Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kistérségi fenntarthatóság dr. Füle Miklós ny. egy. docens

2 A fenntarthatóság, mint megkerülhetetlen feltétel 1987 Brundtland jelentés (Közös jövőnk) Erős-gyenge ge fenntarthatóság t atóság

3 A fenntarthatóság stratégiája: Növekedés a fejlődő világban Forrásokhoz rendelt növekedés Alapszükségletek kielégítése (élelmiszer; energia) Népesedés eltartható szinten tartása Megújuló erőforrások használata ne haladja meg a megújulás ütemét. Forrásorientált technológia fejlesztés (folyamatos kockázat elemzés a nagy rendszerekre is) Környezeti és gazdasági döntés hozatal összehangolása (jogi szabályozás; á társadalmi kontroll; adórendszer d zöldülése )

4 A kistérség, mint 1. önálló egység, 2. egy nagyobb rendszer része és 3. települések összessége. Mint alrendszerre milyen hatások vonatkoznak? A TEP (Technológiai Előretekintési Program, Technology Foresight Program) egy lehetséges módszertani kiindulás.

5 Regionális fejlesztés - versenyképesség Globalizáció li ió 90-es évektől Magyarországon is meghatározó hatás. Kisrégiók iók változása á idő és távolság á veszít a jelentőségéből (lehet-e e unikális régióban gondolkozni?) Verseny a telephelyért l t tudás és annak infarstruktúrája helyi erőforrások felértékelődnek lőd k (ne kelljen odavinni!) i!) gazdasági (innovációs képesség, termelési tradíciók) nem gazdasági (helyi kapcsolatok, helyi elfogadottsága a települő gazdasági aktivitásnak) Beszélhetünk-e e homogén régiókról?

6 A regionális versenyképesség tényezői 1. Kutatás tá és technológiai i fejlesztés innovációs kultúra létrehozása+intézmények indikátor: K+F ráfordítások, produktumok értéke 2. KKV támogatások piacra (helyi, reg., globális) jutás segítése indikátor: cégek száma, üzleti teljesítménye 3. Közvetlen külföldi befektetések fogadó termelői infrastruktúra létrehozása, beszállítók demonstrálása indikátor: befektetésekben a külföldi működő tőke aránya, termelt érték

7 4. Infrastruktúra és humán tőke közlekedés, kommunikáció, folyamatos képzés lehetősége indikátor: elérési idő egy centrum területről, képzettségi szint, képzési helyek 5. Intézményi és társadalmi tőke közigazgatás színvonala, társadalmi csoportok közötti együttműködés indikátor: közigazgatás pü. forrásai, annak szerkezete, civil il szerveződések

8 Elmozdulás a fenntarthatóság lokális szintjei felé 1992 Rio-i i konferencia Local Agenda 21program alulról építkező rendszer

9 ICLEI I The International Council for Local Environmental Initiatives (Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa) ICLEI titkárság: ICLEI Europen Secretariat Eschholzstrasse 86. D Freiburg Germany

10 A LA 21 tartalma - természet, gazdaság, társadalom helyi összehangolt értelmezése (nem környezetvédelmi program) - szigorú fenntarthatóság (a Föld, mint a gazdasági tőke forrása, de táj is) - az otthonlevés igénye (abban a házban halsz meg, ahol születtél?) - nemzeti szint meggyengül, g globális és regionális erősödik

11 LA21 az értékek közvetítése - történeti érték (tárgyak, mondák, generációk között) (tárgyak, mondák, - folyamatosság a - esztétikai érték (mi tetszik, mitől érzem jól magam koronként változik) (mi tetszik, mitől érzem jól magam - erkölcsi érték (eszmék megtestesülései vallási elvek) (eszmék megtestesülései pl. egy sír, - használati érték ( apánk kalapácsa, kezétől simára koptatott nyéllel, ha kézbe vesszük a mi munkánkat is segíti, s közben apánkkal fogunk kezet )

12 A LA21 dimenziói 1. A leírt dokumentum (deklarálja, hogy helyi szinten milyen globális kérdéseket akar kezelni) 2. Komplex tervezési folyamat Fórumok (érdekcsoportok) létrehozása Közösségi konzultáció (jövőkép) Létező tervek, stratégiák felülvizsgálata Fenntarthatósági indikátorok kialakítása Környezeti állapot, a mostani menedzsment értékelése Célok, prioritások Ellenőrzés, beszámolás kialakítása Kapcsolat a globális kérdésekhez Elfogadtatni a hivatalos testületekkel

13 3. Társadalmi, politikai i kultúra, ami keretet ad az előző dimenzióknak. Párbeszéd az egyes helyi csoportokkal Konszenzus kialakítása Aktív magatartás tá

14 A LA21 szerkezete

15 KIK a partnerek a szolgáltatások nyújtásában? Miként fognak a szolgáltatások felhasználói részt venni? MIK az emberek által elvárt szolgáltatások? MI a kapacitás a jelenlegi szolgáltató rendszernek? Képesek ezek az rendszerek fenntartható módon kielégíteni a szolgáltatás keresletet? HOGYAN hatnak a szolgáltató rendszerek más társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerekre? MIKOR és hogyan alakíthatóak ki a fenntartható szolgáltató rendszerek? "A" PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK Szervezeti struktúra kialakítása, aminek keretében a szolgáltatók és szolgáltatások felhasználói a tervezést megvalaósítják. A közösségi jövőkép kalakítása. "B" KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ PROBLÉMAELEMZÉS (prioritások kijelölése, helyzetfelmérés audit) A közösség jövőképének elérésben szerepet játszó kérdéskörök azonosítása. Az elsőrendű problémák felmérése és a kérdések értékelése. AKCIÓ CÉLOK A szolgáltató rendszer fejlesztési céljainak kijelölése. "C" STRATÉGIAI AKCIÓTERVEZÉS Az akciófeladatok, célok és küszöbök meghatározása; stratégiai kidolgozása; elkötelezettség kialakítása. Formális akciótervbe foglalás. KÜSZÖBÖK A rendszeváltozók bizonyos értékeinél közbelépés. HOGYAN lesznek az akciótervek nyomon követve és értékelve? "D" MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv végrehajtása közben adatgyűjtés a folyó tevékenységről és a szolgátatásokban és a rendszerekben bekövetkezett változásokról. MIKOR válik a további tervezés szükségessé? HOGYAN vesznek részt a partnerek és felhasználók a megvalósítás'ban és értékelésben? "E" ÉRTÉKELÉS ÉS VISSZACSATOLÁS Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről (feedback). A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismertetése meghatározott küszöbértékeknél.

16 1. Helyi elvek, fórumok Több, mint környezetvédelmi program. A tartamos életlehetőségeket kell biztosítani. Helyi érdekcsoportok legaktívabb embereit kell megnyerni (fórumok)

17 Az önkormányzatok kiemelt szerepét indokolja: - információk szolgáltatása - hálózat működtetés (állami, üzleti, civil szektor közötti közvetítés) - lobbi lehetőség (nemzeti és nemzetközi szintek felé közvetítés) - befolyás a szolgáltató rendszerekre (tömegközlekedés, csatorna, víz, hulladék) -a legnagyobb erőforrás használó (általában) láb - piacot befolyásoló szerep (közpénzek elköltése)

18 2. Probléma elemzés - lakossági vélemények kérdőíves felmérés - fórumok - mélyinterjúk - SWOT alkalmazása (strenghts erősségek, weaknesses gyengeségek, opportunities lehetőségek, threats veszélyek) - térinformatikai rendszerek alkalmazása (összekapcsolás a kérdőívekkel) kk

19 3. Közösségi prioritások kijelölése Mi legyen a prioritások alapja? Legkisebb egészségügyi g gy kár, legkisebb költség? A célok: Megvalósíthatók tók legyenek Konkrét és mérhető Konkrét időtartam Legyen lakossági támogatás

20 4. Stratégiai akcióterv készítés Keretdokumentum. Tartalmaznia kell: Közösségi jövőkép, problémák (pl közlekedés) A problémákhoz tartozó stratégiai célok (pl. közúti, individuális id közlekedés visszaszorítása) Taktikai célok (pl. forgalommentes zónák kialakítása) Hogyan akarom ezt elérni? (pl. a lakosság szavazza meg, hol legyenek ilyen zónák) Partnerek Partnerek (pl. városvédő egyesület, közlekedési cégek, önkormányzat) Küszöbértékek meghatározása (pl. megvalósulás esetén, milyen zaj, légszennyezettségi adatoknál kell újra napirendre tűzni a forgalomkorlátozást) Megállapodások a strat. t a. terv érdekében (önkormányzat (önkormányzat- cégek, önkormányzat-lakossági egyesületek)

21 5. Megvalósítás, monitoring Veszély: lakossági szkepticizmus, hatósági hatáskör-féltés Hatáskörök meghatározása Hatáskörök (kinek, mit kell csinálnia) pontos Folyamatos (2-5 évenként) auditálás, monitoring (az eljárások összhangban vannak-e a kitűzött célokkal)

22 6. Értékelés, visszacsatolás Rendszeres beszámolási kötelezettség a kulcsszereplők részéről (pl. a fórumok beszámolói) Teljesítmény indikátorok értékelése (pl. ültetett fák száma) Visszacsatolás (az indikátorokon keresztül különösen a szintindikároknál folyamatos jelzés a jó, vagy a rossz trendekről, pl. a szelektíven gyűjtött hulladék aránya hogyan alakul?) l?)

23 A falu kiemelt szerepe a LA21-ben

24 Közösség Állam Kormány Helyi önkormányzatok Lokálpatrióta kezdeményezés FELELŐSSÉG AKTIVITÁS ÖRÖKSÉG HAGYOMÁNY KEZELENDŐ VESZÉLYEK FALUMEGÚJÍTÁS FELADATAI Falu Települé és Környezet (a falu ha atára) ermelési érték és energiák Épü ületek t Szántóföldek Hegyek-völgyek Erdők-vizek Egyéb környezeti elemek Történelmi falumag Ófalu Faluszerkezet Falusi házak Templom Kuria Üzletek stb. Életalapok és termelés ismerete Környezetismeret: történetek, babonák, legendák. Energiaforrásra és továbbításra, távközlésre, bányanyitásra, ipartelepítésre irányuló beruházások. A falu keletkezésének, történeténekté té A falusi környezettel kapcsolatos többnyire rejtett, erkölcsi avulás településszerkezeti felértékelése, képe, ami mindenáron egyébként modernizáció. faluarculat. Az épületek használata, méretei, szerkezetei. Modernizáció, Látszatfejlesztések, Divatmániák Beruházások á öko-szemléletű kezelése. Természeti környezet védelme. Környezeti ismeretek, legendák fenntartása. A falu egyéni arculatát őrző történeti központ rendeltetésénke e és méretrendjének megtartása a fejlesztések során, helyi településvédelem. Modernizáció a hagyományos és helyi méret-, tömeg-, és szerkezetrendnek megfelelően, örökölt épületállomány á megtartása, védelme. Agrártudományok, Falutudományok Településépítészet Néprajz Népi építészet, Helytörténet, Műemlékvédelem KEDVEZMÉNY TÁMOGATÁS

25 Local Agenda 21 versus LEADER

26 Local Agenda 21 stratégiája Local Agenda 21 stratégiája jól összpontosított politika, ami integrálja az egyes szektorok környezet és fejlődés típusú problémáit, tervezési céljait és értékeit, döntéshozását és végrehajtási mechanizmusát; elkötelezett a helyi problémák felismerése és megoldása mellett, mindezt szélesebb ökológiai-, regionális és megnyújtott időkeretben (legalább 3 generáció) végezve; a helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások között próbálja az összefüggéseket megtalálni, legyen az környezeti vagy globális szolidaritási/méltányossági vetület; a közösség közreműködését erőteljesen próbálja motiválni. Az átlag polgárokat és a fő érdekcsoportokat éd k t igyekszik ik bevonni a környezet és fejlődés típusú ügyek tervezési és megvalósítási folyamatába; konkrétan utal a Riói Csúcsra és az Agenda 21-re

27 Nem nevesíti kategórikusan a résztvevők körét Időbeni korlátot t alkalmaz l (alsó limit it 3 generáció) Finanszírozás: az egyébként is rendelkezésre álló eszközökkel ökk számol Inkább településekben gondolkozik

28 LEADER (Liesion Entre Actions pour le Development de l Economie Rurale, Közösségi Kezdeményezések a Vidék Gazdasági Fejlesztése Érdekében) stratégiája a természeti, kulturális örökség megőrzése; a helyi gazdasági erőforrások használata, azok kiterjesztése; a programban résztvevő közösségek önszerveződő képességének javítása; a széttagoltság helyett az együttműködésre való ösztönzés

29 - Nevesíti a résztvevői kört (önkormányzatok, gazdasági szféra, civil szervezetek) - Méret korlátok: fő szumma lakosság; település nél kisebb, 120 fő/km2 - Finanszírozás: EU (területfejlesztés kb 5 %-a) önrész biztosítása - Település csoportokban gondolkozik

30 LA 21 Karcag

31 5,0 Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3, ,52 3,42 2,5 2,0 15 1,5 1,0 Településen Közvetlen lakókörnyezetében

32 Ön szívesen él itt, a településen/közvetlen lakókörnyezetében? ,28 79,56 60 % ,34 19,89 1,38 0,55 Igen Nem Nincs válasz

33 Az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni, vagy itt maradnak inkább? ,11 60 % ,36 5,52 0,00 Elmennek Mennek is,maradnak is Maradnak Nincs válasz

34 Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él? ,88 40, % , ,00 1,93 2,21 0,55 0,28 Rajongással Szeretettel Jóleső érzéssel Közömbösen Kellemetlen érzéssel Nehezteléssel Gyűlölettel Nincs válasz

35 Az egész település hangulatáról mi a véleménye? /átlag, 1:egyáltalán nem igaz, 5:teljesen igaz/ 50 5,0 4,5 4,0 3,5 3,51 3,0 2,5 2,0 2,78 2,64 2,24 2,18 2,42 2,10 2, ,5 1,0 Unalmas Nyugodt Vidám Nyomasztó Szomorú Feszült Izgalmas Hangulatos

36 5,0 Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal országos/helyi szinten? /átlag, 1:nagyon elégedetlen, az 5:teljesen elégedett/ 4,5 40 4,0 3,5 30 3,0 2,5 20 2,0 3,93 3,55 3,44 3,27 3, ,13 3,06 2,95 2,87 2,56 2, , ,21 3, ,20 2,92 2,78 2,85 2,61 2,522,49 2,46 2,43 2,29 1,5 10 1,0 Fiatalok helyz.

37 5,0 Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok stb.) állapota? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3,0 3,35 3,37 2,5 2,0 15 1,5 1,0 Településen Közvetlenlakókörnyezetében

38 5,0 Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, csend, a település tisztasága ) állapota? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3,0 3,30 3,35 2,5 2,0 1,5 1,0 Településen Közvetlenlakókörnyezetében

39 Mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés problémájára? % , ,96 Károkozó tevékenység betiltása 15,1919 Környezet szennyező megbírságolása Környezetbarát technológiák támogatása 11,88 Károk ellensúlyozása 1,38 0,00 Károk pénzbelikár térítése Nincs válasz

40 % 100 Hogyan tudná jellemezni legközelebbi szomszédságát: kik laknak arrafelé a leginkább? , ,41 1,10 2,76 10,50 1,38 2,21 Magas állású, feltűnően jómódú emberek Jó állásban dolgozó emberek, vállalkozók, akik semmiben sem szenvednek hiányt Olyanok, akik sokat dolgoznak és többé-kevésbé mindenük megvan, ami az élethez kell Keményen dolgozó emberek, akik bár kisebb gondokkal, de fenn tudják tartani magukat Olyanok, akik csak nehezen tudják magukat eltartani, s mondható róluk, hogy nélkülöznek Munkát csak alkalmanként vállaló "lumpen elemek" Nincs válasz

41 Ön hová költözne legszivesebben? , % ,59 3,87 6,63 10,77 15,19 Tanyára Kis faluba Nagyközségbe Kisvárosba Nagyobb városba 10,50 1,10 0,28 Budapestre Külföldre Maradna Nincs válasz

42 Milyen környezetben élne a legszívesebben? % , ,52 24, Hegyek között, vizek mellett Kulturált kertvárosban 608 6,08 1,10 3,04 0,83 3,87 0,83 Belvárosban Világvárosban Békés tanyán Nagyobb faluban Történelni városban Maradna Nincs válasz

43 5,0 Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 40 4,0 3,5 3, , ,33 2,5 2,59 2,80 2,0 1,5 1,0 Ipar fejlettsége Mezőgazdaság fejlettsége Szolgáltatások fejlettsége Emberek képzettsége, tanultsága

44 Ön szerint a környéken hánynak van szüksége segélyre? % , , , Segélyt igénylők Igénylőkből ennyien kapnak Kapók aránya az összesből

45 Mire kellen fordítani a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket? % , , ,04 Segélyekre Szociális intézményekre Nincs válasz

46 Ön szerint a hatóságoknak... % , ,13 emelniük kell a jól élők adóit, hogy gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról más módon kell megoldaniuk ezt a problémát 608 6, ,38 ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, ha bajba kerül Nincs válasz

47 Hogy gondolja: lakásának állapota kielégítő vagy nem? % ,83 41, ,35 0,83 Kielégítő Részben Nem kielégítő Nincs válasz

48 Módjában állna tatarozni most lakását vagy nem állna módjában? ,94 60 % ,40 1,66 Igen, van rá pézügyi kerete Nem, nincs rá pézügyikerete Nincs válasz

49 Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli lesz? % ,55 47, ,66 Igen Nem Nincs válasz

50 100 Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól? /oszágos/helyi/ ,94 60 % ,87 3,59 0,00 6,35 2,49 0,28 1,66 0,83 TV Rádió Sajtó Internet Szóban Nincs válasz

51 Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? /átlag, 1:legkevésbé szeretné...5:leginkább szeretné/ 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,38 3,60 3,33 3,80 3,14 3,66 2,5 2,0 2,75 2,44 1,5 1,0 Turizmus Ipartelepítés Hagyományos kézmű 1,43 Mezőgazdaság Szolgáltatások Oktatás Közlekedés Lakásépítés Egyéb

52 Minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak? /átlag, 1:legkevésbé fontos...5:legfontosabb/ 5,0 4,5 40 4,0 3,5 3,94 4,34 3,83 3,0 3, ,24 2,5 2,45 2,77 2,0 1,5 1,0 Táj Termésszeti körny. 1,25 Erdő Szőlőkulturák Gyümölcskertek Védett gyepek Építmények Egyéb

53 % 30 Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a települést fejleszteni (a fenntartható fejlődést előkészíteni)? , , ,90 9,57 8,34 12,57 9,23 9, Helyi fórumok Képviselő testület Polgérmesteri hivatal Megyei szervezetek Regionális szervezetek Sajtó, TV, rádió Társadalmi szervezetek Nemzetközi segítség 0,67 Egyéb

54 Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni? ,49 35,64 % , ,29 Tanácsadással Önkéntes munkával Fizetett munkával Pénzbeli hozzájárulással 0, ,25 Egyéb Nincs válasz

55 Találkozott-e korábban a fenntartható fejlődés kifejezéssel? ,93 60 % ,55 5,52 Igen Nem Nincs válasz

56 % 50 A belátható jövőben az alábbiak közül melyik lesz Európa/lakóhelye legnagyobb problémája? , , ,26 13,36 10,77 17,65 12,76 13,66 17, ,29 4,76 4,76 7,04 6,98 3,00 1,40 0,72 4,69 3,21 1,20 4,24 1,45 Ter errorizmus

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS Kérjük, szánjon pár percet kérdőívünk kitöltésére! Válaszaival hozzájárulhat a települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) megalapozásához!

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól?

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól? A LEADER programról - Hogyan csináljuk jól? Nemes Gusztáv, hd. MTA Közgazdaságtudományi Intézet nemes@econ.core.hu KÁRÁT-MEDENCEI TÉR-SÉG 2008 MÁJUS 14. A vidékfejlesztés célja: A modernizáció és a globalizációs

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés

Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés Európai Agrárpolitika és Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés koncepciója és a fejlesztésekhez rendelhető források Gáti Attila Egy kis történelem avagy a KAP kialakulása Mezőgazdaság Élelmiszerellátás Önellátás

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Közép-Dunántúli Régió

Közép-Dunántúli Régió Az innováció-orientált társadalom és gazdaság értelmezése a Közép- Dunántúli Régióban 1 Kovács Tamás Programigazgató Közép-Dunántúli RFÜ Veszprém, 2006. május 31. 2 Terület Lakosság Népsűrűség Városi népesség

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Innovációk a vidék fejlesztésében

Innovációk a vidék fejlesztésében VIDÉK AKADÉMIA A VIDÉK JÖVŐJÉÉRT Mezőtúr 2012. október 16-18. Innovációk a vidék fejlesztésében Dr. G.Fekete Éva Mi a vidék? Az urbánus térségekhez viszonyítva: 1. Alacsonyabb koncentráció (népesség, vállalkozások,

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály

Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései. Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály Az állami erdészeti szektor időszerű kérdései Budapest, 2006. február 1. Klemencsics András Erdészeti Főosztály MAGYARORSZÁG ERDŐTERÜLETE NAPJAINKBAN Területi adatok Erdőgazdálkodás alá vont terület: -

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN

KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN KIBONTAKOZÓ TENDENCIÁK AZ IPARI PARKOK TERÉN REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal 2009. június 3. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja workshop 2003. Június 4. AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA BEMUTATKOZÁS 1991. Nemzetközi Technológiai

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu RURENER Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu A jelen kiadvány tartalmáért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli. Nem feltétlenül tükrözi az Európai

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ REGIONÁLIS KÉRDÉSEI A KÖZÖS REGIONÁLIS POLITIKA KIALAKULÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI KERETE ELŐADÓ: DR. KENGYEL ÁKOS EGYETEMI DOCENS JEAN MONNET PROFESSZOR 1 TARTALOM A KOHÉZIÓS POLITIKA FONTOSSÁGA

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása

A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása Befektetőbarát Település Program A HIPA támogatási egyablak szolgáltatása 2015. október 7. A HIPA támogatási részlege Állami Támogatások Főosztály EKD Osztály A Kormány egyedi döntésével nyújtott készpénztámogatás

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6.

Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában. Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. Az EU Duna Régió Stratégia mint a területiség, összefogás szimbóluma Közép-Európában Nádasi György Külügyminisztérium Sárvár, 2011. október 6. A Duna Régió Stratégia kezdetei Igény a tagállamok (8) és

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉS EU KOMFORM MAGYAR INDIKÁTORRENDSZERE ÉMI Kht. 2005.06.21. CRISP Construction and City Related Sustainability Indicators * * * Fenntartható építés? Háttér 1 Egészséges épített környezet

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Fenntartható beszállítói lánc menedzsment. 2012. június 4.

Fenntartható beszállítói lánc menedzsment. 2012. június 4. 2012. június 4. Tartalom 1 2 3 A fenntarthatóság a Telekomban Fenntarthatóság a beszerzési tevékenységben Ami hiányzik a láncból 2 1 2 3 A fenntarthatóság a Telekomban Fenntarthatóság a beszerzési tevékenységben

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

A helyi fejlesztés a terület- és a vidékfejlesztés kereszteződésében. G.Fekete Éva Tab, 2009.11.19.

A helyi fejlesztés a terület- és a vidékfejlesztés kereszteződésében. G.Fekete Éva Tab, 2009.11.19. A helyi fejlesztés a terület- és a vidékfejlesztés kereszteződésében G.Fekete Éva Tab, 2009.11.19. A vidék fejlesztéséhez kapcsolódó szakpolitikák elméleti kapcsolatrendszere területpolitika környezetpolitika

Részletesebben

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI. Topa Zoltán SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com

A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI. Topa Zoltán SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ALAPVETŐ KÉRDÉSEI Topa Zoltán SZIE-GTK-EGyRTDI topa.zoltan.szie@gmail.com Egyéni feladat Keresni egy szabadon választott, Magyarországon megvalósított HGF projektet, ezt bemutatni

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében

Területfejlesztési konferencia. Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében Területfejlesztési konferencia Dr. Simonyi Sándor - ügyv. ig. (TRIGON, SIK) Kókai Szabina - ügyv. ig. (UNIVERSIS Kft.) Az innováció szerepe Nógrád megye gazdasági fejlődésében 2012.11.29. Lehetséges gazdasági

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben