Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások"

Átírás

1 Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

2

3 Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

4 Tisztelt Olvasó! Mindannyiunk természetes igénye, hogy a család, a baráti közösség tagjaként, vagy akár Magyarország polgáraként védelmet és támogatást kapjunk, ha a sors úgy hozza, hogy arra rászorulunk. Sajnos a statisztikák és a szociológiai kutatások a társas kapcsolatok meggyengülésérôl tájékoztatnak, a családok széthullásának növekvô kockázatáról és fokozott kiszolgáltatottságról értesülhetünk, miközben a segítségre szorulók jelentôs része az elérhetô ellátásokról, illetve támogatási lehetôségekrôl csak korlátozott ismeretekkel rendelkezik. Amikor itt, a III. kerületben, azt mondjuk, hogy Óbuda a gondoskodó város, akkor egy olyan közösségépítésre gondolunk, mely a benne részt vevôk egymás iránt érzett felelôsségén alapul. E mellett természetesen komoly szerepet szánunk az évek során folyamatosan erôsödô szociális védôhálónak is, hogy általa a lehetô legtöbb embert tarthassuk meg óbudai közösségünk számára. Ezt diktálja jól felfogott érdekünk, és az egyetemes erkölcsi iránymutatás is. Partneri segítséget szeretnénk ezért nyújtani mindazoknak, akik személyes életükben a kedvezô változás irányát keresik. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy bármennyire is fejlett a szociális ellátórendszer, mindig lesznek, akik kívül maradnak a hatókörén. Mindannyiunk közös felelôssége, hogy észrevegyük ôket, és figyelmünk kiterjedjen a környezetünkben szükséget szenvedôkre. E kézben tartott füzet az ellátó- és támogatórendszer bemutatásán túl abban is segítségére lehet az olvasónak, hogy jobban megismerhesse az ellátások jogosultsági feltételeit, s egyben átfogó képet szerezhessen a kerületben és a fôvárosban rendelkezésre álló állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek által mûködtetett intézményhálózatról. Remélem, e kiadványunk segít eljutni azokhoz a szociális vagy egészségügyi szakemberekhez, akikkel közösen egy elfogadó, támogató és gondoskodó közösséget építhetünk kerületünkben, Óbudán és Békásmegyeren. Bús Balázs polgármester 7

5 I. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK 1. Szociális és gyermekjóléti intézmények 1.1. Óbudai Egyesített Bölcsôdék Elérhetôségek: Az intézmény székhelye: 1035 Budapest, Szél u Intézményvezetô: Tárnoki Erzsébet Tel.: / A bölcsôdei szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátás része. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve az Óbudai Egyesített Bölcsôdék intézményhálózatának fenntartásával biztosítja a jogszabályban elôírt feladatát: a családban nevelkedô 20 hetes 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerû gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlôdésének segítését és korszerû étkeztetését. Az intézmény a szolgáltatást a harmadik évüket betöltött gyermekek számára a bölcsôdei gondozási-nevelési év végéig, az óvodai nevelésre akár testi vagy szellemi szintjük alapján még nem érett kisgyermekek számára pedig szülôi kérésre és a bölcsôdeorvos javaslata alapján a negyedik életévük betöltését követô augusztus 31-ig biztosítja, továbbá hatéves korig szakértôi bizottság szakvéleménye alapján a sérült gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását is ellátja. Sajátos nevelési igényû gyermekek ellátása a bölcsôdei csoportok keretei között biztosított. 9

6 Jelenleg az intézmény 11 telephelyen nyújt ellátást, összesen 922 férôhelyen, hétköznaponként reggel 6-tól este 18 óra közötti nyitvatartási idôn belül. A bölcsôdék a kerület különbözô pontjain, a lakosság által jól megközelíthetô területeken helyezkednek el. Az intézménybe való bekerülés jogosultsági feltételeit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testületének rendelete szabályozza. A bölcsôdébe való jelentkezés egész évben, folyamatosan történik, mely a bölcsôdék vezetôinél kérelmezhetô. A felvételnél az a gyermek részesül elônyben, akinél a családban az egy fôre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülôje vagy más törvényes képviselôje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A bölcsôdei ellátást indokolt esetben a gyermekorvos, védônô és a gyermekjóléti szolgálat javaslata is megalapozhatja. Az intézmény valamennyi bölcsôdéjében szakképzett kisgyermeknevelôk által, egységes szakmai elvek szerint történik a kisgyermekek gondozása és nevelése, melynek során mindenkor a gyermekek érdekét tartják szem elôtt. A beszoktatás fokozatosan, az anya/ szülô részvételével történik, és minden esetben az egyéni sajátosságok és igények figyelembevételével. A bölcsôdei ellátás fô feladatai az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi fejlôdés, a szocializáció segítése, valamint a megismerési folyamatok fejlôdésének megsegítése. Az egészséges életmódra nevelés a bölcsôdei gondozás, nevelés során a bölcsôdei étkeztetésben jelenik meg leginkább. Minden bölcsôdében saját konyha üzemel, melyben a korszerû táplálkozási elvek és a nyersanyagnorma figyelembevételével állítják elô az életkornak megfelelô egészséges ételeket, továbbá az ételallergiás gyermekek táplálását dietetikus segíti. Az alapanyagok kiválasztásakor a szezonalitásra fektetik a hangsúlyt. A napirend a gyermek jó szokásainak kialakulását segíti, a játékidô mellett az étkezések is meghatározott idôben történnek. A gyermekek ellátása mellett elvitelre is fôznek a konyhákon. A szocializációt a derûs légkör biztosításával, az egyéni szükségletek kielégítésével, szeretetteljes kapcsolatok kialakításával érik el a kisgyermeknevelôk. Vidám hangulatú, modern bútorokkal, korszerû játékokkal felszerelt, esztétikus berendezésû csoportszobák várják a kicsiket, továbbá a gyermekek egészséges testi, lelki fejlôdése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a szabad levegôn töltött, mozgásos tevékenységre, örömteli, szabad játék lehetôségének biztosítására is. Az intézmény négy telephelyén sószoba került kialakításra, ahol a gyermekek immunrendszere erôsödik, miközben mozgásukat és kreativitásukat fejlesztô játékokkal játszhatnak. Az elôre meghirdetett idôpontokban zajló Élô népzene a bölcsôdékben játékos foglalkozás keretében a gyermekek a magyar népzenével, mondókákkal, tánclépésekkel ismerkedhetnek meg a népi hangszereken keresztül, amely a nevelésnek és a fejlesztésnek is egy új eszköze. A nyugodt, szeretetteljes légkörben a hangszerek megszólaltatása játékra, aktivitásra ösztönzi a gyermekeket, támogatja az egészséges és harmonikus személyiség kibontakozását, a pozitív énkép kialakulását, és az alapvetô készségek (beszéd) fejlôdését

7 Az intézmény szakmaiságának egyik fô iránya a biztonságérzetet nyújtó érzelemgazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlôdhet, megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a késôbbi élet során a kreatív továbbfejlôdésre, élmény- és fantáziavilágának gazdagodására. Díjköteles bölcsôdei szolgáltatások: 1. Játszócsoport A játszócsoportba a szülôkkel együtt várják közös játszásra a gyermekeket. A vidám játékdélelôtt után a gyermekek közösen megebédelnek a szülôk segítségével. A játszócsoport a bölcsôdei, óvodai beíratás elôtt nagyban segíti a szocializációt, ugyanakkor a szülôket erôsíti szülôségükben. 2. Idôszakos gyermekfelügyelet A szülô elfoglaltsága idejére napi 4 órára kérheti gyermeke felügyeletét. Ez esetben is fokozatosan, a szülôvel történik a kisgyermek beszoktatása. 3. Szülô, csecsemô és kisgyermek konzultáció A szülôk szakembertôl kaphatnak segítséget az alábbi esetekben: csecsemôkorban jelentkezô gyakori sírás és szoktatási nehézségek, valamint kisgyermekkorban elôforduló étkezési, alvási és viselkedési problémák. A konzultáció támogatja és erôsíti a szülô-gyermek kapcsolatot. Térítési díj: A bölcsôdékben nyújtott étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna), a gondozás, valamint az egyéb szolgáltatások térítésidíj-kötelesek, melynek összegét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza, továbbá azokról a bölcsôdékben tájékozódhatnak. Telephelyek: Álmos Bölcsôde 1039 Budapest, Álmos u. 1. Tel.: +36 1/ Arató Emil Bölcsôde 1031 Budapest, Arató Emil tér 2. Tel.: +36 1/ Kelta Bölcsôde 1039 Budapest, Kelta u. 3. Tel.: +36 1/ Kerék Bölcsôde 1035 Budapest, Kerék u Tel.: +36 1/ SNI integrált csoport Medgyessy Bölcsôde 1039 Budapest, Medgyessy u. 3. Tel.: +36 1/ Mókus Bölcsôde 1036 Budapest, Mókus u Tel.: +36 1/ sószoba Solymár Bölcsôde 1032 Budapest, Solymár u. 12. Tel.: +36 1/ játszócsoport Szél Bölcsôde 1035 Budapest, Szél u Tel.: +36 1/ konzultáció, sószoba Szérûskert Bölcsôde 1033 Budapest, Szérûskert u. 35. Tel.: +36 1/ játszócsoport, sószoba Víziorgona Bölcsôde I Budapest, Víziorgona u. 1 Tel.: +36 1/ játszócsoport Víziorgona Bölcsôde II Budapest, Víziorgona u. 8. Tel.: +36 1/ sószoba Óbudai Bölcsisekért Alapítvány Számlaszám: Adószám:

8 Az Óbudai Egyesített Bölcsôdék szervezeti felépítése 1.2. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Elérhetôségek: Munkaügyi elôadó Óbudai Egyesített Bölcsôdék vezetôje Gazdasági elemzô intézményvezetô: Zanáné Haleczky Katalin Tel.: +36 1/ intézményvezetô-helyettes: Bleszkánné Kis Ildikó Szakmai tanácsadó Bölcsôedevezetô Gyógypedagógus Élelmezési csoportvezetô Tel.: +36 1/ Budapest, Váradi u Tel.: +36 1/ Kisgyermeknevelôk Technikai dolgozók Élelmezésvezetô Szakács Anyagbeszerzôk Konyhalány Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ személyes gondoskodást nyújtó, integrált, önkormányzati fenntartású intézmény, amely három telephelyen, négy szakmai csoportban (Családsegítô Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona valamint Családok Átmeneti Otthona) szociális és gyermekvédelmi alapellátást nyújt a kerület polgárai számára. Családsegítô Szolgálat, Gyermekjóléti Központ Elérhetôségek: 1035 Budapest, Váradi u Tel.: +36 1/ , +36 1/ Budapest, Kelta u. 5. Tel.: +36 1/ , +36 1/ Nyitva tartás: hétfô 13 18, kedd csütörtök 9 18, péntek 9 12 Térítési díj: Az intézmény szolgáltatásait Óbuda-Békásmegyer területén élôk térítésmentesen vehetik igénybe

9 Családsegítô Szolgálat Szakmai vezetô: Molnár Hedvig Tel.: / A szolgálat segíti a hozzá fordulókat szociális jellegû problémáik megoldásában, felvilágosítást ad a kerületben igénybe vehetô szociális ellátásokról, szolgáltatásokról. Segítséget nyújt az anyagi problémák megoldási lehetôségeinek felkutatásában, az azokhoz való hozzájutásban, emellett adósságkezelési szolgáltatást nyújt. Segít életvezetési, lelki problémák esetén, valamint jogi és álláskeresési tanácsadást mûködtet. Az igénybe vevôknek adományokkal, közösségi élelmiszerakciókkal igyekszik enyhíteni mindennapi gondjaikon. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a telephelyeket felkereshetik személyesen, levélben, telefonon, vagy en is. Saját kérésre a kapcsolatot a Szolgálat munkatársa, az igénybe vevô otthonában is felveszi. Lehetôség van arra, hogy közeli hozzátartozó, barát, rokon, vagy ismerôs esetében bárki jelezzen az intézmény felé. A jelzést megteheti névtelenül is, így a problémát jelzô anonim maradhat. (A jelzést a jelzôrendszeri koordinátor fogadja a következô telefonszámon: 06-20/ ) Gyermekjóléti Központ Szakmai vezetô: Szabóné Bánfalvi Katalin Tel.: / A központ a gyermekjóléti alapellátás széles palettáját biztosítja, melynek célja a gyermek családjában történô nevelésének, testi, lelki fejlôdésének elôsegítése, érdekei védelme, veszélyeztetettségének megelôzése, megszüntetése. A központ a hatékony munkavégzés érdekében gyermekvédelmi jelzôrendszert is mûködtet, melynek célja a probléma mielôbbi felismerése és kezelése. Jelzések érkezhetnek a kerületben található egészségügyi, oktatási és szociális intézményektôl, civil szervezetektôl, magánszemélyektôl. A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai a következôk: Kórházi szociális munka, melynek célja a szociális válsághelyzetben lévô anya és gyermeke helyzetének megnyugtató rendezése. Kapcsolattartási ügyelet, melyen a gyermek és a látogató szülô számára találkozásukra alkalmas helyet, valamint igény szerint konfliktuskezelô, mediációs szolgáltatást biztosít. Készenléti ügyelet, melynek keretében a központ a krízishelyzetbe került családok számára egy állandóan hívható, közismert telefonszámot biztosít, ahol a nap 24 órájában számíthatnak szakszerû segítségre, tanácsadásra. Telefonszám: 06 20/ Utcai, lakótelepi szociális munka, melynek célja a szabadidejét az utcán vagy a nagy bevásárlóközpontokban töltô, csellengô gyerekek felkutatása és társadalmi beilleszkedésük elôsegítése. Ennek keretében a gyermekek számára rendszeresen szervez a szabadidô hasznos eltöltésére irányuló nyári táborozást, kirándulást, kamaszklubot, sport- és ünnepváró kézmûves programot. RING Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont: Lakótelepi és utcai szociális munka keretében a 7 18 éves fiatalok számára nyújtott klubfoglalkozás, mely hétfôtôl péntekig, szorgalmi idôszakban minden délután 14 és 18 között, szünidôkben 10 és 18 között várja a gyermekeket a Víziorgona utca 7. szám alatt. Célja a kallódó gyermekek és fiatalok megkeresése, közösségeik, szokásaik megismerése. Emellett egy olyan közösségi tér biztosítása, ahol a gyermekeknek lehetôségük nyílik a szabadidejük szervezett keretek között történô eltöltésére. A gyermek és ifjúsági közösségi tér keretén belül kézmûves foglalkozások, sportversenyek, társasjátékok, iskolai korrepetálás, hagyományápoló, valamint szervezett külsô helyszíni programok, táborozások, kirándulások kapnak helyet

10 Speciális tanácsadások Az intézmény térítésmentesen biztosít a kerület lakói számára pszichológiai, pszichiátriai, jogi tanácsadást, családi és párkonzultációt, valamint mediációt. A tanácsadásokra idôpontot az igénybe vevôk elôzetes telefonos bejelentkezés alapján kérhetnek (Telefon: ) Jogi tanácsadás Ingyenesen igénybe vehetô jogsegélyszolgálat, melynek keretében az igénybevevôk jogi tanácsokat kérhetnek, valamint levelek, beadványok, jognyilatkozatok kitöltésében, szerkesztésében kapnak segítséget. Családi és párkonzultáció A családi és párkonzultáció lehetôséget ad arra, hogy a családtagok vagy párok, együttesen találjanak megoldást nehéz élethelyzeteikre. Itt mindenki megfogalmazhatja szempontjait, és ha sikerül találni egy olyan célt, aminek érdekében mindenki szívesen tesz valamit, könnyebben létrejön az elvárt változás, a harmonikus családi élet. Mediáció A vitában álló feleket segíti a közöttük felmerült problémák megoldásában. A mediációban a feleken kívül egy független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki úgy irányítja a megbeszélést, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására, peren kívüli megegyezésre január 1-tôl a beadott válókeresetek esetében a bírósági tárgyalás elôtt kötelezô a mediáció igénybevétele. Munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás Álláskeresôk, munkahelyet váltani szándékozók, vagy pályaválasztás elôtt állók számára biztosít tanácsadást. A munka világáról, álláskeresési technikákról, továbbképzésekrôl nyújt személyre szabott hasznos ismereteket. Segíti a tanácskérôt abban, hogy a kapott információk és a saját magáról kialakult kép alapján a számára legjobb döntést meghozza. Adósságkezelési szolgáltatás Szociálisan rászorult személyek számára nyújtott, a lakhatás megtartását segítô támogatás. Ennek keretében adósságkezelési tanácsadást és a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén vissza nem térítendô támogatást kaphatnak a szolgáltatásban résztvevôk. A támogatásnak a jogosultság mellett feltétele a kötelezô együttmûködés a családgondozóval és az adósságkezelési tanácsadóval. Szociális Információs Szolgáltatás Információt biztosít a szociális ellátásokról, igénybevételi lehetôségeikrôl, személyesen, telefonon, vagy en történô megkeresések esetén. Pszichológiai, pszichiátriai tanácsadás és pszichoterápia Az intézményben lehetôség van pszichológiai szolgáltatások igénybevételére gyermekeknek, kamaszoknak és felnôtteknek, valamint pszichiátriai segítségnyújtásra felnôtteknek. Így a kerületben élô lakosok különbözô lelki gondokkal, vagy gyermeknevelési problémákkal is fordulhatnak szakemberhez. Pedagógiai tanácsadás Iskolai-tanulási problémával küzdô általános iskolás gyerekeknek szóló segítségnyújtás, korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés. Foglalkoztatási koordináció A rendszeres szociális segélyben részesülô lakosokat támogatja a munkaerôpiacra való visszailleszkedésben a kötelezô együttmûködés során. Jelzôrendszer Amennyiben intézmények, szervezetek vagy magánszemélyek a környezetükben segítségre szoruló személyrôl vagy családról szereznek tudomást, az intézmény jelzôrendszeres koordinátorának jelezhetnek. Ebben az esetben a családsegítô munkatársai otthonukban keresik fel a személyt vagy családot, és tájékoztatást nyújtanak az intézmény által biztosított szolgáltatásokról és azok igénybevételi lehetôségérôl. A család vagy egyén önkéntesen dönti el, hogy kíván-e élni a felkínált lehetôséggel. Klubfoglalkozások Háztartás-gazdálkodási klub: A résztvevôk hasznos tanácsokat kapnak a családi költségvetés, energiatakarékosság, hitelekkel kapcsolatos információk és egyéb, háztartás-gazdálkodással kapcsolatos témakörökben, valamint egymással is megoszthatják tapasztalataikat Álláskeresô teaház: álláskeresési technikák ismertetésével és egyéb, a munka világával kapcsolatos hasznos információk megosztásával segíti a klub a munkahely megtalálását. Konfliktuskezelési csoport: a konfliktusok könnyebb megoldását segítô, önismeretet fejlesztô foglalkozássorozat, a mindennapi életben elôforduló konfliktusaink tükrében. A klubfoglalkozásokat 2 hetente tartják

11 Adományok koordinálása Az intézmény a közösségi ételosztás több formáját nyújtja, amely sok esetben létfontosságú a kerületben élô szegény családok vagy egyedülálló emberek számára: Az ingyenes étkeztetés keretében az Ételt az Életért Alapítvány közremûködésével a hét öt napján biztosít ételt az arra rászorulóknak. Alkalmanként, valamint heti rendszerben élelmiszercsomagokat oszt ki az Élelmiszer Bankkal kötött együttmûködési megállapodás keretében. Az élelmiszeradományok mellett az intézmény magánszemélyektôl, a helyi vállalatoktól és civilszervezetektôl kapott egyéb adományokat (pl. ruhákat, játékokat) is kiosztja a rászoruló gyermekek és családok között. Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Elérhetôségek: 1039 Budapest, Víziorgona u. 7. Szakmai vezetô: Hajnal Attila Tel.: +36 1/ , +36 1/ / Térítési díj A szolgáltatás térítésköteles. A térítési díj a család egy fôre jutó jövedelmének legfeljebb 50%-a lehet, azonban a fizetendô térítési díjnál a család életkörülményeit, egyéni helyzetét figyelembe lehet venni. Az intézményi térítési díj öszszegét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. Családok Átmeneti Otthona Az otthon folyamatos munkarend szerint mûködô bentlakásos intézmény. Célja, hogy az otthontalanná vált szülôk és gyermekeik, vagy a családi krízis következtében védelmet keresô szülô és gyermeke, vagy szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti idôre együttes lakhatást és ellátást biztosítson. Emellett elhelyezést nyújt a válsághelyzetben lévô bántalmazott vagy várandós anyának, illetve a szülészetrôl kikerülô anyának és gyermekének. Az átmeneti gondozás ideje maximum 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. Szolgáltatásaikat az otthonban, 14 lakószobában 40, a 6 kiléptetô lakásban pedig 23 ellátott veheti igénybe. A bérlakásokhoz hasonlóan mûködô kiléptetô lakásokba azok az önálló életvitelre képes családok kerülnek, akik már maguk felelnek a lakás fenntartásáért. Ebben segíti ôket az otthonban összegyûjtött elôtakarékosság, a sikeres munkába állítás és rendszeres családgondozói kapcsolattartás. Gyermekvédelmi alapellátó intézményként egyik legfontosabb feladata, hogy a gondozásukban lévô gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi fejlôdését biztosító szülôi szokásokat, attitûdöket alakítsanak ki, amelybe beletartoznak a csecsemôápolási, táplálási életvezetési és háztartásvezetési, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos útmutatások. A szakmai munka keretében ellátottjaikat folyamatos mentális gondozás mellett segítik, valamint háztartási napló vezetésével igyekeznek számukra átláthatóvá tenni a helyes pénzkezelést. Gyermekek Átmeneti Otthona Az otthon megszakítás nélküli munkarend szerint mûködô bentlakásos gyermekintézmény. Az otthonban az a családban élô gyermek helyezhetô el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, valamint akinek ellátása a család életvezetési 20 21

12 nehézségei miatt veszélyeztetett. Az ellátás a szülô és gyermek kérelmére vagy beleegyezésével valósul meg. Az átmeneti gondozás a szülôi felügyeleti jogot nem érinti, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, amely 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. A gondozási folyamat során az intézmény a gyermekeknek stabilitást és biztonságot nyújt, biztosítja testi, értelmi, erkölcsi fejlôdésüket, iskolai tanulmányaik folytatását és az újabb krízishelyzet elkerülését. Az otthonban eltöltött idôszakot a legtöbb gyermek pozitívan éli meg, mert az biztosítani tudja mindazt, ami a komfortos lakhatáshoz szükséges, a meleg folyóvíztôl a tiszta ruhán és ágynemûn át a bôséges étkezésekig. Az otthon munkatársai minden gyermekkel személyre szabottan foglalkoznak, ha szükséges együtt tanulnak, házi feladat megoldásában segítenek, korrepetálnak. A szabadidô hasznos eltöltésében segítenek, együtt játszanak, emellett külsôs szabadidôs programokat is szerveznek. Egyéb szakmai tevékenységek Felmérések Az intézmény céljainak megvalósítása és a gondozott célcsoportok változó szükségletei érdekében, a szervezet gyakran készít szakmai felméréseket és összefoglaló tanulmányokat. Az elmúlt évek kutatásai érintették a szülôk párkapcsolatát, az adósságkezelést, a szociális tanulmányi ösztöndíjban részesülôk helyzetét, a gyermekétkeztetést, valamint a klienseik általános szociológiai helyzetét. A felmérések eredményei beépülnek a mindennapi gyakorlatba, és kiindulópontul szolgálnak pályázati tevékenységek tervezéséhez és új szolgáltatások megvalósításához. Pályázati tevékenység Az intézmény pályázati tevékenységének célja, hogy minél hatékonyabb segítséget tudjon nyújtani a kerületi lakosoknak. Ennek figyelembevételével az intézmény rendszeresen pályázik a helyi önkormányzat, az ágazati minisztérium és az Európai Unió fejlesztési forrásaira. Az intézmény a pályázatokat team keretében valósítja meg, a megvalósításban épít a munkatársak többszintû szakmai képzettségére, a tevékenységet koordináló menedzsment tapasztalataira, valamint a résztvevô gyermekek és családok kreativitására egyaránt. Az intézmény legutolsó pályázata a Családi Kincsestár Óbudán címû, az Európai Unió Szociális Alapja által támogatott, TÁMOP ös konstrukciójú projektje volt, amely választ kínált a gyermekek iskolai beilleszkedési, magatartási és teljesítményzavaraira, szocializációs problémáira, valamint családjaik foglalkoztatási és gyermeknevelési problémáira. A gyermekek és szüleik választhattak különbözô személyiség- és képességfejlesztô programok (szocializációs tréning, egyéni terápia, tehetséggondozás, agressziókezelés, szülôcsoport, családi kincsesláda, világnapok rendezvénysorozat) közül. A foglalkozásokon 148 gyermek és 217 szülô vett részt

13 Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szervezeti felépítése 1.3 Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Családsegítô szakmai vezetô Családsegítô csoport Gazdasági ügyintézés Családsegítô csoport Kelta utca 5. Asszisztensek Váradi utca Intézményvezetô Intézményvezetô helyettes Gyermekjóléti csoport Központ adminisztráció Gyermekjóléti csoport Szociális információs iroda Gyermekjóléti szakmai vezetô Ring Gyáó Csáó Átmeneti otthon vezetô Víziorgona utca 7. Kisegítô személyzet Kisegítô személyzet Tanácsadók Családgondozók Családgondozók Gyermekfelügyelôk Gyermekfelügyelôk Gyermekjóléti csoport Elérhetôségek: Intézményvezetô: Janurikné Csonka Erika 1033 Budapest, Benedek E. u Tel.: +36 1/ , +36 1/ , +36 1/ Nyitva tartás: munkanapokon reggel 7 órától délután 16 óráig Az önkormányzat fenntartásában mûködô Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ elsôsorban Budapest III. kerületében, másodsorban Budapest Fôváros területén lakcímmel rendelkezô személyek részére nyújt nappali ellátást, szociális foglalkoztatást (munka-rehabilitációt, fejlesztô felkészítést) valamint támogató szolgálatot. Nappali Ellátás Asszisztensek Tanácsadók A Fogyatékosok Nappali Otthona (FNO) 80 fô fogyatékos, a Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona (PBNO) 20 fô pszichiátriai beteg számára nyújt hasznos elfoglaltságot. Az FNO az ellátási szükségletek alapján két enyhe, illetve középsúlyos fogyatékosok egységre oszlik

14 Fogyatékosok Nappali Otthona Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona Fogyatékosok Nappali Otthonának vezetôje: Darabosné Szénási Ágnes Telefonszám: +36 1/ Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonának vezetôje: Janurikné Csonka Erika Tel.: +36 1/ Enyhe részleg: A részleg a kerületben élô fogyatékos és autista felnôttek számára nyújt nappali ellátást, melynek keretén belül étkeztetést, ellátást, mentális segítségnyújtást, életvezetési tanácsadást, változatos közösségi, kulturális, szabadidôs és sportfoglalkozásokat biztosít. Az intézményben a nappali ellátás mellett szociális foglalkoztatásban lehet részt venni. Ennek keretén belül az ellátottak számos vállalkozás megbízásából végzik hasznos, értékteremtô munkájukat, mely által jövedelemhez jutnak. Középsúlyos részleg: Az intézmény ezen részlege az önellátásra nem képes vagy arra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos és autista felnôttek részére nyújt nappali ellátást munkanapokon. Az ellátás kereteibe gondozás, étkeztetés és felkészült szakemberek által vezetett programok tartoznak. A programok célja egyrészt az, hogy az egyéni lehetôségeken belül fejleszsze az önellátást, az önkiszolgálást és a szabad döntéshozatalt, másrészt, hogy örömteli, élménydús és kikapcsolódást nyújtó legyen, így az ellátottak számos kulturális, szabadidôs, sport- vagy kézmûves foglalkozás közül választhatnak. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban elsôsorban intézmény körüli munkákat, szônyegszövést, faipari barkácsolást, házimunkát tudnak végezni. A részleg pszichés és mentális problémákkal küzdô személyek ellátását kívánja biztosítani kerületi szinten. Az intézmény irányelve, hogy a mentális állapot és a pszichés terhelhetôség figyelembevételével kialakított programok a foglalkoztatással együtt terápiás hatással legyenek az ellátottakra. Az elôbbiek mellett a rendszeresség, a közösség ereje, az elfogadó légkör mind elôsegíti azt, hogy még a komoly pszichiátriai problémával élôknek is javuljon az életminôsége. Az ellátottak számos szabadidôs tevékenység, kulturális és sportprogram, illetve kézmûves foglalkozás közül választhatnak. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylô, illetve a törvényes képviselôje kérelmére történik. Térítési díj: Térítési díjat az étkezésért kell fizetni, a nappali ellátás a III. kerületben lakcímmel rendelkezô ellátottak részére térítésmentes. Az étkezésért, valamint a III. kerület területén kívül esô lakcímmel rendelkezô ellátott esetén a nappali ellátásért a fizetendô térítési díj az igénybevevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. Szociális Foglalkoztatás A nappali ellátás keretében szociális foglalkoztatásra is lehetôség van, mely az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévô képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelôen munka-rehabilitáció vagy fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás keretében biztosítható

15 Fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás A fejlesztô-felkészítô foglalkoztatásban a Fogyatékosok Nappali Otthonának, illetve a Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonának azon ellátottjai vehetnek részt, akik a tizennyolcadik életévüket már betöltötték, de még aktív korúak. Egészségi állapotuk miatt szociális, pszichés és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képesek, és jelenlegi állapotuk még nem teszi lehetôvé számukra a nyílt munkaerôpiacon való megjelenést. A szolgáltatás célja az ellátottak munkavégzéshez szükséges fizikai és mentális készségeinek fejlesztése, az önálló munkavégzô képesség kialakítása, helyreállítása, illetve a munkaerô-piaci munkavégzésre történô felkészítése. A fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás az ellátott és az intézmény által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerzôdés alapján, határozott idejû munkaviszony keretében történik. Az itt dolgozók képességeiknek megfelelô értelmes, értékteremtô munkát végeznek, melyért fizetést kapnak, ezzel is segítve saját maguk és családjuk megélhetését. Jellemzô elôállított termékek: naptárak, füzetcsomagok, irodai felszerelések, díszdobozok, aprócikk felszerelések, dísztasakok, papír-írószer termékek, textiláruk, varrodai félkész- és késztermékek stb. Munka-rehabilitáció A munka-rehabilitációs foglalkoztatási célcsoport tagjai elsôsorban a Fogyatékosok Nappali Otthona középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista személyek nappali ellátását biztosító egységének ellátottaiból kerülnek ki: olyan értelmileg akadályozott személyek, akik önálló életvezetésre fogyatékosságuk miatt nem képesek, iskolai oktatásra már nem jogosultak, speciális eszközökkel fejleszthetôk, egyszerû házkörüli munkákba, egyéb segédmunkákba felügyelettel bevonhatók, önálló helyváltoztatásra, közlekedésre képesek, pszichiátriai betegségben nem szenvednek. Ôk a munkaterápiás foglalkozásokon olyan szintre kerültek, hogy a munka-rehabilitációs formában jól foglalkoztathatók, és a késôbbiek során jó esélyük van arra, hogy bekapcsolódhassanak a fejlesztô-felkészítésbe. A munka-rehabilitáció keretében történô foglalkoztatás különösen az intézmény környezetében végzett kisegítôi, kiegészítô jellegû, karbantartással, a külsô-belsô környezet rendben tartásával, illetve egyszerû, szakértelmet nem igénylô részfeladatok végzésével összefüggô feladatok ellátása, papírmunkák, szövés, kerámiakészítés. A munka-rehabilitáció idôbeosztása az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kerül meghatározásra az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás idôtartama nem haladja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és eléri a napi 4 és a heti 20 órát. A munka-rehabilitáció keretén belül foglalkoztatottak által elôállított termékek nem kerülnek piaci értékesítésre, a termékeket ajándékozásra, díszítésre használják. Támogató Szolgálat Támogató Szolgálat vezetôje: Denke Gyöngyi Telefonszám: +36 1/ ; Ügyfélfogadási ideje: hétfôtôl péntekig 8 16 óra A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történô ellátása, elsôsorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megôrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatást a kerületben élô, emelt szintû családi pótlékban, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülô fogyatékos személyek vehetik igénybe. Személyi segítô szolgáltatás E szolgáltatás keretében segítséget nyújtanak az igénylôknek személy körüli, illetve lakáson belüli teendôik ellátásában. Segítséget nyújtanak többek között a személyes higiéné megôrzésében, a takarításban, mosásban, vasalásban, a bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz kiváltásában, 28 29

16 a segédeszköz használatának megtanításában. Emellett feladata a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (intézménybe kísérés, ügyintézés az ellátottal, stb.), továbbá szabadidôs, kulturális programokon való részvétel lehetôségének elôsegítése az ellátott személy igényeihez igazodva. Szállító szolgálat akadálymentes gépjármû igénybevételével A szolgáltatás egy akadálymentesített kisbusszal segíti az ellátottait a munkahelyükre, oktatási intézménybe, orvoshoz, kórházba, hivatalokba, szabadidôs, kulturális programokra, egyéb helyszínekre való eljutásban. A szállító szolgálat alkalmankénti és rendszeres szállításra is igénybe vehetô. igényeket a jogosultak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának munkatársain keresztül, vagy személyesen, telefonon, ben az alábbi könyvtárak elérhetôségein jelezhetik: 1039 Bajáky E. u. 5 7., , 1039 Füst Milán u. 26., , 1033 Fô tér 2 5., , Térítési díj: A személyi segítô és a szállító szolgáltatás térítésidíj-köteles. A fizetendô térítési díj az igénybevevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. Kiegészítô szolgáltatások Az intézmény negyedévente kézmûves foglalkozásokat szervez, a szolgálat közremûködésével az arra rászorulók eljuthatnak az intézményben havi rendszerességgel helyet kapó Látássérült Klubba, részt vehetnek a Könyvet házhoz programban, illetve szerdai napokon térítésmentesen biztosított minden fogyatékos óbudai lakos számára, hogy ügyintézés céljából eljussanak a Polgármesteri Hivatalba. Látássérültek Klubja: A klub 2002-ben alakult, önszervezôdô csoportként és a Támogató Szolgálat koordinálásával mûködik. Tagjai valamennyien eltérô mértékben látássérültek. Az összejöveteleket minden hónap második keddjén órai kezdettel tartják. A beszélgetések kötetlenek, a klubtagok aktuális problémáikról, tapasztalatairól szólnak. Igény szerint meghívott elôadók is részt vesznek a találkozón, akiktôl érdekes és hasznos információkat tudhatnak meg a jelenlévôk. A részvétel ingyenes, tagdíj nincs. Könyvet házhoz program: A Fôváros Szabó Ervin Könyvtár és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között létrejött együttmûködés értelmében a szolgáltatás a III. kerületi rászoruló idôs, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött lakosok részére biztosítja könyvtári dokumentumok, valamint ezek használatát segítô eszközök gépkocsival történô házhoz szállítását. A szolgáltatás átmenetileg megváltozott élethelyzetben pl. baleset, betegség miatt hosszabb ideig házhoz kötöttek, veszélyeztetett kismamák esetében is igényelhetô. Az Flóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány Az alapítványt olyan érintett szülô hozta létre, aki az értelmi fogyatékos és autista fiatalok, felnôttek támogatását tûzte ki célul. Az alapítvány az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Fogyatékosok Nappali Otthonában ellátott fiataloknak nyújt segítséget. Célja az otthonukban élô, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos, autista, esetenként halmozottan sérült, fiatalok és felnôttek fejlesztési lehetôségeinek anyagi segítése, foglalkoztatásuk támogatása, és az ôket nevelô szülôk összefogása. A fiatalok szakemberek által segített fejlesztô programokon vesznek részt, sokrétû kikapcsolódási és szórakozási lehetôségeket, munka-rehabilitációs tevékenységet biztosítanak számukra. A programokhoz az alapítvány rendszeres támogatást ad, a napközbeni ellátás színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítésének lehetôsége érdekében. Elérhetôség: 1033 Budapest, Benedek Elek u Telefonszám: 1033 Budapest, Benedek Elek u Honlap: Vezetôje: Studniczkyné Eszenyi Erzsébet kuratóriumi képviselô Kuratóriumi tagok: Horváth Sándorné, Miklós Tiborné Kapcsolattartó: Studniczkyné Eszenyi Erzsébet / Adószám: , Számlaszám: OTP Bank:

17 Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ szervezeti felépítése 1.4. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Elérhetôségek: Intézményvezetô KSZKI Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Intézményvezetô: Müller Istvánné Támogató szolgálat Szolgálatvezetô Személyi segítôk Gépkocsivezetô Fogyatékosok Nappali Otthona Nappali Otthon vezetô Terápiás munkatársak Szociális gondozók Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona Nappali Otthon vezetô Terápiás segítôk Szociális foglalkoztatás Foglalkoztatási koordinátor Fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás Segítô-részlegvezetôk Munka rehabilitáció segítôk Könyvkötô-vágó Foglalkoztatást segítôk: gépkocsivezetô, targoncavezetô IGAZGATÁS Személyi ügyintézés Gazdasági Titkárnô Technikai Telefon: +36 1/ , +36 1/ Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény integrált formában biztosítja Óbuda-Békásmegyer nyugdíjas lakosságának magas színvonalú, differenciált szociális ellátását. Az Idôsbarát Önkormányzat fenntartásában mûködô intézmény a minôségi ellátás-gondozás részeként az igénybevevôknek kiszámítható, megbízható, a kerületben könnyen elérhetô, magas minôségû szolgáltatást kínál a kor legmodernebb szakmai ismereteinek felhasználásával és alkalmazásával. Az intézmény szakfeladatai: a házi segítségnyújtás, a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó idôsek klubjai, a szociális étkeztetés és az átmeneti elhelyezést nyújtó Derûs Alkony Gondozóház. Az önkormányzat kötelezôen ellátandó feladatain túl önként vállalt feladatként mûködteti az Otthoni Szakápolási Szolgálatot, az ingyenes segédeszköz-kölcsönzést és a nyugdíjas házakban a 24 órás nôvérszolgálatot. Ez a komplex ellátás biztosítja a rászorulók egészségi és mentális állapotának megfelelô gondoskodást a testi-lelki-szellemi aktivitást fenntartó idôsek klubjaitól az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóházig. A szolgáltatások garantálják az egészség megôrzését, a jó kondíció fenntartását, a testi-lelki és szociális jóllétet. Az intézmény célja, hogy Óbuda nyugdíjas polgárai aktív résztvevôi maradjanak a társadalomnak, az idôsebb korosztály pedig a számára legoptimálisabb szociális ellátásban részesüljön

18 Házi segítségnyújtás Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás I. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Belsô-Óbuda területén) 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ I. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Belsô-Óbuda területén) 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ II. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Békásmegyer területén) 1038 Budapest, Ôszike u. 8. Tel.: +36 1/ II. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Békásmegyer területén) 1038 Budapest, Ôszike u. 8. Tel.: +36 1/ A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonukban élô nyugdíjas embereknek könnyebbé, tartalmasabbá tegye a mindennapjait. A koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására átmenetileg nem, vagy kevésbé képes ellátottakat saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük megtartásában segíti. A Házi Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja az alapvetô gondozási, ápolási feladatokat és az önálló életvitel fenntartását, az igénybevevô és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartását. Az igénybevételt megelôzôen a szociális szakemberek felmérik a gondozási szükségletet, melynek figyelembevételével személyre szóló gondozást nyújtanak maximum napi négy órában. A fokozott ellátást igénylôk számára naponta háromszor, reggel, délben, este tudnak házi segítségnyújtást biztosítani. Amennyiben a szolgáltatást igénylô idôs ember gondozási szükséglete ezt meghaladja, bentlakásos intézményi elhelyezést javasolnak a szakemberek. Térítési díj: A szolgáltatás térítésid-íj köteles, a havonta fizetendô térítési díj az igénybevevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Azoknak a kerületi lakosoknak ajánlott, akiknek egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük indokolja a rászorultságot, illetve a segélyhívó készülék megfelelô kezelésére képesek. A rádiós adó-vevô készülék a szolgáltatást igénybevevô idôs ember nyakában vagy csuklóján hordható, amellyel szükség esetén gombnyomással riasztható a diszpécserközpont és az ügyeletes gondozó, aki haladéktalanul a beteg segítségére siet. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó sürgôs megjelenését a helyszínen a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését A kapcsolat fenntartása és az egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a kihelyezett 42 készülék használójánál a szakemberek minden hónapban gondozási látogatást tesznek. Térítési díj: A szolgáltatás térítésidíj-köteles. A havonta fizetendô térítési díj az igénybe vevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza

19 Otthoni szakápolás Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ , +36 1/ Az Otthoni Szakápolási Szolgálat a kerületben élô szakápolásra szoruló betegek ellátását végzi abból a célból, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerû ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthetô, illetve idôtartama lerövidíthetô. A betegek házi- vagy szakorvosi elrendelés alapján kerülnek felvételre, a gyógyulás és a rehabilitáció idejét az otthonukban szakápoló és gyógytornász segítségével tölthetik. Az otthoni szakápolás abban az esetben vehetô igénybe, ha a beteg egészségi állapota kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható kezeléssel. Az Otthoni Szakápolási Szolgálat egészségügyi szakellátásként a hét minden napján hétvégén ügyeleti rendszerben mûködik. A szolgáltatások köre: szakápolás gyógytorna, elektroterápia gyógyászati segédeszközök kölcsönzése Térítési díj: A meghatározott vizitszámban történô látogatások során nyújtott otthoni szakápolást az Országos Egészségpénztár (OEP) finanszírozza, azért külön térítési díjat nem kell fizetni. Segédeszközök kölcsönzése Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény orvosi javaslatra ingyenesen kölcsönöz segédeszközöket a mozgásukban korlátozott rászorulók számára. Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ , +36 1/ Nappali ellátást nyújtó idôsek klubjai Székhely: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Telefonszám: +36 1/ , +36 1/ Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nappali ellátást nyújtó klubjainak elsôrendû feladata olyan biztonságos, családias légkörû helyszínt biztosítani az Óbudán élô nyugdíjasoknak, ahol közösségben, örömteli módon tudják eltölteni szabadidejüket. Ez hozzájárul a méltó életminôség eléréséhez és évekkel hosszabbítja meg a testi, szellemi, mentális egészségben eltölthetô aktív nyugdíjas kor szép idôszakát. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben a nyolc nappali ellátást nyújtó idôsek klubja nagy népszerûségnek örvend. Az étel kulturált elfogyasztását szolgáló ebédlôk, tisztálkodási és mosási lehetôségek, pihenôhelyiségek minden helyszínen biztosítottak a klubok tagjainak. Az épületek mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetôek. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az idôsek klubjait rendszeresen látogató mintegy ezerfôs klubtagsága számára sokszínû, változatos programokat kínál, lehetôséget nyújt a közösségi együttlétre, a kikapcsolódásra, az aktív szabadidôs 36 37

20 tevékenységekre, az egészséges testmozgásra, a kulturális igények kielégítésére, a betegség megelôzésre, a szórakozásra, a tanulásra, a lelki fejlôdésre, az egyéni képességek kibontakoztatására. A heti programot a klubtagok kinyomtatva rendszeresen megkapják. Azoknak, akinek van címe, elektronikus úton is elküldik. A szociális szakemberek nagy hangsúlyt fektetnek a magas színvonal fenntartására, valamint a családias légkör megteremtésére, a klubtagokkal való személyes viszony ápolására. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az alábbi ingyenes szabadidôs tevékenységeket kínálja minden óbudai nyugdíjas polgár számára: Heti rendszerességû klubprogramok Közösségépítô programok, kikapcsolódás, szórakozás (beszélgetés, színjátszás, népdalkör, kártyaklub) Kultúra, mûvelôdés (múzeum- és színházlátogatás, komolyzenei és irodalmi kör, szabadegyetem) Tanulási lehetôségek (számítástechnikai alapismeretek és nyelvtanulás) Sport, mozgás, testedzés (gyógytorna, aquafitnesz, néptánc, társastánc, csoporttánc, meridián torna, chi-kung, természetjárás, kirándulás, stb.) Hitélet Kézmûvesség, manuális foglalkozások Egészségügyi prevenció (szûrések, egészségügyi ismeretterjesztô elôadások) Tanácsadás, segítségnyújtás szociális ügyintézésben Ünnepek, kiemelt rendezvények Hivatalos ünnepnapok Kiemelt rendezvények: farsang, idôsek világnapja, karácsony Egyéb ünnepek: magyar kultúra napja, nônap, húsvét, szilveszter stb. Házi hangversenyek Ki-mit-tud? és kísérôrendezvénye a Képzômûvészeti és kézmûves kiállítás Mûveltségi vetélkedô Idôsek világnapja Egészségügyi szûrôprogramok Kiskorona Galéria kiállítása Havi rendszerességû ismeretterjesztô sorozatok Távoli tájak sorozat Képernyôsök szemtôl szemben Magyarország kvíz, Magyarország története sorozat Egészséges ezüstkor Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény III. kerületi Idôsek Klubjai Kiskorona Idôsek Klubja Szérûskert Idôsek Klubja 1036 Budapest Kiskorona u Budapest, Szérûskert u. 39. Tel: +36 1/ , +36 1/ Tel: +36 1/ Meggyfa Idôsek Klubja Ôszike Idôsek Klubja 1033 Budapest, Meggyfa u Budapest, Ôszike u. 8. Tel: +36 1/ Tel: +36 1/ Harrer Pál Idôsek Klubja Víziorgona Idôsek Klubja 1033 Budapest, Harrer Pál u Budapest, Víziorgona u. 12. Tel: +36 1/ Tel: +36 1/ Kerületi szintû programok Újévi koncert Költészet napja Sportnap Harang Idôsek Klubja 1037 Budapest, Harang u. 1. Tel: +36 1/ Hatvany Lajos Idôsek Klubja 1039 Budapest, Hatvany L. u. 1. Tel: +36 1/

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLOS KÁROLY SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 1./ Az intézmény bemutatása: A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat SOMOGYI LÁSZLÓ SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372, 297-3373, 295-0425 SZAKMAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek

Óbudai Információs Füzetek Óbudai Információs Füzetek GYERMEKEK ÓBUDÁJA Információs füzet gyermekes családoknak a III. kerületi intézményekrôl, a városrész kulturális, szabadidôs és egyéb programjairól, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2012 1 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA MÁRIAKÉMÉND SZAKMAI PROGRAM Módosított, javított változat Készült: a 239/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet alapján Máriakéménd, 2009. szeptember 30. Bevezető A Máriakéméndi Gyertyaláng

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben