2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]"

Átírás

1 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a

2 MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n, a termdlviz felttir6se 900 m6ter utiin v6rhat6, azonban vannak m6r bizrat6 ielek. A fiirddkomplexum 6piilete k6szen 6ll a vlz befogadds6ra 6s a megnyitdsra. Tam6s Attila tarnas.a ltil a(o'harqi tan cp e-ro biztonsigossd titcle mcgrrirrinr.,,lgy a furist vigzci gipck is visszarirhcrnck a munkdhoz fil h6nap sziinet urin" - rudruk mcs Albcrt Tiborrol, Turnidfiird<i polglrmcs' rcrct6l. A f[risokkal mig auguszrus elcjin illcak le, mivel sztksdges vok a kifirrr reriilcr id6nkinri kirimasztisa, bcronozisa. Emcllett nem elhanvagoll.rat6 a fokozatosan fol6sod6 ftlr6fcj pihcntctisc, atrirc idonkint szintin sziiksig van, hogy a frirds esctin nc tijrtinhesscn baleset, is a frir6bcrcndczis se kirosodjon. Virhat6an naponta 5 is 20 niccr kcizritt rudnak haladni a fririssal, tette hozzi Albert Tibor. Jelcnleg cgy keminyebb andezitritegnil tartanak, ahol cgy kicsir lassabban tudnak haladni a munkilatok, azonban vannak mdr biztat6 jclck a viz vlrhat6 fclt<irisir illcroen. A friris most 630 mirer milycn folytar6dik, azonban a rcrmilforr{s eldrise ds a viz el<itcirisc 900 mdter urin vlrhat6. A polgdrmcster koribban clmondta, a cusnidftird6i fiirdcikonrolexum dpitise majdnem rellesen kisz uan, szimokban kifejezve 95 szizalekndl rartarrak. M{r csak a mclcs viz fcltijrisire virnak, hogy rniifcidtetni Iehessen a megilmodorr frird<ikonrplcxumor, anrely a turisraforgalmat h ivarott fcllcnditcni. Mint koribban arr6l bcszimolrunk, a rcrmilvizzel mrikcidreretr fiirdokomplcxum az cl<il.l1-16 reminyci szcrinr kdr is filszcresirc n<ivclni a viros turistaforgalmir. A Rcgionilis Fcjlesztisi ds Turisztikai Minisztirium lltal finanszirozotc 1r milli6 eur6s beruhizis sikere a, cervezen 67 Celsius-fokos termi.lviz elotcirisit6l fi.igg, amclyre a ktivetkezo h6napokban kcrii lhct sor

3 W-6rettsdgi z.o nanszy'rozott b clsti tuin. IId lyekx, no meg legal'ibb egy egyetemre behdriilmdnlek ht)zdu - nem or meg minek tanulni, mil, joggal ez az iizenet tsapi- Ka'dis, bopy miirt hell r e n d e I he zze u?vagy / il s ri fo k ti tatdsna/t hellene uisszaadni egy tdrsadalom jtii nttiki)djiin, jd szakmunhtisokv is sz,ksig uan. i nn hezdddb W-l rctt;igi 2.0-n nemtsnk a uissznapsolt ditikoh uizsgiznak, hanern az ohtattisi tirca is. Az ddzrndxyck ismeraiben pedig dz rredmlnl boitiholhatri... r-f r,* I

4 A GYILKOST6I vizhiany MIATT MENESzrENEK A K(iZUZEM.IGAZGATO- NagyAttila bosszuja? A gyergy6szentmikl6si tan6csiil6- sen elhangzott: 6gy finik. a gyilkost6i vizhi6ny a szolgiiftat6 Go Rt mfiszaki igazgat6j6nak szem6lyes bosszriia, rend6rc6gi leljelent6st helyeznek kilitdsba, a polgirmester pedig kezdem6nyezi Nagy Attila meneszt6s6t a v6llalat 61616l. Az 6rintett v6lem6ny6t k6rtiik. - Ilddr dtn akndozik a uizszolgibaris Glilko*6 idiil telepen. A algzott' bajkotlzidbnt meg Mit gondol errdl? - Ahe zar vigczn birmilvcn Go Rr. kiptclcn a szolgi.ltarisok mr.ikridtcti'sirc. Az cllencnr felhozotr vidak mog,jtr is csak fcltitelczdsck illhatnak. Hcrekkcl czclcitt a Go Rr. I la.rz iinkornrinvzrt az clkczdcrr korszcnirircst scgircnt. czck r probltmik mcgold6dnjnali. nem kcllenc sajir cigir vagy akir cgy maginszcmilyr t1- madnia. Fbnros rudni: Gyilkost6n az rij viz- is rzennlvizrendszer befejezese senki mison, csak a gyergy6i cinkorminyzaron mulik. - Hogyan esbet szd egyrilt,zltin bossuird!l - Nem tudom. Egy ia;i-i cig mcgkdrte arra a szolgdltat6r, hogy scgitse gyilkost6i vcnddglft6jinak sajir vizrcndszcr-kiipirisit. Fclijitortuk a vezctikekcr, forrisok bcfogisival oldortuk meg a kdrddst, rcrmiszcccscn fizetds ellcniben. Ez wilkosroi ""L.fogo. kapta nrcg dik-kal rcttilk, hisz cz{ltal mcgold6dort cgy nagy fogyaszr6 vizell{tisa, mi is t<ibb a a P n bosszum? Indirharnak blinvidi cl.iririst, de aki azt elkczdi, sajir magit billcnti fcndkcn, hisz minden riirvdnyes, lecllenorizheto. - a ldielentithez, hos -k;ii';;;;";i. tiuotitisit a cig mtiszaki igazgardi. munhahiiribdl? am rcn rdvel. A mcneszris tervc nyiltan el is hangzon a polgirmesrer riszircil, cs nem is leheretlen a kivitelezisc. Igaz, nchcziri az iigyct, hogy szalszcrvezcti alelncik is vagyok, valamennyire vid a kollckdv munkaszcrz6dds is, Ezr a lipdst viszont nem kiz{rt, hogy mcg rudjili rcnni cllcnem, nem kellenek feh deniil alapos indokok. - tr'li lebet a uahis oka ennek a gyakori uizhiinynak! - A tarldjyok napktizbcn hiromnegycdig lcl vannak t<ijwe, Ejszaka egy adon pillanatban a ranilyokb6l kiiiriil a viz. Az csak szindikosan tcirtinhcc. A tclepcn mlilddo saillod&, vcndcgkik, lak.isok viziginyc 6>-20 kdbmirer. czzcl szenrbcn a hil6zatba bocsirorl vizmcnnyisig naponra kcibmcter Lchet azt mondani, Nagy Aftila: R696ta meneszten6nek hogy va.lahol egy nagl' cs6tciris van, a karszros mlajban clfolyik aviz. dc miirr rondnik ez csak ijszaka? F-eltirclezhero, hogy valaki cl Hallotram, a ra-n meg javeslarkinr jelenrdst a rendcirsigen azon szcmdly cllcn, al<i akadijyozza a zrikkcnrimcntcs En mc sz.erernim jegyezni: ftilcindbb fiucsa FoIo BAr,A7sKi j,i - sziruomra, hogv ami6ra vizgonriok vannak, tribb mint cgy)r6napja, cgycr lcn szenrily sem volt kipes az cinkor nrinyzat16l, bclccrtvc r polgirnrc'rcr r is, kijcinni Gvilkoscora, mc11;vcizojn: a val6sigr6l. Tudtommal a szoigilcato alkalrnazorgai kcizii I cgviklicl scm rcr tik fcl a k:rpcsol:uor, hogv a hclyszrncn t:ijikozodjanak, Ncm akarjik ismcnr a val6s hclyzctct, vagy rnindenr ho mdlvban akarnak mrtani? ' Baldzs Katalrn

5 Szeptember els6 lel6ben vizsg6zik az a 18 gazdasszony, akik a Gyula leh6rv6ri Caritas Vid6Heileszt6si 6gazata 6s a gyergy6szentnild6si Gaia Consulting Group szervezte leln6'ttk6pz6sen vettek r6szt. Az alkalmaz6shoz vezetd rit projeh vid6ki vend6gfogad6s k6pz6s6t hat6konynak 6s magas szinvonalfnak talihiik a gazdasszonyok, 6s m5r kiirvonalaz6dnak az elk6pzel6sek is a itiv6t illet6en. Jiinossy Aliz janossy aiza!r) harqil D epe. ro te, idin a paradicsomoc is paprikdt mir fgy gondozra, ahogyan a ran- Oldevelet kapnak a gazdasszonyok folyamon tanuha a ker#szmirnrik eload6r6l, ds lca is rcrnis a riivckcn, ncm ugy, nrint cl<izcl ivckbcn. A 6amlasszonynak egvibkdnt nincscrrek buroraszralos, dc vannak illaraink is hiztiji gazdasigunk" - magyarizta a Gatalaszony, kifcjrve, hogy a nnultak alapjdn rigy szerctni megszervezni kis gazdasigiban a tevikenysiget, hogy megilhessen belcilc, illerve ir hogy vonz6vi, az idegcnbcil ir is. Mint mondr a- rurisrinak vonz6 lcher kirdndulis, vagy egy rili dc akir az is, ha litharja, iil a hizi sa.jr. FELNOTTKEPZES MAGAS FOKON, HATEKONYAN ra,,lgvekczdilnk ugv szervczni a kipzist, hogy a rdsztvevrik olyan alapismcrcrckc sajirithassanak cl, amir a k6scibbiek sordn kamatozrami rudnak egv szokvinyos fa.lusi gazdaslgban fgy, hogy ismercrei iha.l hrrikony, jiivcdelmczo revikenvsiggi fcjlcszthessik" - magyarizta lapunk kirdisdre Moni Aliz progranrvczerci, kifejwe, hogy a tanfolyamon rdszr vcvci l 8 gazdasszony mcgtanulharra, hogyan rudja elindirani ijnfcnnrarr6 gazd cnysigkent Nlegra- crvczni nulh el. Mcgmdhatt&, hogyan kell fcldolgozni ds raktlrozni a kiilcinfilc nyers ilelmiszereker, f6zisi alapokar sajiritharrak el, de kipzdsr kaprak clsoscgilynyrijtisbol, tr.iz- is munkavtdc- Icmbcil is. Az clmilcri cs gyakorhri kurzusok riividcsen befcjczodnck, szcprembcrbcn pedig clmileti is gyakorlati vizsga utin szcrezhetik mcg az okle,rclcr. Mint an6l koribban mir bcszimolrunk, a Glulafehirvdri Caritas vidihejlesztdsi igazara pannersigbcn a gycrgy6szentmil.l6si Gaia Consulting Group, illcwc a csikszcrcdai Parkrik Conrulting & Comp kft.-kkcl hiromsziz tarrosan munkanilkilli, lyczked A riibb p inakriv szemily, i.lletvc fiaml munkrnilliilli clhc, cilul. nikri Eur6- P to:l:a a 2 Ls Fey lcsztisirc Ir:tnvul6 Agazati Opcrativ Programja iltal, A projckr clscisolban gycrgv6szenrnrill6si, nraroshclizi is csikszercdai, illcn,c czcn virosok rirsigiben ilci szcmilvckcc trinci. Az cgyenkent 360 oriis - amclybcil I20 clnclcti 6ra - kipzisck kct korcsoponot irintcnck: a l6-25 ev k<jzoni fiatal munkanilkilieker, illen'c.r 25 iv fdloni mn6san munkanilkiili, illewe a munkacro'elhclyczo iigrn<iksigek nyilvdnrart6jban mir nem is szercplo inakriv szcmilyckct. A projckt kicmck rcvikenysigci kdzon karricnanlcsadis, nrun kac rci - kcizs, illewc dc sza.liliiggcclcn vrillalkozisok inditisrihoz. A projckr kcreribcn szakkipzdsek lcsznck kerrisz, hris-, hal-, tcjfcldolgoz6 munkis, illcwc tart6sitis, r'alamint viddki vcndigfogad6, hagyominyos rcchnikikar is elcmeket fclhesznil6 ipiromunkis sz.a-kmdkban, de alapismcrctekct sajdtirhatnak el az irdekl<id6k a villalkoz6i kiszsdgck is a kiinyvclis rcrin is.

6 EGYSfGRE szolitotta FEL M ERDftY MAGYAR POLITIKAI SZERVEZETEKET A MAGYAB ALUMF6 Schmitt PAI csak egyutt t{rgyal a negy szervezettel Az erd6lyi magyar szervezetek egys6get kell mutassanak a helyhat6s5gi 6s a patlamentiv6laszt6sokon, nyilatkozta Schmitt P5l For6,Ml Schmitt Piil egys6gre sz6litotta fel a iiiv6ben.a Sindor-palot6ban is csak egyiitt iil le az erd6lyi szeruezetek vezet6ivel, n \ \,t Hiriis alakit{slra rz6lit magyar magyar nyilatko errien hogy tegnap reggel min l6ris eszmecserit folytatott az RMDSZ, az MPP, az SZNT Cs az EMNT vezeroivel. Schmitt Pil hangsilyozta, hogy az erddlyi magyar politikai szervezetekre hirom komoly feladar vdr a idv6 iv vigiig, s a rominiai ndpszlmlilison, valamint a helyhat6s{gi Cs a parlamenti vilaszdsokon is egysigct kell mutatniuk. A ndgy szervezernek cl kell Crnic, Hunqarol6giai kongresszus Kolozsv6ron Borbily Liszl6 iiglvezer6 elniik is Kovics Piter foti*ir, mig az MPProl SziszJcno elnrik ds Simon Csaba alelndk, az SZNT kdpviseletiben Izsik Balizs elniik is Bir6 Zsolt alelncik, valamint To16 T. Tibor, az EMNT alelniike vett riszt.

7 ENERGIAFiiGGETlTHSECNT TONTXSZIX A GYERGYOREMETEI END.IBO KTT. Napelemek a csokigydr tetejdn Htividesen napelemes rendszert iizemelnek be a gyergy6remetei END-lB0 Kft., a megyeszerte ismert hizicsokigy6rt6 iizemben. Laczk6 Endre c6gtulaldonos iizeme ele ktro m o sen e rg ia-, illetve melegviz-fogyaszt6s5nak sz6zal6k6t kivinia ledezni a Napb6l iiiv6 f6nyenergia h6-, illetve elehromos energi6v6 v6ltoztat6s6val. J5nossy Aliz \ l\ Jape lemck is napkollcktor- ;[::''l.;1.t',%,iirir; hrizicsokolidi-gy:ir16 iizcm tcrcjin, is ugyan a rcndszcr mig nincs tcljcsen beiizcmelvc, Laczk6 Endre cigrulajdonos fgy vili, megtctre az mdsik villany6r.r miri. A cigrulajdonosnak igy csak a kir 6raillis krtzrirri kiiliinbsigcr kell majd riritcnic.,,rcminycim szcrint cz is szizalikos mcgrakarir{st fog jclenteni a havi clckromoscncrgia-fclhaszn;ilisban" - jclentctre ki a cigtulajdonos, kifejwc, hogy a jclcnleg 100 ezcr lcjcs bcfcktctise hosszt tdvon, l5-20 iv alatr tiriil mcg. - A gyergy6rcmctci [,ND-lBO Kft.. a kdrnyiken cgyszcnicn csak,,hizicsokigyirkint" isnrcrt vilhlkozis 2000-bcn j<irr l{trc,.rmikor a ru lajdonos az,rddigi kcrcskcdr;i rcv, kcnysigirol rcrmcl<ir tcvikcnysigrr vilrott. A hiz icsokolidi-gyi rri ' rir Ictc onnan adodott, hogy a rcrnctcr tcjporgyir crrc sz.rkosodotr riszlcgc bczin. a rulajdonos anyosa akihajdanin a riszlegen dolgozotr - ujrbb csokolddircccptekcr dolgozott ki. Ilzeknck a reccptcknck alapjin kczdtik gyirtani amit jclcnlcg l5 nak, illctvc viszon riil jclcnr<is mcnnyisig kiilfrildrc is kcnil bclolc. A hizicsoki utln clindulr cgy rijabb riszlcg is, ahol mizespoglcsi.kat ds k6kuszcs6kor gyirtanak. A gycrgy6rcmetcr iizcm ncm mcllcslcg <itvcn szcrnilynck biztosit mcgilhcrisr. lanlvczcris pcdig igcn k<iltsiges Ictt volna. Minr mondra, irt sem cgybril ipittcttc ki a rcndszerr, hancm fokozarosan, aanak fiiggvinydben niivcltik a rcndszcr kapacitisit, ahogyan cgyre nagyobb fogyaszr6k kcriiltek a hizba. A csokigyir esctibcn is hasonl6an alakult az. elkipzelis, elcibb a melcg vizcs rcndszcrckct ipittcttc ki, fclszcteltctvc az ip0lcuc kir 300, illcrve kir 240 lircres rartilyt, majd a kis6bbiekbcn szcrcltcrcrt napclcmcke t az e lcktromosiram-tcrmclisre is befogrik.,,el6gedctt vagyok a meleg vizes rcndszcrrel, a nydri, szcp napos id6szakokban fedezi az izem reljes nappali melegviz-fogyasztisir" - fejregerre Laczk6, elmondva, termelik az apclcmei is, a mir6mtielektromos iram rendszcre ugyanis rigy fog mrik<idni a kezdetekben, hogy a napelcmek az orsz6gos hdl6zatra rcrmclil az elcktromos cnergiir, amit cgy mircimriszcr mir, az iizcm pcdig az orszigos hil6zatr6l hasznllja majd az lramot, a fogyaszrisr pcdig egy ltgttl{l ninlst C,lillrlrrd{lan, lrrr6l {l tt rr. drtt 03tt.09l.tzt : lrrbotal fftflr{nr6ota$t ll,l4.lhtd r'.,lltu6t nlrlir; l3drh..t.6f.r Ldrfldlilf.6 ftt I{vllvrlrrl{s nroontr 'E-206nkt26ft illi'jl! DEt,t4t PARKOLO 3OhetY

8 f -ben Kedd,2011. augrsztus 23. I Vl. 6vfolyam, 162. szem!l/bw(5 ki h r ap r0 rsik hir apidc5ik -hirla p. r

9 Tobb mint felezer allast osztanak ki ' N6gy nyilvanos elosztdst szervez a Hargita Megyei Tanleliigyel6seg a h6ten 6s jiiv6 hdten, amelyeken az ideiglenes megbizdssal idrd 6s helyettesit6i 6ll6sokat osztjdk el. Waczel Perenc, a tanfeliigyel6- s6g illetekese kitzdlte, h6tf6n 539 betiiltdsre vdro iill6s volt a : megy6ben, azonban a napokban meg zajlik az osazegz s, 6s az iskolaigazgat6k kdz16- ser alapidn meg n6ni fog ez a szrim. Az dlldsok elosztasdt a cimzetesek ideiglenes kihelyez6seivel kezdik, majd sorban kijvetkezik a tdbbi kategoria, igy a vizsg6kon legaldbb dtiist elert szakkdpzett Pedagdgusok, a nyugdijasok 6s v6gi.il a szakkdpzetlen, a vizsgdn slkeresen teljesit6 pdlydz6k. Az elosztdsok a csikszeredai Segit6 Mdria Romai Katolikus Gimndziumban zailanak, ma, csiitiirtiikiin, tovdbbd augusztus 29-6n 6s 30-iin. yi"piisptf # 'notfl"t9l it{.!f,a$o, Ket, a tanintdzmdny k lgazgatdit 6rint6 vdttozris is tijrt6nt az ut6bbi id6szakban. Az egyik, amely a tervezett dlldsok sziimdt is befolydsolja, hogy megsztnt Hargita megye kis&- Ieti stdtusa, ds ennek kiivetkezm6nyek6nt ismdt 6raaddsi kdtelezetts6giik lett az iskolaigazgat6knak - tdjdkoztatott Waczel Ferenc. EImondta, hely zett6l iirgg6en 4-6, illetve 6-8 6rdt kell tanitsanak az uj tar- 6vben az iskolaigazgatok is. A mdsrk, igazgatdkat 6rint6 vdltozris, hogy a nyugdiikorhatdr el6r6se utdn nem maradhat nak meg vezet6i tisztsegiikben. Waczel Ferenc kijziilte, eddig, ha elerte egy tanintdzm6ny vezet6je tan6v kdzben a nyugdijkorhatdrt, kiviite m6g a tan6vet, most azonban kijtelez6 nyugdiiba mennie. Ez okozhat n6mibonyodalmat az iskolikban, hisz a oyugdijba vonul6 szemdly he 1y6t mris kell elfoglalja, az illet6 pedagdgus pedig emiatt ott kell hagyja az osztalyat, 6s 6t is he lvettesiteni kell valakinek, ami dz drasz6mok 6s a katedr6k helyzetet bef olydsolhatia. R. Kiss Edit

10 A hatvanas 6vek e e16n epu lt ka rcfa lvi ku1 ti rotthon tobb even dt rntdzmenyeknek egyesu leteknek adott he yet, mondhatni fontos szerepet toltott be a kozs69 dlei6ben d f, Redar Botond A z evek mtltdval azonban a A:"ltl*'u:r#,x?1il; ban otthonra lel6 szervezetek es int6zmdnyek rs neh6z koriil menyek kdzdtt mrikddhettek Emiatt hanyatldsnak indult a te, leprilds kulturiilis 6lete A be ruhazds vegezt6vel azonban uj korszak kezd6dhet. Teljes kbrii felujitas nem is tbrtent a kultirotthon eseteben A tet6 mcgrongeldddsa ktivetkezteben mdr-miir 61et veszelyes allapotba kerult az epiilet, muszdj volt tenni vala mit magyardztalapunknak Kozma Ervin A teleptil6s alpolgdrmestere elmondta, a rend betetehe meg 200?-ben sikeriilt kormdnytdmogatdst szerez ni, ebbol a penzb6l rijraitidtek az ingatlant, modernizdltdk a kozs6gi konyvtarat, illetve ll lemhelyeket alakitottak ki Forrdshiiiny miatt a munkdlatok kdzel egy evig sztineteltek Aztdn ujabb dllami ijnanszirozdsnak kosziinhet6en ielujitottdk a nagy e16addtermet, ij vll lanyhdlozatot 6s f iltisrendszert szereltek, ugyanakkor b6vitet t6k az illemhelyek sz6mat,,a beiejez6shez sajdt iorrdsb6l, illetve a megyei taniics kdltsegvet6s kiegeszitds6b6l sikenilt elkii16niteniink mintegy 250 ezer lejt" - tdj6koztatott az eldijdr6. Igy elkesziilhetett az 6piilet krils6 burkoliisa 6s a I<j bejarat. Kicser6lt6k a nyiliiszrirdkat, a szinpadra ij liiggrjny C6lunk az volt, hogy'igazi otthont adjunk a kulturiilis keriilt, feluiitottak az ket, illetve a krils6 t6rrende zes is meg\ra16sult.,,c61unk az volt, hogy igazi otthont adjunk a kulturdhs rendezv6nyekrek" vailotta be az alpolgarmester, aki szerint a karcfalviak immtir buszkek lehetnek erre a letesitm6nyre, amely [j arcula tdval sokkal tobban beilleszke dik a krjrnyezetbe.,,fontosnak tartom kihangstlyozni, hogy Kelemen Hunor kul tuszminiszter kiizbenjdrdsa ndlkiil nem tudtuk volna megval6slta ni ezt a beruhdziist" iogalmazott a kdzs6gvezet6, mikcjzben szemugyre vettiik a mliveldd6 si hdzat Azt is megtudtuk, noha az unnepelyes iitadiis m6g nem tdrt6nt meg, a kultlira maris birtokba vette az 6piiletet.,,Tdbb telt hdzas el6adds is zajlott miir itt, aml azt mutatia, hogy nagy igeny volt a helyiek r6szer6l az ilyen jellegri rendezvenyekre K6pz6miivesze ti tiirlatnak is helyet adtunk. A helyi Padlotor6 nevrll iljusegi tdnocsoport is rendszeresen haszniilja a termet" - ismertet te Kozma Ervin. Kideriilt, fel tett szdndekuk minel jobban krhaszn6lni a kulturotthont, szeretnenek p6lddul minel tijbb szinhdzi el6addst a kozs6gbe hozni Az alpolgdrmester sze rint berletrendszer bevezetese is szoba keriilt, ezzel kapcsolat ban mdr folynak a targyal{isok,,mar osak a i6ny 6s hangtech nika rendbet6tele van hdtra Erre js megvan a penz, most vdrjuk az drajdnlatokat" - zdrta mondand6jdt a kozsegvezet6. A kulttrotthon f eiujitasiival kapcsolatos munkdlatok 6rt6ke e]- 6ri a?68 ezer leit.

11 fi itrtf lknhr*p A kolozsvdr Mdtyds kiraly szoborcsoport e16 elhelyezett viiatott idblanak a k6rddse is szoba kerult Schm tt Pal magyar dllamf6nek a Kolozs megyei kormdnybiztossa folytatott tdrgyalasan irta hdtf6n a romdn sa1t6. Kolo z svdron kiadott Ziua de Cluj cimri naprlap elektronikus vdltozata beszdmolt arrol, hogy a magyar aillamlo Florin Stamatian Kolozs megyei kormdnybiztossal folytatott tdrgyaldsdn lelvetette a Nlcolae Iorga romdrn tortendsznek tulajdonitott idezetet tartalmaz6, a szoborcsoport eld helyezett vitatott tebla iigy6t. A kormenybiztos a romdn m6dirinak elmondta: a magyar dllamf6nek kitettettc, hogy {920 utiin ennek az iddzetnek az elhelyez6se mentette meg a Mdtyds kirdly szoborcsoportot att61, hogy lebontsdk, mivel a rom6n tdrt6- nesz ugymond drplomatikusan az uralkod6 romdn sz6lrmazdsdra utalt. A kormdnybiztos szerint Mdtyds kirdly fontos tdrt6nelmi szemdlyis6g, akr mindket nemzet6, 6s ugy velte, hogy a tdbla senkit nem s6rt, pusztdn aldhizza Miltyiis kirdly romtin szdrmazdsdt. A szoborcsoportot a romdn 6s a magyar dllam restaurdltatta kiizijs anyagr er6feszitessel. Annak hivatalos iiprilisi lelavatdsa utdn a kolozsvdri polgdrmesteri hivatal utasitdsdra helyezt6k a szobor el6 azt a tabl6t, amelyen egyebek kdziitt a romdn tiirt6n6szt6l szdrmazd iddzet is szerepel:,,a csatrikban gy6zedelmes volt, csak saliit nemzetet6l szenvedett veres6get Moldvabdnyiin, amikor a gy6zhetetlen Moldva ellen indult" dll az MTI jelentis6ben ScHiflJT Pir EGvsiGRr sz0rirorr! tet az Enoilvt ltacyar Pourtkat 5ZERVEZEIEKET A Magyar Tdvirati Iroda a to vdbbiakban kdzli, hogy Schmitt Pril kiiztrirsasdgr elndk hetf6n, kolozsvari l6togatiisa m6sodik nap jiin egys6g kialakitdsdra sz6litotta iel az erdelyi magyar politikai szervezeteket A magyar iillamf6 err6l azt kbvet6en nyilatkozott ujsdgirdknak, hogy reggel mintegy mrisf6l orris eszmecserdt foly tatott a Romdniai Magyar Demokrata Szdvetsds (RMDSZI, az erdelyi Magyar Polgiiri Pdrt (MPP), a Sz6kely Nemzeti Tanecs (SZNT) es az Erdelyi Magyar Nemzeti Taniics (EMNT) vezetdivel. Schmitt Pdl hangs[- lyozta, hogy az erddlyi magyar politikai szervezetekre hdrom komoly feladat vdr a liiv6 6v v6- g6ig, s a romdniai nepszdrnl6- ldson, valamint a helyhatdsdgi 6s a parlamenti vdlasztdsokon is egyseget kell mutatnluk. A n6gy szervezetnek el kell 6rnie, hogy mindenki b6tran, hatdrozottan vdllalia magyarsagdt az okt6ber-novemberi n6psziimliilison, a v6lasztesok el6tt pedig a legmegielel6bb kdzits jeloltek felkutatdsdra kell torekedniiik a leheto leglobb eredmdny 6rdek6ben - fejtette ki. A kdztiirsasiigi elniik aliihuzta tov6bbd: ahogy most, ugy a jijv6ben, a Sdndor-palotdban is csak egyiitt iil le a negy erdelyi szervezet vezet6i vel, mivel - mint logalmazott -,,,ahogy Magyarorsziigon hang s yozzuk a nemzet egys6gdt, mert abban van az er6, ugyanfgy elviirhatjuk ezt a hatdron tuli magyar szervezetektdl is". A talelkoz6n az RMDSZ 16- szd16l Borb6ly Ldsz16 iigyvezet6 elniik 6s Kov6cs Peter f6titkdr, mig az MPP-t6l Szasz J nd elnbk 6s Simon Csaba alelnijk, az SZNT kdpviseleteben Izsiik Baliizs elndk es Bir6 Zsolt alelndk, valamint T016 T. Tibor, az EMNT alelniike vett rdszt. Az 6llamf6 ezt kiivet6en a Kolozsvdri Magyar 0periiban megnyitotta a VIL Nemzetkiizi Hungaro169iar Kongreszszust, s driimdt leiezte ki, hogy a rendezvdny f6v6dnijksdget Traian Bdsescuval, Romiinia kdztarsasdgi elndk6vel kdzijsen vdllalhatta el. Schmitt Piil a rll tovdbbrakban ugy foglalt dlldst,. hogy ma ismdt lel6rt6kel6diitt a,,sajetos, az egyedi, a nemze tr kultura, (...) az embereknek mind nagyobb szi.iksdgiik van olyan lokrihs, regiondlis vil6- gokra 6s u;ra megtaliilt kozbss6gekre, ahol biztonsdgban 6s otthon drezhetik magukat'. Ki emelte toviibbii, hogy a magyar nyetv v6delm6ben mindenkrnek iut leladat, a kdztdrsasegi elnijknek p6lddul a nyelvek 6s a kultiriik iriintr drzdkenys6g nijvel6sdre kell titrekednie, hangsulyozva a nyelvtanu16s fontossiigiit.

12 Azokat az SM S-eket jelentetiiik meg, esetenk6nt rdviditve, amelyek k0z0lhet6 nyelven ir6dtak, szem6lyis6gi jogokat nem s6rtenek, a kiiz figyelm6re 6rdemesek. Szerkeszt6segiink nem vr lla I felel6ss6get az i]zenetek ta rtalmii6rt, a kulddk telelonsza ma it nem jegyezziik. lsm6t Goscomra Csik H ir ap jlinius 28-ai szarnaban jelent meg az az 6rtesites, ame y szerint, ha 2011 itnius-l0lius'augusztus h6napokban a fizetesl hatarjd6ben egyenlitrk k0z0sk0lts6g sziimliiikat, akkor 5% kedvezrnenyben rdszesu nek a k0z0sk0lts68 felosztest 6s beszeddsidiib6l" Apr0p6nzre etszamitva, ez kb kem6ny 15 bani nyeres6get je ent a kedves fogyaszt6nak KoszonjLik, Goscoml De a jov6ben ne ferasszak magukat ilyen nagyvonal0 ajen atokkal if kiibb gondoskodlanak a megfele 6 melegviz-ellatasunkrol, ami 22 6ve n ncs megoldva td[[{lya negy6drtogyasztr5iu}, Figyelem egyiranylir utcal Mrert rs van je zotabla? fahn a76i, mert a refdszabily megkdvete r, de nem minden gepkocsivezet6 szamara, mert egyeseknek a jelz6tabla nem lelent semmit Ugy szdguldanak a K cs mez6 6s Zsogod utciban, hogy a szabilyosan kozleked6ket felszoritjak a keritesre Trsztelt rendorseg, jd lenne krcsrt ezekbe az utcakba, mert akadna tenn va16 E Koszonlrlk a csikszentmartonr cserk6szcsapat vezet6inek ezt a k val6 cserk6sztabortl A he yi tanacs es a C ty Park ng segitseget k6riuk, egy aut6sav biztositasahoz a z0ldsegpiaci parkol6ba a rakod6 savhoz, mert lelenleg a koz6pen 6s oldalt szabiilyosan 6s szabb ytalanul parko16 autotdmegben egy6ltal6n nem lehet megkozeliteni A hajl6ktalanokra panaszkod6 ismeretlefnek Uzenern. hogy ne sal a vizet a szep6nvekt6l. mert konnven iuthatunk az 6 sorsukra Meg szeretn6m kerdezni a keszoni p0 gdrmestert, hogy az ljlifalvi kult!rhaz nem az 6 hataskorebe tartoz k, mlve hagyia t0nkremenni Vapv talan a ke7 Felszeretn6m hivnia balanbanyai lakossag figye m6t, hogy a te' hentartd gazdak, akik tejet Arusiianak, a mljanyag palackokat a szem6t 6s annak a szed k 6ssze A Furd6 utcai lakosseg kosz0nrszepen a kitiln6 [tlavitesi munk6 lato[at, es a naponta szunete 6 AvAros szdgyene lett az utca mi is addfizetb

13 utiiirhfieiiii f Alapftva 1877-ben f wlldrarmyi-hirator0 ub6rdrdrhf i'iin6.ro I llcill augusztus 23. xxll. dvfolyam 162. sz{m

14 A tizenhdrom szekelyfoldi telepul6st drinto Borvizek Utldn van, ahol mzir befelezt6k a munkdt, van, ahol haladdkot adtak - a Szenlegyhazahoz tartozd Homo16dfurd6n varhaloan ket h6ten belu I befejezik a munkdlatokat. A k alakitott kockakoves sdtdnyok, a fdbol k6szult padok, kerit6- sek, szemeteskosa ra k, a kozvildgitdst szolga o osz opok, a kialakitott zoldovezetek mdr seltetik, hogy mikdnt fog kindzni az udul6telep eme rdsze, mellyel nem titkoltan Homordd egykorr furd5hangulatdt szeretnek felidezni.

15 Szdsz Csaba A ielek szerint cdlegyenesbe 6rt a mdr j6 n6hdny modositiist, halasztdst 6s hatdrid6-kitoldst is megel6, igen rdgiisnek bizonyul6 Borvrzek utja projekt. Hargita 6s Kovdszna megye trzenhdrom telepiil6senek asvdnyvizre 6piil6, hagyomdnyos gy6gyhird6kulturriidt f elelesztend6, ktizel,0 milli6 eur6 ert6kir beruhrizris terve 2004-ben indult, 2007 augusztus6banv6glegesitettdk a 16szt vev6 tele piil6seket, 2009 tavasz6rn pedig megkezd6dtek a munkiilatok is. Homor6df iird6n v6rhat6an ket het mulva iejezik be a munkdt. P6nteken, augusztus '17-6n volt egy eloiitvdtel, ekkor jegyzekbe vettek a hdtramaradt tennivaldkat, lavitanival6kat. Folyamatban van a Mdrialorrris paviloniiinak 6pitdse, akdrcsak az uj boritdkiivek lerakdsa. Burus Mdria EIIa szentegyhazi polgdrmester szdmdra az Istvdn-lorrds melletti fi.ird6 ielenti a nagy k6rd6jelt, Ieven htdeg vizes fiird6, nem tudni mekkora igeny lesz rd, mdsreszt a szigoru eg6szs6giigyi kiivetelmenyek bonyolitjdk mtkiidtetds6t. A polgdrmester asszony a napozor6- szen szabadt6ri szinpadot liitna legszivesebben, a gyerekeknek idtsz6iehet6seget. A[ 9"x"*itf r.irf, r.rbftnjtit.'f, Az unids penzb6l epiil6 beruhdzas tdbb ielepiilesnek is gon dot okozott, kiildntisen ami a 30 szdzalekos iinr6sz el6teremtes6t illeti, kormdnypdnzekkel kel- Iett a Borvizek utjat egyengetni. A Hargita megyei tan6cs korabbi adatai szerint Szentegyhiizrinak tiibb mint szdzezer eur6val kell hozziijerulnia a projekthez (Udvarhelynek 326,5 ezer eurdval, Borszeknak tiibb mrnt 550 ezer eur6valj,,kis vdros va- I ll Homor6d egykori fiird6hangulat;lt szeretnek felidezni gyunk, nem egyszedr feladat a p6nz el6teremtese. A tervekben tovdbbi, minlegy {00 ezer eurds ajsszert6kii dpitmeny, mun kdlat is szerepelt, de hogy ne Homorodfilrdtin varhatoan ket het mulva fejezik be a ntunkat sz6khely szdrn6ra kev6sb6 volt meger6ltet6 ezek ijnr6sz6nek az el6teremt6se" - mondta a polg6rmester asszony. A szentegyhdzl iinkormdnyzat a tava- vesszen kdrba a megpdlydzott lyi rnunkrilatok cinr6sz6t ( pdnz, rnkiibb Iemondtunk ezek- leit) is csak iddn tudta kifizetni, 16l a Csikszered6hoz lartozo de az idei munkdlatokra is dt- Zsitgitdfiird6 iavdra, a megye- utalt lejt. Van, ahol mdr beiejeztek a munkdt (Zsdgtid, Csikszereda) van, ahol haladekot adtak (Bdliin, Kovaszna), Szentegyhrizdn m6g dolgoznak, de mdr ldtszik a bonizut v6ge. A kialakitott kockakiives s6tiinyok, a fdb6l keszutt padok, kerit6- sek, szemeteskosarak, a kiizvildgitiist szolgdld oszlopok, a kialakitott ziildtivezetek mdr sejtetik, hogy mikdrt fog krnezni az iidiil6telep eme r6sze, mellyel nem titkoltan Homordd egykori f iird6hangulatdt szeretn6k feliddzni.

16 Annak a zetelaki f rfinak Uzenem, aki mindig alkohol hat6- sa alatt aut6t vezet - f6leg a t6lalvi ritszakaszon -, nagyon sokan tudjilk. hogy ki az! Senki nem akarja 6szrevenni, pemindenki vesz6lvben van, akiaz (iaz itra utra kimegy. kimegv. A Hargitafurd6n m(kod6 6lm6nypark vezet6sdgdt6l vdlaszt szeretn6k kapni, hogy mi6rt adtak az 6vod6s gyerekeknek ajand6kiegyeket, ha igyis ki kellett fizessem az inel Siinduj Miinlkt Nem vagyok a kultirertekek, a regisegek megmentese ellen, de lenne egy kerdesem Ger d Gabor tanrr Urhoz. Mi- 6rt csak most akar valamit tenni az Ugy 6rdekeben? Tobb mint 20 6ve hogy lassan az id6 martal6k6ve v6lik az 6pu let. Kiv6ncsian viirom. hogy honnan fog dssrej0nni p6nz a megment6sdre, vagy csak egy szalmalang, mint sok mas dolog Szentp6lon. Tisztelettel, Kovecs BEla Az aszfalt[ttal lehet valasztdsi kampanyt nyerni, de a vizprobl6ma meg nincs Fa rka s la ke n. En nem azt mondtam, hogy lop6sb6l kell megelni, hanem ne irigykedjen az, aki egyik kerit s16l a mdsikra megy,.6s lesi a szomsz6d bajdt, meg irigykedik, hogy mije vanl Es 6n nem n6zem le a szeg6ny embert, de aki nem dolgozik,. napokat tekereg, ne csod6lkozzon, hogy nincs semmijel Es arra nem kell irigy lenni, aki dolgozik, ha igy, ha [gy, vagy 6pp keresked6. Es nem tehetek 6n arrol. hogya romdk sehol se tudj6k megellni a helyriket es ezert senki nem ad munkat nekik. lsmeiftle- Ha lopndk, nem kellene riiszorullak arra, hogy a,,ronda b6d6ban" liruljak, hanem annyi eszem lenne, hogy ha rner lopnek, legyen 6rtelme. Ronda bdci-es Szentegyh6za polgdrmester6nek LlzenjUk, hogy ideje lenne a mosztos dolg6t megoldani, 2011-ben szdgyen kdlyhdn melegiteni a vizet 6s mosddtalban frjrddni, mert ha igy megy tovsbb, levalunk, 6s az okos vezet6s6g marad a nem fizet6 szemelyekkel re ien=de3fizflol\.4egkernenk a szentegyhdzi postast, hogy felezze be a szemelyazonosseg gy(jt6s6t, mert a nyugdijat mindenki v6rja sorrendben.

17 ryfti.gyergyoi.hirlip.r l

18 Epitett oroksegunk - ujabb fotopalyazat Ipari Kincsernk temdban hirdeti meg negyedik lot6pd- Iyazatiit Hargita Megye Tan6csdnak Mrieml6kvedelmi Kiizszolgdlata a szeptember,7-19. kdziittr Kulturdlis Ortiks69 Napjai alkalmdbol. A kidllitdsra a kiizlekeddsi eszkiiziik (mozdony, traktor) mellett a m6g iellelhet6 egykori vasdntiid6k, vashdmorok, mds ipari letesitm6nyek, sdrgy6rak, gabonaraktiirak, malom6priletek stb. hangu latkepein til az ott hasznositott gepek 6s az azokban k66ziilt tiirgyak, termdkektot6it is v6rjak. A pdlydzatok beerkez6s6nek hatdrideje szeptember 44, 46 dra. A p6lyiizatra hdrom korosoportban lehet ielentkezni: S-8. osztdlyosok, osztdlvosok, valamint feln6ttek. Egy pdlydzd maximum 10 alkotdssal nevezhet be. A p dlyamunkiikat 64 sg formdtumban, e16hivvs 1s11 benyujtani Hargita Megye Tandcsa Mirem16kvedelmi KiizszolgAlata szekhely6n. a csikszeredai megyehiiza 6piileterek 325/A szdm[ iroddjdba, vagy postiin a krivetkez6 cimre kiildhetik: Csikszereda, Szabadsiig ter 5 sziim. A pdlyamunka mellett ke rrk feltiintetni a ptilyiizd nev6t, 6letkordt, lakcimdt, cim6t es telefonszdmdt, valamint a fot6k k6szit6s6nek helyet is. Kizdrdlag olyan alkotdsokkal lehet p6ly6zni, melyek mentesek mindenf 6le utdlagos m6dositdstdl! A verseny f otokat digitdlis f ormdtumban (300 dpi, legaldbb 4 megapixel) is el kell kiildeni az epitettorokseg.ro cimre. Az Ad6m Gyula fotomirvesz 6s Tdvissi Zsolt 6pil6sz dltal elbirdlt legiobb alkottisokbol kiduitds nyilik a megyeh6za galeririjriban. A dijazdssal egybekijtdtt kiiillitiis-megnyit6ra szeptember 19-6n, hetf6n 48 drdtdl kerijl majd sor. P6ter Beeta

19 Legyel zold a Fdlszigeten! A hagyomdnyokhoz hiven a Tuborg Green Pest Fdszhget iddn is kiemelt ligyelmet iordit a kairnyezetv6delemre, ez6rt az orszdg egyrk legnagyobb kbrnyezettudatossiigi programjdval, az Umbrela Verde [Zdld ErnyO) szervezettel kdziisen gondoskodik rola, hogy a fesztiv6lozok megtelel6 iutalomban rdszesiiljenek kdrnyezettudatos viselked6siik6rt Az Umbrela Verde kampanyt 2007-ben inditotta a Tuborg, a Kiirnyezetv6delmi 6s Erd6gazddlkodesi Miniszt6riummal partnersdgben. A kampiiny cdlia azok a szemelyek teves mentalitdsanak megvdltoztatdsa, akik ugy gondolirik, hogy a cselekedeteik nem szdmitanak, tehiit a program szdnddka a szem6- lyes p6ldamutatds f ontossiig6- nak k F;:i' '*F Umbr > I d6kkel, Tuborg sdrrel, p 6ldkkal es sapkdkkal jutalmazza a legkiirnyezettudatosabb felszigetez6ket cser6ben az dltaluk dsszegytitiitt miranyag poharakdrt 6s pillepalackokert. Ezen kivtil az Umbrela Verde helyszine szemos meglepetdssel es te- vdkenys6ggel viiria a jelen16- v6ket. A f6lszigetez6k itt elkeszitik saidt szem6lyre szabott,,,eco Style" trik6jukat, r6szt vehet nek a legkdrnyezetbar6tabb 6ltiizekek versenydn, vagy bareti irzenetet irhatnak a term6- szetnek az erre a c6lra kdsziilt 6ri6spanndn. Az Umbrella Verd6vel ori- 6sszobrokat is lehet dpiteni ujrahasznosithat6 hultaddkbdl. Es mivel a kiirnyezetvdde lem 6s a szdrakozds idl megtdr egymds mellett, a Tuborg Chillout Zone nevri helszinen a kiizijns6g Groove ON zen6iere lazulhat, a Tuborg bdrn6 hrisiilhet, vagy fiigg6- dgyban, kanap6kban 6s iotelekben pihenheti ki az eg6sz napos bulizdst.

20 Szekely kaput allitanak lsztambu I ban A Magyarok Szekelyfitldi T6rsas6ga augusztus kiizbtt immdr hetedik alkalommal szeryezi meg a Mikes zardndoklatot, bejiirva a tbrdkorszdgi bujdos6k eml6khelyeit, amelyekn6l kopjaliikat auitottak lll Tavaly Gelibolu f6ter6n iillitottak kopjafdt a zar6ndokok A zarendoklaton egy autdbusznyi 6rdekl6d6 vesz rdszt a lis 6s Bardti Tdrsasdg k6rds6- Iddn a Tiiriik Magyar Kulturi- 5z6kelyfiildr6l, valamrnt sz6rvrinyviddkekrol. A Mikes-zal partidn Allitanak sz6kely re Isztambulban, a Boszporusz kardndoklat f6 c6lja a buidos6k hajdani utvonal6nak a bejdrrisa, a Rdkdczi- ds Mikes'kultusz elmelyit6se, a Rodostdi Muzeum ndpszenisitdse, es ulabb eml6khelyek letrehoziisa Rodost6ban es Trdkia terdletdn. put, amely Als6csern6tonban, a Haszmann testvdrek farag6- mthelydben kesziilt. A tiilgyla Litv6t6r6l, a teny6la Zdgonbol, a zsindely Gelenc6r6l szdrmazik -tudtuk meg BederTibor f6szervez6t6l, a Magyarok Sz6kelyfitldr Tdrsasdga elncjkdt6l.,,niiveli a kapudllites jelent6sdget, hogy ebben az 6vben keri.il sor a szatmdri beke vfordul6jdra. Ez egyben tisztelgds a nagy el6ditk, Thdkdly Imre, Zrinyi Ilona, II. Rdkdczi Ferenc, Bercsdnyi Mikl6s, Mikes Kelemen 6s buidosd tdrsai el6tt, akik 6lettiket, vagyonukat 68 szabadsdgukat 6ldoztdk a magyar szabadsdgdrt.' A zardndokok utiuk sordn kdt kopia ldt is Allita nak: a demirkiiy-i kopjafa a csikszeredai Tiirdk Csaba faragdmriv6sz munkiiiet dicsdri, mig a camuri kopjafdt a gyergydtjfalvi Pdll Istvan laragta. Iochom Zaolt

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A Financial Times sem hisz a deregulációban?

A Financial Times sem hisz a deregulációban? Dr. For gács Im re egye te mi do cens A Financial Times sem hisz a deregulációban? (Té zi sek a pénz ügyi vál ság ról re gu lá ci ós né zõ pont ból) Az az ér zé sem, hogy töb bé már nem Kan sas - ban va

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben