Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kistérségi fenntarthatóság dr. Füle Miklós ny. egy. docens

2 A fenntarthatóság, mint megkerülhetetlen feltétel 1987 Brundtland jelentés (Közös jövőnk) Erős-gyenge ge fenntarthatóság t atóság

3 A fenntarthatóság stratégiája: Növekedés a fejlődő világban Forrásokhoz rendelt növekedés Alapszükségletek kielégítése (élelmiszer; energia) Népesedés eltartható szinten tartása Megújuló erőforrások használata ne haladja meg a megújulás ütemét. Forrásorientált technológia fejlesztés (folyamatos kockázat elemzés a nagy rendszerekre is) Környezeti és gazdasági döntés hozatal összehangolása (jogi szabályozás; á társadalmi kontroll; adórendszer d zöldülése )

4 A kistérség, mint 1. önálló egység, 2. egy nagyobb rendszer része és 3. települések összessége. Mint alrendszerre milyen hatások vonatkoznak? A TEP (Technológiai Előretekintési Program, Technology Foresight Program) egy lehetséges módszertani kiindulás.

5 Regionális fejlesztés - versenyképesség Globalizáció li ió 90-es évektől Magyarországon is meghatározó hatás. Kisrégiók iók változása á idő és távolság á veszít a jelentőségéből (lehet-e e unikális régióban gondolkozni?) Verseny a telephelyért l t tudás és annak infarstruktúrája helyi erőforrások felértékelődnek lőd k (ne kelljen odavinni!) i!) gazdasági (innovációs képesség, termelési tradíciók) nem gazdasági (helyi kapcsolatok, helyi elfogadottsága a települő gazdasági aktivitásnak) Beszélhetünk-e e homogén régiókról?

6 A regionális versenyképesség tényezői 1. Kutatás tá és technológiai i fejlesztés innovációs kultúra létrehozása+intézmények indikátor: K+F ráfordítások, produktumok értéke 2. KKV támogatások piacra (helyi, reg., globális) jutás segítése indikátor: cégek száma, üzleti teljesítménye 3. Közvetlen külföldi befektetések fogadó termelői infrastruktúra létrehozása, beszállítók demonstrálása indikátor: befektetésekben a külföldi működő tőke aránya, termelt érték

7 4. Infrastruktúra és humán tőke közlekedés, kommunikáció, folyamatos képzés lehetősége indikátor: elérési idő egy centrum területről, képzettségi szint, képzési helyek 5. Intézményi és társadalmi tőke közigazgatás színvonala, társadalmi csoportok közötti együttműködés indikátor: közigazgatás pü. forrásai, annak szerkezete, civil il szerveződések

8 Elmozdulás a fenntarthatóság lokális szintjei felé 1992 Rio-i i konferencia Local Agenda 21program alulról építkező rendszer

9 ICLEI I The International Council for Local Environmental Initiatives (Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa) ICLEI titkárság: ICLEI Europen Secretariat Eschholzstrasse 86. D Freiburg Germany

10 A LA 21 tartalma - természet, gazdaság, társadalom helyi összehangolt értelmezése (nem környezetvédelmi program) - szigorú fenntarthatóság (a Föld, mint a gazdasági tőke forrása, de táj is) - az otthonlevés igénye (abban a házban halsz meg, ahol születtél?) - nemzeti szint meggyengül, g globális és regionális erősödik

11 LA21 az értékek közvetítése - történeti érték (tárgyak, mondák, generációk között) (tárgyak, mondák, - folyamatosság a - esztétikai érték (mi tetszik, mitől érzem jól magam koronként változik) (mi tetszik, mitől érzem jól magam - erkölcsi érték (eszmék megtestesülései vallási elvek) (eszmék megtestesülései pl. egy sír, - használati érték ( apánk kalapácsa, kezétől simára koptatott nyéllel, ha kézbe vesszük a mi munkánkat is segíti, s közben apánkkal fogunk kezet )

12 A LA21 dimenziói 1. A leírt dokumentum (deklarálja, hogy helyi szinten milyen globális kérdéseket akar kezelni) 2. Komplex tervezési folyamat Fórumok (érdekcsoportok) létrehozása Közösségi konzultáció (jövőkép) Létező tervek, stratégiák felülvizsgálata Fenntarthatósági indikátorok kialakítása Környezeti állapot, a mostani menedzsment értékelése Célok, prioritások Ellenőrzés, beszámolás kialakítása Kapcsolat a globális kérdésekhez Elfogadtatni a hivatalos testületekkel

13 3. Társadalmi, politikai i kultúra, ami keretet ad az előző dimenzióknak. Párbeszéd az egyes helyi csoportokkal Konszenzus kialakítása Aktív magatartás tá

14 A LA21 szerkezete

15 KIK a partnerek a szolgáltatások nyújtásában? Miként fognak a szolgáltatások felhasználói részt venni? MIK az emberek által elvárt szolgáltatások? MI a kapacitás a jelenlegi szolgáltató rendszernek? Képesek ezek az rendszerek fenntartható módon kielégíteni a szolgáltatás keresletet? HOGYAN hatnak a szolgáltató rendszerek más társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerekre? MIKOR és hogyan alakíthatóak ki a fenntartható szolgáltató rendszerek? "A" PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK Szervezeti struktúra kialakítása, aminek keretében a szolgáltatók és szolgáltatások felhasználói a tervezést megvalaósítják. A közösségi jövőkép kalakítása. "B" KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ PROBLÉMAELEMZÉS (prioritások kijelölése, helyzetfelmérés audit) A közösség jövőképének elérésben szerepet játszó kérdéskörök azonosítása. Az elsőrendű problémák felmérése és a kérdések értékelése. AKCIÓ CÉLOK A szolgáltató rendszer fejlesztési céljainak kijelölése. "C" STRATÉGIAI AKCIÓTERVEZÉS Az akciófeladatok, célok és küszöbök meghatározása; stratégiai kidolgozása; elkötelezettség kialakítása. Formális akciótervbe foglalás. KÜSZÖBÖK A rendszeváltozók bizonyos értékeinél közbelépés. HOGYAN lesznek az akciótervek nyomon követve és értékelve? "D" MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv végrehajtása közben adatgyűjtés a folyó tevékenységről és a szolgátatásokban és a rendszerekben bekövetkezett változásokról. MIKOR válik a további tervezés szükségessé? HOGYAN vesznek részt a partnerek és felhasználók a megvalósítás'ban és értékelésben? "E" ÉRTÉKELÉS ÉS VISSZACSATOLÁS Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről (feedback). A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismertetése meghatározott küszöbértékeknél.

16 1. Helyi elvek, fórumok Több, mint környezetvédelmi program. A tartamos életlehetőségeket kell biztosítani. Helyi érdekcsoportok legaktívabb embereit kell megnyerni (fórumok)

17 Az önkormányzatok kiemelt szerepét indokolja: - információk szolgáltatása - hálózat működtetés (állami, üzleti, civil szektor közötti közvetítés) - lobbi lehetőség (nemzeti és nemzetközi szintek felé közvetítés) - befolyás a szolgáltató rendszerekre (tömegközlekedés, csatorna, víz, hulladék) -a legnagyobb erőforrás használó (általában) láb - piacot befolyásoló szerep (közpénzek elköltése)

18 2. Probléma elemzés - lakossági vélemények kérdőíves felmérés - fórumok - mélyinterjúk - SWOT alkalmazása (strenghts erősségek, weaknesses gyengeségek, opportunities lehetőségek, threats veszélyek) - térinformatikai rendszerek alkalmazása (összekapcsolás a kérdőívekkel) kk

19 3. Közösségi prioritások kijelölése Mi legyen a prioritások alapja? Legkisebb egészségügyi g gy kár, legkisebb költség? A célok: Megvalósíthatók tók legyenek Konkrét és mérhető Konkrét időtartam Legyen lakossági támogatás

20 4. Stratégiai akcióterv készítés Keretdokumentum. Tartalmaznia kell: Közösségi jövőkép, problémák (pl közlekedés) A problémákhoz tartozó stratégiai célok (pl. közúti, individuális id közlekedés visszaszorítása) Taktikai célok (pl. forgalommentes zónák kialakítása) Hogyan akarom ezt elérni? (pl. a lakosság szavazza meg, hol legyenek ilyen zónák) Partnerek Partnerek (pl. városvédő egyesület, közlekedési cégek, önkormányzat) Küszöbértékek meghatározása (pl. megvalósulás esetén, milyen zaj, légszennyezettségi adatoknál kell újra napirendre tűzni a forgalomkorlátozást) Megállapodások a strat. t a. terv érdekében (önkormányzat (önkormányzat- cégek, önkormányzat-lakossági egyesületek)

21 5. Megvalósítás, monitoring Veszély: lakossági szkepticizmus, hatósági hatáskör-féltés Hatáskörök meghatározása Hatáskörök (kinek, mit kell csinálnia) pontos Folyamatos (2-5 évenként) auditálás, monitoring (az eljárások összhangban vannak-e a kitűzött célokkal)

22 6. Értékelés, visszacsatolás Rendszeres beszámolási kötelezettség a kulcsszereplők részéről (pl. a fórumok beszámolói) Teljesítmény indikátorok értékelése (pl. ültetett fák száma) Visszacsatolás (az indikátorokon keresztül különösen a szintindikároknál folyamatos jelzés a jó, vagy a rossz trendekről, pl. a szelektíven gyűjtött hulladék aránya hogyan alakul?) l?)

23 A falu kiemelt szerepe a LA21-ben

24 Közösség Állam Kormány Helyi önkormányzatok Lokálpatrióta kezdeményezés FELELŐSSÉG AKTIVITÁS ÖRÖKSÉG HAGYOMÁNY KEZELENDŐ VESZÉLYEK FALUMEGÚJÍTÁS FELADATAI Falu Települé és Környezet (a falu ha atára) ermelési érték és energiák Épü ületek t Szántóföldek Hegyek-völgyek Erdők-vizek Egyéb környezeti elemek Történelmi falumag Ófalu Faluszerkezet Falusi házak Templom Kuria Üzletek stb. Életalapok és termelés ismerete Környezetismeret: történetek, babonák, legendák. Energiaforrásra és továbbításra, távközlésre, bányanyitásra, ipartelepítésre irányuló beruházások. A falu keletkezésének, történeténekté té A falusi környezettel kapcsolatos többnyire rejtett, erkölcsi avulás településszerkezeti felértékelése, képe, ami mindenáron egyébként modernizáció. faluarculat. Az épületek használata, méretei, szerkezetei. Modernizáció, Látszatfejlesztések, Divatmániák Beruházások á öko-szemléletű kezelése. Természeti környezet védelme. Környezeti ismeretek, legendák fenntartása. A falu egyéni arculatát őrző történeti központ rendeltetésénke e és méretrendjének megtartása a fejlesztések során, helyi településvédelem. Modernizáció a hagyományos és helyi méret-, tömeg-, és szerkezetrendnek megfelelően, örökölt épületállomány á megtartása, védelme. Agrártudományok, Falutudományok Településépítészet Néprajz Népi építészet, Helytörténet, Műemlékvédelem KEDVEZMÉNY TÁMOGATÁS

25 Local Agenda 21 versus LEADER

26 Local Agenda 21 stratégiája Local Agenda 21 stratégiája jól összpontosított politika, ami integrálja az egyes szektorok környezet és fejlődés típusú problémáit, tervezési céljait és értékeit, döntéshozását és végrehajtási mechanizmusát; elkötelezett a helyi problémák felismerése és megoldása mellett, mindezt szélesebb ökológiai-, regionális és megnyújtott időkeretben (legalább 3 generáció) végezve; a helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások között próbálja az összefüggéseket megtalálni, legyen az környezeti vagy globális szolidaritási/méltányossági vetület; a közösség közreműködését erőteljesen próbálja motiválni. Az átlag polgárokat és a fő érdekcsoportokat éd k t igyekszik ik bevonni a környezet és fejlődés típusú ügyek tervezési és megvalósítási folyamatába; konkrétan utal a Riói Csúcsra és az Agenda 21-re

27 Nem nevesíti kategórikusan a résztvevők körét Időbeni korlátot t alkalmaz l (alsó limit it 3 generáció) Finanszírozás: az egyébként is rendelkezésre álló eszközökkel ökk számol Inkább településekben gondolkozik

28 LEADER (Liesion Entre Actions pour le Development de l Economie Rurale, Közösségi Kezdeményezések a Vidék Gazdasági Fejlesztése Érdekében) stratégiája a természeti, kulturális örökség megőrzése; a helyi gazdasági erőforrások használata, azok kiterjesztése; a programban résztvevő közösségek önszerveződő képességének javítása; a széttagoltság helyett az együttműködésre való ösztönzés

29 - Nevesíti a résztvevői kört (önkormányzatok, gazdasági szféra, civil szervezetek) - Méret korlátok: fő szumma lakosság; település nél kisebb, 120 fő/km2 - Finanszírozás: EU (területfejlesztés kb 5 %-a) önrész biztosítása - Település csoportokban gondolkozik

30 LA 21 Karcag

31 5,0 Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3, ,52 3,42 2,5 2,0 15 1,5 1,0 Településen Közvetlen lakókörnyezetében

32 Ön szívesen él itt, a településen/közvetlen lakókörnyezetében? ,28 79,56 60 % ,34 19,89 1,38 0,55 Igen Nem Nincs válasz

33 Az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni, vagy itt maradnak inkább? ,11 60 % ,36 5,52 0,00 Elmennek Mennek is,maradnak is Maradnak Nincs válasz

34 Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él? ,88 40, % , ,00 1,93 2,21 0,55 0,28 Rajongással Szeretettel Jóleső érzéssel Közömbösen Kellemetlen érzéssel Nehezteléssel Gyűlölettel Nincs válasz

35 Az egész település hangulatáról mi a véleménye? /átlag, 1:egyáltalán nem igaz, 5:teljesen igaz/ 50 5,0 4,5 4,0 3,5 3,51 3,0 2,5 2,0 2,78 2,64 2,24 2,18 2,42 2,10 2, ,5 1,0 Unalmas Nyugodt Vidám Nyomasztó Szomorú Feszült Izgalmas Hangulatos

36 5,0 Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal országos/helyi szinten? /átlag, 1:nagyon elégedetlen, az 5:teljesen elégedett/ 4,5 40 4,0 3,5 30 3,0 2,5 20 2,0 3,93 3,55 3,44 3,27 3, ,13 3,06 2,95 2,87 2,56 2, , ,21 3, ,20 2,92 2,78 2,85 2,61 2,522,49 2,46 2,43 2,29 1,5 10 1,0 Fiatalok helyz.

37 5,0 Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok stb.) állapota? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3,0 3,35 3,37 2,5 2,0 15 1,5 1,0 Településen Közvetlenlakókörnyezetében

38 5,0 Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, csend, a település tisztasága ) állapota? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3,0 3,30 3,35 2,5 2,0 1,5 1,0 Településen Közvetlenlakókörnyezetében

39 Mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés problémájára? % , ,96 Károkozó tevékenység betiltása 15,1919 Környezet szennyező megbírságolása Környezetbarát technológiák támogatása 11,88 Károk ellensúlyozása 1,38 0,00 Károk pénzbelikár térítése Nincs válasz

40 % 100 Hogyan tudná jellemezni legközelebbi szomszédságát: kik laknak arrafelé a leginkább? , ,41 1,10 2,76 10,50 1,38 2,21 Magas állású, feltűnően jómódú emberek Jó állásban dolgozó emberek, vállalkozók, akik semmiben sem szenvednek hiányt Olyanok, akik sokat dolgoznak és többé-kevésbé mindenük megvan, ami az élethez kell Keményen dolgozó emberek, akik bár kisebb gondokkal, de fenn tudják tartani magukat Olyanok, akik csak nehezen tudják magukat eltartani, s mondható róluk, hogy nélkülöznek Munkát csak alkalmanként vállaló "lumpen elemek" Nincs válasz

41 Ön hová költözne legszivesebben? , % ,59 3,87 6,63 10,77 15,19 Tanyára Kis faluba Nagyközségbe Kisvárosba Nagyobb városba 10,50 1,10 0,28 Budapestre Külföldre Maradna Nincs válasz

42 Milyen környezetben élne a legszívesebben? % , ,52 24, Hegyek között, vizek mellett Kulturált kertvárosban 608 6,08 1,10 3,04 0,83 3,87 0,83 Belvárosban Világvárosban Békés tanyán Nagyobb faluban Történelni városban Maradna Nincs válasz

43 5,0 Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 40 4,0 3,5 3, , ,33 2,5 2,59 2,80 2,0 1,5 1,0 Ipar fejlettsége Mezőgazdaság fejlettsége Szolgáltatások fejlettsége Emberek képzettsége, tanultsága

44 Ön szerint a környéken hánynak van szüksége segélyre? % , , , Segélyt igénylők Igénylőkből ennyien kapnak Kapók aránya az összesből

45 Mire kellen fordítani a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket? % , , ,04 Segélyekre Szociális intézményekre Nincs válasz

46 Ön szerint a hatóságoknak... % , ,13 emelniük kell a jól élők adóit, hogy gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról más módon kell megoldaniuk ezt a problémát 608 6, ,38 ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, ha bajba kerül Nincs válasz

47 Hogy gondolja: lakásának állapota kielégítő vagy nem? % ,83 41, ,35 0,83 Kielégítő Részben Nem kielégítő Nincs válasz

48 Módjában állna tatarozni most lakását vagy nem állna módjában? ,94 60 % ,40 1,66 Igen, van rá pézügyi kerete Nem, nincs rá pézügyikerete Nincs válasz

49 Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli lesz? % ,55 47, ,66 Igen Nem Nincs válasz

50 100 Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól? /oszágos/helyi/ ,94 60 % ,87 3,59 0,00 6,35 2,49 0,28 1,66 0,83 TV Rádió Sajtó Internet Szóban Nincs válasz

51 Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? /átlag, 1:legkevésbé szeretné...5:leginkább szeretné/ 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,38 3,60 3,33 3,80 3,14 3,66 2,5 2,0 2,75 2,44 1,5 1,0 Turizmus Ipartelepítés Hagyományos kézmű 1,43 Mezőgazdaság Szolgáltatások Oktatás Közlekedés Lakásépítés Egyéb

52 Minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak? /átlag, 1:legkevésbé fontos...5:legfontosabb/ 5,0 4,5 40 4,0 3,5 3,94 4,34 3,83 3,0 3, ,24 2,5 2,45 2,77 2,0 1,5 1,0 Táj Termésszeti körny. 1,25 Erdő Szőlőkulturák Gyümölcskertek Védett gyepek Építmények Egyéb

53 % 30 Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a települést fejleszteni (a fenntartható fejlődést előkészíteni)? , , ,90 9,57 8,34 12,57 9,23 9, Helyi fórumok Képviselő testület Polgérmesteri hivatal Megyei szervezetek Regionális szervezetek Sajtó, TV, rádió Társadalmi szervezetek Nemzetközi segítség 0,67 Egyéb

54 Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni? ,49 35,64 % , ,29 Tanácsadással Önkéntes munkával Fizetett munkával Pénzbeli hozzájárulással 0, ,25 Egyéb Nincs válasz

55 Találkozott-e korábban a fenntartható fejlődés kifejezéssel? ,93 60 % ,55 5,52 Igen Nem Nincs válasz

56 % 50 A belátható jövőben az alábbiak közül melyik lesz Európa/lakóhelye legnagyobb problémája? , , ,26 13,36 10,77 17,65 12,76 13,66 17, ,29 4,76 4,76 7,04 6,98 3,00 1,40 0,72 4,69 3,21 1,20 4,24 1,45 Ter errorizmus

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS

KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS KÉRDŐÍV TELEPÜLÉS HELYI ÉRTÉKEI - LAKOSSÁGI MEGÍTÉLÉS Kérjük, szánjon pár percet kérdőívünk kitöltésére! Válaszaival hozzájárulhat a települési Környezeti Fenntarthatósági Program (Local Agenda 21) megalapozásához!

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól?

A LEADER programról. Hogyan csináljuk jól? A LEADER programról - Hogyan csináljuk jól? Nemes Gusztáv, hd. MTA Közgazdaságtudományi Intézet nemes@econ.core.hu KÁRÁT-MEDENCEI TÉR-SÉG 2008 MÁJUS 14. A vidékfejlesztés célja: A modernizáció és a globalizációs

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón című TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0007. pályázat

Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón című TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0007. pályázat Munka és magánélet összehangolását segítő helyi innovatív kezdeményezések Komlón című TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0007 pályázat Felhasználóbarát települési fejlesztésének koncepciója Dr. Gálosi-Kovács Bernadett

Részletesebben

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok

Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Tájvédelem - Nemzetközi kitekintés, jó gyakorlatok Holndonner Péter környezetstratégiai referens Nemzeti Környezetügyi Intézet Miről lesz szó? Tájvédelem eszközei (Három eltérő megközelítés) Anglia (3

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására

Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Kormányzati elképzelések az alternatív energia források hasznosítására Olajos Péter Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős Helyettes Államtitkár 2011. május 10. Griff Hotel 1. Állami szerepvállalás

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén

Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Tiszaújváros 2013. március 27. Az EU 2014-2020. programidőszakának új megoldásai és lehetőségei a vidékfejlesztés területén Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referens A lokális és a globális szemlélete

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja workshop 2003. Június 4. AZ INNOVÁCIÓS POTENCIÁL MÉRÉSE KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA BEMUTATKOZÁS 1991. Nemzetközi Technológiai

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október

A B C D E. 2. GINOP-1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,20 standard október 1. melléklet az 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozathoz A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Fenntartható beszállítói lánc menedzsment. 2012. június 4.

Fenntartható beszállítói lánc menedzsment. 2012. június 4. 2012. június 4. Tartalom 1 2 3 A fenntarthatóság a Telekomban Fenntarthatóság a beszerzési tevékenységben Ami hiányzik a láncból 2 1 2 3 A fenntarthatóság a Telekomban Fenntarthatóság a beszerzési tevékenységben

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

Új élet kezdődik LEADER PROGRAM. MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik? MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik?

Új élet kezdődik LEADER PROGRAM. MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik? MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik? MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik? MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik? Új élet kezdődik LEADER PROGRAM 1 2 3 MI a Leader program? MIRE alkalmas? HOGYAN működik? 1 2 3 MI

Részletesebben

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege

A B C D E 1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve Felhívás keretösszege A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kerete 1. A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás 1. azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI MENTETREND 2015

SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI MENTETREND 2015 SZÉCHENYI 2020 PÁLYÁZATI MENTETREND 2015 FEJLESZTÉS POLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZERE EU EU 202 stratégia 11 tematikus cél >> 7zászlóshajó stratégia EU KOH. POL Kohéziós politika rendeletei (2014-2020) Szabályok

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az EU kohéziós politikájának következő, 2014 és 2020 közötti időszakával kapcsolatos új szabályokat és jogszabályokat 2013

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége

Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége Az innováció fejlesztéspolitikai jelentősége A regionális innováció Magyarországon Dr. Lippényi Tivadar Pécs - 2010 március 3. Tartalom Fenntarthatóság Erőforrás gazdálkodás Tudástársadalom hálózati társadalom

Részletesebben

Idegenforgalmi ismeretek

Idegenforgalmi ismeretek 4. Idegenforgalmi ismeretek Turizmusformák Előadók: Dr. habil Kocsondi József egyetemi tanár, tanszékvezető Tóth Éva tanársegéd A fenntartható fejlődés fogalma Fenntartható turizmus Készítette: Tóth Éva,

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest

Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés. Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest Fenntartható fejlődés és fenntartható gazdasági növekedés Gyulai Iván 2013. november 20. Budapest A fenntartható fejlődés mítosza A jelen szükségleteinek kielégítése a jövő sérelme nélkül. A jelen szükségleteinek

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem

Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Az Olimpiai Mozgalom és a környezetvédelem Schmitt Pál A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja Magyar Edzők Társasága Fenntartható fejlődés 1. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe:

1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI. 1.1. A pályázat címe: 1. sz. melléklet Pályázati formanyomtatvány 1 1. A PÁLYÁZAT ÖSSZEGZŐ ADATAI 1.1. A pályázat címe: 1.2. a.) Pályázó megnevezése: b.) Település(ek): c.) Régió: d.) Megye: e.) Lakosságszám: f.) A falumegújítási

Részletesebben

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája

Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Natura 2000 & Vidékfejlesztés Az EU 2007-2013-as programozási időszakra szóló Vidékfejlesztési politikája Felsőtárkány 2006. június 15-16 Jelenlegi programozási időszak 2000-2006 1257/1999 Rendelet Kompenzációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Győr, 2013.12.05. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Győr, 2013.12.05. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről

A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről . A Bizottság jelentése a makroregionális stratégiák hozzáadott értékéről A makroregionális stratégia célja új projektek és kezdeményezések mozgósítása, amelyek megteremtik a közös felelősség érzését.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020. 2014. december 09. Terra Madre VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 2014. december 09. Terra Madre FEJLESZTÉSPOLITIKA AGRÁR ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS CÉLOK, FŐ IRÁNYOK: 1) EURÓPAI UNIÓS SZINT: EU 2020, KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA 2) TAGÁLLAMI/NEMZETI

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Tudás és az innováció kapcsolata

Tudás és az innováció kapcsolata 1 Tudás és az innováció kapcsolata Szörényiné Dr. Kukorelli Irén MTA doktora, tudományos tanácsadó Kecskemét, 2014. június 24. Milyen legyen a rurális tér (Rural White Paper 2000) élettel telinek kell

Részletesebben

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT

KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT KÖZÖSSÉG ÁLTAL IRÁNYÍTOTT HELYI FEJLESZTÉS KOHÉZIÓS POLITIKA 2014 ÉS 2020 KÖZÖTT Az Európai Bizottság 2011 októberében elfogadta a 2014 és 2020 közötti kohéziós politikára vonatkozó jogalkotási javaslatokat

Részletesebben

CLLD -IKSZT. Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) és az IKSZT. GelencsérGéza

CLLD -IKSZT. Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) és az IKSZT. GelencsérGéza CLLD -IKSZT Közösségi Irányítású Helyi Fejlesztés (CLLD) és az IKSZT GelencsérGéza Végre leesett a tantusz Európában (sic!) felismerték a felülről építkező (top down) fejlesztéspolitika hatékonyságzavarait:

Részletesebben

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában

14. Stratégiai tervezés a szociális munkában 14. Stratégiai tervezés a szociális munkában A stratégiai tervezés fogalma Meghatározott cél érdekében megvalósítandó folyamat: jelenlegi állapot: hol tartunk most? jövőbeli állapot: hová akarunk eljutni?

Részletesebben

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES

CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES CIVIL-EGÉSZSÉG-HÍD HELYZETFELMÉRÉS 2012 FÖLDES Készítette: dr. Tamás Gábor, a projekt szakmai vezetője EGÉSZSÉG (WHO DEFINÍCIÓ) Az ember testi, lelki és szociális jólétét jelenti és nem csupán a betegség

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben