Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia"

Átírás

1 Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest,

2 Tartalom 1. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia mérföldkövek és eredmények 2. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek, tevékenységek 3. A K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósulásának motorja

3 Mérföldkövek és eddig elért eredmények

4 A térség a nyugat kapuja Jelentős nyugati tőke beáramlás a 90-es évek elejétől: 1335 vállalkozás, 323 milliárd Ft értékű befektetés 4

5 Autógyártás: Új borostyánút

6 Autóipari OEM-ek Kelet- közép európai régió országaiban

7 Magyarországi járműipari-földrajzi helyzet VW, Kia Renault Jelentős járműipari koncentráció a szomszédos régiókban, Közép-Európa a járműipari gyártás európai központjává vált. A magyar autóipar 16,7 milliárd EUR együttes termelési értékéből több mint 90%-nyi, 15 milliárd EUR feletti rész került exportra. 300 feletti autóipari gyártó és beszállító üzem, több mint embernek ad munkahelyet, a magyar export egynegyedét, az ipari termelés több mint 15%-át adva.

8 Programozás főbb állomásai C s é f a l v a y á l l a m t i t k á r r a l t a l á l k o z ó, k o n c e p c i ó é s a t é r s é g i p a r t n e r e k b e m u t a t á s a. C s i z m a d i a á l l a m t i t k á r r a l e g y e z t e t é s a t o v á b b f e j l e s z t e t t k o n c e p c i ó r ó l, m e l y b e k e r ü l t a k o r m á n y z a t N ö v e k e d é s i T e r v é b e. H á r o m v á r o s p o l g á r m e s t e r e i n e k m e g b e s z é l é s e, V e r s e n y k é p e s s é g i S z e r z ő d é s tartalmi e l e m e i n e k e g y e z t e t é s e, t é r s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j a i n a k l e r a k á s a. T é r s é g i i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a v í z i ó é s p r i o r i t á s o k / k ö v e t e l m é n y e k / c é l o k d e f i n i á l á s a. V á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k b e k a p c s o l ó d á s a a t e r v e z é s i m u n k á b a. M u n k a c s o p o r t o k m e g a l a k u l á s a, n y i t ó ü l é s e k. T é r s é g i i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a e l k é s z í t é s e é s m e g i s m e r t e t é s e a n y i l v á n o s s á g g a l. S z e n t g o t t h á r d i k o n f e r e n c i a m e g t a r t á s a. P r o j e k t p o r t f o l i ó k i a l a k í t á s a, f o r r á s a l l o k á c i ó t e r v e z é s e, k o m m u n i k á c i ó s t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e. H e n d e m i n i s z t e r r e l a s t r a t é g i a e g y e z t e t é s e, k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s m e g s z e r z é s e / ( X I I ) K o r m á n y h a t á r o z a t k i e m e l t t é r s é g g é n y i l v á n í t á s r ó l, t é r s é g i p r o j e k t e k p r i o r i t á s s a l v a l ó k e z e l é s e a z E U f e j l e s z t é s e k t e r v e z é s e k o r K i e m e l t t é r s é g i c é l z o t t g a z d a s á g f e j l e s z t é s i k o m p l e x p r o g r a m i l l e s z t é s e a E U - s k o r m á n y z a t i o p e r a t í v p r o g r a m o k b a

9 Mérföldkövek

10 Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Versenyelőnyök Hatások A program víziója a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselői számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely hatékony hátteret jelent a tartós jelenlét kiépítésére. Társadalmi haszon Gazdasági haszon Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Gazdasági érték növekedése Ipari termelés, export növelése Foglalkoztatásbővülés Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség Termelési és munkakultúra fejlődése Határokon túlnyúló piacbővülés Tőkevonzó képesség növekedése Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, rendelkezésre álló munkaerő K + F + I + O Térségi innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek megfelelő, korszerű szakképzés Piaci igényeknek megfelelő, korszerű felsőoktatás Színvonalas, összehangolt felnőttképzés Képzés-marketing és pályaorientáció Inaktívak munkaerő-piaci integrálása Gyors innovációs transzfer Korszerű, versenyképes technológiák Működési kiválóság Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Környezettudatosság Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés

11 Eredmény: Kormányhatározat XII. 20. A Kormány 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról A Kormány a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ és járműiparának hosszú távú fejlődése és versenyképességének növelése érdekében 1. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánítja, és ezzel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva Zalaegerszeg Szombathely Szentgotthárd térségében a gépipar és elektronikai ipar fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el; Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: folyamatos 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a következő európai uniós programozási időszak ( ) tervezésekor, a járműipar stratégiai jelentőségének érdekében, biztosítsák a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlődéséhez szükséges feltételek koherens illeszkedését a fejlesztéspolitikába. Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: folyamatos Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

12 Eredmény: Kiemelt térségi Program 2020 Szak- és Felnőttképzés Felsőoktatás Kutatás-Fejlesztés Szakma- és képzésmarketing átfogó program (kampányok és akciók a teljes képzési vertikumban) Érdekeltségi rendszer fejlesztések Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben Szakmódszertani eszköz- és tananyagfejlesztések, oktatói felkészültséget célzó intézkedések, programok Képességfelmérési és pályaorientációs programok Pályakorrekciós programok Térségi felsőoktatás szerkezetének Széleskörű K+F program átgondolása, piaci igényeken alapuló megszervezése térségi oktatási koncepció kialakítása Igényalapú műszaki mérnökképzés fejlesztések Konstrukciós, termelési logisztikai szakirányok indítása Pályakövetési rendszer kialakítása Nemzetközi ösztöndíjrendszer, csereoktatás kialakítása Oktatói készültséget és motiválást célzó fejlesztések Határon túlnyúló K+F hálózatban térség pozicionálása, profil kialakítása Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Támogatni a vállalatok K+F bázisának létrehozását/tovább fejlesztését Igényalapú, célzott alapkutatási projektek Inkubátorház fejlesztés Felnőttképzés fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása Távoktatás fejlesztések Mentorálási rendszer kialakítása Nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése Integráló foglalkoztatási programok Egyetemek közötti átjárhatóság Részvétel nemzetközi K+F feltételeinek, megoldásainak programokban megteremtése Térségi képzési és munkaerőpiaci adatbázis kialakítása Eszközmegosztás, eszközpark közös használati feltételeinek, kereteinek kidolgozása Akcióterv (tervezett programok illetve projektek) Térségszintű kompetenciaközpont kialakítása Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben (duális képzés) Képességfelmérési és pályaorientációs, pályakorrekciós programok, tehetség-programok Városi, térségi, céges ösztöndíjak rendszerének kialakítása Levelező képzés és átképzés fejlesztése Igényeknek megfelelő tananyag és tanterv fejlesztés Műszaki campus kialakítása, hagyományok alapítása, közösségi programok Felsőfokú szakképzési program újragondolása a vállalati igények szerint Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalatmegosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra, eszköz és tudás leltár, adatbázis, kutatási térkép elkészítése Spinn off cégek inkubálása Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Mentor rendszer kialakítása potenciális beszállítóknak Integrátori rendszer kialakítása Potenciális gépipari beszállítói adatbázis felállítása Beszállítói napok szervezése Üzletember-találkozók létrehozása Közös kapacitások igényfelmérése és létrehozása Beszállítói jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása Szinergiák erősítését célzó együttműködések kialakítása Informatikai rendszerek fejlesztése Folyamat menedzsment rendszer bevezetése Termelés minőségbiztosítás fejlesztése ISO minősítések megszerzése Logisztikai menedzsment bevezetése Beszerzés menedzsment fejlesztése Közös pályázatok, informatikai és technológiai innovációs fejlesztések, beruházások Helyi és hazai tulajdonú vállalatok felzárkóztatása a források elosztásával Profilbővítések, sajáttermékfejlesztések Nagyvállalati illeszkedés Városfejlesztési tervek és vállalatok bővítési terveinek összehangolása (térségi összehangoltság) várossal összehangolt fejlesztések Városi gazdasági tanács létrehozása (intézményes együttműködés) Térségi marketing akciók várossal együttműködésben Együttműködési jó gyakorlatok kiterjesztése Egységes jövőkép és prioritások rendszeres kommunikálása, közös érdekérvényesítés Komplex térségi iparstratégia kialakítása Nagyvállalati beszállítói programok Nagyvállalati benchmark, jó gyakorlatok megosztása Nagyvállalati beszállítók közvetítése anyavállalat / leányváll-k felé Technológia és kapacitások képzési és kutatási célú, kapun túli rendelkezésre bocsátása Vezetésfejlesztés, stratégiai irányítás erősítése Idegennyelvi ismeretek, készségek fejlesztése Térség- és városfejlesztés Ingatlanhasznosítási projektek Bérlakásprogramok (vállalati és oktatási intzményi igények) Városmarketing akciók, kampányok, vállalkozásokkal közös roadshow-k és konferenciák Térségi integrált közlekedési hálózat kialakítása Igényalapú városi és városközi közlekedés- és infrastruktúrafejlesztési projektek Városi turizmus-stratégiák térség szintű összehangolása, megújítása: Térségi turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása Turisztikai szempontú infrastruktúrafejlesztések Hagyományteremtő, kulturális- és sportéletet élénkítő programok Igényalapú városi szolgáltatás- és infrastruktúra-fejlesztések Térségszinten összehangolt, igényalapú iparterület-fejlesztések Együttműködési megoldások kialakítása Vállalkozóbarát hatósági és városi a képző és kutató intézményekkel szolgáltatási folyamatok kialakítása (akciók, projektek) Vállalati közreműködés kidolgozása a Beruházás-támogató programok közép- és felsőfokú képzésben Gyártás- és design-fejlesztések Összehangolt szolgáltatásigénybevételek Vállalatok együttműködési lehetőségeinek feltárása a közös érdekek, igények, szinergiák mentén, közös akciók, fejlesztések Térségi szerepvállaláshoz kapcsolódó akciók Zöld energiára épülő és ökofejlesztések Közbiztonság fenntartását célzó intézkedések, akciók

13 A térségi iparfejlesztési stratégiai megvalósítása szervezeti keretek

14 Összefogás és együttműködés

15 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezet alapítói struktúra

16 Szervezeti felépítés STRATÉGIAI SZINT FB stratégiai tanácsadó testülete Felügyelő Bizottság Taggyűlés Kormányzati Képviselő OPERATÍV SZINT Ügyvezető Igazgató Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Stratégiai partnerek és szövetségesek Zalaegerszegi Program koordinátor (Matics Attila) Szombathelyi Program Koordinátor (Dr. Szabó Réka) Szentgotthárdi Program Koordinátor (Szép Renáta) Nyugat Magyarországi Egyetemi Koordinátor (prof. Dr. Varga Mihály) Projekt 1,2 Projekt 1,2. Projekt,1,2 Projekt n

17 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Kormányzati Képviselő Fő felelősségi kör: Kormányzaton belüli program támogatásának biztosítása Kormányzati fejlesztési források elérésének támogatása Stratégia megvalósításának kormányzati szintű képviselete Dr. Hende Csaba miniszter

18 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Taggyűlés Taggyűlések minősített döntések: Ügyvezető kinevezése ill. visszahívása Éves költségvetés elfogadása Alaptőke emelés ill. csökkentés(egyhangú döntés) Huszár Gábor Prof., dr. Faragó Sándor dr. Puskás Tivadar, Gyutai Csaba, Kovács Vince Mazzag Ferenc Kámán János Dr. Kondor János

19 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Felügyelő Bizottság és stratégia tanácsadó testülete Fő felelősségi kör: Stratégiai és üzleti tervezés Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program és lobby képviselet, pályázati részvétel jóváhagyása Program végrehajtásának felügyelete FB tagok Huszár Gábor Molnár Miklós Doszpoth Attila Prof.,dr. Jereb László Solt Tamás Táncsics Róbert Kámán János Michael Reinig Mazzag Ferenc Brumbauer József Pajor Attila Lang János Takács Balázs

20 Kommunikáció és PR munkacsoport Forrás allokációs munkacsoport Munkacsoportok Térségfejlesztés és infrastruktúra munkacsoport Oktatási és HR munkacsoport Felsőoktatási és kutatásfejlesztés munkacsoport Nagyvállalati munkacsoport: Beszállító és vállalkozásfejlesztés munkacsoport: Heckmann Ferenc Lakézi Gábor Bertók Sándor Henics Attila Oláh Gábor Haszon György Fekete Tamás Virányi Balázs Prof. Dr. Varga Mihály Kocsis Zoltán Szijártó zsolt Molnár Miklós Dr. Rajnai-Szabó Réka Vörös Krisztián Pajor Attila, Virág Gábor Bálint András Németh Zsolt Szentgyörgyvári Róbert Kenyeresné V. Rita Novák Tibor, Takács György Fodor István, Velkey Péter Vargáné Bérczes Bernadett, Borsos József Csanaki Jenő Koszár András Dr. Gábor László Dr. Haragh László Dr. Bejó László Dr. Németh Árpád Dr. Dombi Márton Várnai Krisztina Dr. Rajnai-Szabó Réka Dr. Háry András Seress Anna Szuper Ildikó Kocsis Zoltán Novák Tibor Kenyeresné Vörös Rita Magdics Gábor Dr. Németh Árpád prof. Dr. Varga Mihály Dr. Iker János Dr. Dénes Levente Magyar Dániel Csanaki Jenő Rózsás Zoltán Kámán János Dr. Németh András Dr. Dombi Márton Csontos Róbert Michael Reinig Kenyeresné Vörös Rita Brumbauer József Molnár Miklós Dávid Attila Lang János Mákos Csaba Huszár Gábor Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Takács Balázs Pajor Attila Matics Attila Vass Tamás Breznovits István Dr. Rajnai-Szabó Réka Vadász József Dr. Háry András Varga Melinda Seress Anna Doszpoth Attila Koronczi Adrienn Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Vörös Krisztián Csejtey Norbert Farsang Zoltán, Halinka Péter, Polgár András, Magyar Dániel, Breznovits István, Babos Csaba, Szijártó Zsolt, Bánfalvi István, Pajor Attila To edit footnote click on Insert / Header & 20 Footer Takáts József, Pakainé dr. Kováts Judit, Bogár Beáta, Barna Nóra, Angyal László, Hegedűs-Cser Lilla, Kocsis Zoltán, Novák Tibor, Horváth Anita

21 Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. - Marketing - Lobbi Alcufer Kft. - Közös energetikai eszközbeszerzés - Marketing - K+F (hulladékból energia) Hulladék hasznosítás Roncs - Autó Kft. - Közös eszközbeszerzés - Marketing - Környezetvédelmi szolgáltatás - Hulladék kezelés Építőipar Horváth Légtechnika Kft. Saubermacher Kft. - Marketing - Lobbi Ver-Bau Kft. KIK-FOR Kft. Panol - Plusz Kft - Piaci vezetés - Gyártás - Közös eszközbeszerzés - Kapcsolható irányítási rendszer hatékony működtetése - Klasztertagok erőforráskihasználása - Andragógi elemeinek hatákony alkalmazása MetalCom Zrt. Fémmegmunkálás, gépgyártás Szimikron Kft. - Közös érétkesítés - Közös K+F - Speciális mérő labor Polar-Stúdió Kft. (áram) - Termék fejlesztés - Kutatás összehangolása - Nemzetközi megjelenés - Információ csere Metalconstruct Zrt. - Marketing - Pályázatmanagement - Projektfinanszírozás és management - Stratégia előrejelzés - Tanácsadás, konzultáció, audit Frigolux Zrt. Műanyag feldolgozás - Lemez és fémmunka - Gépgyártás - Vákuumformázás - Klíma és hűtő gyártás Kreatív Living-Lab Kft. (K+F) - Gyártás - Termék és K+F fejlesztés - Nemzetközi megjelenés Trimetrik Kft. Műanyag fröccsöntés Kunplast Zrt. - Közös eszközbeszerzés - Gyártás Kókai Kft. Tömítés, egyéb gumi termékek K + F Trigon (K+F) - K+F-ben részvétel - Vizsgálati technológiák eszközeinek fejlesztése és gyártása - Egyedi (gyártó, szerelő, teszt) készülékek tervezése és gyártása AIPA Kft. Ramsys Kft. - Közös érétkesítés - Közös fejlesztés - Közös marketing Taképszolg Bt. Informatika, híradás technika Provice Kft. Barizber Kft. - Piaci termékbevezetés - Közös értékesítés - Közös egységes célok és Szolgáltató Bácsvíz Zrt. megvalósítása Print 2000 Kft. Knorr-Bremse Nagyvállalatok Alufer Diana Szakképző Iskola - Közös szolgáltatás, oktatás - Közös megjelenés, marketing Szerepek definíciója és kapcsolódó tevékenységek a megvalósítás során Iparfejlesztés program megvalósítás és koordináció Program/projekt megvalósítók Felügyelő Bizottság Program végrehajtás ellenőrzése és felügyelete Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program Stratégiai Koordinációs Iroda Projekt portfólió menedzsment, projektgenerálás A projektek szakmai megvalósulásának monitorozása Városi /Egyetemi Program Koordinátor A projektgazdákkal folyamatos kapcsolattartás Projektötletek továbbítása, jelentése Gazdasági és közösségi partnerek, oktatási intézmények projektirodák Projekt portfólió Program Lobbizás és képviselet Források biztosítása Projekt támogatás Befektetők, források azonosítása, kezdeményezés Klaszterek, klasztertagok projektirodái Műanyag feldolgozás Marketing és Kommunikáció Hulladék kezelés Fémmegmunkálás Építőipar K+F Informatika Szolgáltatás Nagyvállalat

22 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Fő tevékenységi területek: Portfolió menedzsment: projektek generálása, támogatása, projekt előkészítés, kockázatkezelés, projekt/program monitoring, beszámolás, operatív feladatmegoldás (regionális vagy térségi) Forrásmenedzsment: források felkutatása, forrás-szerzés kezdeményezése, előkészítése Pályázat menedzsment: pályázás szakmai előkészítése és támogatása PR, marketing és kommunikációs menedzsment: előkészítés, támogatás és koordináció, eseményszervezés és előkészítés (Taggyűlés, FB ülés, konferencia, stb.) Lobby menedzsment: tevékenység előkészítése, koordinálása, menedzselése Partnermenedzsment: stratégiai, szakmai, kormányzati, nemzetközi partnerekkel kapcsolatok kialakítása, fejlesztése Adminisztráció: jelentések, beszámolók

23 Stratégiai partnerek és szövetségek Nagykanizsa csatlakozása Három járműipari térség szövetsége (Győr, Kecskemét, Nyugat-Pannon) Stratégiai partnerek MÁV, GYSEV HM VOLÁN Társaságok Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Nyugat-Pannon Regionális Zrt. (MFB) Pannon Fejlesztési Alapítvány Technológia Centrum Pannon Mechatronikai Klaszter Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Magyar Mérnöki Kamara Nemzetközi együttműködések Osztrák, szlovén, horvát regionális kapcsolatok fejlesztése, együttműködések kialakítása

24 K+F+I a NYPJMK térségi stratégia megvalósulásának motorja

25 erősen ipari alapokon nyugvó gazdasági szerkezet jól képzett munkaerő kedvező földrajzi elhelyezkedés jelentős mértékű elektronikai, jármű-és gépipari vállalkozások Növekedés fókuszterületei termelésbővítés magyar beszállítói arány növelése új beruházások logisztikai központ kialakítása a Borostyán út és Selyem út metszésében ipari bázisra épülő K+F kapacitás versenyképes gazdasági környezetet, fejlett infrastrukturális háttér vonzó, modern szolgáltatásokat nyújtó városok

26 Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Versenyelőnyök Hatások Társadalmi haszon Gazdasági haszon Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Gazdasági érték növekedése Ipari termelés, export növelése Foglalkoztatásbővülés Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség K + F + I + O Termelési és munkakultúra fejlődése Határokon túlnyúló piacbővülés Tőkevonzó képesség növekedése Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, K + F + I + O Térségi Beszállító- és rendelkezésre álló innovációs hálózat, vállalkozásfejlesztés Versenyképes, Térségi munkaerő innovációs erő rendelkezésre álló munkaerő innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ központ Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek Képzés-marketing Korszerű, megfelelő, korszerű Képzés-marketing versenyképes megfelelő, szakképzés korszerű és pályaorientáció és pályaorientáció technológiák szakképzés Piaci igényeknek Inaktívak megfelelő, korszerű munkaerő-piaci Működési Piaci igényeknek Inaktívak felsőoktatás integrálása kiválóság megfelelő, korszerű munkaerő-piaci Színvonalas, Gyors innovációs összehangolt felsőoktatás integrálása transzfer Színvonalas, felnőttképzés Gyors innovációs összehangolt felnőttképzés Környezettudatosság transzfer Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés

27 NYPJMK stratégia K+F célrendszere A NYPJMK térség a műszaki tudományok (jármű-gépipar) szellemi és tudományos központja A térségi K+F+I hálózat létrehozása Térség kutatási potenciáljának növelése Igényalapú alapkutatási portfólió kialakítása Problémamegoldó, eredmény-centrikus alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések Disszemináció, marketing-kommuniáció erősítése

28 NYPJMK K+F+I projektek KUTATÁS-FEJLESZTÉS Térség pozicionálása a határon túlnyúló K+F hálózatban (Térségi profil kialakítása;nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése;részvétel nemzetközi K+F programokban) K+F ernyő-program (széleskörű, igényalapú, célzott alapkutatási projektek, spinn-off cégek inkubálása, vállalati együttműködési megoldások kialakítása: akciók, projektek) Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Térségi vállalati K+F bázisok létrehozásának, tovább-fejlesztésének támogatása A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása, Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalat megosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Inkubátorház fejlesztés Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra-, eszköz- és tudás leltár, adatbázis elkészítése

29 A NYPJMK K+F+I fejlesztési projektek várható eredményei és gazdasági hatásai Kutató/fejlesztési mérnökök száma növekszik (2-300fő) Vállalti kutatóhelyek száma nő (6-7) fejlesztési/kompetencia központ NYME jármű-és gépipari K+F központ a térségben megerősödik (Szombathely/Zalaegerszeg) Nemzetközi K+F projektekben együttműködés (1-2/év) Szabadalmak és innovációs eljárások száma növekszik (5-10/év) Spinn off cégek száma növekszik (2-3/év) Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása meghatározó lesz a NYPJMK térségében Beszállítói lánca tartozó KKV-knál is fokozódik az innovációs tevékenység,versenyképességük erősödik

30 A NYPJMK programjának elvárt társadalmi és gazdasági hatásai Foglalkoztatás bővülése, több ember dolgozik, fő többlet foglalkoztatása 2020-ig. Jobb életminőség és élhetőbb környezet, 2020-ig csökkenő környezetterhelés, zöld technológiák növekedése. Ipari termelés növekedése, várhatóan 1000 Mrd Ft-tal növekszik a térségben 2020-ig. Határon túlnyúló piacbővülés, növekvő export, elsősorban osztrák, német orientáció, 800 Mrd Ft exportnövekedés 2020-ig. Gazdasági érték és tőkevonzó képesség növekedése, 2020-ig 250 Mrd Ft értékű beruházás a térségben.

31 Megvalósuló K+F+I+O projektek és előkészített projektek NYME, 750 millió Ft, Regionális együttműködés keretében megvalósuló felsőoktatás fejlesztése, zalaegerszegi duális mechatronikai képzés megerősítése Szombathelyi központú (jármű)gépészmérnöki képzés elindítása szeptemberétől. NYME/SEK keretében 600 millió Ft induló támogatással. Versenyképességi Szerződés keretében megvalósuló térségi kutatás-fejlesztési program az OPEL vezetésével, 1,5 milliárd Ft összértékű projekt. Várható indulás október.

32 Szentgotthárd Nagykanizsa Szombathely Zalaegerszeg 32

Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központ. Térségi iparfejlesztési stratégia megvalósítása 2013-2020

Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központ. Térségi iparfejlesztési stratégia megvalósítása 2013-2020 Nyugat-Pannon járműipari és mechatronikai központ Térségi iparfejlesztési stratégia megvalósítása 2013-2020 1 Tartalom 1. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia mérföldkövek és eredmények 2. NYPJMK stratégia

Részletesebben

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program

VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program VAS MEGYE TOP 100 konferencia Nyugat-Pannon Növekedési Zóna Program Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató,nypjmk Budapest, 2014. november 20. Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Verseny-előnyök Hatások

Részletesebben

Tartalom. 1. NYPJMK gazdasági térség. 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia. 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek

Tartalom. 1. NYPJMK gazdasági térség. 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia. 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek Tartalom 1. NYPJMK gazdasági térség 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek 4. NYPJMK stratégia megvalósítása ütemterv és cselekvési program 5.

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

AIPA Befektetési konferencia. 2010. november 9. Program. Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével

AIPA Befektetési konferencia. 2010. november 9. Program. Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével AIPA Befektetési konferencia 2010. november 9. Program Stratégia követelmények kialakítása a Fejlesztési koordinációs testület részvételével 1 Program 11:00-10:10 Megnyitó - Szemereyné Pataki Klaudia,

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése

Beszállítói láncok versenyképességének erősítése Beszállítói láncok versenyképességének erősítése A Mikulás is benchmarkol - 9. konferencia 2015. december 3. Budapest, Hotel Benczúr Beszállítói láncok versenyképessége Ágazati fejlesztések fő pillérei

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE!

MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! MEGJELENT A 2015. ÉVRE SZÓLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OP (GINOP) FEJLESZTÉSI KERETE! 1. prioritás: Kis- és versenyképességének javítása 1 GINOP-1.1.1 2 GINOP-1.1.2 3 GINOP-1.2.1 4 GINOP-1.2.2

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március

A B C D E. 2. GINOP Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard március 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban

keretösszege (Mrd meghirdetésének módja GINOP Ipari parkok fejlesztése 6 standard Meghirdetve áprilisban Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 20. évre szóló éves fejlesztési keret azonosító jele GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- neve Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem

Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára. Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Pannon Novum szolgáltatásai az innovatív vállalkozások számára Angster Tamás 2013. Április 10. Győr, Széchenyi István Egyetem Az innovációs ügynökségről A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta (elődje 2005

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program MÓDOSÍTOTT GINOP ÜTEMTERV 20. GINOP-1.1.1- GINOP-1.1.2- VEKOP- GINOP-1.1.3- GINOP-1.1.4- GINOP-1.2.1- neve keretösszege Vállalkozói inkubációs tevékenységek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.ditak.eu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon Piaci egyenlőtlenségek

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató

Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés. Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Intenzív térségi gazdaságfejlesztés, projektgenerálás, sikeres településfejlesztés Kovács Balázs Értékesítési Igazgató Magyarország támogatási forrásai 2000-2013 között EU támo g atás Magyaro rs z ág nak

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2015 GINOP ÜTEMTERV 2015 II. VÁLTOZAT Felhívás azonosító jele tervezett ideje GINOP-14-1.2.1. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió

Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják Gazdasági és nem közigazgatási régió fejlesztés az Új Széchenyi Terv keretében Somkuti Mátyás MAG fejlesztési Iroda Budapest, 2012. június 6. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés jellemzői

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A Partiumi Tudáscentrum ügyrendje Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Utolsó módosítás: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én A Partiumi Tudáscentrum

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. Klaszter szervezete 3. ArchEnerg Klasztertérkép 4. Klasztertagság előnyei 5. Klasztertagok tevékenységei

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA

Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Nemzeti Külgazdasági Hivatal HITA Antal András Nyugat-Dunántúli Régió Vas és Zala megyei Információs Pont 2012. szeptember 27. A HITA létrejötte 2011. január 1. óta működik a Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A regionális klaszterizáció folyamata és eredményei a Közép-Dunántúlon, fókuszban a KDOP

A regionális klaszterizáció folyamata és eredményei a Közép-Dunántúlon, fókuszban a KDOP A regionális klaszterizáció folyamata és eredményei a Közép-Dunántúlon, fókuszban a KDOP dr. Temesvári Balázs, KDRFÜ ügyvezető igazgató Ajka, 2011. február 28. Klaszterizáció a Közép-dunántúlon 1. A kezdetek

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

NKFIH: Innováció a versenyképességért

NKFIH: Innováció a versenyképességért NKFIH: Innováció a versenyképességért Budapest, 2015. november 30. Tudomány- és innovációpolitikai alapvetések innovációpolitika tudomány- és gazdaságpolitikai összefüggésrendszerben növekvő mértékű részvétel

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat

Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat Dél-alföldi Innovációs Üzleti Hálózat (South-Hungarian Innovation Business Network) 6720 Szeged, Széchenyi tér 16. www.innogrant.hu (+36) 62/315-430 Versenyképességi problémák a tanácsadói piacon piaci

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben Irányított és koordinált iparfejlesztési koncepció, és megvalósítása European Patent Office Magyar Szabadalmi Hivatal A

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban

Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Technológiai innovációs szolgáltatások a járműiparban Dr. Molnár István DA-RIÜ KhE. Innováció menedzsment a járműiparban szakmai nap Kecskemét, 2011. május 12. Innovációs szolgáltatók a Dél-Alföldön Dél-alföldi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja

Felhívás Felhívás keretösszege 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve meghirdetésének Felhívás meghirdetésének tervezett ideje (Mrd Ft) módja 1. melléklet az 1006/2016. (I. 18.) orm. határozathoz A GINOP éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás keretösszege 1. azonosító jele neve

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) évre szóló éves fejlesztési kerete A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete Vállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás azonosító jele neve VEKOP-1.2.1-15 Mikro-,

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben