Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új vizsgálóberendezések. a fejlesztések szolgálatában. 7 8. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 4. szám július Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában 7 8. oldal Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál 2. oldal AZ ÚJ IGAZGATÓSÁGI, FEL- ÜGYELÔBIZOTTSÁGI ÉS AUDIT- BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁ- LASZTÁSA, A TESTÜLETEK KO- RÁBBI TISZTSÉGVISELÔINEK VISSZAHÍVÁSA ÉS AZ ALAPSZA- BÁLY MÓDOSÍTÁSA SZEREPELT A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. RENDKÍVÜLI KÖZ- GYÛLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN. A gyakorlat teheti mesterré ôket 5 6. oldal A GYAKORLATI KÉPZÉS SORÁN A FIATAL HALLGATÓK MÉRNÖK- JELÖLTEK MEGISMERHETIK A GYÁRAT, A SZAKMÁT ÚGY, AHOGY AZ ISKOLAPADBAN NEM TANÍTJÁK MEG SZÁMUKRA. Látogatás a pozsonyi IDEB haditechnikai kiállításon oldal

2 2 oldal 2 Holding Új Igazgatósági és Felügyelô Bizottsági tagok a Rábánál AZ ÚJ IGAZGATÓ- SÁGI, FELÜGYELÔBI- ZOTTSÁGI ÉS AUDIT- BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA, A TESTÜLETEK KORÁB- BI TISZTSÉGVISELÔI- NEK VISSZAHÍVÁSA ÉS AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA SZERE- PELT A RÁBA JÁR- MÛIPARI HOLDING NYRT. RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN. A RENDKÍVÜLI KÖZ- GYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁS- ÁT A TÁRSASÁGBAN A SZAVAZATOK TÖBB- SÉGÉVEL RENDELKE- ZÔ RÉSZVÉNYES, A MAGYAR ÁLLAM KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ MNV ZRT. KEZDEMÉNYEZTE. A Rába Nyrt. rendkívüli közgyûlése a szavazásra jogosító részvények tulajdonosainak 78,52% százalékos részvétele mellett határozatképes volt. A közgyûlés az elôzetesen meghirdetett napirendi pontokat megtárgyalta, az elôterjesztett határozati javaslatokat elfogadta. A közgyûlés döntése alapján az új igazgatóság hat fôbôl áll. A részvényesek 5 éves mandátummal az igazgatóság tagjává választották dr. Hajdu Tibor Zoltánt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. társaságokért felelôs igazgatóját, dr. Borbíró Zoltánt, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Kabinetjének kabinetfônök-helyettesét, dr. Székács Pétert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyongazdálkodásért felelôs helyettes államtitkárát és Wáberer Györgyöt, az egyik legnagyobb európai közúti fuvarozóvállalkozásnak számító Waberer's International Zrt. alapítóját, elnökvezérigazgatóját és társtulajdonosát. Az igazgatóság tagja maradt a széles körû jármûipari tapasztalatokkal rendelkezô Alan Spencer, a Ford Motor Company korábbi munkatársa. Elnöke továbbra is Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója. A rendkívüli közgyûlést követôen új összetételû felügyelôbizottság kezdi meg mûködését, ez utóbbi tagjává választották szintén 5 éves idôtartamra dr. Polacsek Csabát, az MNV Zrt. fôigazgatóját, dr. Markovics Mirjánát, az MNV Zrt. jogtanácsosát és dr. Kerékgyártó Jánost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közösségi közlekedési szakterületet irányító Közlekedési Szolgáltatások Fôosztályának vezetôjét. Mindhárman egyúttal a Rába auditbizottságának is tagjai lettek. A felügyelôbizottság dr. Polacsek Csabát választotta elnökének.

3 Cyan Magenta Yellow Black 3 oldal Futómû Kft. Kivételes mérnöki és vezetôi teljesítmények találkozása Rába futómûvek tunéziai tesztje A Dakar széria állandó résztvevôje, a KM Racing Team nemrég Tunéziában tesztelte Rába MAXS off-road futómûvekkel szerelt versenykamionját. A Rába immár 9 éve látja el extrém dinamikus terhelést bíró futómûveivel a cseh csapatot. Képes beszámolónk is bizonyítja, a futómûvek nem ismernek legyôzhetetlen akadályt. Eredményes volt az újratanúsító KIR-audit 2012 áprilisában a Rába Futómû Kft. környezetirányítási rendszerét amelyet az ISO 14001:2004 szabvány szerint építettek ki tanúsította újra a DNV auditora, Drevenka Gábor. Az auditnak különös jelentôséget adott az, hogy a vállalat rövid távon egy integrált rendszer (minôségügyi-kir-mebir) kifejlesztését tervezi, és a rendszer elemeinek egységes tanúsításával a DNV céget bízta meg. Ebben a folyamatban az elsô elem volt a KIR, amely újabb 3 évre megkapta a tanúsítványt. Az auditálás tapasztalatai azt mutatták, hogy a rendszer felkészítése és a szabvány követelményeinek megfelelô mûködtetése sikeres, a résztvevôk együttmûködése hatékony. Az új auditáló csapat új szemléletet is hozott az ellenôrzési folyamatba. Ez volt az elsô audit, amikor a teljes rendszer mûködé- sén belül úgynevezett fókuszterület kijelölésére is sor került, amelynek a mintavételes ellenôrzés mellett mélyebb átvizsgálása is megtörtént. Ez ebben az évben a felületkezelô team mûködése volt. Az ötnapos audit során a teljes dokumentációs rendszert és annak gyakorlati megvalósítását is ellenôrizték az auditorok. Végül 15 kiemelkedô elem mellett 15 észrevételt és 3 fejlesztési lehetôséget rögzítettek. Nem megfelelôségi jelentés kiállítására nem volt szükség. A pozitívumok közül az auditor kiemelte az energiamenedzsment-rendszer hatékonyságát, amely tevékenységet a jövôben is kiemelten kell kezelni és mûködtetni. Emellett az auditor a pozitív elemek közé sorolta a vezetôség és a munkatársak elkötelezettségét, kommunikáció szempontjából a KIR-levelet és a Rába Magazint, a negyed- évi gyakorisággal megtartott EBK-szemléket, valamint az üzemekben kialakított hulladékgyûjtô szigeteket. Az észrevételek nagy része a veszélyes anyagok kezelésével függött össze (raktározás, tárolás, jelölés és a biztonsági adatlapok naprakészsége), illetve a dokumentálás fontosságát emelte ki. Fejlesztési lehetôségként került be a Futómû kft. területén dolgozó alvállalkozók idôszakos környezetvédelmi ellenôrzése. Összességében megállapítható, hogy a Rába Futómû Kft. környezetirányítási rendszere jól vizsgázott, de a tökéletesítés érdekében folyamatosan kell és érdemes fejleszteni. Az egyértelmû és világos célok meghatározása, új irányvonalak kialakítása napi feladataink közé tartozik. MÁRKUS GERGÔ KÖRNYEZETVÉDELMI MÉRNÖK 3

4 4 oldal 4 Holding Rába: stratégiai együttmûködés a gyakorlatorientált képzésért A mûszaki-szakmai életpályát hosszú távra megalapozó duális képzési rendszer speciális modelljének kiépítésérôl és mûködtetésérôl írt alá kétoldalú megállapodást június 27-én Gyôrött dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Egyetem rektora és Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója. Ez befektetés a jövôbe fogalmazott Pintér István. sít a képzésben részt vevô fiataloknak, továbbá segíti a pályakezdô szakemberek gyors beilleszkedését a munka világába. A Rába ösztöndíjszerzôdéseivel már a középiskolában lehetôség nyílik a tehetségek felismerésére és felkarolására. A felsôoktatásban tovább tanulók az egyetemi évek alatt is részesülhetnek a Rába támogatásából, majd szakmai pályájukat betanulási és beilleszkedési nehézségek nélkül kezdhetik meg a társaságnál. Az ôsszel induló duális képzés elônye, hogy a hallgatók tanulmányi idejük több mint felét a Rábánál töltik el, mialatt az egyetem e- tananyagok rendelkezésre bocsátásával biztosítja elméleti tudásuk további fejlesztését. Dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi-egyetem rektora azt ígérte, az intézmény az eddig megszerzett tapasztalatokkal és tudásanyaggal segíti az ösztöndíjprogramban részt vevô tehetségeket. A vállalati környezet ugyanakkor alkalmat teremt a kiemelt fiataloknak, hogy megismerjék a modern technológiákat a legnemesebb ha- A gyôri egyetemen tartott eseményen részt vett Kara Ákos, az Országgyûlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának alelnöke. A gyôri képviselô a gratuláción túl hangsúlyozta: ilyen típusú megállapodásra, amely most egy hazai egyetem, illetve egy magyar vállalat között jött létre, Magyarországon eddig nem volt példa. A 2012 szeptemberében induló program a szakmunkás-beiskolázástól a doktori fokozat megszerzéséig biztosítja, hogy a diákok kiemelkedô gyakorlati ismereteket szerezzenek, hozzájárulva a Rába mûszakiszakember-utánpótlásához és a hazai tehetségek itthon tartásához. A létrejött együttmûködés közelebb hozhatja egymáshoz az elméletet és a gyakorlatot a felsôfokú képzésben is, erôsítheti az ipar és egyetem közötti tudástranszfert; szélesebb látókört bizto- KARA ÁKOS, AZ ORSZÁGGYÛLÉS FOGLALKOZTATÁSI ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ALELNÖKE, DR. SZEKERES TAMÁS, A SZÉCHENYI-EGYETEM REKTORA ÉS PINTÉR ISTVÁN ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ.

5 5 oldal Holding, Futómû Kft. 5 gyományokkal ötvözô cégkultúrát is a Rábánál, amely mára a kiemelt szegmensekben best in class kategóriájú beszállítóként integrálódott a nemzetközi jármûiparba. Utalva a cikk elején leírtakra, elhangzott tehát: a pályaválasztás tudatossá tételének támogatásával és egy életpályamodell kialakításával a Rába a jövôbe fektet be, hiszen a jól képzett, kreatív munkaerô és az önálló fejlesztési képesség a stratégiai fontosságú jármûiparban jelentôs versenyelônyt hoz a globális piacokon. Pintér István elnök-vezérigazgató a cég bemutatásakor hozzátette azt is: Egyedi karrierpályát tudunk kínálni a leendô munkatársaknak. Emlékeztetett továbbá a másfél milliárd forintos beruházásként elindult Rába Fejlesztési Intézetre is, amellyel az alapokat letettük. Visszatérve a mostani programra: a részt vevô diákok (évente körülbelül százan) lehetôséget kapnak friss szemléletmódjuk és ötleteik kamatoztatására a gyakorlatban, segítve a vállalati hatékonyság javítását. A Rába már a program indulásakor együttmûködik két középiskolával: a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolával, illetve a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképzô Iskolával. Domonkos László, a Jedlik-iskola igazgatója rövid beszédét arra a tényre fûzte fel, hogy egy szakképzô iskolának az a legnagyobb fegyvertény, ha a diákjai el tudnak helyezkedni a tanult szakmában, illetve ha tovább tudnak tanulni. Ez utóbbinál maradva: jelenleg 466 olyan hallgatója van a Széchenyi-egyetemnek, aki a Jedlikben végzett. Rákóczi Tibor, a Lukács-iskola igazgatója pedig azt emelte ki, hogy mivel a Magyarországon bevezetendô, új duális képzésre való felkészülés gôzerôvel folyik, ezért a legjobb pillanatban jön egy ilyen kezdeményezés. A gyôri szakképzô iskolában egyébként 18 osztályt tudnak indítani mintegy 600 diákkal. Az intézményben így 1750-en tanulnak különbözô szakmákat. Hangsúlyozni kell végül, hogy a Rába lehetôséget nyújt további oktatási akár felsô-, akár középfokú intézmények csatlakozására az egységes szemléletû, szintjeiben egymásra épülô, gyakorlatorientált képzési szerkezet kialakítása és a magyar mûszaki szaktudás gyarapítása érdekében. PARTNERÜNK AZ EGYETEM Széchenyi István Egyetem: A XXI. századi Magyarország elsôként létrejött egyetemeként matematikai, természettudományi, mûszaki és informatikai, pedagógiai, gazdasági, társadalomtudományi, jogi és igazgatási, szociális, orvosés egészségtudományi, valamint mûvészeti területeken folytat tudományos munkát és kínál képzési programokat. Tevékenysége átfogja a képzés valamennyi szintjét, a szakmunkásképzéstôl az egyetemi alap- és mesterképzésen át a doktori képzésig és a továbbképzésig. A gyakorlat teheti mesterré ôket A Rába a Széchenyi-egyetemmel kötött megállapodással csak még hangsúlyosabbá tette azt a tényt, amelyre évek óta nagy hangsúlyt fektet: a gyakorlati képzés során a fiatal hallgatók mérnökjelöltek megismerhetik a gyárat, a szakmát úgy, ahogy az iskolapadban már nem taníthatják meg számukra. A most bemutatott három fiatal a gyakorlati idô után is a Rábánál maradhatott, állást kaptak. Mentoraik elégedetten nyilatkoztak róluk, s arról a hallgatói körrôl is, akik gyakorlatra hozzájuk kerülnek. Bikali Julianna, Takács Balázs és Lakos Szabina a Rába Futómû Kft. fiatal pályakezdôi. Kora tavasszal kerültek fôállású munkatársként a Rábához, ami közös bennünk, hogy valamennyien a gyôri Széchenyiegyetemen végeztek, s mindannyian a Rábánál töltötték gyakorlati idejüket. Julianna kötelezô szakmai gyakorlaton volt, Balázs és Szabina a Practing-programban vett részt. Ez utóbbi lényege, hogy a fiatalok a gyártási folyamatok több szegmensét is megismerhetik; s ahogy mondják, ez idô alatt valódi feladatokat kapnak. Gyakorlatuk során pedig és ez nem szokványos ösztöndíjjal támogatja ôket a Rába. Takács Balázs végzettségét tekintve mérnök-tanár, gépész, jelenleg forgácsolótechnológusként dolgozik a Rábánál. Az ô sorsa már gyermekkorában eldôlt, amikor a rábás családi napokon a kiállított katonai jármûvekkel megismerkedett. Édesapja, Takács László FOLYTATÁS A 6. OLDALON.

6 6 oldal 6 Holding MILKOVITS GÁBOR HEGESZTÔ TECHNOLÓGUS, LAKOS SZABINA HEGESZTÔ TECHNOLÓGUS. ugyanis 37. éve a Rábánál dolgozik, CNC esztergályos, Rába Mester. Balázs már jedlikes korában, tehát középiskolásként is itt volt gyakorlaton, így a helyzet nem lepte meg. Az azonban igen, hogy rögtön olyan feladatot kapott, amelynek kézzelfogható eredményét láthatta: Utólag persze nem tûnik már annyira bonyolultnak az a feladat, amelyet az elsô napon kaptam, de akkor nagyon megizzasztott. Mégis jó visszagondolni rá, arra az érzésre, amikor az ember látja, hogy amit papíron, illetve számítógépen csinált, annak van eredménye, azt a gyártásban használni fogják. A gyakorlat lényege éppen ez. Elmondása szerint már a Practing-program ideje alatt úgy érezte, jó kezekbe került, egykori mentorának, jelenlegi vezetôjének, Tripolszki Imrének nagy szerepet tulajdonít abban, hogy végül a Rábát választotta munkahelyéül. Lakos Szabina gépészmérnök, szakterülete a gépgyártás-technológia. Évfolyamán 250-en tanultak, ötödmagával volt lány, végül hárman diplomáztak. Különös választás volt az övé, de az már nem, hogy a gyakorlata helyszíne a Rába lett: Már gyermekként tudtam, hogy mérnök szeretnék lenni, a gépek érdekeltek, szerettem a vas, a TAKÁCS LÁSZLÓ CNC-ESZTERGÁLYOS, TAKÁCS BALÁZS NC TECHNOLÓGUS, TRIPOLSZKI IMRE FORGÁCSOLÓ TECHNOLÓGIAI TEAMVEZETÔ. mûhely illatát. Az egyetemen az utolsó félév szakmai gyakorlatánál a hegesztést akartam megjelölni, így megkerestem egy tanáromat, aki a Rábát ajánlotta. Más is azt mondta, jól teszem, ha ide jövök, mert itt valóban megismerhetem a gyakorlatot. Practingos voltam én is, s azt kell mondanom, hogy pontosan azt kaptam, amit reméltem. Hogy hegeszthettem-e? Igen! Szabina azt is hangsúlyozta, a szakmai gyakorlat arra is tökéletes volt, hogy olyan kapcsolatokat szerezzen, amelyek a késôbbiekben nagy segítséget jelentettek számára. Mindannyiunknak felvételiznie kellett az állásért, de sokat számított, hogy addigra én is ismertem a gyárat, az emberek egy részét, s azok is megismertek engem, akik a jövômrôl döntöttek. Nincs összehasonlítási alapom még, hisz ez az elsô munkahelyem ahogy a többieknek is, de sejtem azért, hogy teljesen más lett volna egy olyan helyen elkezdeni a munkát, ahol senkit sem ismerek. Itt ezzel a nehézséggel szerencsére nem kellett már szembesülnöm. BIKALI JULIANNA KONTROLLER, STESZLI ÁDÁM KONTROLLING IGAZGATÓ. Bikali Julianna szakmai gyakorlatát töltötte itt, ami a Practing-prog - ramhoz hasonlóan három hónap. Ô is azt mondja, amit a többiek: a gyakorlati ismereteken túl a diplomamunkához való témát is megtalálták itt, és a segítôket is, akikkel konzultálni tudtak. Ô gazdálkodás és menedzsment szakon végzett, kontrollerként dolgozik a vállalatnál, mentora Steszli Ádám kontrolling igazgató volt. Túl a szakmai ismereteken emberileg is sokat kaptam tôle. Olyan tanácsokat, amelyeket a mindennapokban is tudok használni, s amelyekrôl pontosan tudom, hogy csak sok év tapasztalata során szerezhetem meg mondta Julianna. Steszli Ádám nemcsak mentor-

7 7 oldal Futómû Kft. 7 ként vállalt szerepet a diákok gyakorlatorientált felkészítésében. Meghívott elôadóként az egyetemen folyó oktatási munkába is idôrôl idôre bekapcsolódott, emellett pénzügyes hallgatóknak kiírt szakmai versenyek állandó résztvevôje. A Rábánál leg alább fél tucat tanuló ismerhette már meg a szakma rejtelmeit keze alatt. Steszli Ádám azt vallja, a gyakorlati programokból mindkét fél csak profitálhat. A hallgatóknak, akik a tanulmányaik ideje alatt a munka világába is betekintést nyernek, életszagúvá válnak a tankönyvek betûi és gyakorlati célt nyer a tanulás. Nem utolsó szempont az sem, hogy a szakmai gyakorlatok révén a vállalat is jobban megismerheti a pályakezdôk tudását, képességeit, habitusát, míg egy állásinterjún ezekrôl csak felületes információkat szerezhet. Milkovits Gábor hegesztô technológus, Szabina mentora is igyekezett minden támogatást megadni a munkahelyi beilleszkedéshez, a szakmai alapismeretek elsajátításához. A Practinggyakornoki idôszakban Szabina konkrét feladaton dolgozhatott, ahol mentora, konzulense az adott hegesztési problémák azonosításában, a megoldási lehetôségek feltárásában, illetve az eredmények értékelésében segítette. A cél az volt, hogy a diplomamunka keretében Szabina ki tudja alakítani saját eredményes problémamegoldó stratégiáját, melyre aztán a Scania hosszvarrathegesztés-technológiájának kifejlesztése során bôven nyílt lehetôsége. Egy új környezetben, új szervezethez való csatlakozáskor mindenki tele van bizonytalansággal. Szabina esetében jól látszik, hogy most már munkatársként milyen nagy szerepet játszott önérvényesítô munkavégzésének gyors erôsödésében az itt töltött Practing-idôszak. Hogy mi lehet a sikeres beilleszkedés titka? Milkovits Gábor úgy véli, ahhoz, hogy valaki új munkatársként egy közösség szerves részévé válhasson, annak céljaival azonosulva megfelelô alázattal céltudatosnak, nyitottnak és alkalmazkodva törekvônek kell lennie. Tripolszki Imre forgácsoló technológiai vezetô szintén állandó mentor a Practing-programban. Mint mond - ja, évrôl évre egyre jobb anyag érkezik az egyetemekrôl, idén az országos tanulmányi verseny gyôztese is a Rábát jelölte meg. Többen jelentkeznek, mint ahány fiatalt a gyakorlati programba fel tudnak venni, de ez a gyár számára jót jelent, hisz a presztízsét is mutatja. Elvárás nyilván, hogy a szakmai alapképzettségük meglegyen, de ezzel nem szokott gond lenni azoknál a diákoknál, akik a gyôri egyetemrôl érkeznek. Tripolszki Imre azt hangsúlyozza, hogy kapcsolata nem változik meg a fiatalokkal azok után sem, hogy ôket felveszik, s diákból munkatársakká válnak. Azt gondolom, hogy a gyakorlati idô alatt megismerjük egymást ahhoz, hogy jól tudjunk együtt dolgozni a jövôben is. Új vizsgálóberendezések a fejlesztések szolgálatában Ú jabb állomásához érkezett a Rába Fejlesztési Intézet 2010-ben elindított átfogó kutatás-fejlesztési programja. A közelmúlt beruházásai új szintre emelték a vállalat kísérleti-vizsgálati képességét. Az új klímakamra már üzemel, a fogaskerékélettartam-vizsgáló berendezést pedig júliusban adják át. Lelkes Márk, az RFI vezetôje elmondta: a Gazdasági Operatív Program támogatásával megújított kísérleti üzemben júliusban adják át a cég második fogaskerékélettartam-vizsgáló berendezését, ami egyszersmind zaj- és rezgésmérésre is alkalmas lesz. A berendezés 400 kilowatt behajtó teljesítményre képes, s így a teljes futómûpalettát a legnagyobb traktorokéig be lehet vizsgálni vele. A beruházás jelentôs magyar hozzáadott érteket képvisel azért is, mert az Energotest nevû magyar cég készítette el tudtuk meg Lelkes Márktól. A minôségnövelô fejlesztéseknek köszönhetôen a tesztórák kihasználtsága az új fogaskerékélettartam-vizsgáló berendezéssel 100 százalékosra emelkedik. A kiegészítô berendezések egy részét még tervezik, de már mûködik a klímakamra is, amelynek köszönhetôen akár mínusz 40 fokon is vizsgálhatók a futómûvek. Ezzel a Rába jelentôsen növelte vizsgálati kapacitását, hiszen a statikus klímakamrában terheletlen állapotban hajtható a futómû, mérhetjük veszteségi teljesítményét, vizsgálhatjuk olajozási viszonyait ezen az igen alacsony hômérsékleten. (Folytatás a 8. oldalon.)

8 8 oldal 8 Futómû Kft. A vizsgálat iránti igény a vevôk részérôl fo - galmazódott meg, mivel a ma létezô legalacsonyabb vizsgálati hômérséklet általános standardet jelent. Nagy György fejlesztômérnök beszámolt az új Gleason-Pfauter P400 G típusú CNCköszörûrôl is, amely a prototípusfogazat-gyártást szolgálja ki a Rábánál. Egyik legfontosabb feladatunk a gyártmányok folyamatos fejlesztése, a vevô magas fokú kiszolgálása emelte ki Nagy György. A hatékony és gyors egyenes fogazatú fogaskerekek kifejlesztése ezt a célt szolgálja. Ezen cél eléréséhez Európa egyik legkorszerûbb technológiáját vásárolta meg a Rába. Így a prototípusgyártást még magasabb minôségi színvonalon és gyorsabban tudjuk megvalósítani. A prototípus elôállítása során már a CNC-köszörülés közben aktív méréssel biztosítjuk a fogaskerék fogazatának pontosságát tette hozzá. A jelentôs beruházás, mûszaki fejlesztés nyomán tehát magasabb precizitású, minôségû fogazatokat gyárthat a Rába, ezáltal a hajtómûvekben csökkentheti a zajt, a rezgést, s növelheti a fogaskerekek, illetve gyártmányainak élettartamát mondta el Nagy György. Lelkes Márk beszélt a Rába Fejlesztési Intézet folyamatban lévô programjairól is, ezek közül talán a legizgalmasabb a mechatronika és az intelligens megoldások alkalmazásának kutatása. Az új irány lényege, hogy a futómûvek esetében elektronikus, mechatronikus részegységeket használnak bizonyos feladatok megoldására, így intelligens rendszereket integrálnak a futómûvekbe. Lelkes Márk elmondása szerint a végsô cél a futómû mechanikai veszteségének és a jármû fogyasztásának csökkentése. A kutatás most elsôsorban az olajozási rendszerre fókuszál. Foglalkoznak a szakértôk diagnosztikai fe - ladatokkal is, olyanokkal, mint az olajcsereintervallumok becslése, meghatározása, amellyel szintén növelni lehet a jármû hatékonyságát. Mindezzel kapcsolatban elôzetes vizsgálatokat végeznek, míg a másik jelenlegi irány az alternatív hajtású rendszerek kidolgozása a koncepcióalkotás szakaszában tart. A Rába érdeklôdéssel fordul a hibrid hajtású rendszerek felé is és szeretne saját megoldást kidolgozni ezen a területen. Az intézet ennek érdekében együttmûködik egyetemekkel, kutatóintézetekkel, akárcsak a futómû-konstrukciók továbbfejlesztése terén, ahol a tribológia, a fogaskerék-számítások végeselemes analízissel támogatott rendszerének kialakítása, valamint az áramlástani vizsgálatok is komoly szerephez jutnak. Mindez ugyancsak a koncepciókialakítás fázisában tart mondta el Lelkes Márk.

9 9 oldal Alkatrész Kft., Mór, Sárvár Gyereknapi gyárlátogatás Móron Régi vágya teljesülhetett május 25-én sok dolgozó gyermekének azzal, hogy egy gyárlátogatás keretében körülnézhetett szülei munkahelyén. Mivel hosszú, több évtizedes kihagyás után elôször volt erre lehetôségük, így nemcsak a gyerekek, hanem a hozzátartozók is nagy számban, közel 160-an vettek részt a programon. A gyárlátogatás délután 4 órakor kezdôdött. A gyerekek és kísérôik érkezés után egy rövid biztonsági oktatást kaptak, majd kis csoportokban, hozzáértô vezetôk kíséretében ismerkedhettek meg az egyes üzemcsarnokokban használt gépekkel, technológiákkal. A délutános dolgozók gyermekei nagy örömmel fedezték fel szüleiket egyegy gép mellett. A technológiák közül a gyerekek fantáziáját és talán a felnôttekét is legjobban a hegesztôrobotok izgatták, mert a legtöbben robotokat eddig csak filmekben láttak. A dolgozók is készültek erre a különleges napra, hiszen volt olyan terület, ahol lufival, volt, ahol fekete szövetbôl szabott Batman-jellel kedveskedtek a gyerekeknek. Az esemény jó hangulatban és balesetmentesen zárult. Akik az idén lemaradtak, remélik, hogy most nem kell megint egy-két évtizedet várniuk. 9 Folyamatos képzések a versenyképes tudásért A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. telephelyein, Móron és Sárváron közel 45 éve folyik szakképzés. A vállalat versenyképességének alapvetô feltétele a magas szakmai színvonallal, a gazdaság igényeinek megfelelô képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkezô munka erô megléte. Munkavállalóink tudatos és állandó fejlesztése mind az egyén, mind a vállalat számára döntô fontosságú. A kezdetektôl mûködô szakképzés mellett a saját dolgozók képzésére, továbbképzésére is nagy hangsúlyt helyez a kft. vezetése. Sárvári telephelyünk oktatási bázisa továbbra is a Barabás György Mûszaki Szakközép- és Szakképzô Iskolával együttmûködve végzi a gépiforgácsoló- és szerkezetlakatos-tanulók gyakorlati szakképzését. A sárvári oktatóbázis a XXI. század követelményeinek megfelelô, korszerû, modern forgácsoló és hegesztô gépparkkal rendelkezik, itt a tanulók a mai technológiai követelményeknek megfelelô gépeken, berendezéseken sajátíthatják el a szakképesítésükhöz szükséges tudást, ismereteket. Célunk a folyamatos fejlesztés, így az eszközbeszerzési pályázatokat is figyelemmel kísérjük. Fontos, hogy a tanulók megism - erjék a cégek elvárásait és életszerû körülmények között tapasztalatokat szerezzenek, mivel a gazdasági élet azonnali gyakorlati jártassággal rendelkezô pályakezdô munkaerôt keres. Azonban egyre kevesebb az olyan képzôhely, ahol a pályakezdô fiatalok lehetôséget kapnak gyakorlati ismereteik bôvítésére. Oktatási bázisunk erre a problémára kínál megoldást, hiszen itt a képzési idô alatt a tanulók az elméleti ismeretek mellett a gyárban folyó tevékenységgel, korszerû mérôeszközökkel, gépi berendezésekkel és azok kezelésével is megismerkednek. Gyárunk szakember-utánpótlását elsôsorban a saját végzett tanulóinkból biztosítja. A tanévben harmincnál is több szakmunkástanulónk van. Közel kétharmaduk gépiforgácsoló-tanuló akiket a magas létszámra tekintettel 2 mûszakban oktatunk, a többiek szerkezetlakatosnak tanulnak. A fémipari képzés vonatkozásában biztató tendencia, hogy egyre több diák választja a forgácsolóképzést. Annál is inkább, mivel a rendszerváltást követôen a szakmára jelentkezô tanulók száma jelentôsen lecsökkent, így azt a régióban a kamara hiányszakmának minôsítette. SAJÁT DOLGOZÓINK KÉPZÉSE A gyár menedzsmentje a saját dolgozók képzésére, továbbképzésére is nagy hangsúlyt fektet, mivel egy szakirányú profilra épülô cégnél nem elhanyagolható, hogy mennyire képzett szakembergárdával rendelkezik. A válságra és a kedvezôtlen környezeti hatásokra csak az a gazdasági társaság tud gyorsan reagálni, a piaci követelményeknek megfelelni, amely folyamatosan fejlôdik és fejleszt. A piaci versenyképességhez a sárvári gyár a munkavállalói folyamatos oktatásával, képzésével (a lifelong learning filozófiát szem elôtt tartva) járul hozzá. A es gazdasági évben például 300 dolgozó vett részt valamilyen szintû képzésen, 5830 órában. Ez átlagosan közel 20 órát jelent munkavállalónként. Úgy gondoljuk, hogy az elôbbi statisztikai adatok és a tanmûhely fenntartása is mutatja, hogy a sárvári gyárunk szintén elkötelezett az oktatás minden területén. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki az idei év HR-fejlesztési tervét is, mely kiterjed a szakmai képességfejlesztésre és az ismeretanyag folyamatos bôvítésére. Ehhez biztosítjuk a megfelelô képzési formákat, a szükséges idôt és az anyagi hozzájárulást is. Figyelembe véve a kötelezô oktatási programokat, a sárvári képzési palettáról érdemes kiemelni az alábbiakat: emelôgép-kezelô, tûzvédelmi szakvizsga, munkahelyi elsôsegélynyújtó tanfolyam, mágneses anyagvizsgáló, minôsített hegesztô, integrált auditor, CNCforgácsoló, CAD, idegen nyelvi képzések, vezetôi tréningek, szakmai továbbképzések. A Barabás-iskola új partnerünk a felnôttképzésben. Az intézmény sikeresen megszerezte a felnôttoktatáshoz szükséges engedélyeket, tanúsításokat, a közelmúltban együttmûködési megállapodást is kötöttünk. Így helybeli céggel, kedvezôbb áron tudtuk az emelôgépkezelô tanfolyamot megtartani. Külön érdekesség, hogy a nálunk képzett hegesztô szakmunkások közül ketten is sikeres minôsített hegesztôszakvizsgát tettek oktatójuk támogatásával, aki a féléves megújító vizsgáját érvényesítette. Mindemellett támogatjuk dolgozóink fôiskolai, egyetemi szintû tanulmányait is. Móri gyárunkban a 2011-es gazdasági évben 449 dolgozó vett részt valamilyen szintû képzésen, 5768 órában. Ez átlagosan csaknem 13 órát jelent munkavállalónként. Egységes elvek alapján alakítottuk ki a képzési tervünket móri telephelyünkön is. A fôbb oktatási ele mek az ottani igények alapján: pneumatika, hidraulika, mérôeszköz-felügyelô, integrált auditor, emelôgép-kezelô, targoncavezetô, munkahelyi elsôsegélynyújtó, minôsített hegesztô (megújító), minôség-ellenôri ismeretek, beszállítói felügyelet minôségbiztosítási ismeretei, angolnyelv-tanfolyam, csak hogy a fontosabbakat említsem. Az oktatások hatékonyságelemzésénél látható, hogy a kötelezô képzések környezetirányítási, MEBIR minden esetben megtörténtek és az elvárt kapcsolatok ezeken a területeken pozitívan alakultak az érdekelt felekkel. A vevôi igényekhez alkalmazkodva szakmai és nyelvi képzésekkel azon ismeretek megszerzését is támogatjuk, melyek a TS-követelményeken túl az új vevôkapcsolatok elvárásainak való megfelelést hivatottak segíteni. A képzési terveinkben az elmúlt idôszakra kitûzött feladatokat sikeresen végrehajtottuk, ôsztôl pedig további képzéseket indítunk. NÉMETH CSABA

10 10 Futómû Kft. A tapasztalat sokszor megsúgja a megoldást T akács László 1984-ben lépte át a Rábagyár kapuját; könnyen kiszámítható hát, hogy 28 éves tapasztalattal a háta mögött nyújtotta be elsô Ötletláda-pályázatát, amellyel nyert is. Az FF tengelycsukló-gyártósoron a nem megfelelô tájolásból következôen sok selejt képzôdött. A célom az volt, hogy ezt csökkentsük a végmarás, csúcsfúrás elôtt. Gyakorlatilag egy mikrokapcsoló beiktatásával sikerült ezt a célt elérni, s amennyire tudom, a módszer bevetése óta tájolásból adódó selejtünk nem is volt. Ez pedig jó érzés mondta a díjazott. Takács László ugyanazt vallja, mint azok, akik e rovat hasábjain már megszólaltak: rutinból dolgozni nem lehet, kellenek új impulzusok, amelyek a motivációt fenntartják. Hatékony segítséget nyújthat a vevôszolgálati dokumentáció készítésében az Arbortext névre hallgató új illusztrációs szoftvercsomag, melyet nemrégiben teszteltek a Rába Futómû Kft. és a Rába Jármû Kft. konstrukciós szervezetének munkatársai. A teszt kedvezô tapasztalatokkal zárult, így mindkét üzletágnál megkezdôdhetett az új szoftver bevezetése. A vevôszolgálati dokumentációk vagy más néven szervizdokumentációk nélkülözhetetlen kellékek termék, gyártmány értékesítésekor. De a rutin ugyanakkor arra is jó, hogy az ilyen hibáknál egy avatott szem meglássa a megoldást. Takács László valóban régi motorosnak számít a szakmában, a gyáron belül több helyen is megfordult, de valószínûleg ez is kellett ahhoz, hogy többrétegû szaktudást szedhessen össze az évek során. Mint mondta, elsô Ötletláda-pályázatának sikerén felbuzdulva dolgozik már a másodikon, de ahogy az elsônél, itt is csak akkor fogja azt benyújtani, ha biztos a tervében és annak megvalósításában. Lányával otthon dolgozik a pályázat kidolgozásán, ha kész lesz(nek), akkor kollégánk ismét pályázik. Köszöni ugyanakkor azoknak, akik a most dí - jazott ötletének megvalósításában segítséget nyújtottak. Vevôszolgálati dokumentációk készítése korszerû módszerekkel ILLUSZTRÁCIÓ-KÉSZÍTÉS EGYSZERÛEN ÉS GYORSAN. ROBBANTOTT RÉSZLETÁBRA ALKATRÉSZ KATALÓGUSHOZ. Fontos információt tartalmaznak, ugyanis az adott termék rendeltetésszerû használatához, esetleg karbantartásához és alapszintû javításához, szerelési mûveleteihez szükségesek. Egy jól megszerkesztett, pontos, átlátható, idôben elkészült és nem utolsósorban látványos dokumentáció növeli a vevôi elégedettséget és a késôbbi újabb megrendelés esélyét. Az évek, évtizedek óta használt, elavulttá váló módszerekkel a dokumentációk készítése statikus és lassú, sok az ismétlôdés, hibalehetôség. A dokumentációk megjelenése nem egységes, a módosítások átvezetése is idôigényes. A tavalyi évben a Rábánál is alkalmazott Pro Engineer 3D-s terméktervezô rendszer forgalmazója, az S&T Consulting Kft. lehetôséget biztosított a termékhez szorosan kötôdô Arbortext szerviz dokumentációs csomag tesztelésére. Az illusztrációkészítô szoftverrel könnyedén és gyorsan lehet a szervizdokumentációs célra elegendô robbantott és szerelési ábrákat vagy éppen animációkat készíteni. A szoftvercsomag része továbbá egy webalapú szövegszerkesztô, melynek segítségével rugalmasan lehet alakítani a szövegkörnyezetet, csatolni a szükséges illusztrációkat. Az elôre definiált stíluslapok segítségével pedig egységes kimenet is készíthetô. A tesztelésben részt vevô kollégák részletesen felmérték az új szoftverek kedvezô lehetôségeit, a dinamikusan összeálló, modulszerûen felépülô rendszer elônyeit. Egyúttal meghatározták az esetleges bevezetés lépéseit és a rendszer kiépítésének fokozatait. A kedvezô tapasztalatoknak köszönhetôen a Rába Futómû Kft. és a Rába Jármû Kft. is az új szoftver bevezetése mellett döntött. A felhasználóknak a jövôben közös oktatást szerveznek. MÉSZÁROS ZOLTÁN

11 A Jármû Kft.-nél az elmúlt évtizedek során gyártott tehergépjármûveknél és autóbuszoknál az igényeknek és a jármûvön a rendelkezésre álló helynek megfelelôen különféle alakú és térfogatú üzemanyagtartályok lettek kialakítva. Az üzemanyagtartálynak a jármûtervezési szempontokon kívül még közlekedésbiztonsági elôírásoknak is meg kell felelni. A (IV. 12.) KÖHÉM-rendelet tartalmazza a gép - jármû tüzelôanyag-rendszerére, illetve az üzemanyagtartályra vonatkozó irányelveket, elôírásokat. A jármûre vonatkozó elôírt hatótávolság, illetve a berendezés minimális üzemeltetési feltételébôl adódóan kb. ~180 l térfogatú tartályra van szükség. Ezen kiinduló adatok alapján kialakított tartály az 1. ábrán látható. 1. ábra A kialakított tartály belsô terét egy hullámtörô lemezzel két részre választottuk. A hullámtörô lemez szerepe elsôsorban az, hogy meggátolja, illetve csökkentse a jármû menetviszonyaiból adódó különbözô irányú gyorsulások hatására az üzemanyag lötyögését, de nem elhanyagolható a hatása szilárdsági szempontból sem, mert merevíti a tartály falait. A véges elemes számítás alkalmazása ennek az üzemanyagtartálynak a tervezésénél elsôsorban azért vált szükségessé, mert a rendelkezésre álló kis férôhely és a szükséges minimális térfogat miatt a szokásos egyszerû téglatest alakú tartálytól eltérôen megfelelô szilárdságú alakos tartályt kellett tervezni a rendelkezésre álló tér legjobb kihasználásához, a lemezvastagság minimális értéken tartása mellett. A tartályhoz az EN szerinti X5CrNi minôségû, 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acéllemezt használtunk. A mechanikai tulajdonságai a következôk: Folyáshatár Rp02=230 MPa, szakítószilárdsága: Rm= MPa, nyúlása: A50 mm = 45%. A hatósági elôírásban több vizsgálati követelmény is vonatkozik a tartály szerkezeti szilárdságára. Ezek közül a mechanikai szilárdság- Jármû Kft., Kutatás-fejlesztés Mérnöki megoldások: végeselemes analízis alkalmazása teherautó-üzemanyagtartály tervezésénél vizsgálat, ami a tartály szilárdsági tulajdonságait minôsíti. Ez a vizsgálat elôírja, hogy az üzemi nyomás kétszerese, vagy legalább 0,3 bar túlnyomás öt órán keresztül fenntartva nem károsíthatja a tartályt oly mértékben, hogy annak következtében a tartályból az üzemanyag szivárogjon. Maradó alakváltozás megengedett. A véges elemes számításhoz a Pro-Mechanicát használtam. A tartály belsô felületét a mechanikai szilárdsági vizsgálat követelményében elôírt 0,3 bar felületi nyomással terheltem. A kapott számítási eredmények közül elsôsorban az alakváltozást és a von Mises szerinti feszültségeloszlást ellenôriztem. Az eredmények kiértékelése során egyértelmûen látszott, hogy a kapott feszültségek nagyobbak a folyáshatárnál. Ez önmagában nem lenne probléma, mivel az elôírás megengedi a vizsgálat következményeként a maradó alakváltozást, csak a törést nem. Viszont a VEM modellben csak lineáris anyagtulajdonságot lehet az alkatrészekhez hozzárendelni, így nem lehetett közvetlenül kiértékelni az eredményeket. A pontosabb értékelhetôséghez elasztoplasztikus anyagmodellt kellene használni. A jelenleg használt Pro ENGINEER WF 4.0 Mechanica verzió csak lineáris anyagtulajdonságot tud kezelni. A Pro E legújabb verziójában, a Creo1-ben már lehetôség van elasztoplasztikus anyagmodell definiálására. Az anyagtulajdonság definiálásához viszont szükség van az anyag diagramjára, amivel nem rendelkezünk. Ezért a számításhoz és kiértékeléshez más módszert kell használni. A termékpalettánkban van egy jelenleg is gyártott üzemanyagtartály, amit az S91 midibusz alvázába építünk be. Ennek a tartálynak van már hatósági jóváhagyása, ezért használhatjuk összehasonlítási alapnak. Az új üzemanyagtartály anyagminôsége is megegyezik a referenciatartályéval, ezért adódik az a kézenfekvô feltevés, ha a két tartály számításainak az eredményei hasonlóak, akkor várhatóan az új tartály is megfelel a vizsgálati követelményeknek. Az új tartály elsô verzióján lényegesen magasabb feszültségek keletkeztek, mint a referenciatartályon ugyanazzal a terheléssel, ezért fennáll annak a veszélye, hogy a vizsgálatnál repedés keletkezik. 2. ábra Ezért a tartályt módosítani kell. Kézenfekvônek tûnik, hogy a tartály nagyobbik részébe is szükséges berakni egy hullámtörôt, ami gátolja a nagy deformációt és várhatóan lecsökken a feszültség az oldallemezek megfogásánál. A fenéklemezen a merevítô benyomások helyett pedig belülrôl X alakban ráhegesztett kalapprofilt alkalmaznánk, aminek az alakjával a kívánt merevítés elérhetô. 3. ábra A módosított üzemanyagtartállyal elvégzett VEM számítás eredményei visszaigazolták, hogy a módosítások jelentôsen lecsökkentették a túlnyomás hatására kialakuló feszültségeket. 4. ábra A végleges tartályon alacsonyabb feszültségek alakultak ki, mint az elsô változaton, és a korábbi jóváhagyott referenciatartályon számolt feszültségeknél is. A 2. és 3. ábrák vizuális összehasonlítása alapján is látható a feszültségszintek és a deformációk eltérése a régi és az új tartályok képein is. A végeselemes számítások alapján elkészülhetett a gyártási dokumentáció a mintadarabok legyártásához. Idôközben a tartályon elvégezték a szükséges hatósági vizsgálatokat, melyek alapján a tartályt megfelelônek minôsítették. HERCZEG IMRE KONSTRUKTÔR RÁBA JÁRMÛ KFT. 11

12 Cyan Magenta Yellow Black 12 oldal Látogatás a pozsonyi IDEB haditechnikai kiállításon 12 Jármû Kft. pozsonyi IDEB haditechnikai kiállítást minden második évben rendezik meg, melyen ez évben látogatóként egy Rába-delegáció is részt vett abból a célból, hogy lássák, merre tartanak a fejlesztések a védelmi ipar területén. A A kiállítást a szlovák államelnök, a szlovák miniszterelnök és a szlovák védelmi minisztérium védnöksége alatt rendezték. Ennek megfelelôen északi szomszédunknál egy jól szervezett, jól kivitelezett kiállítást láthatott az oda látogató. Európa számos országa, de az öreg kontinensen kívüliek is képviseltették magukat ezen a pozsonyi rendezvényen. Legnagyobb számban szlovák cégek jelentek meg, ôket a cseh, lengyel, német, francia, angol kiállítók követték. A kiállításon a hagyományos védelmi berendezéseken és jármûveken kívül a kiállítók teret biztosítottak a katasztrófavédelmet szolgáló tûzoltó és a mentô jármûvek bemutatkozásának is. Szintén helyet adtak a régi idôk jármûveinek is, így megtudhattuk, hogy több évtizeddel ezelôtt milyen technikai felszerelésekkel szállították a személyzetet és a technikát egy-egy területre, ahol szükség volt rá. Voltak területek, ahol a személyi védelem különbözô eszközeit ismerhették meg az érdeklôdôk, úgymint golyóálló mellények, kevlársisakok stb.

13 Cyan Magenta Yellow Black 13 oldal Jármû Kft. 13 A darukkal szerelt jármûvek számos változatát mutatták be a kiállítók.találkozhatott a látogató olyan régebbi típusú orosz gyártmányú jármûvel, melyre a mai kor követelményeinek megfelelô védelmi berendezést szereltek, továbbá olyan fegyvert A legnagyobb érdeklôdést, úgy tûnt, mégis a motorizált különleges jármûvek keltették. A szakmából adódóan ez volt a rábás látogatók számára is a legérdekesebb. Ezen a területen különleges terepre szánt gumírozott lánccal hajtott, összkerékhajtású jármûvekkel is találkozott az érdeklôdô. Több különbözô feladatra tervezett, könnyû páncélozott terepjá- ró jármû volt látható, úgymint híradó, felderítô, mentô. Láthattunk 4x4-es kerékképlettôl egészen a 8x8-as kerékképletû, különbözô terhelésre alkalmas jármûveket. építettek a jármûre, amely a mai legmodernebb technikát képviseli a maga számítógép vezérelte plat-formjával. A legnagyobb jármûveket a külterületen állították ki.

14 14 oldal 14 Sport, HR Harmadszor is bajnok a Rába ETO! A Rába ETO biztosan nyerve az alapszakaszt, az elôdöntôben az Aramist búcsúztatva jutott a magyar bajnokság döntôjébe. A három gyôzelemig tartó bajnoki fináléban azzal a Berettyóújfaluval kellett megküzdenie, aki idén meglepetésre elhalászta elôle a Magyar Kupát. A gyôri alakulat végül parádés játékkal, az egész rájátszásban magabiztosan menetelve szerezte meg harmadik bajnoki címét. A zöld-fehérek a döntô három mérkôzésén összesen 16 gólt lôttek és mindössze egyetlen gólt kaptak. A bajnoki elsôség pedig belépôt jelentett Marco Angulo csapatának az UEFA Futsal Cup küzdelmeire. Pünkösdhétfôn, a gyôri Magvassy Mihálysportcsarnokban vette kezdetét a Rába ETO és az MVFC Berettyóújfalu között a futsal magyar bajnoki címért folytatott párharc. A két csapatnak ez volt zsinórban a harmadik összecsapása. Mindkét csapat a harmadik bajnoki címére hajtott. A bajnoki döntô elsô felvonásán ezer nézô elôtt, remek csapatjáték mellett sok kiemelkedô egyéni teljesítménnyel szerezte meg elsô, 6 1-es gyôzelmét a Rába ETO. A gyôri alakulat végig dominált a mérkôzésen, védekezésben és támadásban is jobbnak bizonyult ellenfelénél. Marco Angulo csapatában 3 góljával a brazil Café volt a legeredményesebb, míg Lódi Tamás 2-vel gyarapította találatai számát. A bajnoki döntô második mérkôzésén aztán a gól nélküli elsô félidôt követôen, 4 0 arányban a Berettyóújfalu vendégeként is gyôzni tudott az ETO, így csupán egy gyôzelemre került a bajnoki címtôl. A gólokat Café (2), Gyurcsányi es Al-Ioani szerezték. A döntô harmadik összecsapásán, egy nagyszerû hangulatú mérkôzésen már az elsô percben megszerezte a vezetést a zöld-fehér csapat. Dróth gólja után Harnisch és Dobre is betalált, a második félidôben Café ismét duplázott és Al-Ioani is eredményes volt. A csapat így három kiütéses gyôzelemmel megérdemelten emelhette magasba a bajnoki trófeát, és egyúttal a nemzetközi porondon való megmérettetés lehetôségét is kivívta magának. A gyôriek, akik a magyar csapatok közül elsôként egészen az UEFA Futsal Cup elitköréig jutottak 2011-ben, a selejtezôtornák rendezési jogáért is harcba szálltak. Június végére kiderült, a Rába ETO a Futsal Cup fôkörének egyik házigazdájaként kapcsolódhat be a küzdelmekbe. Az augusztusi elôselejtezôket követôen szeptember 4 9. között rendezik a Main Round mérkôzéseit. A rábás színekben induló csapatnak az idén elôször nem kell elôselejtezôt játszania. A klub a tavalyi helyezéshez képest 8 helyet javítva az UEFA-ranglista 17. helyérôl várhatta a sorsolást. Július 4-én eldôlt, az ETO FC-nek a Main Round 6. csoportjában az Araz Naxçivan (AZE) mellett a CF Eindhoven (NED) csapatával és az elôselejtezô C csoportjának gyôztesével kell megküzdenie az elitkörbe jutásért. Az UEFA Futsal Cup fôkörébôl a csoportok elsô két helyezettje jut majd tovább. Az elitkör négy biztos résztvevôje az idei évben a portugál SL Benfica, az FC Barcelona és spanyol riválisa a Murcia FS, valamint a kazah Kairat Almaty csapata. A végsô küzdelmeket az októberi fordulót követôen április végén rendezik. Jubiláló dolgozóink 40 ÉVE A RÁBÁNÁL Bajusz András, Rába Futómû Kft., gépi fémfûrészelô Csizmazia László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Földesi Endréné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, munkaügyi elôadó Gyökér József, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Hegyi György, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, lakatos Kakas László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, jármûvezetô Kovács Tamás, Rába Futómû Kft., szerszámkészítô Márkus Sándorné, Rába Jármû Kft., gyártmányszerkesztô Regenye Béla, Rába Futómû Kft., lakatos Sebestyén Tibor, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, minôségellenôr Zokob Tamás, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Berkes Imre, Rába Futómû Kft., szerszámgép-beállító Berkovics Gyula, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, TMK-termelésirányító Gulyás Józsefné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Halmosi László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Hárer László, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Horváth György, Rába Futómû Kft., cellavezetô Kiss Zoltán, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Alper László, Rába Futómû Kft., forgácsoló Bojnár Vilmos, Rába Futómû Kft., kovács I. Csizmadia Szilvia, Rába Futómû Kft., fúrós Jagadics László, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Lázár Andrea, Rába Futómû Kft., külkereskedelem-marketing Nagy Árpád, Rába Futómû Kft., forgácsoló Kiss József, Rába Futómû Kft., fémkikészítô Kiss Tiborné, Rába Futómû Kft., szerszámélezô Trittremmel József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, marós Vida Csaba, Rába Futómû Kft., fúrós 25 éve a Rábánál Baranyi Zsolt, Rába Jármû Kft., minôsített hegesztô Bögös József, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Dobos Márta, Rába Futómû Kft., termelés-elôkészítô Farkas János, Rába Futómû Kft., teamvezetô Kiss Tamás, Rába Futómû Kft., teamvezetô Krausz Judit, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Tamási Zoltán, Rába Futómû Kft., termelésirányító Varga István, Rába Futómû Kft., köszörûs 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Baán Zoltán, Rába Futómû Kft., lakatos Bodoki Gabriella, Alkatrészgyártó Kft., Mór, munkaadagoló Csicsay Zoltánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Dandé Lajosné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Dobos Veronika, Rába Jármû Kft., költségmodulgazda Freud Árpád, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Kajtár Gyula, Rába Futómû Kft., kovács I. Kása Györgyné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Lendvai Imre, Rába Futómû Kft., cellavezetô I. Molnár Zoltán, Rába Futómû Kft., fémfelület-alakító Székelyi Nándor, Rába Futómû Kft., NC-forgácsoló Tóth Béláné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Varga Csaba, Alkatrészgyártó Kft., Mór, termékmenedzser 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Bôsze József, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, gépi fémfûrészelô Dobson Péter Ágoston, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, NCesztergályos Hegedûs Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, lakatos Lajtos Lajos, Alkatrészgyártó Kft., Mór, hegesztô-lángvágó Merkatz Zoltánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, szabó-varró Nagy Katalin, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségellenôr Ulrich Lászlóné, Alkatrészgyártó Kft., Sárvár, minôségellenôr

15 15 oldal Sport 15 Tavaszi focitorna üzleti partnerekkel A közelmúltban négy csapat részvételével szervezett házibajnokságot a Rába Jármû Kft. Az egynapos rendezvényen a sportteljesítményen túl legalább ilyen fontos volt az üzleti kapcsolatok ápolása is. Major Balázs fôszervezô beszámolóját az elôzményekkel kezdte: Két évvel ezelôtt kaptunk meghívást a MAN bécsi vállalatának focitornájára, amelyet egy Bécshez közeli ausztriai település (Winden) sportcentrumában, füves nagypályán rendeztek meg négy csapat részvételével. Akkor elhatároztuk, hogy a meghívást viszonozzuk: erre került sor idén május 4-én. A mi házibajnokságunkra szintén négy csapatot hívtunk meg: a MAN (RMMV) bécsi üzemének csapatát, a MAN magyarországi vezérképviseletének (MKB) csapatát, valamint a Rába Jármû üzemi, illetve irodai csapatát. A különbség a körülmények tekintetében az volt, hogy Gyôrben, a Barátság parkban foglaltunk pályát: itt két külön mûfüves kispálya állt rendelkezésünkre. A tavaszi focitorna díszvendége Reinhard Faderl, a MAN magyarországi vezérképviseletének ügyvezetôje volt; a fôvédnökséget pedig Torma János, a Rába Jármû Kft. ügyvezetô igazgatója látta el. A rendezvényt hagyományteremtô szándékkal rendezte meg a Rába Jármû Kft. kollektívája, de mert sporteseményrôl beszélünk, a végeredményt is illik megemlíteni: elsô lett a MAN bécsi vállalata, második a Jármû irodistacsapata, harmadik a Jármû üzemi egysége, a negyedik pedig a MAN magyarországi csapata. A bécsieket Günther Kranzl vezette, aki civilben a speciális jármûvek gyártmánytervezéséért felel. A hagyományteremtéssel kapcsolatban Reinhardt Faderl ígéretet tett arra, hogy jövôre a magyarországi MAN hívja meg a csapatokat egy hasonló tornára. A sportrendezvény családias fogadással ért véget, ahol a résztvevôk természetesen üzleti témákat is szóba hoztak. RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: SUDÁR ÉVA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMÁS: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., GYÔR A RÁBA NYRT. KOMMU- NIKÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR látogatóját köszöntötte nemrég Technológiai Bemutatóközpontunk, mely tavaly májusban nyitotta meg kapuit. Egeresi Tamás a Budapesti Mûszaki Egyetemrôl érkezett vállalatunkhoz, gépészmérnök-hallgató. Édesapja révén, aki mérnöktanár, már sokat hallott a Rábáról. Nagyon tetszett a több mint százéves múlt bemutatása és az egész kiállítás. A jelenlegi fejlesztések különösen biztatóak, a gyár nemzetközi elismertsége is figyelemre méltó nyilatkozta lapunknak a fiatal mérnökjelölt. Németh Attila, a Technológiai Bemutatóközpont vezetôje elmondta, a kiállítás látogatóinak zöme környékbeli iskolákból általános, közép- és felsôfokú intézményekbôl érkezik, s hozzávetôlegesen minden hatodik iskolás külföldi. Nagy népszerûségnek Ezer vendég, ezer emlék Nyári leállások örvendenek a dolgozói nyílt napok is. Emellett vevôlátogatások állandó színtere a központ. Ma már új üzleti partnereink, potenciális ügyfeleink is itt kapnak átfogó képet a vállalat képességeirôl, elsô benyomásukat a Technológiai Centrum megtekintése során szerzik a Rábáról. Az elmúlt egy évben három földrész számtalan országából fogadtunk vendégeket és valamennyien elismerôen nyilatkoztak a látottakról, a múlt és a jelen eredményeirôl. Az eddigi tapasztalatok alapján úgy gondolom, a kiállítás nyomot hagy az ide látogatókban ahogy a Rába mûködése is nyomot hagyott a helyi és az egyetemes ipartörténetben. Szeretnénk, ha a jövôben minél többen részesülnének hasonló élményekben, centrumunkban örömmel látunk minden érdeklôdôt tette hozzá Németh Attila. A bemutatóközpont elôzetes bejelentkezést követôen maximum 30 fôs csoportokban ingyenesen megtekinthetô. További információ: Németh Attila, , Augusztusban megkezdôdnek a nyári leállások a Rába Csoport tagvállalatainál. A Rába Futómû Kft. és a Holding központ egyhetes üzemszünetet tart augusztus 13. és 17. között. A Jármû Kft.-nél már augusztus 6-án megkezdôdik a leállás. Tekintettel az augusztus 20-i munkaszüneti napra, az elsô munkanap augusztus 21. (kedd). A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában augusztus 16. és 24. között lesznek szabadságolások, a leállást követôen augusztus 27-én, hétfôn indul újra a munka. Sárváron és az esztergomi online üzemben augusztus 13-tól két hétig szünetel a termelés, a munkát augusztus 27-én kezdik meg a kollégák. A szabadság idôtartamára mindenkinek jó pihenést és feltöltôdést kívánunk! Tisztelt pénztártagjaink! Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy a Rába Nyugdíjpénztár május 15-én megtartotta szokásos küldöttközgyûlését. A küldöttközgyûlés elfogadta a pénztár évi beszámolóját és az ehhez kapcsolódó jelentéseket. Alapszabálymódosítás is történt: rögzítésre került, hogy a pénztár nem folyósít tagi kölcsönt. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjpénztári tagok közös vagyonából nem ad kölcsönt pénztártagjainak. (Továbbra is lehet azonban felvenni pénzintézettôl hitelt az egyéni számla terhére. Ennek feltétele a 10 éves tagság megléte.) A küldöttközgyûlésen részletes beszámoló hangzott el a évi befektetéseinkrôl, eredményeinkrôl. Az éves bruttó hozamráta alapján a pénztár az elsô he-lyet foglalja el a PSZÁF önkéntes nyugdíjpénztárak eredményeit rangsoroló listáján. Az év eleji nehézségek ellenére az átlagos bruttó hozamráta a pénztárban 7,87% volt 2011-ben. A fentiekkel kapcsolatban részletes felvilágosítás ügyfélfogadási idôben kérhetô, elôzetes be-jelentkezés alapján. Egyúttal tájékoztatjuk pénztártagjainkat, hogy július 2 6. között zajlanak a küldöttválasztások, cikkünk megjelenésekor már új küldöttei lesznek a pénztárnak. Kérdés esetén a választások eredményeirôl az IT és EB tagjai, valamint a pénztár dolgozói adnak felvilágosítást. Tájékoztatjuk önöket, hogy a Rába-személyporta áthelyezése nem befolyásolja mûködésünket. A megszokott helyen és ügyfélfogadási idôben továbbra is a szokásos gyors és pontos kiszolgálással állunk rendelkezésükre. Ügyfélfogadás: hétfô: , szerda: , csütörtök: Telefon: , , Felhívjuk azon dolgozók fi-gyelmét, akik még nem tagjai pénztárunknak, hogy egyszerûen és nagyon kedvezô feltételek mellett csatlakozhatnak a Rába Nyugdíjpénztárhoz. A részletekrôl érdeklôdjenek munkáltatóiknál, illetve a pénztár dolgozóinál. Pénztárunkban a sok kicsi sokra megy elv különösen érvényesül. Végezetül minden kedves dolgozónak a nyári idôszakra kellemes idôtöltést kíván a RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22.

Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása. 2015. április 22. Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter bemutatása 2015. április 22. Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök

Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Professio Klaszter bemutatása 2012.05.09. Miklósy Lajos elnök Mi hozott össze bennünket? azonos tevékenység mindnyájan forgácsolással foglalkoztunk azonos probléma a szakemberek elfogytak - utánpótlás

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért

WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER. Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért WWW.ROMASTER.HU HBLF ROMASTER Esélyprogram a Jövô Roma Vezetôiért HBLF ROMASTER Program a Jövô Roma Vezetôiért A ROMASTER tehetséggondozó Programot 2007 februárjában közösen hívta életre a Magyar Üzleti

Részletesebben

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek

Programfüzet. A program megvalósítását támogató szakmai partnerek Lányok a műszak ii pá llyán Programfüzet Kedves Diáklány! Ha még nincs határozott elképzelésed továbbtanulási szándékodról és későbbi foglalkozásodról, ha nem tudod, milyen munkalehetőségek várnak Rád,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) 2013. január

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

térítésmentes foglalkoztatási lehetőség munkaadók számára Érdemes az Ön cégének is kihasználni a TÁMOP 1.4.1. program által kínált lehetőséget, melyben 3,5 hónap időtartamra, 2009 márciusától, ingyenesen

Részletesebben

Szakképzés az Audi Hungaria Motor Kft-nél. Németh Kinga, Vezető Személyzet- és Szervezetfejlesztés 2010. június 16.

Szakképzés az Audi Hungaria Motor Kft-nél. Németh Kinga, Vezető Személyzet- és Szervezetfejlesztés 2010. június 16. Szakképzés az Audi Hungaria Motor Kft-nél Németh Kinga, Vezető Személyzet- és Szervezetfejlesztés 2010. június 16. A duális képzés előnyei Korai lehetőség a vállalat számára legmegfelelőbb munkaerő kiválasztására

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Üdvözöljük! Ing. Franz Jöbstl & Andreas Liska

Üdvözöljük! Ing. Franz Jöbstl & Andreas Liska Mechanikai CNC preciziós és hegesztett alkatrészek gyártójaként több, mint 17 éve vagyunk megbízható szállítója igényes mechanikai alkatrészeknek, emellett elektromos kapcsolószekrények előállításával

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A BPW-HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A BPW-HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA A BPW-HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN A fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása Közép-Kelet Európában Projekt szeminárium Novák Tibor HR Vezető Weöres Sándor Színház Szombathely,

Részletesebben

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006.

PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. PANNON-FLAX Győri Lenszövő NyRt. Felelős Vállalatirányítás 2006. 2007. március 23. 1 TARTALOM 1. A menedzsment munkájának értékelése és javadalmazása 2. A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés

A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés A Magyar Regionális Tudományi Társaság XII. Vándorgyűlése 2014. november 27-28., Veszprém 8. szekció: Helyi gazdaságfejlesztés, munkaerőpiac, képzés Molnár Nikolett PhD-hallgató molnikolett@gmail.com Szakirodalmi

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről

Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Összefoglaló jelentés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nyílt nap 2013 felmérésről Egy oktatási intézmény életében különös jelentőséggel bírnak az egyetemi nyílt napok, hiszen ez kiváló lehetőség arra, hogy

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára

Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Kecskemét & Mercedes-Benz: Sikertörténet, nem csak a Mercedes-Benz számára Manfred Schulz 2014. május 27. Kezdetben pusztán egy vízió volt 2 A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának bemutatása és mára, íme

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat

KANYON RAFT TEAM Együttműködési ajánlat TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! A lelkes és sikeres csapata azért kereste meg Önöket, hogy a jövőben együttműködve, egymást segítve érjük el újabb és várhatóan nagyobb sikereinket. Biztosak vagyunk benne,

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

AZ ÉMI-TÜV SÜD AKADÉMIA KÉPZÉSI KÍNÁLATA 2015. I. FÉLÉV

AZ ÉMI-TÜV SÜD AKADÉMIA KÉPZÉSI KÍNÁLATA 2015. I. FÉLÉV AZ ÉMI-TÜV SÜD AKADÉMIA KÉPZÉSI KÍNÁLATA 2015. I. FÉLÉV TARTALOMJEGYZÉK Az ÉMI-TÜV SÜD Akadémia bemutatása... 3 Kiemelt képzések... 4 Szakmai képzések hegesztett szerkezet gyártóknak 5 Minőségirányítás...

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

CÉLCSOPORT TOBORZÁSA A NEM MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN

CÉLCSOPORT TOBORZÁSA A NEM MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN CÉLCSOPORT TOBORZÁSA A NEM MUNKAVÁLLALÓK KÖRÉBEN Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a megye húzóágazataiban TÁMOP-2.2.7

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26429 A nemzetgazdasági miniszter 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelete a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás

Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése. felhasználói leírás Az Országos szakértői névjegyzék elektronikus felületének kezelése felhasználói leírás Tartalom 1. Belépés a felületre... 2 2. Adatok módosítása... 2 2.1. Helyes személyi adatok, végzettség és elvégzett

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK

VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK VESZÉLYES ÁRU ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Speciális témájú, ám rendkívül fontos képzést kínálunk Önnek. Veszélyes áru ismeretek képzésünk Önnek szól, ha érintett a veszélyes anyagok kezelésében, tárolásában,

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2009.

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett

Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink által szervezett M E G H Í V Ó Tisztelt Vállalkozó Társunk! Tisztelt Szakképzés Gyakorlati Oktatásában végzők! Az Országos Fémipari Ipartestület és a Dorogi Ipartestület nevében tisztelettel meghívom Önt az ipartestületeink

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. 2009. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft 2009. évi működéséről 1. Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft. bemutatása I. A Társaság azonosító adatai Bejegyzés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608)

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) Tanfolyam kezdés (befejezés) várható időpontja: 2013. november 30. 09:00-2014. június 2014. május - 2015. január Tanfolyami díj: A képzőnél

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.06.30

TR Investment Nyrt. TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.06.30 TR Investment Nyrt TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS 2014.01.01-2014.06.30 Tartalomjegyzék 1, Felelősség vállalási nyilatkozat 2, Vezetőségi jelentés 3, Közzétételek 4,

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Kreditjog Corporation Nyrt

Kreditjog Corporation Nyrt Kreditjog Corporation Nyrt A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz 1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének

Részletesebben

Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez

Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez Elméleti és gyakorlati tudásanyag a teljes felkészültséghez A mérnök oktatásban és a gépjármű-technológiai képzésben egyre nagyobb szerepet kapnak a műszaki fejlesztések. Manapság a járművekben található

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre

Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Válasz a Felügyelő Bizottság felé írt kérelemre Pásztory Gábor által a Felügyelő Bizottság részére küldött kérelmet 2011.június 2-án megkaptuk. A kérelem pontjaiban foglaltakat Felügyelő Bizottság hatáskörébe

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu

A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető: www.mmt.org.hu TÁJÉKOZTATÓ a klinikai biokémikus, klinikai mikrobiológus, valamint molekuláris biológiai diagnosztikus egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés megszerzéséről. A Tájékoztató az MMT honlapján megtekinthető:

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szakirányú továbbképzések - a nem szakrendszerű oktatás módszertana (Esti) () - a pedagógia gyakorlat kutatása, fejlesztése (Esti) () - család-iskola

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen

A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen Csapó Krisztián egyetemi tanársegéd Győr, 2010. március 27. pontok. Műhelymunka, Széchenyi István Egyetem A vállalkozásoktatás

Részletesebben

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába!

Facultas Humán Gimnázium. Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! Facultas Humán Gimnázium Egyenes út az egyetemre, vagy az érettségi utáni szakképzés irányába! 2014/2015 2 FACULTAS Elérhetőségek: Facultas Humán Gimnázium OM azonosító: 200304 1078 Budapest, Hernád utca

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2007. MÁRCIUS 30-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: Corinthia Aquincum Hotel (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 94.) Közgyűlés

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság. Vindis Ferenc Wiedemann Viktor Budapest, 2012. november

Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság. Vindis Ferenc Wiedemann Viktor Budapest, 2012. november Budapesti Kézilabda Szövetség Játékvezetői Albizottság Bonifert Ferenc Keglovits László Demény Gyula Lengyel Gábor Vindis Ferenc Wiedemann Viktor Budapest, 2012. november TARTALOM Tényhelyzet 2012. Jövőkép,

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai

A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai A Széchenyi Egyetem gépészmérnöki szakán az Automobil Produktion szakirányon folyó duális képzés pilot projektjének tapasztalatai DUÁLIS KÉPZÉS A MŰSZAKI FELSŐOKTATÁSBAN szakmai fórum Dr. Jósvai János

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben