1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1 Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: / A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közgyűlése a Tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. Törvény, (a továbbiakban Tvt.) 33.. (1) bekezdésében foglaltak alapján - a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló évi CLXV. Törvény (a továbbiakban: Ptv.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. Törvény (továbbiakban: Ectv.) továbbá a Polgári Törvénykönyv évi V. törvény, (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel az alábbi alapszabályt alkotja. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.)Az egyesület neve: Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Rövidített elnevezés: Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Betűszóval való megjelölés: ÖTPE 2.) Az egyesület székhelye (levelezési cím): 8474 Csabrendek, Árpád u ) Az egyesület elektronikus levélcíme: 4.) Az ÖTPE működési területe: Egyesület székhelye szerinti önkormányzat illetékességi területe. Az ÖTPE a Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal, valamint a rendőrséggel, illetve más állami szervekkel kötött külön megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben az együttműködő szervezet kérésére - tevékenységi területén kívül is végez tűzoltási, műszaki mentési és közbiztonsági tevékenységet. 5.) Alapítás éve: )Jogállása: Önálló jogi személy. Önkéntes, nyílt, önkormányzati elven alapuló egyesület, amely működését a évi V. tv. Polgári Törvénykönyv, a évi CLXXV az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és ezen alapszabály alapján fejti ki. Az egyesület az Országos Polgárőr Szövetségnek, a Veszprém Megyei Polgárőrségek szövetségének és a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetségnek tagja.

2 7.) Az egyesület bélyegzője: a.) Körbélyegző Közepén Csabrendek Község Címere A bélyegző felirata a külső köríven: Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Csabrendek A bélyegző felirata a belső köríven: Közhasznú Szervezet b.) Hosszúkás bélyegző A bélyegző felirata: Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek Árpád u ) Logója: 9.) Az ÖTPE célja: A Tvt (1-3) bekezdésre figyelemmel: A székhely településen tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködés, illetve szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenység végzése. A Ptv. 3.. (1) bekezdésére figyelemmel: Alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása. Az ÖTPE a Ptv. Preambulumában meghatározott közfeladatokhoz (közbiztonság, közrend fenntartása állami feladathoz), valamint a Tvt.-ben meghatározott feladatokhoz (tűzmegelőzés, tűzoltás és, műszaki mentés állami feladat) kapcsolódóan az Ectv (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közhasznú tevékenységként folytatja a Ptv. 3..(1) bekezdésében és a Tvt (1-4) bekezdésében rögzített feladatainak teljesítését. a.) Nyilvántartott tagsággal rendelkezik. (Ptk. 3:63..(1)bekezdés) b.) Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. (Ectv. 34..(1) bekezdés a.) pont. c.) Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. (Ptk. 3:63.. (3.) bekezdés) Gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú- vagy a létesítő okiratban meghatározott, egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. (Ectv (1) bekezdés b.) pont). d.) Gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban (Alapszabály) meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. (Ectv. 34..(1) bekezdés c.) pont). 2

3 e.) Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel, tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. (Ptk. 3:63.. (4.) bekezdés) f.) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (Ectv. 34..(1)bekezdés d.)pont és Ptv.2..(2)bekezdés). g.) A Ptv.-ben illetve a Tvt.-ben meghatározott együttműködés során közreműködik meghatározott állami, illetve önkormányzati feladatok ellátásában. (Ptv.6..(1)- (2)bekezdés, Tvt.33/E.. (1)bekezdés) h.) A közfeladatok ellátásával kapcsolatos adatai közérdekűek, tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait az Ectv. 30..(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilvánosságra hozza az ÖTPE hivatalos honlapján. (www.csabrendekitpe.hu) i.) Képviseli tagjai közös érdekeit a területi állami szervek, a helyi önkormányzat, valamint más civil szervezetek előtt, összehangolja tagjai tevékenységét, együttműködik működési területén az illetékes állami szervekkel, a helyi önkormányzattal a tűzoltói tevékenység és a polgárőri szolgálat feltételeinek fejlesztése érdekében. 10.) Az ÖTPE polgárőri feladatai: a.) Szervezi a polgárőr tagokat a járőrszolgálat ellátására. b.) Biztosítja a szolgálat végzéséhez szükséges eszközöket. c.) Biztosítja tagjai számára a képzési lehetőségeket. d.) Kapcsolatot tart, együttműködési megállapodást köt és együttműködik a területi rendőri szervvel. e.) Együttműködik az Országos- és a Megyei Polgárőr Szövetséggel és annak iránymutatásai szerint jár el. f.) Feladata a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek kiszélesítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés erősítése. g.) Az ifjúságot bűnmegelőzési ismeretekre oktatja. h.) Együttműködik más helyi civil szervezetekkel közbiztonság terén. i.) Fejleszti felszereltségét és technikai eszközeit. 11.) Az ÖTPE tűzvédelmi feladatai: a.) Szervezi a tűzoltó tagokat a tűzoltási és mentési beavatkozásokra. b.) Biztosítja tagjai számára a riasztás és a kárhelyre vonulás feltételeit. c.) Karban- és készenléti állapotban tartja a saját és a rábízott eszközöket. d.) Biztosítja tagjai számára a képzési lehetőségeket. e.) Együttműködési megállapodást köt a területileg illetékes állami tűzoltósággal. f.) Együttműködik a területileg illetékes önkormányzati tűzoltósággal. g.) Az állami és önkormányzati tűzoltóságokkal közös gyakorlatokon vesz részt. h.) Kapcsolatot tart és együttműködik a Magyar- és a Megyei Tűzoltószövetséggel és a helyi Önkormányzattal. 3

4 i.) j.) k.) l.) m.) n.) Az ifjúságot tűzvédelmi ismeretekre oktatja. Együttműködik más helyi civil szervezetekkel tűzvédelem terén. Fejleszti felszereltségét és technikai eszközeit. Ápolja hagyományait és azzal részt vesz a település kultúrájának megőrzésében. Helyi tűzoltóversenyt szervez önkéntes tűzoltó egyesületek felnőtt, ifjúsági és gyermek csapatai számára. Kapcsolatot tart határon túli tűzoltó szervezettel. 12.) Az egyesület kiegészítő feladatként közreműködik: a.) A katasztrófákra történő felkészülés, és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményei felszámolásában. b.) Balesetmegelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat, környezet és természetvédelmi tevékenység támogatásában a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítésében. c.) Az otthonában élő fogyatékos és időskorú személyek védelmében karitatív tevékenység végzésében. d.) Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében. e.) Rendezvények helyszínének biztosításában. f.) A Rendőrségről szóló törvény alapján a megyei rendőr főkapitányság és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset megelőzési bizottság munkájában. g.) Önálló, valamint közös feladat, vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében. h.) A körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában. i.) Az egyesület együttműködhet a Ptv. 6..(1) bekezdésében szereplő szervezetekkel. Az egyesület polgárőr alapfeladatának és kiegészítő feladatainak megkezdésére és végzésére a Ptv. 4.. (1)-(2)-(3) bekezdés, valamint a tűzoltó szaktevékenység végzésére a Ttv. 33./E.. rendelkezései az irányadóak. A polgárőr a 11..(1) bekezdése szerint, a 3. (1) és (2) bekezdésben meghatározott alap- és kiegészítő feladatokat kizárólag polgárőr igazolvány birtokában láthatja el. A polgárőri szolgálatellátás szabályaira a Ptv. 14..(1)- (2) és (3) bekezdésében meghatározottak az irányadók. A szolgálatellátás során a Ptv. 15.., 16.., 17.., 18.., 19.., 20.., 21.. és a 22.. előírásai szerint kell eljárni és azokat maradéktalanul be kell tartani. 2. AZ ÖTPE SZERVEZETE 1.) Az ÖTPE szervei: a.) A közgyűlés b.) Az elnökség 4

5 3. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE 1.) A tagsági viszony keletkezése: a.) Az Egyesület tagja lehet az a magyar állampolgár, aki 18. életévét betöltötte, cselekvőképes, büntetlen előéletű, (melyről a Ptk. 6:7. szerint írásbeli jognyilatkozatot tesz), elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Egyesület célkitűzéseit, alapszabályát, kötelezettséget vállal az egyesületi tagdíj megfizetésére és nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását, illetve a tűzvédelmi feladatok végzését Ptv.10..(3), és a Ttv. 33/A.(1)-(2) bekezdés szerint. A tagfelvétel kérelem alapján történik. A felvételt kérő akkor válik az Egyesület tagjává, ha az elnökség a tagok sorába felvette. Az egyesület polgárőr tagjait az Országos Polgárőr Szövetség, a tűzoltó tagjait az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igazolvánnyal látja el. b.) Az Egyesületnek pártoló tagja lehet az a magyar állampolgár, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadta és segíti a célkitűzések megvalósítását. A pártoló tag nem teljes jogú tagja az Egyesületnek. c.) Tiszteletbeli taggá választható az a külföldi állampolgár, aki szakmai tevékenységével az Egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tag nem teljes jogú tagja az Egyesületnek. d.) Az Egyesület gyermek (10-14), vagy ifjúsági (14-18 életévig) szakkörének tagja lehet az a magyar állampolgár, aki felvételét kéri és tevékenyen részt vesz az Egyesületen belül a szakkör tevékenységében. Gyermek felvételéhez előzetes szülői és iskolai hozzájárulás szükséges. A gyermek, illetőleg ifjúsági tűzoltó felvétele felett a szakkör vezetőjének javaslatára az elnökség dönt. A gyermek- és ifjúsági tűzoltók az Egyesületnek nyilvántartott nem teljes jogú tagjai. e.) A tagfelvételt elutasító elnökségi döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 4. AZ ÖTPE TAGSÁG NYILVÁNTARTÁSA 1.) Az ÖTPE tagnyilvántartásában az alábbi adatok rögzítése történik: a.) Az egyesületi tag neve, b.) lakcíme, c.) születési helye, ideje, d.) anyja neve, e.) iskolai végzettsége, f.) szakképzettsége, g.) vezetői engedély kategóriája, h.) adószáma, TAJ száma, i.) telefonszáma. 2.) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 3.) A tag a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást, a hatálybalépés napjától számított 15 napon belül köteles az ÖTPE részére bejelenteni. 5

6 5. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE 1.) A tagsági viszony megszűnik (Ptk. 3:68..alapján) a.) a tag kilépésével, b.) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, c.) a tag kizárásával, d.) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével. 2.) Az egyesületi tagság feltételekhez kötött, ezért ha a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek akkor az egyesület a tagsági viszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 3.) A tag tagsági viszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. 6. AZ ÖTPE TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 1.) A tagok jogai: a) A tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni, a közgyűlésen megjelenni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. b) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve ha az alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg. c) Részt vehet az Egyesület Elnökségének megválasztásában, illetve tisztségviselőnek megválasztható. d) Részt vehet az egyesület által meghirdetett rendezvényeken. e) Betekinthet a közgyűlési, elnökségi ülések jegyzőkönyveibe, azokról saját költségén másolatot készíthet. f) Az egyesület bármely szervének jogsértő határozata ellen tudomására jutástól számított 30 napon belül - bírósági eljárást kezdeményezhet. g) Részesülhet az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban, amelyeket jogszabályok, vagy önkormányzati rendeletek biztosítanak. h) Jogosult küldöttgyűlési képviselővé választása esetén a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége küldöttgyűlésén részt venni és ott az egyesületet képviselni mandátumának megszűnéséig. 6

7 i) Viselheti az önként vállalt feladatának megfelelő polgárőr, illetve tűzoltó egyenruhát, formaruhát, beosztásjelzést és jelvényt, valamint a részére adományozott kitüntetést. j) Az egyesület nem teljes jogú tagjai a közgyűléseken csak tanácskozási joggal rendelkeznek, és nem vehetnek részt az egyesület vezető szerveinek megválasztásában és azokba nem választhatók. k) A tag jogait csak személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. l) A tagok a tagdíjfizetésen túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 2.) A tagok kötelességei: a.) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. b.) Köteles a közgyűlés és az elnökség határozatait betartani. c.) Köteles fizetni a közgyűlés által megállapított tagdíjat. d.) Köteles a birtokolt egyesületi vagyontárgyakat a jó gazda gondosságával megóvni, e vagyontárgyakért a birtoklás, használat idejére felelősséggel tartozik. e.) Köteles az egyesület és a megyei szövetségek által szervezett képzéseken, oktatásokon részt venni. f.) A szervezet tagjaként eljárva köteles példamutató, fegyelmezett magatartást tanúsítani, és a törvényesség szellemében tevékenykedni. g.) Az egyesület tagjai népszerűsítsék a tűzvédelem, a közbiztonság és az egyesület céljait, feladatait. h.) Köteles haladéktalanul jelezni az egyesület felé, ha vele szemben szabálysértési vagy büntetőeljárás indult. Polgárőrök esetén a Ptv (4) bekezdése alapján az egyesület e tényről haladéktalanul tájékoztatja, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségén keresztül az Országos Polgárőr Szövetséget, amely beszerzi az eljáró hatóság nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eljárás jogerős befejezéséig indokoltnak tartja- e a polgárőr igazolványának bevonását. i.) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 7

8 7. JOGSZABÁLYT, ALAPSZABÁLYT VAGY AZ EGYESÜLETI HATÁROZATOT SÉRTŐ, VAGY AZ EGYESÜLET CÉLJÁVAL ÖSSZEEGYEZTETHETETLEN TAGI MAGATARTÁS ESETÉN ALKALMAZHATÓ JOGKÖVETKEZMÉNYEK ÉS A TAGGAL SZEMBENI ELJÁRÁS SZABÁLYAI 1.) A jogszabályt az alapszabályt, vagy az egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyeztethetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárást az elnök, vagy a titkár javaslatára a közgyűlés rendeli el. 2.) A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az egyesület elnöke, vagy az egyesület titkára, vagy a közgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (továbbiakban vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. 3.) A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján harminc napon belül elkészíti a közgyűléshez címzett határozati javaslatát. 4.) A határozati javaslat elkészítésétől számított tizenöt napon belül az elnök vagy a titkár köteles összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. 5.) A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati javaslat módosítását, illetve a módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. 6.) Az összehívott közgyűlés a megvitatott, illetve módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. 7.) A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként figyelmeztetést az egyesület, valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja. 8.) Jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 9.) A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 10.) Az egyesület az OPSZ szolgálati és etikai szabályzatát elfogadja, annak előírásait az egyesület polgárőr tagjai magukra nézve kötelezőnek tekintenek. 11.) A polgárőr szolgálat ellátásával összefüggő szolgálati és etikai szabályszegés esetén panasznak van helye. Az eljárás rendjéről a Ptv a rendelkezik. 8

9 8. A TAG KIZÁRÁSA 1.) A tagnak jogszabályt az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 2.) A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett kezdeményezést az elnök, vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására és a határozathozatalra az alapszabály 7.pont 2.) - 6.) pontjában foglaltak az irányadók. 3.) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni, az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 4.) A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. A kizárt tag az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 9. AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 1.) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A közgyűlésen tanácskozási joggal meghívás esetén részt vehetnek az illetékes állami szervek, szövetségek, az önkormányzat, a tűzoltó-, polgárőr- valamint helyi civil- és gazdálkodó szervezetek képviselői. 10. A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE 1.) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: a.) Az alapszabály módosítása. b.) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása. c.) Vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása. d.) A jelölő- és választási bizottság elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. e.) A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége közgyűlésére közgyűlési képviselő választása. 9

10 f.) Az előző évre vonatkozó szakmai beszámolók elfogadása. g.) Az elnökség éves beszámolójának elfogadása. h.) Az éves költségvetés elfogadása. i.) Az éves pénzügyi beszámoló és mérleg elfogadása. j.) A tagdíjfizetés elveinek és a tagdíj mértékének megállapítása. k.) Az egyesület tagjának kizárása. l.) Az olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt. m.) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők, vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. n.) Végelszámoló kijelölése. o.) Bármely olyan kérdés, amelyben a döntést a közgyűlés magához vonja. 11. A KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA 1.) A közgyűlést össze kell hívni: a.) Évente legalább egy alkalommal, legkésőbb az adózás rendje szerinti, beszámolási (mérlegbeadási) határidő hónapjának utolsó napjáig. b.) Az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi. c.) Az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni. d.) Az egyesület céljainak elérése veszélybe került. e.) A bíróság elrendeli (Ectv.11..(3) bekezdés b.) pont. f.) A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség, a törvényes működés helyreállítása érdekében kezdeményezi. g.) Négy évenként tisztújítás céljából legkésőbb a tárgyév ötödik hónapjának utolsó napjáig (Ectv.37..(2) bekezdés a.) pont. 2.) A b.), c.), és d.) pontok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszűntetéséről gondoskodni. 3.) A tisztújító és az éves közgyűlés összevontan is megtartható. 10

11 4.) A közgyűlés, illetve a tisztújító közgyűlés összehívását az egyesület elnöke, illetve az őt, tartós távollétében helyettesítő nem tagadhatja meg, időpontját nem odázhatja el. 5.) A közgyűlést írásban kézbesített meghívóban kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. 6.) A közgyűlésre szóló meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 8 (nyolc), a rendkívüli közgyűlését legalább 5 (öt) nappal kézhez vehetően kell kiküldeni, illetőleg kézbesíteni. 7.) A meghívókat elektronikus úton is lehet kézbesíteni. 12. A KÖZGYŰLÉS ELNÖKE, A JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ, A HITELESÍTŐK ÉS A KÖZGYŰLÉS NYILVÁNOSSÁGA 1.) A közgyűlés levezetésének elnöke az egyesület elnöke, vagy az általa felkért elnökségi tag. 2.) A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője az egyesület titkára, vagy a levezető elnök javaslatára, a közgyűlés által, a jelenlévők közül megválasztott személy. 3.) A jegyzőkönyv hitelesítők a levezető elnök javaslatára a közgyűlés által, a jelenlévő tagok közül megválasztott legalább két személy. 4.) Az egyesület közgyűlése nyilvános. Az egyesület közgyűlésének nyilvánossága jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. (Ectv.37..(1) bekezdés. 13. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATKÉPESSÉGE, A HATÁROZATHOZATAL RENDJE, A HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA 1.) A közgyűlés: a.) Határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok több mint a fele jelen van, és ezt a jelenléti íven sajátkezű aláírásukkal igazolják. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. b.) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. c.) A tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. 11

12 d.) Minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetőleg azt, a jelenlévő egyesületi tagok közül legalább 20 fő indítványozza. 2.) A közgyűlés határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Titkos szavazás esetén, a határozatképesség tekintetében valamennyi, arra jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell venni. A határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat figyelmen kívül kell hagyni. 3.) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 4.) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 5.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy másfajta előnyben részesít. b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, vagy alapítója. e.) aki a döntésben érdekelt, más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 6.) Határozatképtelenség miatt 15 (tizenöt) napon belül megismételt, újabb közgyűlés, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, ha a megismételt közgyűlést azonos napirenddel hívják össze, és a szavazati joggal rendelkező egyesületi tagokat előzetesen írásban figyelmeztették a távolmaradás ilyen következményeire. 7.) A közgyűlésről minden esetben hangfelvétel készül, és erről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza: a.) A megjelent, és szavazati joggal rendelkező tagok számát és névsorát (jelenléti ív) b.) A napirend szerint tárgyalt kérdések rövid összefoglalását. c.) Az elfogadott határozatok pontos szövegét, az évszámmal tört számot is feltüntetve, valamint d.) A leadott szavazatok számát és ezek arányát ( igen, nem, tartózkodás szerint). e.) Az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászóló tagok nevének feltüntetésével. A megtárgyalt dokumentumokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 12

13 8.) A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, a legalább kettő, megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő kézjegyével hitelesíti. A jegyzőkönyvbe az írásbeli felvételt és hitelesítést követően bármely egyesületi tag betekinthet, illetőleg a határozatokról másolatot (jegyzőkönyv kivonatot) kérhet. 9.) A közgyűlési határozatról az egyesület titkára nyilvántartást vezet, amelybe kérésre bármely tag betekinthet. Az egyesület működését illetően közérdekű, valamint beszámolóira vonatkozó határozatok nyilvánosságára az alapszabály 9.) pontjának g.) alpontja és az Ectv.30..(1)bekezdés az irányadó. 10.) A közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a közgyűlés rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva: a.) megnyitja a közgyűlést, szünetet rendel el, b.) megállapítja a határozatképességet, c.) ismerteti a napirendet, d.) az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja, és szükség szerint megvonja a szót. e.) összegzi, megfogalmazza és szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, f.) megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat, g.) berekeszti a közgyűlést. 11.) A levezető elnök a közgyűlés rendjének fenntartása érdekében: a.) korlátozhatja a hozzászólásokat, kérdések számát és a hozzászólások időtartamát. b.) Megállapíthatja a hozzászólások sorrendjét. c.) Az egyesület tekintélyét és a közgyűlés rendjét sértő magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja. d.) Ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülés, illetőleg azt, aki a közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, határozott időre, vagy véglegesen kiutasíthatja a közgyűlésről. 14. AZ EGYESÜLET BIZOTTSÁGAI 1.) Az egyesület bizottságai: a.) jelölő és választási bizottság. 2.) A közgyűlés meghatározott feladatok ellátására más bizottságokat is létrehozhat. 13

14 15. AZ EGYESÜLET JELÖLŐ- ÉS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 1.) A jelölő- és a választási bizottság elnökét és tagjait három-három fő, az egyesület elnöke javaslata alapján a közgyűlés választja meg. (Alapszabály 10. pont 1.bekezdés d.) alpont.) 2.) A jelölő- és a választási bizottság elnökévé és tagjává csak egyesületi tag választható meg. A jelölő és a választási bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 3.) A jelölő bizottság javaslatot tesz az egyesület elnökének, titkárának, tűzoltó parancsnokának, polgárőr parancsnokának, gazdasági felelősének, elnökségi tagjainak megválasztására. 4.) A választási bizottság feladatkörébe tartozik a szavazásszervezési és technikai lebonyolítása, a szavazatok számlálása, a választás eredményének kihirdetése. 16. AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE 1.) Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai. 2.) Az elnökség tizenegy tagból áll. Az egyesület elnökét és további tagjait a közgyűlés választja meg. 3.) Az elnökség tagjai: a.) Elnök b.) titkár, c.) tűzoltóparancsnok, d.) polgárőrparancsnok, e.) gazdasági felelős, f.) 6 fő elnökségi tag. 4.) A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell megválasztani. Az Elnökség tagjaira a Jelölőbizottság tesz javaslatot a tagság véleményének megismerését követően. A tisztségviselők megválasztásáról és visszahívásáról a Közgyűlés szótöbbséggel határoz. 5.) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 14

15 17. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKKEL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK ÉS KIZÁRÓ OKOK 1.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 2.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 3. Nem lehet vezető tisztségviselő az, aki bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 4.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselő nem lehet. 5.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezetői tisztségviselői tevékenységtől. 18. AZ ELNÖKSÉG ÜGYVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI ÉS AZ ELNÖKSÉGRE VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK 1.) Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik: a.) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése, c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése, d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, e.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, f.) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése, g.) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása, h.) részvétel a közgyűlésen, és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, i.) a tag felvételéről való döntés, j.) a tagság nyilvántartása, k.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 15

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Községi Polgárőrség Szakoly. Alapszabály

Községi Polgárőrség Szakoly. Alapszabály Községi Polgárőrség Szakoly Alapszabály A Szakolyi Polgárőr Egyesület közgyűlése az 1993. január 15. napján kelt alapszabályát, melyet a SZ- SZ-B Megyei Bíróság Pk.60075/1993/2, 1993.03.30. ügyiratszámon

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY. MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI ORACLE FELHASZNÁLÓK EGYESÜLETE - módosításokkal egységes szerkezetben- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete Az Egyesület

Részletesebben

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint

A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint A PILISCSABAI FUTRINKÁK SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

az új Ptk. rendszerének tükrében

az új Ptk. rendszerének tükrében A vadásztársaságok, mint egyesületek szabályozása az új Ptk. rendszerének tükrében Dr. Kiss István Szabályozásának jogszabályi háttere Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA PÁPAI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Az Egyesület neve: Pápai Nagycsaládosok Egyesülete (PÁNKE) Az Egyesület székhelye: 8500 Pápa, Ribizli u. 49/1. (21049/1. hrsz.)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya Kaposvári Német Közhasznú Egyesület Alapszabálya amelyet a Kaposvári Német Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: egyesület) 2014. június 18-án megtartott rendkívüli közgyűlése fogadott el, a módosításokkal

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

SÁRMELLÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben

SÁRMELLÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben SÁRMELLÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítást a szövegben dőlt betűs szedés jelöli.) A Sármelléki Polgárőr Egyesület Zala megyében Sármellék településen

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LEPKEHÁLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Lepkeháló Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) tagjai elhatározták, hogy az Egyesület további sikeres működése, a megváltozott jogi környezethez - így különösen a

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II. 12.) határozata

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya PREAMBULUM A Pécsbányai Kulturális Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Alapszabályát a megváltozott jogszabályi környezet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben)

- 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) - 1 - A L A P Í T Ó O K I R A T (módosításokkal egységes szerkezetben) Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5700 Gyula, Petőfi tér 3.) KÖZALAPÍTVÁNYT-t hoz létre. Az alapítvány neve: Egészséges

Részletesebben

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZUHAKÁLLÓI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1 - A Szuhakállói Polgárőr Egyesület Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei érvényesülésének

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés!

H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T. Tisztelt Közgyűlés! H A T Á R O Z A T I J AVA S L A T Tisztelt Közgyűlés! Alulírott Vasszi Zoltán, mint a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület Elnöke az alábbi előterjesztést tárom a Tisztelt Közgyűlés elé,

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Alapszabály. I. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. Általános rendelkezések VESZPRÉMI TISZTI KASZINÓ HAGYOMÁNŐRZŐ EGYESÜLET Alapszabály A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület (a továbbiakban: egyesület) közgyűlése 2015. február 11-n, a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

FOLYÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FOLYÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRŐR 1 FOLYÁSI POLGÁRŐR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) Folyás, 2012. október 31. POLGÁRŐR 2 A Folyási Polgárőr Egyesület Hajdú Bihar megyében Folyás településen törvényesen működő, lakossági

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ZALAHALÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Az alapító Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I.

Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014...-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) I. Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület Alapszabálya (A 2014. august 29-i és 2014....-i 1 módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Az egyesület neve, székhelye, jogállása I. Általános rész (1) Az egyesület

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően módosítsa az Alapítvány alapító

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6.

AZ EGYESÜLET ADATAI. 2. Az Egyesület székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy Ferenc u. 6/C fsz. 6. Gyógyulás az STI-vel Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva a 2006. január 31. napján kelt Alapszabály Módosítással azzal, hogy a módosításra kerülő rendelkezések dőlt betűvel kerültek feltüntetésre.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A VESZPRÉM MEGYEI POLGÁRŐRSÉGEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014. A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Alapszabálya 1 A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége Küldöttgyűlése a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I. fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II. tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesületet

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Zalahaláp Települési Önkormányzat Képviselőtestülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./

Részletesebben

Fonyódi Vitorlás Egyesület

Fonyódi Vitorlás Egyesület Az Egyesület tagjai rögzítik, hogy a 2014.04.05-i közgyűlésen az alapszabályt módosították. A Kaposvári Törvényszék Pk.60.080/1996/18/I. számú végzése alapján a 2014.06.14-i közgyűlésen a tagok módosították/pontosították

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től)

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) A BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y A Alapítva: 2004. március 3. (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Tisztelt Egyesületi Tagunk! Tisztelt Egyesületi Tagunk! Egyesületünknek törvény adta kötelezettsége az Alapszabály módosítása, az Egyesületi Törvénynek és az elmúlt évben módosított, Polgári Törvénykönyvnek való megfeleltetése. Ennek

Részletesebben

Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya

Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések Okányi Horgász Egyesület Az Okányi Horgász Egyesület alapszabálya 1. Az Egyesület neve: Okányi Horgász Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Okányi HE 3. Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2014. december 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben)

ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) ÓZDI KERÉKPÁROS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosított, egységes szerkezetben) 1. Általános rendelkezések: A szervezet neve: Ózdi Kerékpáros Egyesület, rövidítve ÓKE Az ÓKE székhelye: 3600 Ózd, Gömöri út 55.

Részletesebben