Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ö é Ö é é í ó ó é á á é é é á í í á á ó é é é é é ó é é é é Á í á é á é é í á é é ó é é ó ö é ö é á é é á á ö é é é é ő é í é á é á á ö é á é á á í ő ö ő á ó é ö ő é ő ő ő é ó á á á é é é á á ü ö ö ő á á á ó é ö ö í ó é é é í ö é á á é á í á á á é é é ú é ö ű é í í é é é á á ó é é í é é á á é á á á í á é é é á ó ő á í á á ó á á é ö á ú é ó ö ő í á á ö é ő é á á ő á á í á á í á á ó ü í é á ó á á ű é í ó éí á á é ú ö ő á ó é é ő ó é é é é ő á á é é é ó á á í ű ó á á ó á á é é á á á á é á ü é é é ó á á ö é í á á á í á á á é ó ó á á ó í ó á á á ó é é ő ó á á ú ű á ü é é é ííó é ú é á ú ú ö í ó é é é é á é á ú é é ó á á á é á á é í ó ó ö ő í á í á é á á á ö éí é á á á í é á á ő é ú ü é é é ő é é é ő á í á í á á á é á é á ó á é ó ő ü ő ú á ú í ó é ö é é é ő á ő é í ő é é á á á ó é ő á í á ó í é é ö é ő é é á á é é ú é í é é á ó

2 Kőnlyc7ctvüdelcm 7 Bológ hu lldékkezelés Krrmprlsztálás 3er-9_ leborrtás mcll" sorlut lklrnzlzrtó mezőgz-dságlrn mközben lrulldék szerv tlen ásvánv- é stbl szetves nygokká bom!k. prmétere; tljjvítt komposzt keetkezlt. Legfontosbb _. ö Zetétel + kezelendő rulldék nem trtlmát toxkus és le nern bomló nygokt mvel zol.t kész kotnposzt s trtlmzn fog így nlezőgzdságí terírleeket szennyezlrel. A oxkus nygok lonr.n szervetlen vízben jól oldódó femsók ug_vnkkor lebontást gáttllhtják tnvel mérgezően htnk mkroorgnzinusokr le tretn bornló rrvgok (ntűnygok úveg fénrek) peág r_árt rekcóter-ekt hozhtnk lélre trrelyekben bornlás nerobbá válv meg* vtozttjt á p!i_t" zon keresztül bktéruln-gonb rány"t. így befoly"ásolv lclrorrrlás mé- Célj szerves nygokt trtltrrzó hulldékok ntkroorgnznrusok áltl történt retékét.üternét _ 30%-nál nedvességtrtlon + optrnáls esetbetr 5-70 Vo mely zonbn technológáról függóen r'áltozht. ng1'otr ugynkktrr rrrár túl kevós lcsonybb nem lehet nrert mkroorgnzmuscrk számr veszélye. ngy klkrrlásánk htások *ugu.* lehet mvel kedvezőtlen trerob hulldédrbosság*. zoptmáls szenrcseméret ll írkcótíománvb eső mrn; kseblr méreű szencsójű ngvobb ennél rnegfclelő sebessége lebomlás kok u]lugo íbllete ng_vobb. ezéú ksebb lrulldeko-tr esetéberr éríbgtához képest ksebb felületen lssbbn nregy végbe. hézgok lévő köztük ltsebb ugyn de lenne effektíveng_vobb fe1ü1eó szemcséjűr hullcléktllt gátolt gázok dffúzój ezéft ksebbek p -I gonrbák lrglsbb kénlrtás _> zrleáispti 4-9. ottomáls esetben 7*0.5-1 pii kórl. A svsbb rnndkét életformár szkeborrrláshoz z optmáls keclvezőbb; életfrrnkcónk bktéruáok C711 tány - ^-> ségvn.akémhtást.z-eroblllerobvszonyokbefolyásolák. jellernző éíéke; deáijs esetben m kcst lcsonybb mnt konrmunáls hulldék rán;'' esetén ClN Alcsonybb ezí lnűtrágy vgy szeluyvízszp bekeverésévellehe_ vítn. PÍl megváltot mely N_túlsúIynrtt nerob bornlás htásá Nl{3->Nt-I keletkezk száérléket ontuu lebomlás htásfokát. Mgsbb CN rán_v csetón mkroot'gnzmusok lssr lebontás boszntézséhez nygk zerves már nncs elegendő N-regyület kornposztálndó hőrnérsóklet _+ kornposzráás ltrrvetően exoterm folvmt lr folyntosn nent hűtk oc hőtrlonránybn ktv un. mezo1ll rnk30-40 lebontást A szer-es lnygot túlnelegszk.rr.gnzáuok végzk. melvek mgsbb hónrérsékleten gycrsn elpusztulrrkl komptrszthlrrot ezért dőnkórt átí'orgtják. mnek htásár felesleges lrő eltávtrzk trrközbe'n hlom homogenzálóck és z esetlegesen felhltnclzódoít káros grzok s e ldffunclálnl. A ÍolYrnt végén-korrrposztot hglják "C_r {blrrrelegecln nr elpusztítj z ember cgészséget veszélye4eíő ptogérr ct< mettett btrmlást végző rnkroorgnznrusokt s; Így gykorlt- lg sterl tl.jvító nygot kpunk ltogáz előállítás nlgnnyls9gcél mgs szervesn_y-g tftlnrú hulldék. íbként kommunáls szennyvíz tsátás során ngy' hrrlldékok szerves AnrOb lebontás ben keletúző szennyvsáp lletve konrnrunáls lerkókbn elhelyezett következtében keletkező bogáz előállítás energetk célúfelhsználás. -- összetétel _> kezelendő hrrlldék nem trtlmz}t toxkus és le neirr btrmló nygok. '. neclvességjrtlom _+ optmáls esetben 80%-nál mgsbb Irern lehet. bszen cél z nerob körűlmórrl'ek klkításá nthez legrnegí'eleiőbb nrgs nedvességtrtlotn bztosítás drbosság -+ legjobb ks szpmcseméretű l. frkcób sorolhtó 25 mm-nél ksebb szemcséklről álló rendszer.lz szpszerű nygok pedg deálsk -- kémlrtás -+ z deáls pli nvel ktrmposááláshoz lrsonló mkrobáis folyrníról vn szó 70.5-] A rrregfelelő kémhtás fenntttás sokkl nehezebb. rnlel szerves nygokból felszbduló léntrtrst n.vgok rízbetl crldódv rövd rtó ln jelentós nrértékberr lépesek nregválttrzttrr _ C1r1 rány *+ komposztálásnál kssé mgsbb l értéketkell bztosítrr* hőnrérséklet -+ bogáz elóállítájellemzóen endotetm íol1rnt. áltlábn nrczofl körülmén;"ekc't ltell bzstb_ln fu-nntosítn] technológáól függően ettől lcsonybb és mgsbb hórnérséklcten s m'lkg trthtó. R mczo{r1 körülrnényeket elsősorbn gzdságosság gez-olj lrőnrérsékmgsbb mennységl bclgáthtrzrnot lehet elérn áltl míg ternrofl 130"C-nál lettl Ótjásokná keletkező gáz.jelerrtős részét ftésre kell felrsználn lcsclnybb hőnrérsékleten gázíerrnelés sebessége!ényegesen ksebb Enzmes íerrncntácó sorlrn ftként e lcélj lrulldékbn tlálhtó. konplcx szerve rrygok (zsírok fehérjék)lebontás melynek kltkrmányozásr. állt során kezelése hulltlékok sósorblr mezígdság életmszcrpr és pprpr nrs táplálék. v y tápl ál ék_kegészítő nygok előáll ítás történ k

3 K(jn)}-.eZctvédelem j A település hulldékok ártlmtlnítás rendezett lerkásslés rendezett elhelyezéssel llendezett erkásró] telepúlés szárd hulldékok és rendezett elhel_v-ezésrl ÍblyélonYtelePüléSÍ hullcékok ártlmtlrrtás esetén kkor beszélünk" h hulldékokt z egészségüg.v és környezetvédelrn elírások betrtásávl elóre ntegszbott techrrológ rendben helyezzük el tljbn evő üregben. vgy tlj felszíne Íelctt. A rencezetl lerkás vszon.vlgos egyszerűsége és nrás eljárásoklroz képest lcson;"bb költségvonzt mtt leggy.krbbrr lklmz_ott hulldékártlmtlníts el_árás; bár zeltj hosszt távú strtégájábn - Íleg z lklns lerkó területek ks szám mlí *- hulldékok ternrkus kezelése mellett kötelezte el rngát. Á rendezetí h u lldéklerlólt létesítésszemporrtj A renclezetl lerkóhel.veken szlárd. íolyékony és z szpszerű település hulldékokkl ter.me eg.vütt mnrlerr más lés hulldék s ártlrntlníthtó mel.vnek összetétele nyg jellemző ezekbez lrsonló. Nem helyezhe- tők el vszont veszélyes hutldékok ezek ellrelyezése specáls szgeteléssel és múszk védelenlmel ellátott veszélyeslrulldéklerkókbn törtérrk A lerkóhellekre szállíthtt hulldékfeleségeket már z engedélyczés elárá során rneg kell htátlzn. A rendezett hulldéklerkók he lytjelölésének szempontj A szlárd település hulldékok rendezett lerkásnk technológáj Árkos területfelíöltés A hullclékot m mély árokkhúzóvl vgy mélyszánlásltoz hsz-nált eszközze kképzett árokbn helyezík el. erkott hulldékcrt áz árkok klkításkor kkerült tljjl tkrják. -erúletgérr.ves reltíve klltséges eljárás ez-drt hzánkbn nem hsználjík przmás lerkás prz-nrás rendszerű lerkás mely tca rendezett lerltók klkításámódszere. rülettbltölté es hrrllclek-elhelyezé egyk leggykrbbn lk]mzot1 nk lnenete következó és si]ejáró út éptése közút és lerkó között Kerékmosó táicávl ellátott kélsávos rt törmelékbl meg. járntívek lltározz tengelynyomás hulldékszállító llt]ól készt. Terhellretóségét * Leáró út építésehulldékolótl. A f'eltöltendő gödör oldlán tszt töltésszelvényű hulldékbó keszült szerpentn Út lsó vége fetrctksznten hegyfelől ránybn egyrányú koroneséssel kképezve A f-eltölté tertlet.ellegétól függően z egyes rétegek smétlőclnek eg-vtnáscrtr Az egymás l'elet rétegekréteg przmánk ben. pt zmlzálózű eltólássl észul zz z első rétegben levő prn t'elett másodk A rendezett lerkás hzárkbn leggykbbn lklmzoft techno}ógáj keresztezés köre - szellőző lyuk - vn. és szell(lző l;ukk feltöltését jelent. A lulldék lerkás lényegéberr plllhálóz.t képííését A hrrlldék lerkás tervszerűen és ellernőrzött nródon rétegesen tórtérrk hol mnden egyes réteg hulldékból készlt prznlák há óztá- ból áll prz-mlrálóz.t keresllezés köze z úlr. szellőző lyukk. mell"e*et rétegen belül utol.!ár töltenek fel. A hulldékprnl írpéz. keresztmetszetű hsáb. nrellnek koronsíkj lerkór hulldékot kszállíto specáls gépek közlekedés útj és egyben ürítő területe. Az l h n lhnl L.lh t----- í l ; l l n \í \1l I 1 -* c*tptolmell*obk.ó9 q kor1.1óet 5o! LgRÁ xct T í- kcíóolre9 á9 ]o!.o oll.llrl te^ nrér* lprn_ )íbltd H!LADíx de.bst pll; elrérdel''/2er r rített hutlclék egyengetését dózerek tömörí20*?0o tóprmál;l 1tft h. olösr tho]tór wn kerészp.l!mdné 2cft tcrsét kortpktorok vógzk. A przm lerkás M_ korono Dógosstg rányálrn hom]okdöntéssel készl Á przrn JoY3."oll í}öreí tá ás xr*ztp;;tmánát lérln. mor 1n l E*rorr5*.?5m rozorr teljes íe ülete - koron.sík és z. rlld tézyűk dóher fblymtosn tkrásr kerülnek. Az első réteg prznrhálóztánk gernce z ún. főprznl. hjts rny bejáró út tengel_vének meghoss.zbbításábn vn. Erre nrexlegesen z- rn mcllékprzkeresztezés kömák vlnrrt ezek (Íehelsé es) tovább keresáprznrá. gy'' lkul k przmhálózt tnelynek réteget építerrelt Ú-bb erületet lefedk rnegtelt terlet álló rendelkezésre ze sze;.lőző lyukk. Ameúyben z előzőhó't-ké' przlnhálózt hogy nny csk z eltérés előzőye. z zonos kképzése réteg rá. A következó k. A rélegek Íblfolé kerülrre lyuk szellóző első réteg przmá zréteg rnásodk uugl készü pcst eltolássl Ez. ltt lejáríl egyrnást. <ttenclo rerlet 1bltöltéshrárszntjég terjeclően vízszntesen eg-vmásr rkv követk út z egyes rétegelt áltl eltrkrv. íbltöltésbe megy át. n retto'ícs htásznt eléróséíkövetően záró réteget hordnk fel tennőtl.ból z utóhsznosítás jellegétől függő vstgságbrr. A tkrónvg rétegvstgság áltlábn l0-15 cm legíelebb 25 cn; feldt lrőszgetelés Úr-l.ktér közlekedés báostás légszennyezés csökkentése.

4 Kórny*zrtvédeleu 7 4. oldl Cdörfeltöltés prznrás lerkássl A _gődö!feltöltcscs ellenrzxjtt przmás lerkásttermészetes vág_y n}ester éges sík vgldomborzto telcp n lcvő gcllók. téglgyár felhg_vott gyggödrök melyeknél meghgyotl ezdságosn fcl neín hsznállrtó rókorrl g_v-gréteget hsználjált k terlnészetes védelemként hulldéklerkáskor) vgy í.erepnrél.vedések {cllöltóséhcz lklmzr.ák. Ez lerks rrród lehetóvé tesz feltöltött terület zlldterletként vló hsznosílását. A fe ]tjltc tulról fulfeló meg_v végbe Fg>-eg_v réteg prznták hálóztából ál1. l1osszránybrl elnytjtott keskerrygödör esetében forrtáls lerkást célszerí lklrnzn lrol przn nrerőleges lerkás font rányár Mvel tkrn csk z egyk o}ctl rézsútés koronsíktlt kell ezért tkrónlg-k rrl lő me goltás. Sík ter'rleten elhel;ezkedő nenr túlságtlsrr mély üregek esetében 3..4 nres pr-zmtngsságrrá lkllnzhtó körszerű lerkás. A lerkást körlörösen. lülső szélektől terület k;z-epc felé vegzk Itt s csk z egyk oldl rézstlt és korotrsíkot kell tkrn tehát módot n_vujt rendszornt szűköserr rendelkezésrc álló tkrónyggl vló tkrékoskodásr Mestersóges dom bépítés A tnesterségcs donrbópítést főként sík tcrületen lklmzzák. ;] ugynkkrr eg_vre g_vkrbbrr íblyttják gödölfeltöltést z crcdet terepszirt eléréscután lnesterséges \-. dornbópítéssel rnvel rnnd nehezebb rj lerkóhclyct tláln. ll. terletet nregszerezn els egyre költségesebbé válk z új lerkó klkítás műve]ós ág meg- l# ^l} vt?l 1l.. t.tl l1_1!j y!lrí;[!/!.\r!.} ' ])] 1!/! 1{]1 változttás és szgorúbb kt- r l!r!]ü. tl ';}Y ltlí; ]1í) j!1!' ''1 '1 ] ]l!ll*l 1l;11 1 ; vetelnenyek ultt 'I'ecltttológá lényegébenzonos gödörí'eltöltés technológáávl csk Íordított rányt. Eőnle. hogy tl_szgetelést csk donb tlpfelületén kell lklmzn (h ez szükséges) llátrány kltsógesebb rekultvácó (ngyobb felületet kell lefedn) Alklmzásávl _szúkségtnegoldásként_ lelretövé válk hogy hulldéklerkól létesítsenek mgs tljvzes terü. lctckerr I_-_prósét zonbn különős gorrddl kell mérlegeln. lrogv belleszkedjék tájb. A dornb mgssá3át különtjsen z Alflclön_ kmyerzetvédelnr htóság távédelnr okból korlátozhtj. Kfejezettcn elónyös 1erfbrnr olyn területekerr rol tájrendezés terepvsz.onyok negváltotásár törekszk. 4z elárás tuljconképpcn gödörfeltöltés fordítottj mesterséges dornb m vstg prztnákból álló rélcgek cgytnásr építósével kesztl. rlonye hog_v csk donb tlpelületét kel szgete ln. Ilátrán_v hogy reltultvácó során ngyobkl felületet kell tljjl fedn rnelyet felhordás utár zonnl füvesítéssel véden kell z erózótól lletve rézskn szátr.ság mí nehezebb fás növényeket neveln. A hulldéélerkók klkításálroz ngyon bon_vcrlult íeltételrendszernek kell teljesülne. lerkdl kzárólg pr övezetekberr és külterületen lkíthtó k. Neln létesítl}etö lerkó területltelepüléslenclezésj lenben lklmrtlnnk téltterületeketlárvíz_- belvzveszélyes ármcntesítéssel rrenr rendelkező vgy mgs vízállású terülelen" födrengésveszélynek felszín mozgásveszélyrrek ktett. bánymívelésre kjelöltt természetvédelmoltlr;rrr ltt álló terleteken róvízbázsltént szolgáló terletek hídrogeológ.a"' védőterúleterr l'lmnt energszállítíl r.ezetékek védősávjábn Atelcphellkjelölése során veszél_ves hrrlldéklelkó esetétr nrn nr korrrnrtrnáls hlrlldéltlerkó esetén nrr 500 tn nert hrrlldéklerkó esetén rnjn 300 nl védtjtávolság szkséges. Á klkítás során nrncletrkor országg és terület brrlldéltgzdálkodás. településrendezés tervek zo'yf.k es hel;" épílés szbál.vztok mérvdtll. A lerkók báonságos üzemeltetése érdekében lerkót megfelelő mszk védelernrnel keli ellátn- rne ly' tervezés fo ymtától lezárt lerkó utógonclozásán túl rekultvált terlet hszrrrltág te{ed ezt?21200 l. KM relrcleler szbály-t>zz. Ennek rlegí'eljlőcrr ktlnrnrunáls lerkóbn csk elkezelt rry" sokt lehe1 elhelveznl melyck körét z 1zem átvétel követelmétrye meglrtroznk. Nem kezelhetó kotnrnunáls lerkóbrl kezcletlcrr folyékon1 lrulldék elókez_elés nélkül szentryvízszp. nyomás ltt gáz" rolrbrrásveszélyes túzveszélyes.tnró" clxdáló n_vg. állí hrrll fefőzésveszélyers nyg. gutnbrotrcs. K-t";le!r képe elthelő teguhb lechttkúvll nem keelhető és nerí hullrléklllvl

5 körnrczctvedelcm A korrrmunáls 7 nygt t ]erkd; klkítás során klkítrrdó íenékszgetelésszerkezelét és felhsználhtó ténl'ezíjű renrlelet sz1l5ályz2.mclynek trtlmzn kell egv leglább l m vstgságú k<l0!'mls szvárglrs régázclvezető kívül rótegel ezen szvárgt vstg m 05 terntészetes szgetclőréteget lletve eg; leglább klkított érvén-v'es melv m. leglább vstgság ftldtkrás teg(ek)rl s gorcloskodn] t"ll. Az_ e{t przn rézsjéres. mega lerkó fblületéról e folyt1 cspdékot lletve lerkóból esetlegesen kszvárgó csurglék Íblfogásár szenn.!'ezcsck esetleges feleló szenn_vvz.tsztítő lerendézéssel ellátott - kettős övárok rendszeí. ezen kvl z krrrlrttásár tljríz-f gyelő kutk rendszerét kel1 létesíten kívúl hída kunrnunáls ]erkó nrlnmáls teclrrrk hátterét közmveken (víz elektrotnos energ. cstorn) mérleg szocáls és kezelő épűletek vlmnt térvlágítás dják vcszélrcs hu llttóko k rendez-crt lerllás A hulldékkez-elés végsö fázs z ellrelvez_és lehet b zrr_o_5!g!5. lletve _]-rz*q_sít 4.5_4!_sg}Ö9töt9[*elltc) zés. vlmnl yéglsgop l._knr A végleges lerkóbn ábr) li. és lli vcszélyesseg osályb trtoz-ó r ;l vcszélles hlrllcjékok2 ömlcsáett állpobrr s terkhtók (-c ábr) ;r;.l l- tll -l'l 1] l '...ll < r j.l.. ' lull. ll 1.j;l lli ']j_. li. ]l.!1 ltj;l;. ]] lll] 11l ;r l lrr ;!l.r nl.ll1 '.- rltl lrr t.' -'-'-" j.j.r{ j" j}l;l ;tr]r;; l;l ll zó kernolten veszélyes hulldékokt-' zonbn kzárólg elókezeést követóen célhordóbn vgy kskotlténcrben lehet cserk ellrelyezn (d. ábr) A vcszélyes hulldékok - bár./l! l - *j;r r*.1.1l z I. veszélyesség osztálvb trto- rendezett lelkás Í;!] llr l lr.l.;l'tl rnód- szertnlg ngyon hsonló elveken lpul -" Iényeges különbségeket mutt kommunáls lerkók klkításávl és fennírtásávl összehs<xlítv; lényegesen szgorrbb feltételrendszerrrek kell teljesülne l1.!1 jl j;.ljll-l tercn nrnd erkó helyérrek kválsz_tás tervezése építésemnd z üzenreltetés vgy végleges elhel;"czés helyszí elhsználás kozvetlen;l szállíthx nern lrulldék Arnkor z összegyídttt vn szkség. Az átnrenet trolás nére. esetleg nern áll rendekezésre végleges megoldás áunenet tárolásr ve'szlk. lény-eg.ében véglcges érvényüket nern jelent zt 1rog.v veszélyes onyugokruontkozó szbályok megkdályozás érdelé-. - körnl"ezctszerlrrvezés lerkóklroz lrsorlló műszk ur_.tonrágát ke11 rrregvlósítn 1 ;. z PrtelePen ( veszélres ; ben. Az átmenet tárolás tö$énhet z rneglévó berendezésekben. vgy tárolóbn rrncs lehctöség ene mcnnyben vgy ott megteremthetők feltetelek lr hulldék keletkezets lrelyen) beltl 1 \ ^\\\ ' külón átnrenet tárolót kell létesíten <l0-9 nrs szvárgá A végeges lerkók fenékszgeteléselcnvegesen összetettebb leglább 5 méter vstgságú elhelyezn -hulldékot veszélves ó.jt vgy zzl egy.nértékmésúségestermészctes klkítás A rétegek szgetelő réteget * A szvárgó kzáról kezelt íbrnrábn lehet. u u.rety.rregsztálytói üggten svs'lúgos (nehézfómek nl"gok koldócó ltt és fölött k kell lkt-ú. gondoskodn kel] z esetlegesen kémhtásr nygok) szgetelő rótegben történó rrregkötéséról s A szvárgó ellerrtétben tt csurgekvz_ekór eltótlenukezeln keú. e kommunáls lrulldekterkókkl rétegből szármz_ó glzetoezeto csövek t"p*r.. mvel gáztépzőctés mértéke- A lezál't lerkót legtább rr részben bomló szerve nvgok hrrybn - elhrrygolhtó s rézstkre étvényes rnely s Játn _tkrássl kell supok műn;ghulldékok stb űps-.fosűt-. oljosfónltrllmú -suxs lr rg;ő r vugok hgos..sgg 6 tl gíán s ln k"s t b rrem sz-úkségszerű rész.berr hullclék előkezelésónek köszörrltető- l móter v tg t?]' ;l r -]l!f+!. -. l 1_\ 'ff. _$ l' _ l r_-^\ llllll ll!l;l Ij1 l

6 . K"r.*'"r?'l';"1 hu lldékkezelés A hulldékok rrtlmtlnításár lklmzoít e árások Termkus egy.ke égetésrrely ksebb teljesítrnón_vű 1000 kgór kpctást nreghldó égctőmű_ben történhet. ]'echno1000 kglór kpctrsú égetőberendezésben vlmnt z égetéséveltlnál zonbt szgorúbb mköveszélyes hulldékok nem lógájuk íbbb vonlbn megeg_vezk dés tbltételek mellett Rtkábbn lklmzott ternrkus eljárás prolízs. mely fóként szerve nygféleségek hőbontását jelent; folyrrrt végeredményeként hsznosttó gázokt (CH+ CO2 CO NO*NI-I3). vg_v ezekből elóállthtó szerves nygokt nyernek (etnol. szénhdrogének prolízsolj). A veszélyes hulldékok ártlmtlnításáhoztrtzk deponálás mely lehet hulldék végleges elrell'ezése s mennyben z árllmtlnítás gzdságosn nem oldhtó meg vgy kezelés során crlyn nlgok kele tkeznel melyek veszólyes hulldéknál ngyobb környezetterheléssel járó szennvezéssel járütrrk. Vszon_vlg rtkárr lklmzott eljárás nyersnygként vló hsznosítás mely közvetlenül r'g)' megfelelő átlk ítás után történhet. Hulldékok égetése I_lőnye vszónylg ks helygény veszélyes nygok nregsemmstésórrek htékonyság gyors hgérrkus búznrentes A képzödó hó energ bsnosíthtó szlárd mrdékok rendezett lerkóhelyen nehézségnélkl elhelyc.zhetők sőt lklms körülmények között hsznosításuk s szób jöhel. Alklntzás területe gen sokétű tegouu hulldékféleségártlmtlnításár lklms sőt bz.onyos hulldékok csk égetésseldolgozlrtók fel (pl olájos mrdékok) Hátrány ngy beruházéls és üzemeltetés köitsége érzékeny hulldókősszctétel és mnoseg ngdozásár ernáf z égetéstechnk prnéterek eléréséhezkülönféle nygelőkészítéseljárások szksé ese továbbá íámsztóíjz_eés gvkorltlg mndg szükséges ugynkkor ng! rneghbásodás vószínúsege kúlönösen belső korrózós jelenségek rontják z űzsntbzíonságot. Nern megt'elelő prméterek mellett szen-nyeáet kömyezet elemeket de ez megfele ő üzemvtellel'és korszer füstgáztsáító berendezésekkel elfogdhtó sznten trthtó. Az égeúrrrűlre szállíott hulldékot nrérlegelés után rézsűn. vgy specáls dgoló tneclrnzmttssl működő táro]ó Üunkerekbe ürítk melyek klkítás hullcték mennységéhez és összetételéhez gzodó osztott vgy o5zttln kvtelű lehet kpct sát z égetőmú óránként teljesítménye z üzr-múő hulldék térfogtsúly lletve teryezett kpctsbóvítés htározz meg z zembztonság érdekében mnmutn 3 npos teljesítménynek megfelelő huldékrnennység tárolását kell báosítn. A bunkerek z ürítéskorkeletkezó Por ds búz lcá'nrlásárrák rnegkdályozásárálúndó enyhe depresszó ltt átlnk melyet úgy hoznk létre hogy z égetőegysé- gek égéslevegőjét bunkerből szívják le Á hulldekokt bunkerb dgolás előtt fbként prító ollóvl rlkábbn plító mlombn prílák A butleren belül lrulldék rnozgtás kevrése és kzánb dgolás többnyre polpmrkolós hícldrrrk segítségévcltörténk melyek hulld?k keverésétkéz rányítássl z dgoló grtok folé vló beállás és dgolás utorntkusn végzk. A hulldékot drukezeló rnrkolóvl folymtosn kever honogenzálj zért. hogy kzánokb vsonylg egyenletes égéstbztosító nyg kerütjön. A grtból lrulldék grvtácósn cs[tszk z dgoló berendezjsbj Á dgolók folymtosn jutttjk hulldékot mndenkor tüzelésteclrnk és terhelés vszonyoknk megfelelő mennységben és ütemben tüzelő berendezésbe. Ú égető beóndezésekke kpcsoltos legfontosbb követelmény nrxmálsüzembz]onság teclrnk Prmétereklpedg. hogy kkerülőzgmentes fstgáz COtrtlnr ) tp{o (1000 ppm) ltt legyen slk szervesnyg_trtlm mx. 25 vo lletve éghetőnyzg_trtlnr mírx. 8 % lehet. oc hol z lsó htált búzmetltes hgénkus égetés gényl R zóksos égéshőmérséklet-trtomány 800- t500 felsöt ped z gen heterogén nyg szervetlen lkotónk olvdás trtomány htározz meg A megfelelt eges eroekeuln kttnbtlző temencepusokt lklmznk melyek különböző ö szetételű lrulldékok átlndó kávereclésétnozgtását^ z égéságy megfelelő levegóztetését másrészí elvégezzék hrrlldék szárdás" kgázosodás égetésés utóégetjs zónun vto egyenetes átszállítását. Az ]klmzott berendezések lehetnek klkítású rostélyos kemencék lletve veszélyes főééntkonrmonts h.rlludúk égetéséreszolgáló különböző hulldékok égetéséreszolgáló tokos_ fludzácós- emeletes (etzs) kentence lletve forgó dobkemence A hulldékégetésnélz égtendó rryg ngdozó fűtőértéke mt1 gykorltlg nem nélkülöz]rető z Ún. támsztótüzelé u*t o1_ vg{ gázégőt<tr Úztósttnk Az égeléssorán felszbduló hót gőztermelésre hsz-nosíták. A korszerű hulld'ékég;ő kzánok htásfok 75-80% között vn hullddl tütőértékétölfggőerr 1 kg hulldékból átlgosn 12?5 kg gőz termelhető _5tlh településíhrrlldékok égetéskpctás felett mr célszer h(hsznosítást betervezn. A kemencéból kkerülő C- hőmérsékletű ftstgázokt levegőbeftvássl vgv vzperrnetezéssel hűtl "C-r. Azlsó értéklá tnenn hrmtpont korrózó mtt fel ö étékfjlé menn pedg ftstgáztsztítók hőtűró-képessége mtt nem lehet. A f tgáz mennysége hulldék fűtőértélétől4fgg.

7 *o"""u1'; ;; A megfele jen kképzett égéstérjől szbályozott üzem vtel révélr lstguok por- és károsnyg-trtlrn m_ nmáls de z esetek többségében szennyező nygok emsszójánk csökkentése érdekébentovább tszlításr s szúkségvn Por leválsztásfu áltlábn elektroszttkus leválsztókt lklmznk melyekkel cp"30-5{) rngm" értéklá csökkenthető emellett külónféle fémszennyezők kkerüléséts megkdályzz. A gázszennyezők eltávoltásár - ktltkus oxdácós e árások rnelleít * í.stgázmosók fjként Ventur_ ésvgy centrfugálmosók lletve tálcás és tölt tes mosótornyok szolgálnk. A tsztítotí fstgázok 8}-160 m nl_ gs kéményen át távoznk köntlezetbe. melyek mgsságát vontkozó emsszós előírások. terjedés számíüísok és nlnsszíós vzsgáltok lpján kell meghtárom. Az ógetóből kkerülő slkot vízzel b.űllk slkhútöből slk és pemye eg}ütíesen kerül slkbunkerbe honnn vgy rendezett lerkób vgy - nrennyben hsznosíthtó nygokt írálmz - vlntlyen módon hsznosítják. Az égetéssorár keletkező s)knygok részben ro télyon áthulló lletve rról íávoző (sll) rész3en fstgá7ból leválsotts (pernle) nygokból szármznk pcrn} slk mennvségének rnntegy 5l0%-ál képvsel összes mennységk z elégetett hulldék mennységérrek kb A slk erősen váhozó összetételű szlkáttrtlm 50-'70BÁ emtt olvdás trtomány vszonylg mgs 1l "C kzótl Rendszerní S- F- Cl-vegyületeket és nehézfémeket(pb. Zn. Cd Sn stb) trtlnrz. vízolclhtó nlgtltlm gen ngs átlgosn 8-10 Á; emtt mnden esetben csk rendez..etl lerkón helyezhető el A hulldékok égetéséreszolgáló égetőmú ev folymt ábráját z lább ábr rnuttj be r u]crl]rrl Pcrll ll{#rulr Fcur ll.tsrl. jltsljl)i\ (k I] lr r- l]lljl l 1 { lrr]lg]rh 5;llLLordl l lr;ltrto.xnrbl krntgcg <lttá lr D-5j(Jr tetl l lrr!1t!'] /_ j jj l J]! l jlx.]n]{ ls{ }]-rj;rr*l llulldókok prolízse A prolízs vgy hőbontás szerves nygoknk hő htásár oxgénszegényvgy oxgénmentes körülmények között bekövetkező lebontás Inely során szerves hulldékokból gátemű folyékony vlmnt szlárd végtennékek keletkezk. Cél elsósorbn energhordozóként (frstőgáz tüzelőolj koksz) rtkábbn másodnyersnygként (szrrtézs gz előállííás kátrányok knyerésére építőpr dléknyg). A proízs elónye lrogy z égetéshez képest jobb htásfokkl lehet hulldékok fűtóértékétkhsználn z eljárás terméke prílg ót hsznosíthtó ngy tsztságú nygok. Hátrány ngyobb fjlgos energgény mgsbb telepíté és üzemelés költségek bonyolultbb el.árások lklnlzás. lletve keletkezett nygokt komplkált fzkkém eljárásokkl lehet elválsztn. A hőbontás technológák zonos lpelven-- zárt rektorbn meg1 végbe. jelerrtős mennységű külső hóenerg bevtele mellett - rnúködnek z lklmzoft e árás ttól fgg myen hulldékfjták kezelését kívánják megvlósítn lletve ezekből mlyen.termékeket" kívánnk..előállítrr" Az lcsony hőmérsékletű trtománybn üzemelö rektorokból ( 'C) szármzó végtermékek fő tömegét bornlás (svél) olj vgy kátrány és ngy széntrtlmú szlárd rnrdék képez gázterrnelés ksebb mértókű. A közepes hőnrérsékletűrektorból ( oc) szármzó végterrnékeknek nár ngyobb hányd gáznem ugynkkor szlárd mrdék vlmnt z olj vgy kátrány részrány erósen lecsókken. Jellenrző. hogy folyókony végermékeken belül növekszk kenrénykátrányok részráry. A ks- és közpes hómérsékletű e árásokt elsósorbn vszonylg honogón szerves terrnelés hulldékolt (nrűn_vg. gum kábel svgynt) feldolgüzásár lklmzz.ák de elhsrálhtók rnegfelelően előkósz-ílett6 szlárd település lrulldék víztelenített szennyvízszp és állt trágy feldolgozásár s. Elsődleges céi z pr nyersnygként lletve energhordozóként hsmosíthtó folyékony végterrrékek(olj kátrány szerves svk) előállítás és ktív szénként energhordozóként hsznosíütó ngy szénttllrn.ú szlárd mrdék kn_verése. Í ]-)erry)e s'pkéníjeleníhmeg. íüslt!án?osók beépííésálel Á előmsítés tertnelé.s hulldékokntl leglnkúbb c.sk prítást és sárííást jelerrí települs hulídékoknái ysont }lrítllson kívl ostíiyoást ( víztelenítésnygtólj)ggő) s

8 é ó é é ű í á ü ő ó á Á é é ö é á ű ő é á é é Ő ü é ú á á ó é é é é ú á ő é é ő é á ő é á ó ü é é ö á é é Ü Á Á á á é ú á é ú í ó é í ó á á á á é é é Ó é é é é á ó á ö ö í ő ü é ó á á á á ü ö é é é á á á á ő é í é é é ó éú é ő ő á á é á é ö é é ö é á é ö ó ö á é í á á á é á á é é é í Ó é é ú ö é é ó é á á é é á á é íöé é ö ö á é ó ó í í ű á ó á á ó ü ő ő á

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés

Logisztika A. 4. gyakorlat Egységrakomány képzés Logisztik A tntárgy 4. gykorlt Egységrkomány képzés MISKOLCI EGYETEM Anygmozgtási és Logisztiki Tnszék TERMELŐ VÁLLALAT ANYAGÁRAMLÁSI RENDSZERE Csomgolás: Csomgolás feldti: áru védelme, áru fogyszthtóvá

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ő ü ü ľ ü ü ľ É ľ ó ü ľ ő í ő ź ő ě í Ĺ ľ ö ü ó Í ö ő ö Ĺ ĺ ľ í ő ő ľ ľ ő ü ő ó ü ő Ĺ ő ó őö ö í ĺ ü ö ľ ľü ö ý ő ü ö ľ ő Í ö ő ľ ö ó ó ĺ ę ľ ő ü í ő ź ú ń í Ź ó ľ ľ ó ő í ó ó Ł ľ ő ľ ź ó ö ó ź

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

ĺ ú ú ĺ Ö ł ĺ Í Ę ĺ ĺ í ő ý ĺ ę ĺ ý ő ĺ ü ő í ć ł ő í í ń ü ő ĺ ú ü ę ö ő í ý í ő ő ĺ ü í ő ú É É ĺ í ö ö ü í ę í í ý í ő ő ł ő í ü ő ĺ ü ö őę őł ü ĺ ü ú ü ő ü ĺ ę ü Ä ĺ ő ü í ú ű ü ý ö ú ö ĺĺ í ĺĺ ö ö

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ĺ ł ĺ Ő É Ö É ő ł ó Ő É ő ö Ö É ö ő ź ü ő ő ő ő ő ź ó ó ó ő í ó ö ü ö ö ö í ĺ Ő ĺé ö í í ó ú í ú í Í ú í ó ö ö ö ó ó í í ó í í í ĺ í ö ĺ ö ö ű ü ó ý ú ő ő ö ö ő ł ĺ ý ö ę í ó ĺ í ő ź ő ö ĺ ő ó ó ö ó ü

Részletesebben

ľ ľ ů ź ľ ę ü ú ľ ů ľ ľ źú É Í É ĺá ĺ Á Á Ü ľá ĺáľ Ą É Íľľľ ą ľ ą É Ü É ł É ł Á Ą ĺ ą ł ĺ ľ Ł ĺ ł ľ É ľ ĺĺ ľ ľ ź ź źí ľ đ ý ľ Ĺ ź Ó ľ ľ ĺĺľ ľĺ ź ű ĺ ĺ ĺľ ľĺ ľ ľ ú ľ ĺĺ ö ź ź ú ľ ú ź ľ ź ú ľ ą ś ĺ ĺ ź ź

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

Á ó ľ ľ é ő ü ő ľ ő é ĺ é ń ő ö ĺ é é í é éľő í ü é ľ ĺ Ĺ é É Íľ É ł Á É Ü É Ü Á É ĺ ľľľľ ł É Ü É Á ł ĺĺ ľé ł ľ é é ü é é é éĺ ź é é ü é ő ő ľ ĺé é ő ü ő é é ő ü ź ű ź é ú ö ö é é é ó í é é é ő í ö é é

Részletesebben

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában

1. A csőszigetelések szerepe az épületek energiafelhasználásában 1. A csőszigetelések szerepe z épületek energifelhsználásábn A fűtési költségek háztrtások költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A teljes primer energi felhsználás közel egyhrmdát teszi ki fűtés,

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK

KISÜZEMI BRIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRAULIKUS BRIKETTÁLÓ GÉPEK KISÜZEMI RIKETTÁLÁSI MEGOLDÁSOK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓ GÉPEK HIDRULIKUS RIKETTÁLÓK LKLMZHTÓSÁG Hidrulikus brikettálóinkt elsősorbn termelési folymtok során keletkező üzemi hulldékok térfogtánk csökkentésére

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

Ą ő ĺ őľ ę ő ú ľ ľ ú Ż Ż ő ľ ú ľ ő ü ü ľ ó ĺź ł ő ü Ż ľ ő ü ü ó ö í ő ó ö ö ö ö ĺ ö ő í ó ő Ż ő ö Í ó ó ö ö ő đ ö ö ö ő ü ĺ ĺ íĺ ĺó ĺ ó ü ü ü ľ ü ü ő í ĺ í ó ó ľő ľ í ö í ó ľ ö ľĺ í í ö ü ć ĺ ó ĺ ĺ ó í

Részletesebben

ľ ľ ü ĺ ĺ ľ ľ řŕ ľ ľ í ľ ĺ ľ ľ ľ Í ú ľ ö í ĺ ĺĺ Í í ö ľ ľ Ü ü Ü ľ ľĺ Í ľ ü É ľ É ľ É Íľ ľ ľľ É ľ ľé ł łľ ĺ ĺ ĺ É ą łą É Ú í ľ ľ í ł ľ ľ ĺ ú ľ ü Ĺ ú í ö ü ź ĺ í ľ í ľí ď ö ĺ ę ű í üí ü ź ü ĺ ĺ ĺ ü Í ź ź

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

ü ú Ö Ż ĺ ĺ ń ĺ ć ü ü ö ü Í Í ü Ĺ ü ĺ ü Ú ö Ú ü ö ĺ ĺ ü Ĺ ü ü ü ü öĺ ę ę ü ö ö ü ú ö ú Í ü ť ű ö ö ę ę ö ö ú ö ü ĺ ö Í ĺ ú ű ú ü Ż ü Ĺĺ ę ú ö ę Ó ü ö ę ö ę ú źą ü ü ö ú ú ö ĺĺ ĺ ü ö ú ĺ ü ť ö Ż Ż Ż ý ĺ

Részletesebben

ú ľ ľ ľ ú Ż ľ ľ Ż ŻŻ ľ ú ľ ü ľ ü ĺľ ü ľ Ę Ü Ą ú ú ĺ Ĺ ô ł ŕ ĺí Ł ü ł Ł ü ö ľ ę ľ ü ö ü Ż ö ö ľ ľ ĺż ö ĺ ü ľ Á ľ ö ĺň ö ľ í ü źů źń ź ľ ľ ż ö í ö ĺ ű ö Íĺ ĺź ě í ö ň ű ĺ ľ ś ö ę ľ ľ ö ę ę ö ö ź ě ü ę ü

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2007. október 25. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. október 5. KÖZÉPSZINT I. ) Az A hlmz elemei háromnál ngyobb egyjegyű számok, B hlmz elemei pedig húsznál kisebb pozitív pártln számok. Sorolj fel z hlmz elemeit! ( pont) A B AB

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

A Philippus család antióchiai antoninianusai 244-249 Antioch antoniniani of Philippus Family 244-249

A Philippus család antióchiai antoninianusai 244-249 Antioch antoniniani of Philippus Family 244-249 Philippus slá ntióhii ntonininusi 9 ntioh ntoninini of Philippus Fmily 9 jelen folyóirt 9990. számán fogllkoztm Philippus slá ntióhii vereteivel. Ott meginokoltm, hogy miért nem sorolom I. Philippus RIC

Részletesebben

Uecker. Képpé formált anyag

Uecker. Képpé formált anyag A füzben szereplő műlkotások és rchív fotók (részlek): Címlp Günther Uecker egy óriás szöggel Bden-Bden egyik utcáján. Bden-Bden, 1968l 2-3. oldl Günther Uecker műtermében. Düsseldorf, [év nélkül] 4. oldl

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

í ń Ę ö ú Ö ú đ ł ú Á í Í ĺ Á ĺ ĺ ö ű ö ö í ú í ń í ü í Í đ Ĺ ö Í ŕ í ť Í ź ú Ĺ ę ú Ą ł ű ź ł ĺ í ť ĺ ĺ ú ö ö ú Ö Í Ĺ ö Í ö ĺ Ż í ü Á í í ö ö ö Ĺ ú Ö ö ö ú ö ö ĺćíĺ ł íĺćí ę ĺ łę ę ĺź ć ĺ ĺ ĺ Ł ę ĺ ą ĺ

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok

E42-101 Segédletek III. Excel alapok. Excel alapok z S1O1 hivtko- E42-101 Segédletek III. Excel lpok Excel lpok Áttekintés elemzésekre, A Microsoft dtbázis-kezelésre Excel egy tábláztkezelő (korlátozottn!) progrm, és dtok melyet grfikus dtbevitelre, megjelenítésére

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

ú ú Ż ő ú ő ü ú ü ö í ó ó ó ö ü őł Ü ö ó ó ó ö ö ü ü ö í ó ő ő ö Á ö í ö ü ó í ó ó ó Ż ö ó í ó ó ó ö ő ü ö í ü ĺ ő í ü ö ő ö í í í ü ű í ę ö ó ó ű í ü ö ő í ü ó í í ő í ü ö ő ő ö ő ä ő ő ó ó ő ö ű í ő

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

Geometriai adatok Kétszintes, lapostetős 16 tantermes általános iskola tornateremmel, konyhával és étteremmel, talajon fekvő padlóval.

Geometriai adatok Kétszintes, lapostetős 16 tantermes általános iskola tornateremmel, konyhával és étteremmel, talajon fekvő padlóval. Iskol épület egyéb rendeltetésű terekkel tervezési péld Geometrii dtok Kétszintes, lpostetős 16 tntermes áltlános iskol tornteremmel, konyhávl és étteremmel, tljon fekvő pdlóvl. 1. ábr Az iskol lprjz Nettó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ú ĺ ú ĺ ü ĺ ü ĺ ĺ ú ĺ ĺ Í ĺ ö ĺ ó ĺ í ĺí Í Í ĺ łíí Íł ó ö í í ó í í ó ö ö í í ó ó ó í í ó ó ó Ö ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ř í ĺí ó Á ĺ í ö ü ó ń ä í í ťĺ ę ó í ě ö ú ú ĺí Í í í ö źú ó Á ť đ ń ó ó í í í í ź ó Ęó í

Részletesebben

Tartalomjegyzék Az adott munkaszakaszra vállalt feladatok listája és státusza...1 1. Csírázásdinamikai vizsgálatok értékelése...2 2.

Tartalomjegyzék Az adott munkaszakaszra vállalt feladatok listája és státusza...1 1. Csírázásdinamikai vizsgálatok értékelése...2 2. Trtlomjegyzék Az dott munkszkszr válllt feldtok listáj és státusz...1 1. Csírázásdinmiki vizsgáltok értékelése...2 2. Humánptogén vizsgáltok........ Tenyészedényes vizsgáltok értékelése.... Kisprellás

Részletesebben

ú ú ő ú Ö ő Í ú ó í ő ĺź ő ü ě ú í ĺ Éł ł ó ú ź ő ź í ú ź ö ú ő í ú ő ó ő ő ö ú ő ó í ĺ źú ę ź ď ő ö í ó ő ő ę ő Á ö ó ö ő ę ü ü í ő í ö ő ö Ĺ ó í ő ó í ü ź í ő ő ő ó ö ó í ő ü ö ő ű ö ĺ Í ö ő í í ó ć

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

í ľ ó ö ű ľ ĺ ó í ľ ó ľ ö í đ í ź ö ľ í ł ó ö ú Í ö ú ú ú ú Í ó Á ĺ ź ĺ ĺ ľ ü ú ö ĺ ĺ ĺ ú ľ ĺ ľĺ ĺ ú ĺ ę öľ ľ ú ľĺ í ó Á ü ö í ĺ ú ľü ĺ ó ĺ ü ö í ö ű í öľ í ó ź í ú ó ĺí ó ľ ó ó ö ľ í ó ĺ ĺí ó ó ź ó ť

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Felkészülési segédlet. Mintakérdések. Geotechnika GT, SZÉS8. 2014. szeptember 08. Mgyr Mérnöki Kr Beszáoló vizsg Kérdésbnk Felkészülési segédlet Mintkérdések Geotechnik GT, SZÉS8 2014. szepteber 08. Trtlojegyzék I. Kérdésbnk....3 II. Mintkérdések..6 III. Felkészülési segédlet.7 1 I.

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS 2011. Fiorex Packaging Kft. 4002 Debrecen, Nyárfás u. 22 Telefon: +36-20 / 9377-270 www.fiorex.hu E-mail: info@fiorex.

TERMÉKKATALÓGUS 2011. Fiorex Packaging Kft. 4002 Debrecen, Nyárfás u. 22 Telefon: +36-20 / 9377-270 www.fiorex.hu E-mail: info@fiorex. Fiorex Pckging Kft. 4002 Debrecen, Nyárfás u. 22 www.fiorex.hu Emil: info@fiorex.hu TERMÉKKATALÓGUS 2011 C S O M A G O L Á S T E C H N I K A E G Y H E L Y R Ő L 2 Fiorex Pckging Kft. www.fiorex.hu Emil:

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A BEMENETI KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉHEZ 2007 Szkmi Irányító: Modláné Görgényi Ildikó Készítették: Kertész Adrienn Munk-és szervezet szkpszichológus,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

č ú ú ď ä Ó É ü ü ú Ż ĺĺ Ę ü ź íí ú Ą ö í ü ó ü ö ö ü ę í ó ö ó đ ü ó ó ó ú ű í ö ö Ż ü ü đ ó ó ó ó ó ó ú í í Ŕ í ú ü Í ö ö ó ú Ö ü ö ó ó ó ö ó ó ó ö í ö ó ú ü ü ö ü ú ö đ í ú Ż ö ö ó ú ę ö ű ö í ű ö í

Részletesebben

Intellio Video System 25

Intellio Video System 25 Intellio Video System 3 Videomenedzsment-szoftver streming Főbb tuljdonságok Intellio okoskmerákhoz fejlesztve Multi-megpixeles hálózti képrögzítés (NVR) Hngszintvezérelt udiorögzítés Munkállomásonként

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü łĺ ĺ ő ľ ő ľ ő ü ő ľ ľ ő ü ľ ĺ ĺĺ ľó ó ó ľ ü ľ í ö ü É Íľ É Á É ĺľ ľ É É É É É Ü É Á ł ę ľ É ł řľł ł ĺá ĺ ł ĺ ő ĺĺ ő ő ü ä ľ Ĺ ü ü ú ö ő ő ő ű ö ľ ö ľ ő ő ő ö ľ ő ü ő ö ö ľ ĺĺ ö ő ő ő ľ ľ ľ ľ

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

ü ú Ö ü ü ü ú ö ů ŕ Í ł ö ö ö ö ö ę ü ü ü ö ü ť ü ü ö ö ü ö ö ł ď ű ű ú Ö ü ł ü ö ú ü ö ę ö ü ö ü ę ö ö ö ü ú ü ĺ đ ĺ ł ý ö ö đ ü ü ü ö ö ö ö Í ę ý Ż úĺ ú Ö ü ö ü ú ü ö ü ü ö ĺ ú ű Í ĺ Ĺ ĺŕ ĺĺ ü ú ü Ę

Részletesebben

ú ĺ ą ő ú ő ü ü ö ö ó í ő ćł ć ĺ ő ł ú Ö ö ö ö ó í ö í ö ő ö í ő ő ő ö óí ó ő ó ő ó ó í ó ó ö ö í ó ó í ó ĺ ö ó ó ó ĺ ó ö ő í ö ó ó í ííőý í ó ö ö ĺ ĺ ö ó í ő Í ó ő ĺ ół ü ő í ĺ ú ĺ Í ćĺ ú ĺ ÍÍ ő ő ĺ ĺ

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ľ ĺ ľ É ľ ö ľ ĺ É ö ö ľ ĺ ý ĺ ú í ĺ ł ł ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í ĺ Ęĺ ľĺľ ľ Á Á Á ľĺ ĺú É ĺ ľ ĺí Ö ľ ű Ü ĺľ í ď ĺ ĺ ľ ľ ź Ü ĺ ĺ ĺ ľ ö Ę Ę ľ ĺľé ľĺéľĺ É ľĺľ ĺ Á Ó É ü í ĺ ĺ ĺ ľ í ł É ĺ É Éľ łľ ů

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Á ó ľ Á Á Ü ľéľ Ü ľá ľ í ľ ľ É Í ľ đ ő ü ó ü Ü ĺ ľ í ĺ ü í ľ ü Ü í ĺ í ü ľ í ź ó í Ü ö ó ĺ ő ĺ ö ó í ó ź ó ź ő ő ź ź ő ó ö ö ü ü ľ óü ľ ó ĺ Ü ĺí ő ľ ĺ ő Íő ő ĺ ĺ ľ ď ő í ő ő ü ľ ľ ő ĺ ü ő ő ĺóĺ ľ ő ő ĺ

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ő ľ ü ó ľ ö ö ĺ ĺ ľ ć ó ľ ľ ľ ó ő ő ľ ĺ í ő í ľ ő ľ ü ö ü ü ő ę ő ĺĺ ę ź ź ú ö ź ú í ő ę ľ í ó ľ ľ ó ö ú Ü ö ú ľ ó ö ĺ í ü ó ź í ę ó ĺ í ó ľ í ő ę ľ ĺ ü ö ü ö ó ü í ő ĺ í ó ľ ľľ ő íö ő ö ú ľ

Részletesebben

é ü ó é ő ü é ó ó ę ľ ĺ ő é ľ ľ é é ő É Ű ó Ö É Ü É é ő ü ú ö Ĺ ľ ő é é ü ő é í é ő é é ľ é ľ ó í é ő ľ ő é é ľ ó ó é é í ő é óľ É Í É ő ő é é é ő é ő ć ő é é ľó é é ű ó í ő é Í ľ ő ő ľ ó é ő É ĺ Ú ó É

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ü ü ó ő ź Ü Ü Ü ú Ĺ ú ü đ ľ ĺ ńź ő í ľ ľ í ü ö Í ü ź É ő ľ ź ő Ó ö ú ó ľ ź ő ť ď ö Ó ú ľ ű ľ ó ľ ĺ ü ú ľ ű ü ľ ű ü ľ ó ő ľ í ó ú ű ó ľ ĺ ő ű ü ö ü ö ý ľ í óíľ ó ó ľ ľ ő ľ ĺ ö ö ý í őí ó ó ľ ľ

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben