A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET"

Átírás

1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás városi megszervezésére. A magisztrátus a tűz elleni védelemmel évente egy-két alkalommal foglalkozott, például 1759-ben a rossz deszka-kémények megjavítását ellenőrizték. A közgyűlés 1776-ban a tűz elleni védekezésben a város részére meghatározta a tűzoltó eszközök számát is: 3 hosszú létra, 8 veder, 3 horog, 12 kapa, 12 kisveder, 4 lámpás. 1 Miután a tűz a szalma- és nádtetős házakban, istállókban teljes pusztítást tudott végezni, a magisztrátus 1791-ben a károsultak részére alamizsna gyűjtését rendelete el évente négy alkalommal, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és Nagy Boldog Asszony napján. 2 Hajdúdorogon a tűzestek igen gyakoriak voltak, s szükségessé vált ben a közgyűlés tagjaiból olyan bizottság összeállítása, akik feljárták a házakat és istállókat a városban, a határban egyaránt, hogy megvizsgálják a tüzelőhelyeket, kéményeket és a tulajdonosokat a tűzveszélyes helyek megszűntetésére szólítsák fel záros határidőn belül, s erről a magisztrátusnak a következő közgyűlésen jelentést tegyenek ban a Hajdúkerület közgyűlése utasítása alapján a város a tűzzel dolgozó mester-embereknek rendeletben adta ki, hogy kéményeiket kőből kell építeni, mert a deszkakémények a folyamatos erős tüzelésnél előbb-utóbb tüzet fognak, melynek elhatalmasodása a szomszéd házakra is veszélyes. Aki ezen rendeletet nem tartja be, annak működési engedélyét bevonják ban a város előjárósága olyan szabályrendeletet alkotott, amely előírta a tűz esetén lévő tennivalókat. Miután a tűztámadások alkalmával az tapasztalta- 1 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltára ( későbbiekben HBML.HbFl) V.A. 101/a. 3. Hajdúdorog közgyűlésének iratai 177l 1776-ig p. 3. sz. 2 U. o. V.A. 101/a p sz. Hajdúdorog Protocollum Deliberátionum 3 U. o. V.A. 101/a ,5, 8. p. 2,11,20. sz. Hajdúdorog közgyűlési iratai. 4 U. o. V.A. 101/a p. 232.sz. Hajdúdorog Protocollum Deliberationum

2 186 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története tott, hogy a tűz oltására összetódult lakosok leginkább rúdeszközökkel szoktak a tűz oltására megjelenni, azért, hogy jövőre a tűzoltás annál biztosabban eszközöltethessék, ezentúl elhatároztatik, és hirdettetvén rendeltetik, hogy a céhbeli tagok, s azon tizedbeli lakosság, ahol a tűz támadása van, egyedül vízi edényekkel, az ácsok pedig fejszékkel jelenjenek meg a tűz oltásánál, az illető céhek pedig arra lesznek felhívandók, hogy mindenik céh legalábbis két-két bőrvedret készíttessen ben a szolgabírói hivatal rendelete a város részére előírta a korábban írt tűzoltó eszközök jó állapotban tartását, szükség szerinti kijavíttatását a városgazda feladatául jelölte, és ezentúl előírta minden lakás részére a kapitányvíz kötelezővé tételét nagy büntetés terhe mellett. A tanács 1865-ben rendeletben fogalmazta meg kötelező jelleggel a tűzesetek jegyzőkönyvben való rögzítését, jelentését, melyhez formanyomtatványt is készítettek. A kiegyezés utáni években a tűzoltást szolgáló technika is fejlődött. A hajdúvárosokban is megjelent a szívó szerkezetű fecskendő, melyet mechanikusan emberi erővel működtettek, s a vizet az un. kapitányvizes hordókból szívócsövön át szívta, szórócsövét a tűzfészekre irányítva folyamatos tűzoltást biztosított, melyet Hajdúdorog is megvásárolt. Kormányrendelet a tűzoltó egylet létrehozásáról 1888-ban kormányrendelet írta elő, ahol önkéntes és díjazott tűzoltó nincs, a éves férfiakból tűzoltóság alakítása egy éven belül kötelező. Az önkéntes tűzoltóság megalakításának szükségességét azzal magyarázta, hogy az önkéntes tűzoltók közreműködésével és irányításával szervezetten és sokkal eredményesebben védekezhetnek a város polgárai a tűzesetek ellen. Rásó Gyula, Hajdú-Bihar megye alispánja a tűzoltó-felszerelések ügyében Hajdúdorog előjáróságát az alábbi levéllel kereste fel: A tűzrendészeti kormányrendelet, valamint a vármegyei szabályrendelet szerint Hajdúdorog község a lakosság számarányánál fogva 4 vízhordó kocsin, 4 hordón, 1 kádon, 8 tűzlétrán, 8 tűzhorgon, 2 fejszén, 4 vasvillán kívül, amelyek házilag is célszerűen előállíthatók, tartozván még 5 fecskendő ( ezek közül legalább egyet szívószerkezettel ellátva), legalább 2 csákány, 8 lámpás, 25 veder. Figyelmezetem az előjáróságot, hogy elküldött megrendelésüket még 1 szívó szerkezetű fecskendővel, 2 lámpással, 5 vederrel kell kiegészíteni. A már ismert királyi belügyminiszteri rendelet értelménél fogva a község vagyoni érdeke a bevásárlásoknál szem előtt tartani a jutányos bevásárlás lehetőségét. A fenti tűzoltószerek pótlólagos megrendelését hozzám 1889.március 5-ig múlhatatlanul terjessze be, ne hogy az előjáróságnak az alkalom elszalasztásával elkövetett mulasztásáért utóbb a község pénztára magasabb beszerzési árakkal legyen kénytelen megfizetni. 6 Debrecen, február 20. Rásó Gyula alispán 5 U. o. V.B.142/a p. 582.sz. Hajdúdorog tanácsülési jegyzőkönyv HBML IV.B cs. Alispán iratai, 1889.

3 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 187 Laitner Ferenc, aki igen fontosnak tartotta a tűzoltó egylet megalakításának ügyét, a képviselőtestületnek következő levelet juttatta el: Tekintetes Képviselő Testület! Tárgysorozaton kívül, de sürgős intézkedés tekintetéből van szerencsém az éjjel (V.30.) támadt tűzesetre vonatkozólag a tekintetes képviseletnek becses figyelmét felhívni arra, hogy - miután a lakosságnak ezen tűzesetnél tanúsított megbotránkoztató érdektelensége a megyei hatóság által is elrendelt tűzoltóegylet felállítását nemcsak szükségessé teszi, hanem emberbaráti szempontból is határozottan parancsolja. Ennek szükséges voltát belátva, az önkéntes tűzoltó egyletnek szervezése a rendeletnek vétele előtt már elhatározva volt. Városunk mondhatni a véletlen szerencse folytán majdnem egy nemzedék ideje óta a pusztító tűz által nagy mértékben károsítva nem lett, de bekövetkezhetik egy szerencsétlen pillanat, melyben ha ily gyarló módon állunk síkra mint az éjjel - Dorog városának fele része anyagi áldozatul eshet, pedig legnagyobb részt csak úgy nevezett viskókkal rendelkezünk, de nemzetgazdasági szempontból ezek is nemzeti vagyont képviselnek. A múlt éjjeli tűzesetnél határozottan bebizonyult az önfeláldozó lelkes önkéntes tűzoltók hiánya és a segíteni képes, de csak bámész közönségnek azon részvétlensége, hogy vizes edények hiányában és a munkálatok kerülése következtében, nemcsak a nemzeti vagyonnak talán jelentékeny része, de emberélet is áldozatul eshetett volna. A teljesített működésnek felderítésére nem viszketegség, hanem azon elismerés vezet, mellyel elsősorban Ganzer Béla, Mihályi János, Meisels Károly, Dr. Damkó Ágoston, Auzomberger Lipót és a közvetlen szomszédoknak tartozunk, sőt az ő tevékenységüknek érdeme, hogy a tűz elfojtása a lakosság részvétlensége dacára dicséretre méltóan sikerült. Fecskendőink igen jól működtek, segéd felszereléseink a tegnapi képviseleti gyűlésben felolvasott felsőbb hatósági rendelet értelmében már megrendelve lévén, legelső és mulaszthatatlan feladatunk lesz közhasznú tűzoltó egyletet lehető legrövidebb idő alatt megalakítani és a Tekintetes Képviselet előre látható pártolása mellett életbe léptetni. Jelszavunk ősi és megtartandó kifejezés szerint : Egyesült erővel haladjunk. 7 Hajdúdorog, május 31. Alázatos szolgája: Laitner Ferenc Laitner Ferenc aggódó és a tűzoltó egyletet megalakítani akaró levele a gyakori tűzestek miatt jogos. A község jegyzőkönyvileg tűzoltó egylet megalakításának évében 8 tűzestet regisztrált, melyek kettő kivételével mind a nyári időszakra estek. Másik megjegyezi való a tűzesetekről, hogy egy kivételével mindig éjjel, éjfél után keletkeztek, de nem a lakásban, hanem az udvarban, vagy a mezőn. Ezek szerint gyújtogatásról lehet szó, mert éjfél után az udvarban semmi nem gyullad meg magától, nem beszélve a mezőn keletkezett tűzről, ahol búzakeresztek égtek el. Ha ez így 7 U. o. Alispán iratai 1889.

4 188 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története volt 1889-ben, feltehető, hogy más években is hasonló volt a tűzesetek száma, talán a gyűlölködő emberek így igyekeztek haragosuknak kárt okozni. Ezzel az is magyarázható, hogy a tűzoltó egylet megalakítása szükséges volt, melynek működését a képviselők is kiemelten kezelték. Laitner Ferenc azt is leírta, hogy az emberek a májusi tűznél,- melynek szintén megvan a jegyzőkönyve - igen közömbösek voltak, és ő úgy látta, hogy nem oltani, hanem bámészkodni mentek. Az egylet megalakulása Hajdúdorogról 2991/1889. számú megyei alispáni rendeletre hivatkozva a község főbírója jelentette az önkéntes tűzoltó egylet megalakulását: Miután a Tekintetes Vármegye Bizottsága által az önkéntes tűzoltó egylet felállítása az egész vármegyében elrendeltetett, az egylet Hajdúdorogon is június 10-én megalakult. Az alapszabályt jóváhagyás végett a legrövidebb idő alatt beterjeszteni fogjuk. Az egyletnek eddig két alapító, 19 pártoló, 30 működő, összesen 51 tagja van. Jelentjük továbbá, hogy 1 db régi, 2 db a mai kornak megfelelő tűzi fecskendővel bírunk, és a vármegyei szabályrendeletben nekünk beszerezni kellett tűzoltószerek tekintetes alispán úr által beszereztettek, de azok még meg nem érkeztek. 8 Hajdúdorog, július 1. Tisztletettel: Hajdúdorog főbírója A belügyminiszter a tűzoltó egylet alapszabályát júliusában hagyta jóvá. 9 A fenti időponttól a tűzoltó egylet működése folyamatos volt, melyhez a község költségvetése a működési szabályzatban meghatározottak szerint ellátmányt is biztosított januárjában Rajzinger Sándor tűzoltó főparancsnok beadvánnyal fordult a községi képviselőtestülethez, melyben előadja, hogy tudomása szerint a községi képviselők az 1898.évi költségvetés elbírálásakor a két községi ló eladásáról döntöttek. Ez a tűzoltó egylet munkáját akadályozza, mert tűzesetek idején ezek a lovak vontatják a tűzi fecskendőket. Az eladásból eredő károkért és hátrányokért a tűzoltó egylet nem vállalhat felelősséget, s a döntés miatt ezt az előjáróságra hárítja. A beadvány megismerése után a képviselőtestület elismerte, hogy a lovakkal történő szolgáltatásokkal nem foglalkozott sem a fuvarozást illetően, sem a tűzoltó fecskendő vontatását illetően. Elismerik, hogy a község lovaira szükség van, így az eladásukról alkotott képviselőtestületi határozatot visszavonták ban Szabó Elemér a tűzoltó egylet parancsnoka azon kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy az egyesület éves járadékát 800 korona helyett 900 koronában határozzák meg. Rajk Imre elnöklő főbíró szerint a költségvetésben megállapított és előirányzott 800 korona éves juttatást nem lehet megváltoztatni. Tekintettel arra, hogy a tűzoltó egylet fenntartása a község jól felfogott érdeke, annak a 8 U. o. Alispán iratai A tűzoltó felszereléseket a helyi igény alapján az alispáni hivatal rendelte meg. 9 U. o. Hajdú megye főispáni iratai. A 9 oldalas alapszabály a levéltárban megtalálható, csak helyhiány miatt nem közüljük. 10 HBML.HbFl.. V.B. 191/a. 12. Közgyűlési jegyzőkönyvi fogalmazványok /3214. sz.

5 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 189 működéséhez szükséges anyagiak biztosításától a képviselőtestület nem zárkózik el. A főbíró a tűzoltó egylet parancsnokát felkérte, hogy hasonló beadványt az évre szóló költségvetés elbírálása alkalmával megismételni szíveskedjék, amikor a képviselő testületnek módjában áll a javadalmazás felemelése tekintetében határozni márciusában Szél Sándor és Áncsán János beadvánnyal fordultak a képviselőtestülethez a tűzoltó egylet megbízásából, hogy a zászlóalapba befizetett 40 koronát szíveskedjen megtéríteni. A képviselőtestület ezt meg is tette, de felszólították a főparancsnokot, hogy az egylet nevében ne a tagok írják alá a beadványt, hanem a testület felelős vezetője, mert ő felelős az egylet munkájáért. Ezt joggal elvárja a község vezetése. 12 A községi közgyűlési jegyzőkönyvekben szinte minden évben szerepel a tűzoltó eszközök javításának, vagy pótlásának ügye a számlák kifizetése miatt. A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet 1905-től 1941-ig nagyon pontosan vezette az egyleti jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv részletesen foglalkozik az egyesület munkájával, tagjaival, a tagság összetartásával, közös szórakoztató rendezvények szervezésével. A célok között szerepelt az egylet segélyalapjának létrehozása, a rászorultak segélyezése, ennek érdekében 1911-ben kidolgozták a segélypénztár alapszabályát. A Hajdú megyei alispán 5240/1907. sz. körrendelete a községi tűzoltóknak baleset elleni biztosítás tárgyában jelent meg, mely akkor érvényes ha a tűzoltókat tűz oltása közben baleset éri. Ezt a biztosítást a tűzoltó egyletet fenntartó községi pénztár fizeti az esetleges baleset szenvedése utáni kárpótlásként a tűzoltónak, halála esetén a hátramaradt családnak. A rendelkezést a testület elfogadta, és utasította az illetékes hivatalt, hogy Fazekas Géza tűzoltó főparancsnoknak a biztosítás végrehajtási utasítását másolatban juttassa el áprilisában a községi tűzoltóparancsnok beadványában a képviselőtestülettől község tulajdonát képező, de az önkéntes tűzoltó egylet használatában lévő szívó-nyomó szivattyú mások általi használatról szabályozást kért. A testület döntése szerint ezen túl szívó-nyomó gépet a gőzmalmok csak úgy vehetik igénybe, ha annak használatáért minden egyes esetben 10 koronát fizetnek a kivitel előtt a községi pénztárba. A lakosság pedig a szivattyú használatáért az eddigi 4 korona helyett 6 korona használati díjat köteles fizetni. A városgazda csak a befizetés után adhatja ki a szivattyút a tűzoltó főparancsnok rendelkezése alatt álló önkéntes tűzoltónak, aki a kivitelnél, beszállításnál köteles közreműködni. A rendelkezésről a városgazdát és a tűzoltó főparancsnokot egyaránt értesítették. 14 Az I. világháború után Hajdúdorog főjegyzője az júniusi közgyűlés elé terjesztette Dr. Oláh Imre tűzoltó főparancsnok kérelmét, melyben visszakérik a régi egyesületi helyisé- 11 U. o. V.B. 191/a. 1. Közgyűlési jkv p. 18/565. sz. 12 U. o. 26. p. 59/1715. sz. 13 U.o szept /6018. sz. 14 U.o. V. B. 191/a ápr p. 32/430.sz.

6 190 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története güket. A főjegyző kéri a képviselő testületet, hogy ezen ügyben legyen méltányos és igazságos, mert az önkéntes tűzoltó egyesületnek kérelmét jogosnak tartja, mivel a testület nemcsak hivatásának magaslatán áll, hanem úgy a saját erejéből, mint a község áldozatkészségéből évről évre lassanként oly értékes felszerelésre tett szert, amely felszerelésnek kezelése és megőrzése megköveteli, hogy alkalmas helyiségben legyen elhelyezve. Tekintettel arra, hogy a tűzoltó egyesület a községházán több mint 30 évig megfelelő helyiséggel rendelkezett, és a helyiségből az önkéntes tűzoltó egyesületet a közbirtokosság a háború alatt minden igaz ok nélkül szorította ki, kéri az önkéntes tűzoltó egyesületet az őt jogosan megillető helyiségébe visszahelyezni. A kérelmet a következő közgyűlés napirendjére tették át. A helyiség ügyében több hónapos vita következett, és november 29-i közgyűlés hozott megoldást. 197/1922. szám alatt az előadó előterjeszti a nemzeti munkavédelmi hivatal s Hajdú vármegye alispánjának közbeeső intézkedései alapján a járási főszolgabíró úr 11/1922. sz. rendelete alapján a Hajdúdorog község mint erkölcsi testület tulajdonát képező házszám alatt lévő községház épülete azon szobájának, melyet előzőleg az önkéntes tűzoltó egyesület használt, s jelenleg a közbirtokosság használja. Dr. Oláh Imre képviselő érvekkel igazolta a kérdéses helyiségnek a tűzoltó egyesület részére leendő visszaadásának fontosságát és szükségességét. Indítványozta, hogy mondja ki a testület határozatilag, hogy azt helyiséget az előzőleg e tárgyban hozott határozatának hatályon kívül helyezésével az önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezésére bocsátja. Az elnöklő községi főbíró szavazást rendelt el. Dr. Oláh Imre indítványa mellett szavazott 17 képviselő, Barna György indítványa mellett szavazott 9 képviselő. Határozat: A képviselőtestület a megejtett szavazás eredményeként 8 szavazati többséggel határozatilag kimondta, hogy a község mint erkölcsi testület tulajdonát képező községházának az utca bejárattól jobbra fekvő, s régebben az önkéntes tűzoltó egyesület által használt szoba helyiségét az önkéntes tűzoltó egyesület részére és céljaira átbocsátja, visszaadja, s előbbi határozatait hatályon kívül helyezi. 15 A tűzoltó egylet visszaköltözött a községházán lévő régi helyiségébe, de a gazdasági viszonyok, megélhetési nehézségek anyagi gondjaikat fokozta, és ban újabb beadványt terjesztettek a képviselők elé. 229/1923. kgy szám alatt a főjegyző ismerteti a hajdúdorogi tűzoltó egylet parancsnokságának 5/1923. sz. megkeresését, melynek értelmében a tűzeseteknél fizetendő fuvardíjat a mai körülményeknek megfelelően felemelni kéri. A malmok és más üzemek javításához használt szívó-nyomó gépet a község vegye át és a tűzoltóegylet leltárából törölje, mivel az egylet leltárában fekvő felszerelésekért az egyesület anyagilag felelős, így a község által másoknak használatába adott szerelvényekért az egyesület felelősséget továbbra nem vállalhat. Az előjáróság javasolja, hogy a megváltozott körülmények mérlegelésével a tűzeseteknél elsősorban megjelenő fecskendő vagy vizes hordó szállítóknak esetenként ötezer korona, másodsorban megjelenők részére négyezer korona, harmadsorban megjelenők részére háromezer korona fuvar illetve jutalom fizettessék. A testület egyben javasolja, hogy az egyesület hiányos felszerelésének gyarapításához a község rendkívüli kiadások terhére kétszázezer koronával járuljon 15 U. o. V.B. 191/a. 5. Közgyűlési jkv p. 197/1922.

7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 191 hozzá, mert az egyesület önfeláldozó emberbaráti és vagyonbiztonsági szolgálata e hozzájárulással is csak némileg van elismerve, különben is az önkéntes tűzoltó egyesület a községet óriási anyagi megterheléstől menti meg. Amennyiben a községnek ily buzgó önkéntes tűzoltó egyesülete nem lenne, kénytelen lenne a község egy községi tűzoltóságot felállítani, s ennek fenntartása a községnek nagy anyagi áldozatába kerülne. A testület javasolja továbbá, hogy az egyetlen fizetéses tűzoltó havi fizetését 35 kg búza havi járandósággal egészítsük ki, hogy annak megélhetése a mai nehéz körülmények között némileg biztosítva legyen. Végül javasolja a testület a malmok és más üzemek javításához használt szívó-nyomó gépet a község vegye kezelése alá, és esetről esetre a kérelmezőnek ötezer korona díjfizetés ellenében szolgáltassa ki. Dr. Oláh István indítványozza, hogy a kérdéses gép semmi esetre se vétessék át a tűzoltó egyesülettől, mert a gépet igénybe vevő malmosok nincsenek arra ráutalva, hogy saját üzemük zavartalan működése érdekében a község tulajdonát képező tűzoltó felszerelési tárgyakat használják és rongálják, amelyeknek javítása és jó karban tartása sokkal többe kerül, mint az általuk esetleg fizetett használati díj. Szavazás után a testület megállapította, hogy 15 fő szavazati többséggel dr. Oláh István indítványa fogadtatott el. Így a szivattyú továbbra is az egyesület használatában maradt. 16 A következő eset szintén hozzátartozik a tűzoltó egylet történetéhez, de egyben a nagy inflációt is jelzi, mely 1924-ben a korona értékének zuhanását mutatja. 34/1924. kgy. szám alatt a főjegyző ismerteti az Orbis Műszaki Rt. leiratát, mely szerint a megrendelt gumicsiga tömlőket csak abban az esetben szállíthatja, ha a község a leszállításkor érvényben lévő áron hajlandó azokat elfogadni, mert a megrendelés ideje után a gumiárak annyira emelkedtek, hogy ezt az üzletet lebonyolítani a régi árral nem tudja. Az előjáróság javasolja, hogy bár a feltétel súlyos, de a község fogadja el, mert a gumicsiga tömlőkre feltétlenül szükség van. 17 Olvasva a képviselőtestületi jegyzőkönyvek bejegyzését az önkéntes tűzoltó egylet működéséről, csak elismerő szavakat és kifejezéseket találunk, s a nehéz gazdasági helyzetben is igyekszik kéréseiket teljesíteni. Erre utalnak a következő közgyűlési határozat gondolatai is. 204/1924. kgy. szám alatt a főjegyző előadta az önkéntes tűzoltó egylet kérelmét, melyben az egyleti tagok részére ruházati felszelelés beszerzését kérte. Az előjáróság javasolta, hogy az önkéntes tűzoltó egyletnek és tagjainak a képviselőtestület őszinte elismerését fejezze ki emberbaráti és fáradhatatlan működéséért, s egyben kéri az egylet vezetőségét értesíteni, hogy a község nem zárkózik el az egyesületet a legmesszebb menő támogatásban részesíteni. Jelenleg a nehéz viszonyok miatt nincs abban a helyzetben, hogy a szükséges felszerelési tárgyakat haladéktalanul beszerezze, de a jövő évi költségvetés tervezésekor ezt figyelembe veszik. Stima Gyula képviselő, mint az önkéntes tűzoltó egylet főparancsnoka az 16 U. o. Kjk p. 229/1923. sz. 17 U. o. Kjk p. 37/1924. sz.

8 192 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története előjáróság jóindulatáért az egyesületet nevében köszönetet mondott. Az elhangzottakat a testület elfogadta és határozatba foglalta. 18 A növekvő infláció miatt a község egyetlen főállású tűzoltójának fizetése továbbra is szűkös a család megélhetéséhez. Mint írtuk 1923-ban 35 kg búzával növelték fizetését havonta, most újra kéri a tűzoltó parancsnok a bérnövelést, melyet a testület tudomásul vett és illetményét július 1-től havi 20 kg rozzsal növelte. Ezt az szeptember 16-i közgyűlés fogadta el. 19 Az önkéntes tűzoltó egyletnek át kellett dolgozni és kiegészíteni a korábbi helyi, tűzrendészeti szabályrendeletét a tűzrendészeti kormányrendelet és a vármegyei szabályrendelet szerint, figyelembe véve az építkezési szabályrendeletet és a helyi viszonyokat. Az átdolgozott szabályrendeletet 15 napra a községháza előtt kifüggesztették, hogy minden érdeklődő olvashassa, s a képviselőtestület tagjai esetleg kiegészítéseket és változtatásokat javasolhassanak. A két hét lejárta után a testület elfogadta a határozatot augusztus 29-én az egyesület vármegyei tűzoltó versenyen vett részt. A verseny költségei fedezetére a főparancsnok a községi önkormányzattól korona segély kiutalását kérte. A testület a kért segélyt kiutalta, és egyben elismerését fejezte ki az egyesület tagjainak, mert a vármegyei tűzoltó szövetség éves munkáról szóló jelentése szerint az egész vármegye területén a hajdúdorogi önkéntes tűzoltó egylet teljesítette legnagyobb buzgalommal és odaadással feladatát. A megyei tűzoltó szövetség elismerése alapján indokolt a legmesszebb menőkig lévő anyagi támogatás, a kért összeg odaítélése, hogy a községnek a versenyeken további érdemeket szerezzenek májusában a tűzoltó főparancsnok három témában kérte az önkormányzat segítségét és támogatását. A beadvány fecskendő beszerzésére, a tűzbiztonsági őrszolgálat megszervezésére, és vízszerzésre vonatkozott. A képviselőtestület a leírtakra a következő határozatot hozta: Teljesen átérezzük azt a kötelezettséget, amely reánk a tűzrendészet terén hárul, s azért utasítjuk előjáróinkat, hogy a /1927. sz. B.M rendelet szerint egy alkalmas tűzi fecskendő vásárlására szerezzen be árajánlatokat, s a fizetési feltételekre nézve is a község fizetési képességeihez alkalmazkodva megfelelő fizetési határidőket kérjen. Utasítjuk előjáróinkat arra is, hogy mind addig, míg a tűzőrségi szolgálatot szabályrendeletileg nem rendezzük, igyekezzen mindent arra nézve elkövetni, hogy a tűzőri szolgálatot a toronyban pontosan teljesítsék re a korona teljesen elértéktelenedett, helyette értékálló váltópénz a pengő jelent meg. Hajdú vármegye alispánja már a pengő megjelenése után adta ki rendelkezését a tűzoltó felszerelések pótlására., melynek alapján a közgyűlés az alábbi határozatot hozta: A tűzoltó szerek beszerzésére, karbantartására, valamint a vízbiztosítás végett szükséges munkálatokra az évre 3250 pengőt engedélyezünk. Ezen összegből 18 U. o. V. B. 191/a. 6. Kjk p. 204/1924. sz. 19 U. o Kjk p. 156/1924. sz. 20 U. o Kjk p. 81/1926. sz. 21 U. o. V. B. 191/a. 7. Kjk p. 227/1926. sz. 22 U. o. Kjk p. 184/1927. sz.

9 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 193 fizetendő jutalomképpen két pengő azon magánfogat tulajdonosának részére, aki víztartállyal a tűz színhelyén először jelenik meg. 23 Nemcsak a tűzoltó egylet jutott kérelem útján körülményesen pénzhez, ha beszerzést végzett, de az is követésre méltó a körültekintést és takarékosságot illetően, ahogyan a képviselőtestület bánik a község pénzével, pontosabban az adófizetők pénzével. Erre is példa a korábban már jelzett tűzi fecskendő beszerzésének folyamata: A főjegyző jelenti, hogy a képviselőtestület 184/1927. sz. határozata alapján a község részére szükséges 1 db. tűzi fecskendőre az árlejtést az előjáróság kiírta, s a beérkezett ajánlatokat az önkéntes tűzoltó parancsnoksággal felülbíráltatta. A tűzoltóparancsnok az ajánlatok közül Győző Béla és Társa cég ajánlatát tartja a legalkalmasabbnak. A fecskendő árának kifizetésére a fedezetet az és évre tűzoltó szerek beszerzésére és fenntartására előirányzott összegből jelölik ki. 24 Vármegyei tűzoltóverseny Hajdúdorogon év kiemelkedőnek ígérkezett a hajdúdorogi önkéntes tűzoltó egyesület történetében, mert Hajdú Vármegye Tűzoltó Szövetsége arról értesítette a képviselőtestületet, hogy ebben az évben a vármegyei tűzoltó versenyt Hajdúdorogon szándékoznak megrendezni, ehhez a község erkölcsi és anyagi támogatását kéri. A leiratot a képviselőtestület és a községi tűzoltó egylet nagy lelkesedéssel fogadta. A testület a költségek fedezetére a községi tűzoltó alapból két bál jövedelmén kívül 100 pengő segélyt állapított meg. A határozatról Hajdú Vármegye Tűzoltó Szövetségét hivatalosan értesítették. 25 A verseny időpontjának megismerése után a községi előjáróság együtt működve az önkéntes tűzoltó egylet főparancsnokával lázasan készülődött, hogy Hajdúdorogon jól sikerült, és jól szervezett megyei tűzoltóverseny legyen. A verseny napjáról, a verseny részleteiről nem tudunk beszámolni, mert az arról szóló iratokat a hivatal kiselejtezte, de azt tudjuk, hogy május 28-án volt, és a június 26-án tartott képviselőtestületi ülésen Bohus László főjegyző ismertette Debrecen szabad kir. Város és Hajdú Vármegye Tűzoltó Szövetsége leiratát, melyben Hajdúdorog képviselő-testületének, s ezúton a község lakosságának a verseny sikeres lebonyolítása érdekében hozott anyagi áldozatokért köszönetét fejezi ki. 26 Ezen kívül a parancsnokság Stima Gyula hajdúdorogi tűzoltóparancsnoknak a verseny sikeres lebonyolítása érdekében kifejtett munkájáért jegyzőkönyvileg is köszönetét kifejezte ki ban három tűzeset volt a község határában. A belterületen egész évben tűzeset nem volt. Az első tűz gabonacsépléskor esett, mert a tüzes gép szikrafogója hiányzott, és tüzet fogott a gabonaasztag. A cséplőgépben és gabonában 5000 pengő kár keletkezett. A másik tűzeset gyermeki pajkosságból keletkezett, ugyanis a szülők nem vették észre, hogy a kiskorú gyufával játszik. 150 pengő kár keletkezett. 23 U. o. Kjk p. 257/1927. sz. 24 U. o. Kjk p. 281/ U. o. Kjk p. 59/1928. sz. 26 U.o. Kjk p. 86/1928. sz. Hajdúdorogi tűzoltóegyleti jkv X jún. 10.

10 194 Mónus Imre: A Hajdúdorogi Önkéntes Tűzoltóegylet története A harmadik esetnél gondatlanságból a gyúlékony folyadék lángra lobbant, s 30 pengő kár keletkezett ben tűzesetek csak a község belterületén voltak. 3 kéménytűz keletkezett öngyulladásból. Bizonyára a falu szegényebb viskóiban még megvoltak a régi deszkakémények, melyek könnyen tüzet fogtak. A ház teteje mind három esetben leégett, az anyagi kár családonként 1500 pengő körül volt től a 963/1929. sz. BM rendelet értelmében a tűzesetet táviratilag a BM-nek kellett jelenteni: 1./ pengőt meghaladó tűzkár esetén és erdőtüzeknél 2./ Olyan tűzesetekről, amelyeknél emberélet is áldozatul esett. 3./ A tűzesetet 48 órán belül jelenteni kell. TŰZESETEK IG Év Tűzesetek Oka száma Villámcsapás, gyermeki játék, gondatlanság, cséplőgép, lámpa Öngyulladás, gyújtogatás, gyermeki játék, pipatűz Villámcsapás, gyermeki játék, patkányok feldöntötték a lámpát Téglaégető tüze, égő cigaretta, kályhából kipattant szikra Egérlyuk a kéményben, mozdonyból kipattant szikra, kéménytűz Gondatlanág, rágcsálók járatai a kéményben, a szalma között egy üvegdarab a napon felforrósodott és attól a szalma meggyulladt. A leírt tűzesetek bizonyítják, hogy a tűzoltóság munkája és jelenléte a község életében jelentős /1935. kgy. szám alatt a vezetőjegyző az alispán 5423/1935. sz. rendeletét ismertette, melyben elrendeli, hogy a községi előjáróság ez évben a tűzoltóság részére költségvetési kereten belül megfelelő számú egyenruhát szerezzen be. Az évi költségvetésbe pedig ezen a címen legalább 600 pengőt állítson be. A rendelkezést a testület határozatilag tudomásul vette és megszavazta, melyet a következőkkel indokolt: Az önkéntes tűzoltók ruhája az évek folyamán olyan állapotba került, hogy annak pótlása elkerülhetetlen, s a községre nézve előnyösebb ha az önkéntes tűzoltó testületet látja el ruhával, mintha ruhahiány miatti feloszlás esetén a Belügyminiszter Úr /1928. B.M. 8 rendeletével elrendelt fizetéses tűzoltóságot kellene felállítanunk ban a betervezett 600 pengőből felhasználásra Bába Pál önkéntes tűzoltó főparancsnok a közgyűléstől 20 db blúz és 30 db sapka beszerzésére kért engedélyt, melyet s elfogadtak, s magyarázatképpen hozzáfűzte, hogy a közel U.o. V. B. 192/j. 2. Nyilvántartás tűzesetekről év. 28 U. o. Nyilvántartás tűzesetekről év. 29 U. o. V. B. 191/a. 9. Kgyjk p /1935. sz.

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT...

Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... Kovács Lajos ÖT ÉVTIZEDEN ÁT... A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet története 1957 2007-ig Készült a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet megbízásából a

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS

Közpénz és talicska. Kultúra vagy közélet? Vezércikk 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. A tartalomból. Közpénz folytatás a 3. oldalon NOVÁK LAJOS 2011. FEBRUÁR 6. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Közpénz és talicska Vezércikk Kultúra vagy közélet? NOVÁK LAJOS legutóbbi képviselő-testületi A ülésen három sorsdöntő döntés született, az egyik szerint újra lehetetlenné

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben