Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Kistérségi fenntarthatóság dr. Füle Miklós ny. egy. docens

2 A fenntarthatóság, mint megkerülhetetlen feltétel 1987 Brundtland jelentés (Közös jövőnk) Erős-gyenge ge fenntarthatóság t atóság

3 A fenntarthatóság stratégiája: Növekedés a fejlődő világban Forrásokhoz rendelt növekedés Alapszükségletek kielégítése (élelmiszer; energia) Népesedés eltartható szinten tartása Megújuló erőforrások használata ne haladja meg a megújulás ütemét. Forrásorientált technológia fejlesztés (folyamatos kockázat elemzés a nagy rendszerekre is) Környezeti és gazdasági döntés hozatal összehangolása (jogi szabályozás; á társadalmi kontroll; adórendszer d zöldülése )

4 A kistérség, mint 1. önálló egység, 2. egy nagyobb rendszer része és 3. települések összessége. Mint alrendszerre milyen hatások vonatkoznak? A TEP (Technológiai Előretekintési Program, Technology Foresight Program) egy lehetséges módszertani kiindulás.

5 Regionális fejlesztés - versenyképesség Globalizáció li ió 90-es évektől Magyarországon is meghatározó hatás. Kisrégiók iók változása á idő és távolság á veszít a jelentőségéből (lehet-e e unikális régióban gondolkozni?) Verseny a telephelyért l t tudás és annak infarstruktúrája helyi erőforrások felértékelődnek lőd k (ne kelljen odavinni!) i!) gazdasági (innovációs képesség, termelési tradíciók) nem gazdasági (helyi kapcsolatok, helyi elfogadottsága a települő gazdasági aktivitásnak) Beszélhetünk-e e homogén régiókról?

6 A regionális versenyképesség tényezői 1. Kutatás tá és technológiai i fejlesztés innovációs kultúra létrehozása+intézmények indikátor: K+F ráfordítások, produktumok értéke 2. KKV támogatások piacra (helyi, reg., globális) jutás segítése indikátor: cégek száma, üzleti teljesítménye 3. Közvetlen külföldi befektetések fogadó termelői infrastruktúra létrehozása, beszállítók demonstrálása indikátor: befektetésekben a külföldi működő tőke aránya, termelt érték

7 4. Infrastruktúra és humán tőke közlekedés, kommunikáció, folyamatos képzés lehetősége indikátor: elérési idő egy centrum területről, képzettségi szint, képzési helyek 5. Intézményi és társadalmi tőke közigazgatás színvonala, társadalmi csoportok közötti együttműködés indikátor: közigazgatás pü. forrásai, annak szerkezete, civil il szerveződések

8 Elmozdulás a fenntarthatóság lokális szintjei felé 1992 Rio-i i konferencia Local Agenda 21program alulról építkező rendszer

9 ICLEI I The International Council for Local Environmental Initiatives (Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa) ICLEI titkárság: ICLEI Europen Secretariat Eschholzstrasse 86. D Freiburg Germany

10 A LA 21 tartalma - természet, gazdaság, társadalom helyi összehangolt értelmezése (nem környezetvédelmi program) - szigorú fenntarthatóság (a Föld, mint a gazdasági tőke forrása, de táj is) - az otthonlevés igénye (abban a házban halsz meg, ahol születtél?) - nemzeti szint meggyengül, g globális és regionális erősödik

11 LA21 az értékek közvetítése - történeti érték (tárgyak, mondák, generációk között) (tárgyak, mondák, - folyamatosság a - esztétikai érték (mi tetszik, mitől érzem jól magam koronként változik) (mi tetszik, mitől érzem jól magam - erkölcsi érték (eszmék megtestesülései vallási elvek) (eszmék megtestesülései pl. egy sír, - használati érték ( apánk kalapácsa, kezétől simára koptatott nyéllel, ha kézbe vesszük a mi munkánkat is segíti, s közben apánkkal fogunk kezet )

12 A LA21 dimenziói 1. A leírt dokumentum (deklarálja, hogy helyi szinten milyen globális kérdéseket akar kezelni) 2. Komplex tervezési folyamat Fórumok (érdekcsoportok) létrehozása Közösségi konzultáció (jövőkép) Létező tervek, stratégiák felülvizsgálata Fenntarthatósági indikátorok kialakítása Környezeti állapot, a mostani menedzsment értékelése Célok, prioritások Ellenőrzés, beszámolás kialakítása Kapcsolat a globális kérdésekhez Elfogadtatni a hivatalos testületekkel

13 3. Társadalmi, politikai i kultúra, ami keretet ad az előző dimenzióknak. Párbeszéd az egyes helyi csoportokkal Konszenzus kialakítása Aktív magatartás tá

14 A LA21 szerkezete

15 KIK a partnerek a szolgáltatások nyújtásában? Miként fognak a szolgáltatások felhasználói részt venni? MIK az emberek által elvárt szolgáltatások? MI a kapacitás a jelenlegi szolgáltató rendszernek? Képesek ezek az rendszerek fenntartható módon kielégíteni a szolgáltatás keresletet? HOGYAN hatnak a szolgáltató rendszerek más társadalmi, gazdasági és környezeti rendszerekre? MIKOR és hogyan alakíthatóak ki a fenntartható szolgáltató rendszerek? "A" PARTNERSÉGI KAPCSOLATOK Szervezeti struktúra kialakítása, aminek keretében a szolgáltatók és szolgáltatások felhasználói a tervezést megvalaósítják. A közösségi jövőkép kalakítása. "B" KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ PROBLÉMAELEMZÉS (prioritások kijelölése, helyzetfelmérés audit) A közösség jövőképének elérésben szerepet játszó kérdéskörök azonosítása. Az elsőrendű problémák felmérése és a kérdések értékelése. AKCIÓ CÉLOK A szolgáltató rendszer fejlesztési céljainak kijelölése. "C" STRATÉGIAI AKCIÓTERVEZÉS Az akciófeladatok, célok és küszöbök meghatározása; stratégiai kidolgozása; elkötelezettség kialakítása. Formális akciótervbe foglalás. KÜSZÖBÖK A rendszeváltozók bizonyos értékeinél közbelépés. HOGYAN lesznek az akciótervek nyomon követve és értékelve? "D" MEGVALÓSÍTÁS ÉS MONITORING A partnerkapcsolatok és programok beindítása, működtetése. A terv végrehajtása közben adatgyűjtés a folyó tevékenységről és a szolgátatásokban és a rendszerekben bekövetkezett változásokról. MIKOR válik a további tervezés szükségessé? HOGYAN vesznek részt a partnerek és felhasználók a megvalósítás'ban és értékelésben? "E" ÉRTÉKELÉS ÉS VISSZACSATOLÁS Az előrehaladás és teljesítmény hagyományos értékelése célközpontú mutatók segítségével. A szolgáltatók és felhasználók tájékoztatása az eredményekről (feedback). A konzultáció, felülvizsgálat és/vagy tervezési folyamat megismertetése meghatározott küszöbértékeknél.

16 1. Helyi elvek, fórumok Több, mint környezetvédelmi program. A tartamos életlehetőségeket kell biztosítani. Helyi érdekcsoportok legaktívabb embereit kell megnyerni (fórumok)

17 Az önkormányzatok kiemelt szerepét indokolja: - információk szolgáltatása - hálózat működtetés (állami, üzleti, civil szektor közötti közvetítés) - lobbi lehetőség (nemzeti és nemzetközi szintek felé közvetítés) - befolyás a szolgáltató rendszerekre (tömegközlekedés, csatorna, víz, hulladék) -a legnagyobb erőforrás használó (általában) láb - piacot befolyásoló szerep (közpénzek elköltése)

18 2. Probléma elemzés - lakossági vélemények kérdőíves felmérés - fórumok - mélyinterjúk - SWOT alkalmazása (strenghts erősségek, weaknesses gyengeségek, opportunities lehetőségek, threats veszélyek) - térinformatikai rendszerek alkalmazása (összekapcsolás a kérdőívekkel) kk

19 3. Közösségi prioritások kijelölése Mi legyen a prioritások alapja? Legkisebb egészségügyi g gy kár, legkisebb költség? A célok: Megvalósíthatók tók legyenek Konkrét és mérhető Konkrét időtartam Legyen lakossági támogatás

20 4. Stratégiai akcióterv készítés Keretdokumentum. Tartalmaznia kell: Közösségi jövőkép, problémák (pl közlekedés) A problémákhoz tartozó stratégiai célok (pl. közúti, individuális id közlekedés visszaszorítása) Taktikai célok (pl. forgalommentes zónák kialakítása) Hogyan akarom ezt elérni? (pl. a lakosság szavazza meg, hol legyenek ilyen zónák) Partnerek Partnerek (pl. városvédő egyesület, közlekedési cégek, önkormányzat) Küszöbértékek meghatározása (pl. megvalósulás esetén, milyen zaj, légszennyezettségi adatoknál kell újra napirendre tűzni a forgalomkorlátozást) Megállapodások a strat. t a. terv érdekében (önkormányzat (önkormányzat- cégek, önkormányzat-lakossági egyesületek)

21 5. Megvalósítás, monitoring Veszély: lakossági szkepticizmus, hatósági hatáskör-féltés Hatáskörök meghatározása Hatáskörök (kinek, mit kell csinálnia) pontos Folyamatos (2-5 évenként) auditálás, monitoring (az eljárások összhangban vannak-e a kitűzött célokkal)

22 6. Értékelés, visszacsatolás Rendszeres beszámolási kötelezettség a kulcsszereplők részéről (pl. a fórumok beszámolói) Teljesítmény indikátorok értékelése (pl. ültetett fák száma) Visszacsatolás (az indikátorokon keresztül különösen a szintindikároknál folyamatos jelzés a jó, vagy a rossz trendekről, pl. a szelektíven gyűjtött hulladék aránya hogyan alakul?) l?)

23 A falu kiemelt szerepe a LA21-ben

24 Közösség Állam Kormány Helyi önkormányzatok Lokálpatrióta kezdeményezés FELELŐSSÉG AKTIVITÁS ÖRÖKSÉG HAGYOMÁNY KEZELENDŐ VESZÉLYEK FALUMEGÚJÍTÁS FELADATAI Falu Települé és Környezet (a falu ha atára) ermelési érték és energiák Épü ületek t Szántóföldek Hegyek-völgyek Erdők-vizek Egyéb környezeti elemek Történelmi falumag Ófalu Faluszerkezet Falusi házak Templom Kuria Üzletek stb. Életalapok és termelés ismerete Környezetismeret: történetek, babonák, legendák. Energiaforrásra és továbbításra, távközlésre, bányanyitásra, ipartelepítésre irányuló beruházások. A falu keletkezésének, történeténekté té A falusi környezettel kapcsolatos többnyire rejtett, erkölcsi avulás településszerkezeti felértékelése, képe, ami mindenáron egyébként modernizáció. faluarculat. Az épületek használata, méretei, szerkezetei. Modernizáció, Látszatfejlesztések, Divatmániák Beruházások á öko-szemléletű kezelése. Természeti környezet védelme. Környezeti ismeretek, legendák fenntartása. A falu egyéni arculatát őrző történeti központ rendeltetésénke e és méretrendjének megtartása a fejlesztések során, helyi településvédelem. Modernizáció a hagyományos és helyi méret-, tömeg-, és szerkezetrendnek megfelelően, örökölt épületállomány á megtartása, védelme. Agrártudományok, Falutudományok Településépítészet Néprajz Népi építészet, Helytörténet, Műemlékvédelem KEDVEZMÉNY TÁMOGATÁS

25 Local Agenda 21 versus LEADER

26 Local Agenda 21 stratégiája Local Agenda 21 stratégiája jól összpontosított politika, ami integrálja az egyes szektorok környezet és fejlődés típusú problémáit, tervezési céljait és értékeit, döntéshozását és végrehajtási mechanizmusát; elkötelezett a helyi problémák felismerése és megoldása mellett, mindezt szélesebb ökológiai-, regionális és megnyújtott időkeretben (legalább 3 generáció) végezve; a helyi jellegű kérdések, ügyek, döntések és intézkedések és a globális hatások között próbálja az összefüggéseket megtalálni, legyen az környezeti vagy globális szolidaritási/méltányossági vetület; a közösség közreműködését erőteljesen próbálja motiválni. Az átlag polgárokat és a fő érdekcsoportokat éd k t igyekszik ik bevonni a környezet és fejlődés típusú ügyek tervezési és megvalósítási folyamatába; konkrétan utal a Riói Csúcsra és az Agenda 21-re

27 Nem nevesíti kategórikusan a résztvevők körét Időbeni korlátot t alkalmaz l (alsó limit it 3 generáció) Finanszírozás: az egyébként is rendelkezésre álló eszközökkel ökk számol Inkább településekben gondolkozik

28 LEADER (Liesion Entre Actions pour le Development de l Economie Rurale, Közösségi Kezdeményezések a Vidék Gazdasági Fejlesztése Érdekében) stratégiája a természeti, kulturális örökség megőrzése; a helyi gazdasági erőforrások használata, azok kiterjesztése; a programban résztvevő közösségek önszerveződő képességének javítása; a széttagoltság helyett az együttműködésre való ösztönzés

29 - Nevesíti a résztvevői kört (önkormányzatok, gazdasági szféra, civil szervezetek) - Méret korlátok: fő szumma lakosság; település nél kisebb, 120 fő/km2 - Finanszírozás: EU (területfejlesztés kb 5 %-a) önrész biztosítása - Település csoportokban gondolkozik

30 LA 21 Karcag

31 5,0 Mi a véleménye a helyi értékek (épületek, terek, utcák, a környék) állapotáról? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3, ,52 3,42 2,5 2,0 15 1,5 1,0 Településen Közvetlen lakókörnyezetében

32 Ön szívesen él itt, a településen/közvetlen lakókörnyezetében? ,28 79,56 60 % ,34 19,89 1,38 0,55 Igen Nem Nincs válasz

33 Az itteni gyerekek, ha felnőnek, el fognak majd költözni, vagy itt maradnak inkább? ,11 60 % ,36 5,52 0,00 Elmennek Mennek is,maradnak is Maradnak Nincs válasz

34 Milyen érzésekkel gondol erre a településre, ahol él? ,88 40, % , ,00 1,93 2,21 0,55 0,28 Rajongással Szeretettel Jóleső érzéssel Közömbösen Kellemetlen érzéssel Nehezteléssel Gyűlölettel Nincs válasz

35 Az egész település hangulatáról mi a véleménye? /átlag, 1:egyáltalán nem igaz, 5:teljesen igaz/ 50 5,0 4,5 4,0 3,5 3,51 3,0 2,5 2,0 2,78 2,64 2,24 2,18 2,42 2,10 2, ,5 1,0 Unalmas Nyugodt Vidám Nyomasztó Szomorú Feszült Izgalmas Hangulatos

36 5,0 Mennyire elégedett Ön a következő dolgokkal országos/helyi szinten? /átlag, 1:nagyon elégedetlen, az 5:teljesen elégedett/ 4,5 40 4,0 3,5 30 3,0 2,5 20 2,0 3,93 3,55 3,44 3,27 3, ,13 3,06 2,95 2,87 2,56 2, , ,21 3, ,20 2,92 2,78 2,85 2,61 2,522,49 2,46 2,43 2,29 1,5 10 1,0 Fiatalok helyz.

37 5,0 Milyen a természet (erdők, patakok, tavak, parkok stb.) állapota? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3,0 3,35 3,37 2,5 2,0 15 1,5 1,0 Településen Közvetlenlakókörnyezetében

38 5,0 Milyen a környezet (víz, levegő, talaj, csend, a település tisztasága ) állapota? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 4,0 3,5 3,0 3,30 3,35 2,5 2,0 1,5 1,0 Településen Közvetlenlakókörnyezetében

39 Mi lenne a legmegfelelőbb megoldás a környezetszennyezés problémájára? % , ,96 Károkozó tevékenység betiltása 15,1919 Környezet szennyező megbírságolása Környezetbarát technológiák támogatása 11,88 Károk ellensúlyozása 1,38 0,00 Károk pénzbelikár térítése Nincs válasz

40 % 100 Hogyan tudná jellemezni legközelebbi szomszédságát: kik laknak arrafelé a leginkább? , ,41 1,10 2,76 10,50 1,38 2,21 Magas állású, feltűnően jómódú emberek Jó állásban dolgozó emberek, vállalkozók, akik semmiben sem szenvednek hiányt Olyanok, akik sokat dolgoznak és többé-kevésbé mindenük megvan, ami az élethez kell Keményen dolgozó emberek, akik bár kisebb gondokkal, de fenn tudják tartani magukat Olyanok, akik csak nehezen tudják magukat eltartani, s mondható róluk, hogy nélkülöznek Munkát csak alkalmanként vállaló "lumpen elemek" Nincs válasz

41 Ön hová költözne legszivesebben? , % ,59 3,87 6,63 10,77 15,19 Tanyára Kis faluba Nagyközségbe Kisvárosba Nagyobb városba 10,50 1,10 0,28 Budapestre Külföldre Maradna Nincs válasz

42 Milyen környezetben élne a legszívesebben? % , ,52 24, Hegyek között, vizek mellett Kulturált kertvárosban 608 6,08 1,10 3,04 0,83 3,87 0,83 Belvárosban Világvárosban Békés tanyán Nagyobb faluban Történelni városban Maradna Nincs válasz

43 5,0 Hogyan ítéli meg a város gazdasági helyzetét? /átlag, 1:nagyon rossz...5:nagyon jó/ 4,5 40 4,0 3,5 3, , ,33 2,5 2,59 2,80 2,0 1,5 1,0 Ipar fejlettsége Mezőgazdaság fejlettsége Szolgáltatások fejlettsége Emberek képzettsége, tanultsága

44 Ön szerint a környéken hánynak van szüksége segélyre? % , , , Segélyt igénylők Igénylőkből ennyien kapnak Kapók aránya az összesből

45 Mire kellen fordítani a szociális célra rendelkezésre álló pénzösszegeket? % , , ,04 Segélyekre Szociális intézményekre Nincs válasz

46 Ön szerint a hatóságoknak... % , ,13 emelniük kell a jól élők adóit, hogy gondoskodhassanak a bajba jutott rászorulókról más módon kell megoldaniuk ezt a problémát 608 6, ,38 ez nem is feladatuk, hanem mindenkinek magának kell gondoskodnia magáról, ha bajba kerül Nincs válasz

47 Hogy gondolja: lakásának állapota kielégítő vagy nem? % ,83 41, ,35 0,83 Kielégítő Részben Nem kielégítő Nincs válasz

48 Módjában állna tatarozni most lakását vagy nem állna módjában? ,94 60 % ,40 1,66 Igen, van rá pézügyi kerete Nem, nincs rá pézügyikerete Nincs válasz

49 Ön számít arra, hogy valaki a családjából munkanélküli lesz? % ,55 47, ,66 Igen Nem Nincs válasz

50 100 Hogyan informálódik leginkább környezete és a világ dolgairól? /oszágos/helyi/ ,94 60 % ,87 3,59 0,00 6,35 2,49 0,28 1,66 0,83 TV Rádió Sajtó Internet Szóban Nincs válasz

51 Milyen terület fejlődését szeretné elérni a településen? /átlag, 1:legkevésbé szeretné...5:leginkább szeretné/ 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,38 3,60 3,33 3,80 3,14 3,66 2,5 2,0 2,75 2,44 1,5 1,0 Turizmus Ipartelepítés Hagyományos kézmű 1,43 Mezőgazdaság Szolgáltatások Oktatás Közlekedés Lakásépítés Egyéb

52 Minek a megőrzését, védelmét tartja leginkább fontosnak? /átlag, 1:legkevésbé fontos...5:legfontosabb/ 5,0 4,5 40 4,0 3,5 3,94 4,34 3,83 3,0 3, ,24 2,5 2,45 2,77 2,0 1,5 1,0 Táj Termésszeti körny. 1,25 Erdő Szőlőkulturák Gyümölcskertek Védett gyepek Építmények Egyéb

53 % 30 Milyen módon, milyen szervezetek, intézmények segítségével lehetne legjobban a települést fejleszteni (a fenntartható fejlődést előkészíteni)? , , ,90 9,57 8,34 12,57 9,23 9, Helyi fórumok Képviselő testület Polgérmesteri hivatal Megyei szervezetek Regionális szervezetek Sajtó, TV, rádió Társadalmi szervezetek Nemzetközi segítség 0,67 Egyéb

54 Hogyan tudnának a helyi lakosok, civil szervezetek ebben részt venni? ,49 35,64 % , ,29 Tanácsadással Önkéntes munkával Fizetett munkával Pénzbeli hozzájárulással 0, ,25 Egyéb Nincs válasz

55 Találkozott-e korábban a fenntartható fejlődés kifejezéssel? ,93 60 % ,55 5,52 Igen Nem Nincs válasz

56 % 50 A belátható jövőben az alábbiak közül melyik lesz Európa/lakóhelye legnagyobb problémája? , , ,26 13,36 10,77 17,65 12,76 13,66 17, ,29 4,76 4,76 7,04 6,98 3,00 1,40 0,72 4,69 3,21 1,20 4,24 1,45 Ter errorizmus

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez

Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Európai Atelier 70 Kft. BME Környezetgazdaságtan Tsz. Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez Készült a Belügyminisztérium megbízásából Témavezetők : Dr. Szlávik

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Fenntartható fejlődési stratégiák Tananyag döntéshozók számára III. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Fenntartható fejlődési stratégiák Bevezetés...3

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT

AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT MAGYAR NEMZETI ÉLELMISZER- TECHNOLÓGIAI PLATFORM AZ ÉLELMISZER AZ ÉLETÉRT A magyar élelmiszeripar egyeztetett innovációs stratégiai terve (2014 2029) A 2014. évi felülvizsgált változat 2014. augusztus

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május

Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA. Kecskemét 2014. május Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Kecskemét 2014. május Tartalom I. STRATÉGIAI PROGRAM... 5 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT ELJÁRÁSAINAK, A TERVEZÉS TÁRGYKÖRÉNEK ÉS KÖRÜLMÉNYEINEK

Részletesebben

STRATÉGIAI PROGRAMJA

STRATÉGIAI PROGRAMJA A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJA Szeged, 2000. Szerzők: Dr. Albel Andor, Dr. Buzás Norbert, Dávid János, Dr. Galbács Zoltán, Kristóf Gabriella, Dr. Kulcsár László, Laky Ildikó, Dr. Lengyel Imre,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ

A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ A KÖRNYEZETTUDATOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, MINT AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSÉNEK ESZKÖZE DARÁNYI VIKTÓRIA 1 - DR. GÁLOSI-KOVÁCS BERNADETT 2 Abstract: Environment-conscious settlement development

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS A MAGYAR CSATLAKOZÁS Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet tudományos igazgató Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag

Dél-Dunántúl JÖVŐTERV. Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG. Vitaanyag Dél-Dunántúl JÖVŐTERV Baranya, Somogy és Tolna megyék fejlesztési koncepciója MUNKAANYAG Vitaanyag MSZP 2012 0 Tartalomjegyzék Előszó...2 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK...21 EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS...21 A RÉGIÓ ELHELYEZKEDÉSE...3

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA A SZEKSZÁRDI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2. SZ. MUNKAVÁLTOZAT) Készítette a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából a HOZAM 2001 Vidékfejlesztő és Gazdasági Szolgáltató Kft. Szekszárd, 2013. november

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN

MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN MÓDSZEREK A SIKERES FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSI AKCIÓTERVEK KIDOLGOZÁSÁHOZ KÜLÖNBÖZŐ VÁROSOKBAN 2 Ezt a brosúrát a Sustainable NOW projekt során készítettük. Burgasz (BU), Ludwigsburg (DE), Miskolc

Részletesebben

A helyi fenntarthatósági esettanulmányok tapasztalatai

A helyi fenntarthatósági esettanulmányok tapasztalatai A helyi fenntarthatósági esettanulmányok tapasztalatai Éri Vilma Környezettudományi Központ Alapítvány Bevezetés A 2002. évi johannesburgi Fenntartható fejlődés világkonferenciára Magyarország is elkészítette

Részletesebben