ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a"

Átírás

1 79. szám, május A K i s o r o s z i Ö n k o r m á n y z a t P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l á n a k l a p j a ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V. 27.) SZÁMÚ RENDELETE A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Kisoroszi község Önkormányzata Képviselô-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében különös tekintettel a község üdülôfalu jellegére a módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az évi XX. tv. 85. (1) bekezdése e) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. tv. 46. (1) c) bekezdésében foglaltak szerint a zajvédelem helyi szabályozására a következôket rendeli: Általános rendelkezések 1.. (1) E rendelet hatálya Kisoroszi község teljes közigazgatási területére terjed ki. a) A kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben, zenés szórakozóhelyeken, a strandon történô zeneszolgáltatásra, hangosító berendezés üzemeltetésére b) A lakásokban vagy a szabadban használt rádió, televízió, magnetofon, CD és minden egyéb hangosító berendezés üzemben tartásával kapcsolatos indokolatlan zajokozásra c) A gépjármûvek (munkagépek, teherjármûvek, személygépkocsik és motorkerékpárok) üzemben tartásával, használatával kapcsolatos zajkeltésre d) Építkezéssel vagy ipari tevékenységgel kapcsolatos valamennyi zajos tevékenységre. (2) E rendelet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetre kiterjed, aki állandó vagy ideiglenes jelleggel a nagyközség közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez. (3) A község közigazgatási területén tilos minden építési és bármely egyéb zajkibocsátás, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztetô vagy károsító zajt ill. zajterhelést okoz (a továbbiakban: zajforrás), különös tekintettel arra a tényre és sajátosságra, hogy a domborzati viszonyok következtében a zaj, ill. a zajterhelés a zajkibocsátás helyétôl távolabb esetenként nagyobb, mint a közelebbi területeken. (4) E rendelet szempontjából zajforrásnak minôsülnek különösen: a szabad térben zajt elôidézô, szabad vagy zárt térben mûködô üzemi létesítmények, telephelyek, gépek, készülékek, berendezések, tevékenységek, különös tekintettel a nem az eredeti gyári elôírásoknak megfelelô zajszintet kibocsátó gépekre és gépjármûvekre; a lakó- és középületek helyiségeiben zajt elôidézô, az épületben, vagy azzal szomszédos épületben mûködô szolgáltató tevékenységet ellátó és egyéb üzemi létesítmények, telephelyek, gépek, készülékeke, berendezések, tevékenységek. 7.. (1) A lakóépületben és a hozzá tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területeken is be kell tartani a zajvédelmi szabályokat, valamint a társasházról szóló törvény elôírásait. (2) A lakóépületben a zajos építési technológiák (például falvésés) huzamosabb ideig a házirendben meghatározott idôhatárokon belül is csak a közös képviseletet ellátó személy és az érintettek elôzetes értesítésével kizárólag a 7..-ban meghatározott idôhatárok között végezhetôk. (3) A kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltô tevékenység (például motoros fûnyírás és fakivágás, kerti traktormûködtetés) hétköznapokon 7 óra és 20 óra között, szombaton 9 óra és 14 óra között, vasárnap és ünnepnapokon 9 óra és 12 óra között engedélyezett, minden más idôszakban tilos. Kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben hangosító berendezést telepíteni és üzemben tartani csak a zajvédelmi engedélyezés alapján lehet. (lásd: 1. sz. melléklet) A község területén tilos olyan tevékenység, amely mások pihenését, nyugalmát túlzott hangkeltéssel

2 Önkormányzati hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám bármely módon zavarja. 23 órától reggel 8 óráig a szabadban, nyitott ajtajú vagy ablakú helységben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy bármely más módon zavarni tilos, de a hangerô nappal sem lépheti át azt a szintet, ami a környezet lakóinak nyugalmát, pihenését tartósan zavarja. Aki a rendelet elôírásait megszegi, szabálysértést követ el és ismételhetôen Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt Ft-ig terjedô helyszíni bírság is kiszabható. ÉGETÉSI REND Lombot és egyéb kerti hulladékot, ha az országos rendelet másképp nem szabályozza, csak és kizárólag hétfôn és pénteken lehet égetni. Más napokon ilyen tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉS: MÁJUS A füvet, levelet zsákban, a nyesedéket max. 1 m hosszan, összekötve kérjük kitenni. A SZEMÉTSZEDÉSRÔL A Föld Napja alkalmából szervezett szemétszedésen a már ismert, de nem túl nagy számú csapat munkálkodott, 8 köbméter szemetet gyûjtve össze. Szemét lett volna még, de lelkes önkéntes nem akadt több, aki tisztította volna Nemzeti Parkunkat és határát. Lassan érik a tudat közösségünk fejében, hogy a Duna szemetes, partja akkor szép és rendezett ha rendszeresen foglalkozunk vele. Nem más szemetét szedjük, saját környezetünket tartjuk tisztán. Lesz még alkalom csatlakozni és munka után vígan lenni, várunk mindenkit szeretettel a jövôben is, szólunk idôben. 2

3 2009. május Kisoroszi Hírmondó Iskolai, óvodai hírek MOSOLY BÁBCSOPORT Repül az idô Nemrég még a Mosoly bábcsoport decemberi fellépésérôl számoltam be és most már a húsvéti mûsorukat is rég elôadták. A tavaszi szünetet követô elsô tanítási napon április 15-én (szerdán) délelôtt 9 órakor a Kultúrházban várt már ránk nagy szeretettel a Mosoly bábcsoport, akik évente kétszer látogatnak el hozzánk. Ilyenkor mindig meghívjuk az óvodásokat is, akikkel együtt örülünk az elôadásnak. Mindig nagy örömmel és teljesen ingyen jönnek, sôt ajándékokkal is megörvendeztetnek minket az elôadók. A bábelôadás után mindig elbeszélgetnek a gyerekekkel a látottakról és hallottakról. Volt szerencsénk nekünk, pedagógusoknak is beszélgetni velük egy rövid ideig és elmondták, hogy ilyen nagy tapsot, mint tôlünk, még senkitôl nem kaptak, és, hogy hozzánk mindig olyan szívesen jönnek, mert mi is szívesen fogadjuk és várjuk ôket. Köszönjük nekik ismét! SZEMÉTSZEDÉS A Föld napja (április 22.) alkalmából rendezték meg az idei szemétszedést április 25-én (szombaton). A Hôsök terén találkoztunk a segítôkkel 9 órakor. Elôször kicsit megijedtünk, mert egy kis csapattal indultunk el, de aztán egyre többen összegyûltünk, és végül elég sokan szedtük a szemetet a Duna-parton. Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, és segített a szemétszedésben, annak lebonyolításában, vagy éppen a szemét elszállításában. Jelen voltak az iskolások, óvodások, leendô elsôseink is és még sokan mások. Még egyszer köszönjük! A szemétszedôket végül paprikás krumplival kínálták meg a közös fôzést követôen. ISKOLAI HÍREK ANYÁK NAPJA AZ ÓVODÁBAN BEIRATKOZÁS Április 2-án (csütörtökön) volt a beiratkozás az iskolában. Nagy örömünkre eddig kilenc elsôs iratkozott be, és ôsszel valószínûleg még egy fôvel bôvül a létszám. ANYÁK NAPJA Április 28-án (szerdán) ünnepeltük az anyák napját. 17 órára vártuk az anyukákat, nagymamákat az iskolába, ahol elôször Szabó Aranka szavalásában hallhattuk Szabó Lôrinc: Ima a gyermekekért címû verset, majd az iskolások mûsora következett. Minden gyermek mondott anyukájának verset, vagy éppen a színdarabban szerepelt, mindenki énekelte az anyák napi dalokat. Ajándékot is készítettek az iskolások. Reméljük, hogy örömöt tudtak, tudtunk szerezni. Budai Zsuzsanna A kiscsoportosok......és a nagycsoportosok mûsora. 3

4 Egyházi hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám A KISOROSZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI Egyedül a pünkösdi lélek az, aki megfélemlítettségünk és apátiánk ébresztôje lehet, mint annak idején a magukba zárkózott és minden reménységet feladott tanítványoknak is erôt adott a feltámadott Krisztus hirdetésére. Vitte ôket a Szentlélek Jézus parancsa nyomán, hogy átadják a hit és a keresztség újjáteremtô hatalmát. Így lettünk keresztyének, így lettünk eggyé Jézus Krisztusban, így lettünk anyaszentegyházzá, így lehetünk egymásnak testvérei és a Szentlélek munkája hasznaként Jézus Krisztus által Isten országának építésébe bevont, elküldött, elkötelezett emberek. Már Péter apostol is beszél prófétai szavakat idézve a pünkösdi prédikációjában arról, hogy válságban van világunk. De a Szentlélek még ebben a világhelyzetben is emberek, ifjak és vének sokaságának ad víziót, látomást egy hitben épülô jövô számára. Mert azoknak, akik az Úrban bíznak, ézsaiási igével valljuk: erejük megújul és szárnyra kelnek, mint a sasok. Református gyülekezetünk a Szentlélek megújító, Krisztusban megtörtént új teremtésbe bekapcsoló pünkösdi ajándékot, a Szentlelket kéri Kisoroszi minden lakójának. Tudta, kövek hevernek szerteszéjjel Tehetetlenül, haszontalanul, - Elindult a köveket megkeresni. Az az ember keresett, s megtalált. És azt mondta nekünk: Ti templom lesztek. Jó volt ünnepelni, jó volt hallgatni, és nekünk, rólunk szólt a vers is. Hisszük, hogy Jézus Krisztus keres és megtalál minket, mert a Szentlélek templomává akar tenni, még ha olykor a költô szerinti rideg, mozdíthatatlan köveknek mutatkozunk is. A szeretetvendégségen felköszöntöttük a hónap két névnaposát, gondnokunkat és presbiterünket Zsoltot és Gyulát. A képek tanúsítják ünnepi együttlétünket. VISSZATEKINTÔ Húsvét elmúltával is szeretünk ünnepelni. A hónap utolsó hétvégének szombatján két fiatal ember, Patrik és Írisz házassági szövetségének lehettünk tanúi. Vasárnap Lánczos Réka verset mond, elöl Dányi Balázs Rácz Anna Panna keresztelôjén ünnepeltük gyülekezetünk gyarapodását és a kereszteltek évfordulóját is egyben. Lánczos Réka szolgált Reményik Sándor: Kövek zsoltára címû versével. Néhány sorát idézzük fel: Mi kövek voltunk, rossz, rideg kövek, Kemény kövek és haszontalanok, Nehezek, otrombák, formátlanok, Tehetetlenek, tompák, elesettek Mozdíthatatlanok. De jött egy ember, törékeny, beteg, A lelke égett, szíve dobogott, Az az ember templomról álmodott. A szeretetvendégség résztvevôi (elöl ölben Anna Panna, újdonsült tagja gyülekezetünknek) ELÔRETEKINTÔ Pünkösdkor többszörös ünnepünk lesz: A Szentlelket kérjük istentiszteletünkön mindnyájunknak, családjainknak, nemzetünknek határon belül és kívül, majd Bakonyi Melinda tesz bizonyságot Krisztusról konfirmációjakor, és a jubiláns konfirmáltakat köszöntjük az úrvacsora ünnepén. Pünkösd hétfôjén a Budai gyülekezet evangelizál zenés istentiszteletén és vendégül látja gyülekezetünket a bográcsban fôtt ételekkel, délután pedig játék, sport és vidámság lesz a program. Makkai Lilla református lelkész PÜNKÖSDI HÍVOGATÓ Nagyszerû lehetôség barátainkat meghívni gyülekezeti közösségbe, május 12-én, Pünkösd hétfôjén, a misszió udvarán szabadtéri zenés istentiszteletre a Budai Református Egyházközség szervezésében és szolgálatával. Istentisztelet után bográcsozás, sport, kézmûves foglalkozások, játék és séta. Szeretettel hívja és várja a kisoroszi gyülekezet a helyi környékbeli ifjúságot és családokat! 4

5 2009. május Kisoroszi Hírmondó Egyházi hírek A KATOLIKUS EGYHÁZ MÁJUSI HÍREI Május a Szûzanya hónapja. A Katolikus Egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. Május a virágba borulás idôszaka, amit csodálatos virágfesztiválokkal tettek ünneppé. A Boldogságos Szûz Isten legcsodálatosabb teremtménye és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. Május hónapban ezért lehetôleg naponta elimádkozzuk vagy énekeljük a Lorettói Mária litániát. Május 23-án Boldog Apor Vilmos püspök és vértanúra emlékezik egyházunk b e n Segesváron született b e n Nagyváradon részesült a papszentelésben tól Gyula plébánosa volt 1941-ig, gyôri püspöki kinevezéséig. Félelmet nem ismerve pártfogoita az üldözötteket, segítette a menekülteket, ismételten tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Gyôr megkímélése végett a német hadvezetôségnél is járt nagyhetében kb. 200 m e n e k ü l t r ô l gondoskodott a püspöki vár pincéjében. Március 30-án, nagypénteken a menekülteket védelmezte, amikor egy orosz katona lelôtte. Április 2-án halt meg, és a gyôri kármelita templomban temették el. Ünnepét a székesegyházba való átvitel napján tartjuk, amely 1988-ban történt. II. János pápa avatta ôt boldoggá Rómában, november 9-én. Kisorosziban május 10-én lesz az elsôáldozás a 11 órai szentmise keretében. Esztergomban május 16-án, szombaton délelôtt a fél 11 órai szentmisén 2 diakónust szentel a bíboros úr. Kalász István, kanonok, plébános L o r e t o: Szûz Mária búcsújáróhely, Anconától Délre. Nem kegykép vagy -szobor miatt kegyhely, hanem Mária egykori názáreti háza miatt, mely hatalmas bazilika közepén, márványfalakba foglaltan áll. A legenda szerint a Szûzanya kôbôl épített názáreti házát a muszlimok elôl az angyalok 1291-ben a levegôbe emelték és átmenekítették az akkor Magyarországhoz tartozó, dalmáciai Tersatto városába. Azonban a helybéliek elbizakodottsága miatt 1294-ben az angyalok ismét magasba emelték, és átvitték az Adriai-tenger túlsó oldalára, egy babérfaligetbe, innen származik a név is: Lauretum (Loreto). Mária názáreti házának és a legendának a hitelességét kutatások megerôsítették. Egy 1294-ben kelt beszámoló elmondja, hogy Nikéforosz Angeli, Epirusz uralkodója feleségül adta leányát, Ithamárt Tarantói Fülöphöz, II. Anjou Károly nápolyi király fiához, s a h o z o m á n y b a n Isten Szûz Anyjának, Nagyaszs z o n y u n k n a k házából való kövek is voltak (az Angeli névbôl lett a legendában angyalok ). A Szent Ház kövei és építésmódja idegen a környéken föllelhetô anyagoktól és építési szokásoktól. A kövek faragása a Jézus korában Galileában mûködô nabateusokra vall, s olyan zsidókeresztény feliratok vannak beléjük karcolva, amilyeneket Mária Názáretben lévô otthonánál találtak. forrás: Katolikus Lexikon Tájékoztatjuk a kedves Érdeklôdôket, hogy a SZÍV GYÓGYSZERTÁR megnyitotta kapuit! Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 8-19, szombat: 8-13, vasárnap: zárva. Tahi, Visegrádi út 14. Telefon: Szeretettel várjuk Önöket! TÖBBET ÉR, MINT GONDOLNÁ! NE HAGYJA VESZNI! A legkisebb, akár a nulla adóról szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyházaknak. Rendelkezzen adója 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára! Technikai szám: 0011 Köszönjük! Magyar Katolikus Egyház Szeretettel kérjük adójának 1%-át a R e f o rmátus Egyház javára, a 0066 technikai szám, és a PIMM Alapítvány javára, a adószám feltüntetésével. Köszönjük! 5

6 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó KÖNYVTÁRI HÍREK 79. szám MESTEREMBEREK DICSÉRETE Korábban már hírt adtunk olvasó, sôt irodalmi összehasonlítást is végzô kômûves- és asztalosmesterekrôl, egyikük például a könyvtárnak adta a Kis-Oroszi népkönyvtár alapító kötetét 1898-ból. Nagy becsben ôrizzük. Most azonban egy újabb mesterember, egy burkoló vált tiszteletbeli könyvtártagunkká: két napi munkával megjavította az évek óta nyaktörô, széttöredezett betonjárdánkat Ft értékû munkát végzett, de semmit sem fogadott el, csak a nyersanyagot. Ugyanô gletteléssel javította, majd kifestette diszperzittel a hátsó elôteret és a mennyezetet, amiért szintén nem fogadott el semmit. Hechtl Krisztán a könyvtár elôtti járdát javítja ÚJ NYITVA TARTÁSI REND Április hónaptól heti három alkalommal: szerdán óráig, pénteken óráig és szombaton óráig állunk a kedves könyvtárlátogatók rendelkezésére. A nyári idôszakban más könyvtárak bezárnak, nálunk viszont hosszabbított nyitva tartással várjuk az üdülôvendégeket és a helybelieket is este 8 óráig. A beiratkozás, a könyvtár valamint az Internethasználat kisoroszi lakosok számára továbbra is ingyenes. ÚJABB ALAPFOKÚ SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM Szerda esténként 18 órától megkezdôdött a sokadik alapfokú tanfolyam, amely állandó kisoroszi lakosok számára teljesen ingyenes. Jelenleg éppen hat fô ismerkedik a függô behúzással és a CTRL+C-vel, s mire végeznek, két hónap múlva, önállóan tudnak majd keresni és levelezni az Interneten. Haladottabb, gyakorló foglalkozásokat is szívesen indítunk, ha erre van érdeklôdés, várjuk szíves jelentkezésüket. A KÖZHASZNÚ CIVIL EGYESÜLET A KÖNYVTÁRBAN Március hónapban a Könyvtárban tartotta ülését a községünk életét évek óta szabadtéri rendezvényekkel színesítô egyesület, mely ezúttal, hosszú vajúdás után hivatalosan is feloszlatta önmagát. A tagok ezután önálló területükön folytatják tovább értékes munkájukat. A derék, és falujukat szeretô mesteremberek sorát egy lakatos, Pánisz Péter bôvítette, aki egy napi munkával új gázóra fémajtót készített a régi, elrozsdásodott helyett és zsanérral ellátva fel is szerelte. Szintén nem fogadott el érte semmit, pedig szerény nyugdíjából él. Mindnyájunk nevében köszönjük, amit önzetlenül tettek. Pánisz Péter a nyugdíjasklub vezetôjével szerel a»» Mûvelôdési háznál ÚJ, MEGBÍZOTT VEZETÔ A HÁZ ÉLÉN 2009 áprilisától a falu önkormányzata Futaki József tanárt, a könyvtár eddigi vezetôjét bízta meg a Mûvelôdési Ház teendôinek ellátásával, aki így egy személyben felelôs a két intézmény mûködtetéséért. Elôtte Szabó Adrienn népzenész tett vállalkozói kísérletet néhány hónapig, majd miután feladta, hosszú hónapokig gazdátlanul állt a ház. Az épület jelenleg visszakerült önkormányzati fenntartásba, igen szûkös kulturális költségkerettel, hisz az alkalmazotti bért is ki kell valahogy gazdálkodni. A ház A MÛVELÔDÉSI HÁZ évek óta elhanyagolt, lepusztult állapotban van, berendezési tárgyai a harminc évvel ezelôtti állapotokat tükrözik. A MÛVELÔDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI Mivel a Mûvelôdési Ház gyakorlatilag két használható helyiségbôl áll (nagyterem és egy padlás-klubszoba), erôsen behatároltak a lehetôségei. Tekintettel Kisoroszi alvófalu jellegére, a rendelkezésre állás inkább a hétvégékre koncentrálódik, azaz ha kell, szombat vasárnap is nyitva állunk szervezett rendezvényekre. A szünnap 6

7 2009. május Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek a hétfô-kedd, amikor is a ház zárva tart, kivéve a szentendrei Családsegítô Szolgálat által vezetett foglalkozásokat. Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: Vasárnap: ig Baba-mama Klub ig Nyugdíjas Klub (kéthetenként) ig Kisoroszi Polgárôrség szabad helyiségek ig Patchwork Mûvészi foltvarró Klub ig Ifjúsági Klub alkalmi rendezvények, vásárok, bemutatók ig Baktay Ervin Indián emlékhely kiállítás óráig Ifjúsági Klub alkalmi rendezvények, zenepróbák, kiállítások ig Baktay Ervin Indián emlékhely kiállítás RENDEZVÉNYEK, HELYSÉG-IGÉNYLÉS A ház nagyterme alkalmi rendezvényekre igénybe vehetô, a megállapított (igen olcsó) terembérért. Vendéglátóipari tevékenységre (sütés-fôzés, pörköltkészítés, lángossütés, stb.) a háznak mûködési engedélye nincs, erre a törvényekben elôírt szakképesített személyzettel ugyancsak nem rendelkezik. Ezért a régebben megszokott Névnapi rendezvények csak igen szigorú feltételek mellett (hozott, elkészített ételek) és a terembéren felül külön kialkudott takarítási díjért lehetségesek. A nyári idôszakra szeretettel várjuk a helybeli és környékbeli mûvészek mûalkotásait. Telefon: marad helye. Megfontolandó tehát vagy a nagyterem mozgatható fallal való leválasztása, vagy ami a legjobb, de legdrágább lenne: a jelenleg raktárnak használt, fûtetlen, vasajtós, volt Tûzoltószertár teljes átalakítása. Pályázati pénzek szerzése ilyen mértékû beruházásokhoz pedig nem megy gyorsan. EGY ELTÛNT KIÁLLÍTÁS KÉPEI Hónapok óta keressük a Községi Önkormányzat jelentôs anyagi ráfordításával létrehozott állandó archív fotókiállításának bekeretezett, paszpartuzott képeit, melyek évek óta a nagyterem falának díszei voltak, s a kisoroszi emberek, hajósok, régi utcák, házak néma, hiteles tanúi. A tavaly nyári alkalmi festménykiállítás miatt idôszakosan lekerültek a falakról, s az elkövetkezô zûrzavaros idôszakban nyomuk veszett. Egyetlen felelôs vezetô sem tud hollétükrôl. Ki vitte el? Kinek az engedélyével? Reméljük rövidesen elôkerülnek, s visszajutnak megszokott helyükre, a falu Mûvelôdési Házának falaira! Minden kedves látogatóját szeretettel várja: Futaki (Horog) József könyvtáros A szerkesztôség közleménye: tudomásunk szerint a képek azóta elôkerültek. TERVEK, ELKÉPZELÉSEK Egyelôre csak helyi kezdeményezésekre számítunk, az alaposabb munka sok elôkészítést kíván. Bubcsó Klára mûvésztanár gyermekszakköri foglalkozásokat kínált fel. Egy képzett mezôgazdász alkalmi elôadásokat tartana egy helyi kertbarát klub számára. Egy helybeli mûvész country táncokat tanítana. A könyvtárban elkezdôdnének a helyi érdekes emberekkel való találkozások, beszélgetések. Évente néhány (!) mûsoros rendezvény a nagyteremben. Valahogy így fog kezdôdni. ILLÉS LAJOS EMLÉKMÚZEUM? Tárgyalások folynak a Mûvelôdési Ház padlásterében jelenleg egyetlen klubszobaként mûködô helyiség sorsáról: az indiánmúzeum mellett egy másik is lenne, melyet a régi Illés Együttes rajongói rendeznének be. Ha ez az örvendetes cél megvalósul, gyakorlatilag minden kisfoglalkozás halálra van ítélve, a fiatalságnak sem 7

8 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám Örömmel értesítjük kisoroszi lakóit és látogatóit, hogy május 15-én 18 órakor ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ LESZ A RÉGI IDÔK HÁZÁBAN. Szeretettel várunk mindenkit a megújuló második múzeumi évadunk indulásánál egy kis mûsorral és pohárköszöntôvel. Bojtár népi alkotó tábor Hivogató A nyár folyamán több alkalommal is lehetôség nyílik az érdeklôdô gyerekeknek és felnôtteknek hosszabb idôt eltölteni a régi idôk tárgyai, eszközei között. A táborba érkezô leányok és legények sok játék közepette megismerkedhetnek a magyar népi kultúrával, ôshonos háziállatainkkal és pásztoraik életével: lófajták, kutyafajták, baromfifajták, juhfajták... Népi mesterségeinkkel, melyeket maguk is kipróbálhatnak: bôrmûvesség, nemezkészítés, szövés, fonás, fazekasság, gyöngyfûzés, kosárfonás, népijáték-készítés, népi hangszerek. A magyar kultúra harci eszközeivel íjászkodás, csillaghajítás, kelevézhajítás, karikásostorozás. Népdalokkal, népmesékkel, körjátékokkal, népzenével. A év táborai: június 15-20, július 13-18, 20-25, augusztus 3-8-ig. Igény szerint óvodáskorúaknak is indítunk tábort. Helyszín: Kisoroszi Régi Idák Háza Tábordíj: Ft/fô két étkezéssel, kisoroszi gyerekeknek Ft/fô Örömmel várom érdeklôdését a as számon vagy az alábbi címen: PÜNKÖSDÖLÔ MÁJUS 30-ÁN SZOMBATON 10 ÓRÁTÓL KISOROSZI RÉGI IDÔK HÁZA A gyôztest és lovát virágokkal és szomorúfûzágakkal borították be. Egy évig azután ôt nevezik pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása van, amit elfogyaszt, fizeti a község, lovát, marháját tartoznak a társai ôrizni, s ha netán valami apró vétséget követne el, azért testi büntetéssel nem illetik. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig. Pünkösdi királyválasztás ügyességi feladatok gyékényló-készítés lóverseny pünkösdikirályné-járás májusfa-állítás pünkösdi táncmulatság Várunk mindenkit szeretettel! TÁMOGASSA ADÓJÁNAK 1%-ÁVAL KISOROSZIT! Tisztelt Kisorosziak, Kisoroszi Barátai! A Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány 2008-ban az Önök adójának 1 %-ából forint támogatáshoz jutott. Köszönjük adófelajánlásaikat! A Közalapítvány eddigi mûködése során az Önök segítségével támogatni tudta az Óvodát, az Iskolát, az Idôsek Napját, A Baktay Ervin Múzeumot, az Ófalu rehabilitációs programot (a régi házak homlokzatának felújítását), A Falu Karácsonya rendezvényt, valamint a Duna Ünnepet. A támogatások odaítélésérôl minden alkalommal a négytagú kuratórium döntött. Kérjük Önöket, 2009-ben is támogassák adójuk 1 százalékával Közalapítványunkat, településünket. adószáma: Tisztelettel és köszönettel: Kisoroszi Fejlôdéséért Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma 8

9 2009. május Kisoroszi Hírmondó Fordítsd az arcod a Nap felé És minden árnyék mögéd kerül A szentendrei Emberélet Alapítvány a daganatos betegek és hozzátartozóik megsegítésére 2005-ben alakult Segélyszolgálat. Napjainkban sajnos egyre nagyobb számban és egyre fiatalabb korban fordulnak elô a daganatos megbetegedések. A betegség megjelenése nagymértékben próbára teszi a beteget és annak családját, barátait is. Az Emberélet Alapítvány azzal a céllal hozta létre Lelkisegély- és Hospice Szolgálatát, hogy támaszt nyújtson a nehéz helyzetbe kerülteknek. A gyógyulás nem kizárólag a kórházon és a kezeléseken múlik. A lelki tényezôk jelentôsen befolyásolják a betegség kimenetelét. Képzett önkénteseink abban tudnak segíteni, hogy a betegek képesek legyenek megküzdeni a kórral, elszántságuk, önbizalmuk erôsödjön. Azért is élsz! Azért is élsz! A gondolataim Nézd: a te tölgyeid! A lelkem gyôzhetetlen talajába Bocsátottad le bús gyökereid. Halk mozdulásom: rügybepattanásod, Kôkemény csendem: a te hallgatásod. Bennem nô ki száz lemetszett karod, Az én viharom: a te viharod, Az én koronám a te koronád. Közösségi hírek SEGÍTHETÜNK?!! Az Emberélet Alapítvány megkezdte a térség szociális hálójának szervezését. Az alapítvány képzett önkéntes segítôi szívesen vállalják a daganatos embereknek történô lelkisegély-nyújtást. Segítünk: - Életmód-tanácsadás - Ingyenes Bach virágterápia - Lelkisegély-nyújtás otthonában vagy fogadóóráinkon az alapítvány központjában - Egyéni vagy csoportterápia - Sorstársi segítô szolgálat - A hozzátartozók gyászfeldolgozása - Életmód-könyvtárunkból könyveket bérelhet e témában - Egyéni igények felmérése - Egyénreszabott étrendi tanácsadás - Betegápolási tanácsadás - Ápolási eszközök beszerzésének és kölcsönzésének segítése - Telefonos lelkisegély-szolgálat péntekenként Személyes találkozásra elôzetes megbeszélés alapjánaz Ön otthonában vagy az alapítvány központjában, a Szentendre, Kör u. 3-ban van lehetôség Ha szükségét érzi, hívjon vagy írjon t! Telefonszámunk: , címünk: Fogadóóra, tanácsadás: telefonon történt elôzetes megbeszélés alapján, Cím: Szentendre, Kör u.3. (Reményik Sándor) a kisoroszi óvodáért június 20-án a Hôsök terén. RETRO DJ SHOW A 70 -es évek tánczenéitôl napjainkig (Disco, Funky, Rock N Roll, Latin). 9

10 Közösségi hírek Kisoroszi Hírmondó 79. szám A MI VILI BÁCSINK Anya, Vili bácsi meghalt? kérdezte kisfiam 2009 februárjában. Belém nyilallt az ijedtség. Nem, kisfiam, nem hallottam róla a télen. Nagyon megijedtem, hogy tényleg régen láttuk. De ô ilyenkor nem sûrûn jön ki. A tehenek bent laknak az istállóban válaszoltam. Május elsején hajtja ki ôket. Amióta az eszemet tudom (tizenkét éves vagyok), mindig rohantam az utcára, amikor meghallottam a tehenek kolompját. Vagy a rét felé vonultak, vagy hazafelé. Néha elkísértem Vili bácsit messzire, a Duna-partig. Elôször bottal hadonásztam a teheneket, de egyszer kaptam egy ostort tôle. Azután, a mikor rohantam a kolompszóra, volt, hogy ostor nélkül, akkor anyukám szaladt utánam az említett eszközzel. Ez mindig fontos, pontos idôpont a nap délutáni szakaszán, van, hogy sok gyerek rohan a tehenek után, van, hogy csak egy. Ha maga egyszer meghal, kié lesznek a tehenei? Vili bácsi nevetett, nem sértôdött meg, és felajánlott nekem is egyet... MINDENNAPI KENYERÜNK KEDVENC ÉTELEINK Tisztelt Hölgyek és Urak! Kérem, küldjék el kedvenc receptjüket a szerkesztôségbe! Vili bácsi öregember, mindig tolja a biciklijét, mert belekapaszkodik, és viszi a rádióját, amit állandóan hallgat. Egyszer elkísértük a lovaskocsival, amikor silóért ment a bányató mellé. Sokat beszélgettünk akkor is, elmondta, hogyan készül a siló. Az egyik tehénnek pont boca volt a hasában, úgy húzta a kocsit. A tehenek is kilenc hónapig hordják a magzatot. Vili bácsinak van két lánya, de nem velük lakik. Kisbabakoromban egyszer sétáltunk anyukámmal, és beletenyereltem egy friss, zöld tehénlepénybe, pont bele, a közepébe. Anyukámmal mindig emlegetjük, mikor meglátunk egyet. Utoljára elmesélem, mit kérdeztem egyszer Vili Bácsitól: LAJCSI-SZELET A tésztához: 20 dkg cukor, 5 dkg vaj, 2 egész tojás, 2 kanál méz, 2 kanál kakaó ezt az egészet fel kell fôzni, és ki kell hûteni. 40 dkg liszttel és 2 kávéskanál szódabikarbónával összekeverjük. 3 lapot csinálunk belôle, majd zsírozott tepsi hátán egyenként megsütjük. Töltelék: 1 puncsos puding + 3 dl tej 1 vaníliapuding + 3 dl tej Ezeket külön-külön felfôzzük és jól kihûtjük. Ha kihûlt, 25 dkg Rámát és 25 dkg porcukrot megfelezünk és egyenként a pudingokhoz keverjük. Máz: 40 dkg porcukrot, 5 kanál tejet, 8 kanál kakaót felfôzünk, egy diónyi vajat beleteszünk, és a megtöltött lapokra rákenjük. Kis állás után fogyasztható. Nagyon finom! Jó étvágyat hozzá! Muzsik Józsefné Piri 10

11 2009. május Kisoroszi Hírmondó Közösségi hírek Orsi virsli A Fôtér ABC májusi akciói: 289 Ft/kg Tej, 1,5% 1l 139 Ft ARO finomított étolaj, 1 l F t Gazdi kutyaszalámi, 1 kg 195 Ft Steffl sör, 0,5 l, dobozos F t Akciónk a készlet erejéig érvényes. Kedves Vendégeink! A Rácz Fogadó megújult étlappal, bor- és pálinka-különlegességekkel várja régi és új vendégeit. Rendezvények és esküvôk lebonyolítását vállaljuk. Bôvebb információt a weboldalunkon találnak. Cím: 2024 Kisoroszi, Hôsök tere 3. Elérhetôség: MAGELLÁN BIKE+ SPECIALIZED CATEYE B A L Á Z S kerékpárbolt Bízza szakemberre kerékpárját! Szentendre, Elôd utca 2/a. Nyitva tartás: H-P 10 18, Szo 9 13 Telefon: Tahitótfalu, Szentendrei út 16. Nyitva tartás: H-P , Szo 9 14 Telefon: MEGHÍVÓ TEADÉLUTÁNRA Az Emberélet Alapítvány szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait és ismerôseit május 16- án (szombaton) 15 órától egy kötetlen beszélgetésre, melynek keretében megismerhetik alapítványunk tevékenységét. Helyszín: Emberélet Alapítvány központja 2000 Szentendre, Kör u. 3/b. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk! Építôanyag Áruház Kft. Minden, ami az építkezéshez kell! homok sóder mész cement (magyar, import) téglák ( Po ro th e rm, Ytong, kisméretû, mûemlékjellegû) szigetelôanyagok (Therwoolin, Isover, Nikecell) fóliák tetôfedôanyagok gipszkarton Baumit termékek zsalukô járdalap pázsitrácskô térburkolókô terméskô További kínálatunkat tekintse meg a helyszínen! Házhozszállítás megrendelhetô! Tahitótfalu, Ifjúság u. 2. Tel./fax: , Tel.: Nyitvatartás: H P: 7 16-ig, Szo: 7 12-ig 11

12 Közhasznú adatok Kisoroszi Hírmondó május Polgármesteri Hivatal Széchenyi út 93. Tel.: Rendôrség Vadászi László Tel.: Polgárôrség Kovács Géza Tel.: Mezôôr Kovács Sándor Tel.: Okmányiroda, Visegrád Tel.: Fax: H: , K: Sz: , Cs: Orvosi rendelô Széchenyi út 167. Tel.: Dr. Rozsályi Károly Rendelési idô: H: , K: 9 11, Sz: , Cs: 13 15, P: 9 11 Gyermekorvosi ügyelet 2000 Szentendre, Liget u. 1. Tel.: Munkaszüneti napokon: 9 13 óráig Orvosi Ügyelet Tahitótfalu, Visegrádi út 12. Tel.: Munkanapokon 17 7-ig, munkaszüneti napokon folyamatosan. Gyógyszertár Dunabogdány, Kossuth u. 94. Tel.: Nyitva: H P: 8 17 Tótfalu, Hôsök tere 6. Tel.: Nyitva: H P: Tahi, Visegrádi út 14. Tel.: Nyitva: H P:8 19 SZ:8 13 Könyvtár és internet Nyitva: Sze, P: 15-19, Szo: S z e n t m i s e a katolikus templomban: vasárnap 11 órakor I s t e n t i s z t e l e t a református templomban: vasárnap kor Régi idôk háza Széchenyi út 53. Nyitva: P: Szo-V: Tel.: Baktay Ervin western játékok emlékhelye május 01. szeptember 30. Sze. Szo. Vas ig Elôzetes bejelentkezésre is. Falugazdász Losonczi Zoltán Fogadóóra: hétfô a Polgármesteri Hivatalban A katolikus temetô gondnoka Vanyák László Duna u. 2. Kaposvári Hulladékgyûjtô Zrt.: Szelektív gyûjtés a házak elôl (PET, papír): minden hónap harmadik szerdáján. Z ö l d h u l l a d é k - g y û j t é s : május 8 10., szeptember A füvet, levelet zsákban, a nyesedéket max. 1 m hosszan, összekötve kérjük kitenni. L o m t a l a n í t á s : október Hirdetési árak: apróhirdetés 240,- Ft (20 szóig) 1/16 oldal 750,- Ft 1/8 oldal 1.500,- Ft 1/4 oldal 3.000,- Ft 1/2 oldal 6.000,- Ft 1/1 oldal12.000,- Ft Áraink az ÁFÁt tartalmazzák. Államilag elismert DAJKA, GYÓGYPEDA- GÓGIAI és PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS- KÉPZÉS Budapesten. KASZA KÉPZÔ % : NYSZ: Dubniczki István villanyszerelô teljes körû ELMÛ-ügyintézés Telefon: Impresszum Kiadja: Kisoroszi Polgármesteri Hivatalának megbízásából a Duotone Kft. Felelôs szerkesztô: Kisoroszi jegyzôje Nyomdai elôkészítés és kivitelezés: Duotone Kft Kisoroszi, Rigó u. 19., Tel.: , , Terjesztik: kisoroszi önkéntesek Lapzárta: minden hónap 25-én Következô megjelenések: június 6-7, július 4-5, augusztus 8-9. Köszönjük hirdetôinknek, hogy támogatásukkal hozzájárultak az újság elôállítási költségeihez. 12

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete. A zajártalom elleni védekezésről.

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete. A zajártalom elleni védekezésről. Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete A zajártalom elleni védekezésről. (Egységes szerkezetbe foglalva) Izsák Nagyközség Képviselőtestülete

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a települési zajvédelmi szabályokról szóló. 1/2013.(II.18.) rendelettel módosított

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a települési zajvédelmi szabályokról szóló. 1/2013.(II.18.) rendelettel módosított Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési zajvédelmi szabályokról szóló 1/2013.(II.18.) rendelettel módosított 8/2012. (VI.18.) rendelete (egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete a helyi zaj-és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról Kihirdetve: 2013. augusztus 29. Kifüggesztve:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 26/2009. (XII.04.) rendelete a zaj elleni védelem egyes szabályairól A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 22/2003.(XI.13.)sz. rendelete a a zajártalom elleni védekezésről Mucsony Nagyközség képviselő-testülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdekében, az 1990. évi

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E

CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E CSABACSÜD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/ 2004.(V.1.) KT. SZÁMÚ R E N D E L E T E A ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEMRŐL ( egységes szerkezetbe foglalva) Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ

2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ 2012. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR DÖBRÖKÖZ február március Időpont Rendezvény megnevezése Szervező Helyszín 2012. február 16. vagy 23. 2012. február 25. Könyvtárhasználat - Nemzetközi energiahatékonysági nap

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE Semmi sem nehéz. Ezt kell gondolnod, Mielőtt bármit is tennél. Semmi sem könnyű. Ezt kell érezned, Mielőtt bármit is mondanál. (Sri Chinmoy) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2015. Az

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/OKTÓBER. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/OKTÓBER Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi tizedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: 2015. június 15. Utoljára frissítve: 2015. június 15. MŰSOROK Tisztelt Nézők! A Képújság műsorán A Magyar Viselet Ünnepén készült felvételt láthatják. Időpont: 2015. június 22. (hétfő) 19.00 óra Bárándi Zoltán szerkesztő

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról

Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (..) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról Kistótfalu Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/1998. (IV.01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/1998. (IV.01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1998. (IV.01.) önkormányzati rendelete helyi zajvédelmi szabályokról 1 Pétfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja

Badacsonytördemic Községért Alapítvány Lapja Tisztelt Lakosok! Legyen játszótere Badacsonytördemicnek! A játszótér elnyeréséhez a Delikát 8 által indított mozgalomban mi is szeretnénk részt venni. Ehhez csupán az szükségeltetik, hogy a Delikát 8

Részletesebben

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest),

Intézmények :: Boldog Gizella Általános Iskola és Óvoda (Mohács), Testvérkék Óvoda (Budapest), Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium (Budapest), Kik a ferencesek? A Ferences Rend 800 éve van jelen a társadalom szolgálatában. Ismert és elismert közösség Magyarországon és világszerte. A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013.

MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. A legjobb orvosok: Dr.Elégedettség, Dr. Higgadtság, és Dr. Jókedély (C.H.Spurgeon) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2013. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja: a

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 12/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 12/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard)

Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) Az életet visszafelé tekintve lehet lemérni, de előre tekintve kell élni. ( Kierkegaard) A MISKOLCI INDIÁN NYÁR ÉRTELMISÉGI KÖR PROGRAMTERVE 2014. Az egyesület kultúraközvetítő, befogadó szervezet. Célja:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 5. szám Kedves Olvasó! Hamarosan kezdődik a nyári pihenés, legalább is gyermekeink részére. Ez számunkra is öröm, viszont az, hogy hol legyen gyermekünk a nyári szünidőben már

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031

2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty u. 3. tel: 06-20-569-7031 Közérdekű információk Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatal Cím: 2340 Kiskunlacháza Kossuth Lajos tér 1. Tel./Fax: 06-24-519-830, 06-24-519-840 E-mail: pmhivatal@kiskunlachaza.hu dr. Répás József polgármester:

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben

2010. december 10 23.

2010. december 10 23. 2010. december 10 23. Helyi termékek kóstolójával, helyi és szomszédos települések ünnepi műsoraival, karácsonyi kézműves játszóházzal, kiállítással és koncerttel várják az érdeklődőket! December 10. péntek

Részletesebben