Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia"

Átírás

1 Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest,

2 Tartalom 1. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia mérföldkövek és eredmények 2. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek, tevékenységek 3. A K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósulásának motorja

3 Mérföldkövek és eddig elért eredmények

4 A térség a nyugat kapuja Jelentős nyugati tőke beáramlás a 90-es évek elejétől: 1335 vállalkozás, 323 milliárd Ft értékű befektetés 4

5 Autógyártás: Új borostyánút

6 Autóipari OEM-ek Kelet- közép európai régió országaiban

7 Magyarországi járműipari-földrajzi helyzet VW, Kia Renault Jelentős járműipari koncentráció a szomszédos régiókban, Közép-Európa a járműipari gyártás európai központjává vált. A magyar autóipar 16,7 milliárd EUR együttes termelési értékéből több mint 90%-nyi, 15 milliárd EUR feletti rész került exportra. 300 feletti autóipari gyártó és beszállító üzem, több mint embernek ad munkahelyet, a magyar export egynegyedét, az ipari termelés több mint 15%-át adva.

8 Programozás főbb állomásai C s é f a l v a y á l l a m t i t k á r r a l t a l á l k o z ó, k o n c e p c i ó é s a t é r s é g i p a r t n e r e k b e m u t a t á s a. C s i z m a d i a á l l a m t i t k á r r a l e g y e z t e t é s a t o v á b b f e j l e s z t e t t k o n c e p c i ó r ó l, m e l y b e k e r ü l t a k o r m á n y z a t N ö v e k e d é s i T e r v é b e. H á r o m v á r o s p o l g á r m e s t e r e i n e k m e g b e s z é l é s e, V e r s e n y k é p e s s é g i S z e r z ő d é s tartalmi e l e m e i n e k e g y e z t e t é s e, t é r s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j a i n a k l e r a k á s a. T é r s é g i i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a v í z i ó é s p r i o r i t á s o k / k ö v e t e l m é n y e k / c é l o k d e f i n i á l á s a. V á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k b e k a p c s o l ó d á s a a t e r v e z é s i m u n k á b a. M u n k a c s o p o r t o k m e g a l a k u l á s a, n y i t ó ü l é s e k. T é r s é g i i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a e l k é s z í t é s e é s m e g i s m e r t e t é s e a n y i l v á n o s s á g g a l. S z e n t g o t t h á r d i k o n f e r e n c i a m e g t a r t á s a. P r o j e k t p o r t f o l i ó k i a l a k í t á s a, f o r r á s a l l o k á c i ó t e r v e z é s e, k o m m u n i k á c i ó s t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e. H e n d e m i n i s z t e r r e l a s t r a t é g i a e g y e z t e t é s e, k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s m e g s z e r z é s e / ( X I I ) K o r m á n y h a t á r o z a t k i e m e l t t é r s é g g é n y i l v á n í t á s r ó l, t é r s é g i p r o j e k t e k p r i o r i t á s s a l v a l ó k e z e l é s e a z E U f e j l e s z t é s e k t e r v e z é s e k o r K i e m e l t t é r s é g i c é l z o t t g a z d a s á g f e j l e s z t é s i k o m p l e x p r o g r a m i l l e s z t é s e a E U - s k o r m á n y z a t i o p e r a t í v p r o g r a m o k b a

9 Mérföldkövek

10 Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Versenyelőnyök Hatások A program víziója a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselői számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely hatékony hátteret jelent a tartós jelenlét kiépítésére. Társadalmi haszon Gazdasági haszon Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Gazdasági érték növekedése Ipari termelés, export növelése Foglalkoztatásbővülés Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség Termelési és munkakultúra fejlődése Határokon túlnyúló piacbővülés Tőkevonzó képesség növekedése Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, rendelkezésre álló munkaerő K + F + I + O Térségi innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek megfelelő, korszerű szakképzés Piaci igényeknek megfelelő, korszerű felsőoktatás Színvonalas, összehangolt felnőttképzés Képzés-marketing és pályaorientáció Inaktívak munkaerő-piaci integrálása Gyors innovációs transzfer Korszerű, versenyképes technológiák Működési kiválóság Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Környezettudatosság Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés

11 Eredmény: Kormányhatározat XII. 20. A Kormány 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról A Kormány a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ és járműiparának hosszú távú fejlődése és versenyképességének növelése érdekében 1. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánítja, és ezzel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva Zalaegerszeg Szombathely Szentgotthárd térségében a gépipar és elektronikai ipar fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el; Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: folyamatos 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a következő európai uniós programozási időszak ( ) tervezésekor, a járműipar stratégiai jelentőségének érdekében, biztosítsák a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlődéséhez szükséges feltételek koherens illeszkedését a fejlesztéspolitikába. Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: folyamatos Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

12 Eredmény: Kiemelt térségi Program 2020 Szak- és Felnőttképzés Felsőoktatás Kutatás-Fejlesztés Szakma- és képzésmarketing átfogó program (kampányok és akciók a teljes képzési vertikumban) Érdekeltségi rendszer fejlesztések Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben Szakmódszertani eszköz- és tananyagfejlesztések, oktatói felkészültséget célzó intézkedések, programok Képességfelmérési és pályaorientációs programok Pályakorrekciós programok Térségi felsőoktatás szerkezetének Széleskörű K+F program átgondolása, piaci igényeken alapuló megszervezése térségi oktatási koncepció kialakítása Igényalapú műszaki mérnökképzés fejlesztések Konstrukciós, termelési logisztikai szakirányok indítása Pályakövetési rendszer kialakítása Nemzetközi ösztöndíjrendszer, csereoktatás kialakítása Oktatói készültséget és motiválást célzó fejlesztések Határon túlnyúló K+F hálózatban térség pozicionálása, profil kialakítása Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Támogatni a vállalatok K+F bázisának létrehozását/tovább fejlesztését Igényalapú, célzott alapkutatási projektek Inkubátorház fejlesztés Felnőttképzés fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása Távoktatás fejlesztések Mentorálási rendszer kialakítása Nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése Integráló foglalkoztatási programok Egyetemek közötti átjárhatóság Részvétel nemzetközi K+F feltételeinek, megoldásainak programokban megteremtése Térségi képzési és munkaerőpiaci adatbázis kialakítása Eszközmegosztás, eszközpark közös használati feltételeinek, kereteinek kidolgozása Akcióterv (tervezett programok illetve projektek) Térségszintű kompetenciaközpont kialakítása Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben (duális képzés) Képességfelmérési és pályaorientációs, pályakorrekciós programok, tehetség-programok Városi, térségi, céges ösztöndíjak rendszerének kialakítása Levelező képzés és átképzés fejlesztése Igényeknek megfelelő tananyag és tanterv fejlesztés Műszaki campus kialakítása, hagyományok alapítása, közösségi programok Felsőfokú szakképzési program újragondolása a vállalati igények szerint Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalatmegosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra, eszköz és tudás leltár, adatbázis, kutatási térkép elkészítése Spinn off cégek inkubálása Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Mentor rendszer kialakítása potenciális beszállítóknak Integrátori rendszer kialakítása Potenciális gépipari beszállítói adatbázis felállítása Beszállítói napok szervezése Üzletember-találkozók létrehozása Közös kapacitások igényfelmérése és létrehozása Beszállítói jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása Szinergiák erősítését célzó együttműködések kialakítása Informatikai rendszerek fejlesztése Folyamat menedzsment rendszer bevezetése Termelés minőségbiztosítás fejlesztése ISO minősítések megszerzése Logisztikai menedzsment bevezetése Beszerzés menedzsment fejlesztése Közös pályázatok, informatikai és technológiai innovációs fejlesztések, beruházások Helyi és hazai tulajdonú vállalatok felzárkóztatása a források elosztásával Profilbővítések, sajáttermékfejlesztések Nagyvállalati illeszkedés Városfejlesztési tervek és vállalatok bővítési terveinek összehangolása (térségi összehangoltság) várossal összehangolt fejlesztések Városi gazdasági tanács létrehozása (intézményes együttműködés) Térségi marketing akciók várossal együttműködésben Együttműködési jó gyakorlatok kiterjesztése Egységes jövőkép és prioritások rendszeres kommunikálása, közös érdekérvényesítés Komplex térségi iparstratégia kialakítása Nagyvállalati beszállítói programok Nagyvállalati benchmark, jó gyakorlatok megosztása Nagyvállalati beszállítók közvetítése anyavállalat / leányváll-k felé Technológia és kapacitások képzési és kutatási célú, kapun túli rendelkezésre bocsátása Vezetésfejlesztés, stratégiai irányítás erősítése Idegennyelvi ismeretek, készségek fejlesztése Térség- és városfejlesztés Ingatlanhasznosítási projektek Bérlakásprogramok (vállalati és oktatási intzményi igények) Városmarketing akciók, kampányok, vállalkozásokkal közös roadshow-k és konferenciák Térségi integrált közlekedési hálózat kialakítása Igényalapú városi és városközi közlekedés- és infrastruktúrafejlesztési projektek Városi turizmus-stratégiák térség szintű összehangolása, megújítása: Térségi turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása Turisztikai szempontú infrastruktúrafejlesztések Hagyományteremtő, kulturális- és sportéletet élénkítő programok Igényalapú városi szolgáltatás- és infrastruktúra-fejlesztések Térségszinten összehangolt, igényalapú iparterület-fejlesztések Együttműködési megoldások kialakítása Vállalkozóbarát hatósági és városi a képző és kutató intézményekkel szolgáltatási folyamatok kialakítása (akciók, projektek) Vállalati közreműködés kidolgozása a Beruházás-támogató programok közép- és felsőfokú képzésben Gyártás- és design-fejlesztések Összehangolt szolgáltatásigénybevételek Vállalatok együttműködési lehetőségeinek feltárása a közös érdekek, igények, szinergiák mentén, közös akciók, fejlesztések Térségi szerepvállaláshoz kapcsolódó akciók Zöld energiára épülő és ökofejlesztések Közbiztonság fenntartását célzó intézkedések, akciók

13 A térségi iparfejlesztési stratégiai megvalósítása szervezeti keretek

14 Összefogás és együttműködés

15 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezet alapítói struktúra

16 Szervezeti felépítés STRATÉGIAI SZINT FB stratégiai tanácsadó testülete Felügyelő Bizottság Taggyűlés Kormányzati Képviselő OPERATÍV SZINT Ügyvezető Igazgató Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Stratégiai partnerek és szövetségesek Zalaegerszegi Program koordinátor (Matics Attila) Szombathelyi Program Koordinátor (Dr. Szabó Réka) Szentgotthárdi Program Koordinátor (Szép Renáta) Nyugat Magyarországi Egyetemi Koordinátor (prof. Dr. Varga Mihály) Projekt 1,2 Projekt 1,2. Projekt,1,2 Projekt n

17 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Kormányzati Képviselő Fő felelősségi kör: Kormányzaton belüli program támogatásának biztosítása Kormányzati fejlesztési források elérésének támogatása Stratégia megvalósításának kormányzati szintű képviselete Dr. Hende Csaba miniszter

18 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Taggyűlés Taggyűlések minősített döntések: Ügyvezető kinevezése ill. visszahívása Éves költségvetés elfogadása Alaptőke emelés ill. csökkentés(egyhangú döntés) Huszár Gábor Prof., dr. Faragó Sándor dr. Puskás Tivadar, Gyutai Csaba, Kovács Vince Mazzag Ferenc Kámán János Dr. Kondor János

19 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Felügyelő Bizottság és stratégia tanácsadó testülete Fő felelősségi kör: Stratégiai és üzleti tervezés Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program és lobby képviselet, pályázati részvétel jóváhagyása Program végrehajtásának felügyelete FB tagok Huszár Gábor Molnár Miklós Doszpoth Attila Prof.,dr. Jereb László Solt Tamás Táncsics Róbert Kámán János Michael Reinig Mazzag Ferenc Brumbauer József Pajor Attila Lang János Takács Balázs

20 Kommunikáció és PR munkacsoport Forrás allokációs munkacsoport Munkacsoportok Térségfejlesztés és infrastruktúra munkacsoport Oktatási és HR munkacsoport Felsőoktatási és kutatásfejlesztés munkacsoport Nagyvállalati munkacsoport: Beszállító és vállalkozásfejlesztés munkacsoport: Heckmann Ferenc Lakézi Gábor Bertók Sándor Henics Attila Oláh Gábor Haszon György Fekete Tamás Virányi Balázs Prof. Dr. Varga Mihály Kocsis Zoltán Szijártó zsolt Molnár Miklós Dr. Rajnai-Szabó Réka Vörös Krisztián Pajor Attila, Virág Gábor Bálint András Németh Zsolt Szentgyörgyvári Róbert Kenyeresné V. Rita Novák Tibor, Takács György Fodor István, Velkey Péter Vargáné Bérczes Bernadett, Borsos József Csanaki Jenő Koszár András Dr. Gábor László Dr. Haragh László Dr. Bejó László Dr. Németh Árpád Dr. Dombi Márton Várnai Krisztina Dr. Rajnai-Szabó Réka Dr. Háry András Seress Anna Szuper Ildikó Kocsis Zoltán Novák Tibor Kenyeresné Vörös Rita Magdics Gábor Dr. Németh Árpád prof. Dr. Varga Mihály Dr. Iker János Dr. Dénes Levente Magyar Dániel Csanaki Jenő Rózsás Zoltán Kámán János Dr. Németh András Dr. Dombi Márton Csontos Róbert Michael Reinig Kenyeresné Vörös Rita Brumbauer József Molnár Miklós Dávid Attila Lang János Mákos Csaba Huszár Gábor Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Takács Balázs Pajor Attila Matics Attila Vass Tamás Breznovits István Dr. Rajnai-Szabó Réka Vadász József Dr. Háry András Varga Melinda Seress Anna Doszpoth Attila Koronczi Adrienn Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Vörös Krisztián Csejtey Norbert Farsang Zoltán, Halinka Péter, Polgár András, Magyar Dániel, Breznovits István, Babos Csaba, Szijártó Zsolt, Bánfalvi István, Pajor Attila To edit footnote click on Insert / Header & 20 Footer Takáts József, Pakainé dr. Kováts Judit, Bogár Beáta, Barna Nóra, Angyal László, Hegedűs-Cser Lilla, Kocsis Zoltán, Novák Tibor, Horváth Anita

21 Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. - Marketing - Lobbi Alcufer Kft. - Közös energetikai eszközbeszerzés - Marketing - K+F (hulladékból energia) Hulladék hasznosítás Roncs - Autó Kft. - Közös eszközbeszerzés - Marketing - Környezetvédelmi szolgáltatás - Hulladék kezelés Építőipar Horváth Légtechnika Kft. Saubermacher Kft. - Marketing - Lobbi Ver-Bau Kft. KIK-FOR Kft. Panol - Plusz Kft - Piaci vezetés - Gyártás - Közös eszközbeszerzés - Kapcsolható irányítási rendszer hatékony működtetése - Klasztertagok erőforráskihasználása - Andragógi elemeinek hatákony alkalmazása MetalCom Zrt. Fémmegmunkálás, gépgyártás Szimikron Kft. - Közös érétkesítés - Közös K+F - Speciális mérő labor Polar-Stúdió Kft. (áram) - Termék fejlesztés - Kutatás összehangolása - Nemzetközi megjelenés - Információ csere Metalconstruct Zrt. - Marketing - Pályázatmanagement - Projektfinanszírozás és management - Stratégia előrejelzés - Tanácsadás, konzultáció, audit Frigolux Zrt. Műanyag feldolgozás - Lemez és fémmunka - Gépgyártás - Vákuumformázás - Klíma és hűtő gyártás Kreatív Living-Lab Kft. (K+F) - Gyártás - Termék és K+F fejlesztés - Nemzetközi megjelenés Trimetrik Kft. Műanyag fröccsöntés Kunplast Zrt. - Közös eszközbeszerzés - Gyártás Kókai Kft. Tömítés, egyéb gumi termékek K + F Trigon (K+F) - K+F-ben részvétel - Vizsgálati technológiák eszközeinek fejlesztése és gyártása - Egyedi (gyártó, szerelő, teszt) készülékek tervezése és gyártása AIPA Kft. Ramsys Kft. - Közös érétkesítés - Közös fejlesztés - Közös marketing Taképszolg Bt. Informatika, híradás technika Provice Kft. Barizber Kft. - Piaci termékbevezetés - Közös értékesítés - Közös egységes célok és Szolgáltató Bácsvíz Zrt. megvalósítása Print 2000 Kft. Knorr-Bremse Nagyvállalatok Alufer Diana Szakképző Iskola - Közös szolgáltatás, oktatás - Közös megjelenés, marketing Szerepek definíciója és kapcsolódó tevékenységek a megvalósítás során Iparfejlesztés program megvalósítás és koordináció Program/projekt megvalósítók Felügyelő Bizottság Program végrehajtás ellenőrzése és felügyelete Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program Stratégiai Koordinációs Iroda Projekt portfólió menedzsment, projektgenerálás A projektek szakmai megvalósulásának monitorozása Városi /Egyetemi Program Koordinátor A projektgazdákkal folyamatos kapcsolattartás Projektötletek továbbítása, jelentése Gazdasági és közösségi partnerek, oktatási intézmények projektirodák Projekt portfólió Program Lobbizás és képviselet Források biztosítása Projekt támogatás Befektetők, források azonosítása, kezdeményezés Klaszterek, klasztertagok projektirodái Műanyag feldolgozás Marketing és Kommunikáció Hulladék kezelés Fémmegmunkálás Építőipar K+F Informatika Szolgáltatás Nagyvállalat

22 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Fő tevékenységi területek: Portfolió menedzsment: projektek generálása, támogatása, projekt előkészítés, kockázatkezelés, projekt/program monitoring, beszámolás, operatív feladatmegoldás (regionális vagy térségi) Forrásmenedzsment: források felkutatása, forrás-szerzés kezdeményezése, előkészítése Pályázat menedzsment: pályázás szakmai előkészítése és támogatása PR, marketing és kommunikációs menedzsment: előkészítés, támogatás és koordináció, eseményszervezés és előkészítés (Taggyűlés, FB ülés, konferencia, stb.) Lobby menedzsment: tevékenység előkészítése, koordinálása, menedzselése Partnermenedzsment: stratégiai, szakmai, kormányzati, nemzetközi partnerekkel kapcsolatok kialakítása, fejlesztése Adminisztráció: jelentések, beszámolók

23 Stratégiai partnerek és szövetségek Nagykanizsa csatlakozása Három járműipari térség szövetsége (Győr, Kecskemét, Nyugat-Pannon) Stratégiai partnerek MÁV, GYSEV HM VOLÁN Társaságok Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Nyugat-Pannon Regionális Zrt. (MFB) Pannon Fejlesztési Alapítvány Technológia Centrum Pannon Mechatronikai Klaszter Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Magyar Mérnöki Kamara Nemzetközi együttműködések Osztrák, szlovén, horvát regionális kapcsolatok fejlesztése, együttműködések kialakítása

24 K+F+I a NYPJMK térségi stratégia megvalósulásának motorja

25 erősen ipari alapokon nyugvó gazdasági szerkezet jól képzett munkaerő kedvező földrajzi elhelyezkedés jelentős mértékű elektronikai, jármű-és gépipari vállalkozások Növekedés fókuszterületei termelésbővítés magyar beszállítói arány növelése új beruházások logisztikai központ kialakítása a Borostyán út és Selyem út metszésében ipari bázisra épülő K+F kapacitás versenyképes gazdasági környezetet, fejlett infrastrukturális háttér vonzó, modern szolgáltatásokat nyújtó városok

26 Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Versenyelőnyök Hatások Társadalmi haszon Gazdasági haszon Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Gazdasági érték növekedése Ipari termelés, export növelése Foglalkoztatásbővülés Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség K + F + I + O Termelési és munkakultúra fejlődése Határokon túlnyúló piacbővülés Tőkevonzó képesség növekedése Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, K + F + I + O Térségi Beszállító- és rendelkezésre álló innovációs hálózat, vállalkozásfejlesztés Versenyképes, Térségi munkaerő innovációs erő rendelkezésre álló munkaerő innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ központ Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek Képzés-marketing Korszerű, megfelelő, korszerű Képzés-marketing versenyképes megfelelő, szakképzés korszerű és pályaorientáció és pályaorientáció technológiák szakképzés Piaci igényeknek Inaktívak megfelelő, korszerű munkaerő-piaci Működési Piaci igényeknek Inaktívak felsőoktatás integrálása kiválóság megfelelő, korszerű munkaerő-piaci Színvonalas, Gyors innovációs összehangolt felsőoktatás integrálása transzfer Színvonalas, felnőttképzés Gyors innovációs összehangolt felnőttképzés Környezettudatosság transzfer Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés

27 NYPJMK stratégia K+F célrendszere A NYPJMK térség a műszaki tudományok (jármű-gépipar) szellemi és tudományos központja A térségi K+F+I hálózat létrehozása Térség kutatási potenciáljának növelése Igényalapú alapkutatási portfólió kialakítása Problémamegoldó, eredmény-centrikus alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések Disszemináció, marketing-kommuniáció erősítése

28 NYPJMK K+F+I projektek KUTATÁS-FEJLESZTÉS Térség pozicionálása a határon túlnyúló K+F hálózatban (Térségi profil kialakítása;nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése;részvétel nemzetközi K+F programokban) K+F ernyő-program (széleskörű, igényalapú, célzott alapkutatási projektek, spinn-off cégek inkubálása, vállalati együttműködési megoldások kialakítása: akciók, projektek) Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Térségi vállalati K+F bázisok létrehozásának, tovább-fejlesztésének támogatása A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása, Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalat megosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Inkubátorház fejlesztés Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra-, eszköz- és tudás leltár, adatbázis elkészítése

29 A NYPJMK K+F+I fejlesztési projektek várható eredményei és gazdasági hatásai Kutató/fejlesztési mérnökök száma növekszik (2-300fő) Vállalti kutatóhelyek száma nő (6-7) fejlesztési/kompetencia központ NYME jármű-és gépipari K+F központ a térségben megerősödik (Szombathely/Zalaegerszeg) Nemzetközi K+F projektekben együttműködés (1-2/év) Szabadalmak és innovációs eljárások száma növekszik (5-10/év) Spinn off cégek száma növekszik (2-3/év) Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása meghatározó lesz a NYPJMK térségében Beszállítói lánca tartozó KKV-knál is fokozódik az innovációs tevékenység,versenyképességük erősödik

30 A NYPJMK programjának elvárt társadalmi és gazdasági hatásai Foglalkoztatás bővülése, több ember dolgozik, fő többlet foglalkoztatása 2020-ig. Jobb életminőség és élhetőbb környezet, 2020-ig csökkenő környezetterhelés, zöld technológiák növekedése. Ipari termelés növekedése, várhatóan 1000 Mrd Ft-tal növekszik a térségben 2020-ig. Határon túlnyúló piacbővülés, növekvő export, elsősorban osztrák, német orientáció, 800 Mrd Ft exportnövekedés 2020-ig. Gazdasági érték és tőkevonzó képesség növekedése, 2020-ig 250 Mrd Ft értékű beruházás a térségben.

31 Megvalósuló K+F+I+O projektek és előkészített projektek NYME, 750 millió Ft, Regionális együttműködés keretében megvalósuló felsőoktatás fejlesztése, zalaegerszegi duális mechatronikai képzés megerősítése Szombathelyi központú (jármű)gépészmérnöki képzés elindítása szeptemberétől. NYME/SEK keretében 600 millió Ft induló támogatással. Versenyképességi Szerződés keretében megvalósuló térségi kutatás-fejlesztési program az OPEL vezetésével, 1,5 milliárd Ft összértékű projekt. Várható indulás október.

32 Szentgotthárd Nagykanizsa Szombathely Zalaegerszeg 32

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 A stratégiát összeállították és szerkesztették a NORRIA munkatársai: Buday Malik Adrienn dr. Nyiry Attila Filep Réka Horváth

Részletesebben

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről

1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 2. számú melléklet: 1.1 Tervezet a Győr Fejlesztési Pólus regionális funkcióinak ellátásához előkészítés alatt álló projektjeiről 1.2 I. Innovációs funkciók: 1.3 A pólusok egyetemei és kutatóközpontjai

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2030 MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. TÉR-T-REND Kft. 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LOGISZTIKA-KONTROLLING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem indoklása 4 Az új szak létrehozásának indoklása 4 1. A szakképzettség várható hasznosítási

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálás - Megalapozó Tanulmány 2012.08.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. A KLASZTER BEMUTATÁSA... 4 1.1 A KLASZTER ÁTTEKINTŐ BEMUTATÁSA... 4 1.2 A KLASZTERTAGOK

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN

VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN VÁLLALKOZÁSOK INNOVATÍV TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A DÉL-ALFÖLD RÉGIÓBAN HU 0105-11 SZ. PHARE PROGRAM ZÁRÓKIADVÁNY KIADJA: VÁTI KHT. MAGYAR REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÉS URBANISZTIKAI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1016

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 A TAMÁSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készítette: A Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november 25. Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben