ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS"

Átírás

1 1 ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008. (VI.27.) kormányrendelet alapján Készült: Készítette: Szakmáriné Dezső Beatrix kockázatkezelési vezető Elfogadta: Seres István Kecskés Lászlóné

2 ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek megfelelően az alábbi információkat teszi közzé. Társaságunk szervezeti felépítésében a belső ellenőrzés és a compliance officer-i, illetve a kockázatkezelés tevékenysége elkülönül egymástól. 2 A Társaság az átlátható, szabályozott tevékenysége és a magas kockázatú ügylettípusok kizárása érdekében, a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) a alapján, Belső ellenőrzési, Kockázatkezelési és külön a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős vezető (továbbiakban Compliance Officer) tevékenységet ellátó egységet állított fel. Rövidítések: Bkr.: 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Bszt.: évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól Bhkr.: 301/2008. (XII.17.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások hitelkockázatáról Hpt.: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról KKr.: 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól Bmkr.: 169/2008. (VI.28.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozás működési kockázatának tőkekövetelményéről Szmt.: évi C. törvény a számvitelről Tpt.: évi CXX. törvény a tőkepiacról

3 I. A Belső ellenőrzési egység: - feladatainak szakmai irányítását a Felügyelő bizottság végzi - tevékenységét önállóan, az éves tervben foglaltak alapján látja el - a Társaság kockázatait a belső ellenőrzés folyamatosan vizsgálja - az ellenőrzések eredményéről az Igazgatóságot tájékoztatja - tevékenységéről folyamatosan beszámol a Felügyelő Bizottságnak 3 II. A Compliance Officer: - biztosítja, hogy Társaságunk mindenkor megfeleljen a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak - folyamatosan figyelemmel kíséri és rendszeresen ellenőrzi a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedéseket - tevékenységével kapcsolatos észrevételeiről a Felügyelő Bizottságnak tartozik beszámolással - feladatait az éves terv alapján látja el, viszont a napi munkafolyamatokban történő változások, a törvényi változások miatt köteles feladatait átcsoportosítani - folyamatosan aktualizálja a Társaság szabályzatait, figyelemmel kíséri az új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kötelmeket - ellátja mindazon feladatokat, melyet a Belső Védelmi Vonalakról szóló szabályzat tartalmaz - jelentést készít az Igazgatóság részére. A kockázatok figyelésére, elemzésére kockázatkezelési egységet alakított ki a Társaság, de a kockázatok előzetes kiszűrésében az illetékes döntési szinteken lévő vezető állású munkatársak is részt vesznek. A folyamatba épített ellenőrzés mellett jelentős szerepet képvisel a vezetők személyes ellenőrzési tevékenysége. III. A kockázatkezelő feladatai közé tartozik: - A kockázatkezelés elemei: o a kockázatkezelési politika meghatározása (annak rögzítése, hogy milyen típusú és mértékű kockázat vállalásra törekszik a Társaság, különösen a hitelezési, piaci, működési és likviditási kockázatok területén) o a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos folyamatok, eljárások, feladatok, döntési és ellenőrzési jogkörök meghatározása o a kockázatok mérésére használt eljárások és módszerek kidolgozása o a kockázatok mérése o a kockázati limitek felállítása o a kockázatkezelési tevékenységgel kapcsolatos jelentések készítése o a megállapított kockázati limitek túllépése esetén követendő eljárások szabályozása o a kockázatkezelési rendszerrel kapcsolatos belső ellenőrzési eljárások.

4 - A kockázatkezelés főbb feladatai: o betartatja a kockázatkezelési szabályzatban foglaltakat o külön kockázati rendszerrel méri a partner, piaci, likviditási és működési kockázatot o figyelembe veszi a jogi és az áru kockázatot is o a kockázatkezelésért felelős személy kialakítja a kockázatkezelési gyakorlatot, végrehajtja az igazgatóság által elfogadott kockázatkezelési politikát, a meghatározott kockázatkezelési program szerint jár el, rendszeresen ellenőrzi a limitek betartását, kifejleszti a kockázati pozíciók pontos mérésére szolgáló módszereket, évente átfogó jelentést készít a kockázatkezelési program végrehajtásával kapcsolatban 4 A tőkemegfelelés elengedhetetlen része a kockázatok mérése, és a kockázatokra elkülönített tőkének a kockázatokkal történő összevetése. Társaságunk a kockázatmérséklésre azáltal is törekszik, hogy a határidős ügyletek óvadékait naponta értékeli, javaslatot tesz óvadék fedezetbe vonására, illetve felszabadítására. Emellett havonta minősítjük a befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló ügyféltartozások/követelések összegét, és a minősítési kategóriák valamelyikébe besoroljuk. A kockázatvállalás mértékét úgy határozzuk meg, hogy az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatok összértékét az ügyfélhez, illetőleg az ügyfélcsoporthoz kapcsolódó pozíció és kockázatvállalás kockázatait összeadjuk. A befektetési szolgáltatási tevékenység keretében végzett értékpapír-kereskedelem megköveteli, hogy a papírok kockázati kitettségét értékeljük. A pontozásban az 1-es a legkevésbé, míg az 5-ös a legkockázatosabb terméket jelöli. Az állampapírok és a diszkontkincstárjegyek 1-es kockázati súllyal, míg a határidős termékek és az on-line devizapárok 5-ös kockázati súllyal rendelkeznek. A kockázat mérésére használt eszköz: hozamgörbe. A hozamgörbe elkészítése az Államadósság kezelő Központ által közzétett referenciahozamok alapján naponta történik. Az így meghatározott referencia árfolyamon értékeljük az állampapírokat, az MNB kötvényeket, illetve a diszkontkincstárjegyeket. A hozamgörbét használjuk minden egyéb befektetési eszköz kamatkockázatának meghatározásához is.

5 KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A Hungária Értékpapír Zrt. megalkotta a Kockázatkezelési Szabályzatát, az Értékelési Szabályzatát, a Likviditási Eljárási Szabályzatát, a Kereskedési Könyv vezetési Szabályzatát és az ICAAP belső tőkemegfelelési szabályzatát, melyek tartalmazzák a Társaság kockázatkezelési elveit, módszereit. 5 a) Egyedi és általános kockázat: Pozíciókockázat megállapításánál a kötvények, részvények és egyéb értékpapírok pozícióit vesszük figyelembe, ideértve a határidős és opciós ügyletek alapjául szolgáló értékpapírok pozícióit is. Pozíció kockázat figyelembe vétele a saját számlás kereskedés esetében releváns. Társaságunk saját számlás kereskedést nem folytat, részvény, határidős és opciós művelete nincs. A saját számlán tartott, befektetési könyvbe jegyzett állampapírokat a 251/2000. Kormányrendeletben foglaltak alapján az ÁKK szerint értékeljük. b) Partnerkockázat: Az ügyfélkockázatot számunkra elsősorban a halasztott pénzügyi teljesítésből származó követelések, az ügyfél által teljesítendő értékpapír-szállítási kötelezettség, az ügyfelekkel kötött bizományosi szerződésekből származó egyéb ügyfélkövetelések és az ügyfél által elhelyezendő letéti követelmény jelenti. A nyitva szállításokból, elhelyezett letétekből, díj- és jutalékkövetelésekből, késedelmes teljesítésből származó kockázatokat vesszük figyelembe. Társaságunk halasztott pénzügyi teljesítést nem engedélyez, befektetési hitelt nem nyújt. c) Nagy kockázat: Ha az egy ügyféllel szembeni kockázatok összértéke meghaladja Társaságunk szavatoló tőkéjének 10%-át, azt nagykockázat vállalásnak tekintjük, melynek túllépését azonnal jelenteni kell a Felügyeletnek. d) Kamatlábkockázat: Társaságunknál nem alkalmazzuk a rés-elemzést és a stressz-tesztet. A saját portfólió naponta átértékelésre kerül, melyet a vezetőség figyelemmel kísér. Kamatláb kockázati kitettségünk alacsonynak ítélhető. e) Deviza árfolyamkockázat: Társaságunk a devizaárfolyamok változását napi szinten rögzíti, és a devizás ügyletekkel rendelkező ügyfelek portfólióját ez alapján értékeli. A deviza árfolyamkockázatból eredő kockázatokat ügyfelenként, és mindösszesen is vizsgálni kell. A devizaárfolyam változásából eredő kockázatok kiemelt tényezője a kockázatkezelési eljárásnak, melyet a napi munkafolyamatokba épített ellenőrzéssel is nyomon kell követni.

6 f) Likviditási kockázat: A Társaság Igazgatósága részére a Kockázatkezelési vezető havonta készíti el a likviditási tervet. A likviditási terv a Likviditási Eljárási szabályzatban foglaltak alapján tartalmazza a meglévő pénzeszközök nettó értékét (likviditási pénzeszköz), és a következő időszakra várható kötelezettségek teljesítését. g) Működési kockázat: Társaságunk a működési kockázatát a Bmkr. 3. -ban foglaltak alapján állapítja meg, melynek irányadó mutatója a kamat és nem kamat bevétel jellegű összegek nettó hároméves átlaga. Az értéket a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, auditált éves beszámolók alapján állapítjuk meg. h) Jogi kockázat: Társaságunk csak olyan ügyleteket köt, amelyek jogi megalapozottságához nem férhet kétség. A jogügyletek megalapozottságához a Compliance és a Társaság kiszervezett egységeként támogató Ügyvédi Iroda szakértelme járul hozzá. i) További szempontok: A kockázatok kezelését Társaságunk komplex üzleti támogatással, a limitek betartásával, a stop pozíciók meghatározásával, napi ellenőrzésekkel alapozzuk meg. Figyelemmel kísérjük a fentiek alapján a Társaság pénzügyi, likviditási és pozicionálás helyzetét, a hírnév, a külső belső üzleti folyamatok stratégiáit, az emberi tényezőket, illetve a megfelelő működéshez a jogi hátteret. Ezek folyamatát szabályozásokkal, utasításokkal, napi ellenőrzési szempontokkal figyelemmel kísérjük. 6 Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák, folyamtok A Hungária Értékpapír Zrt-nél a legfontosabb szempont a kockázatkezelési terület szabályozottsága, melyet vonatkozó jogszabályi szempontok alapján alakítottunk ki. A kockázatkezelés a napi munkafolyamatokba épített ellenőrzési szempontok szerint jár el, meghatározza az üzleti folyamatokhoz szükséges limiteket, felállítja a stop szinteket, rendelkezik a pozíciók helyzetéről akkor, ha a kockázati szintet veszélyeztető eljárásokat azonosít. Fontos szempont, hogy a Társaság vezetése a kockázatkezelési eljárásokat jóváhagyta, azokat szakmailag megalapozottnak tekintette. A napi munkafolyamatokba épített ellenőrzéseket elvégezzük, a fedezeteket ellenőrizzük. Szükséges, hogy a Társaság háttértámogató rendszere napra kész és pontos, ezért a kockázatkezelési funkciókat ellátó szakemberek a saját hatáskörükön belül képesek ellátni ezt a funkciót. A kockázatkezelés napi szinten részt vesz a Társaság üzleti és stratégiai döntési folyamataiban, tervet készít a folyamatos működés fenntartásához szükséges lépésekről. Szabályzatot alkottunk az új termék, szolgáltatás bevezetésének feltételeiről.

7 A kockázatok azonosítása, mérése, figyelemmel kísérése A Társaság kockázatkezelése a kockázatok azonosítását és mérését a kialakított folyamatok szempontjából végzi el. A fentiekben ismertetett kockázati pontokra stratégiát állít fel, szabályzatot készít. A kockázatok azonosítását és mérését a Társaság Értékelési Szabályzata tartalmazza. A kockázatok napi szintű figyelemmel kísérését elsősorban a Kockázatkezelési egység végzi, melyről jelentési kötelezettsége van az Igazgatóság felé. A Kockázatkezelés szorosan együtt működik a Társaság funkcionálisan fontos területeivel, így a jogi, és üzleti területek ügyvezetésével, a területi felelős vezetőkkel is. 7 Kockázatmérési rendszerek, jelentések alkalmazása A Társaság a kockázatmérési rendszereire saját maga kialakított folytonossági rendet alkotott meg. A kockázatok mérésére különböző specifikus módszereket állított fel, mely alapján napi szinten ellenőrzésre kerülnek a szabályzatokban rögzített szempontok. A kockázatkezelési jelentések belső és külső jelentésrendszereket alkotnak. A Társaság a likviditási helyzetről havi szinten jelentést készít az Igazgatóság részére. Az új termék, szolgáltatás bevezetésével kapcsolatos kockázati profil felállításáról, az üzleti folyamatokban észlelt hiányosságokról, a limitek túllépéséről, a szolgáltatások sajátosságai alapján felállított szempontok betartásáról vagy be nem tartásáról, valamint a munkafolyamatok napi ellenőrzéséről folyamatos jelentést kell készíteni. Véletlenszerű kiválasztással kapcsolatos ellenőrzésekről a kockázatkezelés az Igazgatóság részére külön jelentést készít. A kockázatkezelés támogatását nyújtja a negyedéves COREP jelentés elkészítéséhez, melyet a Felügyeletre küld meg a Társaság. Kockázatok mérése, elvek A Hungária Értékpapír Zrt. kialakította a saját kockázatok mérséklésére és fedezésére vonatkozó szabályzatokat, melyek ezen elveket tartalmazzák. A Társaság célja volt, hogy olyan mérési struktúrákat állítson fel, mellyel naponta a piaci változásokat figyelemmel lehet kísérni, a Társaságra vonatkozó kockázati pontokat. A Társaságunk olyan Risk modult alakított ki, mellyel a kockázatok mérsékelhetők és a fedezetre szolgáló eszközök hatékonysága mérhető. Ennek részletes bemutatását a 164/2008. Kormányrendelet 3. -a alapján a Társaság nyilvánosságra nem hozza. A Társaságunk a fenti modulra olyan stratégiát állított fel, melyben a kockázatok úgy kerültek paraméterezésre, hogy a Társaságot érintő kockázatok folyamatosan figyelemmel legyenek kísérve, illetve a Társaság által felállított kockázati szinteket meghaladó ügyleteket azonnali hatállyal kizárhatóak legyenek. A folyamatos mérések lehetővé teszik a piaci folyamatokban bekövetkező változások előzetes mérését.

8 A kockázatok azonosítása, mérése és ezek figyelemmel kísérése a területi vezetők feladata. A kockázatok mérésének lépései: - a Szavatoló tőke rögzítése a Clavis rendszerben, - az átértékelés indítása, - a naplózás és az ellenőrzés, - a kereskedési könyvi pozíciók rögzítése, - az értékpapír bekerülési átlagárak meghatározása, - a részvény-, kötvény-, deviza-, és kamatkockázati pozíciók rögzítése, - az ügyfélpozíciók átértékelése - a nyitvaszállítás és elszámolási kockázat meghatározása - a nagykockázat vállalás definiálása - a kereskedési könyvi tőkekövetelmény számítása A kockázatok mérését és jelentését a Clavis nyilvántartó rendszerben kialakított riportok segítségével tesszük meg. A kockázatok mérséklésére és fedezésére vonatkozó alapelveket az Értékelési Szabályzat foglalja magába. 8 Javadalmazási politika A Hungária Értékpapír Zrt. a 164/2008. Kormányrendeletben foglaltak alapján, a Bszt. 4. számú mellékletének 2. pontja alapján, a vezető állású személyekre, a kockázatkezelési, belső ellenőrzési és compliance egységek tekintetében, valamint a felelős vezetőkkel kapcsolatos javadalmazási politikában rögzítettek kapcsán az alábbiakban jelen nyilvánosságra hozatali kötelezettségnek tesz eleget. A Bszt. 4. számú mellékletében foglaltak szerint, a nyilvánosságra hozatal az alábbi területekre terjed ki: - Felügyelő Bizottság - Legfőbb irányítási funkciók - Belső kontroll funkciók Felügyelő Bizottság javadalmazása: A Felügyelő Bizottság személyi javadalmazását alapvetően a Közgyűlés határozza meg, fogadja el, és rögzíti a jegyzőkönyvében. Legfőbb irányítási funkciók: Társaságunknál a legfőbb irányítási funkciókat betöltő személyek a területi vezetők, akik a funkcionálisan fontos területek legfőbb irányítását látják el. Területi vezetők: kereskedési, portfoliókezelési, stratégiai, értékesítési, partnerkapcsolati vezetők, és az operatív igazgató. A Társaság felelős vezetőinek javadalmazását úgy alakította ki, hogy az nem függhet az általa irányított terület teljesítményétől annak érdekében, hogy lojális, megfelelő ítélő készség, és befolyásmentesség biztosítva legyen. A felelős vezetés esetében fontos tényező a változó bér figyelemmel kísérése, mivel ez a tényező nem hathat ösztönzőleg a kockázati profilt meghaladó túlzott kockázatvállalásra. Ezért a változó bért a kockázatok és a likviditás fenntartásához szükséges források figyelembe vételével korrigált eredményre állapítjuk meg, nem a bruttó bevételre.

9 Belső kontroll funkciók: Társaságunknál a belső kontroll funkciókat a belső ellenőr, a compliance officer és a kockázatkezelési egységekben dolgozó munkatársak látják el. Jellegéből adódóan a belső kontroll funkciókat ellátó munkavállalók javadalmazása úgy kerül megállapításra, hogy az teljes mértékben független legyen a Társaság jövedelemtermelő készségétől, illetve annak eredményességétől. A Társaság ezzel biztosítja azt, hogy a belső kontroll funkciók függetlensége, pártatlansága fenn maradjon. A belső kontroll funkciók területén dolgozó munkavállalók esetében, az általuk a törvényi kötelemnél fogva készített éves célkitűzéseik megvalósítása adhat alapot a javadalmazásuk módosítására. 9 A személyi alapbér és a változóbérezés kapcsolatai: Mint azt a fentiekben már részleteztük, a felelős területi vezetők esetében a változó bér megállapítása különböző likviditási és forrás teremtési lehetőségek tükrében kerül meghatározásra, nem pedig az eredményesség alapján. A belső kontroll funkciók esetében azonban ez a tétel nem függhet az általuk ellenőrzött terület eredményességétől, javadalmazásukat a versenyszférában alkalmazott megfelelő jövedelem szint megállapításával kerül kialakításra. A változó bérezés egyik formája a megtartó, ösztönző bónusz rendszer felépítése, melyet csak kivételes esetben veszünk figyelembe. Kivételes indok lehet az üzleti terület átszervezésével járó leépítés, értékesítés, mely esetekben figyelembe kell venni a kulcsszerepet betöltő alkalmazottak megtartását. Megtartó, ösztönző bónusz a munkaviszony alapos okkal történő megszűntetése esetén nem jár a munkavállalónak. Teljesítmény mérése, ismérvei, jogosultsági rendszere: A Kormányrendelet 6/A. (2) bekezdés b-f pontjainak alapján, a Társaság a teljesítmény mérésére, értékelésére, jogosultságára a Javadalmazási Politikában külön fejezetet szentelt. Jelen éves jelentésben nem kívánjuk a teljes fejezetet ismételten bemutatni, csupán az ennek összefoglalására és a megvalósítására fókuszálunk. Teljesítményértékelési elvek: A Társaságnál a teljesítmény javadalmazás alapja a teljesítmény értékelése. Teljesítményértékelést az adott területi vezetők kötelesek az irányításuk alatt álló dolgozók esetében végezni, negyedéves szinten illetve évente egyszer az Igazgatóság részére. A teljesítményértékelés során a Társaság vezetői valós képet kapnak azokról az ötletekről, problémákról, a szakmai továbbképzések lehetőségeiről, melyek a munkavállalók érdekeit szolgálják. Társaságunknál ez a folyamat informális jellegű, a hetente történő vezetői értekezleten a területek felelős vezetői mutatják be ezeket a témákat, melyek a vezetői memorandumba rögzítésre kerülnek. Évente egy alkalommal a területi vezetők az évértékelő rendezvény során összesítik az értékelési elveket, bemutatják, melyet követően a kiemelten kezelhető szakmai támogatást elnyert munkavállalók javadalmazásánál a Társaság vezetősége figyelembe vesz. Az informális jellegű teljesítményértékelés és annak alapján történő javadalmazás nem képezi tárgyát a belső kontroll funkciókat ellátó munkavállalók esetében, a fentiekben már rögzített okok miatt.

10 Teljesítményértékelési szempontok: - munkavégzés hatékonysága - a kitűzött eredmények elérése - önképzés - SWOT analízis (gyengeségek és erősségek) - munkatársi viszonyok alakítása - gördülékenység - alkalmazkodási készség - fejlődési lehetőségek kihasználása - feladatok megoldásának időigényessége - elért célok teljesítménye, azok eredménye 10 A teljesítményértékelés alapján történő változóbér módosítása a felelős területi vezetők által összeállított értékelési folyamatot követően, évente egyszer kerülhet kifizetésre a munkaviszonyban álló munkavállalók részére. Összesített információk a javadalmazásról: A Társaságnál a Bszt. 4. mellékletének 2. pontja szerinti, belső szabályzatban meghatározott, a kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló személyek esetében a évre vonatkoztatva a javadalmazás és teljesítményjavadalmazás összege a 164/2008. Kormányrendelet 3. (1) bekezdés b) pontja alapján a Társaság bizalmas információként kezeli, ezért ennek összegét, formáját személyekre lebontva nem teszi közzé. A Társaságnál 2011-ben 30 fő új alkalmazott került bejelentésre, 16 fő ki is lépett az év során. A részükre történő számfejtett jövedelem összege a 3. (1) bek. b) pontja alá tartozó bizalmas információnak számít ben végkielégítés jogcímmel 0 eft kifizetés történt ben halasztott javadalmazás és ki nem fizetett javadalmazás sem történt. Beszámolóban nyilvánosságra hozott adatok alapján a Javadalmazási politikában foglalt vezető tisztségviselők javadalmazása 2011-ben: eft volt. A Társaság munkavállalóként dolgozó Igazgatósági tagjainak bruttó jövedelme 2011-ben: eft volt.

11 Szavatoló tőkével kapcsolatos információk A 164/2008 (VI.27.) Korm. Rendelet 8. -ának megfelelően közzétett szavatoló tőke bemutatása: 11 Alapvető tőke összege: Ft o pozitív összetevői: Ft - cégbíróságon bejegyzett tőke számviteli eredménytartalék, ha pozitív Ft - auditált mérleg szerinti eredmény Ft o negatív összetevői: immateriális javak (-) Járulékos tőke összege: Ft o pozitív összetevői: Ft - figyelembe vehető értékelési tartalék Ft Kiegészítő tőke összege: Ft Korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke: Ft o ebből: - kockázatok fedezésére figyelembe vehető összes alapvető tőke Ft - kockázatok fedezésére figyelembe vehető összes járulékos tőke Ft Tőkekövetelmény minimális szintje: Ft o ebből: - Összes tőkekövetelmény a hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázatokra Ft - Működési kockázatok tőkekövetelménye Ft Kockázatok fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke összesen Ft Tőkemegfelelési mutató 25,49 % Tőkemegfelelési index a Felügyeleti felülvizsgálat figyelembevételét követően 318,62 % Belső tőkemegfelelés értékelési folyamata, vonatkozó elvei és stratégiája: A belső tőkekövetelmény számítás egy olyan eljárás, amely biztosítja, hogy mind az irányítási, mind a felügyelői funkciót ellátó vezető testületek megfelelően azonosítják, mérik, összesítik a társaság kockázatait. Biztosítja továbbá, hogy az intézmény a kockázati profiljának megfelelő tőkét tart, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. Társaságunk az új Felügyeleti előírás és az Uniós elvárásoknak megfelelően végezte el a i időpontra vonatkozó belső tőkekövetelmény számítását. Ennek alapján eft minimális tőkeszintet, és eft a kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőkét állapított meg.

12 Kitettségi osztályok szerinti kockázati kategóriák megállapítása SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül): Központi kormányok és központi bankokkal szembeni kitettség: Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Intézmények Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek Fedezett kötvények Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Összes tőkekövetelmény a működési kockázatokra: Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer) TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0Ft Ft Ft Ft Ft 12 Hitelkockázat és felhígulási kockázat Társaságunk a 164/2008. Kormányrendelet 10. -ban szabályozott nyilvánosságra hozandó adatokkal kapcsolatban az alábbi részletezettséggel mutatja be ezen köztelezettségét: - Társaságunk hitelnyújtási engedéllyel nem rendelkezik, így a késedelem és hitelminőségromlás nem következik be. - Társaságunk értékvesztést és céltartalékot a vonatkozó jogszabályok alapján képzi meg

13 Kitettségek teljes összege a beszámítás után, illetve a kitettségi osztályok szerinti bontása: Kitettségi osztályok Kitettségi osztály Teljes összeg Megképzett tőkekövetelmény SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció Ft nélkül): Központi kormányok és központi bankokkal szembeni kitettség: Ft - ebből: állampapír kitettség 0% adóhatósággal szembeni követelés 100% Ft Ft Regionális kormányok vagy helyi Ft önkormányzatok - ebből: önkormányzattal szembeni követelés 100% Ft Ft Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Intézmények Ft - ebből: BÉT-tel szembeni követelések 0% Ft - elszámolóházzal szembeni követelés 0% Ft - elszámolási betét számlák 20% Ft Ft Vállalkozások Ft - részesedések BÉT 100% Ft Ft - részesedések Műsor-Hang 100% Lakosság Ft - ebből: ügyfelekkel szembeni követelések 75% Ft Ft - adott kölcsönök 75% Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Felügyelet által kiemelten kockázatosnak minősített kategóriába tartozó tételek Fedezett kötvények Ft - ebből: lejáratig tartani kívánt értékpapírok 100% Ft Ft Intézménnyel, vállalkozással szemben fennálló rövid lejáratú követelések Kollektív befektetési értékpapírok 0Ft Egyéb tételek Ft - ebből: pénztár 0% Ft - aktívák 50% Ft Ft - tárgyi eszközök 100% Ft Összes tőkekövetelmény a működési Ft kockázatokra: Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA Ft módszer) TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS Ft SZINTJE: 13

14 Kitettségi osztályok földrajzi eloszlása, és a képzett céltartalékok összege Kitettségi osztályok Kitettségi osztály Földrajzi eloszlás Képzett céltartalék SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül): Központi kormányok és központi bankokkal szembeni kitettség: - ebből: állampapír kitettség 0% 100% HUN Ft - adóhatósággal szembeni követelés 100% 100% HUN Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok - ebből: önkormányzattal szembeni követelés 100% 100% HUN Intézmények - ebből: BÉT-tel szembeni követelések 0% 100% HUN - Keler számlák egyenlege 0% 100% HUN - elszámolóházzal szembeni követelés 0% 100% HUN - elszámolási betét számlák 20% 100% HUN Vállalkozások - részesedések BÉT 100% 100% HUN - részesedések Műsor-Hang 100% 100% HUN Lakosság - ebből: ügyfelekkel szembeni követelések 75% 100% HUN - adott kölcsönök 75% 100% HUN Fedezett kötvények - ebből: lejáratig tartani kívánt értékpapírok 100% 100% HUN Egyéb tételek - ebből: pénztár 0% 100% HUN - aktívák 50% 100% HUN - tárgyi eszközök 100% 100% HUN 14 Társaságunk a fenti kitettségi osztályokon belül külön gazdasági ágazatbeli megkülönböztetést nem tesz, ügyféltípus szerint lakossági ügyfeleknek szolgáltat. Fő kitettségeinek hátralévő futamidő szerinti osztályozást nem végez, ügyfél késedelem és hitelminőségi romlás nem volt. A fentieken túl, a kormányrendeletben foglaltak szerinti céltartalék képzés nem volt, visszaírt értékvesztés nem történt. A Társaság saját számlás kereskedést nem folytat, így származtatott ügyletek partnerkockázatával kapcsolatos információkat nem tesz közzé. Sztenderd módszerű kitettségek megállapítása: Társaságunk elismert külső hitelminősítő szervezet, exporthitel ügynökséggel nem tart kapcsolatot. Kitettségeit a Felügyeleti irányelvek alapján határozza meg, illetve a rendelkezésre álló üzleti adatok alapján. Társaságunk teljes hitel és partnerminősítési, felhígulási kitettségeit a Felügyelet által kiadott módszertani útmutató, valamint a Bmkr. vontakozó irányelvei alapján, a Kockázatkezelési szabályzatban foglaltak módszerével állapítja meg, és számítja ki a tőkekövetelményt.

15 Elismert pénzügyi biztosítékok: Társaságunk a hitelkockázatot a Tpt. felhatalmazás alapján kiadott rendeletben foglaltak szerint állapítja meg, és nem alkalmaz saját, nemteljesítéskori veszteségráta vagy hitelegyenértékesítési becslést, így a kormányrendeletben foglaltak alapján az elismert pénzügyi biztosítékokkal kapcsolatban, illetve a más elismert hitelkockázati fedezetek általi érték és volatilitási korrekciós tényező adatával kapcsolatban az alábbiakat hozza nyilvánosságra: - A tőzsdén forgalmazott értékpapírokat az állampapírok kivételével a Magyar Tőkepiacban megjelent utolsó záróárfolyamon értékeljük. Ha nincs a tőzsdén bevezetve az értékpapír, vagy nincs még rá kötés, akkor a bekerülési ár az értékelés alapja. - A 3 hónapnál hosszabb hátralevő futamidővel rendelkező magyar állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ által nyilvánosságra hozott referencia árfolyamon értékeljük. - A 3 hónapnál hosszabb hátralevő futamidővel rendelkező MNB kötvényeket a lejárathoz legközelebb eső lejáratú két állampapír árfolyamának arányosításával értékeljük. - A 3 hónapnál rövidebb hátralevő futamidővel rendelkező állampapírok és MNB kötvények árfolyamát a 3 hónapos ÁKK referenciahozam alkalmazásával számoljuk. - A tőzsdei határidős ügyleteket a tőzsdei elszámoló áron értékeljük. - A szabványosított tőzsdei opciós ügyleteket a tőzsde által közzétett áron értékeljük. - A tőzsdén nem szereplő és piaci árral nem rendelkező értékpapírokat a bekerülési áruk alapján. - Pénzbeli fedezetet saját számláról nem nyújtottunk. - TEA fedezet i értéke: , KGA fedezet i értéke: Ft volt. - Volatilitási korrekciós tényezőt nem alkalmaztunk, mivel saját számlás kereskedés nem történt. - Tőzsdei határidős megbízást Társaságunk a tőzsdei kereskedési rendnek megfelelő határidős napokra fogad el. A megadott határidő nem haladhatja meg a megbízás adását követő első határidős naptól számított tizenkét hónapot. - A határidős adásvételi megbízás esetében értékpapír formájában alapletétet és készpénz formájában változó letétet követelünk meg. A letét mértéke a KELER Zrt. által közzétett alapletét számítás módján kerül meghatározásra. A keretszerződésben minden ügyfél tudomásul veszi, hogy megbízást határidős termékre addig nem adhat, amíg az alapletétet a befektetési szolgáltatónál el nem helyezi. - Társaságunk tőzsdei opciós megbízást a tőzsdei kereskedési rendnek megfelelő időpontokra, illetve időpontokig fogad el. Az öt évet meghaladó időtartamra vagy öt évnél távolabbi határnapra, illetve határozatlan időre kikötött opció semmis. - Tőzsdei opciós jog vételére, megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a prémium összegét és az erre számított bizományosi jutalékot, illetve pénzkezelési díjat Társaságunknál letétbe helyezze, illetve befizesse. - Tőzsdei opciós jog eladása esetén értékpapír vagy pénzletétet követelünk meg, melynek mértéke az opciós szerződés külön pontjában kerül meghatározásra. A szerződés addig nem lép hatályba, amíg az ügyfél a biztonsági letétet a befektetési szolgáltatónál letétbe nem helyezte. - A Day-Trade ügyletek fedezetét az ügyfél a megkötött Day-Trade Kiegészítő szerződés szerint az ügylet végleges lezárásáig köteles biztosítani. Az ügyfél vállalja, hogy a megbízásai alapján megnyitott pozícióit a tőzsdezárást megelőző 15 perccel ellentétes irányú 15

16 megbízás adásával lezárja. - Befektetési hitelnyújtás, jegyzési garanciavállalás, nem volt a Társaságnál. - Nyitott értékpapír kölcsön ügylet nem volt. - A kereskedési könyvbe történő besorolás, átsorolás és kivezetés végrehajtásáért felelős személy a back-office vezető és a kereskedési vezető. - Kereskedési könyvet a saját pozíciókra nem vezetünk, mivel saját számlás kereskedést a Társaság nem folytat. - Társaságunk a saját számlájára elhelyezett állampapírokat befektetési könyvben tartja nyilván. 16 Működési kockázat Társaságunk a működési kockázatát a Bmkr. 3. -ban foglaltak alapján állapítja meg (lásd: kockázatkezelési elvek és módszerek g)-ban foglaltak), az alapvető módszer szerinti meghatározásban. Ezen módszer alapján az irányadó mutató a nettó kamatbevétel, és a nem nettó kamatjellegű bevétel összegének három éves, könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló szerint számított átlaga. Nettó kamatbevétel: - kapott kamat és kamatjellegű bevételek - fizetett kamat és kamatjellegű ráfordítások Nettó nem kamatjellegű bevételek: - részvényekből és egyéb rögzített kamatozású, változó hozamú értékpapírokból származó bevételek (osztalék) - kapott jutalék-, és díjbevételek - fizetett jutalék-, és díjráfordítások - pénzügyi műveletek nettó eredménye - az egyéb üzleti tevékenységből származó bevételek A Bmkr. 2. (5) bekezdése alapján, 15%-os irányadó mutató alapján állapítja meg a működési kockázatát.

17 Nem kereskedési könyvi értékpapírokkal kapcsolatos nyilvánosságra hozatal Társaságunk kereskedési könyvet nem vezet, mivel saját számlás kereskedést nem folytat. A befektetési szolgáltatás folytatásához szükséges Keler letéti követelményeként meghatározott diszkontkincstárjegyeket az ÁKK által közzétett árfolyamon értékeli én az átértékelésből származó érték: , melyből Ft az átértékelés összege, mely a Bkr. alapján céltartalék képezés során került kimutatásra. Társaságunk a BÉT részvényeit felértékelte, melyet az értékelési tartalékok között eft-on tartja nyilván. A Járulékos szavatoló tőkében az értékelési tartalék az alapvető tőkét meg nem haladó értékben, eft értékkel tartjuk nyilván. 17 Nem kereskedési könyvben szereplő pozíciók kamatkockázata Társaságunk kölcsönt nem nyújt, lejárat nélküli betétje nincs. Társaságunk mind a saját, mind az ügyfelek szabad eszközeit állampapírban helyezi el (az ügyfél megbízása alapján), amennyiben az ügyfél nem ad erre megbízást a szabad pénzeszköz alapértelmezetten a KELER Zrt-nél vezetett megbízói pénzszámlán kerül kimutatásra. A pozíciókockázat tőkekövetelménye A pozíciókockázat megállapításánál a kötvények, részvények és egyéb értékpapírok pozícióit vesszük figyelembe, ideértve a határidős és opciós ügyletek alapjául szolgáló értékpapírok pozícióit is. A pozíciókockázat tőkekövetelményének megállapításához a kötvény, a részvény és ezek származékainak piaci kockázatát általános és egyedi kockázatra osztjuk fel. A partnerkockázat tőkekövetelménye A partnerkockázatok között a nyitva szállításokból, elhelyezett letétekből, díj- és jutalékkövetelésekből, késedelmes teljesítésből származó partnerkockázatokat vesszük figyelembe. Ha a kereskedelmi partner részéről szállításra/pénzügyi teljesítésre nem került sor, akkor nyitva szállításról beszélünk. Ebben az esetben az intézmény már teljesített, de az ügyletből származó követelésének nincs fedezete. A kockázat az ügyfélhez kötődik és a késedelem időtartamától függően nő. Nagykockázat Nagykockázat vállalásnak minősül, ha az egy ügyféllel szembeni kockázatok összértéke a Társaság szavatoló tőkéjének tíz százalékát meghaladja. Az egy ügyféllel szembeni kockázatok összértékét az ügyféllel szembeni fizetési és értékpapír-szállítási kötelezettsége, az ügyfélnek nyújtott hitelek és engedett halasztott pénzügyi teljesítések, illetve a befektetési vállalkozás rendelkezése alá került, az ügyfelet illető értékpapírok, és követelések különbözetként kell megállapítani.

18 Nyomon követjük a nagykockázat mértékét és túllépését a back-office vezető azonnal jelenti a Felügyeletnek. A jelentés tartalmazza a túllépés összegét és az érintett ügyfél azonosít adatait. A kereskedési könyvi nagykockázat pótlólagos tőkekövetelményének meghatározása 18 Az értékpapír eladásokat nettósítjuk a legmagasabb egyedi kockázati súlyozású értékpapír vételekkel szemben. Ha a fennmaradó értékpapír vételi ügyletek kitettség időtartama (a nagykockázat vállalási korlát túllépésének első napjától a tárgynapig eltelt naptári napok számának felel meg) 10 nap, vagy annál kevesebb, akkor a tőkekövetelményei az összegének a 2-szerese. Ha azonban a kitettség mértéke 10 napnál nagyobb, akkor a tőkekövetelmény a megmaradt értékpapír pozíciók egyedi és partnerkockázatához rendelt tőkekövetelményei összegének, valamint az alábbi faktoroknak a szorzata: Szavatoló tőke 25%-át meghaladó Kockázati súlyokhoz alkalmazandó kockázatok tényezők 25-40% 200% 41-60% 300% 61-80% 400% % 500% % 600% 251%- 900% Egy ügyféllel szemben a Társaság által felvállalt kockázati összérték nem haladhatja meg a szavatoló tőkének a huszonöt százalékát, intézményi befektető ügyfél esetében pedig a kockázati összérték nem haladhatja meg a szavatoló tőkét. A vállalt nagykockázat együttes összege nem lehet több mint a szavatoló tőke nyolcszorosa. Jelen nyilvánosságra hozatal során nyilatkozunk arról, hogy az információ nyilvánosságra hozatali kötelezettségünknek a fentiekkel teljes körűen eleget tettünk. A közzététel védett-, vagy bizalmas információt tartalmaz, a közzététel során ez külön kiemelésre kerül. Budapest, május 21. Hungária Értékpapír Zrt.

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi információkat

Részletesebben

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008. (VI.27.) kormányrendelet alapján Készült: 2014.05.15 Készítette: Szakmáriné Dezső Beatrix kockázatkezelés vezetője

Részletesebben

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS 1 ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008. (VI.27.) kormányrendelet alapján Készült: 2013.05.15 Készítette: Szakmáriné Dezső Beatrix kockázatkezelési vezető

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése Nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése a befektetési

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése 153 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 212. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/28. (VI.27.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL

GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

2013. évi kockázatkezelési közzététel

2013. évi kockázatkezelési közzététel 2013. évi kockázatkezelési közzététel A H ungar ogr ain T ozsdeügynöki Szolgált at ó Zr t (cj: 0110044782; székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/a) (Továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozás

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2014. december 8. 2013. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2013.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. 1. Kockázatkezelési tevékenység szervezeti oldala

KÖZZÉTÉTEL. 1. Kockázatkezelési tevékenység szervezeti oldala KÖZZÉTÉTEL A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560; vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2013. december 4. 2012. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2012.

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008 (VI.27.) kormányrendelet alapján. Közzététel:

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt.

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Az EQUILOR Befektetési Zrt. 2013. évi Kockázatkezelői Közzététele Budapest, 2014. június 5. 2013. évi kockázatkezelési közzététel Értelmező rendelkezések (1) Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (2) Bszt.:

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1.

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1. GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT Version: 1. Hatályos: 2015. június 01. A GlobalFXInvetsmentZrt.(GLOBALFX vagy Társaság) jelen szabályzatban határozza meg az 575/2013/EU rendelet

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2 / 10 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 4. FOGALMAK 4 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA 4 6.1. ALAPELVEK 4 6.2. KOCKÁZATI

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról.

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról. A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. 2013. évi kockázatkezelésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali közzétételi kötelezettség teljesítése A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest,

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG

KSH:10047808641912205. Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG KSH:10047808641912205 Cg.: 0502000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök 490

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28.

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt, Lövő, Április 28. a b d 1. 1. Pénzeszközök 390.477 444.835 2. 2. Állampapírok 3.344.645 3.316.016 3. a) forgatási célú 3.286.315 3.257.686 4. b) befektetési célú 58.330 58.330 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 28.

Lamanda Gabriella március 28. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 28. Transzformációs szerepkör Bankári alapelvek Bankok bankja szerepkör Bankmérleg Banktőke Beszámoló egyéb részei Banki kockázatok és kezelésük Hitelkockázat

Részletesebben

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt évi éves gyorsjelentése A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 2003. évi éves gyorsjelentése 2004. február 11. A Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V. ker. Váci utca 38.) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 52-53.

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése

A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben