GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK"

Átírás

1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1

2 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A G Y fi R, V Á R O S H Á Z T É R 1. G E N E R Á L T E R V E Z fi : C D C T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I T E R V E Z fi É S T A N Á C S A D Ó K F T B U D A P E S T, B A R T Ó K B É L A Ú T 6 1. É P Í T É S Z E T, V Á R O S É P Í T É S Z E T : V e z e t t e r v e z : K e r e k e s G y ö r g y ( T T ) T e r v e z k : M á r t o n M e l i n d a K Ö Z L E K E D É S É S K Ö Z M Ó V E K : H I D R O -P L A N G Y fi R I T E R V M é l y é p í t é s T e r v e z K f t. K ö z l e k e d é s : B o g á r Z s o l t ( K É-T / K 1 d ) K ö z m ß v e s í t é s, h í r k ö z l é s N : é m e t h G á b o r ( V Z -T / ) Z Ö L D F E L Ü L E T, K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M, K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S : T Á J O L Ó -T E R V K F T. V e z e t s z a k á g i t e r v e z : A u e r J o l á n ( T T 1 / T, T R, T K 1, ) T e r v e z k : S c h i n d l e r-k o r m o s E l e o n ó r a ( T T / T, T K ) S z í j n é B é r e s M ó n i k a ( K ) M. A n d r á s i Á g n e s

3 T A R T A L O M I. H A T Á R O Z A T -T E R V E Z E T I I. A T E L E P Ü L É S S Z E R KE Z E T I T E R V I I I. A T EPLÜEL É S S Z E R K E Z E T I T E R V M Ó D O S Í T Á S L E Í R Á S A Á L T A L Á N O S L E Í R Á S A t e l e p ü l é s r e n d e z é s c é l k i t. ß. z. é. s. e. i A T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v m ó d o s í t á s.. h. a. t á. l. y. a K ö z i g a z g a t á s i é s b e l t e r ü l e t. i.. h. a. t. á. r A t e r v e z e t t t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s t v e s z é l y e z t e. t... t. é. n. y. e. z.. k A T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v. e. l. e. m. e. i T E R Ü L E T F E L H A S Z N Á L Á S I E G Y S É G E K T e r ü l e t f e l h a s z. n á. l. á. s A t e l e p ü l é s t en re ük l et te ér ü l e t f e l h a s z n á l á s a é s m ó d o. s. í. t. á. s. a. i T e r ü l e t i m é. r. l. e. g A T E R V E Z E T T M Ó D O S Í T Á S O K S O R Á N B E T A R T A N D Ó T Á J V É D E L M I, K Ö R N Y E Z E T É S T E R M É S Z E T V É D E L M I E L V Á R Á S O K T á j r e n d e. z. é. s Z ö l d f e l ü l. e. t. e. k K ö r n y e z e t v é d e l e m, k ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s, k ö r n y e z. e. t. a. l. a. k. í. t. á. s A T E L E P Ü L É S M Ó K Ö D É S É H E Z S Z Ü K S É G E S M Ó S Z A K I I N F R A S T R U K T Ú R A E L EM E I N E K A T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T É T M E G H A T Á R O Z Ó T É R B E L I K I A L A K ÍÁT S A É S E L R E N D E Z É S E K Ö Z L E K E D É S I IR AN FS T R U K T Ú R A K Ö Z M» I N F R A S T R U K T Ú R A

4 I. H A T Á R O Z A T -T E R V E Z E T G y r M e g y e i J o g ú V á r o s K é p v i s e l -t e s t ü l e t é n e k. /.. ( ) s z. h a t á r o z a t a A m e l y e t e l f o g a d o t t a G y r M e g y e i J o g ú V á r o s M o s oi-d n u n a I p a r-c s a t o r n K a n d ó K. u t c a S t a d i o n u t c a M á r t í r o k ú t j a B u d a i ú t F e h é r v á r i ú t v a s ú t B a r o s s G. ú t W e s s e l é n y i u t c a Z r í n y i u t c a R á b a f o l y ó á l t a l h a t á r o l t t e r ü lleet p ütleé s s z e r k e z e t i T e r v é n e k m ó d o s í t á s á r ó l é s L e í r á s á r ó l G y r M e g y e i J o g ú V á r o s Ö n k o r m á n y z a t á n a k K ö z g y ß l é s e a z e l t e r j e s z t é s t m e g t á r g y a l t a, é s v i a z L X 1V t v. s z e r i n t, v a l a m i n t a z É p í t e t t k ö r n y e z e t a l a k í t á s á r ó l é s v é d e l m é r l s z ó l ó 9 / 1B ( 2 L) X XbVeIk IeI z. d éts v. a. ) p o n t j a a l a p j á n a z a l á b b i h a t á r o z a t o t h o z z a : 1. G y r M J V K ö z g y ß l é s e a 2 / ( ) k t. h a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t G y r k ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t é k i t e r j e d e n a v á r o s T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v é t a 1 h. a t á sr zo áz ma ú t m e l l é k lé et t k é p e z -2 V. s z á m ú T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v l é p. 2. A T e l e p ü l é s s z e r k e z et te ir v s z ö v e g e s m u n k a r é s z é t, a T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v L e í r á s á t a z é r i n t e t t t e r ü l e t v o n a t k o z ó a n a 2. s z á m ú m e l l é k l e t s z e r i n t á l l a p í t j a m e g. 3. A z 1. p o n t b a n m e g á l l a p í t o t t m ó d o s í t o t t T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v ( 1. s z. m e l l é k l e t ) é s a z e l v á l a s z t h a t a r é sz é t k é p e z L e í r á s á b a n ( 2. s z. m e l l é k l eat k) a t f oeg gl ya ül t t e s e n k e l l a l k a l m a z n i. 4. M e g á l l a p í t j a, h o g y 1 a. z p o n t s z e r i n t i t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s o k 9 / ( I V. 3. ) Ö T M r e n d e l e t s z e r i n b i o l ó g i a i a k t i v i t á s é r t é k e g y e+ n2l0e 2 g, e A K é p v i s e-te l s t ü l e t ú g y d ö n t, h o g y a t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i, t e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e v é k e n y s é g e k e l k é s z í t é s e s o r á n a z 1. é s 2. p o n t b a n m e g á l l a p í t o t t m ó d o s í t o t t T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v ( 1. s z. m e l l é k l e t ) e l v á l a s z t h a t a t l a n r é s z é t k é p e z L e í r á s á b a n ( 2. s z. f omgellalla étk l a e t ) k i h i r d e t é s t k ö v e t 6 0. n a p o n l é p n e k h a t á l y b a P o l g á r m e s t e r J e g y z 4

5 I I. A T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V ( A h a t á r o z a t 1. s z á m ú m e l l é k l e t e ) 5

6 I I I. A T E L E P Ü L É S S Z E R K E Z E T I T E R V M Ó D O S Í T Á S L E Í R Á S A ( A h a t á r o z a t 2 s. z á m ú m e l l é k l e t e ) 1. Á L TA L Á N O S L E Í R Á S 1. 1.A t e l e p ü l é s r e n d e z é s c é l k i t ß z é s e i A t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v a z a t e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v, a m e l y m e g h a t á r o z z a a t e l e p ü, l é s a l a k í t á s á v é d e l m é n e k l e h e t s é g e i t é s f e j l e s z t é s i i r á n y a i t, e n n e k m e g f e l e l e n a z e g y e s t e r ü l e t r é s z e f e l h a s z n á l á smi ó d j á t, a t e l e p ü l é s m ß k ö d é s é h e z s z ü k s é g e s i n f r a s t r u k t ú r a e l e m e i n e k a t e l e p ü l é s s z e r k e z e t é t m e g h a t á r o z ó t é r b e l i k i a l a k í t á s á t é s e l r e n d e z é s é t, a z o r s z á g o s é s a t é r s é g i é r d e k s z o m s z é d o s v a g y m á s m ó d o n é r d e k e l t t ö b b i t e l e p ü l é s a l a p v e t j o g a i n a k é s rteenrdveeziénseik f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a k ö r n y e z e t á l l a p o t á n a k j a v í t á s a v a g y l e g a l á b b s z i n t e n t a r t á s a m e l l e t t. K i e m e l t t e r ü l e t k é n t k e l l k e z e l n i : a z i n f r a s t r u k t u r á l i s h á l ó z a t o k f e j l e s z t é s é t ( ú t, k ö z l k ö z m ß h á l ó z a t o k, s z e n n y v í z t i s z t í t á s, s t b. ), a k ö r ln ym ei z est zv eé md pe o n t o k é r v é neys í t é s é t, e g y é b i n f o r m á c i ó s k a p c s o l a t r e n d s z e r e k, a k e r e s k e d e l m i, s z o l g á l t a t ó g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g f o l y t a t á s á r a l k a l m a s t e r ü l e t e k f e j l e s z t é s é t, i l l e t v e a -f le aj kl óe ts ez rt üé ls et t. G y r M e g y e i J o g ú V á r o s j e l Te en l e p ü l é s s z e r k e z e t i T eer k v é na l a p j a a z e l f o g a d o t t t e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó é s a z I n t e g r á l t V á r o s f e j l e s z t é s i S t r a t é g i a. A t e l e p ü l é s r e n d e z é s s o r á n t o v á b b i f o n t o s a l a p e l v e k : K ö r n y e z e t t u d a t o s s á g N a g y o b b f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a- z é us t ct ae l e p ü l é s k é p r e n d e z é s é r e : k ü l ö n ö s ue tn a k a z é s j á r d á k m ß s z a k i á l l a p o t á n a k j a v í t á s á v a l é s a z ö l d f e l ü l e t e k k a r b a n t a r t á s á v a l, f e j l e s z t é s é v e l. K e l l e m e s l a k ó k ö r n y e z e t é s é l e t t é r A t e l e p ü l é s r é s z f e j l e s z t é s e s o r á n e l s s o r b a n a m i n s é g i s z e m p o n t o k a t, a t e l e p ü l é s i k ö r n y e z e t a z é l e t k ö r ü l m é n y e k j a v í t á skáe l l e l t é r b e h e l y e z n i. M e g k e l l r i z n i a z é r t é k e s t e l e p ü l é s i a d o t t s á g o k a t. S z é l e s k ö r ß t á r s a d a l m i r é s z v é t e l A z e g y e s f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s a k o r é s a v é g r e h a j t á s á b a n m i n d t e l j e s e b b k ö r b e n k e l l i s m e r t e t n i a l a k o s s á g g a l a v á r h a t ó h a t á s o k a t, é s b e k ke el t l av z o n ne il k é s z í t é s b e é p p ú g y, m i n t a f e l a d a t m e g v a l ó s í t á s á b a A T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v m ó d o s í t á s h a t á l y a A T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v m ó d o s í t á s ( t o v á b b i a k b a n : a T e r v ) h a t á l y a G y r M e g y e i J o g ú - V á r o s M o s o n i D u n a I p a-c r s a t o r na K a n d ó K. u t c a S t a d i o n u t c a M á r t í r o k ú t j a B u d a i ú t F e h é r v á r i ú t v a s ú t B a r o s s G. ú t W e s s e l é n y i u t c a Z r í n y i u t c a R á b a f o l y ó á l t a l h a t á r o l t. t e r ü l e t K ö z i g a z g a t á s i é s b e l t e r ü l e t i h a t á r A T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v m ó d o s í t á s k ö z i g a zé gs a tb áe sl i t e r ü l eh ta i t á r v á l t o zt á sn e m i r á n y o z e l A t e r v e z e t t t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s t v e s z é l y e z t e t t é n y e z k - a k ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t e n á t h a l a d ó k ö z m ß v e z e t é k e k é s v é d t á v o l s á g a i k - e g y é b k o r l á t o z á s o k, v é d ö v e z e t e k A T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v e l e m e i A k ö z t e r ü l e t e k é s e g y é b t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s i e g y s é g e k m e g h a t á r o z á s a ; A k ö z l e k e d é s i r e n d s z e r j e l ö l t e l e m e i é s h i e r a r c h i á j a ; 6

7 A t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s i é s f u n k c i o n á l i s b e s o r o l á s ; A z e g y e s t e r ü l e t e g y s é g e k r e v o n a t k o z ó k ö r n y e z e t v é d e l m i b e s o r o l á s o k ; A n y o m v o n a l j e l l e g ß i n f r a s t r u k t ú r a h á l ó z a t j e l ö ls t veéld e mteái v oél s á g a ; A b e é p í t é s r e s z á n t t e r ü l e t e k s z i n t-s tße r ßü sl ée gt e. 2. T E R Ü L E T F E L H A S Z N Á L Á S I E G Y S É G E K T e r ü l e t f e l h a s z n á l á s A t e l e p ü l é s k ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t e a f e j l e s z t é s é s é p í t é s s z e m p o n t j á b ó l b e é p í t é s r e g sy z áa n t e ( r bv e é p ü l t v a a l a p j á n t á v l a t b a nb e é p ü l ) é s b e é p í t é s r e n e m s z á n t t e r ü l e t r e t a g o l ó d i k. A B e é p í t é s r e s z á n t t e r ü l e j e l l e m z e n, d e n e m k i z á r ó l a g a m e g l é v é s t e r v e z e t t b e l t e r ü l e t. A b e é p í t é s r e s z á n t stz en rá ül lá es ti e k a f e l h a i g é n y e k s z e r i n t, ü t e m e z e t t e n b e l t e r ü l e t b e v o n h a t ó k. A b en ée pm í tsézs ár ne t t e r ü l e t j e l l e m z e n, d e n e m k i z á r ó l a g a k ü l t e r ü l e t. A t e l e p ü l é s k ö z i g a z g a t á s i t e r ü l e t e a f e j l e s z t é s é s é p í t é s s z e m p o n t j á b ó l b e é p í t é s r e g sy z áa n t e ( r bv e é p ü l t v a a l a p j á n t á v l a t á b a n b e é p ü l ) é s b e é p í t é s r e n e m s z á n t t e r ü l e t r e t a g o z ó d i k. r e A s zbáenét p í t ée sr ü l e t j e l l e m z e n, d e n e m k i z á r ó l a g a m e g l é v é s t e r v e z e t t b e l t e r ü l e t. A b e é p í t é s r e s z á n t stz en rá ül lá es ti e k a f e l h a i g é n y e k s z e r i n t, ü t e m e z e t t e n b e l t e r ü l e t b e v o n h a t ó k. A b e é p í t é s r e n e m s z á n t t e r ü l e t j e lm l e m z e n, d e n e k i z á r ó l a g a k ü l t e r ü l e t. A t er ü l e t f e l h a s z n á l á s i e g y s é g e k l e h a t á r o l á s á t a t o v á b b t e r v e z é s s o r á n k ö t e l e z e l e m k é n t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i, a z ö v e z e t i j e l l e g ß l e h a t á r o l á s o k a t o v á b b t e r v e z é s s o r á n ( s z a b á l y o z á s i t e r v k é s z í t é s é n é l ) p o n t o s í t h a t ó k A t e l e p ü l é s t e r ü l e t é n e k t e r ü l e t f e l h áa s a z n éá s l m ó d o s í t á s a i G y r M e g y e i J o g ú V á r o s M o s o-d n iu n a I p a-c r s a t o r n a K a n d ó K. u t c a S t a d i o n u t c a M á r t í r o k ú t j a B u d a i ú t F e h é r v á r i ú t v a s ú t B a r o s s G. ú t W e s s e l é n y i u t c a Z r í n y i u t c a R á b a f o l y ó á l t a l h a t á r o l t t e r ü l e t T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i r vteen f e l t ü n t e t e t t e k n e k m e g f e l e l e n b e é p í t é s r e s z á n t, i l l e t v e b e é p í t é s r e n e m s z á n t t e r ü l eetk r e t a g o z ó d i k. A t e l e p ü l é s i g a z g a t á s i t e r ü l e t é n e k b e é p í t é s r e s z á n t t e r ü l e t e i a z é p í t é s i h a s z n á l ga e t, u k v aá l at ma il ná t n o s j e l l e s a j á t o s é p í t é s i h a s z n á l a t u k s z e ra il ná t b b ai z t e r üfleelth a s z n á l á s i e g y s é g e k r e t a g o l ó d n a k. ( L ) L a k ó t e r ü l e t e k ( f a l u s i a s ; k e r t v á r o s i a s ; k i s v á r o s i a s ; n a g y v á r o s i a s ), ( V ) V e g y e s t e r ü l e t e k ( t e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s t e r ü l e t ; k ö z p o n t i v e g y e s t e r ü l e t ) ( G ) G a z d a s á g i t e r ü l e t e k ( k e r e s k e d e l m i ; s z o legr áüllte at t; ó itp a r i t e r ü l e t ) ( Ü ) Ü d ü l t e r ü l e t ( ü d ü l h á z a s ; h é t v é g i h á z a s t e r ü l e t ) ( K ) K ü l ö n l e g e s t e r ü l e t e k ( p l. : o k t a t á s i k ö z p o n t o k ; f ü r d é s r e k r e á c i ó s c é l ú t e r ü l e n a g y k i t e r j e d é s ß, s p o r t o l á s i c é l ú t e r ü l e t e k, s t b. ) A b e é p í t é s r e n e m s z á n t t e r ü l e t e k a z a l á b b i t e r ü l e t f e l h ay s zé ng áe lk ár se i t ea g o l ó d n a k ( Z ) Z ö l d t e r ü l e t e k ( E ) E r d t e r ü l e t e k ( v é d e l m i ; g a z d a s á g i ; e g é s -s z széogcüigáylii s, t u r i s z t i k a i ) ( M ) M e z g a z d a s á g i t e r ü l e t e k ( k e r t e s ; á l t a l á n o s m e z g a z d a s á g i t e r ü l e t ) ( V ) V í z g a z d á l k o d á s i t e r ü l e t ( K Ö ) K ö z l e k e d é s i é s k ö z m ß t e r ü l e t e k A b e é p í t é s r e s z á n t t e r ü l e t e k f e l h a s z n á l á s a, i l l. a b e l t e r ü l e t e k b v í t é s e c s a k ü t e m e zneytetzeen t, i m ß s z a k i, k ö r é s g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l s z i g o r ú f e l t é t e l e k h e z k ö t ö t t e n, t éa s b ef n e j léer sd ze k e l t e k f i n a n s z í r o z á s á b a n v a l ó s í t h a t ó k m e g. 7

8 1. A B e l v á r o s t e r ü l e t é n v te ez re t t t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s o k A B e l v á r o s t e r ü l e t é n e k n a g y r- é sa zh e o g y a v i z s g á l a t b ó l i s k i d ebr eü ál lt l t n a k t e k i n t h e t. I t t t a l á l h a t ó G y r i g a z g a t á s i é s k u l t u r á l i s k ö z p o n t j a, z ö m é b e n t e l e p ü l é s k ö z p o n t i v e g y e s, é s k i s - e béb s rné as gzyb ve án r oka sis is l a k ó t e r ü l e t i ö v e z e t e k k e l. A f e j l e s z t é s i l e h e t s é g e k s z ß k ö s e k. A t e r v k é t t e r ü l e t e n, a -p Ra rá t b a P e t -h f ií d t ó l d -k é le l e t r e h ú z ó d ó r é s z é n, v a l a m i n t a F e h é r v á r i ú t d é l k e l e t i o l d a l á n e l t e r ü l, j e l e n l e g v a s ú t i t e r ü l e t h e l y é n t e r v e z k i s e b b m ó d o s í t á s o k a t. A t e r v k é t t e r ü l e t e n t e r v e z t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s t : R á b a -p a r t : a h a t á l y o s s z e r k e z e t i t e r v b e n tüe drüv l e zhe átzt a s ö v e z e t ( Ü éü s ) s z ó r a k o z t a t ó k ö z p o n t o k é s v i d á m p a r k o k k ü l ö n l e g e s ö v e z e) t v ( a Kl va im i n t ha u l l á m t é r i e r d e g y r é s z é t á t s( Vo e r ) o l á s a b e éép sí rt e s z á n t k ü l ö n l e g e s m a g a s i n t e n z i t á s ú z ö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z i n t é z m é nöy vt e zr eü tl be e t v( ak li ó z ) á t s o r o l á s a. A R á b a p a r t P e t -hfíid t ó l d -k é le l e t r e h ú z ó d ó h u l l á m t é r i e r d ( V e )e g y r é s z é n e k á t s o r o lkáüs la ö n l e g e s b e é p í t é s r e n e m s z á n t, l e g a l á b b 2 0 % zeö l üd lf e t t e l r e n d e l k e z f e l s z í n i p a r k o l ó ö v e z e t b. e ( K z p ) ( j e l e n l e g f e l s z í n i p a r k o l ó t a l á l h a t ó a h í d l á b á n á l ). A F e h é r v á r i ú t d é l k e l e t i o l d a l á n e l t e r ü l, a h a t á l ykoös z p ot ne tr i v b evn e g y e s ( V ök v) e z e t k é n t t e r v e z e t t, j e l e n l e g i t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s á t v a st úe kt i n tve e r ü l eát t s o r o l á sta e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s ö v e z e t b e ( V t ). 2. V á r o s r é t é s k ö r n y é k é n t e r v e z e t t t e r ü l e t f e l h a s zi n vá lá ál st o z á s o k V á r o s r é t, m i n t k ö z p o n t i f e k v é s ß v á r o s r é s z, i l l e t v e p o t e n c i á l i s f e j l e s z t é s i t e r ü l en t i k h am ne g s úa l y o s a n j e l e l e g t ö b b g y r i v á r o s f e j l e s z t é s i d o k u m e n t u m b a n. A t e r v e k, e l k é p z e l é s e k a t e r ü l e t e t a G y á r v á r o s t ó l r é s z b e n k ü l ö n k e z e l i k, k i e m e l v e a j e l e n l e g i t e r ü l e t h a s z n á l a t m e g v á l t o z t a t á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t, a b a r n a m e z b e r u h á z á s b a n r e j l l e h e t s é g e k e t, v a l a m i n t a B e l v á r o s h o z, ta ö b bv i á r orsé s z é h e z é s a v í z p a r t h o z k a p c s o l ó d á s m i n é l t e l j e s e b b s z e r k e z e t i m e g o l d á s á t. A o s s z e r k e z e t i t e r v b et ne r v e z e t t l a k á s é p í tfé es ji l e s z t é s n e m v a l ó s u l t m e g, a z o n b a n a z e g y k o r i s z a b á l y o z á s a l a p j á n k é s z ü l t s z e r k e z e t i t e r v a n n y i r a k ö t ö t t ha al tm áa rz o k( an t é g ty az re t h á l ó s u t c a s z e r k e z e t ), a m e l y a z ú j o n n a n é r k e z b e r u h á z ó k a t e l l e h e t e t l e n í t i. A m ó d o s í t á - s h ol gé y n y ea g e V á r o s r é t e g y é b k é n t k i t ß n a d o t t s á g a i t k i h a s z n á l v a e g y ú j v á r o s k ö z p o n t l éa t e sb üe l jv öá nr o s k i e g é s z í t é s e k é nt t o v á b b r a i s v á l t o z a t l a n A. c é l a z, h o g y e n n e k a z e l k é p z e l é s n e k e g y l a z á b b k e r e t e t b i z t o s Tí et ks io n t va e, t ehr ov g. y a t e r ü l e t e n a h a t á l y o s t e r v a l a p j á n m á r m e g k e z d d ö t t a f e j l e s z t é s, a n n a k s z e r k e z e- t i a z r e n d s z e r é t i n f r a s t r u k t ú r a r é s z l e g e s k i é p ü l é s e - mai z a t t Á r k á d m ö g ö t t h ú z ó d ú t t e n g e l y é n e k v o n a l á i g j a v a s o l j u k m e g t a r t a n i. E t t l a t e n g e l y t l k e l e t r e a t e r ü l e t e n a g y ß j t ú t n á l a l a c s o n y a b b s z i n t ß ú t h á l ó z a t n e m k e r m e g h a t á r o z á s r a é s o l y a n t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s i s t r u k t ú r á t j a v a s o l a t e r v, a m e l y l e h e t ö nsbéögz e t t e r e m t k ü l b e é p í t és i s t r u k t ú r á k e g y m á s m e l l é t e l e p í t é s é r e. E g y f o n t o s, s z e r k e z e t e t m e g h a t á r o z ó e l e m m e l b v ü l a t e r ü lh ea t j: ó z he ag ty ó c s a t o r n a á g b e v e z e t é s é t j a v a s o l j a a t e r v, a m i v i s s z a i d é z i a t e r ü l e t e n k o r á b b a n m e g l é v t e r m é s z e t e s f o l y ó á g a t é s a z e r e d t e r m é s z e t e s s z it-j g e e l l e g e t. A z í g y k i a l a k u l ó s z i g e t é s a c s a t o r n a p a r t j a m a g a s p r e s z t í z s ß l a k á s o k e l h e l y e z g e n e r á l h a t j a a t e r ü l e t e n. A t e r ü l e t e n k o r s z e r ß t ö b b f u n k c i ó s v á r o s k ö z p o n t i l l e t v e v e g y e s f u n k c i o n á l i s t e r ü l e t h áa s áz t n á l a t k i a l a k í t j a v a s o l j a a t e r v, o l y m ó do og n y, a h l a k ó m u n k a - r e k r e á c i ó s t e r e k s z o r o s a n k a p c s o l ó d j a n a k e g y m á s h o z. A b e é p í t é s i n t e n z i t á s a a v í z p a r t o k f e l é c s ö k k e n, a s ß r ß b b t e l e p ü l é s k ö z p o n t i v e g y e s t e rn ü l a e t e k t l e g é s z e k i s v á r o s i a s l a z a b e é p í t é s i g. A t e r-cv s a tz o ri pn a r m e l l e t t k e r t v á r o s ióa ts e rl üa lk e t e t t e r v e z. A z I p a r u t c a m e g h o s s z a b b í t á s á b a n, a s z e n n y v í z á t e m e l t -kl e lé es tz ra e k- k i a l a k u l ó ú j k ö z l e k e d é s i c s o m ó p o n t t é r s é g é b e n t e l e p ü l é s k ö z p o n t i v e g y e s ö v e z e t t e r v( ea z e st zt e. n n y v í z á t e m e l t o v á b b r a i s i p a r i g a z d a s á g i t e r ü l e t k é n t j e l e n i k m e eg r va b et n ). A t e r v am o s o n i-d u n a p a r t, a t e r v e z he at jt ó z h a t ó c s a t o r n a, v a l a m i n t a z I p a r u t c a m e g h o s s z a b b í t á s á b a n t e r v e z e t t ú j ú t m e n t é n e g y b e f üzg ög l d t e r ü l e t e k et te r v e z. A t e r v a T o m p a u t c a m e g h o s s z a b b í t á s á b a n g y a l o g o s u t a t j a v a s o l, a m i t k é s b b a M o s o n i -D u n á n e g y g y a l o g o s h í d o n t o v á b b l e h e t v e z e t n i R é v f a l u i r á n y á b a. 8

9 A t e r v e z e t t t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s o k a z a l á b b i a k : K ö z l e k e d é s i t e r ü l e t e k ( ák tö su o) r o l á sba e é p í t é s r e s z á n t ( V t, L n, Lé k s, b e él pk íe t) é s r e n e m s z á n t ( Z, V á ) ö v e z e t e k b e A z Á r k á d m ö g ö t t i p a ri g a z d a s á g i t e r ü l e t e k á t s o r o l á ts ea l e( pg üi lp é) s k ö z p o n t v e g y e s ö v e z e t b e ( V t ) A S z e s z g yá r B u d a i ú t t ó l d é l r e e s, j e l e n l e g k e r e-s s kz eo dl eg lá el mt a t ó g a z d a s á g i ö v e z e t( G k s z ) á t s o r o l á s ka ü l ö n l e g e s n a g y k i t e r j e d é s ß z ö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z i n t é z m é n y t e r ü l e t b e ( K i z ) A L u k á c s S á n d o r S z a k k é p z I s k o l á t ó l n y u g a t r a t enravgey z ebt et v á s á r l ó k ö z p o n t o k éa s g y nk i t e r j e d é s ß k e r e s k e d e l m i c é l ú k ü l ö n l e g e s ö v e z e t á t( sko br e o) l á sna a g y v á r o s i a s l a k ó ( Li n l) l e t vt e l e p ül é s k ö z p o n t v e g y e s ö v e z e t b e ( V t ) A M o s o n i -D u n a é s a z I p-c a rs a t o r n a p a r t j á n t e r v e zneatg t y k i t e r j e d é s ß s p o r t o l á s i c é l ú k ü l ö n l e g e s ö v e z e t e k ( K s p á) t s o r o l a á sz ö l d t e r ü l e t b e ( Z ) A z I p a r u t c a m e g h o s s z a b b í t á s á b a n l é t r e j ö v ú j ú t m e n t é n a s z e n n y v í z á t e m e l t l é s z a k r a e l h e l y e z k e d i p a r i t e r ü( lgeit p ) á t s o r o l á st a e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s, k( evrt t) v á r o s i a s l a k ó ( vl ak le a) m i n t z ö l d t e r ü l e t b e ( Z ). A z I p a r u t c a m e g h o s s z a íb tb á s á b a n l é t r e j ö v ú j ú t m e n tkéön z l a e k e d é s i t e r ü l e t e k ( ek gö y u ) r é s z e t e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s i( Vl lt e) t zv öe l d t e r ü l e t k é n t t ( e Z r ) v e z e t t. A B u d a i ú t M á r t í r o k ú t j a S z e s z g y á r u t c a á l t a l h a t á r o l t t e rnüalgeytveán r oa s i a s l a k ó ( vl an l) a m i n t a k e r e s k e d e le m -s z o l g á l t a tgó a z d a s á g i ö v e z e t ( G k sá z t ) s o r o l á st a e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s ö v e z e t b e ( V t ). A T ó t h L á s z l ó u t c á t ó l -n yd ué gl a t r a e l t e r ü l v é d e r d ( Eé vs ö ) é s z a-k k e l e t r e e l t e r üz l ö l d t e r ü l e t ( e Z g ) y r é s z é n e k á t s o r o l á sk üa l ö n l e g e s b e é p í t é s r e n e m s z á n t, l e g a l2á0 b% b z ö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z f e l s z í n i p a r k o l ó ö v e z e t b e ( K z p ) 3. K i s k ú t é s k ö r n y é k é n t e r v e z e t t t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z á s o k A t e r v c é l j a, h o g y a t e r ü l e t j e l e n l e g i f fsupnok rct i, ó jsá zt a b a d i d, r e k r e á ct io ó v á b b e r s í t s e. A t e r ü l e t e n t a l á l h a t ó E T O S t a d i o n é s a M a g v a s s y S p o r t c s a r n o k f u n k c i ó b v í t é s e j e l e n l e g i s f o l y i k ( e h h e z a h a t á l y o s z e r k e z e t i t e r v m e g f e l e l k e r e t e k e t b i z t o s í t ). A h a t á l y o s t e r v b e n a z Á l l a t k e r t é s a z I p a r c s a t o r n a n y u g a t i o l d a l á n, a z u t ó b b i v a l p á r ah lu oz n a m o s n y o m v o n t e r v e z e t t u t ajt a v a s o l j u k t ö r ö l n i. H e l y e t t e a t e r v k ö z v e t l e n ü l a z I p a r c s a t o r n a n y u g a t i p a r t j á n a h a t t e r v b e n j e l e n l e g z ö l d t e r ü l e t k é n t j e l ö l t, a k é s b b i e k b e n e l b o n t á s r a k e r ü l t ö l t é s h e lúyj é n ú t j a v a s o l j a a z n y o m v o n a l á t. A t e r v e z e t t t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s v á l t o z áa sz o ka l á b b i a k : A t e r v b v í t é s i l e h e t s é g e t b i z t o s í t a z Á l l a t k e r t n e k a K i s k ú t l i g e t i E T O e l e k t r o m ol s p á l y a t e r ü l ( K s p, E v K á k ) A K i s k ú t i ú t t ó l d é l r e e li tp ea r üi l g a z d a s á g i t e r ü l( eg ti ep k) h e l y é n ú j r, e k r e á c i ó s c é l úk ü l ö n l e g e s ö v e z e t t e r v eezt t ( K r e k), a m e l y e l s s o r b a n s z a b a d i d s,- és s p o r et k r e á c i ó s c é l ú z ö l d t e r ü l e t e k, é s a z e z e k k i s z o l g á l á s á r a s z o l g á l ó é p í t m é n y e k e l h e l y e z é s é r e s z o l g á l. A t e r ü l e t e n ö n á l l ó a n i s e l h e l y v e n d é g l á t ó é s s z á l l á s j e l l e g ß é p ü l e t. A K a n d ó u t c a - I p a r u t cpa u s k á s T i v a d a ru t c a á l t a l h a t á r o l t -o, n a z t u El a j d o n á b a n l é v e g y k o r i Á g y ú g y á r t e r ü l e t é n e k e g y r é s z e i p a r i g a z d a s á g i t e r ü l e t ) - ( G ni ap g y k i t e r j e d é s ß z ö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z i n t é z m é n y t e r ü l e t k é n t e( rkv ie z) e t t A t e r v a S t a d i o n u t c a n y u g a t i o l d a l á n l é v n a g y lv aá kr óo ts ei ra sü l e t é s aaz t káelrlt k ö z é, a h a t á l y o s t e r v b e n k i s v á r o s i a s l a k ó t e r ü l e t k é ntt e r( vlek z) e t t ö v e z e t h e lv yé éd n e r d t ( E v jö a) v a s o l. A P u s k á s T i v a d a r u t c á b a n a l a k ó t e r ü l e t k ö z é é kke el r ed sö kt et d e l e m-s z o l g á l t a t ó ( G k s tz e) r ü l e t t e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g yeer s ü lte t k é n( tv t) t e r v e z e t t. 9

10 A S z ö v e t k e z e t u t c á t ó l k e l e t r e, a v e l e p á r h u z a m o s n é v t e l e n z s á k u t c a m e n t i a h a t á l y o s t e r v b e n k ü l ö n l e g e s k ö z l e k e d é s i é p ü l e t e k ö v e( zkektö k) é nj te l ö l t ( g a r á z s ks eo r t) v á r o s i l a k ó t e r ü l e t( kl ék ne t) t e r v e z e t t. A z I p a r c s a t o r n a n y u g ao tl id a l á n l é v z ö l d t e r ü l e( tz ) á t s o r o l á s ka ö z l e k e d é s i ( K Ö u t ) e r ü l e t b e 1 0

11 2. 3. T e r ü l e t i m é r l e g T E R Ü L E T F E L H A S Z N Á L Á S I E G Y S É G Ö V E Z E T J E L E T E R Ü L E T N A G Y S Á G J E L E N L E G ( H A ) T E R Ü L E T N A G Y S Á G T E R V B E N J A V A S O L T ( H A ) V Á L T O Z Á S ( H A ) H u l l á m t é r i e r d V e 8, , , T ö l t é s V t ö 3, , , Z ö l d t e r ü l e t Z ( 3 h a > ) 2 3, , , Z ö l d t e r ü l e t Z ( 3 h a < ) 9, , , Ü d ü l h á z a s t e r ü l e t Ü ü 4, , 0 0-4, S z ó r a k o z t a t ó k ö z p o n t o k, v i d á m p a r k o k K v i 0, , , K ü l ö n l e g e s t e r ü- l ef t ü r d é s r e k r e á c i ó K f ü 0, , , K ü l ö n l e g e s t e r ü- l ee t g y h á z i k ö z p o n t K e g y 3, , , K e r e s k e d e l e m, s z o l g á l t a t ó t e r ü l e t G k s z 1 0, , , K ü l ö n l e g e s t e r ü- l eo t k t a t á s i k ö z p o n t o k K o k 7, , , K ü l ö n l e g e s t e r ü- l ek t u l t u r á l i s k ö z p o n t K k u 1, , , K ü l ö n l e g e s t e r ü- l er t e n d e z v é n y t é r K k t 1, , , N a g y v á r o s i a s l a k ó t e r ü l e t L n 2 0, , , K ö z p o n t i v e g y e s t e r ü l e t V k 3, , , T e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s t e r ü l e t V t 6 6, , , K ü l ö n l e g e s - n a g y k i t e r j e d é s ß z ö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z i n t é z m é n y K i z 0, , , I p a r i t e r ü l e t G i p 5 8, , , E r d - v é d E v ö 4, , , K ü l ö n l e g e s - N a g y k i t e r j e d é s ß s p o r t o l á s i c é l ú t e r ü l e t K s p 2 9, , , K ü l ö n l e g e s- N a g y b e v á s á r l ó k ö z p o n t o k t e r ü l e t e i K b e 9, , , K e r t v á r o s i a s l a k ó t e r ü l e t L k e 1, , , K i s v á r o s i a s l a k ó t e r ü l e t L k 7, , , F a l u s i a s l a k ó t e r ü l e t L f 3, , , K ü l ö n l e g e s t e r ü- l eá t l l a t é s n ö v é n y h á z a k K á k 9, , , K ü l ö n l e g e s - K ö z l e k e d é s i é p ü l e t e k t e r ü l e t e i K k ö 0, , , K ü l ö n l e g e s - N a g y zö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z p a r k o l ó t e r ü l Ke zt p 0, , , Á l t a l á n o s v í z g a z d á l k o d á s i t e r ü l e t V á 0, , , K ü l ö n l e g e s - R e k r e á c i ó s t e r ü l e t K r e k 0, , , K ö z l e k e d é s i t e r ü l e t K ö u 1 1 9, , , Ö s s z e s e n 4 0 8, ,

12 3. A T E R V E Z E T T M Ó D O S Í T Á S O K S O R Á N B E T A R T A N D Ó T Á J V É D E L M I, K Ö R N Y E Z E T É S T E R M É S Z E T V É D E L M I E L V Á R Á S O K T á j r e n d e z é s A t á j- é s t e r m é s z e t v é d e l e m f e l a d a t k ö r é b e t a r t o z i k a z o r s z á g o s é s h e l y i j e l e n t s é g ß t e r m é s z e t v é d e l m i t e r ü l e t e k, h e l y i j e l e n t s é g ß t á j k é psi z, e tti e rémrét é k e k, t é r s é g i s z i n t ß ö k o l ó g i a i r e n d s z e r e k v é d e l m e. A M o s o n i -D u n a -p a r t f e j l e s z t é s e k o r a g a l é r i a e r d n ö v é n y á l l o m á n y á n a k v é d e l m é r sl k o dgnoi n d ok e l l a s é t á n y o k é s k e r é k p á r u t a k k i a l a k í t á s a s o r á n i s. A g a l é r i a e r d -D ué ns a a -p am ro t s ofn ei j l e s z t é s é háejz v étd e l m i- k ö r n y e z e t r e n d e z é s i t e r v k é s z í t é sk se é sg ez s ü. A t á j v é d e l e m r é s z e t ö b b e k k ö z ö t t a b e é p í t e t t t e r ü l e t e k á l t a l o k o z o t t k á r o s í t á s o k k i sv zé td é ts ie k, a i a m a g a s e é r t é k ß t - á jé s t e l e p ü l é s k é p a l k o t ó e l e m e k m e g r z é s e i s. A z é p í t e t t k ö r n y e z e t b e n o ltyaa ln á léhl a t óekl e m e k, a m e l y e k u g y a n t e r m é s z e t i é r t é k ü k a l a p j á n t e r m é s z e t v é d e l m i o l t a l o m r a n e m é r d e m e s e k, d e k ö ó r, n y e z e t j a v í t é s e s z t é t i k a i é r t é k ü k a l a p j á n m e g r z é s ü k f o n t o s. A m e g l é v t e r ü l e t i f e j l e s z t é s i / r e n d e z é s i j a v a s l a t o k a z o p t i m á l i s t e r üe lg et te hr ae sm zt né ás lé at t c mé l o z z á k, k i e l é g í t v e a t e l e p ü l é s m ß k ö d t e t é s é n e k, f e j l e s z t é s i i g é n y e i n e k, a j ó é l e t m i n s é g e t byiezzteot s í t ó l a k ó k ö r n m e g t e r e m t é s é n e k é s a t e r m é s z e t i é s a k ö r n y e z e t i é r t é k e k h o s s z ú t á v ú m e g ó v á s á n a k i g é n y e i t i s. A s z a b á l y o z á s s a l é r i n t e t t t e k r ü lf re e k v e n t á l t h e l y e n, v é d e n d e l e m e k k ö z e l s é g é b e n, a R á b a é- s M o s o n i D u n a f e l é n é z p o n t b ó l f e l t á r u l ó l á t v á n y e l t e r é b e n h e l y e z k e d i k e l, a m i s z i g o r ú k ö v e t e lzm t é n a y e k e t t á m a s t e r ü l e t k i a l a k í t á s á v a l, m e g j e l e n é s é v e l s z e m b e n. A t á j r e n d e z é s i, é s t éb n e l te el rs ü ls eo t r b ae n s e a z ö l d f e -l ü l e t f e j l e s z t é s i j a v a s l a t c é l j a o l y a n z ö l d f e l ü l e t i f e l t é t e l e k m e g f o g a l m a z á s a, m e l y k u ljt eu lr eá nl ét s, ß, i ga é n y e s m e g l á t v á n y v é d e l m e t s z e m e l t t t a r t ó, t á j k é p b e i l l l a k ó, v e g y e s, g a z d a s á g i é s k ü l ö n l e ug le ás s átt e r ü l e t k i a l a k e r e d m é n y e z. A k i a l a k í t á s r a k e r ü l m ß v i l é t e s í t m é n y e k t á j b a i l l e s z t é s e a f e l t á r u l ó l á t v á n y k e d v e z e n t ö a l a k í t á s a ö s s z e h a n g o l h a t ó a z ö l d f e l ü l e t i i g é n y e k k e l, i l l e t v e a k l í m a v á l t o z á s r a v a ln ó y l f e l k é s z ü l é s t i i n t é z k e d é s e k k e l. - z ö l d f e l ü l e t e k k i a l a k í t á s a, a d oa t t sá áj gi o k n a k m e g f e l e l n ö v é n y f a j o k m e g v á l a s z t á s á v a l, - a z é p ü l e t e k a n y a g a i n a k, a r á n y a i n a k, s z í n e i n e k h e l y e s m e g v á l a s z t á s a t á j r e n d e z é s i s z e m p o n t b ó l a t á j k a r a k t e r é t a l a p v e t e n m e g h a t á r o z z a. A z ö l d f e l ü l e t m e g r z é s é r e é s a z ö l d f e l ü l e t i e l e m e k f e j l ea st zk to éz só r e j a v oa ns l a t o k e n n e k a c é l n a k i s a z e l é r é s é é r t f o g a l m a z ó d t a k m e g. A z u r b á n u s t á j h a s z n á l a t a a b e l v á r o s b a n j e l e n t s e n n e m f o, g dm e g v á l t o z n i a m á s i k k é t t e r ü l e t e n j e l e n t s f e j l e s z t é s i l e h e t s é g e k r e v a n l e h e t s é g m i n d t á j v é d e l e m r e, m i n d z ö l d f e l ü l e t r e o n av t k o z ó a n. R é s z l e t e s e b b j a v a s l a t o k a z ö l d f e l ü l e t r e n d e z é s f e j e z e t b e n t a l á l h a t ó k, a m e l y e k b e n a t e r m é s z e- t é s t á j v é d e l e m é r d e k e i v e l e g y ü t t a f u n k c i o n a l i t á s i s f i g y e l e m b e l e t t v é v e. A F e r t -H a n s á g N P I g a z g a t ó s á g v é l e m é n y é b e n k i h a n g s ú l y o z t a, h o g y a z I p a r m e gu ht oc sa s z a b b í t á s á b a n t e r v e z e t t ú j D u-hn ía d h a t á s t g y a k o r o l a t e r v e z é s i t e r ü l e t e n k í v ü l r e. A h í d f o l y t a t á s á b a n t e r v e z e t t ú H U F H S z i g e t k ö z k i e m e l t j e l e n t s é g ß t e r m éms ez g e tr z é s i t e r ü l e t s z é l é n ( N a t u r a t e r ü l e t ) h a l a d k e r e s z t ü l. J a v a s o l t a a lt tí ev r n na y o m v o n a l a k v i z s g á l a t á t a t e r v b e n. F e l h í v t a a f i g y e l m e t, h o g y a z ú t e n g e d é l y e z é s i e l j á r á s a s o r á n N a t u r a h a t á s b e c s l é s t k e l l k é s z í t e n i a z e u r ó p a i kéög zß ö s s é g i j e l e n t t e r m é s z e t v é d e l m i r e n d e l t e t é s ß t e r ü l e t e k r l s z ó l ó / ( X r. e 8 n. d ) e l ek t o re m l. í r á s a i a l a p j á n, t o v á b b á f i g y e l m e z t e t e t t, h o g y d o k u m e n t á c i ó ö s s z e á l l í t á s a, i l l e t v e a j e l e n t s h a t á s m e g á l l a pü ík ts áé sg a e s e s e t é n a s z E B h o z z á j á r u l á s o k b e s z e r z é s e j e l e n t s i d t v e h e t i g é n y b e, í g y a z e l k é s z í t é s t i d b. e n e l k e l l k e z d e n i 1 2

13 3. 2. Z ö l d f e l ü leek t Á l t a l á n o s c é l o k, f e l a d a t o k : - v á r o s i z ö l d f e l ü l e t i r e n dms ezne nr y i s é g i é s m i n s é g i f e j l e s z t é s ea N e m z e t i K ö r n y e z e t v é d e l m i P r o g r a m m a l ( ) ö s s z h a n g b a n : Ö s s z e f ü g g, e g y s é g e s z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r k i a l a k í t á s a, n ö v e l é s e, m e g ú j í t á s a, f e n n t a r t á s a. A z ö l d fe l ü l e t e k ö k o l ó g i a i é s h a s z n á l a t i é r t é k é n e k n ö v e l é s e, a z ö l d t e r ü l e t e k e l é r h e t s é g é n e k é m i n s é g é n e k j a v í t á s a. A z ö l d f e l ü l e t e k v i z u á l i s, e s z t é t i k a i c é l ú f e j l e s z t é s e. p a r k f e n n t a r t á s b a b e v o n t t e r ü l e t e k k i b v í t é s e, z ö l d s á v o k l é t e s í t é s e, k i b v í t é s e, f a s o r á l la p o t f e l m é r é s e, f e l ú j í t á s a é s t e l e p í t é s e, f a l a k, t e t k, t ß z f a l a k z ö l d í t é s e, v é d e r d k, k i e g z ö l d f e l ü l e t e k m e g r z é s e, k i e g é s z í t é s e, t e l e p í t é s e ) é s m e g v a l ó s í t á s a. A m e g l é v z ö l d f e l ü l e t e k e n k e r t i b e r e n d e z é s e k, j á t s z ó / s p o r t t e r e k é p í t é s e ; ú j ölz aö ks ó t e r ü l e t e n k z ö l d f e l ü l e t e t l é t e s í t é s e ; i n t é z m é n y k e r t e k k o r s z e r ß s í t é s e. A h e l y i l a k o s s á g é s i n t é z m é n y e k b e v o n á s a a t e l e p ü l é s i z ö l d f e l ü l e t e k t e r v e z é s é b e é s f e n n t a r t á s á b a. A z i g é n y b e v é t e l r e k e r ü l b i o l ó g i a i l a g a k t í v f e l ü l e t e k m a g a s b i o l ó g i a i a k t i v i t á s ú t e r ü l e t e k lé t e s í t é s é v e l t ö r t é n t e r ü l e t i p ó t l á s a. A t e l e p ü l é s e k t a l a j á n a k v é d e l m e, a t a l a j f u n k c i ó m e g r z é s é t b i z t o s í t ó b u r k o l a t o k k i a l a k í t á s a. M a g a s b i o l ó g i a i a k t i v i t á s ú, k o n d i c i o n á l ó z ö l d f e l ü l e t e k, i l l e t v e v é d e r d k t e l e p í t é s e a k ö r n y e z e t t e r h e l é s e k m é r s é k l é s e e ké ér bd e n. L a k o s s á g r é s z v é t e l e a t e l e p ü l é s i z ö l d f e l ü l e t e k t e r v e z é s é b e n, a k ö z p a r k o k g o n d o z á s á b a n, f e l ú j í t á s á b a n. A m a g á n t e l k e k e n a m e s t e r s é g e s f e l s z í n b o r í t á s m i n i m a l i z á l á s a ; f a ü l t e t é s, g y e p e s í t é s ; z ö l d f e l ü l e t e k g o n d o z á s a. Z ö l d t e t k, t e t k e r t e k l é t e s í t ée sn e n t éa s r t fá s a. - f o l y ó m e n t i z ö l d s á vm e g r z é s e, f e j l e s z t: é s e a p a r t m e n t i m e g l é v n ö v é n y á l l o m á n y m e g r z é s e A p a r t i s é t á n y m e g r z é s e. a M o s o n i-d u n a m e n t i é r t é k e s á r t é r i e r d t e r ü l e t m e g t a r t á s a, j a v a s o l t h e l y i v é d e l e m a l á h e l y e z é s e ( á r v í z i v é d v o n a l a z e r d f o lktío vn ü l k e r ü l j ö n, r e n d s z e r e s e l á r a s z t á s a b i z t o s í t v a l e g y e n, l á t o g a t ó f o r g a l o m e z e n a s z a k a s z o n c s a k a m e g l é v b e t o n ú t o n t ö r t é n j e n, t ö b b ú t n y i t á s a a v í z p a r t f e l é n e m k í v á n a t o s ), a h o l a M o s o n-d i u n a m e n t é n n i n c s k i a l a k u l t p a r t m e n t i v e g e t á c i ó, o t t a n p a rm t i n. m e n5 t0 é m s z é l e s s é g b e n k ö z h a s z n á l a t ú z ö l d f e l ü l e t e t k e l l k i a l a k í t a n i, v í z h e z v a l ó l e j u t á s l e h e t s é g é n e k b i z t o s í t á s a p a r t i i n t e n z í v f e n n t a r t á s ú s é t á n y k i a l a k í t á s a - a k e r é k p á r o s k ö z l e k e d é s l e h e t s é g e i n e k, r e n d s z e r é n e k b v í t é s e a z ö l d f e l ü l e t i r esn zd ts éz se ér v efl e j l e p á r h u z a m o s a n, a n n a k f b b t e n g e l y e i m e n t é n A h o l m e g v a n, o t t e r s í t e n i k e l l, a h o l h i á n y z i k, v a g y ú j k i a l a k í t á s t e r v e z e t t, o t t a mz eö g l dkf e l l ü l te et ri e m t e n i r e n d s z e r é b e n a z ö k o l ó g i a i k a p c s o l a t b i z t o s í t á s á t, é s m e l l e t t e a n a g y o b b eht a szé ng áe lt a tai z lees hz t é t i k a i é r t é k n ö v e l é s é v e l e g y i d b e n. E h h e z s z ü k s é g e s a v í z p a r t i z ö l d f e l ü lé es te e, k r me en g d e rz zé s e, f e j l e s z t é s e i s. A s z o k á s o s k e r t é p í t é s z e t i j a v a s l a t o k m e l l e t t a k l í m a v á l t o z á s m i a t t e r s ö d n y á r i f e l m ealn e g e d é s e k, g y a k k i a l a k u l ó, n a g y pcasd aé k m e n n y i s é g g e l j á r ó z i v a t a r o k k o m p e n z á l á s a é r d e k é b e n f o g a l m a z z u k m e g j a v a s l a t a i n k a t m i n d a m a g a s b u r k o l t f e l ü l e t ß a r á n n y a l r e n d e l k e z v á r o s r é s z e k, m i n d a ükl edt vß e z z ö l d f e l v á r o s r é s z e k f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n a z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r e r s í te éd sv e z m i avtá t r, o s a i k l í m a k i a l a k í t á s a c é l j á b ó l. A v í z f e l ü l e t e k é s n ö v é n y z e t t e l b o r í t o t t f e l ü l e t e k a r á n y á n a k n ö v e l é s é v e l e l é r h e t a h m é r s é k l c s ö k k e n t é s e, m e r t k e d v e z e n h a t n a k a m i k ré os m e z o k l í m á r a, v a l a m i n t h s z a b á l y o z á s i f o l y a m a t o k r a. A k r i t i k u s t e r ü l e tá er kn y é k o l á s á v a l - l o m b k o r o n a n ö v e l é s s e- l c s ö k k e n t h e t a b e s u g á r z á s m é r t é k e, a v í z f e l ü l e t e k f e l m e l e g e d é s e m e g e l z h e t, a n ö v é n y z e t h t á r o l ó k é p e s s é g e é s p á r o l o g t a t á s a, v a l a m i n t a t e t k é s a f e l s z í n v í z v i s s z a t a r t ó k é p e s s é g é n e k n ö v e l é s e f o k o z h a t ó 1 3

14 A t ö b b s z i nt ß n ö v é n y á l l o m á n y ü l t e t é s é v e l, ú g y n e v e z e t t s z ß r z ó n á k k i é p í t é s é v e l a f e l s z í n h e z k ö z e l i l e v e g á r a m l á s n ö v e l é s e é r h e t e l, a m i a s z e n n y e z e t t l e v e g k i s z e l l z é s é t, a s z e n n y e z é s k o n c e n t r á c i ó j á n a k c s ö k k e n t é s é t s e g í t i. A z ö l d f e l ü l e t e k f e j l e s z t é s e : A t e r v e z é s it e r ü l e t e k v í z p a r t i e l h e l y e z k e d é s é n e k k ö s z ö n h e t e n a j e l e n t s z ö l d b e á g y a z o t t s á g a r é s z b e n a k o r á b b a n e r d t e r ü l e t e k r e t e l e p ü l t v á r o s r é s z a d o t t s á g a i b ó l, r é s z b e n a k o r á b b i t u d a t o s k i a l a k í t á s n k ö s z ö n h e t. A v á r o s r é s z e m i a t t v á l t v o n z ó v á. H o g y m e g r i zt zu e l a ej zd t o n as á g á t, k ü l ö n ö s e n f o n t o s m a i s a t u d a t o s, e l r e m u t a t ó g o n d o l k o d á s. A z e g y r e s z ß k ü l b e é p í t e t l e n t e r ü l e t e k m e l l e t t k ü l ö n ö s e n f o n t o s b e l t e r ü l e t i i d s n ö v é n y á l l o m á n y m e g r z é s e m i n d a k ö z t e r ü l e t e k e n, m i n d a m a g á n t u l a j d o n b a n l é v t e r ü l e t e k e n. A z ú j ao n n b e é p í t é s r e k e r ü l t e r ü l e t e k e n p e d i g f o l y t a t n i k e l l a z e l d ö k á l t a l m e g h a t á r o z o t n ö v é n y t e l e p í t é s r e v o n a t k o z ó h a g y o m á n y o k a t! R ö v i d t á v o n m e g v a l ó s í t h a t ó f e j l e s z t é s e k, f e l a: d a t o k A b e é p í t é s e k e l t t j a v a s o l t a z a d o t t t e r ü l e t n ö v é n y á l l o m á n y á n a k r é sr zé ls eé tv e s l fb ei lz mt o s í t a n i a z é r t é k e s n ö v é n y á l l o m á n y ( i d s, s z é p h a b i t u s ú, m a g a s ö k o l ó g i a i é r t é k k e l b í r ó, i l l e t v e k l í m a v á el lt mo ez t á s e l l e n i v é d b i z t o s í t a n i t u d ó e g y e d e k, n ö v é n y c s o p o r t o k, t á r s u l á s o k ) v é d e l m é t m á r a t e r v e z é s i d s z a k á b a n. J a v a s o l t a k ö z t e r ü l e t üe lk ö, n öks e n a k ö z l e k e d é s i t e r ü l e t e k m e n t i z ö l d f e l ü l e t e k v i z s g á l a t a, k a t a s z t e r e z é s e. v é d e n d, m e g t a r t a n d ó é s m e g m a r a d ó m e g l é v f a s o r o k é s e g y e d e k k e z e l é s e r ö v i d t á v o n m e g v a l ó s í t h a t ó, d e h o s s z ú t á v o n s z ü k s é g e s f e l a d a t. A b e t e g n ö v é n y e k á p o l á s a, a z e ál r s z ák re ar dt t é, p í tm é s z e t i l e g n e m é r t é k e s n ö v é n y e k c s e r é j e, i l l e t v e a h i á n y z ó e l e m e k p ó t l éá gs ea s s a z ü ktse r v e z é s i t e r ü l e t e n. A k i v á g á s r a í t é l t f á k h e l y e t t ú j f á k a t k e l l t e l e p í t e n i. K ö z p a r k o k, k ö z t e r e k, j á t s z ó k e r t e k, j á t s z ó t e r e k A v á r o s i b e é p í t é s r e n d j é v e l t á m ot gt a t os ézl c s a t o ránk, a z u r a l k o d ó s z é l i r á n y t G y r b e n j e l e n t s e n b e f o l y á s o l j á k a v í z f e l ü l e t e k, a s z é l e s s u g á r u t a k, a g y e p b o r í t o t t a p a r k o k. F o k o z eo lt l t a zn é s t e g fí rt i s s a z á t s z l e v e g v e l a f á k k a l b o r í t o t t f o l y ó k b a n l é v s z i g e t e k, a m e l e g l e v e g á r a m l á s á t sn eö gv íé tn iy k z e a t t ep l a r k o k, f e d e t t n a g y k e r t e k. K e r t é p í t é s z e t i e s z k ö z ö k k e l m é r s é k e l n i k e l l a k l í m a v á l t o z á s n e g a t í v h a t á s a i t. A m e l e gveebkb v n y a r a k, a n ö h m é r s é k l e t h a t á s á r a v á r h a t ó a n t ö b b e t t ö l t e n e k a s z a b a d b a n G y r l a k ó i, a m i s z ü k s é g e s s é t e s z i a k ö z t e r ü l e t e k i n t e n zbíb v e á r n yé k o lá s á t. A p a r k o k b a n k ö z t e r e k e n t a r t ó z k o d ó k n a k m e g f eülle l - é s p i h e n h e l y e k e t k e l l b i z t o s í t a n i t ö b b u t c a b ú t o r k i h e l y e z é s é v e l. A k ö z t e r e k e n, j á t s z ó t e r e k e n n ö v e l n i k e l l a k u t a k é s m o s d ó k s z á m á t. A s z ö k k u t a k é s a lne at ge yk o, b b v í z f e l ü c s a t o r n á k h ß th a t á s a j a v í t j a a m i k r o k l í m á t. A k ö z t é r i f á k é s n ö v é n y e k ö n t ö z é s é b e n v í z t a k a r é k o s m e g o l d á s o k a t k e l l v á l a s z t a n i é s t ö r e k e d n i k e l l c s a p a d é k v i z e k ö s s z e g y ß j t é s é r e é s h a s z n o s í t á s á r a. A b u r k o l t ízfáet lesr zeísnz et k kévp e s sé g é n e k nö v e lé s e ( p l. a s z f a l t h e l y e kt it s e l e m e s t é r b u r k o l a t v í z á t e r e s z t f u g á v a l, z ú z o t t k h a s z n á l a t a ) s e g í t a n a g y m e n n y i s é g c s a p a d é k e l v e z e t é s é b e n. Ú j n ö v é n y e k t e l e p í t é s é v e l j a v a s o l t e l s e g í t e n i a v í z e l v e z e t é s t, m á s r é s z t a p á r o l g á s r é vé és n p á r o l o g t a t á s j a v í t a n i a m i k r o k l í m á t. A z a n y a g h a sz n á l a t o t i s a m e g v á l t o z o t t i d j á r á s i k ö r ü l m é n y e k h e z k e l l i g a z í t a n i, i l l e t v e a h a s z n á l t a n y a g o t e k i n t e t t e l k e l l l e n n i e z e k t e l j e s é l e t c i k l u s á r a, a z e l á l l í t á s u k é s á r t a léms a telnaenrígtiáasi ugk é naynéyrae g i s. A f e l ü l e t e k e n h a s z n á l t a n y a g o k a t ú g y m ekgevlá l a s z t a n i, h o g y a z o k h e l n y e l k é p e s s é g e m i n i m á l i s l e g y e n a v á r o s i h s z i g-h e ta t á s c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n. A f e h é r é s v i l á g o s f e la ü l je át re ók f e l ü l e t e k k i v é t e l ée v e l s z e m p o n t b ó l k í v á n a t o s a b b a k, m i n t a s z ü r k e é s s ö t é t f e l ü l e t e k. A k ü l ö n b önz y e k l éütze es míet lmté e t é s é n é l t ö r e k e d n i k e l l a z e n e r g i a t a k a r é k o s é s m e g ú j u l ó e n e r g i a f o r r á s o k r a é p ü l r e n d s z e r e k h a s z n á l a t á r a A k ö z t e r ü l e t e k é s z ö l d f e l ü l eétreh k e te sl é g é b e n f o n t o s, h o g y g y a l o g o s t á v o l s á g o n b e l ü l e l é r h e t k l e g y e n e k a v á r o s l a k ó k s z á m á r a. K ü l ö n f i g ylem e t k e l l s z e n t e l n i a k ö z töerrté e nk e ltm i ö rö k sé g é n e k a m e g r z é s é r e. A t ö r t é n e t i k ö z t e r e k e n r e k o n s t r u á l n i k e l l a z i d k f o l y a m á n m e g s z ü n t e t e t t, n e m c s a k e s z t é t i k a i, h a n e m k i f e j e z e t it ke un s m i k r o k l i m a h a t á s a i m i a t t a l k a l m a z o t t s z ö k k u t a k a t, a k e r t k o m lp eo mz eí kc éi nó t e m e g j e l e n t v í z f e l ü l e t e k e t, v a l a m i n t a z i v ó k u t a k a t. A k e r t k o m p o z í c i ó k r e k o n s t r u k c i ó j á n á l t ö r e k e d n i k e l l a z e r e d e t i n ö v é n y á l l o m á né y r e, ú j r a t e l e p í t é s 1 4

15 a z o n b a n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a k l í m a v á l t o z á s é s k ü l ö n ö s e n a v á r o s i m i k r o k l í m a h a t á s ae in t. k e El zl e k t ü k r é b a n ö v é n y f a j t á k a t k i v á l a s z t a n i. B e l v á r o s, ó v á r o s : L e g f r e k v e n t á l t a b b t e r ü l e t t u r i s t a f o r g a l o m s z e m p o n t j á b ó l, e g y b e n l e g r e p r e z e n t a t í v a b b n a k i s k e l l e n e l e n n i e. A z ö l d f e l ü l e t i n t e n z i t á s á n a k n ö v e l é s e é r d e k én b e n a v á r o s b k e d v e z z ö l d f e l ü l e t i a d o t t s á g o k k a l b í r ó t e r ü l e t e k e n a z ö l d f e l ü l e t f e l ú j í t ák so a n, s t reus kectilóe jga e s a r e l e g f o n t o s a b b f e l a d a t a g y a l o g o s t e n g e l y e k k i a l a k í t á s á v a l a b e m u t a t n i k í v á n t t e r ü l e t e k n,. uotlcyáak n i r á n y á b a r e p r e z e n t a t í v g y a l o g o s f o r g a l m ú t e r ü l e t k i a l a k í t á s a a c é l a m e g l é v n ö v é n y z e t é r t é k e ás s áf vá ai l n, a k m e g t a r t a c s e r j é k f i a t a l í tl á, s á úv ja a k t e l e p í t é s é v e l, b u r k o l a t a r c h i t e k t ú r a k i a l a k í t á s á v a l. A z ö l d f e l ü l e t e k m e n n y i s i g e n k e v é s, e z é r t t ö b b l e h e t s é g n y í l i k e z e n z ö l d f e l ü l e t ú j r a g o n d o l á s á r a é s f e j l e s cz át k é, s é r e, a s z ß k s i k á t o r o k e g-k yé t k i t e r e s e d é s s e l ( S z é c h e n y i t é r, v á r,, vdi ur ná ag kp ai pa u c t é r ). - f o l y ó m e n t i z ö l d s á v m e g r z é s e, f e j l e s z t é s e p a r t i s é t á n y i n t e n z í v f e n n t a r t á s s a l - v á r o s z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r f e j l e s z t é s e k o n t é n e r e s n ö v é n y e k a l k a l m a z á s a a s z ß k u t c á k o n t e r a s z k e r t e k, t e t k e r t e k k i a l a k í t á s á n a k ö s z t ö n z é s e - f b b g y a l o g o s c é l p o on k t ö s s z e k ö t é s e s é t á l ó u t c á k k ak l r i t i k u s A r a d i v é r t a n ú k ú t j a H o n v é d l i g e t: s z e r e p é n e k m e g r z é s e m e l l e t t t á v l a t b a n k e r t é p í t é s z e t i t e r v a l a p j á n j a v a s o l t n a g y o b b z ö l d f e l ü l e t t e l e l l á t n i. K i s k ú t-l i g e t: v é g l e g e s í t e t t f u n k c i ó j á n a k m e g f e l e l e n s z ü k s é g e s a t é s bi e é pé ís k e r t é p í t é s z e t i t e r v e k ö s s z e h a n g o l á s a, l e h e t s é g s z e r i n t h á r o m s z i n t ß, m i n é l s ß r ß b b n ö v é n y t e l e p í t é s s e l. K ö z l e k e d é s i é s e g y é b k ö z t e r ü l e t e k z ö l d f e l ü l e t e i S o k h e l y e n h i á n y o z n a k a k ö z c é l ú z ö l d f e l ü l e t e k. E z a z e g é s z s é g e s k ö r n y e z e t s z e m p o n t hj eá t b ó l m i n s í t k á r o s n a k, h i s z e n a z ö l d f e l ü l e t e k e g y r é s z t n a g y m é r t é k b e n e l s e g í t i k a l e v e g t i s z t a s á g á, n a k m e g r z é s é t m á s r é s z t p e d i g a t e l e p ü l é s k é p k e d v e z b b é t é t e l é t s e g í t i k. G o n d o s k o d n i k e l l a z u t c á k úfj á s í t á s á r ó l. A l a k ó t e r ü l e t e k r l h i á n y z ó z ö l d t e r ü l e t e k t p ói ts l áj se ál e n t k ö z p a r k o k, k ö z k e r t e k k i a l a k í t á s a j a v a s o l t. A z ú j o n n a n k i a l a k í t a n d ó é s a m e g l é v k ö z l e k e d é s i z ö l d f e l ü l e t e k k i a l a k í t á s á t k e r t é p íj tá én s zkeetli l t e r v a l a p m e g v a l ó s í t a n i, a h o l a b u r k o l a t s z e g é l y h a t á r o z o t t e l v á l a s z t á s t b i z t o s í t s o n a k aklömza ls e kfeedléüslree t eak l é s a z ö l d f e l ü l e t k é n t k i a l a k í t a n d ó t e r ü l e t e k k ö z t. A f o l y ó k é s v í z f o l y á s o k m e n t é n h i á n y z ó k ö z ö s s é g i h a s z n á l a t ú k ö z p a r k o k, k ö z k e r t e k h i á na y áa n a k p ó t l á s á r b e l t e r ü l e t i é s k ü l t e r ü l e t i s z a k a s z o k m e n t é n m i n i m á -e l is s akn e z4 e lmé s i s á v k i a ls a k íl te án n e s z ü k s é g e s. E z e l e g e n d v o l n a a h h o z, h o g y e g y j ó l h a s z n á l h a t ó k e z e l é s i s á v a l a k u l h a s s o n k i, a m i b u r k o l t s é t á n y k e r é k p á r ú t k i a l a k í t á s á t i s l e h e t v é t e n n é. E z á l t a l a z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r é l b b é s v á l n a. A k i a m e g t e r v e z é s e k o r a k ü l t e r ü l e t i b e lé st e r ü l e t i s z a k a s z o k i n t e n z i t á s á n a k k ü l ö n b s é g e m e l l e t a t á j i a d o t t s á g o k, é s a t e r m é s z e t s z e r ß k i a l a k í t á s t k e l l e l n y b e n r é s z e s í t e n i, m e r t a z ö k o l ó g i a i h á l ó z a t üe l en ém ne ei k. ú g y n e m s é r A R á b a p a r t o n a P e t -h fí id t ó l d é l r e l e v, a h a t á l y o s T e l e p ü l ée st si z etrek revz b e n h u l l á m t é r i e r d t e r ü l e t b e s o r o l t, d e a v a l ó s á g b a n n e m e r d, h a n e m b u r k o l t t e r ü l e t b e é p í t é s r e s z á n t k ü l ö n l e g e s t e r ü l e t n a g y k i t e r j e d é s ß z ö l d f e l ü l e t t e l r e n d e l k e z i n t é z m é n y t e r ü l e t b e v a l ó á t s o r o l á s á t t a r t a l. m a z z a j e l e n t e r v A z u t c a k é p e k e g y s é g e s í te é si n k á b b k ö z é p t á v ú f e l a d a t. A z o n b a n a t ö m b ö k m e g é p í t é s érh v eu l z a pm áo s a n k e l l a z u t c á k z ö l d f e l ü l e t é t k i a l a k í t a n i. B á r a t e r v e z e t t f a s o r o k e l ü l t e t é s e k e d v e z b b v o l n a a b e r u h á z m e g k e z d é s e e l t t, a z o n b a n a z o k n a g y s á g á t f i g y e l e m b e v é v e vßaslíó tshzeí t n, h y o g a f i a t a l e g y e d e k t ö b b s é g e e l p u s z t u l n a a b e r u h á z á s m e g v a l ó s í t á s á n a k v é g é r e. A t e r v e z é s i t e r ü l e t e n a z u t c aá lk á n m i n d k é t o l d j a v a s o l t f a s o r t e l e p í t é s e. A f a j o k k i v á l a s z t á s á n á l a f o r g a l o m n a g y s á g á n t ú l f i g y e lv ei ml bl e a m ko es l l v e n n i a h á ló z a t v e z e t é k e i n e k gm a s s á g á t, v a l a m i n t a z u t c á k k e r e s z t m e t s z e t é t i s. Z ö l d f e l ü l e t i i n t é z m é n y e k A z i n t é z m é n y k e r t e k j e l l e m z e n n e m k ö z t e r ü l e t e k, h a n e m k o r l á t o z o t t k ö z h a s z n á l a t r a s z á n t, m e g n y i t o t t z ö l d f e l ü l e t i l é t e s í t m é n y e k. A z i n t é z m é n y k e r t e k n e k z ö l d f e l ü l e t i s z e m p o n t b ó l k é t n a g y c s o p o r t j a v a n : j e l e n t s ( m i n. 5 0 % ) n ö v é n y b o r í t o t t s á g g a l j e l l e mzeözl hdeft e l ü l e t i i n t é nz ym eé k ( t e m e t k, s t r a n d f ü r d k, s t b. ) é s z öa l d f e l ü l e t t e l e l l á t o t t i n t é z m é n y e k k ( e tr et mj pe li o m k e r t e k, s p o r t t e r ü l e t e k, á l l a t k e r t, v i d á m p a r k, k ö z i n t é z m é n y e k k e r t j e i s t b. ). M i n t m i n d e n z ö l d f e l ü l e t, e z e k i s r e n d e l k e z n e k k ö r n y e z e tó vg éi da ei l m i é s ö k o l f u n k c i ó v a l a, m e l y e k e r s í t é s e a z e s z t é t i k a i é s h a s z n á l a t i é r t é k m e l l e t t n e m k e v é s b é f o n t o s. 1 5

16 E z e k b e n a k e r t e k b e n n e m c s a k e s z t é t i k a i é r t é k ü k v a n a k l i m a t i k u s a n h a s z n o s s z a b a d g y e p t e r ü l e t e k n e k. ( M a g a s n a p p a l i f e l m e l e g e d é s e s e t é n i s m e g f e l e l e n l e t u d n a k h ß l n i Kéüjl sö zn aö ks a e. n ), f o n t o s a k a v í z f e l ü l e t e k, a m e l y e k k e d v e z - m iéks r om a k r o k l i m a t i k u s h a t á s s a l b í r h a t n a k. A v á r o s b a n, a l a k ó h e l y e k k ö z e l é b e n m e g t a l á löhlad t ó é s z e g yé b b eé p ít e t l e n tüe lr e t e k ( é pl dá u l s p o r tápl yá k ) n e m c s a k j a v í t j á k a z e m b e r e k é l e t m i n s é g é t, d e i k e ma e lv á r o s i l a k ó t e r ü l e t e k é r t é k é t i s. a m e l y f o n t o s a s z u b u r b a n i z á c i ó f é k e z é s e s z e m p o n t j á b ó l a l e é r t é k e l d K e m p i n g J ó l e n n e m e g t a r t a n i a k e m p i n g f u n k c i ó j á t, a z o n b a n a t e r ü l e t e t i s m e r v e o l y a n f u n k c i ó m e g t a l á l á s a, m e g v a l ó s í t á s a j a v a s o l t, a m e l y m i n éb l b kiásr et e r e d m é n y e z a z i d s n ö v é n y á l l o m á n y b a n. Á l l a t k e r t, v i d á m p a r k T o v á b b i b v í t é s e j a v a s o l t a z ö l d f e l ü l e t e k i n t e n z i t á s á n a k é s e s z t é t i k a i é r t é k é n e k n ö v e l é s é v e l. G o n n ö v é n y á l l o m á n y v á l a s z t á s j a v a s o l t a m é r g e z n ö v é n y e k k e r ü l é s é v e l. S p o r t l é t e s í t m é n y e k A k e d v e z z ö l d f e l ü l e t i á l l a p o t ú t e r ü l e t e k m e g t a r t á s a m e l l e t t j a v a s o l t a z ö l d f e l ü l e t e k s na ö v e l é s e, v a g y m e g l é v z ö l d f e l ü l e t i n t e n z i t á s á n a k n ö v e l é s e a s z i n t s z á m e m e l é s é v e l. A B e l v á r o s m e n t é n a P e t -hf íi d é s a S z é c h e n-hy íi d k ö z ö t t i p a r t i s á v z ö l d f e l ü lk e tf eij nl e s z t é s i j a v a s l a t a A M o s o n i -D u n a j o b b p a r t j á n a S z é c h-he ín d y i é s a z I p a r c s a t o r n a ksö z aö kt at si zo n h a n g s ú l y o z n i k e l l a S z é c-s é n y i h í d t ó l c c a r e m k e z d d, 1 k m h o s s z ú s á g b a n h ú z ó d ó, i g e n é r t é k e s, t e r m é s z e t k ö z e l i á l l a p o t ú, á r t é r i p u h a f a l i g e t e r d e lhy i v é d e l m é n e k b i z t o s í t á s á t. ( A z e r d k ö z e l t e r m é s z e t e s á l l a p o t ú, t á r s u l á s r a j e l l e m f a j ö s s z e t é t e l ß, k e v é s a b e t e l e p ü l t g y o m f a j r é s z a r á n y a, m e l y i g e n r i t k a m a h a z á n k á r ta én. r i v e g e t á c i ó j á S z á m o s é r t é k e s f a j t i s r i z, t ö b b e k k ö z ö t t a t a v a s s z an l véi lr éá ng kz só Iárrigs á p s e u d a c o -t r u si s. ) A z e r d n e z e n a r é s z e n á t h a l a d e g y b e t o n ú t a p a r t t a l p á r h u z a m o s a n. A z e r d f o l t f e n n m a r a d á s á n a k e l f e l t é t e l e, h o g y b i z o n y o s r e n d s z e r e s s é g g e l e l á r a s z t á s r a k e r ü l j ö n, e z é r t k i e m e l t e n f o n t o s, h o g y a z á r v í vz üi l v é d v o n a l o n k m a r a d j o n. K i e m e l t s z e r e p e v a n a z á r t é r i e r d f o l t n a k a v á r o s i m e z o k l í m a a l a k í t á s á b a n : H i d e g l e vh e g l y e k, e l e t k e z é s i m e l y v a l a m e l y e s t j a v í t j a, k i e g y e n l í t i a k ö z e l i b e é p í t e t t t e r ü l e t e k k l í m á j á t. M o s o n i -D u n a m e n t i t e r ü l e t é s a v á r o s r é t i f e j l e s z t é s i t ef re ül lü el t e-f t ze öj lde s z t é s i j a v a s l a t a A t e r ü l e t á t a l a k u l ó b a n l é v b a r n a m e z, t e r v e z e t t h a s z n o s í t á s a l a k ó t e r ü l e t, m i n s é g i ií gt é n y e k e t k i e l é g t ö b b f é l e t í p u s ú l a k ó t e r ü l e t. A b e é p í t é s a p a r t m e n t i r é s z e k e n l a z á b b, a v á r o s b e ol ks o z at te or sü al n e t e i f e l é f s ß r ß s ö d i k.s o k l e h e t s é g n y í l i k a l e e n d i t t é l k p i h e n é s i i g é n y é n e k é s a g y e r m e k e k j á t é k é s m o z g á s i g é n y é n e k a k i e l é g í t é s e. E z é r t a t e r ü l e t é r t é k e s f a á l l o m á n y á n a k m e g t a r t á s a m e l l e t t ibn b d o k o l t m i n é l t j á t s z ó t é r, p i h e n t e r ü l e t k i a l a k í t á s a. A k o r á b b a n jlaüvl aestoelk t nvöívzefleé s é n e k e g y i k l e h e t s é g e a v í z f o l y á s b e v e z e t é s e a l a- k ó é s ú j k ö z p o n t i t e r ü l e t r e. A t e r ü l e t é r t é k é t n ö v e l v í z f o l y á s m e g f e l e l v í z e l l á t á f e n n t a r t á s m e l l e t t n e m c s a k a m i k r o k l í m a j a v í t á s á b a n k a p n a s z e r e p e t, h a n e m m a g a s e s z t é t i k a i é r t é k e t b i z to s í t h a t g o n d o s a n m e g v á l a s z t o t t n ö v é n y k i ü l t e t é s s e l, f u n k c i ó k i a l a k í t á s s a l k e r t é p í t é s z e t i t e r v a l a p j á n. - f o l y ó m e n t i z ö l d s á v m e g r z é s e, f e j l e s z t é s e n e m m o t o r o s v í z ihs p o r t o k h o m o k o s p a r t s z a k a s z h o r g á s z a t e l k ü l ö n í t e t t h e l y e n m é l y f e k v é s ß t e r ü l e t, i d s z a ke ol sö an n t é s r e k e r ü l t e r m é s z e t k ö z e l i á r t é r i e r d r e h a b i l i t á c i ó j a p a r t i s é t á n y i n t e n z í v f e n n t a r t ám sisn a l s é g i l a k ó k ö r n y e z e t k i a l a k í t á s a m i a t t f u t ó ú t t á j k a r a k t e r m e g r z é s e é s a z ö k o l ó g i a i f u n k c i ó e l l á t á s a é r d e k é b e n h o n o s n ö v é n y f a j o k a l k a l m a z a n d ó k - a v í z p a r th ia n g u l a t m e g i d é z é s e a t ö m b b e l s t e r ü l e t r é s z e i n v í z f e l ü l e t e k, t ó k i a l a k í t á s a a t e r ü l e t f s z e r v e z t e n g e l y e m e n t é n 1 6

17 v í z m e g j e l e n é s e a l a k ó t ö m b i k ö z p o n t o k b a- n d íi s z m e d e n c e, i v ó k ú t, k i s s z ö k k ú t, s t b. - v á r o s z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r é b e v a l ó i l l e s z k e d é s u t c á k f á s í t á s a k é t o l d a l i f a s o r r a l t e r ü l e t k ö z e p é n h o s s z a n t i i r á n y b a n s é t á n y / a l l é, m e l y k i s e b b t e r e s e d é s e k e t f -Dß uz n a f e l ( M o s o n i é s a M á r t í r o k ú t j á v a l p á r h u z a m o s a n a k e t t k ö z ö t t j e l e n t s e b b z ö l d f e l ü l e t i e l e m e k f u n k c i o n á l i s e l v á l a s z t á s r a é s ö s s z el km öa ts éa sk r e i s a l k a - K e r é k p á r o s k ö z l e k e d é s r e n d s z e r é n e k k i é p í t é s e F k ö z l e k e d é s i m ó d a k e r ü l e t b e n a g y a l o g o s, i l l e t v e a k e r é k p á r - E g é s z s é g e s l a k ó k ö r n y e z e t A M á r t í r o k ú t j a m e n t é n a h o l l e h e t s é g e s p u f f e r t e r ü l e t e t k e l l s z a b a d o n h a g y n i, n ö v é n y z e t t e l b e t e l e p í t e n i a k ö z l e k eodké os z t a k ö r n y e z e t t e r h e l é s c s ö k k e n t é s e é r d e k é bpel n m s z é l e s k e t t s-h á r m a s f a s o r + c s e r j é k I p a r-c s a t o r n a m e n t i é s K i s k ú t i r e k r e á c i ó s t e r ü l e t z ö-f l de fj el le üs lz et té s i j a v a s l a t a - f o l y ó m e n t i z ö l d s á v m e g r z é s e, f e j l e s z t é s e a z i p a r c s a t o r n a m e n t i g á t et lá bs oa n, h e l y é n a t e r v e z e th t n e wr of j e l l e g ß ú t m i a t t -treá rb üal e t p a r t m e n t i p a r k j á n a k f o l y t a t á s a n i n c s l e h e t s é g, h ndee r f a b e n w o t ö r e k e d n i k e l l m i n é l t ö b b z ö l d f e l ü l e t k i a l a k í t á s á r a, a z I p a r c s a t o r n a m e n t é n s é t á n y b a n f a s o r t e l e p í t é s e. V í z is p o r t k ö z p o n t v á ro s k e l e t i r é s z é n e k e l l á t á s á r a, ú j l a k ó t e r ü l e t e k ú j i g é n y t a g e n e r á l h a t n a k, z ö l d f e l ü l e t ú j r a a n a g y g y a l o g o s f o r g a l m ú t é r s é g z ö l d f e l ü l e t i f ó r u m á v á v á l h a t, a m i h o z z á j á r u l a h h o z, h o g y é l e t t e l t e l i, v á r o s ö k o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l i s i g é n y e s é s -vt áa r otsa klöm zaps o nrté ts á z f e j l d j ö n a t e r ü l e t. f u t ó ú t k i é p í t é s e a f o l y ó p a r t o n é s a z i p a r c s a t o r n a m e n t é n v é g i g - a v a d a s p a r k z ö l d f e l ü l e t i j e l l e g é n e k f e j l e s z t é s e - K i s k ú t l i g e t z ö l d t e r ü l e t k é n t v a l ó m i n s é g i f e j l e s z t é s e - a z i p a r c s a t o r n a d é l i v é g é n é l t a l á l h a t ó É G Á Z t e ln eö p v é nv yé zd e t t e l v a l ó e l v á l a s z t á s a a k ö r n y e z e t é t l ( n y u g a t r ó l l a k ó t e r ü l e t e k, é s z a k f e l l s p o r t t em re üg lf eo tn et k o ) l a n d ó a g á z t e l e p e l h e l y e z é s e a t e r ü l e t r l G a z d a s á g i t e r ü l e t e k T e l e p ü l é s k é p i k o n f l i k t u s t j e l e n t a f e l h a g y o t t g a z d a s á g i t e r ü l e t e k, é p tü l e n t e k l á tk ve ád nv ye a z. A r é g i, f e l ú j í t á s r a v á r ó t e r ü l e t e k, é p ü l e t e k m e g j e l e n é s é r e k e d v e z t l e n ü l h a t n a k. A t e l e p ü l é es k é bp e n j a v í t á s a é r d s z ü k s é g e s a z é p ü l e t e k, é p í t m é n y e k á l l a g á t f e l ü l v i z s g á l n i é s j a v í t a n i. G o n d o s k o d n i k ed la l s á gt i o v á b b á a g a z é p ü l e t e k t a k a r á só ál r, n ö v é n y t e l e p í t é s s e l t ö r t é n t á j b a i l l e s z t é s é r l, a m e l y a z ö l d f e l ü l e t e k n ö v e k e d é s é t j e l e n t i. A t a k a r ó v é d f á s í t á s o k l é t r e h o z á s a a t e l e p ü l é s k é p m e l l e t t a t á j k é p e t é s a e n k l í m á t i s k e d v b e f o l y á s o l j a. N a g y f i g y e l m e t k e l l s z e n t e l n i a n n a k, h o gry ü l ea t e lk ae kt ó t ne ö v é n y s á v o k, e r d, f a s o r o k, k ö z p a r k o k v á l a s s z á k e l a z i p a r i t e r ü l e t e k t l, a k á r o s k ö r n y e z e t i h a t á s o k m e g s z ß r é s e é r d e k é b e n. A v á r o s z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r é n e k e z e n a t e r ü l e t e n t ö r t é n e r s í t é s e s e g í t i a t eé lt e, p üa l él s e v áe tg s z e l l z é s m e g s z ß r é s é t, v a l a m i n t a z a v a r á s t t ß r á l l a t v i l - á géns a k m oézlgeáts t e r e t b i z t o s í t, m i k ö z b e n m e g t e r e m t i é s e r s í t i a z ö k o l ó g i a i h á l ó z a t t a l a k a p c s o l a t o t. A v é d z ö l d s á v o k é s f a s o r o k k i e g é s z í t é s é v e l a z ö l d f e l ü l e t i r e n d s z e r h i á n y z ó r é s z e i p ó t l ó d n a k é s m l e v e g t is z t a s á g-v é d e l m i, m i n d z a j v é d e l m i, m i n d t á j v é d e l m i s z e m p o n t b ó l s z ü k s é g e s e k. A k ö z l e k e d é s i t e r ü l e t e k z ö l d f e l ü l e t é n e k t e r v e z é s e, k i a lté a kp í t áé s a z e t i k e r f e l a d a t, a m e l y e k e t a b e r u h á z á s o k k a l e g y ü t t k e l l e l v é g e z n i. A h o l a h e l y h i á n y m i a t t n i n c s e n e k g a lfáabsb o r oe k g, y o lld a l ú, u t c á n k é n t e g y s é g e s f á s í t á s i s j a v a s o l t. A h o l a f e l s z í n a l a t t i k ö z m ß v e z e t é k e k m i a t t ü k n, e m o tl t e h e t ü l t e t é s c s e r j e s á v o k, v a g y v i r á g k i ü l t e t é s e k é s k o n t é n e r e s f a s o r t e l e p í t é s j a v a s o l t. A m ß k ö d g a z d a s á g i t e r ü l e t e k e n a t e l j e s e n l e b u rlkkoelk t fteel ü l e t é t m e g k e l l t ö r n i, é s f a t e l e p í t é s s e l b i z t o s í t a n i k e l l a m i n i m á l i s z ö l d f e l ü l e t a r á n y t. J a v a s o l t a t e l k e n b e l ü l i z ö l d f me el nü nl ye it se ék g i m i n s é g i é s n ö v e l é s é v e l a m i n i m á l i s z ö l d f e l ü l e t i f e d e t t s é g b i z t o s í t á s á n t ú l a k ö r n y e z e t m i n is pé ag r tjearvüílteátsea k. A z m i n i m á l i s z ö l d f e l ü l e t e i t l e h e t s é g s z e r i n t a t e l e k h a t á r o k m e n t é n k e l l b i z t o s í t a n i, í g y v a l a m e c s ö k k e n t h e t a z e s e t l e g e s n e g a t í v k ö r n y e z e t i h a t á s. A t e l e k h a t á r m e n t i s ß r ß n ö v é n y z e t a t a k a r ó h a t á s a k ö r n y e z e t v é d e l m i s z e r e p e n t ú l e s z t és tz ie km ap i o n t b ó l i s k e d v e z. A v e g y e s, t ö b b s z i n t e s n ö v é n y t e l e p í t é s ö k o l ó g i a i é s k o n d i c i o n á l ó é r t é k e j ó v a l m a g a s a b b n ta b c l s a k g y e p s z i á l l ó z ö l d f e l ü l e t e k h e z k é p e s t. A t ö b b s z- i n ét s e s c sf ea r j e s z i n t b l á l l ó n ö v é n y s á v t o v á b b o l d h a t j a a m ß v i 1 7

18 b e a v a t k o z á s n y o m a i t, é dve l m e t b i z t o s í t a k ö r n y e z e t v é d e l m i s z e m p o n t b ó l v é d e n d t e r ü l e t h a s z n á l a t o k n a k. A v é d f á s í t á s o k k i a l a k í t á s a k o r a z ö k- o léós g i ta ai l a j a d o t t s á g o k n a k m e g f e l e l f a j o k a t k e l l a l k a l m a z n i. A h h o z h o g y a v é d f á s í t á s e l é r j e a k í v á n t h a t á s t a f a s o r o k t t á vb oe ln s á6 g a m éetseertt é, m í g a c s e r j é k t e l e p í t é s i t t á v o l s á g a e s e t é b e n 1 m é t e r t j a v a s l u n k. A s ß r ß n ö v é n y t e l e p í t é s s e l e l é r h e t a k ö r n y ae vz ae tr i á s t e r h e l é s, z t é n y l e g e s c s ö k k e n t é s e, a v é d e n d t e r ü l e t e k m e g ó v á s a K ö r n y e z e t v é d e l e m, k ö r n y e z e t g a z d á l k o d á s, k ö r n y e z e t a kl ía t á s A k ö r n y e z e t v é d e l m i j a v a s l a t o k e l s s o r b a n a z ú j s z a b á l y o z á s s a l é r i n t e t t t e r ü l e t e k r e ka ot ná cl ey no ts r á l n a k a h T e l e p ü l é s s z e r k e z e t i T e r v é s t e l e p ü l é s e g é s z é r e v o n a t k o z ó S z a b á l y o z á s i T e r v v o n a t k o z ó a l á t á m a s z t ó m u n k a r é s z i j a v a s l a t a i n a k é r v é n y e s s é g e m. e l la e t kt ö r n y e z e t a l a k í t á s i j a v a s l a t o k a f u n k c i ó v á l t á s b ó l e r e d k o n f l i k t u s o k k e z e l é s é r e, a m e g l é v k ö r n y e z e t i t e r h e l é s e k k o m p e n z á l á s á r a, a k ö r n y e z e t i teálveú m e k h o s s z ú v é d e l m é r e, e z á l t a l a l a k h a t ó v á r o s i é l e t t é r b i z t o s í t á s á r a k o n c e n t r á l. A t esra ü la e t k of ru án bk bc i ó iv pá al rt i á k ö r n y e z e t h a s z n á l a t h o z k é p e s t k i f e j e z e t t e n c s ö k k e n t i a z e g ey ze es t i k ö er ln ey m e k e t é r k á r o s h a t á s o k a t, a z o n b a n a f o r g a l m i e r e d e t ß t e r h e l é s e k m e g o l d a n d ó p r o b l é m án t e jn e k l. e A z é p í t é s i i d s z a k b a n f e l m e r ü l i n t e n z í v e b b t e r h e l é s e k m e l l oe st st z ú h t á v o n m é g i s e g y k ö r n y e z e t i s z e m p o n t b ó l k e d v e z b b t e r ü l e t h a s z n á l a t a l a k í t h a t ó k i. T a l a j-, t a l a j v- í éz s v í z b á z-v i sé d e l e m A t e r v e z é s i t e r ü l e t e g y e s r é s z e i n e l s z e n n y e z d ö t t t a l a j k á r m e n t e s í t é s e é s a s z e n n y e zlé ms é rm é sr e t é k é n e k f e r é s z b e n m e g t ö r t é n t. ea r vt e z é s i t e r ü l e t b e é p í t é s é n e k f e l t é t e l e i t e l s slv oérgbzaen t t a z v iez s g á l a t o k a l a p j á n a K ö r n y e z e t v é d e l m i F e l ü g y e l s é g í r j a e l. A t e r v e z é s i t e r ü l e t f ö l d t a n i k ö z e g e i n e k á l l ai pó o t a a z ú j f u n k v e g y e s f u n k c i ó j ú ( l a k ó ü) l et t e r k ö r n y e z e t i i g é n y e i m i a t t emn ik né dp p e n v i z s g á l a n d ó k. É p ü l e t e k e l h e l y e z é s e e l t t m e g k e l l g y z d n i a t e r ü l e t s z e n n y e z e t t s é g m e n t e s s é g é r l. A m e n t e s í t e t t t e r ü l e et ze án r t v é g z e t t é s l t i sz t í t ó m ß v e l e t e k u t á n a h a t ó s á g e l f o g a d t a a k á r m e n t e s í t é s m ó d j á t é s m é r t é k é t, e l í r t a m o n i t o r h á l ó z m ß k ö d t e t é s é t. A t e r v e z é s i t e r ü l e t e g é s z é t t e k ai z n t vee d d i g e l v é g z e t t v i z s g á l a t o k a l a p nj eá m n f e l t éetl e z h e t o l y a n m é r t é k ß t a l a j s z e n n y e z é s, a m i k i z á r n á a t e r v e z e t t f u n k c i ó k e l h e l y e z é s é t. A t e r e p r e n d e z é s e k é s é p í t k e z é s e k s o r á n a k i t e r m e l t t a l a j m ei g n skéeglé l t v i z s g á l n i. A v i z s g á l a t i e r e d m é n y e k a l a p j á n d ö n t h e t e l a k i t e r m e l t t a l a j e l h e l y e z é s é n e k m ó d j a. T e r ü l e t f e l t ö l nt yé es ze ek t t s o r á n s z e n t a l a j n e m h a s z n á l h a t ó. A t e r v e z é s i t e r ü l e t e k e n é p í t m é n y e k e l h e l y e z é s é n e k f e l t é t e l e a c s a t o r n a h á l ó z a t r t k i ké öp zí m t ßé ps óé ti lg ó z á m ß t á r g y, i l l e t v e e g y e d i k o m p a k t s z e n n y v í z t i s z t í t ó b e r e n d e z é s l é t e s í t é s e, a c s a t o r n a h áultóázn a t k i é p í t é s e p e d i g a k e l e t k e z s z e n n y v i z e k k ö z c s a t o r n á b a t ö r t é n v e z e t é s e. E z u t á n e g y e d i s z e n n y v íé zs te á r o l ó l é t e s í t n e m m e g e n g e d e t t. A s z e n n y v i z e k z isk k a s z t á s a t i l o s. A k ö z c s a t o r n á b a v e z e t e t t v í z m i n s é g e n e m h a l a d h a t j a m e g a m i n d e n k o r i h a t á l y o s j o g s z a b á l y b a n e l í r t h a t á r é r t é k e k e t, a a m ev lí yz r s z l e n n y e z a n y a g o k k i b o c s á t á s á r a v o n a t k o z ó h a t á r é r t é k e k r l é s a l k a l m a z á s u k e g y e s s z a b á l y a i r ó l s( zx ói li ó /. 2) 0 0K4 v. V M r e n d e l e 4 t. s z. m e l l é k l e t r e n d e l k e z i k. J e l e n t e r v e z é s s o r á n k i e m e l t h a n g s ú l y t k e l l f e k t e t n i a z i d e i g l e n e s h a s z n á l a t o k r a, l k ü la ö n ö s t e k i n t e t k e m p i n g r e. A k e m p i n g ü z e m e l t e t é s é n é l f o k o z o t t f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i a k e l e t k e z s z ej nt né ys vé ir ze e k g y ß é s e l s z á l l í t á s á r a. A k e m p i n g e z t e t é s f e l t é t e l e z á r t k ö z m ß p ó t l ó m ß t á r g y k i é p í t é s e, itle ls eí tvée s e m. o ba i l w c l é s z e n n y v i z e k s z i k k a s z t á s a t i l o s. A t a l a j é s f e l s z í n a l a t t i v i z e k s z e n n y e z d é s é n e k m e g e l z é s e é r d e k é b e n a t a l a j á l l a p o t á t v e s z é l y e z t ev é k e n y s é g e k c s a k v í z z á r ó ( s z é n h i d r o g é n z á r ó ) a l j z a t o n v é g e z h e t k. S e m m i l y e n t e v é k e n y s é g n e m f o l y t a t h a t ó a t e r ü l e t e n, a m e l y a v í z é s a t a l a j h a t á r é r t é k á s áf t e l e t t i k á r o s o d o k o z h a t j a. A t e c h n o l ó g i a i e r e d e t ß s z e n n y v í z t i s z t í t á s á t a v o n a t k o z ó r e n d a e l te et le ek p hs ez le yr ei n t b e l ü l k e l l m e g o l d a n i o l y a n m é r t é k b e n, h o g y a z a k ö z c s a t o r n á b a v e z e t h e t l e g y e n. A f e l s z í n a l a t t i v i z e k s z e n n y e z e t t s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á r a t o v á b b i v i z s g á l a t áo lk a s az dt h. a tan z a k ú j v h a t á s v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e k é p p e n f e l t á r t sez z e n n y f o r r á s o k m e g s z ü n t e t é s e v a g y a s z e n n y e z é s t o v á b b t e r j e d é s é n e k m e g a k a d á l y o z á s a io nk do l t. A f e l t á r a t l a n t e r ü l e t r é s z e n ú j b e é p í t é s e k e t m i n d a d d i g n e m c é l s z e r ß e n g e d é l y e z n i, a m í g á tf l lealp toá r ó v i z s g á l a t o k n e m i g a z o l j á k a t e r ü l e t h a t á r é r t é k e k a l a t t i s z e n n y e z e t t s é g é t. 1 8

19 B i zt o s í t a n i k e l l a c s a p a d é k v i z e k b e f o g a d ó b a v a l ó j u t á s a e l t t i e l t i s z t í t á s zt n. á l A a t okn o r ák bí bv i ü l h a s m a r a d t k ö z m ß v e z e t é k e k e t a t e r ü l e t r l m a r a d é k t a l a n u l e l k e l l t á v o l í t a n i, a z o n b a n a t ó e r ük lu et ta ek n t a l á l h a t ( i v ó v í z k ú t, t ß z o l t ó k ú t ) m e g r z é s r e. j a v a s o l t V e s z é l y e s a n y a g o k a t t a r t a l m a z ó s z e n n y v i z e k k ö z v e t l e n ü l n e m v e z e t h e t k a b e f o g a d ó b a, m e g f e l e l e l t i s z t í t á s u k r ó l g o n d o s k o d n i k e l l. A t e l e p í t e n d t e v é k e n y s é g e k v o n a t k o z á s á b a n a f e lk s zé ís n a a l a t t i v i z e t a l a j v é d e l m e é r d e k é b e n 2 1a 9 / ( V I I ) r Ke on rd m e. l e te l í r á s a i t b e k e l l t a r t a n i. A f e l s z í n i v í z j ó á l l a p o t á n a k e l é r é s é h e z é s m e g a r fz eé ls sé zh íe nz i v í z v í z s z e n n y e z e t t s é g i h a t á r é r t é k e i r l é s a z o k a l k a l m a z á s á n a k s z a b á l y a i r ó l s z ó l ó 1 0 / ( V I I b) e n V M f or ge ln ad le t l e kt ö r n y e z e t m i n s é g i é s v íszémgi i n h a t á r é r t é k e k b e t a r t á s á t b i z t o s í t a n i k e l l. A t e r m f ö l d v é d e l m e é r d e k é b e n e l e n g e d h e t e t l e n ü l f o n t o s m i n d a z á t m e n e t i, m i n d a z i d e i g l e, n e s f u n k c i ó k m i n d a p a r k o l ó k e s e t é b e n, a r e á l i s i g é n y e k f e l m é r é s e. R ö v i d i d e i g t a r t ó ( p á r n a p ) r e n d e z v é n y m e g v a l ó s í t ás a e s e t é b e n a f e l m é r t i g é n y e k e n f e l ü l j a v a s o l t s z é l e s e b b k í n á l a t b i z t o s í t á s a a k e v é s b é é r z é k h e l y e k r e k o n c e n t r á l v a. A t a l a j é s a v i z e k v é d e l m e é r d e k é b e n a z i d é z e t t j o g s z a b á l y o k s z e r i n t a t e r v e z e t t pa a, r k ao z l ó k k i a l a k í t á i d e i g l e n e s h a s z n á l a t t ó l e lt tv e k, i nc s a k k i e m e l t s z e g é l l y e l é s s z i l á r d b u r k o l a t t a l e l l á t v a t ö r t é n h e t, m e l y r c s a p a d é k v i z e k ö s s z e g y ß j t h e t k é s h o r d a l é k f o g ó, o l a j f o g ó m ß t á r g y o n k e r e s z t ü l b e f o g a d ó b a v z e z e t h e t k. A i d e i g l e n e s r ö v i d i d e i g t a r t ó t e r h e l é s, l é l e g z s z i l á r d b u r kiolllaet t v e ( m umrovba i) l, k ö z l e k e d f e l ü l e t e k k i h e l y e z é s é t s e m i n d o k o l j a m é g i d e i g l e n e s e n s e m, u g y a n i s e n n e k f e l s z á m o l á s a u t á n k e l e t k e z e t t k á r o k m a r a d a n d ó b b s é r ü l é s t o k o z h a t n a k a t e r m f ö l d h a s z n á l h a t ó s á g á b a n, k ö l t s é g e i p e d i g i g e n m a g a s a k. A g y e p f e l ü l e t e k k é p e s e k r e g re án le ó d n i, é s a p o t e n c i á l i s t a l a j s z e n n y e z é s i s á t m e n e t i. A t e r ü l e t i g é n y b e v é t e l e, é p ü l e t e k, l é t e s í t m é n y e k e l h e l y e z é s e e s e t é n a t e r ü l e t e k e l k é s z í t é s e s o r á h u m u s z o s t e r m r é t e g v é d e l m é r l, ö s s z e g y ß j t é s é r l, m e g f e l e l k e z e l é s é r l é s ú j r a h a s z n o s í t á s á r ó l a b e r u h á z ó n a k g o n d o s k o d n i a k e l l. A h u m u s z o s t e r m r é t e g e t a l e h e t s é g e s m é r t é k i g a z ö l d f e l ü l e t e k k i a l a k í t á s á n á l h e l y b e n k e l l f e l h a s z n á l n i, a f e l e s l e g e s h u m u s z t é r t é k e s í t e n i, v a g y l my áe s z n ti e rc üs la ek t e n e l h e a t a l a j v é d e l m i h a t ó s á g n y i l a t k o z a t a a l a p j á n l e h e t. L e ve g m i n s é g v é d e l m e A l e v e g v é d e l m é r l s z ó l ó / ( X I I ) s z. k o ér s ma á nly er ve en g d etl e rt h e l t s é g i s z i n t h a t á r é r t é k e i r l é s a h e l y h e z k ö t ö t t l é g s z e n n y e z p o n t f o r r á s o k k i b o c s á t á s i h a t á r é r t é k e i r l s z ó l ó 4 / e. n d e( li e. t 1 4. ) s z. V M e l í r á s a i et l l k a l k a l m a z n i. A M J V -b a n j e l e n t s a k ö z l e k e d é s i e r e d e t ß l é g s z e n n y e z é s, e z é r t m i n d e n g é p j á r m ß f o r g a l o m m a l t e r h e l t k ö z ú t m e l l e t t l e v e g t i s z t a-vs éá dg e l m i s z e m p o n t b ó l f e l t é t l e n ü l i n d o k o l t z ö l d s á v k i a l a k í t á s a, v a g y a m e g l é v i n t e n z i t á s á n a k n ö v e l é s e, k i v é v e a z h o l ú t e r d t e r ü l e t e n i l l e t v e e r d s ü l t t e r ü l e t e k m e l l e t t h a l a d. A k ö z l e k e d é s b l s z á r m a z ó l é g s z e n n y e z é s k á r o s h a t á s a i n a k c s ö k k e n t é s é b e n, a d i f f ú z l é g s z e n n y e z é s t o k o z ó k i p o r z á s o k m e g s z ß n t e t é s é b e n, a t ö b b s z i n t ß n ö v é n y z e t t e l k i a l a k í t o t t z ö l d s á v o k n a k ü k n a lg ey h es t z, e r e zp é r t a f a s o r o k m e l l e t t a c s e r j é k n e k i s k i e m e l k e d k ö r n y e z e t v é d e l m i j e l e n t s é g e i s v a n. A z k úi t l l me et nv te i f a s o r o v é d f á s í t á s o k t e l e p í t é s é n é l e l n y b e n k e l l r é s z e s í t e n i a k ö r n y e z e t t ß r, h o n o s f a j o k a t. A l e v e g s z e n n y e z é s m e g a k a d á l y o z á s a é r d e k én b ea v o n a l a s é s p o n t s z e r ß l é g s z e n n y e z f o r r á s ( l é t e s í t m é n y, t e c h n o l ó g i a ) k i z á r ó l a g a b b a n a z e s e t b e n e n g e d é l y e z h ea t l, e vhea g v é d e l m é r l s z ó l ó / ( X I I ) K o r m. r e n d e l eet l í r á s a i n a k m e g f e l e l é s a z e l é r h e t l e g j o b b t e c h n i k á t f i g y e l e m b le a pv íé tv áe s rm a e g ká el r ü l a t e r ü l e t i l e g i l l e t é k e s k ö r n y e z e t v é d e l m i h a t ó s á g e g y e d i e l j á r á s á n a k k e r e t é b e n m e g h a t á r o zi o t t k i b o c s á t á s h a t á r é r t é k e k n e k, v a l a m i n t a l é g s z e n n y e z e t t s é g h a t á r é r t é k e k n e k m e g t u d f e l e l n i. C é l s z e r ß m é r s é k e l n i a v á r o s o n b e l ü l i é s v á r o s káösri ü, l i k öuztlaezk e d é s i s z ü k s é g l e t e t, k ü l ö n ö s e n a z i n g á z á s i a k t i v i t á s t, i l l e t v e e z e k e t a z i g é n y e k e t m i n d i n k á b b a k ö r n y e z e t b a r á t k ö z l e k e d é s i e s z k l ö z ö k h á l ó z a t a i ( k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s, k e r é k p á r o s k ö z l e k e d é s s t b. ) s z ü k s é g e s k i e l é g í t e n i. G y r b e n l e h e t s é g v a n a k po am k t v á r o s s z e r k e z e t m e g t e r e m t é s é r e, m e l y b e n i n t e n z í v e k a z i n t e r a k c i ó k, h a t é k o n y a z i n f r a s t r u k t ú r á k k i h a s z n á l á s a, m é r s é k e l t e k a z u t a z á s i t á v o l s á g o k é s t é r b e n k o r l á t o z o t t u r b a n i z á l t t e r ü l e t h a s z n á l a t. M i n d e m e l l e t t t o v á b b k e l l e r s í t e n i a tk ag o mo pl atks t á g áv t á r oá st s z e l l z é s t b i z t o s í t ó z ö l d z ó n á k k a l f i g y e l e m m e l a v á r o s é s k ö r n y é k é n e k k l i m a t i k u s s a j á t o s s á g a i r a, a z u r a l k o s z é l i r á n y o k r a. 1 9

20 A v á r o s t é r s é g e k s z á m o s f u n k c i ó j á t, a z o k t é r b e l i s z e r k e z e t é t e g y ü t t m ß k ö d é s b e n, i l l e t v e e s g y b e n s z ü k s é g m e g t e r v e z n i é s m eg s z e r v e z n i. A b e n e m é p í t e t t t e l k e k n e k, i l l e t v e a t e l k e k z ö l d f e l ü l e t e i n e k a l l e r g i a k e l t t u l a j d o n o s o k k ö t e l e s s é g e. g y o m n ö v éónvyáeska t a l v a l ó m e g K l í m a b a r á t, f e n n t a r t h a t ó v á r o s i k ö z l e k e d é s k i a l a k í t á s a m o t o r i z á l t k ö z l e k e d é s i i g é n y e k é n. m é r s é k l é s e r é v V á r o s m o b i l i t á s i t e r v k é s z í t é s é v e l a f e l m e r ü l u t a z á s i i g é n y e k c s ö k k e n t h e t k, k i s z o l g á l á s u k s h a t é k o n y a b b a n f e n n t a r t h a t ó b b m ó d o n m e g v a l ó s í t h a t ó. K e r é k p á r u t a k é p í t é s é v e l, e l e k t r o m o s g é p j á r m ß k f e l t ö l t é s é n e k l e h e t s é g é v e l ö s z t ö n ö z h e t a z a l t e r n a t í v, k ö r n yt e z e gt yb éa nr i á k ö z l e k e d é s. A k ö z ö s s é g i k ö z l e k e d é s i h á l ó z a t f e j l e s z t é s e ( k i v á l ó m i n s é g ß, k ö n n y e n e l é r h e t, g y o r s c é l b a é r é s t b i z t o s í t ó s, ß r rß es né dg sß z) e, r e s j á r a v o n z ó v á t é t e l e é s s z é l e s s p e k t r u m ú i g é n y e k k i a l a k í t á s a, v á r o s o n b e l ü l i m i n d n a g y o b b m éa rt t é k ß h a s z n á l e l é r é s é v e l. F o r g a l o m c s i l l a p í t ó i n t é z k e d é s e k b e v e z e t é s é v e l a l a c s o n y a b b k i b o c s á t á s t e r e d m é n y e z f o r g a l o m s z a b á l y o z á s k i a l a k í t á s a é r h e t e l. A t á j-, i t e r m é s z e t i é r t é k e k v é d e l m e s z ü k s é g e s s é t e n n é, h o g y a k ö r n y e z e t á l l a p o t v á l t o z á s á r a é r z é k e n y e b b e n r e a g á l ó t eü lr e t e k e n s z i g o r ú b b l e v e g t i s z t-v a sé ád eg l m i k ö v e t e l m é n y e k é r v é n y e s ü l j e n e k. E t e r ü l e t e k e t l e v e g t i s z t a s á g v é d e l m i s z e m p o n t b ó l ö k o l ó g i a i l a g s é r ü l é k e n y t e r ü l elt ek né n e t s z ü k s é g e s k e z e l n i. A t e r v e z é s i t e r ü l e t e n e n n e k m i n s ü l n e k a N a t u r a t e r ü l e t e k, e r d a P tü es rp üö lk e t e, a M o s-do un ni a é s h u l l á m t e r e é s a H-R o lá tb c a t é r s é g e. B ß z e l l e n i v é d e l e m A é v i f e l m é r é s e k i d e j e a l a t t s z ó v o l t a r r ó l, h o g y a b ß z t o k o z ó S z e s z g y á r a ve á rk oí s v á mn á s t e r ü l e t é r l e t e l e p e d n i. E z n e m v a l ó s u l t m e g. A t e c h n o l ó g i a i f enje lk e s zk tö és sz eö kn h e t e n k i s e b b a b ß z h a t á s a S z e s z g y á r k ö r n y e z e t é b e n, d e n e m s z ß n t m e g. S a j n o s i g a z á n h a t é k o n y v é d e k e z é s n e m i s m e r t a s z a g h a t á s o k e l l e n. T o v á b b r a s e m j a v a s o l t a z e r s, a k ö z e p e s é s g y e n g e s z a g h a t á s o k z ó n á j á b a l a k ó t e tr aü tl áe st i e k v a g y o k i n t é z m é n y e k e l h e l y e z é s e. A t e r v e z e t t, l e g k ö z e l e b b e s l a k ó t e r ü l e t e k a v i z s g á l a t o k a l a p j á n c s a k k e d v e z t s z é l i r á n y eetsé n, é s a k k o r i s c s a k g y e n g e s z a g h a t á s é r h e t. Ú j d i f f ú z l é g s z e n n y e z é s t, k e l l e m e t l e n s z a g o t, b ß z t o k o z ó t e v é k e n y s é g e k f o l y t a t á s a n e m ltyá emn o g a t a n d ó. I t e v é k e n y s é g e k a z i p a r i g a z d a s á g i t e r ü l e t e n i s c s a k z á r t t é r b e n, i l l e t v e a b b a n a z e k s, e t bh ea n f o l y t a t h a t ó m e g f e l e l t e c h n o l ó g i a ( e l s z í v ó b e r e n d e z é s e k ) a l k a l m a z á s á v a l a b ß z a n y a g o k k ü l s l é g t é r ba e, vi la l ó. ka i j u t á s l é g s z e n n y e z a n y a g o k t e r j e d é s e m ek ga ad á l y o z h a t ó. K l í m a v á l t o z á s h a t á s a i n a k m é r s é k l é s e A z ö l d f e l ü l e t i j a v a s l a t o k b a n m e g f o g a l m a z o t t a k m e l l e t t j a v a s o l t a m e g ú j u l ó e n e r g i a f o rár náas k o k r é s z a r á n y n ö v e l é s e ( n a-, p s z -, é l v í-, z g e o t e r m i k u s e n e r g i a, b i o g á z, s z i l á r d b i o m a s s z a h a s z n o s í t á s, ph ú i d r o g é n a l a e n e r g i a t e r m e l é s ). A t e l e p ü l é s i e n e r g i a g a z d á l k o d á s k l í m a t u d a t o s á t a l a k í t á s a a z ü v e g h á z h a t á s ú g á z o k k i b o c s á t á s á n a k c s ö k k e n t é s e a k ö z l e k e d é s m ó d o k é s n ö v é n y t e l e p í t é s m e l l e t t j e l e n t s e n j a v í lt eh l a t ó a m e g f e é p ü l e t s z i g e t e l é s s e l a m e g l é v é p ü l e t e k é s úo j l ó tg ei cá hk n a l k a l m a z á s á v a l ú j é p ü l e t e k e s e t é b e n. A t e l e p ü l é s i e n e r g i a t e r m e l -e lé ls á t ó r e n d s z e r e k h a t é k o n y s á g á n a k j a v í t á s a, á t a l a k í t á s a, s z a b á l y o z á s a a v á r h a t ó a n g y a k o r i b b á v á l ó s z é l s s é g e s i d j á r á s i h e l y z e t e k k e l s z e m b e n i s é r ü l é k e n y s é g c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n sz ü k s é g e s a z e n e r g i a s t r a t é g i a m e g v a l ó s í t á s a, é s e n e r g i a t u d a t o s t e l e p ü l é s m e n e d z s m e n t a l k a l m a z á s a. K ö r n y e z e t i z a j K ö z l e k e d é s i z a j T á v l a t b a n, r 3 a v o n a t k o z ó a n á l l n a k r e n d e l k e z é s r e b e c s ü l t f o r g a l m i a d a t o k. G y r M J V s t r a t é g i a i z a j t é r k é p e n k é s z í t é s e s o r á n, á v la a t i t f e l a d a t o k m e g h a t á r o z á s á h o z m o d e l l e z é s r e k e r ü l t e k a t e r v e z e t t k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s i b e r u h á z á s o k m e g v a l ó s u l á s a v á r h a t ó f o r g a l m a k. A t á v l a t i f o r g a l m a ák s : a l a p j á n [ f o r r R E _ _ A 0. p d f ( K T I ) ] a v á r h a t ó k ö r n y e z e t i z a j s z i n t e k e t a 2 5 / ( X ei ni d. e l2e0 t. ) 2. K vsv z M. r m e l l é k l e t e a l a p j á n s z á m í t á s o k k a l h a t á r o z t u k m e g ( e g y e n l e t e s e n á r a m l ó f o r g a l m a t, á t l a g o s é j s z a k a i f o r g a l m ú ú t ú t k a t e g ó r i á t, C a k u s z t i k a i é r d e s s é g i k a t e g ó r i á t, g é p j á r m ß k a t e g ó r i á n k-b é ne t n a m e gkhr aets ázr o z o t t m a x i m á l i s h a l a d á s i s e b e s s é g e t y e lf ei mg b e v é v e ). A s z á m í t á s o k e r e d m é n y é t a z a l á b b i t á b l á z a t -1 8 é. s a T K t e r v l a p á b r á z o l j a. 2 0

21 A 2. m ó d o s í t á s s a l é r i n t e t t t e r ü l e t e n, a V á r o s r é t e n t e r v e z e t t k é t f a l á b b i a k : f e l t á r ó ú t m e nm ta ék n a vz á r h a t ó f o r g a l T K -3. s z. t á b l á z a t : A V á r o s r é t v á r o s r é s z b e n e t et r vk eé zt f f e l t á r ó ú t m e n t é n v á r h a t ó f o r g a l o m ( d b / n a p ) ú t s z a k a s z I. A k u s z t i k a i g é p j á r m ß k a t e g ó r i a ( d b ) I I. A k u s z t i k a i g é p j á r m ß k a t e g ó r i a ( d b ) I I I. A k u s z t i k a i g é p j á r m ß k a t e g ó r i a ( d b ) K -N y i r á n y ú g y ß j t ú t É -D -i i r á n y ú g y ß j t ú t ( T o m p a u f o l y t a t á sb áa n ) A t e r v e z e t t u t a k m e n t é n t ö b b f é l e t e r ü l e t f e l h a s z n á l á s t e r v e z e t t : n a g y v á r o s i a s l a k ó t es r ü l e t, k i s v á r l a k ó t e r ü l e t, t e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s t e r ü l e t, z ö l d t e r ü l e t. A k ö r n y e z e t i z a j t ó l v é d eln ad t o k t e r ü l e t h a s z n á m e n t é n a b e t a r t a n d ó k ö r n y e z eztai j t e r h e l é s i h a t á r é r t é k e k a 2 7 / ( X I I.-E 3 ü. M ) e g yk üv tv tm e s r e n d e l e t 3. s z. m e l l é k l e t e s z e r i n t : Z a j t ó l v é d e n d T K -4. s z. t á b l á z a t : A v i z s g á l t t e r ü l e t e n b e t a r t a n d ó k ö r n y e z e t i z a j t e r h e l é s i h a t á r é r t é k e k t e r ü l e t e k K i s v á r o s i a s, k e r t v á r o s i a s b e é p í t é s ß l a k ó t e r ü l e t Z a j t e r h e l é s i h a t á r é r t é k a k ö z l e k e d é s b l zs á r m a z ó z a j r a ( d B ) n a p p a l ( ó r a ) g y ß j t ú t é j j e l ( ó r a ) N a g y v á r o s i a s b e é p í t é s ß l a k ó t e r ü l e t T e l e p ü l é s k ö z p o n t v e g y e s t e r ü l e t T K -5. s z. t á b l á z a t : V á r h a t ó k ö r n y e z e t i z a jv sá zr io ns tr eé k t i a ú j g y ß j t u t a k m e n t é n ( d B ) ú t s z a k a s z o k n a p p a l ( ) L A e q ( 7, 5 ) 0 0 é j j e l ( ) L A e q ( 7, 5 ) K -N y i r á n y ú t e r v e z e t t g y ß j t ú t 6 3, , 3 8 É -D -i i r á n y ú t e r v e z e t t g y ß j t ú t 6 1, , 1 6 L A e q ( 7, 5 ) : e g y e n é r t é-h k aß n gan y o m á s s z i n t a z ú t t e n g e l y t 5 ml -r7 e, K ü l ö n v i z s g á l t u k, h o g y a t e r v e z e t t u t a k t ó l h á n y m é t e r r e t e l j e s ü l n e k a a z e l í r t h a t á r é r t é k e k. T K-6. s z. t á b l á z a t : H a t á r é r t é k e k t e l j e s ü l é s é n e k t á v o l s á g a a t e r v e z e t t v á r o s r é t i úl j sgzy áßmjít t vua t a k t e n g e l y é t ( m ) ú t s z a k a s z o k K -N y i r á n y ú t e r v e z e t t g y ß j t ú t É -D -i i r á n y ú t e r v e z e t t g y ß j t ú t N a p p a l i 6 5 d B h a t é r é rt é k t e l j e s ü l é s e É j j e l i 5 5 d B h a t é r é r t é k t e l j e s ü l é s e N a p p a l i 6 0 d B h a t é r é r t é k t e l j e s ü l é s e Á t l a g o s t u l a j d o n s á g ú f e l s z í n H a n g e l n y e l t u l a j d o n s á g ú f e l s z í n * É j j e l i 5 0 d B h a t é r é r t é k t e l j e s ü l é s e Á t l a g o s t u l a j d o n s á g ú f e l s z í n H a n g e l n y e l t u l a j d o n s á g ú f e l s z í n * * * 9 m -r e 1 6 m -r e 1 4 m -r e 2 2 m -r e 1 8 m -r e * * * * 1 1 m -r e 1 0 m -r e 1 4 m -r e 1 3 m -r e * : j e l l e m z e n n e m b u r k o l t f e l ü l e t e k p l : z ö l d f e l ü l e t, e r d t e r ü l e t, m e z g a z d a s á g i t e r ü l e t. * * : m á r a r e f e r e n cvioa l stáág n á l, a z ú t t e n g e l y t l -r e 7, t5 e lm j e s ü l. 2 1

22 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK A TK-6.sz. táblázatban szereplő értékek a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján kerültek modellezésre, a továbbtervezés során pontosítandó a határérték feletti zajjal terhelt terület kiterjedése. Engedélyezési tervekben igazolandó a környezeti zaj ellen védendő homlokzatok előtt a határérték teljesülésének igazolása. Magvassy Mihály Sportcsarnokhoz szervesen kapcsolódva a Tóth László u. 4. hrsz. 5764/1 területen egy új, 5000 fő nézőt befogadó, nemzetközi színvonalú sportrendezvények, versenyek (kivéve röplabda) megrendezésére is alkalmas csarnok kialakítását tervezett, amely a lakosság sportolási igényeit is kiszolgálja majd. A bővítés új parkolók létesítését és a kapcsolódó közutak kapcsolatrendszerének kiépítését teszi szükségessé. A beruházás során négy önálló parkoló tömb kialakítása szervezett Tóth László utca, a Nagysándor József utca Állatkert előtti szakaszán, valamint az Iparcsatorna nyugati oldali töltésének helyén kiépítésre kerülő szervizút mellett. A beruházás során 1230 férőhelyes személygépkocsi parkoló, és 15 férőhelyes buszparkoló valósulna meg. Átépítésre kerül a Mártírok útja Tóth László utca csomópont, valamint Tóth László Nagysándor József utca csomópontot körforgalommá. A sportcsarnok bővítéshez kapcsolódó, előbbiekben ismertetett közlekedési létesítmények várható környezeti hatásai a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti Előzetes vizsgálati tervdokumentációban (továbbiakban: EVD) kerültek feltárásra (Rezonátor Bt október, azonosító: / ). TK-9 ábra: A tervezett létesítmény környezete a zajmérési pontokkal (1001, 2001, 3001) és a jelentősebb parkolókkal (I-IV) (forrás: EVD) A tervezett parkolók térségében a jelenlegi környezeti zajszintek méréssel kerületek megállapításra TK-7.sz. táblázat: Mértékadó A-hangnyomásszintek jelenleg a vizsgált helyeken Megítélés pont jele (TK-13 ábra) Mértékadó A-hangnyomás- szint LAM, kö (db) nappal éjjel Zajterhelési határérték LTH (db) nappal éjjel Az EVD szerint az üzemelés során várható környezeti zajhelyzet az alábbiak szerint prognosztizálható: 22

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t G y e r m e k v é d e l m i s z a k e l l á t á s b a n, j a v í t ó i n t é z e t e k b e n e l h e l y e z e t t e k ö n á l l ó é l e t k e z d é s i f e l

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április

Az utópiacok versenyjogi megítélésének kérdései 2012. április A z u t ó p i a c o k v e r s e n y j o g i m e g í t é lé ns e k k é r d é s e i K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y k u l t ú r a K ö z p o n t j á n a k t á m

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

B e s z é l g e t é s R e j t e t t K é z z e l A z e r e d e t i a n y a g o t s z e r k e s zwtees t tpe e: n r e E r e d e t i l e g e mg j e l e n t I : l l u m i n a t i N e w2 s 0 0( 8. d e c e m

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

C O L I N C. T I P P I N G

C O L I N C. T I P P I N G C O L I N C. T I P P I N G S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S A j á n l o m e z t a k ö n y v e t D i a n a w a l e s i h e r c e eg mn l é k é n e k, a k i s z e r e t e t e á t f o r m á l ó

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ü ú Ó ę ő öł ő ł ń ü ő ü ęĺ ę ę ö Ę ő ę ő ĹĹ ę ő ö Ö ő ö ö ő Ó ő Á ö ę ő ö ő Ú ő Ĺ Íć ć ő ö ő ö ę őł ć ą ö ę ę ő Ĺ ü ő Ĺ ő ö Ĺ ę ö ö ö ü ő ę ł ö ę ę ę ę ę ü ą ö ő ę ę ö ę ę ę ö ö ö ő ő ę ő ü ę ő ü ő ęĺ

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

ő ü ó ź ő ő ő Ü É ő ő ő í ó ä ü ő í ő í ü ź ő ú ö ő í ő ö ů üö ő ö Ĺ ü ő ő í ő ó ü ó ó ő í ó ý í ü ö ý ę ź ő ó ö í ź ő ő ő ź í í ü í Ĺ í ö ź ü ó ü đí ó ő ü ó ź ó ć ú Ĺ í Íí ú í Ĺ ó í í í í ó ú ź í í í

Részletesebben

ó ę ö ú ľ ľ ú ľ ő ő ú ó ú ľ Ö ľ ő ľ ű ľ ľ ó ö Í ľ ó ő ő ő ź ő ő Ĺ ú ó ü ü ľ ü ú ö ü ú ö ź ú ő ü ö ú ö ó ľ ľ ő ő ŕ ő ź ő ľ ő ü ó ú Ĺ ľ ö ö ł Í ľ đ ö ľ ü ľ ö ő ľ ú ö ó ű ó ľ Í Í ľ ő ő ő ŕ ő ő ó ó ő ó ó ő

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Ö ü ú Ö ü ú ĺ ö ĺ ĺ ü ü ę ü Íě Ü ĺ Ö ü ü ę ü Í Í ö Ú ö ü ü Á ĺ ü ö ü Ĺ ü ö ü ö ú Ĺ ť ö ę Í Í ü ü ü ú Í ö ĺ Í ü ę ü ĺ ö ü ĺ ö ü ö ú ű ö ü Í ö ü ö ö Í đ ĺ Ü ú ü ű ź ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ż ę ü ü ö ö ü ü ĺ ü ü ü ö ü

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

Ě ŕ Ś đ ü ü ö ő ő ö ö ö ö ö ö ö ö ö ź ź ľ ą Ä ľ ľ ö ľ ľ ľ ľ Đ öľ ő ö ö ő ő ľ ő ő ý ľ ő ú ú ő ö ő ú ę ą ő ö ő ű ö ő ő Ü ö ö ľ ś ő ń ä ę ľ Ü ľ ő ü ő ú ľ ľ ö ö ő ü ő ú Á Á ľ ę ő ü ő Á ľ ő ő ü ľ Ę ő ü ö ú

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę

ő ź ľé ę ó ú ó ú ű ź ó ľ ź Ü źú ę äąź ź ö ľü ó ľ ő ö ü ö ö ö ľü ö ü ľ ö Á ó ö ö őľ ľť ľ ü ű ö ę ó ź ź Ü ę ö ő ő ö ü ö ü ö ü ö ü źů ö ť ü ö ó ü ó ó ź ę ő ľ ó ľ ő ľ ü ź Ü É ľ ü ľ ü ľ ľ ľü ľ ő ő ó Á ő ó ó ü ÍÍ ü ľ ľ ú ő ő ľ ó ľ ľ ö ź ź ľ Ü ő ö ź ö ő ľ ő ó ö źů ö ó ź ü ö ö ľü ů ö ę ö ľü ŕ ó ľ ť ö ó ź ó ü ź Ü ö ź ö ő ő ľ ö ü ü ö ľ ü Áľ đ ź ź ú ö ź ü ó ő ź

Részletesebben

ő ö ń ĺ ú ő ú ĺ Ż ó ú ő ł ĺ ű ó ť ź ö ó ő í ő ú í ú í ííé í ó łź ú ó ö ő ú ú ó ő ő ó ó ő ő ó ú ö ó ő í ő ú í ó Éł Ü í ö ű ö ő ö ó í ú ő ó ó ĺ ú źú í í ü í ö ĺ ó Í ú ú ő ő í í ő ő ő ź ő ó ű ö ő ö ü ű ó

Részletesebben

BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL

BESZÉLGETÉSEK A SORSFORDÍTÓ MEGBOCSÁTÁSRÓL I I. R É S Z B E S Z É L G E T É S E K A S O R S F O R D Í T Ó M E G B O C S Á T Á S R Ó L 2 A L A P F E L T E V É S E K M i v e l m i n d e n e l m é l e t b i z o n y o s f e l t e v é s e k r e é p

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ú Ö ő ü ü ú ź Í ő ó Ę Ż ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ďő ő ő ő ő ő ü ü ú Ö ő ü ú ü ö ö ó ő ü ő ĺ ź ő Í ő Ę ĺ Ü ĺ ł ł ń ę ő ö ö ĺ ő Í ó ó Ĺ ő ő ő ü Ú ę ő ö ö ü ő ő Á ő ü ę Í Í ő ú ő ó ö ü ó ü ő ö ü ę ź ő ő ü ö ü

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ő ľ ó Ö ő ü ő ő ó ď ö Ő ü ü ľ ó üľ ő ľ ľ ő ľ í í ő ľ ő ó ę ź í Í ó ď đź ő í ľ ľ í ö ü ő ö ó ö É ü ľ ľ ó ľ ź ť ü ó ö í ő ú ý ő ö ú ó ľ ú ľ í ő ö ö ó ź ľ ö ú ú ő ó ů í ó ľ ę í ö í ó ö ö ó ő ű ź ź Á í ó ő

Részletesebben

Öľ ü ú Ö ü ę ę ó Í ľ ü ü ĺ ü ľ ö ľ ó ó ü ä ö ö ü ö ó ľ É ó ü ű ü Ó Á ó ó ö ó ó ó ĺ ö ó ü Ú ę ę ö ö ü ó Á ü ę ę ę ü ü ľ ü ö ó ü ó ö ę ę ę ź ę ö ę ľ ł ľ ľ ľ ü ö ó ľó ľ Ö ę ŕó ł ü ĺ ö ľ ź ľ Ĺ ü ó ľ ľ ľ ö

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

ü ú ü ü ő ľ ľ Ö ő ö ćĺ ü ő ü ź ö ę ő ü ý ő đ ő ö ö ö ő Á ű ü ý ő ö ę ü ĺ ľ đ Ż Ż ú ľ ľ ő ü ü ľ ľ ő ú Ö ü ý ö ő ý ü đ ń ľ ö ü ľ ő ľ ő ő ö Ą ą Ą Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ő ő ý ő ő ő ĺ ľ ő ő ľ ő ý ľ ő ö ő ő ö ľ ö ý đ ľ

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő

í ö ö í ő ď ż ö í Í ő ť ö ü ľ í ő Ĺ í í ÍĹ Í É ő Ę ő ľ Ü íľ ő Ę ľ í ő ő Í ő ľü í ú í ő ľő ő Ĺ Ĺ ő ő ľ ü ő ü ö ő ő ľ ü ć ő ľü ľ í ő ő ü ő ö ľ É Í ö ö ő ő ľ ľ ľ ľ Ĺ ľ ü ľ ő ľ ő ę ś ľ ü ľő í ł öľ ő ö ö ö É öľ ć ľ ő ő í ź ľ ő ő ő ö ľ ő ü Ü ő ľ ľ ą Ü ő ö í Ü ő ľ ľ ľ Ü ő ľ ő ő ľ Ĺ ą ő í ľ ľ ő ť ľ ü ő Ü ö ú ü ő Ó ľ ő ľ ö ľ í Á ľ ě ü ľ ľ ľ ě í ő Í Íľ Ö ő ľ í

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä

ľ ö ľ ü ľ ľ ö í í ľ í ľ í ő Ĺ Ĺ ő ľ ő ľ ü ľ ť ľ ľ ľ ő ľ ľ í ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ő ő ľ ľ í ľ ľ Ĺ ő í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ő ľ ö ö ő ľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ü Ą ý ä ú ľ ľ ü ő ť ľ Ö ľ ü ľ ö ľ ľ Ĺ ľ ľ í Í ö í ú ő Ĺ ľ ö ö ľ ü ľ ľ ľ ü ľ ő í ľ ľí í ľ ľ ľ ľ ľ ľ í ľ ľ ľ ő ő ő ő Ĺ ő ő ő ľ ő ľ ľ í ö ľ ő ľ ľ í ľ ö ľ ő ľ í ö ö ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ő í ľ ő ľ í ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ľ ő

Részletesebben

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í

ę ú Ĺ ý ú ó ý ó ő ő ü Í ő ę ó ę í ó ó ź ő ź ő ź í í ő ö ü ú ő ö ö ü ü ó í í ő ő í Ĺ Ĺ ó ú í ö ö ő ó í ő ő ó ó ę ő í ö ó źú Í ő í ú ö ú ó í ő ő ő ź ő í ő ő ó ú ő ó í ü í ú ó í ő ö ó ő Ą ö ö ü ź ő ő ö í Ö ó ú ý ú Íř ö ó ý ä ü ú ó ö ő ő í ň ů ú í ú ő ö ö ö Í ö ó ü ó ň ó í í í ć ý í í ý ü ú ü ó ő í ő í ö ä ú í í ü ř ő ő ó Á í ö ő ü í ó Í ó ő ú í í ó ę ú

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ő ľü ő ľ ś ü ą ľ ĺ Ő ľ ü ľ ľ ü ĺ í íí í ĺ ľ ľ ľ í ő ľ ő í ľ í ĺ ö ö ú í ö ö í ö ő í ĺ ü ł ľ ľ ľ ő ü Í ö Ü ö í ő ű ő ő ú í ü ú ľ ö ő ö Ü ö Íő ľ ű ö ő ľ í ú ú ü ľő ö Í ő ö ľ í ĺ ő Ĺ ú í ő ő Ą ź ď Í ü ľ öľ

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben