Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ö é Ö é é í ó ó é á á é é é á í í á á ó é é é é é ó é é é é Á í á é á é é í á é é ó é é ó ö é ö é á é é á á ö é é é é ő é í é á é á á ö é á é á á í ő ö ő á ó é ö ő é ő ő ő é ó á á á é é é á á ü ö ö ő á á á ó é ö ö í ó é é é í ö é á á é á í á á á é é é ú é ö ű é í í é é é á á ó é é í é é á á é á á á í á é é é á ó ő á í á á ó á á é ö á ú é ó ö ő í á á ö é ő é á á ő á á í á á í á á ó ü í é á ó á á ű é í ó éí á á é ú ö ő á ó é é ő ó é é é é ő á á é é é ó á á í ű ó á á ó á á é é á á á á é á ü é é é ó á á ö é í á á á í á á á é ó ó á á ó í ó á á á ó é é ő ó á á ú ű á ü é é é ííó é ú é á ú ú ö í ó é é é é á é á ú é é ó á á á é á á é í ó ó ö ő í á í á é á á á ö éí é á á á í é á á ő é ú ü é é é ő é é é ő á í á í á á á é á é á ó á é ó ő ü ő ú á ú í ó é ö é é é ő á ő é í ő é é á á á ó é ő á í á ó í é é ö é ő é é á á é é ú é í é é á ó

2 Kőnlyc7ctvüdelcm 7 Bológ hu lldékkezelés Krrmprlsztálás 3er-9_ leborrtás mcll" sorlut lklrnzlzrtó mezőgz-dságlrn mközben lrulldék szerv tlen ásvánv- é stbl szetves nygokká bom!k. prmétere; tljjvítt komposzt keetkezlt. Legfontosbb _. ö Zetétel + kezelendő rulldék nem trtlmát toxkus és le nern bomló nygokt mvel zol.t kész kotnposzt s trtlmzn fog így nlezőgzdságí terírleeket szennyezlrel. A oxkus nygok lonr.n szervetlen vízben jól oldódó femsók ug_vnkkor lebontást gáttllhtják tnvel mérgezően htnk mkroorgnzinusokr le tretn bornló rrvgok (ntűnygok úveg fénrek) peág r_árt rekcóter-ekt hozhtnk lélre trrelyekben bornlás nerobbá válv meg* vtozttjt á p!i_t" zon keresztül bktéruln-gonb rány"t. így befoly"ásolv lclrorrrlás mé- Célj szerves nygokt trtltrrzó hulldékok ntkroorgnznrusok áltl történt retékét.üternét _ 30%-nál nedvességtrtlon + optrnáls esetbetr 5-70 Vo mely zonbn technológáról függóen r'áltozht. ng1'otr ugynkktrr rrrár túl kevós lcsonybb nem lehet nrert mkroorgnzmuscrk számr veszélye. ngy klkrrlásánk htások *ugu.* lehet mvel kedvezőtlen trerob hulldédrbosság*. zoptmáls szenrcseméret ll írkcótíománvb eső mrn; kseblr méreű szencsójű ngvobb ennél rnegfclelő sebessége lebomlás kok u]lugo íbllete ng_vobb. ezéú ksebb lrulldeko-tr esetéberr éríbgtához képest ksebb felületen lssbbn nregy végbe. hézgok lévő köztük ltsebb ugyn de lenne effektíveng_vobb fe1ü1eó szemcséjűr hullcléktllt gátolt gázok dffúzój ezéft ksebbek p -I gonrbák lrglsbb kénlrtás _> zrleáispti 4-9. ottomáls esetben 7*0.5-1 pii kórl. A svsbb rnndkét életformár szkeborrrláshoz z optmáls keclvezőbb; életfrrnkcónk bktéruáok C711 tány - ^-> ségvn.akémhtást.z-eroblllerobvszonyokbefolyásolák. jellernző éíéke; deáijs esetben m kcst lcsonybb mnt konrmunáls hulldék rán;'' esetén ClN Alcsonybb ezí lnűtrágy vgy szeluyvízszp bekeverésévellehe_ vítn. PÍl megváltot mely N_túlsúIynrtt nerob bornlás htásá Nl{3->Nt-I keletkezk száérléket ontuu lebomlás htásfokát. Mgsbb CN rán_v csetón mkroot'gnzmusok lssr lebontás boszntézséhez nygk zerves már nncs elegendő N-regyület kornposztálndó hőrnérsóklet _+ kornposzráás ltrrvetően exoterm folvmt lr folyntosn nent hűtk oc hőtrlonránybn ktv un. mezo1ll rnk30-40 lebontást A szer-es lnygot túlnelegszk.rr.gnzáuok végzk. melvek mgsbb hónrérsékleten gycrsn elpusztulrrkl komptrszthlrrot ezért dőnkórt átí'orgtják. mnek htásár felesleges lrő eltávtrzk trrközbe'n hlom homogenzálóck és z esetlegesen felhltnclzódoít káros grzok s e ldffunclálnl. A ÍolYrnt végén-korrrposztot hglják "C_r {blrrrelegecln nr elpusztítj z ember cgészséget veszélye4eíő ptogérr ct< mettett btrmlást végző rnkroorgnznrusokt s; Így gykorlt- lg sterl tl.jvító nygot kpunk ltogáz előállítás nlgnnyls9gcél mgs szervesn_y-g tftlnrú hulldék. íbként kommunáls szennyvíz tsátás során ngy' hrrlldékok szerves AnrOb lebontás ben keletúző szennyvsáp lletve konrnrunáls lerkókbn elhelyezett következtében keletkező bogáz előállítás energetk célúfelhsználás. -- összetétel _> kezelendő hrrlldék nem trtlmz}t toxkus és le neirr btrmló nygok. '. neclvességjrtlom _+ optmáls esetben 80%-nál mgsbb Irern lehet. bszen cél z nerob körűlmórrl'ek klkításá nthez legrnegí'eleiőbb nrgs nedvességtrtlotn bztosítás drbosság -+ legjobb ks szpmcseméretű l. frkcób sorolhtó 25 mm-nél ksebb szemcséklről álló rendszer.lz szpszerű nygok pedg deálsk -- kémlrtás -+ z deáls pli nvel ktrmposááláshoz lrsonló mkrobáis folyrníról vn szó 70.5-] A rrregfelelő kémhtás fenntttás sokkl nehezebb. rnlel szerves nygokból felszbduló léntrtrst n.vgok rízbetl crldódv rövd rtó ln jelentós nrértékberr lépesek nregválttrzttrr _ C1r1 rány *+ komposztálásnál kssé mgsbb l értéketkell bztosítrr* hőnrérséklet -+ bogáz elóállítájellemzóen endotetm íol1rnt. áltlábn nrczofl körülmén;"ekc't ltell bzstb_ln fu-nntosítn] technológáól függően ettől lcsonybb és mgsbb hórnérséklcten s m'lkg trthtó. R mczo{r1 körülrnényeket elsősorbn gzdságosság gez-olj lrőnrérsékmgsbb mennységl bclgáthtrzrnot lehet elérn áltl míg ternrofl 130"C-nál lettl Ótjásokná keletkező gáz.jelerrtős részét ftésre kell felrsználn lcsclnybb hőnrérsékleten gázíerrnelés sebessége!ényegesen ksebb Enzmes íerrncntácó sorlrn ftként e lcélj lrulldékbn tlálhtó. konplcx szerve rrygok (zsírok fehérjék)lebontás melynek kltkrmányozásr. állt során kezelése hulltlékok sósorblr mezígdság életmszcrpr és pprpr nrs táplálék. v y tápl ál ék_kegészítő nygok előáll ítás történ k

3 K(jn)}-.eZctvédelem j A település hulldékok ártlmtlnítás rendezett lerkásslés rendezett elhelyezéssel llendezett erkásró] telepúlés szárd hulldékok és rendezett elhel_v-ezésrl ÍblyélonYtelePüléSÍ hullcékok ártlmtlrrtás esetén kkor beszélünk" h hulldékokt z egészségüg.v és környezetvédelrn elírások betrtásávl elóre ntegszbott techrrológ rendben helyezzük el tljbn evő üregben. vgy tlj felszíne Íelctt. A rencezetl lerkás vszon.vlgos egyszerűsége és nrás eljárásoklroz képest lcson;"bb költségvonzt mtt leggy.krbbrr lklmz_ott hulldékártlmtlníts el_árás; bár zeltj hosszt távú strtégájábn - Íleg z lklns lerkó területek ks szám mlí *- hulldékok ternrkus kezelése mellett kötelezte el rngát. Á rendezetí h u lldéklerlólt létesítésszemporrtj A renclezetl lerkóhel.veken szlárd. íolyékony és z szpszerű település hulldékokkl ter.me eg.vütt mnrlerr más lés hulldék s ártlrntlníthtó mel.vnek összetétele nyg jellemző ezekbez lrsonló. Nem helyezhe- tők el vszont veszélyes hutldékok ezek ellrelyezése specáls szgeteléssel és múszk védelenlmel ellátott veszélyeslrulldéklerkókbn törtérrk A lerkóhellekre szállíthtt hulldékfeleségeket már z engedélyczés elárá során rneg kell htátlzn. A rendezett hulldéklerkók he lytjelölésének szempontj A szlárd település hulldékok rendezett lerkásnk technológáj Árkos területfelíöltés A hullclékot m mély árokkhúzóvl vgy mélyszánlásltoz hsz-nált eszközze kképzett árokbn helyezík el. erkott hulldékcrt áz árkok klkításkor kkerült tljjl tkrják. -erúletgérr.ves reltíve klltséges eljárás ez-drt hzánkbn nem hsználjík przmás lerkás prz-nrás rendszerű lerkás mely tca rendezett lerltók klkításámódszere. rülettbltölté es hrrllclek-elhelyezé egyk leggykrbbn lk]mzot1 nk lnenete következó és si]ejáró út éptése közút és lerkó között Kerékmosó táicávl ellátott kélsávos rt törmelékbl meg. járntívek lltározz tengelynyomás hulldékszállító llt]ól készt. Terhellretóségét * Leáró út építésehulldékolótl. A f'eltöltendő gödör oldlán tszt töltésszelvényű hulldékbó keszült szerpentn Út lsó vége fetrctksznten hegyfelől ránybn egyrányú koroneséssel kképezve A f-eltölté tertlet.ellegétól függően z egyes rétegek smétlőclnek eg-vtnáscrtr Az egymás l'elet rétegekréteg przmánk ben. pt zmlzálózű eltólássl észul zz z első rétegben levő prn t'elett másodk A rendezett lerkás hzárkbn leggykbbn lklmzoft techno}ógáj keresztezés köre - szellőző lyuk - vn. és szell(lző l;ukk feltöltését jelent. A lulldék lerkás lényegéberr plllhálóz.t képííését A hrrlldék lerkás tervszerűen és ellernőrzött nródon rétegesen tórtérrk hol mnden egyes réteg hulldékból készlt prznlák há óztá- ból áll prz-mlrálóz.t keresllezés köze z úlr. szellőző lyukk. mell"e*et rétegen belül utol.!ár töltenek fel. A hulldékprnl írpéz. keresztmetszetű hsáb. nrellnek koronsíkj lerkór hulldékot kszállíto specáls gépek közlekedés útj és egyben ürítő területe. Az l h n lhnl L.lh t----- í l ; l l n \í \1l I 1 -* c*tptolmell*obk.ó9 q kor1.1óet 5o! LgRÁ xct T í- kcíóolre9 á9 ]o!.o oll.llrl te^ nrér* lprn_ )íbltd H!LADíx de.bst pll; elrérdel''/2er r rített hutlclék egyengetését dózerek tömörí20*?0o tóprmál;l 1tft h. olösr tho]tór wn kerészp.l!mdné 2cft tcrsét kortpktorok vógzk. A przm lerkás M_ korono Dógosstg rányálrn hom]okdöntéssel készl Á przrn JoY3."oll í}öreí tá ás xr*ztp;;tmánát lérln. mor 1n l E*rorr5*.?5m rozorr teljes íe ülete - koron.sík és z. rlld tézyűk dóher fblymtosn tkrásr kerülnek. Az első réteg prznrhálóztánk gernce z ún. főprznl. hjts rny bejáró út tengel_vének meghoss.zbbításábn vn. Erre nrexlegesen z- rn mcllékprzkeresztezés kömák vlnrrt ezek (Íehelsé es) tovább keresáprznrá. gy'' lkul k przmhálózt tnelynek réteget építerrelt Ú-bb erületet lefedk rnegtelt terlet álló rendelkezésre ze sze;.lőző lyukk. Ameúyben z előzőhó't-ké' przlnhálózt hogy nny csk z eltérés előzőye. z zonos kképzése réteg rá. A következó k. A rélegek Íblfolé kerülrre lyuk szellóző első réteg przmá zréteg rnásodk uugl készü pcst eltolássl Ez. ltt lejáríl egyrnást. <ttenclo rerlet 1bltöltéshrárszntjég terjeclően vízszntesen eg-vmásr rkv követk út z egyes rétegelt áltl eltrkrv. íbltöltésbe megy át. n retto'ícs htásznt eléróséíkövetően záró réteget hordnk fel tennőtl.ból z utóhsznosítás jellegétől függő vstgságbrr. A tkrónvg rétegvstgság áltlábn l0-15 cm legíelebb 25 cn; feldt lrőszgetelés Úr-l.ktér közlekedés báostás légszennyezés csökkentése.

4 Kórny*zrtvédeleu 7 4. oldl Cdörfeltöltés prznrás lerkássl A _gődö!feltöltcscs ellenrzxjtt przmás lerkásttermészetes vág_y n}ester éges sík vgldomborzto telcp n lcvő gcllók. téglgyár felhg_vott gyggödrök melyeknél meghgyotl ezdságosn fcl neín hsznállrtó rókorrl g_v-gréteget hsználjált k terlnészetes védelemként hulldéklerkáskor) vgy í.erepnrél.vedések {cllöltóséhcz lklmzr.ák. Ez lerks rrród lehetóvé tesz feltöltött terület zlldterletként vló hsznosílását. A fe ]tjltc tulról fulfeló meg_v végbe Fg>-eg_v réteg prznták hálóztából ál1. l1osszránybrl elnytjtott keskerrygödör esetében forrtáls lerkást célszerí lklrnzn lrol przn nrerőleges lerkás font rányár Mvel tkrn csk z egyk o}ctl rézsútés koronsíktlt kell ezért tkrónlg-k rrl lő me goltás. Sík ter'rleten elhel;ezkedő nenr túlságtlsrr mély üregek esetében 3..4 nres pr-zmtngsságrrá lkllnzhtó körszerű lerkás. A lerkást körlörösen. lülső szélektől terület k;z-epc felé vegzk Itt s csk z egyk oldl rézstlt és korotrsíkot kell tkrn tehát módot n_vujt rendszornt szűköserr rendelkezésrc álló tkrónyggl vló tkrékoskodásr Mestersóges dom bépítés A tnesterségcs donrbópítést főként sík tcrületen lklmzzák. ;] ugynkkrr eg_vre g_vkrbbrr íblyttják gödölfeltöltést z crcdet terepszirt eléréscután lnesterséges \-. dornbópítéssel rnvel rnnd nehezebb rj lerkóhclyct tláln. ll. terletet nregszerezn els egyre költségesebbé válk z új lerkó klkítás műve]ós ág meg- l# ^l} vt?l 1l.. t.tl l1_1!j y!lrí;[!/!.\r!.} ' ])] 1!/! 1{]1 változttás és szgorúbb kt- r l!r!]ü. tl ';}Y ltlí; ]1í) j!1!' ''1 '1 ] ]l!ll*l 1l;11 1 ; vetelnenyek ultt 'I'ecltttológá lényegébenzonos gödörí'eltöltés technológáávl csk Íordított rányt. Eőnle. hogy tl_szgetelést csk donb tlpfelületén kell lklmzn (h ez szükséges) llátrány kltsógesebb rekultvácó (ngyobb felületet kell lefedn) Alklmzásávl _szúkségtnegoldásként_ lelretövé válk hogy hulldéklerkól létesítsenek mgs tljvzes terü. lctckerr I_-_prósét zonbn különős gorrddl kell mérlegeln. lrogv belleszkedjék tájb. A dornb mgssá3át különtjsen z Alflclön_ kmyerzetvédelnr htóság távédelnr okból korlátozhtj. Kfejezettcn elónyös 1erfbrnr olyn területekerr rol tájrendezés terepvsz.onyok negváltotásár törekszk. 4z elárás tuljconképpcn gödörfeltöltés fordítottj mesterséges dornb m vstg prztnákból álló rélcgek cgytnásr építósével kesztl. rlonye hog_v csk donb tlpelületét kel szgete ln. Ilátrán_v hogy reltultvácó során ngyobkl felületet kell tljjl fedn rnelyet felhordás utár zonnl füvesítéssel véden kell z erózótól lletve rézskn szátr.ság mí nehezebb fás növényeket neveln. A hulldéélerkók klkításálroz ngyon bon_vcrlult íeltételrendszernek kell teljesülne. lerkdl kzárólg pr övezetekberr és külterületen lkíthtó k. Neln létesítl}etö lerkó területltelepüléslenclezésj lenben lklmrtlnnk téltterületeketlárvíz_- belvzveszélyes ármcntesítéssel rrenr rendelkező vgy mgs vízállású terülelen" födrengésveszélynek felszín mozgásveszélyrrek ktett. bánymívelésre kjelöltt természetvédelmoltlr;rrr ltt álló terleteken róvízbázsltént szolgáló terletek hídrogeológ.a"' védőterúleterr l'lmnt energszállítíl r.ezetékek védősávjábn Atelcphellkjelölése során veszél_ves hrrlldéklelkó esetétr nrn nr korrrnrtrnáls hlrlldéltlerkó esetén nrr 500 tn nert hrrlldéklerkó esetén rnjn 300 nl védtjtávolság szkséges. Á klkítás során nrncletrkor országg és terület brrlldéltgzdálkodás. településrendezés tervek zo'yf.k es hel;" épílés szbál.vztok mérvdtll. A lerkók báonságos üzemeltetése érdekében lerkót megfelelő mszk védelernrnel keli ellátn- rne ly' tervezés fo ymtától lezárt lerkó utógonclozásán túl rekultvált terlet hszrrrltág te{ed ezt?21200 l. KM relrcleler szbály-t>zz. Ennek rlegí'eljlőcrr ktlnrnrunáls lerkóbn csk elkezelt rry" sokt lehe1 elhelveznl melyck körét z 1zem átvétel követelmétrye meglrtroznk. Nem kezelhetó kotnrnunáls lerkóbrl kezcletlcrr folyékon1 lrulldék elókez_elés nélkül szentryvízszp. nyomás ltt gáz" rolrbrrásveszélyes túzveszélyes.tnró" clxdáló n_vg. állí hrrll fefőzésveszélyers nyg. gutnbrotrcs. K-t";le!r képe elthelő teguhb lechttkúvll nem keelhető és nerí hullrléklllvl

5 körnrczctvedelcm A korrrmunáls 7 nygt t ]erkd; klkítás során klkítrrdó íenékszgetelésszerkezelét és felhsználhtó ténl'ezíjű renrlelet sz1l5ályz2.mclynek trtlmzn kell egv leglább l m vstgságú k<l0!'mls szvárglrs régázclvezető kívül rótegel ezen szvárgt vstg m 05 terntészetes szgetclőréteget lletve eg; leglább klkított érvén-v'es melv m. leglább vstgság ftldtkrás teg(ek)rl s gorcloskodn] t"ll. Az_ e{t przn rézsjéres. mega lerkó fblületéról e folyt1 cspdékot lletve lerkóból esetlegesen kszvárgó csurglék Íblfogásár szenn.!'ezcsck esetleges feleló szenn_vvz.tsztítő lerendézéssel ellátott - kettős övárok rendszeí. ezen kvl z krrrlrttásár tljríz-f gyelő kutk rendszerét kel1 létesíten kívúl hída kunrnunáls ]erkó nrlnmáls teclrrrk hátterét közmveken (víz elektrotnos energ. cstorn) mérleg szocáls és kezelő épűletek vlmnt térvlágítás dják vcszélrcs hu llttóko k rendez-crt lerllás A hulldékkez-elés végsö fázs z ellrelvez_és lehet b zrr_o_5!g!5. lletve _]-rz*q_sít 4.5_4!_sg}Ö9töt9[*elltc) zés. vlmnl yéglsgop l._knr A végleges lerkóbn ábr) li. és lli vcszélyesseg osályb trtoz-ó r ;l vcszélles hlrllcjékok2 ömlcsáett állpobrr s terkhtók (-c ábr) ;r;.l l- tll -l'l 1] l '...ll < r j.l.. ' lull. ll 1.j;l lli ']j_. li. ]l.!1 ltj;l;. ]] lll] 11l ;r l lrr ;!l.r nl.ll1 '.- rltl lrr t.' -'-'-" j.j.r{ j" j}l;l ;tr]r;; l;l ll zó kernolten veszélyes hulldékokt-' zonbn kzárólg elókezeést követóen célhordóbn vgy kskotlténcrben lehet cserk ellrelyezn (d. ábr) A vcszélyes hulldékok - bár./l! l - *j;r r*.1.1l z I. veszélyesség osztálvb trto- rendezett lelkás Í;!] llr l lr.l.;l'tl rnód- szertnlg ngyon hsonló elveken lpul -" Iényeges különbségeket mutt kommunáls lerkók klkításávl és fennírtásávl összehs<xlítv; lényegesen szgorrbb feltételrendszerrrek kell teljesülne l1.!1 jl j;.ljll-l tercn nrnd erkó helyérrek kválsz_tás tervezése építésemnd z üzenreltetés vgy végleges elhel;"czés helyszí elhsználás kozvetlen;l szállíthx nern lrulldék Arnkor z összegyídttt vn szkség. Az átnrenet trolás nére. esetleg nern áll rendekezésre végleges megoldás áunenet tárolásr ve'szlk. lény-eg.ében véglcges érvényüket nern jelent zt 1rog.v veszélyes onyugokruontkozó szbályok megkdályozás érdelé-. - körnl"ezctszerlrrvezés lerkóklroz lrsorlló műszk ur_.tonrágát ke11 rrregvlósítn 1 ;. z PrtelePen ( veszélres ; ben. Az átmenet tárolás tö$énhet z rneglévó berendezésekben. vgy tárolóbn rrncs lehctöség ene mcnnyben vgy ott megteremthetők feltetelek lr hulldék keletkezets lrelyen) beltl 1 \ ^\\\ ' külón átnrenet tárolót kell létesíten <l0-9 nrs szvárgá A végeges lerkók fenékszgeteléselcnvegesen összetettebb leglább 5 méter vstgságú elhelyezn -hulldékot veszélves ó.jt vgy zzl egy.nértékmésúségestermészctes klkítás A rétegek szgetelő réteget * A szvárgó kzáról kezelt íbrnrábn lehet. u u.rety.rregsztálytói üggten svs'lúgos (nehézfómek nl"gok koldócó ltt és fölött k kell lkt-ú. gondoskodn kel] z esetlegesen kémhtásr nygok) szgetelő rótegben történó rrregkötéséról s A szvárgó ellerrtétben tt csurgekvz_ekór eltótlenukezeln keú. e kommunáls lrulldekterkókkl rétegből szármz_ó glzetoezeto csövek t"p*r.. mvel gáztépzőctés mértéke- A lezál't lerkót legtább rr részben bomló szerve nvgok hrrybn - elhrrygolhtó s rézstkre étvényes rnely s Játn _tkrássl kell supok műn;ghulldékok stb űps-.fosűt-. oljosfónltrllmú -suxs lr rg;ő r vugok hgos..sgg 6 tl gíán s ln k"s t b rrem sz-úkségszerű rész.berr hullclék előkezelésónek köszörrltető- l móter v tg t?]' ;l r -]l!f+!. -. l 1_\ 'ff. _$ l' _ l r_-^\ llllll ll!l;l Ij1 l

6 . K"r.*'"r?'l';"1 hu lldékkezelés A hulldékok rrtlmtlnításár lklmzoít e árások Termkus egy.ke égetésrrely ksebb teljesítrnón_vű 1000 kgór kpctást nreghldó égctőmű_ben történhet. ]'echno1000 kglór kpctrsú égetőberendezésben vlmnt z égetéséveltlnál zonbt szgorúbb mköveszélyes hulldékok nem lógájuk íbbb vonlbn megeg_vezk dés tbltételek mellett Rtkábbn lklmzott ternrkus eljárás prolízs. mely fóként szerve nygféleségek hőbontását jelent; folyrrrt végeredményeként hsznosttó gázokt (CH+ CO2 CO NO*NI-I3). vg_v ezekből elóállthtó szerves nygokt nyernek (etnol. szénhdrogének prolízsolj). A veszélyes hulldékok ártlmtlnításáhoztrtzk deponálás mely lehet hulldék végleges elrell'ezése s mennyben z árllmtlnítás gzdságosn nem oldhtó meg vgy kezelés során crlyn nlgok kele tkeznel melyek veszólyes hulldéknál ngyobb környezetterheléssel járó szennvezéssel járütrrk. Vszon_vlg rtkárr lklmzott eljárás nyersnygként vló hsznosítás mely közvetlenül r'g)' megfelelő átlk ítás után történhet. Hulldékok égetése I_lőnye vszónylg ks helygény veszélyes nygok nregsemmstésórrek htékonyság gyors hgérrkus búznrentes A képzödó hó energ bsnosíthtó szlárd mrdékok rendezett lerkóhelyen nehézségnélkl elhelyc.zhetők sőt lklms körülmények között hsznosításuk s szób jöhel. Alklntzás területe gen sokétű tegouu hulldékféleségártlmtlnításár lklms sőt bz.onyos hulldékok csk égetésseldolgozlrtók fel (pl olájos mrdékok) Hátrány ngy beruházéls és üzemeltetés köitsége érzékeny hulldókősszctétel és mnoseg ngdozásár ernáf z égetéstechnk prnéterek eléréséhezkülönféle nygelőkészítéseljárások szksé ese továbbá íámsztóíjz_eés gvkorltlg mndg szükséges ugynkkor ng! rneghbásodás vószínúsege kúlönösen belső korrózós jelenségek rontják z űzsntbzíonságot. Nern megt'elelő prméterek mellett szen-nyeáet kömyezet elemeket de ez megfele ő üzemvtellel'és korszer füstgáztsáító berendezésekkel elfogdhtó sznten trthtó. Az égeúrrrűlre szállíott hulldékot nrérlegelés után rézsűn. vgy specáls dgoló tneclrnzmttssl működő táro]ó Üunkerekbe ürítk melyek klkítás hullcték mennységéhez és összetételéhez gzodó osztott vgy o5zttln kvtelű lehet kpct sát z égetőmú óránként teljesítménye z üzr-múő hulldék térfogtsúly lletve teryezett kpctsbóvítés htározz meg z zembztonság érdekében mnmutn 3 npos teljesítménynek megfelelő huldékrnennység tárolását kell báosítn. A bunkerek z ürítéskorkeletkezó Por ds búz lcá'nrlásárrák rnegkdályozásárálúndó enyhe depresszó ltt átlnk melyet úgy hoznk létre hogy z égetőegysé- gek égéslevegőjét bunkerből szívják le Á hulldekokt bunkerb dgolás előtt fbként prító ollóvl rlkábbn plító mlombn prílák A butleren belül lrulldék rnozgtás kevrése és kzánb dgolás többnyre polpmrkolós hícldrrrk segítségévcltörténk melyek hulld?k keverésétkéz rányítássl z dgoló grtok folé vló beállás és dgolás utorntkusn végzk. A hulldékot drukezeló rnrkolóvl folymtosn kever honogenzálj zért. hogy kzánokb vsonylg egyenletes égéstbztosító nyg kerütjön. A grtból lrulldék grvtácósn cs[tszk z dgoló berendezjsbj Á dgolók folymtosn jutttjk hulldékot mndenkor tüzelésteclrnk és terhelés vszonyoknk megfelelő mennységben és ütemben tüzelő berendezésbe. Ú égető beóndezésekke kpcsoltos legfontosbb követelmény nrxmálsüzembz]onság teclrnk Prmétereklpedg. hogy kkerülőzgmentes fstgáz COtrtlnr ) tp{o (1000 ppm) ltt legyen slk szervesnyg_trtlm mx. 25 vo lletve éghetőnyzg_trtlnr mírx. 8 % lehet. oc hol z lsó htált búzmetltes hgénkus égetés gényl R zóksos égéshőmérséklet-trtomány 800- t500 felsöt ped z gen heterogén nyg szervetlen lkotónk olvdás trtomány htározz meg A megfelelt eges eroekeuln kttnbtlző temencepusokt lklmznk melyek különböző ö szetételű lrulldékok átlndó kávereclésétnozgtását^ z égéságy megfelelő levegóztetését másrészí elvégezzék hrrlldék szárdás" kgázosodás égetésés utóégetjs zónun vto egyenetes átszállítását. Az ]klmzott berendezések lehetnek klkítású rostélyos kemencék lletve veszélyes főééntkonrmonts h.rlludúk égetéséreszolgáló különböző hulldékok égetéséreszolgáló tokos_ fludzácós- emeletes (etzs) kentence lletve forgó dobkemence A hulldékégetésnélz égtendó rryg ngdozó fűtőértéke mt1 gykorltlg nem nélkülöz]rető z Ún. támsztótüzelé u*t o1_ vg{ gázégőt<tr Úztósttnk Az égeléssorán felszbduló hót gőztermelésre hsz-nosíták. A korszerű hulld'ékég;ő kzánok htásfok 75-80% között vn hullddl tütőértékétölfggőerr 1 kg hulldékból átlgosn 12?5 kg gőz termelhető _5tlh településíhrrlldékok égetéskpctás felett mr célszer h(hsznosítást betervezn. A kemencéból kkerülő C- hőmérsékletű ftstgázokt levegőbeftvássl vgv vzperrnetezéssel hűtl "C-r. Azlsó értéklá tnenn hrmtpont korrózó mtt fel ö étékfjlé menn pedg ftstgáztsztítók hőtűró-képessége mtt nem lehet. A f tgáz mennysége hulldék fűtőértélétől4fgg.

7 *o"""u1'; ;; A megfele jen kképzett égéstérjől szbályozott üzem vtel révélr lstguok por- és károsnyg-trtlrn m_ nmáls de z esetek többségében szennyező nygok emsszójánk csökkentése érdekébentovább tszlításr s szúkségvn Por leválsztásfu áltlábn elektroszttkus leválsztókt lklmznk melyekkel cp"30-5{) rngm" értéklá csökkenthető emellett külónféle fémszennyezők kkerüléséts megkdályzz. A gázszennyezők eltávoltásár - ktltkus oxdácós e árások rnelleít * í.stgázmosók fjként Ventur_ ésvgy centrfugálmosók lletve tálcás és tölt tes mosótornyok szolgálnk. A tsztítotí fstgázok 8}-160 m nl_ gs kéményen át távoznk köntlezetbe. melyek mgsságát vontkozó emsszós előírások. terjedés számíüísok és nlnsszíós vzsgáltok lpján kell meghtárom. Az ógetóből kkerülő slkot vízzel b.űllk slkhútöből slk és pemye eg}ütíesen kerül slkbunkerbe honnn vgy rendezett lerkób vgy - nrennyben hsznosíthtó nygokt írálmz - vlntlyen módon hsznosítják. Az égetéssorár keletkező s)knygok részben ro télyon áthulló lletve rról íávoző (sll) rész3en fstgá7ból leválsotts (pernle) nygokból szármznk pcrn} slk mennvségének rnntegy 5l0%-ál képvsel összes mennységk z elégetett hulldék mennységérrek kb A slk erősen váhozó összetételű szlkáttrtlm 50-'70BÁ emtt olvdás trtomány vszonylg mgs 1l "C kzótl Rendszerní S- F- Cl-vegyületeket és nehézfémeket(pb. Zn. Cd Sn stb) trtlnrz. vízolclhtó nlgtltlm gen ngs átlgosn 8-10 Á; emtt mnden esetben csk rendez..etl lerkón helyezhető el A hulldékok égetéséreszolgáló égetőmú ev folymt ábráját z lább ábr rnuttj be r u]crl]rrl Pcrll ll{#rulr Fcur ll.tsrl. jltsljl)i\ (k I] lr r- l]lljl l 1 { lrr]lg]rh 5;llLLordl l lr;ltrto.xnrbl krntgcg <lttá lr D-5j(Jr tetl l lrr!1t!'] /_ j jj l J]! l jlx.]n]{ ls{ }]-rj;rr*l llulldókok prolízse A prolízs vgy hőbontás szerves nygoknk hő htásár oxgénszegényvgy oxgénmentes körülmények között bekövetkező lebontás Inely során szerves hulldékokból gátemű folyékony vlmnt szlárd végtennékek keletkezk. Cél elsósorbn energhordozóként (frstőgáz tüzelőolj koksz) rtkábbn másodnyersnygként (szrrtézs gz előállííás kátrányok knyerésére építőpr dléknyg). A proízs elónye lrogy z égetéshez képest jobb htásfokkl lehet hulldékok fűtóértékétkhsználn z eljárás terméke prílg ót hsznosíthtó ngy tsztságú nygok. Hátrány ngyobb fjlgos energgény mgsbb telepíté és üzemelés költségek bonyolultbb el.árások lklnlzás. lletve keletkezett nygokt komplkált fzkkém eljárásokkl lehet elválsztn. A hőbontás technológák zonos lpelven-- zárt rektorbn meg1 végbe. jelerrtős mennységű külső hóenerg bevtele mellett - rnúködnek z lklmzoft e árás ttól fgg myen hulldékfjták kezelését kívánják megvlósítn lletve ezekből mlyen.termékeket" kívánnk..előállítrr" Az lcsony hőmérsékletű trtománybn üzemelö rektorokból ( 'C) szármzó végtermékek fő tömegét bornlás (svél) olj vgy kátrány és ngy széntrtlmú szlárd rnrdék képez gázterrnelés ksebb mértókű. A közepes hőnrérsékletűrektorból ( oc) szármzó végterrnékeknek nár ngyobb hányd gáznem ugynkkor szlárd mrdék vlmnt z olj vgy kátrány részrány erósen lecsókken. Jellenrző. hogy folyókony végermékeken belül növekszk kenrénykátrányok részráry. A ks- és közpes hómérsékletű e árásokt elsósorbn vszonylg honogón szerves terrnelés hulldékolt (nrűn_vg. gum kábel svgynt) feldolgüzásár lklmzz.ák de elhsrálhtók rnegfelelően előkósz-ílett6 szlárd település lrulldék víztelenített szennyvízszp és állt trágy feldolgozásár s. Elsődleges céi z pr nyersnygként lletve energhordozóként hsmosíthtó folyékony végterrrékek(olj kátrány szerves svk) előállítás és ktív szénként energhordozóként hsznosíütó ngy szénttllrn.ú szlárd mrdék kn_verése. Í ]-)erry)e s'pkéníjeleníhmeg. íüslt!án?osók beépííésálel Á előmsítés tertnelé.s hulldékokntl leglnkúbb c.sk prítást és sárííást jelerrí települs hulídékoknái ysont }lrítllson kívl ostíiyoást ( víztelenítésnygtólj)ggő) s

8 é ó é é ű í á ü ő ó á Á é é ö é á ű ő é á é é Ő ü é ú á á ó é é é é ú á ő é é ő é á ő é á ó ü é é ö á é é Ü Á Á á á é ú á é ú í ó é í ó á á á á é é é Ó é é é é á ó á ö ö í ő ü é ó á á á á ü ö é é é á á á á ő é í é é é ó éú é ő ő á á é á é ö é é ö é á é ö ó ö á é í á á á é á á é é é í Ó é é ú ö é é ó é á á é é á á é íöé é ö ö á é ó ó í í ű á ó á á ó ü ő ő á

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék

A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,

Részletesebben

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160 21.164/1 SHK 621...661: Fn-Coil helyiséghőmérséklet-szályozó (elektromechnikus) Hogyn jvíthtó z energi htásfok égtechniki eszközök kívánt vezérlését dj. Felhsználási területek kó- és üzlethelyiségek egységes

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Fogaskerékpár számítása

Fogaskerékpár számítása Fogskerékpár száítás Összeállított: Néet Géz egyete junktus Néetné Nánor Zénáb egyete tnársegé Tervezzen ele ogztú ogskerékpárt P teljesítény, z n jtó oll orultszá és z knetk áttétel seretében, lssító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Ellenállás mérés hídmódszerrel

Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. Lbortóriumi gykorlt Ellenállás mérés hídmódszerrel 1. A gykorlt célkitűzései A Whestone-híd felépítésének tnulmányozás, ellenállások mérése 10-10 5 trtománybn, híd érzékenységének meghtározás, vlmint

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

Solatube Brighten Up Solatube 160 DS Solatube 290 DS Beépítési Útmutató

Solatube Brighten Up Solatube 160 DS Solatube 290 DS Beépítési Útmutató Soltue Brighten Up Soltue 160 DS Soltue 90 DS Beépítési Útmuttó 1 8 Anygjegyzék * Kupol Ry ender 3000 tehnologiáv l 1. Lökés elleni első kupol (nins minden somgn)* Menny iség 1 8 3 Tetôidom (lpos v gy

Részletesebben

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése

Sűrűségmérés. 1. Szilárd test sűrűségének mérése Sűrűségérés. Szilárd test sűrűségének érése A sűrűség,, definíciój hoogén test esetén: test töege osztv test V térfogtávl: V A sűrűség SI értékegysége kg/, hsználtos ég kg/d, kg/l és g/c Ne hoogén testnél

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

Ę ĺ ó ć ő ĺ ő ő ŕĺ ĺ ę ĺő ĺ ó ő Í ő í ę ź ĺ ő í Ĺ ó É Í É ĺ É Í Á É Ü É É Á Ą Á É ů ĺ źę ź ü ý źú ő ő ő ü ő ő ő ő í ö ó ź ő đ Ĺ ő ő ó ó ĺí ó ő ő ő ź ź ó ó ó ü ö Ó ő ő ö ó Í ó ú ó ó ó ź ő ő ú ó ú ö ü ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv

Mátrix-vektor feladatok Összeállította dr. Salánki József egyetemi adjunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálint Gusztáv Mátrx-vektor feldtok Összeállított dr. Slánk József egyetem djunktus Begépelte Dr. Dudás László és Bálnt Gusztáv 1. feldt Adottk z n elemű, b vektorok. Képezn kell c vektort, hol c = b / Σ( ), ( = 0,1,,

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

OWAlifetime OWAconsult. Tűzállóság. Tűzvédelmi álmennyezetek az EN 13501 európai szabvány szerint

OWAlifetime OWAconsult. Tűzállóság. Tűzvédelmi álmennyezetek az EN 13501 európai szabvány szerint OWAlifetime OWAconsult Tűzállóság Tűzvéelmi álmennyezetek z EN 13501 európi szbvány szerint 2 Az európi szbványok A hrmonizált európi tűzvéelmi szbványok olyn vizsgálti szbványkészletet jelentenek, mely

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai

Tervezési segédlet. Fûtõtestek alkalmazásának elméleti alapjai . Fûtõtestek kiválsztás Fûtõtestek lklmzásánk elméleti lpji Az energitkrékos, üzembiztos, esztétikus és kellemes hõérzetet biztosító fûtés legfontosbb eleme fûtõtest. A fûtött helyiségben trtózkodó ember

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

E5CN Alkalmazási segédlet

E5CN Alkalmazási segédlet PNSPO! E5N Alklmzási segédlet 2 TARTALOMJEGYZÉK Bekötések...4 Beállítások...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás...6 Egyszerű ON-OFF szbályozás beállítás (risztási funkcióvl)...6 PID szbályozás beállítás...7

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >>

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >> Bio-Optic Milno S.p.. Ppnicolou EA50 25 911 14 16 SZAKASZ. A Tűzvédelmi Fiziki Szállításr Toxikológii Egyéb veszély és kémii meghtározás. intézkedések. vontkozó dtok. tuljdonságok......./ / >>... / >>...

Részletesebben

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok

IV. Algebra. Algebrai átalakítások. Polinomok Alger Algeri átlkítások olinomok 6 ) Öttel oszthtó számok pl: -0-5 0 5 áltlánosn 5 $ l lkú, hol l tetszôleges egész szám Mtemtiki jelöléssel: 5 $ l hol l! Z ) $ k+ vgy$ k- hol k! Z $ m- vgy $ m+ lkú, hol

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

Í é é ó é ő ó É É ó Ú Í ő é é ó ü ő é é ó é é é ő é é ó ó ó ó é é ó é é ú í ő é é ó é é é í ő é ő é ű é Í ő é é é é Í ó é ö é é ó ó őí ó ö é ó é é ü ö í Í Í Í ó Í é ő é é ö é é é ó ú ü é é ú í ó é é ó

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

ľ ó ó ú í ĺĺľ ű ó ó ľ ě ď ö íĺ ź í ź ú ó ĺ ĺ ó ö ľ ľ ź đ ó ü ú ó ľ ö ó ö ľ ó ľ ö ľ ź ĺ ö ź źú ö ľ ó óö ü ú í ó ĺ ź ö Í ó ć ö ü í ö ö Í ź ú ľ ü ü ú ű ö ö ľ ĺĺ ľ ó ű ó ľ ú ö í ľ ö Ĺ ź ĺ í ĺ ű ö í źú ö ö

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin 25 89 12 16 SZAKASZ. Az Tűzvédelmi Fiziki Ökológii Egyéb veszély expozíció és információk. kémii meghtározás. intézkedések. ellenőrzése/egyéni tuljdonságok.... / >>...... / >> / >> védelem.... / >>...

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el használat előtt. Olvassa el, ha további információra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Olvassa el használat előtt. Olvassa el, ha további információra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép Produt Code (Termékkód): 885-U22 ELŐKÉSZÜLETEK Olvss el hsznált előtt. ALAPVETŐ VARRÁSI MŰVELETEK RÖGZÍTŐÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiór vn szüksége.

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése

Házi feladatok megoldása. Harmadik típusú nyelvek és véges automaták. Házi feladatok megoldása. VDA-hoz 3NF nyelvtan készítése Hrmdik típusú nyelvek és véges utomták Formális nyelvek, 10. gykorlt Házi feldtok megoldás 1. feldt Melyik nyelvet fogdj el következő utomt? c q 0 q 1 q 2 q 3 q 1 q 4 q 2 q 4 q 2 q 0 q 4 q 3 q 3 q 4 q

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN

VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN VIII. ELEKTROMOS ÁRAM FOLYADÉKOKBAN ÉS GÁZOKBAN Bevezetés: Folyadékok - elsősorban savak, sók, bázsok vzes oldata - áramvezetésének gen fontos gyakorlat alkalmazása vannak. Leggyakrabban az elektronkus

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

ą Ą ó ľ ő ü ő ő ő ü ő ú ü ľ ľ ü ĺ í ł ü É Í É ľ ľ É Á ľ ľ É ł É Íľ Á É Íľ Á ł É Ü ľľ ľ É ľ ľ É ĺ ľ ĺ ľé ľ ĺ ľ ł ĺ ĺ ł ľ ľő ľ ý ő ő ĺ ő ő ĺ ó ľ ľ ĺ đ ĺ ü ű ľ ó Ĺ ü ő ľ ľ ö ű ü ő í ő ü ü ü í Ĺ ő ý ľ ź ľ

Részletesebben

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István

FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK. Prof.Dr. Zobory István FESZÍTŐMŰVES VASÚTI JÁRMŰALVÁZAK Prof.Dr. Zobory István Budpest 04 Trtlomegyzék. Bevezetés... 3. A vsúti árművek teherviselő részeiről... 3. Alvázs (nem önhordó) kocsik... 3.. Kéttengelyes kocsik... 4..

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton lemezek

Együttdolgozó acél-beton lemezek Egüttdolgozó cél-eton lemezek számítógées tevezése D. Köllő Gáo 1, Oán Zsolt, Godj Teodo 3, Muesn Olmu 4 1 Kolozsvá Műszk Egetem, PFT. Kolozsvá, 3 ALMAA Kft. Kolozsvá, 4 DUME Kft. Kolozsvá 1. Bevezetés

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben