BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"

Átírás

1 Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. -a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A Gyvt. 94/A. -a lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona és a gyermekjóléti központ működtetését társulás útján is biztosíthatják. A Gyvt. 96. (6) bekezdése írja elő, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig a külön jogszabályban meghatározott tartalommal átfogó értékelést készít. Az értékelést települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A hivatkozott törvényből adódó kötelezettségnek eleget téve a beszámolót az alábbiakban terjesztjük elő a évről: D4 A gyermekek védelmének rendszere: A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozó gondoskodásából kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. A gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat és hatásköröket - a helyi önkormányzat képviselő-testülete, - a települési önkormányzat jegyzője, - a gyámhatóság gyakorolja. Önkormányzatunk biztosítja az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - óvodáztatási támogatás, Biztosítja továbbá a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat: - gyermekjóléti szolgáltatás, - gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda) - gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona). A beszámolót készítette: Dr. Bukács Annamária Törvényességi ellenőrzést végezte: Kun Csilla intézményvezető Igazgatási és Szociális Iroda vezetője Rózsa Sándor Potornai Rita szociális igazgatási jegyző ügyintéző

2 2 / 20 Gyermekvédelmi tevékenység a jegyzői hatáskörben Városunk lakosainak számára vonatkozó adatok: 1/1. Városunk lakosainak száma ( én) Ebből a 0-17 év közöttiek száma éves fiúk száma éves lányok száma éves fiúk száma éves lányok száma éves fiúk száma éves lányok száma éves fiúk száma éves lányok száma 440 Az önkormányzat a gyermekvédelmi feladatok körében a pénzbeli és természetbeni ellátások közül évben is biztosította a rászorulók részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és az óvodáztatási támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot és az óvodáztatási támogatást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megszűnt, illetve beolvadt az önkormányzati segély elnevezésű támogatásba. Az önkormányzati segély megállapítása az önkormányzat Képviselőtestületének hatásköre, mely hatáskört a Képviselő-testület rendeletével a polgármesterre ruházta át. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a Gyvt a alapján kerül megállapításra a jogosult gyermekek számára. A Gyvt. alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a) a 151. (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődében, óvodában, általános iskola 8. osztályáig ingyenesen étkezhet a gyermek), b) a 20/A. -ban meghatározott természetbeni támogatásnak (augusztus hónapban Ft összegű pénzbeli támogatást kaptak a jogosultak, november hónapra gyermekenként Ft összegű természetbeni támogatásban részesültek Erzsébet-utalvány formájában), c) az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére (ingyenes tankönyv). Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

3 3 / 20 A feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága. Az elmúlt évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem nem került elutasításra. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben évben 977 család 2110 gyermeke részesült. Ebből 105 fő nagykorú részesült ezen támogatási formában. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában pénzbeli támogatást, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást folyósít. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő ún. egyszeri támogatás összegét a központi költségvetés biztosítja. A természetbeni támogatás esetenkénti összege évben gyermekenként Ft évben Ft összegű pénzbeli támogatás került kiutalásra a kedvezményre jogosultak számára. Az óvodai és iskolai étkeztetést az Essen Kft. és az Euro Kft. biztosítja. A oktatási-nevelési intézmények közül a Madarász Imre Egyesített Óvoda önkormányzati fenntartású. Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat gyermek létszám 651 fő - ebből veszélyeztetett 32 fő - ebből átmeneti v. tartós nevelt 17 fő - ebből félnapos ellátásban részesült 13 fő óvodában étkezők száma: 638 fő - ebből térítés nélkül, ingyen étkező 324 fő Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Gyermekvédelem tekintetében évben önkormányzati segélyben részesültek száma: 77 fő, akik mindegyike pénzbeli támogatásban részesült, összesen Ft összegben. Az önkormányzati segély megállapításának oka: gyermek, felnőtt betegsége, nevelésbe vett gyermek meglátogatása, hazautaztatása, olyan előre nem látható és nem várható probléma, ami miatt a család a gyermek anyagi segítségre szorult (iskoláztatási kiadások, szemüveg vásárlás, stb.). Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát kérelmére annak a szülőnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke

4 4 / 20 a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző a 67/A. (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapította, és b) legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába évben 192 esetben részesültek óvodáztatási támogatásban, 54 esetben első alkalommal Ft összegű támogatásban, 148 esetben további alkalommal, Ft összegű támogatásban részesültek, összesen Ft összegben évben gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készítettünk, valamint gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végeztünk 67 esetben. A látogatott családok száma: 65 A környezettanulmányok felvétele során a szülők együttműködésére mindig számíthatunk ben is részt vettük a gyermekjóléti szolgálat által tartott esetmegbeszéléseken, szakmaközi megbeszéléseken évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügyben 977 az iktatott ügyek száma évben a jegyzői gyermekvédelmi feladatokat egy főállású ügyintéző látta el. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona június 01- óta látja el a gyermekek átmeneti ellátásának, gondozásának feladatkörét. Az intézmény neve: Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27. Ellátott gyermekek száma: 49 gyermek. Ellátást igénybevevő szülők száma: 16 szülő év - csak gyermek ellátottra vonatkozólag: Gondozási napok száma, csak gyermekeknél: 3888 nap (3888:365)= 11 fő év - csak szülő ellátottra vonatkozólag: Gondozási napok száma, csak szülőkre vonatkozólag: 1010 nap (1010:365)= 2,76 fő) Összesen: Ellátott kliensek száma év végig: a gondozási napok száma: 4898 nap (4898:365)= 13 fő (3888 gondozási nap a gyermekek által igénybe vett gondozási nap szülők által igénybe vett gondozási napok száma = 4898 összesen.) Az intézmény kihasználtsága: 108 %, ami napi 13 fő létszámban realizálódott átlagosan. Gondozási napok száma: 4898 nap (4898:365= 13 fő) Havi átlagos létszám Időszak jan febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov dec Havi átlag létszám Az ellátottak település szerinti megoszlásának mutatói: Település Gyermek létszám Szülői létszám Karcag 15 8 Kunmadaras 15 2 Kenderes 8 3 Kisújszállás 10 2 Berekfürdő 1 1 Összesen: 49 16

5 5 / 20 Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlásának mutatói: Életkor lányok fiúk összesen Csecsemő éves Kisgyermek éves Óvodás éves Általános iskolás éves Középiskolás éves Összesen: Karcag város mutatószámai évre vonatkozólag: A kihasználtság vizsgált időszaka: január december 31. Ellátott gyermekek száma: 15, az ellátást igénybevevő szülők száma: 8, a gondozási napok száma: 2365 nap. Az ellátottak életkor és nem szerinti megoszlásának mutatói: Életkor lányok fiúk összesen Csecsemő éves Kisgyermek éves Óvodás éves Általános iskolás éves Középiskolás éves Összesen: Az átmeneti ellátás igénylése: - 7 gyermek esetén a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján történt - 8 gyermek esetében a szülő kérésére történt az ellátás Az ellátott karcagi gyermekek közül egy gyermek egyedül, szülő nélkül vette igénybe az ellátást. Az intézmény éves kihasználtság mutatójának megvizsgálása alapján kimutatható: - az ellátott gyermekek 31 %-a Karcagról érkezett - az ellátott szülők 50 %-a Karcagról érkezett - a gondozási napok száma Karcagra vonatkozólag: 2365 gondozási nap - százalékban kifejezve: 48 % teljesítést mutat Konzultációkon, esetmegbeszéléseken, esetkonferencián való részvételek száma (szakemberek között) folyamatosan működik az intézményben, meghívják az ügyben érintett szakembereket: a védőnőket, gyermekorvost, pedagógust és az óvónőket is, a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámhatóság munkatársait is. Esetkonferenciákon való részvétel száma: 26. Az átmeneti ellátás leggyakoribb okai évben: év során egy gyermek került ideiglenes hatályú elhelyezésbe az intézményből. Az év során, akárcsak a korábbi években, az ellátás kezdeményezői leggyakrabban a Gyermekjóléti Szolgálta családgondozói voltak. A gyámhatóság általi kezdeményezések gyakran védelembe vétel során történő kötelezettséget jelentette. A védelembe vettek száma tizennyolc fő. Ezen belül hat gyermek védelembe vételi határozatában volt belefoglalva, hogy vegyék igénybe az Otthonunk átmeneti ellátását. A védelembe vettek egy részénél, tehát eleve kötelező volt az ellátás igénybevétele, ezekben az esetekben nem beszélhetünk önkéntességről. A leggyakoribb okok, amiért az ellátást kérték az előző évekhez hasonlóan, lakhatási problémák életvezetési problémák, szenvedélybetegségek, gyermekelhelyezési perek indítása, családon belüli

6 6 / 20 konfliktusok, deviáns viselkedés a családban, a biztonság megrendülése, gyermeknevelési problémák, pszichiátriai, mentális problémák, tartozások keletkezése, közüzemi számlák be nem fizetése, anyagi problémák okozta kilátástalanság. Egyre inkább növekszik az egyedül élők, illetve a gyermeküket egyedül nevelők száma, akiknek a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy sem anyagi, sem lelki segítségre nem számíthatnak, azaz nincs családi támogatás, így ennek következménye az önpusztító szerek, pszichés megbetegedések száma. Az intézmény segít átirányítani a szülőket a megfelelő szakemberekhez, aminek preventív szerepe van. Tapasztalataik szerint egyre nő a pszichés megbetegedések száma. A szabadidős tevékenység egyfajta életrendet teremt a gyerekek körül. A szabadidős tevékenység nem csupán időtöltés, hanem testi, szellemi felfrissülés, majd ennek újjászerveződő pszichés és fizikai egyensúly állapota. Regenerálódás, felüdülés, kikapcsolódás és nem utolsósorban fejlődés. A gyerekekre gyakorolt hatása szerint: prevenciós, terápiás, nevelő, fejlesztő és támogató szerepe van. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára ebben a megközelítésben a szabadidő többszörösen is jótékony hatású eszköz. Segít a hátrányok leküzdésében, az elérhetetlen elérésében lehetőséget nyújt a kiegyensúlyozottság felé haladásban. Elmondható, hogy a kis lakók nagy része nem tud az életkorának megfelelően játszani, ami végeredményben a családi élettérre vezethető vissza. A játék háttérbe szorulásának következményeként megnő a magatartási, tanulási rendellenességek száma: hiperaktivitás, figyelemzavar, dyslexia stb. A tavasztól-őszig gyerekeket rendszeresen kiviszik a foci és a piactéri pályára, ahol különböző mozgásos játékokkal próbálják az egészségmegőrzésre a szabadidő élményszerű hasznos eltöltésére motiválni őket. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő, szociális támogatásra szoruló családok gyermekei figyelmet és gondoskodást igényelnek ezen a területen is. Minden gyermek névnapját és születésnapját megünneplik, egyszerűen, csendesen, de figyelmemmel kísérik a gyerekeknél a nagy napokat. Karácsonykor személyre szóló ajándékot kapnak a lakók. A takarítást és a háztartási feladatokat a gyermekfelügyelők a gyerekekkel együtt végzik, hiszen ebből is sokat tanulnak. Épüljön be személyiségükbe a munka, a rendezettség igénye. Táblázatban vezetik, hogy ki, mikor és milyen helyiséget tett rendbe. A szülők feladata az utcafrontra is kiterjed. Az intézmény szakmai tevékenységéről A kollégák túlterheltsége igen nagy. Hét gyermek volt szülő nélkül ellátott az Otthonban, akik a 3 év alatti korcsoportba tartoztak, akiknek gondozása különleges ellátás biztosítását igényli. Ennek fényében elmondható, hogy a felügyelet intenzitását nagyban befolyásolta ezeknek a gyermekeknek a kora. A felügyelet biztosításánál tekintettel kell lenni a gyermekek létszámára, a korára, állapotára különleges ellátást igénylő gyermekekre, és a széles korosztályt (0-18 év) magában foglaló gyermekcsoportra. A legalapvetőbb feladatuk a gyermekek folyamatos megfigyelése, folyamatos rálátás, napi 24 órában. A gyermekek bekerülését követően minden esetben értesítik az illetékes Gyermekjóléti Szolgálatot, védelembe vétel esetén a Járási Gyámhivatalt is. Amennyiben az ellátás időtartama meghaladta az egy hónapot, elkészítik a gondozási nevelési tervet. A tervek a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, esetenként a gyámhivatal ügyintézője, pedagógus, védőnő, gyermekorvos együttműködésével készültek, mindannyiszor tekintetbe véve az előzetesen készült gondozási tervet. Az intézmény látókörébe került családok súlyos gondok között élnek. Nem csak a szegénység maga, hanem a létbizonytalanság, a családi feszültségek növekedése, az iskolai kudarcok is szenvedést okoz számukra. Az esetek többségében az ártalomhatások halmozottan

7 7 / 20 jelentkeznek, ugyanúgy a károsodások is. A szülők deviáns viselkedése mellé gyakran társul anyagi nélkülözés, annak hátterében szakképzetlenség és kultúrálatlanság párosul. Az intézmény feladatának tekinti, hogy az ott élő gyermekeknek segítsenek kialakítani a megfelelő értékrendet, hiszen ezáltal lesz a társadalom hasznos tagja. Az ehhez vezető eszközök: a tanulás, a munka, és a takarékosság. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94 -a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A szolgáltatótevékenység formái: Gyermekjóléti szolgáltatás esetén gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása esetén bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása esetén gyermekek átmeneti otthona (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona Kunmadarason) A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat a től az 540/2007. (XI. 07.) "kt." sz. határozat értelmében a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül - önálló szakmai és szervezeti egységként működtetett - Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Az intézmény működési területe Karcag város és Berekfürdő község közigazgatási területe. A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatáról szóló beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Összegzés: A törvényi előírásoknak megfelelően minden év május 31-éig a Képviselő-testület megtárgyalja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót, melynek tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet határozza meg, különösen a gyermekvédelmi ellátások formáit. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),

8 8 / 20 gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). Kérjük a beszámoló megvitatását, elfogadását és a határozat meghozatalát..../2015. (V.28.) kt. sz. h a t á r o z a t a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 10. (8) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint dönt: 1. A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 2. Megállapítja, hogy a meglévő gyermekvédelmi rendszer városunkban a törvényi előírásoknak megfelelően, jól működik. 3. A Képviselő-testület felkéri a Karcagi Polgármesteri Hivatalt jelen határozat végrehajtásából eredő, szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Rózsa Sándor jegyző Határidő: május 31. Erről értesülnek: 1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai, lakóhelyükön 2. Karcag Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben 3. Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben 4. Karcag Városi Önkormányzat Aljegyzői Iroda, helyben 5. Karcagi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Iroda, helyben

9 9 / Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Gazdálkodási és Kistérségi Iroda, helyben 7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 5000 Szolnok, Ady Endre út (Beszámolóval együtt) 8. Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központja Karcag, Püspökladányi u Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi u. 27. K a r c a g, május 14. Rózsa Sándor jegyző

10 10 / számú melléklet Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (2014) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94 -a szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése. A szolgáltatótevékenység formái: Gyermekjóléti szolgáltatás esetén gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása esetén bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása esetén gyermekek átmeneti otthona (Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett Gyermekek Átmeneti Otthona Kunmadarason) A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat a től az 540/2007. (XI. 07.) "kt." sz. határozat értelmében a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül - önálló szakmai és szervezeti egységként működtetett - Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja. Az intézmény működési területe Karcag város és Berekfürdő község közigazgatási területe. A beszámoló felépítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. -ának (6) bekezdésében meghatározott, valamint a 149/1997. (IX. 10.) kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 10. számú mellékletének tartalmi elemei alapján készült. A gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő szolgáltatás, a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával. Létszámadatok: A korábbi évekhez képest 2014 évben hosszabb ideig jelentős létszámhiánnyal láttuk el feladatainkat. Az elmúlt év egy részében 2 fő főállású családgondozó, és 1 fő szakmai egység vezető - pszichológus látta el tevékenységeinket, de voltak olyan hónapok is, amikor csak 1 fő családgondozó dolgozott. Fentiek okán ezekben a hónapokban a pszichológiai szolgáltatás nyújtását is minimalizálnunk kellett a családgondozói tevékenység ellátása érdekében. Adminisztrációs tevékenységek: A Gyermekjóléti Szolgálatnál iktatási statisztikánk alapján 2014-ben 428 ügyakta került megnyitásra, az iratforgalmunk összesen irat (1.734 beérkező és kiadmány) volt, mely munkanapokban számolva átlagosan 14 db iratot (megkeresést, visszajelzést) jelentett napi szinten. Továbbra is napi tevékenységünk részét képezte a márciusától jogszabályi kötelezettség alapján végzett napi jelentési kötelezettség.

11 11 / 20 A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: Tevékenységünk, szolgáltatásaink a gyermeket, annak szülőjét, az egész családot érintik, középpontban a gyermek mindenek felett álló érdekével. Szakmai tevékenységeink arányait mutatja az alábbi diagram. adományozás1% Szakmaközi megbeszélés Esetkonferenciák Tárgyalások1% Esetmegbeszélés3% Játszóklub1% családlátogatás 14% Információnyújtás 20% Szakmai tevékenységeink Közvetítés 1% Pszichológiai tanácsadás7% Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés 15% Tanácsadás 17% Segítő beszélgetés 20% A szakmai tevékenységszámon belül többek között 9%-ról 14%-ra emelkedett a családlátogatások aránya. Nagyon sok időt töltöttünk a családok felkeresésével, a lakóhelyükön történő kapcsolatfelvétellel. Van olyan család, akivel csak így tudtunk kapcsolatba lépni, kapcsolatban maradni, sőt más intézmények is általunk tudták elérni a szülőt, közvetítésünkkel tudták velük megbeszélni a problémákat. A családok többnyire szívesen fogadtak bennünket, kölcsönös tisztelettel állunk egymáshoz. A családgondozók személyének változása természetesen a bizalmi viszony újraépítését is magával hozta, mely időigényes. A gyermeket segítő, védő szándékunk ellenére azonban előfordult az is, hogy a szülők támadóan léptek fel munkatársunkkal szemben. A gyermeki jogok érvényesülése érdekében 2014-ben is gondoskodtunk (szóban, írásban történő tájékoztatás során) arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő tevékenysége. Rendszeres kapcsolatban álltunk, kölcsönösen tájékoztattuk egymást, konkrét eseteket, kérdéseket is átbeszéltünk. A gyermekjóléti szolgálat segítette a gyermeket, illetve családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. A tavalyi évben 10 fő gyermek vette igénybe Gyermekek / Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait. Jellemzően átmeneti megoldatlan lakhatási körülményeik okán, valamint családi-, házastársi problémák okán kérték elhelyezésüket a családok.

12 12 / 20 Létszámhiányunk a pszichológiai tanácsadás mellett sajnos szabadidős / prevenciós / bűnmegelőzési célzatú tevékenységeinket, terveinket is módosította, átalakította. Az elmúlt évben mindezzel szabadidős programjainkon 90 fő gyermek vett részt (56 alkalom). Célunk volt többek között azon gyermekek hatékony szabadidő eltöltésének segítése, akik életkörülményeik, családjuk életvitele miatt fokozottabban vannak kitéve a csellengés, a csavargás, a deviáns hatású kortárscsoporthoz csapódás veszélyeinek, s a szabadidős tevékenység megszervezése szüleiknek aránytalan nehézséget okoz. Programjaink szervezését továbbra is igyekeztünk a tanítási szünetekhez igazítani ben szervezett prevenciós-, szabadidős programjaink: A tavaszi szünetben szervezett II. Malomjáték Bajnokságunk 3 napon keresztül zajlott a Gyermekjóléti Szolgálat Játszóklubjában. A versengési lehetőségnek ismét nagy sikere lett, több mint 100 jelentkezés futott be, mutatva, hogy ennek a nagyon régi játéknak mekkora rajongói tábora van most is. A felsősök esetében a fiúk fiúkkal, lányok lányokkal korcsoportonként, az alsósok bontás nélkül küzdöttek. Végül összesen 51 fő vett részt a versenyen. Intézményünk ismét képviseltette magát a évi Városi Gyermeknapon, ahol a korábbi évekhez hasonlóan kreatív, szabadidős, kézműves tevékenységekkel, szolgáltatásokkal segítettük a rendezvény lebonyolítását, ami több száz gyermek részt vételével valósult meg. Nyári szabadidős programsorozatunk 8 alkalommal, heti szinten töltötte ki a nyári szünidőt. A programokat úgy állítottuk össze, hogy minden gyermek találhasson benne érdeklődési körének megfelelő tevékenységet. Része volt a kézművesség, az ismeretszerzés, a prevenció, az egészséges életmód, az újrahasznosítás, stb.. Az előző évekhez hasonlóan nemcsak gondozottjaink részére nyújtott, hanem nyitott, bárki által igénybe vehető programokat valósítottunk meg 30 gyermek részt vételével.

13 13 / 20 Programjaink, szolgáltatásaink voltak: Játszóklubunk az elmúlt évekhez hasonlóan működött, amit a szülők és gyermekek (elsősorban 0-6 év között) önkéntesen vettek igénybe kikapcsolódásra, játékra, szórakozásra. Számítógép internet használati lehetőség, segítve a hátrányos-, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyermekek képességeik fejlődését, továbbtanulási esélyeiket. Malom-játék bajnokság a tavaszi szünetben. Nyári szünetben szervezett programsorozat. Őszi szünetben szervezett kézműves foglalkozások. Téli szünetben szervezett kézműves foglalkozás. Adományt 151 gyermek részére osztottunk ki. Karácsonyi adományozás keretében főként a gondozott gyermekek és családjaik részére élelmiszer-adomány, illetve játékadomány került kiosztásra. A játék-adományokat a Déryné Kulturális, Turisztikai Sport Központ és Könyvtárral összefogva (4. alkalommal) városunk gyermekei a Mikulás Napon gyűjtötték. Az élelmiszer-adományokat munkatársaink a karcagi TESCO hipermarketben lakossági adományozásból gyűjtötték. Ruhaadományt folyamatosan osztottunk, több alkalommal bútor adományt is tudtunk adni. Kapcsolattartás biztosítása Bár felügyelt kapcsolattartás elrendelésére az elmúlt évben nem került sor, több alkalommal biztosítottunk semleges helyszínt különélő szülőknek gyermekükkel történő kapcsolattartásuk támogatására. Emellett a gyermekvédelmi szakellátás tevékenységét segítve 3 család esetében nevelőszülőknél élő gyermekek vér szerinti szüleivel történő kapcsolattartásához is helyet biztosítottunk, míg azok feladataink ellátását nem befolyásolták / befolyásolják. Ezek a kapcsolattartások nem voltak problémamentesek. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: Alapvető törvényi kötelezettségünk a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. Szolgálatunk a családokkal jelzések útján kerül kapcsolatba. Jogszabály a jelzések megtételét írásos formában rendeli el, amit probléma, veszélyeztetettség, elhanyagolás észlelése esetén bárki tehet, a jelzőrendszeri tagokat jelzési kötelezettség terheli. A szolgálatunkkal kapcsolatba került gyermekek száma 635 fő volt az elmúlt évben, a jelzőrendszertől érkezett megkeresések száma pedig 958.

14 14 / A jelzések küldői egészségügyi szolgáltatótól közoktatási intézmény rendőrség pártfogó felügyelő állampolgár önkormányzat, jegyző, gyámhivatal napközbeni ellátást nyújtók átmeneti gondozást nyújtók személyes gond.nyújtó szoc. Szolg. A korábbi évekhez hasonlóan a jelzések tartalma főként a gyermekek elhanyagolása, a gyermeknevelési problémák, az igazolatlan iskolai hiányzások, a magatartási-, beilleszkedési problémák (tanórai problémák, telefonhasználat, illetlen, tiszteletlen viselkedés, iskolai felszerelés hiánya, a szülő nevelési intézménnyel történő együttműködésének hiánya) és a szülők életviteli gondjai voltak. A jelzéseket követő intézkedéseinkről minden esetben írásos visszajelzést nyújtottunk a jelzést tevőnek. A jelzőrendszerrel történő együttműködés, valamint a tevékenységek összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket szervezett. Esetmegbeszélések formái: A családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferencia, egy adott család ügyében tartott megbeszélés a tavalyi évben 9 alkalommal volt. A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között, előre meghatározott témakörben megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélést a vonatkozó jogszabálynak megfelelően az elmúlt évben 6 esetben szerveztünk az alábbi témákban: 1. A gyermekvédelmi feladatok és a jelzőrendszeri tevékenység segítése, filmnézéssel egybekötött témafeldolgozás folytatása, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az "Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében" c. projektről történő egyeztetés folytatása. A jelenlévők a családon belüli erőszak témakörében riportokat, előadásokat tekintettek meg, beszéltek át, elemeztek.

15 15 / 20 Elsőként a én lezárult, családon belüli erőszakról szóló, Dr. Székely László az Alapvető Jogok Biztosa által végzett ombudsmani vizsgálatról. A gyermekvédelmi ellátórendszer problémáiról Dr. Gyurkó Szilviával (jogász, kriminológus az Unicef Magyar Bizottság gyermekjogi igazgatójának (www.unicef.hu) készített riport. Virág Györggyel, az ESZTER Alapítvány elnökével készített interjú a családon belüli erőszak hatásairól, a trauma feldolgozásáról, jövőjükről. 2. A gyermekvédelmi feladatok és a jelzőrendszeri tevékenység segítése, filmnézéssel egybekötött témafeldolgozás folytatása, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés. Törvényváltozásokról szóló ismertető után a családon belüli erőszak téma-feldolgozás folytatásaként a jelenlévők Feldmár András Kanadában élő, magyar származású matematikus, pszichológus, pszichoterapeuta erőszakról szóló előadását tekintették meg. 3. A gyermekvédelmi feladatok és a jelzőrendszeri tevékenység segítése, filmnézéssel egybekötött témafeldolgozás folytatása, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az "Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében" c. projektről történő egyeztetés folytatása. Az aktuális törvényváltozásokról és a megújult problémajelző adatlapról szóló ismételt egyeztetést követően pályázati lehetőségként a Számítógép-álom című pályázat került ismertetésre. Ezt követően a jelenlévők eset-feldolgozással folytatták a munkát. 4. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor-semleges egységes elvek és módszertan" - módszertani útmutató, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az "Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász-Nagykun-Szolnok megyében" c. projektről történő egyeztetés folytatása. 5.A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tevékenységének segítése, esetmegbeszélés, esetelemzés, esetvezetés segítése, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés. A megbeszélésen az óvodai gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak részvételével történt az esetek, felmerülő problémák megbeszélése, tapasztalatok cseréje, törvényességi előírások, keretek bemutatása. A résztvevők a kisgyermekkor kapcsán, valamint a kisgyermeket nevelő családok életében felmerülő problémákról, az óvodai életben tapasztalható jelzés-értékű helyzetekről, lehetőségekről beszélgettek. Többek között olyan kérdésekről, esett szó, mint pl.: mit tehet az óvónő akkor, ha a szülő agresszíven viselkedik óvodai környezetben; mi a teendő ha a gyermekért alkoholos állapotban jön a szülő; mi a teendő a törvényes képviselet rendezését is igénylő esetekben; hová lehet közvetíteni a családokat; stb. 6.A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról ( ) történő konzultáció, valamint az aktualitásokról történő egyeztetés keretében az Áldozatsegítő kapacitás fejlesztése Jász- Nagykun-Szolnok Megyében c. projektről történő egyeztetés folytatása. A stratégiát a Kormány 1744/2013. (X. 17.) Kormányhatározatával fogadta el. Az elmúlt évben megbeszéléseinkhez rendszeresen csatlakozott a karcagi Rendőrkapitányság, ezáltal pályázati projektjük megvalósítását segítettük.

16 16 / 20 A jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján gyermekvédelem tárgyú szakmai továbbképzésen alig tudnak részt venni, szakmaközi megbeszéléseinkre alapozzák munkájukat. Itt értesülnek a törvényváltozásokról, különböző elméleti-, módszertani megközelítésekről, megoldási lehetőségekről, újításokról, így ezen megbeszéléseink fokozott jelentőséggel, hatással bírnak településünk gyermekvédelmi munkájában, annak fejlesztésében. Intézményi, illetve jelzőrendszeri tagokkal történő esetkonzultációra 393 alkalommal került sor. A tevékenység összehangolása, az együttműködés elősegítése érdekében a gyermekjóléti szolgálat márciusában is tanácskozást szervezett, ahol átfogóan értékeltük a jelzőrendszer előző (2013) éves működését és áttekintettük a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében: Városunkban a veszélyeztetettség főbb okai: (Az alábbi grafikon településünk gyermekvédelmi rendszerét képviselő intézményekkel összesített elemzést tartalmaz.) A veszélyeztetettség főbb okai pszichiátriai betegség2% szenvedélybetegség1% fogyatékosság életvitel 14% bántalmazás 2% anyagi (megélhetési, lakhatási) 18% elhanyagolás (oktatás, eü.szolg.) 24% gyermeknevelési gondok 17% családi konfliktus 8% magatartászavar 10% gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 4% Családgondozás keretében segítettünk a család-gyermek problémáinak rendezésében, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családi konfliktusok megoldásának elősegítésében, a gyermek illetve a szülők által igénybe vehető ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférésben.

17 17 / 20 A gondozási tevékenységek szerinti gyermekszám megoszlása ideiglenes hatállyal elhelyezett pszichológiai ellátásban 9% alapellátott 21% szabadidős csoport 14% átmeneti gondozásban 2% védelembe vett 8% eseti ügyekben 38% nevelésbe vett 8% utógondozott A főbb családgondozói tevékenységek: eseti jellegű ügyintézés, alapellátás keretében történő családgondozás (önkéntes, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő), védelembe vétel keretében történő családgondozás (kötelező, legalább 1 évig tartó, gondozási tervre, hatósági határozatra épülő), átmeneti gondozás keretében történő családgondozás (önkéntes, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő) nevelésbe vétel keretében történő családgondozás (kötelező, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő) utógondozás (kötelező, legalább 6 hónapig tartó, gondozási tervre épülő). A védelembe vételre leginkább akkor kerül sor, ha a család önkéntesen alapellátás keretében - nem működik együtt a családgondozóval és a gyermek veszélyeztetett, vagy az igazolatlan iskolai hiányzások száma elérte az 50 órát, és a gyermek még 16 év alatti. Változó a családok hozzáállása az iskolába járás fontosságához, többször tapasztaljuk, hogy a jövedelem kiesése nem meghatározó sem a gyermek, sem a szülő számára. Előfordult, hogy maga a szülő erősítette a gyermekben a hiányzásokra irányuló magatartást, de olyan eset is volt, amikor a gyermek eltitkolta hiányzásainak számát, a szülő azokról a hatóságoktól értesült. A pártfogó felügyelők tájékoztatása szerint a tankötelezettség megszűnését követően gyakori a tanulói jogviszony megszüntetése, a rendszeres jövedelemhez jutás reményében. A szülők szeretnének megszabadulni az iskolába járás költségeitől, ezért támogatják a tanulói jogviszony megszakítását. A 16 éves fiatalt nem szívesen alkalmazzák sem alkalmi, sem bejelentett munkavállalóként. A munkaügyi központban való regisztrációja elősegíti a pályakezdő álláskeresőként történő kiközvetítését, néhány hónapos elhelyezkedését, de

18 18 / 20 szociális, rendszeres támogatásra csak hosszabb együttműködést követően válik jogosulttá. Általában továbbra is szüleik eltartására szorulnak. Jellemzően jelen van a fiatalok körében a különböző tudatmódosító szerek használata és az alkoholfogyasztás, mely terjedésének megállítása nehéz feladat. Legtöbbször a munkanélküliség, az anyagi haszonszerzés motiválja a bűncselekmények elkövetésében őket. A családok napról-napra élnek, főleg segélyekből tartják fenn magukat, mely a havi kiadásokat nem fedezi. A család megélhetése érdekében alkalmi munkavállalásával egészítik ki jövedelmüket. A szakmaszerzés esélye tovább csökken. A bűnelkövetéshez vezető gyakori ok a diszfunkcionálisan működő családi háttér, a hiányos szocializáció. Átmeneti gondozás keretében az átmeneti otthonok a szülő kérésére biztosítanak teljes körű ellátást a gyermeknek, és szükség szerint a szülőnek is. Az elmúlt évben szolgálatunk javaslatára gyermek családból történő kiemelése, ideiglenes hatályú elhelyezése nem történt. Két lány nagyszülője (gyámja) nem vállalta tovább a nevelésüket, mert nem fogadtak szót neki, drogoztak, csavarogtak, iskolába nem jártak. A nagyszülő a gyámhivatalnál lemondott gyámságáról, ideiglenes hatályú elhelyezésükre került sor. Sajnos ezt követően mindketten rendszeresen szökésben voltak. Volt olyan eset is, amikor esetkonferenciát követően a jelzőrendszeri tagok javasolták a gyermekek családból történő kiemelését, a gyámhivatali tárgyalást követően azonban újabb esélyt kapott a család gyermekeik veszélyeztetettségének megszüntetésére. Pszichológiai szolgáltatásunkat 56 fő vette igénybe az elmúlt évben, melyet a településen élő valamennyi gyermek és szülője önkéntesen kérheti. Pszichológiai tevékenységszám szakmai tevékenységek száma szerint gyermekterápia 15% családterápia 1% családgondozói tevékenység megsegítése 44% tanácsadás 40% A pszichológus bevonása a családgondozói tevékenység segítésébe 44%-ra emelkedett, a gyermek- és családterápiás tevékenység egyidejűleg történő csökkentésével. Ennek okai korábban említett létszámhiányunkból eredtek. Továbbra is kiemeljük e szolgáltatásunk

19 19 / 20 fontosságát, egyedülállóságát, kevés gyermekjóléti szolgáltató bír hasonló lehetőséggel, eszközzel, módszerrel. Főbb problémák: Válás kapcsolattartás, szülők közötti konfliktusok. Meleg-engedékeny szülői nevelési mód. A szülők félnek attól, hogy megbántják gyermeküket, félnek attól, hogy határozottságuk következtében gyermekük szeretetét elvesztik. A gyerekek pedig könnyen megtanulják, hogy elérik, amit akarnak. Az internet telefon - facebook hatás és függőség, valamint a hatékony szabadidő eltöltésének hiánya számtalan gyermeknél okoz lelki-, magatartásbeli problémát. A Karcagon élő gyermekek számtalan lehetőség közül választhatnak hobbit, szakkört, sportot, stb. meglátásunk szerint gyakran a szülői ösztönzés, motiválás hiánya áll a strukturálatlan szabadidő hátterében. A szülők gyermeknevelésének segítését videó előadások megnézésével, elemzésével, szakkönyvek kölcsönzésével is segítjük, melyek beszerzéséhez nyújtott fenntartói támogatást ezúton is köszönjük. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a gyermek utógondozása keretében: Nevelésbe vétel keretében a családból kiemelt gyermekek (48 fő) vér szerinti szüleinek gondozásával segítjük gyermekük visszafogadását. Ahogyan arról a gyámhivatal munkatársai is beszámoltak, sok szülő elérhetetlen, új lakcímük hátrahagyása nélkül költöznek ide-oda. Érdektelenek gyermekük iránt. Kapcsolattartási lehetőségeikkel nem élnek, pedig a gyermekvédelmi gyámok nagyon rugalmasan segítik a kapcsolattartásra hajlandó szülők látogatását. A gyermekek visszahelyezése családjaikba csekély. A gyermek szakellátásba kerülésével a szülő részére gondozási díjfizetési kötelezettség keletkezik, gondozási díjat többnyire nem tudnak megállapítani jövedelemnélküliség, vagy csekély pénzbeli ellátás miatt. Utógondozásra 3 gyermek esetében került sor. E gyermekek szülei a családból történő kiemelést követően alkalmassá váltak gyermekük visszafogadására. Téli Melegedő decemberétől márciusáig, valamint decemberétől márciusáig a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítés családgondozói, munkatársai a Karcag Városi Önkormányzat által működtetett Téli Melegedőben tartózkodóknak napi rendszerességgel ételt és meleg teát szállítottak, átsegítve a téli időszak nehézségein e felnőtteket, családokat. A Gyermekjóléti Szolgálat, mint gyakorlati hely A képző intézmények tájékoztatása és a gyakorlatukat intézményünknél töltött hallgatók számából is az látszik, hogy az utóbbi években csökkent a szakmánk, a szociális segítő munka iránt érdeklődő, elkötelezett hallgatók száma. Az elmúlt évben 1 fő szociálpedagógus hallgató töltötte nálunk gyakorlatát.

20 20 / 20 Továbbképzések Munkatársaink rendszeres továbbképzése és szakmai tapasztalatcseréje 2014-ben is biztosítva volt. Többek között az alábbi képzéseken vettünk részt: Roma családokkal, valamint halmozottan hátrányos helyzetű családokkal végzett szociális munka, - Problémamegoldás, és konfliktuskezelés családközpontú megközelítése. Tripla szaltó Bevezetés a szupervíziós, pszicho-dramatikus, művészetterápiás technikákba. Véleményünk szerint településünk gyermekvédelmi rendszere bár folyamatosan változik, alakul, de hatékonyan működik, annak képviselői szorosan együttműködnek a gyermekek, a családok megsegítése érdekében, mely tevékenységben szolgálatunknak meghatározó koordináló, szervező és szolgáltató szerepe van. Munkánkat, eredményességünket segíti fenntartónk támogatása, segítőkészsége. Karcag, Kun Csilla intézményvezető Kovácsné Szabó Ágnes szakmai egység vezető

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 4. napirend BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011. (V. 26.) KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁJUS 26-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 71 /2011.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben