MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest"

Átírás

1 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére évi támogatásra. 1. A Magyar Tűzoltó Szövetség a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben, a fejezet kezelésű előirányzatok között biztosított támogatás terhére pályázatot ír ki az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatására, technikai ellátottságának javítására. 2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke: 114,2 millió, amely az önkéntes tűzoltó egyesületek működésének támogatására (bér és bérjellegű költségek kivételével), tűzoltó gépjárművek vásárlására, felújítására, és tűzoltó egyesületek szertár, laktanya, bővítésére, felújítására használható fel. A keretösszeg felhasználásánál a hagyományőrző, az ifjúsági utánpótlást biztosító, valamint a köztestületi önkéntes tűzoltóságok székhelyén működő önkéntes tűzoltó egyesületek között maimálisan 14,2 millió kerül elosztásra 3. A pályázatra az alábbi önkéntes tűzoltó egyesületek nyújthatják be papíralapú pályázatukat: amelyeket a bíróság január 1. előtt nyilvántartásba vett és tevékenységüket ténylegesen folytatják, továbbá alapszabályuk szerint tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végeznek, és rendelkeznek önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával, továbbá az előző évi (korábbi legutolsó) pályázaton nyert támogatással elszámoltak. Nem nyújthatnak be pályázatot azok szervezetek: amelyek a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül nevesítve részesülnek működési támogatásban (köztestületi, önkéntes tűzoltóságok), amelyek alapszabályukban rögzítetteknek megfelelően politikai tevékenységet folytatnak, amelyek megszüntetés alatt állnak, vagy ellenük ilyen eljárás van folyamatban. 4. A pályázatokat az illetékes megyei, budapesti tűzoltó szövetségen keresztül, annak részletes véleményével, indokolásával, rangsorolásával, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság véleményével ellátva - a Magyar Tűzoltó Szövetséghez (továbbiakban: MTSZ. ) Budapest, Kerepesi út kell benyújtani. A pályázatok megyei tűzoltó szövetséghez való beérkezésének határideje: június óráig A megyei szövetségek a pályázatokat június 30-ig küldik meg a MTSZ elnökségi irodájának. Az MTSZ elnöksége a bíráló bizottság összesített javaslatát legkésőbb július 15-ig juttatja el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. A határidő számításnál a postára adás (postai bélyegző dátuma!), személyes benyújtás esetén a meghatározott határnap 24. órája. 5. Pályázat kizárólag a pályázatkiíró által kiadott pályázati adatlapokon nyújtható be. Az adatlap sem tartalmában, sem formájában nem változtatható. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban és a pályázati adatlapon közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. 1

2 A pályázat mellékleteként be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat: a létesítő okiratnak (alapszabálynak) az egyesület képviselője által hitelesített másolatát 60 napnál nem régebbi bírósági igazolást a tűzoltó egyesület bejegyzéséről, a banki aláírási címpéldány- egyesületi elnök által hitelesített másolata, az azonnali beszedésre vonatkozó banki felhatalmazó levelet, a működési és technikai eszközfejlesztési támogatási pályázathoz az önkormányzat tárgyévi pénzügyi támogatására vonatkozó nyilatkozatot, gépjárműjavítás, felújítás esetén a jármű forgalmi engedélyének egyszerű másolatát, más tulajdonában álló, de az egyesület által használt jármű esetében a használatba adást igazoló megállapodásnak vagy nyilatkozatnak a szervezet által hitelesített másolatát, valamint a javítást, felújítást végző részletes árajánlatát, - az önrész meglétének igazolását, szertárépítés, felújítás, korszerűsítés esetén a munka részletes leírása és erre vonatkozó kivitelezői árajánlatot, a tulajdonjogot igazoló dokumentum szervezet képviselője által hitelesített másolatát, más tulajdonában álló, de az egyesület által használt épület esetén a használatba adást és használati jogot igazoló dokumentum szervezet képviselője által hitelesített másolatát, - az önrész meglétének igazolását, az APEH igazolása a köztartozás mentességről. A pályázati felhívás és a pályázati adatlapok a megyei és fővárosi tűzoltó szövetségnél igényelhetők, illetve az MTSZ honlapjáról tölthetők le. 6. Hiánypótlási lehetőség a megyei és fővárosi tűzoltó szövetségekhez beküldött pályázatok esetében a pályázatok Magyar Tűzoltó Szövetséghez történő megküldéséig áll fenn. A Magyar Tűzoltó Szövetséghez beérkezett pályázatok esetében további hiánypótlásra nincs mód. 7. A pályázati támogatás maimum mértéke: A tűzoltó egyesületek működési támogatása és technikai eszközfejlesztési támogatása az önkormányzat által vállalt tárgyévi támogatással, vagy a saját erővel megegyező, de legfeljebb annak kétszerese. A pályázati támogatás mértéke tűzoltó gépjárművásárlás, felújítás, javítás esetén a kivitelezési (vásárlási) árajánlatban rögzített ár 70 %-a, de maimum egymillió forint, amelynél a támogatás mértéke hátrányos, illetve fokozottan hátrányos helyzet esetén 5, illetve 10 százalékkal növekedhet. Szertár (laktanya) felújítás, korszerűsítés, építés esetén a pályázati támogatás mértéke a kivitelezési árajánlatban rögzített bruttó ár 50 %-a, de maimum egymillió forint lehet, amelynél a támogatás mértéke hátrányos, illetve fokozottan hátrányos helyzet esetén 5, illetve 10 százalékkal növekedhet. 8. Pályázatok elbírálásának rendje: A pályázatok elbírálását az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató által kijelölt, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa által megválasztott közös bíráló bizottság végzi. Az elbírálásnál -a bíráló bizottság- az ország mentő-tűzvédelmi lefedettségének javítása érdekében, a megyék közötti arányos elosztás elvének érvényesítésével és a beérkezett pályázatok számának, a megye lakossága és területének nagysága, valamint a megyei szövetség rangsorolása és javaslata alapján hozza meg döntését. Érvénytelen a pályázat és hiánypótlásnak nincs helye, ha a pályázatot határidőn túl adták postára, vagy nyújtották be a megyei, fővárosi tűzoltó szövetségeknél, illetve nem a pályázati kiírásban meghatározott úton nyújtották be. Érvénytelen az a pályázat is, amelyet nem a pályázatkiíró által kiadott pályázati adatlapokon nyújtottak be, amelyek nem rendelkeznek az előírt mellékletekkel, dokumentumokkal, a pályázati adatlap nincs teljesen vagy megfelelően-, illetve olvashatóan kitöltve, a pályázat nincs aláírva, illetve a csatolt dokumentumok hitelesítéssel nem rendelkeznek. 2

3 9. Kizárásra kerül az a pályázat, amelyet olyan pályázó nyújtott be, amelyet a bíróság január 1. után vett nyilvántartásba, nem rendelkezik adószámmal, vagy önálló bankszámlával, a szükséges dokumentumokat nem mellékelte, illetve amely pályázó az előző évi (vagy legutolsó) pályázata támogatásával nem számolt el. Nem részesülhet támogatásban az az önkéntes tűzoltó egyesület: amely a pályázatában megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltat, a korábbi pályázati támogatást részben vagy egészben a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérően használta fel, vagy határidőre nem számolt el, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van. 10. A bíráló bizottság jóváhagyó döntéséről az OKF képviselője, a Magyar Tűzoltó Szövetségen, illetve a megyei szövetségeken keresztül értesíti a pályázókat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül. A döntés meghozatalával egyidejűleg a jóváhagyott döntéseket közzéteszi a szövetség honlapján. Elutasító vagy kizáró bíráló bizottsági döntés esetén az MTSZ 15 napon belül közvetlenül értesíti a pályázót a kizárás vagy elutasítás indokának meghatározásával. Az elutasítás vagy kizárás ellen fellebbezésnek nincs helye. 11. A jóváhagyott támogatásokat követően a pályázatban rögzített adatok alapján az OKF képviselője köt szerződést a kedvezményezettekkel. A szerződéshez csatolt levél rögzíti a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges határidőket. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatott hibájából a szerződéskötésre annak kezdeményezésétől számított 60 napon belül nem kerül sor. Az OKF képviselője elektronikus úton megküldi a kedvezményezettnek, illetve a fővárosi, megyei tűzoltó szövetségnek ügyintézésre a támogatási szerződést. A mindkét fél által aláírt szerződés megküldésre kerül a kedvezményezettnek, illetve 1 példánya az OKF-en kerül irattározásra. Az MTSZ, illetve a megyei, fővárosi tűzoltó szövetségek elektronikus, összesített kimutatást kapnak a kedvezményezettekről és a támogatási összegekről. A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 12. A támogatás folyósítására egy összegben utólagos elszámolási kötelezettség mellett kerül sor. A támogatási szerződések alapján az OKF Gazdasági Főigazgatójának intézkedéseit figyelembe véve a támogatás utalására az OKF Közgazdasági Főosztálya intézkedik. 13. A pályázó a támogatás összegével legkésőbb január 31-ig köteles elszámolni a megyei tűzoltó szövetségeken keresztül az OKF felé. A támogatottnak a pályázati kiírás mellékletét képező elszámolási nyomtatványon és a számlák, bizonylatok másolatainak csatolásával kell elszámolnia a támogatás összegével. A szövetség pályázatelbíráló bizottsága a beérkezett elszámolásokat a pályázatok és szerződések figyelembe vételével ellenőrzi és javaslatot tesz annak elfogadására. Budapest, május 15. Dr. Bende Péter tű. vezérőrnagy sk. a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 3

4 1. számú melléklet a pályázat kiíráshoz A pályázható és elszámolható költségek, kiadások felsorolása. Működési és eszközfejlesztési költségként figyelembe vehető kiadások, ráfordítások közül a működési kiadásként pályázhatóak kizárólag a dőlt betűvel szedett költségnemek: Működési kiadások Adminisztrációs kiadások Irodaszerek, kis értékű irodatechnikai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök, hang- és képrögzítő eszközök, szoftverek, Székhely, működési hely fenntartása Ingatlan bérleti- használati díj, karbantartási költségek, épületgépészeti felülvizsgálati költségek, közműdíjak (víz, gáz, csatorna, táv-hő, szemétszállítás) Kommunikációs költségek Telefon költség, rádióműködtetés költségei, szaklapok, folyóiratok, jogtár előfizetés, TV kábel-szolgáltatás, internetelőfizetés, honlap működtetés, hírlap, újság előfizetés, szakkönyvek költségei. Munkabiztonsági kiadások Egyéb költségek Tűzoltó gépjármű felújítás, vásárlás Technikai eszközfejlesztés Tűzoltó járművek műszaki vizsgáztatási, zöld kártya költségei, tűzoltó gépjárművek üzemanyag költsége. Szervezet üléseinek, továbbképzésnek, kapcsolattartásnak, szervezeti tagsági díjaknak költségei, szállásdíjak, kiküldetési és utazási, szállítási költségek. Technikai fejlesztési költségek Tűzoltó gépjármű más járműtechnikai eszköz részleges vagy teljes felújítása beleértve a motorikus, a futómű, a felépítmény és alváz, a tűzoltótechnika felújítását is. E körbe tartoznak a tűzoltást és műszaki mentést szolgáló engedélyezett tűzoltó eszközök, berendezések, gépek, anyagok beszerzése. A híradástechnikai eszközök beszerzése (telefon) A tűzoltó személyvédő és mentőfelszerelések, eszközök beszerzése. Tűzoltó egyen- vagy formaruházat beszerzése. Tűzoltó szertár építés, felújítás, korszerűsítés költségek A felújítás-korszerűsítés körébe tartozik a tetőszerkezet és héjazat Tűzoltó szertár felújítás, javítása, cseréje, a födém javítása vagy cseréje, vakolatjavítás, korszerűsítés utólagos hőszigetelés, nyílászárók javítása, cseréje, padozatjavítás, csere, gépészeti berendezések cseréje, felújítása, továbbá pl. fűtés létesítése, stb. Szertárbővítés A bővítés körébe tartozik az olyan változtatás, amely a szertárépület alapterületének növekedésével jár (pl. helyiség létesítés, tetőtér beépítés, stb.). Szertárépítés Az építés körébe tartozik egy új épület építése. 4

5 2. számú melléklet Pályázati adatlap.. ÉVI PÁLYÁZATI ADTALAP AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSI PÁLYÁZATÁHOZ Kérjük az adatlapot olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel, vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Pályázó címe: (csak abban az esetben kell megadni, ha nem azonos az előbbi címmel) Település: Utca, házszám: Irányítószám: Pályázó levelezési címe: Település: Utca, házszám: Irányítószám: 2. A PÁLYÁZÓ LEGFONTOSABB ADATAI Szervezet képviselőjének neve, címe, telefonszáma: Pályázatért felelős személy neve, címe, telefonszáma (ha nem azonos a képviselővel: A bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma: Közhasznúsági fokozata és közhasznúsági bírósági bejegyzés száma: Szervezet telefonszáma (i): Honlap címe: Szervezet adószáma: Szervezet bankszámla száma: Számlavezető pénzintézet megnevezése: 5

6 3. PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI ÉS TEVÉKENYSÉG ADATAI Alapszabályban rögzítetten vállalt és végzett feladatok: tűzoltás műszaki mentés közreműködés katasztrófa egyéb kárelhárítás elhárításban közreműködés önkormányzat ifjúsági tűzoltó egység helyi környezettűzvédelmi feladatellátásában működtetése védelem segítése (Azokat a tevékenységeket kell megjelölni, amelyeket az egyesület alapszabály szerint ellát) Tűzoltási-, műszaki mentési kárelhárítási tevékenység, közreműködés előző 3 évi esetszámai: év átlaga Tűzesethez Műszaki mentéshez Téves jelzés / vak lárma Gyakorlat Összesen A pályázó egyesület létszámadatai (fő) Taglétszáma: Tűzoltást, mentést végző létszám: Ifjúsági létszám: tűzoltó Pártoló taglétszám: A tűzoltást végzők tűzoltói képesítése (fő) Parancsnoki tanfolyamot, vagy 6 hetes tűzoltó magasabb tűzvédelmi képesítés tanfolyamot végzett 40 órás tanfolyamot végzett 608 órás tanfolyamot végzett A tűzoltó egyesület által védett települések száma: A védett települések lakosságszáma (összesen): 4. ELŐZŐ PÁLYÁZAT ADATAI (előző évi, vagy az ezt megelőző utolsó pályázat adatai) Pályázat tárgya Megítélt támogatási összeg Elszámolás végrehajtva, elfogadva Működési támogatás Szertár építés, bővítés, korszerűsítés, felújítás Technikai eszközfejlesztés 6

7 5. EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSÁNAK ADATAI (tárgyév terv és előző év tény) Tárgyév Tervezett bevétel Tervezett bevételből: Önkormányzati támogatás Más pályázatból tervezett bevétel Tagdíj és pártoló tagdíj tervezett bevétele Szolgáltatás tervezett bevétele E pályázatból tervezett bevétel Egyéb tervezett bevétel Előző naptári év Tényleges bevétel Tényleges bevételből: Önkormányzati támogatás Más pályázatból bevétel Tagdíj és pártoló ragdíj bevétel Szolgáltatás bevétele E pályázatkiírótól nyert támogatás összege Egyéb bevétel 6. PÁLYÁZATI TÁRGYKÖR, LEÍRÁS ÉS PÁLYÁZATI ÖSSZEG 6.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása pályázott összeg Adminisztrációs költségek Irodaszer és kis értékű irodatechnikai eszközök (tízezer forint alatti) Számítástechnikai eszközök és tartozékai, szoftverek Iratanyagok, könyvek, nyomtatványok, prospektusok szóróanyagok, Hang és képrögzítő eszközök, azok tartozékai, anyagai, hordozói Székhely, működési hely fenntartása Bérleti, használati díj Karbantartási, takarítási költségek Épületgépészeti felülvizsgálatok költségei Közműdíjak Kommunikációs költségek Telefonköltség, rádióműködtetés költsége TV, kábel vagy műholdas szolgáltatás, internet, honlap, Hírlap, szaklap, jogtár más szakanyag előfizetés, vásárlás költsége Munkabiztonsági kiadások Orvosi vizsgálatok költségei Tűzoltó eszközök munkabiztonsági felülvizsgálati költsége Egyéb munkabiztonsági kiadás Egyéb költségek Tűzoltó járművek vizsga és zöldkártya díja Tűzoltó járművek más motorikus eszközök üzemanyag költsége Kiküldetési, utazási, szállás és étkezési díjak Szervezet üléseinek, rendezvényeinek költségei, szervezeti tagdíj 6.1. ÖSSZESEN 7

8 6.2. TECHNIKAI ESZKÖZFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása Tűzoltó gépjármű felújítás, vásárlás Jármű részleges felújítása (felújítási leírás és árajánlat csatolandó!) Új vagy használt tűzoltó jármű vásárlás (árajánlat csatolandó!) Rövid indokolás, leírás: pályázott összeg Jármű műszaki vizsgára történő felkészítő javítása (leírás és árajánlat csatolandó) Tűzoltó technikai eszköz és védőfelszerelés beszerzés Technikai eszköz beszerzés eszköz megnevezés és mennyisége: Tűzoltó védőfelszerelés, védőruházat, eszköz megnevezése, mennyisége Tűzoltó egyen- vagy formaruházat, kiegészítő megnevezése, mennyisége 6.2. ÖSSZESEN 6.3. TŰZOLTÓ SZERTÁR ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZAT Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása Pályázott összeg Tűzoltó szertár felújítás, korszerűsítés Rövid indokolás: Felújítás megnevezése, rövid leírása Korszerűsítés megnevezése, rövid leírása Tűzoltó szertár bővítés Bővítés megnevezése, rövid leírása 8

9 Szertárépítés 6.3. ÖSSZESEN 6.4. TŰZOLTÓ SZERTÁR ÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉSI ÖNRÉSZ Tervezett költségek, kiadások megnevezése, leírása Önrész összege Tűzoltó szertár felújítás, korszerűsítés Rövid indokolás: Felújítás megnevezése, rövid leírása Korszerűsítés megnevezése, rövid leírása Tűzoltó szertár bővítés Rövid indokolás: Bővítés megnevezése, rövid leírása Szertárépítés 6.4. ÖSSZESEN Pályázott mindösszesen: A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI ÉS A PÁLYÁZAT HITELESÍTÉSE 7.1. Alulírott pályázó kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok és csatolt dokumentációk teljes körűek, valósak és hitelesek. A pályázatban nem közöltünk valótlan adatot Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lejárt határidejű támogatásokra vonatkozó kötelezettségeket teljesítettem Kijelentem, hogy szervezetünk működési támogatásban a tárgyévi költségvetési törvény alapján az állami költségvetésből közvetlenül és nevesítve nem részesül Kijelentem, hogy szervezetünknek köztartozása nincs. Hozzájárulok, hogy a pályázat elbíráló e nyilatkozat igazolásának valóságtartalmát kérje Kijelentem, hogy szervezetünk politikai tevékenységet nem folytat. Tudomásul veszem, hogy a támogatások mértékét a pályázatkezelő nyilvánosságra hozza, a 7.6. pályázattal összefüggésben adatainkat kezeli, elfogadom a pályázati támogatás felhasználásának ellenőrzését. 9

10 8. PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK csatolva 1. a létesítő okiratnak (alapszabálynak) az egyesület képviselője által hitelesített másolata 2. Székhely szerinti bíróság által a pályázó szervezet hatályos adatairól kiállított 60 napnál nem régebbi kivonat egy eredeti példánya 3. Pályázó szervezet képviselője aláírási címpéldányának eredeti vagy banki aláírási kartonja másolatának számlavezető bank által hitelesített egy eredeti példánya 4. Tűzoltó gépjármű felújítás esetén a jármű tulajdonjogát igazoló dokumentum (pl. forgalmi engedély) másolata a szervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. Amennyiben a jármű más tulajdonában van - pl. önkormányzat az egyesület használatába adást igazoló átadási dokumentum másolati példánya a szervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. 5. Tűzoltó gépjármű felújítás esetében a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a felújításhoz. A jármű javítására, átalakítására vonatkozó leírás és részletes árajánlat Szertár felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén az ingatlan tulajdon jogát igazoló 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat. Más tulajdonában pl. önkormányzat álló ingatlan esetén a használatba adást igazoló átadási, használati dokumentum másolati példánya a szervezet vezetőjének hitelesítő aláírásával. Szertár felújítás, korszerűsítés, bővítés esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez. A szertár felújítás. korszerűsítés, bővítési munka leírását és részletes árajánlatát. 8. Építési engedélyhez kötött szertár felújítási, korszerűsítési, bővítési munka esetén a hatályos építési engedély egy egyszerű másolati példányát vagy a hatóság elvi építési engedélyét. 9 APEH igazolása a köztartozás mentességről 10. Az önrészről szóló nyilatkozatokat év hó. nap pályázó szervezet képviselőjének aláírása ph. 10

11 3. számú melléklet Pályázat elszámolás formai és alaki követelményei: Pályázati elszámolási adatlap MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK sorszám Pályázott tétel (pályázatnak Pályázati tételszám és megvalósulásnak megfelelő) 1. (pl. fénymásolópapír) (pl ) Bizonylat megnevezése és száma Megítélt támogatási összeg Ténylegesen felhasznált összeg Megítélt támogatási összeg összesen Ténylegesen felhasznált összeg összesen TECHNIKAI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK sorszám Pályázott tétel (pályázatnak Pályázati tételszám és megvalósulásnak megfelelő) Technikai eszközfejlesztés (pl ) Bizonylat megnevezése száma és Megítélt támogatási összeg Ténylegesen felhasznált összeg 11

12 Tűzoltó gépjármű felújítás, vásárlás Megítélt támogatási összeg összesen Ténylegesen felhasznált összeg összesen SZERTÁR FELÚJÍTÁS, BŐVÍTÉS, KORSZERŰSÍTÉS, ÉPÍTÉS sorszám Pályázott tétel (pályázatnak Pályázati tételszám Bizonylat megnevezése és megvalósulásnak és száma megfelelő) Szertár felújítás, korszerűsítés Megítélt támogatási összeg Ténylegesen felhasznált összeg Szertárbővítés Szertárépítés Megítélt támogatási összeg összesen Ténylegesen felhasznált összeg összesen Mindösszesen pályázott összeg Mindösszesen felhasznált összeg A pályázó a fő pályázati tételeken belül a pályázati összegekhez képest külön engedély nélkül 20 %-kal eltérhet. (pl. orvosi vizsgálatok díjára nyert pályázati összeg , ténylegesen felhasznált , ugyanakkor az üzemanyagköltségre nyert pályázati összeggel szemben tal elszámolhat). Az adatlaphoz csatolni kell a felhasználást igazoló dokumentumok hitelesített fénymásolatát (számla, kiadási bizonylat, átutalási bizonylat és bankszámla kivonat). Az eredeti bizonylatra rá kell vezetni az alábbi szöveget is:.számú 200 MTSZ pályázatra felhasználva!.... szervezet vezetőjének szignója 12

13 A fénymásolt bizonylatokat az alábbiak szerint kell hitelesíteni: A másolat az eredetivel megegyező! 200 év.hó..nap... szervezet vezetőjének aláírása és szervezet bélyegzőlenyomata Az elszámolási bizonylaton (másolaton) fel kell tüntetni az elszámolási adatlap sorszámát. Kitöltési útmutató: Az elszámolási adatlapon a sorszámot emelkedő számokkal kell jelölni, a sorszámot a csatolt elszámolási bizonylaton is fel kell tüntetni. A pályázott tétel rovatban a pályázati adatlapon szereplő és megítélt támogatásnak megfelelő megnevezést kell alkalmazni. A bizonylat megnevezésénél konkrétan meg kell határozni a bizonylatot (pl. számla, kiadási bizonylat, bankszámla kivonat, stb.) és rögzíteni kell a bizonylat számát is. Elszámolni csak a pályázaton megítélt összeggel kell. A ténylegesen felhasznált összegnek meg kell egyeznie a pályázaton megítélt összeggel. 13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati kiírás. 2015. június 8.

Pályázati kiírás. 2015. június 8. Pályázati kiírás 2015. június 8. A vízgazdálkodásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdet

Részletesebben

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P

N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K S Z A K M A I P R O G R A M J A I N A K T Á M O G A T Á S A 2 0 1 5 C.P Á L Y Á Z A

Részletesebben

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató Családbarát közgondolkodás népszerűsítése és a nemek közötti jobb együttműködés elősegítése (CSP- KÖZG-14) Pályázati Útmutató 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK)

A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Zöld Beruházási Program Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram és

Részletesebben

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

(Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M) N E M Z E T I E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I A L A P P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A C I V I L S Z E R V E Z E T E K M Ű K Ö D É S I C É L Ú T Á M O G A T Á S A 2 0 1 4 C. (Pályázat kiírás kódja: NEA-14-M)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015

CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Pályázati Útmutató 2015. Tartalom 1. A pályázati program célkitűzései... 3 2. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok...

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ

ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ A pályázó neve: A pályázó címe: A pályázat sorszáma: A pályázat beérkezésének időpontja: ÚJÉPÍTÉSŰ TÁRSASHÁZ/CSALÁDI HÁZ ESETÉN KITÖLTENDŐ PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY (ADATLAPOK) Új Széchenyi Terv Zöld

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben