2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]"

Átírás

1 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a

2 MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n, a termdlviz felttir6se 900 m6ter utiin v6rhat6, azonban vannak m6r bizrat6 ielek. A fiirddkomplexum 6piilete k6szen 6ll a vlz befogadds6ra 6s a megnyitdsra. Tam6s Attila tarnas.a ltil a(o'harqi tan cp e-ro biztonsigossd titcle mcgrrirrinr.,,lgy a furist vigzci gipck is visszarirhcrnck a munkdhoz fil h6nap sziinet urin" - rudruk mcs Albcrt Tiborrol, Turnidfiird<i polglrmcs' rcrct6l. A f[risokkal mig auguszrus elcjin illcak le, mivel sztksdges vok a kifirrr reriilcr id6nkinri kirimasztisa, bcronozisa. Emcllett nem elhanvagoll.rat6 a fokozatosan fol6sod6 ftlr6fcj pihcntctisc, atrirc idonkint szintin sziiksig van, hogy a frirds esctin nc tijrtinhesscn baleset, is a frir6bcrcndczis se kirosodjon. Virhat6an naponta 5 is 20 niccr kcizritt rudnak haladni a fririssal, tette hozzi Albert Tibor. Jelcnleg cgy keminyebb andezitritegnil tartanak, ahol cgy kicsir lassabban tudnak haladni a munkilatok, azonban vannak mdr biztat6 jclck a viz vlrhat6 fclt<irisir illcroen. A friris most 630 mirer milycn folytar6dik, azonban a rcrmilforr{s eldrise ds a viz el<itcirisc 900 mdter urin vlrhat6. A polgdrmcster koribban clmondta, a cusnidftird6i fiirdcikonrolexum dpitise majdnem rellesen kisz uan, szimokban kifejezve 95 szizalekndl rartarrak. M{r csak a mclcs viz fcltijrisire virnak, hogy rniifcidtetni Iehessen a megilmodorr frird<ikonrplcxumor, anrely a turisraforgalmat h ivarott fcllcnditcni. Mint koribban arr6l bcszimolrunk, a rcrmilvizzel mrikcidreretr fiirdokomplcxum az cl<il.l1-16 reminyci szcrinr kdr is filszcresirc n<ivclni a viros turistaforgalmir. A Rcgionilis Fcjlesztisi ds Turisztikai Minisztirium lltal finanszirozotc 1r milli6 eur6s beruhizis sikere a, cervezen 67 Celsius-fokos termi.lviz elotcirisit6l fi.igg, amclyre a ktivetkezo h6napokban kcrii lhct sor

3 W-6rettsdgi z.o nanszy'rozott b clsti tuin. IId lyekx, no meg legal'ibb egy egyetemre behdriilmdnlek ht)zdu - nem or meg minek tanulni, mil, joggal ez az iizenet tsapi- Ka'dis, bopy miirt hell r e n d e I he zze u?vagy / il s ri fo k ti tatdsna/t hellene uisszaadni egy tdrsadalom jtii nttiki)djiin, jd szakmunhtisokv is sz,ksig uan. i nn hezdddb W-l rctt;igi 2.0-n nemtsnk a uissznapsolt ditikoh uizsgiznak, hanern az ohtattisi tirca is. Az ddzrndxyck ismeraiben pedig dz rredmlnl boitiholhatri... r-f r,* I

4 A GYILKOST6I vizhiany MIATT MENESzrENEK A K(iZUZEM.IGAZGATO- NagyAttila bosszuja? A gyergy6szentmikl6si tan6csiil6- sen elhangzott: 6gy finik. a gyilkost6i vizhi6ny a szolgiiftat6 Go Rt mfiszaki igazgat6j6nak szem6lyes bosszriia, rend6rc6gi leljelent6st helyeznek kilitdsba, a polgirmester pedig kezdem6nyezi Nagy Attila meneszt6s6t a v6llalat 61616l. Az 6rintett v6lem6ny6t k6rtiik. - Ilddr dtn akndozik a uizszolgibaris Glilko*6 idiil telepen. A algzott' bajkotlzidbnt meg Mit gondol errdl? - Ahe zar vigczn birmilvcn Go Rr. kiptclcn a szolgi.ltarisok mr.ikridtcti'sirc. Az cllencnr felhozotr vidak mog,jtr is csak fcltitelczdsck illhatnak. Hcrekkcl czclcitt a Go Rr. I la.rz iinkornrinvzrt az clkczdcrr korszcnirircst scgircnt. czck r probltmik mcgold6dnjnali. nem kcllenc sajir cigir vagy akir cgy maginszcmilyr t1- madnia. Fbnros rudni: Gyilkost6n az rij viz- is rzennlvizrendszer befejezese senki mison, csak a gyergy6i cinkorminyzaron mulik. - Hogyan esbet szd egyrilt,zltin bossuird!l - Nem tudom. Egy ia;i-i cig mcgkdrte arra a szolgdltat6r, hogy scgitse gyilkost6i vcnddglft6jinak sajir vizrcndszcr-kiipirisit. Fclijitortuk a vezctikekcr, forrisok bcfogisival oldortuk meg a kdrddst, rcrmiszcccscn fizetds ellcniben. Ez wilkosroi ""L.fogo. kapta nrcg dik-kal rcttilk, hisz cz{ltal mcgold6dort cgy nagy fogyaszr6 vizell{tisa, mi is t<ibb a a P n bosszum? Indirharnak blinvidi cl.iririst, de aki azt elkczdi, sajir magit billcnti fcndkcn, hisz minden riirvdnyes, lecllenorizheto. - a ldielentithez, hos -k;ii';;;;";i. tiuotitisit a cig mtiszaki igazgardi. munhahiiribdl? am rcn rdvel. A mcneszris tervc nyiltan el is hangzon a polgirmesrer riszircil, cs nem is leheretlen a kivitelezisc. Igaz, nchcziri az iigyct, hogy szalszcrvezcti alelncik is vagyok, valamennyire vid a kollckdv munkaszcrz6dds is, Ezr a lipdst viszont nem kiz{rt, hogy mcg rudjili rcnni cllcnem, nem kellenek feh deniil alapos indokok. - tr'li lebet a uahis oka ennek a gyakori uizhiinynak! - A tarldjyok napktizbcn hiromnegycdig lcl vannak t<ijwe, Ejszaka egy adon pillanatban a ranilyokb6l kiiiriil a viz. Az csak szindikosan tcirtinhcc. A tclepcn mlilddo saillod&, vcndcgkik, lak.isok viziginyc 6>-20 kdbmirer. czzcl szenrbcn a hil6zatba bocsirorl vizmcnnyisig naponra kcibmcter Lchet azt mondani, Nagy Aftila: R696ta meneszten6nek hogy va.lahol egy nagl' cs6tciris van, a karszros mlajban clfolyik aviz. dc miirr rondnik ez csak ijszaka? F-eltirclezhero, hogy valaki cl Hallotram, a ra-n meg javeslarkinr jelenrdst a rendcirsigen azon szcmdly cllcn, al<i akadijyozza a zrikkcnrimcntcs En mc sz.erernim jegyezni: ftilcindbb fiucsa FoIo BAr,A7sKi j,i - sziruomra, hogv ami6ra vizgonriok vannak, tribb mint cgy)r6napja, cgycr lcn szenrily sem volt kipes az cinkor nrinyzat16l, bclccrtvc r polgirnrc'rcr r is, kijcinni Gvilkoscora, mc11;vcizojn: a val6sigr6l. Tudtommal a szoigilcato alkalrnazorgai kcizii I cgviklicl scm rcr tik fcl a k:rpcsol:uor, hogv a hclyszrncn t:ijikozodjanak, Ncm akarjik ismcnr a val6s hclyzctct, vagy rnindenr ho mdlvban akarnak mrtani? ' Baldzs Katalrn

5 Szeptember els6 lel6ben vizsg6zik az a 18 gazdasszony, akik a Gyula leh6rv6ri Caritas Vid6Heileszt6si 6gazata 6s a gyergy6szentnild6si Gaia Consulting Group szervezte leln6'ttk6pz6sen vettek r6szt. Az alkalmaz6shoz vezetd rit projeh vid6ki vend6gfogad6s k6pz6s6t hat6konynak 6s magas szinvonalfnak talihiik a gazdasszonyok, 6s m5r kiirvonalaz6dnak az elk6pzel6sek is a itiv6t illet6en. Jiinossy Aliz janossy aiza!r) harqil D epe. ro te, idin a paradicsomoc is paprikdt mir fgy gondozra, ahogyan a ran- Oldevelet kapnak a gazdasszonyok folyamon tanuha a ker#szmirnrik eload6r6l, ds lca is rcrnis a riivckcn, ncm ugy, nrint cl<izcl ivckbcn. A 6amlasszonynak egvibkdnt nincscrrek buroraszralos, dc vannak illaraink is hiztiji gazdasigunk" - magyarizta a Gatalaszony, kifcjrve, hogy a nnultak alapjdn rigy szerctni megszervezni kis gazdasigiban a tevikenysiget, hogy megilhessen belcilc, illerve ir hogy vonz6vi, az idegcnbcil ir is. Mint mondr a- rurisrinak vonz6 lcher kirdndulis, vagy egy rili dc akir az is, ha litharja, iil a hizi sa.jr. FELNOTTKEPZES MAGAS FOKON, HATEKONYAN ra,,lgvekczdilnk ugv szervczni a kipzist, hogy a rdsztvevrik olyan alapismcrcrckc sajirithassanak cl, amir a k6scibbiek sordn kamatozrami rudnak egv szokvinyos fa.lusi gazdaslgban fgy, hogy ismercrei iha.l hrrikony, jiivcdelmczo revikenvsiggi fcjlcszthessik" - magyarizta lapunk kirdisdre Moni Aliz progranrvczerci, kifejwe, hogy a tanfolyamon rdszr vcvci l 8 gazdasszony mcgtanulharra, hogyan rudja elindirani ijnfcnnrarr6 gazd cnysigkent Nlegra- crvczni nulh el. Mcgmdhatt&, hogyan kell fcldolgozni ds raktlrozni a kiilcinfilc nyers ilelmiszereker, f6zisi alapokar sajiritharrak el, de kipzdsr kaprak clsoscgilynyrijtisbol, tr.iz- is munkavtdc- Icmbcil is. Az clmilcri cs gyakorhri kurzusok riividcsen befcjczodnck, szcprembcrbcn pedig clmileti is gyakorlati vizsga utin szcrezhetik mcg az okle,rclcr. Mint an6l koribban mir bcszimolrunk, a Glulafehirvdri Caritas vidihejlesztdsi igazara pannersigbcn a gycrgy6szentmil.l6si Gaia Consulting Group, illcwc a csikszcrcdai Parkrik Conrulting & Comp kft.-kkcl hiromsziz tarrosan munkanilkilli, lyczked A riibb p inakriv szemily, i.lletvc fiaml munkrnilliilli clhc, cilul. nikri Eur6- P to:l:a a 2 Ls Fey lcsztisirc Ir:tnvul6 Agazati Opcrativ Programja iltal, A projckr clscisolban gycrgv6szenrnrill6si, nraroshclizi is csikszercdai, illcn,c czcn virosok rirsigiben ilci szcmilvckcc trinci. Az cgyenkent 360 oriis - amclybcil I20 clnclcti 6ra - kipzisck kct korcsoponot irintcnck: a l6-25 ev k<jzoni fiatal munkanilkilieker, illen'c.r 25 iv fdloni mn6san munkanilkiili, illewe a munkacro'elhclyczo iigrn<iksigek nyilvdnrart6jban mir nem is szercplo inakriv szcmilyckct. A projckt kicmck rcvikenysigci kdzon karricnanlcsadis, nrun kac rci - kcizs, illewc dc sza.liliiggcclcn vrillalkozisok inditisrihoz. A projckr kcreribcn szakkipzdsek lcsznck kerrisz, hris-, hal-, tcjfcldolgoz6 munkis, illcwc tart6sitis, r'alamint viddki vcndigfogad6, hagyominyos rcchnikikar is elcmeket fclhesznil6 ipiromunkis sz.a-kmdkban, de alapismcrctekct sajdtirhatnak el az irdekl<id6k a villalkoz6i kiszsdgck is a kiinyvclis rcrin is.

6 EGYSfGRE szolitotta FEL M ERDftY MAGYAR POLITIKAI SZERVEZETEKET A MAGYAB ALUMF6 Schmitt PAI csak egyutt t{rgyal a negy szervezettel Az erd6lyi magyar szervezetek egys6get kell mutassanak a helyhat6s5gi 6s a patlamentiv6laszt6sokon, nyilatkozta Schmitt P5l For6,Ml Schmitt Piil egys6gre sz6litotta fel a iiiv6ben.a Sindor-palot6ban is csak egyiitt iil le az erd6lyi szeruezetek vezet6ivel, n \ \,t Hiriis alakit{slra rz6lit magyar magyar nyilatko errien hogy tegnap reggel min l6ris eszmecserit folytatott az RMDSZ, az MPP, az SZNT Cs az EMNT vezeroivel. Schmitt Pil hangsilyozta, hogy az erddlyi magyar politikai szervezetekre hirom komoly feladar vdr a idv6 iv vigiig, s a rominiai ndpszlmlilison, valamint a helyhat6s{gi Cs a parlamenti vilaszdsokon is egysigct kell mutatniuk. A ndgy szervezernek cl kell Crnic, Hunqarol6giai kongresszus Kolozsv6ron Borbily Liszl6 iiglvezer6 elniik is Kovics Piter foti*ir, mig az MPProl SziszJcno elnrik ds Simon Csaba alelndk, az SZNT kdpviseletiben Izsik Balizs elniik is Bir6 Zsolt alelncik, valamint To16 T. Tibor, az EMNT alelniike vett riszt.

7 ENERGIAFiiGGETlTHSECNT TONTXSZIX A GYERGYOREMETEI END.IBO KTT. Napelemek a csokigydr tetejdn Htividesen napelemes rendszert iizemelnek be a gyergy6remetei END-lB0 Kft., a megyeszerte ismert hizicsokigy6rt6 iizemben. Laczk6 Endre c6gtulaldonos iizeme ele ktro m o sen e rg ia-, illetve melegviz-fogyaszt6s5nak sz6zal6k6t kivinia ledezni a Napb6l iiiv6 f6nyenergia h6-, illetve elehromos energi6v6 v6ltoztat6s6val. J5nossy Aliz \ l\ Jape lemck is napkollcktor- ;[::''l.;1.t',%,iirir; hrizicsokolidi-gy:ir16 iizcm tcrcjin, is ugyan a rcndszcr mig nincs tcljcsen beiizcmelvc, Laczk6 Endre cigrulajdonos fgy vili, megtctre az mdsik villany6r.r miri. A cigrulajdonosnak igy csak a kir 6raillis krtzrirri kiiliinbsigcr kell majd riritcnic.,,rcminycim szcrint cz is szizalikos mcgrakarir{st fog jclenteni a havi clckromoscncrgia-fclhaszn;ilisban" - jclentctre ki a cigtulajdonos, kifejwc, hogy a jclcnleg 100 ezcr lcjcs bcfcktctise hosszt tdvon, l5-20 iv alatr tiriil mcg. - A gyergy6rcmctci [,ND-lBO Kft.. a kdrnyiken cgyszcnicn csak,,hizicsokigyirkint" isnrcrt vilhlkozis 2000-bcn j<irr l{trc,.rmikor a ru lajdonos az,rddigi kcrcskcdr;i rcv, kcnysigirol rcrmcl<ir tcvikcnysigrr vilrott. A hiz icsokolidi-gyi rri ' rir Ictc onnan adodott, hogy a rcrnctcr tcjporgyir crrc sz.rkosodotr riszlcgc bczin. a rulajdonos anyosa akihajdanin a riszlegen dolgozotr - ujrbb csokolddircccptekcr dolgozott ki. Ilzeknck a reccptcknck alapjin kczdtik gyirtani amit jclcnlcg l5 nak, illctvc viszon riil jclcnr<is mcnnyisig kiilfrildrc is kcnil bclolc. A hizicsoki utln clindulr cgy rijabb riszlcg is, ahol mizespoglcsi.kat ds k6kuszcs6kor gyirtanak. A gycrgy6rcmetcr iizcm ncm mcllcslcg <itvcn szcrnilynck biztosit mcgilhcrisr. lanlvczcris pcdig igcn k<iltsiges Ictt volna. Minr mondra, irt sem cgybril ipittcttc ki a rcndszerr, hancm fokozarosan, aanak fiiggvinydben niivcltik a rcndszcr kapacitisit, ahogyan cgyre nagyobb fogyaszr6k kcriiltek a hizba. A csokigyir esctibcn is hasonl6an alakult az. elkipzelis, elcibb a melcg vizcs rcndszcrckct ipittcttc ki, fclszcteltctvc az ip0lcuc kir 300, illcrve kir 240 lircres rartilyt, majd a kis6bbiekbcn szcrcltcrcrt napclcmcke t az e lcktromosiram-tcrmclisre is befogrik.,,el6gedctt vagyok a meleg vizes rcndszcrrel, a nydri, szcp napos id6szakokban fedezi az izem reljes nappali melegviz-fogyasztisir" - fejregerre Laczk6, elmondva, termelik az apclcmei is, a mir6mtielektromos iram rendszcre ugyanis rigy fog mrik<idni a kezdetekben, hogy a napelcmek az orsz6gos hdl6zatra rcrmclil az elcktromos cnergiir, amit cgy mircimriszcr mir, az iizcm pcdig az orszigos hil6zatr6l hasznllja majd az lramot, a fogyaszrisr pcdig egy ltgttl{l ninlst C,lillrlrrd{lan, lrrr6l {l tt rr. drtt 03tt.09l.tzt : lrrbotal fftflr{nr6ota$t ll,l4.lhtd r'.,lltu6t nlrlir; l3drh..t.6f.r Ldrfldlilf.6 ftt I{vllvrlrrl{s nroontr 'E-206nkt26ft illi'jl! DEt,t4t PARKOLO 3OhetY

8 f -ben Kedd,2011. augrsztus 23. I Vl. 6vfolyam, 162. szem!l/bw(5 ki h r ap r0 rsik hir apidc5ik -hirla p. r

9 Tobb mint felezer allast osztanak ki ' N6gy nyilvanos elosztdst szervez a Hargita Megyei Tanleliigyel6seg a h6ten 6s jiiv6 hdten, amelyeken az ideiglenes megbizdssal idrd 6s helyettesit6i 6ll6sokat osztjdk el. Waczel Perenc, a tanfeliigyel6- s6g illetekese kitzdlte, h6tf6n 539 betiiltdsre vdro iill6s volt a : megy6ben, azonban a napokban meg zajlik az osazegz s, 6s az iskolaigazgat6k kdz16- ser alapidn meg n6ni fog ez a szrim. Az dlldsok elosztasdt a cimzetesek ideiglenes kihelyez6seivel kezdik, majd sorban kijvetkezik a tdbbi kategoria, igy a vizsg6kon legaldbb dtiist elert szakkdpzett Pedagdgusok, a nyugdijasok 6s v6gi.il a szakkdpzetlen, a vizsgdn slkeresen teljesit6 pdlydz6k. Az elosztdsok a csikszeredai Segit6 Mdria Romai Katolikus Gimndziumban zailanak, ma, csiitiirtiikiin, tovdbbd augusztus 29-6n 6s 30-iin. yi"piisptf # 'notfl"t9l it{.!f,a$o, Ket, a tanintdzmdny k lgazgatdit 6rint6 vdttozris is tijrt6nt az ut6bbi id6szakban. Az egyik, amely a tervezett dlldsok sziimdt is befolydsolja, hogy megsztnt Hargita megye kis&- Ieti stdtusa, ds ennek kiivetkezm6nyek6nt ismdt 6raaddsi kdtelezetts6giik lett az iskolaigazgat6knak - tdjdkoztatott Waczel Ferenc. EImondta, hely zett6l iirgg6en 4-6, illetve 6-8 6rdt kell tanitsanak az uj tar- 6vben az iskolaigazgatok is. A mdsrk, igazgatdkat 6rint6 vdltozris, hogy a nyugdiikorhatdr el6r6se utdn nem maradhat nak meg vezet6i tisztsegiikben. Waczel Ferenc kijziilte, eddig, ha elerte egy tanintdzm6ny vezet6je tan6v kdzben a nyugdijkorhatdrt, kiviite m6g a tan6vet, most azonban kijtelez6 nyugdiiba mennie. Ez okozhat n6mibonyodalmat az iskolikban, hisz a oyugdijba vonul6 szemdly he 1y6t mris kell elfoglalja, az illet6 pedagdgus pedig emiatt ott kell hagyja az osztalyat, 6s 6t is he lvettesiteni kell valakinek, ami dz drasz6mok 6s a katedr6k helyzetet bef olydsolhatia. R. Kiss Edit

10 A hatvanas 6vek e e16n epu lt ka rcfa lvi ku1 ti rotthon tobb even dt rntdzmenyeknek egyesu leteknek adott he yet, mondhatni fontos szerepet toltott be a kozs69 dlei6ben d f, Redar Botond A z evek mtltdval azonban a A:"ltl*'u:r#,x?1il; ban otthonra lel6 szervezetek es int6zmdnyek rs neh6z koriil menyek kdzdtt mrikddhettek Emiatt hanyatldsnak indult a te, leprilds kulturiilis 6lete A be ruhazds vegezt6vel azonban uj korszak kezd6dhet. Teljes kbrii felujitas nem is tbrtent a kultirotthon eseteben A tet6 mcgrongeldddsa ktivetkezteben mdr-miir 61et veszelyes allapotba kerult az epiilet, muszdj volt tenni vala mit magyardztalapunknak Kozma Ervin A teleptil6s alpolgdrmestere elmondta, a rend betetehe meg 200?-ben sikeriilt kormdnytdmogatdst szerez ni, ebbol a penzb6l rijraitidtek az ingatlant, modernizdltdk a kozs6gi konyvtarat, illetve ll lemhelyeket alakitottak ki Forrdshiiiny miatt a munkdlatok kdzel egy evig sztineteltek Aztdn ujabb dllami ijnanszirozdsnak kosziinhet6en ielujitottdk a nagy e16addtermet, ij vll lanyhdlozatot 6s f iltisrendszert szereltek, ugyanakkor b6vitet t6k az illemhelyek sz6mat,,a beiejez6shez sajdt iorrdsb6l, illetve a megyei taniics kdltsegvet6s kiegeszitds6b6l sikenilt elkii16niteniink mintegy 250 ezer lejt" - tdj6koztatott az eldijdr6. Igy elkesziilhetett az 6piilet krils6 burkoliisa 6s a I<j bejarat. Kicser6lt6k a nyiliiszrirdkat, a szinpadra ij liiggrjny C6lunk az volt, hogy'igazi otthont adjunk a kulturiilis keriilt, feluiitottak az ket, illetve a krils6 t6rrende zes is meg\ra16sult.,,c61unk az volt, hogy igazi otthont adjunk a kulturdhs rendezv6nyekrek" vailotta be az alpolgarmester, aki szerint a karcfalviak immtir buszkek lehetnek erre a letesitm6nyre, amely [j arcula tdval sokkal tobban beilleszke dik a krjrnyezetbe.,,fontosnak tartom kihangstlyozni, hogy Kelemen Hunor kul tuszminiszter kiizbenjdrdsa ndlkiil nem tudtuk volna megval6slta ni ezt a beruhdziist" iogalmazott a kdzs6gvezet6, mikcjzben szemugyre vettiik a mliveldd6 si hdzat Azt is megtudtuk, noha az unnepelyes iitadiis m6g nem tdrt6nt meg, a kultlira maris birtokba vette az 6piiletet.,,Tdbb telt hdzas el6adds is zajlott miir itt, aml azt mutatia, hogy nagy igeny volt a helyiek r6szer6l az ilyen jellegri rendezvenyekre K6pz6miivesze ti tiirlatnak is helyet adtunk. A helyi Padlotor6 nevrll iljusegi tdnocsoport is rendszeresen haszniilja a termet" - ismertet te Kozma Ervin. Kideriilt, fel tett szdndekuk minel jobban krhaszn6lni a kulturotthont, szeretnenek p6lddul minel tijbb szinhdzi el6addst a kozs6gbe hozni Az alpolgdrmester sze rint berletrendszer bevezetese is szoba keriilt, ezzel kapcsolat ban mdr folynak a targyal{isok,,mar osak a i6ny 6s hangtech nika rendbet6tele van hdtra Erre js megvan a penz, most vdrjuk az drajdnlatokat" - zdrta mondand6jdt a kozsegvezet6. A kulttrotthon f eiujitasiival kapcsolatos munkdlatok 6rt6ke e]- 6ri a?68 ezer leit.

11 fi itrtf lknhr*p A kolozsvdr Mdtyds kiraly szoborcsoport e16 elhelyezett viiatott idblanak a k6rddse is szoba kerult Schm tt Pal magyar dllamf6nek a Kolozs megyei kormdnybiztossa folytatott tdrgyalasan irta hdtf6n a romdn sa1t6. Kolo z svdron kiadott Ziua de Cluj cimri naprlap elektronikus vdltozata beszdmolt arrol, hogy a magyar aillamlo Florin Stamatian Kolozs megyei kormdnybiztossal folytatott tdrgyaldsdn lelvetette a Nlcolae Iorga romdrn tortendsznek tulajdonitott idezetet tartalmaz6, a szoborcsoport eld helyezett vitatott tebla iigy6t. A kormenybiztos a romdn m6dirinak elmondta: a magyar dllamf6nek kitettettc, hogy {920 utiin ennek az iddzetnek az elhelyez6se mentette meg a Mdtyds kirdly szoborcsoportot att61, hogy lebontsdk, mivel a rom6n tdrt6- nesz ugymond drplomatikusan az uralkod6 romdn sz6lrmazdsdra utalt. A kormdnybiztos szerint Mdtyds kirdly fontos tdrt6nelmi szemdlyis6g, akr mindket nemzet6, 6s ugy velte, hogy a tdbla senkit nem s6rt, pusztdn aldhizza Miltyiis kirdly romtin szdrmazdsdt. A szoborcsoportot a romdn 6s a magyar dllam restaurdltatta kiizijs anyagr er6feszitessel. Annak hivatalos iiprilisi lelavatdsa utdn a kolozsvdri polgdrmesteri hivatal utasitdsdra helyezt6k a szobor el6 azt a tabl6t, amelyen egyebek kdziitt a romdn tiirt6n6szt6l szdrmazd iddzet is szerepel:,,a csatrikban gy6zedelmes volt, csak saliit nemzetet6l szenvedett veres6get Moldvabdnyiin, amikor a gy6zhetetlen Moldva ellen indult" dll az MTI jelentis6ben ScHiflJT Pir EGvsiGRr sz0rirorr! tet az Enoilvt ltacyar Pourtkat 5ZERVEZEIEKET A Magyar Tdvirati Iroda a to vdbbiakban kdzli, hogy Schmitt Pril kiiztrirsasdgr elndk hetf6n, kolozsvari l6togatiisa m6sodik nap jiin egys6g kialakitdsdra sz6litotta iel az erdelyi magyar politikai szervezeteket A magyar iillamf6 err6l azt kbvet6en nyilatkozott ujsdgirdknak, hogy reggel mintegy mrisf6l orris eszmecserdt foly tatott a Romdniai Magyar Demokrata Szdvetsds (RMDSZI, az erdelyi Magyar Polgiiri Pdrt (MPP), a Sz6kely Nemzeti Tanecs (SZNT) es az Erdelyi Magyar Nemzeti Taniics (EMNT) vezetdivel. Schmitt Pdl hangs[- lyozta, hogy az erddlyi magyar politikai szervezetekre hdrom komoly feladat vdr a liiv6 6v v6- g6ig, s a romdniai nepszdrnl6- ldson, valamint a helyhatdsdgi 6s a parlamenti vdlasztdsokon is egyseget kell mutatnluk. A n6gy szervezetnek el kell 6rnie, hogy mindenki b6tran, hatdrozottan vdllalia magyarsagdt az okt6ber-novemberi n6psziimliilison, a v6lasztesok el6tt pedig a legmegielel6bb kdzits jeloltek felkutatdsdra kell torekedniiik a leheto leglobb eredmdny 6rdek6ben - fejtette ki. A kdztiirsasiigi elniik aliihuzta tov6bbd: ahogy most, ugy a jijv6ben, a Sdndor-palotdban is csak egyiitt iil le a negy erdelyi szervezet vezet6i vel, mivel - mint logalmazott -,,,ahogy Magyarorsziigon hang s yozzuk a nemzet egys6gdt, mert abban van az er6, ugyanfgy elviirhatjuk ezt a hatdron tuli magyar szervezetektdl is". A talelkoz6n az RMDSZ 16- szd16l Borb6ly Ldsz16 iigyvezet6 elniik 6s Kov6cs Peter f6titkdr, mig az MPP-t6l Szasz J nd elnbk 6s Simon Csaba alelnijk, az SZNT kdpviseleteben Izsiik Baliizs elndk es Bir6 Zsolt alelndk, valamint T016 T. Tibor, az EMNT alelniike vett rdszt. Az 6llamf6 ezt kiivet6en a Kolozsvdri Magyar 0periiban megnyitotta a VIL Nemzetkiizi Hungaro169iar Kongreszszust, s driimdt leiezte ki, hogy a rendezvdny f6v6dnijksdget Traian Bdsescuval, Romiinia kdztarsasdgi elndk6vel kdzijsen vdllalhatta el. Schmitt Piil a rll tovdbbrakban ugy foglalt dlldst,. hogy ma ismdt lel6rt6kel6diitt a,,sajetos, az egyedi, a nemze tr kultura, (...) az embereknek mind nagyobb szi.iksdgiik van olyan lokrihs, regiondlis vil6- gokra 6s u;ra megtaliilt kozbss6gekre, ahol biztonsdgban 6s otthon drezhetik magukat'. Ki emelte toviibbii, hogy a magyar nyetv v6delm6ben mindenkrnek iut leladat, a kdztdrsasegi elnijknek p6lddul a nyelvek 6s a kultiriik iriintr drzdkenys6g nijvel6sdre kell titrekednie, hangsulyozva a nyelvtanu16s fontossiigiit.

12 Azokat az SM S-eket jelentetiiik meg, esetenk6nt rdviditve, amelyek k0z0lhet6 nyelven ir6dtak, szem6lyis6gi jogokat nem s6rtenek, a kiiz figyelm6re 6rdemesek. Szerkeszt6segiink nem vr lla I felel6ss6get az i]zenetek ta rtalmii6rt, a kulddk telelonsza ma it nem jegyezziik. lsm6t Goscomra Csik H ir ap jlinius 28-ai szarnaban jelent meg az az 6rtesites, ame y szerint, ha 2011 itnius-l0lius'augusztus h6napokban a fizetesl hatarjd6ben egyenlitrk k0z0sk0lts6g sziimliiikat, akkor 5% kedvezrnenyben rdszesu nek a k0z0sk0lts68 felosztest 6s beszeddsidiib6l" Apr0p6nzre etszamitva, ez kb kem6ny 15 bani nyeres6get je ent a kedves fogyaszt6nak KoszonjLik, Goscoml De a jov6ben ne ferasszak magukat ilyen nagyvonal0 ajen atokkal if kiibb gondoskodlanak a megfele 6 melegviz-ellatasunkrol, ami 22 6ve n ncs megoldva td[[{lya negy6drtogyasztr5iu}, Figyelem egyiranylir utcal Mrert rs van je zotabla? fahn a76i, mert a refdszabily megkdvete r, de nem minden gepkocsivezet6 szamara, mert egyeseknek a jelz6tabla nem lelent semmit Ugy szdguldanak a K cs mez6 6s Zsogod utciban, hogy a szabilyosan kozleked6ket felszoritjak a keritesre Trsztelt rendorseg, jd lenne krcsrt ezekbe az utcakba, mert akadna tenn va16 E Koszonlrlk a csikszentmartonr cserk6szcsapat vezet6inek ezt a k val6 cserk6sztabortl A he yi tanacs es a C ty Park ng segitseget k6riuk, egy aut6sav biztositasahoz a z0ldsegpiaci parkol6ba a rakod6 savhoz, mert lelenleg a koz6pen 6s oldalt szabiilyosan 6s szabb ytalanul parko16 autotdmegben egy6ltal6n nem lehet megkozeliteni A hajl6ktalanokra panaszkod6 ismeretlefnek Uzenern. hogy ne sal a vizet a szep6nvekt6l. mert konnven iuthatunk az 6 sorsukra Meg szeretn6m kerdezni a keszoni p0 gdrmestert, hogy az ljlifalvi kult!rhaz nem az 6 hataskorebe tartoz k, mlve hagyia t0nkremenni Vapv talan a ke7 Felszeretn6m hivnia balanbanyai lakossag figye m6t, hogy a te' hentartd gazdak, akik tejet Arusiianak, a mljanyag palackokat a szem6t 6s annak a szed k 6ssze A Furd6 utcai lakosseg kosz0nrszepen a kitiln6 [tlavitesi munk6 lato[at, es a naponta szunete 6 AvAros szdgyene lett az utca mi is addfizetb

13 utiiirhfieiiii f Alapftva 1877-ben f wlldrarmyi-hirator0 ub6rdrdrhf i'iin6.ro I llcill augusztus 23. xxll. dvfolyam 162. sz{m

14 A tizenhdrom szekelyfoldi telepul6st drinto Borvizek Utldn van, ahol mzir befelezt6k a munkdt, van, ahol haladdkot adtak - a Szenlegyhazahoz tartozd Homo16dfurd6n varhaloan ket h6ten belu I befejezik a munkdlatokat. A k alakitott kockakoves sdtdnyok, a fdbol k6szult padok, kerit6- sek, szemeteskosa ra k, a kozvildgitdst szolga o osz opok, a kialakitott zoldovezetek mdr seltetik, hogy mikdnt fog kindzni az udul6telep eme rdsze, mellyel nem titkoltan Homordd egykorr furd5hangulatdt szeretnek felidezni.

15 Szdsz Csaba A ielek szerint cdlegyenesbe 6rt a mdr j6 n6hdny modositiist, halasztdst 6s hatdrid6-kitoldst is megel6, igen rdgiisnek bizonyul6 Borvrzek utja projekt. Hargita 6s Kovdszna megye trzenhdrom telepiil6senek asvdnyvizre 6piil6, hagyomdnyos gy6gyhird6kulturriidt f elelesztend6, ktizel,0 milli6 eur6 ert6kir beruhrizris terve 2004-ben indult, 2007 augusztus6banv6glegesitettdk a 16szt vev6 tele piil6seket, 2009 tavasz6rn pedig megkezd6dtek a munkiilatok is. Homor6df iird6n v6rhat6an ket het mulva iejezik be a munkdt. P6nteken, augusztus '17-6n volt egy eloiitvdtel, ekkor jegyzekbe vettek a hdtramaradt tennivaldkat, lavitanival6kat. Folyamatban van a Mdrialorrris paviloniiinak 6pitdse, akdrcsak az uj boritdkiivek lerakdsa. Burus Mdria EIIa szentegyhazi polgdrmester szdmdra az Istvdn-lorrds melletti fi.ird6 ielenti a nagy k6rd6jelt, Ieven htdeg vizes fiird6, nem tudni mekkora igeny lesz rd, mdsreszt a szigoru eg6szs6giigyi kiivetelmenyek bonyolitjdk mtkiidtetds6t. A polgdrmester asszony a napozor6- szen szabadt6ri szinpadot liitna legszivesebben, a gyerekeknek idtsz6iehet6seget. A[ 9"x"*itf r.irf, r.rbftnjtit.'f, Az unids penzb6l epiil6 beruhdzas tdbb ielepiilesnek is gon dot okozott, kiildntisen ami a 30 szdzalekos iinr6sz el6teremtes6t illeti, kormdnypdnzekkel kel- Iett a Borvizek utjat egyengetni. A Hargita megyei tan6cs korabbi adatai szerint Szentegyhiizrinak tiibb mint szdzezer eur6val kell hozziijerulnia a projekthez (Udvarhelynek 326,5 ezer eurdval, Borszeknak tiibb mrnt 550 ezer eur6valj,,kis vdros va- I ll Homor6d egykori fiird6hangulat;lt szeretnek felidezni gyunk, nem egyszedr feladat a p6nz el6teremtese. A tervekben tovdbbi, minlegy {00 ezer eurds ajsszert6kii dpitmeny, mun kdlat is szerepelt, de hogy ne Homorodfilrdtin varhatoan ket het mulva fejezik be a ntunkat sz6khely szdrn6ra kev6sb6 volt meger6ltet6 ezek ijnr6sz6nek az el6teremt6se" - mondta a polg6rmester asszony. A szentegyhdzl iinkormdnyzat a tava- vesszen kdrba a megpdlydzott lyi rnunkrilatok cinr6sz6t ( pdnz, rnkiibb Iemondtunk ezek- leit) is csak iddn tudta kifizetni, 16l a Csikszered6hoz lartozo de az idei munkdlatokra is dt- Zsitgitdfiird6 iavdra, a megye- utalt lejt. Van, ahol mdr beiejeztek a munkdt (Zsdgtid, Csikszereda) van, ahol haladekot adtak (Bdliin, Kovaszna), Szentegyhrizdn m6g dolgoznak, de mdr ldtszik a bonizut v6ge. A kialakitott kockakiives s6tiinyok, a fdb6l keszutt padok, kerit6- sek, szemeteskosarak, a kiizvildgitiist szolgdld oszlopok, a kialakitott ziildtivezetek mdr sejtetik, hogy mikdrt fog krnezni az iidiil6telep eme r6sze, mellyel nem titkoltan Homordd egykori f iird6hangulatdt szeretn6k feliddzni.

16 Annak a zetelaki f rfinak Uzenem, aki mindig alkohol hat6- sa alatt aut6t vezet - f6leg a t6lalvi ritszakaszon -, nagyon sokan tudjilk. hogy ki az! Senki nem akarja 6szrevenni, pemindenki vesz6lvben van, akiaz (iaz itra utra kimegy. kimegv. A Hargitafurd6n m(kod6 6lm6nypark vezet6sdgdt6l vdlaszt szeretn6k kapni, hogy mi6rt adtak az 6vod6s gyerekeknek ajand6kiegyeket, ha igyis ki kellett fizessem az inel Siinduj Miinlkt Nem vagyok a kultirertekek, a regisegek megmentese ellen, de lenne egy kerdesem Ger d Gabor tanrr Urhoz. Mi- 6rt csak most akar valamit tenni az Ugy 6rdekeben? Tobb mint 20 6ve hogy lassan az id6 martal6k6ve v6lik az 6pu let. Kiv6ncsian viirom. hogy honnan fog dssrej0nni p6nz a megment6sdre, vagy csak egy szalmalang, mint sok mas dolog Szentp6lon. Tisztelettel, Kovecs BEla Az aszfalt[ttal lehet valasztdsi kampanyt nyerni, de a vizprobl6ma meg nincs Fa rka s la ke n. En nem azt mondtam, hogy lop6sb6l kell megelni, hanem ne irigykedjen az, aki egyik kerit s16l a mdsikra megy,.6s lesi a szomsz6d bajdt, meg irigykedik, hogy mije vanl Es 6n nem n6zem le a szeg6ny embert, de aki nem dolgozik,. napokat tekereg, ne csod6lkozzon, hogy nincs semmijel Es arra nem kell irigy lenni, aki dolgozik, ha igy, ha [gy, vagy 6pp keresked6. Es nem tehetek 6n arrol. hogya romdk sehol se tudj6k megellni a helyriket es ezert senki nem ad munkat nekik. lsmeiftle- Ha lopndk, nem kellene riiszorullak arra, hogy a,,ronda b6d6ban" liruljak, hanem annyi eszem lenne, hogy ha rner lopnek, legyen 6rtelme. Ronda bdci-es Szentegyh6za polgdrmester6nek LlzenjUk, hogy ideje lenne a mosztos dolg6t megoldani, 2011-ben szdgyen kdlyhdn melegiteni a vizet 6s mosddtalban frjrddni, mert ha igy megy tovsbb, levalunk, 6s az okos vezet6s6g marad a nem fizet6 szemelyekkel re ien=de3fizflol\.4egkernenk a szentegyhdzi postast, hogy felezze be a szemelyazonosseg gy(jt6s6t, mert a nyugdijat mindenki v6rja sorrendben.

17 ryfti.gyergyoi.hirlip.r l

18 Epitett oroksegunk - ujabb fotopalyazat Ipari Kincsernk temdban hirdeti meg negyedik lot6pd- Iyazatiit Hargita Megye Tan6csdnak Mrieml6kvedelmi Kiizszolgdlata a szeptember,7-19. kdziittr Kulturdlis Ortiks69 Napjai alkalmdbol. A kidllitdsra a kiizlekeddsi eszkiiziik (mozdony, traktor) mellett a m6g iellelhet6 egykori vasdntiid6k, vashdmorok, mds ipari letesitm6nyek, sdrgy6rak, gabonaraktiirak, malom6priletek stb. hangu latkepein til az ott hasznositott gepek 6s az azokban k66ziilt tiirgyak, termdkektot6it is v6rjak. A pdlydzatok beerkez6s6nek hatdrideje szeptember 44, 46 dra. A p6lyiizatra hdrom korosoportban lehet ielentkezni: S-8. osztdlyosok, osztdlvosok, valamint feln6ttek. Egy pdlydzd maximum 10 alkotdssal nevezhet be. A p dlyamunkiikat 64 sg formdtumban, e16hivvs 1s11 benyujtani Hargita Megye Tandcsa Mirem16kvedelmi KiizszolgAlata szekhely6n. a csikszeredai megyehiiza 6piileterek 325/A szdm[ iroddjdba, vagy postiin a krivetkez6 cimre kiildhetik: Csikszereda, Szabadsiig ter 5 sziim. A pdlyamunka mellett ke rrk feltiintetni a ptilyiizd nev6t, 6letkordt, lakcimdt, cim6t es telefonszdmdt, valamint a fot6k k6szit6s6nek helyet is. Kizdrdlag olyan alkotdsokkal lehet p6ly6zni, melyek mentesek mindenf 6le utdlagos m6dositdstdl! A verseny f otokat digitdlis f ormdtumban (300 dpi, legaldbb 4 megapixel) is el kell kiildeni az epitettorokseg.ro cimre. Az Ad6m Gyula fotomirvesz 6s Tdvissi Zsolt 6pil6sz dltal elbirdlt legiobb alkottisokbol kiduitds nyilik a megyeh6za galeririjriban. A dijazdssal egybekijtdtt kiiillitiis-megnyit6ra szeptember 19-6n, hetf6n 48 drdtdl kerijl majd sor. P6ter Beeta

19 Legyel zold a Fdlszigeten! A hagyomdnyokhoz hiven a Tuborg Green Pest Fdszhget iddn is kiemelt ligyelmet iordit a kairnyezetv6delemre, ez6rt az orszdg egyrk legnagyobb kbrnyezettudatossiigi programjdval, az Umbrela Verde [Zdld ErnyO) szervezettel kdziisen gondoskodik rola, hogy a fesztiv6lozok megtelel6 iutalomban rdszesiiljenek kdrnyezettudatos viselked6siik6rt Az Umbrela Verde kampanyt 2007-ben inditotta a Tuborg, a Kiirnyezetv6delmi 6s Erd6gazddlkodesi Miniszt6riummal partnersdgben. A kampiiny cdlia azok a szemelyek teves mentalitdsanak megvdltoztatdsa, akik ugy gondolirik, hogy a cselekedeteik nem szdmitanak, tehiit a program szdnddka a szem6- lyes p6ldamutatds f ontossiig6- nak k F;:i' '*F Umbr > I d6kkel, Tuborg sdrrel, p 6ldkkal es sapkdkkal jutalmazza a legkiirnyezettudatosabb felszigetez6ket cser6ben az dltaluk dsszegytitiitt miranyag poharakdrt 6s pillepalackokert. Ezen kivtil az Umbrela Verde helyszine szemos meglepetdssel es te- vdkenys6ggel viiria a jelen16- v6ket. A f6lszigetez6k itt elkeszitik saidt szem6lyre szabott,,,eco Style" trik6jukat, r6szt vehet nek a legkdrnyezetbar6tabb 6ltiizekek versenydn, vagy bareti irzenetet irhatnak a term6- szetnek az erre a c6lra kdsziilt 6ri6spanndn. Az Umbrella Verd6vel ori- 6sszobrokat is lehet dpiteni ujrahasznosithat6 hultaddkbdl. Es mivel a kiirnyezetvdde lem 6s a szdrakozds idl megtdr egymds mellett, a Tuborg Chillout Zone nevri helszinen a kiizijns6g Groove ON zen6iere lazulhat, a Tuborg bdrn6 hrisiilhet, vagy fiigg6- dgyban, kanap6kban 6s iotelekben pihenheti ki az eg6sz napos bulizdst.

20 Szekely kaput allitanak lsztambu I ban A Magyarok Szekelyfitldi T6rsas6ga augusztus kiizbtt immdr hetedik alkalommal szeryezi meg a Mikes zardndoklatot, bejiirva a tbrdkorszdgi bujdos6k eml6khelyeit, amelyekn6l kopjaliikat auitottak lll Tavaly Gelibolu f6ter6n iillitottak kopjafdt a zar6ndokok A zarendoklaton egy autdbusznyi 6rdekl6d6 vesz rdszt a lis 6s Bardti Tdrsasdg k6rds6- Iddn a Tiiriik Magyar Kulturi- 5z6kelyfiildr6l, valamrnt sz6rvrinyviddkekrol. A Mikes-zal partidn Allitanak sz6kely re Isztambulban, a Boszporusz kardndoklat f6 c6lja a buidos6k hajdani utvonal6nak a bejdrrisa, a Rdkdczi- ds Mikes'kultusz elmelyit6se, a Rodostdi Muzeum ndpszenisitdse, es ulabb eml6khelyek letrehoziisa Rodost6ban es Trdkia terdletdn. put, amely Als6csern6tonban, a Haszmann testvdrek farag6- mthelydben kesziilt. A tiilgyla Litv6t6r6l, a teny6la Zdgonbol, a zsindely Gelenc6r6l szdrmazik -tudtuk meg BederTibor f6szervez6t6l, a Magyarok Sz6kelyfitldr Tdrsasdga elncjkdt6l.,,niiveli a kapudllites jelent6sdget, hogy ebben az 6vben keri.il sor a szatmdri beke vfordul6jdra. Ez egyben tisztelgds a nagy el6ditk, Thdkdly Imre, Zrinyi Ilona, II. Rdkdczi Ferenc, Bercsdnyi Mikl6s, Mikes Kelemen 6s buidosd tdrsai el6tt, akik 6lettiket, vagyonukat 68 szabadsdgukat 6ldoztdk a magyar szabadsdgdrt.' A zardndokok utiuk sordn kdt kopia ldt is Allita nak: a demirkiiy-i kopjafa a csikszeredai Tiirdk Csaba faragdmriv6sz munkiiiet dicsdri, mig a camuri kopjafdt a gyergydtjfalvi Pdll Istvan laragta. Iochom Zaolt

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 3- ai üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 21-én (kedd), 18.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál al

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére

Szobrot avattak Mansfeld Péter emlékére V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA, MEGJELENIK KÉTHETENTE, 2 Segítség az adósoknak

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

94. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 7., csütörtök 94. szám TARTALOMJEGYZÉK 61/2005. (VII. 7.) FVM r. A nö vény vé del mi te vé keny ség rõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren - delet

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de...

Nem tagadjuk a változás szükségességét, de... Dugódíjak külföldön London (Anglia) A londoni közgyűlés 2003-ban vezette be a behajtási díjat, amely hétköznapokon reggel 7 és este 6 óra között 10 fontba (mintegy 3600 forint) kerül. A díjfizetési kötelezettség

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2010. október 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felm r feladatsorok rt kel se A felm r feladatsorokat A, B, C, D v ltozatban k sz tett

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben