Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ö é Ö é é í ó ó é á á é é é á í í á á ó é é é é é ó é é é é Á í á é á é é í á é é ó é é ó ö é ö é á é é á á ö é é é é ő é í é á é á á ö é á é á á í ő ö ő á ó é ö ő é ő ő ő é ó á á á é é é á á ü ö ö ő á á á ó é ö ö í ó é é é í ö é á á é á í á á á é é é ú é ö ű é í í é é é á á ó é é í é é á á é á á á í á é é é á ó ő á í á á ó á á é ö á ú é ó ö ő í á á ö é ő é á á ő á á í á á í á á ó ü í é á ó á á ű é í ó éí á á é ú ö ő á ó é é ő ó é é é é ő á á é é é ó á á í ű ó á á ó á á é é á á á á é á ü é é é ó á á ö é í á á á í á á á é ó ó á á ó í ó á á á ó é é ő ó á á ú ű á ü é é é ííó é ú é á ú ú ö í ó é é é é á é á ú é é ó á á á é á á é í ó ó ö ő í á í á é á á á ö éí é á á á í é á á ő é ú ü é é é ő é é é ő á í á í á á á é á é á ó á é ó ő ü ő ú á ú í ó é ö é é é ő á ő é í ő é é á á á ó é ő á í á ó í é é ö é ő é é á á é é ú é í é é á ó

2 Kőnlyc7ctvüdelcm 7 Bológ hu lldékkezelés Krrmprlsztálás 3er-9_ leborrtás mcll" sorlut lklrnzlzrtó mezőgz-dságlrn mközben lrulldék szerv tlen ásvánv- é stbl szetves nygokká bom!k. prmétere; tljjvítt komposzt keetkezlt. Legfontosbb _. ö Zetétel + kezelendő rulldék nem trtlmát toxkus és le nern bomló nygokt mvel zol.t kész kotnposzt s trtlmzn fog így nlezőgzdságí terírleeket szennyezlrel. A oxkus nygok lonr.n szervetlen vízben jól oldódó femsók ug_vnkkor lebontást gáttllhtják tnvel mérgezően htnk mkroorgnzinusokr le tretn bornló rrvgok (ntűnygok úveg fénrek) peág r_árt rekcóter-ekt hozhtnk lélre trrelyekben bornlás nerobbá válv meg* vtozttjt á p!i_t" zon keresztül bktéruln-gonb rány"t. így befoly"ásolv lclrorrrlás mé- Célj szerves nygokt trtltrrzó hulldékok ntkroorgnznrusok áltl történt retékét.üternét _ 30%-nál nedvességtrtlon + optrnáls esetbetr 5-70 Vo mely zonbn technológáról függóen r'áltozht. ng1'otr ugynkktrr rrrár túl kevós lcsonybb nem lehet nrert mkroorgnzmuscrk számr veszélye. ngy klkrrlásánk htások *ugu.* lehet mvel kedvezőtlen trerob hulldédrbosság*. zoptmáls szenrcseméret ll írkcótíománvb eső mrn; kseblr méreű szencsójű ngvobb ennél rnegfclelő sebessége lebomlás kok u]lugo íbllete ng_vobb. ezéú ksebb lrulldeko-tr esetéberr éríbgtához képest ksebb felületen lssbbn nregy végbe. hézgok lévő köztük ltsebb ugyn de lenne effektíveng_vobb fe1ü1eó szemcséjűr hullcléktllt gátolt gázok dffúzój ezéft ksebbek p -I gonrbák lrglsbb kénlrtás _> zrleáispti 4-9. ottomáls esetben 7*0.5-1 pii kórl. A svsbb rnndkét életformár szkeborrrláshoz z optmáls keclvezőbb; életfrrnkcónk bktéruáok C711 tány - ^-> ségvn.akémhtást.z-eroblllerobvszonyokbefolyásolák. jellernző éíéke; deáijs esetben m kcst lcsonybb mnt konrmunáls hulldék rán;'' esetén ClN Alcsonybb ezí lnűtrágy vgy szeluyvízszp bekeverésévellehe_ vítn. PÍl megváltot mely N_túlsúIynrtt nerob bornlás htásá Nl{3->Nt-I keletkezk száérléket ontuu lebomlás htásfokát. Mgsbb CN rán_v csetón mkroot'gnzmusok lssr lebontás boszntézséhez nygk zerves már nncs elegendő N-regyület kornposztálndó hőrnérsóklet _+ kornposzráás ltrrvetően exoterm folvmt lr folyntosn nent hűtk oc hőtrlonránybn ktv un. mezo1ll rnk30-40 lebontást A szer-es lnygot túlnelegszk.rr.gnzáuok végzk. melvek mgsbb hónrérsékleten gycrsn elpusztulrrkl komptrszthlrrot ezért dőnkórt átí'orgtják. mnek htásár felesleges lrő eltávtrzk trrközbe'n hlom homogenzálóck és z esetlegesen felhltnclzódoít káros grzok s e ldffunclálnl. A ÍolYrnt végén-korrrposztot hglják "C_r {blrrrelegecln nr elpusztítj z ember cgészséget veszélye4eíő ptogérr ct< mettett btrmlást végző rnkroorgnznrusokt s; Így gykorlt- lg sterl tl.jvító nygot kpunk ltogáz előállítás nlgnnyls9gcél mgs szervesn_y-g tftlnrú hulldék. íbként kommunáls szennyvíz tsátás során ngy' hrrlldékok szerves AnrOb lebontás ben keletúző szennyvsáp lletve konrnrunáls lerkókbn elhelyezett következtében keletkező bogáz előállítás energetk célúfelhsználás. -- összetétel _> kezelendő hrrlldék nem trtlmz}t toxkus és le neirr btrmló nygok. '. neclvességjrtlom _+ optmáls esetben 80%-nál mgsbb Irern lehet. bszen cél z nerob körűlmórrl'ek klkításá nthez legrnegí'eleiőbb nrgs nedvességtrtlotn bztosítás drbosság -+ legjobb ks szpmcseméretű l. frkcób sorolhtó 25 mm-nél ksebb szemcséklről álló rendszer.lz szpszerű nygok pedg deálsk -- kémlrtás -+ z deáls pli nvel ktrmposááláshoz lrsonló mkrobáis folyrníról vn szó 70.5-] A rrregfelelő kémhtás fenntttás sokkl nehezebb. rnlel szerves nygokból felszbduló léntrtrst n.vgok rízbetl crldódv rövd rtó ln jelentós nrértékberr lépesek nregválttrzttrr _ C1r1 rány *+ komposztálásnál kssé mgsbb l értéketkell bztosítrr* hőnrérséklet -+ bogáz elóállítájellemzóen endotetm íol1rnt. áltlábn nrczofl körülmén;"ekc't ltell bzstb_ln fu-nntosítn] technológáól függően ettől lcsonybb és mgsbb hórnérséklcten s m'lkg trthtó. R mczo{r1 körülrnényeket elsősorbn gzdságosság gez-olj lrőnrérsékmgsbb mennységl bclgáthtrzrnot lehet elérn áltl míg ternrofl 130"C-nál lettl Ótjásokná keletkező gáz.jelerrtős részét ftésre kell felrsználn lcsclnybb hőnrérsékleten gázíerrnelés sebessége!ényegesen ksebb Enzmes íerrncntácó sorlrn ftként e lcélj lrulldékbn tlálhtó. konplcx szerve rrygok (zsírok fehérjék)lebontás melynek kltkrmányozásr. állt során kezelése hulltlékok sósorblr mezígdság életmszcrpr és pprpr nrs táplálék. v y tápl ál ék_kegészítő nygok előáll ítás történ k

3 K(jn)}-.eZctvédelem j A település hulldékok ártlmtlnítás rendezett lerkásslés rendezett elhelyezéssel llendezett erkásró] telepúlés szárd hulldékok és rendezett elhel_v-ezésrl ÍblyélonYtelePüléSÍ hullcékok ártlmtlrrtás esetén kkor beszélünk" h hulldékokt z egészségüg.v és környezetvédelrn elírások betrtásávl elóre ntegszbott techrrológ rendben helyezzük el tljbn evő üregben. vgy tlj felszíne Íelctt. A rencezetl lerkás vszon.vlgos egyszerűsége és nrás eljárásoklroz képest lcson;"bb költségvonzt mtt leggy.krbbrr lklmz_ott hulldékártlmtlníts el_árás; bár zeltj hosszt távú strtégájábn - Íleg z lklns lerkó területek ks szám mlí *- hulldékok ternrkus kezelése mellett kötelezte el rngát. Á rendezetí h u lldéklerlólt létesítésszemporrtj A renclezetl lerkóhel.veken szlárd. íolyékony és z szpszerű település hulldékokkl ter.me eg.vütt mnrlerr más lés hulldék s ártlrntlníthtó mel.vnek összetétele nyg jellemző ezekbez lrsonló. Nem helyezhe- tők el vszont veszélyes hutldékok ezek ellrelyezése specáls szgeteléssel és múszk védelenlmel ellátott veszélyeslrulldéklerkókbn törtérrk A lerkóhellekre szállíthtt hulldékfeleségeket már z engedélyczés elárá során rneg kell htátlzn. A rendezett hulldéklerkók he lytjelölésének szempontj A szlárd település hulldékok rendezett lerkásnk technológáj Árkos területfelíöltés A hullclékot m mély árokkhúzóvl vgy mélyszánlásltoz hsz-nált eszközze kképzett árokbn helyezík el. erkott hulldékcrt áz árkok klkításkor kkerült tljjl tkrják. -erúletgérr.ves reltíve klltséges eljárás ez-drt hzánkbn nem hsználjík przmás lerkás prz-nrás rendszerű lerkás mely tca rendezett lerltók klkításámódszere. rülettbltölté es hrrllclek-elhelyezé egyk leggykrbbn lk]mzot1 nk lnenete következó és si]ejáró út éptése közút és lerkó között Kerékmosó táicávl ellátott kélsávos rt törmelékbl meg. járntívek lltározz tengelynyomás hulldékszállító llt]ól készt. Terhellretóségét * Leáró út építésehulldékolótl. A f'eltöltendő gödör oldlán tszt töltésszelvényű hulldékbó keszült szerpentn Út lsó vége fetrctksznten hegyfelől ránybn egyrányú koroneséssel kképezve A f-eltölté tertlet.ellegétól függően z egyes rétegek smétlőclnek eg-vtnáscrtr Az egymás l'elet rétegekréteg przmánk ben. pt zmlzálózű eltólássl észul zz z első rétegben levő prn t'elett másodk A rendezett lerkás hzárkbn leggykbbn lklmzoft techno}ógáj keresztezés köre - szellőző lyuk - vn. és szell(lző l;ukk feltöltését jelent. A lulldék lerkás lényegéberr plllhálóz.t képííését A hrrlldék lerkás tervszerűen és ellernőrzött nródon rétegesen tórtérrk hol mnden egyes réteg hulldékból készlt prznlák há óztá- ból áll prz-mlrálóz.t keresllezés köze z úlr. szellőző lyukk. mell"e*et rétegen belül utol.!ár töltenek fel. A hulldékprnl írpéz. keresztmetszetű hsáb. nrellnek koronsíkj lerkór hulldékot kszállíto specáls gépek közlekedés útj és egyben ürítő területe. Az l h n lhnl L.lh t----- í l ; l l n \í \1l I 1 -* c*tptolmell*obk.ó9 q kor1.1óet 5o! LgRÁ xct T í- kcíóolre9 á9 ]o!.o oll.llrl te^ nrér* lprn_ )íbltd H!LADíx de.bst pll; elrérdel''/2er r rített hutlclék egyengetését dózerek tömörí20*?0o tóprmál;l 1tft h. olösr tho]tór wn kerészp.l!mdné 2cft tcrsét kortpktorok vógzk. A przm lerkás M_ korono Dógosstg rányálrn hom]okdöntéssel készl Á przrn JoY3."oll í}öreí tá ás xr*ztp;;tmánát lérln. mor 1n l E*rorr5*.?5m rozorr teljes íe ülete - koron.sík és z. rlld tézyűk dóher fblymtosn tkrásr kerülnek. Az első réteg prznrhálóztánk gernce z ún. főprznl. hjts rny bejáró út tengel_vének meghoss.zbbításábn vn. Erre nrexlegesen z- rn mcllékprzkeresztezés kömák vlnrrt ezek (Íehelsé es) tovább keresáprznrá. gy'' lkul k przmhálózt tnelynek réteget építerrelt Ú-bb erületet lefedk rnegtelt terlet álló rendelkezésre ze sze;.lőző lyukk. Ameúyben z előzőhó't-ké' przlnhálózt hogy nny csk z eltérés előzőye. z zonos kképzése réteg rá. A következó k. A rélegek Íblfolé kerülrre lyuk szellóző első réteg przmá zréteg rnásodk uugl készü pcst eltolássl Ez. ltt lejáríl egyrnást. <ttenclo rerlet 1bltöltéshrárszntjég terjeclően vízszntesen eg-vmásr rkv követk út z egyes rétegelt áltl eltrkrv. íbltöltésbe megy át. n retto'ícs htásznt eléróséíkövetően záró réteget hordnk fel tennőtl.ból z utóhsznosítás jellegétől függő vstgságbrr. A tkrónvg rétegvstgság áltlábn l0-15 cm legíelebb 25 cn; feldt lrőszgetelés Úr-l.ktér közlekedés báostás légszennyezés csökkentése.

4 Kórny*zrtvédeleu 7 4. oldl Cdörfeltöltés prznrás lerkássl A _gődö!feltöltcscs ellenrzxjtt przmás lerkásttermészetes vág_y n}ester éges sík vgldomborzto telcp n lcvő gcllók. téglgyár felhg_vott gyggödrök melyeknél meghgyotl ezdságosn fcl neín hsznállrtó rókorrl g_v-gréteget hsználjált k terlnészetes védelemként hulldéklerkáskor) vgy í.erepnrél.vedések {cllöltóséhcz lklmzr.ák. Ez lerks rrród lehetóvé tesz feltöltött terület zlldterletként vló hsznosílását. A fe ]tjltc tulról fulfeló meg_v végbe Fg>-eg_v réteg prznták hálóztából ál1. l1osszránybrl elnytjtott keskerrygödör esetében forrtáls lerkást célszerí lklrnzn lrol przn nrerőleges lerkás font rányár Mvel tkrn csk z egyk o}ctl rézsútés koronsíktlt kell ezért tkrónlg-k rrl lő me goltás. Sík ter'rleten elhel;ezkedő nenr túlságtlsrr mély üregek esetében 3..4 nres pr-zmtngsságrrá lkllnzhtó körszerű lerkás. A lerkást körlörösen. lülső szélektől terület k;z-epc felé vegzk Itt s csk z egyk oldl rézstlt és korotrsíkot kell tkrn tehát módot n_vujt rendszornt szűköserr rendelkezésrc álló tkrónyggl vló tkrékoskodásr Mestersóges dom bépítés A tnesterségcs donrbópítést főként sík tcrületen lklmzzák. ;] ugynkkrr eg_vre g_vkrbbrr íblyttják gödölfeltöltést z crcdet terepszirt eléréscután lnesterséges \-. dornbópítéssel rnvel rnnd nehezebb rj lerkóhclyct tláln. ll. terletet nregszerezn els egyre költségesebbé válk z új lerkó klkítás műve]ós ág meg- l# ^l} vt?l 1l.. t.tl l1_1!j y!lrí;[!/!.\r!.} ' ])] 1!/! 1{]1 változttás és szgorúbb kt- r l!r!]ü. tl ';}Y ltlí; ]1í) j!1!' ''1 '1 ] ]l!ll*l 1l;11 1 ; vetelnenyek ultt 'I'ecltttológá lényegébenzonos gödörí'eltöltés technológáávl csk Íordított rányt. Eőnle. hogy tl_szgetelést csk donb tlpfelületén kell lklmzn (h ez szükséges) llátrány kltsógesebb rekultvácó (ngyobb felületet kell lefedn) Alklmzásávl _szúkségtnegoldásként_ lelretövé válk hogy hulldéklerkól létesítsenek mgs tljvzes terü. lctckerr I_-_prósét zonbn különős gorrddl kell mérlegeln. lrogv belleszkedjék tájb. A dornb mgssá3át különtjsen z Alflclön_ kmyerzetvédelnr htóság távédelnr okból korlátozhtj. Kfejezettcn elónyös 1erfbrnr olyn területekerr rol tájrendezés terepvsz.onyok negváltotásár törekszk. 4z elárás tuljconképpcn gödörfeltöltés fordítottj mesterséges dornb m vstg prztnákból álló rélcgek cgytnásr építósével kesztl. rlonye hog_v csk donb tlpelületét kel szgete ln. Ilátrán_v hogy reltultvácó során ngyobkl felületet kell tljjl fedn rnelyet felhordás utár zonnl füvesítéssel véden kell z erózótól lletve rézskn szátr.ság mí nehezebb fás növényeket neveln. A hulldéélerkók klkításálroz ngyon bon_vcrlult íeltételrendszernek kell teljesülne. lerkdl kzárólg pr övezetekberr és külterületen lkíthtó k. Neln létesítl}etö lerkó területltelepüléslenclezésj lenben lklmrtlnnk téltterületeketlárvíz_- belvzveszélyes ármcntesítéssel rrenr rendelkező vgy mgs vízállású terülelen" födrengésveszélynek felszín mozgásveszélyrrek ktett. bánymívelésre kjelöltt természetvédelmoltlr;rrr ltt álló terleteken róvízbázsltént szolgáló terletek hídrogeológ.a"' védőterúleterr l'lmnt energszállítíl r.ezetékek védősávjábn Atelcphellkjelölése során veszél_ves hrrlldéklelkó esetétr nrn nr korrrnrtrnáls hlrlldéltlerkó esetén nrr 500 tn nert hrrlldéklerkó esetén rnjn 300 nl védtjtávolság szkséges. Á klkítás során nrncletrkor országg és terület brrlldéltgzdálkodás. településrendezés tervek zo'yf.k es hel;" épílés szbál.vztok mérvdtll. A lerkók báonságos üzemeltetése érdekében lerkót megfelelő mszk védelernrnel keli ellátn- rne ly' tervezés fo ymtától lezárt lerkó utógonclozásán túl rekultvált terlet hszrrrltág te{ed ezt?21200 l. KM relrcleler szbály-t>zz. Ennek rlegí'eljlőcrr ktlnrnrunáls lerkóbn csk elkezelt rry" sokt lehe1 elhelveznl melyck körét z 1zem átvétel követelmétrye meglrtroznk. Nem kezelhetó kotnrnunáls lerkóbrl kezcletlcrr folyékon1 lrulldék elókez_elés nélkül szentryvízszp. nyomás ltt gáz" rolrbrrásveszélyes túzveszélyes.tnró" clxdáló n_vg. állí hrrll fefőzésveszélyers nyg. gutnbrotrcs. K-t";le!r képe elthelő teguhb lechttkúvll nem keelhető és nerí hullrléklllvl

5 körnrczctvedelcm A korrrmunáls 7 nygt t ]erkd; klkítás során klkítrrdó íenékszgetelésszerkezelét és felhsználhtó ténl'ezíjű renrlelet sz1l5ályz2.mclynek trtlmzn kell egv leglább l m vstgságú k<l0!'mls szvárglrs régázclvezető kívül rótegel ezen szvárgt vstg m 05 terntészetes szgetclőréteget lletve eg; leglább klkított érvén-v'es melv m. leglább vstgság ftldtkrás teg(ek)rl s gorcloskodn] t"ll. Az_ e{t przn rézsjéres. mega lerkó fblületéról e folyt1 cspdékot lletve lerkóból esetlegesen kszvárgó csurglék Íblfogásár szenn.!'ezcsck esetleges feleló szenn_vvz.tsztítő lerendézéssel ellátott - kettős övárok rendszeí. ezen kvl z krrrlrttásár tljríz-f gyelő kutk rendszerét kel1 létesíten kívúl hída kunrnunáls ]erkó nrlnmáls teclrrrk hátterét közmveken (víz elektrotnos energ. cstorn) mérleg szocáls és kezelő épűletek vlmnt térvlágítás dják vcszélrcs hu llttóko k rendez-crt lerllás A hulldékkez-elés végsö fázs z ellrelvez_és lehet b zrr_o_5!g!5. lletve _]-rz*q_sít 4.5_4!_sg}Ö9töt9[*elltc) zés. vlmnl yéglsgop l._knr A végleges lerkóbn ábr) li. és lli vcszélyesseg osályb trtoz-ó r ;l vcszélles hlrllcjékok2 ömlcsáett állpobrr s terkhtók (-c ábr) ;r;.l l- tll -l'l 1] l '...ll < r j.l.. ' lull. ll 1.j;l lli ']j_. li. ]l.!1 ltj;l;. ]] lll] 11l ;r l lrr ;!l.r nl.ll1 '.- rltl lrr t.' -'-'-" j.j.r{ j" j}l;l ;tr]r;; l;l ll zó kernolten veszélyes hulldékokt-' zonbn kzárólg elókezeést követóen célhordóbn vgy kskotlténcrben lehet cserk ellrelyezn (d. ábr) A vcszélyes hulldékok - bár./l! l - *j;r r*.1.1l z I. veszélyesség osztálvb trto- rendezett lelkás Í;!] llr l lr.l.;l'tl rnód- szertnlg ngyon hsonló elveken lpul -" Iényeges különbségeket mutt kommunáls lerkók klkításávl és fennírtásávl összehs<xlítv; lényegesen szgorrbb feltételrendszerrrek kell teljesülne l1.!1 jl j;.ljll-l tercn nrnd erkó helyérrek kválsz_tás tervezése építésemnd z üzenreltetés vgy végleges elhel;"czés helyszí elhsználás kozvetlen;l szállíthx nern lrulldék Arnkor z összegyídttt vn szkség. Az átnrenet trolás nére. esetleg nern áll rendekezésre végleges megoldás áunenet tárolásr ve'szlk. lény-eg.ében véglcges érvényüket nern jelent zt 1rog.v veszélyes onyugokruontkozó szbályok megkdályozás érdelé-. - körnl"ezctszerlrrvezés lerkóklroz lrsorlló műszk ur_.tonrágát ke11 rrregvlósítn 1 ;. z PrtelePen ( veszélres ; ben. Az átmenet tárolás tö$énhet z rneglévó berendezésekben. vgy tárolóbn rrncs lehctöség ene mcnnyben vgy ott megteremthetők feltetelek lr hulldék keletkezets lrelyen) beltl 1 \ ^\\\ ' külón átnrenet tárolót kell létesíten <l0-9 nrs szvárgá A végeges lerkók fenékszgeteléselcnvegesen összetettebb leglább 5 méter vstgságú elhelyezn -hulldékot veszélves ó.jt vgy zzl egy.nértékmésúségestermészctes klkítás A rétegek szgetelő réteget * A szvárgó kzáról kezelt íbrnrábn lehet. u u.rety.rregsztálytói üggten svs'lúgos (nehézfómek nl"gok koldócó ltt és fölött k kell lkt-ú. gondoskodn kel] z esetlegesen kémhtásr nygok) szgetelő rótegben történó rrregkötéséról s A szvárgó ellerrtétben tt csurgekvz_ekór eltótlenukezeln keú. e kommunáls lrulldekterkókkl rétegből szármz_ó glzetoezeto csövek t"p*r.. mvel gáztépzőctés mértéke- A lezál't lerkót legtább rr részben bomló szerve nvgok hrrybn - elhrrygolhtó s rézstkre étvényes rnely s Játn _tkrássl kell supok műn;ghulldékok stb űps-.fosűt-. oljosfónltrllmú -suxs lr rg;ő r vugok hgos..sgg 6 tl gíán s ln k"s t b rrem sz-úkségszerű rész.berr hullclék előkezelésónek köszörrltető- l móter v tg t?]' ;l r -]l!f+!. -. l 1_\ 'ff. _$ l' _ l r_-^\ llllll ll!l;l Ij1 l

6 . K"r.*'"r?'l';"1 hu lldékkezelés A hulldékok rrtlmtlnításár lklmzoít e árások Termkus egy.ke égetésrrely ksebb teljesítrnón_vű 1000 kgór kpctást nreghldó égctőmű_ben történhet. ]'echno1000 kglór kpctrsú égetőberendezésben vlmnt z égetéséveltlnál zonbt szgorúbb mköveszélyes hulldékok nem lógájuk íbbb vonlbn megeg_vezk dés tbltételek mellett Rtkábbn lklmzott ternrkus eljárás prolízs. mely fóként szerve nygféleségek hőbontását jelent; folyrrrt végeredményeként hsznosttó gázokt (CH+ CO2 CO NO*NI-I3). vg_v ezekből elóállthtó szerves nygokt nyernek (etnol. szénhdrogének prolízsolj). A veszélyes hulldékok ártlmtlnításáhoztrtzk deponálás mely lehet hulldék végleges elrell'ezése s mennyben z árllmtlnítás gzdságosn nem oldhtó meg vgy kezelés során crlyn nlgok kele tkeznel melyek veszólyes hulldéknál ngyobb környezetterheléssel járó szennvezéssel járütrrk. Vszon_vlg rtkárr lklmzott eljárás nyersnygként vló hsznosítás mely közvetlenül r'g)' megfelelő átlk ítás után történhet. Hulldékok égetése I_lőnye vszónylg ks helygény veszélyes nygok nregsemmstésórrek htékonyság gyors hgérrkus búznrentes A képzödó hó energ bsnosíthtó szlárd mrdékok rendezett lerkóhelyen nehézségnélkl elhelyc.zhetők sőt lklms körülmények között hsznosításuk s szób jöhel. Alklntzás területe gen sokétű tegouu hulldékféleségártlmtlnításár lklms sőt bz.onyos hulldékok csk égetésseldolgozlrtók fel (pl olájos mrdékok) Hátrány ngy beruházéls és üzemeltetés köitsége érzékeny hulldókősszctétel és mnoseg ngdozásár ernáf z égetéstechnk prnéterek eléréséhezkülönféle nygelőkészítéseljárások szksé ese továbbá íámsztóíjz_eés gvkorltlg mndg szükséges ugynkkor ng! rneghbásodás vószínúsege kúlönösen belső korrózós jelenségek rontják z űzsntbzíonságot. Nern megt'elelő prméterek mellett szen-nyeáet kömyezet elemeket de ez megfele ő üzemvtellel'és korszer füstgáztsáító berendezésekkel elfogdhtó sznten trthtó. Az égeúrrrűlre szállíott hulldékot nrérlegelés után rézsűn. vgy specáls dgoló tneclrnzmttssl működő táro]ó Üunkerekbe ürítk melyek klkítás hullcték mennységéhez és összetételéhez gzodó osztott vgy o5zttln kvtelű lehet kpct sát z égetőmú óránként teljesítménye z üzr-múő hulldék térfogtsúly lletve teryezett kpctsbóvítés htározz meg z zembztonság érdekében mnmutn 3 npos teljesítménynek megfelelő huldékrnennység tárolását kell báosítn. A bunkerek z ürítéskorkeletkezó Por ds búz lcá'nrlásárrák rnegkdályozásárálúndó enyhe depresszó ltt átlnk melyet úgy hoznk létre hogy z égetőegysé- gek égéslevegőjét bunkerből szívják le Á hulldekokt bunkerb dgolás előtt fbként prító ollóvl rlkábbn plító mlombn prílák A butleren belül lrulldék rnozgtás kevrése és kzánb dgolás többnyre polpmrkolós hícldrrrk segítségévcltörténk melyek hulld?k keverésétkéz rányítássl z dgoló grtok folé vló beállás és dgolás utorntkusn végzk. A hulldékot drukezeló rnrkolóvl folymtosn kever honogenzálj zért. hogy kzánokb vsonylg egyenletes égéstbztosító nyg kerütjön. A grtból lrulldék grvtácósn cs[tszk z dgoló berendezjsbj Á dgolók folymtosn jutttjk hulldékot mndenkor tüzelésteclrnk és terhelés vszonyoknk megfelelő mennységben és ütemben tüzelő berendezésbe. Ú égető beóndezésekke kpcsoltos legfontosbb követelmény nrxmálsüzembz]onság teclrnk Prmétereklpedg. hogy kkerülőzgmentes fstgáz COtrtlnr ) tp{o (1000 ppm) ltt legyen slk szervesnyg_trtlm mx. 25 vo lletve éghetőnyzg_trtlnr mírx. 8 % lehet. oc hol z lsó htált búzmetltes hgénkus égetés gényl R zóksos égéshőmérséklet-trtomány 800- t500 felsöt ped z gen heterogén nyg szervetlen lkotónk olvdás trtomány htározz meg A megfelelt eges eroekeuln kttnbtlző temencepusokt lklmznk melyek különböző ö szetételű lrulldékok átlndó kávereclésétnozgtását^ z égéságy megfelelő levegóztetését másrészí elvégezzék hrrlldék szárdás" kgázosodás égetésés utóégetjs zónun vto egyenetes átszállítását. Az ]klmzott berendezések lehetnek klkítású rostélyos kemencék lletve veszélyes főééntkonrmonts h.rlludúk égetéséreszolgáló különböző hulldékok égetéséreszolgáló tokos_ fludzácós- emeletes (etzs) kentence lletve forgó dobkemence A hulldékégetésnélz égtendó rryg ngdozó fűtőértéke mt1 gykorltlg nem nélkülöz]rető z Ún. támsztótüzelé u*t o1_ vg{ gázégőt<tr Úztósttnk Az égeléssorán felszbduló hót gőztermelésre hsz-nosíták. A korszerű hulld'ékég;ő kzánok htásfok 75-80% között vn hullddl tütőértékétölfggőerr 1 kg hulldékból átlgosn 12?5 kg gőz termelhető _5tlh településíhrrlldékok égetéskpctás felett mr célszer h(hsznosítást betervezn. A kemencéból kkerülő C- hőmérsékletű ftstgázokt levegőbeftvássl vgv vzperrnetezéssel hűtl "C-r. Azlsó értéklá tnenn hrmtpont korrózó mtt fel ö étékfjlé menn pedg ftstgáztsztítók hőtűró-képessége mtt nem lehet. A f tgáz mennysége hulldék fűtőértélétől4fgg.

7 *o"""u1'; ;; A megfele jen kképzett égéstérjől szbályozott üzem vtel révélr lstguok por- és károsnyg-trtlrn m_ nmáls de z esetek többségében szennyező nygok emsszójánk csökkentése érdekébentovább tszlításr s szúkségvn Por leválsztásfu áltlábn elektroszttkus leválsztókt lklmznk melyekkel cp"30-5{) rngm" értéklá csökkenthető emellett külónféle fémszennyezők kkerüléséts megkdályzz. A gázszennyezők eltávoltásár - ktltkus oxdácós e árások rnelleít * í.stgázmosók fjként Ventur_ ésvgy centrfugálmosók lletve tálcás és tölt tes mosótornyok szolgálnk. A tsztítotí fstgázok 8}-160 m nl_ gs kéményen át távoznk köntlezetbe. melyek mgsságát vontkozó emsszós előírások. terjedés számíüísok és nlnsszíós vzsgáltok lpján kell meghtárom. Az ógetóből kkerülő slkot vízzel b.űllk slkhútöből slk és pemye eg}ütíesen kerül slkbunkerbe honnn vgy rendezett lerkób vgy - nrennyben hsznosíthtó nygokt írálmz - vlntlyen módon hsznosítják. Az égetéssorár keletkező s)knygok részben ro télyon áthulló lletve rról íávoző (sll) rész3en fstgá7ból leválsotts (pernle) nygokból szármznk pcrn} slk mennvségének rnntegy 5l0%-ál képvsel összes mennységk z elégetett hulldék mennységérrek kb A slk erősen váhozó összetételű szlkáttrtlm 50-'70BÁ emtt olvdás trtomány vszonylg mgs 1l "C kzótl Rendszerní S- F- Cl-vegyületeket és nehézfémeket(pb. Zn. Cd Sn stb) trtlnrz. vízolclhtó nlgtltlm gen ngs átlgosn 8-10 Á; emtt mnden esetben csk rendez..etl lerkón helyezhető el A hulldékok égetéséreszolgáló égetőmú ev folymt ábráját z lább ábr rnuttj be r u]crl]rrl Pcrll ll{#rulr Fcur ll.tsrl. jltsljl)i\ (k I] lr r- l]lljl l 1 { lrr]lg]rh 5;llLLordl l lr;ltrto.xnrbl krntgcg <lttá lr D-5j(Jr tetl l lrr!1t!'] /_ j jj l J]! l jlx.]n]{ ls{ }]-rj;rr*l llulldókok prolízse A prolízs vgy hőbontás szerves nygoknk hő htásár oxgénszegényvgy oxgénmentes körülmények között bekövetkező lebontás Inely során szerves hulldékokból gátemű folyékony vlmnt szlárd végtennékek keletkezk. Cél elsósorbn energhordozóként (frstőgáz tüzelőolj koksz) rtkábbn másodnyersnygként (szrrtézs gz előállííás kátrányok knyerésére építőpr dléknyg). A proízs elónye lrogy z égetéshez képest jobb htásfokkl lehet hulldékok fűtóértékétkhsználn z eljárás terméke prílg ót hsznosíthtó ngy tsztságú nygok. Hátrány ngyobb fjlgos energgény mgsbb telepíté és üzemelés költségek bonyolultbb el.árások lklnlzás. lletve keletkezett nygokt komplkált fzkkém eljárásokkl lehet elválsztn. A hőbontás technológák zonos lpelven-- zárt rektorbn meg1 végbe. jelerrtős mennységű külső hóenerg bevtele mellett - rnúködnek z lklmzoft e árás ttól fgg myen hulldékfjták kezelését kívánják megvlósítn lletve ezekből mlyen.termékeket" kívánnk..előállítrr" Az lcsony hőmérsékletű trtománybn üzemelö rektorokból ( 'C) szármzó végtermékek fő tömegét bornlás (svél) olj vgy kátrány és ngy széntrtlmú szlárd rnrdék képez gázterrnelés ksebb mértókű. A közepes hőnrérsékletűrektorból ( oc) szármzó végterrnékeknek nár ngyobb hányd gáznem ugynkkor szlárd mrdék vlmnt z olj vgy kátrány részrány erósen lecsókken. Jellenrző. hogy folyókony végermékeken belül növekszk kenrénykátrányok részráry. A ks- és közpes hómérsékletű e árásokt elsósorbn vszonylg honogón szerves terrnelés hulldékolt (nrűn_vg. gum kábel svgynt) feldolgüzásár lklmzz.ák de elhsrálhtók rnegfelelően előkósz-ílett6 szlárd település lrulldék víztelenített szennyvízszp és állt trágy feldolgozásár s. Elsődleges céi z pr nyersnygként lletve energhordozóként hsmosíthtó folyékony végterrrékek(olj kátrány szerves svk) előállítás és ktív szénként energhordozóként hsznosíütó ngy szénttllrn.ú szlárd mrdék kn_verése. Í ]-)erry)e s'pkéníjeleníhmeg. íüslt!án?osók beépííésálel Á előmsítés tertnelé.s hulldékokntl leglnkúbb c.sk prítást és sárííást jelerrí települs hulídékoknái ysont }lrítllson kívl ostíiyoást ( víztelenítésnygtólj)ggő) s

8 é ó é é ű í á ü ő ó á Á é é ö é á ű ő é á é é Ő ü é ú á á ó é é é é ú á ő é é ő é á ő é á ó ü é é ö á é é Ü Á Á á á é ú á é ú í ó é í ó á á á á é é é Ó é é é é á ó á ö ö í ő ü é ó á á á á ü ö é é é á á á á ő é í é é é ó éú é ő ő á á é á é ö é é ö é á é ö ó ö á é í á á á é á á é é é í Ó é é ú ö é é ó é á á é é á á é íöé é ö ö á é ó ó í í ű á ó á á ó ü ő ő á

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Tisztelt gyümölcstermesztő kollégák!

Tisztelt gyümölcstermesztő kollégák! 2008/2. sz Trtlom: Középpontbn minőség! Megfelelő gyümölcsméret elérése! Kondíció folymtos fenntrtás! Klcium = jobb gyümölcsminőség, tárolhtóság Miért Clbit C Brivl = Forrdlom meggy érésgyorsításábn! Koriság

Részletesebben

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică

Matematikai analízis. Editura Didactică şi Pedagogică András Szilárd Mureşn Mrin Mtemtiki nlízis és lklmzási Editur Didctică şi Pedgogică Bucureşti, 2005 Descriere CIP Bibliotecii Nţionle României ANDRÁS SZILÁRD, MARIAN MUREŞAN Mtemtiki nlízis és lklmzási/

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 10. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû mtemtik 0. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállított: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tnár A Gondolkodási módszerek és Vlószínûségszámítás c. fejezeteket szkmilg ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egyetemi

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár)

Matematika emelt szintû érettségi témakörök 2015. Összeállította: Kovácsné Németh Sarolta (gimnáziumi tanár) Mtemtik emelt szintû érettségi témkörök 05 Összeállított: Kovácsné Németh Srolt (gimnáziumi tnár) Tájékozttó vizsgázóknk Tisztelt Vizsgázó! szóeli vizsgán tétel címéen megjelölt tém kifejtését és kitûzött

Részletesebben

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 10. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai Dr Gerőcs László Számdó László MTEMTIK 0 tnkönyv feldti és feldtok megoldási megoldások olvsásához crobt Reder progrm szükséges, mely ingyenesen letölthető z internetről (például: dobelhu weboldlról) feldtokt

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004.

Irodalom. Formális nyelvek I. Véges automaták és reguláris nyelvek. A formális nyelvek egy alkalmazása. Polygon, 2004. Irodlom Formális nyelvek I. Véges utomták és reguláris nyelvek Fülöp Zoltán SZTE TTK Informtiki Tnszékcsoport Számítástudomány Alpji Tnszék 6720 Szeged, Árpád tér 2. Fülöp Zoltán, Formális nyelvek és szintktikus

Részletesebben

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100

a TENSEL ME 2006 PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a TENSEL ME 2006 fájdalomcsillapító és izomstimulátor készülékhez a b c d e f g PROBLÉMA ESETÉN HÍVJON, SEGÍTÜNK: ügyfélszolgálat és szerviz: 06-88/450-702, 06-20/3263-100 ALKALMAZÁSI

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A kelesztést megelőző és követő technológiai szakaszok felsorolása

A kelesztést megelőző és követő technológiai szakaszok felsorolása 1. Ön egy sütőüzemben különböző termékek kelesztését végzi. Sorolja fel, milyen technológiai szakaszok előzik meg és követik a kelesztést! Ismertesse a kelesztés célját, feltételeit, az egyes paramétereket

Részletesebben

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I

VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I Használati útmutató figyelmeztetések HU VICTRIX PRO 80-100 - 120 1 I *1.036116ITA* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét

Részletesebben

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek

Mértani helyek 289. III. Mértani helyek értni helek 89 III. értni helek 3.. Lineáris feltételekkel dott mértni helek Gkrn tlálkoztok oln feldttl, melekben eg közös tuljdonsággl rendelkező pontok hlmzát kell meghtározni. ár z áltlános iskolából

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A

TARTALOM A 5 A 6 A 7 A 9 13 A 14 A 15 17 A 18 19 20 A Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek

14. modul Számtani és mértani közép, nevezetes egyenlőtlenségek MATEMATIKA A 10. évfolym 14. modul Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek Készítette: Vidr Gábor Mtemtik A 10. évfolym 14. modul: Számtni és mértni közép, nevezetes egyenlőtlenségek A modul

Részletesebben