MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest"

Átírás

1 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére évi támogatásra. 1. A Magyar Tűzoltó Szövetség a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben, a fejezet kezelésű előirányzatok között biztosított támogatás terhére pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatására, technikai ellátottságának javítására. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 114,2 millió, amely az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatására (bér és bérjellegű költségek kivételével), tűzoltó gépjárművek vásárlására, felújítására, és tűzoltó egyesületek szertár, laktanya, bővítésére, felújítására használható fel. A keretösszeg felhasználásánál a hagyományőrző, az ifjúsági utánpótlást biztosító, valamint a köztestületi önkéntes tűzoltóságok székhelyén működő önkéntes tűzoltó egyesületek között maimálisan 14,2 millió kerül elosztásra 3. A pályázatra az alábbi önkéntes tűzoltó egyesületek nyújthatják be papíralapú pályázatukat: amelyeket a bíróság január 1. előtt nyilvántartásba vett és tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá alapszabályuk szerint tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végeznek, és rendelkeznek önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával, továbbá az előző évi (korábbi legutolsó) pályázaton nyert támogatással elszámoltak. Nem nyújthatnak be pályázatot azok szervezetek: amelyek a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül nevesítve részesülnek működési támogatásban (köztestületi, önkéntes tűzoltóságok), amelyek alapszabályukban rögzítetteknek megfelelően politikai tevékenységet folytatnak, amelyek megszüntetés alatt állnak, vagy ellenük ilyen eljárás van folyamatban. 4. A pályázatokat az illetékes megyei, budapesti tűzoltó szövetségen keresztül, annak részletes véleményével, indokolásával, rangsorolásával, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság véleményével ellátva - a Magyar Tűzoltó Szövetséghez (továbbiakban: MTSZ. ) Budapest, Kerepesi út kell benyújtani. A pályázatok megyei tűzoltó szövetséghez való beérkezésének határideje: június óráig A megyei szövetségek a pályázatokat június 30-ig küldik meg a MTSZ elnökségi irodájának. Az MTSZ elnöksége a bíráló bizottság összesített javaslatát legkésőbb július 15-ig juttatja el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. A határidő számításnál a postára adás (postai bélyegző dátuma!), személyes benyújtás esetén a meghatározott határnap 24. órája. 5. Pályázat kizárólag a pályázatkiíró által kiadott pályázati adatlapokon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban és a pályázati adatlapon közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 1

2 A pályázat mellékleteként be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat: a létesítő okiratnak (alapszabálynak) az egyesület képviselője által hitelesített másolatát 60 napnál nem régebbi bírósági igazolást a tűzoltó egyesület bejegyzéséről, a banki aláírási címpéldány- egyesületi elnök által hitelesített másolata, az azonnali beszedésre vonatkozó banki felhatalmazó levelet, a működési és technikai eszközfejlesztési támogatási pályázathoz az önkormányzat tárgyévi pénzügyi támogatására vonatkozó nyilatkozatot, gépjárműjavítás, felújítás esetén a jármű forgalmi engedélyének egyszerű másolatát, más tulajdonában álló, de az egyesület által használt jármű esetében a használatba adást igazoló megállapodásnak vagy nyilatkozatnak a szervezet által hitelesített másolatát, valamint a javítást, felújítást végző részletes árajánlatát, - az önrész meglétének igazolását, szertárépítés, felújítás, korszerűsítés esetén a munka részletes leírása és erre vonatkozó kivitelezői árajánlatot, a tulajdonjogot igazoló dokumentum szervezet képviselője által hitelesített másolatát, más tulajdonában álló, de az egyesület által használt épület esetén a használatba adást és használati jogot igazoló dokumentum szervezet képviselője által hitelesített másolatát, - az önrész meglétének igazolását, az APEH igazolása a köztartozás mentességről. A pályázati felhívás és a pályázati adatlapok a megyei és fővárosi tűzoltó szövetségnél igényelhetők, illetve az MTSZ honlapjáról tölthetők le. 6. Hiánypótlási lehetőség a megyei és fővárosi tűzoltó szövetségekhez beküldött pályázatok esetében a pályázatok Magyar Tűzoltó Szövetséghez történő megküldéséig áll fenn. A Magyar Tűzoltó Szövetséghez beérkezett pályázatok esetében további hiánypótlásra nincs mód. 7. A pályázati támogatás maimum mértéke: A tűzoltó egyesületek működési támogatása és technikai eszközfejlesztési támogatása az önkormányzat által vállalt tárgyévi támogatással, vagy a saját erővel megegyező, de legfeljebb annak kétszerese. A pályázati támogatás mértéke tűzoltó gépjárművásárlás, felújítás, javítás esetén a kivitelezési (vásárlási) árajánlatban rögzített ár 70 %-a, de maimum egymillió forint, amelynél a támogatás mértéke hátrányos, illetve fokozottan hátrányos helyzet esetén 5, illetve 10 százalékkal növekedhet. Szertár (laktanya) felújítás, korszerűsítés, építés esetén a pályázati támogatás mértéke a kivitelezési árajánlatban rögzített bruttó ár 50 %-a, de maimum egymillió forint lehet, amelynél a támogatás mértéke hátrányos, illetve fokozottan hátrányos helyzet esetén 5, illetve 10 százalékkal növekedhet. 8. Pályázatok elbírálásának rendje: A pályázatok elbírálását az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató által kijelölt, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa által megválasztott közös bíráló bizottság végzi. Az elbírálásnál -a bíráló bizottság- az ország mentő-tűzvédelmi lefedettségének javítása érdekében, a megyék közötti arányos elosztás elvének érvényesítésével és a beérkezett pályázatok számának, a megye lakossága és területének nagysága, valamint a megyei szövetség rangsorolása és javaslata alapján hozza meg döntését. Érvénytelen a pályázat és hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázatot határidőn túl adták postára, vagy nyújtották be a megyei, fővárosi tűzoltó szövetségeknél, illetve nem a pályázati kiírásban meghatározott úton nyújtották be. Érvénytelen az a pályázat is, amelyet nem a pályázatkiíró által kiadott pályázati adatlapokon nyújtottak be, amelyek nem rendelkeznek az előírt mellékletekkel, dokumentumokkal, a pályázati adatlap nincs teljesen vagy megfelelően-, illetve olvashatóan kitöltve, a pályázat nincs aláírva, illetve a csatolt dokumentumok hitelesítéssel nem rendelkeznek. 2

3 9. Kizárásra kerül az a pályázat, amelyet olyan pályázó nyújtott be, amelyet a bíróság január 1. után vett nyilvántartásba, nem rendelkezik adószámmal, vagy önálló bankszámlával, a szükséges dokumentumokat nem mellékelte, illetve amely pályázó az előző évi (vagy legutolsó) pályázata támogatásával nem számolt el. Nem részesülhet támogatásban az az önkéntes tűzoltó egyesület: amely a pályázatában megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltat, a korábbi pályázati támogatást részben vagy egészben a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérően használta fel, vagy határidőre nem számolt el, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van. 10. A bíráló bizottság jóváhagyó döntéséről az OKF képviselője, a Magyar Tűzoltó Szövetségen, illetve a megyei szövetségeken keresztül értesíti a pályázókat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül. A döntés meghozatalával egyidejűleg a jóváhagyott döntéseket közzéteszi a szövetség honlapján. Elutasító vagy kizáró bíráló bizottsági döntés esetén az MTSZ 15 napon belül közvetlenül értesíti a pályázót a kizárás vagy elutasítás indokának meghatározásával. Az elutasítás vagy kizárás ellen fellebbezésnek nincs helye. 11. A jóváhagyott támogatásokat követően a pályázatban rögzített adatok alapján az OKF képviselője köt szerződést a kedvezményezettekkel. A szerződéshez csatolt levél rögzíti a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges határidőket. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatott hibájából a szerződéskötésre annak kezdeményezésétől számított 60 napon belül nem kerül sor. Az OKF képviselője elektronikus úton megküldi a kedvezményezettnek, illetve a fővárosi, megyei tűzoltó szövetségnek ügyintézésre a támogatási szerződést. A mindkét fél által aláírt szerződés megküldésre kerül a kedvezményezettnek, illetve 1 példánya az OKF-en kerül irattározásra. Az MTSZ, illetve a megyei, fővárosi tűzoltó szövetségek elektronikus, összesített kimutatást kapnak a kedvezményezettekről és a támogatási összegekről. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 12. A támogatás folyósítására egy összegben utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül sor. A támogatási szerződések alapján az OKF Gazdasági Főigazgatójának intézkedéseit figyelembe véve a támogatás utalására az OKF Közgazdasági Főosztálya intézkedik. 13. A pályázó a támogatás összegével legkésőbb január 31-ig köteles elszámolni a megyei tűzoltó szövetségeken keresztül az OKF felé. A támogatottnak a pályázati kiírás mellékletét képező elszámolási nyomtatványon és a számlák, bizonylatok másolatainak csatolásával kell elszámolnia a támogatás összegével. A szövetség pályázatelbíráló bizottsága a beérkezett elszámolásokat a pályázatok és szerződések figyelembe vételével ellenőrzi és javaslatot tesz annak elfogadására. Budapest, május 15. Dr. Bende Péter tű. vezérőrnagy sk. a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 3

4 1. számú melléklet a pályázat kiíráshoz A pályázható és elszámolható költségek, kiadások felsorolása. Működési és eszközfejlesztési költségként figyelembe vehető kiadások, ráfordítások közül a működési kiadásként pályázhatóak kizárólag a dőlt betűvel szedett költségnemek: Működési kiadások Adminisztrációs kiadások Irodaszerek, kis értékű irodatechnikai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök, hang- és képrögzítő eszközök, szoftverek, Székhely, működési hely fenntartása Ingatlan bérleti- használati díj, karbantartási költségek, épületgépészeti felülvizsgálati költségek, közműdíjak (víz, gáz, csatorna, táv-hő, szemétszállítás) Kommunikációs költségek Telefon költség, rádióműködtetés költségei, szaklapok, folyóiratok, jogtár előfizetés, TV kábel-szolgáltatás, internetelőfizetés, honlap működtetés, hírlap, újság előfizetés, szakkönyvek költségei. Munkabiztonsági kiadások Egyéb költségek Tűzoltó gépjármű felújítás, vásárlás Technikai eszközfejlesztés Tűzoltó járművek műszaki vizsgáztatási, zöld kártya költségei, tűzoltó gépjárművek üzemanyag költsége. Szervezet üléseinek, továbbképzésnek, kapcsolattartásnak, szervezeti tagsági díjaknak költségei, szállásdíjak, kiküldetési és utazási, szállítási költségek. Technikai fejlesztési költségek Tűzoltó gépjármű más járműtechnikai eszköz részleges vagy teljes felújítása beleértve a motorikus, a futómű, a felépítmény és alváz, a tűzoltótechnika felújítását is. E körbe tartoznak a tűzoltást és műszaki mentést szolgáló engedélyezett tűzoltó eszközök, berendezések, gépek, anyagok beszerzése. A híradástechnikai eszközök beszerzése (telefon) A tűzoltó személyvédő és mentőfelszerelések, eszközök beszerzése. Tűzoltó egyen- vagy formaruházat beszerzése. Tűzoltó szertár építés, felújítás, korszerűsítés költségek A felújítás-korszerűsítés körébe tartozik a tetőszerkezet és héjazat Tűzoltó szertár felújítás, javítása, cseréje, a födém javítása vagy cseréje, vakolatjavítás, korszerűsítés utólagos hőszigetelés, nyílászárók javítása, cseréje, padozatjavítás, csere, gépészeti berendezések cseréje, felújítása, továbbá pl. fűtés létesítése, stb. Szertárbővítés A bővítés körébe tartozik az olyan változtatás, amely a szertárépület alapterületének növekedésével jár (pl. helyiség létesítés, tetőtér beépítés, stb.). Szertárépítés Az építés körébe tartozik egy új épület építése. 4

5 2. számú melléklet Pályázati adatlap.. ÉVI PÁLYÁZATI ADTALAP AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATÁHOZ Kérjük az adatlapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel, vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Pályázó címe: (csak abban az esetben kell megadni, ha nem azonos az előbbi címmel) Település: Utca, házszám: Irányítószám: Pályázó levelezési címe: Település: Utca, házszám: Irányítószám: 2. A PÁLYÁZÓ LEGFONTOSABB ADATAI Szervezet képviselőjének neve, címe, telefonszáma: Pályázatért felelős személy neve, címe, telefonszáma (ha nem azonos a képviselővel: A bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma: Közhasznúsági fokozata és közhasznúsági bírósági bejegyzés száma: Szervezet telefonszáma (i): Honlap címe: Szervezet adószáma: Szervezet bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet megnevezése: 5

6 3. PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI ÉS TEVÉKENYSÉG ADATAI Alapszabályban rögzítetten vállalt és végzett feladatok: tűzoltás műszaki mentés közreműködés katasztrófa egyéb kárelhárítás elhárításban közreműködés önkormányzat ifjúsági tűzoltó egység helyi környezettűzvédelmi feladatellátásában működtetése védelem segítése (Azokat a tevékenységeket kell megjelölni, amelyeket az egyesület alapszabály szerint ellát) Tűzoltási-, műszaki mentési kárelhárítási tevékenység, közreműködés előző 3 évi esetszámai: év átlaga Tűzesethez Műszaki mentéshez Téves jelzés / vak lárma Gyakorlat Összesen A pályázó egyesület létszámadatai (fő) Taglétszáma: Tűzoltást, mentést végző létszám: Ifjúsági létszám: tűzoltó Pártoló taglétszám: A tűzoltást végzők tűzoltói képesítése (fő) Parancsnoki tanfolyamot, vagy 6 hetes tűzoltó magasabb tűzvédelmi képesítés tanfolyamot végzett 40 órás tanfolyamot végzett 608 órás tanfolyamot végzett A tűzoltó egyesület által védett települések száma: A védett települések lakosságszáma (összesen): 4. ELŐZŐ PÁLYÁZAT ADATAI (előző évi, vagy az ezt megelőző utolsó pályázat adatai) Pályázat tárgya Megítélt támogatási összeg Elszámolás végrehajtva, elfogadva Működési támogatás Szertár építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás Technikai eszközfejlesztés 6

7 5. EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI (tárgyév terv és előző év tény) Tárgyév Tervezett bevétel Tervezett bevételből: Önkormányzati támogatás Más pályázatból tervezett bevétel Tagdíj és pártoló tagdíj tervezett bevétele Szolgáltatás tervezett bevétele E pályázatból tervezett bevétel Egyéb tervezett bevétel Előző naptári év Tényleges bevétel Tényleges bevételből: Önkormányzati támogatás Más pályázatból bevétel Tagdíj és pártoló ragdíj bevétel Szolgáltatás bevétele E pályázatkiírótól nyert támogatás összege Egyéb bevétel 6. PÁLYÁZATI TÁRGYKÖR, LEÍRÁS ÉS PÁLYÁZATI ÖSSZEG 6.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása pályázott összeg Adminisztrációs költségek Irodaszer és kis értékű irodatechnikai eszközök (tízezer forint alatti) Számítástechnikai eszközök és tartozékai, szoftverek Iratanyagok, könyvek, nyomtatványok, prospektusok szóróanyagok, Hang és képrögzítő eszközök, azok tartozékai, anyagai, hordozói Székhely, működési hely fenntartása Bérleti, használati díj Karbantartási, takarítási költségek Épületgépészeti felülvizsgálatok költségei Közműdíjak Kommunikációs költségek Telefonköltség, rádióműködtetés költsége TV, kábel vagy műholdas szolgáltatás, internet, honlap, Hírlap, szaklap, jogtár más szakanyag előfizetés, vásárlás költsége Munkabiztonsági kiadások Orvosi vizsgálatok költségei Tűzoltó eszközök munkabiztonsági felülvizsgálati költsége Egyéb munkabiztonsági kiadás Egyéb költségek Tűzoltó járművek vizsga és zöldkártya díja Tűzoltó járművek más motorikus eszközök üzemanyag költsége Kiküldetési, utazási, szállás és étkezési díjak Szervezet üléseinek, rendezvényeinek költségei, szervezeti tagdíj 6.1. ÖSSZESEN 7

8 6.2. TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása Tűzoltó gépjármű felújítás, vásárlás Jármű részleges felújítása (felújítási leírás és árajánlat csatolandó!) Új vagy használt tűzoltó jármű vásárlás (árajánlat csatolandó!) Rövid indokolás, leírás: pályázott összeg Jármű műszaki vizsgára történő felkészítő javítása (leírás és árajánlat csatolandó) Tűzoltó technikai eszköz és védőfelszerelés beszerzés Technikai eszköz beszerzés eszköz megnevezés és mennyisége: Tűzoltó védőfelszerelés, védőruházat, eszköz megnevezése, mennyisége Tűzoltó egyen- vagy formaruházat, kiegészítő megnevezése, mennyisége 6.2. ÖSSZESEN 6.3. TŰZOLTÓ SZERTÁR ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZAT Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása Pályázott összeg Tűzoltó szertár felújítás, korszerűsítés Rövid indokolás: Felújítás megnevezése, rövid leírása Korszerűsítés megnevezése, rövid leírása Tűzoltó szertár bővítés Bővítés megnevezése, rövid leírása 8

9 Szertárépítés 6.3. ÖSSZESEN 6.4. TŰZOLTÓ SZERTÁR ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉSI ÖNRÉSZ Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása Önrész összege Tűzoltó szertár felújítás, korszerűsítés Rövid indokolás: Felújítás megnevezése, rövid leírása Korszerűsítés megnevezése, rövid leírása Tűzoltó szertár bővítés Rövid indokolás: Bővítés megnevezése, rövid leírása Szertárépítés 6.4. ÖSSZESEN Pályázott mindösszesen: A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI ÉS A PÁLYÁZAT HITELESÍTÉSE 7.1. Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok és csatolt dokumentációk teljes körűek, valósak és hitelesek. A pályázatban nem közöltünk valótlan adatot Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lejárt határidejű támogatásokra vonatkozó kötelezettségeket teljesítettem Kijelentem, hogy szervezetünk működési támogatásban a tárgyévi költségvetési törvény alapján az állami költségvetésből közvetlenül és nevesítve nem részesül Kijelentem, hogy szervezetünknek köztartozása nincs. Hozzájárulok, hogy a pályázat elbíráló e nyilatkozat igazolásának valóságtartalmát kérje Kijelentem, hogy szervezetünk politikai tevékenységet nem folytat. Tudomásul veszem, hogy a támogatások mértékét a pályázatkezelő nyilvánosságra hozza, a 7.6. pályázattal összefüggésben adatainkat kezeli, elfogadom a pályázati támogatás felhasználásának ellenőrzését. 9

10 8. PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK csatolva 1. a létesítő okiratnak (alapszabálynak) az egyesület képviselője által hitelesített másolata 2. Székhely szerinti bíróság által a pályázó szervezet hatályos adatairól kiállított 60 napnál nem régebbi kivonat egy eredeti példánya 3. Pályázó szervezet képviselője aláírási címpéldányának eredeti vagy banki aláírási kartonja másolatának számlavezető bank által hitelesített egy eredeti példánya 4. Tűzoltó gépjármű felújítás esetén a jármű tulajdonjogát igazoló dokumentum (pl. forgalmi engedély) másolata a szervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. Amennyiben a jármű más tulajdonában van - pl. önkormányzat az egyesület használatába adást igazoló átadási dokumentum másolati példánya a szervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. 5. Tűzoltó gépjármű felújítás esetében a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a felújításhoz. A jármű javítására, átalakítására vonatkozó leírás és részletes árajánlat Szertár felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az ingatlan tulajdon jogát igazoló 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat. Más tulajdonában pl. önkormányzat álló ingatlan esetén a használatba adást igazoló átadási, használati dokumentum másolati példánya a szervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. Szertár felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez. A szertár felújítás. korszerűsítés, bővítési munka leírását és részletes árajánlatát. 8. Építési engedélyhez kötött szertár felújítási, korszerűsítési, bővítési munka esetén a hatályos építési engedély egy egyszerű másolati példányát vagy a hatóság elvi építési engedélyét. 9 APEH igazolása a köztartozás mentességről 10. Az önrészről szóló nyilatkozatokat év hó. nap pályázó szervezet képviselőjének aláírása ph. 10

11 3. számú melléklet Pályázat elszámolás formai és alaki követelményei: Pályázati elszámolási adatlap MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK sorszám Pályázott tétel (pályázatnak Pályázati tételszám és megvalósulásnak megfelelő) 1. (pl. fénymásolópapír) (pl ) Bizonylat megnevezése és száma Megítélt támogatási összeg Ténylegesen felhasznált összeg Megítélt támogatási összeg összesen Ténylegesen felhasznált összeg összesen TECHNIKAI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK sorszám Pályázott tétel (pályázatnak Pályázati tételszám és megvalósulásnak megfelelő) Technikai eszközfejlesztés (pl ) Bizonylat megnevezése száma és Megítélt támogatási összeg Ténylegesen felhasznált összeg 11

12 Tűzoltó gépjármű felújítás, vásárlás Megítélt támogatási összeg összesen Ténylegesen felhasznált összeg összesen SZERTÁR FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS, KORSZERŰSÍTÉS, ÉPÍTÉS sorszám Pályázott tétel (pályázatnak Pályázati tételszám Bizonylat megnevezése és megvalósulásnak és száma megfelelő) Szertár felújítás, korszerűsítés Megítélt támogatási összeg Ténylegesen felhasznált összeg Szertárbővítés Szertárépítés Megítélt támogatási összeg összesen Ténylegesen felhasznált összeg összesen Mindösszesen pályázott összeg Mindösszesen felhasznált összeg A pályázó a fő pályázati tételeken belül a pályázati összegekhez képest külön engedély nélkül 20 %-kal eltérhet. (pl. orvosi vizsgálatok díjára nyert pályázati összeg , ténylegesen felhasznált , ugyanakkor az üzemanyagköltségre nyert pályázati összeggel szemben tal elszámolhat). Az adatlaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített fénymásolatát (számla, kiadási bizonylat, átutalási bizonylat és bankszámla kivonat). Az eredeti bizonylatra rá kell vezetni az alábbi szöveget is:.számú 200 MTSZ pályázatra felhasználva!.... szervezet vezetőjének szignója 12

13 A fénymásolt bizonylatokat az alábbiak szerint kell hitelesíteni: A másolat az eredetivel megegyező! 200 év.hó..nap... szervezet vezetőjének aláírása és szervezet bélyegzőlenyomata Az elszámolási bizonylaton (másolaton) fel kell tüntetni az elszámolási adatlap sorszámát. Kitöltési útmutató: Az elszámolási adatlapon a sorszámot emelkedő számokkal kell jelölni, a sorszámot a csatolt elszámolási bizonylaton is fel kell tüntetni. A pályázott tétel rovatban a pályázati adatlapon szereplő és megítélt támogatásnak megfelelő megnevezést kell alkalmazni. A bizonylat megnevezésénél konkrétan meg kell határozni a bizonylatot (pl. számla, kiadási bizonylat, bankszámla kivonat, stb.) és rögzíteni kell a bizonylat számát is. Elszámolni csak a pályázaton megítélt összeggel kell. A ténylegesen felhasznált összegnek meg kell egyeznie a pályázaton megítélt összeggel. 13

1. számú melléklet. A pályázati kiírás témakörei. 1. Működési kiadások

1. számú melléklet. A pályázati kiírás témakörei. 1. Működési kiadások A pályázati kiírás témakörei számú melléklet Működési kiadások Székhely, működési hely fenntartásával kapcsolatos közműdíjak (víz, gáz, csatorna, táv-hő, szemétszállítás, villany stb.) Munkabiztonsági

Részletesebben

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére 2009. évi támogatásra 1. Az Önkormányzati Minisztérium részére, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatának tapasztalatai. Kóbor Csaba tű. alez. Tűzoltósági Főfelügyelő

Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatának tapasztalatai. Kóbor Csaba tű. alez. Tűzoltósági Főfelügyelő Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázatának tapasztalatai Kóbor Csaba tű. alez. Tűzoltósági Főfelügyelő Pályázat keretei Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény ÖTE és

Részletesebben

1. A pályázó civil szervezet adatai

1. A pályázó civil szervezet adatai PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. A pályázat sorszáma (az Önkormányzat tölti ki): 1. A pályázó civil szervezet adatai A szervezet megnevezése: A szervezet bírósági bejegyzésének száma: A szervezet nyilvántartási száma:

Részletesebben

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m

Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség. Budapest, 2013. május m Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tájékoztató az önkéntes ntes tűzoltt zoltó egyesületek támogatásáról, 2013. évi pályp lyázatáról ÖTE II. Országos Szakmai Nap Budapest,

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

Kivonat. Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből Isaszeg Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kivonat Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 08. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből 184/2013.

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Civil szakmai programok megvalósítása 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016

2016. évi pályázati adatlap. Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 2016. évi pályázati adatlap Füzesabony Városban működő civil szervezetek támogatására, Füzesabonyért 2016 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1.1. A pályázó szervezet teljes neve: 1.2. A pályázó szervezet rövidített neve

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához

Pályázati útmutató. Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához Pályázati útmutató Kozármisleny Város Képviselő-testülete A helyi építészeti értékek védelméről című pályázatához A Kozármisleny Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: testület) a 11/2004. (IV.07.)

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: A Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 1/2010. (II.15.) Rendelete keretében támogatott a munkahely megtartása című pályázati felhíváshoz. A pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. Általános információk: A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Bogács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2012. (II.16.) számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (II.16.) számú rendelete A HELYI

Részletesebben

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1.

2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Beadási határidő: 2015. október 1. Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2015/2017 tanévre

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2014. évi támogatására CIV-14 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról {(é{;. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

MŰVELŐDÉSI, KÖZOKTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG Cegléd Város Önkormányzatának Művelődési, Közoktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága pályázatot hirdet 2011. évi Sport keretből elnyerhető, ceglédi székhelyű sportegyesületek működési támogatására A felosztható

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016

Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Füzesabonyért 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016. évben: 600.000,- A pályázat

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2015.(III.25) önkormányzati határozata a 2015. évi lakossági internet-hozzáférés és használat támogatása pályázat kiírásáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma:

PÁLYÁZATI ADATLAP. A pályázó neve: A pályázat címe: Algyői Polgármesteri Hivatal tölti ki! A pályázat azonosító száma: A pályázat beérkezési dátuma: PÁLYÁZATI ADATLAP Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) Önkormányzati Rendelete keretében támogatott új munkahelyek létrehozása című pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig

Pályázatok benyújtása: Pályázni a pályáztató által kibocsátott adatlapon július 01. napjáig Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) Civil szakmai programok megvalósítása 2016 A támogatásra fordítható pénzkeret 2016.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése

Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése ..napirendi pont Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZABÁLYZATA A KISVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSÁRÓL Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni! 3. számú melléklet Pályázati útmutató (segédlet a pályázat benyújtásához, információk az elszámolásra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban) 2014. év Kérjük, az alábbiakat figyelmesen szíveskedjék elolvasni!

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról Előterjesztés 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dorog Város Önkormányzata Bérlakás Felújítási Alapból történő támogatásról 1. PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS HÁTTERE 1.1 Pályázat célja A pályázat alapvető célja

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m

igazgató-helyettesi Szervezet Budapest, 2013. május m Gazdasági FőigazgatF igazgató-helyettesi Szervezet Költségvetési FőosztF osztály Tájékoztató a 2013. évi pályp lyázat elszámol molásáról Budapest, 2013. május m 25. Pintér r SándorS tű.. főhadnagyf Az

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete: PÁLYÁZATI ADATLAP Baracs Község Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2015. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY Pályázat társadalmi szervezetek támogatására Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 166/2016. (X.27.) sz. határozata alapján pályázatot hirdet társadalmi szervezetek támogatására.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által kiírt közművelődési tevékenységek támogatásához P Á L Y Á Z A T I és P Á L Y Á Z A T I A D A T L A

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. megnevezése:.. címe (irányító száma):. telefon/fax száma:... postacíme: adószáma: társadalombiztosítási törzsszáma:... Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága PÁLYÁZATI ADATLAP a helyi foglalkoztatottság növekedésének elősegítését, valamint a meglévő foglalkoztatotti létszám megtartását, ezáltal

Részletesebben

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI!

MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET RÉSZÉRE KÖTELEZŐ A KITÖLTÉS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS. MINDEN PONTOT KÖTELEZŐ KITÖLTENI! Kitöltési útmutató Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóság Bajnokságaira való nevezés feltételeinek teljesítéséhez (Hivatkozási szám a versenykiírásban szereplővel azonos) MINDEN, A BAJNOKSÁGRA NEVEZNI KÍVÁNÓ SPORTSZERVEZET

Részletesebben

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14

Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram ZBR-NY/14 A cél, pályázók köre, forrás - Támogatás nyújtása az energiatakarékosság fokozását üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését Pályázók köre: magánszemélyek,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Pénzügyi és szakmai elszámolás Pénzügyi és szakmai elszámolás 1 Szakmai beszámoló Célja: a pályázatban vállalt feladatok végrehajtásának szöveges bemutatása Része: a) elektronikus szakmai adatlap (EPER), b) kötelezően előírt, vagy a

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában előírtaknak megfelelően a mellékelt nyilatkozat beszerzéséről gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény hatálya alá tartozik,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Pályázó megnevezése:.. Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos): E-mail: Honlap cím:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. Pályázó megnevezése:.. Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos): E-mail: Honlap cím:... PÁLYÁZATI ADATLAP PÁLYÁZATI ADATLAP SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. a) (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-49 /2015 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. január 28-i ülésére

Részletesebben