Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások"

Átírás

1 Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

2

3 Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

4 Tisztelt Olvasó! Mindannyiunk természetes igénye, hogy a család, a baráti közösség tagjaként, vagy akár Magyarország polgáraként védelmet és támogatást kapjunk, ha a sors úgy hozza, hogy arra rászorulunk. Sajnos a statisztikák és a szociológiai kutatások a társas kapcsolatok meggyengülésérôl tájékoztatnak, a családok széthullásának növekvô kockázatáról és fokozott kiszolgáltatottságról értesülhetünk, miközben a segítségre szorulók jelentôs része az elérhetô ellátásokról, illetve támogatási lehetôségekrôl csak korlátozott ismeretekkel rendelkezik. Amikor itt, a III. kerületben, azt mondjuk, hogy Óbuda a gondoskodó város, akkor egy olyan közösségépítésre gondolunk, mely a benne részt vevôk egymás iránt érzett felelôsségén alapul. E mellett természetesen komoly szerepet szánunk az évek során folyamatosan erôsödô szociális védôhálónak is, hogy általa a lehetô legtöbb embert tarthassuk meg óbudai közösségünk számára. Ezt diktálja jól felfogott érdekünk, és az egyetemes erkölcsi iránymutatás is. Partneri segítséget szeretnénk ezért nyújtani mindazoknak, akik személyes életükben a kedvezô változás irányát keresik. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy bármennyire is fejlett a szociális ellátórendszer, mindig lesznek, akik kívül maradnak a hatókörén. Mindannyiunk közös felelôssége, hogy észrevegyük ôket, és figyelmünk kiterjedjen a környezetünkben szükséget szenvedôkre. E kézben tartott füzet az ellátó- és támogatórendszer bemutatásán túl abban is segítségére lehet az olvasónak, hogy jobban megismerhesse az ellátások jogosultsági feltételeit, s egyben átfogó képet szerezhessen a kerületben és a fôvárosban rendelkezésre álló állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek által mûködtetett intézményhálózatról. Remélem, e kiadványunk segít eljutni azokhoz a szociális vagy egészségügyi szakemberekhez, akikkel közösen egy elfogadó, támogató és gondoskodó közösséget építhetünk kerületünkben, Óbudán és Békásmegyeren. Bús Balázs polgármester 7

5 I. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK 1. Szociális és gyermekjóléti intézmények 1.1. Óbudai Egyesített Bölcsôdék Elérhetôségek: Az intézmény székhelye: 1035 Budapest, Szél u Intézményvezetô: Tárnoki Erzsébet Tel.: / A bölcsôdei szolgáltatás a gyermekjóléti alapellátás része. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve az Óbudai Egyesített Bölcsôdék intézményhálózatának fenntartásával biztosítja a jogszabályban elôírt feladatát: a családban nevelkedô 20 hetes 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, szakszerû gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi fejlôdésének segítését és korszerû étkeztetését. Az intézmény a szolgáltatást a harmadik évüket betöltött gyermekek számára a bölcsôdei gondozási-nevelési év végéig, az óvodai nevelésre akár testi vagy szellemi szintjük alapján még nem érett kisgyermekek számára pedig szülôi kérésre és a bölcsôdeorvos javaslata alapján a negyedik életévük betöltését követô augusztus 31-ig biztosítja, továbbá hatéves korig szakértôi bizottság szakvéleménye alapján a sérült gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú gondozását is ellátja. Sajátos nevelési igényû gyermekek ellátása a bölcsôdei csoportok keretei között biztosított. 9

6 Jelenleg az intézmény 11 telephelyen nyújt ellátást, összesen 922 férôhelyen, hétköznaponként reggel 6-tól este 18 óra közötti nyitvatartási idôn belül. A bölcsôdék a kerület különbözô pontjain, a lakosság által jól megközelíthetô területeken helyezkednek el. Az intézménybe való bekerülés jogosultsági feltételeit Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testületének rendelete szabályozza. A bölcsôdébe való jelentkezés egész évben, folyamatosan történik, mely a bölcsôdék vezetôinél kérelmezhetô. A felvételnél az a gyermek részesül elônyben, akinél a családban az egy fôre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg, illetve az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek szülôje vagy más törvényes képviselôje igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. A bölcsôdei ellátást indokolt esetben a gyermekorvos, védônô és a gyermekjóléti szolgálat javaslata is megalapozhatja. Az intézmény valamennyi bölcsôdéjében szakképzett kisgyermeknevelôk által, egységes szakmai elvek szerint történik a kisgyermekek gondozása és nevelése, melynek során mindenkor a gyermekek érdekét tartják szem elôtt. A beszoktatás fokozatosan, az anya/ szülô részvételével történik, és minden esetben az egyéni sajátosságok és igények figyelembevételével. A bölcsôdei ellátás fô feladatai az egészségvédelem, az egészséges életmódra nevelés, az érzelmi fejlôdés, a szocializáció segítése, valamint a megismerési folyamatok fejlôdésének megsegítése. Az egészséges életmódra nevelés a bölcsôdei gondozás, nevelés során a bölcsôdei étkeztetésben jelenik meg leginkább. Minden bölcsôdében saját konyha üzemel, melyben a korszerû táplálkozási elvek és a nyersanyagnorma figyelembevételével állítják elô az életkornak megfelelô egészséges ételeket, továbbá az ételallergiás gyermekek táplálását dietetikus segíti. Az alapanyagok kiválasztásakor a szezonalitásra fektetik a hangsúlyt. A napirend a gyermek jó szokásainak kialakulását segíti, a játékidô mellett az étkezések is meghatározott idôben történnek. A gyermekek ellátása mellett elvitelre is fôznek a konyhákon. A szocializációt a derûs légkör biztosításával, az egyéni szükségletek kielégítésével, szeretetteljes kapcsolatok kialakításával érik el a kisgyermeknevelôk. Vidám hangulatú, modern bútorokkal, korszerû játékokkal felszerelt, esztétikus berendezésû csoportszobák várják a kicsiket, továbbá a gyermekek egészséges testi, lelki fejlôdése érdekében nagy hangsúlyt fektetnek a szabad levegôn töltött, mozgásos tevékenységre, örömteli, szabad játék lehetôségének biztosítására is. Az intézmény négy telephelyén sószoba került kialakításra, ahol a gyermekek immunrendszere erôsödik, miközben mozgásukat és kreativitásukat fejlesztô játékokkal játszhatnak. Az elôre meghirdetett idôpontokban zajló Élô népzene a bölcsôdékben játékos foglalkozás keretében a gyermekek a magyar népzenével, mondókákkal, tánclépésekkel ismerkedhetnek meg a népi hangszereken keresztül, amely a nevelésnek és a fejlesztésnek is egy új eszköze. A nyugodt, szeretetteljes légkörben a hangszerek megszólaltatása játékra, aktivitásra ösztönzi a gyermekeket, támogatja az egészséges és harmonikus személyiség kibontakozását, a pozitív énkép kialakulását, és az alapvetô készségek (beszéd) fejlôdését

7 Az intézmény szakmaiságának egyik fô iránya a biztonságérzetet nyújtó érzelemgazdag környezet kialakítása, melyben a gyermek saját képességei szerint fejlôdhet, megízlelheti az önfeledt, aktív játék örömét, mely képessé teszi a késôbbi élet során a kreatív továbbfejlôdésre, élmény- és fantáziavilágának gazdagodására. Díjköteles bölcsôdei szolgáltatások: 1. Játszócsoport A játszócsoportba a szülôkkel együtt várják közös játszásra a gyermekeket. A vidám játékdélelôtt után a gyermekek közösen megebédelnek a szülôk segítségével. A játszócsoport a bölcsôdei, óvodai beíratás elôtt nagyban segíti a szocializációt, ugyanakkor a szülôket erôsíti szülôségükben. 2. Idôszakos gyermekfelügyelet A szülô elfoglaltsága idejére napi 4 órára kérheti gyermeke felügyeletét. Ez esetben is fokozatosan, a szülôvel történik a kisgyermek beszoktatása. 3. Szülô, csecsemô és kisgyermek konzultáció A szülôk szakembertôl kaphatnak segítséget az alábbi esetekben: csecsemôkorban jelentkezô gyakori sírás és szoktatási nehézségek, valamint kisgyermekkorban elôforduló étkezési, alvási és viselkedési problémák. A konzultáció támogatja és erôsíti a szülô-gyermek kapcsolatot. Térítési díj: A bölcsôdékben nyújtott étkezés (reggeli, ebéd, uzsonna), a gondozás, valamint az egyéb szolgáltatások térítésidíj-kötelesek, melynek összegét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza, továbbá azokról a bölcsôdékben tájékozódhatnak. Telephelyek: Álmos Bölcsôde 1039 Budapest, Álmos u. 1. Tel.: +36 1/ Arató Emil Bölcsôde 1031 Budapest, Arató Emil tér 2. Tel.: +36 1/ Kelta Bölcsôde 1039 Budapest, Kelta u. 3. Tel.: +36 1/ Kerék Bölcsôde 1035 Budapest, Kerék u Tel.: +36 1/ SNI integrált csoport Medgyessy Bölcsôde 1039 Budapest, Medgyessy u. 3. Tel.: +36 1/ Mókus Bölcsôde 1036 Budapest, Mókus u Tel.: +36 1/ sószoba Solymár Bölcsôde 1032 Budapest, Solymár u. 12. Tel.: +36 1/ játszócsoport Szél Bölcsôde 1035 Budapest, Szél u Tel.: +36 1/ konzultáció, sószoba Szérûskert Bölcsôde 1033 Budapest, Szérûskert u. 35. Tel.: +36 1/ játszócsoport, sószoba Víziorgona Bölcsôde I Budapest, Víziorgona u. 1 Tel.: +36 1/ játszócsoport Víziorgona Bölcsôde II Budapest, Víziorgona u. 8. Tel.: +36 1/ sószoba Óbudai Bölcsisekért Alapítvány Számlaszám: Adószám:

8 Az Óbudai Egyesített Bölcsôdék szervezeti felépítése 1.2. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Elérhetôségek: Munkaügyi elôadó Óbudai Egyesített Bölcsôdék vezetôje Gazdasági elemzô intézményvezetô: Zanáné Haleczky Katalin Tel.: +36 1/ intézményvezetô-helyettes: Bleszkánné Kis Ildikó Szakmai tanácsadó Bölcsôedevezetô Gyógypedagógus Élelmezési csoportvezetô Tel.: +36 1/ Budapest, Váradi u Tel.: +36 1/ Kisgyermeknevelôk Technikai dolgozók Élelmezésvezetô Szakács Anyagbeszerzôk Konyhalány Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ személyes gondoskodást nyújtó, integrált, önkormányzati fenntartású intézmény, amely három telephelyen, négy szakmai csoportban (Családsegítô Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona valamint Családok Átmeneti Otthona) szociális és gyermekvédelmi alapellátást nyújt a kerület polgárai számára. Családsegítô Szolgálat, Gyermekjóléti Központ Elérhetôségek: 1035 Budapest, Váradi u Tel.: +36 1/ , +36 1/ Budapest, Kelta u. 5. Tel.: +36 1/ , +36 1/ Nyitva tartás: hétfô 13 18, kedd csütörtök 9 18, péntek 9 12 Térítési díj: Az intézmény szolgáltatásait Óbuda-Békásmegyer területén élôk térítésmentesen vehetik igénybe

9 Családsegítô Szolgálat Szakmai vezetô: Molnár Hedvig Tel.: / A szolgálat segíti a hozzá fordulókat szociális jellegû problémáik megoldásában, felvilágosítást ad a kerületben igénybe vehetô szociális ellátásokról, szolgáltatásokról. Segítséget nyújt az anyagi problémák megoldási lehetôségeinek felkutatásában, az azokhoz való hozzájutásban, emellett adósságkezelési szolgáltatást nyújt. Segít életvezetési, lelki problémák esetén, valamint jogi és álláskeresési tanácsadást mûködtet. Az igénybe vevôknek adományokkal, közösségi élelmiszerakciókkal igyekszik enyhíteni mindennapi gondjaikon. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, a telephelyeket felkereshetik személyesen, levélben, telefonon, vagy en is. Saját kérésre a kapcsolatot a Szolgálat munkatársa, az igénybe vevô otthonában is felveszi. Lehetôség van arra, hogy közeli hozzátartozó, barát, rokon, vagy ismerôs esetében bárki jelezzen az intézmény felé. A jelzést megteheti névtelenül is, így a problémát jelzô anonim maradhat. (A jelzést a jelzôrendszeri koordinátor fogadja a következô telefonszámon: 06-20/ ) Gyermekjóléti Központ Szakmai vezetô: Szabóné Bánfalvi Katalin Tel.: / A központ a gyermekjóléti alapellátás széles palettáját biztosítja, melynek célja a gyermek családjában történô nevelésének, testi, lelki fejlôdésének elôsegítése, érdekei védelme, veszélyeztetettségének megelôzése, megszüntetése. A központ a hatékony munkavégzés érdekében gyermekvédelmi jelzôrendszert is mûködtet, melynek célja a probléma mielôbbi felismerése és kezelése. Jelzések érkezhetnek a kerületben található egészségügyi, oktatási és szociális intézményektôl, civil szervezetektôl, magánszemélyektôl. A Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai a következôk: Kórházi szociális munka, melynek célja a szociális válsághelyzetben lévô anya és gyermeke helyzetének megnyugtató rendezése. Kapcsolattartási ügyelet, melyen a gyermek és a látogató szülô számára találkozásukra alkalmas helyet, valamint igény szerint konfliktuskezelô, mediációs szolgáltatást biztosít. Készenléti ügyelet, melynek keretében a központ a krízishelyzetbe került családok számára egy állandóan hívható, közismert telefonszámot biztosít, ahol a nap 24 órájában számíthatnak szakszerû segítségre, tanácsadásra. Telefonszám: 06 20/ Utcai, lakótelepi szociális munka, melynek célja a szabadidejét az utcán vagy a nagy bevásárlóközpontokban töltô, csellengô gyerekek felkutatása és társadalmi beilleszkedésük elôsegítése. Ennek keretében a gyermekek számára rendszeresen szervez a szabadidô hasznos eltöltésére irányuló nyári táborozást, kirándulást, kamaszklubot, sport- és ünnepváró kézmûves programot. RING Reintegrációs Ifjúságnevelési Gócpont: Lakótelepi és utcai szociális munka keretében a 7 18 éves fiatalok számára nyújtott klubfoglalkozás, mely hétfôtôl péntekig, szorgalmi idôszakban minden délután 14 és 18 között, szünidôkben 10 és 18 között várja a gyermekeket a Víziorgona utca 7. szám alatt. Célja a kallódó gyermekek és fiatalok megkeresése, közösségeik, szokásaik megismerése. Emellett egy olyan közösségi tér biztosítása, ahol a gyermekeknek lehetôségük nyílik a szabadidejük szervezett keretek között történô eltöltésére. A gyermek és ifjúsági közösségi tér keretén belül kézmûves foglalkozások, sportversenyek, társasjátékok, iskolai korrepetálás, hagyományápoló, valamint szervezett külsô helyszíni programok, táborozások, kirándulások kapnak helyet

10 Speciális tanácsadások Az intézmény térítésmentesen biztosít a kerület lakói számára pszichológiai, pszichiátriai, jogi tanácsadást, családi és párkonzultációt, valamint mediációt. A tanácsadásokra idôpontot az igénybe vevôk elôzetes telefonos bejelentkezés alapján kérhetnek (Telefon: ) Jogi tanácsadás Ingyenesen igénybe vehetô jogsegélyszolgálat, melynek keretében az igénybevevôk jogi tanácsokat kérhetnek, valamint levelek, beadványok, jognyilatkozatok kitöltésében, szerkesztésében kapnak segítséget. Családi és párkonzultáció A családi és párkonzultáció lehetôséget ad arra, hogy a családtagok vagy párok, együttesen találjanak megoldást nehéz élethelyzeteikre. Itt mindenki megfogalmazhatja szempontjait, és ha sikerül találni egy olyan célt, aminek érdekében mindenki szívesen tesz valamit, könnyebben létrejön az elvárt változás, a harmonikus családi élet. Mediáció A vitában álló feleket segíti a közöttük felmerült problémák megoldásában. A mediációban a feleken kívül egy független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki úgy irányítja a megbeszélést, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására, peren kívüli megegyezésre január 1-tôl a beadott válókeresetek esetében a bírósági tárgyalás elôtt kötelezô a mediáció igénybevétele. Munkavállalási és pályaválasztási tanácsadás Álláskeresôk, munkahelyet váltani szándékozók, vagy pályaválasztás elôtt állók számára biztosít tanácsadást. A munka világáról, álláskeresési technikákról, továbbképzésekrôl nyújt személyre szabott hasznos ismereteket. Segíti a tanácskérôt abban, hogy a kapott információk és a saját magáról kialakult kép alapján a számára legjobb döntést meghozza. Adósságkezelési szolgáltatás Szociálisan rászorult személyek számára nyújtott, a lakhatás megtartását segítô támogatás. Ennek keretében adósságkezelési tanácsadást és a törvényi feltételeknek való megfelelés esetén vissza nem térítendô támogatást kaphatnak a szolgáltatásban résztvevôk. A támogatásnak a jogosultság mellett feltétele a kötelezô együttmûködés a családgondozóval és az adósságkezelési tanácsadóval. Szociális Információs Szolgáltatás Információt biztosít a szociális ellátásokról, igénybevételi lehetôségeikrôl, személyesen, telefonon, vagy en történô megkeresések esetén. Pszichológiai, pszichiátriai tanácsadás és pszichoterápia Az intézményben lehetôség van pszichológiai szolgáltatások igénybevételére gyermekeknek, kamaszoknak és felnôtteknek, valamint pszichiátriai segítségnyújtásra felnôtteknek. Így a kerületben élô lakosok különbözô lelki gondokkal, vagy gyermeknevelési problémákkal is fordulhatnak szakemberhez. Pedagógiai tanácsadás Iskolai-tanulási problémával küzdô általános iskolás gyerekeknek szóló segítségnyújtás, korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés. Foglalkoztatási koordináció A rendszeres szociális segélyben részesülô lakosokat támogatja a munkaerôpiacra való visszailleszkedésben a kötelezô együttmûködés során. Jelzôrendszer Amennyiben intézmények, szervezetek vagy magánszemélyek a környezetükben segítségre szoruló személyrôl vagy családról szereznek tudomást, az intézmény jelzôrendszeres koordinátorának jelezhetnek. Ebben az esetben a családsegítô munkatársai otthonukban keresik fel a személyt vagy családot, és tájékoztatást nyújtanak az intézmény által biztosított szolgáltatásokról és azok igénybevételi lehetôségérôl. A család vagy egyén önkéntesen dönti el, hogy kíván-e élni a felkínált lehetôséggel. Klubfoglalkozások Háztartás-gazdálkodási klub: A résztvevôk hasznos tanácsokat kapnak a családi költségvetés, energiatakarékosság, hitelekkel kapcsolatos információk és egyéb, háztartás-gazdálkodással kapcsolatos témakörökben, valamint egymással is megoszthatják tapasztalataikat Álláskeresô teaház: álláskeresési technikák ismertetésével és egyéb, a munka világával kapcsolatos hasznos információk megosztásával segíti a klub a munkahely megtalálását. Konfliktuskezelési csoport: a konfliktusok könnyebb megoldását segítô, önismeretet fejlesztô foglalkozássorozat, a mindennapi életben elôforduló konfliktusaink tükrében. A klubfoglalkozásokat 2 hetente tartják

11 Adományok koordinálása Az intézmény a közösségi ételosztás több formáját nyújtja, amely sok esetben létfontosságú a kerületben élô szegény családok vagy egyedülálló emberek számára: Az ingyenes étkeztetés keretében az Ételt az Életért Alapítvány közremûködésével a hét öt napján biztosít ételt az arra rászorulóknak. Alkalmanként, valamint heti rendszerben élelmiszercsomagokat oszt ki az Élelmiszer Bankkal kötött együttmûködési megállapodás keretében. Az élelmiszeradományok mellett az intézmény magánszemélyektôl, a helyi vállalatoktól és civilszervezetektôl kapott egyéb adományokat (pl. ruhákat, játékokat) is kiosztja a rászoruló gyermekek és családok között. Családok Átmeneti Otthona és Gyermekek Átmeneti Otthona Elérhetôségek: 1039 Budapest, Víziorgona u. 7. Szakmai vezetô: Hajnal Attila Tel.: +36 1/ , +36 1/ / Térítési díj A szolgáltatás térítésköteles. A térítési díj a család egy fôre jutó jövedelmének legfeljebb 50%-a lehet, azonban a fizetendô térítési díjnál a család életkörülményeit, egyéni helyzetét figyelembe lehet venni. Az intézményi térítési díj öszszegét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. Családok Átmeneti Otthona Az otthon folyamatos munkarend szerint mûködô bentlakásos intézmény. Célja, hogy az otthontalanná vált szülôk és gyermekeik, vagy a családi krízis következtében védelmet keresô szülô és gyermeke, vagy szociális krízisbe került gyermekes családok számára átmeneti idôre együttes lakhatást és ellátást biztosítson. Emellett elhelyezést nyújt a válsághelyzetben lévô bántalmazott vagy várandós anyának, illetve a szülészetrôl kikerülô anyának és gyermekének. Az átmeneti gondozás ideje maximum 12 hónap, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. Szolgáltatásaikat az otthonban, 14 lakószobában 40, a 6 kiléptetô lakásban pedig 23 ellátott veheti igénybe. A bérlakásokhoz hasonlóan mûködô kiléptetô lakásokba azok az önálló életvitelre képes családok kerülnek, akik már maguk felelnek a lakás fenntartásáért. Ebben segíti ôket az otthonban összegyûjtött elôtakarékosság, a sikeres munkába állítás és rendszeres családgondozói kapcsolattartás. Gyermekvédelmi alapellátó intézményként egyik legfontosabb feladata, hogy a gondozásukban lévô gyermekek egészséges testi, értelmi, érzelmi fejlôdését biztosító szülôi szokásokat, attitûdöket alakítsanak ki, amelybe beletartoznak a csecsemôápolási, táplálási életvezetési és háztartásvezetési, valamint a gyermekneveléssel kapcsolatos útmutatások. A szakmai munka keretében ellátottjaikat folyamatos mentális gondozás mellett segítik, valamint háztartási napló vezetésével igyekeznek számukra átláthatóvá tenni a helyes pénzkezelést. Gyermekek Átmeneti Otthona Az otthon megszakítás nélküli munkarend szerint mûködô bentlakásos gyermekintézmény. Az otthonban az a családban élô gyermek helyezhetô el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, valamint akinek ellátása a család életvezetési 20 21

12 nehézségei miatt veszélyeztetett. Az ellátás a szülô és gyermek kérelmére vagy beleegyezésével valósul meg. Az átmeneti gondozás a szülôi felügyeleti jogot nem érinti, az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart, amely 6 hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható. A gondozási folyamat során az intézmény a gyermekeknek stabilitást és biztonságot nyújt, biztosítja testi, értelmi, erkölcsi fejlôdésüket, iskolai tanulmányaik folytatását és az újabb krízishelyzet elkerülését. Az otthonban eltöltött idôszakot a legtöbb gyermek pozitívan éli meg, mert az biztosítani tudja mindazt, ami a komfortos lakhatáshoz szükséges, a meleg folyóvíztôl a tiszta ruhán és ágynemûn át a bôséges étkezésekig. Az otthon munkatársai minden gyermekkel személyre szabottan foglalkoznak, ha szükséges együtt tanulnak, házi feladat megoldásában segítenek, korrepetálnak. A szabadidô hasznos eltöltésében segítenek, együtt játszanak, emellett külsôs szabadidôs programokat is szerveznek. Egyéb szakmai tevékenységek Felmérések Az intézmény céljainak megvalósítása és a gondozott célcsoportok változó szükségletei érdekében, a szervezet gyakran készít szakmai felméréseket és összefoglaló tanulmányokat. Az elmúlt évek kutatásai érintették a szülôk párkapcsolatát, az adósságkezelést, a szociális tanulmányi ösztöndíjban részesülôk helyzetét, a gyermekétkeztetést, valamint a klienseik általános szociológiai helyzetét. A felmérések eredményei beépülnek a mindennapi gyakorlatba, és kiindulópontul szolgálnak pályázati tevékenységek tervezéséhez és új szolgáltatások megvalósításához. Pályázati tevékenység Az intézmény pályázati tevékenységének célja, hogy minél hatékonyabb segítséget tudjon nyújtani a kerületi lakosoknak. Ennek figyelembevételével az intézmény rendszeresen pályázik a helyi önkormányzat, az ágazati minisztérium és az Európai Unió fejlesztési forrásaira. Az intézmény a pályázatokat team keretében valósítja meg, a megvalósításban épít a munkatársak többszintû szakmai képzettségére, a tevékenységet koordináló menedzsment tapasztalataira, valamint a résztvevô gyermekek és családok kreativitására egyaránt. Az intézmény legutolsó pályázata a Családi Kincsestár Óbudán címû, az Európai Unió Szociális Alapja által támogatott, TÁMOP ös konstrukciójú projektje volt, amely választ kínált a gyermekek iskolai beilleszkedési, magatartási és teljesítményzavaraira, szocializációs problémáira, valamint családjaik foglalkoztatási és gyermeknevelési problémáira. A gyermekek és szüleik választhattak különbözô személyiség- és képességfejlesztô programok (szocializációs tréning, egyéni terápia, tehetséggondozás, agressziókezelés, szülôcsoport, családi kincsesláda, világnapok rendezvénysorozat) közül. A foglalkozásokon 148 gyermek és 217 szülô vett részt

13 Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szervezeti felépítése 1.3 Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Családsegítô szakmai vezetô Családsegítô csoport Gazdasági ügyintézés Családsegítô csoport Kelta utca 5. Asszisztensek Váradi utca Intézményvezetô Intézményvezetô helyettes Gyermekjóléti csoport Központ adminisztráció Gyermekjóléti csoport Szociális információs iroda Gyermekjóléti szakmai vezetô Ring Gyáó Csáó Átmeneti otthon vezetô Víziorgona utca 7. Kisegítô személyzet Kisegítô személyzet Tanácsadók Családgondozók Családgondozók Gyermekfelügyelôk Gyermekfelügyelôk Gyermekjóléti csoport Elérhetôségek: Intézményvezetô: Janurikné Csonka Erika 1033 Budapest, Benedek E. u Tel.: +36 1/ , +36 1/ , +36 1/ Nyitva tartás: munkanapokon reggel 7 órától délután 16 óráig Az önkormányzat fenntartásában mûködô Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ elsôsorban Budapest III. kerületében, másodsorban Budapest Fôváros területén lakcímmel rendelkezô személyek részére nyújt nappali ellátást, szociális foglalkoztatást (munka-rehabilitációt, fejlesztô felkészítést) valamint támogató szolgálatot. Nappali Ellátás Asszisztensek Tanácsadók A Fogyatékosok Nappali Otthona (FNO) 80 fô fogyatékos, a Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona (PBNO) 20 fô pszichiátriai beteg számára nyújt hasznos elfoglaltságot. Az FNO az ellátási szükségletek alapján két enyhe, illetve középsúlyos fogyatékosok egységre oszlik

14 Fogyatékosok Nappali Otthona Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona Fogyatékosok Nappali Otthonának vezetôje: Darabosné Szénási Ágnes Telefonszám: +36 1/ Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonának vezetôje: Janurikné Csonka Erika Tel.: +36 1/ Enyhe részleg: A részleg a kerületben élô fogyatékos és autista felnôttek számára nyújt nappali ellátást, melynek keretén belül étkeztetést, ellátást, mentális segítségnyújtást, életvezetési tanácsadást, változatos közösségi, kulturális, szabadidôs és sportfoglalkozásokat biztosít. Az intézményben a nappali ellátás mellett szociális foglalkoztatásban lehet részt venni. Ennek keretén belül az ellátottak számos vállalkozás megbízásából végzik hasznos, értékteremtô munkájukat, mely által jövedelemhez jutnak. Középsúlyos részleg: Az intézmény ezen részlege az önellátásra nem képes vagy arra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos és autista felnôttek részére nyújt nappali ellátást munkanapokon. Az ellátás kereteibe gondozás, étkeztetés és felkészült szakemberek által vezetett programok tartoznak. A programok célja egyrészt az, hogy az egyéni lehetôségeken belül fejleszsze az önellátást, az önkiszolgálást és a szabad döntéshozatalt, másrészt, hogy örömteli, élménydús és kikapcsolódást nyújtó legyen, így az ellátottak számos kulturális, szabadidôs, sport- vagy kézmûves foglalkozás közül választhatnak. A munka-rehabilitációs foglalkoztatásban elsôsorban intézmény körüli munkákat, szônyegszövést, faipari barkácsolást, házimunkát tudnak végezni. A részleg pszichés és mentális problémákkal küzdô személyek ellátását kívánja biztosítani kerületi szinten. Az intézmény irányelve, hogy a mentális állapot és a pszichés terhelhetôség figyelembevételével kialakított programok a foglalkoztatással együtt terápiás hatással legyenek az ellátottakra. Az elôbbiek mellett a rendszeresség, a közösség ereje, az elfogadó légkör mind elôsegíti azt, hogy még a komoly pszichiátriai problémával élôknek is javuljon az életminôsége. Az ellátottak számos szabadidôs tevékenység, kulturális és sportprogram, illetve kézmûves foglalkozás közül választhatnak. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylô, illetve a törvényes képviselôje kérelmére történik. Térítési díj: Térítési díjat az étkezésért kell fizetni, a nappali ellátás a III. kerületben lakcímmel rendelkezô ellátottak részére térítésmentes. Az étkezésért, valamint a III. kerület területén kívül esô lakcímmel rendelkezô ellátott esetén a nappali ellátásért a fizetendô térítési díj az igénybevevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. Szociális Foglalkoztatás A nappali ellátás keretében szociális foglalkoztatásra is lehetôség van, mely az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévô képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelôen munka-rehabilitáció vagy fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás keretében biztosítható

15 Fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás A fejlesztô-felkészítô foglalkoztatásban a Fogyatékosok Nappali Otthonának, illetve a Pszichiátriai Betegek Nappali Otthonának azon ellátottjai vehetnek részt, akik a tizennyolcadik életévüket már betöltötték, de még aktív korúak. Egészségi állapotuk miatt szociális, pszichés és mentális támogatásra szorulnak, önmaguk ellátására részben képesek, és jelenlegi állapotuk még nem teszi lehetôvé számukra a nyílt munkaerôpiacon való megjelenést. A szolgáltatás célja az ellátottak munkavégzéshez szükséges fizikai és mentális készségeinek fejlesztése, az önálló munkavégzô képesség kialakítása, helyreállítása, illetve a munkaerô-piaci munkavégzésre történô felkészítése. A fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás az ellátott és az intézmény által, legfeljebb egy évre kötött munkaszerzôdés alapján, határozott idejû munkaviszony keretében történik. Az itt dolgozók képességeiknek megfelelô értelmes, értékteremtô munkát végeznek, melyért fizetést kapnak, ezzel is segítve saját maguk és családjuk megélhetését. Jellemzô elôállított termékek: naptárak, füzetcsomagok, irodai felszerelések, díszdobozok, aprócikk felszerelések, dísztasakok, papír-írószer termékek, textiláruk, varrodai félkész- és késztermékek stb. Munka-rehabilitáció A munka-rehabilitációs foglalkoztatási célcsoport tagjai elsôsorban a Fogyatékosok Nappali Otthona középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos és autista személyek nappali ellátását biztosító egységének ellátottaiból kerülnek ki: olyan értelmileg akadályozott személyek, akik önálló életvezetésre fogyatékosságuk miatt nem képesek, iskolai oktatásra már nem jogosultak, speciális eszközökkel fejleszthetôk, egyszerû házkörüli munkákba, egyéb segédmunkákba felügyelettel bevonhatók, önálló helyváltoztatásra, közlekedésre képesek, pszichiátriai betegségben nem szenvednek. Ôk a munkaterápiás foglalkozásokon olyan szintre kerültek, hogy a munka-rehabilitációs formában jól foglalkoztathatók, és a késôbbiek során jó esélyük van arra, hogy bekapcsolódhassanak a fejlesztô-felkészítésbe. A munka-rehabilitáció keretében történô foglalkoztatás különösen az intézmény környezetében végzett kisegítôi, kiegészítô jellegû, karbantartással, a külsô-belsô környezet rendben tartásával, illetve egyszerû, szakértelmet nem igénylô részfeladatok végzésével összefüggô feladatok ellátása, papírmunkák, szövés, kerámiakészítés. A munka-rehabilitáció idôbeosztása az ellátott állapotának, képességeinek figyelembevételével egyénileg kerül meghatározásra az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben úgy, hogy a foglalkoztatás idôtartama nem haladja meg a napi 6 és a heti 30 órát, és eléri a napi 4 és a heti 20 órát. A munka-rehabilitáció keretén belül foglalkoztatottak által elôállított termékek nem kerülnek piaci értékesítésre, a termékeket ajándékozásra, díszítésre használják. Támogató Szolgálat Támogató Szolgálat vezetôje: Denke Gyöngyi Telefonszám: +36 1/ ; Ügyfélfogadási ideje: hétfôtôl péntekig 8 16 óra A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történô ellátása, elsôsorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megôrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A szolgáltatást a kerületben élô, emelt szintû családi pótlékban, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülô fogyatékos személyek vehetik igénybe. Személyi segítô szolgáltatás E szolgáltatás keretében segítséget nyújtanak az igénylôknek személy körüli, illetve lakáson belüli teendôik ellátásában. Segítséget nyújtanak többek között a személyes higiéné megôrzésében, a takarításban, mosásban, vasalásban, a bevásárlásban, ügyintézésben, gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz kiváltásában, 28 29

16 a segédeszköz használatának megtanításában. Emellett feladata a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (intézménybe kísérés, ügyintézés az ellátottal, stb.), továbbá szabadidôs, kulturális programokon való részvétel lehetôségének elôsegítése az ellátott személy igényeihez igazodva. Szállító szolgálat akadálymentes gépjármû igénybevételével A szolgáltatás egy akadálymentesített kisbusszal segíti az ellátottait a munkahelyükre, oktatási intézménybe, orvoshoz, kórházba, hivatalokba, szabadidôs, kulturális programokra, egyéb helyszínekre való eljutásban. A szállító szolgálat alkalmankénti és rendszeres szállításra is igénybe vehetô. igényeket a jogosultak az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálatának munkatársain keresztül, vagy személyesen, telefonon, ben az alábbi könyvtárak elérhetôségein jelezhetik: 1039 Bajáky E. u. 5 7., , 1039 Füst Milán u. 26., , 1033 Fô tér 2 5., , Térítési díj: A személyi segítô és a szállító szolgáltatás térítésidíj-köteles. A fizetendô térítési díj az igénybevevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. Kiegészítô szolgáltatások Az intézmény negyedévente kézmûves foglalkozásokat szervez, a szolgálat közremûködésével az arra rászorulók eljuthatnak az intézményben havi rendszerességgel helyet kapó Látássérült Klubba, részt vehetnek a Könyvet házhoz programban, illetve szerdai napokon térítésmentesen biztosított minden fogyatékos óbudai lakos számára, hogy ügyintézés céljából eljussanak a Polgármesteri Hivatalba. Látássérültek Klubja: A klub 2002-ben alakult, önszervezôdô csoportként és a Támogató Szolgálat koordinálásával mûködik. Tagjai valamennyien eltérô mértékben látássérültek. Az összejöveteleket minden hónap második keddjén órai kezdettel tartják. A beszélgetések kötetlenek, a klubtagok aktuális problémáikról, tapasztalatairól szólnak. Igény szerint meghívott elôadók is részt vesznek a találkozón, akiktôl érdekes és hasznos információkat tudhatnak meg a jelenlévôk. A részvétel ingyenes, tagdíj nincs. Könyvet házhoz program: A Fôváros Szabó Ervin Könyvtár és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között létrejött együttmûködés értelmében a szolgáltatás a III. kerületi rászoruló idôs, beteg, mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött lakosok részére biztosítja könyvtári dokumentumok, valamint ezek használatát segítô eszközök gépkocsival történô házhoz szállítását. A szolgáltatás átmenetileg megváltozott élethelyzetben pl. baleset, betegség miatt hosszabb ideig házhoz kötöttek, veszélyeztetett kismamák esetében is igényelhetô. Az Flóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány Az alapítványt olyan érintett szülô hozta létre, aki az értelmi fogyatékos és autista fiatalok, felnôttek támogatását tûzte ki célul. Az alapítvány az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Fogyatékosok Nappali Otthonában ellátott fiataloknak nyújt segítséget. Célja az otthonukban élô, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos, autista, esetenként halmozottan sérült, fiatalok és felnôttek fejlesztési lehetôségeinek anyagi segítése, foglalkoztatásuk támogatása, és az ôket nevelô szülôk összefogása. A fiatalok szakemberek által segített fejlesztô programokon vesznek részt, sokrétû kikapcsolódási és szórakozási lehetôségeket, munka-rehabilitációs tevékenységet biztosítanak számukra. A programokhoz az alapítvány rendszeres támogatást ad, a napközbeni ellátás színvonalának emelése és a szakmai szempontok fokozottabb érvényesítésének lehetôsége érdekében. Elérhetôség: 1033 Budapest, Benedek Elek u Telefonszám: 1033 Budapest, Benedek Elek u Honlap: Vezetôje: Studniczkyné Eszenyi Erzsébet kuratóriumi képviselô Kuratóriumi tagok: Horváth Sándorné, Miklós Tiborné Kapcsolattartó: Studniczkyné Eszenyi Erzsébet / Adószám: , Számlaszám: OTP Bank:

17 Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ szervezeti felépítése 1.4. Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény Elérhetôségek: Intézményvezetô KSZKI Székhely: 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Intézményvezetô: Müller Istvánné Támogató szolgálat Szolgálatvezetô Személyi segítôk Gépkocsivezetô Fogyatékosok Nappali Otthona Nappali Otthon vezetô Terápiás munkatársak Szociális gondozók Pszichiátriai Betegek Nappali Otthona Nappali Otthon vezetô Terápiás segítôk Szociális foglalkoztatás Foglalkoztatási koordinátor Fejlesztô-felkészítô foglalkoztatás Segítô-részlegvezetôk Munka rehabilitáció segítôk Könyvkötô-vágó Foglalkoztatást segítôk: gépkocsivezetô, targoncavezetô IGAZGATÁS Személyi ügyintézés Gazdasági Titkárnô Technikai Telefon: +36 1/ , +36 1/ Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény integrált formában biztosítja Óbuda-Békásmegyer nyugdíjas lakosságának magas színvonalú, differenciált szociális ellátását. Az Idôsbarát Önkormányzat fenntartásában mûködô intézmény a minôségi ellátás-gondozás részeként az igénybevevôknek kiszámítható, megbízható, a kerületben könnyen elérhetô, magas minôségû szolgáltatást kínál a kor legmodernebb szakmai ismereteinek felhasználásával és alkalmazásával. Az intézmény szakfeladatai: a házi segítségnyújtás, a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátást nyújtó idôsek klubjai, a szociális étkeztetés és az átmeneti elhelyezést nyújtó Derûs Alkony Gondozóház. Az önkormányzat kötelezôen ellátandó feladatain túl önként vállalt feladatként mûködteti az Otthoni Szakápolási Szolgálatot, az ingyenes segédeszköz-kölcsönzést és a nyugdíjas házakban a 24 órás nôvérszolgálatot. Ez a komplex ellátás biztosítja a rászorulók egészségi és mentális állapotának megfelelô gondoskodást a testi-lelki-szellemi aktivitást fenntartó idôsek klubjaitól az átmeneti elhelyezést nyújtó gondozóházig. A szolgáltatások garantálják az egészség megôrzését, a jó kondíció fenntartását, a testi-lelki és szociális jóllétet. Az intézmény célja, hogy Óbuda nyugdíjas polgárai aktív résztvevôi maradjanak a társadalomnak, az idôsebb korosztály pedig a számára legoptimálisabb szociális ellátásban részesüljön

18 Házi segítségnyújtás Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás I. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Belsô-Óbuda területén) 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ I. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Belsô-Óbuda területén) 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ II. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Békásmegyer területén) 1038 Budapest, Ôszike u. 8. Tel.: +36 1/ II. sz. Házi Segítségnyújtó Szolgálat (Békásmegyer területén) 1038 Budapest, Ôszike u. 8. Tel.: +36 1/ A Házi Segítségnyújtó Szolgálat célja, hogy az otthonukban élô nyugdíjas embereknek könnyebbé, tartalmasabbá tegye a mindennapjait. A koruk és egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátására átmenetileg nem, vagy kevésbé képes ellátottakat saját lakókörnyezetükben, önálló életvitelük megtartásában segíti. A Házi Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja az alapvetô gondozási, ápolási feladatokat és az önálló életvitel fenntartását, az igénybevevô és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartását. Az igénybevételt megelôzôen a szociális szakemberek felmérik a gondozási szükségletet, melynek figyelembevételével személyre szóló gondozást nyújtanak maximum napi négy órában. A fokozott ellátást igénylôk számára naponta háromszor, reggel, délben, este tudnak házi segítségnyújtást biztosítani. Amennyiben a szolgáltatást igénylô idôs ember gondozási szükséglete ezt meghaladja, bentlakásos intézményi elhelyezést javasolnak a szakemberek. Térítési díj: A szolgáltatás térítésid-íj köteles, a havonta fizetendô térítési díj az igénybevevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Azoknak a kerületi lakosoknak ajánlott, akiknek egészségi állapotuk vagy szociális helyzetük indokolja a rászorultságot, illetve a segélyhívó készülék megfelelô kezelésére képesek. A rádiós adó-vevô készülék a szolgáltatást igénybevevô idôs ember nyakában vagy csuklóján hordható, amellyel szükség esetén gombnyomással riasztható a diszpécserközpont és az ügyeletes gondozó, aki haladéktalanul a beteg segítségére siet. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás biztosítja: az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó sürgôs megjelenését a helyszínen a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését A kapcsolat fenntartása és az egészségi állapot folyamatos figyelemmel kísérése érdekében a kihelyezett 42 készülék használójánál a szakemberek minden hónapban gondozási látogatást tesznek. Térítési díj: A szolgáltatás térítésidíj-köteles. A havonta fizetendô térítési díj az igénybe vevô jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselô-testülete rendeletben szabályozza

19 Otthoni szakápolás Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ , +36 1/ Az Otthoni Szakápolási Szolgálat a kerületben élô szakápolásra szoruló betegek ellátását végzi abból a célból, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerû ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthetô, illetve idôtartama lerövidíthetô. A betegek házi- vagy szakorvosi elrendelés alapján kerülnek felvételre, a gyógyulás és a rehabilitáció idejét az otthonukban szakápoló és gyógytornász segítségével tölthetik. Az otthoni szakápolás abban az esetben vehetô igénybe, ha a beteg egészségi állapota kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható kezeléssel. Az Otthoni Szakápolási Szolgálat egészségügyi szakellátásként a hét minden napján hétvégén ügyeleti rendszerben mûködik. A szolgáltatások köre: szakápolás gyógytorna, elektroterápia gyógyászati segédeszközök kölcsönzése Térítési díj: A meghatározott vizitszámban történô látogatások során nyújtott otthoni szakápolást az Országos Egészségpénztár (OEP) finanszírozza, azért külön térítési díjat nem kell fizetni. Segédeszközök kölcsönzése Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény orvosi javaslatra ingyenesen kölcsönöz segédeszközöket a mozgásukban korlátozott rászorulók számára. Otthoni Szakápolási Szolgálat 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Tel.: +36 1/ , +36 1/ Nappali ellátást nyújtó idôsek klubjai Székhely: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 1036 Budapest, Kiskorona u. 3. Telefonszám: +36 1/ , +36 1/ Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény nappali ellátást nyújtó klubjainak elsôrendû feladata olyan biztonságos, családias légkörû helyszínt biztosítani az Óbudán élô nyugdíjasoknak, ahol közösségben, örömteli módon tudják eltölteni szabadidejüket. Ez hozzájárul a méltó életminôség eléréséhez és évekkel hosszabbítja meg a testi, szellemi, mentális egészségben eltölthetô aktív nyugdíjas kor szép idôszakát. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben a nyolc nappali ellátást nyújtó idôsek klubja nagy népszerûségnek örvend. Az étel kulturált elfogyasztását szolgáló ebédlôk, tisztálkodási és mosási lehetôségek, pihenôhelyiségek minden helyszínen biztosítottak a klubok tagjainak. Az épületek mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetôek. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az idôsek klubjait rendszeresen látogató mintegy ezerfôs klubtagsága számára sokszínû, változatos programokat kínál, lehetôséget nyújt a közösségi együttlétre, a kikapcsolódásra, az aktív szabadidôs 36 37

20 tevékenységekre, az egészséges testmozgásra, a kulturális igények kielégítésére, a betegség megelôzésre, a szórakozásra, a tanulásra, a lelki fejlôdésre, az egyéni képességek kibontakoztatására. A heti programot a klubtagok kinyomtatva rendszeresen megkapják. Azoknak, akinek van címe, elektronikus úton is elküldik. A szociális szakemberek nagy hangsúlyt fektetnek a magas színvonal fenntartására, valamint a családias légkör megteremtésére, a klubtagokkal való személyes viszony ápolására. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény az alábbi ingyenes szabadidôs tevékenységeket kínálja minden óbudai nyugdíjas polgár számára: Heti rendszerességû klubprogramok Közösségépítô programok, kikapcsolódás, szórakozás (beszélgetés, színjátszás, népdalkör, kártyaklub) Kultúra, mûvelôdés (múzeum- és színházlátogatás, komolyzenei és irodalmi kör, szabadegyetem) Tanulási lehetôségek (számítástechnikai alapismeretek és nyelvtanulás) Sport, mozgás, testedzés (gyógytorna, aquafitnesz, néptánc, társastánc, csoporttánc, meridián torna, chi-kung, természetjárás, kirándulás, stb.) Hitélet Kézmûvesség, manuális foglalkozások Egészségügyi prevenció (szûrések, egészségügyi ismeretterjesztô elôadások) Tanácsadás, segítségnyújtás szociális ügyintézésben Ünnepek, kiemelt rendezvények Hivatalos ünnepnapok Kiemelt rendezvények: farsang, idôsek világnapja, karácsony Egyéb ünnepek: magyar kultúra napja, nônap, húsvét, szilveszter stb. Házi hangversenyek Ki-mit-tud? és kísérôrendezvénye a Képzômûvészeti és kézmûves kiállítás Mûveltségi vetélkedô Idôsek világnapja Egészségügyi szûrôprogramok Kiskorona Galéria kiállítása Havi rendszerességû ismeretterjesztô sorozatok Távoli tájak sorozat Képernyôsök szemtôl szemben Magyarország kvíz, Magyarország története sorozat Egészséges ezüstkor Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény III. kerületi Idôsek Klubjai Kiskorona Idôsek Klubja Szérûskert Idôsek Klubja 1036 Budapest Kiskorona u Budapest, Szérûskert u. 39. Tel: +36 1/ , +36 1/ Tel: +36 1/ Meggyfa Idôsek Klubja Ôszike Idôsek Klubja 1033 Budapest, Meggyfa u Budapest, Ôszike u. 8. Tel: +36 1/ Tel: +36 1/ Harrer Pál Idôsek Klubja Víziorgona Idôsek Klubja 1033 Budapest, Harrer Pál u Budapest, Víziorgona u. 12. Tel: +36 1/ Tel: +36 1/ Kerületi szintû programok Újévi koncert Költészet napja Sportnap Harang Idôsek Klubja 1037 Budapest, Harang u. 1. Tel: +36 1/ Hatvany Lajos Idôsek Klubja 1039 Budapest, Hatvany L. u. 1. Tel: +36 1/

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

SZAKMAI PROGRAM. Családok Átmeneti Otthona. Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata SZAKMAI PROGRAM Családok Átmeneti Otthona Az intézmény alapítója: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Az alapítás időpontja: 2002 április 18. Az intézmény címe: Dunaújváros, Frangepán út 54. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS

Egymásra. hangolva HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- GONDOZÁS KÖZOKTATÁS KÖZNEVELÉS CSALÁD- GONDOZÁS KISGYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA KÖZOKTATÁS Egymásra HÁZIGONDOZÁS HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZNEVELÉS hangolva SZEMÉLYES GONDOSKODÁS VÉDÕNÕI SZOLGÁLTATÁS GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTÕ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3.1 Szervezeti egységek feladatai 3.1.1.Központi Igazgatás 3.1.1.1. Pénzügyi és számviteli csoport feladatai 3.1.1.2. Munkaügyi csoport feladatai

3.1 Szervezeti egységek feladatai 3.1.1.Központi Igazgatás 3.1.1.1. Pénzügyi és számviteli csoport feladatai 3.1.1.2. Munkaügyi csoport feladatai 3.1 Szervezeti egységek feladatai 3.1.1.Központi Igazgatás 3.1.1.1. Pénzügyi és számviteli csoport feladatai A számlák excel számítógépes rendszerrel történő feldolgozása, ÁFA bevallás elkészítése, ITD

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2007./III.19./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKRÓL (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. április 12. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN!

FELHÍVÁS. Tisztelt miskolci lakosok! FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN MÉG INTENZÍVEBBEN! FELHÍVÁS Tisztelt miskolci lakosok! Évente nagyon sok ember válik a tél áldozatává, és szenved kihűléses halált lakáson belül és kívül egyaránt. FIGYELJÜNK ODA EGYMÁSRA! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL EBBEN AZ IDŐSZAKBAN

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk?

Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi. Hol található meg a Bölcsődénk? Kedves Szülők! Az alábbiakban szeretném közreadni a Hajdúsámsoni Bölcsőde Felvételi kisokosát. Hol található meg a Bölcsődénk? Bölcsődénk címe: 4251 Hajdúsámson, Szatmári út 16. szám. Telefonszáma: 52-200-464

Részletesebben

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete

22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete 22/2007. (V.15.) Budapest XXI. Ker ület Csepel Önkor mányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokr ól szóló 27/2003.(X.21.) Budapest Csepel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal

Ellátottak köre: 1. Egyedül, vagy családban élő, önmaga ellátására nem, vagy csak részben képes fogyatékossággal Támogató szolgáltatás Támogató szolgálat vezetője: NÉMETH HAJNALKA Az intézmény elérhetőségei: Telefon: 94/554-168, 94/554-169 Fax: 94/554-169 E-mail: gondkozpont@sztgnet.hu Támogató szolgáltatás ellátási

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca.

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT 3571 ALSÓZSOLCA, KOSSUTH LAJOS ÚT 104. SZÁM TELEFONSZÁM: 46/520-034 e-mail cím: gondozasikozpont@alsozsolca. MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyrészről: az Alsózsolcai Gondozási Központ, 3571. Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. szám, mint szolgáltatást nyújtó, másrészről: az ellátást igénybevevő /vagy törvényes képviselője/

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann

Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann Boros Erzsébet dr és Bódi Mariann e.boros@rehabint.hu FESZ kongresszus 2012. szept. 28-30. Velence Téma fontossága Rehabilitáció folyamat Ellátás minősége folyamatosság, egyenletes színvonal Gazdaságosság

Részletesebben

Az intézményvezető rezsiköltségre és nyersanyagköltségre a vonatkozó számításait az előterjesztés 4. sz. mellékleté tartalmazza.

Az intézményvezető rezsiköltségre és nyersanyagköltségre a vonatkozó számításait az előterjesztés 4. sz. mellékleté tartalmazza. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. Tisztelt Képviselő-testület! ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: ÖNKORMÁNYZATÁNAK Javaslat a szociális szolgáltatásokról, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben