E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 28.-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 28.-i ülésére"

Átírás

1 116/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének május 28.-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Jánosiné Izsó Ildikó jegyző Előkészítők: Szalayné Bánkuti Judit gyermekvédelmi ügyintéző Papp Alexandra Szociális és Gyermekjóléti Gondozási Központ igazgató

2 Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint: A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményei: 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai), - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok (hatályon kívül helyezve január 1-től) 6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 1

3 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.). 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Pétfürdő népességének száma december 31. napján 4870 fő. 18 év alattiak száma: 910 fő, - ebből 14 év alattiak: 730 fő. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat szabályozó jogszabályok: - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), - Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, - Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének a gyermekszületési támogatásról szóló, 19/2009. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a Gyvt. alapján jegyzői hatáskörbe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátás. A jogosultság 1 év időtartamra állapítható meg. Megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 20/A. -ában meghatározott természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány), valamint törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére évben benyújtott 210 kérelemből 185 gyermek, fiatal felnőtt jogosultsága került megállapításra. (A kedvezményre való jogosultságot szerzők többségének az elmúlt időszakban is fennállt a jogosultsága). 20 gyermek részére benyújtott kérelmet kellett elutasítani. Az elutasítás indokai: a törvényben meghatározott jövedelemhatár átlépése; illetve nagykorú gyermek kérelmezők esetében nem teljesült a jogosultsági feltételként előírt, kiskorúság időszakában is fennálló jogosultság. 2

4 5 gyermek esetében meg kellett szüntetni az eljárást, mert a kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak. Azon gyermekek/fiatal felnőttek, akiknek a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága augusztus 1-jén, valamint november 1-jén fennállt, augusztus, valamint november hónapban természetbeni támogatásként fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalványt kaptak, melynek összege 5.800,- Ft/fő volt augusztus hónapban 149 gyermek (ebből 15 nagykorú a saját jogán); november hónapban pedig 197 gyermek (ebből 16 nagykorú a saját jogán) részesült Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként pénzbeli ellátásra a rendszeres kedvezményre jogosult gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó jogosult, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. Településünkön ezen pénzbeli ellátásban 2014-ben senki sem részesült, arra kérelem sem érkezett 2014-ben átlagosan 180 gyermek/fiatal felnőtt, a tárgyidőszak végén (2014. december 31. napján) 199 gyermek/fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága állt fenn. 2.2 Óvodáztatási támogatás Az óvodáztatási támogatás a Gyvt. alapján ugyancsak jegyzői hatáskörbe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátás. A támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése ben új kérelem nem érkezett a támogatás megállapítására. Az első alkalmat követően a települési önkormányzat jegyzője a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülőnek vagy a családba fogadó gyámnak, ha a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, és a szülő, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik. A már korábban jogosultságot szerzettek közül a felülvizsgálat alapján a júniusi kifizetésre 4 gyermek, a novemberi kifizetésre már csak 1 gyermek volt jogosult, a ,- Ft/fő összegben. A jogosultság megszűnésének okai: 1 esetben megszűnt a gyermek halmozottan hátrányos helyzete, 1 esetben megszűnt a gyermek óvodai jogviszonya (iskolás lett), 1 esetben nem teljesült a gyermek rendszeres óvodába járása. (E támogatási forma szeptember 1-től, a kötelező óvodai nevelésben részvétel hatályba lépésével megszűnik) 3

5 2.3. Önkormányzati segély január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogintézményét megszűntette. Helyette a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény rendelkezése szerint új jogintézményként bevezette az önkormányzati segélyt, mint pénzbeli és természetbeni ellátást. A képviselő-testület a december havi ülésén 20/2012.(XII.28.) rendeletével módosította a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2008.(IV.01.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Szocr.) fenti rendelkezéseknek megfelelően, mely a évi új önkormányzati rendelet megalkotásáig változatlan formában hatályban volt. A rendelet szerint önkormányzati segélyre voltak jogosultak elsősorban azok, akik önmaguk, illetve családjuk, különösen kiskorú gyermekük létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak, vagy nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Támogatást biztosított az önkormányzat, ha a kiskorú gyermek részére a szükséges ellátást, különösen a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokat, intézményi térítési díjat, alapvető ruházat költségeit a család biztosítani nem tudja. Az átruházott hatáskört gyakorló Humán Bizottság 255 esetben állapított meg önkormányzati támogatást, melynek kb. 25 %-ával gyermekes családokat támogatott Gyermekétkeztetési támogatás Az önkormányzat rendelete szerinti gyermekétkeztetési támogatásra évben kérelem nem érkezett, jogosultság sem állt fenn Beiskolázási segély A Szocr. szerint beiskolázási segélyben részesülhetett az a család, ahol az általános-, közép-, szakiskolai és nappali rendszerű felsőfokú intézménybeli tanévkezdés miatti kiadások a család létfenntartását veszélyeztették és a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. Beiskolázási segély iránt évben 46 esetben, 94 gyermek részére adtak be kérelmet. Az átruházott hatáskört gyakorló polgármester évben 43 beiskolázási segélyt megállapító döntést hozott, ez 91 gyermek iskolakezdését segítette. A 91 gyermek közül; 59 általános iskolás kapott 7.000,- Ft-ot és 32 középiskolás kapott ,- Ft-ot. 3 kérelmet kellett elutasítani a helyi rendeletben meghatározott jövedelemhatár átlépése miatt. Ez 3 gyermeket érintett. 4

6 2.6. Gyermekszületési támogatás Jövedelemfüggő ellátás, a támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori legkisebb összegű öregségi nyugdíj négyszeresét, évben ,- Ft/hó összeget. A támogatás összege újszülött gyermekenként Ft. A támogatást természetbeni ellátás formájában nyújtjuk, csak a helyi rendeletben felsorolt, a baba várásához kapcsolódó eszközök megvásárlásához, beszerzéséhez használható fel. A rendeletben meghatározott termékek köre magában foglal minden olyan tárgyi eszközt, amely a gyermek fogadásához szükséges. A támogatás felhasználásáról a szülőt elszámolási kötelezettség terheli évben 40 db kérelem érkezett gyermekszületési támogatás iránt, ebből az átruházott hatáskörben eljáró polgármester 38 kérelmező jogosultságát állapította meg. 1 kérelmezőt el kellett utasítani, mert nem rendelkezett 1 éve pétfürdői bejelentett lakcímmel, 1 kérelmezőt pedig azért kellett elutasítani, mert a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba nem pétfürdői lakóhely került bejegyzésre. 4 fő elszámolási kötelezettségének nem tett eleget, őket a polgármester a rendelet előírásainak megfelelően kötelezte a támogatás visszafizetésére. 2.7 A gyermekétkeztetés megoldásának módjai: A gyermekétkeztetés bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátás, nyári gyermekétkeztetés és iskolatej + kifli juttatás keretében valósult meg. Bölcsőde Gyermekétkeztetésben részesültek létszáma: 45 fő 50%-os térítési díjkedvezményben részesült: 11 fő. 100%-os térítési díjkedvezményben részesült: 6 fő. Óvoda Gyermekétkeztetésben részesültek létszáma: 184 fő. 50%-os térítési díjkedvezményben részesült: 38 fő. 100%-os térítési díjkedvezményben részesült: 34 fő. Általános iskola Gyermekétkeztetésben részesültek létszáma: 229 fő. 50%-os térítési díjkedvezményben részesült: 40 fő. 100%-os térítési díjkedvezményben részesült: 75 fő. Az önkormányzat központi támogatás nélkül, saját elhatározásából biztosított évben is az általános iskolában 310 gyermek részére tanítási napokon 1 db kiflit és 2 dl tejet. 5

7 Nyári Gyermekétkeztetés A nyári gyermekétkeztetést két módon biztosította az önkormányzat: - szociális nyári gyermekétkeztetés, illetve - nyári napközi keretében. Szociális nyári gyermekétkeztetés évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális nyári gyermekétkeztetés költségvetési támogatása iránt. A településen a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában 197 nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek volt. Pályázatunkban 36 főre igényeltünk támogatást, napi Ft támogatási összeggel. Az igényelt Ft helyett ,- Ft összegű állami támogatásban részesültünk, amelyből 31 gyermek napi egyszeri meleg étkeztetését kellett biztosítani 54 munkanapon keresztül június 16. napjától augusztus 1. napjáig terjedő időszakban a Horváth István Általános Iskola Hősök tere 1. szám alatti telephelyén biztosítottuk az ebédet, a Rendezvényterem 12 Kft-vel (8100. Várpalota, Dankó u.) kötött vállalkozási szerződés alapján augusztus 4. napjától augusztus 29. napjáig a Bakony Gaszt Zrt. 19. Vegyész Éttermében (Pétfürdő, Hősök tere 14.) volt lehetőség étkezés igénybevételére június 16. napjától augusztus 29. napjáig terjedő időszakban (54 munkanapon keresztül) összesen 1658 adag étel került kiosztásra a rászoruló gyermekeknek. A támogatásból étkező gyermekek átlagos létszáma 30 fő volt. 19 fő rászoruló gyermek saját önkormányzati finanszírozásból vette igénybe az étkeztetést. Nyári napközi június 23-tól augusztus 1-ig, 30 napon keresztül napközis tábor is működött. A tábor célja volt a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása hétköznap 5,30 órától 16 óráig, étkezés biztosítása, valamint hasznos közösségi programok, játék- és sport tevékenységek biztosítása pedagógusok irányításával. A szülő választása szerint voltak bejáró gyermekek, akik csak ebédet kaptak, illetve voltak táboros gyermekek, akiknek biztosítva volt a napi 3-szori étkezés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek az étkezést mind a táboros (napi háromszori), mind a bejáró (csak ebéd) formában ingyenesen vehették igénybe. Átlagosan naponta 102 gyermek vett részt a nyári napköziben és részesült napi 3 i étkezésben. A nyári napközi keretében összesen 2325 adag étel került elfogyasztásra. (1 adag étel magában foglalja a reggelit, ebédet, uzsonnát). A nyári napköziben 133 gyermek vett részt, ebből 27 gyermek ingyenesen. 6

8 A napköziben a szabadidő eltöltésére sokrétű programokat szerveztek: rendszeresen jártak strandolni Balatonfűzfőre az önkormányzat által biztosított busszal, sportversenyeket, rajzversenyt, közös játékokat szerveztek, moziba mentek. Az ingyenesek részére összesen 733 adag étel került elfogyasztásra. Az ingyenesek napi átlag létszáma. 24 fő volt. 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása 3.1. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalatai A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben 1044 (2013-ben 754) esetben találkozott klienssel. 31 családban 45 kiskorú veszélyeztetését, illetve visszagondozását végezte. A folyamatos gondozás mellett 27 kiskorút részesített segítő beszélgetésben, problémáik megoldásához nyújtott tanácsadást, vagy szolgáltatásokat közvetített számukra. Az ellátásban részesülő kiskorúak fele az elmúlt évben szintén serdülőkorú. A családban fellelhető problémák miatt egyre korábbi, éves, életkorokban jelentkeznek a magatartásproblémák. Szüleikkel, társaikkal, pedagógusaikkal szemben szemtelenek, indulatos viselkedésükkel, önuralmuk hiánya miatt kerülnek a Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe. A szülők a problémás kamaszkorú gyermekük viselkedését nem tudják kezelni. Mire a Gyermekjóléti Szolgálat gondozni kezdi a családot a szülő-gyermek kapcsolat sérültté válik és nehezebb a bizalmat visszaállítani. Fontos a szülő együttműködése a segítővel, hiszen ha nem fogadja meg a tanácsokat, változtatni sem tud a kialakult helyzeten. A gyermek magatartás-, illetve mentális problémája a család nem megfelelő működésére vezethető vissza. A serdülők többsége csonka családból került ki. A szülő keveset foglalkozik gyermekével, iskolai előmeneteléről nem beszélgetnek, a minőségi szabadidő pedig szinte eltűnik ezeknek a családoknak az életéből. A kiskamasz társaságot keresve, olyan korcsoportokra talál, ahol sajnos szabálysértéseket, bűncselekményeket, iskola kerülést követnek el. A házasságok felbomlása illetve a sűrűn váltogatott párkapcsolatok, élettársi kapcsolatok a kiskorúak biztonság érzetét csökkentik, amelytől frusztrálttá, ingerültté válnak. A leggyakoribb szülői elhanyagolás az érzelmi elhanyagolás, illetve a gondozás hiánya ben a 45 kiskorúból 10 gyermeknél a lelki elhanyagolás miatt folytattunk gondozást. Sajnos a szülő érzelmi elhanyagolásából adódó lelki problémák megnehezítik a gyermekek felnövekedését. Kihat a probléma-, illetve a konfliktus megoldó képességük fejlődésére, az iskolai, baráti kapcsolatokban keletkezett nehézségek megoldására. Szorongóak, visszahúzódóak lesznek, vagy agresszívek. Tanulmányi eredményeikben rontanak, rossz baráti kapcsolatokra találnak. A szorongásból szomatikus tüneteket produkálnak, ami fej-, hasfájásban, álmatlanságban nyilvánul meg. Pszichológusi ellátásban a fent leírt problémák miatt 57 kiskorú részesült. A tavalyi évhez képest megduplázódott az ellátottak száma ben a Gyermekjóléti Szolgálat 7

9 által ismert és rendszeresen gondozott gyermekek közül 7 esetében a veszprémi pszichiátriára vagy a budapesti Vadaskertbe történt utalás. Ezeknél a kiskorúaknál a Gyermekjóléti Szolgálatnál biztosított pszichológusi ellátás már nem tűnt elegendőnek, ahhoz, hogy problémáik megoldódjanak. 4 gyermek folyamatos gyógyszeres kezelést kap, ezzel is segítve hangulatuk javítását, szorongásuk oldását. Komoly pszichiátriai betegség miatt 5 család gyermekét a veszprémi Gyermekpszichiátriára vagy a budapesti Vadaskertbe közvetítettek ban 10 családban 14 gyermek védelembe vételére került sor a szülő általi érzelmi elhanyagolás és bántalmazás miatt. Visszagondozást 3 családban 9 gyermeknél végeztek, ami 4 gyermek esetében sikeresen zárult, hiszen 2014-ben visszakerültek a vér szerinti családjukba. A visszahelyezésüket követően a Gyermekjóléti Szolgálat elkezdhette az utógondozást, így ezekben a családokban a családgondozó segíti a kiskorúak visszailleszkedését a család mindennapjaiba, illetve az iskolába. Az oktatási intézmények általi igazolatlan hiányzások miatt 18 alkalommal látogatta meg a gyermekek családjait a Gyermekjóléti Szolgálat. Ezekben az esetben a családgondozó tájékoztatta a szülőt a jogi következményekre: 50 óra igazolatlan mulasztás után a Járási Gyámhivatal kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, valamint az iskoláztatási támogatás megszüntetésére kerül sor. Felhívta a figyelmét az oktatási intézménnyel történő együttműködésre és a szülői kötelességeinek betartására. A 2014-es évben 3 család 4 kiskorú gyermekkel visszaköltözött a pétfürdői kiskertekbe. A családokban egy gyermek 3 év alatti, 2 gyermek pedig védelembe lett véve magatartás problémáik miatt. A Gyermekjóléti Szolgálat 2014-ben 6 alkalommal hívta össze a jelzőrendszeri esetmegbeszélő csoportot, melynek tagjai a jogszabályban meghatározott jelzőrendszeri tagok (védőnők, bölcsőde, iskola, óvoda, rendőrség, polgárőrség). A jelzőrendszeri esetmegbeszéléseken kívül folyamatosak a szakmaközi megbeszélések is, ami elengedhetetlen a kiskorúak veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében ben 31 esetben történ jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé, ebből 5 esetben állampolgári bejelentés miatt kerestük fel a családokat nyarán egy hetet Szaknyéron töltöttek csonka- vagy nagycsaládban nevelkedő gyermekekkel. Azon a héten a csoport megismerkedett Magyarország egyik fontos tájegységének történelmével, a régi idők emberének, családjának az életével, az akkori gazdálkodással, földműveléssel. A táborozás ideje alatt a kiskorúaknak nem volt lehetőségük televíziót nézni. Rákényszerültek a szabadban történő játékok, focizás, tollasozás, kirándulás, közös beszélgetések és játékos tevékenységekre. A Családsegítő Szolgálat által szervezett családi napon a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói is részt vettek, kézműves foglalkozásokkal várták a megjelenteket. A Horváth István Általános Iskola projekt napján a felső tagozatban az internet veszélyeiről tartottak előadást. 8

10 3.2. Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátása a településen bölcsődei ellátás keretében valósul meg. A pétfürdői bölcsőde a Gondozási Központ szervezeti egysége. Két csoportszobában, 24 férőhelyen az elmúlt évben összesen 45 gyermeket gondoztak. A bölcsőde feltöltöttsége a leírtak alapján: 113 %. Az éves kihasználtság a gondozottak jelenléte alapján: 89%. Nyitvatartási napok száma: 235 nap. A bentlévő kisgyermekek számát nagyban befolyásolják az adott időben jelentkező megbetegedések is, valamint változtak a szülői igények, így az oktatási szünetekben gyakran tartják otthon a kisebb testvért is. A működési szabályzat szerint gondozási díj nincs, amely további segítség a kisgyermeket nevelő családoknak évben 6 bölcsődés gyermek részesült gyermekvédelmi kedvezményben, részükre 100 %-os térítési díjkedvezményt vehettek igénybe, 11 gyermek szociális rászorultság miatt 50 %-os díjkedvezményt kapott. A bölcsőde összes helyisége megfelel az Európai Uniós elvárásoknak. Egy gondozási egység két csoportszobát foglal magába, melyek berendezése, felszereltsége, játékkészlete folyamatos fejlesztésen ment keresztül a 2014-es évben, újabb bútorok, és játékok beszerzésével. A szobák kialakítása biztonságos, miden szempontból megfelel a szakmai előírásoknak. A jól felszerelt főzőkonyha a HACCCP szabályzat előírása szerint működik. Igyekeznek a gyermekek életkorának megfelelő egészséges, változatos, ízletes étrend kialakítására Gyermekek átmeneti gondozása A gyermekek átmeneti gondozása keretében kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok átmeneti otthona biztosítja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról kell gondoskodni. A gyermek átmeneti gondozása megszervezhető a működtető által kijelölt helyettes szülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy családok átmeneti otthonában. Sajnos településünkön a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása helyettes szülői ellátással sem megoldott, igaz arra évben igény sem merült fel. 9

11 4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása évben mind a Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban, mind a Szociális és Gyermekjóléti Központban volt a területet érintő ellenőrzés A Pétfürdői Polgármesteri Hivatalban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a április március 31. közötti időszakra vonatkozóan végzett dokumentumon alapuló, iratbekéréses, szúrópróbaszerű, átfogó ellenőrzést annak megállapítására, hogy a jegyző gyámhatósági tevékenysége megfelele a jogszabályban előírt feltételeknek. A november 27-én megküldött ellenőrzési jelentésben rögzített összegezés szerint: A Hivatal ellenőrzése a Jegyző gyámhatósági feladat- és hatásköréből a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének, valamint a természetbeni támogatás igénylésének a vizsgálatára terjedt ki. A Jegyző minden esetben precíz ügykezelés mellett jogszerű eljárásokat folytatott le, amelynek során megalapozott döntéseket hozott. A kérelmek és azok kötelezően előírt mellékletei minden ügyben maradéktalanul rendelkezésre álltak, a határidőket a Jegyző pontosan betartotta. A kiemelt vizsgálati szempontokat tekintve a Hivatal megállapította, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása során a Jegyző a vizsgálat ügyekben a április 1-jétől bevezetett, a nagykorúakat érintő jogszabályi előírások szerint járt el. A Jegyzőhöz az ellenőrzött időszakban mindössze 1 esetben nyújtottak be pénzbeli támogatás iránti kérelmet. Az ügyet megvizsgálva a Hivatal megállapította, hogy a Jegyző figyelembe vette a korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot érintő módosítást, és jogszerű, a hatályos előírások szerinti eljárást folytatott le. Az Erzsébet-utalvány igénylése minden esetben, a jogszabályban meghatározott határidőben megtörtént, visszaváltása 4 esetben vált szükségessé a kézbesítés meghiúsulása miatt. A visszaváltási adatközlés teljesítése valamennyi esetben megtörtént. (Az ellenőrzött időszakban a gyámügyi ügyintézőnk Terbéné Szabolcsi Györgyi volt, az ellenőrzés pozitív megállapításai elsősorban az ő munkáját dicsérik.) 4.2. A Szociális és Gyermekjóléti Központban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, mint működést engedélyező hatóság február 6-án végzett helyszíni hatósági ellenőrzést a bölcsődei és a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében. A Bölcsőde hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvben rögzített összegezés szerint: A bölcsőde a település központjában található. Gyalogosan és gépkocsival megközelíthető. A bölcsőde személyi és tárgyi feltételei teljes mértékben megfelelőek. 10

12 A bölcsődében a gyermekek életkorának, egészségi állapotának megfelelően biztosított: - a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetősége, - megfelelő textília és bútorzat, - játéktevékenység feltételei, - szabadban való tartózkodás feltételei, - egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést az energia- és tápanyagbevitel, illetve élelmiszer-felhasználási ajánlásban meghatározottak szerint. A gyermekjóléti szolgáltatás hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvben rögzített összegezés szerint: A gyermekjóléti szolgáltató személyi feltételeit tekintve a szükséges személyi feltételeit biztosítja. A családgondozók létszáma szeptember 1. napjától 1 fővel csökkent, azonban a gondozotti létszámot tekintve a személyi feltételek megfelelőek március 1. napjától ismét 2 fő megfelelő képesítéssel rendelkező családgondozó látja el a feladatokat. Az intézmény tárgyi feltételi tekintetében biztosított az interjúszoba, a családgondozók számára az irodahelyiség, illetőleg a szükséges technikai felszereltség. Az ellátási területen az észlelő- és jelzőrendszer működtetése megfelel a jogszabályi előírásoknak, az intézményvezető nyilatkozata alapján a tagok együttműködése megfelelő. A szolgáltató a településen élő gyermekek számára szabadidős programokat szervezett. Több programot szerveztek közösen az iskolával. A dokumentációk, nyilvántartások vezetése megfelel a jogszabályi előírásoknak. A nyilvántartásokat számítógépen vezetik, az adatok védelméről a szolgáltató megfelelően gondoskodott. A gyermekjóléti szolgálat családgondozói a gyermekjóléti szolgálat által vezetett nyilvántartásokhoz férnek hozzá. A Gyermekeink védelmében nyilvántartási rendszer adatlapjait megfelelően vezetik. A Hivatal kiemelten vizsgálta a GYSZ-4 adatlap vezetését és megállapítható volt, hogy a gyermekorvostól ezeket minden gyermek esetében beszerezik. A szakmai továbbképzéseken a családgondozók részt vettek, szupervízióra azonban az elmúlt években nem volt lehetőség. 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok: A Gyvt. 94. (2) bekezdése szerinti a települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokat. A Gyvt. 15. (2) bekezdése szerint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: a) a gyermekjóléti szolgáltatás, b) a gyermekek napközbeni ellátása, c) a gyermekek átmeneti gondozása. Mint azt a 3.3. pontban jeleztem, településünkön sajnos a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek átmeneti gondozása nem biztosított. Mivel kötelező feladat, annak ellenére, hogy az ellátásra igény nem jelentkezett, továbbra is foglalkozni kell az igénybevétel lehetőségének megteremtésével. Amennyiben nem sikerül a helyettes szülői képzést és folyamatos rendelkezésre állást, illetve szükség esetén a gondozást saját háztartásában vállaló megfelelő személy találni, javasolom, hogy a Képviselő-testület kezdeményezze az idősek nappali ellátáshoz 11

13 hasonlóan az ellátás társulás útján történő biztosítását. Erre a Gyvt. 94/A. -a lehetőséget ad. 6. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma, az általuk elkövetett bűncselekmények száma, a bűnelkövetés okai. Bűnmegelőzési program a településen nem készült. A gyermekjóléti szolgálat tapasztalatai szerint a gondozott serdülőkorúak többsége csonka családból került ki. A szülő keveset foglalkozik gyermekével, iskolai előmeneteléről nem beszélgetnek, a minőségi szabadidő pedig szinte eltűnik ezeknek a családoknak az életéből. A kiskamasz társaságot keresve, olyan korcsoportokra talál, ahol sajnos szabálysértéseket, bűncselekményeket, iskolakerülést követnek el. Szabálysértést 3 fiatalkorú, bűncselekményt 1 fiatalkorú követett el. 7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés Az önkormányzat támogatja az önszerveződő közösségeket, civil kezdeményezéseket, valamint a helyi egyházi közösségeket. A pénzügyi támogatás rendjét Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) számú, az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló, önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) szabályozza. A pénzügyi támogatást az önkormányzat pályázati rendszerrel működteti. A közösségi célú alapítványok támogatásáról a Képviselő-testület, a többi önszerveződő közösség, civil kezdeményezés és a helyi egyházi közösségek támogatásáról az Humán Bizottság átruházott hatáskörben dönt. Gyermekjóléti szempontból kiemelendő civil szervezetek: Napsugár Alapítvány a Gyermekekért Az alapítvány támogatta a pétfürdői Horváth István Általános Iskola tanulóinak részvételét tanulmányi versenyeken, gyermekek táboroztatását, erdei iskola szervezését. Panelkuckó Alapítvány Az alapítvány 2014.évben önkormányzati támogatással biztosította 45 nagycsoportos óvodás úszás oktatását. Támogatja az óvodai tehetséggondozást, anyagi hozzájárulást nyújt óvodai kirándulásokhoz, támogatja az óvodai sószoba működését, mikuláscsomagok megvásárlását, óvodai csoport-és udvari eszközök megvásárlását. 12

14 Pétfürdő Sportjáért Alapítvány Az alapítvány támogatta a helyi tömeg-és diáksportot évi tevékenysége: - Diákolimpiai mérkőzések lebonyolítása, - óvodások, iskolások, felnőttek részére sportolási lehetőség biztosítása - helyi sport egyesületek támogatása - legjobb sportolók kitüntetése - sportpályák fenntartásának, felújításának támogatása Bakony Bike Kerékpáros Egyesület Az egyesület célja a kerékpársport népszerűsítése, ennek keretében egészséges életmódra nevelés, kerékpáros versenyeken, túrákon való részvétel és ezek rendezése. Máltai Szeretetszolgálat Karitatív szolgáltatást nyújt, célja a Pétfürdőn élő rászorulók részére tartós élelmiszer vásárlása, szétosztása, egészségügyi eszközök, segédanyagok beszerzése. Hátrányos helyzetű családok segítése, szabadidős programok szervezése, szeretet- csomagok készítése, idős betegek látogatása. Pétfürdői Polgárőrség Tagja a gyermekjóléti szolgálat által működtetett észlelő-és jelzőrendszernek, amely megbeszéléseken a polgárőrség vezetője rendszeresen részt vesz, jelzési kötelezettségét mind a gyermekjólét, mind a családsegítés területén aktívan teljesíti. Pétfürdői Római Katolikus Egyházközösség Havi rendszerességgel tartottak hitéleti, kulturális, családi programokat. Az iskolában hittanórákat tartanak. A gyermekek részére nyári táboroztatást szerveztek. A plébános részt vett az éves gyermekvédelmi tanácskozáson, és kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal. Pétfürdő, május 20. Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 13

15 Határozati javaslat Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete május 28-ai ülésén meghozta a /2015. (V.28.) számú képviselő-testületi h a t á r o z a t ot: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról című előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy az önkormányzat évben a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait a jelentkező problémáknak, a rendelkezésére álló lehetőségeinek megfelelő módon ellátta. Pétfürdő, május 28. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző 14

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.V.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 10/2005. (X. 8.) sz. Csibrák Községi Önkormányzat rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csibrák Község Önkormányzatának Képviselőtestülete "A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról"

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére 31/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi szociális ellátásokról Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira

I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Medgyesbodzás Község Önkormányzata - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdésében, továbbá a gyámhatóságokról, valamint a

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 24. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére Az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ELLÁTÁSOK A gyermekvédelmi törvény valamint Enying Város Önkormányzatának 6/2006. (III.31.) sz. rendelete alapján adható pénzbeli ellátások városunkban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben