TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Felelős szerkesztő: Krecsmárik Endre."

Átírás

1 évfolyam. Szarva* november hó szám. BM TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Belczey.ut SZERKESZTŐSÉG: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza. Felelős szerkesztő: Krecsmárk Endre. KIADÓHIVATAL: Belczey-ut 9. számú ház, hova az előfzetés és a Jhrdetée pénzek küldendők. Előfzetés dj: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K Negyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fllér Lelket megejtő, felemelő látvány, mkor az ártatlan gyermek mára kulcsolt kezét az ég felé emel s tszta szvének leghőbb érzelmével kván áldást s boldogságot szeretett övére. És komor hangulat borul kedélyünkre s az élet svársága fojtogat bennünket, mkor kérges munkáskezek ökölbe szorulva emelkednek a magasba, nem áldást s boldogságot kérve, de kenyeret követelve s átkot szórva az elnyomókra. Az ember haladás kápráztatja szemünket, szédtő magasságban állóknak hsszük magunkat a békés egyetértéssel szorgoskodó méhállatkák felett s mkor a magasztos ember skerek az ember méltóság magaslatára emelnek, egy svár, hétköznap szó, a hangosan rkácsoló kenyér a szédtó magaslatról leránt bennünket a vegetatv életet élő nyomorult állatok közzé. A gyomor üvöltő hangját halljuk mndenütt- A megdcsőítő, nemes ember erények: stenszeretet, hazaszeretet, emberszeretet elnémulnak. Ugyan k hallgat rájuk? A test jólét gyönyörét akarja bztosítan magának mndenk, durván átgázolva stenen s emberen. Nem akarunk gazságtalanok lenn. Hszen a kényért káltók között sok kétségbeesett s nyomortól agyoncsgázott embert találhatn. A nap újságokban hányszor olvashatunk sötét kenyértragédákról? Hány ártatlan gyermek lelte kora halálát a matt, hogy a kenyérért való borzalmas tusakodásban összetört lelkű apa egész családját magával rántotta a megsemmsülésbe, hogy megvédje szeretett övét a rettenetes nélkülözésektől? De elégszer gazolja az élet azt s, hogy nem azok káltása a leghangosabb, akk legjobban érzk a szegénység átkát, hanem a kk legtelhetetlenebbek. Manapság az emberek nem éln, de jól éln akarnak. Kényelem, jómód, e hams fantomokat üz a legutolsó koldus s és mellette a becsület értéktelen lommá törpül. A test mnden erejét s a lélek Iegdágább kncset dobják oda a jólét bűnre csábtó, ördög mosolyáért. A kérges munkás öklök között ott látjuk a jól ápolt keztyüs kezeket. Ulula cum lups! Mért ne emelnék ők s a vörös zászlót? Az odadobott haszontalan koncból nekk s juthat. A szellem munkás, knek lelke ott szárnyalt naponként az ember deálok megtsztító légkörében, le a durva anyagságon felülemelkedve magasztos eszményekért élt, küzdött és lelkesedett nemes szvének forró lángolásával, hrtelen a lármás, ordítozó tömeghez szegődk s megtagadja önmagát és sárral szennyez azt a zászlót, melyet az mént még hletett arccal emelt a magasba. A megtévesztett, elvakult T Á R C A. találkozás. Humoreszk«Irta: Horváth Sándor. olgáry táblabíró éppen most vezette haza a másodk" feleségét a szentegyházból, hol életfogytg tartó szövetségre léptek egymással. Majdnem nevetséges jelenet... A deresedő férf oldalán látn azt az üde fatalságtól sugárzó nőt, k most anyának csap fel a Bogláry első nejétől származott két leányka mellé. (Még önönmagának s nagyon elkelne a mama! u...) Bogláry nap-nap után jobban és jobban belebolondult a felesége s a nagy sze- retetben teljesen megfeledkezett gyermekeről... A mostoha anya mtsem törődött nevelésükkel. A nevelőnőt elűzte s magukra maradtak, mnt növésben az erde vadvrág,.. Bogláry, ha akarta sem tehette volna meg, mert egész nap akták közé temetkezve hajtotta, űzte, kergette az gazságot s gy nem gondolhatott gyermeke nevelésével,,. Bzott a feleségében, Meg aztán uj házas 1 Felcsapott legényembernek a vén bolond... Gyermeke matt nem kellett volna nősülne; egyk 13, másk 11 éves volt... A szve, ez az aszalodásnak ndult ks húsdarab késztette e lépésre s a mnt tudom másodvrágzása sokkal élénkebb sokkal tüzesebb volt, mnt az első. Gyermekenek édes keveset juttatott a szeretetből, egyedül csak feleségének élt, reá pazarolta mnden szeretetét. Ilyen állapotok Bogláry leány. között nőtt fel a két Mostohájuk soh'sem vtte őket társaságba s ebből kfolyólag semm csodáln val<> nncsen az alább ks történeten. * * Mkor már elérték azt a kort, jogjr megfordulhattak a bálteremben, nagynénjülc megkönyörült rajtok s elvtte őket a megye bálra. Itt történt meg az első találkozás. I. A bálterem teljes pompájában ragyog. Felzendülnek a ktörő kedvre dertö> csárdás accordja s kk párjával lejt a kedves ős táncot* A Bogláry lányok s ott vannak a mr - és papír kereskedésé Szarvasón,

2 --SZARVAS ÉS VIDÉKE november 20, emberség anyagakban akarja felleln az élet mnder örömét. A kényelmes, könnyű élet vonja, csábítja maga után s vsz kaján vgyorgással az ostobát a feneketlen örvény felé. Megelégedésről sző sem lehet. Mt ér a béke, szeretet, ht, mt ér a család élet szeld boldogsága szerény hajlékban és egyszerű koszt mellett? A szv ártatlan, nemes örömére csllogó bársonyruhát húznak. Csengő aranyakból akarják felépíten a megelégedés palotáját. A palota összeomlk. Maga alá temet az építőket. S a sok elhbázott életet egymás után tép össze a meghasonlás és a csalódás. Az üres gyomor sok sötét lapot teremtett a történelemben, de az üres lélek alapjában rázhatja meg az egész emberséget s ugy lehet hogy végtelen szenvedések árán fogjuk megtanuln azt, hogy az mára kulcsolt kéz bztosabb utón vezethet a megelédeshez, mnt a gyűlölettel összeszorított durva öklök. K. E. megye zottsdg ülése. laló párok közt s kprulva lengenek tova a skamlós bálteremben táncosuk oldalán... Hogy táncoln tudnak, azt s csak édes anyjuknak köszönhetk, k már ksded korukban a zongora hangja mellett oltotta beléjük a tárcütenyeket... ~ Bogláry Dodka és Mcke már régóta szemügyre vették az egyk férft, k előkelően öltözve, fnom, elegáns mozdulatokkal táncoltatja a több lányokat... Szép férf volt.,. Gyönyörű, fényes fekete haja* csnosan gondozott bajuszkája s szkár termete rendkívül lekötötte mndkettejük érdeklődését s remegve lestek, hogy őket s felhívja egy ks fordulóra... Dódka nyerte el az elsőséget... Remegve tette kezét-kezébe s túlvlág boldogságban úszva lejtette vele néhányszor át a termet... Dódka után Mcke szvecs- Az elmilt hétfőn tartotta meg Békésvármegye közgazgatás bzottságé ülését. Ambrus Sándor alspan elnöklete mellett. Személy és vagyonbztonság, baleset, tüzkár statsztka jelentések kerültek naprendre, azonkívül az ősz vetésekre és munkálatokra s az egerek pusztítására vonatkozó gazdaság jelentést tették meg. Komoly aggodalmat keltőnek jelezték a száj- és körömfájás nagymérvű és korlátozhatatlan terjedését, amely már oly nagy mérveket öltött eddg s, hogy alg van a vármegyében nfcálatlan község, am a közélelmezést, a hus- és tejtermékek drágulásával még nkább megnehezít, a gazdákat pedg az ősz munkák teljesítésében hetekre vsszavet s jó kondícóban levő jószágak lesoványosodását okozza. A napszámbér 1 korona 20 fllér és 2 kor. 40 fllér között váltakozott. Ipar és kereskedelem terén jelentősebb fellendülés nem észlelhető. Av alspán jelentés kapcsán fontosabb ü.uy nem került tárgyalás alá. Ezután d\ Zöldy János vármegye főorvos terjesztette elő vármegye közegészségügyéről szóló jelentését, amelyben örömmel konstatálja, hogy vármegyén k a kolera-járván y alkalmával a hatóságok és orvosok lelksmeretes munkája következtében megmenekült a járvány ktörésétől, majd bejelent, hogy a vármegye több községében a hus- és élelmszerhamstás kapott nagy mértékben lábra. Kér a közgazgatás bzottságot, hogy ez ügyben szgorú utasítást küldjön az összes hatóságokhoz. Heks Mksa vármegye föállatorvos a vármegye egész területén fellépett száj- és körömfájásról számolt be. Részletesen smertette a betegség ktörését és azokat a széléskörü óvntézkedéseket, amelyeket a járvány kéjét boldogította néhány percre a ttokban mádott férf... ' * Jaj Dódkám 1.. Be szép, be kedves I.. Öröm vele csak egy lép&st s táncoln!., Öh!.. Te s ugy találod?.. Én nem tudom, m van velem, de megnt csak az ő aranyos képe lebeg szemem előtt., Óh csak még egyszer jönne!... Jaj be elegáns... Istenem! sóhajtá Mcke hoszszasan. Talán bzony te s azt gondolod, mt én 1 Öh ha lyen lehetne a férjem I Meg tudnék érte haln, gazán mondom.,, Hát még én!.,, Óh!... E beszélgetés után kevés dőre már smét együt perdültek a síkos parketton. Az smeretlen férf édes szavakat suttovábbterjedésének meggátlása céljából tettek. A tanfelügyelő, dr. Mkler Sándor skolalátogatásról számol be. Fontosabb és érdemlegesebb dolog jelentésében nem fordult elő. Perszna Alfréd műszak tanácsos az állam utak állapotát smertette. A több előadó jelentések fontosabb ügyeket nem tartalmaztak, az ülés d. e. 11 órakor véget ért. A gyúla A népszámlálás végrehaj tására kjelölt és megbízott népszámlálás bztosok és felülvzsgálók f. hó 15«én d. e. 10 órakor gyűltek egybe Gyulán a megye mnden községéből, hogy az orsz. közp. stat. hvatal kkü'dött szakén bérének felvlágostó magyarázatát meghallgassák. Mntegy 200-an jelentek meg ez alkalommal a vármegyeház tanácstermében s a népszámlálás végrehajtására vonatkozó utasítás mnden egyes ponját gyekezett megfelelő magyarázattal látn el Kovács Aaljos statsztkus rhnszter segédttkár, a k szükségesnek találta egy pótutastás kbocsátását s. A jó urak vegyes érzelmek közepett hallgatták a buzgó statsztkus magyarázó megjegyzéset, * ^ azonban a dél dő közeledőben volt, fokozódó lelkesedéssel fogták a klncset, hogy még a dél vonattal elutazzanak. A bztosok és felül vzsgálók setségéért azonban kegyetlen togott fülökbe, melyek mndkettejük szvecskejet forrongásba hozták... maradtak; smét be- A mnt magukra szédb elegyedtek : Dódkám I Gondoltam valamt - egyezzünk meg, bármelykünket s venné feleségül, a másknak mndennap meg szabadna csókoln legalább egyszer!.. Jaj be szeretném! No, mt szólsz hozzá? Tudod, mennyre szeretlek, mndenben bele egyezem kész örömrpel! Csak aztán elvenne hát valamelykünket!., Elvesz El, el, csak ugy bánjunk vele,, édesem, hogy el ne radjon az aranyos I Édesgessük, csalogassuk a kedvest 1 Na jó l mondá örömtől repeső szvvel Dódka, ha még de jön, én csakugyan ugy teszek 1.. Kapható Szarvason: Sámuel Adolf kí'nyv- és pap kereskedésében (Belczey-ut 9. szám), valamnt * mnden nagyobb dohánytőzsdében,.

3 -november 20, bosszult állt a nemezs. A békéscsaba állomáson a vonat kndulásá előtt egy benznnel telt hordókkal teletömött teherkocs tüzet fogott s a gyönyörű tüz matt 2 és fél órág szünetelt a forgalom s a mezőtúr állomáson e matt csak rövd dő jutott a tanultak felett elmélkedésre. De volt egy másk érdekes epzódja s a gyula utazásnak. Csorváson egy csomó Galícából jövő osztrák katona a kupé ablakán hatálmas fekete sárga zászlót dugott k az állomás közönség megbotránkozására. A csorvás vasút főnők azonban nemcsak kváló hvatalnok, de derék magyarember s. Erélyesen rászólt a svarcgel urakra, hogy azonnal húzzák be a lobogót, mert különben a vonatot egy tapodtat sem enged tovább. A vtéz hadfak elővették a jobbk eszüket s a lobogót behúzták s a vonat tovább folytathatta futását. A szarvas népszámlálás bztosok és felülvzsgálók különben mög helyben js fognak összejöveteleket és tanácskozásokat tartan. hírek. A gyula Erkel-ünnep. Országos jelentőségű ünnepélylyel fog áldozn Gyula városa a nagy zeneköltő emlékének nov. 28-án. A fényes ünnepély gazdag és tartalmas programmja mnden tekntetben méltó az európa hrü Erkel Ferenc emlékéhez. Az ünnep műsor összeállítása ez: November 28-kán dr. Lovch SZARVAS ÉS VIDÉKE Ödön polgármester elnöklete alatt Gyulaváros képvselő testülete díszközgyűlést tart, s amely kzárólag Erkel Ferenc emlékének dcsőítésére 1 esz szentelve. A díszközgyűlésen dr. Lovch Ödön polgármester elnök megnyílója után Lukács György dr. a varos képvselője, íogja na széd. keretében méltatn Erkel Ferenc érdemet. Ezután Erkel szülőházát fogják uj emléktáblával megjelöln, majd pedg a szobrot megkoszorúzn. Az ünnepély fénypontja mnden esetre az est hangverseny lesz. A következő számokból fog állan : 1. Hunyad-nytány, előadja a m. kr. Operaház zenekara. 2. Óda, Erkel Ferenc századk születésnapjára, Kozma Andortól. Szavalja a szeged színház egyk felkérendő művésznőé. 3. Keltőss ének B'SnK-Bánból. Előadják Takács Mhály (Tborcz) és Környey Béla (Bánk a m. kr. Operaház énekművésze. 4. Verbunkos. Névtelen hősökből. Előadja a rn. kr. Operaház zenekara. ő. Kettős. Bánk-Bánból. (Tszapart jelenet.) Előadják Sándor Erzs és Takács Mhály P a m. kr. Operaház művésze. G. Erkel Ferenc jelentősége a magyar zenében. Demény Dezső zeneró felolvasása. 7. Mutschenbacher Gyula karnagy vezetése alatt énekl a gyula főgmnázum dákénekkar. 8. Ének. Névtelen hősökből. Énekl Környey Béla, a m. kr. Operaház énekművésze. 9. Ünnep nytány. (É dur.) Előadja a m. k. Operaház zenekara. Az Operaház művésze 27-én, az opera tsztvselők és zenekaruk pedg az ünnep napján délben érkeznek Gyulára, Fogadtatásukról és elszállásolásukról egy bzottság gondoskodk, amelynek tagja dr. Lovch Ödön polgármester, Tanesk Lajos rendőrkaptány és Kohn Dávd szerkesztő. Eljeoyzes. Mann Bertuskát eljegyezte Kaczender Jakab Berettyó- Újfaluból (Mnden külön értesítés helyett.) Mulatságok. Közeledk a tél s szaporodnak a kedvesebbnél kedvesebb s olcsóbb és drágább mulatságok. Már a multszámunkban emtettük az zr. nőegylet tea-délutánját, mely mnden tekntetben vonzó. A következő meghívó szól részletesebben : Meghvó. A szarvas zr. nőegylet f. hó 20-án az Árpád" szálloda dísztermében öt óra tea-délutánt rendez, melyre kvül cmzett urat és b. családját tsztetettel meghívja a szarvas zr. nőegylet vgalm bzottsága. Műsor : 1. Felolvas Dr. Takács Gusztáv. 2 Énekel Smkovcs Etke, zongorán kísér Rohoska Géza. 3. Szaval Krausz Sándorné. Belépt-dj 1 korona. Nov. 26-án a kereskedelm alkalmazottak tartják táncmulatságukat. Dec. 3-án Hercz Marska ok. tánctanító rendez táncpróbabált az Árpád szállóban. Dec. 11-én pedg a szarvas Jeányegyesület rodalm délutánt tart. Végül 24-én az építőmunkások táncestélye van tervbe véve. Preszbíterí gyűlés. Az ág. h. ev. preszbterum az elmúlt héten gyűlést tartott, a melyen az uj egyházfelügyelö; Lska János bektatá- De én s ám hm l.. Óh be szép, óh, be aranyos egy férf!. Csakugyan ugy tettek, amnt megbeszélték. Mnden alkalommal célozgatva édesdeden beszélgettek vele, h amskásan pslogatva égő szemekkel. Kvlágos kvrradtg járta a tánc. Vele s sokszor, nagyon sokszor táncoltak s a két leány már alg brt bohó szveeskéjével Forrongott, mnt a láva,. Az éds, a boldog jövőt százféle váracóban rajzolgatták maguk «elé az együttesen mádott férf oldalán... A mulatság után napról-napra jobban «sóvárogtak utána... Folyton 1 esték.,. A járó-kelök között mndg csak őt keresték ü-zesen ragyogó, bövös szemek... Légvárakát építettek s lestek, várták> hogy a képzemény alakot öltve megtestesüljön... Mnden szavuk övé volt.. Mnden gondolatuk, szvüknek mnden egyes dobbanása csak felé, csak ö felé repült... Hasztalan lestek, hasztalan várták, nem láthatták a bál óta.,. II. Gyönyörű tavasz reggelre ébredett a sírjából kbontakozó természet.,. Dód és Mcke szobájukban öltözködve egymás ruháját gazgatják a szobalány segítségével... Zsuzs, a szobalány teljesen be volt avatva ttkukba, mert, ha maguk közt már eléggé kbeszélték magukat, hozzá fordultak s nek s elmesélték szvb:l fádalmukat.,. Lefestették előtte ( a kváló nevelés") az mádott férft, ugy annyra, hogy Zsuzs egész valójában maga elé tudta képzeln a várvavárt édes vendéget.. Most s tartózkodás nélkül fognak a beszédbe: Mckém 1 ugy látszk, a m szépünk, a m aranyosunk nem mutatja magát többé!. Óh, a bohó I Csak egyszer, egyetlen egyszer látogatott volna meg bennünket, tudom, másként állanánk most szívügyenkkel 1., Igazán nem érdeml meg, hogy anynyt foglalkozzunk vele!.. Tán bzony nem tudót közülünk választan, azért nem jött el!.. Azért? Hát húzott volna sorsot a golyhó; ér szívesen ráállottam volna 1,, De én s ám 1 így s, ugy s kap* tam volná puszl az ajakáról1 *. Puszt^ ah puszt az ő ajakáról!.. A szobaleány dőközben magukra hagyta őket. Tovább üzték-füzték a dolgot; sokat nagyon sokat beszélgettek még, mdőn Zsuzska, a szobaleány lelkendezne rontott a szobába: Ksasszonyok 1 ksasszonyok 1 Itt van, Ö az 1.. Itt van az a szép fatal ember, a kt oly rég várnak I.. Éppen raost jött l Valam ks bőrtáskát hozott a hóna alatt s a nagyságos ur szobájába ment! Jaj be'szép 1... Jesszus! kálták egyszerre mnd a ketten s versengve rohantak a papa szobája felé.. (A mama sétán volt a kertben),. Csaknem ugy buktak be, hogy egymást megelőzzék.. A szép, a közösen, két rajongó sz\r által mádott férf csakugyan ott volt s a mnt megpllantotta a két berohanó angyalt,, a táblabíró ur nyakát majd keresztül vágta borotvájával 1... Borbélylegény volt az stenadta 1 Hogy csak most vették észre, annak oka abban rejlk, hogy a táblabíró ur elözö nap borbélyt cserélt, mert régvel nem volt megelégedve.

4 - - -aát ma délelőttre tűzték' k. Az ünnepélyes aktus az ág. h. ev. ö- templomban megy végbe, Másodfelügyelöül egyhangúlag Dr. Mázor Elemért emlegetk, a jelölő gyűlés azonban az <elsöfelügyelö bektatása után lesz. Szóba került a volt Dankó-féle tanító lak. Renováln fogják s valószínűleg bérbe adják. Panasz tétetett a gyűlésen egy hely ág. h. ev. tantó ellen, k mellékes foglalkozása matt az skola teendőket elhanyagolja. Ksebb ügyek tárgyalása után a gyűlés véget ért. Kataln-bál. A Kereskedelm Alkalmazottak f. hó 26-án nagyszabású Kataln-bálat rendeznek, a tubuzgó rendezőség nem kmé semm fáradságot és mnt az előjelekből látszk az de mulatságok legskerültebb mulatsága lesz.. A rendezőség mesés szép táncrenddel fog kedveskedn a hölgyeknek. Az Ízléses meghívókat már szétküldötte a rendezőség, deakk tévedésből még nem kaptak és rá gényt tartanak forduljanak a rendezőség bármely tagjához. Szarvason fajbaromfí vásárlás. Nálunk a faj baromf tenyésztése nagyon föllendült, ugy hogy a földmvelésűgy mnszter nem egyszer szokott tenyészbaromfkat vásároln az állam számára. Ilyen vásár volt szombaton s. A mnszter képvseletében a szolnok gazdaság felügyelő jelent meg, ak összevásárolt mntegy 100 orpngtont és más fajbaromft. Tekntettel a szárnyasok húsának folyton emelkedő értékére, a baromftenyésztés méltán sorolható a legjövedelmezőbb mellékfoglalkozások közé. Bankét Az uj egyházfelügyelö Lska János őgmn. tanár tszteletére ma este fél 8 órakor tsztelő hve közvacsorát rendeznek az Árpád szálló dísztermében. A nagyszabású banketten közéletünk több kváló képvselője s meg fog jelenn. Delírum. Máskor az dőjárás" a leggyalázatosabb téma, most pedg a legérdemesebb beszélgetés tárgy rendkvüles vselkedése matt. Szerdán délután s délnyugat felől sárgásszürkés fellegek vonultak fejünk felé s olyan orkán, olyan zápor hullott alá vllámlás és haragos dörgés közben hogy még a lőcse kalendárumot s zavarba hozta, mvel erős havazást jelzett c napra az üvegben kurutyoló level béka. Vhar után a kelet égbolton gyönyörű kettős szvárváíy tündökölt s a hrtelen ktsztult alkonyat ég oly vdáman nevetett le ránk, SZARVAS ÉS VIDÉKE mnt egy veszedelmesen hsztérkus, bolondos szép asszony. Dalkar. Együtt kesereghetünk a kurucokkal, hogy.. Hová lettél, hová lettél?... Együtt kesereghetünk pedg akkor, mkor a szarvas férf dal karra gondolunk. Hába a vezetők buzgólkodása, a tagok egy részének rdeg közönye megakasztja a dalkar működését, Száraz ágon hallgató ajakkal meddg ültök csüggedt madarak"! Megyebzottság tagválasztások. A vármegye gazoló választmánya a legtöbb adófzétök jövő év névjegyzékét összeállítván, az a folyó hó 21-én tartandó renkvül közgyűlésen be fog mutattatn. Ugyanekkor fog a közgyűlés határozn a tekntetben, hogy a választolt megyebzottság tagok sorában megüresedett tagság helyek az egész vármegyében melyk napon töltessenek be. Azon szarvas és környék megyebzottság tagoknak nevet, akknekmegbzatása ez év végén lejár, az alábbakban közöljük : Szarvason: Az L alkerületben: dr. Szráczky János, Mocskóny József; a II. alkerületben; Zslnszk István, dr. Dér Henrk, dr. Szemző Gyula; a III. alkerületben: Marsa Soma, Hajnal Béla, dr. Mázor Elemér; a IV. alkerületben: Havár Dánel, Benka Gyula, Mels Mátyás, Grmm Mór. Békésszentandráson : Ifj. Tolnay Ferenc, dr. Weland Sándor, Öcsödön : Pap István. Választás Szentandráson. Békésszentandrás község képvselőtestülete ktató-rnokká Magyar Zoltánt választotta meg egyhangúlag. A megye főspán széle betöltése. Nagy érdeklődéssel várja a megye közönség az uj főspán knevezését. A főspán szék betöltése azonban csaks a delegácós ülések lezajlása után várható, mvel a mnszterelnök je.enleg fontos élfogaltsága közepett személy természetű ügyek elntézését mellőzn s később dőre halasztan kénytelen. Irodalm délután. A Szarvas Leányegyesület* mely alapszabályában két nemes célt tűzött k; a műveltségnek magyaros szellemben való ápolását és fejlesztését, és a jótékonyság gyakorlását cél j ának megvalósítására f. év december 11-én az Árpád vendéglő nagytermében Irodalm délután"-t rendez. Hazánk kváló író közül többen fognak közre működn s a tervbe vett délután a legkényesebb gényeket s kelégíthet. Városunk muden szépért és nemesért november 20, lelkesülő társadalma bzonnyal nagy számmal fogja felkeresn a jótékony célu. Irodalm délután"-t. Dr. Zslnszky Mhály balesete. Városunk képvs elöj ét Bécsben* való tartózkodása alkalmával súlyos szerencsétlenség érte, a mnt arról a főváros lapok s megemlékeztek. Lábtörése matt egy bécs szanatórumban vol t kénytele n maradn f de hétfőn végre hazaszállították Budapestre. Dr. Dollnger egyetem tanár Röntgen sugarak segtségéval pontosan megállapította a törés mbenlétét Térdkalácsa törött darabokra s ez a legfájdalmasabb természetű csonttörések közé tartozk s gyógyulása, a törött részek egybeforradása s hosszabb dőt vesz génybe, főleg dősebb egyéneknél Dr. Zslnszky egyenlőre a híres sebésztanár klnkáján marad 4 a melőbb skeres gyógyulás bztosítása végett. A sebesültnek gen éles fájdalma vannak. Modern levelezés. Egy helybel varró ntézet pajkos hölgyecské sokat mulattak azon, hogy a harmadk szomszédból egy barátságos tyúk m/rdennap átsétált hozzájuk s vgan kaprgált a deln, szatn, karton stb. hulladék között. A leghamsabb lányka hrtelen nagyot gondolt. Tudván, hogy a harmadk szomszédban, a honnét a barátságos tyúk j árogatott, csnos /egénykék laknak, a tyúk nyakára egy vörös selyem szalagot kötött s ahoz levélkét erősítve, édes csókokat küldött a szomszédba. Ott persze nagy volt az öröm a fatalok között s a vszontválasz nem maradt el. Egy vénebb tyúk erélyes közbelépése azonban rövdesen végett vétett a gyönyörű dyllnek. Helyregazítás. A lap legutóbb számában foglalt leányegyesület és tantóegyesület referádában hba csúszott be. A Leányegyesület előadásán nem Roloska Géza, de Rohoska Jenő zongorázott. A tanító gyűlésen pedg Rohoska Jenő értekezését Jánovszky György olvasta fel, nem pedg megfordítva. Megyegylés. Békés vármegye törvényhatóság bzottsága Ambrus Sándor alspán elnöklete alatt november hó 21-én délelőtt rendkvül közgyűlést tart, amelynek legfontosabb tárgya lesz a a vármegye gazoló választmány határozatának jóváhagyása a legtöbb adót fzető megyebízottság tagók jövő év névjegyzékének megállapítása, valamnt a választott megyebzottság tagok sorában megüresedett tagság helyek betöltése tárgyában.

5 1910. november 20. SZÁRVAS ÉS VIDÉKÉ Tanítás egyhuzamban. és le- skolá- M orosház állam polgár fuányskola tantestülete mndkét ban behozta csütörtöktol kezdve az egyfolytában való tanítást. A tanítás naponként reggel 8 órától, délután 1 órág tart mnden osztályban. A kondorost tü&oltó mulatság llumnátója. Az elmúlt, vasárnap este kedélyes mulatság.színhelyéül szolgált a híres kondoros csárda. Az ottan tűzoltótok bálát rendeztek. Vgan szólt a zene s a ítüzoltólegények boldogan forgatták lokalzálhatatlan táncosnőjüket. Hogy teljesen stylszerü legyen a mulatság,.szent Flórán különös kegyelméből a vendéglös egyk lakószobájában tüz támadt. Benn három ártatlan gyermek aludt mélyen. A szomszédok észevették a tüzet, előhívták a tűzoltókat, 3. veszélyben levő gyermekeket szerencsésen kmentve, a tüzet lokalzálták. Kehlökben a láng azonban tovább s lobogott s a ks ncdens után vgan húzatták tovább : Ég a kunyhó, roa. «Döntés fegyelm ügyben. A november első hetében Budapesten ülésezett ág. h. ev. egyetemes törvényszék Mels János felfüggesztett szarvas íögymnásum vallás tanárt a felhozott fegyelm okok alapján állásából elmozdította egyszersmnd kmondta, hogy nyugdíj gényre azon esetben számthat, ha orvoslag gazoln tudja beszámthatatlanságát, Bezárt skola. A Brózk Lajos-féle skola növendéke között fellépett torokgyk matt az skolát 4 hétre bezárták. Lótenyésztés hreh. Fehér Imre kondoros földbrtokost megyénk részéről knevezte a m. kr földmv. mnszter a Il-k számú óavató-bzottság tagjává. Ugyancsak tt közöljük azt s, hogy Békés vármegyében f. hó 18-töl 26-g bezárólag fognak vzsgálat alá kerüln a köztenyésztésre szánt mének a járás székhelyen. A kondoros és nagyszénás csendőrök íovastása. Kondoros és Nagyszénás községek határa gen nagy terjedelmű, ügy hogy gyalogos csendőrség úgyszólván képtelen ott a rendet kellőképen fenntartan Az alspán nem egyszer kérelmezte s már a2 ottan csendőrök lovastásác a belügymnsztertől, ak azonban csak Ígéretet tett. Most, hogy a jövő év állam költségvetésben nagy összeg szerepel a csendőrség fejlesztésé és szaporítása cmén : Ambrus alspán smét elérkezettnek látta az dőt arra, hogy a kondoros és nagyszénás csendőrség lovastását szorgalmazza. A kérelem most valószínűleg telsesüln s fog. Lefolyt mulatságok. A f. hó 12-k táncpróbabál meglehetősen skerült. Roszjarovcz táncmester dcséretre méltó eredményről számolt be a bemutatott sok szép tánc által. A jókedvű dákfjuság gyönyörűséggel ropta a táncot a ks bakfsokkal s sznte általános elszontyolodás támadt, mkor a szgorú tanár bács éjfél után fél 2 órako í takarodót fúvatott. A felnőttek és a gmnázumból knőttek azonban még tovább s együtt maradtak. A másnap este tartott cgánybál azonban mérsékelt skerű volt. Ha anyaglag nem s ért el rekordot, de erkölcs skere kfogástalan volt. A buzgó rendezőség nem szűnő jókedvvel táncoltatta reggel 4 órág a szép hölgykoszorut. A nők rendszernt nem törődnek az emésztéssel és belmüködésük rendben tartásával és mkor ennek következtében már sokat szenvednek gyomorbajokban és hosszantartó székrekedésben, valam haszontalan és gyakran ártalmas prulákkal akarnak magukon segíten. A k már sokféle hashajtószert használt, nem talál elég dcsérő szót a valód Ferencz Józsefkeservzre, oly annyra felette áll e természet-terem tette gyógyvíz az általában használatos hashajtószereknek. Ezt tapasztalta dr. Lefévre amerka orvos s, mkor egy érdekes esetből kfolyólag következőkben számol be: A természetes Ferencz József-keserűvz egy áldott állapotban levő asszony eldugulásánál csodaképen hatolt. Rögtön megszüntette a hányást és a belső szerveket az egész terhesség alatt rendes állapotban tartotta." A k nem brja az gaz Ferencz Józsefkeserű vzet gyógyszerésznél vagy fűszeresnél beszerezn, az rendelje meg levelezőlapon közvetlenül a Ferencz József-források szétküldés gazgatóságánál, Budapesten. x Beküldetett. A IV-k kerületben levő Szabadság-utca kövezett járdájára vágyok bátor tsztelettel felhívn a hatóság fgyelmét. Nevezett gyalogjáró ugyans 3 elem skola és 1 óvoda növendéke számára képez a löutvonalat A kövezet azonban oly rongált állapotú s a ktöredezett téglák matt helyenként oly gödrök vannak, hogy nemcsak az skolás gyérmekek, de a felnőttek test épséget s a legkomlyabbán, veszélyeztetk. Est dőben pedg valóságos stenkísértés arra járn. Mvel a járda javítása nem gényel elvselhetetlen kadáát, ugy az skolás gyermekek, mnt a felnőttek test épségök megóvása végett tsztelettel kérném a község elöljáróságának ntézkedését Egy Szabadság-utca A Szént-ístván-utca lakolok a fenthez hasonló jádájuk matt csatlakoznak a Szabadság-utca Lakók kérelméhez. Szerk, Glóbnt veszek. Ez a legjobb és legfnomabb cpőkrém, amelyet az fjabb Frtz Schulz betét társaság Aussg gyárt. Mnden bőrt ragyogóvá varázsol a Globn, a közönséges cszmát éppen ugy, mnt a legfnomabb sevro cpőt. A Globn páratlan a maga nemében, semmféle más bortszttó szerhez, nem hasonlítható, & Globn-nal fáradtság nélkül pompás fényt adunk a lábbelnek amely fény még esőben s megmarad, A Globn nem pszkítja a nadrágszárát, vagy % szoknyát. A Globn savak és egyéb ártalmas anyagok nélkül készül, annál több zsradék van benne, amelynek a bőrt erősítk és a bőr törését megakadályozzák. Száz szónak egy a vége r a Globn felülmúl mnden más cpőfénymázt és az egész vlágon használatos, Mndenütt kapható nagy dobozokban. Kérjünk határozottan Frtz. Schulz-féle Globnt és ne üljünk föl értéktelen utánzatoknak. rr. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. F. E. Versét egy ks smítással alkalomadtán hozzak. K. Sándor. Sajnálattal értesültem ndokolt felháborodásodról. Az élet halhatatlansága" c. közleményed bevezetéséből a szedő* tévedése folytán khagyott rész értelmetlenné tette a szöveg egy részét. De légy megnyugodva, hogy ez többször nem smétlődk. Nagyrabecsült küzleményedet várom. C. E. Kondoros. Olyat írj nekünk s* mnt a B. K.-ben megjelent ckked. Olyat késséggel közlünk lapunkban. j utany oaan vétetnek fel. Egy elsőrangú bztosító társulat^ amely mnden bztosítás ágra kerjed, keres ügynököket Békésvármegye Összes községeben. Clm a kadóhvatalban» BHHX

6 . SZARVAS ÉS VIDÉKE rovenber I * tt h á U 0% Elsőrangú szabás és munka jutányos árak DEUTSCH F. KÁROLY es TÁRSA é*í«*al> óhnél I, IV., Ferenczek-tere 2. szám. GC lo M I CM I I, t.ml Fóküzlet : Szarvason, Bazár-épület 1. szám. szerencsém értesíten, hogy f> 'J fl u - t! I ': ',! aknek éjjel-nappal szüntelenül vszketegsége van s nyugalmát, alvását és sokszor társadalm létét veszélyeztet, az Sajnálatraméld. Ámbár ez csak bőrngerlésre mutat, mégsem lce/.ett ezdeg oly szer cz ellen, am ennek a knos helyzetnek véget vetett volna. Hetek sőt hónapokon át ezen bajban szenvedők létségbe vannak esve» testleg s lelkleg megtörve, képtelenek tá.- saságba n mozogn. Sokszor csak egy ks pontot képe«a boron, amely rettenetesen vs/ket s a vaka ó ujját önhvületlenui nasához késztet Ez rendesén * Kezdete s rosszabb vszket eg«égre Vezet A vszketegséí oka még eddg nem lettek kkutatva, mután ax-onban a. betckség jelenek teknthető, yy mlbdeu lyen Mctboa amngjr l ák»rvof wnáatrt kell hallgatn. Sok* orvos s vszkefejfketngek kt önösen hangsúlyoznák * Zuckcr-ícle xabad. vógytappan kedvező s györs ha tá a't. A vastag fclt«cr hab ezen szappan által e őrís Szer nt alkalmazva, azonnal enyhülést s a vszketegseg beszüntetését hozza magával, ugy, hogy végre teljesen tlmuük. Ez^n degbán tő bőrb>jt a Zackorféle szabad* yaffyszappan segélyével egyszerűen, & a. legnagyobb rcménynyel el lehet lv r * íávöhtartí. A megrendelésnél a ktvétkező különbségre kel ügyeln: í 1^?! ly^zy'uppanja a legtetíttősab s legnagyobb. Darabja 2 kör* 50 fii. Z«cW nlal. ts%*mm gyógyxmppmnjm, hatásában s mennjsécwen gyengébb. Databja 1 kor. Ehfervaló Zack oh -lcrem (zsrtalatő) a bőrtubus ára a kor. JD tl, NJ W JB s sw t í- NJ «3 m a o m c3 > N CO o N O fa Mű- és selyemfestő újonnan, vllany és gőzerőre a legújabb gépekkel rendeztem be, am által olyan kellemes helyzetbe jutottam, hogy a ruhafestészetet és a ruhatszttásokat az eddg áraknál jóval jutányossabb árak mellett és a legmagasabb gényeknek s megfelelöleg, a legszebb kvtelben készíthetem el. Amdőn ezeket b, tudomására adn bátorkodom, tovább b. pártfogását kérve maradok kváló tsztelettel első orosház m- és selyemfestő végy tsztító ntézőt tulajdonosa. 3 O* Cí: L ct n Cü - < Cű w o p te fc tsl? CtK Sr CD* üü N Kapható: gyógyszer- Mezőtúron: Göllner Hugó tárában. Fóküzlet; Szarvason, Baeár-épület 1. szám.

7 ' november 20. SZARVAS ES VIDÉKE Alólrott elöljáróság részéről llírré tétetk, hogy Orosháza község 104 hetpac az év január 1-től számított 3, esetleg 6 évre haszonbérbe adatk. Felhvatnak mndazok, kk ezen "haszonbérletet elnyern akarják, hogy 1 koronás bélyegü zárt írásbel ajánlatakat a megajánlandó bérösszeg határozott ktüntetésével a folyó év NOszár Á. lakás, bútorozott szoba, üzlethelység jőváros és vdék ngatlan vétel-eladás és hrdetés rodája, Búdap^St, ZrQy-útcza 6r*&hatt) palota. Külön osztály ngatlan, brtok, főváros házak vételére, eladására, cserére. Ezenkívül mndennemű ügyben 5 kor. előleges beküldése mellett utbagazást, felvlágosítást ad. E czélra külön nformatós osztálya van. VálaSzbé-. Legmegbízhatóbb vállalat. Első ráncra ajánlatok. legjobbak Kapható: az Árpád szállodával szemketa. <Ucen?ber Ijó I-éo d- e- 10 órág a községházánál annál s nkább adják be, mert a később érkező ajánlatok nem fognak fgyelembe vétetn. Az ajánlattevő ajánlatához (kétezer] 2000 korona bztosítékot tartozk ugyanakkor készpénzben, vagy óvadékképes papírokban letenn. Az ajánlatok felett az előljáróság tanács, lletve a képvselő közgyűlés határoz, k s szabad elhatározását fentartja. A szerződés feltétele, a helypénzdjszabás s általában bővebb felvlágosítás a község főjegyző hvatalban nyerhető. Orosháza, november 1. Torkos Kálmán főjegyző. Horváth József bró. ü l M jfü m j'. \fzt* Jaw tí~ W*'»/la vegyleg rútját, ken) ét, cspkét bármlyen anyagból elfejtés nélkül a legtökéletesebben Jájos kelmefestő és vegytsztító ntézete B.-SZARVAS Kereszt-utca 168. hszátn alatt. Gyászeseteknél a ruhák 24 óra alatt festetnek. Vdék megbízások pontosan azonnal készülnek j \ 115 Ü* I'm Ül j^fj Globus legjobb Fe'mtszHfó a vlágon Van szerencsém a n. é. közönségnek szíves tudomására hozn, hogy özv. Csapóné házában Deák Ferenczés gróf Csáky Albn utca sarok házban a ma kor gényenek megfelelő úr és férf Szabó üzletet nytottam. Ahol öltönyöket a legutolsó dvat szernt pontosan készítek. v Kérem a n. é. közönség becses pártfogását. Tsztelettel Gr&jczár István 5 5 ur és férf szabó. Két alg használt motor eladó, egyk 20, másk 80 lóerős. Üzemben megteknthető. Cm a kadóban. KZose-atl latcza» -3=^ zéxxx...? a,la*tt egf3t TD-ctorozott ezóloau o o Iradó. o o Egy adag 6 fllér. Tourstadoboz 12 adaggal, zsebben kényelmesen hordható alakban 80 fllér. Krándulásokon, sport-tourákon, hadgyakorlatokon ktűnő szolgálatot tesz. Bármely vízben oldva ktűnő lmonádét ad. Készít: KERTÉSZ ERNŐ gyógyszerész krí8l, g%í 1 a on&dé Szabadkán Kapható. $».eealt úrnőnél Szarvason.

8 2 SZARVAS ÉS VIDÉKE november 27. ' ' V Egy jó karban levő csövű összecsukható hozzávaló sárga bőrtokkal szabadkézből Cm a kadóban. Gyoma. SZARVAS. Kondoros. Hbás lábaknak a legpszelését elválczpok mzléssel készíttetnek el. ElSőrcodü <;zíp?szüzlst (az Árpád bazár-helységben), a hol a legjobb anyagból müzéasel készített modern szabású czpők kaphatók. Megrendelések a láb természetes felvétele után (uj eljárás) különös gonddal és ízléssel készíttetnek el. Magyar, angol és franca szaksmerettel dolgozom, mután a Nagy Mélt. Magyar Kr, Kereskedelm kormány támogatása révén tanulmányoztam a czpészet technológáját, mből jeles eredménnyel vzsgáztam* TSzta, fjon? $$ njodcrq njújka az ráqyclven>. 41 Kérem a nagyrabecsült közönség ktüntető pártfogását SZŰCS JÓZSEF czpt&z nrestgr. Önt! Jó meghallgatom és elhszem ha vesz azokból az llatszerekből melyek L1TATJSZKY PÁL fodrász üzletének krakatában láthatók. A legjobb gummsarkok, krémek, selyemfűzők mnden színben, cpó' sámfák nagy választékban kaphatók. Lúdtalpbetét faragását eszközlöm, úgyszntén rendes talpbetétek, parafagyökér és remezbó'l kaphatók- Alapíttatott 1880-ban. Telefon szám: 16. S AMI UEL ADOLF *, Itónyv», papír- és rószerfcereskedésg s z JX E Y A S O N, Belcxeyut 9. szám. Könyvnyomdámban mndennemű könyvnyomda munkák, u. m.: bál meghívók, eljegyzés és esküvő értesítések, névjegyek, üzlet kártyák, levélpapír és borítékok, számlák, falragaszok, körlevelek és gyászjelentések pontosan és jutányos árak. mellett készíttetnek. Könyvkötészetemben mndenféle könyvkötészet munkák egyszerű és dszes kvtelben a legjutányosabb árak mellett gyorsan és pontosan készíttetnek. Iskolakönyvek a legrövdebb dő alatt köttetnek be. Olcsó és tartós munka! Pontos kszolgálás! Könyvkereskedésemben kaphatók az összes helybel skolákban használandó tankönyvek, író- és rajszerek. Énekes- és makönyvek nagy választékban. Mndennemű papír és írószerek nagy raktára. Vdék megrendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. & Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció

Békefi Zoltán. Közlekedési létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vizsgálati módszereinek fejlesztése. PhD Disszertáció Közlekedés létesítmények élettartamra vonatkozó hatékonyság vzsgálat módszerenek fejlesztése PhD Dsszertácó Budapest, 2006 Alulírott kjelentem, hogy ezt a doktor értekezést magam készítettem, és abban

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő > BBBGESI. több gondja van, mint az életben összetört szülők terheinek megkönynyitésére.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő > BBBGESI. több gondja van, mint az életben összetört szülők terheinek megkönynyitésére. gxlil évfolyam. Szarvas, 1912. október hó 20. 42, az&m 6 mmu«" SZERKESZTŐSÉG: CZ ey-t 9. hova a lap szellem részét llető küzlemények ' küldendők. Uyltteraen egy sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkbb/.ió? Ifj Krecsmárik Endre.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkbb/.ió? Ifj Krecsmárik Endre. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Bclc/cy-'kl f..szerkesztőség: hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben ee;y sor közlés dja 50 fllér. Kézratokat a szerkesztőség nem küld vssza,

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

Baptisták keresztelés*

Baptisták keresztelés* XXIII- évfolyam. Szarvas, 1912. november hó 3. 44. 8zá.m TARSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP..SZERKESZTŐSÉG: Belwey-ut 9, hova a lap szellem részét llető közlemények küldendők. Nylttérben egy sor közlés

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám

évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám évfolyam. ïvaa, 1912. szeptember hó 29. 39, szám TÁRSADALMI ÉS SZÉPIR' UALMI HETILAP. SZEHKfúSZTÖíSICG: u 0 ÜO7Qy-ví '. ' f,va a,a P sellera réí7.!í JlJelf kftzlomenyfk kültjonűök. Nylüerben egy sor közlés

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com

Die Sensation in der Damenhygiene Hasznos információk a tamponokról www.123goodbye.com nokról tampo a k ácó form n s no Hasz Mért használnak tamponokat? A tampon szó francául és a szó szernt fordításban dugó. Már a szó s sokat mond. A tamponok körülbelül öt centméteres rudak, amely közel

Részletesebben

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy

QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy i ( LEGUJABB QALFÜZÉR a nép ajka, után egybe gyüjté egy 1-= :-: dalkedvelö. :-: 1,,:,1 Megjelent H.-Nl... Vásárhelyen. t Kapható,: Török Pál könyvárusnill "'IL" "Kigyó-u. 2.... ", NYOMATOTT NEMES ÁRMIN

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

IMPRESSA C5 Használati útmutató

IMPRESSA C5 Használati útmutató IMPRESSA C5 Használat útmutató Kávé Prof Kft. 1112 Budapest, Budaörs út 153. Tel.: 06-1-248-0095 kaveprof@freemal.hu A TÜV SÜD független német mnôségvzsgáló ntézet Az IMPRESSA kézkönyvének és a hozzá tartozó

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Mit találtam RÓLAD a meddőséggel foglalkozó honlapokon?

Mit találtam RÓLAD a meddőséggel foglalkozó honlapokon? Mt találtam RÓLAD a meddőséggel foglalkozó honlapokon? Kgyűjtöttem, hogy a vlághálón mk kerngenek arról, mért vagy meddő. 10 honlapot olvastam át részletesen, azokat, melyeket a Google keresője felkínált

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Varró Dániel versére

Varró Dániel versére S 1. a Magyar Rádió Gyermekkórusának és Nemes László Norbert karnagynak Ez állati...! Köszöntgető q = 80 Varró Dániel versére FEKETE Gyula *1962 úr, jó na-ot, jó na- ot! Fo-lyat - juk a víz - csa-ot? A

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

~er BESZÁMOLÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi. a Nyíregyházi Repülőtér 20. ügyvezető

~er BESZÁMOLÓ. - a Gazdasági és Tulajdonosi. a Nyíregyházi Repülőtér 20. ügyvezető Repülőgépvezető-oktató, szolgáltató és kereskedelm Kft. H-4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 1. Tel./fax: (+36) 42/430-138 E-ma: trenerkft@jvnet.hu BESZÁMOLÓ - a Gazdaság és Tulajdonos a Nyíregyház Repülőtér

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit.

A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben ember lenni mindég, minden körülményben (Arany János) Az igazat mondd, ne csak a valódit. (József Attila) A rendszerváltozás veszteseinek

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az!

2011. december 17-én 20 órától KÖRFKarácsony a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban, ahol az ajándékozás nem játék, a belépő viszont az! A jótékony szándék és az adományozás örömének érzése olyan alapismeret, amivel minden fiatalnak találkoznia kell! Ráadásul minél hamarabb! Idén karácsonykor Békéscsabán is átélhetitek ezt az érzést - beleértve

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Az elektromos kölcsönhatás

Az elektromos kölcsönhatás TÓTH.: lektrosztatka/ (kbővített óravázlat) z elektromos kölcsönhatás Rég tapasztalat, hogy megdörzsölt testek különös erőket tudnak kfejten. Így pl. megdörzsölt műanyagok (fésű), megdörzsölt üveg- vagy

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár

Balogh Edina Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetemi tanár Balogh Edna Árapasztó tározók működésének kockázatalapú elemzése PhD értekezés Témavezető: Dr. Koncsos László egyetem tanár Budapest Műszak és Gazdaságtudomány Egyetem Építőmérnök Kar 202 . Bevezetés,

Részletesebben

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő: KRECSMÁRIK ENDRE. Laplulajdonos ós kiadó : SÁMUEL ADOLF.

TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI. Felelős szerkesztő: KRECSMÁRIK ENDRE. Laplulajdonos ós kiadó : SÁMUEL ADOLF. v - C 18 szá TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. SZERKESZTŐSÉG: jbelgey-u 9 sz4w,.lovft a lap szellem részét llető közlemények kíldendők. Nylttéfben egy sor közlés cjja 50 fllér..kézratodat a szerkesztőség

Részletesebben

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok

Műszaki folyamatok közgazdasági elemzése. Kevert stratégiák és evolúciós játékok Műszak folyamatok közgazdaság elemzése Kevert stratégák és evolúcós átékok Fogalmak: Példa: 1 szta stratéga Vegyes stratéga Ha m tszta stratéga létezk és a 1 m annak valószínűsége hogy az - edk átékos

Részletesebben

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban "

VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia és a három kistérség i energetikai koncepció kidolgozása tárgyban VALLALKQZÁSf SZERZ Ő DES ESPAN Nyugat-dunántúl Regonáls Energa Stratéga és a három kstérség energetka koncepcó kdolgozása tárgyban " Amely létrejött egyrészrő l a Nyugat-dunántúl Regonáls Fejlesztés Ügynökség

Részletesebben

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta 2007. 01. 21. 2007. 01. 22. 2007. 01. 27. 2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta Ötszáz jelentkezőből lett az

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Az entrópia statisztikus értelmezése

Az entrópia statisztikus értelmezése Az entrópa statsztkus értelmezése A tapasztalat azt mutatja hogy annak ellenére hogy egy gáz molekulá egyed mozgást végeznek vselkedésükben mégs szabályszerűségek vannak. Statsztka jellegű vselkedés szabályok

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ

2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ 2012. Május ANGYALKERTI HÍRMONDÓ KATICA Mennyi, mennyi minden. Annyi minden történt mostanában. Áprilist zártuk a kiállítással, utána készültünk az anyák-napjára nagyon ügyesek voltak, 11-én pénteken délelőt

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím:

JELENTKEZÉSI LAP. Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: JELENTKEZÉSI LAP Név: Osztály: E-mail cím (továbbjutásról itt is értesítünk): Iskola: Felkészítő tanár: E-mail cím: Második fordulóba jutás esetén Windows 7 operációs rendszert, és Office 2013 programcsomagot

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet

MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Lejegyezte: Mátrai Diána Halász Péter: Hatalom, pénz, hírnév, szépség, szeretet MIT ÉRDEMEL AZ A BŰNÖS... Részlet Katona József Színház, Kamra 1994. szeptember 30. 20 óra Készítették: Halász Péter, Veress

Részletesebben

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos

Ahol mindig Ön az első! www.eon.hu/ugyintezes. Segítünk online ügyféllé válni Kisokos Ahol mndg Ön az első! www.eon.hu/ugyntezes Segítünk onlne ügyféllé váln Ksokos Kedves Ügyfelünk! Szeretnénk, ha Ön s megsmerkedne Onlne ügyfélszolgálatunkkal (www.eon.hu/ugyntezes), amelyen keresztül egyszerűen,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Követeléskezelés Szabályzat Sgma Követeléskezelı Zrt. A Sgma Követeléskezelı Zrt. tevékenység köre A Sgma Követeléskezelı Zrt. 1923-ban, részvénytársaság formában került bejegyzésre, magánosítására 1988.

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Bevezetés a kémiai termodinamikába

Bevezetés a kémiai termodinamikába A Sprnger kadónál megjelenő könyv nem végleges magyar változata (Csak oktatás célú magánhasználatra!) Bevezetés a kéma termodnamkába írta: Kesze Ernő Eötvös Loránd udományegyetem Budapest, 007 Ez az oldal

Részletesebben

8. Programozási tételek felsoroló típusokra

8. Programozási tételek felsoroló típusokra 8. Programozás tételek felsoroló típusokra Ha egy adatot elem értékek csoportja reprezentál, akkor az adat feldolgozása ezen értékek feldolgozásából áll. Az lyen adat típusának lényeges jellemzője, hogy

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára).

Emerson. (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). (Halálának 50 éves és hires úrvacsorai beszédének 100-ik évfordulójára). Április 27-ikén volt 50 esztendeje, hogy Ralph Waldo Emerson, Amerika legkiválóbb gondolkodója 79 éves korában örökre lehunyta szemeit.

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika

Fuzzy rendszerek. A fuzzy halmaz és a fuzzy logika Fuzzy rendszerek A fuzzy halmaz és a fuzzy logka A hagyományos kétértékű logka, melyet évezredek óta alkalmazunk a tudományban, és amelyet George Boole (1815-1864) fogalmazott meg matematkalag, azon a

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése

Meghívó. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Meghívó A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság Gyermektüdőgyógyász Szekciójának Tudományos Ülése Kaposvár 2004. november 4-6. A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni.

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1

Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről Hely és időpont [1942] nélkül 1 Kérdőpontok a dél-erdélyi unit. egyház számára 1. Az unit. egyház rövid története a bécsi döntés óta. 2. Az unit.

Részletesebben

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08.

Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. Váradi István búcsúztatása 2013.08.08. búsak, bíborak (Ady) füstösek, furcsák, BÚCSÚ Nehéz a pakkom, és a gépre túlsúllyal szállni nem lehet. Zanzásítom hát, amit érzek, kőbe vésse a képzelet. Átnéznek

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek

A mágneses tér energiája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája, állandó mágnesek, erőhatások, veszteségek A mágneses tér energája Egy koncentrált paraméterű, ellenállással és nduktvtással jellemzett tekercs Uáll feszültségre kapcsolásakor az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben