III /2011. (IV.28.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III. 1. 14/2011. (IV.28.)"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 14/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszerér l

2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya A gyermekek védelmének rendszere Eljárási rendelkezések Hatásköri rendelkezések...4 II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások Pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Bölcs dei és óvodai gondozási díj támogatás...5 III. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Általános szabályok Gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti otthona Családok átmeneti otthona Térítési díj...7 III. Fejezet Záró rendelkezések melléklet a 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez...9

3 Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése alapján, valamint a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (1) b) pontjában, a 18. (2), és (5) bekezdésében, 29. -ban, a 13l. (1) bekezdésében, valamint a 162. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ ket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatályára a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. -ban foglaltakat kell alkalmazni. 2. A gyermekek védelmének rendszere 2. Az önkormányzat a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosítja. 3. Az önkormányzat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretén belül pénzbeli és természetbeni támogatást biztosít. 4. Az önkormányzat természetbeni ellátásként: a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretén belül aa) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, ab) gyógyszerköltség, egészségügyi szolgáltatásért fizetend díj átvállalása, ac) tandíj, kollégiumi díj átvállalása, ad) tankönyv, tanszerellátás költségeinek biztosítása, ae) élelmiszer, ruházat megvásárlása, b) bölcs dei és óvodai gondozási díj támogatást nyújt. 5. Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást a a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása c) gyermekek átmeneti gondozása d) családok átmeneti otthona útján nyújtja. 3. Eljárási rendelkezések 6. E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 7. A kérelmet a törvényes képvisel, valamint a Gyvt. 18. (4) bekezdésében meghatározottak a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályánál terjeszthetik el. 8. A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során a hatóság a kérelmez t kötelezheti, hogy a családja jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, és azokat igazolja.

4 9. Az egy f re jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 10. A környezettanulmány készítésénél a Gyvt alkalmazandó 11. (1) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó id szakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (2)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) A kérelmez által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. (3) A jövedelmet a) munkabérr l vagy a munkáltató által fizetett táppénzr l, a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, vagy munkabér jegyzék, b) vállalkozó vagy stermel esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemr l Adó-és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemr l nyilatkozat, c) munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Központ megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat, d) a gyermekgondozási támogatások gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás esetében az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat, e) nyugdíj, nyugdíjszer rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi igazolószelvény, bankszámlakivonat. f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat, g) állam által megel legezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata, h) az ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megel tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat, j) amennyiben a kérelmez, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszer en vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az err l szóló nyilatkozat és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskeres és ellátásban nem részesül, k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmez büntet jogi felel ssége mellett tett nyilatkozata, (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás) igazolja. (4) A kérelmez és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveend személyek nyugdíj-törzsszámát és a nyugdíjas nevét tartalmazó nyugdíjösszesít jét a kérelem benyújtásakor be kell mutatni. 12. Az ügyintézési határid a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. -a alapján számítandó. 4. Hatásköri rendelkezések 13. A képvisel -testület a rendeletben szabályozott valamennyi pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására, a jogosulatlanul és rosszhiszem en igénybevett támogatás

5 visszafizetésére, annak méltányosságból történ elengedésére, vagy csökkentésére vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át. 14. A polgármester kivételes esetben a rendeletben foglalt feltételek fenn nem állása esetén különösen abban az esetben, ha a gyermek családját elemi kár, katasztrófa, betegség sújtja, továbbá az eset összes körülményét mérlegelve az ellátás hiánya a gyermek létfenntartását veszélyeztetné - méltányosságból pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg. 15. A képvisel -testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a fenntartó hatáskörébe utalt az intézményvezet döntését vitató kérelem elbírálását a Népjóléti Bizottság javaslata alapján a polgármesterre ruházza át. II. Fejezet Pénzbeli és természetbeni ellátások 5. Pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16. A polgármester a gyermek részére pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatást (a továbbiakban: rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) állapít meg, ha a gyermeket gondozó család id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került. 17. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek valamint fiatal feln ttnek, akinek a családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250%-át. 18. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege alkalmanként nem lehet kevesebb 2.500,- Ft-nál, és nem lehet magasabb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50%-ánál. 19. Fiatal feln tt részére, legfeljebb 20. életévének betöltéséig abban az esetben állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, ha közép- vagy fels fokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 6. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható a család, különösen a gyermekek körülményeinek, érdekeinek mérlegelését követ en, amennyiben feltételezhet, hogy a természetben nyújtott támogatás a célravezet bb. Ebben az esetben a támogatás közvetlenül a szolgáltató vagy intézmény felé kerül megfizetésre. 21. A jogosultsági feltételek megállapítására, valamint a támogatás összegére vonatkozóan a rendelet a rendelkezéseit kell alkalmazni. 7. Bölcs dei és óvodai gondozási díj támogatás 22. Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás keretén belül bölcs dei és óvodai gondozási díj támogatás (a továbbiakban: gondozási díj támogatás) állapítható meg annak a 20 hónapos kort betöltött gyermeknek a törvényes képvisel jének a kérelmére

6 a) akinek a családjában az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetében 250%-át, és b) akinek a bölcs dei vagy óvodai felvételére irányuló kérelmét helyhiány miatt ba) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának fenntartása alatt m köd bölcs de vezet je határozatban elutasította, vagy bb) szigetszentmiklósi székhely önkormányzati fenntartású óvoda esetében a fenntartó az óvodai felvételre irányuló felülbírálati kérelmet elutasította. 23. A gondozási díj támogatásának összege az 1. mellékletben foglaltak szerint, a gyermek életkorának figyelembe vételével, valamint a kiadások és bevételek aránya alapján állapítandó meg. 24. A gondozási díj támogatást a kérelem benyújtásának napjától, az adott nevelési év augusztus 31. napjáig kell megállapítani. 25. Költségeken lakbért vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törleszt részletét, a távh -szolgáltatási díjat, a közös költséget, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás költségeit, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzel anyag költségeit kell érteni. 26. (1) Jövedelemben beállt változás esetén a gondozási díj támogatásra való jogosultság, valamint a gondozási díj összege felülvizsgálandó. (2) A felülvizsgálat alapja a megváltozott jövedelem és kiadások költségeinek aránya, mely eredményeképpen új gondozási díj támogatás összeg állapítandó meg, vagy a támogatásra való jogosultság megszüntetend. 27. Gondozási díj támogatás csak olyan intézmény, valamint magánszemély által ködtetett intézmény esetén vehet igénybe, amely rendelkezik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésér l, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyr l szóló 252/2002. (XII.18.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 79. -ban meghatározott ködési engedéllyel. 28. A gondozási díj támogatás összegét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az intézménynek, szolgáltatónak a tárgyhónapot követ en, az intézmény igénybejelentése alapján, utólag utalja át. A gondozási díj támogatással nem fedezett különbözetét a kötelezettnek kell megfizetnie. III. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 7. Általános szabályok 29. (1) A kérelmez a kérelmet a Gyvt. 31. (3) bekezdésében foglaltak szerint nyújthatja be. (2) Az ellátások igénybevételére a Gyvt. 31. és 32. -a vonatkozik. (3) Az ellátás megsz nik a Gyvt. 37/A. -ban szabályozottak szerint.

7 8. Gyermekjóléti szolgálat 30. Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt ban meghatározottak szerint a Szigetszentmiklós-Tököl Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) által biztosítja. 31. A Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el a Gyvt-ben meghatározottak alapján, együttm ködve a Gyvt. 17. (1) bekezdésében szabályozott jelz rendszer tagjaival. 9. Gyermekek napközbeni ellátása 32. Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását napos bölcs de, óvoda és általános iskola napközi keretein belül biztosítja. 33. A gyermekek napközbeni ellátás igénybevételére vonatkozó kérelmet az intézmény vezet jénél kell benyújtani. A felvételr l az intézmény vezet je dönt. 10. Gyermekek átmeneti otthona 34. Az önkormányzat a gyermekek átmeneti otthonára vonatkozó ellátást a Gyvt ban meghatározottak szerint ellátási szerz dés útján biztosítja. 11. Családok átmeneti otthona 35. Az önkormányzat a szolgáltatást a Gyvt ban meghatározottak szerint ellátási szerz dés útján biztosítja. 12. Térítési díj 36. Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást térítésmentesen biztosítja. 37. (1) Az alapellátás keretében nyújtott gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben nyújtott szolgáltatások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj a Gyvt (2) bekezdésének figyelembe vételével. (2) Az alapellátás keretében nyújtott gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények intézményi étkezési térítési díját a képvisel -testület a Gyvt (3) bekezdésének figyelembe vételével önkormányzati rendeletben határozza meg. (3) A személyi étkezési térítési díjat az intézményvezet a Gyvt a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével állapítja meg. III. Fejezet Záró rendelkezések 38. E rendelet a kihirdetését követ 15. napon lép hatályba. 39. Hatályát veszti

8 1. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel -testületének a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 33/2007. (XI.21.) önkormányzati rendelete, 2. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel -testületének a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 33/2007. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 20/2008. (VII.01.) önkormányzati rendelete, 3. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel -testületének a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 33/2007. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 25/2009. (IX.25.) önkormányzati rendelete, 4. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Képvisel -testületének a gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 33/2007. (XI.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 19/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete. dr. Borók Dóra jegyz Szabó József polgármester ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képvisel -testülete ezen rendeletét április 27. napján tartott ülésén alkotta, április 28. napján kihirdetésre került. dr. Borók Dóra jegyz

9 1. melléklet a 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelethez Bölcs dei és óvodai gondozási díj támogatás összegének számítása A B Életkor 23. -ban meghatározott kiadások költsége/jövedelem aránya Támogatás összege/gondozásban töltött nap 1. kiadás 80% fölött 1.500,- Ft hónapos kortól 3 éves korig kiadás 50-79% között 1.000,- Ft 3. kiadás 49% alatt 500,- Ft 4. 3 éves kortól az iskolai tankötelezettség eléréséig kiadás 60% fölött kiadás 59%-ig 800,- Ft 500,- Ft 5. 6.

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás

I. Fejezet Általános rendelkezések 3 1. A rendelet hatálya...3 2. Hatásköri és eljárási rendelkezések...3 3. A jogosulatlanul igénybevett ellátás SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Tartalom I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Ócsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete önkormányzati segély kialakításával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

2. Önkormányzati segély

2. Önkormányzati segély Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Ófehértó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki:

A R.az alábbi 5/A -sal egészül ki: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 02.) rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról, valamint a gyermekvédelem

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben