Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia"

Átírás

1 Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Pannon Innovációs és Kreatívipari Klaszter konferencia K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósításának motorja Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest,

2 Tartalom 1. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia mérföldkövek és eredmények 2. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek, tevékenységek 3. A K+F+I a NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia megvalósulásának motorja

3 Mérföldkövek és eddig elért eredmények

4 A térség a nyugat kapuja Jelentős nyugati tőke beáramlás a 90-es évek elejétől: 1335 vállalkozás, 323 milliárd Ft értékű befektetés 4

5 Autógyártás: Új borostyánút

6 Autóipari OEM-ek Kelet- közép európai régió országaiban

7 Magyarországi járműipari-földrajzi helyzet VW, Kia Renault Jelentős járműipari koncentráció a szomszédos régiókban, Közép-Európa a járműipari gyártás európai központjává vált. A magyar autóipar 16,7 milliárd EUR együttes termelési értékéből több mint 90%-nyi, 15 milliárd EUR feletti rész került exportra. 300 feletti autóipari gyártó és beszállító üzem, több mint embernek ad munkahelyet, a magyar export egynegyedét, az ipari termelés több mint 15%-át adva.

8 Programozás főbb állomásai C s é f a l v a y á l l a m t i t k á r r a l t a l á l k o z ó, k o n c e p c i ó é s a t é r s é g i p a r t n e r e k b e m u t a t á s a. C s i z m a d i a á l l a m t i t k á r r a l e g y e z t e t é s a t o v á b b f e j l e s z t e t t k o n c e p c i ó r ó l, m e l y b e k e r ü l t a k o r m á n y z a t N ö v e k e d é s i T e r v é b e. H á r o m v á r o s p o l g á r m e s t e r e i n e k m e g b e s z é l é s e, V e r s e n y k é p e s s é g i S z e r z ő d é s tartalmi e l e m e i n e k e g y e z t e t é s e, t é r s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j a i n a k l e r a k á s a. T é r s é g i i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a v í z i ó é s p r i o r i t á s o k / k ö v e t e l m é n y e k / c é l o k d e f i n i á l á s a. V á l l a l a t o k é s i n t é z m é n y e k b e k a p c s o l ó d á s a a t e r v e z é s i m u n k á b a. M u n k a c s o p o r t o k m e g a l a k u l á s a, n y i t ó ü l é s e k. T é r s é g i i p a r f e j l e s z t é s i s t r a t é g i a e l k é s z í t é s e é s m e g i s m e r t e t é s e a n y i l v á n o s s á g g a l. S z e n t g o t t h á r d i k o n f e r e n c i a m e g t a r t á s a. P r o j e k t p o r t f o l i ó k i a l a k í t á s a, f o r r á s a l l o k á c i ó t e r v e z é s e, k o m m u n i k á c i ó s t e v é k e n y s é g s z e r v e z é s e. H e n d e m i n i s z t e r r e l a s t r a t é g i a e g y e z t e t é s e, k o r m á n y z a t i t á m o g a t á s m e g s z e r z é s e / ( X I I ) K o r m á n y h a t á r o z a t k i e m e l t t é r s é g g é n y i l v á n í t á s r ó l, t é r s é g i p r o j e k t e k p r i o r i t á s s a l v a l ó k e z e l é s e a z E U f e j l e s z t é s e k t e r v e z é s e k o r K i e m e l t t é r s é g i c é l z o t t g a z d a s á g f e j l e s z t é s i k o m p l e x p r o g r a m i l l e s z t é s e a E U - s k o r m á n y z a t i o p e r a t í v p r o g r a m o k b a

9 Mérföldkövek

10 Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Versenyelőnyök Hatások A program víziója a térségben már jelenlévő, valamint betelepedni kívánó gépipari, járműipari és elektronikai ágazatok képviselői számára olyan gazdasági és társadalmi környezet biztosítása, amely hatékony hátteret jelent a tartós jelenlét kiépítésére. Társadalmi haszon Gazdasági haszon Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Gazdasági érték növekedése Ipari termelés, export növelése Foglalkoztatásbővülés Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség Termelési és munkakultúra fejlődése Határokon túlnyúló piacbővülés Tőkevonzó képesség növekedése Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, rendelkezésre álló munkaerő K + F + I + O Térségi innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek megfelelő, korszerű szakképzés Piaci igényeknek megfelelő, korszerű felsőoktatás Színvonalas, összehangolt felnőttképzés Képzés-marketing és pályaorientáció Inaktívak munkaerő-piaci integrálása Gyors innovációs transzfer Korszerű, versenyképes technológiák Működési kiválóság Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Környezettudatosság Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés

11 Eredmény: Kormányhatározat XII. 20. A Kormány 1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozata a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról A Kormány a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ és járműiparának hosszú távú fejlődése és versenyképességének növelése érdekében 1. a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot kiemelt járműipari központtá nyilvánítja, és ezzel összefüggésben felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy szakpolitikai hatáskörükben eljárva Zalaegerszeg Szombathely Szentgotthárd térségében a gépipar és elektronikai ipar fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedéseket prioritásként kezelve lássák el; Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter emberi erőforrások minisztere Határidő: folyamatos 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a következő európai uniós programozási időszak ( ) tervezésekor, a járműipar stratégiai jelentőségének érdekében, biztosítsák a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ fejlődéséhez szükséges feltételek koherens illeszkedését a fejlesztéspolitikába. Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: folyamatos Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

12 Eredmény: Kiemelt térségi Program 2020 Szak- és Felnőttképzés Felsőoktatás Kutatás-Fejlesztés Szakma- és képzésmarketing átfogó program (kampányok és akciók a teljes képzési vertikumban) Érdekeltségi rendszer fejlesztések Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben Szakmódszertani eszköz- és tananyagfejlesztések, oktatói felkészültséget célzó intézkedések, programok Képességfelmérési és pályaorientációs programok Pályakorrekciós programok Térségi felsőoktatás szerkezetének Széleskörű K+F program átgondolása, piaci igényeken alapuló megszervezése térségi oktatási koncepció kialakítása Igényalapú műszaki mérnökképzés fejlesztések Konstrukciós, termelési logisztikai szakirányok indítása Pályakövetési rendszer kialakítása Nemzetközi ösztöndíjrendszer, csereoktatás kialakítása Oktatói készültséget és motiválást célzó fejlesztések Határon túlnyúló K+F hálózatban térség pozicionálása, profil kialakítása Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Támogatni a vállalatok K+F bázisának létrehozását/tovább fejlesztését Igényalapú, célzott alapkutatási projektek Inkubátorház fejlesztés Felnőttképzés fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása Távoktatás fejlesztések Mentorálási rendszer kialakítása Nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése Integráló foglalkoztatási programok Egyetemek közötti átjárhatóság Részvétel nemzetközi K+F feltételeinek, megoldásainak programokban megteremtése Térségi képzési és munkaerőpiaci adatbázis kialakítása Eszközmegosztás, eszközpark közös használati feltételeinek, kereteinek kidolgozása Akcióterv (tervezett programok illetve projektek) Térségszintű kompetenciaközpont kialakítása Gyakorlatorientált képzés fejlesztések vállalati együttműködésben (duális képzés) Képességfelmérési és pályaorientációs, pályakorrekciós programok, tehetség-programok Városi, térségi, céges ösztöndíjak rendszerének kialakítása Levelező képzés és átképzés fejlesztése Igényeknek megfelelő tananyag és tanterv fejlesztés Műszaki campus kialakítása, hagyományok alapítása, közösségi programok Felsőfokú szakképzési program újragondolása a vállalati igények szerint Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalatmegosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra, eszköz és tudás leltár, adatbázis, kutatási térkép elkészítése Spinn off cégek inkubálása Beszállító- és vállalkozásfejlesztés Mentor rendszer kialakítása potenciális beszállítóknak Integrátori rendszer kialakítása Potenciális gépipari beszállítói adatbázis felállítása Beszállítói napok szervezése Üzletember-találkozók létrehozása Közös kapacitások igényfelmérése és létrehozása Beszállítói jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztása Szinergiák erősítését célzó együttműködések kialakítása Informatikai rendszerek fejlesztése Folyamat menedzsment rendszer bevezetése Termelés minőségbiztosítás fejlesztése ISO minősítések megszerzése Logisztikai menedzsment bevezetése Beszerzés menedzsment fejlesztése Közös pályázatok, informatikai és technológiai innovációs fejlesztések, beruházások Helyi és hazai tulajdonú vállalatok felzárkóztatása a források elosztásával Profilbővítések, sajáttermékfejlesztések Nagyvállalati illeszkedés Városfejlesztési tervek és vállalatok bővítési terveinek összehangolása (térségi összehangoltság) várossal összehangolt fejlesztések Városi gazdasági tanács létrehozása (intézményes együttműködés) Térségi marketing akciók várossal együttműködésben Együttműködési jó gyakorlatok kiterjesztése Egységes jövőkép és prioritások rendszeres kommunikálása, közös érdekérvényesítés Komplex térségi iparstratégia kialakítása Nagyvállalati beszállítói programok Nagyvállalati benchmark, jó gyakorlatok megosztása Nagyvállalati beszállítók közvetítése anyavállalat / leányváll-k felé Technológia és kapacitások képzési és kutatási célú, kapun túli rendelkezésre bocsátása Vezetésfejlesztés, stratégiai irányítás erősítése Idegennyelvi ismeretek, készségek fejlesztése Térség- és városfejlesztés Ingatlanhasznosítási projektek Bérlakásprogramok (vállalati és oktatási intzményi igények) Városmarketing akciók, kampányok, vállalkozásokkal közös roadshow-k és konferenciák Térségi integrált közlekedési hálózat kialakítása Igényalapú városi és városközi közlekedés- és infrastruktúrafejlesztési projektek Városi turizmus-stratégiák térség szintű összehangolása, megújítása: Térségi turizmusfejlesztési koncepció kidolgozása Turisztikai szempontú infrastruktúrafejlesztések Hagyományteremtő, kulturális- és sportéletet élénkítő programok Igényalapú városi szolgáltatás- és infrastruktúra-fejlesztések Térségszinten összehangolt, igényalapú iparterület-fejlesztések Együttműködési megoldások kialakítása Vállalkozóbarát hatósági és városi a képző és kutató intézményekkel szolgáltatási folyamatok kialakítása (akciók, projektek) Vállalati közreműködés kidolgozása a Beruházás-támogató programok közép- és felsőfokú képzésben Gyártás- és design-fejlesztések Összehangolt szolgáltatásigénybevételek Vállalatok együttműködési lehetőségeinek feltárása a közös érdekek, igények, szinergiák mentén, közös akciók, fejlesztések Térségi szerepvállaláshoz kapcsolódó akciók Zöld energiára épülő és ökofejlesztések Közbiztonság fenntartását célzó intézkedések, akciók

13 A térségi iparfejlesztési stratégiai megvalósítása szervezeti keretek

14 Összefogás és együttműködés

15 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezet alapítói struktúra

16 Szervezeti felépítés STRATÉGIAI SZINT FB stratégiai tanácsadó testülete Felügyelő Bizottság Taggyűlés Kormányzati Képviselő OPERATÍV SZINT Ügyvezető Igazgató Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Stratégiai partnerek és szövetségesek Zalaegerszegi Program koordinátor (Matics Attila) Szombathelyi Program Koordinátor (Dr. Szabó Réka) Szentgotthárdi Program Koordinátor (Szép Renáta) Nyugat Magyarországi Egyetemi Koordinátor (prof. Dr. Varga Mihály) Projekt 1,2 Projekt 1,2. Projekt,1,2 Projekt n

17 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Kormányzati Képviselő Fő felelősségi kör: Kormányzaton belüli program támogatásának biztosítása Kormányzati fejlesztési források elérésének támogatása Stratégia megvalósításának kormányzati szintű képviselete Dr. Hende Csaba miniszter

18 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Taggyűlés Taggyűlések minősített döntések: Ügyvezető kinevezése ill. visszahívása Éves költségvetés elfogadása Alaptőke emelés ill. csökkentés(egyhangú döntés) Huszár Gábor Prof., dr. Faragó Sándor dr. Puskás Tivadar, Gyutai Csaba, Kovács Vince Mazzag Ferenc Kámán János Dr. Kondor János

19 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Felügyelő Bizottság és stratégia tanácsadó testülete Fő felelősségi kör: Stratégiai és üzleti tervezés Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program és lobby képviselet, pályázati részvétel jóváhagyása Program végrehajtásának felügyelete FB tagok Huszár Gábor Molnár Miklós Doszpoth Attila Prof.,dr. Jereb László Solt Tamás Táncsics Róbert Kámán János Michael Reinig Mazzag Ferenc Brumbauer József Pajor Attila Lang János Takács Balázs

20 Kommunikáció és PR munkacsoport Forrás allokációs munkacsoport Munkacsoportok Térségfejlesztés és infrastruktúra munkacsoport Oktatási és HR munkacsoport Felsőoktatási és kutatásfejlesztés munkacsoport Nagyvállalati munkacsoport: Beszállító és vállalkozásfejlesztés munkacsoport: Heckmann Ferenc Lakézi Gábor Bertók Sándor Henics Attila Oláh Gábor Haszon György Fekete Tamás Virányi Balázs Prof. Dr. Varga Mihály Kocsis Zoltán Szijártó zsolt Molnár Miklós Dr. Rajnai-Szabó Réka Vörös Krisztián Pajor Attila, Virág Gábor Bálint András Németh Zsolt Szentgyörgyvári Róbert Kenyeresné V. Rita Novák Tibor, Takács György Fodor István, Velkey Péter Vargáné Bérczes Bernadett, Borsos József Csanaki Jenő Koszár András Dr. Gábor László Dr. Haragh László Dr. Bejó László Dr. Németh Árpád Dr. Dombi Márton Várnai Krisztina Dr. Rajnai-Szabó Réka Dr. Háry András Seress Anna Szuper Ildikó Kocsis Zoltán Novák Tibor Kenyeresné Vörös Rita Magdics Gábor Dr. Németh Árpád prof. Dr. Varga Mihály Dr. Iker János Dr. Dénes Levente Magyar Dániel Csanaki Jenő Rózsás Zoltán Kámán János Dr. Németh András Dr. Dombi Márton Csontos Róbert Michael Reinig Kenyeresné Vörös Rita Brumbauer József Molnár Miklós Dávid Attila Lang János Mákos Csaba Huszár Gábor Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Takács Balázs Pajor Attila Matics Attila Vass Tamás Breznovits István Dr. Rajnai-Szabó Réka Vadász József Dr. Háry András Varga Melinda Seress Anna Doszpoth Attila Koronczi Adrienn Szijártó Zsolt Kocsis Zoltán Vörös Krisztián Csejtey Norbert Farsang Zoltán, Halinka Péter, Polgár András, Magyar Dániel, Breznovits István, Babos Csaba, Szijártó Zsolt, Bánfalvi István, Pajor Attila To edit footnote click on Insert / Header & 20 Footer Takáts József, Pakainé dr. Kováts Judit, Bogár Beáta, Barna Nóra, Angyal László, Hegedűs-Cser Lilla, Kocsis Zoltán, Novák Tibor, Horváth Anita

21 Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. - Marketing - Lobbi Alcufer Kft. - Közös energetikai eszközbeszerzés - Marketing - K+F (hulladékból energia) Hulladék hasznosítás Roncs - Autó Kft. - Közös eszközbeszerzés - Marketing - Környezetvédelmi szolgáltatás - Hulladék kezelés Építőipar Horváth Légtechnika Kft. Saubermacher Kft. - Marketing - Lobbi Ver-Bau Kft. KIK-FOR Kft. Panol - Plusz Kft - Piaci vezetés - Gyártás - Közös eszközbeszerzés - Kapcsolható irányítási rendszer hatékony működtetése - Klasztertagok erőforráskihasználása - Andragógi elemeinek hatákony alkalmazása MetalCom Zrt. Fémmegmunkálás, gépgyártás Szimikron Kft. - Közös érétkesítés - Közös K+F - Speciális mérő labor Polar-Stúdió Kft. (áram) - Termék fejlesztés - Kutatás összehangolása - Nemzetközi megjelenés - Információ csere Metalconstruct Zrt. - Marketing - Pályázatmanagement - Projektfinanszírozás és management - Stratégia előrejelzés - Tanácsadás, konzultáció, audit Frigolux Zrt. Műanyag feldolgozás - Lemez és fémmunka - Gépgyártás - Vákuumformázás - Klíma és hűtő gyártás Kreatív Living-Lab Kft. (K+F) - Gyártás - Termék és K+F fejlesztés - Nemzetközi megjelenés Trimetrik Kft. Műanyag fröccsöntés Kunplast Zrt. - Közös eszközbeszerzés - Gyártás Kókai Kft. Tömítés, egyéb gumi termékek K + F Trigon (K+F) - K+F-ben részvétel - Vizsgálati technológiák eszközeinek fejlesztése és gyártása - Egyedi (gyártó, szerelő, teszt) készülékek tervezése és gyártása AIPA Kft. Ramsys Kft. - Közös érétkesítés - Közös fejlesztés - Közös marketing Taképszolg Bt. Informatika, híradás technika Provice Kft. Barizber Kft. - Piaci termékbevezetés - Közös értékesítés - Közös egységes célok és Szolgáltató Bácsvíz Zrt. megvalósítása Print 2000 Kft. Knorr-Bremse Nagyvállalatok Alufer Diana Szakképző Iskola - Közös szolgáltatás, oktatás - Közös megjelenés, marketing Szerepek definíciója és kapcsolódó tevékenységek a megvalósítás során Iparfejlesztés program megvalósítás és koordináció Program/projekt megvalósítók Felügyelő Bizottság Program végrehajtás ellenőrzése és felügyelete Projektportfólió összetételének meghatározása, új projektek jóváhagyása Program Stratégiai Koordinációs Iroda Projekt portfólió menedzsment, projektgenerálás A projektek szakmai megvalósulásának monitorozása Városi /Egyetemi Program Koordinátor A projektgazdákkal folyamatos kapcsolattartás Projektötletek továbbítása, jelentése Gazdasági és közösségi partnerek, oktatási intézmények projektirodák Projekt portfólió Program Lobbizás és képviselet Források biztosítása Projekt támogatás Befektetők, források azonosítása, kezdeményezés Klaszterek, klasztertagok projektirodái Műanyag feldolgozás Marketing és Kommunikáció Hulladék kezelés Fémmegmunkálás Építőipar K+F Informatika Szolgáltatás Nagyvállalat

22 Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ koordinációs szervezete és működése Program Szolgáltató és Koordinációs Iroda Fő tevékenységi területek: Portfolió menedzsment: projektek generálása, támogatása, projekt előkészítés, kockázatkezelés, projekt/program monitoring, beszámolás, operatív feladatmegoldás (regionális vagy térségi) Forrásmenedzsment: források felkutatása, forrás-szerzés kezdeményezése, előkészítése Pályázat menedzsment: pályázás szakmai előkészítése és támogatása PR, marketing és kommunikációs menedzsment: előkészítés, támogatás és koordináció, eseményszervezés és előkészítés (Taggyűlés, FB ülés, konferencia, stb.) Lobby menedzsment: tevékenység előkészítése, koordinálása, menedzselése Partnermenedzsment: stratégiai, szakmai, kormányzati, nemzetközi partnerekkel kapcsolatok kialakítása, fejlesztése Adminisztráció: jelentések, beszámolók

23 Stratégiai partnerek és szövetségek Nagykanizsa csatlakozása Három járműipari térség szövetsége (Győr, Kecskemét, Nyugat-Pannon) Stratégiai partnerek MÁV, GYSEV HM VOLÁN Társaságok Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Nyugat-Pannon Regionális Zrt. (MFB) Pannon Fejlesztési Alapítvány Technológia Centrum Pannon Mechatronikai Klaszter Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány Magyar Mérnöki Kamara Nemzetközi együttműködések Osztrák, szlovén, horvát regionális kapcsolatok fejlesztése, együttműködések kialakítása

24 K+F+I a NYPJMK térségi stratégia megvalósulásának motorja

25 erősen ipari alapokon nyugvó gazdasági szerkezet jól képzett munkaerő kedvező földrajzi elhelyezkedés jelentős mértékű elektronikai, jármű-és gépipari vállalkozások Növekedés fókuszterületei termelésbővítés magyar beszállítói arány növelése új beruházások logisztikai központ kialakítása a Borostyán út és Selyem út metszésében ipari bázisra épülő K+F kapacitás versenyképes gazdasági környezetet, fejlett infrastrukturális háttér vonzó, modern szolgáltatásokat nyújtó városok

26 Fejlődési alapok Növekedési tengelyek Versenyelőnyök Hatások Társadalmi haszon Gazdasági haszon Életminőség, létbiztonság Élhetőbb környezet Gazdasági érték növekedése Ipari termelés, export növelése Foglalkoztatásbővülés Társadalmi egyenlőség, esélyegyenlőség K + F + I + O Termelési és munkakultúra fejlődése Határokon túlnyúló piacbővülés Tőkevonzó képesség növekedése Térség- és városfejlesztés Fejlett idegenforgalom Attraktív település Fenntartható, bővülő térség Fejlett logisztikai térség, mobilitás Versenyképes, K + F + I + O Térségi Beszállító- és rendelkezésre álló innovációs hálózat, vállalkozásfejlesztés Versenyképes, Térségi munkaerő innovációs erő rendelkezésre álló munkaerő innovációs hálózat, innovációs erő Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi Intenzív műszaki-, tudományos élet, szellemi központ központ Hazai részarány növelése a beszállítói értéktermelési láncokban Térségi KKV-k fejlődése Nagyvállalati illeszkedés Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások Tevékenységbővítés Létesített és betöltött munkahelyek Munkáltatói attraktivitás Be- és visszatelepülés ösztönzése Színvonalas szolgáltatások Befektetésösztönzés Intelligens közlekedés Versenyképes infrastruktúra Piaci igényeknek Képzés-marketing Korszerű, megfelelő, korszerű Képzés-marketing versenyképes megfelelő, szakképzés korszerű és pályaorientáció és pályaorientáció technológiák szakképzés Piaci igényeknek Inaktívak megfelelő, korszerű munkaerő-piaci Működési Piaci igényeknek Inaktívak felsőoktatás integrálása kiválóság megfelelő, korszerű munkaerő-piaci Színvonalas, Gyors innovációs összehangolt felsőoktatás integrálása transzfer Színvonalas, felnőttképzés Gyors innovációs összehangolt felnőttképzés Környezettudatosság transzfer Rugalmas, minőségi termelés Közös piacfejlesztés Innováció erősítése Hazai potenciális beszállítók felkarolása Társadalmi szerepvállalás Együttműködés a képzési vertikumban Forrásteremtő képesség Európai színvonalú munkakultúra Kezdeményező, tervezett együttműködés

27 NYPJMK stratégia K+F célrendszere A NYPJMK térség a műszaki tudományok (jármű-gépipar) szellemi és tudományos központja A térségi K+F+I hálózat létrehozása Térség kutatási potenciáljának növelése Igényalapú alapkutatási portfólió kialakítása Problémamegoldó, eredmény-centrikus alkalmazott kutatások, kísérleti fejlesztések Disszemináció, marketing-kommuniáció erősítése

28 NYPJMK K+F+I projektek KUTATÁS-FEJLESZTÉS Térség pozicionálása a határon túlnyúló K+F hálózatban (Térségi profil kialakítása;nemzetközi kutatásokban való részvétel feltételeinek megteremtése;részvétel nemzetközi K+F programokban) K+F ernyő-program (széleskörű, igényalapú, célzott alapkutatási projektek, spinn-off cégek inkubálása, vállalati együttműködési megoldások kialakítása: akciók, projektek) Gyors reagálású kutatói csoportok felállítása (gyors innovációs transzfer) Térségi vállalati K+F bázisok létrehozásának, tovább-fejlesztésének támogatása A kutatási eredmények publikus részeinek megosztása, Érintett műszaki szereplők közötti tapasztalat megosztás erősítése Pályázási tevékenység intézményesítése, összehangolása térségszinten Inkubátorház fejlesztés Disszeminációs és kommunikációs intézkedések, akciók Térségi K+F infrastruktúra-, eszköz- és tudás leltár, adatbázis elkészítése

29 A NYPJMK K+F+I fejlesztési projektek várható eredményei és gazdasági hatásai Kutató/fejlesztési mérnökök száma növekszik (2-300fő) Vállalti kutatóhelyek száma nő (6-7) fejlesztési/kompetencia központ NYME jármű-és gépipari K+F központ a térségben megerősödik (Szombathely/Zalaegerszeg) Nemzetközi K+F projektekben együttműködés (1-2/év) Szabadalmak és innovációs eljárások száma növekszik (5-10/év) Spinn off cégek száma növekszik (2-3/év) Magas hozzáadott értékű termékek és szolgáltatások előállítása meghatározó lesz a NYPJMK térségében Beszállítói lánca tartozó KKV-knál is fokozódik az innovációs tevékenység,versenyképességük erősödik

30 A NYPJMK programjának elvárt társadalmi és gazdasági hatásai Foglalkoztatás bővülése, több ember dolgozik, fő többlet foglalkoztatása 2020-ig. Jobb életminőség és élhetőbb környezet, 2020-ig csökkenő környezetterhelés, zöld technológiák növekedése. Ipari termelés növekedése, várhatóan 1000 Mrd Ft-tal növekszik a térségben 2020-ig. Határon túlnyúló piacbővülés, növekvő export, elsősorban osztrák, német orientáció, 800 Mrd Ft exportnövekedés 2020-ig. Gazdasági érték és tőkevonzó képesség növekedése, 2020-ig 250 Mrd Ft értékű beruházás a térségben.

31 Megvalósuló K+F+I+O projektek és előkészített projektek NYME, 750 millió Ft, Regionális együttműködés keretében megvalósuló felsőoktatás fejlesztése, zalaegerszegi duális mechatronikai képzés megerősítése Szombathelyi központú (jármű)gépészmérnöki képzés elindítása szeptemberétől. NYME/SEK keretében 600 millió Ft induló támogatással. Versenyképességi Szerződés keretében megvalósuló térségi kutatás-fejlesztési program az OPEL vezetésével, 1,5 milliárd Ft összértékű projekt. Várható indulás október.

32 Szentgotthárd Nagykanizsa Szombathely Zalaegerszeg 32

Tartalom. 1. NYPJMK gazdasági térség. 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia. 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek

Tartalom. 1. NYPJMK gazdasági térség. 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia. 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek Tartalom 1. NYPJMK gazdasági térség 2. NYPJMK térségi iparfejlesztési stratégia 3. NYPJMK stratégia megvalósítása szervezeti keretek 4. NYPJMK stratégia megvalósítása ütemterv és cselekvési program 5.

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag

Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag Az új OTK-OFK és a klaszterek Stratégiai vitaanyag A dokumentumról Célok Piaci szereplők Társadalmi szereplők Közszféra Távlatos fejlesztési üzenetek a magyar társadalmi és gazdasági szereplők lehető legszélesebb

Részletesebben

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C

Prof. Dr. Varga Mihály. Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C Prof. Dr. Varga Mihály Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt bemutatása, TÁMOP 4.1.1.C DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Felsőoktatási Centrum Zalaegerszeg,

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben

A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben A Daimler-Benz gazdasági, társadalmi környezetének alakítása az alföldi térségben Irányított és koordinált iparfejlesztési koncepció, és megvalósítása European Patent Office Magyar Szabadalmi Hivatal A

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Klaszter konferencia 2013

Klaszter konferencia 2013 Klaszter konferencia 2013 Klasztersorsok Magyarországon szekció Az ArchEnerg Akkreditált Innovációs Klaszter élettörténete Szügyi György Innovációs és szervezetfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt.

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. március GINOP 2015 várható pályázatok Megnt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évi tervezett ütemezése. A várható pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban

Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban Turisztikai pályázati lehetőségek a 2014-2020-as időszakban MSZÉSZ XLI. Közgyűlés Kujbus Krisztián, tanácsadó, OTP Hungaro- Projekt Kft. 2014. november12. 1 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós forrásainak

Részletesebben

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30.

Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség. Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség Kalcsú Zoltán Szombathely, 2013. május 30. Az innovációs ügynökség Győr Szombathely Zalaegerszeg - A Nyugat-dunántúli régióban 2008 óta - 3 megyei jogú városban,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján

Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján Egyetem-város-ipar együttműködések a Széchenyi István Egyetem példáján TÖMBÖLY TEODÓRA MRTT XII. VÁNDORGYŰLÉSE 2014. NOVEMBER 28. Előadás felépítése Általános nemzetközi kitekintés, környezet, tendenciák,

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TANÁCSADÁS FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS PÁLYÁZATÍRÁS PROJEKTMENEDZSMENT

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény

SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény Semmelweis Egyetem Kutató - Elitegyetem SE INNOVÁCIÓS KÖZPONT Információs rendezvény 2014 május 22. dr. med. Farkas Lilla MBA Szakmai program 9.30-10.00 Bemutatkozik az új Innovációs Központ dr. med. Farkas

Részletesebben

Regionális innovációs források Innovációs Alap

Regionális innovációs források Innovációs Alap Hogyan pályázzunk? EUREKA és Baross Gábor Program információs nap Baross Gábor innovációs pályázati lehetőségek a Nyugat-dunántúli Régióban Nyeste Péter innovációs menedzser Sopron, 2008. március 17. Regionális

Részletesebben

Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Tervben

Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Tervben Klaszterfejlesztés az Új Széchenyi Tervben Keller Péter Klaszterfejlesztési Irodavezető MAG Klaszteriroda 2013.03.12. - Pécs Klaszterfejlesztési programok Magyarországon Az első megalakuló klaszterek Pannon

Részletesebben

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26.

Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program MediPólus Mediklaszter konferencia 2010. október 26. Dr. Pörzse Gábor igazgató, Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ Budapest Innopolisz Fejlesztési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai

Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Akkreditált Innovációs Klaszterek irányítási jó gyakorlatai Keller Péter MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Budapest, 2014. január 22. A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listája Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 2015. évi pályázatok teljes listáját

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló

Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló ZALAEGERSZEG 2020 - INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALKOTÁSA projekt NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0001 Vállalkozói Szenátus Műhelybeszélgetés Összefoglaló 2012.11.26. 09:00 10:30 Helyszín: Zalaegerszeg

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium

Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés. Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés Turóczy László helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Az előadás tartalma 1. Az Európa 2020 stratégiáról általában 2. Az

Részletesebben

Innovációs és inkubációs szolgáltatások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál

Innovációs és inkubációs szolgáltatások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál Innovációs és inkubációs szolgáltatások a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál Németh Zoltán innovációs tanácsadó 2014.07.17. 1 A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) A kamarai rendszer hosszú

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

PANnon Autóipari Cluster

PANnon Autóipari Cluster PANnon Autóipari Cluster Klaszter szolgáltatások a versenyképesség erősítéséért Készítette: Kabács Zoltán Rendezvény: Lean WS - Budapest, 2007.október 24. 1.1 PANAC tagság PANAC statisztika (2005): Alkalmazottak

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről . A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről A makroregionális stratégia célja új projektek és kezdeményezések mozgósítása, amelyek megteremtik a közös felelősség érzését.

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása,

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. Kalcsú Zoltán: A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megalakulása, Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter 1 m Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter tagok PANFA Alapító tagok (15) PANFA tagok (117) Eger Sopron Győr Budapest Debrecen Veszprém Kecskemét Szombathely Békéscsaba Zalaegerszeg

Részletesebben

ELI Science Park 2014-2020

ELI Science Park 2014-2020 ELI Science Park 2014-2020 Inkubátor Ház fejlesztés Együttműködés Befektetés Szeged, 2014. október 29. ELI Science Park Inkubátorház fejlesztési koncepciója Vízió: az SZTE és gazdasági szereplők együttműködésére

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése

A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése A regionális gazdasági fejlődés műszaki - innovációs hátterének fejlesztése TÁMOP- 4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 Az üzleti szolgáltató szektorban rejlő regionális lehetőségek Suhajda Attila 2011.06.21. Sopron,

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

"M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye

M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház Projekt Zárórendezvénye Szabadszállás M8 Ipari Park A Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének tagja "M8 Szabadszállás Vállalkozói Inkubátorház" Projekt Zárórendezvénye Hantos Zoltán Elnök Magyar Tudományos-

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Bevezetés. Kiemelt területek: Turizmus Bor, borászat és gasztronómia Informatika

Bevezetés. Kiemelt területek: Turizmus Bor, borászat és gasztronómia Informatika Tartalom Bevezetés Duális és gyakorlatorientált képzések Helyi gazdaságfejlesztés Oktatás és gazdaságfejlesztés Az oktatás szerepe a Heves megyei területfejlesztési koncepcióban Az oktatás szerepe Eger

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT

Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari Klaszter ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. április 4. Az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter és a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Klaszter tagjai a két klaszter fuzionálása révén, a mai napon létrehozzák a Bakony-Balaton

Részletesebben