A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky Erika

2 Tartalomjegyzék 1. Civil-, nem kormányzati avagy nonprofit szervezet Civil társadalom Nem kormányzati szervezetek Önkéntes szervezetek Nonprofit szervezetek Közhasznú szervezet A nonprofit szervezetek bevételei Az állam és a nonprofit szervezetek A Magyar Országgyűlés Civil Irodája A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei A civil szolgáltató központok A Nemzeti Civil Alapprogram ADOMÁNY Az adományozók Pénz- és támogatásszerzési, forrásteremtő módszerek Az 1% Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Nem kell hősnek lenned! A mi házunk, a mi várunk alapítvány Nagycsaládosok Országos Egyesülete Gyermekétkeztetési Alapítvány Összegzés Felhasznált irodalom Mellékletek

3 Táblázatok, ábrák és képek jegyzéke 1. táblázat - A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma szerint táblázat - A nonprofit szervezetek száma összevont tevékenységi csoportok és területi egységek szerint, táblázat A nem adományozók által választott okok megoszlása táblázat A mi házunk, a mi várunk Alapítvány kapott támogatásai táblázat Tagdíjak és taglétszámok a nagycsaládosok egyesületeinél táblázat NOE kapott támogatások (1% nélkül) táblázat NOE kapott támogatások +1% táblázat Az emberek legszívesebben a következő célokra ajánlják fel adójuk 1%-át táblázat GYEA kapott támogatások +1% ábra A nonprofit szervezetekben önkéntes munkát végzők motivációja ábra A különböző indítékok adományozásban játszott szerepét jellemző átlagpontszám 1993, 2003 (Minden adományozó) ábra A felnőtt magánszemélyek által világi nonprofit szervezeteknek közvetlenül nyújtott pénzadományok megoszlása összevont tevékenységi csoportok szerint, 1993, ábra Kapott-e információkat nonprofit szervezetekről? 1993, ábra A különböző forrásokból nonprofit szervezetekre vonatkozó információkat kapó felnőtt magánszemélyek aránya, 1993, ábra A köszönetnyilvánítás különböző formáiban részesülők aránya az egyházaknak és a nonprofit szervezeteknek pénzt adományozó magánszemélyek között 1993, kép SOS Gyermekfalu Alapítvány kép GYEA rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1%-áról kép GYEA óriásplakát kép GYEA óriásplakát kép GYEA citylight kép GYEA citylight kép GYEA citylight-ok

4 1. CIVIL-, NEM KORMÁNYZATI AVAGY NONPROFIT SZERVEZET A társadalmakat három erő mozgatja: a profit, az állam és az öntevékenység. Ezer szállal kötődnek egymáshoz, át- és átszövik a másik megjelenési formáit, de működésük filozófiai alapjait tekintve világunkat három jól elkülöníthető erőforrás mozgatja meghatározó módon. Az üzleti világban a megszerezhető profit; az állami hatalom területén az ellátandó közfeladat; a társadalmi öntevékenységben pedig az adott eredmény iránti kielégítetlen közösségi szükséglet. Civil nonprofit szektor alatt tehát azokat a társadalmi öntevékenységet folytató szervezeteket és önszerveződéseket értjük, amelyek működését nem a megszerezhető profit és nem az állami közfeladat ellátása mozgatja, hanem a valamely közösségi szükségletet megjelenítő társadalmi öntevékenység. A civil társadalom, a nem kormányzati szervek és a nonprofit szektor elméleti fogalmi megközelítéseiből kirajzolódik az a társadalmi forrás, amelyet Magyarországon a civilek, nonprofit szféra, harmadik szektor megnevezések alatt értünk. Bíró (2002) 6. old Civil társadalom A civil társadalom fogalmi jellemzőit a szakirodalom négy pontban foglalja össze: 1. A civil társadalom személy- és szervezetegyesülések, valamint önálló szervezetek hálózata, amely létrejötte és működése sajátos szabályai szerint különbözik a társadalom többi intézményrendszerétől. 2. Nem egyenlő sem az állammal, sem a magánszférával, bár kapcsolódásai mindkettőhöz közvetlenek és szervesek. 3. Létezésének elvi alapjait az emberi-állampolgári jogok érvényesülése, a jogállamiság, az érdekpluralizáció jelenti. 4. A civil társadalom rendeltetése, hogy az általa biztosított nyilvánosság és érdekartikuláció útján szembesítse az állami akaratot az általa képviselt értékekkel, törekvésekkel és gyakorlattal. (Ennek legfontosabb eszköze közösségi részvétel, amelynek tartalmát az európai jogterületen az Aarhusi Egyezmény már igen részletesen kidolgozta. Három pillére3 az információhoz való jog, a beleszólási jog és a jogorvoslati jog. A három pillért a részvételre képesítés intézményi és intézkedési rendszere egészíti ki. Kondorosi (1998) 45. old. 5

5 A civil szervezetek és mozgalmak alkotják magát a civil társadalmat, amely tehát mindazon szervezeti és tevékenységi struktúráknak az összessége, melyeknek tagjai vitán és konszenzuson alapuló demokratikus eljárás révén a közérdeket szolgálják, ugyanakkor a mediátor szerepét töltik be az állami/közhatalmi szervek és az állampolgárok között. Bíró (2002) 2. old 1.2. Nem kormányzati szervezetek A nem kormányzati szervezetek szempontjából történő fogalmi megközelítés is igen elterjedt a civil társadalom leírási kísérleteiben. A nem kormányzati szervezetek, mint a civil társadalom egyre elismertebb szereplői és mint a demokratikus intézményrendszer értékes segítői, egyben az európai uniós intézmények és más nemzetközi szervezetek fő partnerei is. Az NGO 1 -k nagyban hozzájárulhatnak a demokrácia és a civil társadalom fejlődéséhez a felvételüket kérő országokban is. A nem kormányzati szervezetek fogalomnak a definiálásában sincs konszenzus. A szakirodalomban általában két alapvető kritérium található: az NGO magánszemélyek vagy kollektívák által szabadon alkotott csoport, amely nem haszonszerzési célokat követ. Az angolszász szakirodalom szerint azok a nem állami szervezetek tartoznak ide, amelyek a társadalom érdekében fejtik ki alapvetően nem nyereségorientált, nonprofit tevékenységüket (alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek, akár önkormányzati társulások stb.), kiegészítve az önkéntesség kritériumával. Bíró (2002) 2. old Az Európai Unió Gazdasági és Szociális Bizottságának évi vitaanyaga [Official Journal (1999)] elsősorban az úgynevezett harmadik szektor szereplőivel foglalkozott, vagyis azokkal, amelyek nem kormányzati és nem gazdasági szervezetek. A vitaanyag a nem kormányzati szervezetek közös jellemzőit az alábbiakban foglalta össze: Az NGO-kat nem a személyes haszonszerzés céljából hozzák létre. Bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek jövedelemszerző tevékenységet, a profit vagy többlet nem kerül felosztásra a tagok vagy a vezetőség körében. Az NGO-k önkéntes alapon szerveződnek, és általában önkéntesek is dolgoznak a szervezetben. 1 NGO: az angol Non-Governmental Organisation, azaz nem kormányzati szervezet kifejezés rövidítése 6

6 Az NGO-kat szervezett formájuk és bizonyos mértékű intézményesültségük megkülönbözteti az informális és ad hoc társaságoktól. Általában rendelkeznek alapító okirattal vagy más, a szervezet célját és tevékenységi körét meghatározó dokumentummal. Elszámolással tartoznak tagjaik és támogatóik felé. Az NGO-k függetlenek a kormánytól és más állami intézményektől, a politikai pártoktól vagy gazdálkodó szervezetektől. Az NGO-k törekvéseikben és értékrendszerükben nem öncélúak. Céljuk, hogy a nyilvánosság előtt a társadalmi jólétért egy szűkebb csoport vagy az egész közösség érdekébenműködjenek. Nem képviselik tagjaik gazdasági vagy személyes érdekeit Önkéntes szervezetek Az Európai Közösség Bizottsága a COM(97) 241. sz., az Európában működő önkéntes szervezetek és alapítványok szerepének erősítéséről szóló közleményében meghatározta az önkéntes szervezeteket jellemző szempontokat: a. minimális mértékű formalizáltság vagy intézményesültség (megkülönböztethetők az informális vagy ad hoc módon létrehozott társasági, családi csoportosulásoktól); b. profit felosztásának tilalma (tevékenységük alapvető célja nem a tagok vagy a vezetők jövedelmének gyarapítása); c. függetlenség (különösképpen a kormányzattól és egyéb állami hatóságoktól, ez azt jelenti, hogy a szervezetnek joga és lehetősége is az önigazgató és befolyásmentes működés); d. érdekmentes vezetés (a személyes nyereségvágy kizárása a szervezet alapvető céljai vagy tevékenységének alapvető jellemzői közül) e. közösségi szférában működés, s legalább részben a közjó szolgálata a tevékenység során. Az Európai Közösség Bizottságának közleménye (1998) 22. old. Az önkéntes szervezetek típusait a szervezetek által ellátott funkciók szerint a Bizottság a következőkben határozta meg: szolgáltatást nyújtó; érdekképviseleti; önsegítő vagy kölcsönösen segítséget nyújtó; forrás és forráselosztást koordináló szervezetek. 7

7 Általában véve megállapítható, hogy minél szűkebb földrajzi és alanyi körre terjed ki egy önkéntes szervezet tevékenysége, a funkciók annál szélesebb skáláját integrálja magába, s annál nehezebb az egyes funkciókat a szervezeten belül egymástól elhatárolni. Bíró (2002) 3. old Nonprofit szervezetek A nonprofit elméletek jórészt arra keresik a választ, hogy milyen törvényszerűségek mentén jöttek létre a kormányzattól és a gazdaságtól is független, ún. nonprofit szervezetek. Ezek az elméletek több ilyen törvényszerűséget vázolnak [Kondorosi (1998)]: kielégítetlen piaci szükségletekre jön létre a nonprofit szolgáltatások speciális piaca; közjavak kormányzati elosztásának elégtelensége hozza létre a korrekciós jellegű, kiegészítő nonprofit közszolgáltatásokat; közjavak előállítása magánszférában az állami források kiegészítése és kiteljesítése, minőségjavítása céljából; állampolgári, fogyasztói, résztvevői és érintetti érdekartikuláció és érdekérvényesítés, jogvédelem kereteinek biztosítása; az öntevékenység, az önsegítés, a szolidaritás, az altruizmus emberi értékei kifejeződésének és gyakorlásának intézményesülése; a demokrácia, a részvétel politikai elvének kiteljesítése, gyakorlása. A nonprofit szervezet fogalmát a szakirodalom szintén több megközelítésben tárgyalja. A szervezeti megközelítés szerint a nonprofit szektort az alapítványok és egyesületek illetve a közhasznú társaságok, köztestületek és közalapítványok összessége alkotja. Győrffy (1995) old. Jogi megközelítésben [Sík (1995)] a nonprofit szektor a személyegyesülésekből (egyesületek), célvagyont működtető személyegyesülésekből (önkéntes kölcsönös biztosító pénztár), célvagyont működtető szervezetekből (alapítvány, közalapítvány), továbbá a közcélú vállalkozó nonprofit szervezetekből (közhasznú társaság) áll össze. Funkcionális megközelítésben azt mondhatjuk, hogy egyes meghatározható funkciókban a nonprofit szektor átfedésben működik az állammal (újraelosztás, humán szolgáltatás), bizonyos funkciókat pedig önállóan lát el (érdekartikuláció és érdekvédelem), továbbiakat viszont az üzleti szektorral vagy a háztartásokkal. és a 8

8 magánélet területeivel közösen (csoportos kielégítetlen szükségletek, önszabályozás). [Győrffy (1995)] Tudati, gondolati meghatározás lehet a közösségélményen, összetartozási tudaton, a más szektoroktól történő megkülönböztetésen alapuló definíció, amelynek lényegi eleme az a tudatos elhatárolódás, amely a nonprofit szektor szervezeteit az állami, az üzleti és a magán- (egyéni) szférától megkülönbözteti. [Sík (1995)] A működés belső sajátosságai, jellemzői alapján is körülírhatók a nonprofit szervezetek. E meghatározás szerint a nonprofit szervezetet az identitása, a stratégiája, az emberi tényezői, a kialakult szervezeti és tevékenységi struktúrák illetve szervezeti eljárások, a működtetés módja, az irányítás és vezetés technikái is megkülönböztetik a más típusú társadalmi-gazdasági szervezetcsoportoktól. [Bullain (1995)] A nemzetközi irodalomban a legelfogadottabb nonprofit szervezeti definíciót a Baltimore-i Jonh Hopkins Egyetem nemzetközi összehasonlító projektje dolgozta ki, amely létező statisztikai osztályozásokon alapuló egy tevékenységi és alanyi főcsoportokra rendszerezett meghatározás. E kutatás szerint a nonprofit szervezet ismérvei a következők [Győrffy (1995)]: intézményesültség (nem háztartás szintű szervezet); kormányzattól független szervezet (nem állami); gazdálkodása eredményét a szervezethez tartozók között fel nem osztó szervezet (nem gazdasági társaság); önszerveződésen és öntevékenységen alapuló szervezet (létrehozását nem törvény rendeli el, és nem is kényszer); közvetlen politikai hatalom megszerzését és gyakorlását célul nem kit űző szervezet (nem párt). Erre az öt ismérvre épül a Nonprofit Szervezetek Nemzetközi Osztályozása (ICNPO) is. Összefoglalva tehát, egy szervezet nonprofitnak tekinthető, ha: Formalizált, intézményesült, hivatalosan bejegyzett szervezet, amelynek saját szervezeti rendje és önkormányzata van; Független a kormánytól, tevékenysége és működése jogszabályok által szabályozott, az állami szervezetek felette a törvényességi felügyeletet gyakorolják, és nem a direkt irányítást; 9

9 A szervezet közérdekű, közhasznú, alkotmányos tevékenységre jön létre, célja a közjó szolgálata; Elsődlegesen nem gazdasági tevékenységre jön létre, de gazdálkodik, eredményt érhet el, azonban a keletkezett profitot nem osztja szét, azt a közhasznú tevékenység érdekében használja fel; A szervezet tevékenységében való közreműködés, vagy a szervezet támogatása önkéntességen és öntevékenységen alapul; Tevékenységéből kizárja a pártpolitikai és az egyházi hitéleti elemeket. A felsorolásból kitűnhet, hogy nem tekintjük nonprofit szervezetnek azokat a nem formalizált, társadalmilag egyébként hasznos tevékenységet végző civil szervezeteket, mint például a klubok, páholyok, asztaltársaságok stb. Felfogásunk szerint ugyancsak nem szerves részei a nonprofit szektornak a pártok, az érdekképviseleti szervezetek és az egyházak. A ma hatályos jogszabályok alapján Magyarországon a következő legjellemzőbb nonprofit szervezeteket sorolhatjuk fel: Társadalmi szervezet (Az egyesülési jogról szóló évi II. törvény ) Egyesület (Az egyesülési jogról szóló évi. II. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény - továbbiakban : Ptk ai) Alapítvány (Ptk. 74/A-74/F -ai) Közalapítvány (Ptk. 74/G -a) Köztestület (Ptk a) Közhasznú társaság (Ptk ai) Ha a nonprofitság előzőekben felsorolt jellemzőivel egybevetjük az egyes szervezeti formákat, kiderül, hogy leginkább a társadalmi szervezet (egyesület) és az alapítvány felel meg azoknak. Az évi CLVI. A közhasznú szervezetekről szóló törvény is ezen szervezeteknek teszi lehetővé, hogy közhasznúvá, illetve kiemelkedően közhasznúvá minősíttessék magukat. 10

10 A nonprofit szervezetek száma szervezeti forma szerint táblázat Szervezeti forma Alapítvány Közalapítvány Egyesület Köztestület Szakszervezet Szakmai, munkáltatói érdekképviselet Közhasznú társaság Nonprofit intézmény Összesen Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Nonprofit szervezetek Magyarországon (Budapest, 2006) A nonprofit szervezetek létrehozásának kardinális kérdése, hogy a közcélú tevékenység folytatását leginkább biztosító, a legmegfelelőbb szervezeti formát válasszák a szervezet alapítói. Ezt befolyásolja a végzett tevékenység jellege, a szolgáltatást igénybe vevők köre, az önkéntesek bevonásának lehetősége, a rendelkezésre álló anyagi erőforrás megléte, vagy hiánya, a létesítők jogi státusza, a választási lehetőség megléte vagy hiánya, és számos más körülmény. Az egyének és a közösségek leggyakrabban előforduló kérdése mégis nagyon leegyszerűsítve így hangzik: egyesület vagy alapítvány? A válasz ugyancsak leegyszerűsítve ez: ha a közhasznú tevékenység a tagok közvetlen közreműködése révén valósul meg, akkor egyesület; ha egy célvagyon e célra felkért szervezet működtetésével, akkor alapítvány. [www.civilinfo.hu, 2003] Egy nonprofit szervezet bejegyzésekor létrejön egy gazdálkodó szervezet, amelynek nemcsak működését, hanem gazdálkodását is átfogó (pl.: adótörvények) és speciális (pl.: beszámolási és könyvvezetési kötelezettség) jogszabályok szabályozzák Közhasznú szervezet Az évi CLVI. törvény szerint: Közhasznú tevékenység: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő - a szervezet létesítő okiratában szereplő - cél szerinti tevékenységek: 11

11 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, fogyasztóvédelem, rehabilitációs foglalkoztatás, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, euroatlanti integráció elősegítése, közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások; ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. [1997. évi CLVI. tv.] 2. (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett a) társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, b) alapítvány, 12

12 c) közalapítvány, d) közhasznú társaság, e) köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, f) sportági országos szakszövetség. (2) Közhasznú szervezetté minősíthető az (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott szervezet abban az esetben is, ha közhasznú szervezetté minősítését a reá irányadó szabályok szerinti nyilvántartásba vétel iránti kérelmével egyidejűleg kéri. [1997. évi CLVI. tv.] A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a szervezet létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy a szervezet: milyen közhasznú tevékenységet folytat, és - ha tagsággal rendelkezik - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Kiemelkedően közhasznú szervezet nyilvántartásba vételéhez a szervezet létesítő okiratának ezen felül tartalmaznia kell, hogy a szervezet közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. [1997. évi CLVI. tv.] Kiemelten közhasznúnak minősül az a szervezet, amely olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy törvényi felhatalmazás alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek, vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 13

13 A kiemelten közhasznú szervezet tevékenységének, valamint gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A közhasznú szervezetek közhasznú tevékenységük mellett vállalkozhatnak. A vállalkozás eredményét tagjaik között nem oszthatják fel, azt csak közhasznú tevékenységük céljára használhatják fel. A közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a számviteli beszámolót; a költségvetési támogatás felhasználását; a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Fontos, hogy a közhasznúsági jelentésből kitűnjön, hogy a közhasznú társaság, közhasznú feladatai ellátásával összefüggésben milyen közpénzeket használt fel. A kapott támogatások felhasználására vonatkozó elszámolás módjára nincs kötelező előírás, az egyaránt lehet szöveges, táblázatos vagy ezek kombinációja. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.[ évi CLVI. tv.] A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 5. -ának b) pontja szerint a kiemelkedően közhasznú szervezeteknek (például alapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság) a létesítő okirat szerinti tevékenységüket, illetve gazdálkodásuk fontosabb adatait a helyi vagy az országos sajtó útján kell nyilvánosságra hozniuk. A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 14. -ának (2) bekezdése szerint a 14

14 közhasznú szervezeteknek sajtó útján nyilvánosságra kell hozniuk az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét A nonprofit szervezetek bevételei Mind a közhasznú szervezetekről szóló törvény, mind a gazdálkodással foglalkozó kormányrendeletek alapvetően két nagy csoportra osztják a nonprofit szervezetek bevételeit: a közhasznú tevékenységhez kötődő, kedvezményezett bevételek; vállalkozási tevékenységből származó bevételek. Kedvezményezett bevételek 1. Alapítótól, támogatótól a közérdekű tevékenység folytatásához kapott adományok, felajánlások. (Az adótörvények január 1-től a gazdálkodó szervezetektől az adományozó részére is kedvezményezetten ismerik el a nem pénzbeli támogatást. Ez idő óta nevesített a "tartós adományozás" is.) 2. Az államháztartás alrendszereitől a közcélú tevékenység végzésére, vagy a szervezet működésének segítésére kapott támogatás. 3. Az CXXVI. tv., a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján kapott úgynevezett 1%-os felajánlás (ez január 1-től az CXXIX. törvény szerint 1+1%). E támogatást azon nonprofit szervezetek kaphatják, amelyek: közhasznú tevékenységet folytatnak; a rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt a bíróság legalább három évvel nyilvántartásba vett (a közalapítványoknál ez a kikötés nincs); létesítő okiratuk tartalmazza a politikai tevékenység tilalmát; nincs köztartozásuk, illetve a felajánlásokat az adóhatóság a köztartozások kiegyenlítésére fordíthatja; (Az 1%-os felajánlást a fenti feltételeknek megfelelő minden nonprofit szervezet megkaphatja, nemcsak azok, amelyek közhasznú minősítéssel rendelkeznek.) 4. Más (hazai és külföldi) közhasznú és nonprofit szervezetektől nyert pályázati támogatások. 15

15 5. A közhasznú és a cél szerinti tevékenység folytatásából származó ár- és díjbevételek, valamint költségtérítések. 6. Tagsággal rendelkező nonprofit szervezetek tagdíjbevételei. 7. Bankbetétek és értékpapírok kamatai (a közhasznú bevételnek az összbevételen belüli arányának mértékében). 8. Egyéb bevételek, pl.: a szervezetek céljait szolgáló eszközök, készletek és immateriális javak értékesítéséből származó árbevételek. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek 1. A nonprofit szervezetek tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok, tárgyi eszközök bérbeadásából, vagy a velük végzett szolgáltatásból származó bevételek. 2. Reklámtevékenység, amelyet szerződés alapján végez a nonprofit szervezet, s amely bevételt számlakibocsátás előz meg. Nem számít reklámnak, ha egy támogatásnak nem feltétele a támogató nyilvános népszerűsítése, vagy a köszönetnyilvánítás. 3. A cél szerinti tevékenységgel összhangban nem levő oktatások, vizsgáztatások, oktatást kiegészítő egyéb tevékenységek bevételei. 4. A táncos-zenés-szórakoztató rendezvények belépődíjai. 5. A szervezet által végzett minden olyan tevékenységből származó bevétel, amely nem közhasznú, illetve nem a nonprofit szervezet létesítő okiratában megfogalmazott célok megvalósítását szolgálja. [www.civilinfo.hu] 1.7. Az állam és a nonprofit szervezetek A nonprofit szférának mind a profitorientált üzleti világgal, mind pedig a kormánnyal együtt kell működnie. A Kormánnyal való együttműködést segíti A Magyar Országgyűlés Civil Irodája A fejlett demokráciákban, különösen Európában, mind hangsúlyosabb szerepet kap a civil szféra (civil szervezetek és a közvélemény) és a parlamentek közötti együttműködés. Alapkövetelménnyé vált, hogy a parlamentek működése átláthatóbb legyen, a törvényhozás munkája a társadalom legszélesebb rétegei számára folyamatosan nyomon követhetővé váljon, és ezzel egyidejűleg megteremtődjenek az Országgyűlés és a civil 16

16 szféra közötti információáramlás keretei. Az Országgyűlés Civil Irodája szeptember 23-án nyílt meg. Az Iroda működtetésének fő célja, hogy intézményesítse a civil szféra és az Országgyűlés közötti párbeszédet, információáramlást, kiemelten a törvényhozás és az európai uniós tagság terén, így hozzájárulva egy nyitott, átlátható és társadalom közeli parlament kialakításához. A Civil Iroda működésének alapelvei: Együttműködés: Az Iroda együttműködik civil szféra képviselőivel, a civil szférával kapcsolatban lévő magyarországi államigazgatási, illetve az európai uniós hazai intézményekkel. Kezdeményezés: A Civil Iroda kezdeményező szerepet tölt be a civil szférával történő intézményes kapcsolattartás kialakításában, az Országgyűlés és a civil szervezetek, valamint a közvélemény közötti információáramlás eszközeinek működtetésében. Partnerség és nyitottság: A Civil Iroda partnerséget ajánl minden olyan kezdeményezésnek, amely a civil szféra és az állam közötti együttműködést célozza. Az Iroda fórumot biztosít az eszmecserére és rendszeresíti az Országgyűlés és a civil szféra közötti párbeszédet. A Civil Iroda tevékenységei: Általános tájékoztató tevékenység Az állampolgároknak, a széles közvéleménynek szóló tevékenységek: ügyfélszolgálat: tájékoztatás az Országgyűlés munkájáról a hét négy munkanapján személyesen, ezen kívül munkaidőben telefonon, írásban és elektronikus formában, fiatalok tájékoztatása: az Országgyűlés Sziget Fesztiválon és hasonló ifjúsági rendezvényeken történő megjelenésének szervezése, közreműködés diákok számára szervezett parlamenti programok megvalósításában, egyéni beadványok feldolgozása, regisztrációs lehetőség biztosítása olyan szervezeteknek, akik rendszeres tájékoztatást kérnek a Civil Irodától, közvélemény-kutatások kezdeményezése a parlament megítéléséről. Kapcsolattartás civil szervezetekkel 17

17 Az állampolgárok, a közvélemény tájékoztatásán túl az Iroda számos kezdeményezése kifejezetten a civil szervezeteknek szól: szakmai konferenciák szervezése az Országházban civil szervezeteknek, a civil szervezetek számára kiemelt jelentőségű törvényjavaslatok véleményeztetése, civil szervezetek delegációinak fogadása az Országházban, részvétel és előadás civil szervezetek rendezvényein. Kapcsolattartás az Országgyűlésnél jegyzékbe vett országos érdek-képviseleti és társadalmi szervezetekkel Az Országgyűlés Házszabályának a szerint, az Országgyűlés főtitkára által jegyzékbe vett szervezetek számára az alábbiakat biztosítja az Iroda: a törvényalkotási program megküldése minden ülésszak kezdetén, a jegyzékben szereplő szervezetek körében végzett felmérésekkel e szervezetek parlamenti érdek-képviseleti tevékenységének vizsgálata, rendezvények megvalósítása a jegyzékbe vett szervezetek részvételével és velük együttműködésben, e szervezeteket tartalmazó adatbázis folyamatos frissítése. Kiemelt együttműködő partnerek Az Országgyűlésnél jegyzékbe vett országos érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek A Civil Irodánál regisztrált szervezetek A Civil Szolgáltató Központok A Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa és Kollégiumai A minisztériumok civil ügyekért felelős szervezeti egységei [OGY Civil Iroda honlapja] A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei Az erős civil társadalom a demokratikus társadalomszerveződés alapja és fokmérője. Fontos, hogy a civil szervezetek a közéleti gondolkodás közegébe vonják be az állampolgárokat, terepet adjanak a közvetlen, részvételi demokráciának. A kormány a társadalom előtt álló célok megvalósításában, a közjó szolgálatában tiszteletben tartva a kormányzati és helyi hatalom feletti civil ellenőrzést, az álami- 18

18 önkormányzati, a piaci és civil szervezetek közötti munkamegosztást és együttműködést. Megadja a segítséget ahhoz, hogy a szektor szolgáltatást végző szervezetei hatékonyan részt tudjanak venni a közfeladatok ellátásában. A nonprofit szervezetek száma összevont tevékenységi csoportok és területi egységek szerint, táblázat Tevékenység Társas nonprofit szervezet* Összesen Alapítvány Kultúra Vallás Sport Hobbi és szabadidős szervezet Oktatás Tudományos kutatás Egészségügy Szociális ellátás Polgárvédelem Környezetvédelem Településfejlesztés, lakásügy Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés Jogvédelem, érdekvédelem A bűnözés megelőzése Adományosztó alapítvány, egyesületi szövetség Nemzetközi kapcsolatok Szakmai, munkaadói és munkavállalói szervezet Politikai szervezet Összesen Forrás: Központi Statisztikai Hivatal: Nonprofit szervezetek Magyarországon (Budapest, 2006) A kormány tevékenyen részt kíván vállalni a civil szektor egyre hatékonyabb működésének biztosításában, az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtésében. A civil szféra tagoltságát, sokszínűségét elismerve, a szolgáltató, az adománygyűjtő és osztó karitatív, valamint az érdekképviseleti szervezetekkel és azok szövetségeseivel kívánja a kapcsolatait elmélyíteni. Ennek érdekében a következő kiemelt területeken kíván intézkedéseket hozni: a társadalmi részvétel eszközrendszerének fejlesztése, 19

19 a jogi környezet felülvizsgálata és szükség szerinti átalakítása, a civil szervezetek hatékony működésének elősegítése, az állami támogatások pályázóbarát elemeinek megteremtése, az állami és önkormányzati közfeladat-ellátásban a civil szervezetek részvételének elősegítése. A Kormány biztosítja azoknak az elektronikus csatornáknak a működtetését, karbantartását és fejlesztését, amelyek a gyors és tömeges információ-áramlást, interakciót teszik lehetővé. A területfejlesztés és a szociális igazgatás regionális folyamataiban törvény biztosítja a civil szervezetek döntési folyamatokban való részvételét. Az ehhez hasonló törvényi, intézményi, eljárási részvételi garanciák kiépítését más ágazatokban is meg kell kezdeni, és a már működő ilyen mechanizmusokból ki kell iktatni azokat a formális elemeket, amelyek gátolják a tényleges civil részvételt. A civil társadalommal kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységnek arra kell irányulnia, hogy a civil szervezetek időben és érdemben kapják meg a szükséges tájékoztatást a kormányzati döntéshozatali folyamatok állásáról, magukról a döntésekről, továbbá a döntés-végrehajtási szakaszokban történő civil részvétel lehetőségérő és gyakorlásuknak konkrét módjairól, technikájáról. A közhatalmi döntési folyamatokban elő kell segíteni a civil tapasztalatok és javaslatok intézményes megjelenítését szolgáló megoldások alkalmazását. Biztosítani kell a kormányzat valamennyi döntéshozatali szintjén az együttműködési mechanizmusok, fórumok és kommunikációs csatornák folyamatos működését. A kormányzat segíteni kívánja a közhatalmi döntéshozatal és a közigazgatás minden szintjén a civil együttműködések és civil érdekképviseletek megjelenését és működését. Ezek tevékenységét a kormányzati cselekvés megalapozottságát, valamint a kormányzás minőségi színvonalát biztosító fontos körülménynek, és nem a kormányzást akadályozó tényezőnek tekinti. A civil fórumok, kerekasztalok, tanácsok, együttműködések, érdekképviseletek körében a kormányzat nem jelöli ki semmilyen módon a civil partnereket, hanem a civil szektor érintett részének kiválasztásos, legitimációs folyamataira 20

20 bízza a civil képviselet kérdéseinek megoldását. A kormányzati struktúrákban intézményesült és civil részvétellel működő testületekben az állami fél által történő behívást, kinevezést, felkérést ahol annak feltételei adottak az érdekelt civil szervezetek által választott vagy delegált civil képviselettel kell felváltani. Elő kell segíteni az ágazaticivil kapcsolatok kiszélesítését, az ágazati civil együttműködési megállapodások létrejöttét. A Kormány a kormányzat civil szférával kapcsolatos stratégiájának és gyakorlati intézkedéseinek koordinációja érdekében civil koordinációs tárcaközi bizottságot (Szociális és Munkaügyi Minisztérium Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztálya) működtet. A minisztériumokban, kormányhivatalokban, központi hivatalokban a Kormány gondoskodik a civil kapcsolatokért felelős szervezeti egység kijelöléséről, ezáltal biztosítva az adott területhez kapcsolódóan a civil szférával történő együttműködést. A civil szervezetek működési hatékonyságának és informáltságának növelése, továbbá felkészültségének és naprakészségének biztosítása érdekében a kormány támogatja a civil szolgáltató központok hálózatának működését és fejlesztését, tevékenységük más szolgáltató hálózatokkal való harmonizációját. [A kormányzati civil kapcsolatok fejlesztésének irányelvei] A civil szolgáltató központok Szolgáltatások: 1. A civil szervezetek és a települési, megyei, kisebbségi önkormányzatok együttműködésének, a civil szervezetek közreműködésének a megyei és a helyi döntés-előkészítésben, döntéshozatalban segítése. Pl. rendszeres, intézményes egyeztető párbeszéd-fórumok, kerekasztalok létrehozásának ösztönzése; a közfeladatkihelyezés gyakorlatának szorgalmazása, elősegítése; az önkormányzati civil referensi státuszok kialakításának ösztönzése. 2. Folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása: a. jogi, közhasznúsági, b. pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben, c. pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan, valamint d. a számítógép-kezelés területén. 3. Minimum évi 4 képzéssorozat megvalósítása a megyék kisebb térségi egységeiben, a 21

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis

Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Bíró Endre Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon Szerkesztette Márkus Eszter Budapest, 2002 Nonprofit Szektor Analízis Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS AJKAY ADRIÁN Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2011 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN PROGRAM

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA

SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA SZAKDOLGOZAT REGENBACH ZSÓFIA Budapest, 2010 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskola Kar Kommunikáció és médiatudomány szak Levelező tagozat Pr és szóvivő szakirány BIZALOM, BIZALMATLANSÁG

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy

Köszönjük! Aktuális. 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok. Szervezetfejlesztés. Forrásszerzés, Pénzügy Aktuális Köszönjük! Hôs 1% 2007. évi Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázatok 3. oldal 4. oldal Szervezetfejlesztés Céges fogalomtár 6. oldal Forrásszerzés, Pénzügy Átalakuló 1%-os törvény

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. NAPPALI tagozat. PUBLIC RELATIONS szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI tagozat PUBLIC RELATIONS szakirány PR AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A MAGYARORSZÁGON JELENLÉVŐ NAGYVÁLLALATOK CSR TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON

ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON ADOMÁNYOZÁS, ÖNKÉNTESSÉG, TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON Arapovics Mária Kulcsfogalmak: lakossági adományozás, önkéntesség, vállalati társadalmi felelősségvállalás, CSR Az adományozás a támogatási

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN

CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN CIVIL SZERVEZETEK ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉSI, ÉRDEKKÉPVISELETI SZEREPBEN A civil szféra érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységének vizsgálata belső és külső kapcsolatrendszerük tükrében A civil szféra

Részletesebben

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018)

VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) VAJDASÁGI MAGYAR CIVIL STRATÉGIA (2012 2018) Szabadka, 2012.április 1 Készítette a Regionális Tudományi Társaság a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Civil Szövetség megbízásából, a Bethlen Gábor

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben