10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)"

Átírás

1 A rendelet kihirdetésének napja: április 18. Nagymányok, április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben a módosításokkal) Nagymányok Város 2 Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv /1/ bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendelet alkotja: I. rész A rendelet célja 1.. E rendelet célja, hogy Nagymányok Város 3 közigazgatási területén a Gyvt-ben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendeletben, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban megállapítja azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. (1) A rendelet hatálya kiterjed A rendelet hatálya Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 2 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 3 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

2 a) Nagymányok Város 4 területén állandó lakóhellyel rendelkező gyerekre, fiatal felnőttre és szüleire, továbbá b) (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Nagymányok Város 5 területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak Nagymányok Város 6 területén jogszerűen tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Nagymányok Város 7 területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. (4) A Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodó magyar állampolgárságú gyermek és fiatal felnőtt, valamint szülei gyámügyében e rendeletet akkor kell alkalmazni, ha nemzetközi szerződés vagy más jogszabály szerint a személyes joguk az irányadó. (5) A rendelet hatálya nem terjed ki az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás keretében biztosított napközbeni ellátásra, ha a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások, illetőleg a 115.,.-a alapján térítési díj fizetési kötelezettség mellett igénybe vehető szolgáltatások körébe tartozik. A gyermekek védelmének rendszere 3.. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyezettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 4 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 5 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 6 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 7 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

3 (2) A képviselőtestület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a képviselőtestület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a./ Pénzbeni és természetbeni ellátás: - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b./ Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása - gyermekek átmeneti gondozása (4) A Gyvt.20/C. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat jegyzője által folyósított óvodáztatási támogatás -a Gyvt.-ben foglalt jogosultsági feltételek fennállása esetén- az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás formájában is nyújtható a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. 8 Eljárási rendelkezések 9 II. rész Pénzbeli és természetbeli ellátások 10 III. rész Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok 8.. (1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. (2) A személyes gondoskodás körében tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az ellátást nyújtó intézménynél lehet benyújtani. (3) A személyes gondoskodást körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője dönt: az ellátások igénybevételéről (kivéve, ha a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatása hatósági rendelkezésen alapul) a szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díjról.(kivéve normatív kedvezmény) 8 Beillesztette a 27/2008.(XII.12.) sz. rendelet 9 Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet 10 Hatályon kívül helyezte a 23/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet

4 (4) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. (5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét a Gyvt 33. -ában foglaltakról tájékoztatni kell. (6) Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője köteles: - a (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni. - - az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni. - a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. A gyermekjóléti alapellátások 9.. (1) A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség kialakulásának illetve a gyermek családjából való kiemelésének megelőzése, valamint a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, életkörülményeinek javításához. (2) Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: a.) Gyermekjóléti szolgáltatást b.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében: - óvoda, - iskolai napközis foglalkozás, c.) Gyermekek átmeneti gondozását A gyermekjóléti szolgálat 10.. (1) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el. E tevékenységet összehangoltan végzi a gyermeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal. (2) A szolgálat feladatai a Gyvt ain túl különösen: - a településen élő gyermekek szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. - A gyermekek jogairól, a részükre biztosított támogatásokról való tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás segítése, - A védelembe vett gyermekek gondozási-nevelési tervének elkészítése, - A nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatai ellátásának segítése, - Az önkormányzat gyermekvédelmi rendelete hatályosulásának folyamatos figyelemmel kisérése, új ellátások bevezetésének kezdeményezése, - Felkérésre környezettanulmány készítése, illetve az örökbe fogadni szándékozók körülményeinek vizsgálata. - Szociális információs szolgáltatás ellátása. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

5 (4)Nagymányok Város 11 Önkormányzata a közigazgatási területen élő ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti szolgáltatást Bonyhád Város Gyermekjóléti Szolgáltató feladatot is ellátó Családsegítő Központ ( CSK ) (továbbiakban:gyermekjóléti Szolgálat) útján biztosítja. A gyermekek napközbeni ellátása 11.. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését (foglalkoztatását) és étkeztetését szervezi meg azok számára, akiknek a napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását elsősorban az olyan gyermekek számára kell biztosítani: - akiknek testi, szellemi fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, - akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, - kivel együtt a családban három, vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesül - akiről a szülője, gondozója szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni. (3) Az ellátás igénybevétele történhet: - a kiskorú gondozójának kérelmére, - hivatalból kötelezéssel, védelembe vett gyermek esetén. (4) Az ellátás megszűnésére a (3) bekezdés rendelkezései megfelelően irányadók. (5)A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi, melyet a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ útján biztosítja. A gyermekek átmeneti gondozása 12.. (1) A gyermekek átmeneti gondozása keretében az önkormányzat a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő gondozásról, nevelésről és lakhatásáról életkorának egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról gondoskodik. (2) A gyermekek átmeneti gondozása a szülő kérelmére, vagy beleegyezésével történhet. (3) Az átmeneti gondozást elsősorban akkor kell teljes körű ellátással biztosítani, ha a szülő egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt gyermek nevelése a családban nem megoldható. 11 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

6 (4) A gyermek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettő hónapig tarthat. (5) A gondozást meg kell szüntetni, ha - a megszüntetést a szülő kéri, - annak okai már nem állnak fenn. (6) Nagymányok Város 12 Önkormányzata gyermekek átmeneti gondozásának ellátását a az Árvácskák Családok Átmeneti Otthona útján biztosítja. IV. rész Térítési díjak 13.. (1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. (2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. (3) A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX. törvény a alapján ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások külön eljárás nélkül biztosítja az intézmény. (4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés kivételével a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevő jogosult, gyermek esetén a szülő vagy más törvényes képviselő rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. (5) Az intézményi térítési díjat a képviselőtestület évente két alkalommal állapíthatja meg. (6) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (7) A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó összeg általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybe vett étkezések száma, továbbá a Gyvt aiban meghatározott kedvezmények figyelembevételével. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. (8) A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. (9) A nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján -a normatív kedvezményen felül- további 20%-os étkezési térítési díjkedvezményt adhat. Rászorult különösen az a család, ahol: - az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 80%-át, vagy -a Gyvt (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezmény több jogcímen is megilleti. 12 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

7 (10) Az intézményi térítési díjat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 14. (1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. (2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, vagy annak normatív kedvezményeken túli további csökkenését (elengedését) kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a képviselő-testülethez fordulhat. (3) A személyi térítési díjat a.) gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre, b.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén havonta utólag kell megfizetni. (4) A személyi térítési díjat havonta, a tárgyhónap követő hónap 10.napjáig kell megfizetni. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető 15 napos határidővel felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. A határidő eredménytelen eltelte esetén az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi, erről negyedévenként tájékoztatja a fenntartót. A térítési díjhátralék behajtásáról a polgármesteri hivatal intézkedik. V. rész Érdekvédelem 15. (1) A gyermekek napközbeni ellátásban részesülők érdekvédelmének biztosítása érdekében a II. Rákóczi Ferenc Általános Művelődési Központ fenntartójaként az önkormányzat gondoskodik érdek-képviseleti fórum létrehozásáról. (2) Az érdekképviseleti fórum 5 tagból áll. A fórum tagjai a következők: a) 2 fő ellátott a diákönkormányzat részéről, b) 1 fő az szülői munkaközösség részéről, c) 1 fő intézményi dolgozó, d) 1 fő a fenntartó képviseletében. (3) A fenntartót az érdekképviseleti fórumban a szociális bizottság elnöke képviseli. (4) A fórum megalakítása a (2) bekezdés a), b), c) pontja esetében választás útján, nyílt szavazással történik. (5) A választási eljárás során az önkormányzatot a szociális ügyintéző képviseli. VI. rész Záró rendelkezések 16.. (1) E rendelet május 1. napján lép hatályban

8 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagymányok Város 13 Önkormányzatának az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2008. (II.15.) számú rendelete 8. számú melléklet I. pontja hatályát veszti. (3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi XXXI. törvény, a 133/1997.(VII.29.) és a 149/1997. (IX.10.) Korm. Rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. (4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik Nagymányok Város 14 Önkormányzata 13/2004. (VIII. 13.), 2/2005. (I.28.), 4/2006. (II.10.) számú rendeletei. Nagymányok, április 17. Dr. Klausz Judit sk. jegyző Karl Béla sk. polgármester A rendelet szövege a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Nagymányok, február 6. Dr. Sebestyén István sk. aljegyző 13 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet 14 Módosította a 19/2009.(IX.15.) számú rendelet

9 1. számú melléklet 15, 16, NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendeletéhez Nagymányok Város Önkormányzata az önkormányzat intézményének intézményi térítési díját az alábbiakban határozza meg: Óvoda: tízórai: ebéd: uzsonna: Összesen: 112,- Ft 324,- Ft 100,- Ft 536,- Ft Iskola: tízórai 112,- Ft ebéd 354,- Ft uzsonna - Összesen: 466,- Ft Az árak bruttó árak, 27 % áfá-t tartalmaznak. 15 Módosította a 4/2009. sz. rendelet 16 Módosította a 15/2009. sz. rendelet 17 Módosította a 16/2009. sz. rendelet 18 Módosította a 2/2010. sz. rendelet 19 Módosította az 1/2011. sz. rendelet 20 Módosította a 16/2011. (XII.16.) sz. rendelet 21 Módosította az 1/2012. sz. rendelet 22 Módosította az 1/2013.(II.1.) sz. rendelet 23 Módosította az (II.6.) önkormányzati rendelet

10 2. számú melléklet KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása: Kérelmező neve (leánykori név): Anyja neve: Születési helye, ideje: Lakcíme: NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOK A családban a kérelem és nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:.. A családban a Nyilatkozat benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban elő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai: -házastársa, élettársa -egyéb rokonok (akinek eltartásáról gongoskodik) -gyermekei Név Születési hely, idő Anyja neve

11 JÖVEDELEMNYILATKOZAT Jövedelmi adatok Ft-ban A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) Összes bruttó jövedelem Személyi jövedelemadó vagy előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege Kérelmező Közeli hozzátartozók jövedelme jövedelme a) b) c) d) e) f) g) Összesen 13. A család havi nettó jövedelme összesen [9-( )] Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó.

12 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a fővárosi, a megyei APEH útján ellenőrizheti. Dátum: az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása... cselekvőképes hozzátartozók aláírása KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozók: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy főre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.

13 VAGYONNYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név is) 2. Anyja neve: Születési helye, ideje: Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: B) Vagyoni adatok I. Ingatlanok 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft 4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése:... címe:... város/község... út/utca... hsz. alapterülete:... m 2, tulajdoni hányad:..., a szerzés ideje:... év Becsült forgalmi érték:*... Ft II. Egyéb vagyontárgyak 1. Gépjármű: a) személygépkocsi:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft b) tehergépjármű, autóbusz:... típus... rendszám a szerzés ideje:... Becsült forgalmi érték:**... Ft 2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:... pénzintézet

14 ... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg 3. Készpénz összege:... Ft 4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg... pénzintézet... betétkönyv száma... összeg Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Kelt:... év... hó... nap... aláírás Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. ** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásait,(pl.: nettó kereseti igazolást, családi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ TÁJÉKOZTATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSÁHOZ KIADOTT HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ Tisztelt Ügyfelünk! A többszörösen módosított 1993. évi III. törvény. 54.. (1) bekezdése

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy:

Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély. Aktív korúak ellátására jogosult az a személy: Az ügytípus megnevezése: Aktív korúak ellátása rendszeres szociális segély Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez I. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestülete Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2009. (X. 26.) rendelete a rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról Püspökladány Város

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM. aktív korúak ellátásának megállapítására Átvettem: 2011.... Szignó:... KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése

16. évet betöltött személy esetén az oktatási intézmény megnevezése I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:...

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 236 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához 1./ Kérelmező személyes adatai: Kérelmező neve:.. Születési neve: Születési hely:..születési idő:. Anyja neve:. Családi állapota. Kérelmező

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok 1. A Kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:. Születési neve:... Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben