Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ évi munkájáról és évi terveirıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozati javaslat. Tárgy: Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ 2014. évi munkájáról és 2015. évi terveirıl"

Átírás

1 Határozati javaslat Tárgy: Beszámoló a Babits Mihály Kulturális Központ évi munkájáról és évi terveirıl 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága köszönetét fejezi ki Halmai-Nagy Róbert igazgatónak és a Babits Mihály Kulturális Központ dolgozóinak a évben végzett színvonalas munkáért. 2. A bizottság a Babits Mihály Kulturális Központ évi munkájáról szóló beszámolót és a évi munkatervét elfogadja. 3. A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy a Kiemelkedı Mővészeti Együttesek városi nagyrendezvényeken történı fellépéseit segítse elı, az ingyenes fellépéseikrıl a továbbiakban is vezessen külön kimutatást és arról tájékoztassa év végén a Humán Osztályt. 4. A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy a továbbiakban is vezessen nyilvántartást a teljes év folyamán az intézmény tereit ingyenesen használó civil szervezetekrıl és intézményekrıl, valamint szervezetenkénti kimutatásban forintosítsa a természetben nyújtott szolgáltatások értékét. 5. A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy az AGÓRA Program által megkövetelt integrált közmővelıdési intézmény feladatbıvülésébıl adódó jogszabályi és szakmai megfelelıség fenntartásában mőködjön együtt a Polgármesteri Hivatallal. 6. A bizottság felkéri a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóját, hogy a lehetıségeihez mérten mőködjön közre és fordítson kiemelt figyelmet a Baka István Emlékév eseményeire. Határidı: 1-2. pont tekintetében: 2015.március pont tekintetében: március 23. és folyamatos Felelıs: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnöke Halmai-Nagy Róbert igazgató

2 BESZÁMOLÓ Babits Mihály Kulturális Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, március 19. Ik.sz.: 148/2015

3

4 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSİ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE...10 MŐFAJOK...13 Néptánc...13 Könnyőzene...14 Szakkörök, klubok...14 Mozi...14 Komolyzene...15 Tánc, táncjáték...15 Képzések, konferenciák...15 Kiállítások...15 Családi programok...15 Ismeretterjesztés, egészséges életmód...16 Színház, irodalom...16 Nagyrendezvények...16 Egyéb...16 NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK...19 Nemzeti ünnepek, ünnepek...19 Nagyrendezvények...19 Majális...20 Gyermeknap...20 Szent László Napok...21 Augusztus Szüreti Napok...23 Karácsonyváró...24 Szekszárdi szilveszter...24 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR...24 PARTNERSÉG...25 SZERVEZETI MŐKÖDÉS...26 HUMÁNERİFORRÁS...27 KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING...28 Nyomtatott anyagok...28 Nyomtatott sajtó...28 Elektronikus média...28 Online kommunikáció...29

5 Honlap...29 Közösségi oldalak...29 Hírlevél...31 ÖSSZEGZÉS...32 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT FONTOSABB RENDEZVÉNYEI SZÁMÚ MELLÉKLET - SZÜRETI NAPOK PROGRAMJAI SZÁMÚ MELLÉKLET - MOZIFILMEK SZÁMÚ MELLÉKLET - TEREMBÉRLETEK

6 BEVEZETÉS A fejlıdés nem a javakkal kezdıdik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erıforrás rejtett, kiaknázatlan puszta lehetıség marad. (Ernst F. Schumacher) Határozott szakmai állásfoglalás az, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ 2014 végén összeállított Szervezeti és Mőködési Szabályzatának mottójává az egyik legnagyobb hatású brit közgazdász gondolatait választottuk. A közösségi mővelıdés szakmai köreiben hosszabb ideje megfogalmazódott az a koncepció, amely szerint a közmővelıdés területén tevékenységet folytató szervezetek feladata nem az önmagáért való szórakoztatás, még csak nem is a kulturális-mővészeti értékteremtés, nevelés, ízlésformálás. Küldetésünk ennél sokkal átfogóbb: stratégiai célkitőzésünk a társadalmi állapotok javítása. Mivel egy költségvetési szerv éves beszámolója nem ad keretet hosszabb szakmai koncepció kifejtésére, ezért szerepeljen itt az országos közmővelıdési szakmai koncepcióval összhangban megfogalmazott rövid mondat feladatunk meghatározásáról: A Babits Mihály Kulturális Központ feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrendszerének segítségével. A 2014-es év több szempontból is mérföldkınek számít intézményünk életében. Egyrészrıl ez volt az elsı teljes év, amelyben munkánkat a 2013 augusztusában átadott, teljes egészében felújított ingatlanban folytattuk. E tekintetben rendkívüli jelentıségő volt, hogy sikeresen alapozzuk meg ebben az évben a következı évek egészére kihatással lévı munkánkat. Másrészt Matókné Kapási Julianna tizenkét év komoly és rendkívül tiszteletre méltó vezetıi munkáját fejezte be, és vettem tıle át új igazgatóként az intézményt 2014 márciusában. Vezetıként célom az volt, hogy az elsı félévet a Babitsban folyó szakmai munka alapos megismerésére fordítsam, ezt követıen pedig megfogalmazzam stratégiai céljainkat, majd azok elérése érdekében megfogalmazzuk a szükséges fejlesztéseket, megkezdjük a szervezeti átalakításokat. Jelen beszámolóval szakítani kívánok azzal a szokásos megközelítéssel, mi szerint a beszámolók javarészt az évben megvalósult rendezvények felsorolásából, adatok összesítésébıl állnak. Beszámolómban az intézményben 2014-ben zajló munka eredményeit, a különbözı folyamatokat kívánom felmutatni, elemezni, amelyhez a konkrét rendezvények és indikátorok (ahogy az a fent megfogalmazott alapelvbıl következik) az értelmezési keretet adják. Mellékletekben, valamint az intézmény egyéb nyilvántartásaiban rendezvényeink részletes listája megismerhetı. Az elemzı munka kereteit minden esetben befolyásolják objektív, elsısorban munkaszervezési tényezık. A Babits Mihály Kulturális Központ a korábbi években az intézményben zajló szakmai munkáról nem győjtött a folyamatokba építve részletes adatokat. A heti rendezvények látogatottságát manuálisan, papír alapon győjtöttük, amely 4

7 az érdemi és részletes nyilvántartásra nem bizonyult elegendınek. Az így összegyőjtött adatok összesítése több szakalkalmazott több heti munkáját igényelte. Ezért a probléma azonosítását követıen 2014 második felében az intézmény informatikusa két hónapig tartó megfeszített munkával elkészített egy egyedi nyilvántartó szoftvert, amely a jövıben immár lehetıvé fogja tenni a folyamatokba épített és rendkívül részletes adatgyőjtést. (A program rendezvényenként több, mint 30 adat rögzítését követeli meg.) A szoftver az adatbázis funkció mellett hatékonyan használható menedzsment szoftverként is. 1 Értelemszerően az adatbázis feltöltése utólagosan a 2014-es adatokkal túl nagy munka lett volna, ezért azt csak részlegesen, a statisztikai szempontból releváns adatokkal töltöttük fel (rendezvény címe, idıpontja, hossza, résztvevık száma, szervezı, mőfaj, típus, jelleg, funkciók stb.). Objektív okokból kimaradtak a rendezvények bemutatásával kapcsolatos adatok, a költségekre vonatkozó adatok, a közremőködık és fellépık felsorolása. Az adatok utólagos rögzítését mintegy két hónapig tartó munkával a kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazott két munkatárs végezte. A fentiek továbbá, a hiányos és vélhetıen helyenként nem pontos adatgyőjtés miatt az alábbi elemzés nem tekinthetı sajnos teljes értékőnek, pontosságát 80-90%-ra becsülöm. SZAKMAI PROGRAM 2014 A Babits Mihály Kulturális Központ teljes körő felújításon, infrastrukturális fejlesztésen ment keresztül az európai uniós forrásból finanszírozott Agóra program keretében. Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a beruházás lényege nem korlátozódhat pusztán a materiális javak beszerzésére, az ingatlan bıvítésre, felújításra nem csupán azért, mert maga a pályázati kiírás is komoly szakmai fejlesztéseket követelt meg. A pályázat által meghatározott keretek lehetıséget adnak arra, hogy az intézmény a jövıben olyan szerepet töltsön be, amely az egyének és közösségek legteljesebb körő fejlıdéséhez járulhat hozzá. Olyan multifunkcionális közösségi szolgáltató terekkel rendelkezik intézményünk, amelyek a közösségi együttlétektıl a legmagasabb színvonalú rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb spektrumán. Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a helyi társadalom önszervezıdésének támogatására; formális, nonformális és informális képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására; erısödjön élményfunkciója; területi közmővelıdési szolgáltatásokat nyújtson szakmai szervezetek részére; részt vegyen a területfejlesztési stratégiai tervezésben, valamint a turisztikai vonzerıt jelentı regionális rendezvények szervezésében. Az Agóra pályázat indikátorai szerint évi 300 ezer látogatóra számítottunk. A rendezvények látogatóit ( látogató) kiegészítik a rendezvényekhez nem kötıdı látogatók, az intézmény egyéb szolgáltatásait (wi-fi, információs szolgáltatás, nyitott könyvespolc, kávézó, étterem stb.) igénybevevık, továbbá a betévedık, valamint a 1 Középtávú terveink között szerepel a szoftver éles tesztelését követıen annak értékesítése kulturális tevékenységet folytató szervezetek részére. 5

8 klubfoglalkozásokra érkezıket kísérı vendégek. Nyilvántartásunk szerint ez napi szinten átlagosan 80 fıt jelent, éves szinten fıt. Az összesített adatok szerint: Rendezvények látogatói Egyéb látogatók Összesen fı fı fı Jelenlegi nyilvántartásunk szerint a rendezvényeket a következı szempontok alapján tudjuk összegezni: rendezvények száma, hossza, helyszíne, szervezıje, mőfaja, kormányzati funkció szerinti besorolása, típusa, a minısített közmővelıdési intézmény cím szerinti tevékenységi körök, a rendezvény jellege valamint az agóra funkciók szerinti besorolás. Szükség esetén ezek bármilyen összetett szőrése megoldható. (2015-ben ennél több szempont szerint fogunk tudni szőrni.) Összes rendezvény száma 2700 Rendezvények hossza óra Rendezvények hossza óra (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 2,88 óra (kiállítások nélkül) Látogatók száma fı Látogatók száma rendezvényenként 101 fı Ezen belül a Babits Mihály Kulturális Központ által önállóan vagy együttmőködésben szervezett rendezvények: Összes rendezvény száma 654 Rendezvények hossza óra Rendezvények hossza óra (kiállítások nélkül) Rendezvények átlagos hossza 3,67 óra (kiállítások nélkül) Látogatók száma fı Látogatók száma rendezvényenként 310 fı 6

9 A fenti adatok grafikonon ábrázolva: 7

10 A fenti adatok szemléletese tükrözik, hogy a Babits Mihály Kulturális Központban rendkívül intenzív munkát folytatnak a mővelıdı közösségek, legyen szó akár civil szervezeti formában, akár informális módon szervezıdı körökrıl. Ezzel együtt, bár a rendezvények számát tekintve az intézmény által szervezett rendezvények az összes rendezvények számának alig negyedét teszik ki, addig a látogatók számát tekintve meghaladja a háromnegyedét. Ennek oka, hogy míg az intézmény elsısorban nagyobb rendezvényeket (Szüreti Napok, színházi elıadások, koncertek) szervez, addig a civil programok leginkább klubfoglalkozásokra korlátozódnak. AGÓRA FUNKCIÓK Rendezvényeink agóra-funkciók szerinti besorolása nem csupán a pályázat fenntartási idıszak beszámolási kötelezettségeinek teljesítése során fog segítséget nyújtani, hanem arról is képet ad, összevetve például az elızı diagramokkal, hogy az intézmény saját programjai során mennyiben tud hozzájárulni a közösségfejlesztéshez. Továbbá arra vonatkozó adattal eddig nem rendelkeztünk, hogy az intézmény milyen mértékben szervezett módszertani rendezvényeket. Élmény funkció fı 504 db Közösségi funkció fı db Módszertan 614 fı 22 db 8

11 A közösségi funkciók: a mővelıdı közösségek tevékenysége, az át- és továbbképzések, a civil társadalom helyi formációinak befogadása. Az intézményünk által szervezett rendezvények: kézmőves foglalkozások, játszóházak bababörzék vásárok (pl. kézmőves vásárok, Ba-Zsi) nemzeti ünnepek civil szervezetek tevékenységét bemutató kiállítások táborok, tanfolyamok Az élményfunkciók révén valósulnak meg azok a reprezentatív események, amelyek a legszélesebb közönség számára biztosítják az igényes együttléteket. Az intézményünk által szervezett rendezvények: 9

12 mozi színházi elıadások koncertek kiállítások irodalmi estek Intézményünknek erıs területi hatással is rendelkeznie kell. Szerepünk értelemszerően nem merülhet ki kizárólag a helyi tevékenységekben, hatókörünk továbbterjed Szekszárd közigazgatási határain túl, ezért térségi/szakmai módszertani szerepünket is erısíteni kell. Módszertani tevékenységünket érdemben 2014-ben kezdtük el szervezni: szakmai adatbázisok létrehozása online szolgáltatások beindítása (jogszabálytár, rendezvénytár, stb.) fórumok, képzések (európai uniós forrásokkal kapcsolatos szakmai napok, egyeztetések) konferenciák (a Nemzeti Mővelıdési Intézettel, valamint a Magyar Népmővelık Egyesületével együttmőködve) HELYSZÍNEK Termeink kihasználtsága a 2014-es adatok alapján: Terem Létszám Rendezvények Színházterem Mővészetek Háza Mozi Bödı Rendezvényterem Csatár Márványterem Parászta Páskum Bakta galéria Palánk Bakta Remete Sakk terem Gyerekjátszó KÜLSİ SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGE Mint a korábbi adatokból is látszik, intézményünk alaptevékenysége a közmővelıdésrıl szóló törvény értelmében is, hogy teret biztosítson a társadalom 10

13 önszervezıdéséhez. Ennek keretet az intézmény alapító okiratán túl a teremhasználatról szóló szabályzat ad. Ennek értelmében kedvezményes használat csak az alaptevékenységeink között szereplı rendezvényekre adható, térítésmentes használat emellett kizárólag intézményvezetıi vagy polgármesteri engedéllyel lehetséges ben a következı szervezetek folytattak nálunk térítésmentesen tevékenységet: Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Bérleti használat óraszáma Bartina Néptánc Egyesület fı ó Ft 17 ó Tücsök Zenés Színpad fı 462 ó Ft Szekszárdi Madrigál Kórus fı 227 ó Ft Ifjú Szív Mo-i Német fı 127 ó Ft Nemzetiségi Néptáncegyüttes Swing Mazsorett és 322 fı 92 ó Ft Táncegyesület Nótakedvelık Klubja fı 113 ó Ft Liszt Ferenc Pedagógus fı 131 ó Ft Kórus Gagliarda Kamarakórus fı 93 ó Ft Szekszárd környéki Foltvarró 518 fı 90 ó Ft Egyesület Babits Nyugdíjas Klub fı 91 ó Ft Sakk szakkör 592 fı 229 ó Ft Mondshein Szdi Német 882 fı 101 ó Ft Nemzetiségi Kórus Egyesület Platán Nyugdíjas Klub fı 75 ó Ft Díszítımővész Szakkör 202 fı 60 ó Ft Mentálhigénés Mőhely fı 55 ó Ft Szekszárd MJV Polgármesteri fı 50 ó Ft 14 ó Hivatal Babahordozó Klub 410 fı 43 ó Ft Art Contact Mozgásszínház 513 fı 45 ó Ft Szerepjátszó Kör 199 fı 177 ó Ft Nemzeti Mővelıdési Intézet 487 fı 100 ó Ft 9 ó Versmondók köre 80 fı 64 ó Ft Szívküldi Dalkör 139 fı 31 ó Ft Újra Dolgozni Tolnában 384 fı 39 ó Ft 2 ó Matók Ákos 40 fı 24 ó Ft Bélyeggyőjtık 91 fı 13 ó Ft Tolna Megyei 935 fı 3 ó Ft 39 ó Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Éremgyőjtık 148 fı 16 ó Ft Muslinca Kórus 176 fı 45 ó Ft 11

14 Szervezet Létszám Térítésmentes használat óraszáma Összes juttatás értéke Bérleti használat óraszáma Nagycsaládosok Egyesülete 250 fı 20 ó Ft Dicenty Dezsı Kertbarát Kör 533 fı 29 ó Ft Szekszárd fı 11 ó Ft Tolna Megyei Rendır fı 22 ó Ft Fıkapitányság Dózsa Gyuláné 169 fı 25 ó Ft Esımanók 184 fı 23 ó Ft 8 ó Garay János Általános iskola 785 fı 5 ó Ft és AMI Etka jóga 60 fı 6 ó Ft Kristály Lélekvédı Egyesület 41 fı 17 ó Ft PTE Illyés Gyula Kar 925 fı 8 ó Ft Gyakorló általános iskola Nincs megadva 152 fı 4 ó Ft 3 ó Call Star Kft. 75 fı 0 Ft 15 ó Clark Ádám Flotilla 32 fı 2 ó Ft 2 ó Erdélyi Magyarok szövetsége 147 fı 2 ó Ft 10 ó Gyermeklánc Óvoda 475 fı 2 ó Ft Kajsza Quartett 8 fı 5 ó Ft Tolna megyei Népmővészeti 58 fı 8 ó Ft 6 ó Egyesület Csurgó Zenekar 3 fı 4 ó Ft Gémes Anna 25 fı 3 ó Ft Herrné Szabadi Judit 35 fı 1 ó Ft I. Béla Gimnázium 600 fı 3 ó Ft Illyés Gyula Megyei Könyvtár 200 fı 3 ó Ft Jelky András Egyesület 25 fı 1 ó Ft Magyar Honvédség 50 fı 6 ó Ft Origami Egyesület 30 fı 2 ó Ft Szekszárd Big Band 550 fı 4 ó Ft Szekszárdi Fotóklub 5 fı 2 ó Ft Szekszárdi Vasárnap 12 fı 2 ó Ft Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 70 fı 6 ó Ft A fenti adatokat grafikonon szemléltetve: 12

15 Az intézményben tevékenységet folytató civil szervezetek, csoportok Résztvevők száma Alkalmak száma 0 Az intézményben az alábbiszervezetek mőködtetnek irodát, raktárat, próbatermet amelyek értéke a következı: Szervezet Terület Ft/m2/hó Ft/év Bartina Néptánc 155,78 m Ft Ft Közhasznú Egyesület Mentálhigiénés Mőhely 43 m Ft Ft Szekszárdi Jazz Quartet 30,36 m Ft Ft Polip Ifjúsági Egyesület 107,1 m Ft Ft Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 56,33 m Ft Ft MŐFAJOK Az intézményben zajló szakmai munka legrészletesebb, legszínesebb bemutatása a különbözı mőfajok szerint lehetséges. Ahogy korábban is jeleztem a rendezvények részletes felsorolásától itt eltekintek, meggyızıdésem, hogy az éves munka beszámolóban nem azok felsorolására, sokkal inkább azok arányaira, a résztvevık létszámára kell koncentrálni, csak ilyen módon értelmezhetı a szakmai munka eredményessége. Néptánc Nézıszám Hossz db néptánc fı ó 492 db 13

16 Intézményünkben zajló egyik leghangsúlyosabb tevékenység a néptánccal kapcsolatos. A rendkívül szoros együttmőködésnek köszönhetıen az ezzel kapcsolatos programok mindegyike a Bartina Néptánc Egyesületnek köszönhetı. Ide tartoznak az egyesület próbái, a különbözı fellépések, valamint a Szekszárdi Néptáncfesztivál. Könnyőzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db könnyőzene fı fı ó 43 ó 391 db 24 db Intézményünkben a könnyőzenei koncertek elsısorban a nagyrendezvényekhez köthetık, de ide soroljuk még az ismert zenészek önálló koncertjeit (pl. Koncz Zsuzsa, Zorán, Révész Sándor stb.), valamint a civil szervezetek közül pl. a Tücsök Zenés Színpadot, vagy a Jazz Quartet próbáit. A Babits szervezésében megvalósuló könnyőzenei programok magas látogatószámát részben a Szüreti Napok adják (lásd az óraszám alacsony arányát) augusztusában indítottuk útjára AlteRock címő könnyőzenei koncertsorozatunkat, amelynek keretében az év során két estet szerveztünk. Ennek koncepciója, hogy fellépési lehetıséget biztosítunk szekszárdi vagy környékbeli kezdı zenekaroknak. Bár az esemény látogatószáma alacsony, a programsorozat lényege hasonló bármelyik önmővelıdı kisközösség programjához: célja az egyéni és társas kompetenciák fejlesztése. Szakkörök, klubok ÖSSZ ÖSSZ ÖSSZ Nézıszám Hossz db szakkörök, klubok fı 900 ó 342 db Ide soroljuk azon kiscsoportok tevékenységét, amelyek más csoportba nem sorolhatók: a nyugdíjas klubokat, bélyeggyőjtıket, a díszítımővész kört, az érmegyőjtıket, a foltvarrókat, a Kids Club nyelviskolát, a sakk szakkört, a versmondó mőhelyt, a szerepjátszó kört. Mozi ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db mozi fı fı ó ó 329 db 326 db Intézményünkben a filmmővészethez elsısorban a premier mozi vetítései kapcsolódnak, ezen kívül alkalmanként iskolai vetítések, külsı szerveket filmklubjai. 14

17 Komolyzene ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db komolyzene fı fı 661 ó 66 ó 248 db 31 db A különbözı kórusok mellett (Gagliarda, Madrigál kórus, Pedagógus kórus, Mondschein kórus) ide soroljuk az elsısorban a Mővészetek Házában megvalósuló komolyzenei esteket: Ária mánia, Augusz-bérlet, ifjúsági hangversenyek, újévi hangverseny stb. Tánc, táncjáték ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db tánc fı fı 391 ó 81 ó 188 db 24 db táncjáték 507 fı 507 fı 1 ó 1 ó 1 db 1 db A különbözı táncokkal (mozgással) foglalkozó csoportok (Art Contact, hastánc, mazsorett, társastánc) a táncjátékokat (Holle Anyó) és a balett elıadásokat. Képzések, konferenciák ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db képzések fı fı 412 ó ó 130 db db konferenci a fı 468 fı 290 ó 43 ó 84 db 21 db A különbözı nyelvtanfolyamok mellett ide soroljuk még a Nemzeti Mővelıdési Intézet által szervezett szakmai napokat, a kulturális közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési alkalmakat és az intézmény szakmai módszertani tevékenységéhez kötıdı fórumokat. Kiállítások ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db kiállítás fı fı ó ó 89 db 59 db Az intézmény valamennyi kiállítása ezen a soron szerepel. Mivel statisztikailag a kiállításmegnyitókat is itt kezeljük, ezért a kiállítások tényleges száma ennek körülbelül a fele. Családi programok ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db 15

18 családi fı 807 fı 135 ó 38 ó 55 db 9 db programok ifjúsági fı fı 201 ó 181 ó 34 db 24 db Az esküvık és különbözı családi ünnepekhez kapcsolódó terembérletek mellett ide soroljuk játszóházakat, babahordozó klubot és a különbözı nyári táborokat is. Ismeretterjesztés, egészséges életmód ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db ismeretter fı 474 fı 104 ó 31 ó 43 db 14 db jesztés egészség, testmozgás fı 950 fı 81 ó 7 ó 29 db 5 db A különbözı terembérletek mellett ide soroljuk a születés heti rendezvényeket, az egészség-hetet és szabadegyetemet, jógát, mozgásmővészeti bemutatókat, stb. Színház, irodalom ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db színház fı fı 78 ó 72 ó 27 db 26 db irodalom fı 978 fı 35 ó 31 ó 11 db 10 db Színházi évadunk különbözı elıadásai, bérletei, továbbá az irodalmi estek, beszélgetések tartoznak ide. Nagyrendezvények ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db nagyrendez fı fı 114 ó 114 ó 19 db 18 db vények ünnepek fı fı 23 ó 9 ó 13 db 6 db Ide tartoznak a Szüreti Napok, a Majális, a Gyereknap, az Advent és a Szilveszter továbbá a különbözı nemzeti ünnepek, megemlékezések és azok különbözı programjai. Egyéb ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits ÖSSZ Babits Nézıszám Hossz db egyéb fı fı 472 ó 245 ó 105 db 34 db 16

19 közgyőlés fı fı 143 ó ó 45 db db bál, buli fı fı 139 ó 22 ó 22 db 4 db pódium estek 750 fı fı 4 ó ó 2 db db Ide tartoznak a máshova be nem sorolható terembérletes rendezvények mellett a különbözı értekezletek, közgyőlések, összejövetelek, a bálok, valamint a pódiumestek, beszélgetések. A nyers számok mellett beszédesek az alábbi grafikonok. Az elsın össze lehet vetni, hogy a látogatók számában hogyan viszonyulnak egymáshoz a különbözı mőfajokon belül az intézmény vagy más külsı partner által szervezett rendezvények. A következı grafikonon ugyanezt láthatjuk, csak a rendezvények számának függvényében. 17

20 18

21 Az alábbi diagramon a rendezvények számának megoszlását láthatjuk mőfajonkénti bontásban. családi pr ogramok 2% konferenci a 3% egyéb 4% közgyűlés 2% kiállítás 3% Rendezvények számának megoszlása műfajok szerint ismeretter jesztés 2% egészség, testmozgás 1% ifjúsági 1% ünnepek (n emzeti és helyi) nagyrendez vények 0% (pl majális, gyereknap, irodalom szüret) színház bál, buli 1% 0% 1% 1% pódium est néphagyomá ek ny 0% 0% néptánc 18% táncjáték 0% képzések 5% könnyűzene 14% tánc 7% komolyzene 9% szakkörök, klubok 13% mozi 12% NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK Nemzeti ünnepek, ünnepek Doni áttörés napja január es forradalom és szabadságharc március 15. Hısök napja május 26. Nemzeti Összetartozás napja június 4. A Holokauszt szekszárdi áldozatainak emléknapja július 13. Szent István nap augusztus 20. Aradi vértanúk emléknapja október os forradalom október 23. Nagyrendezvények A Babits Mihály Kulturális Központ egyik legfontosabb feladata a közösségi- és nemzeti ünnepek szervezése. A hasonló programok hosszú távon rentábilisak is lehetnek: fokozottan megjelenítik az intézményben zajló munkát és az ahhoz csatlakozó 19

22 támogatókat, azok kultúra iránti elkötelezettségét. Ezzel jelentısebb támogatói kör mozgósítható a megvalósításhoz. Majális A városi majálist minden évben intézményünk szervezi a Prométheusz parkban. A már jól bevált, közkedvelt programelemek megtartása mellett az idei évben két fontosabb változtatást hajtottunk végre a programsorozatban. Az egyik hogy egy ismertebb zenekart hívtunk meg, akik élızenei koncertet adtak (Belmondo), majd pedig azt követıen egy utcabálra vártuk a látogatókat 23 óráig (Bravo zenekar). A program szervezése zökkenımentesen alakult, a látogatók száma 2900 fı volt. Programelemek: A Mozgásmővészeti Stúdió bemutatója Állati zenés ABC Bíró Eszter gyermekmősora Látványsport bemutatók a Korzó Fitness csoportjaival Az Alisca Taekwondo Klub önvédelmi bemutatója A Swing Mazsorett és Táncegyesület bemutatója A Garay János Általános Iskola és AMI társastánc bemutatója Az Iberican Táncegyesület bemutatója A PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI Táncmővészeti Tagozatának bemutatója A Bartina Néptánc Egyesület mősora A Tücsök Zenés Színpad mősora A PTE Illés Gyula Kar Tehetéges Hallgatók Zenekara koncertje A BELMONDO zenekar koncertje Utcabál a BRAVO zenekarral Gyermekfoglalkoztató, kézmőves foglalkoztatók, játékos angol a Kids Club Nyelviskolával Egészségsátor a Vöröskereszttel Sakk szimultán Balázs Imre sakk oktatóval Kajakozás a szökıkút medencéjében a Szekszárdi Kajak-kenu SE közremőködésével Bad Bones amerikai foci bemutató Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszókamion Kézmőves-és kirakodó vásár, étkes sátrak a rendezvény körül Gyermeknap A május utolsó vasárnapjára esı gyermeknap valójában egy, a családok egészét összefogó, széles társadalmi összefogással megszervezett rendezvény, amelyen valamennyi generáció megtalálta a maga számára érdekes programelemeket. Az idei évben valósult meg elıször az a koncepció, hogy a gyermeknap egészét az intézmény fıépülete és a Mővészetek Háza közötti sétányon, parkos részen valósítjuk meg. Az 20

23 elképzelés beváltotta a hozzá főzött reményeket, a gyermeknapon rengeteg gyermek és család vett részt, sok elem még a felnıttek számára is érdekesnek bizonyult. A játékok túlnyomó része ingyenes volt, de több visszajelzés alapján érdemes megtalálni ahhoz egy megállapodást, hogy az ugrálóvárakban is térítésmentesen játszhassanak a gyerekek. A látogatók száma körülbelül 2000 fı volt. Programelemek: Bogyó és babóca néptáncbemutató és népi gyermekjátékok a Bartina Néptáncegyesület és a Csurgó zenekar közremőködésével játékos angol foglalkozás a Kids klub nyelviskolával vers és mese a Csizmazia alapítvány a jövı ígéretes gyermekeiért közremőködésével Alisca Taekwondo Klub küzdısport interaktív bemutatója a Garay János Általános Iskola és AMI napsugár színjátszó csoportjának elıadása Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj kardmővész bemutató bábelıadás és bábozás a sióagárdi Fecske bábcsoporttal Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI interaktív bemutatója a Szöcske akrobatikus r n r csoport bemutatója Vargánya apó csodái (színház) kutyás bemutató és játszó a Csiga Biga Képességfejlesztı Alapítvány közremőködésével a Tücsök Zenés Színpad koncertje történeti játékok Toma és csapatával katasztrófavédelmi bemutatók kézmőves foglakoztatók, ügyességi és logikai játékok játékos angol- Kids Klub nyelviskola arcfestés hajfonó mőhely Bartina Néptánc Egyesület légvárak játékpark Szent László Napok A program azon rendezvények körébe tartozik, amelyek bizonyítják, hogy a posztmodern kor emberének is fontos a helyi közösségbe tartozás élménye. Az éves rendezvénynaptárban fontos helye van egy, a nyár elején, a szünidı, a turisztikai szezon elejére esı programsorozatnak. Sajnos az elmúlt évek bebizonyították, hogy a történelmi vígasságokra épülı szakmai koncepció nem váltotta be a hozzá főzött reményeket, ezért az esemény jelen formájában elsısorban a helyi vallásos közösségnek szól. Ezzel együtt a lehetıségekhez mérten próbáltunk egy színes és érdekes programsorozatot összeállítani. Programelemek 21

24 június 26-július 20. Szent László Emlékezete c. kiállítás Kustán Melinda textilmővész és Borbély Károly festımővész tárlata június 27., péntek óra Szabadtéri ünnepi szentmise a Szent János és Pál Kápolna mellett óra Szent Lászlóra emlékezünk, a Béla király téren június 28.,szombat óra Béla király tér Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepe óra A Liszt Ferenc Zeneiskola együtteseinek koncertje a Vármegyeháza udvarán Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd Junior Stars Big Band Augusztus 20. Szekszárd egyik legfontosabb ünnepi alkalma esik erre a nemzeti ünnepre, az egész napos programsorozat részeként ünnepi szentmisére került sor a Belvárosi Templomban, amit a Mővészetek Házában követett az ünnepi közgyőlés, amelynek keretében átadták a következı díjakat: Pro Urbe Szekszárd Emlékplakett Matókné Kapási Julianna Közjóért Kitüntetı-Díj Kék Madár Alapítvány Jámbor Attila kajakozó Mosonyi Pál Friedmann Tamás Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola Szekszárd Javáért kitüntetı cím Elektrolit Kft. V & Periko Kft. Caffé Dal 1927 Kft Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért-díj a szekszárdi Wunderland Német Nemzetiségi Óvoda vezetıjének, Simon Attilánénak a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nívódíja Kindl Gábor Az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnepet kulturális programsorozat zárta a Prométheusz parkban Koccint az ország Székely Dózsa György elıadás a Honvéd Táncszínház elıadásában A programra megtelt a Prométheusz park, a résztvevık száma hozzávetılegesen 4500 fı volt. 22

25 Szüreti Napok A rendezvény eggyé vált Szekszárd jó hírnevével, a város arculatát meghatározó legfontosabb programsorozat, minısített fesztivál. Mivel értékalapú, országos hírő rendezvény, mindennél fontosabb megırizni az eddig elért eredményeket, folytatni a megkezdett munkát úgy, hogy továbbra is a szüret, az érték, a minıség legyenek fı hívószavak. Az elmúlt 10 év bebizonyította, hogy a rendezvény valós, értékalapú célkitőzése mentén megvalósított programjával országosan elismert, a város nevével eggyé forrt fesztivállá nıtte ki magát. A 2009-ben megszerzett kiválóan minısült fesztivál cím kötelez bennünket arra, hogy továbbra is törekedjünk a legmagasabb minıségek elérésére. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezvényének megfogalmazott célja: a minıségi kultúra és a nagy tömegeket vonzó programkínálat együttes megteremtése, a szüreti hagyományok megırzésével. Idén is törekvésünk volt, hogy széleskörő társadalmi összefogással, a szekszárdi borhoz és a város kulturális hagyományaihoz méltó megjelenítésben, minıségi kulturális szolgáltatásokkal szervezünk olyan rendezvényt, amely ráfordításában rentábilis, a város lakói számára szerethetı és élményt nyújtó, idegenforgalmi hatásában pedig távolra mutató. A programok sokszínıségével minden korosztály és fogyasztói réteg igényét igyekeztünk kielégíteni. Történelmi játszópark, vidámpark és szórakoztató esték a fiataloknak, borudvar, különféle boros és gasztronómiai rendezvények, mősorok, koncertek, kiállítások felnıtteknek. A kínálatban a népi kultúra, a magas kultúra épp úgy helyet kapott mint a modern irányzatok, valamint a városban és a térségben jegyzett amatır csoportok. A Szüreti Napok fontosabb adatai (a részletes adatokat, programsorozatot, vásári listát, kommunikációs beszámolót stb. lásd: 2. számú melléklet): Összesen több, mint látogató Programokra bontva látogató 49 kulturális program Több mint 80 fellépı 42 borház 51 felvonuló a szüreti felvonuláson 6 étterem az ízek utcájában 125 résztvevı a szüreti vásáron o 25 étkes o 97 kézmőves o 3 egyéb 23 támogató Bár összességében a rendezvény kiemelkedıen sikeresnek tekinthetı, azonban néhány tanulságot le kellett vonnunk úgy a szervezés egészére, mint a konkrét 23

26 programokra vonatkozóan, amelyeket a 2015-ös program szervezésekor figyelembe kell vennünk (ezeket a rendezvényt követı héten csoportmunka keretében értékeltük is): a Béla király térre több esti koncertet kell szervezzünk a Szent István téri nagyszínpadra szombat estére is kell sztárfellépıt szervezni a Vármegyeháza udvara mint rendezvényhelyszín csak a kisebb rendezvényekre (pl. kórustalálkozó) vált be, továbbá oda belépıjegyes rendezvényt nem szabad szervezni hiányoztak a helyi amatır rockzenekarok, a fiatalok számára több rendezvényt kell szervezni a vásár lebonyolítása idén sem sikerült zökkenımentesen, ennek rendszerén változtatni kell, továbbá jobban oda kell figyelni a vásári árusok által kínált portéka minıségére a fellépık számára nyújtott catering logisztikája sem mőködött hatékonyan több nyilvános illemhelyet kell biztosítanunk a fesztivál szervezıi és önkéntesei számára ellátást kell biztosítanunk Karácsonyváró Az éves ünnepkör záró rendezvénysorozatának szervezésében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával és a Mentálhigiénés Mőhellyel mőködtünk együtt. A rendezvénysorozatra fedezetet pályázati forrás biztosított. Intézményünk szervezte a kézmőves árusokat és az infrastrukturális hátteret (színpad, színpadfedés, hang- és fénytechnika). A minden napot felölelı mősort önkéntes fellépık közremőködésével a Mentálhigiénés Mőhely szervezte. Az idı rövidsége miatt a szervezık közös döntése alapján - bár a rendezvény központi helyszíne a Béla király tér volt - ezzel párhuzamosan a Garay téren is zajlott egy vásár, magánszemély szervezésében. Úgy döntöttünk, hogy 2015-ben a Karácsonyváró egységes központi helyszíne a Béla király tér lesz. A rendezvény sikeresen lezajlott, a hideg idı ellenére, köszönhetıen részben - a kitartó árusoknak és a vendéglátósnak, naponta látogató fordult meg a téren. Szekszárdi szilveszter Az év utolsó rendezvényének szervezésében Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával mőködtünk együtt. A programra fedezetet pályázati forrás és az MVM támogatása biztosított. A zenét a Back II Black szolgáltatta, és a hideg ellenére 23 óra körül megtelt a tér. A koncertet tőzijáték zárta. SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR Az Agóra pályázat értelmében az intézménynek az élmény-funkció és a helyi közösségek segítése mellett szakmai szolgáltató funkciót is el kell látnia. Bár a közmővelıdésrıl szóló jogszabályok értelmében ezt a feladatot kötelezı érvénnyel a Nemzeti Mővelıdési Intézet területi irodái végzik, azonban az országos szakmai koncepció és a térségi szakemberek igényei alapján a megyei jogú városok 24

27 közmővelıdési intézményei is kiegészíthetik az országos háttérintézmény tevékenységét. Ezirányú munkánkat 2014-ben kezdtük el tervezni úgy, hogy kikerüljük a párhuzamosságokat. Összeállítottunk egy igényfelmérést (amellyel 2015-ben fogjuk megkeresni a megyei közmővelıdési feladatellátókat). Emellett szerveztünk egy konferenciát és workshopokat a as európai uniós tervezési idıszakkal kapcsolatban. Megkezdtük továbbá egy online elérhetı szolgáltatási csomag kidolgozását, ezt szintén 2015-ben fogjuk elérhetıvé tenni. PARTNERSÉG Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet a közélet minden területén csak elkötelezett és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttmőködésekkel lehetséges. Az együttmőködı szervezetek különbözı forrásaikat és szakmai tudásukat hozzák a partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatóak meg a közös célok. Bár hosszú távú formális együttmőködési megállapodásunk jelenleg nincs érvényben egy szervezettel sem, 2014-ben az alábbi szervezetekkel mőködtünk együtt (a felsorolásban itt most azokat a szervezeteket említem meg, akikkel több rendezvény megvalósításában mőködtünk együtt, vagy hosszútávú együttmőködésben gondolkodunk): Bartina Néptánc Egyesület Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. Babits Nyugdíjas Klub Platán Nyugdíjas klub Mentálhigiénés Mőhely Csizmazia Alapítvány Szálkán a Mővészetért Alapítvány Szekszárd Környéki Foltvarrók Egyesülete Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság PAD Irodalmi Egyesület Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület Szekszárd kiemelkedı mővészeti együttesei 2014-ben az alábbi, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében megvalósuló rendezvényeken vállaltak fellépést térítésmentesen. 2 CSOPORT NEVE 1. IDİPONT 2. IDİPONT Art Contact Mozgásszínház 2 Kapacitáshiány miatt intézményünk nem kér fel minden egyes szervezetet a rendezvényeken való közremőködésre, ezért az elmaradt fellépések részben megkeresésünk hiányában nem valósultak meg. 25

28 Bartina Néptánc Egyesület Majális Gyermeknap Gagliarda Egyesület Kamarakórus Karácsonyi koncert Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegy. Augusztus 20. Nemzeti Ünnep Ifjúsági Fúvószenekar Majális Hısök napja Liszt Ferenc Pedagógus Kórus jan. 31. Gerse J. emlékkoncert Állampolgárság hete Mondschein Német Kórus Szüreti Napok - Kórustalálkozó PAD Irodalmi Egyesület Könyvhét Szüreti napok Szekszárd Big Band Alapítvány Szekszárd Jazz Quartett Szekszárd Junior Stars Szent László Napok Zene világnapja okt.1. Gárdonyi Református Kórus Babits M. Ált. Isk. Német Nemz. Kamarakórusa Szekszárdi Gitár Egyesület - - Szüreti Napok Szekszárdi Kamarazenekar Zene Világnapja Október 23. Szekszárdi Madrigálkórus Alisca Brass Band Március 15. Október 23. Tücsök Zenés Színpad Majális Gyermeknap Mozgásmővészeti Stúdió Majális Gyermeknap SZERVEZETI MŐKÖDÉS Minden szervezet akkor éri el céljait, ha a rendelkezésére álló erıforrásokat a lehetı leghatékonyabban használja fel, legyen az infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerıforrás. Ennek érdekében a szervezet irányítási szintjén szükséges lehet bizonyos megoldások, folyamatok, szabályozások átvétele a gazdasági szektorból (pl. folyamatszabályozás, projektszemlélet, HR módszerek, teljesítményorientáció). A Babits Mihály Kulturális Központ 2014-ben megbízott vezetıjeként két lehetıségem volt a vezetıi megbízás átvételét követıen: a feladat átvételekor azonnali átalakításba kezdek vagy hosszabb idıt szánok az intézmény mőködésének megismeréséreés a munkafolyamatok mélységben történı megismerését követıen kezdem meg a szükséges 26

29 átalakításokat. Mivel az intézmény évtizedek óta hatékonyan és eredményesen mőködik, értelemszerően az utóbbi opciót választottam. Ennek megfelelıen a szervezeti mőködéssel kapcsolatos változtatások elıkészítését csak az év második felében kezdtük meg, az új Szervezeti és Mőködési Szabályzat kidolgozásával. Érdemben tehát a szervezetifejlesztéssel kapcsolatos munka majd 2015-ben veszi kezdetét. HUMÁNERİFORRÁS Létszám Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 27 fı az alábbi megoszlásban: közmővelıdési szakember 10 fı a közmővelıdést közvetlenül segítı munkakör 6 fı kisegítı munakör 11 fı Végzettség alapján: egyetemi vagy fıiskolai végzettséggel érettségivel / OKJ végzettséggel szakmunkás, technikus bizonyítvánnyal 14 fı 9 fı 4 fı Mivel a közalkalmazotti bértáblát hosszú évek óta befagyasztották, rendkívül nagy gondot jelent a munkatársak elvándorlása elsısorban a piaci szektorba, ahol az intézményben megszerzett értékes tapasztalatot megszerezve sokan könnyen kétszeres fizetésért elhelyezkednek. Félı, hogy amennyiben ezen a folyamaton nem tudunk változtatni, a magasan kvalifkált és jó munkaerıt elveszítjük, ami az intézményi munka egészére hatással lehet! Közalkalmazottaink az alábbi fizetési kategóriába tartoznak (bruttó bérek!): 122 ezer forint 12 fı (hangtechnikus, informatikus, titkárságvezetı stb.) ezer forint 6 fı (mővelıdésszervezık, technikusok, logisztikus) ezer forint 4 fı (mővelıdészervezık) 190 ezer forint felett 5 fı (mővelıdésszervezık, vezetık) A fenti táblázatból látszik, hogy az intézmény közalkalmazott dolgozóinak pontosan 2/3-a olyan alacsony bért kap, amely nem elegendı a megélhetéshez és a megyei átlagkeresetnek (nettó 137 ezer forint) is csak alig valamivel több, mint a fele! Lehetıségeinkhez mérten igyekszem más kedvezményekkel (rugalmas munkaidıbeosztás, családbarát munkahely, stb.) motiválni alkalmazottainkat inkább kevesebb, mint több sikerrel. Az intézményben zajló szakmai munkát részben a Nemzeti Mővelıdési Intézet kulturális közfoglalkoztatási programján keresztül több közfoglalkoztatott segíti. Emellett 27

30 megbízásos- és önkéntes szerzıdéssel segítik a munkát további személyek egyéb feladatoknál: ruhatárosok, hoszteszek, stb. Az intézmény jelenleg a helyi középiskolákkal megállapodások megkötése elıtt áll a közérdekő önkéntes munkához kapcsolódóan, amely a késıbbiekben értékes plusz munkaerıt jelenthet egyes programok esetében. KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING A kulturális marketing sokkal több, mint egy eszközrendszer. Az inkább egyfajta szemléletmód és magatartásforma, értékrend, szellemiség és elkötelezettség, amely kiterjed a szervezet minden szereplıjére. Eleme a sokoldalú promóciós és propaganda tevékenység, de nem azonos csupán azzal. Nyomtatott anyagok Nyomtatott reklámanyagainkat elsısorban városi szinten, de megyei szinten is terjesztjük (pl. Kakasd, Bátaszék, Tolna, Bonyhád, Paks, stb.). Költségvetési okokból és a reklámfogyasztás digitális adathordozókra való átterjedése miatt ezen reklámhordozókkal való kommunikációs tevékenységünket évek óta nem erısítjük. havi programfüzet 8 cím pld színházi programfüzet 1 cím 2000 pld plakátok 80 cím 7400 pld szórólapok 38 cím pld Nyomtatott sajtó Szintén a digitális tartalomhordozók nagyobb térnyerése miatt egyre kevesebb figyelmet fordítunk a nyomtatott anyagokban való megjelenésre. Ennek másik oka, hogy az ezeken a felületeken való hirdetés rendkívül költséges. Rendezvényeinkrıl rendszeresen közöl beszámolót, programajánlót a Szekszárdi Vasárnap. A Tolnai Népújság elızetesen rendkívül ritkán ajánlja programjainkat, utólagosan viszont gyakori, hogy az intézményben zajló programokról tudósítások jelennek meg. Elektronikus média A nyomtatott sajtó mellett fokozott figyelmet fordítunk az elektronikus sajtóban való folyamatos jelenlétre. A Rádió Antrittal és a Tolnatáj Televízióval kötött megállapodásnak köszönhetıen folyamatosan megjelennek programajánlók és beszámolók a két médiumban. A Rádió Antritt amellett, hogy reggeli magazinmősorában kéthavonta egy-egy beszélgetésre hívja intézményünket, naponta spotokat, felhívásokat, játékokat tesz közzé programjainkról, így mozimősorunkról, színházi programjainkról, koncertjeinkrıl. A Tolnatáj TV helyszíni riportjai, beszámolói mellett megjeleníti programjainkat képújságjában, valamint a Kultúrszoba címő mősorban. Alkalmanként megjelennek tudósítások a Fortuna Rádióban, valamint az Ozone FM-ben is. 28

31 Online kommunikáció Alacsony anyagi ráfordítással a következı területeken tudtunk érdemi kommunikációs munkát végezni. Az alábbi eszközöket párhuzamosan, sıt, egymással keresztezve, összekötve kell használni, különbözı, beépített modulokkal sokkal nagyobb eredmény érhetı el, mint külön-külön kezelve. Honlap Az intézmény honlapja 2013-ban újult meg. Amellett, hogy a rendezvényekkel és az intézménnyel kapcsolatos információk könnyen elérhetık, a hatékony intézményi honlap interaktív, a célcsoportok lehetı legtöbb felhasználója számára tartalmaz hasznos információkat. Az ezzel kapcsolatos folyamatos fejlesztést egy munkacsoport keretén belül kezdtük el. Ennek elsı látható eredménye 2015-ben várható. Intézményi honlapunk látogatottsága 2014-ben: Közösségi oldalak Intézményünk folyamatosan és a lehetı legtöbb módon, aktív szereplıként van jelen a különbözı közösségi portálokon (facebook, twitter). Kiterjesztett, a virtuális térben létrehozott közösségi térként nem csak programjainkat igyekszünk reklámozni, de különbözı megoldásokon, rovatokon keresztül ismeretterjesztéssel, közösségteremtéssel is foglalkozunk. Különösen fontos ez a terület, mivel a célközönség jelenetıs része ezeken a felületeken is aktívan kommunikál. Az intézmény átvételekor facebook oldalunknak alig valamivel több, mint 900 követıje volt, az oldallal párhuzamosan személyként is jelen voltunk, ami meglehetısen szerencsétlen megoldás volt, gyakran párhuzamos és egymástól eltérı kommunikációs tevékenységet folytattunk. Ezt megszüntettük, év végére már csak az oldalt használjuk, amelynek a követıi meghaladták a 2000 felhasználót. 29

32 Facebook oldalunk bejegyzéseinek elérése 2014 folyamán. Facebook oldalunk követıinek aránya nem és kor szerinti megoszlásban. 30

33 Facebook oldalunk bejegyzései által elért személyek lakhely szerinti megoszlása. Hírlevél A direkt marketing egyik legellentmondásosabb online módszere hatékony megoldást kínál elsısorban azon felhasználóknak, akik nincsenek jelen vagy nem aktív tagjai valamely közösségi portálnak. Hírleveleink esztétikus kialakításúaknak, könnyen áttekinthetıknek kell lenniük és össze kell kapcsolni ıket online felületeinkkel. Tömeges levelet csak azoknak küldünk, akik ezt jóváhagyták, az alábbi címlistákra: honlapunk felületén regisztrált látogatóinknak a honlapon található aktuális anyagokról színházbérletet váltó látogatóinknak a színházi programokról protokoll címlistára a protokolláris szempontból fontos rendezvényekrıl partnerintézményeknek az intézményben zajló programokról 31

34 ÖSSZEGZÉS a 2014-es év a benyújtott munkaterv és az elıkészített programterv alapján valósult meg, azon érdemi változtatásokat nem eszközöltünk az intézmény korábbi nyilvántartása manuálisan zajlott, az év végére készült el egy elektronikus nyilvántartó szoftver, ahova az adatokat utólag rögzítettük, emiatt a jelenleg rendelkezésre álló adatok nem teljeskörőek az intézmény teljes látogatottsága 2014-ben csaknem 303 ezer fı, amely teljesíti az Agóra pályázatban vállalt értéket, illetve meghaladja a korábbi évek látogatószámát intézményünkben rendkívül intenzív tevékenységet folytatnak a külsı, elsısorban civil szervezetek (több, mint 2000 rendezvény), a Babits mintegy 700 rendezvényt bonyolít le egy évben a látogatók számának több, mint háromnegyede az intézményünk által szervezett rendezvényeken jelenik meg a közalkalmazottak kétharmadának bére alig valamivel haladja meg a Tolna megyei átlagbérek felét kommunikációs tevékenységünket a világtrendekhez igazodva a nyomtatott anyagok felöl a digitális, online tartalmak irányába erısítjük, úgy költségvetési, mint a reklámfogyasztói szokások miatt a Babits Mihály Kulturális Központ szakmai tevékenységével kapcsolatos szervezetfejlesztési munkát 2015-ben kezdjük meg Szekszárd, március 19. Halmai-Nagy Róbert 32

35 MELLÉKLETEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT FONTOSABB RENDEZVÉNYEI Bálok, szórakoztató rendezvények Cím Kezdési dátum Helyszín Szervező Nézőszám Wunderland Óvoda Bál :00:00 Rendezvényterem Wunderland óvoda 156 Házas Hétvége Bál :00:00 Rendezvényterem Halászháló Egyesület 150 Bartina Néptánc Egyesület Farsang :00:00 Rendezvényterem Bartina Néptánc Egyesület 480 Bartina Néptánc Egyesület Gyermekfarsang :00:00 Rendezvényterem Bartina Néptánc Egyesület 480 Bartina Néptánc Egyesület Farsangi Bál :00:00 Rendezvényterem Bartina Néptánc Egyesület 120 Babits Nyugdíjas Klub Farsang :00:00 Rendezvényterem Babits Nyugdíjas Klub 138 Erdélyi Magyarok Jótékonysági Bálja :00:00 Márványterem Erdélyi Magyarok szövetsége 120 Retro party :00:00 Rendezvényterem Amaryllis Étterem 480 Platán Nyugdíjas Klub Szüreti Bál :00:00 Rendezvényterem Platán Nyugdíjas Klub 120 Erzsébet-Katalin Bál :00:00 Rendezvényterem Bartina Néptánc Egyesület 215 Babits Mihály Kulturális Szekszárdi Szilveszter :00:00 Béla király tér Központ 1500 Családi programok Cím Kezdési dátum Helyszín Szervező Nézőszám Babits Mihály Kulturális Családi Matiné Farsangi Játszóház :00:00 Rendezvényterem Központ 122 Családi Matiné Húsvéti játszó Babits Mihály Kulturális 9:00:00 Rendezvényterem Központ 110 Anyák napi rendezvény Babits nyugdíjas :00:00 Csatár nagy Babits Nyugdíjas Klub 49 33

36 klub Bababörze :00:00 Rendezvényterem Tolle Családi nap :00:00 Sportcsarnok Családi Matiné Ökojátszóház :00:00 Rendezvényterem Bababörze :02:00 Rendezvényterem Márton napi játszóház :30:00 Piactér Tolna megyei Rendőrfőkap. Mikulás ünnepség :00:00 Piactér Babits Mihály Kulturális Központ 25 Babits Mihály Kulturális Központ 150 Babits Mihály Kulturális Központ 25 Babits Mihály Kulturális Központ 150 Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal 25 Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság 70 Babits Mihály Kulturális Központ 250 Családi Matiné Karácsonyi Kincsesház :40:00 Bakta Karácsonyi műsor Mentálhigiénés Műhely :00:00 Bödő Mentálhigénés Műhely 220 Egyéb Cím Kezdési dátum Helyszín Szervező Nézőszám Sakkverseny :00:00 Csatár kicsi Balázs Imre 35 Dumaszínház :00:00 Színházterem Dumaszínház 400 BARBÁR Ünnep :00:00 Művészetek Háza Heimann Családi Birtok 220 Dumaszínház :00:00 Színházterem Dumaszínház 218 Babits Mihály Kulturális 30 Éves a Művészetek Háza :00:00 Művészetek Háza Bartina Néptáncegyesület Viselet bemutató :00:00 Rendezvényterem RÉV 15.évfordulós Rendezvény :00:00 Művészetek Háza Központ 221 Babits Mihály Kulturális Központ 100 Babits Mihály Kulturális Központ

37 Magyar Honvédség Toborzás :30:00 Csatár nagy Magyar Honvédség 50 Prima Primissima díjátadó :00:00 Színházterem Fajszi Lajos 400 I.Béla Gimnázium Műsora :30:00 Színházterem I. Béla Gimnázium 600 Babits M Kulturális Központ nyugdíjas karácsony :00:00 Bödő Babits Mihály Kulturális Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 tér Központ lakásos előtti Babits Mihály Kulturális BA-ZSI :00:00 BA-ZSI :00:00 tér 160 lakásos előtti tér Központ 37 Babits Mihály Kulturális Központ 30 35

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016 BESZÁMOLÓ Babits Mihály Kulturális Központ 2015 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2016. március 3. Ik.sz.: 208/2016 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2015... 5 STRATÉGIAI CÉLOK MEGVALÓSULÁSA...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret

Civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás évben. Humán Bizottság. Kulturális célú/ tartalék keret. Civil keret 4. számú melléklet szervezeteknek nyújtott pénzbeli támogatás 2012. évben Sorszám Humán Sportcélú Ifjúsági 1. "Az Egészségért" Alapítvány 110 000 50 000 160 000 2. "Az én ovim" Alapítvány 490 000 490 000

Részletesebben

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes

A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes A rendezvény fővédnöke: Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Helyszínek: Polgármesteri Hivatal - Béla király tér Koncertszínpad - Prometheus park Szent István tér Belvárosi templom Béla király tér

Részletesebben

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft

Határozati javaslat. 400.000- Ft 150.00- Ft 50.000- Ft 500.000- Ft 250.000- Ft 100.000- Ft 200.000- Ft 10.000- Ft 400.000- Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. Iktató szám/ Pályázó neve Pályázat címe Projekt kp. 1. VI.453 /2013. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 2. VI.480 /2013,,Belvárosi

Részletesebben

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata

F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata F.M.ÖK. 6/2011. (I.18.) önkormányzati határozata a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító okiratának módosításáról Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlése megtárgyalta a Fejér Megyei Mővelıdési Központ alapító

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30.

A zenekarnak köztartozása nincs, pályázataival elszámol. Köszönettel és Tisztelettel: Kovács Zsolt karnagy. Szekszárd, 2011. január 30. SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység

Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására Pályázat címe, a támogatandó tevékenység Összes elosztható keret: 1.100.000.- Elnyerhetı támogatás mértéke: 20.000. - 120.000.- Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására 2013. Sorszám 1.* 2. 3. 4. 5. 6. Iktatószám 323/2013. 352/2013.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának évi munkaterve Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. évi munkaterve Január Az óvodák nyári nyitva tartásának ütemterve Javaslat önkormányzati intézményvezetık 2012. évi teljesítménykövetelményeinek

Részletesebben

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor

A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában. Rosta Sándor A fesztiválok szerepe a Balaton régió turizmusában Rosta Sándor Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság Balatonfüred, 2007. szeptember 26. Kulturális rendezvény, mint turisztikai termék Kiemelkedı

Részletesebben

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára

Lajosmizse város. 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Lajosmizse város 2010. évi kulturális rendezvénynaptára Rendezvény megnevezése Szervezıje Idıpontja Helyszíne Magyar Kultúra Napi rendezvények Lajosmizse Város január Lajosmizse Szabadság bérletes felnıtt-

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 1 db. TÁRGY: A szekszárdi székhelyű civil szerveztek kiegészítő működési támogatása E L

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Projekt összköltsége Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2012. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Baka I. Általános Iskola VI. 384/2012. (Nem pályázati adatlapon nyújtották be a

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 5/2000. (IV.13.)számú önkormányzati rendelete a helyi közmővelıdési tevékenységrıl. Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013.

JAVASLAT a Civil Keretből elnyerhető támogatásra 2013. JVSLT a ből elnyerhető ra Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet évi 1. VI. 526 Szekszárdi

Részletesebben

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Ft Ft Ft/ Ft

Határozati javaslat. Ifjúsági Keret Ft Ft Ft/ Ft 1 Határozati javaslat Ifjúsági Keret 2011. Tárgy: Ifjúsági keretre beérkezett pályázatok elbírálásra I. 1. Szekszárdi Mozgásművészeti A folyamatos működéshez 3.400.00 1.200.00/ Stúdió várunk segítséget

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Javaslat a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet

Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE. 2011. évre. Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet Apáczai Nevelési és Általános Mővelıdési Központ Mővelıdési Ház FELADATTERVE 2011. évre Intézményegység-vezetı: Dombi Erzsébet A Mővelıdési Ház feladattervét az ANK MUNKATERVÉNEK részeként, az ÁMK jóváhagyott

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. 1. sz. melléklet JAVASLAT A VÁROSI RENDEZVÉNYTERVRE 2016. Készítette: Radics Zoltánné intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek Nemzeti Ünnep: 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S Bazsi Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. november 10-én tartandó nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a közmővelıdési tevékenységrıl, javaslat a 2010. évi közmővelıdési

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

2011. évi rendezvénynaptár

2011. évi rendezvénynaptár 2011. évi rendezvénynaptár JANUÁR 12. Doni megemlékezés 21. Magyar Kultúra Napja 22. Német Nemzetiségi Nap 28. FEBRUÁR 1. Meseszínház - Kabóca Bábszínház 11. 12. Valentin napi party Kultúrház 26. Farsangi

Részletesebben

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV

FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA ÉV FELSİZSOLCA VÁROS ESEMÉNYNAPTÁRA 2007. ÉV IDİPONT ESEMÉNY RENDEZİ INTÉZMÉNYEGYSÉG/HELYSZÍN JANUÁR 1. Újévi köszöntés Tőzijáték Hısök tere 19. Alapítványi Bál 20. Magyar Kultúra Napja 22. i ünnepség a magyar

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 187. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat alapítványi pályázatok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. szeptember 28-i

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014.

JAVASLAT a Civil Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2014. 1 JVSLT a bıl elnyerhetı ra 2014. Összes felosztható keret: 6.000.000.- Ft z alapítványi pályázatok közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám pályázó szervezet neve és a támogatandó cél szervezet 2014. évi

Részletesebben

2011. Január Február

2011. Január Február 2011. Január 5. (szerda) Polgári Kör klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 16.00 9. (vasárnap) Doni hısök megemlékezése 10. (hétfı) Nyugdíjas Klub klubfoglalkozás (Cs. M. H.) 15.00 20. (csütörtök) Ökomenikus imahét

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 22-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. szeptember 22-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás pályázat benyújtásához Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára részére Az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása

536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház évre szóló munkatervének jóváhagyása 536/2015. (XI. 19.) Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár és Művelődési Ház 2016. évre szóló munkatervének jóváhagyása VARGA DOMOKOS ÁMK TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERV

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-4/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2012.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a megyei önkormányzat közmővelıdési szakmai tanácsadási és

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2017. évi

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház

FEBRUÁR 2. Bolhapiac Petőfi Művelődési Ház at2013. évi rendezvénytervezet JANUÁR Helyszín 14. Doni megemlékezés Polgármesteri Hivatal 19. 22. Magyar Kultúra Napja Polgármesteri Hivatal 31. Szőlészet és borászat, Árkovics József borász előadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktsz: 1/138-1/2012/I Tárgy: Makó Városi Kulturális-Közművelődési Üi: Simonné Nonprofit Kft 2012 évi üzleti terve Melléklet: 2012 évi üzleti terv Makó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 246. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.

Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete. (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz. Fejér Megye Közgyőlése 30/2003. (XI.27.) K.r.sz. rendelete a közmővelıdési szakmai tanácsadásról és szolgáltatásokról (módosította és szövegét egységes szerkezetbe foglalta a 13/2005. (VII.1.) K.r.sz.)

Részletesebben

I F J Ú S Á G I F Ú V Ó S Z E N E K A R I A L A P Í T V Á N Y

I F J Ú S Á G I F Ú V Ó S Z E N E K A R I A L A P Í T V Á N Y SZ M J V Önkormányzata Mővelıdési Osztály 7100 Szekszárd, Béla tér 8. Majnay Gábor Osztályvezetı Úr részére Tisztelt Osztályvezetı Úr! Bemutatás: A zenekar 1988-ban alakult az akkori Liszt Ferenc Zeneiskola

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NÉPMŐVÉSZETI EGYESÜLET BEMUTATÁSA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népmővészeti Egyesület 5092 Tiszavárkony, Endre király út 121. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Czakó E. u. 3. 1/15. E-mail: kenyeresne@t-online.hu A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3.

1.2. Könyvvizsgálat 1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 2. A szervezet bemutatása 2.1. Elérhetıség 2.2. Azonosító adatok 2.3. Adószám: 18263587-1-43 Bejegyzı szerv:fıvárosi Bíróság Regisztrációs szám:16.pk. 60.136/2008/2. AKT Színház Közhasznú Egyesület 1118 Budapest, Schweidel utca 33 A Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 125-3/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2015.

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Tisztelt Osztályvezetı Úr!

Tisztelt Osztályvezetı Úr! I f j ú s á g i F ú v ó s z e n e k a r i A l a p í t v á n y 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. T: 74/511-028 F: 74/511-029 E-mail: lfzeneiskola@altisk2-szekszard.sulinet.hu Számlaszám: 10404601 46014706

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról

Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról Beszámoló a Tücsök Zenés Színpad 2014.évi munkájáról Az év eleji néhány fellépés mellett óriási energiával kezdtük meg a Légy jó mindhalálig címő musical felújító próbáit. A darab írója, Miklós Tibor,

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben