A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban"

Átírás

1 TÁMOP /A-12/ A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban

2 Nyitórendezvény

3 Érdemes-e úttörônek lenni? A kérdést megfogalmazhatjuk egy magyar közmondás kérdéssé formálásával is. Érdemes-e a járt utat járatlanért elhagyni? Azon az intézmények pedagógusai, akik a TÁMOP A-12/1 pályázatot benyújtották valamennyien úgy gondolták, hogy igen. Közöttük volt a karcagi Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium vezetése és nevelôtestülete. Aki ellátogat az iskola honlapjára, láthatja, hogy nem nagy intézmény a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium. Olvashatunk projektjeikrôl, melyek közül több a szakmai képzéshez kapcsolódik a közvélemény általában a nagy iskolákról gondolja, hogy innovatívak, pályáznak, erre a sztereotípiára cáfol rá a Varró. Az új honlapon már nem olvashatjuk, hogy milyen mélyen gyökerezik a megújulás, fejlôdés szándéka a nevelôtestületben, hiszen aktív és eredményes részesei voltak a SZAKMA projektnek is. A címben megfogalmazott kérdésre egyértelmûen igennel válaszolhatunk, ha elolvassuk a kiadványban megjelent beszámolókat, értékeléseket az elvégzett munkáról. Valamennyi vállalt szakmában elkészültek a szakmai dokumentumok, a munkacsoportok felkészültek, hogy a tudásukat, tapasztalatukat átadják más iskoláknak, errôl tanúskodnak a disszeminációs rendezvények. Gratulálok a projektben résztvevô vezetôknek és pedagógusoknak a sikeres projektzáráshoz. Kívánom, hogy a befektetett munka eredménye könnyítse meg az elkövetkezendô tanévekben a mindennapokat. További sikeres projekteket, eredményes munkát kívánva: Szymczak Judit

4 ISKOLÁNKRÓL Iskolánk története Karcag városában az iparos képzésnek régi hagyományi vannak, az iparos-tanonc iskola szeptember l-el kezdte meg mûködését. Akkori célját -mely napjainkban is helytálló- az alábbiakban fogalmazták meg. Hazafiasan érzô, a kor igényeinek emelkedésével versenyt haladni képes, értelmes, takarékos munkás elemet nevelni. Az iparos képzés szeptember l-én kapott önálló épületet Karcagon, innen számítjuk iskolánk történetét. Kezdetben 629. számú Ipari Szakmunkásképzô Intézet, majd Ragó Antal Ipari-Kereskedelmi Szakmunkásképzô Intézet és Gépipari Szakközépiskola néven mûködött. Jelenlegi névadónk, Varró István nevét szeptember 1-tôl vette fel az intézmény. A kor követelményeinek való megfelelés eredményeképpen két alkalommal bôvült iskolánk. Az iskola épülettel közös portán 120 fô befogadására alkalmas kollégium épült, mely szeptember 1.-tôl fogadja a vidéki tanulókat ben négy tanteremmel és négy szertárhelyiséggel bôvült az iskola épülete és nyerte el mai képét. Iskolánknak 1990-ig saját tanmûhelye nem volt. A rendszerváltást követôen az iskola bázis üzemei leépültek - velük együtt a képzéshelyek is megszûntek. Az iskola gyakorlati képzési lehetôségei beszûkültek. A fennmaradás érdekében saját erôbôl, pályázatok, valamint a fenntartó anyagi támogatásával két gyakorlati képzési bázist jött létre, a Kisújszállási úti forgácsoló tanmûhely és a volt munkásôr laktanya épületében kialakított képzôhely. Iskolánk szeptember 1.-tôl a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás által létrehozott Térségi Integrált Szakképzô Központ tagja. A TISZK-en belül biztosítja a Nagykunsági terület gépi forgácsoló szakképzésének gyakorlati feltételeit. A képzési feltételek javítása céljából 2010-ben a Karcag Város Önkormányzat az iskola használatába adott egy újabb épületet, melyet fenntartói támogatással s önerô felhasználásával tanmûhellyé alakítottunk és a gyakorlati oktatást a korábbi helyszínekrôl áthelyeztük szeptember 1-tôl a volt Arany János Általános Iskola beintegrálásával az intézmény alapfeladata az általános iskolai oktatással bôvült január 1-tôl az intézmény állami fenntartásba került, az intézmény fenntartója és mûködtetôje a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete. Beiskolázási körzet: Karcag, azon belül iskolánk beiskolázás szempontból kedvezô földrajzi helyzetben van. Három megye határán fekszik, így beiskolázási körzetünk átnyúlik Hajdú-Bihar és Békés megyére is. Az iskola tanulóinak 58%-a karcagi, 42%-a vidéki tanuló. A karcagi tanulók jellemzôen a két külvárosi általános iskolában végezték alapfokú tanulmányaikat. Vidékrôl legtöbben Kunmadaras, Bucsa, Abádszalók és Tiszaszôlôs általános iskoláiból érkeznek, olyan hátrányos helyzetû kistelepülésekrôl, ahol kevés a munkalehetôség, a családok nagy része segélyekbôl, alkalmi munkákból él.

5 Intézményünkre vetítve is jellemzô az, az országos tendencia, miszerint a hátrányos helyzetû tanulók a legnagyobb arányban szakiskolában tanulnak tovább. Személyi feltételek Intézményünkben az oktató-nevelô feladatokat 62 pedagógus látja el. A szaktárgyi tanítást végzôk mellett könyvtáros, 2 gyógypedagógus, 2 fejlesztô pedagógus, valamint ifjúságvédelmi felelôs, családi koordinátor és gyógypedagógiai asszisztens segíti a kötelezô feladatok ellátását. Az intézmény gazdasági feladatait háromfôs gazdasági csoport látja el. Munkánkat 18 fô technikai dolgozó segíti. Tárgyi feltételek Az oktatás két iskolaépületben folyik, külön épületben kapnak helyet az általános iskolás tanulók. A Varró úti iskolaépület jó állapotú, a tantermek berendezése újszerû, technikai felszereltségük biztosított. Korszerû oktatástechnikai eszközökkel rendelkezik. Az Arany János úti épület kevésbé jó állapotú, kívül-belül megérett a felújításra. Az elôírt oktatási eszközök rendelkezésre állnak. A szakmai alapozó képzések gyakorlati feltételeit az iskola területén kialakított mûhelytermek, oktatótermek biztosítják. A gépi forgácsoló tanulók gyakorlati képzése jól felszerelt tanmûhelyben, a legkorszerûbb technikai feltételek mellett valósul meg a Laktanya úti tanmûhelyünkben. Vidéki tanulóink számára a 120 férôhelyes kollégium nyújt szálláslehetôséget Mûvelôdés, önmûvelés lehetôségét mindkét iskolaépületben könyvtár, Idegen nyelvi Tanulóközpont és az Internet labor biztosítja. A sportolási feltételeket, a mindennapos testnevelés lehetôségét 2 tornaterem, a kondicionáló terem, a sport udvarok biztosítják. Pedagógiai alapelveink Nevelési elveink mottója egy Michelangelo-i gondolat: Minden kôben benne van a szobor, csak a felesleget kell róla lefejteni Pedagógiai gyakorlatunkban ezt, úgy értelmezzük, hogy minden tanítványunk tehetséges valamiben, és a mi feladatunk, hogy ezeket a felszínre hozzuk. Ennek érdekében nevelô-oktató munkánkban olyan módszerek alkalmazását preferáljuk, ahol a tanuló alkotó részese a tanítás, tanulás folyamatának. Olyan iskolai légkört megteremtésére törekszünk, ahol felnôtt és diák egyaránt jól érzi magát. Oktatott szakmák az Intézményben Bolti eladó Gépi forgácsoló Kômûves és hidegburkoló Ács Villanyszerelô GAZDASÁGI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZAKTERÜLET: Logisztikai ügyintézô MÛSZAKI SZAKTERÜLET: Épület és szerkezetlakatos Festô, mázoló és tapétázó Asztalos Nôi szabó

6 Stratégiai fejlesztések és kihívások a magyar szakképzési rendszerben A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a folyamatos változás állapotában van. A 2000-es évek két, mélyreható reformintézkedést hoztak: bevezetésre került a kompetencia-alapú, moduláris szakképesítési rendszer, amely a tantervek folyamatban lévô megújításával járt együtt, valamint a korábban szélsôségesen szétaprózott intézményi rendszer térségi integrált szakképzô központokban (TISZK) koncentrálódott. TISZK- ben mûködô iskolák száma között a székhelye szerint Forrás: Országos Szakképzési tanévnyitó / Modlané Görgényi Ildikó 2011 A szakképzési partnerek az utóbbi években nagy hangsúlyt fektettek a szakiskolai beiskolázás növelésére, különösen a hiányszakmákban. Az elmúlt években a fejlesztési törekvésekkel megegyezô irányban, mintegy 3 százalékkal csökkent a középfokon gimnáziumban továbbtanulni kívánók száma és 2,4 százalékkal nôtt a szakiskolába jelentkezôk aránya A szakközépiskolába törekvôk aránya gyakorlatilag változatlan maradt (kb. 39%). Más országokhoz hasonlóan Magyarországon is nagy kihívást jelent a korai iskolaelhagyás megelôzése, bár ez alacsonyabb az EU átlagnál. A 9. évfolyamos tanulók megoszlása iskolatípus szerint (%) Forrás: A szakképzés Magyarországon ReferNet országjelentés

7 A munkahelyen történô tanulás ösztönzése az európai trendbe illeszkedik, melyet az EU olyan kiemelkedô programja tûzött zászlajára, mint a Mozgásban az ifjúság (Európai Bizottság, 2010a). Az elképzelések szerint 2012-re legalább ötmillió fiatalnak kellene munkahelyi gyakorlaton alapuló képzési programokban részt vennie. Egy további kihívás, amely a legtöbb ország szakképzését próba elé állítja: annak biztosítása, hogy a szakképzés során a résztvevôk az általános és a specifikus (foglalkozáshoz kötôdô) készségeknek egy olyan megfelelô arányú összetételét szerezhessék meg, ami megkönnyíti a zökkenômentes elhelyezkedést, szükség esetén a munkahelyváltást, valamint a foglalkozási pálya során szükséges tanulást, továbbképzést. Magyarország az európai trendet követi azzal, hogy a szakmai készségek oktatása mellett az alapkészségek fejlesztése is hangsúlyt kap. Mivel manapság már sem az alapképzésben megszerzett készségek, sem pedig az állások nem egész életre szólnak, egyre fontosabbá válik a felnôttek tanulása. Számos fontos kezdeményezés történt a szakképzés fejlesztésére vonatkozóan, a rendszer azonban nem állt össze. Minôségi problémák: a munkaerô foglalkoztathatósága a képzettség minden szintjén rosszabb, mint az uniós átlag, az iskolarendszer nem reagált idôben a demográfiai hatásokra, az iskolaszerkezet torzul, nem képes rugalmasan reagálni a gazdasági igényekre. A foglalkoztatási ráta éves népesség körében Magyarországon IV. negyedévében: 55,8%, az Európai Unió tagállamai között a legalacsonyabb. A pályakezdô szakmunkások elhelyezkedési rátája 20% alatti. Pályakezdô szakmunkások elhelyezkedési rátái az EU országaiban Forrás: MKIK adatok alapján saját szerkesztés A gazdaság szereplôi régóta elégedetlenségüknek adnak hangot a szakmunkásképzés mennyiségét és minôségét illetôen. Ennek következtében az elmúlt évtizedben a szakképzés-politika folyamatosan erôsítette a társadalmi partnerek, különösen a kamarák szerepét a szakképzésben. A fizikai munka alacsony presztízse és az általános képzés

8 lényegesen magasabb megtérülése miatt a fiatalok csak utolsó lehetôségként választják a szakmunkásképzést. A jelenlegi kormány szándéka a szakképzés arányának és presztízsének növelése. A szakképzés elméleti dominanciáját csökkenteni, a munka alapú képzés arányát növelni kívánja, a vállalatoknál folyó képzés arányának növelésével egyfajta duális képzés irányába való elmozdulással (melyet olyan, erôs tanoncképzéssel rendelkezô országok ihlettek, mint Németország). E cél elérése érdekében Magyarország miniszterelnöke és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke keretmegállapodást írt alá 2010 novemberében decemberében elfogadott Szakképzési törvény és a Köznevelési törvény hivatott megteremteni az ehhez szükséges jogszabályi kereteket. Az erôfeszítések végsô célja a szakképzés vonzerejének és a szakképzô programokban tanulók arányának növelése, miközben a szakképzésbe korábbi életkorban léphetnek be a tanulók. Veleginé Máté Mária projekt vezetô Új képzési forma a szakképzésben A magyar szakképzésben 2011-ben radikális változások kezdôdtek el, amely változások még napjainkban is folyamatban vannak. 2013/2014 tanévtôl a szakiskolákban a képzési idô három évre csökken, a diákok a korábbinál fiatalabb életkorban kezdik meg a szakmatanulást. A szakközépiskolai képzésben a közismereti oktatás mellett nagyobb hangsúlyt kap az un. ágazati szakmai képzés, a diákok a szakmai tárgyból is érettségi vizsgát tesznek. A képzési idô rövidül. A szakképzésben elôtérbe kerül az úgynevezett duális képzés. Mit jelent a duális képzés? Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés szakiskolákban, a gyakorlati képzés pedig üzemekben, vállalatoknál történik. Az üzem és az iskola kiegészíti egymást. Az iskolákban az általános mûveltséget és a szakelméleti ismereteket közvetítô tárgyak oktatása folyik, a gyakorlati (üzemi) képzésben pedig a szakmai képességek fejlesztésén van a hangsúly. A duális képzési modell több európai uniós tagállamban eredményesen mûködik A magyar szakképzési rendszer ettôl kissé eltér, ezért napjainkban szívesebben használjuk a rövidebb idejû szakképzés kifejezést. 1 A szakképzés Magyarországon ReferNet országjelentés p

9 Miben különbözik a duális képzés a korábbi képzéstôl? A képzési idô szakiskolában a korábbi 4-5 évrôl 3 évre csökken. A három évfolyamos szakiskolai képzés egy évfolyamnyi közismereti óraszámot tartalmaz, párhuzamosan a két évfolyamnyi szakmai órával, és már az elsô szakiskolai évfolyamon beépül a tanórák közé a szakmai gyakorlat. A tanulók bár szigorú. feltételek mellett, de- már kilencedik évfolyamon is köthetnek tanulószerzôdést. Az elméleti oktatás és a munkahelyi képzés összehangolása, a vállalkozások igényeinek megfelelô képzettség elsajátítása javítja a fiatalok munkaerô-piaci esélyeit. A projekt elôzménye A szakiskolák lehetôséget kaptak arra, hogy szeptember 1-tôl az új szakmai és vizsgakövetelmények ismeretében egy évvel korábban bevezessék bizonyos szakmákban a duális képzést. Iskolánk nevelôtestülete vállalkozott arra, hogy egy a kamara által kidogozott pilot program alapján kísérleti jelleggel megkezdi a duális képzést augusztus végén örömmel értesültünk arról, hogy a korábbi bevezetést a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a minisztérium pályázat kiírásával támogatja. A pályázati kiírás ismeretében úgy döntöttünk, hogy két osztályban, négy szakmában (gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, eladó, kômûves és hidegburkoló) bevezetjük a rövidebb idejû szakképzést és vállaljuk azokat a feladatokat, tevékenységeket, melyet a támogatásért cserébe a program elvár.

10 A pályázatban vállalt feladatok Projektnyitó elôadás 10

11 11

12 A közismereti munkacsoport tevékenysége Iskolánk évek óta úttörô módon vesz részt a szakképzés megújításában, megreformálásában tett intézkedések megvalósításában között az SZFP II. programban, 2010-tôl az alternatív szakképzés bevezetésében és jelenleg a rövidebb idejû szakképzés korábbi bevezetésében vállaltunk szerepet. A változtatások minden esetben alapvetôen érintették a közismereti tantárgyakat is, melyek mind tartalmi, mind strukturális viszonylatban új kihívást jelentettek a közismereti tantárgyakat tanító pedagógusoknak. A változás alapja minden esetben a módszertani megújulás, az egyetlen közös nevezô a kompetenciaalapú oktatás. A tananyagfejlesztô munka megvalósításához a TÁMOP A-12/1 jelentôs támogatást adott. A feladat elvégzésére munkacsoport alakult, melynek célja a közismereti képzési tartalmak kidolgozása. A tagok kijelölésénél fontos szempont volt, hogy a kolléga mélységében átlássa, ismerje tantárgyának eddigi alakulását, tartalmát. Minden kolléga írt már helyi tantervet és mindegyikük szakmailag széles palettáját ismeri a pedagógia eszköztárának. Mindenkire elmondható, hogy munkájáért felelôs, aktív, innovatív tanárok, számos bemutató órával a hátuk mögött. A közismereti munkacsoport tagjai a következôk: Osztályközösség-építés (OKÉ): Facsar András Kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (KOMA): Nagyné Oros Edit Matematika: Kovács Judit Idegen nyelv (német): Kovács Krisztina Társadalomismeret: Vargáné Glatz Júlia Természetismeret: Barna Sándor A hatfôs csoport koordinálásával Facsar András általános igazgatóhelyettest bízták meg. A munkacsoport minden héten csütörtök délutánonként ült össze. A munkacsoport tevékenységét Puháné Urbán Katalin szakmai vezetô és Veleginé Máté Mária projektvezetô rendszeresen figyelemmel kísérte. A projektvezetô által kiosztott pályázati anyagot áttanulmányozta a csoport. Megismerkedtünk a tartalmával, feladataival, elvárásaival és a határidôkkel. A szakmai vezetô felvázolta a munka végrehajtásához szükséges feltételeket, elvárásokat, úgymint heti óraszámok, éves óraelosztás, a pedagógiai programnak megfelelô elvek. A munkát nehezítette, hogy a kerettanterv a 2012/2013-as tanévre még csak ajánlásként jelent meg. Az elôzô kerettantervekhez képest jelentôs változás volt, hogy a tartalma teljes mértékben meghatározta a tananyagtartalmakat, sokkal kevesebb a pedagógus mozgástere. A legnehezebb feladatot az jelentette, hogy az egyes közismereti tantárgyakat össze kellett hangolni egymással és lehetôség szerint a szakmai tantárgyakkal. Végül elkészült a projektterv, amely fô lépései kilométerkövekként szolgáltak a pályázat megvalósítási ideje alatt. A közismereti munkacsoport tapasztalatszerzô tevékenységének fô állomásai: 12

13 2012 júniusában az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet munkatársai Debrecenben mutatták be az új 3 éves szakiskola kerettantervét. A továbbképzésen a kerettantervi program ismertetése mellett a résztvevôk megismerkedhettek a kerettanterv iskolai szintû alkalmazását támogató módszertani anyaggal is, amelynek a bemutatására és vitájára mûveltségterületenként szekciókban (osztályfônöki, természettudomány, társadalomismeret, matematika, idegen nyelv, magyar-kommunikáció) került sor januárban Kerettantervek alkalmazása a gyakorlatban címmel Dr. Kaposi József, az OFI fôigazgatója elôadást tartott Szolnokon intézményvezetôknek februárban Kerettantervek adaptálása a gyakorlatban címû mûhelymunkán és tankönyvajánlón vettünk részt Szolnokon márciustól kezdôdôen az elkészült tanügyi dokumentumainkat bemutattuk partner iskoláinknak és megosztottuk a fejlesztés során szerzett tapasztalatainkat. Májusban és júniusban a munkacsoport részt vett a fejlesztésben érintett tanulókkal közös tanulmányi kirándulásokon Komáromban? Esztergomban és Szentendrén. Június végén a munkacsoport tagjai 30 órás képzés keretében foglakoztak a rövidített idejû szakképzés közismereti képzésének gyakorlati kérdéseivel. A tanév során határidôre elkészült minden tantárgy helyi tanterve, tanmenete. Minden megvalósító tartott legalább egy bemutató órát, s mindenki volt óralátogatáson is. A tanév befejezése utáni feladat a produktumok összegyûjtése, a dokumentumok összerendezése a pályázat elszámolásához illetve a jövôbeli hasznosításhoz. Összességében elmondható, hogy a csoport minôségi munkát végzett, melynek eredménye a hároméves szakképzés közismereti oktatására alkalmas dokumentumok, tantervek, tanmenetek, óravázlatok és oktatási segédanyagok. Munkacsoportok szakmai kirándulása, Komárom 13

14 Az Eladó munkacsoport tevékenysége a projektben A Eladó duális szakképzés bevezetésére munkacsoport alakult az alábbi tagokkal: Kiss Attila, szakmai tanár Mészáros Lászlóné szakoktató Mihály István Szakmai tanár A háromfôs csoport koordinálásával Mihály István szakoktatót bízták meg. A projektvezetô által kiosztott pályázati anyagot áttanulmányozta a csoport. Megismerkedtünk a tartalmával és a határidôkkel. A kinyomtatott anyagok segítségével elkészítettük a projekttervet, ami iránytûként szolgált a pályázat kifutási ideje alatt.. A következô kardinális kérdés a taneszközök beszerzése volt, különös tekintettel a tankönyvekre. A csoport ötletrohammal kezdte meg gyûlését, majd fokozatosan kristályosodott ki a végeredmény. Így sikerült megbeszélni a tananyag elsajátítását támogató szemléltetô eszközök, taneszközök beszerzésének módját. A Kello adatbázisának segítségével igyekezett a tankönyvfelelôs felkutatni azokat a tankönyveket és segédleteket, amelyek magukba foglalják a tananyagot. Sajnos kevés sikerrel járt, mert például az új áruismeret tantárgyakhoz (ruházati áruismeret, mûszaki berendezések, szerelvények, szerszámok, vasáruk) nem sikerült olyan tankönyvet találni, ami magába foglalná a teljes tananyagot. Látványos tevékenység volt a bemutató órák tartás a tél folyamán. Vendégként intézményünkben jártak a helyi általános iskolák tanulói tanári kíséretükkel. Majd 2013 tavaszán a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont tanulói is részt vettek bemutatókon. A témák változatosak voltak, a legnagyobb sikere a Hungarikumokkal és a karcagi sajátosságokkal foglalkozó áruismeret órának volt. Jelentôs disszeminációs rendezvény volt a Szolnokon megrendezésre kerülô Tehetség, szakma konferencia és kiállítás. Eladó szakmában egy diák képviselte iskolánkat, aki igyekezett bemutatni Karcag gasztronómiai és építészeti sajátosságait, majd egy karcagi különlegességgel Ferdinánddal kínálta a résztvevôket. Képünkön a konferencián díjazott tanulóink. A jó gyakorlat terjesztésében a megyehatár nem jelentett akadályt. A csoport bemutatókat tartott az elvégzett munkáról Mezôtúron, Kisújszálláson és Szentendrén a helyi szakiskolákban. Végig a pályázat kifutási ideje alatt munkacsoportunk együtt tudott dolgozni, a felmerülô szakmai problémákat a csapat tagjai mindig konstruktívan oldották meg. A heti rendszerességgel ismétlôdô munkamegbeszéléseken esetleg félbehagyott feladatokat volt, hogy hétvégén, vagy éppen a szabadság ideje alatt kellett megoldani. Ezek a kisebb gondok nem szegték kedvét a kollégáknak és így sikerrel tudták lezárni ezt a jelentôs pályázatot. 14

15 Az elkészített sok-sok tanügyi dokumentumok közül egy óravázlat: Tantárgy: Áruismeret II. Elmélet Tananyag: Hungarikum- Karcagikum Feladat Idôtartam Módszer Eszköz Megjegyzés Bevezetés, adminisztrálás Csoportalkotás kártyák segítségével Motiválás keresztrejtvény segítségével A megfejtések ellenôrzése PowerPointos bemutató a Hungarikumokról, különös tekintettel a karcagi jellegzetességekre Információs lap segítségével feladatlap kitöltése Produktumok elkészítése csoportonként: 1. Plakát 2. PPT bemutató 3. Étlap 4. Gémeskút Ellenôrzés, értékelés 1 perc Napló perc Azonos kép, azonos fogalomhoz 4 perc Csoportmunka 2 perc Csoportmunka 5 perc Frontális munka 10 perc Csoportmunka 20 perc Csoportmunka 1 perc Szóbeli értékelés Szókártyák és a kártyához kapcsolódó képek Nyomtatott keresztrejtvény, toll Elôre elkészített kártyák közül húznak a tanulók Fontosak, hogy egyszerûek legyenek a kérdések, ne menjen át a feladat megoldása idôhúzásba Projektor, tábla Projektor, tábla Vigyázni kell az idôhatárok betartására, hogy ne legyen unalmas az elôadás Feladatlap, toll A plakáthoz szükséges anyagok: karton, filctoll, fénymásolt képek 2. A PPT bemutatóhoz: laptop, projektor 3. Az Étlaphoz: karton, vonalzó, filctoll 4. A gémeskúthoz: elôkészített darabok használati útmutatóval A csoportalkotó kártyákon vannak meghatározva, hogy melyik csoport, melyik produktumot készíti. Nekem az tetszett, hogy: 15

16 A kômûves munkacsoport tevékenysége a projektben A kômûvesmester az az ember, aki megvalósítja a tervezô és a megrendelô álmait. Ô készíti el a jövendô épület testét, megalapozva az ôt követô szakemberek munkáját. A kômûves jól együttmûködik másik szakmák képviselôivel, villanyszerelôkkel, gáz-, víz- és központi fûtésszerelôkkel, asztalosokkal stb. Hiszen az általa elkészített vázat a másik szakma mesterei teszik teljessé. Ez sokrétûség már a képzésük során is jelentkezik, mivel alapszinten el kell sajátítaniuk az összes, olyan szakma alapismeretét, mely kapcsolatba kerül munkájukkal. A Kômûves és hidegburkoló szakképesítés duális képzésének bevezetésére a következô szakmai munkacsoport alakult meg: Erdei Barna szakmai tanár Kovács Sándor szakoktató oktató Szántó István szakmai tanár A háromfôs csoport koordinálására Erdei Barna szakmai tanár kapott megbízást. A munka indításaként a csoport elkészítette munkatervét Feladat/ tevékenység A kômûves és hidegburkoló szakképesítés helyi tantervének kidolgozása. A kômûves szakképesítés tanmeneteinek kidolgozása a 2012/2013-as tanévére Bemutató órák tartása Határidô Módszer Felelôs Erôforrás Óralátogatások Egyéni munka, a kidolgozásban résztvevô tanárok a saját szakmai tevékenységeinek megfelelôen végzik Egyéni munka, a kidolgozásban résztvevô tanárok a saját szakmai tevékenységeinek megfelelôen végzik Füzet, Toll, Laptop, Projektor, Információs lapok, Feladat lapok Füzet, Toll, Laptop, Projektor, Szemléltetô táblázatok Tantárgyanként a szakmai tanárok Tantárgyanként a szakmai tanárok Szántó István Kovács Sándor Erdei Barna Szántó István Kovács Sándor Erdei Barna A Szakképzési Tantervi ajánlás A Szakképzési Tantervi ajánlás A hatályos SZVK Tankönyvek Óratervek, szemléltetôanyagok Naplóbejegyzések 16

17 Beiskolázási körutak Pályaválasztási rendezvények és Intézmény, képzési profil bemutatók, szülôi értekezleteken, egyéb rendezvényeken. Meghívott vendégek Szántó István Kovács Sándor Erdei Barna Szántó István Kovács Sándor Erdei Barna Bemutatók, szórólapok Bemutatók a képzésrôl Szakmai kirándulások Disszeminációs rendezvények Szállítóeszköz, Partnerintézmények Partnerintézmények dolgozói, meghívott vendégek Tantestület tanulók Szántó István Kovács Sándor Erdei Barna Fényképek, jelenléti ív Fényképek, jelenléti ívek, beszámolók A következôfô kérdés a taneszközök beszerzése volt az új duális képzéshez. Sajnos a tapasztalat az volt, hogy a tankönyvkiadók és a taneszköz gyártók nincsenek felkészülve a szakképzés gyors változására. A team ezért a jelenleg elérhetô tankönyvekbôl, és egyéb szakirodalomból gyûjtötte össze a tananyagot. A szemléltetô eszközöket a szakoktatók és tanulók maguk állítottak elô. A pályaválasztási rendezvényeknek és a bemutató óráknak sajátos tapasztalatai voltak. Az általános iskolai intézményekben a technika tantárgy háttérbe szorult, a tanulók nem ismerik a szakmák jellemzôit és szerszámait. Vendégként intézményünkben jártak a helyi általános iskolák tanulói tanári kíséretükkel, melynek során bemutatóórákat tekintettek meg az építészet szakmacsoport vonatkozásában is. A bemutató órák közül az állványbemutató érdekelte legjobban a látogatókat, ahol egy gurulós állvány építését nézték meg. Majd 2013 tavaszán a székelykeresztúri Zeyk Domokos Iskolaközpont tanulói is részt vettek bemutatókon. Kômûves tanulók tanmûhelyi gyakorlaton 17

18 A jó gyakorlat terjesztésében a csoport bemutatókat tartott az elvégzett munkáról Mezôtúron a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban és Szentendrén Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskolában, ahol a gyakorlaton kívül a tapasztalatcsere folyamán kiderült, hogy a szakképzésben hasonló problémákkal küzdünk. A pályázat során a munkacsoport tagjai továbbképzésen vettek részt, melynek a címe A szakképzési rendszer változásaiból adódó irányítási és oktatásszervezési feladatok a szakképzô intézményekben. A továbbképzés nagyon sikeres volt, felkészített a jogszabályi változás következményeként megjelenô komplex szakmai vizsgáztatásra. A továbbképzés arra is lehetôséget adott, hogy más intézmény pedagógusaival tapasztalatainkat cserélve, megosztva fejlesszük a szakképzésben alkalmazott módszertani sokszínûségünket. Összegezve a pályázat ideje alatt munkacsoportunk jól összekovácsolódott. Sikerült összhangban, jó idôbeosztásban elvégezni a feladatokat. A pályázat sokszor hétvégi munkavégzéssel is járt, de ezt az egyéb motiváló módszerekkel feledtetni tudtuk. A kooperatív munkavégzés és a tapasztalatátadás a különbözô szinteken, nagyban fejlesztette a pedagógus szakma iránti elhivatottságunkat, tudásunkat. Ismét szembesültünk azzal, mennyi munkát jelent a szakképzésben történô változás. A duális képzés sikeréért, nekünk is sokat kell tennünk, ugyanis a házat is az alapoknál kezdjük és nem a tetônél. A hatékonyabb didaktikai módszerek elôtérbe helyezése a szakoktatásban A duális szakképzés bevezetése iskolánkat is érinti. A bevezetéssel járó többletfeladatok elvégzésére munkacsoportok alakultak, akik egy a bevezetést támogató nyert pályázat - projekt munkatervének útmutatása és ütemezése alapján végezték, és végzik munkájukat. Az épület és szerkezetlakatos szakmacsoport tagjai: Kiss László szakoktató Oláh István szakmai tanár Vincze Sándor szakmai tanár A csoport tagjai Oláh Istvánt választották munkájuk koordinálására. A mi értelmezésünkben az oktatáspolitikában az a pedagógiai szakmai törekvés fogalmazódik meg és kerülhet megvalósításra a rövidített idejû szakképzés bevezetésével, ami az empirikus módon történô tanulást támogatja. Az ember veleszületett tulajdonsága a megismerési vágy. Ezt az emberi tulajdonságot a tágabb társadalmi környezet determináló hatásán túl jellemzôen az iskolás korú gyermekek esetében a szûkebb családi, baráti és iskolai környezet erôsen befolyásolja. A pedagógusok minden nap tapasztalják, és kezelik a tanulók ezekbôl adódó külsô és belsô motiválatlanságait. A tanár feladata, hogy ezeket a kondícióbeli különbségeket érzékelje, és a tananyagot mind mennyiségileg mind minôségileg úgy tolmácsolja, hogy az 18

19 minden tanuló számára a leghatékonyabban legyen elsajátítható. A didaktika mint tudomány ismer módszereket a probléma kezelésére. Ezek alapvetôen a vizualitás, és az empirikus módon történô ismeretszerzés hatékonyságát hangsúlyozzák. A rövidebb idejû szakképzés területén az oktatási segédletek elkészítésénél és a gyakorlati oktatás során is igyekeztünk ezt a legmesszebbmenôkig figyelembe venni. Munkánk során, tehát azt tekintettük a fô feladatunknak, hogy a tanulók belsô motiváltságát önálló tanulásra való hajlandóságát erôsítsük. Az elsajátítandó tananyagot tehát igyekeztünk oly módon feladatokká konvertálni, hogy azok a tanuló számára ne kötelezôen elvégzendô feladatsoronként jelenjenek meg, hanem olyan lehetôséget teremtsenek a számára, amik felkeltik az érdeklôdését veleszületett természetes kíváncsiságát és a tevékenység ill. a produktum örömöt okozzon. Az épület és szerkezetlakatos szakma oktatása során talán az egyik legfontosabb feladat a tanulók térlátásának kialakítása, fejlesztése. A tanulónak meg kell tanulnia a mûszaki rajzok készítését és értelmezését. Ehhez jó térlátásra van szükség. Jól kell tudnia tájékozódni síkban és térben egyaránt. A munkadarabok kézi szerszámokkal történô megmunkálását nagyban megkönnyíti, ha a fô kontúrokat elôrajzoljuk, a fontosabb méreteket bejelöljük. Ehhez elengedhetetlen az alapvetô síkgeometriai szerkesztések rutinszerû alkalmazása, a szabályos síkidomok különféle szerkesztési módjainak ismerete. A szabályos síkidomok és testek készítése érdekes feladat. Elkészítésük viszonylag egyszerû, mégis precizitásra, pontosságra nevel mivel a legkisebb eltérés is nagymértékû esztétikai romlást eredményez. A tanuló így még a méretek ellenôrzése nélkül is azonnali visszajelzést kap saját munkájának minôségérôl. Empirikusan tanul. Megtapasztalja, hogy a mûszaki életben a század millimétereknek is nagy jelentôsége van. Ezeken túlmenôen a munkadarab készítése közben szinte észrevétlenül tanulja meg a kéziszerszámok használatát, ugyanis a figyelme csak közvetett módon terjed ki a szerszámhasználatra. Figyelme jellemzôen arra irányul, hogy valóban szabályos azaz jelen esetben esztétikailag szép - munkadarabot készítsen. A helytelen szerszámhasználat általában megakadályozza ebben, így a szabályos esztétikus munkadarab elkészítésének érdekében, ösztönösen fogja megtanulni a helyes szerszámhasználatot is. Ez megalapozza a tanuló munkához való pozitív hozzáállását, a minôségi munka végzés iránti igényének kifejlôdését. Mi a fô hangsúlyt tehát a munkavégzés örömének megélésére helyeztük. Tapasztalataink szerint ezek után már nem jelentett gondot más használati tárgy (pl.: kézi kalapácsok kézi szerszámokkal való elkészítése) ill. egyéb tradicionális feladat megoldása sem. (pl.: nyújtás hajlítás, egyengetés, szegecselés, szerelés és egyéb lakatosipari tevékenység végzése). 19

20 A gépi forgácsoló munkacsoport tevékenysége a projektben Mindennapjaink során a háztartásunkban, és életünk szinte minden területén találkozhatunk fémekkel. Nem csak huzalok, csapok, csövek, lemezek, tartályok, szerszámok, kötôelemek és szerkezeti elemek, de használati tárgyak is készülnek belôlük. A fém fontos, de drága nyersanyag, amit általában ércekbôl nyernek ki, különféle eljárásokkal. A kibányászott nyersanyag megmunkálása nem éppen új keletû. Az évszázadok során egész iparág épült a fémfeldolgozásra. A legrégebben ismert vas- és fémipari szakterületek a köszörûs, az esztergályos és a marós szakmák, melyeket gyûjtônéven forgácsoló megmunkálásokként tartanak számon. A gépészet szakmacsoport keretein belül a Gépi forgácsoló szakképesítés duális szakképzésének bevezetésére a következô pedagógusokkal alakult meg a szakmai munkacsoport: Ökrös Imre szakoktató; Gyôri József szakoktató; Tánczos Zoltán szakmai tanár. A projektvezetô által kiosztott pályázati anyagot a csoport áttanulmányozta. Megismerkedtünk annak tartalmával és a határidôkkel. A kinyomtatott anyagok segítségével elkészítettük a projekttervet, ami vonalzóként szolgált a pályázat kifutási ideje alatt. A munkacsoport minden héten szerda délutánonként ült össze. Az addig elvégzett feladatokat értékeltük, összegeztük, és megbeszéltük az esetleges hiánypótlásokat. Az újonnan kapott feladatokat személyre szabottan meghatároztuk. A határidôket pontosan be kellett tartani, mert egy heti munka elmaradása esetén, a következô hétre a többletmunka komoly problémákat okozott. A munkaterv A munkaterv a munkacsoport elôtt álló feladatok elvégzését részletesen, határidôvel pontosan tükrözi. Elkészítésekor fontos szempont volt a személyek hozzárendelése a tevékenységekhez, hiszen a különbözô pályázati dokumentumok elkészítése, csak akkor tudnak maradéktalanul megvalósulni, ha a megfelelô személyek kapják a hozzájuk közelálló feladatokat, illetve lehetôség szerint mindenki egyenlôen veszi ki a részét a munkából. A munkaterv fontosabb pontjai a mellékletben találhatók. A taneszközök beszerzése A következô fô kérdés a taneszközök beszerzése volt az új duális képzéshez. Sajnos a tapasztalat az volt, hogy a tankönyvkiadók és a taneszköz gyártók nincsenek felkészülve a szakképzés gyors változására különös tekintettel a tankönyvekre. A team ezért a jelenleg elérhetô tankönyvekbôl, és egyéb szakirodalomból gyûjtötte össze a tananyagot, míg a szemléltetô eszközöket az elôzô évekbôl származóakat kombinálták a szakoktatók által gyártott oktatási segédeszközökkel, melyeket az iparban használatos eszközökbôl állítottak elô. A csoport minden tagja gépészeti gyakorlattal rendelkezik, ezért a szemléltetô eszközöket az iparból jól elôkészítve tudták bemutatni. A gyakorlati képzések során a tanulók nem csak elméleti alapon, hanem gyakorlatban is elsajátították a szakma alapjait. 20

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok

JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok JNSZ TISZK PROGRAM - Szolnoki Gazdasági Napok 2009. 09. 10. (csütörtök) Az oktatás és a gazdaság kapcsolata avagy Mit tehet a szakképzés a gazdaság fellendítése érdekében A versenyszféra és a szakképzés

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/

Szakmai beszámoló. A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP B-12/ Szakmai beszámoló A Szerencsi Szakképző Iskola felkészülése a rövidebb idejű szakképzés bevezetésére TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0002 1 A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények

Részletesebben

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.2.5.B-12/1 számú pályázati felhívás a Szakképző Intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére A projekt az Európai

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043

ZÁRÓ KIADVÁNY. Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 ZÁRÓ KIADVÁNY Rövidebb képzési idejű szakképzések bevezetése az Inczédy György Középiskolában TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 TÁMOP 2.2.5.B-12/1-2012-0043 projekt rövid bemutatása Kedvezményezett: Klebelsberg

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ

A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS RENDSZERÉNEK VÁLTOZÁSA JANOVICS LÁSZLÓ A SZAKKÉPZÉS REFORMJA 2010 után egy átfogó köznevelési és szakképzési reform indul el: 3 éves szakképzés közismeret helyett szakmai képzés duális szakképzés

Részletesebben

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS BEVEZETÉSE A SOPRONI FÁYBAN TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 Elnyert támogatás mértéke: 12 431 400 Ft Projekt időtartama: 18 hónap A kivitelezés befejezésének időpontja: 2014. augusztus

Részletesebben

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. Tel: 88/420-066, 420-004 Fax: 88/420-004 E-mail: iskola@tmvp.hu Honlap: www.tmvp.hu Intézményvezető:

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK!

PÁLYAVÁLASZTÁS TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! PÁLYAVÁLASZTÁS 2016-2017. TISZTELT SZÜLŐK! TISZTELT PEDAGÓGUSOK! Gyermekeik, tanítványaik minél hatékonyabb pályaválasztását, az alábbi szervezetek támogatják, segítik, egymással együttműködésben: Tolna

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím:

Telefon: 88/ Telefon/fax: 88/ Internet cím: Telefon: 88/560-630 Telefon/fax: 88/560-730 e-mail: isk@ipariszakkozep.hu Internet cím: www.ipariszakkozep.hu Tanulmányi ösztöndíjak a hiányszakmákban Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója:

Pályaválasztási felelős: Dr. Papné Mátyus Zsuzsanna Az iskola OM azonosítója: Intézmény neve: József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3200 Gyöngyös, Kócsag u. 36-38. Tel./fax: 37/311-857, 37/311-673 Honlap: www.jozsefa-gy.sulinet.hu E-mail: jaszk@jozsefa-gy.sulinet.hu

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus

A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető. Sopron, 2014. augusztus ZÁRÓKIADVÁNY A kiadványt összeállította: Herczeg Lászlóné projektmenedzser, Somogyi Miklós szakmai vezető Sopron, 2014. augusztus Összefoglaló a pályázatról A projekt keretében 3 szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában

A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet-Európában Projekt Szeminárium 2013. október 10. A minőségi szakképzés garanciái a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskolában Előadó: Kiss Ferenc

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója

Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Beiskolázási Tájékoztatója 6060 Tiszakécske, Erkel fasor 10. Telefon: 76/441-255, Fax: 76/440-063 OM azonosító:

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése. A duális képzés. Helyszín dátum. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A duális képzés Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés Helyszín dátum A duális

Részletesebben

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS BEVEZETÉSE Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási

Részletesebben

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában

A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában A kamarák szerepe a szakképzett munkaerő biztosításában Gazdasági kamarák Köztestületi formában működő érdekképviseletek Országos feladat- és hatáskörrel rendelkeznek Létrehozásukat törvény szabályozza

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 2890. Tata, Új út 19. Tel/Fax.: 34/ 587-580 E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu Internet cím: www.javorka-tata.sulinet.hu

Részletesebben

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak

HR Portál.hu. Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak HR Portál.hu Perspektíva a válság sújtotta építőiparnak 2009.06.30 A TÁMOP projekt keretében szakmai konferencia zajlott 2009. június 26-án az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskolában. A projekt célja,

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA Az Vállalkozói Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78. OM azonosító: 035497 www.adu-iskola.hu www.facebook.com/aduiskola iskola@adu-iskola.hu Telefonszám: 276-0512

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november.

TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 Feladatterv. Megjegyzés. szeptember október. szeptember október. augusztus. augusztus. november. november. 1. Projektszervezet kialakítása, működtetése 1. Projekt szervezet kialakítása, működtetése Feljegyzés (jelenléti ív) Havonkénti megbeszélés 2. alkalmazása 1 016 000 Ft Kinevezés módosítása 3. alkalmazása

Részletesebben

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EURÓPA BAPTISTA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Tel.: (46) 530-474 E-mail: Web: OM azonosító: 200315 Igazgató neve: Szász Tamás Pályaválasztási felelős: Molnárné Vaszily Nóra GIMNÁZIUM Az alábbi képzési

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola

TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola TÁMOP-3.3.9.B-12/2-2012-0006 Fehérhegyi Második Esély Iskola A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása Második esély típusú programok támogatása

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Pápai Szakképzési Centrum ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Több mint 130 éves nagy hagyományokra visszatekintő intézményünk jól felszerelt tanműhelyekben, mérő laborokban várja a tanulni kívánó érdeklődő tanulókat. Katonai alapismeretek tantárgy oktatása lévén

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028

BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2016/17-es tanév. OM azonosító: 203028 BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2016/17-es tanév OM azonosító: 203028 Intézmény Tagintézmény neve, címe, elérhetőség BSZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

Részletesebben

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.

CSEREANYAG ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1. CSEREANYAG Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59169/2010 CÍM: ELŐTERJESZTÉS A 2011-12. TANÉVBEN INDULÓ SZAKKÉPZÉSEKRŐL Előterjesztő: Az előterjesztést megkapta:

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2.

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény MUNKATERV 2009/2010. tanév Készítette : igazgató Készült: Kondoros,

Részletesebben

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.

Győri Szolgáltatási SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. Intézményvezető: Némethné Fucsik Edit Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú, Harangozóné Kovács Edina OM azonosító: 203038 TAGOZAKÓDOK: 7045 Turisztikai szervező, értékesítő 7040 Vendéglátó szervező vendéglős

Részletesebben

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata

Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola módosításokkal szerkesztett alapító okirata Hatályos: 2014. szeptember 1-től 1 Alapító okirat A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy a nemzeti

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz

IDEGEN NYELV Angol vagy Német. angol vagy német, második idegen nyelv: angol, német, francia vagy orosz Jászapáti Az iskola neve: Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium Címe: 5130 Jászapáti, Vasút u.2 Telefon/fax: 57/540-960, 57/540-260 E-mail: mlgszmail@gmail.com

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ)

Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben. (Időpontok-információ) Pályaválasztási szülői értekezlet a Könyvesben (Időpontok-információ) Iskolaválasztás és pályaválasztás Az általános iskola kiemelt feladata Célok Az iskolaválasztás felelős segítése A szülők tájékoztatása

Részletesebben

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM azonosító: 203030 PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018. tanévre 4150 Püspökladány, Gagarin u. 2.

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben