A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás városi megszervezésére. A magisztrátus a tűz elleni védelemmel évente egy-két alkalommal foglalkozott, például 1759-ben a rossz deszka-kémények megjavítását ellenőrizték. A közgyűlés 1776-ban a tűz elleni védekezésben a város részére meghatározta a tűzoltó eszközök számát is: 3 hosszú létra, 8 veder, 3 horog, 12 kapa, 12 kisveder, 4 lámpás. 1 Miután a tűz a szalma- és nádtetős házakban, istállókban teljes pusztítást tudott végezni, a magisztrátus 1791-ben a károsultak részére alamizsna gyűjtését rendelete el évente négy alkalommal, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és Nagy Boldog Asszony napján. 2 Hajdúdorogon a tűzestek igen gyakoriak voltak, s szükségessé vált ben a közgyűlés tagjaiból olyan bizottság összeállítása, akik feljárták a házakat és istállókat a városban, a határban egyaránt, hogy megvizsgálják a tüzelőhelyeket, kéményeket és a tulajdonosokat a tűzveszélyes helyek megszűntetésére szólítsák fel záros határidőn belül, s erről a magisztrátusnak a következő közgyűlésen jelentést tegyenek ban a Hajdúkerület közgyűlése utasítása alapján a város a tűzzel dolgozó mester-embereknek rendeletben adta ki, hogy kéményeiket kőből kell építeni, mert a deszkakémények a folyamatos erős tüzelésnél előbb-utóbb tüzet fognak, melynek elhatalmasodása a szomszéd házakra is veszélyes. Aki ezen rendeletet nem tartja be, annak működési engedélyét bevonják ban a város előjárósága olyan szabályrendeletet alkotott, amely előírta a tűz esetén lévő tennivalókat. Miután a tűztámadások alkalmával az tapasztalta- 1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára ( későbbiekben HBML.HbFl) V.A. 101/a. 3. Hajdúdorog közgyűlésének iratai 177l 1776-ig p. 3. sz. 2 U. o. V.A. 101/a p sz. Hajdúdorog Protocollum Deliberátionum 3 U. o. V.A. 101/a ,5, 8. p. 2,11,20. sz. Hajdúdorog közgyűlési iratai. 4 U. o. V.A. 101/a p. 232.sz. Hajdúdorog Protocollum Deliberationum

2 186 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története tott, hogy a tűz oltására összetódult lakosok leginkább rúdeszközökkel szoktak a tűz oltására megjelenni, azért, hogy jövőre a tűzoltás annál biztosabban eszközöltethessék, ezentúl elhatároztatik, és hirdettetvén rendeltetik, hogy a céhbeli tagok, s azon tizedbeli lakosság, ahol a tűz támadása van, egyedül vízi edényekkel, az ácsok pedig fejszékkel jelenjenek meg a tűz oltásánál, az illető céhek pedig arra lesznek felhívandók, hogy mindenik céh legalábbis két-két bőrvedret készíttessen ben a szolgabírói hivatal rendelete a város részére előírta a korábban írt tűzoltó eszközök jó állapotban tartását, szükség szerinti kijavíttatását a városgazda feladatául jelölte, és ezentúl előírta minden lakás részére a kapitányvíz kötelezővé tételét nagy büntetés terhe mellett. A tanács 1865-ben rendeletben fogalmazta meg kötelező jelleggel a tűzesetek jegyzőkönyvben való rögzítését, jelentését, melyhez formanyomtatványt is készítettek. A kiegyezés utáni években a tűzoltást szolgáló technika is fejlődött. A hajdúvárosokban is megjelent a szívó szerkezetű fecskendő, melyet mechanikusan emberi erővel működtettek, s a vizet az un. kapitányvizes hordókból szívócsövön át szívta, szórócsövét a tűzfészekre irányítva folyamatos tűzoltást biztosított, melyet Hajdúdorog is megvásárolt. Kormányrendelet a tűzoltó egylet létrehozásáról 1888-ban kormányrendelet írta elő, ahol önkéntes és díjazott tűzoltó nincs, a éves férfiakból tűzoltóság alakítása egy éven belül kötelező. Az önkéntes tűzoltóság megalakításának szükségességét azzal magyarázta, hogy az önkéntes tűzoltók közreműködésével és irányításával szervezetten és sokkal eredményesebben védekezhetnek a város polgárai a tűzesetek ellen. Rásó Gyula, Hajdú-Bihar megye alispánja a tűzoltó-felszerelések ügyében Hajdúdorog előjáróságát az alábbi levéllel kereste fel: A tűzrendészeti kormányrendelet, valamint a vármegyei szabályrendelet szerint Hajdúdorog község a lakosság számarányánál fogva 4 vízhordó kocsin, 4 hordón, 1 kádon, 8 tűzlétrán, 8 tűzhorgon, 2 fejszén, 4 vasvillán kívül, amelyek házilag is célszerűen előállíthatók, tartozván még 5 fecskendő ( ezek közül legalább egyet szívószerkezettel ellátva), legalább 2 csákány, 8 lámpás, 25 veder. Figyelmezetem az előjáróságot, hogy elküldött megrendelésüket még 1 szívó szerkezetű fecskendővel, 2 lámpással, 5 vederrel kell kiegészíteni. A már ismert királyi belügyminiszteri rendelet értelménél fogva a község vagyoni érdeke a bevásárlásoknál szem előtt tartani a jutányos bevásárlás lehetőségét. A fenti tűzoltószerek pótlólagos megrendelését hozzám 1889.március 5-ig múlhatatlanul terjessze be, ne hogy az előjáróságnak az alkalom elszalasztásával elkövetett mulasztásáért utóbb a község pénztára magasabb beszerzési árakkal legyen kénytelen megfizetni. 6 Debrecen, február 20. Rásó Gyula alispán 5 U. o. V.B.142/a p. 582.sz. Hajdúdorog tanácsülési jegyzőkönyv HBML IV.B cs. Alispán iratai, 1889.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 187 Laitner Ferenc, aki igen fontosnak tartotta a tűzoltó egylet megalakításának ügyét, a képviselőtestületnek következő levelet juttatta el: Tekintetes Képviselő Testület! Tárgysorozaton kívül, de sürgős intézkedés tekintetéből van szerencsém az éjjel (V.30.) támadt tűzesetre vonatkozólag a tekintetes képviseletnek becses figyelmét felhívni arra, hogy - miután a lakosságnak ezen tűzesetnél tanúsított megbotránkoztató érdektelensége a megyei hatóság által is elrendelt tűzoltóegylet felállítását nemcsak szükségessé teszi, hanem emberbaráti szempontból is határozottan parancsolja. Ennek szükséges voltát belátva, az önkéntes tűzoltó egyletnek szervezése a rendeletnek vétele előtt már elhatározva volt. Városunk mondhatni a véletlen szerencse folytán majdnem egy nemzedék ideje óta a pusztító tűz által nagy mértékben károsítva nem lett, de bekövetkezhetik egy szerencsétlen pillanat, melyben ha ily gyarló módon állunk síkra mint az éjjel - Dorog városának fele része anyagi áldozatul eshet, pedig legnagyobb részt csak úgy nevezett viskókkal rendelkezünk, de nemzetgazdasági szempontból ezek is nemzeti vagyont képviselnek. A múlt éjjeli tűzesetnél határozottan bebizonyult az önfeláldozó lelkes önkéntes tűzoltók hiánya és a segíteni képes, de csak bámész közönségnek azon részvétlensége, hogy vizes edények hiányában és a munkálatok kerülése következtében, nemcsak a nemzeti vagyonnak talán jelentékeny része, de emberélet is áldozatul eshetett volna. A teljesített működésnek felderítésére nem viszketegség, hanem azon elismerés vezet, mellyel elsősorban Ganzer Béla, Mihályi János, Meisels Károly, Dr. Damkó Ágoston, Auzomberger Lipót és a közvetlen szomszédoknak tartozunk, sőt az ő tevékenységüknek érdeme, hogy a tűz elfojtása a lakosság részvétlensége dacára dicséretre méltóan sikerült. Fecskendőink igen jól működtek, segéd felszereléseink a tegnapi képviseleti gyűlésben felolvasott felsőbb hatósági rendelet értelmében már megrendelve lévén, legelső és mulaszthatatlan feladatunk lesz közhasznú tűzoltó egyletet lehető legrövidebb idő alatt megalakítani és a Tekintetes Képviselet előre látható pártolása mellett életbe léptetni. Jelszavunk ősi és megtartandó kifejezés szerint : Egyesült erővel haladjunk. 7 Hajdúdorog, május 31. Alázatos szolgája: Laitner Ferenc Laitner Ferenc aggódó és a tűzoltó egyletet megalakítani akaró levele a gyakori tűzestek miatt jogos. A község jegyzőkönyvileg tűzoltó egylet megalakításának évében 8 tűzestet regisztrált, melyek kettő kivételével mind a nyári időszakra estek. Másik megjegyezi való a tűzesetekről, hogy egy kivételével mindig éjjel, éjfél után keletkeztek, de nem a lakásban, hanem az udvarban, vagy a mezőn. Ezek szerint gyújtogatásról lehet szó, mert éjfél után az udvarban semmi nem gyullad meg magától, nem beszélve a mezőn keletkezett tűzről, ahol búzakeresztek égtek el. Ha ez így 7 U. o. Alispán iratai 1889.

4 188 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története volt 1889-ben, feltehető, hogy más években is hasonló volt a tűzesetek száma, talán a gyűlölködő emberek így igyekeztek haragosuknak kárt okozni. Ezzel az is magyarázható, hogy a tűzoltó egylet megalakítása szükséges volt, melynek működését a képviselők is kiemelten kezelték. Laitner Ferenc azt is leírta, hogy az emberek a májusi tűznél,- melynek szintén megvan a jegyzőkönyve - igen közömbösek voltak, és ő úgy látta, hogy nem oltani, hanem bámészkodni mentek. Az egylet megalakulása Hajdúdorogról 2991/1889. számú megyei alispáni rendeletre hivatkozva a község főbírója jelentette az önkéntes tűzoltó egylet megalakulását: Miután a Tekintetes Vármegye Bizottsága által az önkéntes tűzoltó egylet felállítása az egész vármegyében elrendeltetett, az egylet Hajdúdorogon is június 10-én megalakult. Az alapszabályt jóváhagyás végett a legrövidebb idő alatt beterjeszteni fogjuk. Az egyletnek eddig két alapító, 19 pártoló, 30 működő, összesen 51 tagja van. Jelentjük továbbá, hogy 1 db régi, 2 db a mai kornak megfelelő tűzi fecskendővel bírunk, és a vármegyei szabályrendeletben nekünk beszerezni kellett tűzoltószerek tekintetes alispán úr által beszereztettek, de azok még meg nem érkeztek. 8 Hajdúdorog, július 1. Tisztletettel: Hajdúdorog főbírója A belügyminiszter a tűzoltó egylet alapszabályát júliusában hagyta jóvá. 9 A fenti időponttól a tűzoltó egylet működése folyamatos volt, melyhez a község költségvetése a működési szabályzatban meghatározottak szerint ellátmányt is biztosított januárjában Rajzinger Sándor tűzoltó főparancsnok beadvánnyal fordult a községi képviselőtestülethez, melyben előadja, hogy tudomása szerint a községi képviselők az 1898.évi költségvetés elbírálásakor a két községi ló eladásáról döntöttek. Ez a tűzoltó egylet munkáját akadályozza, mert tűzesetek idején ezek a lovak vontatják a tűzi fecskendőket. Az eladásból eredő károkért és hátrányokért a tűzoltó egylet nem vállalhat felelősséget, s a döntés miatt ezt az előjáróságra hárítja. A beadvány megismerése után a képviselőtestület elismerte, hogy a lovakkal történő szolgáltatásokkal nem foglalkozott sem a fuvarozást illetően, sem a tűzoltó fecskendő vontatását illetően. Elismerik, hogy a község lovaira szükség van, így az eladásukról alkotott képviselőtestületi határozatot visszavonták ban Szabó Elemér a tűzoltó egylet parancsnoka azon kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy az egyesület éves járadékát 800 korona helyett 900 koronában határozzák meg. Rajk Imre elnöklő főbíró szerint a költségvetésben megállapított és előirányzott 800 korona éves juttatást nem lehet megváltoztatni. Tekintettel arra, hogy a tűzoltó egylet fenntartása a község jól felfogott érdeke, annak a 8 U. o. Alispán iratai A tűzoltó felszereléseket a helyi igény alapján az alispáni hivatal rendelte meg. 9 U. o. Hajdú megye főispáni iratai. A 9 oldalas alapszabály a levéltárban megtalálható, csak helyhiány miatt nem közüljük. 10 HBML.HbFl.. V.B. 191/a. 12. Közgyűlési jegyzőkönyvi fogalmazványok /3214. sz.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 189 működéséhez szükséges anyagiak biztosításától a képviselőtestület nem zárkózik el. A főbíró a tűzoltó egylet parancsnokát felkérte, hogy hasonló beadványt az évre szóló költségvetés elbírálása alkalmával megismételni szíveskedjék, amikor a képviselő testületnek módjában áll a javadalmazás felemelése tekintetében határozni márciusában Szél Sándor és Áncsán János beadvánnyal fordultak a képviselőtestülethez a tűzoltó egylet megbízásából, hogy a zászlóalapba befizetett 40 koronát szíveskedjen megtéríteni. A képviselőtestület ezt meg is tette, de felszólították a főparancsnokot, hogy az egylet nevében ne a tagok írják alá a beadványt, hanem a testület felelős vezetője, mert ő felelős az egylet munkájáért. Ezt joggal elvárja a község vezetése. 12 A községi közgyűlési jegyzőkönyvekben szinte minden évben szerepel a tűzoltó eszközök javításának, vagy pótlásának ügye a számlák kifizetése miatt. A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet 1905-től 1941-ig nagyon pontosan vezette az egyleti jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv részletesen foglalkozik az egyesület munkájával, tagjaival, a tagság összetartásával, közös szórakoztató rendezvények szervezésével. A célok között szerepelt az egylet segélyalapjának létrehozása, a rászorultak segélyezése, ennek érdekében 1911-ben kidolgozták a segélypénztár alapszabályát. A Hajdú megyei alispán 5240/1907. sz. körrendelete a községi tűzoltóknak baleset elleni biztosítás tárgyában jelent meg, mely akkor érvényes ha a tűzoltókat tűz oltása közben baleset éri. Ezt a biztosítást a tűzoltó egyletet fenntartó községi pénztár fizeti az esetleges baleset szenvedése utáni kárpótlásként a tűzoltónak, halála esetén a hátramaradt családnak. A rendelkezést a testület elfogadta, és utasította az illetékes hivatalt, hogy Fazekas Géza tűzoltó főparancsnoknak a biztosítás végrehajtási utasítását másolatban juttassa el áprilisában a községi tűzoltóparancsnok beadványában a képviselőtestülettől község tulajdonát képező, de az önkéntes tűzoltó egylet használatában lévő szívó-nyomó szivattyú mások általi használatról szabályozást kért. A testület döntése szerint ezen túl szívó-nyomó gépet a gőzmalmok csak úgy vehetik igénybe, ha annak használatáért minden egyes esetben 10 koronát fizetnek a kivitel előtt a községi pénztárba. A lakosság pedig a szivattyú használatáért az eddigi 4 korona helyett 6 korona használati díjat köteles fizetni. A városgazda csak a befizetés után adhatja ki a szivattyút a tűzoltó főparancsnok rendelkezése alatt álló önkéntes tűzoltónak, aki a kivitelnél, beszállításnál köteles közreműködni. A rendelkezésről a városgazdát és a tűzoltó főparancsnokot egyaránt értesítették. 14 Az I. világháború után Hajdúdorog főjegyzője az júniusi közgyűlés elé terjesztette Dr. Oláh Imre tűzoltó főparancsnok kérelmét, melyben visszakérik a régi egyesületi helyisé- 11 U. o. V.B. 191/a. 1. Közgyűlési jkv p. 18/565. sz. 12 U. o. 26. p. 59/1715. sz. 13 U.o szept /6018. sz. 14 U.o. V. B. 191/a ápr p. 32/430.sz.

6 190 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története güket. A főjegyző kéri a képviselő testületet, hogy ezen ügyben legyen méltányos és igazságos, mert az önkéntes tűzoltó egyesületnek kérelmét jogosnak tartja, mivel a testület nemcsak hivatásának magaslatán áll, hanem úgy a saját erejéből, mint a község áldozatkészségéből évről évre lassanként oly értékes felszerelésre tett szert, amely felszerelésnek kezelése és megőrzése megköveteli, hogy alkalmas helyiségben legyen elhelyezve. Tekintettel arra, hogy a tűzoltó egyesület a községházán több mint 30 évig megfelelő helyiséggel rendelkezett, és a helyiségből az önkéntes tűzoltó egyesületet a közbirtokosság a háború alatt minden igaz ok nélkül szorította ki, kéri az önkéntes tűzoltó egyesületet az őt jogosan megillető helyiségébe visszahelyezni. A kérelmet a következő közgyűlés napirendjére tették át. A helyiség ügyében több hónapos vita következett, és november 29-i közgyűlés hozott megoldást. 197/1922. szám alatt az előadó előterjeszti a nemzeti munkavédelmi hivatal s Hajdú vármegye alispánjának közbeeső intézkedései alapján a járási főszolgabíró úr 11/1922. sz. rendelete alapján a Hajdúdorog község mint erkölcsi testület tulajdonát képező házszám alatt lévő községház épülete azon szobájának, melyet előzőleg az önkéntes tűzoltó egyesület használt, s jelenleg a közbirtokosság használja. Dr. Oláh Imre képviselő érvekkel igazolta a kérdéses helyiségnek a tűzoltó egyesület részére leendő visszaadásának fontosságát és szükségességét. Indítványozta, hogy mondja ki a testület határozatilag, hogy azt helyiséget az előzőleg e tárgyban hozott határozatának hatályon kívül helyezésével az önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezésére bocsátja. Az elnöklő községi főbíró szavazást rendelt el. Dr. Oláh Imre indítványa mellett szavazott 17 képviselő, Barna György indítványa mellett szavazott 9 képviselő. Határozat: A képviselőtestület a megejtett szavazás eredményeként 8 szavazati többséggel határozatilag kimondta, hogy a község mint erkölcsi testület tulajdonát képező községházának az utca bejárattól jobbra fekvő, s régebben az önkéntes tűzoltó egyesület által használt szoba helyiségét az önkéntes tűzoltó egyesület részére és céljaira átbocsátja, visszaadja, s előbbi határozatait hatályon kívül helyezi. 15 A tűzoltó egylet visszaköltözött a községházán lévő régi helyiségébe, de a gazdasági viszonyok, megélhetési nehézségek anyagi gondjaikat fokozta, és ban újabb beadványt terjesztettek a képviselők elé. 229/1923. kgy szám alatt a főjegyző ismerteti a hajdúdorogi tűzoltó egylet parancsnokságának 5/1923. sz. megkeresését, melynek értelmében a tűzeseteknél fizetendő fuvardíjat a mai körülményeknek megfelelően felemelni kéri. A malmok és más üzemek javításához használt szívó-nyomó gépet a község vegye át és a tűzoltóegylet leltárából törölje, mivel az egylet leltárában fekvő felszerelésekért az egyesület anyagilag felelős, így a község által másoknak használatába adott szerelvényekért az egyesület felelősséget továbbra nem vállalhat. Az előjáróság javasolja, hogy a megváltozott körülmények mérlegelésével a tűzeseteknél elsősorban megjelenő fecskendő vagy vizes hordó szállítóknak esetenként ötezer korona, másodsorban megjelenők részére négyezer korona, harmadsorban megjelenők részére háromezer korona fuvar illetve jutalom fizettessék. A testület egyben javasolja, hogy az egyesület hiányos felszerelésének gyarapításához a község rendkívüli kiadások terhére kétszázezer koronával járuljon 15 U. o. V.B. 191/a. 5. Közgyűlési jkv p. 197/1922.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 191 hozzá, mert az egyesület önfeláldozó emberbaráti és vagyonbiztonsági szolgálata e hozzájárulással is csak némileg van elismerve, különben is az önkéntes tűzoltó egyesület a községet óriási anyagi megterheléstől menti meg. Amennyiben a községnek ily buzgó önkéntes tűzoltó egyesülete nem lenne, kénytelen lenne a község egy községi tűzoltóságot felállítani, s ennek fenntartása a községnek nagy anyagi áldozatába kerülne. A testület javasolja továbbá, hogy az egyetlen fizetéses tűzoltó havi fizetését 35 kg búza havi járandósággal egészítsük ki, hogy annak megélhetése a mai nehéz körülmények között némileg biztosítva legyen. Végül javasolja a testület a malmok és más üzemek javításához használt szívó-nyomó gépet a község vegye kezelése alá, és esetről esetre a kérelmezőnek ötezer korona díjfizetés ellenében szolgáltassa ki. Dr. Oláh István indítványozza, hogy a kérdéses gép semmi esetre se vétessék át a tűzoltó egyesülettől, mert a gépet igénybe vevő malmosok nincsenek arra ráutalva, hogy saját üzemük zavartalan működése érdekében a község tulajdonát képező tűzoltó felszerelési tárgyakat használják és rongálják, amelyeknek javítása és jó karban tartása sokkal többe kerül, mint az általuk esetleg fizetett használati díj. Szavazás után a testület megállapította, hogy 15 fő szavazati többséggel dr. Oláh István indítványa fogadtatott el. Így a szivattyú továbbra is az egyesület használatában maradt. 16 A következő eset szintén hozzátartozik a tűzoltó egylet történetéhez, de egyben a nagy inflációt is jelzi, mely 1924-ben a korona értékének zuhanását mutatja. 34/1924. kgy. szám alatt a főjegyző ismerteti az Orbis Műszaki Rt. leiratát, mely szerint a megrendelt gumicsiga tömlőket csak abban az esetben szállíthatja, ha a község a leszállításkor érvényben lévő áron hajlandó azokat elfogadni, mert a megrendelés ideje után a gumiárak annyira emelkedtek, hogy ezt az üzletet lebonyolítani a régi árral nem tudja. Az előjáróság javasolja, hogy bár a feltétel súlyos, de a község fogadja el, mert a gumicsiga tömlőkre feltétlenül szükség van. 17 Olvasva a képviselőtestületi jegyzőkönyvek bejegyzését az önkéntes tűzoltó egylet működéséről, csak elismerő szavakat és kifejezéseket találunk, s a nehéz gazdasági helyzetben is igyekszik kéréseiket teljesíteni. Erre utalnak a következő közgyűlési határozat gondolatai is. 204/1924. kgy. szám alatt a főjegyző előadta az önkéntes tűzoltó egylet kérelmét, melyben az egyleti tagok részére ruházati felszelelés beszerzését kérte. Az előjáróság javasolta, hogy az önkéntes tűzoltó egyletnek és tagjainak a képviselőtestület őszinte elismerését fejezze ki emberbaráti és fáradhatatlan működéséért, s egyben kéri az egylet vezetőségét értesíteni, hogy a község nem zárkózik el az egyesületet a legmesszebb menő támogatásban részesíteni. Jelenleg a nehéz viszonyok miatt nincs abban a helyzetben, hogy a szükséges felszerelési tárgyakat haladéktalanul beszerezze, de a jövő évi költségvetés tervezésekor ezt figyelembe veszik. Stima Gyula képviselő, mint az önkéntes tűzoltó egylet főparancsnoka az 16 U. o. Kjk p. 229/1923. sz. 17 U. o. Kjk p. 37/1924. sz.

8 192 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története előjáróság jóindulatáért az egyesületet nevében köszönetet mondott. Az elhangzottakat a testület elfogadta és határozatba foglalta. 18 A növekvő infláció miatt a község egyetlen főállású tűzoltójának fizetése továbbra is szűkös a család megélhetéséhez. Mint írtuk 1923-ban 35 kg búzával növelték fizetését havonta, most újra kéri a tűzoltó parancsnok a bérnövelést, melyet a testület tudomásul vett és illetményét július 1-től havi 20 kg rozzsal növelte. Ezt az szeptember 16-i közgyűlés fogadta el. 19 Az önkéntes tűzoltó egyletnek át kellett dolgozni és kiegészíteni a korábbi helyi, tűzrendészeti szabályrendeletét a tűzrendészeti kormányrendelet és a vármegyei szabályrendelet szerint, figyelembe véve az építkezési szabályrendeletet és a helyi viszonyokat. Az átdolgozott szabályrendeletet 15 napra a községháza előtt kifüggesztették, hogy minden érdeklődő olvashassa, s a képviselőtestület tagjai esetleg kiegészítéseket és változtatásokat javasolhassanak. A két hét lejárta után a testület elfogadta a határozatot augusztus 29-én az egyesület vármegyei tűzoltó versenyen vett részt. A verseny költségei fedezetére a főparancsnok a községi önkormányzattól korona segély kiutalását kérte. A testület a kért segélyt kiutalta, és egyben elismerését fejezte ki az egyesület tagjainak, mert a vármegyei tűzoltó szövetség éves munkáról szóló jelentése szerint az egész vármegye területén a hajdúdorogi önkéntes tűzoltó egylet teljesítette legnagyobb buzgalommal és odaadással feladatát. A megyei tűzoltó szövetség elismerése alapján indokolt a legmesszebb menőkig lévő anyagi támogatás, a kért összeg odaítélése, hogy a községnek a versenyeken további érdemeket szerezzenek májusában a tűzoltó főparancsnok három témában kérte az önkormányzat segítségét és támogatását. A beadvány fecskendő beszerzésére, a tűzbiztonsági őrszolgálat megszervezésére, és vízszerzésre vonatkozott. A képviselőtestület a leírtakra a következő határozatot hozta: Teljesen átérezzük azt a kötelezettséget, amely reánk a tűzrendészet terén hárul, s azért utasítjuk előjáróinkat, hogy a /1927. sz. B.M rendelet szerint egy alkalmas tűzi fecskendő vásárlására szerezzen be árajánlatokat, s a fizetési feltételekre nézve is a község fizetési képességeihez alkalmazkodva megfelelő fizetési határidőket kérjen. Utasítjuk előjáróinkat arra is, hogy mind addig, míg a tűzőrségi szolgálatot szabályrendeletileg nem rendezzük, igyekezzen mindent arra nézve elkövetni, hogy a tűzőri szolgálatot a toronyban pontosan teljesítsék re a korona teljesen elértéktelenedett, helyette értékálló váltópénz a pengő jelent meg. Hajdú vármegye alispánja már a pengő megjelenése után adta ki rendelkezését a tűzoltó felszerelések pótlására., melynek alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: A tűzoltó szerek beszerzésére, karbantartására, valamint a vízbiztosítás végett szükséges munkálatokra az évre 3250 pengőt engedélyezünk. Ezen összegből 18 U. o. V. B. 191/a. 6. Kjk p. 204/1924. sz. 19 U. o Kjk p. 156/1924. sz. 20 U. o Kjk p. 81/1926. sz. 21 U. o. V. B. 191/a. 7. Kjk p. 227/1926. sz. 22 U. o. Kjk p. 184/1927. sz.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 193 fizetendő jutalomképpen két pengő azon magánfogat tulajdonosának részére, aki víztartállyal a tűz színhelyén először jelenik meg. 23 Nemcsak a tűzoltó egylet jutott kérelem útján körülményesen pénzhez, ha beszerzést végzett, de az is követésre méltó a körültekintést és takarékosságot illetően, ahogyan a képviselőtestület bánik a község pénzével, pontosabban az adófizetők pénzével. Erre is példa a korábban már jelzett tűzi fecskendő beszerzésének folyamata: A főjegyző jelenti, hogy a képviselőtestület 184/1927. sz. határozata alapján a község részére szükséges 1 db. tűzi fecskendőre az árlejtést az előjáróság kiírta, s a beérkezett ajánlatokat az önkéntes tűzoltó parancsnoksággal felülbíráltatta. A tűzoltóparancsnok az ajánlatok közül Győző Béla és Társa cég ajánlatát tartja a legalkalmasabbnak. A fecskendő árának kifizetésére a fedezetet az és évre tűzoltó szerek beszerzésére és fenntartására előirányzott összegből jelölik ki. 24 Vármegyei tűzoltóverseny Hajdúdorogon év kiemelkedőnek ígérkezett a hajdúdorogi önkéntes tűzoltó egyesület történetében, mert Hajdú Vármegye Tűzoltó Szövetsége arról értesítette a képviselőtestületet, hogy ebben az évben a vármegyei tűzoltó versenyt Hajdúdorogon szándékoznak megrendezni, ehhez a község erkölcsi és anyagi támogatását kéri. A leiratot a képviselőtestület és a községi tűzoltó egylet nagy lelkesedéssel fogadta. A testület a költségek fedezetére a községi tűzoltó alapból két bál jövedelmén kívül 100 pengő segélyt állapított meg. A határozatról Hajdú Vármegye Tűzoltó Szövetségét hivatalosan értesítették. 25 A verseny időpontjának megismerése után a községi előjáróság együtt működve az önkéntes tűzoltó egylet főparancsnokával lázasan készülődött, hogy Hajdúdorogon jól sikerült, és jól szervezett megyei tűzoltóverseny legyen. A verseny napjáról, a verseny részleteiről nem tudunk beszámolni, mert az arról szóló iratokat a hivatal kiselejtezte, de azt tudjuk, hogy május 28-án volt, és a június 26-án tartott képviselőtestületi ülésen Bohus László főjegyző ismertette Debrecen szabad kir. Város és Hajdú Vármegye Tűzoltó Szövetsége leiratát, melyben Hajdúdorog képviselő-testületének, s ezúton a község lakosságának a verseny sikeres lebonyolítása érdekében hozott anyagi áldozatokért köszönetét fejezi ki. 26 Ezen kívül a parancsnokság Stima Gyula hajdúdorogi tűzoltóparancsnoknak a verseny sikeres lebonyolítása érdekében kifejtett munkájáért jegyzőkönyvileg is köszönetét kifejezte ki ban három tűzeset volt a község határában. A belterületen egész évben tűzeset nem volt. Az első tűz gabonacsépléskor esett, mert a tüzes gép szikrafogója hiányzott, és tüzet fogott a gabonaasztag. A cséplőgépben és gabonában 5000 pengő kár keletkezett. A másik tűzeset gyermeki pajkosságból keletkezett, ugyanis a szülők nem vették észre, hogy a kiskorú gyufával játszik. 150 pengő kár keletkezett. 23 U. o. Kjk p. 257/1927. sz. 24 U. o. Kjk p. 281/ U. o. Kjk p. 59/1928. sz. 26 U.o. Kjk p. 86/1928. sz. Hajdúdorogi tűzoltóegyleti jkv X jún. 10.

10 194 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története A harmadik esetnél gondatlanságból a gyúlékony folyadék lángra lobbant, s 30 pengő kár keletkezett ben tűzesetek csak a község belterületén voltak. 3 kéménytűz keletkezett öngyulladásból. Bizonyára a falu szegényebb viskóiban még megvoltak a régi deszkakémények, melyek könnyen tüzet fogtak. A ház teteje mind három esetben leégett, az anyagi kár családonként 1500 pengő körül volt től a 963/1929. sz. BM rendelet értelmében a tűzesetet táviratilag a BM-nek kellett jelenteni: 1./ pengőt meghaladó tűzkár esetén és erdőtüzeknél 2./ Olyan tűzesetekről, amelyeknél emberélet is áldozatul esett. 3./ A tűzesetet 48 órán belül jelenteni kell. TŰZESETEK IG Év Tűzesetek Oka száma Villámcsapás, gyermeki játék, gondatlanság, cséplőgép, lámpa Öngyulladás, gyújtogatás, gyermeki játék, pipatűz Villámcsapás, gyermeki játék, patkányok feldöntötték a lámpát Téglaégető tüze, égő cigaretta, kályhából kipattant szikra Egérlyuk a kéményben, mozdonyból kipattant szikra, kéménytűz Gondatlanág, rágcsálók járatai a kéményben, a szalma között egy üvegdarab a napon felforrósodott és attól a szalma meggyulladt. A leírt tűzesetek bizonyítják, hogy a tűzoltóság munkája és jelenléte a község életében jelentős /1935. kgy. szám alatt a vezetőjegyző az alispán 5423/1935. sz. rendeletét ismertette, melyben elrendeli, hogy a községi előjáróság ez évben a tűzoltóság részére költségvetési kereten belül megfelelő számú egyenruhát szerezzen be. Az évi költségvetésbe pedig ezen a címen legalább 600 pengőt állítson be. A rendelkezést a testület határozatilag tudomásul vette és megszavazta, melyet a következőkkel indokolt: Az önkéntes tűzoltók ruhája az évek folyamán olyan állapotba került, hogy annak pótlása elkerülhetetlen, s a községre nézve előnyösebb ha az önkéntes tűzoltó testületet látja el ruhával, mintha ruhahiány miatti feloszlás esetén a Belügyminiszter Úr /1928. B.M. 8 rendeletével elrendelt fizetéses tűzoltóságot kellene felállítanunk ban a betervezett 600 pengőből felhasználásra Bába Pál önkéntes tűzoltó főparancsnok a közgyűléstől 20 db blúz és 30 db sapka beszerzésére kért engedélyt, melyet s elfogadtak, s magyarázatképpen hozzáfűzte, hogy a közel U.o. V. B. 192/j. 2. Nyilvántartás tűzesetekről év. 28 U. o. Nyilvántartás tűzesetekről év. 29 U. o. V. B. 191/a. 9. Kgyjk p /1935. sz.

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése

Horvát Kisebbségi Önkormányzat Petrivente Hrvatska manjinska samouprava 2010. november 30-i testületi ülése 2-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. november 30-án MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 18/2010. (XI.30.) G2 19/2010. (XI.30.)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~."-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ "'- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~.-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ '- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l Jelenléti ív az 1996. év november hó 11. napján megtartott rendkivüli képviselőtestületi ülésről l.! Citka János 2./ Farkas János 3./ Fábián Jánosné 4./ Juhász György 5./ Kunsági László 6./ Dr. Pápai Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok

JEGYZŐKÖNYV. NAPIREND 1./ Önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Indítványok, javaslatok JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 17-én, 13.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 19-án 17.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án, 16.30 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 6/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben