A KATONAI HIVATÁSRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KATONAI HIVATÁSRÓL."

Átírás

1 I. A KATONAI HIVATÁSRÓL FOKDÍTOTTA : MÁRTON JENŐ- I). Luther M. művei. 1

2

3 BEVEZETÉS Libellus de militarí christianismo, könyvecske a katonáskodó keresztyénségről, így nevezi Luther egyik levelében (Stiefl Mihályhoz, 1527 jan. 1-éről, De Wette 3, ) ezt az végén kiadott művét. Az az aggodalom, hogy keresztyén embernek szabad-e Istennek parancsolatja ellenére, mely az öldöklést tiltja s melyet Krisztus urunk a hegyi beszédben (Máté 5, 2 i,) oly nyomatékosan ismételt, kardot forgatnia, nem kockáztatja-e üdvösségét a keresztyén ember, ha hadi szolgálatot vállal, már ez időben is élénken foglalkoztatta az evangéliom alapján álló embereket. Különösen a lezajlott parasztháború, mely magával hozta a polgárháború minden iszonyatosságát, kelthetett a nemesebben gondolkodók szívében valóságos undort a katonai hivatás és életpálya iránt. Közvetlen állásfoglalása Luthernek e kérdésben annak köszönhető, hogy a parasztháború befejeztével a választófejedelemnek Wittenbergbe való bevonulása alkalmával a fejedelem egy hadi óbestere, Kram Assza (Aszkániusz) lovag, beszélgetést folytatott Lutherrel e kérdésről és igéretét vette, hogy az aggodalmas lelküeket e kérdésben egy könyvecskével fogja kioktatni és megnyugtatni. A könyvecskét, mely az 1526-ik év vége felé jelent meg, ugyancsak Kram Assza lovagnak ajánlotta. A katona hivatását Luther, épugy mint minden más emberi hivatást vagy életpályát, magában véve helyesnek és üdvösségesnek tartja. A felsőbbség Istennek rendelésén alapszik ; a felsőbbségnek pedig Istennek eme rendeléséből kifolyólag az a tiszte, hogy az alattvalók békességét megóvja, a gonoszságot irtsa és büntesse. Valahányszor tehát a felsőbbség a békemegóvására és a gonoszság megtorlására szólítja harcba alattvalóit, az alattvalóknak polgári kötelessége e hívő követni. Ily értelemben aztán a háború, szózatot de csakis a jogos l*

4 LUTHER MÁRTONvédelmi háború^ bármennyi vérontással és ptisztulással járjon is, a szeretetnek műve. Luther esküdt ellenségének György hercegnek is kezébe játszották egy példányát e könyvecskének^ melynek címlapjáról a szerző nevét és megjelenése helyét eltávolították A herceg aztán Kranaeh Lukács festő előtt nagy elismeréssel szolt erről as iratról és nagyon bosszús volt v mikor Rranach felvilágosította^ hogy az Luthernek müve, Kiadásai, A legrégibb kiadás Wittenbergben i526-baq jeleni meg e címmel : Ob kriegsleutte anch j ynn seligem stan- de seyn knenden. [ Mar, Luther. [[ Gedrnckt zu Wittenberg. [ M«D, XZVX. [ A többi kiadás nagyobbára ennek a kiadásnak utánnyomata. A fordítás a weimari kiadás szövege alapján történt.

5 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 5 Letiet-e üdvösséges a k&ímimí hivatása ts? Nemes ás vitézlő lírain Ásskamus Io agimfe s kegyes jő uramnak és barátomnak^ L u t fa er Márt o n. Kegyelem és békesség a Krisztusban, nagy jő uram ós barátom l Midőn a választófejedelemnek Wittenbergbe való legutóbbi bevonulása alkalmával köztünk szó esett a katonák hivataláról mely beszélgetés közben felmerült több a lelkiismeretet illető kérdés ís 5 Kegyelmességed is, mások is, tőlem Írásban való nyilvános oktatást kívántak, mert hogy igen sokan vannak, akik restellik ezt a hivatásukat és állapotjükat, egyesek kétségeskednek, mások oly annyira vakmerők, hogy mitsem törődnek Istennek és lelkikről, lelkiismeretükről mitsem akarnak tudni Áminthogy magam ís hallottam m ilyen fickóktól ilyetén beszédet: ha lelkűkre akarnának gondolni, sohase kellene háborúba menniök. Mintha csak olyan pompás dolog volna a háborúskodás, hogy se Istennel, se lelki üdvvel nem kell az embernek törődnie, ha van háború. Holott pedig épen ekkor, halálos félelmekben és veszedelmekben kellene leginkább gondolni Istennel s a lélek üdvösségével Hogy tehát, amennyire rajtam múlik, a gyenge, együgyű és kétkedő lelkek tanácsban ne szűkölködjenek, a gonoszok pedig kioktattassanak, megszívleltem kérését és megígértem ezt a könyvecskét. Mert aki a helyesnek tudatában lévő jó lelkiismerettel hadakozik, annak küzdelme is jó lészen ; mivelhogy máskép nem is lehet, mint hogy ott, ahol jó a lelkiismeret, ugyanott nagy a bátorság és merész a szív is; ahol pedig merész a szív és rettenthetlen a bátorság, ott az ököl is annál keményebb, lovas és ló

6 6 I). LUTHER, MÁKTON. bátrabb ós minden jobban sikerül, minden körülmény es eshetőség biztosabban vezet a győzelemre, melyet aztán az Isten meg ís ad. Viszontag, ahol a lélek együgyű ős Ingatag, ott a szív sem lehet elég bátorságos. Mert lehetetlenség, hogy a rossz lelkiismeret ne tenné az embert gyávává és remegővé, Mózes is azt mondja az o zsidó népének, V. Mőz. 28, 25 : Ha nem engedéndesz a te Uradnak, akkor o néked gyáva szívet fog adni, hogy ahol egy úton mész ki ellenségeid ellen, hét utón fogsz megfutamíttatni és nem less szerencséd. Így történik aztán, hogy mindaketto. lovas és lő, csüggeteg és ügyetlen lesz, és hogy egy haditerv sem sikerül, hanem végre is bekövetkezik a bukás. Ámi pedig azt a durva, gonosz lelkiismeretű tömegét a hadi népnek illeti, azokat az úgynevezett nyakatörő vakmerőket, ezeknél minden a véletlenségtől függ. Amilyen a sorsa a jó, illetőleg a gonosz lelkiismeretüeknek, ugyanolyan lesz a sorsa ennek a durva állatias tömegnek is. Ő érettük nem adatik semmiféle győzelem, ők a hadinépnek a külső héja, nem pedig igazi magva. Itt küldőm tehát Kegyelmednek ezt az én tanításomat Istennek jóvoltából, hogy Kegyelmed is s meg mások is, akik szeretnének ügy hadakozni, hogy el ne veszítsék Istennek kegyeimét és az őrök életet, tudják, hogyan keli rá készülni és benne eligazodni. Istennek kegyelnie maradjon velünk. Ámen. Először is figyelemmel keli lenni arra a különbségre, hogy más a hivatal és más a személy, vagyis hogy más a tett és más a végrehajtója. Mert valamely hivatal vagy tett magában véve igenis lehet jó és helyes, de azért mégis rosszá és helytelenné válik 5 ha a személy, vagyis az, a ki végrehajtja, nem jó s nem jár el helyesen. A biró hivatala fenséges, isteni hivatal, szolgáltasson bár igazságot akár szóval, akár tettel, mint a hóhér. De ha olyasvalaki gyakorolja,

7 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 7 akire nincsen bizva 5 avagy ha az, akire bízták^ haszonleséssel, részrehajlással gyakorolja, akkor az a birőí hivatal már ge nem jó, se nem helyes, A házasság ís fenséges és isteni intézmény, mégis sok a gazfickó a házas állapotnak között. Így vagyunk a katonarenddel, vagy hivatallal vagy mesterséggel is : magában véve helyes és isteni, de arra kell ügyelni, hogy a katonaszemély ís arravaló és derekas legyen, amint, azt a kővetkezőkben hallani fogjukc Másodszor pedig kikötöm magamnak azt, hogy ezúttal iicm arról az igazságosságról szólok, mely m embert Isten előtt Igazzá teszi, Ezt a megigazulást egyesegyedil a Jézus Krisztusban való hit adja meg, minden mi hozzájárulásunk és érdemünk nélkül, tisztára csak Istennek ingyenvaló kegyelméből, ahogy ón azt már oly sokszor és oly sokféleképen megírtam és megmagyaráztam. Én itt a külsőleges igazságosságról szólok, úgy ahogy az a hivatalokban és tettekben megnyilatkozik, vagyis, hogy világosan beszéljek, én ezúttal erről szólok: vájjon a keresztyén hit, mely által Isten előtt megigazulunk, megtűrheti-e maga mellett azt s hogy katona legyek, harcoljak, öldököljek, raboljak, gyújtogassak, ahogy azt háborús időkben ellenséggel szemben tenni szokás, avagy hogy vájjon az ilyen tett vétek-e, igazságtalanság-e, mely miatt lelkiismereti aggodalmakat kell érezni Isten előtt és keresztyen embernek a katonai tettek egyikét sem szabad végeznie, csak jót kell tennie, szeretnie, nem pedig öldökölnie és másokat károsítania? Ilyformán értem én azt, hogy hivatal vagy tett, amely magában helyes és isteni, mégis gonoszszá és helytelenné válhatik 5 ha a végrehajtó személy gonosz és istentelen. Harmadszor pedig e helyen nem szándékom a katonai rendről ós hivatalról, hogy az magában véve helyes ós isteni, hosszasabbari írni, mert e kérdést részletesen tárgyaltam a világi felsőbbségről irott könyvemben. Majdnem hogy azzal mernék dicsekedni, hogy a világi hatalmat ós felsőbbséget az apostolok ideje óta senki oly világosan meg nem magyarázta, oly fenségesnek nem magasztalta.

8 8 I). LUTHER, MÁKTON. mint ahogy azt ón tettem. Ezt még ellenségeimnek is el kell ismemiök. És ezért becsületes jutalmam EZ lett, hogy tanításomat lázítónak szidták ós kárhoztatták, mint olyat, mely a felsőbbség ellen irányuk Hála az Istennek! Mert minekutána a kardot az Isten rendelte, hogy a gonoszokat hintesse, a jókat védelmezze és a bekét biztosítsa. Rómabel. 13, ls Pót I. 2, 13, ez erős bizonyítók arra nézve is, hogy a háborúskodás ós öldöklés és mindaz, ami háborús időkkei, háborúi joggal együtt jár, Istennek intézménye. Bál más a háború, mint az igazságtalanságnak ós gonoszságnak megtorlása? Miért háborúskodnak emberek, ha csak nem azért, hogy békesség és engedelmesség legyen? Ha már most az íg a látszatja, hogy öldöklés és fosztogatás nem a szeretet műve, úgyhogy együgyű észszel valaki azt gondolhatná, hogy nem keresztyéni dolog, nem is illik keresztyen emberhez : való igazában azért az mégis a szeretet műve. Mert valamint a jó orvos, ha a kórság oly nagy és veszedelmes, hogy kezet, lábat, fület, szemet kell elmetszenie vagy feláldoznia, hogy a testet megmentse, ha az ember csak a levágott tagot tekinti, szörnyűségesen kegyetlen embernek látszik, de viszont, ha az ember azt a testet tekinti, melyet ily módon meg akar menteni, igaz valónak bizonyul, hogy derék, hűséges ember s hogy, amennyiben rajta múlik, keresztyéni művet cselekszik : faasonlatosképen, ha a katona munkáját nézem, ahogy a gonoszokat bünteti, az igazságtalanokat pusztítja ós szörnyű nyomorúságnak okozója, úgy gondolom, mintha nagyon is nem keresztyéni cselekedet volna és épensóggel nem a szeretetnek műve ; de ha azt nézem, hogy mikóp védelmezi a jókat, megment feleséget, gyermeket, házat, jószágot, becsületet ós békességet, akkor kitűnik, hogy mily fenséges ós isteni ez a munkásság és belátom, hogy itt is azért metszenek le egy-egy lábat vagy kezet, hogy az egész test el ne vesszen. Mert ha a kard meg nem védelmezné ós meg nem tartaná a békét, a békétlenség által kellene minden földi dolognak el pusztulnia. Ezért hát az ilyen háború

9 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 9 ne ím egyéb, mint egy kis, ideíg-odáig tartó békétlenség, mely elejét veszi egy örökös végtelen békétlenségnek^ kis csapás, mely nagy csapásnak állja útját Hogy mármost sok szó és irás esik arról, hogy mily nagy csapás a háború, az mind szent igaz, de arra ís kellene figyelemmel lenni, hogy hányszorta nagyobb az a csapás, melyet a háború elhárít. Igen ám, ha az emberek jámborak és békességszeretok volnának, akkor a háborúskodás a legnagyobb csapás volna e világon. De számításba veszed-e azt, hogy a világ gonosz, hogy az emberek nem akarnak békében élni, hogy rabolnak, lopnak, öldökölnek, megbecstelenítőnek nőt, gyermeket, elvesznek becsületet, jószágot? Ilyen általános, világra szóló békétlenségnek, melytői senki sem maradhatna ment, kell útját állania annak a kis békétlenségnek, melynek háború vagy kard a neve. Azért tartja az Isten ís oly nagyra a kardot, hogy azt a maga rendelésének nevezi és nem akarja, hogy azt mondják vagy higyjék, hogy az emberi találmány vagy intézmény. Mert az a kéz, mely azt a kardot forgatja, már aztán nem emberi kéz, hanem az Istennek keze és nem az ember, hanem az Isten az, aki akaszt, kerékbe tör, lefejez, öldököl és hadakozik; mindez az ő műve, az ő ítélete. Egyszóval: a katona hivatalában nem szabad arra nézni, hogy miképen öldököl, gyújtogat, üt és kerget stb, így járnak el a szűk látókörű, együgyű gyermekek, csak azt látják, hogy az orvos kezet vesz le, vagy lábat fűrészei le, de azt nem veszik észre, hogy ott az egész test megmentése forog szóban. Azért hát a katona hivatalát vagy mesterségét is férfias szemekkel kell nézni, hogy miért öldököl és sújt oly borzasztó módon, és akkor magától be fog bizonyosodni, hogy a katona hivatala egy magában véve isteni hivatal, mely ép oly szükséges és hasznos az emberiségnek, akár az evés és ivás, vagy más cselekvés. Ha mégis egyesek evvel a hivatallal visszaélnek, ok nélkül, merő könnyelműségből öldökölnek és háborúskodnak, az nem a hivatalnak, hanem az embernek a bűne.

10 10 I). LUTHER, MÁKTON. Mert hol a' világon van az a hivatal, cselekedet vagy bármily dolog, bármilyen jő legyen is 3 amellyel könynyelmű, gonosz emberek vissza nem élnének? Ezek hasonlatosak a bolond orvosokhoz, akik oktalan módon akár az egészséges kezet is levágnák csupa könnyelműségből. Igen 5 ez az az általános békétlenség, melynek becsületes háborúval és karddal kell útját vágni és a békességet kényszerrel helyreállítani. Aminthogy mindig úgy is történik és történt is, hogy azokat verték meg, akik ok nélkül kezdtek háborút. Mert elvégre is nem kerülhetik el Istennek Ítéletét, mert utoljára mégis csak megtalálja és lesújtja őket, Így jártak most a parasztok is az ő lázadásukkal Ennek bizonyítója a legnagyobb mester ós tanító Krisztus mellett, t. i. Keresztelő János, aki Luk, 3, l4l szerint, mikor a vitézek hozzá jöttek és megkérdezték, hogy mitévők legyenek, hivatalukat nem kárhoztatta, nem is bíztatta őket, hogy hagyják abba, hanem ellenkezőleg elismerte hivatalokat mondván : Megelégedjetek a ti zsoldotokkal és senkit meg ne rontsatok erőszakkal vagy igazságtalansággal Evvel a vitézi hivatalt magában véve dicsérte, mindamellett a vele való visszaélést tiltotta és helytelenítette. A visszaélés ugyanis nem magát a hivatalt terheli, Hasonlókép Krisztus is, mikor Pilátus előtt állott, elismerte, hogy a hadakozás nem helytelen dolog, mikor azt mondta Ján. 18, 36: Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy ne adassam át a zsidóknak. Ide tartozik minden régi hadi történet is az ó testámentomból, mint Ábrahám, Mózes, Jósué, a bírák. Sámuel, Dávid és Izrael népének minden királya. Pedig ha a harc és hadviselés magában véve helytelen és Istennek nem tetsző dolog volna, el kellene kárhoztatnunk Ábrahámot, Mózest, Jósuét, Dávidot és a többi szent atyákat, királyokat és fejedelmeket egytől-egyig, akik pedig e hivatalukban az Istent szolgálták és az írás szerint ugyancsak e hivatalukkal szereztek nagy hírnevet Ezt mindenki jól tudja, aki csak kevéssé is járatos a Szent-

11 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 11 írásban. Azért ezt bővebben bizonyítgatni nem is szükséges. Azt mondhatná azonban itt valaki, hogy másképen volt az a szent atyákkal, akiket az Isten kiválasztott a pogányok kőzöl, meghagyván nekik azt, hogy harcoljanak. Az o példájuk nem elegendő az új tesfcámentom alapján álló keresztyén embernek, inert míg ők hivatkozhattak Isten parancsolatjára és Isten iránt való engedelmességből harcoltak, nekünk nincsen istentol parancsolatunk, hogy harcoljunk, hanem inkább, hogy tűrjünk és mindenről lemondjunk. Erre eléggé világos feleletet adtak Péter ós Pál apostolok, akik mindketten az áj testámentomban ís meghagyják a világi rend iránt ós a világi hatóság rendeletei iránt való engedelmességet. Fentebb ís hallottuk, hogy Keresztelő Szent János a vitézeket, mint keresztyén tanító, keresztyéni módon oktatja ós mégis megparancsolja nekik, hogy vitézek maradjanak s csak arra az egyre figyelmezteti, hogy hivatalukkal vissza ne éljenek, senkivel igazságtalanságot vagy erőszakot el ne kövessenek, hanem hogy zsoldjukkal megelégedjenek. Így tehát az új testámentomban is el van rendelve Isten szava és parancsolatja által a kard ós akik a kardot helyesen forgatják ós Isten iránt való engedelmességgel harcolnak, azok ebben a hivatalukban is Istennek szolgálnak ós az ő parancsának engedelmeskednek. És csak gondoljuk meg magunk ís: ha megengedjük azt, hogy a háborúskodás magában véve helytelen, akkor kénytelenek vagyunk minden egyébre is megengedni, hogy helytelen. Mert ha a kard forgatása helytelen volna a harcban, akkor az esetben ís helytelen volna a használata, mikor vele gonosztévőket büntetünk, vagy a békét megóvjuk. Egyszóval minden cselekedetet helytelennek kellene tartanunk. Mert mi más a háborúskodás, mint a gonosztévők megbüntetése ós a béke megóvása? Ha egy tolvaj^ gyilkost vagy házasságtörőt büntetünk, az egy egyetlen gonosztevőn végrehajtott büntetés. De ha helyesen háborúskodunk. egyszerre egy egész nagy csapat gonosztevőt

12 12 I), LIJTHEIÍ MÁRTON sújtunk, akik annyi bajt okoznak, amekkora a csapatjuk. Ha tehát a kardnak egy cselekedete helyes ós jó, akkor valamennyi cselekedete is az; hiszen kard az, nem pedig rókafark 1 ) és Istennek bosszúja, RómabeL 13, 4. Árra az ellenvetésre, hogy a keresztyéneknek nincsen parancsolatjuk a háborúskodásra, a példákra való hivatkozás pedig nem elégséges, mert nekik Krisztus azt tanította, hogy a hajnak ne álljanak ellent, hanem mindent tűrjenek, már elegendoképen megfeleltem könyvecskémben, mely a világi felsőbbségről szói. Mert persze hogy a keresztyenek nem háborúskodnak maguk közt, nincs is maguk közt világi hatóság, az ő kormányuk lelki kormány és lelkileg senkinek sincsenek alávetve, hanem csak a Krisztusnak. De testlikkel, vagyonukkal a világi hatóságnak vannak alárendelve ós ennek tartoznak engedelmességgel. Ha tehát a világi hatalom harcra szólítja őket kell harcolniok engedelmességből, nemi mint keresztyén neknek, hanem mint testük után ós földi vagyonuk után az ország polgárainak és engedelmes alattvalóinak. Annak okáért ha harcolnak, nem a maguk javára vagy a maguk kedvere teszik, hanem a felsőbbség parancsára és szolgálatjára, melynek alája vannak rendelve, ahogy azt Pál apostol Titusnak írja, 3, t: Legyetek engedelmesek a felsőbbségnek. Erről bővebbet olvashatsz a világi felsőbbségről írt könyvemben. Summa summarum: a dolognak a veleje ez : a kard hivatala magában véve helyes, isteni ós szükséges intézmény, amely nem megvettetóst, hanem félelmet,-tiszteletet és engedelmességet kiván, mert különben a' bosszúnak megállója lesz, mint azt Pál apostol mondja, Róm. 13, Mert kétféle felsőbbsóget rendelt az Isten az emberek között, az egyiket lelkinek rendelte igéjével és kard nélkül, hogy ez által az emberek jámborakká és igazakká legyenek és ezzel az igazságossággal elnyerjék az örök életet. Ezt az igazságosságot az Isten az ő igéjével szol- 1 ) A rókafark e hasonlatban valami gyengéd fegyelmi eszközt jelent.

13 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 13 gáltatja, melynek hirdetését a prédikátorokra bízta. A 'másik felsőbbség világi, eszköze a kard, hogy azok, akik igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká lenni az örök életre, azok ily világi hatalom által kényszeríttessenek arra, hogy a világ előtt jámborakká és igazakká legyenek, 'Ezt az, igazságosságot 5 a karddal szolgáltatja, És bár ezt az igazságosságot ő nem akarja az örök élettel jutalmazni, mégis azt kívánja, hogy a békesség az emberek közt megmaradjon és földi javakat ád jutalom fejében. Az Isten azért ád a felsőbbségnek annyi földi jót, tiszte letet, hatalmat, ami őket jogosan megilleti a többiek fölött, hogy neki segédkezzenek ennek a világi igazságnak szolgáltatásában. így maga az isten a megalapítója, ura, mestere, előmozdítója és jutáim az ója mind a kétféle igazságosságnak, a lelkinek is meg a világinak is és ezekben nincs semmi emberi intézmény, hanem tisztán csak isteni rendelés. Minthogy tehát, ami magát a vitézi rendet illeti, kétségen felöl van, hogy az helyes ós isteni intézmény, a következőkben ennek a rendnek a személyeiről és szokásairól fogunk beszélni. Mert az a legfontosabb, hogy az ember tudja, mi képen kell ezt a hivatalt gyakorolni. És itt kitűnik az is, hogy ha az ember bizonyos szabályokat és törvényeket akar megállapítani, annyi különös és kivételes eset fordul elő, hogy nagyon bajos dolog, mindent pontosan és szabatosan összefoglalni, ügy van ez minden jogi szabálynál ís; lehetetlen egészen pontosan ós szigorúan szavakba foglalni-; előfordulnak esetek, amelyekre nézve kivételt kell tenni. Sőt ha az ember a kivételt meg nem engedné, hanem szorosan az igazsághoz ragaszkodnék, akkor ez volna épen a legnagyobb igazságtalanság, ahogy azt a pogány költő Terentius mondja: A legfőbb igazság a legfőbb igazságtalanság. 1 ) És bölcs Salamon. azt tani íja a Prédikátor könyvében, (10, r.) hogy Summum ius, summa iniuria. Terentius Heautontimorumenos (Az önkinzó; c. darabjában.

14 14 I). LUTHER, MÁKTON. az ember ne legyen nagyon igazságos, hanem hogy néha akarjon nem bölcs is lenni. Hogy erre példával szolgáljak ; a legutóbb lefolyt parasztlázadás alkalmával lehetett bizony egyeseket látni s különösen a jobbmódűak közül, akik nem szívesen vettek részt benne. Mert a lázadás a gazdagok ellen is irányulj ép úgy mint a felsőbbség ellen és joggal lehet feltételezni, hogy egy gazdag ember se nézte a lázadást jő szemmel íme itt egyeseknek kénytelen-kelletlen részt kellett venniök. Mások meg maguk juttatták magukat ebbe a kényelmetlen helyzetbe azon hiszeinben, hogy a megvadult tömeget fékezhetik és jó tanácscsal gonosz terveikben meggátolhatják, hogy legalább annyi gonoszságot el ne kövessenek. Ezzel a felsőbbségnek javát, de a saját magukét is elo akarták mozdítani. Megint mások főuraiknak engedelmével vettek részt a lázadásban, akikhez előbb kérésekkel fordultak. Még más hasonló esetek is fordulhattak elő, de lehetetlen mind kigondolni és szabályba foglalni Nos hát, előáll a jog és így szól : Minden lázadó halált érdemel, ezt a háromfajta embert pedig friss tetten érték a lázadók tömegében. Mi történjék hát velők? Ha itt nincs helye kivételnek, hanem a merev, szigorú jogszabálynak kell érvényesülnie, ahogy az általában a tettről szól, akkor ezeknek épúgy meg kell hainiok, mint a többieknek, akiknek amellett hogy a tettben bűnösek, bűnös szivük és szándékuk is volt, holott emezeknek ártatlan szivük és a felsőbbség iránt jó szándékuk volt. Valóban így is járt el egyik-másik lovagocskánk, különösen a gazdagabbakkal szemben, mikor azt hitték, hogy valamit elharácsolhatnak tőlük, ha csak azt mondhatták nekik: Te is ott voltál a lázadók tömegében, neked is veszned kell. Ily módon sok emberrel szemben nagy jogtalanságot követtek el, ártatlan vért ontottak, sokakat juttattak özvegységre, árvaságra, amellett javaikat is elvették és mégis úgy hivják őket, hogy a nemesekből valók. Az ám, a nemesekből, a sasokból Hanem a ganéj is a sasokból való és bátran dicsekedhetik avval, hogy a

15 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 15 sasokból kerül ki, pedig hát bűzlik ós semmire se jőc Ily értelemben lehetnek az ilyenek ís a sasokból, & nemesekből valók. 1 ) Mi németek németek vagyunk, nemetek maradunk, azaz disznók és oktalan bestiák! Én tehát azt mondom: Oly esetekben, amelyekre példát szolgáltat az említett három ember, tágítson a jog ós érvényesüljön helyette a méltányosság, Mert a jog mereven azt mondja: A lázadás halált érdemel, mint crimen laesae majestatis 2 ), mint vétség a felsőbbség ellen, De a méltányosság így szól; dó, jó, kedves jog! úgy van az, ahogy te mondod, de lehetséges, hogy ketten ugyanazt cselekszik, de egészen más szívvel ós szándékkal Júdás példának okáért megcsókolja a kertben Krisztus urunkat, Máté 26, 49 Külsőleg ez jó cselekedet,, de szíve gonosz volt ós elárulta urát evvel a jó cselekedettel, melyet pedig Jézus tanítványaival egyébkor jó szívből szokott gyakorolni. Péter viszont Annás szolgáival a tűzhely melle ült és együtt melegedett az istentelenekkel, Luk. '22, 555 ami nem volt jó cselekedet. Ha mármost a jognak mereven kellene érvényesülnie, akkor Júdásnak derék embernek, Péternek hamisnak kellene lennie. Azonban Júdás szíve gonosz volt, Péteré jó, azért a méltányosságnak itt le kell győznie a jogosságot. Hasonlóképen akiknek a lázadók közt jó volt a szándékuk, azokat a méltányosság nemcsak hogy felmenti, hanem még kétszeres kegyelem re is méltóknak tartja. Mert ők olyanok, mint az Árkea városából való jámbor Khúsai, aki a lázadó Absalonhoz szegődött és nagyon engedelmesnek mutatta magát iránta, még pedig mindezt Dávid parancsára, abban a hiszemben, hogy ezáltal Dávidnak segít, Absalonnak árt, amint az szépen meg van írva Sámuel második könyvében a 15. fejezet 32 ós következő, valamint a 16. fejezet 16 és következő verseiben. Látszatra Khúsai ugyancsak fellázadt Absalonnal Dávid ellen, 17. fej. 5, de örök időkre nagy dicséretre és tiszteletre ') Itt L. egy nem fordítható szójátékot alkalmaz; az Adel szót egyenértékűnek veszi az Adler szóval. 2 ) Crimen laesae majertatis -- felségsértés.

16 16 I). LUTHER, MÁKTON. méltó Isten és a világ előtt Ha mármost Dávid ezt a Ehúsait mint lázadót hóhér kezére juttatta volna, az csak 'olyan dicséretes cselekedet lett volna, mint aminőket most fejedelmeink és lovagocskáink az amolyan ártatlan, sőt érdemes emberekkel szemben elkövetnek. Azt az erényt vagy bölcsesóget., mely a merev igazságosságot ilyetén módon irányítja ós korlátozza ós ahogy az esetek előadják magukat, egy és ugyanazon cselekedetet a szándóknak ós érzületnek különböző volta szerint itólí meg, görögül szus/wa-nak, latínul aequitas-nak hívják, én méltányosságnak nevezem. Á törvénynek, mert szárazon és könnyen érthető módon rövid szavakba foglaltnak kell lennie, nem is lehet minden eshetősóget ós kivételt magában foglalnia. Azért az uraknak és bíráknak okosaknak ós jámboraknak kell lenniök és józan észszel a méltányosság szempontjából kell minden ügyet mérlegelniök ós e szerint a törvényt vagy alkalmazni, vagy mellőzni. Példának okáért valamely házigazda szabályt ád cselédjeinek, hogy egyikmásik napon mit dolgozzanak. Erre nézve áll a törvény, hogy a kí 0 szabályt meg nem tartja, a kiszabott munkát nem teljesíti, büntetést szenvedjen. De inost valamelyiket a cselédeknek betegség vagy önhibáján kívül más körülmény akadályozza, akkor már a törvény ereje megszűnik. Nagyon gonosz házigazda volna az, aki cselédjét ilyen mulasztás miatt büntetni akarná. Azért mindazokat a törvényeket, melyek valamely cselekedetre vonatkoznak, alá kell rendelni a méltányosságnak, mint mesternek, a sokféle, megszámlálhatatlan, meg nem határozható eshetőség miatt, amely előadhatja magát, amelyeket előre senki el nem képzelhet ós. egybe nem foglalhat. Ezért mondjuk mi most a katonai jogszolgáltatásról, vagy a hadi gyakorlatról, ami a személyeket illeti: először, hogy a háborúskodás folyhat háromféle személy közt. Tudniillik egyenlők küzdenek egyenlők ellen, azaz egyik fel sem esküdött fel a másiknak, egyik sem alattvalója a másiknak, ha az egyik fél nem is oly nagy és hatalmas, mint a másiké Továbbá, a fölöttesek küzdenek az ő

17 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 17 alantasaik ellen, végül, az alantasok az o feljebbvalóik ellen harcolnak. - Vegyik csak elő először ezt a harmadik esetet. Itt megszólal a törvény és azt mondja, hogy senkinek sem szabad az ő felsőbbsége ellen küzd.enie, mert a felsőbbség iránt mindenki engedelmességgel, tisztelettel és félelemmel tartozik. Rom. 13, Mert aki. a feje fölött vagdalkozik, annak a szemébe huil a forgács, vagy ahogy bölcs Salamon mondja, Péld= 26, 27; Aki felhajítja a követ, "annak az a fejére esik. Ez úgy általában véve a törvény, melyet az Isten rendelt és az emberek elfogadtak. Mert az nem fér össze, hogy valaki engedelmes legyen és mégis háborúskodjék, hogy valaki alattvaló legyen és mégse akarja eltűrni urát. De mi már azt. megmond,ottuk, hogy az igazságnak a méltányosság legyen a mestere és ez irányítsa esetről esetre az igazságot és engedje meg, hogy ellenére is cselekedhessék az ember. Itt tehát az a kérdés: váljon méltóképen lehetséges-e, vagyis előfordulhat-e oly eset 5 hogy az ember joggal megtagadhatja az engedelmességet a felsőbbség iránt, hogy ellene harcolhat, a felsőbbséget leteheti, fogságba vetheti? Mert. van bennünk emberekben egy rossz tulajdonság, a neve fraus, azaz hamisság vagy álnokság. Ha ez meghallja, hogy a méltányosság az igazság elé való, ahogy mi azt mondtuk, akkor menten az igazság ellen fordul és éjjel-nappal azon töprenkedik, hogy mikép kerülhetne a méltányosság neve és színe alatt a piacra, hogy.-magát kínálja, hogy az igazságnak teljesen vége legyen s hogy ő legyen az-édes'.kedves, aki helyesen járt el. Innen járja a közmondás: Inventa lege inventa est fraus legís 1 ): Ha valamely törvényt hoznak, mindjárt ott terem mellette Hamisság kisasszony Is. A pogányok, mert az Istent nem ismerték és azt" sem 'tudták, hogy a -világi hatalom Istennek rendelése, (ugyanis ők ember szerencséjének vagy cselekedetének 'tulajdonították,) itt bátran Ha valamely törvényt kitaláltak, mindjárt megtalálják a törvény kijátszását is. ; : : V -',. ' ' : ;. 1>. Luther 21, mi vei. 2

18 18 I). LUTHER, MÁKTON. beavatkoztak ós nemcsak méltányosnak, ele dicséretesnek is tartották a haszontalan, vagy gonosz felsőbbseget letenni, megölni, vagy elűzni. A görögök ennek következtében állami törvénynyel drága ajándékokat ís szavaztak meg a zsarnokgyilkosoknak. E példát a rómaiak a császárok korában székiben követtek és császárjaiknak majdnem nagyobb részét maguk ölték meg, úgyhogy abban a híres római császárságban úgyszólván egy császár sem hullott el ellenség kezétől, hanem csak kevésnek engedték meg, hogy ágyban, természetes halállal múljon ki. Izrael és Júda népei hasonlóképen egynémely királyukat így gyilkolták meg* De mi nem elégszünk meg az ilyen példákkal Mert reánk nézve nem az a kérdés, hogy mikép cselekedtek a pogányok vagy zsidók, hanem az, hogy mi törvényes és méltányos, meg pedig nemcsak Isten előtt lelki tekintetben, hanem a világi hatalomnak Isten rendelte külső rendjét illetőleg is. Mert ha ma-holnap valamely nép feltámad, leteszi urát vagy meggyilkolja, ám az megtörténhetik, az uraknak erre elkészülve kell lenníök, úgy rendeli-e Isten. De ebből még nem következik, hogy ez azért igazságos vagy méltányos cselekedet volna. Még én oly esetet nem találtam, hogy ez méltányos volna, nem is tudnók ily esetet elképzelni. A lázadó parasztok azt hozták fel ürügyül, hogy az urak nem engedik az evangéliom hirdetését s hogy nyúzzák a szegény embert, azért kell őket megbuktatni. De ón erre azt feleltem, hogy ha az urak ebben igazságtalanul járnak is el, azért még sem volna se jogos, se méltányos igazságtalanságot elkövetni, vagyis engedetleneknek lenni s így az Isten alkotta rendet, mely nem a mi művünk, megbolygatni, hanem az igazságtalanságot tűrnünk kell ós ha van valahol fejedelem, aki az evangóliomot nem akarja szívelni, ott menjünk más országba, ahol hirdetik, amint azt Krisztus mondja ; Máté 10, : Mikor pedig háborgatnak titeket abban a városban, szaladjatok más városba. Az ugyan méltányos dolog volna, hogy ahol esetleg

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Több világosságot" Egyházi beszéd.*

Több világosságot Egyházi beszéd.* Több világosságot" Egyházi beszéd.* Alapige: Ezs. 59. r. 9. v. Várjuk a világosságot, de ime nagy homályosságban járunk, Legyen világosság." Mózes próféta előadása szerint így szólott az Ur a teremtés

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje

Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Ézs 45,20-25 II. A megigazítás, dicsekvés az Úrban, Isten esküje Gyűljetek egybe és jőjjetek elő, közelegjetek mind, a kik a népek közül megszabadultatok; nem tudnak semmit, a kik bálványuk fáját hordják,

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május

Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok betegek és más szenvedők számára, az év minden napjára május M Á J U S Jézus Krisztus szavai: Május 1. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT

A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Pasarét, 2013. február 17. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László A KERESKEDŐ, AKI GAZDAG LETT Alapige: Máté 13,45-46 Hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz

Részletesebben

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888)

Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) Hetvened vasárnap Lepsényi Miklós, * ferences áldozópap, pozsonyi hitszónok prédikációja (1888) EVANGÉLIUM * Mt 20,1-16 Ezek az utolsók egy óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted őket velünk, kik a nap

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6.

A BÖJT GYÜMÖLCSEI. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) Cseri Kálmán. Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Pasarét, 2015. március 22. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán A BÖJT GYÜMÖLCSEI Énekek: 679, 643, 455,1 és 4-6. Alapige: János 10,17-18 Azért szeret engem az Atya, mert én

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben