TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre."

Átírás

1 évfolyam. Szarva* november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza. Felelős szerkesztő: Krecsmárk Endre. KIADÓHIVATAL: Belczey-ut 9. számú ház, hova az előfzetés és a Jhrdetée pénzek küldendők. Előfzetés dj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K Negyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fllér Lelket megejtő, felemelő látvány, mkor az ártatlan gyermek mára kulcsolt kezét az ég felé emel s tszta szvének leghőbb érzelmével kván áldást s boldogságot szeretett övére. És komor hangulat borul kedélyünkre s az élet svársága fojtogat bennünket, mkor kérges munkáskezek ökölbe szorulva emelkednek a magasba, nem áldást s boldogságot kérve, de kenyeret követelve s átkot szórva az elnyomókra. Az ember haladás kápráztatja szemünket, szédtő magasságban állóknak hsszük magunkat a békés egyetértéssel szorgoskodó méhállatkák felett s mkor a magasztos ember skerek az ember méltóság magaslatára emelnek, egy svár, hétköznap szó, a hangosan rkácsoló kenyér a szédtó magaslatról leránt bennünket a vegetatv életet élő nyomorult állatok közzé. A gyomor üvöltő hangját halljuk mndenütt- A megdcsőítő, nemes ember erények: stenszeretet, hazaszeretet, emberszeretet elnémulnak. Ugyan k hallgat rájuk? A test jólét gyönyörét akarja bztosítan magának mndenk, durván átgázolva stenen s emberen. Nem akarunk gazságtalanok lenn. Hszen a kényért káltók között sok kétségbeesett s nyomortól agyoncsgázott embert találhatn. A nap újságokban hányszor olvashatunk sötét kenyértragédákról? Hány ártatlan gyermek lelte kora halálát a matt, hogy a kenyérért való borzalmas tusakodásban összetört lelkű apa egész családját magával rántotta a megsemmsülésbe, hogy megvédje szeretett övét a rettenetes nélkülözésektől? De elégszer gazolja az élet azt s, hogy nem azok káltása a leghangosabb, akk legjobban érzk a szegénység átkát, hanem a kk legtelhetetlenebbek. Manapság az emberek nem éln, de jól éln akarnak. Kényelem, jómód, e hams fantomokat üz a legutolsó koldus s és mellette a becsület értéktelen lommá törpül. A test mnden erejét s a lélek Iegdágább kncset dobják oda a jólét bűnre csábtó, ördög mosolyáért. A kérges munkás öklök között ott látjuk a jól ápolt keztyüs kezeket. Ulula cum lups! Mért ne emelnék ők s a vörös zászlót? Az odadobott haszontalan koncból nekk s juthat. A szellem munkás, knek lelke ott szárnyalt naponként az ember deálok megtsztító légkörében, le a durva anyagságon felülemelkedve magasztos eszményekért élt, küzdött és lelkesedett nemes szvének forró lángolásával, hrtelen a lármás, ordítozó tömeghez szegődk s megtagadja önmagát és sárral szennyez azt a zászlót, melyet az mént még hletett arccal emelt a magasba. A megtévesztett, elvakult T Á R C A. találkozás. Humoreszk«Irta: Horváth Sándor. olgáry táblabíró éppen most vezette haza a másodk" feleségét a szentegyházból, hol életfogytg tartó szövetségre léptek egymással. Majdnem nevetséges jelenet... A deresedő férf oldalán látn azt az üde fatalságtól sugárzó nőt, k most anyának csap fel a Bogláry első nejétől származott két leányka mellé. (Még önönmagának s nagyon elkelne a mama! u...) Bogláry nap-nap után jobban és jobban belebolondult a felesége s a nagy sze- retetben teljesen megfeledkezett gyermekeről... A mostoha anya mtsem törődött nevelésükkel. A nevelőnőt elűzte s magukra maradtak, mnt növésben az erde vadvrág,.. Bogláry, ha akarta sem tehette volna meg, mert egész nap akták közé temetkezve hajtotta, űzte, kergette az gazságot s gy nem gondolhatott gyermeke nevelésével,,. Bzott a feleségében, Meg aztán uj házas 1 Felcsapott legényembernek a vén bolond... Gyermeke matt nem kellett volna nősülne; egyk 13, másk 11 éves volt... A szve, ez az aszalodásnak ndult ks húsdarab késztette e lépésre s a mnt tudom másodvrágzása sokkal élénkebb sokkal tüzesebb volt, mnt az első. Gyermekenek édes keveset juttatott a szeretetből, egyedül csak feleségének élt, reá pazarolta mnden szeretetét. Ilyen állapotok Bogláry leány. között nőtt fel a két Mostohájuk soh'sem vtte őket társaságba s ebből kfolyólag semm csodáln val<> nncsen az alább ks történeten. * * Mkor már elérték azt a kort, jogjr megfordulhattak a bálteremben, nagynénjülc megkönyörült rajtok s elvtte őket a megye bálra. Itt történt meg az első találkozás. I. A bálterem teljes pompájában ragyog. Felzendülnek a ktörő kedvre dertö> csárdás accordja s kk párjával lejt a kedves ős táncot* A Bogláry lányok s ott vannak a mr - és papír kereskedésé Szarvasón,

2 --SZARVAS ÉS VIDÉKE november 20, emberség anyagakban akarja felleln az élet mnder örömét. A kényelmes, könnyű élet vonja, csábítja maga után s vsz kaján vgyorgással az ostobát a feneketlen örvény felé. Megelégedésről sző sem lehet. Mt ér a béke, szeretet, ht, mt ér a család élet szeld boldogsága szerény hajlékban és egyszerű koszt mellett? A szv ártatlan, nemes örömére csllogó bársonyruhát húznak. Csengő aranyakból akarják felépíten a megelégedés palotáját. A palota összeomlk. Maga alá temet az építőket. S a sok elhbázott életet egymás után tép össze a meghasonlás és a csalódás. Az üres gyomor sok sötét lapot teremtett a történelemben, de az üres lélek alapjában rázhatja meg az egész emberséget s ugy lehet hogy végtelen szenvedések árán fogjuk megtanuln azt, hogy az mára kulcsolt kéz bztosabb utón vezethet a megelédeshez, mnt a gyűlölettel összeszorított durva öklök. K. E. megye zottsdg ülése. laló párok közt s kprulva lengenek tova a skamlós bálteremben táncosuk oldalán... Hogy táncoln tudnak, azt s csak édes anyjuknak köszönhetk, k már ksded korukban a zongora hangja mellett oltotta beléjük a tárcütenyeket... ~ Bogláry Dodka és Mcke már régóta szemügyre vették az egyk férft, k előkelően öltözve, fnom, elegáns mozdulatokkal táncoltatja a több lányokat... Szép férf volt.,. Gyönyörű, fényes fekete haja* csnosan gondozott bajuszkája s szkár termete rendkívül lekötötte mndkettejük érdeklődését s remegve lestek, hogy őket s felhívja egy ks fordulóra... Dódka nyerte el az elsőséget... Remegve tette kezét-kezébe s túlvlág boldogságban úszva lejtette vele néhányszor át a termet... Dódka után Mcke szvecs- Az elmilt hétfőn tartotta meg Békésvármegye közgazgatás bzottságé ülését. Ambrus Sándor alspan elnöklete mellett. Személy és vagyonbztonság, baleset, tüzkár statsztka jelentések kerültek naprendre, azonkívül az ősz vetésekre és munkálatokra s az egerek pusztítására vonatkozó gazdaság jelentést tették meg. Komoly aggodalmat keltőnek jelezték a száj- és körömfájás nagymérvű és korlátozhatatlan terjedését, amely már oly nagy mérveket öltött eddg s, hogy alg van a vármegyében nfcálatlan község, am a közélelmezést, a hus- és tejtermékek drágulásával még nkább megnehezít, a gazdákat pedg az ősz munkák teljesítésében hetekre vsszavet s jó kondícóban levő jószágak lesoványosodását okozza. A napszámbér 1 korona 20 fllér és 2 kor. 40 fllér között váltakozott. Ipar és kereskedelem terén jelentősebb fellendülés nem észlelhető. Av alspán jelentés kapcsán fontosabb ü.uy nem került tárgyalás alá. Ezután d\ Zöldy János vármegye főorvos terjesztette elő vármegye közegészségügyéről szóló jelentését, amelyben örömmel konstatálja, hogy vármegyén k a kolera-járván y alkalmával a hatóságok és orvosok lelksmeretes munkája következtében megmenekült a járvány ktörésétől, majd bejelent, hogy a vármegye több községében a hus- és élelmszerhamstás kapott nagy mértékben lábra. Kér a közgazgatás bzottságot, hogy ez ügyben szgorú utasítást küldjön az összes hatóságokhoz. Heks Mksa vármegye föállatorvos a vármegye egész területén fellépett száj- és körömfájásról számolt be. Részletesen smertette a betegség ktörését és azokat a széléskörü óvntézkedéseket, amelyeket a járvány kéjét boldogította néhány percre a ttokban mádott férf... ' * Jaj Dódkám 1.. Be szép, be kedves I.. Öröm vele csak egy lép&st s táncoln!., Öh!.. Te s ugy találod?.. Én nem tudom, m van velem, de megnt csak az ő aranyos képe lebeg szemem előtt., Óh csak még egyszer jönne!... Jaj be elegáns... Istenem! sóhajtá Mcke hoszszasan. Talán bzony te s azt gondolod, mt én 1 Öh ha lyen lehetne a férjem I Meg tudnék érte haln, gazán mondom.,, Hát még én!.,, Óh!... E beszélgetés után kevés dőre már smét együt perdültek a síkos parketton. Az smeretlen férf édes szavakat suttovábbterjedésének meggátlása céljából tettek. A tanfelügyelő, dr. Mkler Sándor skolalátogatásról számol be. Fontosabb és érdemlegesebb dolog jelentésében nem fordult elő. Perszna Alfréd műszak tanácsos az állam utak állapotát smertette. A több előadó jelentések fontosabb ügyeket nem tartalmaztak, az ülés d. e. 11 órakor véget ért. A gyúla A népszámlálás végrehaj tására kjelölt és megbízott népszámlálás bztosok és felülvzsgálók f. hó 15«én d. e. 10 órakor gyűltek egybe Gyulán a megye mnden községéből, hogy az orsz. közp. stat. hvatal kkü'dött szakén bérének felvlágostó magyarázatát meghallgassák. Mntegy 200-an jelentek meg ez alkalommal a vármegyeház tanácstermében s a népszámlálás végrehajtására vonatkozó utasítás mnden egyes ponját gyekezett megfelelő magyarázattal látn el Kovács Aaljos statsztkus rhnszter segédttkár, a k szükségesnek találta egy pótutastás kbocsátását s. A jó urak vegyes érzelmek közepett hallgatták a buzgó statsztkus magyarázó megjegyzéset, * ^ azonban a dél dő közeledőben volt, fokozódó lelkesedéssel fogták a klncset, hogy még a dél vonattal elutazzanak. A bztosok és felül vzsgálók setségéért azonban kegyetlen togott fülökbe, melyek mndkettejük szvecskejet forrongásba hozták... maradtak; smét be- A mnt magukra szédb elegyedtek : Dódkám I Gondoltam valamt - egyezzünk meg, bármelykünket s venné feleségül, a másknak mndennap meg szabadna csókoln legalább egyszer!.. Jaj be szeretném! No, mt szólsz hozzá? Tudod, mennyre szeretlek, mndenben bele egyezem kész örömrpel! Csak aztán elvenne hát valamelykünket!., Elvesz El, el, csak ugy bánjunk vele,, édesem, hogy el ne radjon az aranyos I Édesgessük, csalogassuk a kedvest 1 Na jó l mondá örömtől repeső szvvel Dódka, ha még de jön, én csakugyan ugy teszek 1.. Kapható Szarvason: Sámuel Adolf kí'nyv- és pap kereskedésében (Belczey-ut 9. szám), valamnt * mnden nagyobb dohánytőzsdében,.

3 -november 20, bosszult állt a nemezs. A békéscsaba állomáson a vonat kndulásá előtt egy benznnel telt hordókkal teletömött teherkocs tüzet fogott s a gyönyörű tüz matt 2 és fél órág szünetelt a forgalom s a mezőtúr állomáson e matt csak rövd dő jutott a tanultak felett elmélkedésre. De volt egy másk érdekes epzódja s a gyula utazásnak. Csorváson egy csomó Galícából jövő osztrák katona a kupé ablakán hatálmas fekete sárga zászlót dugott k az állomás közönség megbotránkozására. A csorvás vasút főnők azonban nemcsak kváló hvatalnok, de derék magyarember s. Erélyesen rászólt a svarcgel urakra, hogy azonnal húzzák be a lobogót, mert különben a vonatot egy tapodtat sem enged tovább. A vtéz hadfak elővették a jobbk eszüket s a lobogót behúzták s a vonat tovább folytathatta futását. A szarvas népszámlálás bztosok és felülvzsgálók különben mög helyben js fognak összejöveteleket és tanácskozásokat tartan. hírek. A gyula Erkel-ünnep. Országos jelentőségű ünnepélylyel fog áldozn Gyula városa a nagy zeneköltő emlékének nov. 28-án. A fényes ünnepély gazdag és tartalmas programmja mnden tekntetben méltó az európa hrü Erkel Ferenc emlékéhez. Az ünnep műsor összeállítása ez: November 28-kán dr. Lovch SZARVAS ÉS VIDÉKE Ödön polgármester elnöklete alatt Gyulaváros képvselő testülete díszközgyűlést tart, s amely kzárólag Erkel Ferenc emlékének dcsőítésére 1 esz szentelve. A díszközgyűlésen dr. Lovch Ödön polgármester elnök megnyílója után Lukács György dr. a varos képvselője, íogja na széd. keretében méltatn Erkel Ferenc érdemet. Ezután Erkel szülőházát fogják uj emléktáblával megjelöln, majd pedg a szobrot megkoszorúzn. Az ünnepély fénypontja mnden esetre az est hangverseny lesz. A következő számokból fog állan : 1. Hunyad-nytány, előadja a m. kr. Operaház zenekara. 2. Óda, Erkel Ferenc századk születésnapjára, Kozma Andortól. Szavalja a szeged színház egyk felkérendő művésznőé. 3. Keltőss ének B'SnK-Bánból. Előadják Takács Mhály (Tborcz) és Környey Béla (Bánk a m. kr. Operaház énekművésze. 4. Verbunkos. Névtelen hősökből. Előadja a rn. kr. Operaház zenekara. ő. Kettős. Bánk-Bánból. (Tszapart jelenet.) Előadják Sándor Erzs és Takács Mhály P a m. kr. Operaház művésze. G. Erkel Ferenc jelentősége a magyar zenében. Demény Dezső zeneró felolvasása. 7. Mutschenbacher Gyula karnagy vezetése alatt énekl a gyula főgmnázum dákénekkar. 8. Ének. Névtelen hősökből. Énekl Környey Béla, a m. kr. Operaház énekművésze. 9. Ünnep nytány. (É dur.) Előadja a m. k. Operaház zenekara. Az Operaház művésze 27-én, az opera tsztvselők és zenekaruk pedg az ünnep napján délben érkeznek Gyulára, Fogadtatásukról és elszállásolásukról egy bzottság gondoskodk, amelynek tagja dr. Lovch Ödön polgármester, Tanesk Lajos rendőrkaptány és Kohn Dávd szerkesztő. Eljeoyzes. Mann Bertuskát eljegyezte Kaczender Jakab Berettyó- Újfaluból (Mnden külön értesítés helyett.) Mulatságok. Közeledk a tél s szaporodnak a kedvesebbnél kedvesebb s olcsóbb és drágább mulatságok. Már a multszámunkban emtettük az zr. nőegylet tea-délutánját, mely mnden tekntetben vonzó. A következő meghívó szól részletesebben : Meghvó. A szarvas zr. nőegylet f. hó 20-án az Árpád" szálloda dísztermében öt óra tea-délutánt rendez, melyre kvül cmzett urat és b. családját tsztetettel meghívja a szarvas zr. nőegylet vgalm bzottsága. Műsor : 1. Felolvas Dr. Takács Gusztáv. 2 Énekel Smkovcs Etke, zongorán kísér Rohoska Géza. 3. Szaval Krausz Sándorné. Belépt-dj 1 korona. Nov. 26-án a kereskedelm alkalmazottak tartják táncmulatságukat. Dec. 3-án Hercz Marska ok. tánctanító rendez táncpróbabált az Árpád szállóban. Dec. 11-én pedg a szarvas Jeányegyesület rodalm délutánt tart. Végül 24-én az építőmunkások táncestélye van tervbe véve. Preszbíterí gyűlés. Az ág. h. ev. preszbterum az elmúlt héten gyűlést tartott, a melyen az uj egyházfelügyelö; Lska János bektatá- De én s ám hm l.. Óh be szép, óh, be aranyos egy férf!. Csakugyan ugy tettek, amnt megbeszélték. Mnden alkalommal célozgatva édesdeden beszélgettek vele, h amskásan pslogatva égő szemekkel. Kvlágos kvrradtg járta a tánc. Vele s sokszor, nagyon sokszor táncoltak s a két leány már alg brt bohó szveeskéjével Forrongott, mnt a láva,. Az éds, a boldog jövőt százféle váracóban rajzolgatták maguk «elé az együttesen mádott férf oldalán... A mulatság után napról-napra jobban «sóvárogtak utána... Folyton 1 esték.,. A járó-kelök között mndg csak őt keresték ü-zesen ragyogó, bövös szemek... Légvárakát építettek s lestek, várták> hogy a képzemény alakot öltve megtestesüljön... Mnden szavuk övé volt.. Mnden gondolatuk, szvüknek mnden egyes dobbanása csak felé, csak ö felé repült... Hasztalan lestek, hasztalan várták, nem láthatták a bál óta.,. II. Gyönyörű tavasz reggelre ébredett a sírjából kbontakozó természet.,. Dód és Mcke szobájukban öltözködve egymás ruháját gazgatják a szobalány segítségével... Zsuzs, a szobalány teljesen be volt avatva ttkukba, mert, ha maguk közt már eléggé kbeszélték magukat, hozzá fordultak s nek s elmesélték szvb:l fádalmukat.,. Lefestették előtte ( a kváló nevelés") az mádott férft, ugy annyra, hogy Zsuzs egész valójában maga elé tudta képzeln a várvavárt édes vendéget.. Most s tartózkodás nélkül fognak a beszédbe: Mckém 1 ugy látszk, a m szépünk, a m aranyosunk nem mutatja magát többé!. Óh, a bohó I Csak egyszer, egyetlen egyszer látogatott volna meg bennünket, tudom, másként állanánk most szívügyenkkel 1., Igazán nem érdeml meg, hogy anynyt foglalkozzunk vele!.. Tán bzony nem tudót közülünk választan, azért nem jött el!.. Azért? Hát húzott volna sorsot a golyhó; ér szívesen ráállottam volna 1,, De én s ám 1 így s, ugy s kap* tam volná puszl az ajakáról1 *. Puszt^ ah puszt az ő ajakáról!.. A szobaleány dőközben magukra hagyta őket. Tovább üzték-füzték a dolgot; sokat nagyon sokat beszélgettek még, mdőn Zsuzska, a szobaleány lelkendezne rontott a szobába: Ksasszonyok 1 ksasszonyok 1 Itt van, Ö az 1.. Itt van az a szép fatal ember, a kt oly rég várnak I.. Éppen raost jött l Valam ks bőrtáskát hozott a hóna alatt s a nagyságos ur szobájába ment! Jaj be'szép 1... Jesszus! kálták egyszerre mnd a ketten s versengve rohantak a papa szobája felé.. (A mama sétán volt a kertben),. Csaknem ugy buktak be, hogy egymást megelőzzék.. A szép, a közösen, két rajongó sz\r által mádott férf csakugyan ott volt s a mnt megpllantotta a két berohanó angyalt,, a táblabíró ur nyakát majd keresztül vágta borotvájával 1... Borbélylegény volt az stenadta 1 Hogy csak most vették észre, annak oka abban rejlk, hogy a táblabíró ur elözö nap borbélyt cserélt, mert régvel nem volt megelégedve.

4 - - -aát ma délelőttre tűzték' k. Az ünnepélyes aktus az ág. h. ev. ö- templomban megy végbe, Másodfelügyelöül egyhangúlag Dr. Mázor Elemért emlegetk, a jelölő gyűlés azonban az <elsöfelügyelö bektatása után lesz. Szóba került a volt Dankó-féle tanító lak. Renováln fogják s valószínűleg bérbe adják. Panasz tétetett a gyűlésen egy hely ág. h. ev. tantó ellen, k mellékes foglalkozása matt az skola teendőket elhanyagolja. Ksebb ügyek tárgyalása után a gyűlés véget ért. Kataln-bál. A Kereskedelm Alkalmazottak f. hó 26-án nagyszabású Kataln-bálat rendeznek, a tubuzgó rendezőség nem kmé semm fáradságot és mnt az előjelekből látszk az de mulatságok legskerültebb mulatsága lesz.. A rendezőség mesés szép táncrenddel fog kedveskedn a hölgyeknek. Az Ízléses meghívókat már szétküldötte a rendezőség, deakk tévedésből még nem kaptak és rá gényt tartanak forduljanak a rendezőség bármely tagjához. Szarvason fajbaromfí vásárlás. Nálunk a faj baromf tenyésztése nagyon föllendült, ugy hogy a földmvelésűgy mnszter nem egyszer szokott tenyészbaromfkat vásároln az állam számára. Ilyen vásár volt szombaton s. A mnszter képvseletében a szolnok gazdaság felügyelő jelent meg, ak összevásárolt mntegy 100 orpngtont és más fajbaromft. Tekntettel a szárnyasok húsának folyton emelkedő értékére, a baromftenyésztés méltán sorolható a legjövedelmezőbb mellékfoglalkozások közé. Bankét Az uj egyházfelügyelö Lska János őgmn. tanár tszteletére ma este fél 8 órakor tsztelő hve közvacsorát rendeznek az Árpád szálló dísztermében. A nagyszabású banketten közéletünk több kváló képvselője s meg fog jelenn. Delírum. Máskor az dőjárás" a leggyalázatosabb téma, most pedg a legérdemesebb beszélgetés tárgy rendkvüles vselkedése matt. Szerdán délután s délnyugat felől sárgásszürkés fellegek vonultak fejünk felé s olyan orkán, olyan zápor hullott alá vllámlás és haragos dörgés közben hogy még a lőcse kalendárumot s zavarba hozta, mvel erős havazást jelzett c napra az üvegben kurutyoló level béka. Vhar után a kelet égbolton gyönyörű kettős szvárváíy tündökölt s a hrtelen ktsztult alkonyat ég oly vdáman nevetett le ránk, SZARVAS ÉS VIDÉKE mnt egy veszedelmesen hsztérkus, bolondos szép asszony. Dalkar. Együtt kesereghetünk a kurucokkal, hogy.. Hová lettél, hová lettél?... Együtt kesereghetünk pedg akkor, mkor a szarvas férf dal karra gondolunk. Hába a vezetők buzgólkodása, a tagok egy részének rdeg közönye megakasztja a dalkar működését, Száraz ágon hallgató ajakkal meddg ültök csüggedt madarak"! Megyebzottság tagválasztások. A vármegye gazoló választmánya a legtöbb adófzétök jövő év névjegyzékét összeállítván, az a folyó hó 21-én tartandó renkvül közgyűlésen be fog mutattatn. Ugyanekkor fog a közgyűlés határozn a tekntetben, hogy a választolt megyebzottság tagok sorában megüresedett tagság helyek az egész vármegyében melyk napon töltessenek be. Azon szarvas és környék megyebzottság tagoknak nevet, akknekmegbzatása ez év végén lejár, az alábbakban közöljük : Szarvason: Az L alkerületben: dr. Szráczky János, Mocskóny József; a II. alkerületben; Zslnszk István, dr. Dér Henrk, dr. Szemző Gyula; a III. alkerületben: Marsa Soma, Hajnal Béla, dr. Mázor Elemér; a IV. alkerületben: Havár Dánel, Benka Gyula, Mels Mátyás, Grmm Mór. Békésszentandráson : Ifj. Tolnay Ferenc, dr. Weland Sándor, Öcsödön : Pap István. Választás Szentandráson. Békésszentandrás község képvselőtestülete ktató-rnokká Magyar Zoltánt választotta meg egyhangúlag. A megye főspán széle betöltése. Nagy érdeklődéssel várja a megye közönség az uj főspán knevezését. A főspán szék betöltése azonban csaks a delegácós ülések lezajlása után várható, mvel a mnszterelnök je.enleg fontos élfogaltsága közepett személy természetű ügyek elntézését mellőzn s később dőre halasztan kénytelen. Irodalm délután. A Szarvas Leányegyesület* mely alapszabályában két nemes célt tűzött k; a műveltségnek magyaros szellemben való ápolását és fejlesztését, és a jótékonyság gyakorlását cél j ának megvalósítására f. év december 11-én az Árpád vendéglő nagytermében Irodalm délután"-t rendez. Hazánk kváló író közül többen fognak közre működn s a tervbe vett délután a legkényesebb gényeket s kelégíthet. Városunk muden szépért és nemesért november 20, lelkesülő társadalma bzonnyal nagy számmal fogja felkeresn a jótékony célu. Irodalm délután"-t. Dr. Zslnszky Mhály balesete. Városunk képvs elöj ét Bécsben* való tartózkodása alkalmával súlyos szerencsétlenség érte, a mnt arról a főváros lapok s megemlékeztek. Lábtörése matt egy bécs szanatórumban vol t kénytele n maradn f de hétfőn végre hazaszállították Budapestre. Dr. Dollnger egyetem tanár Röntgen sugarak segtségéval pontosan megállapította a törés mbenlétét Térdkalácsa törött darabokra s ez a legfájdalmasabb természetű csonttörések közé tartozk s gyógyulása, a törött részek egybeforradása s hosszabb dőt vesz génybe, főleg dősebb egyéneknél Dr. Zslnszky egyenlőre a híres sebésztanár klnkáján marad 4 a melőbb skeres gyógyulás bztosítása végett. A sebesültnek gen éles fájdalma vannak. Modern levelezés. Egy helybel varró ntézet pajkos hölgyecské sokat mulattak azon, hogy a harmadk szomszédból egy barátságos tyúk m/rdennap átsétált hozzájuk s vgan kaprgált a deln, szatn, karton stb. hulladék között. A leghamsabb lányka hrtelen nagyot gondolt. Tudván, hogy a harmadk szomszédban, a honnét a barátságos tyúk j árogatott, csnos /egénykék laknak, a tyúk nyakára egy vörös selyem szalagot kötött s ahoz levélkét erősítve, édes csókokat küldött a szomszédba. Ott persze nagy volt az öröm a fatalok között s a vszontválasz nem maradt el. Egy vénebb tyúk erélyes közbelépése azonban rövdesen végett vétett a gyönyörű dyllnek. Helyregazítás. A lap legutóbb számában foglalt leányegyesület és tantóegyesület referádában hba csúszott be. A Leányegyesület előadásán nem Roloska Géza, de Rohoska Jenő zongorázott. A tanító gyűlésen pedg Rohoska Jenő értekezését Jánovszky György olvasta fel, nem pedg megfordítva. Megyegylés. Békés vármegye törvényhatóság bzottsága Ambrus Sándor alspán elnöklete alatt november hó 21-én délelőtt rendkvül közgyűlést tart, amelynek legfontosabb tárgya lesz a a vármegye gazoló választmány határozatának jóváhagyása a legtöbb adót fzető megyebízottság tagók jövő év névjegyzékének megállapítása, valamnt a választott megyebzottság tagok sorában megüresedett tagság helyek betöltése tárgyában.

5 1910. november 20. SZÁRVAS ÉS VIDÉKÉ Tanítás egyhuzamban. és le- skolá- M orosház állam polgár fuányskola tantestülete mndkét ban behozta csütörtöktol kezdve az egyfolytában való tanítást. A tanítás naponként reggel 8 órától, délután 1 órág tart mnden osztályban. A kondorost tü&oltó mulatság llumnátója. Az elmúlt, vasárnap este kedélyes mulatság.színhelyéül szolgált a híres kondoros csárda. Az ottan tűzoltótok bálát rendeztek. Vgan szólt a zene s a ítüzoltólegények boldogan forgatták lokalzálhatatlan táncosnőjüket. Hogy teljesen stylszerü legyen a mulatság,.szent Flórán különös kegyelméből a vendéglös egyk lakószobájában tüz támadt. Benn három ártatlan gyermek aludt mélyen. A szomszédok észevették a tüzet, előhívták a tűzoltókat, 3. veszélyben levő gyermekeket szerencsésen kmentve, a tüzet lokalzálták. Kehlökben a láng azonban tovább s lobogott s a ks ncdens után vgan húzatták tovább : Ég a kunyhó, roa. «Döntés fegyelm ügyben. A november első hetében Budapesten ülésezett ág. h. ev. egyetemes törvényszék Mels János felfüggesztett szarvas íögymnásum vallás tanárt a felhozott fegyelm okok alapján állásából elmozdította egyszersmnd kmondta, hogy nyugdíj gényre azon esetben számthat, ha orvoslag gazoln tudja beszámthatatlanságát, Bezárt skola. A Brózk Lajos-féle skola növendéke között fellépett torokgyk matt az skolát 4 hétre bezárták. Lótenyésztés hreh. Fehér Imre kondoros földbrtokost megyénk részéről knevezte a m. kr földmv. mnszter a Il-k számú óavató-bzottság tagjává. Ugyancsak tt közöljük azt s, hogy Békés vármegyében f. hó 18-töl 26-g bezárólag fognak vzsgálat alá kerüln a köztenyésztésre szánt mének a járás székhelyen. A kondoros és nagyszénás csendőrök íovastása. Kondoros és Nagyszénás községek határa gen nagy terjedelmű, ügy hogy gyalogos csendőrség úgyszólván képtelen ott a rendet kellőképen fenntartan Az alspán nem egyszer kérelmezte s már a2 ottan csendőrök lovastásác a belügymnsztertől, ak azonban csak Ígéretet tett. Most, hogy a jövő év állam költségvetésben nagy összeg szerepel a csendőrség fejlesztésé és szaporítása cmén : Ambrus alspán smét elérkezettnek látta az dőt arra, hogy a kondoros és nagyszénás csendőrség lovastását szorgalmazza. A kérelem most valószínűleg telsesüln s fog. Lefolyt mulatságok. A f. hó 12-k táncpróbabál meglehetősen skerült. Roszjarovcz táncmester dcséretre méltó eredményről számolt be a bemutatott sok szép tánc által. A jókedvű dákfjuság gyönyörűséggel ropta a táncot a ks bakfsokkal s sznte általános elszontyolodás támadt, mkor a szgorú tanár bács éjfél után fél 2 órako í takarodót fúvatott. A felnőttek és a gmnázumból knőttek azonban még tovább s együtt maradtak. A másnap este tartott cgánybál azonban mérsékelt skerű volt. Ha anyaglag nem s ért el rekordot, de erkölcs skere kfogástalan volt. A buzgó rendezőség nem szűnő jókedvvel táncoltatta reggel 4 órág a szép hölgykoszorut. A nők rendszernt nem törődnek az emésztéssel és belmüködésük rendben tartásával és mkor ennek következtében már sokat szenvednek gyomorbajokban és hosszantartó székrekedésben, valam haszontalan és gyakran ártalmas prulákkal akarnak magukon segíten. A k már sokféle hashajtószert használt, nem talál elég dcsérő szót a valód Ferencz Józsefkeservzre, oly annyra felette áll e természet-terem tette gyógyvíz az általában használatos hashajtószereknek. Ezt tapasztalta dr. Lefévre amerka orvos s, mkor egy érdekes esetből kfolyólag következőkben számol be: A természetes Ferencz József-keserűvz egy áldott állapotban levő asszony eldugulásánál csodaképen hatolt. Rögtön megszüntette a hányást és a belső szerveket az egész terhesség alatt rendes állapotban tartotta." A k nem brja az gaz Ferencz Józsefkeserű vzet gyógyszerésznél vagy fűszeresnél beszerezn, az rendelje meg levelezőlapon közvetlenül a Ferencz József-források szétküldés gazgatóságánál, Budapesten. x Beküldetett. A IV-k kerületben levő Szabadság-utca kövezett járdájára vágyok bátor tsztelettel felhívn a hatóság fgyelmét. Nevezett gyalogjáró ugyans 3 elem skola és 1 óvoda növendéke számára képez a löutvonalat A kövezet azonban oly rongált állapotú s a ktöredezett téglák matt helyenként oly gödrök vannak, hogy nemcsak az skolás gyérmekek, de a felnőttek test épséget s a legkomlyabbán, veszélyeztetk. Est dőben pedg valóságos stenkísértés arra járn. Mvel a járda javítása nem gényel elvselhetetlen kadáát, ugy az skolás gyermekek, mnt a felnőttek test épségök megóvása végett tsztelettel kérném a község elöljáróságának ntézkedését Egy Szabadság-utca A Szént-ístván-utca lakolok a fenthez hasonló jádájuk matt csatlakoznak a Szabadság-utca Lakók kérelméhez. Szerk, Glóbnt veszek. Ez a legjobb és legfnomabb cpőkrém, amelyet az fjabb Frtz Schulz betét társaság Aussg gyárt. Mnden bőrt ragyogóvá varázsol a Globn, a közönséges cszmát éppen ugy, mnt a legfnomabb sevro cpőt. A Globn páratlan a maga nemében, semmféle más bortszttó szerhez, nem hasonlítható, & Globn-nal fáradtság nélkül pompás fényt adunk a lábbelnek amely fény még esőben s megmarad, A Globn nem pszkítja a nadrágszárát, vagy % szoknyát. A Globn savak és egyéb ártalmas anyagok nélkül készül, annál több zsradék van benne, amelynek a bőrt erősítk és a bőr törését megakadályozzák. Száz szónak egy a vége r a Globn felülmúl mnden más cpőfénymázt és az egész vlágon használatos, Mndenütt kapható nagy dobozokban. Kérjünk határozottan Frtz. Schulz-féle Globnt és ne üljünk föl értéktelen utánzatoknak. rr. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. F. E. Versét egy ks smítással alkalomadtán hozzak. K. Sándor. Sajnálattal értesültem ndokolt felháborodásodról. Az élet halhatatlansága" c. közleményed bevezetéséből a szedő* tévedése folytán khagyott rész értelmetlenné tette a szöveg egy részét. De légy megnyugodva, hogy ez többször nem smétlődk. Nagyrabecsült küzleményedet várom. C. E. Kondoros. Olyat írj nekünk s* mnt a B. K.-ben megjelent ckked. Olyat késséggel közlünk lapunkban. j utany oaan vétetnek fel. Egy elsőrangú bztosító társulat^ amely mnden bztosítás ágra kerjed, keres ügynököket Békésvármegye Összes községeben. Clm a kadóhvatalban» BHHX

6 . SZARVAS ÉS VIDÉKE rovenber I * tt h á U 0% Elsőrangú szabás és munka jutányos árak DEUTSCH F. KÁROLY es TÁRSA é*í«*al> óhnél I, IV., Ferenczek-tere 2. szám. GC lo M I CM I I, t.ml Fóküzlet : Szarvason, Bazár-épület 1. szám. szerencsém értesíten, hogy f> 'J fl u - t! I ': ',! aknek éjjel-nappal szüntelenül vszketegsége van s nyugalmát, alvását és sokszor társadalm létét veszélyeztet, az Sajnálatraméld. Ámbár ez csak bőrngerlésre mutat, mégsem lce/.ett ezdeg oly szer cz ellen, am ennek a knos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapokon át ezen bajban szenvedők létségbe vannak esve» testleg s lelkleg megtörve, képtelenek tá.- saságba n mozogn. Sokszor csak egy ks pontot képe«a boron, amely rettenetesen vs/ket s a vaka ó ujját önhvületlenui nasához késztet Ez rendesén * Kezdete s rosszabb vszket eg«égre Vezet A vszketegséí oka még eddg nem lettek kkutatva, mután ax-onban a. betckség jelenek teknthető, yy mlbdeu lyen Mctboa amngjr l ák»rvof wnáatrt kell hallgatn. Sok* orvos s vszkefejfketngek kt önösen hangsúlyoznák * Zuckcr-ícle xabad. vógytappan kedvező s györs ha tá a't. A vastag fclt«cr hab ezen szappan által e őrís Szer nt alkalmazva, azonnal enyhülést s a vszketegseg beszüntetését hozza magával, ugy, hogy végre teljesen tlmuük. Ez^n degbán tő bőrb>jt a Zackorféle szabad* yaffyszappan segélyével egyszerűen, & a. legnagyobb rcménynyel el lehet lv r * íávöhtartí. A megrendelésnél a ktvétkező különbségre kel ügyeln: í 1^?! ly^zy'uppanja a legtetíttősab s legnagyobb. Darabja 2 kör* 50 fii. Z«cW nlal. ts%*mm gyógyxmppmnjm, hatásában s mennjsécwen gyengébb. Databja 1 kor. Ehfervaló Zack oh -lcrem (zsrtalatő) a bőrtubus ára a kor. JD tl, NJ W JB s sw t í- NJ «3 m a o m c3 > N CO o N O fa Mű- és selyemfestő újonnan, vllany és gőzerőre a legújabb gépekkel rendeztem be, am által olyan kellemes helyzetbe jutottam, hogy a ruhafestészetet és a ruhatszttásokat az eddg áraknál jóval jutányossabb árak mellett és a legmagasabb gényeknek s megfelelöleg, a legszebb kvtelben készíthetem el. Amdőn ezeket b, tudomására adn bátorkodom, tovább b. pártfogását kérve maradok kváló tsztelettel első orosház m- és selyemfestő végy tsztító ntézőt tulajdonosa. 3 O* Cí: L ct n Cü - < Cű w o p te fc tsl? CtK Sr CD* üü N Kapható: gyógyszer- Mezőtúron: Göllner Hugó tárában. Fóküzlet; Szarvason, Baeár-épület 1. szám.

7 ' november 20. SZARVAS ES VIDÉKE Alólrott elöljáróság részéről llírré tétetk, hogy Orosháza község 104 hetpac az év január 1-től számított 3, esetleg 6 évre haszonbérbe adatk. Felhvatnak mndazok, kk ezen "haszonbérletet elnyern akarják, hogy 1 koronás bélyegü zárt írásbel ajánlatakat a megajánlandó bérösszeg határozott ktüntetésével a folyó év NOszár Á. lakás, bútorozott szoba, üzlethelység jőváros és vdék ngatlan vétel-eladás és hrdetés rodája, Búdap^St, ZrQy-útcza 6r*&hatt) palota. Külön osztály ngatlan, brtok, főváros házak vételére, eladására, cserére. Ezenkívül mndennemű ügyben 5 kor. előleges beküldése mellett utbagazást, felvlágosítást ad. E czélra külön nformatós osztálya van. VálaSzbé-. Legmegbízhatóbb vállalat. Első ráncra ajánlatok. legjobbak Kapható: az Árpád szállodával szemketa. <Ucen?ber Ijó I-éo d- e- 10 órág a községházánál annál s nkább adják be, mert a később érkező ajánlatok nem fognak fgyelembe vétetn. Az ajánlattevő ajánlatához (kétezer] 2000 korona bztosítékot tartozk ugyanakkor készpénzben, vagy óvadékképes papírokban letenn. Az ajánlatok felett az előljáróság tanács, lletve a képvselő közgyűlés határoz, k s szabad elhatározását fentartja. A szerződés feltétele, a helypénzdjszabás s általában bővebb felvlágosítás a község főjegyző hvatalban nyerhető. Orosháza, november 1. Torkos Kálmán főjegyző. Horváth József bró. ü l M jfü m j'. \fzt* Jaw tí~ W*'»/la vegyleg rútját, ken) ét, cspkét bármlyen anyagból elfejtés nélkül a legtökéletesebben Jájos kelmefestő és vegytsztító ntézete B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszátn alatt. Gyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. Vdék megbízások pontosan azonnal készülnek j \ 115 Ü* I'm Ül j^fj Globus legjobb Fe'mtszHfó a vlágon Van szerencsém a n. é. közönségnek szíves tudomására hozn, hogy özv. Csapóné házában Deák Ferenczés gróf Csáky Albn utca sarok házban a ma kor gényenek megfelelő úr és férf Szabó üzletet nytottam. Ahol öltönyöket a legutolsó dvat szernt pontosan készítek. v Kérem a n. é. közönség becses pártfogását. Tsztelettel Gr&jczár István 5 5 ur és férf szabó. Két alg használt motor eladó, egyk 20, másk 80 lóerős. Üzemben megteknthető. Cm a kadóban. KZose-atl latcza» -3=^ zéxxx...? a,la*tt egf3t TD-ctorozott ezóloau o o Iradó. o o Egy adag 6 fllér. Tourstadoboz 12 adaggal, zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fllér. Krándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon ktűnő szolgálatot tesz. Bármely vízben oldva ktűnő lmonádét ad. Készít: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész krí8l, g%í 1 a on&dé Szabadkán Kapható. $».eealt úrnőnél Szarvason.

8 2 SZARVAS ÉS VIDÉKE november 27. ' ' V Egy jó karban levő csövű összecsukható hozzávaló sárga bőrtokkal szabadkézből Cm a kadóban. Gyoma. SZARVAS. Kondoros. Hbás lábaknak a legpszelését elválczpok mzléssel készíttetnek el. ElSőrcodü <;zíp?szüzlst (az Árpád bazár-helységben), a hol a legjobb anyagból müzéasel készített modern szabású czpők kaphatók. Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) különös gonddal és ízléssel készíttetnek el. Magyar, angol és franca szaksmerettel dolgozom, mután a Nagy Mélt. Magyar Kr, Kereskedelm kormány támogatása révén tanulmányoztam a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam* TSzta, fjon? $$ njodcrq njújka az ráqyclven>. 41 Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS JÓZSEF czpt&z nrestgr. Önt! Jó meghallgatom és elhszem ha vesz azokból az llatszerekből melyek L1TATJSZKY PÁL fodrász üzletének krakatában láthatók. A legjobb gummsarkok, krémek, selyemfűzők mnden színben, cpó' sámfák nagy választékban kaphatók. Lúdtalpbetét faragását eszközlöm, úgyszntén rendes talpbetétek, parafagyökér és remezbó'l kaphatók- Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám: 16. S AMI UEL ADOLF *, Itónyv», papír- és rószerfcereskedésg s z JX E Y A S O N, Belcxeyut 9. szám. Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és borítékok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak. mellett készíttetnek. Könyvkötészetemben mndenféle könyvkötészet munkák egyszerű és dszes kvtelben a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb dő alatt köttetnek be. Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás! Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajszerek. Énekes- és makönyvek nagy választékban. Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. & Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban

Az egyetemi gyógyszerészképzés vizsgálata 1770-1852 között hazánkban Az egyetem gyógyszerészképzés vzsgálata 770-852 között hazánkban Irt a: Tóthné Sül Borbála okl. gyógyszerész gyógyszerész-doktor fokozat elnyerése céljából Készült: a Semmelwes Orvostudomány Egyetem Gyógyszerésztudomány

Részletesebben

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949

HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 HELYTÖRTÉNETI ESETEK, ESEMÉNYEK (MORZSÁK) SZARVAS KÖZSÉGRÕL: 1945-1949 ISBN: 963 430 336 6 Kigyûjtötte és szerkesztette: Szilvássy László Szövegkivitelezõ: Pekárné Kovács Tünde Kiadó: Hidasiné Sztancsik

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Művek II. évfolyam. Nagykőrös, 1912. márczius 7. 10-ik szám. Ókécske, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalmi és közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti

Részletesebben

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu-

asphalt-burkolatok fektetését és nedves lakások, p l n c z é k, s t b. gyökeres szárazzátételét. 35. SZÁM. 1896. pf dö - iszapborogatasok, meleg zu- 572 34. VASÁKNAPI ÚJSÁG. SZÁM. 1896. 4 3. ÉVFOLYAM. B U D A P E S T I CZEGEK. FOLDVARY férfldi-vat- e s Toronyórán" I M R E palota, laktanya, gyúl órákat, t e h c r n c m i i - r a l t t»íra, villanyórákat,

Részletesebben

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához

Himnusz-mondó verseny a gimnáziumban Kölcsey Ferenc tiszteletére, a magyar kultúra napjához A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2005. február 3. - XVI. évf. 5. szám 20 oldal, 150 Ft Mit képzelsz, ki vagy te? 3 Rendkívüli ünnep Nagylókon 4 Mindenkinek érdeke! 5 Vadócba rózsát

Részletesebben

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918.

BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. BALATONFÜREDTŐL ODESSZÁIG BALATONFÜRED 1914 1918. Összeállította: -sziklaizoltán- Balatonfüred, 2009. ISBN 978-963-06-8110-0 A kiadvány elkészítésében közreműködött: Tóth-Bence Tamás (Városi Könyvtár és

Részletesebben

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«

VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM« VÁZSONYI VILMOSNÉ»AZ ÉN URAM«GENIUS KIADÁS KUNOSSY RT., BUDAPEST. ELŐSZÓ Ez a könyv nem életleírás és nem regény, a képzeletnek nincsen benne semmi szerepe. Ami benne van, szórói-szóra igaz minden, de

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

S Z E B B J O V O T!

S Z E B B J O V O T! I. É V F O L Y A M 12. S Z Á M MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON BUDAPEST, IMI MÁRCIUS 29 S Z E B B J O V O T! LEVENTÉK K É P E S H E T I L A P J A SZERKESZT SÉG: BUDAPEST, VII, DOHÁNY UTCA 14. I. EMELET I.

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak!

Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 1. szám A település közéleti lapja Devecser, 2015. január Boldog új esztendőt minden kedves Olvasónknak! Nagy László: Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét,

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ

GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ TOLNAI GREUZE I. B. FESTMÉNYE A2 ELTÖRT KANCSÓ í IRODALMI KINCSEK! Száznegyven magyar egyetemi tanár, iró és hirlapiró állt össze abból a célból, hogy a Tolnai Világlapja olvasóinak százezreit egy olyan

Részletesebben

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa

Tartalomjegyzék. A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a. Wekerlei életfa WEKERLE A W e k e r l e i T á r s a s k ö r E g y e s ü l e t t á j é k o z t a t ó l a p j a 2007. június 20. Tartalomjegyzék Megjelenik negyedévenként XIII. évfolyam, 2. szám Nagy Tamás: Tisztelt wekerlei

Részletesebben

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós

Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós XXIII. évfolyam, 2. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. január 20. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Kilencvenkét éve született Mészöly Miklós Gyõrffy Ákos költõ érdemelte ki az

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám

Ünnepi köszöntõ. Wass Albert: Magyar karácsony az égben. 2010. december. XVI. évfolyam 12. szám 2010. december XVI. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Ünnepi köszöntõ Wass Albert: Magyar karácsony az égben Aki még nem tudott róla, ám tudja meg, hogy amikor lent a földön megszólalnak a karácsonyesti

Részletesebben

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni

A Dunánál. A néhány érintett között, akik a csakazértis amúgy kell(!) megcsinálni 2 Farsang A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam, sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Mintha szívemből folyt volna tova, zavaros, bölcs és

Részletesebben

Hung, a Bakancsos piac kedvence

Hung, a Bakancsos piac kedvence A vietnami kereskedő sokszor egyedül árul a hatalmas területen Hung, a Bakancsos piac kedvence A zuhogó hóesésben a kutyát sem verik ki, de Hung, az ismert vietnami árus itt van a Bakancsos piacon teljes

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket!

MEGHÍVÓ. Gyermeknap alkalmából köszöntjük a gyermekeket! 2005. május Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Babits Mihály Ritmus a könyvrôl részlet Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember: mert a Könyv is Élet, és él,

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben.

SZABOLCS HÍRADÓ. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára emlékeztünk Tompa Mihály:

Részletesebben

Csorvási Híradó. Népi hiedelmek, szokások és babonák. Verekszik a rendõr?

Csorvási Híradó. Népi hiedelmek, szokások és babonák. Verekszik a rendõr? Csorvási Híradó 2008. március-április KÖZÉLETI LAP XIX. ÉVFOLYAM 3-4. SZÁM Népi hiedelmek, szokások és babonák. Kezdjük mindjárt január elsejével: amit újév napján cselekszel, azt egész évben sokat fogod

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben