BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"

Átírás

1 Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. -a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt. 94/A. -a lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is biztosíthatják. A Gyvt. 96. (6) bekezdése írja elő, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott törvényből adódó kötelezettségnek eleget téve a beszámolót az alábbiakban terjesztjük elő a évről: D4 A gyermekek védelmének rendszere: A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat és hatásköröket - a helyi önkormányzat képviselő-testülete, - a települési önkormányzat jegyzője, - a gyámhatóság gyakorolja. Önkormányzatunk biztosítja az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - óvodáztatási támogatás, Biztosítja továbbá a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda) - gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona). A beszámolót készítette: Dr. Bukács Annamária Törvényességi ellenőrzést végezte: Kun Csilla intézményvezető Igazgatási és Szociális Iroda vezetője Rózsa Sándor Potornai Rita szociális igazgatási jegyző ügyintéző

2 2 / 20 Gyermekvédelmi tevékenység a jegyzői hatáskörben Városunk lakosainak számára vonatkozó adatok: 1/1. Városunk lakosainak száma ( én) Ebből a 0-17 év közöttiek száma éves fiúk száma éves lányok száma éves fiúk száma éves lányok száma éves fiúk száma éves lányok száma éves fiúk száma éves lányok száma 440 Az önkormányzat a gyermekvédelmi feladatok körében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül évben is biztosította a rászorulók részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és az óvodáztatási támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot és az óvodáztatási támogatást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnt, illetve beolvadt az önkormányzati segély elnevezésű támogatásba. Az önkormányzati segély megállapítása az önkormányzat Képviselőtestületének hatásköre, mely hatáskört a Képviselő-testület rendeletével a polgármesterre ruházta át. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a Gyvt a alapján kerül megállapításra a jogosult gyermekek számára. A Gyvt. alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) a 151. (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődében, óvodában, általános iskola 8. osztályáig ingyenesen étkezhet a gyermek), b) a 20/A. -ban meghatározott természetbeni támogatásnak (augusztus hónapban Ft összegű pénzbeli támogatást kaptak a jogosultak, november hónapra gyermekenként Ft összegű természetbeni támogatásban részesültek Erzsébet-utalvány formájában), c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére (ingyenes tankönyv). Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

3 3 / 20 A feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága. Az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem nem került elutasításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben évben 977 család 2110 gyermeke részesült. Ebből 105 fő nagykorú részesült ezen támogatási formában. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást folyósít. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő ún. egyszeri támogatás összegét a központi költségvetés biztosítja. A természetbeni támogatás esetenkénti összege évben gyermekenként Ft évben Ft összegű pénzbeli támogatás került kiutalásra a kedvezményre jogosultak számára. Az óvodai és iskolai étkeztetést az Essen Kft. és az Euro Kft. biztosítja. A oktatási-nevelési intézmények közül a Madarász Imre Egyesített Óvoda önkormányzati fenntartású. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat gyermek létszám 651 fő - ebből veszélyeztetett 32 fő - ebből átmeneti v. tartós nevelt 17 fő - ebből félnapos ellátásban részesült 13 fő óvodában étkezők száma: 638 fő - ebből térítés nélkül, ingyen étkező 324 fő Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Gyermekvédelem tekintetében évben önkormányzati segélyben részesültek száma: 77 fő, akik mindegyike pénzbeli támogatásban részesült, összesen Ft összegben. Az önkormányzati segély megállapításának oka: gyermek, felnőtt betegsége, nevelésbe vett gyermek meglátogatása, hazautaztatása, olyan előre nem látható és nem várható probléma, ami miatt a család a gyermek anyagi segítségre szorult (iskoláztatási kiadások, szemüveg vásárlás, stb.). Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kérelmére annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

4 4 / 20 a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába évben 192 esetben részesültek óvodáztatási támogatásban, 54 esetben első alkalommal Ft összegű támogatásban, 148 esetben további alkalommal, Ft összegű támogatásban részesültek, összesen Ft összegben évben gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítettünk, valamint gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végeztünk 67 esetben. A látogatott családok száma: 65 A környezettanulmányok felvétele során a szülők együttműködésére mindig számíthatunk ben is részt vettük a gyermekjóléti szolgálat által tartott esetmegbeszéléseken, szakmaközi megbeszéléseken évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyben 977 az iktatott ügyek száma évben a jegyzői gyermekvédelmi feladatokat egy főállású ügyintéző látta el. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona június 01- óta látja el a gyermekek átmeneti ellátásának, gondozásának feladatkörét. Az intézmény neve: Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27. Ellátott gyermekek száma: 49 gyermek. Ellátást igénybevevő szülők száma: 16 szülő év - csak gyermek ellátottra vonatkozólag: Gondozási napok száma, csak gyermekeknél: 3888 nap (3888:365)= 11 fő év - csak szülő ellátottra vonatkozólag: Gondozási napok száma, csak szülőkre vonatkozólag: 1010 nap (1010:365)= 2,76 fő) Összesen: Ellátott kliensek száma év végig: a gondozási napok száma: 4898 nap (4898:365)= 13 fő (3888 gondozási nap a gyermekek által igénybe vett gondozási nap szülők által igénybe vett gondozási napok száma = 4898 összesen.) Az intézmény kihasználtsága: 108 %, ami napi 13 fő létszámban realizálódott átlagosan. Gondozási napok száma: 4898 nap (4898:365= 13 fő) Havi átlagos létszám Időszak jan febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov dec Havi átlag létszám Az ellátottak település szerinti megoszlásának mutatói: Település Gyermek létszám Szülői létszám Karcag 15 8 Kunmadaras 15 2 Kenderes 8 3 Kisújszállás 10 2 Berekfürdő 1 1 Összesen: 49 16

5 5 / 20 Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlásának mutatói: Életkor lányok fiúk összesen Csecsemő éves Kisgyermek éves Óvodás éves Általános iskolás éves Középiskolás éves Összesen: Karcag város mutatószámai évre vonatkozólag: A kihasználtság vizsgált időszaka: január december 31. Ellátott gyermekek száma: 15, az ellátást igénybevevő szülők száma: 8, a gondozási napok száma: 2365 nap. Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlásának mutatói: Életkor lányok fiúk összesen Csecsemő éves Kisgyermek éves Óvodás éves Általános iskolás éves Középiskolás éves Összesen: Az átmeneti ellátás igénylése: - 7 gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján történt - 8 gyermek esetében a szülő kérésére történt az ellátás Az ellátott karcagi gyermekek közül egy gyermek egyedül, szülő nélkül vette igénybe az ellátást. Az intézmény éves kihasználtság mutatójának megvizsgálása alapján kimutatható: - az ellátott gyermekek 31 %-a Karcagról érkezett - az ellátott szülők 50 %-a Karcagról érkezett - a gondozási napok száma Karcagra vonatkozólag: 2365 gondozási nap - százalékban kifejezve: 48 % teljesítést mutat Konzultációkon, esetmegbeszéléseken, esetkonferencián való részvételek száma (szakemberek között) folyamatosan működik az intézményben, meghívják az ügyben érintett szakembereket: a védőnőket, gyermekorvost, pedagógust és az óvónőket is, a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság munkatársait is. Esetkonferenciákon való részvétel száma: 26. Az átmeneti ellátás leggyakoribb okai évben: év során egy gyermek került ideiglenes hatályú elhelyezésbe az intézményből. Az év során, akárcsak a korábbi években, az ellátás kezdeményezői leggyakrabban a Gyermekjóléti Szolgálta családgondozói voltak. A gyámhatóság általi kezdeményezések gyakran védelembe vétel során történő kötelezettséget jelentette. A védelembe vettek száma tizennyolc fő. Ezen belül hat gyermek védelembe vételi határozatában volt belefoglalva, hogy vegyék igénybe az Otthonunk átmeneti ellátását. A védelembe vettek egy részénél, tehát eleve kötelező volt az ellátás igénybevétele, ezekben az esetekben nem beszélhetünk önkéntességről. A leggyakoribb okok, amiért az ellátást kérték az előző évekhez hasonlóan, lakhatási problémák életvezetési problémák, szenvedélybetegségek, gyermekelhelyezési perek indítása, családon belüli

6 6 / 20 konfliktusok, deviáns viselkedés a családban, a biztonság megrendülése, gyermeknevelési problémák, pszichiátriai, mentális problémák, tartozások keletkezése, közüzemi számlák be nem fizetése, anyagi problémák okozta kilátástalanság. Egyre inkább növekszik az egyedül élők, illetve a gyermeküket egyedül nevelők száma, akiknek a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy sem anyagi, sem lelki segítségre nem számíthatnak, azaz nincs családi támogatás, így ennek következménye az önpusztító szerek, pszichés megbetegedések száma. Az intézmény segít átirányítani a szülőket a megfelelő szakemberekhez, aminek preventív szerepe van. Tapasztalataik szerint egyre nő a pszichés megbetegedések száma. A szabadidős tevékenység egyfajta életrendet teremt a gyerekek körül. A szabadidős tevékenység nem csupán időtöltés, hanem testi, szellemi felfrissülés, majd ennek újjászerveződő pszichés és fizikai egyensúly állapota. Regenerálódás, felüdülés, kikapcsolódás és nem utolsósorban fejlődés. A gyerekekre gyakorolt hatása szerint: prevenciós, terápiás, nevelő, fejlesztő és támogató szerepe van. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára ebben a megközelítésben a szabadidő többszörösen is jótékony hatású eszköz. Segít a hátrányok leküzdésében, az elérhetetlen elérésében lehetőséget nyújt a kiegyensúlyozottság felé haladásban. Elmondható, hogy a kis lakók nagy része nem tud az életkorának megfelelően játszani, ami végeredményben a családi élettérre vezethető vissza. A játék háttérbe szorulásának következményeként megnő a magatartási, tanulási rendellenességek száma: hiperaktivitás, figyelemzavar, dyslexia stb. A tavasztól-őszig gyerekeket rendszeresen kiviszik a foci és a piactéri pályára, ahol különböző mozgásos játékokkal próbálják az egészségmegőrzésre a szabadidő élményszerű hasznos eltöltésére motiválni őket. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő, szociális támogatásra szoruló családok gyermekei figyelmet és gondoskodást igényelnek ezen a területen is. Minden gyermek névnapját és születésnapját megünneplik, egyszerűen, csendesen, de figyelmemmel kísérik a gyerekeknél a nagy napokat. Karácsonykor személyre szóló ajándékot kapnak a lakók. A takarítást és a háztartási feladatokat a gyermekfelügyelők a gyerekekkel együtt végzik, hiszen ebből is sokat tanulnak. Épüljön be személyiségükbe a munka, a rendezettség igénye. Táblázatban vezetik, hogy ki, mikor és milyen helyiséget tett rendbe. A szülők feladata az utcafrontra is kiterjed. Az intézmény szakmai tevékenységéről A kollégák túlterheltsége igen nagy. Hét gyermek volt szülő nélkül ellátott az Otthonban, akik a 3 év alatti korcsoportba tartoztak, akiknek gondozása különleges ellátás biztosítását igényli. Ennek fényében elmondható, hogy a felügyelet intenzitását nagyban befolyásolta ezeknek a gyermekeknek a kora. A felügyelet biztosításánál tekintettel kell lenni a gyermekek létszámára, a korára, állapotára különleges ellátást igénylő gyermekekre, és a széles korosztályt (0-18 év) magában foglaló gyermekcsoportra. A legalapvetőbb feladatuk a gyermekek folyamatos megfigyelése, folyamatos rálátás, napi 24 órában. A gyermekek bekerülését követően minden esetben értesítik az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot, védelembe vétel esetén a Járási Gyámhivatalt is. Amennyiben az ellátás időtartama meghaladta az egy hónapot, elkészítik a gondozási nevelési tervet. A tervek a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, esetenként a gyámhivatal ügyintézője, pedagógus, védőnő, gyermekorvos együttműködésével készültek, mindannyiszor tekintetbe véve az előzetesen készült gondozási tervet. Az intézmény látókörébe került családok súlyos gondok között élnek. Nem csak a szegénység maga, hanem a létbizonytalanság, a családi feszültségek növekedése, az iskolai kudarcok is szenvedést okoz számukra. Az esetek többségében az ártalomhatások halmozottan

7 7 / 20 jelentkeznek, ugyanúgy a károsodások is. A szülők deviáns viselkedése mellé gyakran társul anyagi nélkülözés, annak hátterében szakképzetlenség és kultúrálatlanság párosul. Az intézmény feladatának tekinti, hogy az ott élő gyermekeknek segítsenek kialakítani a megfelelő értékrendet, hiszen ezáltal lesz a társadalom hasznos tagja. Az ehhez vezető eszközök: a tanulás, a munka, és a takarékosság. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94 -a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A szolgáltatótevékenység formái: Gyermekjóléti szolgáltatás esetén gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása esetén bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása esetén gyermekek átmeneti otthona (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona Kunmadarason) A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat a től az 540/2007. (XI. 07.) "kt." sz. határozat értelmében a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül - önálló szakmai és szervezeti egységként működtetett - Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Az intézmény működési területe Karcag város és Berekfürdő község közigazgatási területe. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatáról szóló beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Összegzés: A törvényi előírásoknak megfelelően minden év május 31-éig a Képviselő-testület megtárgyalja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melynek tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet határozza meg, különösen a gyermekvédelmi ellátások formáit. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

8 8 / 20 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Kérjük a beszámoló megvitatását, elfogadását és a határozat meghozatalát..../2015. (V.28.) kt. sz. h a t á r o z a t a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 10. (8) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint dönt: 1. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Megállapítja, hogy a meglévő gyermekvédelmi rendszer városunkban a törvényi előírásoknak megfelelően, jól működik. 3. A Képviselő-testület felkéri a Karcagi Polgármesteri Hivatalt jelen határozat végrehajtásából eredő, szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Rózsa Sándor jegyző Határidő: május 31. Erről értesülnek: 1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, lakóhelyükön 2. Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben 3. Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben 4. Karcag Városi Önkormányzat Aljegyzői Iroda, helyben 5. Karcagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Iroda, helyben

9 9 / Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda, helyben 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 5000 Szolnok, Ady Endre út (Beszámolóval együtt) 8. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja Karcag, Püspökladányi u Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi u. 27. K a r c a g, május 14. Rózsa Sándor jegyző

10 10 / számú melléklet Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (2014) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94 -a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A szolgáltatótevékenység formái: Gyermekjóléti szolgáltatás esetén gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása esetén bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása esetén gyermekek átmeneti otthona (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona Kunmadarason) A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat a től az 540/2007. (XI. 07.) "kt." sz. határozat értelmében a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül - önálló szakmai és szervezeti egységként működtetett - Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Az intézmény működési területe Karcag város és Berekfürdő község közigazgatási területe. A beszámoló felépítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. -ának (6) bekezdésében meghatározott, valamint a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 10. számú mellékletének tartalmi elemei alapján készült. A gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő szolgáltatás, a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával. Létszámadatok: A korábbi évekhez képest 2014 évben hosszabb ideig jelentős létszámhiánnyal láttuk el feladatainkat. Az elmúlt év egy részében 2 fő főállású családgondozó, és 1 fő szakmai egység vezető - pszichológus látta el tevékenységeinket, de voltak olyan hónapok is, amikor csak 1 fő családgondozó dolgozott. Fentiek okán ezekben a hónapokban a pszichológiai szolgáltatás nyújtását is minimalizálnunk kellett a családgondozói tevékenység ellátása érdekében. Adminisztrációs tevékenységek: A Gyermekjóléti Szolgálatnál iktatási statisztikánk alapján 2014-ben 428 ügyakta került megnyitásra, az iratforgalmunk összesen irat (1.734 beérkező és kiadmány) volt, mely munkanapokban számolva átlagosan 14 db iratot (megkeresést, visszajelzést) jelentett napi szinten. Továbbra is napi tevékenységünk részét képezte a márciusától jogszabályi kötelezettség alapján végzett napi jelentési kötelezettség.

11 11 / 20 A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: Tevékenységünk, szolgáltatásaink a gyermeket, annak szülőjét, az egész családot érintik, középpontban a gyermek mindenek felett álló érdekével. Szakmai tevékenységeink arányait mutatja az alábbi diagram. adományozás1% Szakmaközi megbeszélés Esetkonferenciák Tárgyalások1% Esetmegbeszélés3% Játszóklub1% családlátogatás 14% Információnyújtás 20% Szakmai tevékenységeink Közvetítés 1% Pszichológiai tanácsadás7% Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 15% Tanácsadás 17% Segítő beszélgetés 20% A szakmai tevékenységszámon belül többek között 9%-ról 14%-ra emelkedett a családlátogatások aránya. Nagyon sok időt töltöttünk a családok felkeresésével, a lakóhelyükön történő kapcsolatfelvétellel. Van olyan család, akivel csak így tudtunk kapcsolatba lépni, kapcsolatban maradni, sőt más intézmények is általunk tudták elérni a szülőt, közvetítésünkkel tudták velük megbeszélni a problémákat. A családok többnyire szívesen fogadtak bennünket, kölcsönös tisztelettel állunk egymáshoz. A családgondozók személyének változása természetesen a bizalmi viszony újraépítését is magával hozta, mely időigényes. A gyermeket segítő, védő szándékunk ellenére azonban előfordult az is, hogy a szülők támadóan léptek fel munkatársunkkal szemben. A gyermeki jogok érvényesülése érdekében 2014-ben is gondoskodtunk (szóban, írásban történő tájékoztatás során) arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő tevékenysége. Rendszeres kapcsolatban álltunk, kölcsönösen tájékoztattuk egymást, konkrét eseteket, kérdéseket is átbeszéltünk. A gyermekjóléti szolgálat segítette a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. A tavalyi évben 10 fő gyermek vette igénybe Gyermekek / Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait. Jellemzően átmeneti megoldatlan lakhatási körülményeik okán, valamint családi-, házastársi problémák okán kérték elhelyezésüket a családok.

12 12 / 20 Létszámhiányunk a pszichológiai tanácsadás mellett sajnos szabadidős / prevenciós / bűnmegelőzési célzatú tevékenységeinket, terveinket is módosította, átalakította. Az elmúlt évben mindezzel szabadidős programjainkon 90 fő gyermek vett részt (56 alkalom). Célunk volt többek között azon gyermekek hatékony szabadidő eltöltésének segítése, akik életkörülményeik, családjuk életvitele miatt fokozottabban vannak kitéve a csellengés, a csavargás, a deviáns hatású kortárscsoporthoz csapódás veszélyeinek, s a szabadidős tevékenység megszervezése szüleiknek aránytalan nehézséget okoz. Programjaink szervezését továbbra is igyekeztünk a tanítási szünetekhez igazítani ben szervezett prevenciós-, szabadidős programjaink: A tavaszi szünetben szervezett II. Malomjáték Bajnokságunk 3 napon keresztül zajlott a Gyermekjóléti Szolgálat Játszóklubjában. A versengési lehetőségnek ismét nagy sikere lett, több mint 100 jelentkezés futott be, mutatva, hogy ennek a nagyon régi játéknak mekkora rajongói tábora van most is. A felsősök esetében a fiúk fiúkkal, lányok lányokkal korcsoportonként, az alsósok bontás nélkül küzdöttek. Végül összesen 51 fő vett részt a versenyen. Intézményünk ismét képviseltette magát a évi Városi Gyermeknapon, ahol a korábbi évekhez hasonlóan kreatív, szabadidős, kézműves tevékenységekkel, szolgáltatásokkal segítettük a rendezvény lebonyolítását, ami több száz gyermek részt vételével valósult meg. Nyári szabadidős programsorozatunk 8 alkalommal, heti szinten töltötte ki a nyári szünidőt. A programokat úgy állítottuk össze, hogy minden gyermek találhasson benne érdeklődési körének megfelelő tevékenységet. Része volt a kézművesség, az ismeretszerzés, a prevenció, az egészséges életmód, az újrahasznosítás, stb.. Az előző évekhez hasonlóan nemcsak gondozottjaink részére nyújtott, hanem nyitott, bárki által igénybe vehető programokat valósítottunk meg 30 gyermek részt vételével.

13 13 / 20 Programjaink, szolgáltatásaink voltak: Játszóklubunk az elmúlt évekhez hasonlóan működött, amit a szülők és gyermekek (elsősorban 0-6 év között) önkéntesen vettek igénybe kikapcsolódásra, játékra, szórakozásra. Számítógép internet használati lehetőség, segítve a hátrányos-, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermekek képességeik fejlődését, továbbtanulási esélyeiket. Malom-játék bajnokság a tavaszi szünetben. Nyári szünetben szervezett programsorozat. Őszi szünetben szervezett kézműves foglalkozások. Téli szünetben szervezett kézműves foglalkozás. Adományt 151 gyermek részére osztottunk ki. Karácsonyi adományozás keretében főként a gondozott gyermekek és családjaik részére élelmiszer-adomány, illetve játékadomány került kiosztásra. A játék-adományokat a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtárral összefogva (4. alkalommal) városunk gyermekei a Mikulás Napon gyűjtötték. Az élelmiszer-adományokat munkatársaink a karcagi TESCO hipermarketben lakossági adományozásból gyűjtötték. Ruhaadományt folyamatosan osztottunk, több alkalommal bútor adományt is tudtunk adni. Kapcsolattartás biztosítása Bár felügyelt kapcsolattartás elrendelésére az elmúlt évben nem került sor, több alkalommal biztosítottunk semleges helyszínt különélő szülőknek gyermekükkel történő kapcsolattartásuk támogatására. Emellett a gyermekvédelmi szakellátás tevékenységét segítve 3 család esetében nevelőszülőknél élő gyermekek vér szerinti szüleivel történő kapcsolattartásához is helyet biztosítottunk, míg azok feladataink ellátását nem befolyásolták / befolyásolják. Ezek a kapcsolattartások nem voltak problémamentesek. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: Alapvető törvényi kötelezettségünk a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. Szolgálatunk a családokkal jelzések útján kerül kapcsolatba. Jogszabály a jelzések megtételét írásos formában rendeli el, amit probléma, veszélyeztetettség, elhanyagolás észlelése esetén bárki tehet, a jelzőrendszeri tagokat jelzési kötelezettség terheli. A szolgálatunkkal kapcsolatba került gyermekek száma 635 fő volt az elmúlt évben, a jelzőrendszertől érkezett megkeresések száma pedig 958.

14 14 / A jelzések küldői egészségügyi szolgáltatótól közoktatási intézmény rendőrség pártfogó felügyelő állampolgár önkormányzat, jegyző, gyámhivatal napközbeni ellátást nyújtók átmeneti gondozást nyújtók személyes gond.nyújtó szoc. Szolg. A korábbi évekhez hasonlóan a jelzések tartalma főként a gyermekek elhanyagolása, a gyermeknevelési problémák, az igazolatlan iskolai hiányzások, a magatartási-, beilleszkedési problémák (tanórai problémák, telefonhasználat, illetlen, tiszteletlen viselkedés, iskolai felszerelés hiánya, a szülő nevelési intézménnyel történő együttműködésének hiánya) és a szülők életviteli gondjai voltak. A jelzéseket követő intézkedéseinkről minden esetben írásos visszajelzést nyújtottunk a jelzést tevőnek. A jelzőrendszerrel történő együttműködés, valamint a tevékenységek összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket szervezett. Esetmegbeszélések formái: A családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés a tavalyi évben 9 alkalommal volt. A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között, előre meghatározott témakörben megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélést a vonatkozó jogszabálynak megfelelően az elmúlt évben 6 esetben szerveztünk az alábbi témákban: 1. A gyermekvédelmi feladatok és a jelzőrendszeri tevékenység segítése, filmnézéssel egybekötött témafeldolgozás folytatása, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az "Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében" c. projektről történő egyeztetés folytatása. A jelenlévők a családon belüli erőszak témakörében riportokat, előadásokat tekintettek meg, beszéltek át, elemeztek.

15 15 / 20 Elsőként a én lezárult, családon belüli erőszakról szóló, Dr. Székely László az Alapvető Jogok Biztosa által végzett ombudsmani vizsgálatról. A gyermekvédelmi ellátórendszer problémáiról Dr. Gyurkó Szilviával (jogász, kriminológus az Unicef Magyar Bizottság gyermekjogi igazgatójának (www.unicef.hu) készített riport. Virág Györggyel, az ESZTER Alapítvány elnökével készített interjú a családon belüli erőszak hatásairól, a trauma feldolgozásáról, jövőjükről. 2. A gyermekvédelmi feladatok és a jelzőrendszeri tevékenység segítése, filmnézéssel egybekötött témafeldolgozás folytatása, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés. Törvényváltozásokról szóló ismertető után a családon belüli erőszak téma-feldolgozás folytatásaként a jelenlévők Feldmár András Kanadában élő, magyar származású matematikus, pszichológus, pszichoterapeuta erőszakról szóló előadását tekintették meg. 3. A gyermekvédelmi feladatok és a jelzőrendszeri tevékenység segítése, filmnézéssel egybekötött témafeldolgozás folytatása, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az "Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében" c. projektről történő egyeztetés folytatása. Az aktuális törvényváltozásokról és a megújult problémajelző adatlapról szóló ismételt egyeztetést követően pályázati lehetőségként a Számítógép-álom című pályázat került ismertetésre. Ezt követően a jelenlévők eset-feldolgozással folytatták a munkát. 4. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor-semleges egységes elvek és módszertan" - módszertani útmutató, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az "Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében" c. projektről történő egyeztetés folytatása. 5.A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tevékenységének segítése, esetmegbeszélés, esetelemzés, esetvezetés segítése, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés. A megbeszélésen az óvodai gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak részvételével történt az esetek, felmerülő problémák megbeszélése, tapasztalatok cseréje, törvényességi előírások, keretek bemutatása. A résztvevők a kisgyermekkor kapcsán, valamint a kisgyermeket nevelő családok életében felmerülő problémákról, az óvodai életben tapasztalható jelzés-értékű helyzetekről, lehetőségekről beszélgettek. Többek között olyan kérdésekről, esett szó, mint pl.: mit tehet az óvónő akkor, ha a szülő agresszíven viselkedik óvodai környezetben; mi a teendő ha a gyermekért alkoholos állapotban jön a szülő; mi a teendő a törvényes képviselet rendezését is igénylő esetekben; hová lehet közvetíteni a családokat; stb. 6.A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról ( ) történő konzultáció, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász- Nagykun-Szolnok Megyében c. projektről történő egyeztetés folytatása. A stratégiát a Kormány 1744/2013. (X. 17.) Kormányhatározatával fogadta el. Az elmúlt évben megbeszéléseinkhez rendszeresen csatlakozott a karcagi Rendőrkapitányság, ezáltal pályázati projektjük megvalósítását segítettük.

16 16 / 20 A jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján gyermekvédelem tárgyú szakmai továbbképzésen alig tudnak részt venni, szakmaközi megbeszéléseinkre alapozzák munkájukat. Itt értesülnek a törvényváltozásokról, különböző elméleti-, módszertani megközelítésekről, megoldási lehetőségekről, újításokról, így ezen megbeszéléseink fokozott jelentőséggel, hatással bírnak településünk gyermekvédelmi munkájában, annak fejlesztésében. Intézményi, illetve jelzőrendszeri tagokkal történő esetkonzultációra 393 alkalommal került sor. A tevékenység összehangolása, az együttműködés elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat márciusában is tanácskozást szervezett, ahol átfogóan értékeltük a jelzőrendszer előző (2013) éves működését és áttekintettük a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében: Városunkban a veszélyeztetettség főbb okai: (Az alábbi grafikon településünk gyermekvédelmi rendszerét képviselő intézményekkel összesített elemzést tartalmaz.) A veszélyeztetettség főbb okai pszichiátriai betegség2% szenvedélybetegség1% fogyatékosság életvitel 14% bántalmazás 2% anyagi (megélhetési, lakhatási) 18% elhanyagolás (oktatás, eü.szolg.) 24% gyermeknevelési gondok 17% családi konfliktus 8% magatartászavar 10% gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 4% Családgondozás keretében segítettünk a család-gyermek problémáinak rendezésében, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családi konfliktusok megoldásának elősegítésében, a gyermek illetve a szülők által igénybe vehető ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

17 17 / 20 A gondozási tevékenységek szerinti gyermekszám megoszlása ideiglenes hatállyal elhelyezett pszichológiai ellátásban 9% alapellátott 21% szabadidős csoport 14% átmeneti gondozásban 2% védelembe vett 8% eseti ügyekben 38% nevelésbe vett 8% utógondozott A főbb családgondozói tevékenységek: eseti jellegű ügyintézés, alapellátás keretében történő családgondozás (önkéntes, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő), védelembe vétel keretében történő családgondozás (kötelező, legalább 1 évig tartó, gondozási tervre, hatósági határozatra épülő), átmeneti gondozás keretében történő családgondozás (önkéntes, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő) nevelésbe vétel keretében történő családgondozás (kötelező, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő) utógondozás (kötelező, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő). A védelembe vételre leginkább akkor kerül sor, ha a család önkéntesen alapellátás keretében - nem működik együtt a családgondozóval és a gyermek veszélyeztetett, vagy az igazolatlan iskolai hiányzások száma elérte az 50 órát, és a gyermek még 16 év alatti. Változó a családok hozzáállása az iskolába járás fontosságához, többször tapasztaljuk, hogy a jövedelem kiesése nem meghatározó sem a gyermek, sem a szülő számára. Előfordult, hogy maga a szülő erősítette a gyermekben a hiányzásokra irányuló magatartást, de olyan eset is volt, amikor a gyermek eltitkolta hiányzásainak számát, a szülő azokról a hatóságoktól értesült. A pártfogó felügyelők tájékoztatása szerint a tankötelezettség megszűnését követően gyakori a tanulói jogviszony megszüntetése, a rendszeres jövedelemhez jutás reményében. A szülők szeretnének megszabadulni az iskolába járás költségeitől, ezért támogatják a tanulói jogviszony megszakítását. A 16 éves fiatalt nem szívesen alkalmazzák sem alkalmi, sem bejelentett munkavállalóként. A munkaügyi központban való regisztrációja elősegíti a pályakezdő álláskeresőként történő kiközvetítését, néhány hónapos elhelyezkedését, de

18 18 / 20 szociális, rendszeres támogatásra csak hosszabb együttműködést követően válik jogosulttá. Általában továbbra is szüleik eltartására szorulnak. Jellemzően jelen van a fiatalok körében a különböző tudatmódosító szerek használata és az alkoholfogyasztás, mely terjedésének megállítása nehéz feladat. Legtöbbször a munkanélküliség, az anyagi haszonszerzés motiválja a bűncselekmények elkövetésében őket. A családok napról-napra élnek, főleg segélyekből tartják fenn magukat, mely a havi kiadásokat nem fedezi. A család megélhetése érdekében alkalmi munkavállalásával egészítik ki jövedelmüket. A szakmaszerzés esélye tovább csökken. A bűnelkövetéshez vezető gyakori ok a diszfunkcionálisan működő családi háttér, a hiányos szocializáció. Átmeneti gondozás keretében az átmeneti otthonok a szülő kérésére biztosítanak teljes körű ellátást a gyermeknek, és szükség szerint a szülőnek is. Az elmúlt évben szolgálatunk javaslatára gyermek családból történő kiemelése, ideiglenes hatályú elhelyezése nem történt. Két lány nagyszülője (gyámja) nem vállalta tovább a nevelésüket, mert nem fogadtak szót neki, drogoztak, csavarogtak, iskolába nem jártak. A nagyszülő a gyámhivatalnál lemondott gyámságáról, ideiglenes hatályú elhelyezésükre került sor. Sajnos ezt követően mindketten rendszeresen szökésben voltak. Volt olyan eset is, amikor esetkonferenciát követően a jelzőrendszeri tagok javasolták a gyermekek családból történő kiemelését, a gyámhivatali tárgyalást követően azonban újabb esélyt kapott a család gyermekeik veszélyeztetettségének megszüntetésére. Pszichológiai szolgáltatásunkat 56 fő vette igénybe az elmúlt évben, melyet a településen élő valamennyi gyermek és szülője önkéntesen kérheti. Pszichológiai tevékenységszám szakmai tevékenységek száma szerint gyermekterápia 15% családterápia 1% családgondozói tevékenység megsegítése 44% tanácsadás 40% A pszichológus bevonása a családgondozói tevékenység segítésébe 44%-ra emelkedett, a gyermek- és családterápiás tevékenység egyidejűleg történő csökkentésével. Ennek okai korábban említett létszámhiányunkból eredtek. Továbbra is kiemeljük e szolgáltatásunk

19 19 / 20 fontosságát, egyedülállóságát, kevés gyermekjóléti szolgáltató bír hasonló lehetőséggel, eszközzel, módszerrel. Főbb problémák: Válás kapcsolattartás, szülők közötti konfliktusok. Meleg-engedékeny szülői nevelési mód. A szülők félnek attól, hogy megbántják gyermeküket, félnek attól, hogy határozottságuk következtében gyermekük szeretetét elvesztik. A gyerekek pedig könnyen megtanulják, hogy elérik, amit akarnak. Az internet telefon - facebook hatás és függőség, valamint a hatékony szabadidő eltöltésének hiánya számtalan gyermeknél okoz lelki-, magatartásbeli problémát. A Karcagon élő gyermekek számtalan lehetőség közül választhatnak hobbit, szakkört, sportot, stb. meglátásunk szerint gyakran a szülői ösztönzés, motiválás hiánya áll a strukturálatlan szabadidő hátterében. A szülők gyermeknevelésének segítését videó előadások megnézésével, elemzésével, szakkönyvek kölcsönzésével is segítjük, melyek beszerzéséhez nyújtott fenntartói támogatást ezúton is köszönjük. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a gyermek utógondozása keretében: Nevelésbe vétel keretében a családból kiemelt gyermekek (48 fő) vér szerinti szüleinek gondozásával segítjük gyermekük visszafogadását. Ahogyan arról a gyámhivatal munkatársai is beszámoltak, sok szülő elérhetetlen, új lakcímük hátrahagyása nélkül költöznek ide-oda. Érdektelenek gyermekük iránt. Kapcsolattartási lehetőségeikkel nem élnek, pedig a gyermekvédelmi gyámok nagyon rugalmasan segítik a kapcsolattartásra hajlandó szülők látogatását. A gyermekek visszahelyezése családjaikba csekély. A gyermek szakellátásba kerülésével a szülő részére gondozási díjfizetési kötelezettség keletkezik, gondozási díjat többnyire nem tudnak megállapítani jövedelemnélküliség, vagy csekély pénzbeli ellátás miatt. Utógondozásra 3 gyermek esetében került sor. E gyermekek szülei a családból történő kiemelést követően alkalmassá váltak gyermekük visszafogadására. Téli Melegedő decemberétől márciusáig, valamint decemberétől márciusáig a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítés családgondozói, munkatársai a Karcag Városi Önkormányzat által működtetett Téli Melegedőben tartózkodóknak napi rendszerességgel ételt és meleg teát szállítottak, átsegítve a téli időszak nehézségein e felnőtteket, családokat. A Gyermekjóléti Szolgálat, mint gyakorlati hely A képző intézmények tájékoztatása és a gyakorlatukat intézményünknél töltött hallgatók számából is az látszik, hogy az utóbbi években csökkent a szakmánk, a szociális segítő munka iránt érdeklődő, elkötelezett hallgatók száma. Az elmúlt évben 1 fő szociálpedagógus hallgató töltötte nálunk gyakorlatát.

20 20 / 20 Továbbképzések Munkatársaink rendszeres továbbképzése és szakmai tapasztalatcseréje 2014-ben is biztosítva volt. Többek között az alábbi képzéseken vettünk részt: Roma családokkal, valamint halmozottan hátrányos helyzetű családokkal végzett szociális munka, - Problémamegoldás, és konfliktuskezelés családközpontú megközelítése. Tripla szaltó Bevezetés a szupervíziós, pszicho-dramatikus, művészetterápiás technikákba. Véleményünk szerint településünk gyermekvédelmi rendszere bár folyamatosan változik, alakul, de hatékonyan működik, annak képviselői szorosan együttműködnek a gyermekek, a családok megsegítése érdekében, mely tevékenységben szolgálatunknak meghatározó koordináló, szervező és szolgáltató szerepe van. Munkánkat, eredményességünket segíti fenntartónk támogatása, segítőkészsége. Karcag, Kun Csilla intézményvezető Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egység vezető

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2012. április 25-ei ülésére

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi munkájáról szóló beszámoló. 2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 2014. évi díjai. 3. A SZEOB Tótágas Bölcsőde

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben