TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Átírás

1 TARTALOM TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HELYZET MAGYARORSZÁGON AZ 1990-ES ÉVEKBEN A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE AZ ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A ÉVI IX. TÖRVÉNY. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról A GYERMEKVÉDELEM FOGALMI RENDSZERE DEVIANCIA

2 A CSALÁD AZ ISKOLA GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK IRODALOM 95 2

3 TARTALOM TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HELYZET MAGYARORSZÁGON AZ 1990-ES ÉVEKBEN A ÉVI IX. TÖRVÉNY. A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL SZÓLÓ ÉVI XXXI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL... 1 DEVIANCIA... 1 IRODALOM... 2 TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK... 4 NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HELYZET MAGYARORSZÁGON AZ 1990-ES ÉVEKBEN A ÉVES KORÚ NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA, 1999 UTOLSÓ NEGYEDÉV A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE A gyermekvédelmi (állami) gondoskodás alatt állók létszáma AZ ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TÖRVÉNY ALAPFOGALMI RENDSZERE A GYERMEKVÉDELEM RENDSZERE A CSALÁDBAN ÉLŐ GYERMEKET MEGILLETŐ ELLÁTÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK A CSALÁDJÁBÓL KIEMELT GYERMEKET MEGILLETŐ ELLÁTÁSOK ÉS INTÉZKEDÉSEK A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS FORMÁI - AZ EGYES FELADATOK A ÉVI IX. TÖRVÉNY A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA BÖLCSŐDE CSALÁDI NAPKÖZI Helyettes szülő CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA DEVIANCIA A CSALÁD SZOCIALIZÁCIÓS FUNKCIÓI A CSALÁD BIOLÓGIAI RITMUSA SZOCIALIZÁCIÓS FUNKCIÓK BIZTONSÁGÉRZET MEGTEREMTÉSE, KIALAKÍTÁSA A GYERMEKBEN, A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS ÉRZELMI ALAPJAINAK LERAKÁSA

4 - A BESZÉD MEGTANÍTÁSA KOMMUNIKÁCIÓ-METAKOMMUNIKÁCIÓ (KULTURÁLIS PROBLÉMA!) MŰKÖDÉSI ZAVAROK A CSALÁDI NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI IRÁNYÍTÁS ELLENŐRZÉS NEVELÉSI STÍLUSOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK A TÖRŐDÉS HIÁNYA, A GYERMEK ELHANYAGOLÁSA KÁROS HATÁSOK A CSALÁDBAN A CSALÁDI NEVELÉS HELYTELEN MÓDSZEREI TÚLZOTT SZIGOR, MEREV KEGYETLEN KÖVETELÉS, A GYERMEK KÉPESSÉGEIT MEGHALADÓ, TÚLMÉRETEZETT IGÉNYESSÉG; MEGSZÉGYENÍTÉS ÉS TESTI FENYÍTÉS GYERMEKKORI SZEMÉLYISÉGZAVAROK AZ ISKOLA MINT MENTÁLHIGIÉNÉS INTÉZMÉNY NÉHÁNY SZEMPONT A PEDAGÓGIAI MUNKA HATÉKONYABBÁ TÉTELÉHEZ Milyen ügyben hová fordulhatunk? TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK Az elesettek, a gyengék, így a gyermekek védelme és a róluk való gondoskodás egyidős az emberiséggel. Formái és megvalósulási módjai természetesen szoros összefüggésben voltak és vannak az adott civilizáció szokásrendszerével, az egyes ember társadalomban betöltött szerepfelfogásával, az ember értékével, ember és természet kapcsolatával, a család és a gyermekek helyzetével. Ehhez alapot a változó és eltérő gazdasági és társadalmi fejlettség adott és ad, mely különböző filozófiai és ideológiai elképzelésekben is megnyilvánult. A gyermekekre az ősközösségi társadalmaktól kezdve, mint a jövő zálogára tekintettek, s felnövekedésük, nevelésük a család mellett egyfajta társadalmi kontroll alatt történt. Már az ókori Babilon nagy hírű Hammurabi-féle törvénykönyve gondoskodott arról, hogy az örökbefogadott gyermeket a fogadott szülő nem zárhatta ki örökségéből. Mezopotámiában a gyermekben általában olyan lényt láttak, aki magatehetetlen, így nem képes ügyei önálló intézésére, s ezért szükséges jogi képviselete a közösségben, mely szerep elsősorban az apát illette meg. Ez azonban nem jelentett korlátlan élethalál ura hatalmat. Egyiptomban a fiataloktól megkövetelték az idősebbek tiszteletét. Indiában a családfő a gyermekeket tulajdonában lévő tárgyaknak tekintette. Kínában is a 4

5 gyermeknek tisztelni kellett szüleit. A szegény családokban a fölösleges számú gyerekeket, - akik azután születtek, hogy a szülők már fiaik között felosztották birtokukat születéskor vízbefojtották. Bevett szokás volt az újszülöttek kitétele, s az is, hogy a szegény családok módosabbaknál helyezték el gyermekeiket, ahol felnevelték őket, s a befogadó család szolgái lettek. A Bibliában Mózes is a szülők feltétlen tiszteletét parancsolja a gyermekeknek. Ugyanakkor Jézus a gyermekek tisztaságát és ártatlanságát emelte ki. A görög világban az apa ugyan nem volt a gyermek élet-halál ura, de megvolt a joga arra, hogy el nem ismerve sajátjának ne nevelje fel. Ebben az esetben a poliszok többségében kirakták valahová az útfélre vagy egy félreeső helyre bepólyálva és valamilyen ismertetőjegyet mellé téve. A gyermek, ha nem pusztult el, később e jel alapján kerülhette el az esetleges testvérházasságot. Emellett az ókor más civilizációihoz hasonlóan bevett gyakorlat volt a törvénytelen és fogyatékos gyermekek megölése. Már Hesiodos ajánlotta az egykét, a föld kicsinysége és terméktelensége miatt. Ez különösen a Kr.e.IV. századi gazdasági válság után erősödött fel, s emiatt a családok döntő része 1-2 gyermeket nevelt fel. Kivételt Spárta jelentette, ahol a gyermekeket az állam közös tulajdonának tartották, ezért felnevelésük nem az apa belátásától függött. Ehhez hasonlóan Róma is katonaállam lévén azt a gyermeket, aki feltűnően alkalmatlan volt az életre, megölték. Csak itt az apa (pater familias, aki élethalál ura volt) és nem a közösség képviselői döntöttek a gyermek sorsáról. Az írásba foglalt római törvényekben a XII. táblás törvénytől kezdve végig jelen volt a gyermekek védelme. A kereszténység terjedése, s az egyházi zsinatok határozatainak jóvoltából a beteg, és fogyatékos gyermekek korábban meglévő elpusztításának szokása erősen visszaszorult. A középkorban a különböző fogyatékos gyermekeket, illetve elhagyott, árva, és törvénytelen gyermekeket különböztettek meg. Ugyanakkor valamennyit általában abnormisnak, nevelhetetlennek tartották. A második csoportba tartozók számíthattak a rokonok segítségére, védelmére. A vagyontalanokat egy-egy lakos a gyermek munkája fejében gondozta. A középkor gyermekszemléletének alapját Aurelius Augustinus vetette meg, aki a gyermeket, mint születésénél fogva rosszat jellemzett. Ezzel szemben a gyermek ártatlanságába vetett hit rituális kifejezését és ennek engesztelő erejét tükrözi az a 5

6 szokás, hogy a vallási körmenetek élén helyet kaptak a gyermekek is. A Reneszánszban megfogalmazták a gyermekkel való törődés igényét. A gyermekek nevelésében a szülők elsődleges szerepét kezdték hangsúlyozni. Ugyanakkor a közgondolkodás továbbra sem fogadta el, hogy a gyermek már magában hord egy teljes embert. Ebben a folyamatban a hagyományos, rurális társadalmakban bekövetkező változások - a polgárosodás és az ehhez kapcsolódó társadalmi-gazdasági-politikai folyamatok - okoztak törést. A falusi kisközösségek felbomlása a közvetlen környezeti kontroll felszámolódását jelentette, mely a család és az egyén felelősségének növekedésével járt együtt. A gyermekkor új felfogásában a gyermek naivsága, kedvessége, mulatságossága jelenik meg. Új vonásként jelentkezett a gyermeki személyiség tisztelete. Franciaországban már a XVII. században vallási-misztikus formában tisztelték a gyermeki szellemet. Ennek volt egy világi, de jóval ismertebb változata a rousseau-i gyermekkép, a gyermek felfedezése. A középkor végétől a XVI-XVII. századig a gyermek olyan helyet vívott ki szülei mellett, mellyel korábban nem rendelkezett. A gyermek a mindennapi élet elengedhetetlen tartozéka lett, akinek neveléséről, pályájáról, jövőjéről gondoskodni kellett. Mindezt erősítette, hogy a tanulás egyre inkább a társadalmi érvényesülésnek az előfeltétele lett. Megjelent az állami törvényhozás, mint a társadalmi ellenőrzés új eszköze. A XVI-XVII. századi kemény törvények élét a XVIII. század felvilágosodásának filantróp-humanista szemlélete tompította. Előtérbe került az árvaügy, mely a polgárság szociálpolitikájának alapvető kérdése lett. Ez a század mind a katolikus, mind a protestáns oldalon az árvaházak virágkora. Mária Terézia 1749-ben rendelettel szabályozta a talált gyermekek felnevelését A XIX. század iparosodásának számtalan árnyoldala a fennálló társadalmigazdasági-politikai rendszer stabilitásának érdekében megkövetelte az állam széleskörű törvényi beavatkozását a szociális területen, így a gyermekek mindenkörű védelmében is. Ez Magyarországon az évi kiegyezést követően jelentkezett. Már ban megalakult a Lelencügyi Társulat, abban az évben, melyben a XXXVIII.tc.-kel elrendelték a 6-15 évesek tankötelezettségét, rászorítva a szülőket és gyámokat, hogy 6

7 gyermekeiket, illetve gyámoltjaikat iskolába járassák. Az 1870-es évek közepe és az 1890-es évek között árvaházak egész sora alakult, majdnem kivétel nélkül magánosok adományaiból. Törvények egész sora foglalkozott valamilyen formában a felnövekvő generáció védelmével. A törvény tiltása ellenére a gyermekmunka a mezőgazdaságban, a kisiparban, valamint házicselédként elterjedt maradt. A közegészségügy területén is sor került a gyermekek védelmét is szolgáló törvénykezésre. Az 1870-es években került sor a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezésére. Ebben az évtizedben zárták ki a 12 éven aluli gyermekek büntethetőségét is ben hoztak létre egy országos összefogó szervet az Országos Gyermekvédő Egyesületet. Feladata az volt, hogy a gondozás nélkül maradt 6-18 éves gyermekeket oltalmába vegye. Ekkor Magyarországon 105 szeretetház és árvaház működött, mintegy ötezer gyermekkel. Már nem volt elégséges a hagyományos karitászra való hagyatkozás. A megnyugtató rendezést az 1901:VIII. és XXI. tc.-ek biztosították, melyek végrehajtásáról az 1/1903.BM.sz.körrendelet gondoskodott. A törvények alapelve az volt, hogy minden elhagyott gyermeknek joga van eltartást és felnevelést követelni az államtól. Az elhagyatottság okaként a következőket nevezték meg: materiális (anyagi) - ennek oka a szegénység volt, mely esetben a szülők ugyan neveltek, de ezt anyagilag nem bírták; a másik az erkölcsi ok volt, mely a gyermekek csavargásában, iskolakerülésében öltött testet; a harmadik a szülők nem megfelelő nevelése volt, a szeretetlenség légköre. A létrehozott állami gyermekmenhelyek mellett az egészséges és különleges gondozást nem igénylő gyermekeket nevelőszülőkhöz helyezték ki. Ez is jelzi, hogy a magyar gyermekvédelem alapja a családi nevelés volt. Ugyanakkor az állami gondozásba vételt igyekeztek a gyermek családjának segélyezésével feleslegessé tenni. Ez is a főleg állami segítséggel működő társadalmi és jótékonysági szervezetek és egyesületek feladata volt. Az állam mellett nagy szerepet kapott az Országos Gyermekvédő Liga, melyet ban hoztak létre az állami gyermekvédelem kisegítő intézményeként. A Liga programjában a gyermeknyomor enyhítését, az állami és a társadalmi gyermekvédelem koordinálását tekintette fő feladatának. 7

8 1908-tól működött a Keresztény Szeretet Országos Gyermekvédő Egyesület, mely a felekezet nélküli gyermekvédelmi szervezetek egyensúlyozására jött létre Esztergomban. Az egyre-másra alakuló társadalmi gyermekvédő szervezetek sorában kiemelkedő szerepet játszott az anya-és csecsemővédelem országos szervezését végző, 1915-ben megalakult Stefánia-szövetség, mely helyi fiókszövetségei által karitatív szociális munkát is végzett. A már 1913 óta működő Budapesti Gyermeküdülőhely Egyesület átalakulásával ben jött létre az MSZDP irányítása alatt álló Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete. Ez gyermekvédelemmel, kulturális, karitatív, egészségügyi, valamint felvilágosító tevékenységgel foglalkozott. Rájuk bízták 1918-ban a Károly király gyermeknyaraltatási akció megszervezését és lebonyolítását, melyben 20 ezer gyermek vett részt Abbáziában (Opatija)! Magyarországon az 1908:XXXVI.tc. és az 1913:VII.tc. reformálta meg a javítónevelést, széleskörűen kiegészítve a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket, a megelőzést hangsúlyozva. Az 1913:VII.tc. állította fel Magyarországon a fiatalkorúak bíróságát, s rendelkezett ezen új bírói fórum előtti eljárásról, a fiatalkorúakra kiszabható, árnyalt büntetésekről, s azok végrehajtásáról. Fontos szerepet tulajdonítottak a tanítóságnak, melytől a hatóság támogatását várták. Környezettanulmányt kellett készíteniük, melyben a fiatalkorú erkölcseire, értelmességére, előmenetelére, magaviseletére, egész egyéniségére vonatkozó közvetlen szerzett tapasztalati megfigyeléseit is le kellett jegyezniük. A dualista rendszer bukását követően ben hatalomra került korábbi ellenzéki erők megpróbálták a felgyülemlett és meg nem oldott szociális és kulturális problémákat megoldani. A Forradalmi Kormányzótanács LXXI. sz. rendelete szólt a gyermekek testi és lelki védelméről. Ebben a megelőző gyermekvédelem leghivatottabb helyének az iskolát jelölték meg, s ezért az iskolákban gyermekvédő gyámi tanfolyamot végzett tanítókat szándékoztak állítani. Új elvként jelentkezett, hogy nem kell jótékonyságot gyakorolni, tehát nincs szükség árvaházakra. Ez maga után vonta azt, hogy az árvákat elvegyítették a többi állami nevelésben részesülővel et követően a gyermekvédelmet a megváltozott viszonyoknak megfelelően átszervezték. 8

9 A modern népjóléti közigazgatás alapelvei közül az első a megelőzés biztosítása volt ( veszélyeztetettek felkutatása, a beavatkozás). A másik a megfelelő munkamegosztás kialakítása volt. Az állam és a községek feladatát a segélyre szorultak létminimumának biztosításában látták. Az egyletek és magánosok az egyéni gondozásban és a különböző társadalmi kísérletekben kaptak szerepet. Ennek során intézetek egész sorát működtették. Az intézeten kívüli gondozást családi gondozásként képzelték el. A gondozó munkában a gondozott életkorát és a gondozás faját (egészségügyi, gazdasági, erkölcsi) vették figyelembe. Ebben a munkában három tárca együttműködését tartották elengedhetetlennek. Az anyagi, gazdasági védelmet, valamint az egészségügyit a népjóléti, az iskolait a közoktatásügyi, az erkölcsi védelmet pedig az igazságügyi tárca feladataként határozták meg. Fő elvként a testi és lelki védelem egységessége szerepelt. A gyermeket a családban hagyták, s megfelelő intézmények felállításával (napközi, nevelő otthonok, vasárnapi szórakoztatók, felruházások, menhelysegélyek..stb.) nyújtottak segítséget. Csak ott látták szükségesnek a gyermek kiemelését, és intézeti elhelyezését, ahol a család nem volt megfelelő, vagy a gyermek fogyatékossága miatt speciális nevelését igényelt. Úgy tartották, hogy az iskola körül kell csoportosulnia a gyermekvédelmi intézményeknek, mivel a tankötelezettség folytán az elemi népiskolában mindenki megfordult. Ezért ebben a munkában a tanítóknak továbbra is kiemelkedő szerepet szántak. Pontosan az ő tehermentesítésüket szolgálta Vass József kultuszminiszter 1921-ben, amikor létrehozta az iskolanővéri intézményt az iskolával kapcsolatos patronázs munkák elvégzésére. Az iskolával kapcsolatos gyermekvédelem kialakítására való törekvés egybeesett a nemzetközi tendenciákkal is. Ezen a téren a nemzetközi szabályozás szükségességét először az 1913-ban Brüsszelben ülésező I. Nemzetközi Gyermekvédelmi Kongresszus vetette fel ben Washingtonban a Nemzetközi Munkaügyi Konferencián a gyermekmunka korlátozását vetették fel 1920-ban a Nemzetközi Nőszövetség oslói kongresszusán a gyermekvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezség tervezetét dolgozták ki. 9

10 Ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű volt az 1924-es Genfi Szózat. Magyarországon a gyermekvédelem következő intézményei működtek az 1920-as as években: Anya- és csecsemővédelem; Árvaházak, gyermekmenhelyek, szeretetházak; Kisdedóvók; Napközi otthonok; Szünidei gyermektelepek; Javító-nevelő Intézetek. Az állami gyermekmenhelyek minden gyermekkel elvégeztették az elemi népiskolát, a kiváló tehetségűeket polgári iskolába, kivételesen középiskolába is beírathatták. Az ipari pályára törekvőket tanoncoknak szerződtették. Külön gondoskodás történt a hadiárvákról. Az egészséges és különös nevelést nem igénylő gyermekeket továbbra is jól megválasztott és arra vállalkozó nevelőszülőknél helyezték el. Az intézetek szervezésében az volt a törekvés, hogy a családi elvet a nagy tömegen belül is megpróbálják meghonosítani. Nem tartották jónak a kaszárnyaszerű épületeket, de ezekben a nevelők számának emelésével megvalósíthatónak látták a családi rendszer és vele együtt az individualizáló nevelés kialakítását ben Magyarországon egy teljesen dezorganizált gyermekvédelemnek kellett munkához látnia. Ki kellett építeni a gyermekvédelem új rendszerét ben a Nemzetközi Segély gondoskodott az elhagyott gyermekek védelméről, mozgósítva az intézmények újjáépítésére, demokratikus szociálpolitikát hirdetve meg. a korábbi menhelyek helyett új gyermekotthon-hálózatot kezdtek kiépíteni ban Hajdúhadházon jött létre az első magyar gyermekváros Ádám Zsigmond vezetésével ban államosították a gyermekmenhelyeket és helyettük létrehozták az állami gyermekvédő otthonokat (nevük 1961-től intézet). Az 1945 utáni korszakban általánossá vált az az irány, hogy minél több gyermekotthont és gyermekvárost kell létrehozni a nevelőszülőknél szerzett rossz tapasztalatok miatt és a közösségi nevelés ideológiájának jegyében. Az 1950-es évekre kialakult és stabilizálódott a gyermekvédelem új szervezet, intézményhálózata, működési rendjük, anyagi ellátásuk. Újabb fejlődési fokot jelentett az 1957-ben megalakult Országos Gyermek- és Ifjúságvédelmi Tanács munkája. Ezzel vette kezdetét a gyermekvédelmi nevelésnek, mint a pedagógiai alkalmazott területének elméleti rendszerbe történő feldolgozása. 10

11 Jól jelzi az egyes korszakok szemléletének alakulását a gyermekek gondozási helyének alakulása. Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek gondozási helyének alakulása Évszám Átmeneti és Az összesből Az összesből A tartós neveltek Összszáma intézményben és egyéb helyen nevelőszülőknél nevelőszülőkhö z kihelyezettek aránya az összes %-ában

12 (Szociális és Családügyi Minisztérium, Tájékoztató a család, gyermek- és ifjúságvédelemről év Bp, l. A továbbiakban SZCSM.2000.) Az 1960-as évektől kezdve épült ki fokozatosan a gyermekvédelem korszerű hálózata. megnőtt az iskola szerepe, s szervezetileg is újjáalakult az iskolákban folyó gyermekvédelmi munka. e munkát segítették az ifjúságvédelmi megbízottak, a nevelési tanácsadók, az iskola-egészségügy új rendszere, a rászoruló gyermekek anyagi támogatásának új formái. Ekkor indult meg a gyámügyi munka és a nevelőotthoni hálózat differenciálására. Megtörtént a betegek és az antiszociális gyermekek elkülönítése az egészségesektől, illetve a nem antiszociálisoktól. Az antiszociális, "nehezen nevelhető" gyermekeket a különleges - zárt, vagy félig zárt nevelőintézetekbe irányították. Az 1970-es évek elejétől tovább differenciálódott a nevelőotthoni hálózat. Általánossá vált a családvédelem erősítése. Ennek megfelelően a következő intézményi struktúra jött létre: Csecsemőotthonok. Itt elsősorban az állami gondozott gyermekeket helyezték el 0-3 éves korig. Abban az esetben, ha az anya súlyos beteg lett, s nem volt aki a gyermeket gondozza, felvették őket is. Az otthon irányítását orvos végezte, az ápolást pedig gondozónők. Képezhetetlen gyermekek otthona. Ide a 0-18 éves korú teljesen képezhetetlen, idióta gyermekeket helyezték el. Óvodáskorú gyermekek otthonai. Ebbe az otthonba a 3-6 éves korú állami gondozott gyermekek kerültek. Délelőtt óvónők vezetésével rendszeres foglalkozásokon vettek részt, a délutánt az intézet otthonában töltötték. Általános iskolás korúak otthonai. Itt a 6-14 éves állami gondozott és a különösképpen rászorult gyermekek tartózkodtak. Az otthonok nagy többségében általános iskola is működött. A túlkoros tanulók az iskola elvégzése után, vagy azzal párhuzamosan szakmát is tanulhattak. 12

13 Ifjúsági otthonok. Ide azok az állami gondozottak kerültek, akik az általános iskolát elvégezték. Két típusa működött: ipari és mezőgazdasági. Az ezekben tanuló fiatalok szakmunkás képesítést szerezhettek. Gyermekvárosok. Ezekben az intézményekben az állami gondozottak kora gyermekkoruktól felnőtté válásukig egy helyen lehettek, s a testvéreket sem kellett elszakítani egymástól. Javító intézetek. A bíróság által javító-nevelésre utalt fiatalkorú először az átmeneti intézetbe került, majd innen a nevelőintézetekbe. A legrövidebb idő 1 év volt. Legfőbb módszerük, nevelésükben a munkára nevelés volt. Gyógypedagógiai intézetek. Ezek az intézetek értelmi, érzékszervi, mozgási fogyatékos gyermekeket gondoztak, tehát a gyermekek fogyatékosságának megfelelően specializálódtak től kezdődően, érezhetően különösen a Hazafias Népfront keretén belül kísérelték meg támogatni a társadalmi kezdeményezéseket. Ezzel összefüggésben különböző szervezetek jöttek létre a család- és gyermekvédelem területén. Ekkor jelent meg Magyarországon az SOS falvak első telepe. Azonban a politikai rendszerváltásig nem volt lehetőség lényeges változtatásra a családpolitika és az ifjúságpolitika területén. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Nyugat-Európában egész az 1960-as évek végéig a magyaréhoz hasonló intézményrendszer működött, kisebb létszámokkal, s nagyrészt egyházi, társulati, vagy magánosok fenntartásában. A hazaival szemben viszont a nevelőszülői hálózatnak kiemelkedően nagy szerepe volt. A nyugati szemléletváltozás a diákmozgalmakkal, a filozófiai és lélektani áramlatok változásaival, valamint az emberi jogok, különösen a női egyenjogúság és a fiatalok fokozódó autonómia-törekvéseinek előtérbe kerülésével a család és a gyermek más világításba került. Ez "kinyitotta" a gyermekotthonokat. Csökkentek az otthonméretek, megkezdték az utógondozó hálózat kiépítését. A gyerekek külső iskolába kezdtek járni, megindult a lakásotthonok és csoportotthonok kiépítése. Fejlődött a másodlagos 13

14 prevenció intézményhálózata: ambuláns rendelések, lélektani tanácsadók, krízisszállók, segélytelefonok. Az 1970-es évek közepére alakult ki az a "szociális rendszer", melyben a szociális szférában dolgozók és az érintett családok több-kevesebb sikerrel soha nem látott érdekérvényesítési törekvéseiket tömegesen tudták sikerre vinni. Mindehhez öntevékeny, önsegítő, az emberek meglévő készségeire, képességeire számító, szolidaritáson alapuló tevékenység kapcsolódott, melyek érdemi segítséget nyújthattak mind a rászoruló családoknak és gyerekeknek, mind az időseknek, mind a fogyatékosoknak, s rajtuk kívül a segítséget nyújtó szakembereknek is. A GAZDASÁGI-TÁRSADALMI HELYZET MAGYARORSZÁGON AZ 1990-ES ÉVEKBEN Magyarországon az 1990-es években erőteljes átrendeződés történt a politika, a gazdaság, és a társadalom területén. A gazdaság radikális átalakításának folyamata évekig tartó magas inflációs rátával és tömeges munkanélküliséggel járt együtt. Az 1990-es években megindult társadalmi folyamatokra jellemző a leszakadó rétegekhez tartozók arányának növekedése, a növekvő kulturális és etnikai sokszínűség, a különböző kultúrák közötti súrlódások között több mint másfél millióval csökkent a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliség főleg a fiatalokat és az alacsony iskolai végzettségűeket sújtja leginkább. A éves korú népesség gazdasági aktivitása, 1999 utolsó negyedév Korcsopor Foglalkozta Munkanél Gazdasá Gazdasá Ebből Aktivitá Munkanélkülisé t tottak küliek gilag gilag passzív si arány gi ráta aktívak nem munkan aktívak élküli 14

15 Ezer fő % ,3 17,8 86,1 569,7 9,4 13,1 20, ,3 52,7 535,0 344,4 15,9 60,8 9, ,6 268, , ,3 106,6 53,4 6,5 összesen (Közoktatás, 2000) A munkanélkülivé válás esélye annál kisebb, minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki. Ez társadalmilag felértékelte a magasabb képzettséget, ami nagyobb jövedelmet és nagyobb foglalkoztatási biztonságot jelent. A munkanélküliek és a foglalkoztatottak megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint, első negyedév és utolsó negyedév (%) Iskolai végzettség 1992.első negyedév 1999.utolsó negyedév Munkanélküli Foglalkoztatott Munkanélküli Foglalkoztatott 8 osztálynál 6,5 3,8 3,0 0,8 kevesebb Általános iskola 8 38,0 26,3 30,9 16,0 osztálya Szakmunkásképz 31,4 26,4 37,9 33,3 ő, szakiskola Középiskola 20,2 29,3 24,8 33,4 Főiskola, egyetem 3,9 14,2 3,4 16,5 Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 (Közoktatás, 2000) Társadalmilag különösen veszélyes a fiatalokat érintő munkanélküliség, mivel gyakorlatilag nem sikerül beilleszkedniük a munka világába. Erre a községekben 15

16 nagyobb az esélye a fiataloknak. Ez a deviáns magatartási formák gyakoriságát növelte. A társadalom kettészakadását erősítette az 1990-es években a családtámogatások leépítése, mely erőteljesen megnövelte a szegénységet a gyermekek körében. Így a veszélyeztetettség legfőbb okává a szegénység vált, ami a gyermekek körében a deviáns viselkedési formák megnövekedését hozta. A szegénység fogalmát az Európa Tanács 1984-es meghatározása szerint - ( Szegénynek kell tekinteni egy személyt, egy családot, illetve egy embercsoportot, abban az esetben, ha a rendelkezésünkre álló erőforrások [ anyagi, kulturális és társadalmi] oly mértékben korlátozottak, hogy kizárják őket a minimálisan megkövetelhető életformából abban az országban, amelyikben élnek ) a szegénység nem csak anyagi természetű lehet, s nem csak egyéni illetve családi alapon lehet valaki szegény, hanem csoport-hovatartozás alapján is. A szegénység szelektív fogalom, hiszen többek között összefügg az adott ország társadalmi-gazdasági fejlettségével, s a kialakult egyenlőtlenségek mértékével. Az objektív szegénységi küszöb lehet abszolút és relatív: Az abszolút szegénységi küszöböt egy objektíve szükséges, társadalmilag megkövetelt javakat tartalmazó fogyasztói kosárral alakítják ki, meghatározva a létminimum összegét. A relatív szegénységi küszöb a szegénységet egyenlőtlenségi oldaláról vizsgálja, és magát a küszöböt általában az átlagjövedelem bizonyos hányadával határozza meg. A szegények körében sok a munkanélküli, illetve keresettel nem rendelkező munkaképes korú, ugyanakkor nagyobb arányban vannak körükben a 15 éven aluli eltartottak. Mivel az általános iskoláskorú gyermekek a népességben elfoglalt arányuknál nagyobb mértékben vannak jelen a szegények csoportjában, ez jelentősen megterheli az általános iskolákat, mivel több körzetben a nevelő-oktató munka mellett szociális ellátó szerepet is fel kell vállalnia. Ehhez azonban az iskolák sem megfelelő eszközökkel, sem kompetenciával nem rendelkeznek. A rosszul táplált, szegény gyermekek szükségszerűen lemaradnak tanulmányaikban, s kikerülnek az iskolarendszerből, csökkentve esélyüket kedvezőtlen helyzetük javításában. Magyarországon a társadalmon belül erőteljesen megnövekedett a szakadék a gazdagok és a szegények között mind az egyének, mind az ország különböző régiói 16

17 között. A legalacsonyabb és legmagasabb tizedhez tartozó háztartások közötti különbség az 1990-es évek közepére 7,5-szeres lett. Ez Budapesten 10-szeres, a községekben 5,9-szeres volt. Mivel 1995-ig reálérték-csökkenés mellett ment végbe mindez, különösen súlyos helyzetbe kerültek a jövedelmi skála alján élő rendszeres jövedelemmel nem rendelkező sokgyermekes családok. Jelentősen nőtt a szegények és a társadalom perifériájára szorultak száma, alapvetően megnehezítve a romák társadalmi integrációját. A különböző gazdasági aktivitású háztartástagok részaránya az összes és az alsó jövedelmi tizedbe tartozó háztartások csoportjában, 1995 (%) Gazdasági aktivitás Alsó tized Összes háztartás Aktív keresők együtt 17,3 34,1 Inaktív keresők együtt 27,6 37,2 Munkanélküli 13,4 5,8 Gyeden, Gyesen, Gyeten 7,0 3,3 levő Nyugdíjas 6,4 27,9 Egyéb inaktív 0,8 0,2 Eltartottak együtt (26 55,1 28,7 évesnél idősebbekkel együtt) 15 éven aluli eltartottak 37,0 18,0 együtt Óvodás 6,8 3,7 Tanuló 18,0 10,0 Nem tanuló 12,2 4,4 17

18 15-26 éves eltartottak együtt 12,3 8,1 Általános iskolás 0,8 0,2 Szakmunkástanuló 2,0 1,4 Középiskolás 2,5 3,5 Főiskolás 1,0 0,8 Egyetemi hallgató 0,8 0,8 Nem tanuló 5,2 1,4 Összesen 100,0 100,0 Személyek száma (Közoktatás, 2000.) A 16 év feletti szegények aránya a cigányságnál. Etnikai A szegények részaránya hovatartozás Cigány 45,6 50,1 68,0 58,1 Nem cigány 7,1 8,5 9,6 7,7 Összesen 8,7 10,1 11,4 9,7 (Közoktatás,2000.) A gazdasági fejlettséget tekintve az ország egyes területei között is igen nagyok a különbségek. A két szélső értéket a Budapestet is magában foglaló Közép- Magyarország és Észak-Magyarország képviseli. Míg az előbbi egy főre jutó GDP 73%-át teszi ki az EU átlagának, addig az utóbbinál ez csak 33% volt 1997-ben, de Észak-Alföldön is csak 34% volt. A Dunántúlon és a Dél-Alföldön az egy főre jutó GDP %-át teszi ki az EU átlagának. Mivel Magyarországon az 1990-es rendszerváltást követő demokratizálódási folyamat súlyos gazdasági problémák közepette zajlott, ez mind a családokat, mind a gyermekeket rendkívül hátrányosan érintette. Ezt jelzi az a felhívás, melyet

19 márciusában tett közzé a Magyar Pszichológiai Társaság Neveléslélektani Szekciója, a Magyar Pedagógiai Társaság, a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, valamint a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete. Már ekkor felhívták a társadalom és a szakemberek figyelmét a bekövetkező társadalmi, politikai, gazdasági átalakulást kísérő negatív jelenségekre, melyek a leginkább védtelenek, így a gyermekek számára is számtalan veszélyt rejtenek magukban. Az életükben terjedő erőszakosság, a durvaság, a rombolás a gyermekek érzelmi és erkölcsi biztonságát ásták alá. Mindez hozzájárult a gyermek és fiatalkori bűnözés, a vandalizmus, az erkölcsi szabadosság növekedéséhez. Szaporodtak a lelki betegségek, a káros szenvedélyek, az öngyilkosság. "A legjobban működő bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, nevelőintézetek, sport- és gyermekklubok, művelődési intézmények munkatársai, pszichológusok és pedagógusok a közösségi és az egyéni kapcsolatokkal, vonzó és sokrétű tevékenységgel megnyerik a gyermekeket, mintegy érdekeltté teszik őket saját fejlődésükben, nemes ambíciókat táplálnak bennük és átéletik velük a siker örömét, az erkölcsi teljesítmények nagyszerűségét. A pedagógiát irányító egyes szerveknél is terjed az a vélemény, hogy a jellemnevelés és az oktatás egyenértékű, sőt az előbbi néha még fontosabb. A gondos szülők pedig irányítják gyermekeik családon és iskolán kívüli életét, ellenőrzik szórakozásaikat, befolyásolják barátkozásaikat. A veszélyeztetett gyermekek és a létfenntartás problémáival túlterhelt szülők esetében részben ez is a pedagógusok feladatává vált. Sorsdöntő lehet a beavatkozásuk! Az anyagi és lelki válságba került családokban - különösen a munkanélküliség következtében - ugyanis fokozódik az a veszély, hogy a gyermekeket megviselik a szülők gondjai és abból fakadóan saját nehézségeik is; könnyen válnak depressziós, cinikus, közönyös, őszintétlen vagy nyugtalan viselkedésűvé és ilyen állapotban különösen fogékonyak a csábításokra. A kényszerűségből vagy anyagi becsvágyból önmagukat hajszoló szülők családjában pedig felbomlik vagy ki sem alakul az a bensőséges érzelmi légkör, ami az erkölcsi fejlődés fontos feltétele. A gyermekek ilyenkor elvadulnak a szülői háztól, érzelmileg szakítanak a családi közösséggel, elutasítják annak követelését. Törődés és szeretetmegnyilvánulások híján család- és társadalomellenessé válhatnak. 19

20 Átérezzük és megértjük a szülők és a pedagógusok gondjait. Tudjuk, hogy a családok életkörülményei az intézményes nevelés munkafeltételei, az anyagi gondok és kényszerek, az alakuló személyes viszonyok megnehezítik a kívánatos nevelés kibontakozását. Azonban mindenképpen meg kell óvnunk gyermekeinket attól, hogy értékpusztító, erkölcsromboló., kegyetlen eszmék, esetleg gyilkos érzületű csoportok befolyása alá kerüljenek és azok áldozataivá váljanak. Összefogásra hívjuk fel a magyar közvéleményt, mert valljuk, hogy a gyermekek személyes boldogsága és a nemzet jövője megköveteli a közös erőfeszítéseket."( Gyermek-és ifjúságvédelem, 1991/1. 72.l.) Nem maradt el a társadalom válasza. A gyermek - és ifjúságvédelem területén hazánkban a 90-es évek folyamán egyesületek, szervezetek és alapítványok sokasága jött létre a családvédelem területén pl. Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a gyermeki jogok területén pl. a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma, az egészségvédelem területén pl. a Magyar Egészségvédők Országos Sport Szövetsége, a hátrányos helyzet területén pl. a Habilitas Szolgálat alapítvány. Az erők összefogását számos szervezet szolgálja pl. a Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa, az Országos Gyermekvédő Liga, a Volt Állami Gondozottak Országos Önsegélyező Egyesülete, a Magyar Gyermek- és Ifjúságsegítő Társadalmi Szervezetek Országos Szövetsége. A speciális helyzetben levők segítésére is szervezetek sorát hozták létre pl. az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, a Dyslexiás Gyermekekért Egyesület, a Magyar Tehetséggondozó Társaság. Létrejött sok egyházi segítő egyesület is pl. a Vak gyermekek Szent Anna Otthona, a Narkomániás Fiatalok Gyógyító Telepe, Zsibrik, Teréz Anya Érdi Nővérei Soli Deo Glori. Gyermek- és ifjúsági szervezetek egész sora kezdte meg illetve folytatta működését pl. a Magyar Úttörők Szövetsége, a Cserkész Szövetség, a Soli Deo Gloria, KALOT, BIT, Napsugár Alapítvány Cigány Ifjúsági Szövetség. Kapcsolataink bővülését jelzik a különböző nemzetközi szervezetek, egyesületek hazai megjelenése pl. a FICE Magyarországi Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, a Lions Klubok, az Üdvhadsereg, a Máltai és Lázár Lovagrend. Mindezeket nonprofit alapítványok egész sora egészít ki pl. a Nagycsaládosok Családi Alapítványa, a Lelki Sérült Gyermekekért, Menedék, a Mozgássérült Gyermekekért, a Gyermekek a Gyermekek Egészségéért, az Egészséges Utódokért, Támasz, Lakásotthon, stb...(gyermek-és ifjúságvédelem, 1991/2.-Gergely). 20

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2010 2015. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete

Részletesebben

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287.

Emberi jogok a speciális. gyermekotthonokban. Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. Emberi jogok a speciális gyermekotthonokban 2007 Kiadja a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum Levelezési cím: 1437 Bp., Pf.: 287. A tanulmányt készítette: PÉF: Andor Erika Alexandra, Botka Bianka, Gombos

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése 14 évvel ezelőtt alkotta meg az időközben többször módosított, a szociális

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 2010. szeptember 2010 Nemzeti

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola. Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Szociálpolitikai és szociális jogi alapfogalmak Jogi asszisztens tanfolyami jegyzet dr. Bednay Dezső 2010 Tartalomjegyzék 1) A szociálpolitika fogalma, a szociális ellátás

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2017. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG

Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG Európai Roma Jogok Központja FENNTARTOTT ÉRDEKTELENSÉG R o m a g y e r m e k e k a m a g y a r g y e r m e k v é d e l m i r e n d s z e r b e n Fenntartott érdektelenség Roma gyermekek a magyar gyermekvédelmi

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE Változások a gyámság szabályozásában, különös tekintettel a gyámrendelésre Mottó: A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket

Részletesebben