Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám július Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál 2. oldal AZ ÚJ IGAZGATÓSÁGI, FEL- ÜGYELÔBIZOTTSÁGI ÉS AUDIT- BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁ- LASZTÁSA, A TESTÜLETEK KO- RÁBBI TISZTSÉGVISELÔINEK VISSZAHÍVÁSA ÉS AZ ALAPSZA- BÁLY MÓDOSÍTÁSA SZEREPELT A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. RENDKÍVÜLI KÖZ- GYÛLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN. A gyakorlat teheti mesterré ôket 5 6. oldal A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A FIATAL HALLGATÓK MÉRNÖK- JELÖLTEK MEGISMERHETIK A GYÁRAT, A SZAKMÁT ÚGY, AHOGY AZ ISKOLAPADBAN NEM TANÍTJÁK MEG SZÁMUKRA. Látogatás a pozsonyi IDEB haditechnikai kiállításon oldal

2 2 oldal 2 Holding Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál AZ ÚJ IGAZGATÓ- SÁGI, FELÜGYELÔBI- ZOTTSÁGI ÉS AUDIT- BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, A TESTÜLETEK KORÁB- BI TISZTSÉGVISELÔI- NEK VISSZAHÍVÁSA ÉS AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA SZERE- PELT A RÁBA JÁR- MÛIPARI HOLDING NYRT. RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN. A RENDKÍVÜLI KÖZ- GYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁS- ÁT A TÁRSASÁGBAN A SZAVAZATOK TÖBB- SÉGÉVEL RENDELKE- ZÔ RÉSZVÉNYES, A MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ MNV ZRT. KEZDEMÉNYEZTE. A Rába Nyrt. rendkívüli közgyûlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,52% százalékos részvétele mellett határozatképes volt. A közgyûlés az elôzetesen meghirdetett napirendi pontokat megtárgyalta, az elôterjesztett határozati javaslatokat elfogadta. A közgyûlés döntése alapján az új igazgatóság hat fôbôl áll. A részvényesek 5 éves mandátummal az igazgatóság tagjává választották dr. Hajdu Tibor Zoltánt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. társaságokért felelôs igazgatóját, dr. Borbíró Zoltánt, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinetjének kabinetfônök-helyettesét, dr. Székács Pétert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyongazdálkodásért felelôs helyettes államtitkárát és Wáberer Györgyöt, az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozóvállalkozásnak számító Waberer's International Zrt. alapítóját, elnökvezérigazgatóját és társtulajdonosát. Az igazgatóság tagja maradt a széles körû jármûipari tapasztalatokkal rendelkezô Alan Spencer, a Ford Motor Company korábbi munkatársa. Elnöke továbbra is Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A rendkívüli közgyûlést követôen új összetételû felügyelôbizottság kezdi meg mûködését, ez utóbbi tagjává választották szintén 5 éves idôtartamra dr. Polacsek Csabát, az MNV Zrt. fôigazgatóját, dr. Markovics Mirjánát, az MNV Zrt. jogtanácsosát és dr. Kerékgyártó Jánost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közösségi közlekedési szakterületet irányító Közlekedési Szolgáltatások Fôosztályának vezetôjét. Mindhárman egyúttal a Rába auditbizottságának is tagjai lettek. A felügyelôbizottság dr. Polacsek Csabát választotta elnökének.

3 Cyan Magenta Yellow Black 3 oldal Futómû Kft. Kivételes mérnöki és vezetôi teljesítmények találkozása Rába futómûvek tunéziai tesztje A Dakar széria állandó résztvevôje, a KM Racing Team nemrég Tunéziában tesztelte Rába MAXS off-road futómûvekkel szerelt versenykamionját. A Rába immár 9 éve látja el extrém dinamikus terhelést bíró futómûveivel a cseh csapatot. Képes beszámolónk is bizonyítja, a futómûvek nem ismernek legyôzhetetlen akadályt. Eredményes volt az újratanúsító KIR-audit 2012 áprilisában a Rába Futómû Kft. környezetirányítási rendszerét amelyet az ISO 14001:2004 szabvány szerint építettek ki tanúsította újra a DNV auditora, Drevenka Gábor. Az auditnak különös jelentôséget adott az, hogy a vállalat rövid távon egy integrált rendszer (minôségügyi-kir-mebir) kifejlesztését tervezi, és a rendszer elemeinek egységes tanúsításával a DNV céget bízta meg. Ebben a folyamatban az elsô elem volt a KIR, amely újabb 3 évre megkapta a tanúsítványt. Az auditálás tapasztalatai azt mutatták, hogy a rendszer felkészítése és a szabvány követelményeinek megfelelô mûködtetése sikeres, a résztvevôk együttmûködése hatékony. Az új auditáló csapat új szemléletet is hozott az ellenôrzési folyamatba. Ez volt az elsô audit, amikor a teljes rendszer mûködé- sén belül úgynevezett fókuszterület kijelölésére is sor került, amelynek a mintavételes ellenôrzés mellett mélyebb átvizsgálása is megtörtént. Ez ebben az évben a felületkezelô team mûködése volt. Az ötnapos audit során a teljes dokumentációs rendszert és annak gyakorlati megvalósítását is ellenôrizték az auditorok. Végül 15 kiemelkedô elem mellett 15 észrevételt és 3 fejlesztési lehetôséget rögzítettek. Nem megfelelôségi jelentés kiállítására nem volt szükség. A pozitívumok közül az auditor kiemelte az energiamenedzsment-rendszer hatékonyságát, amely tevékenységet a jövôben is kiemelten kell kezelni és mûködtetni. Emellett az auditor a pozitív elemek közé sorolta a vezetôség és a munkatársak elkötelezettségét, kommunikáció szempontjából a KIR-levelet és a Rába Magazint, a negyed- évi gyakorisággal megtartott EBK-szemléket, valamint az üzemekben kialakított hulladékgyûjtô szigeteket. Az észrevételek nagy része a veszélyes anyagok kezelésével függött össze (raktározás, tárolás, jelölés és a biztonsági adatlapok naprakészsége), illetve a dokumentálás fontosságát emelte ki. Fejlesztési lehetôségként került be a Futómû kft. területén dolgozó alvállalkozók idôszakos környezetvédelmi ellenôrzése. Összességében megállapítható, hogy a Rába Futómû Kft. környezetirányítási rendszere jól vizsgázott, de a tökéletesítés érdekében folyamatosan kell és érdemes fejleszteni. Az egyértelmû és világos célok meghatározása, új irányvonalak kialakítása napi feladataink közé tartozik. MÁRKUS GERGÔ KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖK 3

4 4 oldal 4 Holding Rába: stratégiai együttmûködés a gyakorlatorientált képzésért A mûszaki-szakmai életpályát hosszú távra megalapozó duális képzési rendszer speciális modelljének kiépítésérôl és mûködtetésérôl írt alá kétoldalú megállapodást június 27-én Gyôrött dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora és Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Ez befektetés a jövôbe fogalmazott Pintér István. sít a képzésben részt vevô fiataloknak, továbbá segíti a pályakezdô szakemberek gyors beilleszkedését a munka világába. A Rába ösztöndíjszerzôdéseivel már a középiskolában lehetôség nyílik a tehetségek felismerésére és felkarolására. A felsôoktatásban tovább tanulók az egyetemi évek alatt is részesülhetnek a Rába támogatásából, majd szakmai pályájukat betanulási és beilleszkedési nehézségek nélkül kezdhetik meg a társaságnál. Az ôsszel induló duális képzés elônye, hogy a hallgatók tanulmányi idejük több mint felét a Rábánál töltik el, mialatt az egyetem e- tananyagok rendelkezésre bocsátásával biztosítja elméleti tudásuk további fejlesztését. Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi-egyetem rektora azt ígérte, az intézmény az eddig megszerzett tapasztalatokkal és tudásanyaggal segíti az ösztöndíjprogramban részt vevô tehetségeket. A vállalati környezet ugyanakkor alkalmat teremt a kiemelt fiataloknak, hogy megismerjék a modern technológiákat a legnemesebb ha- A gyôri egyetemen tartott eseményen részt vett Kara Ákos, az Országgyûlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke. A gyôri képviselô a gratuláción túl hangsúlyozta: ilyen típusú megállapodásra, amely most egy hazai egyetem, illetve egy magyar vállalat között jött létre, Magyarországon eddig nem volt példa. A 2012 szeptemberében induló program a szakmunkás-beiskolázástól a doktori fokozat megszerzéséig biztosítja, hogy a diákok kiemelkedô gyakorlati ismereteket szerezzenek, hozzájárulva a Rába mûszakiszakember-utánpótlásához és a hazai tehetségek itthon tartásához. A létrejött együttmûködés közelebb hozhatja egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot a felsôfokú képzésben is, erôsítheti az ipar és egyetem közötti tudástranszfert; szélesebb látókört bizto- KARA ÁKOS, AZ ORSZÁGGYÛLÉS FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ALELNÖKE, DR. SZEKERES TAMÁS, A SZÉCHENYI-EGYETEM REKTORA ÉS PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ.

5 5 oldal Holding, Futómû Kft. 5 gyományokkal ötvözô cégkultúrát is a Rábánál, amely mára a kiemelt szegmensekben best in class kategóriájú beszállítóként integrálódott a nemzetközi jármûiparba. Utalva a cikk elején leírtakra, elhangzott tehát: a pályaválasztás tudatossá tételének támogatásával és egy életpályamodell kialakításával a Rába a jövôbe fektet be, hiszen a jól képzett, kreatív munkaerô és az önálló fejlesztési képesség a stratégiai fontosságú jármûiparban jelentôs versenyelônyt hoz a globális piacokon. Pintér István elnök-vezérigazgató a cég bemutatásakor hozzátette azt is: Egyedi karrierpályát tudunk kínálni a leendô munkatársaknak. Emlékeztetett továbbá a másfél milliárd forintos beruházásként elindult Rába Fejlesztési Intézetre is, amellyel az alapokat letettük. Visszatérve a mostani programra: a részt vevô diákok (évente körülbelül százan) lehetôséget kapnak friss szemléletmódjuk és ötleteik kamatoztatására a gyakorlatban, segítve a vállalati hatékonyság javítását. A Rába már a program indulásakor együttmûködik két középiskolával: a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolával, illetve a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzô Iskolával. Domonkos László, a Jedlik-iskola igazgatója rövid beszédét arra a tényre fûzte fel, hogy egy szakképzô iskolának az a legnagyobb fegyvertény, ha a diákjai el tudnak helyezkedni a tanult szakmában, illetve ha tovább tudnak tanulni. Ez utóbbinál maradva: jelenleg 466 olyan hallgatója van a Széchenyi-egyetemnek, aki a Jedlikben végzett. Rákóczi Tibor, a Lukács-iskola igazgatója pedig azt emelte ki, hogy mivel a Magyarországon bevezetendô, új duális képzésre való felkészülés gôzerôvel folyik, ezért a legjobb pillanatban jön egy ilyen kezdeményezés. A gyôri szakképzô iskolában egyébként 18 osztályt tudnak indítani mintegy 600 diákkal. Az intézményben így 1750-en tanulnak különbözô szakmákat. Hangsúlyozni kell végül, hogy a Rába lehetôséget nyújt további oktatási akár felsô-, akár középfokú intézmények csatlakozására az egységes szemléletû, szintjeiben egymásra épülô, gyakorlatorientált képzési szerkezet kialakítása és a magyar mûszaki szaktudás gyarapítása érdekében. PARTNERÜNK AZ EGYETEM Széchenyi István Egyetem: A XXI. századi Magyarország elsôként létrejött egyetemeként matematikai, természettudományi, mûszaki és informatikai, pedagógiai, gazdasági, társadalomtudományi, jogi és igazgatási, szociális, orvosés egészségtudományi, valamint mûvészeti területeken folytat tudományos munkát és kínál képzési programokat. Tevékenysége átfogja a képzés valamennyi szintjét, a szakmunkásképzéstôl az egyetemi alap- és mesterképzésen át a doktori képzésig és a továbbképzésig. A gyakorlat teheti mesterré ôket A Rába a Széchenyi-egyetemmel kötött megállapodással csak még hangsúlyosabbá tette azt a tényt, amelyre évek óta nagy hangsúlyt fektet: a gyakorlati képzés során a fiatal hallgatók mérnökjelöltek megismerhetik a gyárat, a szakmát úgy, ahogy az iskolapadban már nem taníthatják meg számukra. A most bemutatott három fiatal a gyakorlati idô után is a Rábánál maradhatott, állást kaptak. Mentoraik elégedetten nyilatkoztak róluk, s arról a hallgatói körrôl is, akik gyakorlatra hozzájuk kerülnek. Bikali Julianna, Takács Balázs és Lakos Szabina a Rába Futómû Kft. fiatal pályakezdôi. Kora tavasszal kerültek fôállású munkatársként a Rábához, ami közös bennünk, hogy valamennyien a gyôri Széchenyiegyetemen végeztek, s mindannyian a Rábánál töltötték gyakorlati idejüket. Julianna kötelezô szakmai gyakorlaton volt, Balázs és Szabina a Practing-programban vett részt. Ez utóbbi lényege, hogy a fiatalok a gyártási folyamatok több szegmensét is megismerhetik; s ahogy mondják, ez idô alatt valódi feladatokat kapnak. Gyakorlatuk során pedig és ez nem szokványos ösztöndíjjal támogatja ôket a Rába. Takács Balázs végzettségét tekintve mérnök-tanár, gépész, jelenleg forgácsolótechnológusként dolgozik a Rábánál. Az ô sorsa már gyermekkorában eldôlt, amikor a rábás családi napokon a kiállított katonai jármûvekkel megismerkedett. Édesapja, Takács László FOLYTATÁS A 6. OLDALON.

6 6 oldal 6 Holding MILKOVITS GÁBOR HEGESZTÔ TECHNOLÓGUS, LAKOS SZABINA HEGESZTÔ TECHNOLÓGUS. ugyanis 37. éve a Rábánál dolgozik, CNC esztergályos, Rába Mester. Balázs már jedlikes korában, tehát középiskolásként is itt volt gyakorlaton, így a helyzet nem lepte meg. Az azonban igen, hogy rögtön olyan feladatot kapott, amelynek kézzelfogható eredményét láthatta: Utólag persze nem tûnik már annyira bonyolultnak az a feladat, amelyet az elsô napon kaptam, de akkor nagyon megizzasztott. Mégis jó visszagondolni rá, arra az érzésre, amikor az ember látja, hogy amit papíron, illetve számítógépen csinált, annak van eredménye, azt a gyártásban használni fogják. A gyakorlat lényege éppen ez. Elmondása szerint már a Practing-program ideje alatt úgy érezte, jó kezekbe került, egykori mentorának, jelenlegi vezetôjének, Tripolszki Imrének nagy szerepet tulajdonít abban, hogy végül a Rábát választotta munkahelyéül. Lakos Szabina gépészmérnök, szakterülete a gépgyártás-technológia. Évfolyamán 250-en tanultak, ötödmagával volt lány, végül hárman diplomáztak. Különös választás volt az övé, de az már nem, hogy a gyakorlata helyszíne a Rába lett: Már gyermekként tudtam, hogy mérnök szeretnék lenni, a gépek érdekeltek, szerettem a vas, a TAKÁCS LÁSZLÓ CNC-ESZTERGÁLYOS, TAKÁCS BALÁZS NC TECHNOLÓGUS, TRIPOLSZKI IMRE FORGÁCSOLÓ TECHNOLÓGIAI TEAMVEZETÔ. mûhely illatát. Az egyetemen az utolsó félév szakmai gyakorlatánál a hegesztést akartam megjelölni, így megkerestem egy tanáromat, aki a Rábát ajánlotta. Más is azt mondta, jól teszem, ha ide jövök, mert itt valóban megismerhetem a gyakorlatot. Practingos voltam én is, s azt kell mondanom, hogy pontosan azt kaptam, amit reméltem. Hogy hegeszthettem-e? Igen! Szabina azt is hangsúlyozta, a szakmai gyakorlat arra is tökéletes volt, hogy olyan kapcsolatokat szerezzen, amelyek a késôbbiekben nagy segítséget jelentettek számára. Mindannyiunknak felvételiznie kellett az állásért, de sokat számított, hogy addigra én is ismertem a gyárat, az emberek egy részét, s azok is megismertek engem, akik a jövômrôl döntöttek. Nincs összehasonlítási alapom még, hisz ez az elsô munkahelyem ahogy a többieknek is, de sejtem azért, hogy teljesen más lett volna egy olyan helyen elkezdeni a munkát, ahol senkit sem ismerek. Itt ezzel a nehézséggel szerencsére nem kellett már szembesülnöm. BIKALI JULIANNA KONTROLLER, STESZLI ÁDÁM KONTROLLING IGAZGATÓ. Bikali Julianna szakmai gyakorlatát töltötte itt, ami a Practing-prog - ramhoz hasonlóan három hónap. Ô is azt mondja, amit a többiek: a gyakorlati ismereteken túl a diplomamunkához való témát is megtalálták itt, és a segítôket is, akikkel konzultálni tudtak. Ô gazdálkodás és menedzsment szakon végzett, kontrollerként dolgozik a vállalatnál, mentora Steszli Ádám kontrolling igazgató volt. Túl a szakmai ismereteken emberileg is sokat kaptam tôle. Olyan tanácsokat, amelyeket a mindennapokban is tudok használni, s amelyekrôl pontosan tudom, hogy csak sok év tapasztalata során szerezhetem meg mondta Julianna. Steszli Ádám nemcsak mentor-

7 7 oldal Futómû Kft. 7 ként vállalt szerepet a diákok gyakorlatorientált felkészítésében. Meghívott elôadóként az egyetemen folyó oktatási munkába is idôrôl idôre bekapcsolódott, emellett pénzügyes hallgatóknak kiírt szakmai versenyek állandó résztvevôje. A Rábánál leg alább fél tucat tanuló ismerhette már meg a szakma rejtelmeit keze alatt. Steszli Ádám azt vallja, a gyakorlati programokból mindkét fél csak profitálhat. A hallgatóknak, akik a tanulmányaik ideje alatt a munka világába is betekintést nyernek, életszagúvá válnak a tankönyvek betûi és gyakorlati célt nyer a tanulás. Nem utolsó szempont az sem, hogy a szakmai gyakorlatok révén a vállalat is jobban megismerheti a pályakezdôk tudását, képességeit, habitusát, míg egy állásinterjún ezekrôl csak felületes információkat szerezhet. Milkovits Gábor hegesztô technológus, Szabina mentora is igyekezett minden támogatást megadni a munkahelyi beilleszkedéshez, a szakmai alapismeretek elsajátításához. A Practinggyakornoki idôszakban Szabina konkrét feladaton dolgozhatott, ahol mentora, konzulense az adott hegesztési problémák azonosításában, a megoldási lehetôségek feltárásában, illetve az eredmények értékelésében segítette. A cél az volt, hogy a diplomamunka keretében Szabina ki tudja alakítani saját eredményes problémamegoldó stratégiáját, melyre aztán a Scania hosszvarrathegesztés-technológiájának kifejlesztése során bôven nyílt lehetôsége. Egy új környezetben, új szervezethez való csatlakozáskor mindenki tele van bizonytalansággal. Szabina esetében jól látszik, hogy most már munkatársként milyen nagy szerepet játszott önérvényesítô munkavégzésének gyors erôsödésében az itt töltött Practing-idôszak. Hogy mi lehet a sikeres beilleszkedés titka? Milkovits Gábor úgy véli, ahhoz, hogy valaki új munkatársként egy közösség szerves részévé válhasson, annak céljaival azonosulva megfelelô alázattal céltudatosnak, nyitottnak és alkalmazkodva törekvônek kell lennie. Tripolszki Imre forgácsoló technológiai vezetô szintén állandó mentor a Practing-programban. Mint mond - ja, évrôl évre egyre jobb anyag érkezik az egyetemekrôl, idén az országos tanulmányi verseny gyôztese is a Rábát jelölte meg. Többen jelentkeznek, mint ahány fiatalt a gyakorlati programba fel tudnak venni, de ez a gyár számára jót jelent, hisz a presztízsét is mutatja. Elvárás nyilván, hogy a szakmai alapképzettségük meglegyen, de ezzel nem szokott gond lenni azoknál a diákoknál, akik a gyôri egyetemrôl érkeznek. Tripolszki Imre azt hangsúlyozza, hogy kapcsolata nem változik meg a fiatalokkal azok után sem, hogy ôket felveszik, s diákból munkatársakká válnak. Azt gondolom, hogy a gyakorlati idô alatt megismerjük egymást ahhoz, hogy jól tudjunk együtt dolgozni a jövôben is. Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában Ú jabb állomásához érkezett a Rába Fejlesztési Intézet 2010-ben elindított átfogó kutatás-fejlesztési programja. A közelmúlt beruházásai új szintre emelték a vállalat kísérleti-vizsgálati képességét. Az új klímakamra már üzemel, a fogaskerékélettartam-vizsgáló berendezést pedig júliusban adják át. Lelkes Márk, az RFI vezetôje elmondta: a Gazdasági Operatív Program támogatásával megújított kísérleti üzemben júliusban adják át a cég második fogaskerékélettartam-vizsgáló berendezését, ami egyszersmind zaj- és rezgésmérésre is alkalmas lesz. A berendezés 400 kilowatt behajtó teljesítményre képes, s így a teljes futómûpalettát a legnagyobb traktorokéig be lehet vizsgálni vele. A beruházás jelentôs magyar hozzáadott érteket képvisel azért is, mert az Energotest nevû magyar cég készítette el tudtuk meg Lelkes Márktól. A minôségnövelô fejlesztéseknek köszönhetôen a tesztórák kihasználtsága az új fogaskerékélettartam-vizsgáló berendezéssel 100 százalékosra emelkedik. A kiegészítô berendezések egy részét még tervezik, de már mûködik a klímakamra is, amelynek köszönhetôen akár mínusz 40 fokon is vizsgálhatók a futómûvek. Ezzel a Rába jelentôsen növelte vizsgálati kapacitását, hiszen a statikus klímakamrában terheletlen állapotban hajtható a futómû, mérhetjük veszteségi teljesítményét, vizsgálhatjuk olajozási viszonyait ezen az igen alacsony hômérsékleten. (Folytatás a 8. oldalon.)

8 8 oldal 8 Futómû Kft. A vizsgálat iránti igény a vevôk részérôl fo - galmazódott meg, mivel a ma létezô legalacsonyabb vizsgálati hômérséklet általános standardet jelent. Nagy György fejlesztômérnök beszámolt az új Gleason-Pfauter P400 G típusú CNCköszörûrôl is, amely a prototípusfogazat-gyártást szolgálja ki a Rábánál. Egyik legfontosabb feladatunk a gyártmányok folyamatos fejlesztése, a vevô magas fokú kiszolgálása emelte ki Nagy György. A hatékony és gyors egyenes fogazatú fogaskerekek kifejlesztése ezt a célt szolgálja. Ezen cél eléréséhez Európa egyik legkorszerûbb technológiáját vásárolta meg a Rába. Így a prototípusgyártást még magasabb minôségi színvonalon és gyorsabban tudjuk megvalósítani. A prototípus elôállítása során már a CNC-köszörülés közben aktív méréssel biztosítjuk a fogaskerék fogazatának pontosságát tette hozzá. A jelentôs beruházás, mûszaki fejlesztés nyomán tehát magasabb precizitású, minôségû fogazatokat gyárthat a Rába, ezáltal a hajtómûvekben csökkentheti a zajt, a rezgést, s növelheti a fogaskerekek, illetve gyártmányainak élettartamát mondta el Nagy György. Lelkes Márk beszélt a Rába Fejlesztési Intézet folyamatban lévô programjairól is, ezek közül talán a legizgalmasabb a mechatronika és az intelligens megoldások alkalmazásának kutatása. Az új irány lényege, hogy a futómûvek esetében elektronikus, mechatronikus részegységeket használnak bizonyos feladatok megoldására, így intelligens rendszereket integrálnak a futómûvekbe. Lelkes Márk elmondása szerint a végsô cél a futómû mechanikai veszteségének és a jármû fogyasztásának csökkentése. A kutatás most elsôsorban az olajozási rendszerre fókuszál. Foglalkoznak a szakértôk diagnosztikai fe - ladatokkal is, olyanokkal, mint az olajcsereintervallumok becslése, meghatározása, amellyel szintén növelni lehet a jármû hatékonyságát. Mindezzel kapcsolatban elôzetes vizsgálatokat végeznek, míg a másik jelenlegi irány az alternatív hajtású rendszerek kidolgozása a koncepcióalkotás szakaszában tart. A Rába érdeklôdéssel fordul a hibrid hajtású rendszerek felé is és szeretne saját megoldást kidolgozni ezen a területen. Az intézet ennek érdekében együttmûködik egyetemekkel, kutatóintézetekkel, akárcsak a futómû-konstrukciók továbbfejlesztése terén, ahol a tribológia, a fogaskerék-számítások végeselemes analízissel támogatott rendszerének kialakítása, valamint az áramlástani vizsgálatok is komoly szerephez jutnak. Mindez ugyancsak a koncepciókialakítás fázisában tart mondta el Lelkes Márk.

9 9 oldal Alkatrész Kft., Mór, Sárvár Gyereknapi gyárlátogatás Móron Régi vágya teljesülhetett május 25-én sok dolgozó gyermekének azzal, hogy egy gyárlátogatás keretében körülnézhetett szülei munkahelyén. Mivel hosszú, több évtizedes kihagyás után elôször volt erre lehetôségük, így nemcsak a gyerekek, hanem a hozzátartozók is nagy számban, közel 160-an vettek részt a programon. A gyárlátogatás délután 4 órakor kezdôdött. A gyerekek és kísérôik érkezés után egy rövid biztonsági oktatást kaptak, majd kis csoportokban, hozzáértô vezetôk kíséretében ismerkedhettek meg az egyes üzemcsarnokokban használt gépekkel, technológiákkal. A délutános dolgozók gyermekei nagy örömmel fedezték fel szüleiket egyegy gép mellett. A technológiák közül a gyerekek fantáziáját és talán a felnôttekét is legjobban a hegesztôrobotok izgatták, mert a legtöbben robotokat eddig csak filmekben láttak. A dolgozók is készültek erre a különleges napra, hiszen volt olyan terület, ahol lufival, volt, ahol fekete szövetbôl szabott Batman-jellel kedveskedtek a gyerekeknek. Az esemény jó hangulatban és balesetmentesen zárult. Akik az idén lemaradtak, remélik, hogy most nem kell megint egy-két évtizedet várniuk. 9 Folyamatos képzések a versenyképes tudásért A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. telephelyein, Móron és Sárváron közel 45 éve folyik szakképzés. A vállalat versenyképességének alapvetô feltétele a magas szakmai színvonallal, a gazdaság igényeinek megfelelô képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkezô munka erô megléte. Munkavállalóink tudatos és állandó fejlesztése mind az egyén, mind a vállalat számára döntô fontosságú. A kezdetektôl mûködô szakképzés mellett a saját dolgozók képzésére, továbbképzésére is nagy hangsúlyt helyez a kft. vezetése. Sárvári telephelyünk oktatási bázisa továbbra is a Barabás György Mûszaki Szakközép- és Szakképzô Iskolával együttmûködve végzi a gépiforgácsoló- és szerkezetlakatos-tanulók gyakorlati szakképzését. A sárvári oktatóbázis a XXI. század követelményeinek megfelelô, korszerû, modern forgácsoló és hegesztô gépparkkal rendelkezik, itt a tanulók a mai technológiai követelményeknek megfelelô gépeken, berendezéseken sajátíthatják el a szakképesítésükhöz szükséges tudást, ismereteket. Célunk a folyamatos fejlesztés, így az eszközbeszerzési pályázatokat is figyelemmel kísérjük. Fontos, hogy a tanulók megism - erjék a cégek elvárásait és életszerû körülmények között tapasztalatokat szerezzenek, mivel a gazdasági élet azonnali gyakorlati jártassággal rendelkezô pályakezdô munkaerôt keres. Azonban egyre kevesebb az olyan képzôhely, ahol a pályakezdô fiatalok lehetôséget kapnak gyakorlati ismereteik bôvítésére. Oktatási bázisunk erre a problémára kínál megoldást, hiszen itt a képzési idô alatt a tanulók az elméleti ismeretek mellett a gyárban folyó tevékenységgel, korszerû mérôeszközökkel, gépi berendezésekkel és azok kezelésével is megismerkednek. Gyárunk szakember-utánpótlását elsôsorban a saját végzett tanulóinkból biztosítja. A tanévben harmincnál is több szakmunkástanulónk van. Közel kétharmaduk gépiforgácsoló-tanuló akiket a magas létszámra tekintettel 2 mûszakban oktatunk, a többiek szerkezetlakatosnak tanulnak. A fémipari képzés vonatkozásában biztató tendencia, hogy egyre több diák választja a forgácsolóképzést. Annál is inkább, mivel a rendszerváltást követôen a szakmára jelentkezô tanulók száma jelentôsen lecsökkent, így azt a régióban a kamara hiányszakmának minôsítette. SAJÁT DOLGOZÓINK KÉPZÉSE A gyár menedzsmentje a saját dolgozók képzésére, továbbképzésére is nagy hangsúlyt fektet, mivel egy szakirányú profilra épülô cégnél nem elhanyagolható, hogy mennyire képzett szakembergárdával rendelkezik. A válságra és a kedvezôtlen környezeti hatásokra csak az a gazdasági társaság tud gyorsan reagálni, a piaci követelményeknek megfelelni, amely folyamatosan fejlôdik és fejleszt. A piaci versenyképességhez a sárvári gyár a munkavállalói folyamatos oktatásával, képzésével (a lifelong learning filozófiát szem elôtt tartva) járul hozzá. A es gazdasági évben például 300 dolgozó vett részt valamilyen szintû képzésen, 5830 órában. Ez átlagosan közel 20 órát jelent munkavállalónként. Úgy gondoljuk, hogy az elôbbi statisztikai adatok és a tanmûhely fenntartása is mutatja, hogy a sárvári gyárunk szintén elkötelezett az oktatás minden területén. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki az idei év HR-fejlesztési tervét is, mely kiterjed a szakmai képességfejlesztésre és az ismeretanyag folyamatos bôvítésére. Ehhez biztosítjuk a megfelelô képzési formákat, a szükséges idôt és az anyagi hozzájárulást is. Figyelembe véve a kötelezô oktatási programokat, a sárvári képzési palettáról érdemes kiemelni az alábbiakat: emelôgép-kezelô, tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó tanfolyam, mágneses anyagvizsgáló, minôsített hegesztô, integrált auditor, CNCforgácsoló, CAD, idegen nyelvi képzések, vezetôi tréningek, szakmai továbbképzések. A Barabás-iskola új partnerünk a felnôttképzésben. Az intézmény sikeresen megszerezte a felnôttoktatáshoz szükséges engedélyeket, tanúsításokat, a közelmúltban együttmûködési megállapodást is kötöttünk. Így helybeli céggel, kedvezôbb áron tudtuk az emelôgépkezelô tanfolyamot megtartani. Külön érdekesség, hogy a nálunk képzett hegesztô szakmunkások közül ketten is sikeres minôsített hegesztôszakvizsgát tettek oktatójuk támogatásával, aki a féléves megújító vizsgáját érvényesítette. Mindemellett támogatjuk dolgozóink fôiskolai, egyetemi szintû tanulmányait is. Móri gyárunkban a 2011-es gazdasági évben 449 dolgozó vett részt valamilyen szintû képzésen, 5768 órában. Ez átlagosan csaknem 13 órát jelent munkavállalónként. Egységes elvek alapján alakítottuk ki a képzési tervünket móri telephelyünkön is. A fôbb oktatási ele mek az ottani igények alapján: pneumatika, hidraulika, mérôeszköz-felügyelô, integrált auditor, emelôgép-kezelô, targoncavezetô, munkahelyi elsôsegélynyújtó, minôsített hegesztô (megújító), minôség-ellenôri ismeretek, beszállítói felügyelet minôségbiztosítási ismeretei, angolnyelv-tanfolyam, csak hogy a fontosabbakat említsem. Az oktatások hatékonyságelemzésénél látható, hogy a kötelezô képzések környezetirányítási, MEBIR minden esetben megtörténtek és az elvárt kapcsolatok ezeken a területeken pozitívan alakultak az érdekelt felekkel. A vevôi igényekhez alkalmazkodva szakmai és nyelvi képzésekkel azon ismeretek megszerzését is támogatjuk, melyek a TS-követelményeken túl az új vevôkapcsolatok elvárásainak való megfelelést hivatottak segíteni. A képzési terveinkben az elmúlt idôszakra kitûzött feladatokat sikeresen végrehajtottuk, ôsztôl pedig további képzéseket indítunk. NÉMETH CSABA

10 10 Futómû Kft. A tapasztalat sokszor megsúgja a megoldást T akács László 1984-ben lépte át a Rábagyár kapuját; könnyen kiszámítható hát, hogy 28 éves tapasztalattal a háta mögött nyújtotta be elsô Ötletláda-pályázatát, amellyel nyert is. Az FF tengelycsukló-gyártósoron a nem megfelelô tájolásból következôen sok selejt képzôdött. A célom az volt, hogy ezt csökkentsük a végmarás, csúcsfúrás elôtt. Gyakorlatilag egy mikrokapcsoló beiktatásával sikerült ezt a célt elérni, s amennyire tudom, a módszer bevetése óta tájolásból adódó selejtünk nem is volt. Ez pedig jó érzés mondta a díjazott. Takács László ugyanazt vallja, mint azok, akik e rovat hasábjain már megszólaltak: rutinból dolgozni nem lehet, kellenek új impulzusok, amelyek a motivációt fenntartják. Hatékony segítséget nyújthat a vevôszolgálati dokumentáció készítésében az Arbortext névre hallgató új illusztrációs szoftvercsomag, melyet nemrégiben teszteltek a Rába Futómû Kft. és a Rába Jármû Kft. konstrukciós szervezetének munkatársai. A teszt kedvezô tapasztalatokkal zárult, így mindkét üzletágnál megkezdôdhetett az új szoftver bevezetése. A vevôszolgálati dokumentációk vagy más néven szervizdokumentációk nélkülözhetetlen kellékek termék, gyártmány értékesítésekor. De a rutin ugyanakkor arra is jó, hogy az ilyen hibáknál egy avatott szem meglássa a megoldást. Takács László valóban régi motorosnak számít a szakmában, a gyáron belül több helyen is megfordult, de valószínûleg ez is kellett ahhoz, hogy többrétegû szaktudást szedhessen össze az évek során. Mint mondta, elsô Ötletláda-pályázatának sikerén felbuzdulva dolgozik már a másodikon, de ahogy az elsônél, itt is csak akkor fogja azt benyújtani, ha biztos a tervében és annak megvalósításában. Lányával otthon dolgozik a pályázat kidolgozásán, ha kész lesz(nek), akkor kollégánk ismét pályázik. Köszöni ugyanakkor azoknak, akik a most dí - jazott ötletének megvalósításában segítséget nyújtottak. Vevôszolgálati dokumentációk készítése korszerû módszerekkel ILLUSZTRÁCIÓ-KÉSZÍTÉS EGYSZERÛEN ÉS GYORSAN. ROBBANTOTT RÉSZLETÁBRA ALKATRÉSZ KATALÓGUSHOZ. Fontos információt tartalmaznak, ugyanis az adott termék rendeltetésszerû használatához, esetleg karbantartásához és alapszintû javításához, szerelési mûveleteihez szükségesek. Egy jól megszerkesztett, pontos, átlátható, idôben elkészült és nem utolsósorban látványos dokumentáció növeli a vevôi elégedettséget és a késôbbi újabb megrendelés esélyét. Az évek, évtizedek óta használt, elavulttá váló módszerekkel a dokumentációk készítése statikus és lassú, sok az ismétlôdés, hibalehetôség. A dokumentációk megjelenése nem egységes, a módosítások átvezetése is idôigényes. A tavalyi évben a Rábánál is alkalmazott Pro Engineer 3D-s terméktervezô rendszer forgalmazója, az S&T Consulting Kft. lehetôséget biztosított a termékhez szorosan kötôdô Arbortext szerviz dokumentációs csomag tesztelésére. Az illusztrációkészítô szoftverrel könnyedén és gyorsan lehet a szervizdokumentációs célra elegendô robbantott és szerelési ábrákat vagy éppen animációkat készíteni. A szoftvercsomag része továbbá egy webalapú szövegszerkesztô, melynek segítségével rugalmasan lehet alakítani a szövegkörnyezetet, csatolni a szükséges illusztrációkat. Az elôre definiált stíluslapok segítségével pedig egységes kimenet is készíthetô. A tesztelésben részt vevô kollégák részletesen felmérték az új szoftverek kedvezô lehetôségeit, a dinamikusan összeálló, modulszerûen felépülô rendszer elônyeit. Egyúttal meghatározták az esetleges bevezetés lépéseit és a rendszer kiépítésének fokozatait. A kedvezô tapasztalatoknak köszönhetôen a Rába Futómû Kft. és a Rába Jármû Kft. is az új szoftver bevezetése mellett döntött. A felhasználóknak a jövôben közös oktatást szerveznek. MÉSZÁROS ZOLTÁN

11 A Jármû Kft.-nél az elmúlt évtizedek során gyártott tehergépjármûveknél és autóbuszoknál az igényeknek és a jármûvön a rendelkezésre álló helynek megfelelôen különféle alakú és térfogatú üzemanyagtartályok lettek kialakítva. Az üzemanyagtartálynak a jármûtervezési szempontokon kívül még közlekedésbiztonsági elôírásoknak is meg kell felelni. A (IV. 12.) KÖHÉM-rendelet tartalmazza a gép - jármû tüzelôanyag-rendszerére, illetve az üzemanyagtartályra vonatkozó irányelveket, elôírásokat. A jármûre vonatkozó elôírt hatótávolság, illetve a berendezés minimális üzemeltetési feltételébôl adódóan kb. ~180 l térfogatú tartályra van szükség. Ezen kiinduló adatok alapján kialakított tartály az 1. ábrán látható. 1. ábra A kialakított tartály belsô terét egy hullámtörô lemezzel két részre választottuk. A hullámtörô lemez szerepe elsôsorban az, hogy meggátolja, illetve csökkentse a jármû menetviszonyaiból adódó különbözô irányú gyorsulások hatására az üzemanyag lötyögését, de nem elhanyagolható a hatása szilárdsági szempontból sem, mert merevíti a tartály falait. A véges elemes számítás alkalmazása ennek az üzemanyagtartálynak a tervezésénél elsôsorban azért vált szükségessé, mert a rendelkezésre álló kis férôhely és a szükséges minimális térfogat miatt a szokásos egyszerû téglatest alakú tartálytól eltérôen megfelelô szilárdságú alakos tartályt kellett tervezni a rendelkezésre álló tér legjobb kihasználásához, a lemezvastagság minimális értéken tartása mellett. A tartályhoz az EN szerinti X5CrNi minôségû, 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acéllemezt használtunk. A mechanikai tulajdonságai a következôk: Folyáshatár Rp02=230 MPa, szakítószilárdsága: Rm= MPa, nyúlása: A50 mm = 45%. A hatósági elôírásban több vizsgálati követelmény is vonatkozik a tartály szerkezeti szilárdságára. Ezek közül a mechanikai szilárdság- Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés Mérnöki megoldások: végeselemes analízis alkalmazása teherautó-üzemanyagtartály tervezésénél vizsgálat, ami a tartály szilárdsági tulajdonságait minôsíti. Ez a vizsgálat elôírja, hogy az üzemi nyomás kétszerese, vagy legalább 0,3 bar túlnyomás öt órán keresztül fenntartva nem károsíthatja a tartályt oly mértékben, hogy annak következtében a tartályból az üzemanyag szivárogjon. Maradó alakváltozás megengedett. A véges elemes számításhoz a Pro-Mechanicát használtam. A tartály belsô felületét a mechanikai szilárdsági vizsgálat követelményében elôírt 0,3 bar felületi nyomással terheltem. A kapott számítási eredmények közül elsôsorban az alakváltozást és a von Mises szerinti feszültségeloszlást ellenôriztem. Az eredmények kiértékelése során egyértelmûen látszott, hogy a kapott feszültségek nagyobbak a folyáshatárnál. Ez önmagában nem lenne probléma, mivel az elôírás megengedi a vizsgálat következményeként a maradó alakváltozást, csak a törést nem. Viszont a VEM modellben csak lineáris anyagtulajdonságot lehet az alkatrészekhez hozzárendelni, így nem lehetett közvetlenül kiértékelni az eredményeket. A pontosabb értékelhetôséghez elasztoplasztikus anyagmodellt kellene használni. A jelenleg használt Pro ENGINEER WF 4.0 Mechanica verzió csak lineáris anyagtulajdonságot tud kezelni. A Pro E legújabb verziójában, a Creo1-ben már lehetôség van elasztoplasztikus anyagmodell definiálására. Az anyagtulajdonság definiálásához viszont szükség van az anyag diagramjára, amivel nem rendelkezünk. Ezért a számításhoz és kiértékeléshez más módszert kell használni. A termékpalettánkban van egy jelenleg is gyártott üzemanyagtartály, amit az S91 midibusz alvázába építünk be. Ennek a tartálynak van már hatósági jóváhagyása, ezért használhatjuk összehasonlítási alapnak. Az új üzemanyagtartály anyagminôsége is megegyezik a referenciatartályéval, ezért adódik az a kézenfekvô feltevés, ha a két tartály számításainak az eredményei hasonlóak, akkor várhatóan az új tartály is megfelel a vizsgálati követelményeknek. Az új tartály elsô verzióján lényegesen magasabb feszültségek keletkeztek, mint a referenciatartályon ugyanazzal a terheléssel, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a vizsgálatnál repedés keletkezik. 2. ábra Ezért a tartályt módosítani kell. Kézenfekvônek tûnik, hogy a tartály nagyobbik részébe is szükséges berakni egy hullámtörôt, ami gátolja a nagy deformációt és várhatóan lecsökken a feszültség az oldallemezek megfogásánál. A fenéklemezen a merevítô benyomások helyett pedig belülrôl X alakban ráhegesztett kalapprofilt alkalmaznánk, aminek az alakjával a kívánt merevítés elérhetô. 3. ábra A módosított üzemanyagtartállyal elvégzett VEM számítás eredményei visszaigazolták, hogy a módosítások jelentôsen lecsökkentették a túlnyomás hatására kialakuló feszültségeket. 4. ábra A végleges tartályon alacsonyabb feszültségek alakultak ki, mint az elsô változaton, és a korábbi jóváhagyott referenciatartályon számolt feszültségeknél is. A 2. és 3. ábrák vizuális összehasonlítása alapján is látható a feszültségszintek és a deformációk eltérése a régi és az új tartályok képein is. A végeselemes számítások alapján elkészülhetett a gyártási dokumentáció a mintadarabok legyártásához. Idôközben a tartályon elvégezték a szükséges hatósági vizsgálatokat, melyek alapján a tartályt megfelelônek minôsítették. HERCZEG IMRE KONSTRUKTÔR RÁBA JÁRMÛ KFT. 11

12 Cyan Magenta Yellow Black 12 oldal Látogatás a pozsonyi IDEB haditechnikai kiállításon 12 Jármû Kft. pozsonyi IDEB haditechnikai kiállítást minden második évben rendezik meg, melyen ez évben látogatóként egy Rába-delegáció is részt vett abból a célból, hogy lássák, merre tartanak a fejlesztések a védelmi ipar területén. A A kiállítást a szlovák államelnök, a szlovák miniszterelnök és a szlovák védelmi minisztérium védnöksége alatt rendezték. Ennek megfelelôen északi szomszédunknál egy jól szervezett, jól kivitelezett kiállítást láthatott az oda látogató. Európa számos országa, de az öreg kontinensen kívüliek is képviseltették magukat ezen a pozsonyi rendezvényen. Legnagyobb számban szlovák cégek jelentek meg, ôket a cseh, lengyel, német, francia, angol kiállítók követték. A kiállításon a hagyományos védelmi berendezéseken és jármûveken kívül a kiállítók teret biztosítottak a katasztrófavédelmet szolgáló tûzoltó és a mentô jármûvek bemutatkozásának is. Szintén helyet adtak a régi idôk jármûveinek is, így megtudhattuk, hogy több évtizeddel ezelôtt milyen technikai felszerelésekkel szállították a személyzetet és a technikát egy-egy területre, ahol szükség volt rá. Voltak területek, ahol a személyi védelem különbözô eszközeit ismerhették meg az érdeklôdôk, úgymint golyóálló mellények, kevlársisakok stb.

13 Cyan Magenta Yellow Black 13 oldal Jármû Kft. 13 A darukkal szerelt jármûvek számos változatát mutatták be a kiállítók.találkozhatott a látogató olyan régebbi típusú orosz gyártmányú jármûvel, melyre a mai kor követelményeinek megfelelô védelmi berendezést szereltek, továbbá olyan fegyvert A legnagyobb érdeklôdést, úgy tûnt, mégis a motorizált különleges jármûvek keltették. A szakmából adódóan ez volt a rábás látogatók számára is a legérdekesebb. Ezen a területen különleges terepre szánt gumírozott lánccal hajtott, összkerékhajtású jármûvekkel is találkozott az érdeklôdô. Több különbözô feladatra tervezett, könnyû páncélozott terepjá- ró jármû volt látható, úgymint híradó, felderítô, mentô. Láthattunk 4x4-es kerékképlettôl egészen a 8x8-as kerékképletû, különbözô terhelésre alkalmas jármûveket. építettek a jármûre, amely a mai legmodernebb technikát képviseli a maga számítógép vezérelte plat-formjával. A legnagyobb jármûveket a külterületen állították ki.

14 14 oldal 14 Sport, HR Harmadszor is bajnok a Rába ETO! A Rába ETO biztosan nyerve az alapszakaszt, az elôdöntôben az Aramist búcsúztatva jutott a magyar bajnokság döntôjébe. A három gyôzelemig tartó bajnoki fináléban azzal a Berettyóújfaluval kellett megküzdenie, aki idén meglepetésre elhalászta elôle a Magyar Kupát. A gyôri alakulat végül parádés játékkal, az egész rájátszásban magabiztosan menetelve szerezte meg harmadik bajnoki címét. A zöld-fehérek a döntô három mérkôzésén összesen 16 gólt lôttek és mindössze egyetlen gólt kaptak. A bajnoki elsôség pedig belépôt jelentett Marco Angulo csapatának az UEFA Futsal Cup küzdelmeire. Pünkösdhétfôn, a gyôri Magvassy Mihálysportcsarnokban vette kezdetét a Rába ETO és az MVFC Berettyóújfalu között a futsal magyar bajnoki címért folytatott párharc. A két csapatnak ez volt zsinórban a harmadik összecsapása. Mindkét csapat a harmadik bajnoki címére hajtott. A bajnoki döntô elsô felvonásán ezer nézô elôtt, remek csapatjáték mellett sok kiemelkedô egyéni teljesítménnyel szerezte meg elsô, 6 1-es gyôzelmét a Rába ETO. A gyôri alakulat végig dominált a mérkôzésen, védekezésben és támadásban is jobbnak bizonyult ellenfelénél. Marco Angulo csapatában 3 góljával a brazil Café volt a legeredményesebb, míg Lódi Tamás 2-vel gyarapította találatai számát. A bajnoki döntô második mérkôzésén aztán a gól nélküli elsô félidôt követôen, 4 0 arányban a Berettyóújfalu vendégeként is gyôzni tudott az ETO, így csupán egy gyôzelemre került a bajnoki címtôl. A gólokat Café (2), Gyurcsányi es Al-Ioani szerezték. A döntô harmadik összecsapásán, egy nagyszerû hangulatú mérkôzésen már az elsô percben megszerezte a vezetést a zöld-fehér csapat. Dróth gólja után Harnisch és Dobre is betalált, a második félidôben Café ismét duplázott és Al-Ioani is eredményes volt. A csapat így három kiütéses gyôzelemmel megérdemelten emelhette magasba a bajnoki trófeát, és egyúttal a nemzetközi porondon való megmérettetés lehetôségét is kivívta magának. A gyôriek, akik a magyar csapatok közül elsôként egészen az UEFA Futsal Cup elitköréig jutottak 2011-ben, a selejtezôtornák rendezési jogáért is harcba szálltak. Június végére kiderült, a Rába ETO a Futsal Cup fôkörének egyik házigazdájaként kapcsolódhat be a küzdelmekbe. Az augusztusi elôselejtezôket követôen szeptember 4 9. között rendezik a Main Round mérkôzéseit. A rábás színekben induló csapatnak az idén elôször nem kell elôselejtezôt játszania. A klub a tavalyi helyezéshez képest 8 helyet javítva az UEFA-ranglista 17. helyérôl várhatta a sorsolást. Július 4-én eldôlt, az ETO FC-nek a Main Round 6. csoportjában az Araz Naxçivan (AZE) mellett a CF Eindhoven (NED) csapatával és az elôselejtezô C csoportjának gyôztesével kell megküzdenie az elitkörbe jutásért. Az UEFA Futsal Cup fôkörébôl a csoportok elsô két helyezettje jut majd tovább. Az elitkör négy biztos résztvevôje az idei évben a portugál SL Benfica, az FC Barcelona és spanyol riválisa a Murcia FS, valamint a kazah Kairat Almaty csapata. A végsô küzdelmeket az októberi fordulót követôen április végén rendezik. Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Bajusz András, Rába Futómû Kft., gépi fémfûrészelô Csizmazia László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Földesi Endréné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, munkaügyi elôadó Gyökér József, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Hegyi György, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, lakatos Kakas László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, jármûvezetô Kovács Tamás, Rába Futómû Kft., szerszámkészítô Márkus Sándorné, Rába Jármû Kft., gyártmányszerkesztô Regenye Béla, Rába Futómû Kft., lakatos Sebestyén Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, minôségellenôr Zokob Tamás, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Berkes Imre, Rába Futómû Kft., szerszámgép-beállító Berkovics Gyula, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, TMK-termelésirányító Gulyás Józsefné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Halmosi László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Hárer László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Horváth György, Rába Futómû Kft., cellavezetô Kiss Zoltán, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Alper László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Bojnár Vilmos, Rába Futómû Kft., kovács I. Csizmadia Szilvia, Rába Futómû Kft., fúrós Jagadics László, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Lázár Andrea, Rába Futómû Kft., külkereskedelem-marketing Nagy Árpád, Rába Futómû Kft., forgácsoló Kiss József, Rába Futómû Kft., fémkikészítô Kiss Tiborné, Rába Futómû Kft., szerszámélezô Trittremmel József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Vida Csaba, Rába Futómû Kft., fúrós 25 éve a Rábánál Baranyi Zsolt, Rába Jármû Kft., minôsített hegesztô Bögös József, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Dobos Márta, Rába Futómû Kft., termelés-elôkészítô Farkas János, Rába Futómû Kft., teamvezetô Kiss Tamás, Rába Futómû Kft., teamvezetô Krausz Judit, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Tamási Zoltán, Rába Futómû Kft., termelésirányító Varga István, Rába Futómû Kft., köszörûs 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Baán Zoltán, Rába Futómû Kft., lakatos Bodoki Gabriella, Alkatrészgyártó Kft., Mór, munkaadagoló Csicsay Zoltánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Dandé Lajosné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Dobos Veronika, Rába Jármû Kft., költségmodulgazda Freud Árpád, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Kajtár Gyula, Rába Futómû Kft., kovács I. Kása Györgyné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Lendvai Imre, Rába Futómû Kft., cellavezetô I. Molnár Zoltán, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Székelyi Nándor, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Tóth Béláné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Varga Csaba, Alkatrészgyártó Kft., Mór, termékmenedzser 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Bôsze József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, gépi fémfûrészelô Dobson Péter Ágoston, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NCesztergályos Hegedûs Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Lajtos Lajos, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô-lángvágó Merkatz Zoltánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Nagy Katalin, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Ulrich Lászlóné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, minôségellenôr

15 15 oldal Sport 15 Tavaszi focitorna üzleti partnerekkel A közelmúltban négy csapat részvételével szervezett házibajnokságot a Rába Jármû Kft. Az egynapos rendezvényen a sportteljesítményen túl legalább ilyen fontos volt az üzleti kapcsolatok ápolása is. Major Balázs fôszervezô beszámolóját az elôzményekkel kezdte: Két évvel ezelôtt kaptunk meghívást a MAN bécsi vállalatának focitornájára, amelyet egy Bécshez közeli ausztriai település (Winden) sportcentrumában, füves nagypályán rendeztek meg négy csapat részvételével. Akkor elhatároztuk, hogy a meghívást viszonozzuk: erre került sor idén május 4-én. A mi házibajnokságunkra szintén négy csapatot hívtunk meg: a MAN (RMMV) bécsi üzemének csapatát, a MAN magyarországi vezérképviseletének (MKB) csapatát, valamint a Rába Jármû üzemi, illetve irodai csapatát. A különbség a körülmények tekintetében az volt, hogy Gyôrben, a Barátság parkban foglaltunk pályát: itt két külön mûfüves kispálya állt rendelkezésünkre. A tavaszi focitorna díszvendége Reinhard Faderl, a MAN magyarországi vezérképviseletének ügyvezetôje volt; a fôvédnökséget pedig Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója látta el. A rendezvényt hagyományteremtô szándékkal rendezte meg a Rába Jármû Kft. kollektívája, de mert sporteseményrôl beszélünk, a végeredményt is illik megemlíteni: elsô lett a MAN bécsi vállalata, második a Jármû irodistacsapata, harmadik a Jármû üzemi egysége, a negyedik pedig a MAN magyarországi csapata. A bécsieket Günther Kranzl vezette, aki civilben a speciális jármûvek gyártmánytervezéséért felel. A hagyományteremtéssel kapcsolatban Reinhardt Faderl ígéretet tett arra, hogy jövôre a magyarországi MAN hívja meg a csapatokat egy hasonló tornára. A sportrendezvény családias fogadással ért véget, ahol a résztvevôk természetesen üzleti témákat is szóba hoztak. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR látogatóját köszöntötte nemrég Technológiai Bemutatóközpontunk, mely tavaly májusban nyitotta meg kapuit. Egeresi Tamás a Budapesti Mûszaki Egyetemrôl érkezett vállalatunkhoz, gépészmérnök-hallgató. Édesapja révén, aki mérnöktanár, már sokat hallott a Rábáról. Nagyon tetszett a több mint százéves múlt bemutatása és az egész kiállítás. A jelenlegi fejlesztések különösen biztatóak, a gyár nemzetközi elismertsége is figyelemre méltó nyilatkozta lapunknak a fiatal mérnökjelölt. Németh Attila, a Technológiai Bemutatóközpont vezetôje elmondta, a kiállítás látogatóinak zöme környékbeli iskolákból általános, közép- és felsôfokú intézményekbôl érkezik, s hozzávetôlegesen minden hatodik iskolás külföldi. Nagy népszerûségnek Ezer vendég, ezer emlék Nyári leállások örvendenek a dolgozói nyílt napok is. Emellett vevôlátogatások állandó színtere a központ. Ma már új üzleti partnereink, potenciális ügyfeleink is itt kapnak átfogó képet a vállalat képességeirôl, elsô benyomásukat a Technológiai Centrum megtekintése során szerzik a Rábáról. Az elmúlt egy évben három földrész számtalan országából fogadtunk vendégeket és valamennyien elismerôen nyilatkoztak a látottakról, a múlt és a jelen eredményeirôl. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy gondolom, a kiállítás nyomot hagy az ide látogatókban ahogy a Rába mûködése is nyomot hagyott a helyi és az egyetemes ipartörténetben. Szeretnénk, ha a jövôben minél többen részesülnének hasonló élményekben, centrumunkban örömmel látunk minden érdeklôdôt tette hozzá Németh Attila. A bemutatóközpont elôzetes bejelentkezést követôen maximum 30 fôs csoportokban ingyenesen megtekinthetô. További információ: Németh Attila, , Augusztusban megkezdôdnek a nyári leállások a Rába Csoport tagvállalatainál. A Rába Futómû Kft. és a Holding központ egyhetes üzemszünetet tart augusztus 13. és 17. között. A Jármû Kft.-nél már augusztus 6-án megkezdôdik a leállás. Tekintettel az augusztus 20-i munkaszüneti napra, az elsô munkanap augusztus 21. (kedd). A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában augusztus 16. és 24. között lesznek szabadságolások, a leállást követôen augusztus 27-én, hétfôn indul újra a munka. Sárváron és az esztergomi online üzemben augusztus 13-tól két hétig szünetel a termelés, a munkát augusztus 27-én kezdik meg a kollégák. A szabadság idôtartamára mindenkinek jó pihenést és feltöltôdést kívánunk! Tisztelt pénztártagjaink! Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár május 15-én megtartotta szokásos küldöttközgyûlését. A küldöttközgyûlés elfogadta a pénztár évi beszámolóját és az ehhez kapcsolódó jelentéseket. Alapszabálymódosítás is történt: rögzítésre került, hogy a pénztár nem folyósít tagi kölcsönt. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjpénztári tagok közös vagyonából nem ad kölcsönt pénztártagjainak. (Továbbra is lehet azonban felvenni pénzintézettôl hitelt az egyéni számla terhére. Ennek feltétele a 10 éves tagság megléte.) A küldöttközgyûlésen részletes beszámoló hangzott el a évi befektetéseinkrôl, eredményeinkrôl. Az éves bruttó hozamráta alapján a pénztár az elsô he-lyet foglalja el a PSZÁF önkéntes nyugdíjpénztárak eredményeit rangsoroló listáján. Az év eleji nehézségek ellenére az átlagos bruttó hozamráta a pénztárban 7,87% volt 2011-ben. A fentiekkel kapcsolatban részletes felvilágosítás ügyfélfogadási idôben kérhetô, elôzetes be-jelentkezés alapján. Egyúttal tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy július 2 6. között zajlanak a küldöttválasztások, cikkünk megjelenésekor már új küldöttei lesznek a pénztárnak. Kérdés esetén a választások eredményeirôl az IT és EB tagjai, valamint a pénztár dolgozói adnak felvilágosítást. Tájékoztatjuk önöket, hogy a Rába-személyporta áthelyezése nem befolyásolja mûködésünket. A megszokott helyen és ügyfélfogadási idôben továbbra is a szokásos gyors és pontos kiszolgálással állunk rendelkezésükre. Ügyfélfogadás: hétfô: , szerda: , csütörtök: Telefon: , , Felhívjuk azon dolgozók fi-gyelmét, akik még nem tagjai pénztárunknak, hogy egyszerûen és nagyon kedvezô feltételek mellett csatlakozhatnak a Rába Nyugdíjpénztárhoz. A részletekrôl érdeklôdjenek munkáltatóiknál, illetve a pénztár dolgozóinál. Pénztárunkban a sok kicsi sokra megy elv különösen érvényesül. Végezetül minden kedves dolgozónak a nyári idôszakra kellemes idôtöltést kíván a RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés

ÉV VÉGI HAJRÁ. KÉT FONTOS PROJEKTÜNKNÉL 9. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 6. szám 2013. december www.raba.hu 2014: fókuszban a mûködési kiválóság és az üzletfejlesztés 2. oldal EGY ÉVVEL EZELÔTT A RÁBA 2012-ES ÉVÉT ÚGY ÉRTÉKELTEM,

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Új generációs Rába-termékek

Új generációs Rába-termékek 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám 2011. január www.raba.hu Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1.

Gazdaság. Jászkun VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA. www.jnszmkik.hu. Megjelenik negyedévente. Kamarai tagok számára. ingyenes. 1. A magazinja Jászkun Gazdaság Gazdaságfejlesztés Szakmai rendezvények Aktuális pályázatok Cégbemutatók Szakképzés VÁLLALKOZÓK Megjelenik negyedévente ÉS VÁLLALKOZÁSOK MAGAZINJA www.jnszmkik.hu Kamarai tagok

Részletesebben

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3

Iránytű. www.pwc.com/hu. A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek. Tartalom. 2. szám 2013. december. ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Iránytű A PwC Magyarország magazinja pénzügyi vezetőknek 2. szám 2013. december Tartalom ERM: a vállalat integrált szenzora 3 Jelentős előnyöket jelenthet az IFRS magyar bevezetése 5 Halasztott adó: módosítás,

Részletesebben

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS

PALYA. Diplomaátadók. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS JÚLIUS pótfelvételi TOVÁBBTANULÁS Diplomaátadók Tartalom FILM TDK Nem varrószakkör, nem könyvklub. Nem készítjük őket, de nem is csak nézzük.

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel

A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási. hatása. Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel Interjú a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola vezetőivel A Kolping család iskoláiban első az erkölcsi nevelés A szakmai kerettantervek pedagógiai és tanügyigazgatási hatása A magyar termelőiskolai

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket!

LAPUNK. Információs Lapja. Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! LAPUNK XVI. évfolyam 1. szám 2015. április Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja Kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, örömteli húsvéti ünnepeket! Kitüntetettjeink

Részletesebben

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B.

online Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal MAGYARORSZÁG rovattal! Munkatársainkra építünk Megújultak a B. rovattal! online MAGYARORSZÁG A B. Braun csoport belső lapja 1. szám 2012. április Top story Együtt másokért Önkéntes felelősségvállalás az Élelmiszerbankkal 16-17. oldal Hírek Munkatársainkra építünk

Részletesebben

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

Atomerőmû. Ha szeptember, akkor nyílt napok. Megalakult az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Atomerőmû XXXV. évfolyam, 8 9. szám Ha szeptember, akkor nyílt napok Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hagyományaihoz híven idén is szeptember első hétvégéjén tartotta nyílt napjait. A települések számára szeptember

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben

Atomerőmû. Díjak a Magyar Sajtó Napján. évindító sajtótájékoztatóját, MÁRCIUS 15. WANO partneri utóvizsgálat a Paksi Atomerőműben Atomerőmû XXXVI. XXXVII. évfolyam, 4. 3. szám Díjak a Magyar Sajtó Napján Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az elmúlt évek hagyományai alapján idén is közösen rendezett ünnepséget

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt.

Fenntarthatósági. jelentés 2010/2011. Tesco-Global Áruházak Zrt. Fenntarthatósági 2010/2011 jelentés Tesco-Global Áruházak Zrt. 4 Vezérigazgatói köszöntő 6 A Tesco Magyarországon 6 köszöntő Tartalomjegyzék 8 20 12 Vállalati felelősség a Tescónál Vállalati értékeink

Részletesebben

Kilenc sportág legjobb fiataljai méretnek meg július 2. és 5. között

Kilenc sportág legjobb fiataljai méretnek meg július 2. és 5. között 6. oldal Új kutatóközpontot alapít Győrben a Magyar Tudományos Akadémia. A szükséges feltételeket az MTA, az Audi, a Széchenyi-egyetem és Győr városa együtt biztosítja. 8. oldal Túl rövid az élet ahhoz,

Részletesebben

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap

Edző. Csúcsteljesítmény az Eb-n! Olimpia. Edzôképzés. Labdarúgás. Jubileum. Végsô tisztelgés. Módszertani és továbbképzô szaklap M Edzo 2012-1/1-60 2012/03/10 09:02 Page 1 Módszertani és továbbképzô szaklap /1 2012 Olimpia MOB átalakuló közgyûlés Mi, hol, mikor? Edzôképzés A Pécsi Kongresszuson Magyar Edző A Magyar Edzôk Társaságának

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl

Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl A NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNYI TÁRSASÁG HÍRLEVELE Beszámoló az elnökség 2007. április 12-i ülésérõl Az NJSZT 3 éves programja Az elnökség jóváhagyta a Társaság új három éves programját. A programszöveg

Részletesebben

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András

50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon. Winkler András 50 éves a faipari felsőoktatás Magyarországon Molnár Sándor Szécsi Zsigmond, Fekete Lajos, Krippel Móric és Török Béla, a fafeldolgozás oktatásának és kutatásának legnevesebb hazai úttörői a Selmecbányai

Részletesebben