ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a"

Átírás

1 79. szám, május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V. 27.) SZÁMÚ RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Kisoroszi község Önkormányzata Képviselô-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében különös tekintettel a község üdülôfalu jellegére a módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) c) bekezdésében foglaltak szerint a zajvédelem helyi szabályozására a következôket rendeli: Általános rendelkezések 1.. (1) E rendelet hatálya Kisoroszi község teljes közigazgatási területére terjed ki. a) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben, zenés szórakozóhelyeken, a strandon történô zeneszolgáltatásra, hangosító berendezés üzemeltetésére b) A lakásokban vagy a szabadban használt rádió, televízió, magnetofon, CD és minden egyéb hangosító berendezés üzemben tartásával kapcsolatos indokolatlan zajokozásra c) A gépjármûvek (munkagépek, teherjármûvek, személygépkocsik és motorkerékpárok) üzemben tartásával, használatával kapcsolatos zajkeltésre d) Építkezéssel vagy ipari tevékenységgel kapcsolatos valamennyi zajos tevékenységre. (2) E rendelet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetre kiterjed, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a nagyközség közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez. (3) A község közigazgatási területén tilos minden építési és bármely egyéb zajkibocsátás, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztetô vagy károsító zajt ill. zajterhelést okoz (a továbbiakban: zajforrás), különös tekintettel arra a tényre és sajátosságra, hogy a domborzati viszonyok következtében a zaj, ill. a zajterhelés a zajkibocsátás helyétôl távolabb esetenként nagyobb, mint a közelebbi területeken. (4) E rendelet szempontjából zajforrásnak minôsülnek különösen: a szabad térben zajt elôidézô, szabad vagy zárt térben mûködô üzemi létesítmények, telephelyek, gépek, készülékek, berendezések, tevékenységek, különös tekintettel a nem az eredeti gyári elôírásoknak megfelelô zajszintet kibocsátó gépekre és gépjármûvekre; a lakó- és középületek helyiségeiben zajt elôidézô, az épületben, vagy azzal szomszédos épületben mûködô szolgáltató tevékenységet ellátó és egyéb üzemi létesítmények, telephelyek, gépek, készülékeke, berendezések, tevékenységek. 7.. (1) A lakóépületben és a hozzá tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken is be kell tartani a zajvédelmi szabályokat, valamint a társasházról szóló törvény elôírásait. (2) A lakóépületben a zajos építési technológiák (például falvésés) huzamosabb ideig a házirendben meghatározott idôhatárokon belül is csak a közös képviseletet ellátó személy és az érintettek elôzetes értesítésével kizárólag a 7..-ban meghatározott idôhatárok között végezhetôk. (3) A kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltô tevékenység (például motoros fûnyírás és fakivágás, kerti traktormûködtetés) hétköznapokon 7 óra és 20 óra között, szombaton 9 óra és 14 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 9 óra és 12 óra között engedélyezett, minden más idôszakban tilos. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben hangosító berendezést telepíteni és üzemben tartani csak a zajvédelmi engedélyezés alapján lehet. (lásd: 1. sz. melléklet) A község területén tilos olyan tevékenység, amely mások pihenését, nyugalmát túlzott hangkeltéssel

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám bármely módon zavarja. 23 órától reggel 8 óráig a szabadban, nyitott ajtajú vagy ablakú helységben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy bármely más módon zavarni tilos, de a hangerô nappal sem lépheti át azt a szintet, ami a környezet lakóinak nyugalmát, pihenését tartósan zavarja. Aki a rendelet elôírásait megszegi, szabálysértést követ el és ismételhetôen Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt Ft-ig terjedô helyszíni bírság is kiszabható. ÉGETÉSI REND Lombot és egyéb kerti hulladékot, ha az országos rendelet másképp nem szabályozza, csak és kizárólag hétfôn és pénteken lehet égetni. Más napokon ilyen tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS: MÁJUS A füvet, levelet zsákban, a nyesedéket max. 1 m hosszan, összekötve kérjük kitenni. A SZEMÉTSZEDÉSRÔL A Föld Napja alkalmából szervezett szemétszedésen a már ismert, de nem túl nagy számú csapat munkálkodott, 8 köbméter szemetet gyûjtve össze. Szemét lett volna még, de lelkes önkéntes nem akadt több, aki tisztította volna Nemzeti Parkunkat és határát. Lassan érik a tudat közösségünk fejében, hogy a Duna szemetes, partja akkor szép és rendezett ha rendszeresen foglalkozunk vele. Nem más szemetét szedjük, saját környezetünket tartjuk tisztán. Lesz még alkalom csatlakozni és munka után vígan lenni, várunk mindenkit szeretettel a jövôben is, szólunk idôben. 2

3 2009. május Kisoroszi Hírmondó Iskolai, óvodai hírek MOSOLY BÁBCSOPORT Repül az idô Nemrég még a Mosoly bábcsoport decemberi fellépésérôl számoltam be és most már a húsvéti mûsorukat is rég elôadták. A tavaszi szünetet követô elsô tanítási napon április 15-én (szerdán) délelôtt 9 órakor a Kultúrházban várt már ránk nagy szeretettel a Mosoly bábcsoport, akik évente kétszer látogatnak el hozzánk. Ilyenkor mindig meghívjuk az óvodásokat is, akikkel együtt örülünk az elôadásnak. Mindig nagy örömmel és teljesen ingyen jönnek, sôt ajándékokkal is megörvendeztetnek minket az elôadók. A bábelôadás után mindig elbeszélgetnek a gyerekekkel a látottakról és hallottakról. Volt szerencsénk nekünk, pedagógusoknak is beszélgetni velük egy rövid ideig és elmondták, hogy ilyen nagy tapsot, mint tôlünk, még senkitôl nem kaptak, és, hogy hozzánk mindig olyan szívesen jönnek, mert mi is szívesen fogadjuk és várjuk ôket. Köszönjük nekik ismét! SZEMÉTSZEDÉS A Föld napja (április 22.) alkalmából rendezték meg az idei szemétszedést április 25-én (szombaton). A Hôsök terén találkoztunk a segítôkkel 9 órakor. Elôször kicsit megijedtünk, mert egy kis csapattal indultunk el, de aztán egyre többen összegyûltünk, és végül elég sokan szedtük a szemetet a Duna-parton. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, és segített a szemétszedésben, annak lebonyolításában, vagy éppen a szemét elszállításában. Jelen voltak az iskolások, óvodások, leendô elsôseink is és még sokan mások. Még egyszer köszönjük! A szemétszedôket végül paprikás krumplival kínálták meg a közös fôzést követôen. ISKOLAI HÍREK ANYÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN BEIRATKOZÁS Április 2-án (csütörtökön) volt a beiratkozás az iskolában. Nagy örömünkre eddig kilenc elsôs iratkozott be, és ôsszel valószínûleg még egy fôvel bôvül a létszám. ANYÁK NAPJA Április 28-án (szerdán) ünnepeltük az anyák napját. 17 órára vártuk az anyukákat, nagymamákat az iskolába, ahol elôször Szabó Aranka szavalásában hallhattuk Szabó Lôrinc: Ima a gyermekekért címû verset, majd az iskolások mûsora következett. Minden gyermek mondott anyukájának verset, vagy éppen a színdarabban szerepelt, mindenki énekelte az anyák napi dalokat. Ajándékot is készítettek az iskolások. Reméljük, hogy örömöt tudtak, tudtunk szerezni. Budai Zsuzsanna A kiscsoportosok......és a nagycsoportosok mûsora. 3

4 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Egyedül a pünkösdi lélek az, aki megfélemlítettségünk és apátiánk ébresztôje lehet, mint annak idején a magukba zárkózott és minden reménységet feladott tanítványoknak is erôt adott a feltámadott Krisztus hirdetésére. Vitte ôket a Szentlélek Jézus parancsa nyomán, hogy átadják a hit és a keresztség újjáteremtô hatalmát. Így lettünk keresztyének, így lettünk eggyé Jézus Krisztusban, így lettünk anyaszentegyházzá, így lehetünk egymásnak testvérei és a Szentlélek munkája hasznaként Jézus Krisztus által Isten országának építésébe bevont, elküldött, elkötelezett emberek. Már Péter apostol is beszél prófétai szavakat idézve a pünkösdi prédikációjában arról, hogy válságban van világunk. De a Szentlélek még ebben a világhelyzetben is emberek, ifjak és vének sokaságának ad víziót, látomást egy hitben épülô jövô számára. Mert azoknak, akik az Úrban bíznak, ézsaiási igével valljuk: erejük megújul és szárnyra kelnek, mint a sasok. Református gyülekezetünk a Szentlélek megújító, Krisztusban megtörtént új teremtésbe bekapcsoló pünkösdi ajándékot, a Szentlelket kéri Kisoroszi minden lakójának. Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel Tehetetlenül, haszontalanul, - Elindult a köveket megkeresni. Az az ember keresett, s megtalált. És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek. Jó volt ünnepelni, jó volt hallgatni, és nekünk, rólunk szólt a vers is. Hisszük, hogy Jézus Krisztus keres és megtalál minket, mert a Szentlélek templomává akar tenni, még ha olykor a költô szerinti rideg, mozdíthatatlan köveknek mutatkozunk is. A szeretetvendégségen felköszöntöttük a hónap két névnaposát, gondnokunkat és presbiterünket Zsoltot és Gyulát. A képek tanúsítják ünnepi együttlétünket. VISSZATEKINTÔ Húsvét elmúltával is szeretünk ünnepelni. A hónap utolsó hétvégének szombatján két fiatal ember, Patrik és Írisz házassági szövetségének lehettünk tanúi. Vasárnap Lánczos Réka verset mond, elöl Dányi Balázs Rácz Anna Panna keresztelôjén ünnepeltük gyülekezetünk gyarapodását és a kereszteltek évfordulóját is egyben. Lánczos Réka szolgált Reményik Sándor: Kövek zsoltára címû versével. Néhány sorát idézzük fel: Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, Kemény kövek és haszontalanok, Nehezek, otrombák, formátlanok, Tehetetlenek, tompák, elesettek Mozdíthatatlanok. De jött egy ember, törékeny, beteg, A lelke égett, szíve dobogott, Az az ember templomról álmodott. A szeretetvendégség résztvevôi (elöl ölben Anna Panna, újdonsült tagja gyülekezetünknek) ELÔRETEKINTÔ Pünkösdkor többszörös ünnepünk lesz: A Szentlelket kérjük istentiszteletünkön mindnyájunknak, családjainknak, nemzetünknek határon belül és kívül, majd Bakonyi Melinda tesz bizonyságot Krisztusról konfirmációjakor, és a jubiláns konfirmáltakat köszöntjük az úrvacsora ünnepén. Pünkösd hétfôjén a Budai gyülekezet evangelizál zenés istentiszteletén és vendégül látja gyülekezetünket a bográcsban fôtt ételekkel, délután pedig játék, sport és vidámság lesz a program. Makkai Lilla református lelkész PÜNKÖSDI HÍVOGATÓ Nagyszerû lehetôség barátainkat meghívni gyülekezeti közösségbe, május 12-én, Pünkösd hétfôjén, a misszió udvarán szabadtéri zenés istentiszteletre a Budai Református Egyházközség szervezésében és szolgálatával. Istentisztelet után bográcsozás, sport, kézmûves foglalkozások, játék és séta. Szeretettel hívja és várja a kisoroszi gyülekezet a helyi környékbeli ifjúságot és családokat! 4

5 2009. május Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek A KATOLIKUS EGYHÁZ MÁJUSI HÍREI Május a Szûzanya hónapja. A Katolikus Egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. Május a virágba borulás idôszaka, amit csodálatos virágfesztiválokkal tettek ünneppé. A Boldogságos Szûz Isten legcsodálatosabb teremtménye és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. Május hónapban ezért lehetôleg naponta elimádkozzuk vagy énekeljük a Lorettói Mária litániát. Május 23-án Boldog Apor Vilmos püspök és vértanúra emlékezik egyházunk b e n Segesváron született b e n Nagyváradon részesült a papszentelésben tól Gyula plébánosa volt 1941-ig, gyôri püspöki kinevezéséig. Félelmet nem ismerve pártfogoita az üldözötteket, segítette a menekülteket, ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Gyôr megkímélése végett a német hadvezetôségnél is járt nagyhetében kb. 200 m e n e k ü l t r ô l gondoskodott a püspöki vár pincéjében. Március 30-án, nagypénteken a menekülteket védelmezte, amikor egy orosz katona lelôtte. Április 2-án halt meg, és a gyôri kármelita templomban temették el. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján tartjuk, amely 1988-ban történt. II. János pápa avatta ôt boldoggá Rómában, november 9-én. Kisorosziban május 10-én lesz az elsôáldozás a 11 órai szentmise keretében. Esztergomban május 16-án, szombaton délelôtt a fél 11 órai szentmisén 2 diakónust szentel a bíboros úr. Kalász István, kanonok, plébános L o r e t o: Szûz Mária búcsújáróhely, Anconától Délre. Nem kegykép vagy -szobor miatt kegyhely, hanem Mária egykori názáreti háza miatt, mely hatalmas bazilika közepén, márványfalakba foglaltan áll. A legenda szerint a Szûzanya kôbôl épített názáreti házát a muszlimok elôl az angyalok 1291-ben a levegôbe emelték és átmenekítették az akkor Magyarországhoz tartozó, dalmáciai Tersatto városába. Azonban a helybéliek elbizakodottsága miatt 1294-ben az angyalok ismét magasba emelték, és átvitték az Adriai-tenger túlsó oldalára, egy babérfaligetbe, innen származik a név is: Lauretum (Loreto). Mária názáreti házának és a legendának a hitelességét kutatások megerôsítették. Egy 1294-ben kelt beszámoló elmondja, hogy Nikéforosz Angeli, Epirusz uralkodója feleségül adta leányát, Ithamárt Tarantói Fülöphöz, II. Anjou Károly nápolyi király fiához, s a h o z o m á n y b a n Isten Szûz Anyjának, Nagyaszs z o n y u n k n a k házából való kövek is voltak (az Angeli névbôl lett a legendában angyalok ). A Szent Ház kövei és építésmódja idegen a környéken föllelhetô anyagoktól és építési szokásoktól. A kövek faragása a Jézus korában Galileában mûködô nabateusokra vall, s olyan zsidókeresztény feliratok vannak beléjük karcolva, amilyeneket Mária Názáretben lévô otthonánál találtak. forrás: Katolikus Lexikon Tájékoztatjuk a kedves Érdeklôdôket, hogy a SZÍV GYÓGYSZERTÁR megnyitotta kapuit! Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8-19, szombat: 8-13, vasárnap: zárva. Tahi, Visegrádi út 14. Telefon: Szeretettel várjuk Önöket! TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ! NE HAGYJA VESZNI! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházaknak. Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház Szeretettel kérjük adójának 1%-át a R e f o rmátus Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével. Köszönjük! 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó KÖNYVTÁRI HÍREK 79. szám MESTEREMBEREK DICSÉRETE Korábban már hírt adtunk olvasó, sôt irodalmi összehasonlítást is végzô kômûves- és asztalosmesterekrôl, egyikük például a könyvtárnak adta a Kis-Oroszi népkönyvtár alapító kötetét 1898-ból. Nagy becsben ôrizzük. Most azonban egy újabb mesterember, egy burkoló vált tiszteletbeli könyvtártagunkká: két napi munkával megjavította az évek óta nyaktörô, széttöredezett betonjárdánkat Ft értékû munkát végzett, de semmit sem fogadott el, csak a nyersanyagot. Ugyanô gletteléssel javította, majd kifestette diszperzittel a hátsó elôteret és a mennyezetet, amiért szintén nem fogadott el semmit. Hechtl Krisztán a könyvtár elôtti járdát javítja ÚJ NYITVA TARTÁSI REND Április hónaptól heti három alkalommal: szerdán óráig, pénteken óráig és szombaton óráig állunk a kedves könyvtárlátogatók rendelkezésére. A nyári idôszakban más könyvtárak bezárnak, nálunk viszont hosszabbított nyitva tartással várjuk az üdülôvendégeket és a helybelieket is este 8 óráig. A beiratkozás, a könyvtár valamint az Internethasználat kisoroszi lakosok számára továbbra is ingyenes. ÚJABB ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM Szerda esténként 18 órától megkezdôdött a sokadik alapfokú tanfolyam, amely állandó kisoroszi lakosok számára teljesen ingyenes. Jelenleg éppen hat fô ismerkedik a függô behúzással és a CTRL+C-vel, s mire végeznek, két hónap múlva, önállóan tudnak majd keresni és levelezni az Interneten. Haladottabb, gyakorló foglalkozásokat is szívesen indítunk, ha erre van érdeklôdés, várjuk szíves jelentkezésüket. A KÖZHASZNÚ CIVIL EGYESÜLET A KÖNYVTÁRBAN Március hónapban a Könyvtárban tartotta ülését a községünk életét évek óta szabadtéri rendezvényekkel színesítô egyesület, mely ezúttal, hosszú vajúdás után hivatalosan is feloszlatta önmagát. A tagok ezután önálló területükön folytatják tovább értékes munkájukat. A derék, és falujukat szeretô mesteremberek sorát egy lakatos, Pánisz Péter bôvítette, aki egy napi munkával új gázóra fémajtót készített a régi, elrozsdásodott helyett és zsanérral ellátva fel is szerelte. Szintén nem fogadott el érte semmit, pedig szerény nyugdíjából él. Mindnyájunk nevében köszönjük, amit önzetlenül tettek. Pánisz Péter a nyugdíjasklub vezetôjével szerel a»» Mûvelôdési háznál ÚJ, MEGBÍZOTT VEZETÔ A HÁZ ÉLÉN 2009 áprilisától a falu önkormányzata Futaki József tanárt, a könyvtár eddigi vezetôjét bízta meg a Mûvelôdési Ház teendôinek ellátásával, aki így egy személyben felelôs a két intézmény mûködtetéséért. Elôtte Szabó Adrienn népzenész tett vállalkozói kísérletet néhány hónapig, majd miután feladta, hosszú hónapokig gazdátlanul állt a ház. Az épület jelenleg visszakerült önkormányzati fenntartásba, igen szûkös kulturális költségkerettel, hisz az alkalmazotti bért is ki kell valahogy gazdálkodni. A ház A MÛVELÔDÉSI HÁZ évek óta elhanyagolt, lepusztult állapotban van, berendezési tárgyai a harminc évvel ezelôtti állapotokat tükrözik. A MÛVELÔDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI Mivel a Mûvelôdési Ház gyakorlatilag két használható helyiségbôl áll (nagyterem és egy padlás-klubszoba), erôsen behatároltak a lehetôségei. Tekintettel Kisoroszi alvófalu jellegére, a rendelkezésre állás inkább a hétvégékre koncentrálódik, azaz ha kell, szombat vasárnap is nyitva állunk szervezett rendezvényekre. A szünnap 6

7 2009. május Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek a hétfô-kedd, amikor is a ház zárva tart, kivéve a szentendrei Családsegítô Szolgálat által vezetett foglalkozásokat. Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap: ig Baba-mama Klub ig Nyugdíjas Klub (kéthetenként) ig Kisoroszi Polgárôrség szabad helyiségek ig Patchwork Mûvészi foltvarró Klub ig Ifjúsági Klub alkalmi rendezvények, vásárok, bemutatók ig Baktay Ervin Indián emlékhely kiállítás óráig Ifjúsági Klub alkalmi rendezvények, zenepróbák, kiállítások ig Baktay Ervin Indián emlékhely kiállítás RENDEZVÉNYEK, HELYSÉG-IGÉNYLÉS A ház nagyterme alkalmi rendezvényekre igénybe vehetô, a megállapított (igen olcsó) terembérért. Vendéglátóipari tevékenységre (sütés-fôzés, pörköltkészítés, lángossütés, stb.) a háznak mûködési engedélye nincs, erre a törvényekben elôírt szakképesített személyzettel ugyancsak nem rendelkezik. Ezért a régebben megszokott Névnapi rendezvények csak igen szigorú feltételek mellett (hozott, elkészített ételek) és a terembéren felül külön kialkudott takarítási díjért lehetségesek. A nyári idôszakra szeretettel várjuk a helybeli és környékbeli mûvészek mûalkotásait. Telefon: marad helye. Megfontolandó tehát vagy a nagyterem mozgatható fallal való leválasztása, vagy ami a legjobb, de legdrágább lenne: a jelenleg raktárnak használt, fûtetlen, vasajtós, volt Tûzoltószertár teljes átalakítása. Pályázati pénzek szerzése ilyen mértékû beruházásokhoz pedig nem megy gyorsan. EGY ELTÛNT KIÁLLÍTÁS KÉPEI Hónapok óta keressük a Községi Önkormányzat jelentôs anyagi ráfordításával létrehozott állandó archív fotókiállításának bekeretezett, paszpartuzott képeit, melyek évek óta a nagyterem falának díszei voltak, s a kisoroszi emberek, hajósok, régi utcák, házak néma, hiteles tanúi. A tavaly nyári alkalmi festménykiállítás miatt idôszakosan lekerültek a falakról, s az elkövetkezô zûrzavaros idôszakban nyomuk veszett. Egyetlen felelôs vezetô sem tud hollétükrôl. Ki vitte el? Kinek az engedélyével? Reméljük rövidesen elôkerülnek, s visszajutnak megszokott helyükre, a falu Mûvelôdési Házának falaira! Minden kedves látogatóját szeretettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros A szerkesztôség közleménye: tudomásunk szerint a képek azóta elôkerültek. TERVEK, ELKÉPZELÉSEK Egyelôre csak helyi kezdeményezésekre számítunk, az alaposabb munka sok elôkészítést kíván. Bubcsó Klára mûvésztanár gyermekszakköri foglalkozásokat kínált fel. Egy képzett mezôgazdász alkalmi elôadásokat tartana egy helyi kertbarát klub számára. Egy helybeli mûvész country táncokat tanítana. A könyvtárban elkezdôdnének a helyi érdekes emberekkel való találkozások, beszélgetések. Évente néhány (!) mûsoros rendezvény a nagyteremben. Valahogy így fog kezdôdni. ILLÉS LAJOS EMLÉKMÚZEUM? Tárgyalások folynak a Mûvelôdési Ház padlásterében jelenleg egyetlen klubszobaként mûködô helyiség sorsáról: az indiánmúzeum mellett egy másik is lenne, melyet a régi Illés Együttes rajongói rendeznének be. Ha ez az örvendetes cél megvalósul, gyakorlatilag minden kisfoglalkozás halálra van ítélve, a fiatalságnak sem 7

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám Örömmel értesítjük kisoroszi lakóit és látogatóit, hogy május 15-én 18 órakor ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ LESZ A RÉGI IDÔK HÁZÁBAN. Szeretettel várunk mindenkit a megújuló második múzeumi évadunk indulásánál egy kis mûsorral és pohárköszöntôvel. Bojtár népi alkotó tábor Hivogató A nyár folyamán több alkalommal is lehetôség nyílik az érdeklôdô gyerekeknek és felnôtteknek hosszabb idôt eltölteni a régi idôk tárgyai, eszközei között. A táborba érkezô leányok és legények sok játék közepette megismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, ôshonos háziállatainkkal és pásztoraik életével: lófajták, kutyafajták, baromfifajták, juhfajták... Népi mesterségeinkkel, melyeket maguk is kipróbálhatnak: bôrmûvesség, nemezkészítés, szövés, fonás, fazekasság, gyöngyfûzés, kosárfonás, népijáték-készítés, népi hangszerek. A magyar kultúra harci eszközeivel íjászkodás, csillaghajítás, kelevézhajítás, karikásostorozás. Népdalokkal, népmesékkel, körjátékokkal, népzenével. A év táborai: június 15-20, július 13-18, 20-25, augusztus 3-8-ig. Igény szerint óvodáskorúaknak is indítunk tábort. Helyszín: Kisoroszi Régi Idák Háza Tábordíj: Ft/fô két étkezéssel, kisoroszi gyerekeknek Ft/fô Örömmel várom érdeklôdését a as számon vagy az alábbi címen: PÜNKÖSDÖLÔ MÁJUS 30-ÁN SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL KISOROSZI RÉGI IDÔK HÁZA A gyôztest és lovát virágokkal és szomorúfûzágakkal borították be. Egy évig azután ôt nevezik pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai ôrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig. Pünkösdi királyválasztás ügyességi feladatok gyékényló-készítés lóverseny pünkösdikirályné-járás májusfa-állítás pünkösdi táncmulatság Várunk mindenkit szeretettel! TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! A Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány 2008-ban az Önök adójának 1 %-ából forint támogatáshoz jutott. Köszönjük adófelajánlásaikat! A Közalapítvány eddigi mûködése során az Önök segítségével támogatni tudta az Óvodát, az Iskolát, az Idôsek Napját, A Baktay Ervin Múzeumot, az Ófalu rehabilitációs programot (a régi házak homlokzatának felújítását), A Falu Karácsonya rendezvényt, valamint a Duna Ünnepet. A támogatások odaítélésérôl minden alkalommal a négytagú kuratórium döntött. Kérjük Önöket, 2009-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. adószáma: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma 8

9 2009. május Kisoroszi Hírmondó Fordítsd az arcod a Nap felé És minden árnyék mögéd kerül A szentendrei Emberélet Alapítvány a daganatos betegek és hozzátartozóik megsegítésére 2005-ben alakult Segélyszolgálat. Napjainkban sajnos egyre nagyobb számban és egyre fiatalabb korban fordulnak elô a daganatos megbetegedések. A betegség megjelenése nagymértékben próbára teszi a beteget és annak családját, barátait is. Az Emberélet Alapítvány azzal a céllal hozta létre Lelkisegély- és Hospice Szolgálatát, hogy támaszt nyújtson a nehéz helyzetbe kerülteknek. A gyógyulás nem kizárólag a kórházon és a kezeléseken múlik. A lelki tényezôk jelentôsen befolyásolják a betegség kimenetelét. Képzett önkénteseink abban tudnak segíteni, hogy a betegek képesek legyenek megküzdeni a kórral, elszántságuk, önbizalmuk erôsödjön. Azért is élsz! Azért is élsz! A gondolataim Nézd: a te tölgyeid! A lelkem gyôzhetetlen talajába Bocsátottad le bús gyökereid. Halk mozdulásom: rügybepattanásod, Kôkemény csendem: a te hallgatásod. Bennem nô ki száz lemetszett karod, Az én viharom: a te viharod, Az én koronám a te koronád. Közösségi hírek SEGÍTHETÜNK?!! Az Emberélet Alapítvány megkezdte a térség szociális hálójának szervezését. Az alapítvány képzett önkéntes segítôi szívesen vállalják a daganatos embereknek történô lelkisegély-nyújtást. Segítünk: - Életmód-tanácsadás - Ingyenes Bach virágterápia - Lelkisegély-nyújtás otthonában vagy fogadóóráinkon az alapítvány központjában - Egyéni vagy csoportterápia - Sorstársi segítô szolgálat - A hozzátartozók gyászfeldolgozása - Életmód-könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában - Egyéni igények felmérése - Egyénreszabott étrendi tanácsadás - Betegápolási tanácsadás - Ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése - Telefonos lelkisegély-szolgálat péntekenként Személyes találkozásra elôzetes megbeszélés alapjánaz Ön otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre, Kör u. 3-ban van lehetôség Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon t! Telefonszámunk: , címünk: Fogadóóra, tanácsadás: telefonon történt elôzetes megbeszélés alapján, Cím: Szentendre, Kör u.3. (Reményik Sándor) a kisoroszi óvodáért június 20-án a Hôsök terén. RETRO DJ SHOW A 70 -es évek tánczenéitôl napjainkig (Disco, Funky, Rock N Roll, Latin). 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám A MI VILI BÁCSINK Anya, Vili bácsi meghalt? kérdezte kisfiam 2009 februárjában. Belém nyilallt az ijedtség. Nem, kisfiam, nem hallottam róla a télen. Nagyon megijedtem, hogy tényleg régen láttuk. De ô ilyenkor nem sûrûn jön ki. A tehenek bent laknak az istállóban válaszoltam. Május elsején hajtja ki ôket. Amióta az eszemet tudom (tizenkét éves vagyok), mindig rohantam az utcára, amikor meghallottam a tehenek kolompját. Vagy a rét felé vonultak, vagy hazafelé. Néha elkísértem Vili bácsit messzire, a Duna-partig. Elôször bottal hadonásztam a teheneket, de egyszer kaptam egy ostort tôle. Azután, a mikor rohantam a kolompszóra, volt, hogy ostor nélkül, akkor anyukám szaladt utánam az említett eszközzel. Ez mindig fontos, pontos idôpont a nap délutáni szakaszán, van, hogy sok gyerek rohan a tehenek után, van, hogy csak egy. Ha maga egyszer meghal, kié lesznek a tehenei? Vili bácsi nevetett, nem sértôdött meg, és felajánlott nekem is egyet... MINDENNAPI KENYERÜNK KEDVENC ÉTELEINK Tisztelt Hölgyek és Urak! Kérem, küldjék el kedvenc receptjüket a szerkesztôségbe! Vili bácsi öregember, mindig tolja a biciklijét, mert belekapaszkodik, és viszi a rádióját, amit állandóan hallgat. Egyszer elkísértük a lovaskocsival, amikor silóért ment a bányató mellé. Sokat beszélgettünk akkor is, elmondta, hogyan készül a siló. Az egyik tehénnek pont boca volt a hasában, úgy húzta a kocsit. A tehenek is kilenc hónapig hordják a magzatot. Vili bácsinak van két lánya, de nem velük lakik. Kisbabakoromban egyszer sétáltunk anyukámmal, és beletenyereltem egy friss, zöld tehénlepénybe, pont bele, a közepébe. Anyukámmal mindig emlegetjük, mikor meglátunk egyet. Utoljára elmesélem, mit kérdeztem egyszer Vili Bácsitól: LAJCSI-SZELET A tésztához: 20 dkg cukor, 5 dkg vaj, 2 egész tojás, 2 kanál méz, 2 kanál kakaó ezt az egészet fel kell fôzni, és ki kell hûteni. 40 dkg liszttel és 2 kávéskanál szódabikarbónával összekeverjük. 3 lapot csinálunk belôle, majd zsírozott tepsi hátán egyenként megsütjük. Töltelék: 1 puncsos puding + 3 dl tej 1 vaníliapuding + 3 dl tej Ezeket külön-külön felfôzzük és jól kihûtjük. Ha kihûlt, 25 dkg Rámát és 25 dkg porcukrot megfelezünk és egyenként a pudingokhoz keverjük. Máz: 40 dkg porcukrot, 5 kanál tejet, 8 kanál kakaót felfôzünk, egy diónyi vajat beleteszünk, és a megtöltött lapokra rákenjük. Kis állás után fogyasztható. Nagyon finom! Jó étvágyat hozzá! Muzsik Józsefné Piri 10

11 2009. május Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek Orsi virsli A Fôtér ABC májusi akciói: 289 Ft/kg Tej, 1,5% 1l 139 Ft ARO finomított étolaj, 1 l F t Gazdi kutyaszalámi, 1 kg 195 Ft Steffl sör, 0,5 l, dobozos F t Akciónk a készlet erejéig érvényes. Kedves Vendégeink! A Rácz Fogadó megújult étlappal, bor- és pálinka-különlegességekkel várja régi és új vendégeit. Rendezvények és esküvôk lebonyolítását vállaljuk. Bôvebb információt a weboldalunkon találnak. Cím: 2024 Kisoroszi, Hôsök tere 3. Elérhetôség: MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE B A L Á Z S kerékpárbolt Bízza szakemberre kerékpárját! Szentendre, Elôd utca 2/a. Nyitva tartás: H-P 10 18, Szo 9 13 Telefon: Tahitótfalu, Szentendrei út 16. Nyitva tartás: H-P , Szo 9 14 Telefon: MEGHÍVÓ TEADÉLUTÁNRA Az Emberélet Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait és ismerôseit május 16- án (szombaton) 15 órától egy kötetlen beszélgetésre, melynek keretében megismerhetik alapítványunk tevékenységét. Helyszín: Emberélet Alapítvány központja 2000 Szentendre, Kör u. 3/b. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok sóder mész cement (magyar, import) téglák ( Po ro th e rm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák tetôfedôanyagok gipszkarton Baumit termékek zsalukô járdalap pázsitrácskô térburkolókô terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H P: 7 16-ig, Szo: 7 12-ig 11

12 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó május Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Rendôrség Vadászi László Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: , K: Sz: , Cs: Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 óráig Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H P: 8 17 Tótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P:8 19 SZ:8 13 Könyvtár és internet Nyitva: Sze, P: 15-19, Szo: S z e n t m i s e a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor I s t e n t i s z t e l e t a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Nyitva: P: Szo-V: Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 01. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Elôzetes bejelentkezésre is. Falugazdász Losonczi Zoltán Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyûjtô Zrt.: Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Z ö l d h u l l a d é k - g y û j t é s : május 8 10., szeptember A füvet, levelet zsákban, a nyesedéket max. 1 m hosszan, összekötve kérjük kitenni. L o m t a l a n í t á s : október Hirdetési árak: apróhirdetés 240,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 750,- Ft 1/8 oldal 1.500,- Ft 1/4 oldal 3.000,- Ft 1/2 oldal 6.000,- Ft 1/1 oldal12.000,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. Államilag elismert DAJKA, GYÓGYPEDA- GÓGIAI és PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS- KÉPZÉS Budapesten. KASZA KÉPZÔ % : NYSZ: Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon: Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: június 6-7, július 4-5, augusztus 8-9. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. 12

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 60. szám, 2007. október A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TESTÜLETI ÜLÉS 2007. szeptember 12-én a Kisoroszi Képviselő-testület a következő határozatokat hozta:

Részletesebben

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja

A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja 56. szám, 2007. június A Kisoroszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának lapja RENDELETEK, HATÁROZATOK 2007. május 29-én a Kisoroszi Képviselő testület a következő rendeleteket, és határozatokat hozta:

Részletesebben

Testvérvárosi kapcsolat

Testvérvárosi kapcsolat 189. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu Hétfô: Játszóház 10.00 12.30-ig Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele 18.00 20.00-ig Kedd: Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása 9.00 12.00-ig

Részletesebben

Egy hónap a kultúra jegyében

Egy hónap a kultúra jegyében XXIV. évfolyam 4. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2013. április Egy hónap a kultúra jegyében Az április számos kulturális programot tartogatott számunkra Dunavarsányban. Amíg a mûvelôdési

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál

Rendhagyó kiállítás. Emlékezés a Kopjafánál 2. oldal 2014. december Rendhagyó kiállítás Emlékezés a Kopjafánál Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2014. december 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár december havi programja és

Részletesebben

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása

Az én házam imádság háza legyen! A rákóczifalvi katolikus Szűz Mária Neve templom leírása Ebben az évben ünnepli templomunk fennállásának 120 éves évfordulóját, amelynek tiszteletére leközöljük Vass Béla általános iskolai tanár tudományos írását, amely megjelent 2007-ben a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. március ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 7. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 1848. március 15. Szabadság Tudd meg: szabad csak az, akit Szó nem butit, fény nem vakít, Se rang, se

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához

gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak megfelelően, gróf Teleki Pál volt miniszterelnök halálának évfordulójához Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 13. szám 2005. április 7. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 A tisztelet virágai és koszorúi borították sírját gróf Teleki Pál emlékezete A szokásoknak

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK!

MAJÁLIS KEDVES OLVASÓK, KEDVES JÁKÓI LAKOSOK! 1. évfolyam, 1. szám 2011. 07. 15. Bakonyjákó Község Önkormányzatának 4 havonta megjelenő, ingyenes kiadványa. MAJÁLIS A Vadvirág Néptáncegyüttes tagjai a nézőket is táncba hívták Mindenik embernek a lelkében

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta

Sárszentlõrinci Hírek 2007. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Sárszentlõrinci Hírek 27. június VII. évfolyam 2. szám Szerkesztette: Szüsz Jánosné Horváth Ilona, Orova Renáta Felelõs kiadó: Demény Károly ÜNNEP! SÁRSZENTLÕRINC-UZD ÜNNEPE! 27. JÚNIUS 30. - JÚLIUS 1.

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XXI. évfolyam 2. szám Ismét sikeres DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. február Cikk a 8. oldalon Banyabál tizenötödször Cikk a 7. oldalon Ü n n e p i m e g h í v ó Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Karácsonyváró hangulatban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. december 13., VI. évf., 42. szám

ÚJPESTI NAPLÓ. Karácsonyváró hangulatban. INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. december 13., VI. évf., 42. szám INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. december 13., VI. évf., 42. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Karácsonyváró hangulatban A Szent István téri Újpesti Karácsonyi

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben