány betegeknél Gondoskodni kell az ízletes, a beteg kívánságait kielégítõ magas kalóriatartalmú, táp- és hatóanyagban gazdag étkezésrõl. Egy ízletes, már látványában is igényesen elkészített táplálékot a rákos betegek is szívesebben, jobb étvággyal fogyasztanak el. Számukra különösen ajánljuk a biotermesztésû zöldségeket, gyümölcsöket, hiszen azok biológiai értéke összehasonlíthatatlanul jobb. Fontos szerepe van a vitaminoknak, ásványi anyagoknak. Gondoskodjunk az E, C, A, B6 vitaminok és a szelén bevitelérõl is. Hiányos táplálkozás tünetei o érzészavarok o vérszegénység, fogínyvérzés o a testsúly csökkenése (súlyveszteség) o általános elesettség, csökkent teljesítõképesség o izomgyengeség ájulási hajlammal o legyengült immunrendszer, fokozott fertõzési hajlam o lassú sebgyógyulás, fokozott fekélyesedési hajlam, gyulladáskészség o elnyúló lábadozási idõ o csökkent életkedv, az élet minõsége és az elvárások jelentõs beszûkülése o töredezõ köröm és haj, száraz és fénytelen bõr, hajhullás. M. J. (Cikkünk átvétel az Ideál, reform, életmód c. magazinból) 8

9 A év anyakönyvi eseményei 2000-ben születtek 1. Rabóczki Viktória január Lajtos Ibolya Katalin január Darnyik Luca február Makó Attila február Gyõrfi Balázs március Vidák Vivien március Egervári Andrea április Kátai Cintia május Oláh Tímea május Lázár Dalma június Lukács Laura június Mészáros Dorottya június Oláh Dávid június Basa Viktor Máté július Kanalas Krisztián július Sõregi Bálint augusztus Farkas Beáta Nóra szeptember Braun Ádám október Palócz Armand október Szádoczki Gergõ október Nagy Anna Blanka november Tábik Adrián november Sipõcz György László november ben házasságot kötöttek 1. Oláh Tamás és Vidék Veronika június 10. g 2. Király Tamás és Csordás Szilvia augusztus Schlammer Róbert és Lajkó Andrea augusztus Köles Vazul József és Mandula Éva szeptember Berki Attila és Makó Edina szeptember Traista Péter és Hóka Hajnalka szeptember Palaga Zoltán és Lente Ráhel szeptember ben meghaltak 1. Kis Mihály január Csorba Ernõ január Pecze János január Ráfel József január Horváth János január Bozlék Katalin január Kiss Mihályné január Tóth Mihály január Gódor Ambrus január Romhányi Istvánné január Kolesza János január Balogh Ferencné február Gregus Jánosné február Basa Vendelné március Gyõrfi Balázs március Petrucz Sándor március Kis Jánosné március Király Lászlóné március Oláh Józsefné április Vanó András május Kosik János május Barta Mihály május Gyenes István június Gódor József június Juhász Mihály június Ugi-Ráczné Danyi Katalin június Dodog László június Matkovics Lajos június Czövek Zoltán július Lajkó Jánosné július Csorba Andrásné július Mészáros János július Kaputa János augusztus Gódor Józsefné szeptember Hajcsik Jánosné szeptember Hajcsik László szeptember Káré Mihályné szeptember Albert László október Mészáros András október Barna Mihály október Hajdú Andrásné október Péli Ferenc október Mészáros Mihály november Sági Antal november Lénárd Józsefné november Szabó Ferenc november Palotai Lászlóné november Brenner János december Bélész László december Balázs Jánosné december Tóth István december Berecz Benedekné december 29. h 9

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2001. MÁRCIUS HÉVÍZ MÁRCIUS 15. Szubjektív gondolatok az ünnep ürügyén Népgyûlés a Nemzeti Múzeum elõtt 153 évvel a Pesti Forradalom kitörése után írhatok-e

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

GALGA. Nem elég most föl Budára, Ott egy író fogva van, Mert nemzetének javára Célozott munkáiban.

GALGA. Nem elég most föl Budára, Ott egy író fogva van, Mert nemzetének javára Célozott munkáiban. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2000. MÁRCIUS HÉVÍZ A szabadságharc versekben Az 1848-49-es szabads gharcrûl kˆnyvt rnyi irodalmat Ìrtak a tˆrtènèszek. Mi most mègsem az esemènyek

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 2. szám 2012 MÁRCIUS Fotó: Jenei Csabáné, Napraforgó Fotókör TÉLBÚCSÚZTATÓ - TAVASZKÖSZÖNTŐ A Kónya-tó és a Csontospart a téli sportok kedvelőinek állandó

Részletesebben

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget.

Kedves Boldogiak! A kivitelezési munkák így megkezdõdnek a jó idõ beálltával. Április lehetõséget. XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2010. FEBRUÁR INGYENES Kedves Boldogiak! Kívánok mindenkinek eredményes, boldog, sikeres új esztendõt! Megoldásra vár: Falugyûlésen, illetve a Boldogi Élet utolsó számában szóltam

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Gödi Körkép VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN

Gödi Körkép VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN Gödi Körkép VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN Kezdődik a népszámlálás A zöldhulladék nem szemét Keresztül a városon Orvosi szoba Szüreti fesztivál nyári verőfényben Gombák és gombászat Gödön és környékén Sport és

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Hévízgyörki HÍRMONDÓ. XVI. évfolyam 1. szám 2007. április A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA INGYENES

Hévízgyörki HÍRMONDÓ. XVI. évfolyam 1. szám 2007. április A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA INGYENES Hévízgyörki HÍRMONDÓ XVI. évfolyam 1. szám 2007. április INGYENES A HÉVÍZGYÖRKI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKÛ KIADVÁNYA Tartalom Március 15-i ünnepségen elhangzott polgármesteri beszéd 3 Tájékoztató az egészségügyi

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

KEDVES KARTALI LAKOSOK!

KEDVES KARTALI LAKOSOK! XX. évfolyam 1. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2010. JANUÁR KEDVES KARTALI LAKOSOK! Polgármesteri funkciómban lezárult az elsõ gazdasági év, s már készülünk a 2010. évi költségvetés elfogadására. Bár

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben