TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre."

Átírás

1 évfolyam. Szarva* november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza. Felelős szerkesztő: Krecsmárk Endre. KIADÓHIVATAL: Belczey-ut 9. számú ház, hova az előfzetés és a Jhrdetée pénzek küldendők. Előfzetés dj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K Negyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fllér Lelket megejtő, felemelő látvány, mkor az ártatlan gyermek mára kulcsolt kezét az ég felé emel s tszta szvének leghőbb érzelmével kván áldást s boldogságot szeretett övére. És komor hangulat borul kedélyünkre s az élet svársága fojtogat bennünket, mkor kérges munkáskezek ökölbe szorulva emelkednek a magasba, nem áldást s boldogságot kérve, de kenyeret követelve s átkot szórva az elnyomókra. Az ember haladás kápráztatja szemünket, szédtő magasságban állóknak hsszük magunkat a békés egyetértéssel szorgoskodó méhállatkák felett s mkor a magasztos ember skerek az ember méltóság magaslatára emelnek, egy svár, hétköznap szó, a hangosan rkácsoló kenyér a szédtó magaslatról leránt bennünket a vegetatv életet élő nyomorult állatok közzé. A gyomor üvöltő hangját halljuk mndenütt- A megdcsőítő, nemes ember erények: stenszeretet, hazaszeretet, emberszeretet elnémulnak. Ugyan k hallgat rájuk? A test jólét gyönyörét akarja bztosítan magának mndenk, durván átgázolva stenen s emberen. Nem akarunk gazságtalanok lenn. Hszen a kényért káltók között sok kétségbeesett s nyomortól agyoncsgázott embert találhatn. A nap újságokban hányszor olvashatunk sötét kenyértragédákról? Hány ártatlan gyermek lelte kora halálát a matt, hogy a kenyérért való borzalmas tusakodásban összetört lelkű apa egész családját magával rántotta a megsemmsülésbe, hogy megvédje szeretett övét a rettenetes nélkülözésektől? De elégszer gazolja az élet azt s, hogy nem azok káltása a leghangosabb, akk legjobban érzk a szegénység átkát, hanem a kk legtelhetetlenebbek. Manapság az emberek nem éln, de jól éln akarnak. Kényelem, jómód, e hams fantomokat üz a legutolsó koldus s és mellette a becsület értéktelen lommá törpül. A test mnden erejét s a lélek Iegdágább kncset dobják oda a jólét bűnre csábtó, ördög mosolyáért. A kérges munkás öklök között ott látjuk a jól ápolt keztyüs kezeket. Ulula cum lups! Mért ne emelnék ők s a vörös zászlót? Az odadobott haszontalan koncból nekk s juthat. A szellem munkás, knek lelke ott szárnyalt naponként az ember deálok megtsztító légkörében, le a durva anyagságon felülemelkedve magasztos eszményekért élt, küzdött és lelkesedett nemes szvének forró lángolásával, hrtelen a lármás, ordítozó tömeghez szegődk s megtagadja önmagát és sárral szennyez azt a zászlót, melyet az mént még hletett arccal emelt a magasba. A megtévesztett, elvakult T Á R C A. találkozás. Humoreszk«Irta: Horváth Sándor. olgáry táblabíró éppen most vezette haza a másodk" feleségét a szentegyházból, hol életfogytg tartó szövetségre léptek egymással. Majdnem nevetséges jelenet... A deresedő férf oldalán látn azt az üde fatalságtól sugárzó nőt, k most anyának csap fel a Bogláry első nejétől származott két leányka mellé. (Még önönmagának s nagyon elkelne a mama! u...) Bogláry nap-nap után jobban és jobban belebolondult a felesége s a nagy sze- retetben teljesen megfeledkezett gyermekeről... A mostoha anya mtsem törődött nevelésükkel. A nevelőnőt elűzte s magukra maradtak, mnt növésben az erde vadvrág,.. Bogláry, ha akarta sem tehette volna meg, mert egész nap akták közé temetkezve hajtotta, űzte, kergette az gazságot s gy nem gondolhatott gyermeke nevelésével,,. Bzott a feleségében, Meg aztán uj házas 1 Felcsapott legényembernek a vén bolond... Gyermeke matt nem kellett volna nősülne; egyk 13, másk 11 éves volt... A szve, ez az aszalodásnak ndult ks húsdarab késztette e lépésre s a mnt tudom másodvrágzása sokkal élénkebb sokkal tüzesebb volt, mnt az első. Gyermekenek édes keveset juttatott a szeretetből, egyedül csak feleségének élt, reá pazarolta mnden szeretetét. Ilyen állapotok Bogláry leány. között nőtt fel a két Mostohájuk soh'sem vtte őket társaságba s ebből kfolyólag semm csodáln val<> nncsen az alább ks történeten. * * Mkor már elérték azt a kort, jogjr megfordulhattak a bálteremben, nagynénjülc megkönyörült rajtok s elvtte őket a megye bálra. Itt történt meg az első találkozás. I. A bálterem teljes pompájában ragyog. Felzendülnek a ktörő kedvre dertö> csárdás accordja s kk párjával lejt a kedves ős táncot* A Bogláry lányok s ott vannak a mr - és papír kereskedésé Szarvasón,

2 --SZARVAS ÉS VIDÉKE november 20, emberség anyagakban akarja felleln az élet mnder örömét. A kényelmes, könnyű élet vonja, csábítja maga után s vsz kaján vgyorgással az ostobát a feneketlen örvény felé. Megelégedésről sző sem lehet. Mt ér a béke, szeretet, ht, mt ér a család élet szeld boldogsága szerény hajlékban és egyszerű koszt mellett? A szv ártatlan, nemes örömére csllogó bársonyruhát húznak. Csengő aranyakból akarják felépíten a megelégedés palotáját. A palota összeomlk. Maga alá temet az építőket. S a sok elhbázott életet egymás után tép össze a meghasonlás és a csalódás. Az üres gyomor sok sötét lapot teremtett a történelemben, de az üres lélek alapjában rázhatja meg az egész emberséget s ugy lehet hogy végtelen szenvedések árán fogjuk megtanuln azt, hogy az mára kulcsolt kéz bztosabb utón vezethet a megelédeshez, mnt a gyűlölettel összeszorított durva öklök. K. E. megye zottsdg ülése. laló párok közt s kprulva lengenek tova a skamlós bálteremben táncosuk oldalán... Hogy táncoln tudnak, azt s csak édes anyjuknak köszönhetk, k már ksded korukban a zongora hangja mellett oltotta beléjük a tárcütenyeket... ~ Bogláry Dodka és Mcke már régóta szemügyre vették az egyk férft, k előkelően öltözve, fnom, elegáns mozdulatokkal táncoltatja a több lányokat... Szép férf volt.,. Gyönyörű, fényes fekete haja* csnosan gondozott bajuszkája s szkár termete rendkívül lekötötte mndkettejük érdeklődését s remegve lestek, hogy őket s felhívja egy ks fordulóra... Dódka nyerte el az elsőséget... Remegve tette kezét-kezébe s túlvlág boldogságban úszva lejtette vele néhányszor át a termet... Dódka után Mcke szvecs- Az elmilt hétfőn tartotta meg Békésvármegye közgazgatás bzottságé ülését. Ambrus Sándor alspan elnöklete mellett. Személy és vagyonbztonság, baleset, tüzkár statsztka jelentések kerültek naprendre, azonkívül az ősz vetésekre és munkálatokra s az egerek pusztítására vonatkozó gazdaság jelentést tették meg. Komoly aggodalmat keltőnek jelezték a száj- és körömfájás nagymérvű és korlátozhatatlan terjedését, amely már oly nagy mérveket öltött eddg s, hogy alg van a vármegyében nfcálatlan község, am a közélelmezést, a hus- és tejtermékek drágulásával még nkább megnehezít, a gazdákat pedg az ősz munkák teljesítésében hetekre vsszavet s jó kondícóban levő jószágak lesoványosodását okozza. A napszámbér 1 korona 20 fllér és 2 kor. 40 fllér között váltakozott. Ipar és kereskedelem terén jelentősebb fellendülés nem észlelhető. Av alspán jelentés kapcsán fontosabb ü.uy nem került tárgyalás alá. Ezután d\ Zöldy János vármegye főorvos terjesztette elő vármegye közegészségügyéről szóló jelentését, amelyben örömmel konstatálja, hogy vármegyén k a kolera-járván y alkalmával a hatóságok és orvosok lelksmeretes munkája következtében megmenekült a járvány ktörésétől, majd bejelent, hogy a vármegye több községében a hus- és élelmszerhamstás kapott nagy mértékben lábra. Kér a közgazgatás bzottságot, hogy ez ügyben szgorú utasítást küldjön az összes hatóságokhoz. Heks Mksa vármegye föállatorvos a vármegye egész területén fellépett száj- és körömfájásról számolt be. Részletesen smertette a betegség ktörését és azokat a széléskörü óvntézkedéseket, amelyeket a járvány kéjét boldogította néhány percre a ttokban mádott férf... ' * Jaj Dódkám 1.. Be szép, be kedves I.. Öröm vele csak egy lép&st s táncoln!., Öh!.. Te s ugy találod?.. Én nem tudom, m van velem, de megnt csak az ő aranyos képe lebeg szemem előtt., Óh csak még egyszer jönne!... Jaj be elegáns... Istenem! sóhajtá Mcke hoszszasan. Talán bzony te s azt gondolod, mt én 1 Öh ha lyen lehetne a férjem I Meg tudnék érte haln, gazán mondom.,, Hát még én!.,, Óh!... E beszélgetés után kevés dőre már smét együt perdültek a síkos parketton. Az smeretlen férf édes szavakat suttovábbterjedésének meggátlása céljából tettek. A tanfelügyelő, dr. Mkler Sándor skolalátogatásról számol be. Fontosabb és érdemlegesebb dolog jelentésében nem fordult elő. Perszna Alfréd műszak tanácsos az állam utak állapotát smertette. A több előadó jelentések fontosabb ügyeket nem tartalmaztak, az ülés d. e. 11 órakor véget ért. A gyúla A népszámlálás végrehaj tására kjelölt és megbízott népszámlálás bztosok és felülvzsgálók f. hó 15«én d. e. 10 órakor gyűltek egybe Gyulán a megye mnden községéből, hogy az orsz. közp. stat. hvatal kkü'dött szakén bérének felvlágostó magyarázatát meghallgassák. Mntegy 200-an jelentek meg ez alkalommal a vármegyeház tanácstermében s a népszámlálás végrehajtására vonatkozó utasítás mnden egyes ponját gyekezett megfelelő magyarázattal látn el Kovács Aaljos statsztkus rhnszter segédttkár, a k szükségesnek találta egy pótutastás kbocsátását s. A jó urak vegyes érzelmek közepett hallgatták a buzgó statsztkus magyarázó megjegyzéset, * ^ azonban a dél dő közeledőben volt, fokozódó lelkesedéssel fogták a klncset, hogy még a dél vonattal elutazzanak. A bztosok és felül vzsgálók setségéért azonban kegyetlen togott fülökbe, melyek mndkettejük szvecskejet forrongásba hozták... maradtak; smét be- A mnt magukra szédb elegyedtek : Dódkám I Gondoltam valamt - egyezzünk meg, bármelykünket s venné feleségül, a másknak mndennap meg szabadna csókoln legalább egyszer!.. Jaj be szeretném! No, mt szólsz hozzá? Tudod, mennyre szeretlek, mndenben bele egyezem kész örömrpel! Csak aztán elvenne hát valamelykünket!., Elvesz El, el, csak ugy bánjunk vele,, édesem, hogy el ne radjon az aranyos I Édesgessük, csalogassuk a kedvest 1 Na jó l mondá örömtől repeső szvvel Dódka, ha még de jön, én csakugyan ugy teszek 1.. Kapható Szarvason: Sámuel Adolf kí'nyv- és pap kereskedésében (Belczey-ut 9. szám), valamnt * mnden nagyobb dohánytőzsdében,.

3 -november 20, bosszult állt a nemezs. A békéscsaba állomáson a vonat kndulásá előtt egy benznnel telt hordókkal teletömött teherkocs tüzet fogott s a gyönyörű tüz matt 2 és fél órág szünetelt a forgalom s a mezőtúr állomáson e matt csak rövd dő jutott a tanultak felett elmélkedésre. De volt egy másk érdekes epzódja s a gyula utazásnak. Csorváson egy csomó Galícából jövő osztrák katona a kupé ablakán hatálmas fekete sárga zászlót dugott k az állomás közönség megbotránkozására. A csorvás vasút főnők azonban nemcsak kváló hvatalnok, de derék magyarember s. Erélyesen rászólt a svarcgel urakra, hogy azonnal húzzák be a lobogót, mert különben a vonatot egy tapodtat sem enged tovább. A vtéz hadfak elővették a jobbk eszüket s a lobogót behúzták s a vonat tovább folytathatta futását. A szarvas népszámlálás bztosok és felülvzsgálók különben mög helyben js fognak összejöveteleket és tanácskozásokat tartan. hírek. A gyula Erkel-ünnep. Országos jelentőségű ünnepélylyel fog áldozn Gyula városa a nagy zeneköltő emlékének nov. 28-án. A fényes ünnepély gazdag és tartalmas programmja mnden tekntetben méltó az európa hrü Erkel Ferenc emlékéhez. Az ünnep műsor összeállítása ez: November 28-kán dr. Lovch SZARVAS ÉS VIDÉKE Ödön polgármester elnöklete alatt Gyulaváros képvselő testülete díszközgyűlést tart, s amely kzárólag Erkel Ferenc emlékének dcsőítésére 1 esz szentelve. A díszközgyűlésen dr. Lovch Ödön polgármester elnök megnyílója után Lukács György dr. a varos képvselője, íogja na széd. keretében méltatn Erkel Ferenc érdemet. Ezután Erkel szülőházát fogják uj emléktáblával megjelöln, majd pedg a szobrot megkoszorúzn. Az ünnepély fénypontja mnden esetre az est hangverseny lesz. A következő számokból fog állan : 1. Hunyad-nytány, előadja a m. kr. Operaház zenekara. 2. Óda, Erkel Ferenc századk születésnapjára, Kozma Andortól. Szavalja a szeged színház egyk felkérendő művésznőé. 3. Keltőss ének B'SnK-Bánból. Előadják Takács Mhály (Tborcz) és Környey Béla (Bánk a m. kr. Operaház énekművésze. 4. Verbunkos. Névtelen hősökből. Előadja a rn. kr. Operaház zenekara. ő. Kettős. Bánk-Bánból. (Tszapart jelenet.) Előadják Sándor Erzs és Takács Mhály P a m. kr. Operaház művésze. G. Erkel Ferenc jelentősége a magyar zenében. Demény Dezső zeneró felolvasása. 7. Mutschenbacher Gyula karnagy vezetése alatt énekl a gyula főgmnázum dákénekkar. 8. Ének. Névtelen hősökből. Énekl Környey Béla, a m. kr. Operaház énekművésze. 9. Ünnep nytány. (É dur.) Előadja a m. k. Operaház zenekara. Az Operaház művésze 27-én, az opera tsztvselők és zenekaruk pedg az ünnep napján délben érkeznek Gyulára, Fogadtatásukról és elszállásolásukról egy bzottság gondoskodk, amelynek tagja dr. Lovch Ödön polgármester, Tanesk Lajos rendőrkaptány és Kohn Dávd szerkesztő. Eljeoyzes. Mann Bertuskát eljegyezte Kaczender Jakab Berettyó- Újfaluból (Mnden külön értesítés helyett.) Mulatságok. Közeledk a tél s szaporodnak a kedvesebbnél kedvesebb s olcsóbb és drágább mulatságok. Már a multszámunkban emtettük az zr. nőegylet tea-délutánját, mely mnden tekntetben vonzó. A következő meghívó szól részletesebben : Meghvó. A szarvas zr. nőegylet f. hó 20-án az Árpád" szálloda dísztermében öt óra tea-délutánt rendez, melyre kvül cmzett urat és b. családját tsztetettel meghívja a szarvas zr. nőegylet vgalm bzottsága. Műsor : 1. Felolvas Dr. Takács Gusztáv. 2 Énekel Smkovcs Etke, zongorán kísér Rohoska Géza. 3. Szaval Krausz Sándorné. Belépt-dj 1 korona. Nov. 26-án a kereskedelm alkalmazottak tartják táncmulatságukat. Dec. 3-án Hercz Marska ok. tánctanító rendez táncpróbabált az Árpád szállóban. Dec. 11-én pedg a szarvas Jeányegyesület rodalm délutánt tart. Végül 24-én az építőmunkások táncestélye van tervbe véve. Preszbíterí gyűlés. Az ág. h. ev. preszbterum az elmúlt héten gyűlést tartott, a melyen az uj egyházfelügyelö; Lska János bektatá- De én s ám hm l.. Óh be szép, óh, be aranyos egy férf!. Csakugyan ugy tettek, amnt megbeszélték. Mnden alkalommal célozgatva édesdeden beszélgettek vele, h amskásan pslogatva égő szemekkel. Kvlágos kvrradtg járta a tánc. Vele s sokszor, nagyon sokszor táncoltak s a két leány már alg brt bohó szveeskéjével Forrongott, mnt a láva,. Az éds, a boldog jövőt százféle váracóban rajzolgatták maguk «elé az együttesen mádott férf oldalán... A mulatság után napról-napra jobban «sóvárogtak utána... Folyton 1 esték.,. A járó-kelök között mndg csak őt keresték ü-zesen ragyogó, bövös szemek... Légvárakát építettek s lestek, várták> hogy a képzemény alakot öltve megtestesüljön... Mnden szavuk övé volt.. Mnden gondolatuk, szvüknek mnden egyes dobbanása csak felé, csak ö felé repült... Hasztalan lestek, hasztalan várták, nem láthatták a bál óta.,. II. Gyönyörű tavasz reggelre ébredett a sírjából kbontakozó természet.,. Dód és Mcke szobájukban öltözködve egymás ruháját gazgatják a szobalány segítségével... Zsuzs, a szobalány teljesen be volt avatva ttkukba, mert, ha maguk közt már eléggé kbeszélték magukat, hozzá fordultak s nek s elmesélték szvb:l fádalmukat.,. Lefestették előtte ( a kváló nevelés") az mádott férft, ugy annyra, hogy Zsuzs egész valójában maga elé tudta képzeln a várvavárt édes vendéget.. Most s tartózkodás nélkül fognak a beszédbe: Mckém 1 ugy látszk, a m szépünk, a m aranyosunk nem mutatja magát többé!. Óh, a bohó I Csak egyszer, egyetlen egyszer látogatott volna meg bennünket, tudom, másként állanánk most szívügyenkkel 1., Igazán nem érdeml meg, hogy anynyt foglalkozzunk vele!.. Tán bzony nem tudót közülünk választan, azért nem jött el!.. Azért? Hát húzott volna sorsot a golyhó; ér szívesen ráállottam volna 1,, De én s ám 1 így s, ugy s kap* tam volná puszl az ajakáról1 *. Puszt^ ah puszt az ő ajakáról!.. A szobaleány dőközben magukra hagyta őket. Tovább üzték-füzték a dolgot; sokat nagyon sokat beszélgettek még, mdőn Zsuzska, a szobaleány lelkendezne rontott a szobába: Ksasszonyok 1 ksasszonyok 1 Itt van, Ö az 1.. Itt van az a szép fatal ember, a kt oly rég várnak I.. Éppen raost jött l Valam ks bőrtáskát hozott a hóna alatt s a nagyságos ur szobájába ment! Jaj be'szép 1... Jesszus! kálták egyszerre mnd a ketten s versengve rohantak a papa szobája felé.. (A mama sétán volt a kertben),. Csaknem ugy buktak be, hogy egymást megelőzzék.. A szép, a közösen, két rajongó sz\r által mádott férf csakugyan ott volt s a mnt megpllantotta a két berohanó angyalt,, a táblabíró ur nyakát majd keresztül vágta borotvájával 1... Borbélylegény volt az stenadta 1 Hogy csak most vették észre, annak oka abban rejlk, hogy a táblabíró ur elözö nap borbélyt cserélt, mert régvel nem volt megelégedve.

4 - - -aát ma délelőttre tűzték' k. Az ünnepélyes aktus az ág. h. ev. ö- templomban megy végbe, Másodfelügyelöül egyhangúlag Dr. Mázor Elemért emlegetk, a jelölő gyűlés azonban az <elsöfelügyelö bektatása után lesz. Szóba került a volt Dankó-féle tanító lak. Renováln fogják s valószínűleg bérbe adják. Panasz tétetett a gyűlésen egy hely ág. h. ev. tantó ellen, k mellékes foglalkozása matt az skola teendőket elhanyagolja. Ksebb ügyek tárgyalása után a gyűlés véget ért. Kataln-bál. A Kereskedelm Alkalmazottak f. hó 26-án nagyszabású Kataln-bálat rendeznek, a tubuzgó rendezőség nem kmé semm fáradságot és mnt az előjelekből látszk az de mulatságok legskerültebb mulatsága lesz.. A rendezőség mesés szép táncrenddel fog kedveskedn a hölgyeknek. Az Ízléses meghívókat már szétküldötte a rendezőség, deakk tévedésből még nem kaptak és rá gényt tartanak forduljanak a rendezőség bármely tagjához. Szarvason fajbaromfí vásárlás. Nálunk a faj baromf tenyésztése nagyon föllendült, ugy hogy a földmvelésűgy mnszter nem egyszer szokott tenyészbaromfkat vásároln az állam számára. Ilyen vásár volt szombaton s. A mnszter képvseletében a szolnok gazdaság felügyelő jelent meg, ak összevásárolt mntegy 100 orpngtont és más fajbaromft. Tekntettel a szárnyasok húsának folyton emelkedő értékére, a baromftenyésztés méltán sorolható a legjövedelmezőbb mellékfoglalkozások közé. Bankét Az uj egyházfelügyelö Lska János őgmn. tanár tszteletére ma este fél 8 órakor tsztelő hve közvacsorát rendeznek az Árpád szálló dísztermében. A nagyszabású banketten közéletünk több kváló képvselője s meg fog jelenn. Delírum. Máskor az dőjárás" a leggyalázatosabb téma, most pedg a legérdemesebb beszélgetés tárgy rendkvüles vselkedése matt. Szerdán délután s délnyugat felől sárgásszürkés fellegek vonultak fejünk felé s olyan orkán, olyan zápor hullott alá vllámlás és haragos dörgés közben hogy még a lőcse kalendárumot s zavarba hozta, mvel erős havazást jelzett c napra az üvegben kurutyoló level béka. Vhar után a kelet égbolton gyönyörű kettős szvárváíy tündökölt s a hrtelen ktsztult alkonyat ég oly vdáman nevetett le ránk, SZARVAS ÉS VIDÉKE mnt egy veszedelmesen hsztérkus, bolondos szép asszony. Dalkar. Együtt kesereghetünk a kurucokkal, hogy.. Hová lettél, hová lettél?... Együtt kesereghetünk pedg akkor, mkor a szarvas férf dal karra gondolunk. Hába a vezetők buzgólkodása, a tagok egy részének rdeg közönye megakasztja a dalkar működését, Száraz ágon hallgató ajakkal meddg ültök csüggedt madarak"! Megyebzottság tagválasztások. A vármegye gazoló választmánya a legtöbb adófzétök jövő év névjegyzékét összeállítván, az a folyó hó 21-én tartandó renkvül közgyűlésen be fog mutattatn. Ugyanekkor fog a közgyűlés határozn a tekntetben, hogy a választolt megyebzottság tagok sorában megüresedett tagság helyek az egész vármegyében melyk napon töltessenek be. Azon szarvas és környék megyebzottság tagoknak nevet, akknekmegbzatása ez év végén lejár, az alábbakban közöljük : Szarvason: Az L alkerületben: dr. Szráczky János, Mocskóny József; a II. alkerületben; Zslnszk István, dr. Dér Henrk, dr. Szemző Gyula; a III. alkerületben: Marsa Soma, Hajnal Béla, dr. Mázor Elemér; a IV. alkerületben: Havár Dánel, Benka Gyula, Mels Mátyás, Grmm Mór. Békésszentandráson : Ifj. Tolnay Ferenc, dr. Weland Sándor, Öcsödön : Pap István. Választás Szentandráson. Békésszentandrás község képvselőtestülete ktató-rnokká Magyar Zoltánt választotta meg egyhangúlag. A megye főspán széle betöltése. Nagy érdeklődéssel várja a megye közönség az uj főspán knevezését. A főspán szék betöltése azonban csaks a delegácós ülések lezajlása után várható, mvel a mnszterelnök je.enleg fontos élfogaltsága közepett személy természetű ügyek elntézését mellőzn s később dőre halasztan kénytelen. Irodalm délután. A Szarvas Leányegyesület* mely alapszabályában két nemes célt tűzött k; a műveltségnek magyaros szellemben való ápolását és fejlesztését, és a jótékonyság gyakorlását cél j ának megvalósítására f. év december 11-én az Árpád vendéglő nagytermében Irodalm délután"-t rendez. Hazánk kváló író közül többen fognak közre működn s a tervbe vett délután a legkényesebb gényeket s kelégíthet. Városunk muden szépért és nemesért november 20, lelkesülő társadalma bzonnyal nagy számmal fogja felkeresn a jótékony célu. Irodalm délután"-t. Dr. Zslnszky Mhály balesete. Városunk képvs elöj ét Bécsben* való tartózkodása alkalmával súlyos szerencsétlenség érte, a mnt arról a főváros lapok s megemlékeztek. Lábtörése matt egy bécs szanatórumban vol t kénytele n maradn f de hétfőn végre hazaszállították Budapestre. Dr. Dollnger egyetem tanár Röntgen sugarak segtségéval pontosan megállapította a törés mbenlétét Térdkalácsa törött darabokra s ez a legfájdalmasabb természetű csonttörések közé tartozk s gyógyulása, a törött részek egybeforradása s hosszabb dőt vesz génybe, főleg dősebb egyéneknél Dr. Zslnszky egyenlőre a híres sebésztanár klnkáján marad 4 a melőbb skeres gyógyulás bztosítása végett. A sebesültnek gen éles fájdalma vannak. Modern levelezés. Egy helybel varró ntézet pajkos hölgyecské sokat mulattak azon, hogy a harmadk szomszédból egy barátságos tyúk m/rdennap átsétált hozzájuk s vgan kaprgált a deln, szatn, karton stb. hulladék között. A leghamsabb lányka hrtelen nagyot gondolt. Tudván, hogy a harmadk szomszédban, a honnét a barátságos tyúk j árogatott, csnos /egénykék laknak, a tyúk nyakára egy vörös selyem szalagot kötött s ahoz levélkét erősítve, édes csókokat küldött a szomszédba. Ott persze nagy volt az öröm a fatalok között s a vszontválasz nem maradt el. Egy vénebb tyúk erélyes közbelépése azonban rövdesen végett vétett a gyönyörű dyllnek. Helyregazítás. A lap legutóbb számában foglalt leányegyesület és tantóegyesület referádában hba csúszott be. A Leányegyesület előadásán nem Roloska Géza, de Rohoska Jenő zongorázott. A tanító gyűlésen pedg Rohoska Jenő értekezését Jánovszky György olvasta fel, nem pedg megfordítva. Megyegylés. Békés vármegye törvényhatóság bzottsága Ambrus Sándor alspán elnöklete alatt november hó 21-én délelőtt rendkvül közgyűlést tart, amelynek legfontosabb tárgya lesz a a vármegye gazoló választmány határozatának jóváhagyása a legtöbb adót fzető megyebízottság tagók jövő év névjegyzékének megállapítása, valamnt a választott megyebzottság tagok sorában megüresedett tagság helyek betöltése tárgyában.

5 1910. november 20. SZÁRVAS ÉS VIDÉKÉ Tanítás egyhuzamban. és le- skolá- M orosház állam polgár fuányskola tantestülete mndkét ban behozta csütörtöktol kezdve az egyfolytában való tanítást. A tanítás naponként reggel 8 órától, délután 1 órág tart mnden osztályban. A kondorost tü&oltó mulatság llumnátója. Az elmúlt, vasárnap este kedélyes mulatság.színhelyéül szolgált a híres kondoros csárda. Az ottan tűzoltótok bálát rendeztek. Vgan szólt a zene s a ítüzoltólegények boldogan forgatták lokalzálhatatlan táncosnőjüket. Hogy teljesen stylszerü legyen a mulatság,.szent Flórán különös kegyelméből a vendéglös egyk lakószobájában tüz támadt. Benn három ártatlan gyermek aludt mélyen. A szomszédok észevették a tüzet, előhívták a tűzoltókat, 3. veszélyben levő gyermekeket szerencsésen kmentve, a tüzet lokalzálták. Kehlökben a láng azonban tovább s lobogott s a ks ncdens után vgan húzatták tovább : Ég a kunyhó, roa. «Döntés fegyelm ügyben. A november első hetében Budapesten ülésezett ág. h. ev. egyetemes törvényszék Mels János felfüggesztett szarvas íögymnásum vallás tanárt a felhozott fegyelm okok alapján állásából elmozdította egyszersmnd kmondta, hogy nyugdíj gényre azon esetben számthat, ha orvoslag gazoln tudja beszámthatatlanságát, Bezárt skola. A Brózk Lajos-féle skola növendéke között fellépett torokgyk matt az skolát 4 hétre bezárták. Lótenyésztés hreh. Fehér Imre kondoros földbrtokost megyénk részéről knevezte a m. kr földmv. mnszter a Il-k számú óavató-bzottság tagjává. Ugyancsak tt közöljük azt s, hogy Békés vármegyében f. hó 18-töl 26-g bezárólag fognak vzsgálat alá kerüln a köztenyésztésre szánt mének a járás székhelyen. A kondoros és nagyszénás csendőrök íovastása. Kondoros és Nagyszénás községek határa gen nagy terjedelmű, ügy hogy gyalogos csendőrség úgyszólván képtelen ott a rendet kellőképen fenntartan Az alspán nem egyszer kérelmezte s már a2 ottan csendőrök lovastásác a belügymnsztertől, ak azonban csak Ígéretet tett. Most, hogy a jövő év állam költségvetésben nagy összeg szerepel a csendőrség fejlesztésé és szaporítása cmén : Ambrus alspán smét elérkezettnek látta az dőt arra, hogy a kondoros és nagyszénás csendőrség lovastását szorgalmazza. A kérelem most valószínűleg telsesüln s fog. Lefolyt mulatságok. A f. hó 12-k táncpróbabál meglehetősen skerült. Roszjarovcz táncmester dcséretre méltó eredményről számolt be a bemutatott sok szép tánc által. A jókedvű dákfjuság gyönyörűséggel ropta a táncot a ks bakfsokkal s sznte általános elszontyolodás támadt, mkor a szgorú tanár bács éjfél után fél 2 órako í takarodót fúvatott. A felnőttek és a gmnázumból knőttek azonban még tovább s együtt maradtak. A másnap este tartott cgánybál azonban mérsékelt skerű volt. Ha anyaglag nem s ért el rekordot, de erkölcs skere kfogástalan volt. A buzgó rendezőség nem szűnő jókedvvel táncoltatta reggel 4 órág a szép hölgykoszorut. A nők rendszernt nem törődnek az emésztéssel és belmüködésük rendben tartásával és mkor ennek következtében már sokat szenvednek gyomorbajokban és hosszantartó székrekedésben, valam haszontalan és gyakran ártalmas prulákkal akarnak magukon segíten. A k már sokféle hashajtószert használt, nem talál elég dcsérő szót a valód Ferencz Józsefkeservzre, oly annyra felette áll e természet-terem tette gyógyvíz az általában használatos hashajtószereknek. Ezt tapasztalta dr. Lefévre amerka orvos s, mkor egy érdekes esetből kfolyólag következőkben számol be: A természetes Ferencz József-keserűvz egy áldott állapotban levő asszony eldugulásánál csodaképen hatolt. Rögtön megszüntette a hányást és a belső szerveket az egész terhesség alatt rendes állapotban tartotta." A k nem brja az gaz Ferencz Józsefkeserű vzet gyógyszerésznél vagy fűszeresnél beszerezn, az rendelje meg levelezőlapon közvetlenül a Ferencz József-források szétküldés gazgatóságánál, Budapesten. x Beküldetett. A IV-k kerületben levő Szabadság-utca kövezett járdájára vágyok bátor tsztelettel felhívn a hatóság fgyelmét. Nevezett gyalogjáró ugyans 3 elem skola és 1 óvoda növendéke számára képez a löutvonalat A kövezet azonban oly rongált állapotú s a ktöredezett téglák matt helyenként oly gödrök vannak, hogy nemcsak az skolás gyérmekek, de a felnőttek test épséget s a legkomlyabbán, veszélyeztetk. Est dőben pedg valóságos stenkísértés arra járn. Mvel a járda javítása nem gényel elvselhetetlen kadáát, ugy az skolás gyermekek, mnt a felnőttek test épségök megóvása végett tsztelettel kérném a község elöljáróságának ntézkedését Egy Szabadság-utca A Szént-ístván-utca lakolok a fenthez hasonló jádájuk matt csatlakoznak a Szabadság-utca Lakók kérelméhez. Szerk, Glóbnt veszek. Ez a legjobb és legfnomabb cpőkrém, amelyet az fjabb Frtz Schulz betét társaság Aussg gyárt. Mnden bőrt ragyogóvá varázsol a Globn, a közönséges cszmát éppen ugy, mnt a legfnomabb sevro cpőt. A Globn páratlan a maga nemében, semmféle más bortszttó szerhez, nem hasonlítható, & Globn-nal fáradtság nélkül pompás fényt adunk a lábbelnek amely fény még esőben s megmarad, A Globn nem pszkítja a nadrágszárát, vagy % szoknyát. A Globn savak és egyéb ártalmas anyagok nélkül készül, annál több zsradék van benne, amelynek a bőrt erősítk és a bőr törését megakadályozzák. Száz szónak egy a vége r a Globn felülmúl mnden más cpőfénymázt és az egész vlágon használatos, Mndenütt kapható nagy dobozokban. Kérjünk határozottan Frtz. Schulz-féle Globnt és ne üljünk föl értéktelen utánzatoknak. rr. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. F. E. Versét egy ks smítással alkalomadtán hozzak. K. Sándor. Sajnálattal értesültem ndokolt felháborodásodról. Az élet halhatatlansága" c. közleményed bevezetéséből a szedő* tévedése folytán khagyott rész értelmetlenné tette a szöveg egy részét. De légy megnyugodva, hogy ez többször nem smétlődk. Nagyrabecsült küzleményedet várom. C. E. Kondoros. Olyat írj nekünk s* mnt a B. K.-ben megjelent ckked. Olyat késséggel közlünk lapunkban. j utany oaan vétetnek fel. Egy elsőrangú bztosító társulat^ amely mnden bztosítás ágra kerjed, keres ügynököket Békésvármegye Összes községeben. Clm a kadóhvatalban» BHHX

6 . SZARVAS ÉS VIDÉKE rovenber I * tt h á U 0% Elsőrangú szabás és munka jutányos árak DEUTSCH F. KÁROLY es TÁRSA é*í«*al> óhnél I, IV., Ferenczek-tere 2. szám. GC lo M I CM I I, t.ml Fóküzlet : Szarvason, Bazár-épület 1. szám. szerencsém értesíten, hogy f> 'J fl u - t! I ': ',! aknek éjjel-nappal szüntelenül vszketegsége van s nyugalmát, alvását és sokszor társadalm létét veszélyeztet, az Sajnálatraméld. Ámbár ez csak bőrngerlésre mutat, mégsem lce/.ett ezdeg oly szer cz ellen, am ennek a knos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapokon át ezen bajban szenvedők létségbe vannak esve» testleg s lelkleg megtörve, képtelenek tá.- saságba n mozogn. Sokszor csak egy ks pontot képe«a boron, amely rettenetesen vs/ket s a vaka ó ujját önhvületlenui nasához késztet Ez rendesén * Kezdete s rosszabb vszket eg«égre Vezet A vszketegséí oka még eddg nem lettek kkutatva, mután ax-onban a. betckség jelenek teknthető, yy mlbdeu lyen Mctboa amngjr l ák»rvof wnáatrt kell hallgatn. Sok* orvos s vszkefejfketngek kt önösen hangsúlyoznák * Zuckcr-ícle xabad. vógytappan kedvező s györs ha tá a't. A vastag fclt«cr hab ezen szappan által e őrís Szer nt alkalmazva, azonnal enyhülést s a vszketegseg beszüntetését hozza magával, ugy, hogy végre teljesen tlmuük. Ez^n degbán tő bőrb>jt a Zackorféle szabad* yaffyszappan segélyével egyszerűen, & a. legnagyobb rcménynyel el lehet lv r * íávöhtartí. A megrendelésnél a ktvétkező különbségre kel ügyeln: í 1^?! ly^zy'uppanja a legtetíttősab s legnagyobb. Darabja 2 kör* 50 fii. Z«cW nlal. ts%*mm gyógyxmppmnjm, hatásában s mennjsécwen gyengébb. Databja 1 kor. Ehfervaló Zack oh -lcrem (zsrtalatő) a bőrtubus ára a kor. JD tl, NJ W JB s sw t í- NJ «3 m a o m c3 > N CO o N O fa Mű- és selyemfestő újonnan, vllany és gőzerőre a legújabb gépekkel rendeztem be, am által olyan kellemes helyzetbe jutottam, hogy a ruhafestészetet és a ruhatszttásokat az eddg áraknál jóval jutányossabb árak mellett és a legmagasabb gényeknek s megfelelöleg, a legszebb kvtelben készíthetem el. Amdőn ezeket b, tudomására adn bátorkodom, tovább b. pártfogását kérve maradok kváló tsztelettel első orosház m- és selyemfestő végy tsztító ntézőt tulajdonosa. 3 O* Cí: L ct n Cü - < Cű w o p te fc tsl? CtK Sr CD* üü N Kapható: gyógyszer- Mezőtúron: Göllner Hugó tárában. Fóküzlet; Szarvason, Baeár-épület 1. szám.

7 ' november 20. SZARVAS ES VIDÉKE Alólrott elöljáróság részéről llírré tétetk, hogy Orosháza község 104 hetpac az év január 1-től számított 3, esetleg 6 évre haszonbérbe adatk. Felhvatnak mndazok, kk ezen "haszonbérletet elnyern akarják, hogy 1 koronás bélyegü zárt írásbel ajánlatakat a megajánlandó bérösszeg határozott ktüntetésével a folyó év NOszár Á. lakás, bútorozott szoba, üzlethelység jőváros és vdék ngatlan vétel-eladás és hrdetés rodája, Búdap^St, ZrQy-útcza 6r*&hatt) palota. Külön osztály ngatlan, brtok, főváros házak vételére, eladására, cserére. Ezenkívül mndennemű ügyben 5 kor. előleges beküldése mellett utbagazást, felvlágosítást ad. E czélra külön nformatós osztálya van. VálaSzbé-. Legmegbízhatóbb vállalat. Első ráncra ajánlatok. legjobbak Kapható: az Árpád szállodával szemketa. <Ucen?ber Ijó I-éo d- e- 10 órág a községházánál annál s nkább adják be, mert a később érkező ajánlatok nem fognak fgyelembe vétetn. Az ajánlattevő ajánlatához (kétezer] 2000 korona bztosítékot tartozk ugyanakkor készpénzben, vagy óvadékképes papírokban letenn. Az ajánlatok felett az előljáróság tanács, lletve a képvselő közgyűlés határoz, k s szabad elhatározását fentartja. A szerződés feltétele, a helypénzdjszabás s általában bővebb felvlágosítás a község főjegyző hvatalban nyerhető. Orosháza, november 1. Torkos Kálmán főjegyző. Horváth József bró. ü l M jfü m j'. \fzt* Jaw tí~ W*'»/la vegyleg rútját, ken) ét, cspkét bármlyen anyagból elfejtés nélkül a legtökéletesebben Jájos kelmefestő és vegytsztító ntézete B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszátn alatt. Gyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. Vdék megbízások pontosan azonnal készülnek j \ 115 Ü* I'm Ül j^fj Globus legjobb Fe'mtszHfó a vlágon Van szerencsém a n. é. közönségnek szíves tudomására hozn, hogy özv. Csapóné házában Deák Ferenczés gróf Csáky Albn utca sarok házban a ma kor gényenek megfelelő úr és férf Szabó üzletet nytottam. Ahol öltönyöket a legutolsó dvat szernt pontosan készítek. v Kérem a n. é. közönség becses pártfogását. Tsztelettel Gr&jczár István 5 5 ur és férf szabó. Két alg használt motor eladó, egyk 20, másk 80 lóerős. Üzemben megteknthető. Cm a kadóban. KZose-atl latcza» -3=^ zéxxx...? a,la*tt egf3t TD-ctorozott ezóloau o o Iradó. o o Egy adag 6 fllér. Tourstadoboz 12 adaggal, zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fllér. Krándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon ktűnő szolgálatot tesz. Bármely vízben oldva ktűnő lmonádét ad. Készít: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész krí8l, g%í 1 a on&dé Szabadkán Kapható. $».eealt úrnőnél Szarvason.

8 2 SZARVAS ÉS VIDÉKE november 27. ' ' V Egy jó karban levő csövű összecsukható hozzávaló sárga bőrtokkal szabadkézből Cm a kadóban. Gyoma. SZARVAS. Kondoros. Hbás lábaknak a legpszelését elválczpok mzléssel készíttetnek el. ElSőrcodü <;zíp?szüzlst (az Árpád bazár-helységben), a hol a legjobb anyagból müzéasel készített modern szabású czpők kaphatók. Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) különös gonddal és ízléssel készíttetnek el. Magyar, angol és franca szaksmerettel dolgozom, mután a Nagy Mélt. Magyar Kr, Kereskedelm kormány támogatása révén tanulmányoztam a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam* TSzta, fjon? $$ njodcrq njújka az ráqyclven>. 41 Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS JÓZSEF czpt&z nrestgr. Önt! Jó meghallgatom és elhszem ha vesz azokból az llatszerekből melyek L1TATJSZKY PÁL fodrász üzletének krakatában láthatók. A legjobb gummsarkok, krémek, selyemfűzők mnden színben, cpó' sámfák nagy választékban kaphatók. Lúdtalpbetét faragását eszközlöm, úgyszntén rendes talpbetétek, parafagyökér és remezbó'l kaphatók- Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám: 16. S AMI UEL ADOLF *, Itónyv», papír- és rószerfcereskedésg s z JX E Y A S O N, Belcxeyut 9. szám. Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és borítékok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak. mellett készíttetnek. Könyvkötészetemben mndenféle könyvkötészet munkák egyszerű és dszes kvtelben a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb dő alatt köttetnek be. Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás! Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajszerek. Énekes- és makönyvek nagy választékban. Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. & Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a

HATÁROZAT. A kábítószerrel visszaélés vétsége miatt a Budapesti III. kerületi Rendõrkapitányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt indult büntetõügyben a r. J Budapest. és. kerület Ügyészség B.. 8984/2005/6-1. HATÁROZAT A kábítószerrel vsszaélés vétsége matt a Budapest. kerület Rendõrkaptányságon 143-5111/2005. bû. szám alatt ndult büntetõügyben a TAKÁCS

Részletesebben

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban.

(J mezőgazdasági fyitel az agrárprogrammban. J? XXI, évfolyam, «mm'-'t Szarva», 19X0, árls hó 24. s.yvtaatow.aua 1 K^u^ttfaíaü^ c^'j^oteaaaramawffjw wgaa aeskess 17. szám. TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. ISní'/ey-ít SZKMKKSZTÖSKür hova a lap

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! H J b / l C \ Q BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút - Üllő út - MÁV vasútvonal - Gyál út által határolt terület Településszerkezet

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. i' rjcios s/.erkeő'/to. Ifj. Krecsmárík Endre TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Bolf7f;y-ut H. hova n lop s.ollemj rée^ő llctr knzlomcnyek külflendbk. Nyltterben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztésé.' nem kúlcl vssza.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Székelyföldi. eseménynaptár avagy mikor érdemes hozzánk jönni... 2012 tavasz-ősz

Székelyföldi. eseménynaptár avagy mikor érdemes hozzánk jönni... 2012 tavasz-ősz Székelyföld eseménynaptár avagy mkor érdemes hozzánk jönn... 2012 tavasz-ősz Kovászna Megye Tanácsa Conslul Judeţean Covasna Covasna County Councl Gyakran előfordul, hogy tudjuk út célunkat, de gondban

Részletesebben

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az!

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az! A jótékony szándék és az adományozás örömének érzése olyan alapismeret, amivel minden fiatalnak találkoznia kell! Ráadásul minél hamarabb! Idén karácsonykor Békéscsabán is átélhetitek ezt az érzést - beleértve

Részletesebben

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. ^ elolbs szerkes/io > Ifj. Krecsmárík. volna a szarvasi községi képviselőtestületben.

TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI. ^ elolbs szerkes/io > Ifj. Krecsmárík. volna a szarvasi községi képviselőtestületben. CXV. évfolyam. ^AP-rvas, 1914. január ho 18. TARSADALM1 ES SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: Balczey-ut 9. hóra a lop szellem résút llet«közlemények küldendők. Nylttérben e y sor közlés dja 50 fllér.

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár

Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Lajosmizse Város 2015. évi kulturális rendezvénynaptár Rendezvény megnevezése Időpontja Helyszíne Szervezője 2015.01.109:00-13:00 Harsányi Zsuzsa grafikus kiállítása 2015.01.16-02.23 Háza és Magyar Kultúra

Részletesebben

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre

A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése OTKA: 48562 Részletes zárójelentés Témavezető: Dr. Ertsey Imre 1. Bevezetés A gabonavertkum komplex beruházás-elemzés módszertan fejlesztése

Részletesebben

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Komárom, Igmándi-ut 12. Hirdetések árai díjszabás szerint. ELŐFIZETÉSI ÁR : BECSKÖ JÓZSEF

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Komárom, Igmándi-ut 12. Hirdetések árai díjszabás szerint. ELŐFIZETÉSI ÁR : BECSKÖ JÓZSEF . é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fllér. ELŐFZETÉS ÁR : Egz évre 10 P. Negyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szam ára 20 fll. Megjelenk mnden szombaton. A b o l d o g v á r m e g y e megszűnt a rég,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

WKff&W & *g- Kskega gxa*ff Y #b*ff & egj***t a 4*" Hírnsrn*k K*ní*re**r* 1999" r-y1f!!'" 't--]..'."sé.*{l '' j.í ' ' '& : '.,t r:,,) 't',] e.'r' '1] :'] r ',] *; "- h,oo ".,.q L,?. F ' '!., r J,L.* ':t

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS

_UXU AZ ER S BIRTOKOS NÉVMÁS 8. LÉPÉS 91 Szavak ( ) só - - lassú - - fehér - - kék ( ) garzonlakás ( ) nyakkend - - gyors ( ) sarok ( ) kétágyas szoba ( / / ) - - / /... (er s birtokos névmás) az én/te/, (az) enyém/tied/, saját (

Részletesebben

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról

k ö z é l e t i l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról k ö z é l e t l a p x v / 7. 2 0 0 7. m á j u s 4. A változásról turzmus Nvo Kft. Keszthely, Fejér Gy. u. 2. Tel.: 30/9398-611 Nytva tartás: H-P: 9 00-17 00 Szo: 9 00-12 30 www.nvokft.hu A nemrég véget

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése

Nemlineáris függvények illesztésének néhány kérdése Mûhel Tóth Zoltán docens, Károl Róbert Főskola E-mal: zol@karolrobert.hu Nemlneárs függvének llesztésének néhán kérdése A nemlneárs regresszós és trendfüggvének llesztésekor számos esetben alkalmazzuk

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

BKV Előre SC záró pénzügyi

BKV Előre SC záró pénzügyi Nemzet Sport Intézet részére 1146 Budapest, Istvánmeze út 1-3. Tárgy: záró pénzügy elszámolás BKV Előre SC záró pénzügy jelentése Egyesületünk sportfejlesztés programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be17713/2011

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK I. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő IX.TÉMAKÖR I.TÉMAKÖR HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK Téma A halmaz fogalma, alapfogalmak, elemek száma, üres halmaz, egyenlő halmazok, ábrázolás Venn-diagrammal

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

XY_TANULÓ FELADATSOR 10. ÉVFOLYAM MATEMATIKA XY_TNULÓ FELTSOR. ÉVFOLYM MTEMTIK MTEMTIK -. ÉVFOLYM. feladat: autószámlálás mc22 Rita egyik nap az erkélyen állva nézte az elhaladó autókat, és feljegyezte az egyes gépkocsimárkákat, valamint azt, hogy

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Varga Attila Európai Kőfaragómester

Varga Attila Európai Kőfaragómester Varga Attila Európai Kőfaragómester Európai Kőfaragómester kőszobrász és díszítőszobrász tanul má nyait a Bokányi Dezső Építőipari és Díszítőművészeti szak középiskolában vé gezte. A Kőfaragó vég zettséget

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki.

1. Olvassuk be két pont koordinátáit: (x1, y1) és (x2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. Számítás:. Olvassuk be két pont koordinátáit: (, y) és (2, y2). Határozzuk meg a két pont távolságát és nyomtassuk ki. 2. Olvassuk be két darab két dimenziós vektor komponenseit: (a, ay) és (b, by). Határozzuk

Részletesebben

A gazda és a házőrző róka magyar népmese

A gazda és a házőrző róka magyar népmese A gazda és a házőrző róka magyar népmese Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy együgyű gazda. Egész életében tett vett, dolgozott keményen, mégsem jutott ötről a hatra egész életében. Történt egyszer,

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján

Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Tanulók szóértésének felmérése a tankönyvekben előforduló szövegek alapján Szervezi a Magyar Pedagógiai Társaság Szókincsháló Szakosztálya (bővebb információ a www.szokincshalo.hu honlapon) Ez a felmérés

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELM ÉS PARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBEL FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 20., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (I. 20.) Korm. rendelet Az egyrészről az Európa Unó és tagállama, másrészről a Svájc Államszövetség között

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. február 17-én tartott üléséről. 59/2010. (II.17.) sz. kt. határozat Kelebia Község Önkormányzat élelmiszer alapanyag beszerzés 2010/2011. Tárgyú

Részletesebben

Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester

Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester Tordas Község Polgármestere Meghiv6 Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Az ülés helye: Községháza N a p i r e n d : 1./ Vizmü átalakulásával kapcsolatos

Részletesebben

11. előadás PIACI KERESLET (2)

11. előadás PIACI KERESLET (2) . előadás PIACI KERESLET (2) Kertes Gábor Varan 5. feezete erősen átdolgozva . Állandó rugalmasságú kereslet görbe Olyan kereslet görbe, amt technkalag könnyű kezeln. Ezért szeretk a közgazdászok. Hogyan

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam Budapest 900. szeptember hó 8. 7. (929.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁG EGYESÜLET HVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos magyar gazdaság egyesület tagja ngyen

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

I l i tói h ELŐZETES KIVONAT a 2012. május 29-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 8. számú ülésén készült jegyzőkönyvből NAPIREND:

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

Arányossággal kapcsolatos feladatok

Arányossággal kapcsolatos feladatok Arányossággal kapcsolatos feladatok 1. Egy régi óra 4 óra alatt 8 percet késik. Mennyivel kell elrevidd az órát este 10 órakor, ha reggel pontosan 7-kor akarsz ébredni?. 6 munkás egy munkát 1 nap alatt

Részletesebben

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell

I. A közlekedési hálózatok jellemzői II. A közlekedési szükségletek jellemzői III. Analitikus forgalom-előrebecslési modell Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Közlekedésmérnök és Járműmérnök Kar Közlekedésüzem Tanszék HÁLÓZATTERVEZÉSI MESTERISKOLA BEVEZETÉS A KÖZLEKEDÉS MODELLEZÉSI FOLYAMATÁBA Dr. Csszár Csaba egyetem

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1.

Tömegközlekedési rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Viktória - Szöllősy Zsolt - Dr. Csiszár Csaba 1. Tömegközlekedés rendszer tervezéséhez alkalmazható, forgalom-megosztást előrebecslő modell Déska Vktóra - Szöllősy Zsolt - Dr. Csszár Csaba 1. Bevezetés A közlekedés térben-dőben leátszódó, kívülről és

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19.

Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. Ünnepi programok: 2013. augusztus 19-20. Programok: Augusztus 19. időpont Szolnoki Művésztelep (kemence) Szolnoki Művésztelep (színpad) Kossuth-tér 7.00 Kemence felfűtése 9.00 Magyarok vásárának kezdete,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított

Megfordult a világ a kék ég zöldre vált ragyogva húztak el a Liberátorok õk dobták lefele a robbanó babát mit késõbb a gyerek magához szorított Gyermekportré Csak ott ül a gyerek mint kiszerelt pokolgép amit bölcsõ után az apja otthagyott a virágok között ha megnõ az erõtér és szétröpíti majd a jövõ századot kis seggét bökködik piros fehér virágok

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/21-32/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. július 15-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV.

A SIKET EMBEREK NEM HALLANAK. A SIKET EMBEREK A KEZÜKKEL BESZÉLGETNEK. A KEZEKKEL JELEKET MUTATNAK. EZ A JELELÉS. EZ A JELNYELV. HALLATLAN ALAPÍTVÁNY OKTATÁSI KÖZPONT ÉS JELNYELVI VIDEOTOLMÁCS-SZOLGÁLAT BUDAPEST Leírás, hogyan lehet videó jelnyelvi tolmácsolást kérni. 2013 Könnyen érthető Szolgáltatási rendet készítette az ÉFOÉSZ.

Részletesebben