A KATONAI HIVATÁSRÓL.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KATONAI HIVATÁSRÓL."

Átírás

1 I. A KATONAI HIVATÁSRÓL FOKDÍTOTTA : MÁRTON JENŐ- I). Luther M. művei. 1

2

3 BEVEZETÉS Libellus de militarí christianismo, könyvecske a katonáskodó keresztyénségről, így nevezi Luther egyik levelében (Stiefl Mihályhoz, 1527 jan. 1-éről, De Wette 3, ) ezt az végén kiadott művét. Az az aggodalom, hogy keresztyén embernek szabad-e Istennek parancsolatja ellenére, mely az öldöklést tiltja s melyet Krisztus urunk a hegyi beszédben (Máté 5, 2 i,) oly nyomatékosan ismételt, kardot forgatnia, nem kockáztatja-e üdvösségét a keresztyén ember, ha hadi szolgálatot vállal, már ez időben is élénken foglalkoztatta az evangéliom alapján álló embereket. Különösen a lezajlott parasztháború, mely magával hozta a polgárháború minden iszonyatosságát, kelthetett a nemesebben gondolkodók szívében valóságos undort a katonai hivatás és életpálya iránt. Közvetlen állásfoglalása Luthernek e kérdésben annak köszönhető, hogy a parasztháború befejeztével a választófejedelemnek Wittenbergbe való bevonulása alkalmával a fejedelem egy hadi óbestere, Kram Assza (Aszkániusz) lovag, beszélgetést folytatott Lutherrel e kérdésről és igéretét vette, hogy az aggodalmas lelküeket e kérdésben egy könyvecskével fogja kioktatni és megnyugtatni. A könyvecskét, mely az 1526-ik év vége felé jelent meg, ugyancsak Kram Assza lovagnak ajánlotta. A katona hivatását Luther, épugy mint minden más emberi hivatást vagy életpályát, magában véve helyesnek és üdvösségesnek tartja. A felsőbbség Istennek rendelésén alapszik ; a felsőbbségnek pedig Istennek eme rendeléséből kifolyólag az a tiszte, hogy az alattvalók békességét megóvja, a gonoszságot irtsa és büntesse. Valahányszor tehát a felsőbbség a békemegóvására és a gonoszság megtorlására szólítja harcba alattvalóit, az alattvalóknak polgári kötelessége e hívő követni. Ily értelemben aztán a háború, szózatot de csakis a jogos l*

4 LUTHER MÁRTONvédelmi háború^ bármennyi vérontással és ptisztulással járjon is, a szeretetnek műve. Luther esküdt ellenségének György hercegnek is kezébe játszották egy példányát e könyvecskének^ melynek címlapjáról a szerző nevét és megjelenése helyét eltávolították A herceg aztán Kranaeh Lukács festő előtt nagy elismeréssel szolt erről as iratról és nagyon bosszús volt v mikor Rranach felvilágosította^ hogy az Luthernek müve, Kiadásai, A legrégibb kiadás Wittenbergben i526-baq jeleni meg e címmel : Ob kriegsleutte anch j ynn seligem stan- de seyn knenden. [ Mar, Luther. [[ Gedrnckt zu Wittenberg. [ M«D, XZVX. [ A többi kiadás nagyobbára ennek a kiadásnak utánnyomata. A fordítás a weimari kiadás szövege alapján történt.

5 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 5 Letiet-e üdvösséges a k&ímimí hivatása ts? Nemes ás vitézlő lírain Ásskamus Io agimfe s kegyes jő uramnak és barátomnak^ L u t fa er Márt o n. Kegyelem és békesség a Krisztusban, nagy jő uram ós barátom l Midőn a választófejedelemnek Wittenbergbe való legutóbbi bevonulása alkalmával köztünk szó esett a katonák hivataláról mely beszélgetés közben felmerült több a lelkiismeretet illető kérdés ís 5 Kegyelmességed is, mások is, tőlem Írásban való nyilvános oktatást kívántak, mert hogy igen sokan vannak, akik restellik ezt a hivatásukat és állapotjükat, egyesek kétségeskednek, mások oly annyira vakmerők, hogy mitsem törődnek Istennek és lelkikről, lelkiismeretükről mitsem akarnak tudni Áminthogy magam ís hallottam m ilyen fickóktól ilyetén beszédet: ha lelkűkre akarnának gondolni, sohase kellene háborúba menniök. Mintha csak olyan pompás dolog volna a háborúskodás, hogy se Istennel, se lelki üdvvel nem kell az embernek törődnie, ha van háború. Holott pedig épen ekkor, halálos félelmekben és veszedelmekben kellene leginkább gondolni Istennel s a lélek üdvösségével Hogy tehát, amennyire rajtam múlik, a gyenge, együgyű és kétkedő lelkek tanácsban ne szűkölködjenek, a gonoszok pedig kioktattassanak, megszívleltem kérését és megígértem ezt a könyvecskét. Mert aki a helyesnek tudatában lévő jó lelkiismerettel hadakozik, annak küzdelme is jó lészen ; mivelhogy máskép nem is lehet, mint hogy ott, ahol jó a lelkiismeret, ugyanott nagy a bátorság és merész a szív is; ahol pedig merész a szív és rettenthetlen a bátorság, ott az ököl is annál keményebb, lovas és ló

6 6 I). LUTHER, MÁKTON. bátrabb ós minden jobban sikerül, minden körülmény es eshetőség biztosabban vezet a győzelemre, melyet aztán az Isten meg ís ad. Viszontag, ahol a lélek együgyű ős Ingatag, ott a szív sem lehet elég bátorságos. Mert lehetetlenség, hogy a rossz lelkiismeret ne tenné az embert gyávává és remegővé, Mózes is azt mondja az o zsidó népének, V. Mőz. 28, 25 : Ha nem engedéndesz a te Uradnak, akkor o néked gyáva szívet fog adni, hogy ahol egy úton mész ki ellenségeid ellen, hét utón fogsz megfutamíttatni és nem less szerencséd. Így történik aztán, hogy mindaketto. lovas és lő, csüggeteg és ügyetlen lesz, és hogy egy haditerv sem sikerül, hanem végre is bekövetkezik a bukás. Ámi pedig azt a durva, gonosz lelkiismeretű tömegét a hadi népnek illeti, azokat az úgynevezett nyakatörő vakmerőket, ezeknél minden a véletlenségtől függ. Amilyen a sorsa a jó, illetőleg a gonosz lelkiismeretüeknek, ugyanolyan lesz a sorsa ennek a durva állatias tömegnek is. Ő érettük nem adatik semmiféle győzelem, ők a hadinépnek a külső héja, nem pedig igazi magva. Itt küldőm tehát Kegyelmednek ezt az én tanításomat Istennek jóvoltából, hogy Kegyelmed is s meg mások is, akik szeretnének ügy hadakozni, hogy el ne veszítsék Istennek kegyeimét és az őrök életet, tudják, hogyan keli rá készülni és benne eligazodni. Istennek kegyelnie maradjon velünk. Ámen. Először is figyelemmel keli lenni arra a különbségre, hogy más a hivatal és más a személy, vagyis hogy más a tett és más a végrehajtója. Mert valamely hivatal vagy tett magában véve igenis lehet jó és helyes, de azért mégis rosszá és helytelenné válik 5 ha a személy, vagyis az, a ki végrehajtja, nem jó s nem jár el helyesen. A biró hivatala fenséges, isteni hivatal, szolgáltasson bár igazságot akár szóval, akár tettel, mint a hóhér. De ha olyasvalaki gyakorolja,

7 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 7 akire nincsen bizva 5 avagy ha az, akire bízták^ haszonleséssel, részrehajlással gyakorolja, akkor az a birőí hivatal már ge nem jó, se nem helyes, A házasság ís fenséges és isteni intézmény, mégis sok a gazfickó a házas állapotnak között. Így vagyunk a katonarenddel, vagy hivatallal vagy mesterséggel is : magában véve helyes és isteni, de arra kell ügyelni, hogy a katonaszemély ís arravaló és derekas legyen, amint, azt a kővetkezőkben hallani fogjukc Másodszor pedig kikötöm magamnak azt, hogy ezúttal iicm arról az igazságosságról szólok, mely m embert Isten előtt Igazzá teszi, Ezt a megigazulást egyesegyedil a Jézus Krisztusban való hit adja meg, minden mi hozzájárulásunk és érdemünk nélkül, tisztára csak Istennek ingyenvaló kegyelméből, ahogy ón azt már oly sokszor és oly sokféleképen megírtam és megmagyaráztam. Én itt a külsőleges igazságosságról szólok, úgy ahogy az a hivatalokban és tettekben megnyilatkozik, vagyis, hogy világosan beszéljek, én ezúttal erről szólok: vájjon a keresztyén hit, mely által Isten előtt megigazulunk, megtűrheti-e maga mellett azt s hogy katona legyek, harcoljak, öldököljek, raboljak, gyújtogassak, ahogy azt háborús időkben ellenséggel szemben tenni szokás, avagy hogy vájjon az ilyen tett vétek-e, igazságtalanság-e, mely miatt lelkiismereti aggodalmakat kell érezni Isten előtt és keresztyen embernek a katonai tettek egyikét sem szabad végeznie, csak jót kell tennie, szeretnie, nem pedig öldökölnie és másokat károsítania? Ilyformán értem én azt, hogy hivatal vagy tett, amely magában helyes és isteni, mégis gonoszszá és helytelenné válhatik 5 ha a végrehajtó személy gonosz és istentelen. Harmadszor pedig e helyen nem szándékom a katonai rendről ós hivatalról, hogy az magában véve helyes ós isteni, hosszasabbari írni, mert e kérdést részletesen tárgyaltam a világi felsőbbségről irott könyvemben. Majdnem hogy azzal mernék dicsekedni, hogy a világi hatalmat ós felsőbbséget az apostolok ideje óta senki oly világosan meg nem magyarázta, oly fenségesnek nem magasztalta.

8 8 I). LUTHER, MÁKTON. mint ahogy azt ón tettem. Ezt még ellenségeimnek is el kell ismemiök. És ezért becsületes jutalmam EZ lett, hogy tanításomat lázítónak szidták ós kárhoztatták, mint olyat, mely a felsőbbség ellen irányuk Hála az Istennek! Mert minekutána a kardot az Isten rendelte, hogy a gonoszokat hintesse, a jókat védelmezze és a bekét biztosítsa. Rómabel. 13, ls Pót I. 2, 13, ez erős bizonyítók arra nézve is, hogy a háborúskodás ós öldöklés és mindaz, ami háborús időkkei, háborúi joggal együtt jár, Istennek intézménye. Bál más a háború, mint az igazságtalanságnak ós gonoszságnak megtorlása? Miért háborúskodnak emberek, ha csak nem azért, hogy békesség és engedelmesség legyen? Ha már most az íg a látszatja, hogy öldöklés és fosztogatás nem a szeretet műve, úgyhogy együgyű észszel valaki azt gondolhatná, hogy nem keresztyéni dolog, nem is illik keresztyen emberhez : való igazában azért az mégis a szeretet műve. Mert valamint a jó orvos, ha a kórság oly nagy és veszedelmes, hogy kezet, lábat, fület, szemet kell elmetszenie vagy feláldoznia, hogy a testet megmentse, ha az ember csak a levágott tagot tekinti, szörnyűségesen kegyetlen embernek látszik, de viszont, ha az ember azt a testet tekinti, melyet ily módon meg akar menteni, igaz valónak bizonyul, hogy derék, hűséges ember s hogy, amennyiben rajta múlik, keresztyéni művet cselekszik : faasonlatosképen, ha a katona munkáját nézem, ahogy a gonoszokat bünteti, az igazságtalanokat pusztítja ós szörnyű nyomorúságnak okozója, úgy gondolom, mintha nagyon is nem keresztyéni cselekedet volna és épensóggel nem a szeretetnek műve ; de ha azt nézem, hogy mikóp védelmezi a jókat, megment feleséget, gyermeket, házat, jószágot, becsületet ós békességet, akkor kitűnik, hogy mily fenséges ós isteni ez a munkásság és belátom, hogy itt is azért metszenek le egy-egy lábat vagy kezet, hogy az egész test el ne vesszen. Mert ha a kard meg nem védelmezné ós meg nem tartaná a békét, a békétlenség által kellene minden földi dolognak el pusztulnia. Ezért hát az ilyen háború

9 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 9 ne ím egyéb, mint egy kis, ideíg-odáig tartó békétlenség, mely elejét veszi egy örökös végtelen békétlenségnek^ kis csapás, mely nagy csapásnak állja útját Hogy mármost sok szó és irás esik arról, hogy mily nagy csapás a háború, az mind szent igaz, de arra ís kellene figyelemmel lenni, hogy hányszorta nagyobb az a csapás, melyet a háború elhárít. Igen ám, ha az emberek jámborak és békességszeretok volnának, akkor a háborúskodás a legnagyobb csapás volna e világon. De számításba veszed-e azt, hogy a világ gonosz, hogy az emberek nem akarnak békében élni, hogy rabolnak, lopnak, öldökölnek, megbecstelenítőnek nőt, gyermeket, elvesznek becsületet, jószágot? Ilyen általános, világra szóló békétlenségnek, melytői senki sem maradhatna ment, kell útját állania annak a kis békétlenségnek, melynek háború vagy kard a neve. Azért tartja az Isten ís oly nagyra a kardot, hogy azt a maga rendelésének nevezi és nem akarja, hogy azt mondják vagy higyjék, hogy az emberi találmány vagy intézmény. Mert az a kéz, mely azt a kardot forgatja, már aztán nem emberi kéz, hanem az Istennek keze és nem az ember, hanem az Isten az, aki akaszt, kerékbe tör, lefejez, öldököl és hadakozik; mindez az ő műve, az ő ítélete. Egyszóval: a katona hivatalában nem szabad arra nézni, hogy miképen öldököl, gyújtogat, üt és kerget stb, így járnak el a szűk látókörű, együgyű gyermekek, csak azt látják, hogy az orvos kezet vesz le, vagy lábat fűrészei le, de azt nem veszik észre, hogy ott az egész test megmentése forog szóban. Azért hát a katona hivatalát vagy mesterségét is férfias szemekkel kell nézni, hogy miért öldököl és sújt oly borzasztó módon, és akkor magától be fog bizonyosodni, hogy a katona hivatala egy magában véve isteni hivatal, mely ép oly szükséges és hasznos az emberiségnek, akár az evés és ivás, vagy más cselekvés. Ha mégis egyesek evvel a hivatallal visszaélnek, ok nélkül, merő könnyelműségből öldökölnek és háborúskodnak, az nem a hivatalnak, hanem az embernek a bűne.

10 10 I). LUTHER, MÁKTON. Mert hol a' világon van az a hivatal, cselekedet vagy bármily dolog, bármilyen jő legyen is 3 amellyel könynyelmű, gonosz emberek vissza nem élnének? Ezek hasonlatosak a bolond orvosokhoz, akik oktalan módon akár az egészséges kezet is levágnák csupa könnyelműségből. Igen 5 ez az az általános békétlenség, melynek becsületes háborúval és karddal kell útját vágni és a békességet kényszerrel helyreállítani. Aminthogy mindig úgy is történik és történt is, hogy azokat verték meg, akik ok nélkül kezdtek háborút. Mert elvégre is nem kerülhetik el Istennek Ítéletét, mert utoljára mégis csak megtalálja és lesújtja őket, Így jártak most a parasztok is az ő lázadásukkal Ennek bizonyítója a legnagyobb mester ós tanító Krisztus mellett, t. i. Keresztelő János, aki Luk, 3, l4l szerint, mikor a vitézek hozzá jöttek és megkérdezték, hogy mitévők legyenek, hivatalukat nem kárhoztatta, nem is bíztatta őket, hogy hagyják abba, hanem ellenkezőleg elismerte hivatalokat mondván : Megelégedjetek a ti zsoldotokkal és senkit meg ne rontsatok erőszakkal vagy igazságtalansággal Evvel a vitézi hivatalt magában véve dicsérte, mindamellett a vele való visszaélést tiltotta és helytelenítette. A visszaélés ugyanis nem magát a hivatalt terheli, Hasonlókép Krisztus is, mikor Pilátus előtt állott, elismerte, hogy a hadakozás nem helytelen dolog, mikor azt mondta Ján. 18, 36: Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy ne adassam át a zsidóknak. Ide tartozik minden régi hadi történet is az ó testámentomból, mint Ábrahám, Mózes, Jósué, a bírák. Sámuel, Dávid és Izrael népének minden királya. Pedig ha a harc és hadviselés magában véve helytelen és Istennek nem tetsző dolog volna, el kellene kárhoztatnunk Ábrahámot, Mózest, Jósuét, Dávidot és a többi szent atyákat, királyokat és fejedelmeket egytől-egyig, akik pedig e hivatalukban az Istent szolgálták és az írás szerint ugyancsak e hivatalukkal szereztek nagy hírnevet Ezt mindenki jól tudja, aki csak kevéssé is járatos a Szent-

11 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 11 írásban. Azért ezt bővebben bizonyítgatni nem is szükséges. Azt mondhatná azonban itt valaki, hogy másképen volt az a szent atyákkal, akiket az Isten kiválasztott a pogányok kőzöl, meghagyván nekik azt, hogy harcoljanak. Az o példájuk nem elegendő az új tesfcámentom alapján álló keresztyén embernek, inert míg ők hivatkozhattak Isten parancsolatjára és Isten iránt való engedelmességből harcoltak, nekünk nincsen istentol parancsolatunk, hogy harcoljunk, hanem inkább, hogy tűrjünk és mindenről lemondjunk. Erre eléggé világos feleletet adtak Péter ós Pál apostolok, akik mindketten az áj testámentomban ís meghagyják a világi rend iránt ós a világi hatóság rendeletei iránt való engedelmességet. Fentebb ís hallottuk, hogy Keresztelő Szent János a vitézeket, mint keresztyén tanító, keresztyéni módon oktatja ós mégis megparancsolja nekik, hogy vitézek maradjanak s csak arra az egyre figyelmezteti, hogy hivatalukkal vissza ne éljenek, senkivel igazságtalanságot vagy erőszakot el ne kövessenek, hanem hogy zsoldjukkal megelégedjenek. Így tehát az új testámentomban is el van rendelve Isten szava és parancsolatja által a kard ós akik a kardot helyesen forgatják ós Isten iránt való engedelmességgel harcolnak, azok ebben a hivatalukban is Istennek szolgálnak ós az ő parancsának engedelmeskednek. És csak gondoljuk meg magunk ís: ha megengedjük azt, hogy a háborúskodás magában véve helytelen, akkor kénytelenek vagyunk minden egyébre is megengedni, hogy helytelen. Mert ha a kard forgatása helytelen volna a harcban, akkor az esetben ís helytelen volna a használata, mikor vele gonosztévőket büntetünk, vagy a békét megóvjuk. Egyszóval minden cselekedetet helytelennek kellene tartanunk. Mert mi más a háborúskodás, mint a gonosztévők megbüntetése ós a béke megóvása? Ha egy tolvaj^ gyilkost vagy házasságtörőt büntetünk, az egy egyetlen gonosztevőn végrehajtott büntetés. De ha helyesen háborúskodunk. egyszerre egy egész nagy csapat gonosztevőt

12 12 I), LIJTHEIÍ MÁRTON sújtunk, akik annyi bajt okoznak, amekkora a csapatjuk. Ha tehát a kardnak egy cselekedete helyes ós jó, akkor valamennyi cselekedete is az; hiszen kard az, nem pedig rókafark 1 ) és Istennek bosszúja, RómabeL 13, 4. Árra az ellenvetésre, hogy a keresztyéneknek nincsen parancsolatjuk a háborúskodásra, a példákra való hivatkozás pedig nem elégséges, mert nekik Krisztus azt tanította, hogy a hajnak ne álljanak ellent, hanem mindent tűrjenek, már elegendoképen megfeleltem könyvecskémben, mely a világi felsőbbségről szói. Mert persze hogy a keresztyenek nem háborúskodnak maguk közt, nincs is maguk közt világi hatóság, az ő kormányuk lelki kormány és lelkileg senkinek sincsenek alávetve, hanem csak a Krisztusnak. De testlikkel, vagyonukkal a világi hatóságnak vannak alárendelve ós ennek tartoznak engedelmességgel. Ha tehát a világi hatalom harcra szólítja őket kell harcolniok engedelmességből, nemi mint keresztyén neknek, hanem mint testük után ós földi vagyonuk után az ország polgárainak és engedelmes alattvalóinak. Annak okáért ha harcolnak, nem a maguk javára vagy a maguk kedvere teszik, hanem a felsőbbség parancsára és szolgálatjára, melynek alája vannak rendelve, ahogy azt Pál apostol Titusnak írja, 3, t: Legyetek engedelmesek a felsőbbségnek. Erről bővebbet olvashatsz a világi felsőbbségről írt könyvemben. Summa summarum: a dolognak a veleje ez : a kard hivatala magában véve helyes, isteni ós szükséges intézmény, amely nem megvettetóst, hanem félelmet,-tiszteletet és engedelmességet kiván, mert különben a' bosszúnak megállója lesz, mint azt Pál apostol mondja, Róm. 13, Mert kétféle felsőbbsóget rendelt az Isten az emberek között, az egyiket lelkinek rendelte igéjével és kard nélkül, hogy ez által az emberek jámborakká és igazakká legyenek és ezzel az igazságossággal elnyerjék az örök életet. Ezt az igazságosságot az Isten az ő igéjével szol- 1 ) A rókafark e hasonlatban valami gyengéd fegyelmi eszközt jelent.

13 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 13 gáltatja, melynek hirdetését a prédikátorokra bízta. A 'másik felsőbbség világi, eszköze a kard, hogy azok, akik igéje által nem akarnak jámborakká és igazakká lenni az örök életre, azok ily világi hatalom által kényszeríttessenek arra, hogy a világ előtt jámborakká és igazakká legyenek, 'Ezt az, igazságosságot 5 a karddal szolgáltatja, És bár ezt az igazságosságot ő nem akarja az örök élettel jutalmazni, mégis azt kívánja, hogy a békesség az emberek közt megmaradjon és földi javakat ád jutalom fejében. Az Isten azért ád a felsőbbségnek annyi földi jót, tiszte letet, hatalmat, ami őket jogosan megilleti a többiek fölött, hogy neki segédkezzenek ennek a világi igazságnak szolgáltatásában. így maga az isten a megalapítója, ura, mestere, előmozdítója és jutáim az ója mind a kétféle igazságosságnak, a lelkinek is meg a világinak is és ezekben nincs semmi emberi intézmény, hanem tisztán csak isteni rendelés. Minthogy tehát, ami magát a vitézi rendet illeti, kétségen felöl van, hogy az helyes ós isteni intézmény, a következőkben ennek a rendnek a személyeiről és szokásairól fogunk beszélni. Mert az a legfontosabb, hogy az ember tudja, mi képen kell ezt a hivatalt gyakorolni. És itt kitűnik az is, hogy ha az ember bizonyos szabályokat és törvényeket akar megállapítani, annyi különös és kivételes eset fordul elő, hogy nagyon bajos dolog, mindent pontosan és szabatosan összefoglalni, ügy van ez minden jogi szabálynál ís; lehetetlen egészen pontosan ós szigorúan szavakba foglalni-; előfordulnak esetek, amelyekre nézve kivételt kell tenni. Sőt ha az ember a kivételt meg nem engedné, hanem szorosan az igazsághoz ragaszkodnék, akkor ez volna épen a legnagyobb igazságtalanság, ahogy azt a pogány költő Terentius mondja: A legfőbb igazság a legfőbb igazságtalanság. 1 ) És bölcs Salamon. azt tani íja a Prédikátor könyvében, (10, r.) hogy Summum ius, summa iniuria. Terentius Heautontimorumenos (Az önkinzó; c. darabjában.

14 14 I). LUTHER, MÁKTON. az ember ne legyen nagyon igazságos, hanem hogy néha akarjon nem bölcs is lenni. Hogy erre példával szolgáljak ; a legutóbb lefolyt parasztlázadás alkalmával lehetett bizony egyeseket látni s különösen a jobbmódűak közül, akik nem szívesen vettek részt benne. Mert a lázadás a gazdagok ellen is irányulj ép úgy mint a felsőbbség ellen és joggal lehet feltételezni, hogy egy gazdag ember se nézte a lázadást jő szemmel íme itt egyeseknek kénytelen-kelletlen részt kellett venniök. Mások meg maguk juttatták magukat ebbe a kényelmetlen helyzetbe azon hiszeinben, hogy a megvadult tömeget fékezhetik és jó tanácscsal gonosz terveikben meggátolhatják, hogy legalább annyi gonoszságot el ne kövessenek. Ezzel a felsőbbségnek javát, de a saját magukét is elo akarták mozdítani. Megint mások főuraiknak engedelmével vettek részt a lázadásban, akikhez előbb kérésekkel fordultak. Még más hasonló esetek is fordulhattak elő, de lehetetlen mind kigondolni és szabályba foglalni Nos hát, előáll a jog és így szól : Minden lázadó halált érdemel, ezt a háromfajta embert pedig friss tetten érték a lázadók tömegében. Mi történjék hát velők? Ha itt nincs helye kivételnek, hanem a merev, szigorú jogszabálynak kell érvényesülnie, ahogy az általában a tettről szól, akkor ezeknek épúgy meg kell hainiok, mint a többieknek, akiknek amellett hogy a tettben bűnösek, bűnös szivük és szándékuk is volt, holott emezeknek ártatlan szivük és a felsőbbség iránt jó szándékuk volt. Valóban így is járt el egyik-másik lovagocskánk, különösen a gazdagabbakkal szemben, mikor azt hitték, hogy valamit elharácsolhatnak tőlük, ha csak azt mondhatták nekik: Te is ott voltál a lázadók tömegében, neked is veszned kell. Ily módon sok emberrel szemben nagy jogtalanságot követtek el, ártatlan vért ontottak, sokakat juttattak özvegységre, árvaságra, amellett javaikat is elvették és mégis úgy hivják őket, hogy a nemesekből valók. Az ám, a nemesekből, a sasokból Hanem a ganéj is a sasokból való és bátran dicsekedhetik avval, hogy a

15 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 15 sasokból kerül ki, pedig hát bűzlik ós semmire se jőc Ily értelemben lehetnek az ilyenek ís a sasokból, & nemesekből valók. 1 ) Mi németek németek vagyunk, nemetek maradunk, azaz disznók és oktalan bestiák! Én tehát azt mondom: Oly esetekben, amelyekre példát szolgáltat az említett három ember, tágítson a jog ós érvényesüljön helyette a méltányosság, Mert a jog mereven azt mondja: A lázadás halált érdemel, mint crimen laesae majestatis 2 ), mint vétség a felsőbbség ellen, De a méltányosság így szól; dó, jó, kedves jog! úgy van az, ahogy te mondod, de lehetséges, hogy ketten ugyanazt cselekszik, de egészen más szívvel ós szándékkal Júdás példának okáért megcsókolja a kertben Krisztus urunkat, Máté 26, 49 Külsőleg ez jó cselekedet,, de szíve gonosz volt ós elárulta urát evvel a jó cselekedettel, melyet pedig Jézus tanítványaival egyébkor jó szívből szokott gyakorolni. Péter viszont Annás szolgáival a tűzhely melle ült és együtt melegedett az istentelenekkel, Luk. '22, 555 ami nem volt jó cselekedet. Ha mármost a jognak mereven kellene érvényesülnie, akkor Júdásnak derék embernek, Péternek hamisnak kellene lennie. Azonban Júdás szíve gonosz volt, Péteré jó, azért a méltányosságnak itt le kell győznie a jogosságot. Hasonlóképen akiknek a lázadók közt jó volt a szándékuk, azokat a méltányosság nemcsak hogy felmenti, hanem még kétszeres kegyelem re is méltóknak tartja. Mert ők olyanok, mint az Árkea városából való jámbor Khúsai, aki a lázadó Absalonhoz szegődött és nagyon engedelmesnek mutatta magát iránta, még pedig mindezt Dávid parancsára, abban a hiszemben, hogy ezáltal Dávidnak segít, Absalonnak árt, amint az szépen meg van írva Sámuel második könyvében a 15. fejezet 32 ós következő, valamint a 16. fejezet 16 és következő verseiben. Látszatra Khúsai ugyancsak fellázadt Absalonnal Dávid ellen, 17. fej. 5, de örök időkre nagy dicséretre és tiszteletre ') Itt L. egy nem fordítható szójátékot alkalmaz; az Adel szót egyenértékűnek veszi az Adler szóval. 2 ) Crimen laesae majertatis -- felségsértés.

16 16 I). LUTHER, MÁKTON. méltó Isten és a világ előtt Ha mármost Dávid ezt a Ehúsait mint lázadót hóhér kezére juttatta volna, az csak 'olyan dicséretes cselekedet lett volna, mint aminőket most fejedelmeink és lovagocskáink az amolyan ártatlan, sőt érdemes emberekkel szemben elkövetnek. Azt az erényt vagy bölcsesóget., mely a merev igazságosságot ilyetén módon irányítja ós korlátozza ós ahogy az esetek előadják magukat, egy és ugyanazon cselekedetet a szándóknak ós érzületnek különböző volta szerint itólí meg, görögül szus/wa-nak, latínul aequitas-nak hívják, én méltányosságnak nevezem. Á törvénynek, mert szárazon és könnyen érthető módon rövid szavakba foglaltnak kell lennie, nem is lehet minden eshetősóget ós kivételt magában foglalnia. Azért az uraknak és bíráknak okosaknak ós jámboraknak kell lenniök és józan észszel a méltányosság szempontjából kell minden ügyet mérlegelniök ós e szerint a törvényt vagy alkalmazni, vagy mellőzni. Példának okáért valamely házigazda szabályt ád cselédjeinek, hogy egyikmásik napon mit dolgozzanak. Erre nézve áll a törvény, hogy a kí 0 szabályt meg nem tartja, a kiszabott munkát nem teljesíti, büntetést szenvedjen. De inost valamelyiket a cselédeknek betegség vagy önhibáján kívül más körülmény akadályozza, akkor már a törvény ereje megszűnik. Nagyon gonosz házigazda volna az, aki cselédjét ilyen mulasztás miatt büntetni akarná. Azért mindazokat a törvényeket, melyek valamely cselekedetre vonatkoznak, alá kell rendelni a méltányosságnak, mint mesternek, a sokféle, megszámlálhatatlan, meg nem határozható eshetőség miatt, amely előadhatja magát, amelyeket előre senki el nem képzelhet ós. egybe nem foglalhat. Ezért mondjuk mi most a katonai jogszolgáltatásról, vagy a hadi gyakorlatról, ami a személyeket illeti: először, hogy a háborúskodás folyhat háromféle személy közt. Tudniillik egyenlők küzdenek egyenlők ellen, azaz egyik fel sem esküdött fel a másiknak, egyik sem alattvalója a másiknak, ha az egyik fél nem is oly nagy és hatalmas, mint a másiké Továbbá, a fölöttesek küzdenek az ő

17 A ' KATONAI HIVATÁSRÓL. 17 alantasaik ellen, végül, az alantasok az o feljebbvalóik ellen harcolnak. - Vegyik csak elő először ezt a harmadik esetet. Itt megszólal a törvény és azt mondja, hogy senkinek sem szabad az ő felsőbbsége ellen küzd.enie, mert a felsőbbség iránt mindenki engedelmességgel, tisztelettel és félelemmel tartozik. Rom. 13, Mert aki. a feje fölött vagdalkozik, annak a szemébe huil a forgács, vagy ahogy bölcs Salamon mondja, Péld= 26, 27; Aki felhajítja a követ, "annak az a fejére esik. Ez úgy általában véve a törvény, melyet az Isten rendelt és az emberek elfogadtak. Mert az nem fér össze, hogy valaki engedelmes legyen és mégis háborúskodjék, hogy valaki alattvaló legyen és mégse akarja eltűrni urát. De mi már azt. megmond,ottuk, hogy az igazságnak a méltányosság legyen a mestere és ez irányítsa esetről esetre az igazságot és engedje meg, hogy ellenére is cselekedhessék az ember. Itt tehát az a kérdés: váljon méltóképen lehetséges-e, vagyis előfordulhat-e oly eset 5 hogy az ember joggal megtagadhatja az engedelmességet a felsőbbség iránt, hogy ellene harcolhat, a felsőbbséget leteheti, fogságba vetheti? Mert. van bennünk emberekben egy rossz tulajdonság, a neve fraus, azaz hamisság vagy álnokság. Ha ez meghallja, hogy a méltányosság az igazság elé való, ahogy mi azt mondtuk, akkor menten az igazság ellen fordul és éjjel-nappal azon töprenkedik, hogy mikép kerülhetne a méltányosság neve és színe alatt a piacra, hogy.-magát kínálja, hogy az igazságnak teljesen vége legyen s hogy ő legyen az-édes'.kedves, aki helyesen járt el. Innen járja a közmondás: Inventa lege inventa est fraus legís 1 ): Ha valamely törvényt hoznak, mindjárt ott terem mellette Hamisság kisasszony Is. A pogányok, mert az Istent nem ismerték és azt" sem 'tudták, hogy a -világi hatalom Istennek rendelése, (ugyanis ők ember szerencséjének vagy cselekedetének 'tulajdonították,) itt bátran Ha valamely törvényt kitaláltak, mindjárt megtalálják a törvény kijátszását is. ; : : V -',. ' ' : ;. 1>. Luther 21, mi vei. 2

18 18 I). LUTHER, MÁKTON. beavatkoztak ós nemcsak méltányosnak, ele dicséretesnek is tartották a haszontalan, vagy gonosz felsőbbseget letenni, megölni, vagy elűzni. A görögök ennek következtében állami törvénynyel drága ajándékokat ís szavaztak meg a zsarnokgyilkosoknak. E példát a rómaiak a császárok korában székiben követtek és császárjaiknak majdnem nagyobb részét maguk ölték meg, úgyhogy abban a híres római császárságban úgyszólván egy császár sem hullott el ellenség kezétől, hanem csak kevésnek engedték meg, hogy ágyban, természetes halállal múljon ki. Izrael és Júda népei hasonlóképen egynémely királyukat így gyilkolták meg* De mi nem elégszünk meg az ilyen példákkal Mert reánk nézve nem az a kérdés, hogy mikép cselekedtek a pogányok vagy zsidók, hanem az, hogy mi törvényes és méltányos, meg pedig nemcsak Isten előtt lelki tekintetben, hanem a világi hatalomnak Isten rendelte külső rendjét illetőleg is. Mert ha ma-holnap valamely nép feltámad, leteszi urát vagy meggyilkolja, ám az megtörténhetik, az uraknak erre elkészülve kell lenníök, úgy rendeli-e Isten. De ebből még nem következik, hogy ez azért igazságos vagy méltányos cselekedet volna. Még én oly esetet nem találtam, hogy ez méltányos volna, nem is tudnók ily esetet elképzelni. A lázadó parasztok azt hozták fel ürügyül, hogy az urak nem engedik az evangéliom hirdetését s hogy nyúzzák a szegény embert, azért kell őket megbuktatni. De ón erre azt feleltem, hogy ha az urak ebben igazságtalanul járnak is el, azért még sem volna se jogos, se méltányos igazságtalanságot elkövetni, vagyis engedetleneknek lenni s így az Isten alkotta rendet, mely nem a mi művünk, megbolygatni, hanem az igazságtalanságot tűrnünk kell ós ha van valahol fejedelem, aki az evangóliomot nem akarja szívelni, ott menjünk más országba, ahol hirdetik, amint azt Krisztus mondja ; Máté 10, : Mikor pedig háborgatnak titeket abban a városban, szaladjatok más városba. Az ugyan méltányos dolog volna, hogy ahol esetleg

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről

Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről Luther és Kálvin felfogása a világi felsőbbségről és a neki való engedelmességről LUTHER Az emberiség történetének e páratlan szellemóriása, aki hozzá a német irodalmi nyelvnek is megteremtője, kétségkívül

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Müller Lajos: Az első parancs

Müller Lajos: Az első parancs PPEK 733 Müller Lajos: Az első parancs Müller Lajos Az első parancs mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA

HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA r /, /, /, A HEIDELBERGI KÁTÉ MAGYAR NYELVRE FORDÍTOTTA ERDŐS JÓZSEF A THEOLOGIA DOKTORA ÉS PROFESSZORA A TISZÁNTÜLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TULAJDONA TIZENEGYEDIK KIADÁS^ KIADJA A MÉLIUSZ" KÖNYVKERESKEDÉS

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA

ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA SZFÉRÁK A FÖLD ÉS A NAP KÖZÖTT KÖZLI ÁGOSTON SZELLEM VAY ADELMA MÉDIUM UTJÁN NÉMETBŐL BUDAPEST, 1925. KI AD JA A SZELLEMI BÚVÁROK PESTI EGYLETE 2 A kiadó előszava Kellemes szolgálatot vélünk testvéreinknek

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA

A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA DR. VICTOR JÁNOS A HEIDELBERGI KÁTÉ 1. 85. KÉRDÉS FELELETÉNEK MAGYARÁZATA (Eredetileg megjelent: Az Út című református hetilapban, folytatásokban, 1950 1952 között.) (Jelen gyűjteményhez csatoltunk egy

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI.

EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS SZATMÁRI PÜSPÖK EGYHÁZI SZENTBESZÉDEI. KÖZREBOCSÁTJA MESZLÉNYI GYULA SZATMÁRI PÜSPÖK. II. KÖTET. Tartalom. Lap Első nagybőjti beszéd. Jézus felveszi a keresztet.. 1 Második nagyböjti

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

Az Anyaszentegyház öt parancsa

Az Anyaszentegyház öt parancsa PPEK 779 Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa Müller Lajos Az Anyaszentegyház öt parancsa mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika

ÁRPÁD HÁZ. Spiró György. vérzékeny és naiv krónika Spiró György ÁRPÁD HÁZ vérzékeny és naiv krónika Szereplők ELSŐ ÁRPÁDHÁZI: KÁLMÁN KIRÁLY - II. ISTVÁN - BORICS - SAUL - II. LÁSZLÓ MÁSODIK ÁRPÁDHÁZI: ÁLMOS HERCEG - II. (VAK) BÉLA - II. GÉZA OTTMÁR - ILIA

Részletesebben

A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye

A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye A bibliában szereplő kegyetlenségek gyűjteménye 1. Isten többre értékelte Ábel állatáldozatát, mint Káin gyümölcsökből készített ajándékát, Káin vallási féltékenységrohamában megöli testvérét. Mózes I.

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben