A KATONAI HIVATÁSRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KATONAI HIVATÁSRÓL."

Átírás

1 I. A KATONAI HIVATÁSRÓL FOKDÍTOTTA : MÁRTON JENŐ- I). Luther M. művei. 1

2

3 BEVEZETÉS Libellus de militarí christianismo, könyvecske a katonáskodó keresztyénségről, így nevezi Luther egyik levelében (Stiefl Mihályhoz, 1527 jan. 1-éről, De Wette 3, ) ezt az végén kiadott művét. Az az aggodalom, hogy keresztyén embernek szabad-e Istennek parancsolatja ellenére, mely az öldöklést tiltja s melyet Krisztus urunk a hegyi beszédben (Máté 5, 2 i,) oly nyomatékosan ismételt, kardot forgatnia, nem kockáztatja-e üdvösségét a keresztyén ember, ha hadi szolgálatot vállal, már ez időben is élénken foglalkoztatta az evangéliom alapján álló embereket. Különösen a lezajlott parasztháború, mely magával hozta a polgárháború minden iszonyatosságát, kelthetett a nemesebben gondolkodók szívében valóságos undort a katonai hivatás és életpálya iránt. Közvetlen állásfoglalása Luthernek e kérdésben annak köszönhető, hogy a parasztháború befejeztével a választófejedelemnek Wittenbergbe való bevonulása alkalmával a fejedelem egy hadi óbestere, Kram Assza (Aszkániusz) lovag, beszélgetést folytatott Lutherrel e kérdésről és igéretét vette, hogy az aggodalmas lelküeket e kérdésben egy könyvecskével fogja kioktatni és megnyugtatni. A könyvecskét, mely az 1526-ik év vége felé jelent meg, ugyancsak Kram Assza lovagnak ajánlotta. A katona hivatását Luther, épugy mint minden más emberi hivatást vagy életpályát, magában véve helyesnek és üdvösségesnek tartja. A felsőbbség Istennek rendelésén alapszik ; a felsőbbségnek pedig Istennek eme rendeléséből kifolyólag az a tiszte, hogy az alattvalók békességét megóvja, a gonoszságot irtsa és büntesse. Valahányszor tehát a felsőbbség a békemegóvására és a gonoszság megtorlására szólítja harcba alattvalóit, az alattvalóknak polgári kötelessége e hívő követni. Ily értelemben aztán a háború, szózatot de csakis a jogos l*

4 LUTHER MÁRTONvédelmi háború^ bármennyi vérontással és ptisztulással járjon is, a szeretetnek műve. Luther esküdt ellenségének György hercegnek is kezébe játszották egy példányát e könyvecskének^ melynek címlapjáról a szerző nevét és megjelenése helyét eltávolították A herceg aztán Kranaeh Lukács festő előtt nagy elismeréssel szolt erről as iratról és nagyon bosszús volt v mikor Rranach felvilágosította^ hogy az Luthernek müve, Kiadásai, A legrégibb kiadás Wittenbergben i526-baq jeleni meg e címmel : Ob kriegsleutte anch j ynn seligem stan- de seyn knenden. [ Mar, Luther. [[ Gedrnckt zu Wittenberg. [ M«D, XZVX. [ A többi kiadás nagyobbára ennek a kiadásnak utánnyomata. A fordítás a weimari kiadás szövege alapján történt.

5 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 5 Letiet-e üdvösséges a k&ímimí hivatása ts? Nemes ás vitézlő lírain Ásskamus Io agimfe s kegyes jő uramnak és barátomnak^ L u t fa er Márt o n. Kegyelem és békesség a Krisztusban, nagy jő uram ós barátom l Midőn a választófejedelemnek Wittenbergbe való legutóbbi bevonulása alkalmával köztünk szó esett a katonák hivataláról mely beszélgetés közben felmerült több a lelkiismeretet illető kérdés ís 5 Kegyelmességed is, mások is, tőlem Írásban való nyilvános oktatást kívántak, mert hogy igen sokan vannak, akik restellik ezt a hivatásukat és állapotjükat, egyesek kétségeskednek, mások oly annyira vakmerők, hogy mitsem törődnek Istennek és lelkikről, lelkiismeretükről mitsem akarnak tudni Áminthogy magam ís hallottam m ilyen fickóktól ilyetén beszédet: ha lelkűkre akarnának gondolni, sohase kellene háborúba menniök. Mintha csak olyan pompás dolog volna a háborúskodás, hogy se Istennel, se lelki üdvvel nem kell az embernek törődnie, ha van háború. Holott pedig épen ekkor, halálos félelmekben és veszedelmekben kellene leginkább gondolni Istennel s a lélek üdvösségével Hogy tehát, amennyire rajtam múlik, a gyenge, együgyű és kétkedő lelkek tanácsban ne szűkölködjenek, a gonoszok pedig kioktattassanak, megszívleltem kérését és megígértem ezt a könyvecskét. Mert aki a helyesnek tudatában lévő jó lelkiismerettel hadakozik, annak küzdelme is jó lészen ; mivelhogy máskép nem is lehet, mint hogy ott, ahol jó a lelkiismeret, ugyanott nagy a bátorság és merész a szív is; ahol pedig merész a szív és rettenthetlen a bátorság, ott az ököl is annál keményebb, lovas és ló

6 6 I). LUTHER, MÁKTON. bátrabb ós minden jobban sikerül, minden körülmény es eshetőség biztosabban vezet a győzelemre, melyet aztán az Isten meg ís ad. Viszontag, ahol a lélek együgyű ős Ingatag, ott a szív sem lehet elég bátorságos. Mert lehetetlenség, hogy a rossz lelkiismeret ne tenné az embert gyávává és remegővé, Mózes is azt mondja az o zsidó népének, V. Mőz. 28, 25 : Ha nem engedéndesz a te Uradnak, akkor o néked gyáva szívet fog adni, hogy ahol egy úton mész ki ellenségeid ellen, hét utón fogsz megfutamíttatni és nem less szerencséd. Így történik aztán, hogy mindaketto. lovas és lő, csüggeteg és ügyetlen lesz, és hogy egy haditerv sem sikerül, hanem végre is bekövetkezik a bukás. Ámi pedig azt a durva, gonosz lelkiismeretű tömegét a hadi népnek illeti, azokat az úgynevezett nyakatörő vakmerőket, ezeknél minden a véletlenségtől függ. Amilyen a sorsa a jó, illetőleg a gonosz lelkiismeretüeknek, ugyanolyan lesz a sorsa ennek a durva állatias tömegnek is. Ő érettük nem adatik semmiféle győzelem, ők a hadinépnek a külső héja, nem pedig igazi magva. Itt küldőm tehát Kegyelmednek ezt az én tanításomat Istennek jóvoltából, hogy Kegyelmed is s meg mások is, akik szeretnének ügy hadakozni, hogy el ne veszítsék Istennek kegyeimét és az őrök életet, tudják, hogyan keli rá készülni és benne eligazodni. Istennek kegyelnie maradjon velünk. Ámen. Először is figyelemmel keli lenni arra a különbségre, hogy más a hivatal és más a személy, vagyis hogy más a tett és más a végrehajtója. Mert valamely hivatal vagy tett magában véve igenis lehet jó és helyes, de azért mégis rosszá és helytelenné válik 5 ha a személy, vagyis az, a ki végrehajtja, nem jó s nem jár el helyesen. A biró hivatala fenséges, isteni hivatal, szolgáltasson bár igazságot akár szóval, akár tettel, mint a hóhér. De ha olyasvalaki gyakorolja,

7 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 7 akire nincsen bizva 5 avagy ha az, akire bízták^ haszonleséssel, részrehajlással gyakorolja, akkor az a birőí hivatal már ge nem jó, se nem helyes, A házasság ís fenséges és isteni intézmény, mégis sok a gazfickó a házas állapotnak között. Így vagyunk a katonarenddel, vagy hivatallal vagy mesterséggel is : magában véve helyes és isteni, de arra kell ügyelni, hogy a katonaszemély ís arravaló és derekas legyen, amint, azt a kővetkezőkben hallani fogjukc Másodszor pedig kikötöm magamnak azt, hogy ezúttal iicm arról az igazságosságról szólok, mely m embert Isten előtt Igazzá teszi, Ezt a megigazulást egyesegyedil a Jézus Krisztusban való hit adja meg, minden mi hozzájárulásunk és érdemünk nélkül, tisztára csak Istennek ingyenvaló kegyelméből, ahogy ón azt már oly sokszor és oly sokféleképen megírtam és megmagyaráztam. Én itt a külsőleges igazságosságról szólok, úgy ahogy az a hivatalokban és tettekben megnyilatkozik, vagyis, hogy világosan beszéljek, én ezúttal erről szólok: vájjon a keresztyén hit, mely által Isten előtt megigazulunk, megtűrheti-e maga mellett azt s hogy katona legyek, harcoljak, öldököljek, raboljak, gyújtogassak, ahogy azt háborús időkben ellenséggel szemben tenni szokás, avagy hogy vájjon az ilyen tett vétek-e, igazságtalanság-e, mely miatt lelkiismereti aggodalmakat kell érezni Isten előtt és keresztyen embernek a katonai tettek egyikét sem szabad végeznie, csak jót kell tennie, szeretnie, nem pedig öldökölnie és másokat károsítania? Ilyformán értem én azt, hogy hivatal vagy tett, amely magában helyes és isteni, mégis gonoszszá és helytelenné válhatik 5 ha a végrehajtó személy gonosz és istentelen. Harmadszor pedig e helyen nem szándékom a katonai rendről ós hivatalról, hogy az magában véve helyes ós isteni, hosszasabbari írni, mert e kérdést részletesen tárgyaltam a világi felsőbbségről irott könyvemben. Majdnem hogy azzal mernék dicsekedni, hogy a világi hatalmat ós felsőbbséget az apostolok ideje óta senki oly világosan meg nem magyarázta, oly fenségesnek nem magasztalta.

8 8 I). LUTHER, MÁKTON. mint ahogy azt ón tettem. Ezt még ellenségeimnek is el kell ismemiök. És ezért becsületes jutalmam EZ lett, hogy tanításomat lázítónak szidták ós kárhoztatták, mint olyat, mely a felsőbbség ellen irányuk Hála az Istennek! Mert minekutána a kardot az Isten rendelte, hogy a gonoszokat hintesse, a jókat védelmezze és a bekét biztosítsa. Rómabel. 13, ls Pót I. 2, 13, ez erős bizonyítók arra nézve is, hogy a háborúskodás ós öldöklés és mindaz, ami háborús időkkei, háborúi joggal együtt jár, Istennek intézménye. Bál más a háború, mint az igazságtalanságnak ós gonoszságnak megtorlása? Miért háborúskodnak emberek, ha csak nem azért, hogy békesség és engedelmesség legyen? Ha már most az íg a látszatja, hogy öldöklés és fosztogatás nem a szeretet műve, úgyhogy együgyű észszel valaki azt gondolhatná, hogy nem keresztyéni dolog, nem is illik keresztyen emberhez : való igazában azért az mégis a szeretet műve. Mert valamint a jó orvos, ha a kórság oly nagy és veszedelmes, hogy kezet, lábat, fület, szemet kell elmetszenie vagy feláldoznia, hogy a testet megmentse, ha az ember csak a levágott tagot tekinti, szörnyűségesen kegyetlen embernek látszik, de viszont, ha az ember azt a testet tekinti, melyet ily módon meg akar menteni, igaz valónak bizonyul, hogy derék, hűséges ember s hogy, amennyiben rajta múlik, keresztyéni művet cselekszik : faasonlatosképen, ha a katona munkáját nézem, ahogy a gonoszokat bünteti, az igazságtalanokat pusztítja ós szörnyű nyomorúságnak okozója, úgy gondolom, mintha nagyon is nem keresztyéni cselekedet volna és épensóggel nem a szeretetnek műve ; de ha azt nézem, hogy mikóp védelmezi a jókat, megment feleséget, gyermeket, házat, jószágot, becsületet ós békességet, akkor kitűnik, hogy mily fenséges ós isteni ez a munkásság és belátom, hogy itt is azért metszenek le egy-egy lábat vagy kezet, hogy az egész test el ne vesszen. Mert ha a kard meg nem védelmezné ós meg nem tartaná a békét, a békétlenség által kellene minden földi dolognak el pusztulnia. Ezért hát az ilyen háború

9 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 9 ne ím egyéb, mint egy kis, ideíg-odáig tartó békétlenség, mely elejét veszi egy örökös végtelen békétlenségnek^ kis csapás, mely nagy csapásnak állja útját Hogy mármost sok szó és irás esik arról, hogy mily nagy csapás a háború, az mind szent igaz, de arra ís kellene figyelemmel lenni, hogy hányszorta nagyobb az a csapás, melyet a háború elhárít. Igen ám, ha az emberek jámborak és békességszeretok volnának, akkor a háborúskodás a legnagyobb csapás volna e világon. De számításba veszed-e azt, hogy a világ gonosz, hogy az emberek nem akarnak békében élni, hogy rabolnak, lopnak, öldökölnek, megbecstelenítőnek nőt, gyermeket, elvesznek becsületet, jószágot? Ilyen általános, világra szóló békétlenségnek, melytői senki sem maradhatna ment, kell útját állania annak a kis békétlenségnek, melynek háború vagy kard a neve. Azért tartja az Isten ís oly nagyra a kardot, hogy azt a maga rendelésének nevezi és nem akarja, hogy azt mondják vagy higyjék, hogy az emberi találmány vagy intézmény. Mert az a kéz, mely azt a kardot forgatja, már aztán nem emberi kéz, hanem az Istennek keze és nem az ember, hanem az Isten az, aki akaszt, kerékbe tör, lefejez, öldököl és hadakozik; mindez az ő műve, az ő ítélete. Egyszóval: a katona hivatalában nem szabad arra nézni, hogy miképen öldököl, gyújtogat, üt és kerget stb, így járnak el a szűk látókörű, együgyű gyermekek, csak azt látják, hogy az orvos kezet vesz le, vagy lábat fűrészei le, de azt nem veszik észre, hogy ott az egész test megmentése forog szóban. Azért hát a katona hivatalát vagy mesterségét is férfias szemekkel kell nézni, hogy miért öldököl és sújt oly borzasztó módon, és akkor magától be fog bizonyosodni, hogy a katona hivatala egy magában véve isteni hivatal, mely ép oly szükséges és hasznos az emberiségnek, akár az evés és ivás, vagy más cselekvés. Ha mégis egyesek evvel a hivatallal visszaélnek, ok nélkül, merő könnyelműségből öldökölnek és háborúskodnak, az nem a hivatalnak, hanem az embernek a bűne.

10 10 I). LUTHER, MÁKTON. Mert hol a' világon van az a hivatal, cselekedet vagy bármily dolog, bármilyen jő legyen is 3 amellyel könynyelmű, gonosz emberek vissza nem élnének? Ezek hasonlatosak a bolond orvosokhoz, akik oktalan módon akár az egészséges kezet is levágnák csupa könnyelműségből. Igen 5 ez az az általános békétlenség, melynek becsületes háborúval és karddal kell útját vágni és a békességet kényszerrel helyreállítani. Aminthogy mindig úgy is történik és történt is, hogy azokat verték meg, akik ok nélkül kezdtek háborút. Mert elvégre is nem kerülhetik el Istennek Ítéletét, mert utoljára mégis csak megtalálja és lesújtja őket, Így jártak most a parasztok is az ő lázadásukkal Ennek bizonyítója a legnagyobb mester ós tanító Krisztus mellett, t. i. Keresztelő János, aki Luk, 3, l4l szerint, mikor a vitézek hozzá jöttek és megkérdezték, hogy mitévők legyenek, hivatalukat nem kárhoztatta, nem is bíztatta őket, hogy hagyják abba, hanem ellenkezőleg elismerte hivatalokat mondván : Megelégedjetek a ti zsoldotokkal és senkit meg ne rontsatok erőszakkal vagy igazságtalansággal Evvel a vitézi hivatalt magában véve dicsérte, mindamellett a vele való visszaélést tiltotta és helytelenítette. A visszaélés ugyanis nem magát a hivatalt terheli, Hasonlókép Krisztus is, mikor Pilátus előtt állott, elismerte, hogy a hadakozás nem helytelen dolog, mikor azt mondta Ján. 18, 36: Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy ne adassam át a zsidóknak. Ide tartozik minden régi hadi történet is az ó testámentomból, mint Ábrahám, Mózes, Jósué, a bírák. Sámuel, Dávid és Izrael népének minden királya. Pedig ha a harc és hadviselés magában véve helytelen és Istennek nem tetsző dolog volna, el kellene kárhoztatnunk Ábrahámot, Mózest, Jósuét, Dávidot és a többi szent atyákat, királyokat és fejedelmeket egytől-egyig, akik pedig e hivatalukban az Istent szolgálták és az írás szerint ugyancsak e hivatalukkal szereztek nagy hírnevet Ezt mindenki jól tudja, aki csak kevéssé is járatos a Szent-

11 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 11 írásban. Azért ezt bővebben bizonyítgatni nem is szükséges. Azt mondhatná azonban itt valaki, hogy másképen volt az a szent atyákkal, akiket az Isten kiválasztott a pogányok kőzöl, meghagyván nekik azt, hogy harcoljanak. Az o példájuk nem elegendő az új tesfcámentom alapján álló keresztyén embernek, inert míg ők hivatkozhattak Isten parancsolatjára és Isten iránt való engedelmességből harcoltak, nekünk nincsen istentol parancsolatunk, hogy harcoljunk, hanem inkább, hogy tűrjünk és mindenről lemondjunk. Erre eléggé világos feleletet adtak Péter ós Pál apostolok, akik mindketten az áj testámentomban ís meghagyják a világi rend iránt ós a világi hatóság rendeletei iránt való engedelmességet. Fentebb ís hallottuk, hogy Keresztelő Szent János a vitézeket, mint keresztyén tanító, keresztyéni módon oktatja ós mégis megparancsolja nekik, hogy vitézek maradjanak s csak arra az egyre figyelmezteti, hogy hivatalukkal vissza ne éljenek, senkivel igazságtalanságot vagy erőszakot el ne kövessenek, hanem hogy zsoldjukkal megelégedjenek. Így tehát az új testámentomban is el van rendelve Isten szava és parancsolatja által a kard ós akik a kardot helyesen forgatják ós Isten iránt való engedelmességgel harcolnak, azok ebben a hivatalukban is Istennek szolgálnak ós az ő parancsának engedelmeskednek. És csak gondoljuk meg magunk ís: ha megengedjük azt, hogy a háborúskodás magában véve helytelen, akkor kénytelenek vagyunk minden egyébre is megengedni, hogy helytelen. Mert ha a kard forgatása helytelen volna a harcban, akkor az esetben ís helytelen volna a használata, mikor vele gonosztévőket büntetünk, vagy a békét megóvjuk. Egyszóval minden cselekedetet helytelennek kellene tartanunk. Mert mi más a háborúskodás, mint a gonosztévők megbüntetése ós a béke megóvása? Ha egy tolvaj^ gyilkost vagy házasságtörőt büntetünk, az egy egyetlen gonosztevőn végrehajtott büntetés. De ha helyesen háborúskodunk. egyszerre egy egész nagy csapat gonosztevőt

12 12 I), LIJTHEIÍ MÁRTON sújtunk, akik annyi bajt okoznak, amekkora a csapatjuk. Ha tehát a kardnak egy cselekedete helyes ós jó, akkor valamennyi cselekedete is az; hiszen kard az, nem pedig rókafark 1 ) és Istennek bosszúja, RómabeL 13, 4. Árra az ellenvetésre, hogy a keresztyéneknek nincsen parancsolatjuk a háborúskodásra, a példákra való hivatkozás pedig nem elégséges, mert nekik Krisztus azt tanította, hogy a hajnak ne álljanak ellent, hanem mindent tűrjenek, már elegendoképen megfeleltem könyvecskémben, mely a világi felsőbbségről szói. Mert persze hogy a keresztyenek nem háborúskodnak maguk közt, nincs is maguk közt világi hatóság, az ő kormányuk lelki kormány és lelkileg senkinek sincsenek alávetve, hanem csak a Krisztusnak. De testlikkel, vagyonukkal a világi hatóságnak vannak alárendelve ós ennek tartoznak engedelmességgel. Ha tehát a világi hatalom harcra szólítja őket kell harcolniok engedelmességből, nemi mint keresztyén neknek, hanem mint testük után ós földi vagyonuk után az ország polgárainak és engedelmes alattvalóinak. Annak okáért ha harcolnak, nem a maguk javára vagy a maguk kedvere teszik, hanem a felsőbbség parancsára és szolgálatjára, melynek alája vannak rendelve, ahogy azt Pál apostol Titusnak írja, 3, t: Legyetek engedelmesek a felsőbbségnek. Erről bővebbet olvashatsz a világi felsőbbségről írt könyvemben. Summa summarum: a dolognak a veleje ez : a kard hivatala magában véve helyes, isteni ós szükséges intézmény, amely nem megvettetóst, hanem félelmet,-tiszteletet és engedelmességet kiván, mert különben a' bosszúnak megállója lesz, mint azt Pál apostol mondja, Róm. 13, Mert kétféle felsőbbsóget rendelt az Isten az emberek között, az egyiket lelkinek rendelte igéjével és kard nélkül, hogy ez által az emberek jámborakká és igazakká legyenek és ezzel az igazságossággal elnyerjék az örök életet. Ezt az igazságosságot az Isten az ő igéjével szol- 1 ) A rókafark e hasonlatban valami gyengéd fegyelmi eszközt jelent.

13 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 13 gáltatja, melynek hirdetését a prédikátorokra bízta. A 'másik felsőbbség világi, eszköze a kard, hogy azok, akik igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká lenni az örök életre, azok ily világi hatalom által kényszeríttessenek arra, hogy a világ előtt jámborakká és igazakká legyenek, 'Ezt az, igazságosságot 5 a karddal szolgáltatja, És bár ezt az igazságosságot ő nem akarja az örök élettel jutalmazni, mégis azt kívánja, hogy a békesség az emberek közt megmaradjon és földi javakat ád jutalom fejében. Az Isten azért ád a felsőbbségnek annyi földi jót, tiszte letet, hatalmat, ami őket jogosan megilleti a többiek fölött, hogy neki segédkezzenek ennek a világi igazságnak szolgáltatásában. így maga az isten a megalapítója, ura, mestere, előmozdítója és jutáim az ója mind a kétféle igazságosságnak, a lelkinek is meg a világinak is és ezekben nincs semmi emberi intézmény, hanem tisztán csak isteni rendelés. Minthogy tehát, ami magát a vitézi rendet illeti, kétségen felöl van, hogy az helyes ós isteni intézmény, a következőkben ennek a rendnek a személyeiről és szokásairól fogunk beszélni. Mert az a legfontosabb, hogy az ember tudja, mi képen kell ezt a hivatalt gyakorolni. És itt kitűnik az is, hogy ha az ember bizonyos szabályokat és törvényeket akar megállapítani, annyi különös és kivételes eset fordul elő, hogy nagyon bajos dolog, mindent pontosan és szabatosan összefoglalni, ügy van ez minden jogi szabálynál ís; lehetetlen egészen pontosan ós szigorúan szavakba foglalni-; előfordulnak esetek, amelyekre nézve kivételt kell tenni. Sőt ha az ember a kivételt meg nem engedné, hanem szorosan az igazsághoz ragaszkodnék, akkor ez volna épen a legnagyobb igazságtalanság, ahogy azt a pogány költő Terentius mondja: A legfőbb igazság a legfőbb igazságtalanság. 1 ) És bölcs Salamon. azt tani íja a Prédikátor könyvében, (10, r.) hogy Summum ius, summa iniuria. Terentius Heautontimorumenos (Az önkinzó; c. darabjában.

14 14 I). LUTHER, MÁKTON. az ember ne legyen nagyon igazságos, hanem hogy néha akarjon nem bölcs is lenni. Hogy erre példával szolgáljak ; a legutóbb lefolyt parasztlázadás alkalmával lehetett bizony egyeseket látni s különösen a jobbmódűak közül, akik nem szívesen vettek részt benne. Mert a lázadás a gazdagok ellen is irányulj ép úgy mint a felsőbbség ellen és joggal lehet feltételezni, hogy egy gazdag ember se nézte a lázadást jő szemmel íme itt egyeseknek kénytelen-kelletlen részt kellett venniök. Mások meg maguk juttatták magukat ebbe a kényelmetlen helyzetbe azon hiszeinben, hogy a megvadult tömeget fékezhetik és jó tanácscsal gonosz terveikben meggátolhatják, hogy legalább annyi gonoszságot el ne kövessenek. Ezzel a felsőbbségnek javát, de a saját magukét is elo akarták mozdítani. Megint mások főuraiknak engedelmével vettek részt a lázadásban, akikhez előbb kérésekkel fordultak. Még más hasonló esetek is fordulhattak elő, de lehetetlen mind kigondolni és szabályba foglalni Nos hát, előáll a jog és így szól : Minden lázadó halált érdemel, ezt a háromfajta embert pedig friss tetten érték a lázadók tömegében. Mi történjék hát velők? Ha itt nincs helye kivételnek, hanem a merev, szigorú jogszabálynak kell érvényesülnie, ahogy az általában a tettről szól, akkor ezeknek épúgy meg kell hainiok, mint a többieknek, akiknek amellett hogy a tettben bűnösek, bűnös szivük és szándékuk is volt, holott emezeknek ártatlan szivük és a felsőbbség iránt jó szándékuk volt. Valóban így is járt el egyik-másik lovagocskánk, különösen a gazdagabbakkal szemben, mikor azt hitték, hogy valamit elharácsolhatnak tőlük, ha csak azt mondhatták nekik: Te is ott voltál a lázadók tömegében, neked is veszned kell. Ily módon sok emberrel szemben nagy jogtalanságot követtek el, ártatlan vért ontottak, sokakat juttattak özvegységre, árvaságra, amellett javaikat is elvették és mégis úgy hivják őket, hogy a nemesekből valók. Az ám, a nemesekből, a sasokból Hanem a ganéj is a sasokból való és bátran dicsekedhetik avval, hogy a

15 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 15 sasokból kerül ki, pedig hát bűzlik ós semmire se jőc Ily értelemben lehetnek az ilyenek ís a sasokból, & nemesekből valók. 1 ) Mi németek németek vagyunk, nemetek maradunk, azaz disznók és oktalan bestiák! Én tehát azt mondom: Oly esetekben, amelyekre példát szolgáltat az említett három ember, tágítson a jog ós érvényesüljön helyette a méltányosság, Mert a jog mereven azt mondja: A lázadás halált érdemel, mint crimen laesae majestatis 2 ), mint vétség a felsőbbség ellen, De a méltányosság így szól; dó, jó, kedves jog! úgy van az, ahogy te mondod, de lehetséges, hogy ketten ugyanazt cselekszik, de egészen más szívvel ós szándékkal Júdás példának okáért megcsókolja a kertben Krisztus urunkat, Máté 26, 49 Külsőleg ez jó cselekedet,, de szíve gonosz volt ós elárulta urát evvel a jó cselekedettel, melyet pedig Jézus tanítványaival egyébkor jó szívből szokott gyakorolni. Péter viszont Annás szolgáival a tűzhely melle ült és együtt melegedett az istentelenekkel, Luk. '22, 555 ami nem volt jó cselekedet. Ha mármost a jognak mereven kellene érvényesülnie, akkor Júdásnak derék embernek, Péternek hamisnak kellene lennie. Azonban Júdás szíve gonosz volt, Péteré jó, azért a méltányosságnak itt le kell győznie a jogosságot. Hasonlóképen akiknek a lázadók közt jó volt a szándékuk, azokat a méltányosság nemcsak hogy felmenti, hanem még kétszeres kegyelem re is méltóknak tartja. Mert ők olyanok, mint az Árkea városából való jámbor Khúsai, aki a lázadó Absalonhoz szegődött és nagyon engedelmesnek mutatta magát iránta, még pedig mindezt Dávid parancsára, abban a hiszemben, hogy ezáltal Dávidnak segít, Absalonnak árt, amint az szépen meg van írva Sámuel második könyvében a 15. fejezet 32 ós következő, valamint a 16. fejezet 16 és következő verseiben. Látszatra Khúsai ugyancsak fellázadt Absalonnal Dávid ellen, 17. fej. 5, de örök időkre nagy dicséretre és tiszteletre ') Itt L. egy nem fordítható szójátékot alkalmaz; az Adel szót egyenértékűnek veszi az Adler szóval. 2 ) Crimen laesae majertatis -- felségsértés.

16 16 I). LUTHER, MÁKTON. méltó Isten és a világ előtt Ha mármost Dávid ezt a Ehúsait mint lázadót hóhér kezére juttatta volna, az csak 'olyan dicséretes cselekedet lett volna, mint aminőket most fejedelmeink és lovagocskáink az amolyan ártatlan, sőt érdemes emberekkel szemben elkövetnek. Azt az erényt vagy bölcsesóget., mely a merev igazságosságot ilyetén módon irányítja ós korlátozza ós ahogy az esetek előadják magukat, egy és ugyanazon cselekedetet a szándóknak ós érzületnek különböző volta szerint itólí meg, görögül szus/wa-nak, latínul aequitas-nak hívják, én méltányosságnak nevezem. Á törvénynek, mert szárazon és könnyen érthető módon rövid szavakba foglaltnak kell lennie, nem is lehet minden eshetősóget ós kivételt magában foglalnia. Azért az uraknak és bíráknak okosaknak ós jámboraknak kell lenniök és józan észszel a méltányosság szempontjából kell minden ügyet mérlegelniök ós e szerint a törvényt vagy alkalmazni, vagy mellőzni. Példának okáért valamely házigazda szabályt ád cselédjeinek, hogy egyikmásik napon mit dolgozzanak. Erre nézve áll a törvény, hogy a kí 0 szabályt meg nem tartja, a kiszabott munkát nem teljesíti, büntetést szenvedjen. De inost valamelyiket a cselédeknek betegség vagy önhibáján kívül más körülmény akadályozza, akkor már a törvény ereje megszűnik. Nagyon gonosz házigazda volna az, aki cselédjét ilyen mulasztás miatt büntetni akarná. Azért mindazokat a törvényeket, melyek valamely cselekedetre vonatkoznak, alá kell rendelni a méltányosságnak, mint mesternek, a sokféle, megszámlálhatatlan, meg nem határozható eshetőség miatt, amely előadhatja magát, amelyeket előre senki el nem képzelhet ós. egybe nem foglalhat. Ezért mondjuk mi most a katonai jogszolgáltatásról, vagy a hadi gyakorlatról, ami a személyeket illeti: először, hogy a háborúskodás folyhat háromféle személy közt. Tudniillik egyenlők küzdenek egyenlők ellen, azaz egyik fel sem esküdött fel a másiknak, egyik sem alattvalója a másiknak, ha az egyik fél nem is oly nagy és hatalmas, mint a másiké Továbbá, a fölöttesek küzdenek az ő

17 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 17 alantasaik ellen, végül, az alantasok az o feljebbvalóik ellen harcolnak. - Vegyik csak elő először ezt a harmadik esetet. Itt megszólal a törvény és azt mondja, hogy senkinek sem szabad az ő felsőbbsége ellen küzd.enie, mert a felsőbbség iránt mindenki engedelmességgel, tisztelettel és félelemmel tartozik. Rom. 13, Mert aki. a feje fölött vagdalkozik, annak a szemébe huil a forgács, vagy ahogy bölcs Salamon mondja, Péld= 26, 27; Aki felhajítja a követ, "annak az a fejére esik. Ez úgy általában véve a törvény, melyet az Isten rendelt és az emberek elfogadtak. Mert az nem fér össze, hogy valaki engedelmes legyen és mégis háborúskodjék, hogy valaki alattvaló legyen és mégse akarja eltűrni urát. De mi már azt. megmond,ottuk, hogy az igazságnak a méltányosság legyen a mestere és ez irányítsa esetről esetre az igazságot és engedje meg, hogy ellenére is cselekedhessék az ember. Itt tehát az a kérdés: váljon méltóképen lehetséges-e, vagyis előfordulhat-e oly eset 5 hogy az ember joggal megtagadhatja az engedelmességet a felsőbbség iránt, hogy ellene harcolhat, a felsőbbséget leteheti, fogságba vetheti? Mert. van bennünk emberekben egy rossz tulajdonság, a neve fraus, azaz hamisság vagy álnokság. Ha ez meghallja, hogy a méltányosság az igazság elé való, ahogy mi azt mondtuk, akkor menten az igazság ellen fordul és éjjel-nappal azon töprenkedik, hogy mikép kerülhetne a méltányosság neve és színe alatt a piacra, hogy.-magát kínálja, hogy az igazságnak teljesen vége legyen s hogy ő legyen az-édes'.kedves, aki helyesen járt el. Innen járja a közmondás: Inventa lege inventa est fraus legís 1 ): Ha valamely törvényt hoznak, mindjárt ott terem mellette Hamisság kisasszony Is. A pogányok, mert az Istent nem ismerték és azt" sem 'tudták, hogy a -világi hatalom Istennek rendelése, (ugyanis ők ember szerencséjének vagy cselekedetének 'tulajdonították,) itt bátran Ha valamely törvényt kitaláltak, mindjárt megtalálják a törvény kijátszását is. ; : : V -',. ' ' : ;. 1>. Luther 21, mi vei. 2

18 18 I). LUTHER, MÁKTON. beavatkoztak ós nemcsak méltányosnak, ele dicséretesnek is tartották a haszontalan, vagy gonosz felsőbbseget letenni, megölni, vagy elűzni. A görögök ennek következtében állami törvénynyel drága ajándékokat ís szavaztak meg a zsarnokgyilkosoknak. E példát a rómaiak a császárok korában székiben követtek és császárjaiknak majdnem nagyobb részét maguk ölték meg, úgyhogy abban a híres római császárságban úgyszólván egy császár sem hullott el ellenség kezétől, hanem csak kevésnek engedték meg, hogy ágyban, természetes halállal múljon ki. Izrael és Júda népei hasonlóképen egynémely királyukat így gyilkolták meg* De mi nem elégszünk meg az ilyen példákkal Mert reánk nézve nem az a kérdés, hogy mikép cselekedtek a pogányok vagy zsidók, hanem az, hogy mi törvényes és méltányos, meg pedig nemcsak Isten előtt lelki tekintetben, hanem a világi hatalomnak Isten rendelte külső rendjét illetőleg is. Mert ha ma-holnap valamely nép feltámad, leteszi urát vagy meggyilkolja, ám az megtörténhetik, az uraknak erre elkészülve kell lenníök, úgy rendeli-e Isten. De ebből még nem következik, hogy ez azért igazságos vagy méltányos cselekedet volna. Még én oly esetet nem találtam, hogy ez méltányos volna, nem is tudnók ily esetet elképzelni. A lázadó parasztok azt hozták fel ürügyül, hogy az urak nem engedik az evangéliom hirdetését s hogy nyúzzák a szegény embert, azért kell őket megbuktatni. De ón erre azt feleltem, hogy ha az urak ebben igazságtalanul járnak is el, azért még sem volna se jogos, se méltányos igazságtalanságot elkövetni, vagyis engedetleneknek lenni s így az Isten alkotta rendet, mely nem a mi művünk, megbolygatni, hanem az igazságtalanságot tűrnünk kell ós ha van valahol fejedelem, aki az evangóliomot nem akarja szívelni, ott menjünk más országba, ahol hirdetik, amint azt Krisztus mondja ; Máté 10, : Mikor pedig háborgatnak titeket abban a városban, szaladjatok más városba. Az ugyan méltányos dolog volna, hogy ahol esetleg

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Szólások és közmondások

Szólások és közmondások Szólások és közmondások O. Nagy Gábor gyűjtéséből Hazudik, hazug, hazugság Könnyű helyen áll nála a hazugság = könnyen hazudik Ritkán hazudik, ha igazat mond = sokat hazudik (tréfás szólás). Aki hazudik,

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Reményik Sándor Istenarc

Reményik Sándor Istenarc A repedt cserépedény Reményik Sándor Istenarc Egy istenarc van eltemetve bennem, Tán lét-előtti létem emlék-képe! Fölibe ezer réteg tornyosul, De érzem ezer rétegen alul, Csak nem tudom, mikép került a

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA.

49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. 209 49» Szeiitháromgág utáni tizenkilencedik vagámapt Jubileumi alap vagámap.ia«az ISTEN JO, KEDYES ÉS TÖKÉLETES AKARATA. Róma 12,1-2 Róma 12,1-21 Az Isten irgalmaseágára utalás felidézi mindazt, ami az

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó!

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten veled Fáraó! A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten veled Fáraó! Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 14. RÉSZ A BÛN NEM URALKODIK RAJTATOK

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 14. RÉSZ A BÛN NEM URALKODIK RAJTATOK Bata Mária BIBLIAÓRÁK 14. RÉSZ A BÛN NEM URALKODIK RAJTATOK 2. www.ujteremtes.hu A bûn nem uralkodik rajtatok Újjászülettél? Akkor nem vagy törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Új bor, új tömlõben. A törvény

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR

- IRT,., MOST KONIlAO' MÁSO Dl K KJADÁ$ .~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR - IRT,., MOST KONIlAO'.~1r~!WI'TA Sz. PANAJOl'T 'SÁNDOR MÁSO Dl K KJADÁ$ Beo~ztás min t rt 4. hétel!. 6. hét. Egy ~'5 kgl. nehéz hozófa előhozása, vas dőho:tóása. A kercsésnél II friss nyomot egész I200

Részletesebben

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből)

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) 1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) A tulajdonjog fogalma, az a vágy, hogy az ember rendelkezhessék valami felett, benne van a lélek legelrejtettebb mélyében,

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

Van jogom, de még sincs (esszé)

Van jogom, de még sincs (esszé) III. díj Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium Szabadka Bakos Rebeka: Van jogom, de még sincs (esszé) Szabadka, 2014. november 24. 1 Az idei év nyarán eltűnt, többszörösen fizikailag és szexuálisan

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012

Heszky László. ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre. SZIE. Gödöllő 2012 TANÁR DIÁK KAPCSOLAT (1/Szeretet és igazság együtt és 2/ Ennek gyakorlata a tanár diák kapcsolatokban napjainkban) Heszky László ÉLETKÉRDÉSEK 42, (C tárgy) Tárgyfelelős: Judák Endre SZIE. Gödöllő 2012

Részletesebben

Akik felejtenek, igazságtalanok

Akik felejtenek, igazságtalanok Tartalom 1. Akik felejtenek, igazságtalanok.............................5 2. Hat ok, amiért fontos emlékeznünk........................19 3. Öt baj, ami a feledékenyekre szakad........................29

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Komáromi Baptista Gyülekezet Fáradhatatlan ima Igehirdető: Mészáros Sándor. Fáradhatatlan ima

Komáromi Baptista Gyülekezet Fáradhatatlan ima Igehirdető: Mészáros Sándor. Fáradhatatlan ima Alapige: Fáradhatatlan ima Lk 18:1 Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lk 18:2 Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem

Részletesebben

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság,

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéneT: A húsvéti történet Júdás Olvasd el:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt.

Igazi ünnep. Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz. Történetünk egy szegény cipészről szól, akinek kilenc gyermeke volt. Igazi ünnep Karácsony 2009-88. Bethlen Gábor cscs. Mainz Szereplők: : Jacqueline János mester (az apa, aki cipész) : Ádám Gyermekei 1. gyerek (Klári): Ildikó 2. gyerek (Eszti): Anna 3. gyerek (Balázs):

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

ó ľ ľ é ľ é ü é ľ ó í í é é í ź ü é ź é ę é Ĺ é É É Á Á Ü É É Íľ ľľ ń ł ł Ą Ą É Ü É ľ ô ľľ É ľ é é ü é é é é ź é ź ł Á Ü é é ü ď źů é ó é é ü é ó é ź ö ö ó ö ü ó ó í ó ó ľ ü é ó é ö é é ľ ö ü é ľ ű é é

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons MEREPS FINAL CONFERENCE 17-19 th Jan 2012

Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons MEREPS FINAL CONFERENCE 17-19 th Jan 2012 Az irgalmas szamaritánus Rockjelenet Írta: Gagyi Dezső és Fellegi Ádám Kifosztott (nyöszörögve fekve így sajnálkozik): Jajj, jajj, jajj, mi lesz most velem? A vagyonom! A vagyonom! Mindenem oda! Jajj,

Részletesebben

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen.

Szellemi vagy testi. Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. 1 Szellemi vagy testi Az igéből azt látunk, hogy ez a két dolog kibékíthetetlen ellenfélként hadakozik egymás ellen. Csak két úr van az univerzumban. Az egyik Isten és a másik Isten örök ellenfele a Sátán,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

22. hét Az igazságszeretet öve

22. hét Az igazságszeretet öve 22. hét Az igazságszeretet öve vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel,

Részletesebben